L -' Anlægs-projektet tager form... Læsindei bladet.. StorJulefrokosl j Sorleba kkehalleo Når Baoko-spHI el al få jumlæum? SEPTEM BER-OKTOBER 1993

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L -' Anlægs-projektet tager form... Læsindei bladet.. StorJulefrokosl j Sorleba kkehalleo Når Baoko-spHI el al få jumlæum? SEPTEM BER-OKTOBER 1993"

Transkript

1 SEPTEM BER-OKTOBER ÅRGANG lfdge Otsen i el/ teenkende.l"iiii/j. Tunke r er jo toldfri, så hvad han [underet over liitl stå hen f da rivisse. /!len måske. noget i remingen i!f "Nu er jeg SItartfærdig - helt fæ rdig" Anlægs-projektet tager form... 1I.1L'd Helge Olsen, som den værdi fulde og arbejdsomme mand j spidsen, kan Borg erforeningen SIlUJ1 arstune n~rs lc erappc af renoveringen af an lægct. Alle rede nu S,' I" <1,;[ smuk! ud med (le! ny e suanla-g ( ~!'. terrassen ved fortorvet. men ;'idtig!"lo! blt vcrdcijo Jorst til Iorårcr, dl" de nye h U S K<.~, træe r og planter står ifukn!jol', (id blive r spa-ndende Læsindei bladet.. StorJulefrokosl j Sorleba kkehalleo Når Baoko-spHI el al få jumlæum? L -'

2 II~~;&'.t~;&1l GUDrnENESTE R~1W ;;/ 14. Nov. kj Nov. kl l.sønd. i Adv. 02. Dec. kl. 14.m - A dv. gudstj cncstc 09. Dec. ki Kirkekoncert 12. J)t~c. kj sand. i Adv. HUSK BANKOSPILLET HVER TIRSDAG RørbækFolkeblåd /\ag~dl'7'- R8rtktk. l):'i(}{ ) Hobro Udg iver. Stottt'forellingt'll :M:\let Reduktkm o g- Anno ncer M ona Iløc g h. ~S S57 4 )() () Alioc- (I)slcr ~:l a rd 9S:, 57 89(1 M artanne Jensen 9 N5."i727:" T ine Si ~r l~ ns,~ n (JK:'i 5 7R02 I lscru Jergensen ')S557 lj1 5 I!'...tarlunn c Krt stcns cu 9 X5 5776:;, Torb en Sorcu scu 9 l"5577s7 I lk' n l J.u ud i ) ~ ' '':'i (J':(''" :'i '"' I <lhfj I kjg l' ( )l,\oi <JXS."i7Xf)3 A ns va rvhnvendo il lona Ii '1\').(11 i :urhd :;'1,1 r I 1[" 1J"ykfl'j lj ~ "llt k l i im 8 : l L'll in:.:! ansvar ror,iial;;r:ak.icr er i ; l J ~, ; i'j i. u:)pj"un lr;" I..;!p ia ::. U i. -,,\ii ek -c, ;.;,, : ~ ; I,Y,,,:, -nt( (\; ' h!j;l il1.,', : i'.".. 1!' 1I'l' ; ; I.ynlry k ~ Følgende nr. er udtrukket på RIF's målaktier 1. pr. nr pr. nr pr. nr pr. nr pr. nr. 42 Rørbæk Idrætsforening September 1993 l.pr. nr pr. nr pr. nr. 2R ~ 4. pr. nr. YO - 5. pr. nr. 40 ~ 6. pr.nr pr.nr. :W -l\.pr. nr. 2. Støtteforeningen "Målet" r S~ :;;': -;~ ':: ::I:: '":, ~~'~~. : 7. Nov. Svensk Polsere:, : S. Dec. Tartekucr m. høns i aspg., 25.- : Pr;;: j1l C('UVi.:l'1 : Sortehakkehallens Cafeteria : $..,, ~, ~.... or c., ~ Ile ,.. ~ 'Ii. ~,

3 1. ~t ie!t.1 AT RIF & PIFO har holdt fælles afslut ningsfest i Iorsamlmgsb usct, Be gge foreninger uddelte diverse hædersbe visninger lil de medlemmerderhavde yde te n e kstra indsats i tebet af sæsonnon. Der vat dejli g mad, musik og fest!ig slemilmg og del var blevet noget hcn:ll.1 inden festen sluttede. Der var mødt Cl. 100 gæsterop men kun fire aktive til oprydningen dagc u derpå. men en del a f de festlige medlemmer havde dog en rimlig undskyld ning. m å man tro.. AT nu er dcrko mmc t rigtiggnng i h å ndboldsæsoncn. Vores lokale hold fra Sonebakken har i de l sto re hele fået en 1101 start. Jy l Iandsscricholde t 11."11' mel ftre sejre af fire multue og vores damehold har vundet {fe!!ang~ ud aftrc m ulige. de l er uven ret 1101.sfl ~ KtIlgC kam pe vand t de ikke tilsam nu-n i hele sidste sæson. AT Gu nn er & R tnu har fal't IlYI IITIl Kuk ken. de t er b are :-.pml!- Rilla. Ik terjosikkc rt heller ikke ucnu al.q ':!for alle de fris telser med en UTH -konsulent i nabolaget. - Gunner synes fonwri~ 1 Il,g ~! det er pa-nt. han,gfjr ha re lidt men..' stilk med de l. Ar vi ser ns I l\ )( l ~! g c t til at advare alle de vcfmcndcndc torgere der har kohr målnkticr i RiC { ; UIllJ;lr er prl vej med opgøretsen og han har nye aktie r 11\('0.!Jet er tu rnvri g t v.vscntliet hiili ).:crc endsids1l'. ar. men i ar var (k r jn h d k r tnacn {IprykIl ill).!,!n:n :rllnd. scrtc fire er tdb:!).! \.' i sene km. dt't n \;!! ~:l mere hy).!j!.digt. AT Catetonet i Sortebakkehallen serverer en dejlig menu i forbindelse med Jyllandsserieholdets hjem mekam pe. Der er en ny m enu til hver kamp. og det smager dejligt og det koster kun 25 kr. pr. cuvert. AT Mona o g KE påtænker at købe anden bil, nød lærer nøgen kv inde og så vide re, men med alle de paragmf77 rutzja'er er det måske ganske forståchgt. Hvisdc tcr rigtigt hvad det ~ iges, at man skal betale 400 kr. pr. fej l. ja så vil det knibe lid t med de rode bøfferet parår frem i tiden. KE Korte igennem en sådan 77'cr fo rleden, men det var betdigvis i rutebil, den rutehilbillet t f de Ix-d...te penge ha n nogens inde h ar givet ud. AT hvi s noacu i en sen naneur ne skullc mode en pæn hest, beige farvet. så er det sandsynlinvis T ines på ROSC11\';rngct, men vi sk ulle hilse al sæc al de n fordetmestese lv kan finde hjem, dc~ kan også sel v låse sig ind, de har "Uuko- Iå.<;" AT jun og Martanne ptl Kistvad dambrug, på tæ nker i alvorl ig a rad at Il ytic ti l det nud tjydske. de ska l ovenage ranunegod set. Og de t erjo IiJ! uæh, IIU var vi lige begynd t at kunne lide dem. Det samme gælder ft)wv r i~t Henrang og Tine Ørnstortsboldt, de Flytter till linshal s hvor Tine har faet joh!'olllllih liotek:!r, dci er oes å mcecr træls. AJle hentydninger om at I killlilil:!,ll\'!wr uf en Ilskcrby fordi han er lidt aren torsk, vil va-re s<i'nklc:-. upn...sende. så dem slet ter vi hermed. /IT stoucto rcmugcn Miikt r l:1ii 1æ).!gcr :lt ;tf 1l(1!de en jutemesse i f(l r s :u n l i ll,~ sh ll s l't som sids te ar. Den endlige d.no li~~.!.:t'r ikke lu-lr fast i skoveude stund. men det blive r inden., [ut.

4 RØRBÆK FORSAMLINGSHUS tiileverer()1cfa '" tlmf) fif}i1fiiflcfer HENVENDELSE T LF RØRBÆK OLI EFYRSERVICE Hov edeftersyn, O.R. fyrtest, fb p3ratloner. okonomip.ove. serviceabon nement, nyt oliefyr. 30 dages ga ranti pa ucrc.t arbejde. NATURGAS [ERNST LAUERSEN I Auto ris eret VVS-;nst alatør l.!!~rbæk. TLF Eva M)TlIP, Stikl'ejl'n I, Rorba-k TIL 9XS:; 777') SVEND CHRISTIANSENS MURERFORRETNING APS. AI' t, ny' u ygn, ',ng I, 1'lhygn'"" '....,' '<:' cc~ rcca. V!-,"" rru.cn C-< ",-,I _ Nyva ngsvej 13, Rorbæk, 9500 Hobro, T I! ; 4-

5 Kom til årets bedste Julefrokost i Sortebakkehallen To aktive foreninger, Sortebakken IIK og ll\c's Venner,hartaget initiativtil alletiders julefrokost i Sonebakkehallen i ~Oid~('f den IL december. Den musikalske underholdning er i 53..1" klasse, da del er lykkedes arrangørerneat lave aftalemedtom myseebachogscebach Band. TommySeebach har igennem de sidse 2; år været førende i dansk popmusik. 11m startede i "Sir Henry And HL<; Butlers" i en alder al kun 14 år. "Si r Ilenry' toppede i mangeårdcdanske hitlister medlcks.lcts Go, Anniegota date, Hejdi (lej Ile, Longlive the soul, I goi to do do og mange mange flere. Senere hen giktommysoloogder er han nok allermest kendt fo r sine mange grandprix vindere.hl.a.med ensjetteplads i det internationale Grand Prix med ' Disen Tango". Af Grand Prix melodier kan også na,'\tics Krøllereller <.i og Ilip IIUff'J. det min fod sclsdag. Sidst vandt Tommy Dansk Gr.md Prix '93med melodien Inder sqcmemepå!lim'len. Tommy Seehach har også været mester for hil" somdudetdejligste jeghar og dueuen med Anette Hekk, "Du skælder mig hele tiden ud". TommyS cbach og See bach band spiller nonstop med det populære orkester ltarbeq ue Band, derer kendt for atspille festligdansemusikfor enhver smag, altdet nyeste pop og masser af 6o'er hil". Maden til året" julefrokost bliver en gastronomisk oplevelse. da de er SørJger Kro der står for denne del affesten. maden er god ogder er masser afden. Mereend60frivilligefradeIo atrangeren de klubber \11stå for alt del praktiske, inden. under og efter festen. så der er lagt op til alletiders jukfrokost i Sortebakkehallen. Biletter til festen kan købe; hos nedenstående eller bestilles på tilmeldings-blanketlen på bagslden. For at skåne Sortebakkehallens flotte gulv gøres der opmærksom på at del ikke er tilladt al benytte sko med sullethæle. I'l gcn.')ll den Il. december kl Billetter a kr. 168 sælges i forsalg hos: Sparekassen Rørbæk TIL 9855 i766 SparekassenRavnkildeTn Sparekassen,mger m Sparekassen HobroTU SparekassenDoenseTn i ~le i lby AndelskasselU Sortebakkehallen Tn i,~,,!:er Kro Tn.9855 looi Snarekassen Himmerland, Hnerslev m lXl J

6 ~ _o.. NYRØGEDE - den f ØRREDER /r SÆLGESHVERLØRDAG: }fe -~ FORMIDDAG.- -~; I j '\r rle landmand levere r til BESTil LING KISTVAD DAMBRUG 00STRUPVEJ HOBRO TLF ALT I SKILTE OGSÅTIL PRI VATE HUSNUMRE D0RSKILTE I HUSNAVNE L. KE SKILTE , 'RØRBÆK l ANDELSMEJ ERI HJEMMELIG H YGG E Vi har alt Næste n.. D ØG NEREN TLf. ~) H hi ~,

7 ., i r Kom ind og P!'!JVekør en Mazda llj~:---~?.,.:..c t- ""!';-~... Thur0 vbj Hobr o Til !\l1l' nlll vs 70 5 Sparekassen Rørbæk! I Tøj til piger i alle aldre! Kig også mo i vor afdelmg i n ooro. G/~Q 0 U ~. u, c u, = BREDGADE 3C N OR ~G Ef i TLF. se SS Korsgades Fysioterapi

8 Bru~en i Rørbæk.. ANDELSKASSEN HVILSOM n HVAM Tl!". 95 5<: MEJLBY Tlf RClRBÆK TIl " DAKO EN FRISK BUTIK a ULA s L. ISAGER RØRBÆK - TLF HOBRO,,.'i ; ~ :L' ~iulsviill' direkte rrafran krig I HI MERLANDSvl UMPORTI!. i \ ~ s ( \ \ rn i 14". _.;}f' _ci.1.j~u~\1 r <l~! l r I ;,;.., > -)\:'.:1 ".'.' ~... J I Nyt fra Grønland Kære alle i Rørbæk... Ja nu er jeg kom met til den skønne by Ummanaq med det kara kteristiske Mal am ukfjcl d midi på øen, øen er meget lille så fjeldet virker stor og skræmmende. Vi nar været her i 14 dage og i øjeblikket er vi fire clektn kkcre og en smed. men om eu månedsti d kommer der fire cl ektrikkcre mere og seks smede. Vi skal morucrc et nyt cl -værk, med fem nye Scania Diesclgeneratorer og tilharende kanel og rørsystem. l weekenden fiir vi somregel et par Øl, men det bliver ikke til de t helt store, en kasse Øl koster 3 ~ 9 kr. og så er der kun lyve i kassen. Jeg hor i en indkvartering med fem værelserog toil ette t er en spand med udstodningsre r og en mdcrspand, der bliv er term cl par gange om ugen. K J. 20.l X) kan vi se den danske TV-Avis fra samme dag. Vi er fire timer bagud i forttold til Danmark. så udsendelsen er optaget og. se ndt fra Nuuk. Vi spiser på det gode hotel Ummarmaq. her har sønnen. der hedder Malik. for '-'\!li gt spillet JIIl' d i en jule kalende r der blev vist i darunark for tre-lire år side n. Ture n lu-nt! fra Egcdsmtnde forc-gik med de t IJl1:-ulig kystpas sagerskib og lur en tog lil (h l ~1il. Vi var inde i Christia nsh åb,.i ~}( ', ibshavn l )g nogle andre hygder på vej herop. Vi ble v fa..-rdigcmco elværker og butikken SIIJll jeg skrev ( ) Jl1 j sids te bre v. n ~:m\ k~j ~ er endnu ikke åbe n, inge n \'::li'c :''2 -nverua r. d l'j cr!o lidt tncat med..-

9 planlægningen og transport til bygderne i det hele taget. En tømrer ogjeg boede i en gammel kirke. 4 tømrere boede i forsamlingshuset og smedene boed e i den nye butik. En dag siljeg at et hus hav de det danske flag oppe i flags tangen og jeg fandt senere ud M at det betød at hele bygde n var inviteret til kaffemik ~ jeg nåede hen ad veje n at ko mme til nogle stykker af slagsen, bl.a IO - 67 og 70 års føds elsdages-kaffemik. Det er en speciel oplevelse at komme iii kaffemik, især når der er mange ældre mennesker, da vi overhovedet ikke kan forst å hi nanden, sil al kommunikation foregår med Inkter og armbevægelser, men ellers kan man hare sidde hel! stille hvis man har lyst til det. I det hele taget har jeg han en god SOHlmcr med mange gode mcnncskligc oplevelser. En af de sidste dage ude i hygden blev jeg inviteret til middag hos et dygt ig fungerpar. Vi fik redfisk. kogt i en gryde sammen med kart oft erne - dci smagte herligt. Nå. men nu vil jeg slutte for denne gang med ønsket om at alle må have det god t Venli g Hilsen Torb en Hox 9, Umm anaq Tag- og vælg rådg ivning, service og håndværk der dur... TAG ESTE Her får du. r -vad du har bru g for, nar du er i tvivl om tag. Og uan set hvil ket tag, du ha r på huset. En! \UTORIS!:R ET TAGM ESTER er din sikkerhed fo r bed ste faglig o specialviden om teprenove nnq. / ~~z;~ c d! Sig ja-tak th IO.OOO kr. skattefrit til kvalitetsarbejde Lad staten ~!,,\~ max. lil.skuj Iii u,!. kning af l(;!ik'j"ens arbejde. nir t:lgd ~ ki rt (' s I~- Tømrer & Sne dkerforretning Lars & Søren Norup Rørbæk - Tlf. 92f"i f)7255

10 ~('.. h,i,. 1] ~)&i7 Folkebladet op fordre hermed kandidater til kommunevalget fra Rørbæk og nærmeste opland til at skrive el indlæg til bladet. Vi kan dog kun optage et indlæg fra hver liste og vær venlig al skrive kortfattet. Indlæget skal være bladet ihændc senest d en S. november, Ven lig hilsen Redaktionen SLAGTNING & N0 DSLAGTNING Dyr modtages/afhentes til s!2gtning og partering, hver mandag og to rsdag. Nodslagtn ing modtages alle ugens dage. Halve grise laves i pålæg. Slagtervarer kan købes i Rørbæk Brugs SNÆBUM SLAGTERFORRETN!NG G. & H. HOJRjt::RG, SNJE5 0 Ivh'EJ 4[: TLF Nye tiltag for Ba nkofolket Støtteforeningen og Borgerforeningen har lagt sig i selen for at få endnu flere til at gå til bankospil. Del nye består i at man inden hvert spil udtrækker et "S naps-nummer" og hvi s CIl spiller får ban ko på del nummer f;lr han oven i plade-gevinsten cn II2 Il. snaps. Endvidere har man ind føn del gamle sysrem med sidegevins t, så hvis man sidderved siden afen der tår banko på pla den,ja så Cl' der også en lille ting til ved kommende der sidder til hejre for den vindende spiller. Man er efter opfordring g åertilbage til det gamle pulje spil. hvor man startede med at sputcom 1200 kr.og sil. stiger puljen med 100 krbvcr gang, n år puljen når op p:12s(xl kr, skal den ud. Da bankos pille tstartede for 2~ år siden kostede CIl plade 6 kr, i 19X6 slcg den til 7 kr. og ida,!! koster en spilleplade k kr. H RMAREGNSKAllER landllrugsregnskaller SK~TrE O I'G Ø R E L~ E ll Udfærdiges på eget moderne E!)B anlæg. Fln ancerings ()~ jiln ;';!('i ingsrådgivning /" \);..t<.,;, ---- t, ' / l'.}.~-f -~ '::". Ij;:lil'lldtl:tlllw::T:t'rko!luITI. : ';. '..J ii-,.,." r -., I _. ;\ k l1 k :n ; I:J :m ( ~~ L nr r : l jlw. (' n t '; f 'l" ::."': ' '" \ 'J, '-~, ~ ar 1"('l'bl):w,!Ji\L:.,,:..-/ O i ~ _ Revisionsfirmaet JensSveistruIl Damgård Skovmosevc] :1-S, lh\i'kck Sl 5(;{) Hobro, Tir. ~Y~5~ 77:\:1

11 Lars Nortipfra R,'rbæk Tømre og snedkertorre tning er blevet udnævnt til autoriserer sagmester. På billedet for Lurs dipl omet overrakt. og med det i hånden kan "tag- kunderne sefrem til endnu bedre n Jdgivlling og serv ice og ikke mindst sikkerhed/or bedste ha/irer. 1tdt 4tMe~ Flere og flere holder deres fam iliefe st i et telt hjemme på græsplænen ell er :; på gårdspladsen. ;i Med nye moderne opvarmede telte er j dej muligt a t holde teltfest. selv på o"";::i li dsp u n k~ :~r hvor l.lc: er k~jligt u~enfor. li?ifj, R ørb æk I e liud lej ning er levenngs- ~»~~.j dygtige i telt e, gulve. horde. stole KJ?".'ÆV1 ~ - ~. [{ili'>2y,t<j ba-nk e scrvice og meg et meget merc. _ 1f~! ' l Fri et uforbindende tilbud..~ Udlejning c=:=.='-==----'l=t"'i-'-' fl.jl~55]7 4 ~ ~ l j

12 BANK-Q KRAK >, ;.\ Overskriften " Banko-K rak" er naturligvis overdrevet. men man må j o indrem me al i disse lider er den særdeles fange nde. Ken dsgerni ngerne på bordet, s!t går de l i økonomi sk-henseende meget J:'lrligl for vort lokale ban kospil i forsaml ingshuset. De to ammgcrcnde fore ninger. Borge rfore n il lgc n ogs I ~~lic foreili ngcll tahc r hc ggc rc l1,gc på det ugentlige spil. I l lj92 fik Srøucrorcr ungenetlille overskud og Borgerforeningen måttekonsuuercct undersk ud, ikke vold somt. men alligevel. Det økonomiske resulta t for 11)1.)3, teg ner ikke bedre. tværtimod, begge foreninger kan se frem til et gans ke klækkeligt underskud. Bankospillene har igennem de sids te 24 år været med til alholdeforcninashjulcnc igang. lil fordel for byens og egnens borge re. Ind imcilcm har de ldog også for giyciunders kud. mcn problemet er nu. al den 1Il'lbdgaendl' rendens har holdt ~ig igeu ncm de ~id"' ll' lre: rr o~ sti Ivinge..s man jo lil <li ra-nke lilli Hver sagen, Det nemmeste vil jo være al SIOPpe med spi llel om ursdagen. så vil man være mange bekymringer kvit. På Cl år lægges der mang e timer i spnle t. omregnet i personurner. 4 hjælpere - 4 timer 50 tirsdage om året. ja det gi ver 800 limer. Del vil de to bestyre lser gerne yde, men ikke hvis det giver underskud år efter år. P?! den anden side. støtter spillet jo også del lokale forre tning sliv - ban kos pille t køber gevinster lokalt for ca. kr om året. de l er jo da ikke ganske uden betydning. når vi a lle kæm per for at bevare vore lo kale bu nkker. En allden god grund til at fortsærte spillet er del rent sociale. Mange men nesker. ældre og yngrehar en hyggelig anen.mange meder-op ved sekstiden, 11/2 lime inden spillet starte r. Der drikkes kaffe. spilles kort og meget andel. inden opråberen gttr tgang. H vord an vender ma n borten? Ja der er holdt op til flere krisem od er -og nye liltag er prøvet. men alligevel indtil videre uden nogen postliv indvirken Del er absolut de smil marginaler der afg l~ om spillet er renteben. hvis der blot kom 20 spillere mere byer tirsda g. ja ~ var sp illet overskudsgivl,.'1k1e. De IO foreninger vil rortsar arbej de for a t spil k l kan tonsætte. men på dc-n anden J;idc skal der ngsti være ekonom i i roretagener. r-hers er de t sva-rt al skulle bruge over sno timer, hvor man istcd cr kunne hyggesig med Iamiticn. KJ: RØRBÆK I Tlf I VOGNMAN SFORRETNING Harly Sch midt Grønda!svej 3, Hørbæk Hobro

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Hvad siger kvinderne derude. Hvorfor er det svært at få dem i arbejde. Kulturmødet. Side 3

Hvad siger kvinderne derude. Hvorfor er det svært at få dem i arbejde. Kulturmødet. Side 3 Hvad siger kvinderne derude Hvorfor er det svært at få dem i arbejde Kulturmødet Side 3 1 Side 4 Side 5 Det vi gerne opdager Det vi gerne opdager: Dårlig kommunikation - konfliktfyldt Ikke forstå hvad

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013

PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013 PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

BÆK FOLKEBLAD. ;t(ål(eckj!atfe,tlijl" Rdl"Jæi& 1JjJ!a1(1. En rigtig bestyrelse. April var en måned med mange generaforsamlinger

BÆK FOLKEBLAD. ;t(ål(eckj!atfe,tlijl RdlJæi& 1JjJ!a1(1. En rigtig bestyrelse. April var en måned med mange generaforsamlinger BÆK FOLKEBLAD ;t(ål(eckj!atfe,tlijl" Rdl"Jæi& 1JjJ!a1(1 Maj 1992 2.ARGANG En rigtig bestyrelse Disse beslutsomme og stoute herre er muligvis en bestyrelse for Husmandsforeningen. Den eneste hjælp vi kan

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

39 Lyt til forskellen i og Abe slutter med e. Aber slutter med r. Find 20 ord, der slutter med e. Skriv e ved dem. ee lle rr? Find 20 ord, der slutter med r. Skriv r ved dem. 20 TI L KO PI www.caleidos.dk

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Formål At løfte Danmarks to nationale cykelruter Vestkystruten (Rudbøl-Skagen) og Berlin-København (den danske del)

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

MELLEMØSTEN TEMADAG torsdag den 1. december 2011

MELLEMØSTEN TEMADAG torsdag den 1. december 2011 MODUL 1 8:30 9:30 lokale antal klasser klasser præs. Kim Bildsøe Lassen (1) "En personlig beretning om krig, 3w, 3x, 3z, 2a, 2b, 2m, 2s, DR. Studievært på TV avisen. Journalist kaos og håb" Festsalen 20

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

strandb;-ggelinie - ttf. 56488856 - mail chriverst??tdcadsl.dk - Kort over området med eksisterende forhold Eksisterende forhold

strandb;-ggelinie - ttf. 56488856 - mail chriverst??tdcadsl.dk - Kort over området med eksisterende forhold Eksisterende forhold Forretningsplan og visionsplanfor udvikling af Sannes Familiecamping og Strandlunden,g Farniliecantping. Eksisterende forhold,l\ Kort over området med eksisterende forhold Sannes Familiecamping - Kilde:

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Jeg besøger mormor og morfar

Jeg besøger mormor og morfar Jeg besøger mormor og morfar I dag er det søndag. Normalt kan jeg sove længe, for jeg skal selvfølgelig ikke i skole om søndagen. Men i dag står jeg alligevel tidligt op. Jeg skal nemlig besøge mormor

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

SØNDAG DEN 7. - LØRDAG DEN 13. JUNI

SØNDAG DEN 7. - LØRDAG DEN 13. JUNI Velkommen til i Kolind SØNDAG DEN 7. - LØRDAG DEN 13. JUNI 2015 Vi mødes til en e lle e elkomne 7 festlige dage i Kolind Landskabsfoto: Susanne Simonsen, Sign Bizz 1 7 FESTLIGE DAGE I BYEN Kære alle i

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

BYFEST. Byfest for alle. Kom og vær med! Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Søndag den 28. juni. Sankthansfest tirsdag den 23.

BYFEST. Byfest for alle. Kom og vær med! Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Søndag den 28. juni. Sankthansfest tirsdag den 23. SEVEL I BEVÆGELSE 2015 REVYHOLDET 2015 Byfest for alle Sankthansfest tirsdag den 23. juni BYFEST Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Søndag den 28. juni Kom og vær med! Program for Sankthansfest byfesten

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

Sportsuge program 2016

Sportsuge program 2016 Sportsuge program 2016 Onsdag d. 8. juni 2016 19.00 Banko i Lyne Hallen Fredag d. 10. juni 2016 17.00 Teltet/baren åbner 18.00 Nem og billig aftensmad * 18.30 Fodbold serie 1 19.00 Tour de Lyne* 21.00

Læs mere

Kom med: Byfest program. 2. - 7. maj. Følg os på facebook. Borbjerg - løbet bilorienteringsløb friluftsgudstjeneste

Kom med: Byfest program. 2. - 7. maj. Følg os på facebook. Borbjerg - løbet bilorienteringsløb friluftsgudstjeneste Byfest 2016 2. - 7. maj Kom med: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Torsdag Fredag Lørdag Lørdag Lørdag Lørdag Borbjerg - løbet pladespil bilorienteringsløb friluftsgudstjeneste familiedag Revy og musik morgenkaffe

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening Syng julen

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere