Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg"

Transkript

1 Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Medlemmerne var mødt, bortset fra Anne V. Kristensen, der havde meldt afbud. Bodil Jensen mødte kl under behandlingen af punkt 10. Ke Runge forlod mødet kl efter behandlingen af punkt 13. Olav Nørgaard deltog ikke i behandlingen af punkt 1 på den lukkede dagsorden. Mødet blev hævet kl For åbne døre:

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udpegning af repræsentanter til diverse bestyrelser Forberedelsesudvalgets regnskab Århus Amts regnskab Viborg Amts regnskab Ringkjøbing Amts regnskab Økonomirapport marts Bilag til Kasse- og Regnskabsregulivet Videreførelse af Sundheds- og Pientskolen i Grenaa Orientering om ændring af centerstrukturen i Hospitalsenheden Vest Projekt for produktivitetsfremmende omlægninger i stråleterapien på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Samling af brystkræftkirurgi og endetarmskræftkirurgi inden for Hospitalsenhed Vest Etablering af lærings- og mestringskonceptet Organisering af genoptræning og rådgivning af børn og unge med handicap i Region Midtjylland 334

3 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst 14 Orientering om resulterne af stressundersøgelse blandt den voksne befolkning i Region Midtjylland Side Orientering om stregi for formidling af resulter fra "Hvordan har du det?" Orientering om rapport vedr. sundhedscentre i Region Midtjylland Arkæologisk undersøgelse af jordarealer til Det Nye Universitetshospital i Århus Aftale med donorkorpsene om betingelserne for afgivelse og modtagelse af humant blod Etablering af bestyrelse på Tale-/Høreinstituttet Licitionsresult vedr. Solbakken, Risskov Udvidet ret til udredning og behandling i børne- og ungdomspsykirien Indstilling fra Vækstforum om bevilling af stiftelseskapital til den erhvervsdrivende fond OPTEK Indstilling fra Vækstforum om bevilling til medfinansiering af itkompetencecentret ISIS Krinebjerg II Rapport og regnskab fra studietur til East of England januar Fusion af Forskerpark Aarhus A/S og IT-Huset Krinebjerg A/S Nordsøkommissionens og Østersøkommissionens generalforsamlinger

4 Udpegning af repræsentanter til diverse bestyrelser Resumé Regionsrådet udpegede på de fire foregående møder i 2007 repræsentanter til en række bestyrelser m.v. på bl.a. undervisnings- og kulturområdet. Der er efterfølgende indkommet en række nye anmodninger til Regionsrådet om udpegning af medlemmer til bestyrelser mv. Forretningsudvalget indstiller, Regionsrådet udpeger et medlem til det Rådgivende Udvalg/Aftagerpanel for det Jordbrugsvidenskabelige fakultet ved Aarhus Universitet, formanden bemyndiges til aftale udpegningen af et medlem til studiebestyrelsen for den sociale højskole, CVU Vest, med Region Syddanmark, direktionen bemyndiges til udpege et medlem til det lokale uddannelsesudvalg for lærer- og pædagogområdet, CVU Vest, direktionen bemyndiges til foretage udpegningen af medlemmer til de to i dagsordenen nævnte efter- og videreuddannelsesudvalg ved CVU Lillebælt i samarbejde med Region Syddanmark, direktionen bemyndiges til udpege to medlemmer til det lokale uddannelsesudvalg ved Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, og direktionen bemyndiges til foretage udpegning i forbindelse med kommende henvendelser om udpegning til uddannelsesudvalg og efter- og videreuddannelsesudvalg. Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum, Jonas Dahl og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Indstillingen blev vedtaget.

5 308 Regionsrådet udpegede Olav Nørgaard til det Rådgivende Udvalg/Aftagerpanel for det Jordbrugsvidenskabelige fakultet ved Aarhus Universitet. Anne V. Kristensen og Bodil Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Regionsrådet udpegede på de fire foregående møder i 2007 repræsentanter til en række bestyrelser m.v. på bl.a. undervisnings- og kulturområdet. Der er efterfølgende indkommet en række nye anmodninger om, Regionsrådet udpeger et medlem til de respektive bestyrelser. I det følgende er oplistet de nye bestyrelser mv., som Regionsrådet er blevet anmodet om udpege en eller flere repræsentanter til: Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet Det Jordbrugsvidenskabelige fakultet ved Aarhus universitet har anmodet Region Midtjylland om udpege et medlem til det Rådgivende Udvalg/Aftagerpanel for det Jordbrugsvidenskabelige fakultet ved Aarhus Universitet. Udvalget nedsættes for sikre en sammenhængende stregi i forskning, uddannelse, myndighedsberedskab og teknologioverførsel. Det indstilles, Regionsrådet udpeger et medlem til det Rådgivende Udvalg/Aftagerpanel for det Jordbrugsvidenskabelige fakultet ved Aarhus Universitet. CVU Vest Studiebestyrelsen for den Sociale Højskole CVU Vest har anmodet Region Midtjylland om udpege et medlem til studiebestyrelsen for den Sociale Højskole i forening med Region Sydjylland. Det indstilles, Formanden bemyndiges til aftale udpegningen med Region Syddanmark. Efter- og videreuddannelsesudvalget for lærer- og pædagogområdet CVU Vest har anmodet Region Midtjylland om udpege et medlem til efter- og videreuddannelsesudvalget for lærer- og pædagogområdet. Det indstilles, direktionen bemyndiges til udpege et medlem til det lokale uddannelsesudvalg. CVU Lillebælt CVU Lillebælts efter- og videreuddannelsesudvalg for sundhedsuddannelserne CVU Lillebælt har anmodet Region Midtjylland og Region Syd om udpege fire medlemmer til efter- og videreuddannelsesudvalget for sundhedsuddannelserne i forening. CVU Lillebælts efter- og videreuddannelsesudvalg for de pædagogiske uddannelser CVU Lillebælt har anmodet Region Midtjylland og Region Syd om udpege 3 medlemmer til efter- og videreuddannelsesudvalget for de pædagogiske uddannelser i forening. Det indstilles, direktionen bemyndiges til foretage udpegningen af medlemmer til de to ovennævnte uddannelsesudvalg og efter- og videreuddannelsesudvalg på CVU Lillebælt i samarbejde med Region Syddanmark. Fra administriv side har Region Syd-

6 309 danmark oplyst, man indstiller samme fremgangsmåde til Regionsrådet for Region Syddanmark. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Den selvejende institution Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg har anmodet Region Midtjylland om udpege to medlemmer til det lokale uddannelsesudvalg, som omfter både social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske grunduddannelse. Der skal udpeges et medlem fra somik-området samt et medlem fra psykiri-området. Det indstilles, direktionen bemyndiges til udpege de to medlemmer til det lokale uddannelsesudvalg. Det har hidtil været praksis i amterne, der har været udpeget repræsentanter for administrionen til efter- og videreuddannelsesudvalg mv. Det indstilles på den baggrund, direktionen bemyndiges til foretage udpegning i forbindelse med kommende henvendelser om udpegning til uddannelsesudvalg og efterog videreuddannelsesudvalg.

7 Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Resumé Forberedelsesudvalgets regnskab forelægges Regionsrådet til foreløbig godkendelse med henblik på fremsendelse til revisionen. Forberedelsesudvalgets regnskab revideres af KPMG. Forretningsudvalget indstiller, Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 godkendes med henblik på fremsendelse til revision. Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum, Jonas Dahl og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Anne V. Kristensen og Bodil Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling I bekendtgørelsen om Budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. i forbindelse med oprettelse af regioner skal årsregnskabet for 2006 for Forberedelsesudvalget aflægges af Forretningsudvalget for regionen til Regionsrådet../. Hermed fremlægges regnskabet for 2006 for Forberedelsesudvalget. Af Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 fremgår, nettodriftsudgifterne er kr. mindre end det korrigerede nettodriftsbudget. Nettodriftsudgifterne på i alt kr. er finansieret af de 4 amter, som har indgået i dannelsen af Region Midtjylland. Fordelingen er sket ud fra den fastste fordelingsnøgle. På anlægsområdet er der 3 anlægsbevillinger. Anlægsområdet udviser et mindre forbrug på kr., hvilket primært skyldes et mindre forbrug på Etablering af driftscenter Holstebro end foruds i budget Alle 3 anlægsbevillinger er af Forberedelsesudvalget besluttet finansieret ved ansøgning om lånedispension i relion til engangspuljen til engangsinvesteringer i forbindelse med kommunalreformen og efterfølgende optagelse af lån.

8 311 Forberedelsesudvalgets regnskab skal fremsendes til revision hos Århus Amts revision, der er KPMG C Jespersen, senest den 1. juni Det reviderede regnskab skal godkendes i Regionsrådet og sendes til tilsynsmyndigheden senest den 15. november 2007.

9 Århus Amts regnskab 2006 Resumé Århus Amts regnskab forelægges Regionsrådet til foreløbig godkendelse med henblik på fremsendelse til revisionen. Århus Amts regnskab revideres af KPMG. Forretningsudvalget indstiller, Århus Amts regnskab 2006 godkendes med henblik på fremsendelse til revision. Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum, Jonas Dahl og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Anne V. Kristensen og Bodil Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Med udgangen af 2006 blev amterne som led i kommunalreformen nedlagt, og amternes opgaver, aktiver og passiver samt personalet er overført til regionerne, til kommunerne og til sten. I henhold til regionslovens 71 påhviler det Regionsrådet udarbejde og godkende amternes regnskab for Regnskaberne danner grundlag for efterreguleringen af amternes delingsaftaler, der fordeler amternes aktiver, passiver, rettigheder og pligter samt personale til de modtagende myndigheder. Regionsrådet for Region Midtjylland skal i henhold til lovgivningen udarbejde og godkende regnskaberne for Ringkjøbing, Viborg og Århus amter../. Hermed fremlægges regnskabet for Århus Amt. Regnskabet for Århus Amt for 2006 fremlægges i en form svarende til Århus Amts regnskab for de senere år, idet der i omfanget af bemærkninger er taget hensyn til, amtet er nedlagt. Af Århus Amts regnskab 2006 fremgår, udgifterne ifølge det udgiftsbaserede regnskab har oversteget indtægterne med mio. kr. I forbindelse med optagelse af nye lån er der afdraget ekstraordinært 540 mio. kr. Korrigeret for ekstraordinære afdrag er udgifter ca. 975 mio. kr. højere end indtægterne.

10 313 Der har været en ekstraordinær anlægsaktivitet på godt 200 mio. kr. Driftsudgifterne overstiger de budgetterede driftsudgifter med 460 mio. kr. til øget aktivitet, sygesikringsmedicin og øvrig sygesikring og 40 mio. kr. til kommunale medfinansieringsaftaler. Det omkostningsbaserede regnskab for Århus Amt 2006 udviser et underskud på 573,4 mio. kr. I dette result indgår en regulering af tjenestemandspensionsforpligtelsen udover den udbetalte pension på 122 mio. kr. Det omkostningsbaserede regnskab danner udgangspunkt for efterreguleringen af aftalen om deling af Århus Amts aktiver, passiver mv. i forbindelse med kommunalreformen. Amtets regnskab skal fremsendes til revision hos Århus Amts revision, der er KPMG C Jespersen senest den 1. juni Det reviderede regnskab skal sammen med efterreguleringen af delingsaftalen godkendes i Regionsrådet og sendes til tilsynsmyndigheden senest den 15. november 2007.

11 Viborg Amts regnskab 2006 Resumé Viborg Amts regnskab forelægges Regionsrådet til foreløbig godkendelse med henblik på fremsendelse til revisionen. Viborg Amts regnskab revideres af Kommunernes Revision. Forretningsudvalget indstiller, Viborg Amts regnskab 2006 godkendes med henblik på fremsendelse til revision. Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum, Jonas Dahl og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Anne V. Kristensen og Bodil Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Med udgangen af 2006 blev amterne som led i kommunalreformen nedlagt, og amternes opgaver, aktiver og passiver samt personalet er overført til regionerne, til kommunerne og til sten. I henhold til regionslovens 71 påhviler det Regionsrådet udarbejde og godkende amternes regnskab for Regnskaberne danner grundlag for efterreguleringen af amternes delingsaftaler, der fordeler amternes aktiver, passiver, rettigheder og pligter samt personale til de modtagende myndigheder. Regionsrådet for Region Midtjylland skal i henhold til lovgivningen udarbejde og godkende regnskaberne for Ringkjøbing, Viborg og Århus amter../. Hermed fremlægges regnskabet for Viborg Amt. Regnskabet for Viborg Amt for 2006 fremlægges i en form svarende til Viborg Amts regnskab for de senere år. Af Viborg Amts regnskab 2006 fremgår, udgifterne ifølge det udgiftsbaserede regnskab har oversteget indtægterne med 442 mio. kr. Underskuddet skyldes især merudgifter på socialområdet til medfinansiering af kommunale opgaveløsninger på ca. 54 mio. kr., og på sundhedsområdet til meraktivitet på sygehuse, sygesikringsmedicin og øvrig

12 315 sygesikring på i alt 128 mio. kr. Herudover har der været en ekstraordinær efterregulering vedrørende 2004, 2005 og 2006 for 5-amtsaftalen på ca. 82 mio. kr. Endvidere har der i 2006 været en vækst i anlægsaktiviteten, ikke mindst vedrørende bygning af handicapboliger på ca. 143 mio. kr. Det omkostningsbaserede regnskab for Viborg Amt 2006 udviser et underskud på 404 mio. kr. Heri indgår hensættelser på 26 mio. kr. til tjenestemandspensioner udover de udbetalte pensioner. Det omkostningsbaserede regnskab danner udgangspunkt for efterreguleringen af aftalen om deling af Viborg Amts aktiver, passiver mv. i forbindelse med kommunalreformen. Amtets regnskab skal fremsendes til revision hos Viborg Amts revision, der er Kommunernes Revision, senest den 1. juni Det reviderede regnskab skal sammen med efterreguleringen af delingsaftalen godkendes i Regionsrådet og sendes til tilsynsmyndigheden senest den 15. november 2007.

13 Ringkjøbing Amts regnskab 2006 Resumé Ringkjøbing Amts regnskab forelægges Regionsrådet til foreløbig godkendelse med henblik på fremsendelse til revisionen. Ringkjøbing Amts regnskab revideres af Kommunernes Revision. Forretningsudvalget indstiller, Ringkjøbing Amts regnskab 2006 godkendes med henblik på fremsendelse til revision. Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum, Jonas Dahl og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Direktionen indstiller endvidere, ændringer af regnskabspraksis vedrørende immerielle aktiver og pensionsforpligtelsen vedrørende VLTJ godkendes, og Regionsrådet tager til efterretning, Ringkjøbing Amts ejerandel i lighed med Århus Amts ejerandel i Odderbanen er optaget i amtets balance til en værdi på 0 kr. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Anne V. Kristensen og Bodil Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Med udgangen af 2006 blev amterne som led i kommunalreformen nedlagt, og amternes opgaver, aktiver og passiver samt personalet er overført til regionerne, til kommunerne og til sten. I henhold til regionslovens 71 påhviler det Regionsrådet udarbejde og godkende amternes regnskab for Regnskaberne danner grundlag for efterreguleringen af amternes delingsaftaler, der fordeler amternes aktiver, passiver, rettigheder og pligter samt personale til de modtagende myndigheder.

14 317 Regionsrådet for Region Midtjylland skal i henhold til lovgivningen udarbejde og godkende regnskaberne for Ringkjøbing, Viborg og Århus amter../. Hermed fremlæggesregnskabet for Ringkjøbing Amt. Af Ringkjøbing Amts omkostningsbaserede regnskab 2006 fremgår, udgifterne har oversteget indtægterne med 830 mio. kr. Der har været en meraktivitet på anlægsområdet på ca. 385 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget På sundhedsområdet har der været en meraktivitet, øgede udgifter til medicin m.v. på ca. 140 mio. kr. Til kommunale medfinansieringsaftaler m.v. har der været merudgifter på ca. 55. mio. kr. Det omkostningsbaserede regnskab for Ringkjøbing Amt 2006 udviser et underskud på 437 mio. kr. Efter regnskabspraksis i Ringkjøbing Amt aktiveres den del af anlægsudgifter ikke, som overvejende er reparion eller renovering etc. af amtets ejendomme. Det omkostningsbaserede regnskab danner udgangspunkt for efterreguleringen af aftalen om deling af Ringkjøbing Amts aktiver, passiver mv. i forbindelse med kommunalreformen. Amtets regnskab skal fremsendes til revision hos Ringkjøbing Amts revision, der er Kommunernes Revision, senest den 1. juni Det reviderede regnskab skal sammen med efterreguleringen af delingsaftalen godkendes i Regionsrådet og sendes til tilsynsmyndigheden senest den 15. november Siden behandlingen i Forretningsudvalget er der følgende tilføjelser: Der er følgende ændringer af regnskabspraksis i forhold til tidligere år: Immerielle aktiver: Fra regnskabsår 2005 optages immerielle anlægsaktiver i balancen, såfremt disse er erhvervet mod vederlag og opfylder definitionen på aktiver, og værdien af aktivet på erhvervelsestidspunktet kan opgøres pålideligt. Amtet har ikke identificeret immerielle aktiver, der opfylder samtlige kriterier for indregning. Pensionsforpligtelsen vedr. VLTJ medtages ikke. Forpligtelsen dækkes af sten. Brev fra Stsforvaltningen Midtjylland vedrørende årsregnskab 2005./. Jf. brev af 22. februar 2007 fra Stsforvaltningen Midtjylland vedrørende årsregnskab 2005 gøres Regionsrådet opmærksom på, Amtsrådet den 14. december 2006 besluttede forts værdisætte amtet ejerandel i VLTJ til 0,- kr. i amtets balance. Revisionen har anført man i henhold til gældende konteringsregler skal optage selskabet til den indre værdi, der er 33,7 mio. kr.

15 Økonomirapport marts 2007 Resumé Den første økonomirapport for Region Midtjylland viser, det forventede årsresult er præget af et væsentligt udgiftspres på sundhedsområdet. Forretningsudvalget indstiller, økonomirapporten tages til efterretning. Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum, Jonas Dahl og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Anne V. Kristensen og Bodil Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling./. Den første økonomirapport for Region Midtjylland viser, det forventede årsresult er præget af et væsentligt udgiftspres på sundhedsområdet. Der er en række usikkerhedsmomenter i denne økonomirapport: begrænset erfaringsgrundlag på grund af etablering af ny kommunal og regional struktur, vanskeligheder omkring dannelse af rapporter m.v., udfaldet af regnskaber 2006 for amterne og de heraf afledte efterreguleringer for de modtagende myndigheder, og usikkerhed omkring aktivitetsda vedrørende DRG, mellemregional afregning samt kommunal medfinansiering. Den overordnede vurdering viser følgende: Udgiftspresset på Sundhedsområdet inkl. behandlingspsykirien vurderes til 631 mio. kr., hvoraf Forberedelsesudvalget/Regionsrådet har afgivet tillægsbevillinger på 149 mio. kr. Vurderingen svarer til den vurdering, der er beskrevet i budgetvejledningen for Social- og specialundervisningsområdet forventer ikke problemer med overholde udgifts- og indtægtsbudgettet, idet den samlede aktivitet på området har ligget over det forventede. Regional Udvikling forventer overholdelse af budgettet.

16 319 For administrionen er der tegn på merforbrug. En nærmere analyse af hele administrionsområdet vil blive forlagt Forretningsudvalget på mødet den 27. juni Der vil på Forretningsudvalgsmødet den 27. juni 2007 blive fremlagt en udvidet rapport, der i tillæg til den økonomiske vurdering også vil indeholde en opfølgning på aktivitetsmål.

17 V 7. Bilag til Kasse- og Regnskabsregulivet Resumé I Kasse- og Regnskabsregulivet er det foruds, der udarbejdes 10 bilag, som sammen med regulivet fastlægger de styrings- og forretningsprincipper, som gælder for Region Midtjyllands kasse- og regnskabsvæsen. Der fremsættes med dette punkt forslag til "Retningslinier for anvisning". Retningslinier for anvisning kan træde i kraft pr. 1. juni Desuden vedlægges til orientering Lånebekendtgørelsen. Forretningsudvalget indstiller, forslag til "Retningslinier for anvisning" godkendes og træder i kraft den 1. juni Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum og Jonas Dahl var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Anne V. Kristensen og Bodil Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling./. På Forberedelsesudvalgets møde den 15. november 2006 blev Kasse- og Regnskabsregulivet for Region Midtjylland vedtaget. I Kasse- og Regnskabsregulivet er det foruds, der udarbejdes 10 bilag, som sammen med regulivet fastlægger de styrings- og forretningsprincipper, som gælder for Region Midtjyllands kasse- og regnskabsvæsen. Der er udarbejdet vedlagte tidsplan for, hvornår de enkelte bilag forventes være færdige til politisk behandling../. Vedlagt er bilaget "Retningslinier for anvisning ", der er en samling af bilag 1 og 2 i Kasse- og Regnskabsregulivet - "Retningslinier for anvisning" og "Procedurer og forretningsgange for registrering og betalingseffektuering af alle økonomiske transaktioner". Desuden vedlægges Lånebekendtgørelsen, hvortil der på nuværende tidspunkt ikke er supplerende regler. De øvrige bilag vil jf. tidsplanen blive forelagt til beslutning senere. Retningslinier for anvisning I Kasse- og Regnskabsregulivet er de overordnede retningslinier for anvisning fasts, mens vedlagte forslag til "Retningslinier for anvisning" fastsætter de mere detaljerede regler for anvisning. Heri fastsættes procedurer og forretningsgange for registrering og

18 321 betalingseffektuering af alle økonomiske transaktioner, herunder køb og salg af varer og tjenesteydelser hos eksterne leverandører, sygesikringsbetalinger og lønudbetalinger mv. Formålet med retningslinierne er sikre funktionsadskillelse og godkendelsesprocedurer, som i forhold til risici er afstemte områderne imellem. Retningslinier for anvisning skal på en række områder suppleres af mere detaljerede regler - ofte i form af en regnskabsinstruks/forretningsgangsbeskrivelse - der medvirker til den nærmere kontrol af de decentrale procedurer på det pågældende område. Der har været løbende dialog med Region Midtjyllands eksterne revisor, KPMG C.Jespersen under udarbejdelsen af Retningslinier for anvisning". Når alle bilag til Kasseog Regnskabsregulivet er udarbejdet, vil KPMG C.Jespersen udarbejde en samlet udtalelse. Lånebekendtgørelsen I januar udsendte Indenrigs- og sundhedsministeriet "Bekendtgørelse af regionernes låntagning og meddelelse af garantier mv.". Lånebekendtgørelsen detailregulerer regionerne i større omfang end det har været tilfælde i amterne. I den forbindelse er der særligt 3 ting, man skal være opmærksom på: 1) Regionerne har ikke nogen generel låneadgang til en del af anlægsudgifterne, som det var tilfældet i amterne. Det betyder, en region kun kan optage lån efter meddelt dispension fra indenrigs- og sundhedsministeren (undtaget herfra er dog lån til almene boliger på socialområdet). 2) Til regionens låntagning henregnes også indgåelse af eks. leje- og leasingaftaler der overstiger en værdi af 5 mio. kr. Således har man deponeringspligt ved disse typer af aftaleindgåelse. Tilsvarende gælder for aftaler om drift af institutioner hvis værdi sammen med eventuelle samhørende aftaler overstiger 5 mio. kr. Der er givet mulighed for søge dispension herom hos indenrigs- og sundhedsministeren - navnligt i tilfælde hvor der er tale om kortvarige lejemål. 3) Der kan ikke optages lån i udenlandsk valuta.

19 V 8. Videreførelse af Sundheds- og Pientskolen i Grenaa Resumé Sundheds- og pientskolen er placeret på Regionshospitalet Grenaa og er et 2-årigt projekt finansieret af Århus Amt (Region Midtjylland) for uddannelse af pienter med kroniske sygdomme. Projektet er finansieret frem til 30. juni Fremover vil Norddjurs Kommune og Region Midtjylland i fællesskab have det overordnede ansvar for drift og videreudvikling af Sundheds- & Pientskolen. Af hensyn til kommunens eksterne finansiering lægges der op til projektet videreføres over en 4-årig periode frem til juni Omkostningerne til driften af projektet vil være ca kr. årligt for Region Midtjylland. Udgifterne dækker ansættelse af en fælles projektkoordinor, sekretærbistand, administrion, kørsel, varekøb, kvalitetssikring, evaluering, kurser/konferencer, annoncering og diverse udgifter. Forretningsudvalget indstiller, Sundheds- og Pientskolen i Grenaa videreføres i en 4-årig periode som beskrevet, og projektets driftsbudget på ca kr. årligt for regionen og ca kr. årligt for Norddjurs Kommune (jf. bilag) godkendes. Regionens udgifter er indeholdt i budgettet til Regionshospitalet Randers. Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum og Jonas Dahl var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Anne V. Kristensen og Bodil Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Sundheds- og pientskolen, der er placeret på Regionshospitalet Grenaa, er et 2-årigt projekt finansieret af Århus Amt (Region Midtjylland) for uddannelse af pienter med kroniske sygdomme. Projektet er finansieret frem til 30. juni Målgruppen for skolen er pienter og borgere med diabetes, lungesygdomme (KOL), hjertesygdomme, diabetes og overvægt. Deltagerne kommer fra hele Djursland. På skolen arbejder man med øge målgruppernes kapacitet for egenomsorg i forhold til deres sygdom for derigennem forbedre deres livskvalitet og sundhedstilstand. Der udbydes

20 323 både sygdomsspecifikke tilbud (kost, motion, rygestop) og tværgående tilbud baseret på modellen lær leve med kronisk sygdom. Henvisning til kurserne sker gennem praktiserende læge og afdelingerne på Regionshospitalerne Randers og Grenaa. Løbende monitorering og kvalitetssikring ligger i en styregruppe, hvor der sidder repræsentanter fra kommuner, region, praktiserende læger og regionshospitalet. Den endelige evaluering foretages i maj/juni 2007, men der foreligger allerede midlertidige resulter, der viser stor tilfredshed og positiv effekt på deltagernes livsstil. Indssen på skolen er i forbindelse med den nye sundhedslov blevet en delt regional/kommunal opgave. Således er der elementer, der forts vil være regionale ansvarsområder mens andre er kommunale opgaver. Fremadrettet model for sundheds- og pientskolen Fremover vil Norddjurs Kommune og Region Midtjylland i fællesskab have det overordnede ansvar for drift og videreudvikling af Sundheds- og Pientskolen. Af hensyn til kommunens eksterne finansiering vil det være fordelagtigt, projektet videreføres over en 4-årig periode frem til juni Adgangen til Sundheds- og Pientskolen vil forts foregå via henvisning fra praktiserende læger i Norddjurs, Regionshospitalerne Randers og Grenaa, men det bliver gradvist udvidet til omfte Norddjurs Kommunes hjemmepleje og socialrådgivere. Målgruppen til de nuværende tilbud bliver også udvidet til omfte pienter med kroniske muskel- og skeletlidelser som gigt, ryglidelser og osteoporose. Tilbuddet er åbent for borgere fra andre kommuner end Norddjurs. Det vil være en mellemkommunal afregning for den del af tilbuddet, der er et kommunalt ansvarsområde. Modulerne, kost motion - rygestop og "lær leve med kronisk sygdom" tilrettelægges, så de afvikles geografisk spredt i kommunen. Udflytning af modulerne fra lokalerne på Regionshospitalet Grenaa til institutioner i kommunen vil tidligst kunne ske ved afvikling af hold i efteråret /. I skolen bliver der endvidere implementeret et 2-årigt projekt om rehabilitering af personer, der er behandlet for kræft, som Norddjurs Kommune har modtaget projektstøtte til fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Projektkoordineringen vil foregå i tæt samarbejde med den fælles projektkoordinor. Evaluering Fælles monitorering/evaluering af Sundheds- og Pientskolens samlede udvidede tilbud bliver afrapporteret en gang i kvartalet via styregruppen, og projektet helhedsevalueres i slutfasen. Planlægningen af evalueringen sker i tæt samarbejde med Center for Folkesundhed. Parterne forventer kunne anvende et evalueringsværktøj for pientundervisning, som Center for Folkesundhed er i gang med udvikle og derved bidrage med sammenlignelige resulter på tværs i regionen. Organisionsmodellen for Sundheds- og Pientskolen kan endvidere tænkes danne grundlag for en evaluering af samarbejdet mellem region, kommune og praktiserende læger.

21 324 Økonomi./. Omkostningerne til driften af projektet vil være ca kr. årligt for Region Midtjylland og ca kr. for Norddjurs Kommunes vedkommende. Desuden bidrager Norddjurs Kommune med kr. for årene 2007 og 2008 via projektstøtten fra Sundheds- og Indenrigsministeriet til kræftrehabiliteringsprojektet, der er nævnt ovenfor. Udgifterne dækker ansættelse af en fælles projektkoordinor, sekretærbistand, administrion, kørsel, varekøb, kvalitetssikring, evaluering, kurser/konferencer, annoncering og diverse udgifter. Der vedlægges desuden bilag vedrørendeberegning af kursusudgifter Region og kommune. Sagen har været drøftet i Underudvalget for Primær Sundhed. Her anbefaler man, projektet tiltrædes på de beskrevne vilkår.

22 V 9. Orientering om ændring af centerstrukturen i Hospitalsenheden Vest Resumé I efteråret 2006 blev det besluttet ændre organisions- og ledelsesstrukturen på Sygehus Ringkjøbing set i forhold til den tidligere organisering i Ringkjøbing Amt. Forberedelsesudvalget blev orienteret om disse ændringer på mødet den 15. november I forhold til denne organisionsændring har Hospitalsenheden Vest, der dækker Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm, besluttet ændre den interne organision og fjerne centerniveauet, da det viste sig ikke være nødvendigt for sikre administriv støtte til afdelingerne. I forlængelse heraf gennemføres desuden forskellige andre organisoriske ændringer, herunder sammenlægning af afdelinger og oprettelse af administrive teams. Forretningsudvalget indstiller, orienteringen tages til efterretning. Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum og Jonas Dahl var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Anne V. Kristensen og Bodil Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling I 2001 blev det tidligere Ringkjøbing Amts sygehuse (i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm) organiseret som ét sygehus med 5 indgange og der blev etableret en centerstruktur med centre på tværs af de 5 mrikler samt en række amtsafdelinger. De 5 sygehuse er i Region Midtjyllands organision blevet Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Lemvig, Regionshospitalet Ringkøbing og Regionshospitalet Tarm med en fælles hospitalsledelse. De 5 hospitaler benævnes samlet som Hospitalsenheden Vest. I 2006 blev det som optakt til overgangen til Region Midtjylland, og med etableringen af en hospitalsledelse, besluttet ændre i centerstrukturen for styrke afdelingsledelsesniveauet. Forberedelsesudvalget blev orienteret om denne beslutning på mødet den 15. november Den justerede centerstruktur forudste, centerledelsen alene bestod af en centerleder, som i det væsentlige havde til opgave sikre den administrive støt-

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab 2006 8. maj 2007

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Region Midtjylland Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 47-Eftersendelse Regionshuset Viborg

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Vedtægter for Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise 1. Navn: Faggruppens navn er Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Faggruppens binavn er Danske Ejendomsadvoker

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Der var afbud fra Torben Nørregaard, hvorfor suppleant

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet 14. november 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet 14. november 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 15. november 2007 /ELSGRE Refer af mødet i Regionsrådet 14. november 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Ansøgning om anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag for flytning af Respirationscenter Vest samt om- og tilbygning til intensiv på Århus Universitetshospital, Skejby Bilag

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 09/2008 Sted : Mødelokale 3 - Rådhuset i Grenaa Dato : 11. november 2008 Start kl. : 11.45 Slut kl. : 15.00 Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. marts 2012 /CLAJEN Referat fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012 29. marts 2012 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Rektor Erik Knudsen,

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm Bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning, næstformand Per Brobæk Madsen, Isabell Friis Madsen, Sven Thorøe, Susanne Bøgelund Kristiansen, Rie Grotkjær Øvrige deltagere: Klaus Grønbæk

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere