Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen"

Transkript

1 Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005

2 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø, konflikthåndtering og vanskelige ledelsesmæssige dilemmaer, som de ser ud på offentlige og private arbejdspladser anno Resultaterne bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt godt 1200 repræsentativt udvalgte ledere på alle niveauer. Svarprocenten i undersøgelsen var 45. Resultaterne viser, at det går godt med det psykiske arbejdsmiljø på et flertal af de danske virksomheder, men også at der er mere end en tredjedel af offentlige og private arbejdspladser, hvor det psykiske arbejdsmiljø kun vurderes som nogenlunde eller decideret dårligt. Svarene fra deltagerne i undersøgelsen viser, at der er 8 procent af virksomhederne, hvor der er et meget højt konfliktniveau, og 16 procent af virksomhederne oplever mobningsproblemer. Det er ikke nødvendigvis de samme virksomheder, men der er ofte en sammenhæng mellem konfliktniveau og mobningsproblemer. En del af mobningen udspringer netop af konflikter, der ikke bliver løst ordentligt og med tiden vokser sig større. Ofte flyttes fokus også, så man til sidst helt glemmer, hvad konflikten egentlig drejede sig om, og der kun er det personlige nag og mobningen tilbage. Undersøgelsen understreger, at lederen har en nøglerolle, når problemer med det psykiske arbejdsmiljø skal løses. Samtidig viser resultaterne dog med al tydelighed, at man finder det bedste arbejdsklima på de virksomheder, hvor både den øverste ledelse, mellemlederne og medarbejderne støtter op omkring arbejdet med at løse problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Det psykiske arbejdsmiljø I denne undersøgelse tages der udgangspunkt i ledernes vurdering af arbejdsmiljøet på private virksomheder og offentlige arbejdspladser. Lederne er naturligvis ikke i stand til at give det fulde billede af det psykiske arbejdsmiljø på en arbejdsplads, lige som den enkelte medarbejder heller ikke er det. Alligevel må lederne formodes at have et godt kendskab til en stor del af de konflikter og problemer, der eventuelt er på virksomheden, og derfor vil de ofte også være i stand til at give en god vurdering af arbejdsmiljøet. Tabel 1 viser, hvordan lederne beskriver det generelle psykiske arbejdsmiljø på deres arbejdsplads i dag. Til sammenligning er vist svarene på et tilsvarende spørgsmål, der blev stillet til Ledernes Hovedorganisations faste Lederpanel i Tabel 1: Hvordan vil du beskrive det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads? Meget godt 16% 15% Godt 48% 47% Nogenlunde 26% 26% Dårligt 8% 9% Meget dårligt 2% 3% I alt 100% 100% Generelt vurderer 62 procent af lederne, at det psykiske arbejdsmiljø på deres virksomhed er meget godt eller godt, mens yderligere 26 procent beskriver det som nogenlunde. De resterende 12 procent mener, at det psykiske arbejdsmiljø på deres virksomhed er decideret dårligt. Hvis man tager de positive briller på, er det altså næsten to ud af tre virksomheder, hvor det psykiske arbejdsmiljø er godt. Omvendt må det også siges, at være ganske markant, når 2

3 mere end hver tiende arbejdsplads har et dårligt arbejdsmiljø, og at det er næsten 40 procent af alle virksomheder, som ikke har et godt psykisk arbejdsmiljø. I forhold til svarene i en tilsvarende undersøgelse i 2003 er niveauet for det psykiske arbejdsmiljø stort set uændret. Igen kan man tage de positive briller på og konstatere, at det psykiske arbejdsmiljø ikke er blevet værre de seneste par år, på trods af at mange mener, at tonen på de danske arbejdspladser er blevet mere rå og stressniveauet er stigende. Omvendt må det betegnes som mindre godt, at der fortsat er et stort antal arbejdspladser, hvor det psykiske arbejdsmiljø ikke er godt. I figur 1 er ledernes vurdering af det psykiske arbejdsmiljø på deres virksomhed fordelt efter, om det er en offentlig eller privat arbejdsplads, samt om der er tale om en stor eller lille virksomhed. Figur 1: Hvordan vil du beskrive det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads? Privat sektor Offentlig sektor Over 250 ansatte ansatte ansatte Under 25 ansatte Dårligt Nogenlunde Godt % Undersøgelsen afslører, at der ikke er væsentlige forskelle i det psykiske arbejdsmiljø på offentlige og private arbejdspladser. Tilsvarende er der heller ikke markante forskelle mellem store og små virksomheder. Der er dog en lille tendens til, at det psykiske arbejdsmiljø bedømmes dårligere på de store virksomheder. Konflikter på arbejdspladsen Et højt konfliktniveau på arbejdspladsen kan være et af flere tegn på et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det gælder såvel konflikter medarbejderne indbyrdes, mellem medarbejdere og ledere samt internt i ledergruppen. Et lavt konfliktniveau er dog ingen garanti for et godt arbejdsmiljø. Hvis der under en stille overflade ligge mange ulmende konflikter, kan det i høj grad medvirke til frustration og dårligt psykisk arbejdsmiljø blandt både ledere og medarbejdere. Konflikter behøver dog ikke nødvendigvis at være negative. Mange vil formentlig nikke genkendende til den forløsning, der kan ligge i en åben konflikt, hvis den vel at mærke fører til en form for løsning og en vis grad af forståelse mellem de implicerede. En konflikt som ikke løses med en vis grad af forståelse fra de implicerede, vil derimod sjældent være frugtbar for sam- 3

4 arbejdet og medarbejdertilfredsheden på virksomheden, og vil også med stor sandsynlighed vende tilbage eller genopstå i en ny forklædning. I undersøgelsen er lederne blevet spurgt om deres vurdering af konfliktniveauet mellem forskellige medarbejdergrupper. Svarene er vist i tabel 2. Tabel 2: Omfanget af konflikter på arbejdspladsen I høj I nogen grad grad Slet ikke Ved ikke I alt Der er mange konflikter mellem medarbejderne 2% 62% 33% 3% 100% Der er mange konflikter mellem medarbejdere og ledere 3% 63% 32% 2% 100% Der er mange konflikter mellem lederne 5% 50% 42% 3% 100% Omkring to ud af tre ledere svarer, at der er en del konflikter mellem medarbejderne og mellem medarbejdere og ledere. For at sammenfatte konfliktniveauet på virksomheder er der dannet en samlet vurdering ud fra de tre spørgsmål. Definitionen er nærmere beskrevet i fodnoten. Ud fra den definition har 8 procent af virksomhederne et meget højt konfliktniveau, mens yderligere 31 procent har et højt konfliktniveau. Undersøgelsen understreger de ofte vanskelige vilkår ledere har i deres arbejde, og det store behov der er for ledere, som er i stand til dels at undgå at skabe konflikter og dels at løse de konflikter, som alligevel opstår. Tabel 3: Virksomhedernes konfliktniveau Arbejdspladser med meget højt konfliktniveau 8% Arbejdspladser med højt konfliktniveau 31% Arbejdspladser med middel konfliktniveau 45% Arbejdspladser med lavt konfliktniveau 16% Mobning En særlig del af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er mobning. Mobning kan defineres som 2 krænkende handlinger overfor offeret, som virker sårende eller nedværdigende. Der er tale om gentagne handlinger, som foregår over en længere periode. Det væsentlige er, om offeret oplever handlingerne som krænkende, og ikke om det foregår bevidst, eller om det er et udtryk for ubetænksomhed fra mobberens eller mobbernes side. Arbejdstilsynet skønner, at mellem 2 og 4 procent af alle på arbejdsmarkedet udsættes for mobning på arbejdspladsen. Mobning kan foregå på mange niveauer. Der kan være tale om mobning mellem medarbejdere eller at lederen deltager i mobning af en medarbejder. Det kan også foregå den anden vej, 1 Der er stillet tre spørgsmål om konflikter i undersøgelsen, som afdækker, om der er konflikter mellem medarbejdere, om ledere og medarbejdere har mange konflikter, og om der er konflikter internt i ledergruppen. Virksomheder, hvor der er svaret i høj grad til mindst et af de tre spørgsmål, er defineret til at have et meget højt konfliktniveau. Hvis der er svaret mindst i nogen grad i alle tre tilfælde, er konfliktniveauet defineret som højt. Endelig defineres konfliktniveauet som lavt, hvis der slet ikke er konflikter mellem de tre medarbejdergrupper. 2 AT-vejledning: Mobning og seksuel chikane. Arbejdstilsynet, marts

5 hvor det er lederen, som mobbes af sine medarbejdere, og endelig kan en leder blive mobbet af sine overordnede eller kolleger i ledergruppen. Lederne i undersøgelsen er blevet spurgt om, hvordan de vurderer omfanget af mobning på deres nuværende arbejdsplads. Svarene fremgår af tabel 4. Tabel 4: Mobning mellem forskellige medarbejdergrupper Ja, i adskilligkelte Ja, i en- Nej, aldrig tilfælde tilfælde Ved ikke I alt Har du oplevet en eller flere medarbejdere i din afdeling mobbe en anden medarbejder over en længere 5% 43% 50% 2% 100% periode inden for de seneste tre år? Har du som leder, set i bakspejlet, været med til at mobbe en medarbejder 1% 16% 79% 4% 100% inden for de seneste tre år? Har du selv som leder været udsat for mobning fra dine medarbejdere 2% 23% 74% 1% 100% inden for de seneste tre år? Har du selv som leder været udsat for mobning fra andre i ledergruppen inden for de seneste tre år? 3% 24% 71% 2% 100% En betydelig del af lederne har oplevet, at en eller flere medarbejdere har mobbet en kollega over en længere periode. Således har 5 procent oplevet det i adskillige tilfælde på deres nuværende arbejdsplads inden for de seneste tre år, mens yderligere 43 procent har været ude for det i enkelte tilfælde. Det er altså næsten hver anden leder, som har oplevet mobning mellem medarbejderne inden for de seneste tre år. Dertil kommer tilfælde af mobning, som lederen ikke får kendskab til. Samtidig er der 27 procent af lederne, som selv har oplevet at blive mobbet af medarbejderne. Mobning i den anden retning, hvor det er lederen, som mobber en medarbejder, er heller ikke et ukendt fænomen. 1 procent af lederne erkender, at de i adskillige tilfælde har været med til at mobbe en medarbejder, mens yderligere 16 procent har gjort det i enkelte tilfælde. Der er her tale om en vurdering, hvor lederne set i bakspejlet, erkender at de (måske) ubevidst har medvirket til mobning. Det er derfor et lidt usikkert skøn. I tabel 5 er der opstillet et samlet mål for omfanget af mobningsproblemer på private og offentlige arbejdspladser. Definitionen er nærmere beskrevet i fodnoten. Resultaterne viser, at 16 procent af virksomhederne har mobningsproblemer, mens yderligere 49 procent har oplevet enkelte tilfælde af mobning. Kun 35 procent kan sige sig helt fri for mobningsproblemer. Tabel 5: Andel af virksomheder med mobningsproblemer Arbejdspladser med mobningsproblemer 18% 16% Arbejdspladser med enkelte mobningstilfælde 47% 49% 3 Der er stillet fire spørgsmål om mobning i undersøgelsen (se tabel 4), som afdækker, om der foregår mobning mellem medarbejdere, om lederen mobber medarbejdere, om medarbejdere mobber lederen, og hvor der foregår mobning internt i ledergruppen. Virksomheder, hvor der er svaret ja til, at det er sket enten i adskillige tilfælde eller i enkelte tilfælde til tre af de fire spørgsmål, er defineret til at have et mobningsproblem. 5

6 Arbejdspladser helt uden mobning 36% 35% Tabel 5 viser også den udvikling, der har været i omfanget af mobningsproblemer. Resultaterne af undersøgelsen viser, at der stort set er tale om status quo. De små forskydninger, der har været, er ikke større end, at de kan skyldes statistisk usikkerhed. En væsentlig viden at have i arbejdet med at nedbringe omfanget af mobning er, hvor mobningen har sit udspring. Her skelnes ofte mellem rovmobning og konfliktmobning. Rovmobning er, når offeret ikke har gjort noget, som har sat mobningen i gang. Der er altså tale om, at mobberen har lyst til eller et behov for at tryne (ofte udsatte) kolleger. Konfliktmobning udspringer derimod af konflikter, der ikke bliver løst ordentligt og med tiden vokser sig større. Ofte flyttes fokus også, så man til sidst helt glemmer, hvad konflikten egentlig drejede sig om, og der kun er det personlige nag og mobningen tilbage. At en stor del af mobningen begynder som konflikter, understreges af resultaterne i tabel 6. Det fremgår, at virksomheder med lavt konfliktniveau også har færre mobningsproblemer end virksomheder, der ofte har konflikter. Som nævnt tidligere er det afgørende ikke nødvendigvis, om der er konflikter på virksomheden, men snarere om man er i stand til at løse dem på en konstruktiv måde. Tabel 6: Sammenhæng mellem konfliktniveau og omfang af mobning Konfliktniveau på virksomheden Meget højt Højt Mellem Lavt I alt Virksomheder med mobningsproblemer 28% 21% 13% 9% 16% Virksomheder med enkelte tilfælde af mobning 61% 51% 50% 36% 49% Mobningsfri virksomheder 11% 28% 37% 55% 35% I alt 100% 100% 100% 100% 100% Lederens ansvar Svarene i tabel 4 viser, at mobning foregår i alle retninger på virksomhederne, og at bestræbelserne på at komme det til livs derfor også må være et fælles ansvar. Alligevel har lederen en særlig rolle i indsatsen mod mobning. Det uddybes i svarene i tabel 7. Her mener 96 procent af lederne i undersøgelsen, at løsningen af problemerne med mobning kræver lederens aktive medvirken. 81 procent peger på, at mobning skal løses af leder og medarbejdere i fællesskab. Kun 4 procent synes, at mobning skal løses af de implicerede medarbejdere selv. Tabel 7: Hvem har hovedansvaret for, at problemer med mobning på arbejdspladsen løses? De implicerede medarbejdere 4% Lederen 12% Leder og medarbejdere i fællesskab 84% Den bedste løsning er naturligvis, hvis lederen helt kan forhindre, at der finder mobning sted på arbejdspladsen. Selv om en del potentieller konflikter uden tvivl kan tages i opløbet, er det dog næppe realistisk, helt at undgå dem. Som det fremgår af tabel 8, er der 2 procent af lederne, som erkender, at de, set i bakspejlet, i adskillige tilfælde for sent eller slet ikke har gre- 6

7 bet ind i situationer, hvor en medarbejder er blevet mobbet. Yderligere 34 procent svarer, at der har været enkelte tilfælde, hvor de ikke greb ind. Tabel 8: Hvad gør lederen, når han oplever mobning af andre? Ja, i adskilligkelte Ja, i en- Nej, aldrig tilfælde tilfælde Ved ikke I alt Har du, set i bakspejlet, for sent eller slet ikke reageret på mobning 2% 34% 55% 9% 100% af en medarbejder? Har du grebet ind over for mobning i andre afdelinger end din egen? 5% 31% 62% 2% 100% Som det fremgår af tabel 7, mener langt størstedelen af lederne, at de har et ansvar for at komme mobningsproblemerne til livs. Enten som hovedansvarlig for at løse problemerne eller i samarbejde med de implicerede medarbejdere. Spørgsmålet er, om den enkelte leders ansvar gælder for hele virksomheden eller om det kan indskrænkes til kun at omhandle lederens egen afdeling. Direkte adspurgt svarer 36 procent, at de i et eller flere tilfælde har grebet ind over for mobning i andre afdelinger end deres egen. Selve det at påpege andres fejl eller direkte gribe ind i andre lederes opgaver kan umiddelbart lyde som en vanskelig situation, men tilsyneladende mener rigtig mange ledere, at de har et ansvar for at gribe ind, hvis de er vidne til, at andre ledere håndterer deres opgave dårligt. Et er at gribe ind i enkeltsituationer, hvor lederkolleger håndterer deres opgaver dårligt. Noget andet er at blande sig andres ledelsesstil. Som det fremgår af tabel 9, er der 77 procent af lederne i undersøgelsen, der mener at det i orden at blande sig i andres ledelsesstil. Der er altså ikke noget, der umiddelbart tyder på berøringsangst for at tage en diskussion med lederkolleger om ledelsesmæssige problemer af selv mere personlig karakter. Som det senere fremgår af tabel 14, er der dog samtidig over 60 procent af lederne, som synes, at det er vanskelligt at sige til en lederkollega, at han måske burde gribe sin ledelsesopgave anderledes an. Tabel 9: Samarbejdet i ledergruppen Helt enig Ledere har et ansvar for at standse andre ledere, hvis de håndterer deres opgave dårligt Det vil være utidigt at blande sig i andres ledelsesstil Jeg diskuterer jævnligt ledelsesmæssige problemstillinger med mine lederkolleger Samarbejdet i ledergruppen er godt Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke I alt 42% 50% 5% 2% 1% 100% 2% 20% 43% 34% 1% 100% 28% 48% 14% 7% 3% 100% 28% 49% 15% 6% 2% 100% Arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Der er gennem de senere år kommet stadig mere fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Det gælder ikke mindst områder som mobning, sexchikane og stress. Spørgsmålet er imidlertid om 7

8 den stigende bevågenhed betyder, at der arbejdes konkret med problemstillingerne på virksomhederne. Lederne i undersøgelsen er blevet spurgt om, hvor ofte det psykiske arbejdsmiljø har været drøftet i Samarbejdsudvalget, Sikkerhedsorganisationen eller lignende i løbet af de seneste tre år. Svarene, der fremgår af tabel 10, viser at der er 21 procent af virksomhederne, hvor emnet overhovedet ikke har været diskuteret i Samarbejds- eller Sikkerhedsorganisationen i løbet af de seneste tre år. På 30 procent af virksomhederne diskuterer man ofte det psykiske arbejdsmiljø, mens man på 44 procent af virksomhederne har diskuteret det enkelte gange. Det er ofte på de mindre virksomheder, man ikke diskuterer det psykiske arbejdsmiljø i mere formelle samarbejdsorganer, alene af den grund at de slet ikke er etableret, men også blandt større virksomheder er der en del, som aldrig har emnet på dagsordenen. I de virksomheder, som har flere end 25 ansatte, og som altså er forpligtiget til at have en Sikkerhedsorganisation, er der stadig 18 procent, som ikke tager det psykiske arbejdsmiljø op. Tabel 10: Har det psykiske arbejdsmiljø været drøftet i Samarbejdsudvalget, Sikkerhedsorganisationen eller lignende i løbet af de seneste tre år? Alle virksomheder Ofte 30% Enkelte gange 44% Én gang 5% Aldrig 21% I alt 100% Tabel 11 viser, at der er en tydelig sammenhæng mellem det psykiske arbejdsmiljø, og hvorvidt det er et emne, som man diskuterer under mere formaliserede forhold som for eksempel Samarbejdsudvalg eller Sikkerhedsorganisation. De virksomheder, hvor man ofte diskuterer det psykiske arbejdsmiljø, har i gennemsnit et væsentlig bedre arbejdsklima end virksomheder, hvor det ikke tages op. Tabel 11: Sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og hvor ofte det psykiske arbejdsmiljø har været drøftet i Samarbejdsudvalget, Sikkerhedsorganisationen eller lignende i løbet af de seneste tre år? Godt Nogenlunde Dårligt I alt Ofte 71% 22% 7% 100% Enkelte gange 61% 25% 14% 100% En gang 48% 38% 14% 100% Aldrig 46% 36% 18% 100% En del af forklaringen på, at det psykiske arbejdsmiljø sjældent eller aldrig diskuteres i Sikkerhedsorganisation eller Samarbejdsudvalg kan være, at det kan være vanskelige og ofte meget personlige sager at behandle. 12 procent af lederne i undersøgelsen synes i høj grad, det er vanskeligt at behandle det psykiske arbejdsmiljø på virksomheden, mens yderligere 50 procent synes, at det er vanskeligt i nogen grad. 8

9 Tabel 12: Hvordan forholder forskellige personalegrupper på virksomhederne sig til arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø? I høj I nogen Slet ikke grad grad I alt Psykisk arbejdsmiljø er et vanskeligt emne at tage op til behandling på virksomheden 12% 50% 38% 100% Den øverste ledelse støtter op om arbejdet med at løse problemer med det psykiske arbejdsmiljø 34% 51% 15% 100% Mellemlederne støtter op om arbejdet med at løse problemer med det psykiske arbejdsmiljø 31% 62% 6% 100% Medarbejderne støtter op om arbejdet med at løse problemer med det psykiske arbejdsmiljø 22% 72% 6% 100% Som det fremgik af tabel 7, mener langt de fleste ledere, at det er et fælles anliggende mellem ledere og medarbejdere, at der bliver taget hånd om eventuelle mobningsproblemer på virksomhederne. Spørgsmålet er, hvilken opbakning der er til arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø fra forskellige medarbejdergrupper. Efter ledernes vurdering er der i nogen grad opbakning til arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø fra såvel den øverste ledelse, mellemledere og medarbejdere. Set med de negative briller kan svarene fortolkes som, at støtten er lidt lunken. Omvendt vil en optimistisk vurdering fremhæve, at det trods alt er relativ få virksomheder, hvor der slet ikke er opbakning til arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø. Tabel 13 illustrerer den betydning, det har for mobningskulturen på virksomhederne, at der er opbakning fra forskellige medarbejdergrupper til arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø. Som det tidligere er nævnt, er der i dag 16 procent af virksomhederne, der har mobningsproblemer, mens der er 35 procent, der efter ledernes vurdering kan sige sig helt fri for problemer med mobning. Ser man nærmere på de virksomheder, hvor der er opbakning fra den øverste ledelse til arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø er der kun 11 procent af virksomhederne, der har store mobningsproblemer. Bedst ser det ud på de virksomheder, hvor medarbejderne i høj grad bakker om omkring arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø. Her er det kun 7 procent, som har mobningsproblemer. Omvendt kan der konstateres massive mobningsproblemer på virksomheder, hvor ingen af de tre medarbejdergrupper tager ansvar i forhold til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Tabellen viser altså med al tydelighed, hvor vigtigt det er, at alle medarbejdergrupper tager arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø alvorligt, når man ønsker at komme problemerne med mobning til livs. 9

10 Tabel 13: Hvordan påvirker det omfanget af mobningsproblemer, hvis forskellige personalegrupper på virksomhederne støtter op om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø? Mobningsproblemer Enkelte mobningstilfælde Mobningsfri Den øverste ledelse støtter op om arbejdet med at løse problemer med det psykiske arbejdsmiljø 11% 51% 38% Mellemlederne støtter op om arbejdet med at løse problemer med det psykiske arbejdsmiljø 10% 49% 41% Medarbejderne støtter op om arbejdet med at løse problemer med det psykiske arbejdsmiljø 7% 49% 44% Både den øverste ledelse, mellemlederne og medarbejderne støtter op om arbejdet med at løse problemer med det 9% 46% 46% psykiske arbejdsmiljø Hverken den øverste ledelse, mellemlederne eller medarbejderne støtter op om arbejdet med at løse problemer 47% 40% 13% med det psykiske arbejdsmiljø Alle virksomheder 16% 49% 35% Ledelsesmæssige dilemmaer Som omtalt i forbindelse med tabel 6 er en betydelig del af mobningen på arbejdspladserne konfliktmobning. Det vil sige, at mobningen udspringer af konflikter, der ikke bliver løst ordentligt og med tiden vokser sig større. I den forbindelse er deltagerne i undersøgelsen blevet spurgt om, hvor vanskeligt det er at håndtere 20 udvalgte ledelsesmæssige dilemmaer. Der er ikke tale om en udtømmende liste, men snarere et udpluk af de ledelsesmæssige dilemmaer medlemmerne af Ledernes Hovedorganisation ønsker at drøfte, når der afholdes konferencer og medlemsmøder, eller når de søger sparring om ledelsesmæssige problemer. En del af de vanskeligste dilemmaer, er netop dem, hvor der ligger en potentiel konflikt mellem lederen og medarbejderne. Således oplever mange ledere det som vanskeligt, når de står over for at skulle gennemføre store jobmæssige ændringer mod medarbejdernes ønsker, og når de bliver mødt af modsatrettede krav fra for eksempel medarbejdere, topledelse og kunder. Det er netop et af ledernes lod, ikke at kunne gøre alle tilfredse, og det er derfor også ekstra vigtigt, at lederen gør sig den rolle klar. Samtidig ligger der her potentielle konflikter mellem leder og medarbejder ikke mindst hvis de svære, men nødvendige ledelsesmæssige beslutninger opfattes som forfordeling af en eller flere medarbejdere. Svarene i tabel 14 understreger også et andet væsentligt ledelesmæssigt dilemma. 63 procent af lederne i undersøgelsen peger på, at de har vanskeligt ved at få tid til den personalemæssige del af ledelsesopgaven, fordi driftsopgaverne tager for stor en del af tiden. Problemstillingen er meget interessant i denne sammenhæng, hvor lederen har en nøglerolle i at håndtere konflikter og mobningsproblemer på arbejdspladsen. Tabellen afslører dog også, at det kun er 40 procent af lederne, som synes, det er svært at håndtere personlige konflikter/mobning mellem medarbejdere. 10

11 Tabel 14: Hvor vanskelige er disse situationer at håndtere for dig som leder? Ikke Svært svært At gennemføre store jobmæssige ændringer mod medarbejdernes ønsker. 77% 23% At tilfredsstille modsatrettede krav fra for eksempel medarbejdere, topledelse 70% 30% og kunder At driftsopgaver tager al tid, så jeg ikke får tid til udviklingsopgaver 70% 30% At fastholde og tiltrække de bedst kvalificerede medarbejdere, når 67% 33% konkurrenterne overbyder på løn og andre personalegoder At inddrage medarbejderens planlagte ferie/fridage på grund af et vigtigt 63% 37% projekt. At driftsopgaver tager al tid, så jeg ikke får tid til personaleledelse 63% 37% At sige til en lederkollega, at han måske burde gribe sin ledelsesopgave 61% 39% anderledes an At acceptere altid at skulle låne medarbejdere ud til andre afdelinger og 59% 41% sjældent selv kunne låne medarbejdere At finde tid nok til at give medarbejderne alle relevante informationer 58% 42% At bevare loyalitet for ledelsen i en situation, hvor du deler 55% 45% medarbejdernes synspunkter At prioritere mellem dit job og privatliv 54% 46% At gennemføre en advarselssamtale 49% 51% At håndtere medarbejderes personlige problemer som for eksempel alkoholmisbrug 46% 54% eller vold i hjemmet. At medarbejdere vil kompetenceudvikles indenfor områder, 40% 60% virksomheden ikke har brug for At håndtere personlige konflikter/mobning mellem medarbejdere 40% 60% At forklare medarbejderne hvorfor nogle af dem får en højere 39% 61% lønstigning end andre At mægle mellem to medarbejdere der er væsentligt uenige om 32% 68% opgaveløsningen At sige til en stresset medarbejder, at han/hun skal arbejde mindre, 31% 69% selv om afdelingens resultater er meget afhængige af ham/hende At stole på at medarbejderne kan løse opgaverne på egen hånd 26% 74% At fokusere på det der er bedst for hele virksomheden frem for snævre mål for egen afdeling 26% 74% Om undersøgelsen Ledernes Hovedorganisation har oprettet et LederPanel, der består af et bredt udsnit af ledere fra alle niveauer og brancher i dansk erhvervsliv. LederPanelet består af 1209 ledere, og de 548 indkomne svar giver dermed en svarprocent på 45. Undersøgelsen er gennemført som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse februar

Psykisk arbejdsmiljø. Om mobning, sexchikane og lederens håndtering af dårligt arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø. Om mobning, sexchikane og lederens håndtering af dårligt arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Om mobning, sexchikane og lederens håndtering af dårligt arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indhold Indhold...2 Indledning...2 Sammenfatning...3 Sammenhæng mellem

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Lederne Maj 16 Indledning Undersøgelsen sætter fokus på den aktuelle status for det psykiske arbejdsmiljø og konfliktniveauet på arbejdspladserne.

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

Rekruttering og evaluering af ledere

Rekruttering og evaluering af ledere Rekruttering og evaluering af ledere Ledernes Hovedorganisation August 2005 Rekruttering af ledere Lederne har en nøglerolle på virksomhederne, og er helt afgørende for resultatet og den videre eksistens.

Læs mere

Ledelsesstil. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Ledelsesstil. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledelsesstil Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation Maj 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer, og alene

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Fusioner. Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder

Fusioner. Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder Fusioner Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder Ledernes Hovedorganisation August 2004 Indledning Eksemplerne på mislykkede fusioner mellem store virksomheder er mange og

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

En synlig politik virker i sig selv forebyggende, og er et nødvendigt værktøj når krænkende behandling - mobning og seksuel chikane forekommer.

En synlig politik virker i sig selv forebyggende, og er et nødvendigt værktøj når krænkende behandling - mobning og seksuel chikane forekommer. æ En politik om hvorledes virksomheden forholder sig til forebyggelse og håndtering af krænkende behandling, er en del af virksomhedens personalepolitik. Principperne for en sådan politik skal udarbejdes

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

Skagen Skipperskoles politik i forbindelse med mobning og seksuel chikane af såvel studerende som medarbejdere.

Skagen Skipperskoles politik i forbindelse med mobning og seksuel chikane af såvel studerende som medarbejdere. fbn fbn acta Godkendt 1 af 5 Skagen Skipperskoles politik i forbindelse med mobning og seksuel chikane af såvel studerende som medarbejdere. Denne politik er udtryk for, at skolen tilstræber at være en

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Politik for håndtering af mobning og chikane Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse

Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse NOTAT Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse Udarbejdet af LAU Området for Sundhedsuddannelser Endelig udgave 31.03.2015 Indhold 1. Introduktion... 1 2. Begrebsdefinitioner... 1 2.1.1 Mobning...

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i personalerummet,

Læs mere

Trivsel på arbejdspladsen. Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og mobning på danske virksomheder - anno 2012

Trivsel på arbejdspladsen. Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og mobning på danske virksomheder - anno 2012 Trivsel på arbejdspladsen Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og mobning på danske virksomheder - anno 2012 Lederne September 2012 Indledning Fokus på vigtigheden og værdien af det psykiske arbejdsmiljø har

Læs mere

MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads

APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads 1 APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads Over 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne Opgørelse og vurdering af

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt...

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt... 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt bibliotekarer... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af mobning

Forebyggelse og håndtering af mobning Til medarbejdere Forebyggelse og håndtering af mobning Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er mobning? Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE UDGIVET DECEMBER 2015 2 3 FOREBYG SEKSUEL CHIKANE I denne pjece kan I læse anbefalinger til, hvordan I kan forebygge og håndtere seksuel chikane udøvet

Læs mere

Mobning blandt djøferne

Mobning blandt djøferne Mobning blandt djøferne Resultater fra Djøfs stress- og mobbeundersøgelse 2010 v/chefkonsulent Lisbeth Kjersgård Djøfs Politiske Afdeling Om undersøgelsen Mini stress- og mobbeundersøgelse gennemført i

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Motivationsmiljø - hvad er det?

Motivationsmiljø - hvad er det? Motivationsmiljø - hvad er det? Hvad er motivationsmiljø? Interessen for det psykiske arbejdsmiljø har de seneste år været stigende. Desværre optræder begreber som stress, udbrændthed, mobning, chikane

Læs mere

Mobning. 8.maj 2012. Annette Skov fra Arbejdstilsynet

Mobning. 8.maj 2012. Annette Skov fra Arbejdstilsynet Mobning 8.maj 2012 Annette Skov fra Arbejdstilsynet 1 Program Kort præsentation Hvad er mobning og hvad ved vi om mobning? Hvordan forebygges mobning? Hotline for mobning Spørgsmål og andet I finder væsentligt

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Stress og tilbagetrækning... 28 God ledelse og tilbagetrækning... 29 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 30 Følelsesmæssige krav...

Stress og tilbagetrækning... 28 God ledelse og tilbagetrækning... 29 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 30 Følelsesmæssige krav... 1 Indholdsfortegnelse Bibliotekarforbundets psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre

APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre 1 APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport

Læs mere

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 4. februar 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen.

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Hold mobning udenfor Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Viden, værktøje r og gode eksempl er forebygmobning.dk Mobning har konsekvenser for hele arbejdspladsen

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

Resultater: Institut for Fysik

Resultater: Institut for Fysik Resultater: Institut for Fysik Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 31.januar og 24. feb. 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Stress og tilbagetrækning... 27 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 28 Følelsesmæssige krav... 28 Følelsesmæssigt berørt...

Stress og tilbagetrækning... 27 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 28 Følelsesmæssige krav... 28 Følelsesmæssigt berørt... 1 Indholdsfortegnelse Dansk Psykolog Forenings psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 156 MTU 2015 Svarprocent: 9 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Hvad er mobning? Hvad er mobning? Hvordan ser I mobning hos Jer? Hvad betyder mobning for arbejdspladsen?

Hvad er mobning? Hvad er mobning? Hvordan ser I mobning hos Jer? Hvad betyder mobning for arbejdspladsen? Hvad er mobning? Hvad er mobning? Hvordan ser I mobning hos Jer? Hvad betyder mobning for arbejdspladsen? Hvad er mobning? Det er mobning, når en eller flere personer på arbejdspladsen regelmæssigt og

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til medlemmer af HSU SAGSNOTAT 11. MARTS 2009 Vedr.: Sagsbehandler: Karen Boesen Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter 1. Baggrund

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 1 APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Et fælles ansvar. Værktøj til forebyggelse af mobning og chikane i Teknik & Miljø

Et fælles ansvar. Værktøj til forebyggelse af mobning og chikane i Teknik & Miljø Et fælles ansvar Værktøj til forebyggelse af mobning og chikane i Teknik & Miljø Dette værktøj er resultatet af et arbejde, der har været gennemført i Teknik og Miljø i foråret 2014. Her blev der gennemført

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 14. ENH: Rapport for Enhedsadministrationen

APV2016. Rapport nr. 14. ENH: Rapport for Enhedsadministrationen 1 APV2016. Rapport nr. 14. : Rapport for Enhedsadministrationen 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST:

Læs mere

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152)

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152) Tilfredshed 213 Svarprocent: 97% (147/152) Strategi og Ledelse 1 [] 7 68 65 74 72 [] [-6] 71 74 4 2 Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. juni 2001 PE 305.695/1-23 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Policy NOTAT 17-04-2015 Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 Den overordnede udvikling i trivselsundersøgelsen er negativ. Der er et generelt

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Hovedresultater: Forandringer

Hovedresultater: Forandringer Hovedresultater: Forandringer 2 ud af 3 akademikere i undersøgelsen har oplevet omorganiseringer inden for de seneste 2 år. Akademikernes psykiske arbejdsmiljø er lavere, når der har været flere runder

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere