Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg"

Transkript

1 Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Medlemmerne var mødt, bortset fra Anne V. Kristensen, der havde meldt afbud. Bodil Jensen mødte kl under behandlingen af punkt 10. Ke Runge forlod mødet kl efter behandlingen af punkt 13. Olav Nørgaard deltog ikke i behandlingen af punkt 1 på den lukkede dagsorden. Mødet blev hævet kl For åbne døre:

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udpegning af repræsentanter til diverse bestyrelser Forberedelsesudvalgets regnskab Århus Amts regnskab Viborg Amts regnskab Ringkjøbing Amts regnskab Økonomirapport marts Bilag til Kasse- og Regnskabsregulivet Videreførelse af Sundheds- og Pientskolen i Grenaa Orientering om ændring af centerstrukturen i Hospitalsenheden Vest Projekt for produktivitetsfremmende omlægninger i stråleterapien på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Samling af brystkræftkirurgi og endetarmskræftkirurgi inden for Hospitalsenhed Vest Etablering af lærings- og mestringskonceptet Organisering af genoptræning og rådgivning af børn og unge med handicap i Region Midtjylland 334

3 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst 14 Orientering om resulterne af stressundersøgelse blandt den voksne befolkning i Region Midtjylland Side Orientering om stregi for formidling af resulter fra "Hvordan har du det?" Orientering om rapport vedr. sundhedscentre i Region Midtjylland Arkæologisk undersøgelse af jordarealer til Det Nye Universitetshospital i Århus Aftale med donorkorpsene om betingelserne for afgivelse og modtagelse af humant blod Etablering af bestyrelse på Tale-/Høreinstituttet Licitionsresult vedr. Solbakken, Risskov Udvidet ret til udredning og behandling i børne- og ungdomspsykirien Indstilling fra Vækstforum om bevilling af stiftelseskapital til den erhvervsdrivende fond OPTEK Indstilling fra Vækstforum om bevilling til medfinansiering af itkompetencecentret ISIS Krinebjerg II Rapport og regnskab fra studietur til East of England januar Fusion af Forskerpark Aarhus A/S og IT-Huset Krinebjerg A/S Nordsøkommissionens og Østersøkommissionens generalforsamlinger

4 Udpegning af repræsentanter til diverse bestyrelser Resumé Regionsrådet udpegede på de fire foregående møder i 2007 repræsentanter til en række bestyrelser m.v. på bl.a. undervisnings- og kulturområdet. Der er efterfølgende indkommet en række nye anmodninger til Regionsrådet om udpegning af medlemmer til bestyrelser mv. Forretningsudvalget indstiller, Regionsrådet udpeger et medlem til det Rådgivende Udvalg/Aftagerpanel for det Jordbrugsvidenskabelige fakultet ved Aarhus Universitet, formanden bemyndiges til aftale udpegningen af et medlem til studiebestyrelsen for den sociale højskole, CVU Vest, med Region Syddanmark, direktionen bemyndiges til udpege et medlem til det lokale uddannelsesudvalg for lærer- og pædagogområdet, CVU Vest, direktionen bemyndiges til foretage udpegningen af medlemmer til de to i dagsordenen nævnte efter- og videreuddannelsesudvalg ved CVU Lillebælt i samarbejde med Region Syddanmark, direktionen bemyndiges til udpege to medlemmer til det lokale uddannelsesudvalg ved Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, og direktionen bemyndiges til foretage udpegning i forbindelse med kommende henvendelser om udpegning til uddannelsesudvalg og efter- og videreuddannelsesudvalg. Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum, Jonas Dahl og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Indstillingen blev vedtaget.

5 308 Regionsrådet udpegede Olav Nørgaard til det Rådgivende Udvalg/Aftagerpanel for det Jordbrugsvidenskabelige fakultet ved Aarhus Universitet. Anne V. Kristensen og Bodil Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Regionsrådet udpegede på de fire foregående møder i 2007 repræsentanter til en række bestyrelser m.v. på bl.a. undervisnings- og kulturområdet. Der er efterfølgende indkommet en række nye anmodninger om, Regionsrådet udpeger et medlem til de respektive bestyrelser. I det følgende er oplistet de nye bestyrelser mv., som Regionsrådet er blevet anmodet om udpege en eller flere repræsentanter til: Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet Det Jordbrugsvidenskabelige fakultet ved Aarhus universitet har anmodet Region Midtjylland om udpege et medlem til det Rådgivende Udvalg/Aftagerpanel for det Jordbrugsvidenskabelige fakultet ved Aarhus Universitet. Udvalget nedsættes for sikre en sammenhængende stregi i forskning, uddannelse, myndighedsberedskab og teknologioverførsel. Det indstilles, Regionsrådet udpeger et medlem til det Rådgivende Udvalg/Aftagerpanel for det Jordbrugsvidenskabelige fakultet ved Aarhus Universitet. CVU Vest Studiebestyrelsen for den Sociale Højskole CVU Vest har anmodet Region Midtjylland om udpege et medlem til studiebestyrelsen for den Sociale Højskole i forening med Region Sydjylland. Det indstilles, Formanden bemyndiges til aftale udpegningen med Region Syddanmark. Efter- og videreuddannelsesudvalget for lærer- og pædagogområdet CVU Vest har anmodet Region Midtjylland om udpege et medlem til efter- og videreuddannelsesudvalget for lærer- og pædagogområdet. Det indstilles, direktionen bemyndiges til udpege et medlem til det lokale uddannelsesudvalg. CVU Lillebælt CVU Lillebælts efter- og videreuddannelsesudvalg for sundhedsuddannelserne CVU Lillebælt har anmodet Region Midtjylland og Region Syd om udpege fire medlemmer til efter- og videreuddannelsesudvalget for sundhedsuddannelserne i forening. CVU Lillebælts efter- og videreuddannelsesudvalg for de pædagogiske uddannelser CVU Lillebælt har anmodet Region Midtjylland og Region Syd om udpege 3 medlemmer til efter- og videreuddannelsesudvalget for de pædagogiske uddannelser i forening. Det indstilles, direktionen bemyndiges til foretage udpegningen af medlemmer til de to ovennævnte uddannelsesudvalg og efter- og videreuddannelsesudvalg på CVU Lillebælt i samarbejde med Region Syddanmark. Fra administriv side har Region Syd-

6 309 danmark oplyst, man indstiller samme fremgangsmåde til Regionsrådet for Region Syddanmark. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Den selvejende institution Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg har anmodet Region Midtjylland om udpege to medlemmer til det lokale uddannelsesudvalg, som omfter både social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske grunduddannelse. Der skal udpeges et medlem fra somik-området samt et medlem fra psykiri-området. Det indstilles, direktionen bemyndiges til udpege de to medlemmer til det lokale uddannelsesudvalg. Det har hidtil været praksis i amterne, der har været udpeget repræsentanter for administrionen til efter- og videreuddannelsesudvalg mv. Det indstilles på den baggrund, direktionen bemyndiges til foretage udpegning i forbindelse med kommende henvendelser om udpegning til uddannelsesudvalg og efterog videreuddannelsesudvalg.

7 Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Resumé Forberedelsesudvalgets regnskab forelægges Regionsrådet til foreløbig godkendelse med henblik på fremsendelse til revisionen. Forberedelsesudvalgets regnskab revideres af KPMG. Forretningsudvalget indstiller, Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 godkendes med henblik på fremsendelse til revision. Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum, Jonas Dahl og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Anne V. Kristensen og Bodil Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling I bekendtgørelsen om Budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. i forbindelse med oprettelse af regioner skal årsregnskabet for 2006 for Forberedelsesudvalget aflægges af Forretningsudvalget for regionen til Regionsrådet../. Hermed fremlægges regnskabet for 2006 for Forberedelsesudvalget. Af Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 fremgår, nettodriftsudgifterne er kr. mindre end det korrigerede nettodriftsbudget. Nettodriftsudgifterne på i alt kr. er finansieret af de 4 amter, som har indgået i dannelsen af Region Midtjylland. Fordelingen er sket ud fra den fastste fordelingsnøgle. På anlægsområdet er der 3 anlægsbevillinger. Anlægsområdet udviser et mindre forbrug på kr., hvilket primært skyldes et mindre forbrug på Etablering af driftscenter Holstebro end foruds i budget Alle 3 anlægsbevillinger er af Forberedelsesudvalget besluttet finansieret ved ansøgning om lånedispension i relion til engangspuljen til engangsinvesteringer i forbindelse med kommunalreformen og efterfølgende optagelse af lån.

8 311 Forberedelsesudvalgets regnskab skal fremsendes til revision hos Århus Amts revision, der er KPMG C Jespersen, senest den 1. juni Det reviderede regnskab skal godkendes i Regionsrådet og sendes til tilsynsmyndigheden senest den 15. november 2007.

9 Århus Amts regnskab 2006 Resumé Århus Amts regnskab forelægges Regionsrådet til foreløbig godkendelse med henblik på fremsendelse til revisionen. Århus Amts regnskab revideres af KPMG. Forretningsudvalget indstiller, Århus Amts regnskab 2006 godkendes med henblik på fremsendelse til revision. Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum, Jonas Dahl og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Anne V. Kristensen og Bodil Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Med udgangen af 2006 blev amterne som led i kommunalreformen nedlagt, og amternes opgaver, aktiver og passiver samt personalet er overført til regionerne, til kommunerne og til sten. I henhold til regionslovens 71 påhviler det Regionsrådet udarbejde og godkende amternes regnskab for Regnskaberne danner grundlag for efterreguleringen af amternes delingsaftaler, der fordeler amternes aktiver, passiver, rettigheder og pligter samt personale til de modtagende myndigheder. Regionsrådet for Region Midtjylland skal i henhold til lovgivningen udarbejde og godkende regnskaberne for Ringkjøbing, Viborg og Århus amter../. Hermed fremlægges regnskabet for Århus Amt. Regnskabet for Århus Amt for 2006 fremlægges i en form svarende til Århus Amts regnskab for de senere år, idet der i omfanget af bemærkninger er taget hensyn til, amtet er nedlagt. Af Århus Amts regnskab 2006 fremgår, udgifterne ifølge det udgiftsbaserede regnskab har oversteget indtægterne med mio. kr. I forbindelse med optagelse af nye lån er der afdraget ekstraordinært 540 mio. kr. Korrigeret for ekstraordinære afdrag er udgifter ca. 975 mio. kr. højere end indtægterne.

10 313 Der har været en ekstraordinær anlægsaktivitet på godt 200 mio. kr. Driftsudgifterne overstiger de budgetterede driftsudgifter med 460 mio. kr. til øget aktivitet, sygesikringsmedicin og øvrig sygesikring og 40 mio. kr. til kommunale medfinansieringsaftaler. Det omkostningsbaserede regnskab for Århus Amt 2006 udviser et underskud på 573,4 mio. kr. I dette result indgår en regulering af tjenestemandspensionsforpligtelsen udover den udbetalte pension på 122 mio. kr. Det omkostningsbaserede regnskab danner udgangspunkt for efterreguleringen af aftalen om deling af Århus Amts aktiver, passiver mv. i forbindelse med kommunalreformen. Amtets regnskab skal fremsendes til revision hos Århus Amts revision, der er KPMG C Jespersen senest den 1. juni Det reviderede regnskab skal sammen med efterreguleringen af delingsaftalen godkendes i Regionsrådet og sendes til tilsynsmyndigheden senest den 15. november 2007.

11 Viborg Amts regnskab 2006 Resumé Viborg Amts regnskab forelægges Regionsrådet til foreløbig godkendelse med henblik på fremsendelse til revisionen. Viborg Amts regnskab revideres af Kommunernes Revision. Forretningsudvalget indstiller, Viborg Amts regnskab 2006 godkendes med henblik på fremsendelse til revision. Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum, Jonas Dahl og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Anne V. Kristensen og Bodil Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Med udgangen af 2006 blev amterne som led i kommunalreformen nedlagt, og amternes opgaver, aktiver og passiver samt personalet er overført til regionerne, til kommunerne og til sten. I henhold til regionslovens 71 påhviler det Regionsrådet udarbejde og godkende amternes regnskab for Regnskaberne danner grundlag for efterreguleringen af amternes delingsaftaler, der fordeler amternes aktiver, passiver, rettigheder og pligter samt personale til de modtagende myndigheder. Regionsrådet for Region Midtjylland skal i henhold til lovgivningen udarbejde og godkende regnskaberne for Ringkjøbing, Viborg og Århus amter../. Hermed fremlægges regnskabet for Viborg Amt. Regnskabet for Viborg Amt for 2006 fremlægges i en form svarende til Viborg Amts regnskab for de senere år. Af Viborg Amts regnskab 2006 fremgår, udgifterne ifølge det udgiftsbaserede regnskab har oversteget indtægterne med 442 mio. kr. Underskuddet skyldes især merudgifter på socialområdet til medfinansiering af kommunale opgaveløsninger på ca. 54 mio. kr., og på sundhedsområdet til meraktivitet på sygehuse, sygesikringsmedicin og øvrig

12 315 sygesikring på i alt 128 mio. kr. Herudover har der været en ekstraordinær efterregulering vedrørende 2004, 2005 og 2006 for 5-amtsaftalen på ca. 82 mio. kr. Endvidere har der i 2006 været en vækst i anlægsaktiviteten, ikke mindst vedrørende bygning af handicapboliger på ca. 143 mio. kr. Det omkostningsbaserede regnskab for Viborg Amt 2006 udviser et underskud på 404 mio. kr. Heri indgår hensættelser på 26 mio. kr. til tjenestemandspensioner udover de udbetalte pensioner. Det omkostningsbaserede regnskab danner udgangspunkt for efterreguleringen af aftalen om deling af Viborg Amts aktiver, passiver mv. i forbindelse med kommunalreformen. Amtets regnskab skal fremsendes til revision hos Viborg Amts revision, der er Kommunernes Revision, senest den 1. juni Det reviderede regnskab skal sammen med efterreguleringen af delingsaftalen godkendes i Regionsrådet og sendes til tilsynsmyndigheden senest den 15. november 2007.

13 Ringkjøbing Amts regnskab 2006 Resumé Ringkjøbing Amts regnskab forelægges Regionsrådet til foreløbig godkendelse med henblik på fremsendelse til revisionen. Ringkjøbing Amts regnskab revideres af Kommunernes Revision. Forretningsudvalget indstiller, Ringkjøbing Amts regnskab 2006 godkendes med henblik på fremsendelse til revision. Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum, Jonas Dahl og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Direktionen indstiller endvidere, ændringer af regnskabspraksis vedrørende immerielle aktiver og pensionsforpligtelsen vedrørende VLTJ godkendes, og Regionsrådet tager til efterretning, Ringkjøbing Amts ejerandel i lighed med Århus Amts ejerandel i Odderbanen er optaget i amtets balance til en værdi på 0 kr. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Anne V. Kristensen og Bodil Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Med udgangen af 2006 blev amterne som led i kommunalreformen nedlagt, og amternes opgaver, aktiver og passiver samt personalet er overført til regionerne, til kommunerne og til sten. I henhold til regionslovens 71 påhviler det Regionsrådet udarbejde og godkende amternes regnskab for Regnskaberne danner grundlag for efterreguleringen af amternes delingsaftaler, der fordeler amternes aktiver, passiver, rettigheder og pligter samt personale til de modtagende myndigheder.

14 317 Regionsrådet for Region Midtjylland skal i henhold til lovgivningen udarbejde og godkende regnskaberne for Ringkjøbing, Viborg og Århus amter../. Hermed fremlæggesregnskabet for Ringkjøbing Amt. Af Ringkjøbing Amts omkostningsbaserede regnskab 2006 fremgår, udgifterne har oversteget indtægterne med 830 mio. kr. Der har været en meraktivitet på anlægsområdet på ca. 385 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget På sundhedsområdet har der været en meraktivitet, øgede udgifter til medicin m.v. på ca. 140 mio. kr. Til kommunale medfinansieringsaftaler m.v. har der været merudgifter på ca. 55. mio. kr. Det omkostningsbaserede regnskab for Ringkjøbing Amt 2006 udviser et underskud på 437 mio. kr. Efter regnskabspraksis i Ringkjøbing Amt aktiveres den del af anlægsudgifter ikke, som overvejende er reparion eller renovering etc. af amtets ejendomme. Det omkostningsbaserede regnskab danner udgangspunkt for efterreguleringen af aftalen om deling af Ringkjøbing Amts aktiver, passiver mv. i forbindelse med kommunalreformen. Amtets regnskab skal fremsendes til revision hos Ringkjøbing Amts revision, der er Kommunernes Revision, senest den 1. juni Det reviderede regnskab skal sammen med efterreguleringen af delingsaftalen godkendes i Regionsrådet og sendes til tilsynsmyndigheden senest den 15. november Siden behandlingen i Forretningsudvalget er der følgende tilføjelser: Der er følgende ændringer af regnskabspraksis i forhold til tidligere år: Immerielle aktiver: Fra regnskabsår 2005 optages immerielle anlægsaktiver i balancen, såfremt disse er erhvervet mod vederlag og opfylder definitionen på aktiver, og værdien af aktivet på erhvervelsestidspunktet kan opgøres pålideligt. Amtet har ikke identificeret immerielle aktiver, der opfylder samtlige kriterier for indregning. Pensionsforpligtelsen vedr. VLTJ medtages ikke. Forpligtelsen dækkes af sten. Brev fra Stsforvaltningen Midtjylland vedrørende årsregnskab 2005./. Jf. brev af 22. februar 2007 fra Stsforvaltningen Midtjylland vedrørende årsregnskab 2005 gøres Regionsrådet opmærksom på, Amtsrådet den 14. december 2006 besluttede forts værdisætte amtet ejerandel i VLTJ til 0,- kr. i amtets balance. Revisionen har anført man i henhold til gældende konteringsregler skal optage selskabet til den indre værdi, der er 33,7 mio. kr.

15 Økonomirapport marts 2007 Resumé Den første økonomirapport for Region Midtjylland viser, det forventede årsresult er præget af et væsentligt udgiftspres på sundhedsområdet. Forretningsudvalget indstiller, økonomirapporten tages til efterretning. Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum, Jonas Dahl og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Anne V. Kristensen og Bodil Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling./. Den første økonomirapport for Region Midtjylland viser, det forventede årsresult er præget af et væsentligt udgiftspres på sundhedsområdet. Der er en række usikkerhedsmomenter i denne økonomirapport: begrænset erfaringsgrundlag på grund af etablering af ny kommunal og regional struktur, vanskeligheder omkring dannelse af rapporter m.v., udfaldet af regnskaber 2006 for amterne og de heraf afledte efterreguleringer for de modtagende myndigheder, og usikkerhed omkring aktivitetsda vedrørende DRG, mellemregional afregning samt kommunal medfinansiering. Den overordnede vurdering viser følgende: Udgiftspresset på Sundhedsområdet inkl. behandlingspsykirien vurderes til 631 mio. kr., hvoraf Forberedelsesudvalget/Regionsrådet har afgivet tillægsbevillinger på 149 mio. kr. Vurderingen svarer til den vurdering, der er beskrevet i budgetvejledningen for Social- og specialundervisningsområdet forventer ikke problemer med overholde udgifts- og indtægtsbudgettet, idet den samlede aktivitet på området har ligget over det forventede. Regional Udvikling forventer overholdelse af budgettet.

16 319 For administrionen er der tegn på merforbrug. En nærmere analyse af hele administrionsområdet vil blive forlagt Forretningsudvalget på mødet den 27. juni Der vil på Forretningsudvalgsmødet den 27. juni 2007 blive fremlagt en udvidet rapport, der i tillæg til den økonomiske vurdering også vil indeholde en opfølgning på aktivitetsmål.

17 V 7. Bilag til Kasse- og Regnskabsregulivet Resumé I Kasse- og Regnskabsregulivet er det foruds, der udarbejdes 10 bilag, som sammen med regulivet fastlægger de styrings- og forretningsprincipper, som gælder for Region Midtjyllands kasse- og regnskabsvæsen. Der fremsættes med dette punkt forslag til "Retningslinier for anvisning". Retningslinier for anvisning kan træde i kraft pr. 1. juni Desuden vedlægges til orientering Lånebekendtgørelsen. Forretningsudvalget indstiller, forslag til "Retningslinier for anvisning" godkendes og træder i kraft den 1. juni Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum og Jonas Dahl var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Anne V. Kristensen og Bodil Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling./. På Forberedelsesudvalgets møde den 15. november 2006 blev Kasse- og Regnskabsregulivet for Region Midtjylland vedtaget. I Kasse- og Regnskabsregulivet er det foruds, der udarbejdes 10 bilag, som sammen med regulivet fastlægger de styrings- og forretningsprincipper, som gælder for Region Midtjyllands kasse- og regnskabsvæsen. Der er udarbejdet vedlagte tidsplan for, hvornår de enkelte bilag forventes være færdige til politisk behandling../. Vedlagt er bilaget "Retningslinier for anvisning ", der er en samling af bilag 1 og 2 i Kasse- og Regnskabsregulivet - "Retningslinier for anvisning" og "Procedurer og forretningsgange for registrering og betalingseffektuering af alle økonomiske transaktioner". Desuden vedlægges Lånebekendtgørelsen, hvortil der på nuværende tidspunkt ikke er supplerende regler. De øvrige bilag vil jf. tidsplanen blive forelagt til beslutning senere. Retningslinier for anvisning I Kasse- og Regnskabsregulivet er de overordnede retningslinier for anvisning fasts, mens vedlagte forslag til "Retningslinier for anvisning" fastsætter de mere detaljerede regler for anvisning. Heri fastsættes procedurer og forretningsgange for registrering og

18 321 betalingseffektuering af alle økonomiske transaktioner, herunder køb og salg af varer og tjenesteydelser hos eksterne leverandører, sygesikringsbetalinger og lønudbetalinger mv. Formålet med retningslinierne er sikre funktionsadskillelse og godkendelsesprocedurer, som i forhold til risici er afstemte områderne imellem. Retningslinier for anvisning skal på en række områder suppleres af mere detaljerede regler - ofte i form af en regnskabsinstruks/forretningsgangsbeskrivelse - der medvirker til den nærmere kontrol af de decentrale procedurer på det pågældende område. Der har været løbende dialog med Region Midtjyllands eksterne revisor, KPMG C.Jespersen under udarbejdelsen af Retningslinier for anvisning". Når alle bilag til Kasseog Regnskabsregulivet er udarbejdet, vil KPMG C.Jespersen udarbejde en samlet udtalelse. Lånebekendtgørelsen I januar udsendte Indenrigs- og sundhedsministeriet "Bekendtgørelse af regionernes låntagning og meddelelse af garantier mv.". Lånebekendtgørelsen detailregulerer regionerne i større omfang end det har været tilfælde i amterne. I den forbindelse er der særligt 3 ting, man skal være opmærksom på: 1) Regionerne har ikke nogen generel låneadgang til en del af anlægsudgifterne, som det var tilfældet i amterne. Det betyder, en region kun kan optage lån efter meddelt dispension fra indenrigs- og sundhedsministeren (undtaget herfra er dog lån til almene boliger på socialområdet). 2) Til regionens låntagning henregnes også indgåelse af eks. leje- og leasingaftaler der overstiger en værdi af 5 mio. kr. Således har man deponeringspligt ved disse typer af aftaleindgåelse. Tilsvarende gælder for aftaler om drift af institutioner hvis værdi sammen med eventuelle samhørende aftaler overstiger 5 mio. kr. Der er givet mulighed for søge dispension herom hos indenrigs- og sundhedsministeren - navnligt i tilfælde hvor der er tale om kortvarige lejemål. 3) Der kan ikke optages lån i udenlandsk valuta.

19 V 8. Videreførelse af Sundheds- og Pientskolen i Grenaa Resumé Sundheds- og pientskolen er placeret på Regionshospitalet Grenaa og er et 2-årigt projekt finansieret af Århus Amt (Region Midtjylland) for uddannelse af pienter med kroniske sygdomme. Projektet er finansieret frem til 30. juni Fremover vil Norddjurs Kommune og Region Midtjylland i fællesskab have det overordnede ansvar for drift og videreudvikling af Sundheds- & Pientskolen. Af hensyn til kommunens eksterne finansiering lægges der op til projektet videreføres over en 4-årig periode frem til juni Omkostningerne til driften af projektet vil være ca kr. årligt for Region Midtjylland. Udgifterne dækker ansættelse af en fælles projektkoordinor, sekretærbistand, administrion, kørsel, varekøb, kvalitetssikring, evaluering, kurser/konferencer, annoncering og diverse udgifter. Forretningsudvalget indstiller, Sundheds- og Pientskolen i Grenaa videreføres i en 4-årig periode som beskrevet, og projektets driftsbudget på ca kr. årligt for regionen og ca kr. årligt for Norddjurs Kommune (jf. bilag) godkendes. Regionens udgifter er indeholdt i budgettet til Regionshospitalet Randers. Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum og Jonas Dahl var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Anne V. Kristensen og Bodil Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Sundheds- og pientskolen, der er placeret på Regionshospitalet Grenaa, er et 2-årigt projekt finansieret af Århus Amt (Region Midtjylland) for uddannelse af pienter med kroniske sygdomme. Projektet er finansieret frem til 30. juni Målgruppen for skolen er pienter og borgere med diabetes, lungesygdomme (KOL), hjertesygdomme, diabetes og overvægt. Deltagerne kommer fra hele Djursland. På skolen arbejder man med øge målgruppernes kapacitet for egenomsorg i forhold til deres sygdom for derigennem forbedre deres livskvalitet og sundhedstilstand. Der udbydes

20 323 både sygdomsspecifikke tilbud (kost, motion, rygestop) og tværgående tilbud baseret på modellen lær leve med kronisk sygdom. Henvisning til kurserne sker gennem praktiserende læge og afdelingerne på Regionshospitalerne Randers og Grenaa. Løbende monitorering og kvalitetssikring ligger i en styregruppe, hvor der sidder repræsentanter fra kommuner, region, praktiserende læger og regionshospitalet. Den endelige evaluering foretages i maj/juni 2007, men der foreligger allerede midlertidige resulter, der viser stor tilfredshed og positiv effekt på deltagernes livsstil. Indssen på skolen er i forbindelse med den nye sundhedslov blevet en delt regional/kommunal opgave. Således er der elementer, der forts vil være regionale ansvarsområder mens andre er kommunale opgaver. Fremadrettet model for sundheds- og pientskolen Fremover vil Norddjurs Kommune og Region Midtjylland i fællesskab have det overordnede ansvar for drift og videreudvikling af Sundheds- og Pientskolen. Af hensyn til kommunens eksterne finansiering vil det være fordelagtigt, projektet videreføres over en 4-årig periode frem til juni Adgangen til Sundheds- og Pientskolen vil forts foregå via henvisning fra praktiserende læger i Norddjurs, Regionshospitalerne Randers og Grenaa, men det bliver gradvist udvidet til omfte Norddjurs Kommunes hjemmepleje og socialrådgivere. Målgruppen til de nuværende tilbud bliver også udvidet til omfte pienter med kroniske muskel- og skeletlidelser som gigt, ryglidelser og osteoporose. Tilbuddet er åbent for borgere fra andre kommuner end Norddjurs. Det vil være en mellemkommunal afregning for den del af tilbuddet, der er et kommunalt ansvarsområde. Modulerne, kost motion - rygestop og "lær leve med kronisk sygdom" tilrettelægges, så de afvikles geografisk spredt i kommunen. Udflytning af modulerne fra lokalerne på Regionshospitalet Grenaa til institutioner i kommunen vil tidligst kunne ske ved afvikling af hold i efteråret /. I skolen bliver der endvidere implementeret et 2-årigt projekt om rehabilitering af personer, der er behandlet for kræft, som Norddjurs Kommune har modtaget projektstøtte til fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Projektkoordineringen vil foregå i tæt samarbejde med den fælles projektkoordinor. Evaluering Fælles monitorering/evaluering af Sundheds- og Pientskolens samlede udvidede tilbud bliver afrapporteret en gang i kvartalet via styregruppen, og projektet helhedsevalueres i slutfasen. Planlægningen af evalueringen sker i tæt samarbejde med Center for Folkesundhed. Parterne forventer kunne anvende et evalueringsværktøj for pientundervisning, som Center for Folkesundhed er i gang med udvikle og derved bidrage med sammenlignelige resulter på tværs i regionen. Organisionsmodellen for Sundheds- og Pientskolen kan endvidere tænkes danne grundlag for en evaluering af samarbejdet mellem region, kommune og praktiserende læger.

21 324 Økonomi./. Omkostningerne til driften af projektet vil være ca kr. årligt for Region Midtjylland og ca kr. for Norddjurs Kommunes vedkommende. Desuden bidrager Norddjurs Kommune med kr. for årene 2007 og 2008 via projektstøtten fra Sundheds- og Indenrigsministeriet til kræftrehabiliteringsprojektet, der er nævnt ovenfor. Udgifterne dækker ansættelse af en fælles projektkoordinor, sekretærbistand, administrion, kørsel, varekøb, kvalitetssikring, evaluering, kurser/konferencer, annoncering og diverse udgifter. Der vedlægges desuden bilag vedrørendeberegning af kursusudgifter Region og kommune. Sagen har været drøftet i Underudvalget for Primær Sundhed. Her anbefaler man, projektet tiltrædes på de beskrevne vilkår.

22 V 9. Orientering om ændring af centerstrukturen i Hospitalsenheden Vest Resumé I efteråret 2006 blev det besluttet ændre organisions- og ledelsesstrukturen på Sygehus Ringkjøbing set i forhold til den tidligere organisering i Ringkjøbing Amt. Forberedelsesudvalget blev orienteret om disse ændringer på mødet den 15. november I forhold til denne organisionsændring har Hospitalsenheden Vest, der dækker Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm, besluttet ændre den interne organision og fjerne centerniveauet, da det viste sig ikke være nødvendigt for sikre administriv støtte til afdelingerne. I forlængelse heraf gennemføres desuden forskellige andre organisoriske ændringer, herunder sammenlægning af afdelinger og oprettelse af administrive teams. Forretningsudvalget indstiller, orienteringen tages til efterretning. Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum og Jonas Dahl var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Anne V. Kristensen og Bodil Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling I 2001 blev det tidligere Ringkjøbing Amts sygehuse (i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm) organiseret som ét sygehus med 5 indgange og der blev etableret en centerstruktur med centre på tværs af de 5 mrikler samt en række amtsafdelinger. De 5 sygehuse er i Region Midtjyllands organision blevet Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Lemvig, Regionshospitalet Ringkøbing og Regionshospitalet Tarm med en fælles hospitalsledelse. De 5 hospitaler benævnes samlet som Hospitalsenheden Vest. I 2006 blev det som optakt til overgangen til Region Midtjylland, og med etableringen af en hospitalsledelse, besluttet ændre i centerstrukturen for styrke afdelingsledelsesniveauet. Forberedelsesudvalget blev orienteret om denne beslutning på mødet den 15. november Den justerede centerstruktur forudste, centerledelsen alene bestod af en centerleder, som i det væsentlige havde til opgave sikre den administrive støt-

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 16. maj 2007 /LINFRA Dagsorden til mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 20. december 2011 /METANE Refer af åben dagsorden fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 7. december 2011 kl. 09:00 i Lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Region Midtjylland. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 4 Notat om supplerende oplysninger

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006.

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. Dato: 17-08-2006 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tlf.:

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Til stede: Regionsrådsmedlemmer: Bent

Læs mere

Det midlertidige udvalg vedrørende implementering af Sundhedsberedskabs- og præhospital plan

Det midlertidige udvalg vedrørende implementering af Sundhedsberedskabs- og præhospital plan Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Præhospital og Beredskab Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87285000 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i Tid: Mødet afholdtes tirsdag den 31. marts 2009

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Kerne i kommunalreform på sundhedsområdet Et mere effektivt og bedre sammenhængende

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 7. oktober 2009 /METANE Refer af åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. september 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Vedtægter for Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise 1. Navn: Faggruppens navn er Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Faggruppens binavn er Danske Ejendomsadvoker

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. september 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand)

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr.

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr. Region Midtjylland Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 16. januar 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Region Midtjylland Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 47-Eftersendelse Regionshuset Viborg

Læs mere

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland.

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. Indledning På Sundhedsstyregruppens møde den 17. august 2015 blev det besluttet, at udskyde

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Indholdsfortegnelse 46. Rygcentret... 87 85 Medlemmer Martin Glerup Bent Sloth Ole B. Sørensen Mads Krarup Nielsen Søren

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Region Midtjylland Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 26 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 26. november 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab 2006 8. maj 2007

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 14. september 2009 /METANE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. september 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok.

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 10. marts 2014 /KRIDRE Refer til mødet i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 48 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 24. juni 2010. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 24. juni 2010. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 24. juni 2010 Etablering af Rehabiliteringscenter for træning, læring og mestring og ombygning af Center for Syn og Hjælpemidler i Rehabiliteringsparken

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland

Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Indledning I 2008 nedsatte Sundhedskoordinationsudvalget Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland. Formålet med Hjerneskadesamrådet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Sundhedsaftaler mellem Region Midtjylland og kommunerne i Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 28.

Bilag. Region Midtjylland. Sundhedsaftaler mellem Region Midtjylland og kommunerne i Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 28. Region Midtjylland Sundhedsaftaler mellem Region Midtjylland og kommunerne i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 16.3 Oversigt over økonomiske forhold i sundhedsaftalerne

Læs mere

Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning. Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31.

Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning. Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31. Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31. august 2006 Finansiering jf. Regeringsaftalen Bloktilskud: 13.303 mio.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ).

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ). Regionshuset Viborg Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Psykiatri og Social Planlægningsafdelingen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Midtvejsevaluering

Læs mere

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1 Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED... 3 2 INTERESSENTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER... 3 5 LÅN OG HÆFTELSE...

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. december 2013 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014.

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014. Svar vedrørende høring over forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning Indledning Det fremsendte

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 13. maj 2015 /helroe Refer til møde i Forløbsprogramgruppen for hjertekarsygdom 27. april 2015 kl. 15:00 i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, mødelokale F1, stuen - ring 2112

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift Udvidelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Center for Sundhed Emne: Genoptræningen Forslag nr. 1.000 kr. 2017-priser 2018 2019 2020 2021 Nuværende budget 13.426

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4

Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4 Sundhedsudvalg Referat Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4 Afbud/fraværende: Helle Lyng Pkt. Tekst Side 59 Orientering 42 60 Ansøgning om levering af vederlagsfri fysioterapi 43 61 Projekt SundhedscenterThyholm,

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Korrigeret budget. Regnskab

Korrigeret budget. Regnskab Bilag 1 16. marts 2016 Ledelsesinformation regnskab 2015 I dette notat præsenteres regnskab 2015 samt ledelsesinformation, som kan understøtte strategiske beslutninger på sundhedsområdet. Ledelsesinformationen

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst Dagsorden Forretningsudvalget 24. september 2012, Kl. 09.00 AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Orientering om akutudvalgets anbefalinger vedrørende ventetider

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl. 10.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Konstituering af bestyrelsesformand

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge København S

Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge København S Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge 67 2300 København S Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Indledning

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere