Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts Mødetidspunkt: 17:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00"

Transkript

1 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem Clausen (B), Michael Ziegler (C), Svend-Erik Hermansen (A), Thomas Bak (A) Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. I - 1. behandling af ny børne- og ungepolitik - ISU 2 1

3 1. I - 1. behandling af ny børne- og ungepolitik - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skoleudvalget Sagsnr.: 12/21055 Sagsfremstilling Mødesagen har været behandlet i Økonomiudvalget På baggrund af deres bemærkninger, sendes mødesagen tilbage til Institutions- og Skoleudvalget. Byrådet har vedtaget kommunens Udviklingsstrategi for Med temaerne Vækst, Uddannelse og Et aktivt liv beskriver Udviklingsstrategien ambitiøse visioner for kommunens udvikling. Strategien er en vigtig politisk rettesnor for prioritering af indsatser. Udviklingsstrategiens vision for Uddannelse har fokus på, at uddannelse er en forudsætning for at få et arbejde og tage ansvar for eget liv. Vi skal sætte tidligt ind med tværgående og engagerede læringsmiljøer. Vi skal have en af Danmarks bedste folkeskoler og flere unge skal blive i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse og så vidt muligt videre uddannelse. Med Børne- og ungepolitikken skal det lange perspektiv og en fastholdelse af fokus på Programmet Morgendagens børne- og ungeliv: fokus på at sikre sammenhæng og helhed og et fagfagligt løft sikres. Politikken udgør den overordnede ramme for, hvordan der skal arbejdes og prioriteres på børne- og ungeområdet i Børne- og ungepolitikken gælder for det samlede 0-18 års område. Den nuværende Sammenhængende børnepolitik blev udarbejdet i De indsatsområder, der var i politikken, er udløbet og der er behov for at sætte nye pejlemærker. Proces og inddragelse Arbejdet med det nye børne- og ungepolitik blev kick-startet ved et arrangement i Taastrup Teater i oktober med indlæg fra Lars Goldsmith fra DI. Her var forældrebestyrelser m.fl. inviteret. De lokale tværgående ledelsesnetværk har i november inviteret distriktets forældre, børn og unge, samt medarbejdere til dialogmøder om politikken. Samtidig har der i 3 uger kørt en debat på kommunens Facebook side rettet mod unge. Input fra arrangementerne er opsamlet og er inddraget i arbejdet med udkastet til børne- og ungepolitik Vision og temaer Børne- og ungepolitikken tager udgangspunkt i en overordnet vision, der har et 12 årigt perspektiv: I Høje-Taastrup Kommune skal børn og unge udvikles og udfordres, så de trives og lærer mest muligt uanset forudsætninger. Høje-Taastrup Kommune skal være en uddannelseskommune, hvor det er afgørende at 2

4 alle børn og unge indgår som en aktiv del af et fællesskab alle børn og unge oplever helhed og sammenhæng i deres hverdag og bliver klar til livet vi har en af Danmarks bedste folkeskoler alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse og har forudsætninger for at fortsætte på en erhvervsrettet eller akademisk videre uddannelse. For peges der på 5 temaer, som hver især har stor betydning for arbejdet med børn og unge og et kvalitetsløft af området. For hvert tema er der opstillet 4 årige mål, en række succeskriterier og indsatser. Politikken består af 5 temaer, der hver især skal understøtte, at vi arbejder frem mod visionen. Temaerne kan ikke ses adskilt, men er hinandens forudsætninger: Trivsel og fællesskaber Børn og unge har krav på tryghed og deltagelse i fællesskaber. Børn og unge skal lære endnu mere Børn og unge skal opnå viden og kompetencer og mødes med ambitiøse mål og udfordringer. Forældresamarbejde Samarbejdet med familie og netværk skal være ligeværdigt og gensidigt forpligtende. Sammenhæng og helhed i børn og unges liv Børn og unge skal opleve helhed og sammenhæng i hele institutionslivet. Lige muligheder for alle Børn og unge med særlige behov skal støttes, så de opnår de samme udfoldelses- og udviklingsmuligheder som andre. Da Børne- og ungepolitikken er en paraply og dermed overordnet ramme for arbejdet på 0-18 års området, vil der i perioden også blive arbejdet med andre indsatser, fx Projekt Forebyggelseskommune en projekt finansieret af midler fra Social- og Integrationsministeriet Indsatsen mod ungdomskriminalitet et lovkrav, at alle kommuner har en plan på dette område Den videre proces Efter Byrådets 1. behandling af politikken sendes den i høring. Det forventes, at børne- og ungepolitikken fremlægges til Byrådets endelige godkendelse på mødet i maj måned. Økonomi Aktiviteter der er omtalt i udkast til Børne- og ungepolitik kan holdes inden for de givne budgetter på driftsområderne: Institutions- og skolecentret, Fritids- og kulturcentret, Børne- og ungerådgivningscentret samt Pulje til kvalitetsudvikling. 3

5 Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Politik/Plan Ingen bemærkninger. Information Udkast til politik gøres tilgængelig på kommunens hjemmeside og Facebook i høringsperioden, så alle har mulighed for at komme med kommentarer. Høring Efter Byrådets 1. behandling af politikken sendes den i høring hos forældrebestyrelser, klubbestyrelser, områdebestyrelser, Institutions- og skoleråd, MED-udvalg i dagtilbud, skoler og klubber samt i klubråd og elevråd. Endvidere høres Følgegruppen (de faglige organisationer). Vurdering Børne- og ungepolitikken har en direkte kobling til Udviklingsstrategiens tema om Uddannelse. Derudover er politikken baseret på en række analyser og der har været en bred inddragelse af forældre, børn og unge samt medarbejdere i tilblivelsesprocessen. Det er derfor administrationens vurdering, at børne- og ungepolitikken kan udgøre et solidt fundament, for den fortsatte udvikling af 0-18 års området. Politikkens fokusområder støtter fint op om Programmet Morgendagens børne- og ungeliv og politikken kan være med til at sikre, at de prioriterede indsatser i Programmet fastholdes på længere sigt. Børne- og ungepolitikken kan være med til at sikre, at der skabes en reel forandring for kommunens børn og unge, så alle børn og unge udvikles og udfordres, så de trives og lærer mest muligt, uanset forudsætninger. Indstilling Administrationen indstiller 1. at udkast til børne- og ungepolitik godkendes 2. at udkast til børne- og ungepolitik sendes i høring hos relevante parter inden endelig behandling til maj. Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den Sag nr. 5 Anbefales, idet der indarbejdes følgende rettelser i bilag 2 til Børne- og ungepolitik udkast: 1) Side 2, linje 9: om eksempelvis sprog, læsning og trivsel for at ruste børnene 2) Side 2, linje 18: så børn og unge oplever sammenhæng og helhed fra dagtilbud til ungdomsuddannelse og senere beskæftigelse. 3) Side 5, sidste linje i Vision ændres til: "alle unge så vidt muligt gennemfører en ungdomsuddannelse - gymnasial eller erhvervsrettet - og får forudsætningerne for at fortsætte på en videregående uddannelse - erhvervsrettet eller akademisk." 4

6 4) Side 6 under afsnittet Sammenhæng og helhed i børns og unges liv : Børn og unge skal opleve sammenhæng og helhed fra dagtilbud til ungdomsuddannelse og senere beskæftigelse. 5) Side 6, sidste linje under Lige muligheder for alle. Ny overskrift: Udviklingsmuligheder for alle Ændret tekst: Børn og unge med særlige behov skal støttes, så de med respekt for deres udgangspunkt har samme mulighed som alle andre børn for at udfolde og udvikle sig. 6) Side 8, første pind i blå kasse : Alle børn og unge får mulighed for at være til stede i almenområdet og fællesskabet. 7) Side 18, linie 2 (underoverskriften): Børn og unge skal opleve sammenhæng og helhed fra dagtilbud til ungdomsuddannelse og senere beskæftigelse. 8) Side 18, linie 5: SFO til klub (eller andre fritidstilbud) og fra skole til ungdomsuddannelse og senere beskæftigelse. 9)Side 20, linie 1 i Mål i 2016 : Børn og unge skal opleve sammenhæng og helhed fra dagtilbud til ungdomsuddannelse og senere beskæftigelse. 10) Side 20, linie 1 i Indsatser : Organisatorisk og værdimæssigt sikres sammenhæng og helhed for børn og unge. 11) Side 20, linie 2 (underoverskriften): Børn og unge med særlige behov skal støttes, så de med respekt for deres udgangspunkt har samme mulighed som alle andre børn for at udfolde og udvikle sig. 12) Side 20, linie 5: rettidigt på risiko og bekymring, uanset barnets eller den unges alder. En indsats skal altid vægte barnets eller den unges interesser højest. 13) Side 22, ekstra pind indsættes under Indsatser : Ressourcepersoner (psykologer, sagsbehandlere m.v.) skal altid give hurtigt respons på bekymringsmeddelelser fra dagtilbud eller skoler herunder aftale om møde på den pågældende institution eller skole. Beslutning i Økonomiudvalget den B stillede ændringsforslag om en tilføjelse til indledningen i udkast til Børne- og Ungepolitik: Side 4, efter 3. afsnit: Tilføjelse: Den vigtigste enkeltfaktor for børn og unges positive oplevelse af skole og institutioner er det tilllidsbaserede og respektfulde samarbejde mellem skole/institutionsmedarbejderne og børnenes hjem. I den respektfulde omgangstone og omtale af hinanden ligger en væsentlig faktor til børn og unges succes i uddannelseslivet Økonomiudvalget besluttede, at sende behandlingen af denne tilføjelse tilbage til Institutionsog Skoleudvalget. 5

7 B stillede herefter ændringsforslag om følgende tilføjelser/rettelser til udkast til Børne- og Ungepolitik: Side 8, første afsnit: Ændre begyndelsen af sætningen til: Tryghed er det nødvendige fundament for at læring overhovedet kan finde sted, og sammen med tillid er det en drivkraft for Side 13, 4. pind under Indsatser : At elevplanen tages ud af sætningen. Side 16, 3. pind under Succeskriterier : At elevplaner fjernes, tillige med ordet systematisk. Side 18, 4. afsnit: Fjerne: at overgangene skal planlægges efter en fælles model og procedure. Side 20: Forslag til ekstra afsnit under afsnittet Samarbejde med Familie og netværk : I de tilfælde, hvor massive sociale problemer og/eller misbrugsproblemer i familien er baggrund for mistrivsel i dagtilbuddet eller i skolen, skal en løsning på barnets/den unges præmisser altid vægtes højst. Side 22 under Indsatser : Ekstra pind indsat: Ressourcepersoner (psykologer, sagsbehandlere mv.) flyttes fra rådhuset så tæt på børnenes hverdag som muligt. For stemte: B (1) Imod stemte: A, C, F, O og V (7) Dermed bortfaldt forslagene. Herefter afstemning om indstillingen fra Institutions- og Skoleudvalget. For stemte: A, C, F, O og V (7) Undlod at stemmer: B (1) Dermed anbefales indstillingen. Bilag: 1 Åben Børne- og ungepolitik - udkast 32510/13 2 Åben Børne- og ungepolitik - aktiviteter 49119/13 3 Åben Børne- og ungepolitik - udkast inkl. ISU s forslag 64107/13 6

8 4 Åben Kommentarer til Børne - og ungepolitikken på ekstraordinært møde i Institutions- og Skoleudvalget 73795/13 7

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

14 pejlemærker for en læringsreform. Af Børne og Kulturchefforeningen

14 pejlemærker for en læringsreform. Af Børne og Kulturchefforeningen 14 pejlemærker for en læringsreform Af Børne og Kulturchefforeningen Forord På Børne- og Kulturchefforeningens årsmøde 2013 blev der sat fokus på behovet for en sammenhængende læringsreform, som nødvendigvis

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere