L -' Anlægs-projektet tager form... Læsindei bladet.. StorJulefrokosl j Sorleba kkehalleo Når Baoko-spHI el al få jumlæum? SEPTEM BER-OKTOBER 1993

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L -' Anlægs-projektet tager form... Læsindei bladet.. StorJulefrokosl j Sorleba kkehalleo Når Baoko-spHI el al få jumlæum? SEPTEM BER-OKTOBER 1993"

Transkript

1 SEPTEM BER-OKTOBER ÅRGANG lfdge Otsen i el/ teenkende.l"iiii/j. Tunke r er jo toldfri, så hvad han [underet over liitl stå hen f da rivisse. /!len måske. noget i remingen i!f "Nu er jeg SItartfærdig - helt fæ rdig" Anlægs-projektet tager form... 1I.1L'd Helge Olsen, som den værdi fulde og arbejdsomme mand j spidsen, kan Borg erforeningen SIlUJ1 arstune n~rs lc erappc af renoveringen af an lægct. Alle rede nu S,' I" <1,;[ smuk! ud med (le! ny e suanla-g ( ~!'. terrassen ved fortorvet. men ;'idtig!"lo! blt vcrdcijo Jorst til Iorårcr, dl" de nye h U S K<.~, træe r og planter står ifukn!jol', (id blive r spa-ndende Læsindei bladet.. StorJulefrokosl j Sorleba kkehalleo Når Baoko-spHI el al få jumlæum? L -'

2 II~~;&'.t~;&1l GUDrnENESTE R~1W ;;/ 14. Nov. kj Nov. kl l.sønd. i Adv. 02. Dec. kl. 14.m - A dv. gudstj cncstc 09. Dec. ki Kirkekoncert 12. J)t~c. kj sand. i Adv. HUSK BANKOSPILLET HVER TIRSDAG RørbækFolkeblåd /\ag~dl'7'- R8rtktk. l):'i(}{ ) Hobro Udg iver. Stottt'forellingt'll :M:\let Reduktkm o g- Anno ncer M ona Iløc g h. ~S S57 4 )() () Alioc- (I)slcr ~:l a rd 9S:, 57 89(1 M artanne Jensen 9 N5."i727:" T ine Si ~r l~ ns,~ n (JK:'i 5 7R02 I lscru Jergensen ')S557 lj1 5 I!'...tarlunn c Krt stcns cu 9 X5 5776:;, Torb en Sorcu scu 9 l"5577s7 I lk' n l J.u ud i ) ~ ' '':'i (J':(''" :'i '"' I <lhfj I kjg l' ( )l,\oi <JXS."i7Xf)3 A ns va rvhnvendo il lona Ii '1\').(11 i :urhd :;'1,1 r I 1[" 1J"ykfl'j lj ~ "llt k l i im 8 : l L'll in:.:! ansvar ror,iial;;r:ak.icr er i ; l J ~, ; i'j i. u:)pj"un lr;" I..;!p ia ::. U i. -,,\ii ek -c, ;.;,, : ~ ; I,Y,,,:, -nt( (\; ' h!j;l il1.,', : i'.".. 1!' 1I'l' ; ; I.ynlry k ~ Følgende nr. er udtrukket på RIF's målaktier 1. pr. nr pr. nr pr. nr pr. nr pr. nr. 42 Rørbæk Idrætsforening September 1993 l.pr. nr pr. nr pr. nr. 2R ~ 4. pr. nr. YO - 5. pr. nr. 40 ~ 6. pr.nr pr.nr. :W -l\.pr. nr. 2. Støtteforeningen "Målet" r S~ :;;': -;~ ':: ::I:: '":, ~~'~~. : 7. Nov. Svensk Polsere:, : S. Dec. Tartekucr m. høns i aspg., 25.- : Pr;;: j1l C('UVi.:l'1 : Sortehakkehallens Cafeteria : $..,, ~, ~.... or c., ~ Ile ,.. ~ 'Ii. ~,

3 1. ~t ie!t.1 AT RIF & PIFO har holdt fælles afslut ningsfest i Iorsamlmgsb usct, Be gge foreninger uddelte diverse hædersbe visninger lil de medlemmerderhavde yde te n e kstra indsats i tebet af sæsonnon. Der vat dejli g mad, musik og fest!ig slemilmg og del var blevet noget hcn:ll.1 inden festen sluttede. Der var mødt Cl. 100 gæsterop men kun fire aktive til oprydningen dagc u derpå. men en del a f de festlige medlemmer havde dog en rimlig undskyld ning. m å man tro.. AT nu er dcrko mmc t rigtiggnng i h å ndboldsæsoncn. Vores lokale hold fra Sonebakken har i de l sto re hele fået en 1101 start. Jy l Iandsscricholde t 11."11' mel ftre sejre af fire multue og vores damehold har vundet {fe!!ang~ ud aftrc m ulige. de l er uven ret 1101.sfl ~ KtIlgC kam pe vand t de ikke tilsam nu-n i hele sidste sæson. AT Gu nn er & R tnu har fal't IlYI IITIl Kuk ken. de t er b are :-.pml!- Rilla. Ik terjosikkc rt heller ikke ucnu al.q ':!for alle de fris telser med en UTH -konsulent i nabolaget. - Gunner synes fonwri~ 1 Il,g ~! det er pa-nt. han,gfjr ha re lidt men..' stilk med de l. Ar vi ser ns I l\ )( l ~! g c t til at advare alle de vcfmcndcndc torgere der har kohr målnkticr i RiC { ; UIllJ;lr er prl vej med opgøretsen og han har nye aktie r 11\('0.!Jet er tu rnvri g t v.vscntliet hiili ).:crc endsids1l'. ar. men i ar var (k r jn h d k r tnacn {IprykIl ill).!,!n:n :rllnd. scrtc fire er tdb:!).! \.' i sene km. dt't n \;!! ~:l mere hy).!j!.digt. AT Catetonet i Sortebakkehallen serverer en dejlig menu i forbindelse med Jyllandsserieholdets hjem mekam pe. Der er en ny m enu til hver kamp. og det smager dejligt og det koster kun 25 kr. pr. cuvert. AT Mona o g KE påtænker at købe anden bil, nød lærer nøgen kv inde og så vide re, men med alle de paragmf77 rutzja'er er det måske ganske forståchgt. Hvisdc tcr rigtigt hvad det ~ iges, at man skal betale 400 kr. pr. fej l. ja så vil det knibe lid t med de rode bøfferet parår frem i tiden. KE Korte igennem en sådan 77'cr fo rleden, men det var betdigvis i rutebil, den rutehilbillet t f de Ix-d...te penge ha n nogens inde h ar givet ud. AT hvi s noacu i en sen naneur ne skullc mode en pæn hest, beige farvet. så er det sandsynlinvis T ines på ROSC11\';rngct, men vi sk ulle hilse al sæc al de n fordetmestese lv kan finde hjem, dc~ kan også sel v låse sig ind, de har "Uuko- Iå.<;" AT jun og Martanne ptl Kistvad dambrug, på tæ nker i alvorl ig a rad at Il ytic ti l det nud tjydske. de ska l ovenage ranunegod set. Og de t erjo IiJ! uæh, IIU var vi lige begynd t at kunne lide dem. Det samme gælder ft)wv r i~t Henrang og Tine Ørnstortsboldt, de Flytter till linshal s hvor Tine har faet joh!'olllllih liotek:!r, dci er oes å mcecr træls. AJle hentydninger om at I killlilil:!,ll\'!wr uf en Ilskcrby fordi han er lidt aren torsk, vil va-re s<i'nklc:-. upn...sende. så dem slet ter vi hermed. /IT stoucto rcmugcn Miikt r l:1ii 1æ).!gcr :lt ;tf 1l(1!de en jutemesse i f(l r s :u n l i ll,~ sh ll s l't som sids te ar. Den endlige d.no li~~.!.:t'r ikke lu-lr fast i skoveude stund. men det blive r inden., [ut.

4 RØRBÆK FORSAMLINGSHUS tiileverer()1cfa '" tlmf) fif}i1fiiflcfer HENVENDELSE T LF RØRBÆK OLI EFYRSERVICE Hov edeftersyn, O.R. fyrtest, fb p3ratloner. okonomip.ove. serviceabon nement, nyt oliefyr. 30 dages ga ranti pa ucrc.t arbejde. NATURGAS [ERNST LAUERSEN I Auto ris eret VVS-;nst alatør l.!!~rbæk. TLF Eva M)TlIP, Stikl'ejl'n I, Rorba-k TIL 9XS:; 777') SVEND CHRISTIANSENS MURERFORRETNING APS. AI' t, ny' u ygn, ',ng I, 1'lhygn'"" '....,' '<:' cc~ rcca. V!-,"" rru.cn C-< ",-,I _ Nyva ngsvej 13, Rorbæk, 9500 Hobro, T I! ; 4-

5 Kom til årets bedste Julefrokost i Sortebakkehallen To aktive foreninger, Sortebakken IIK og ll\c's Venner,hartaget initiativtil alletiders julefrokost i Sonebakkehallen i ~Oid~('f den IL december. Den musikalske underholdning er i 53..1" klasse, da del er lykkedes arrangørerneat lave aftalemedtom myseebachogscebach Band. TommySeebach har igennem de sidse 2; år været førende i dansk popmusik. 11m startede i "Sir Henry And HL<; Butlers" i en alder al kun 14 år. "Si r Ilenry' toppede i mangeårdcdanske hitlister medlcks.lcts Go, Anniegota date, Hejdi (lej Ile, Longlive the soul, I goi to do do og mange mange flere. Senere hen giktommysoloogder er han nok allermest kendt fo r sine mange grandprix vindere.hl.a.med ensjetteplads i det internationale Grand Prix med ' Disen Tango". Af Grand Prix melodier kan også na,'\tics Krøllereller <.i og Ilip IIUff'J. det min fod sclsdag. Sidst vandt Tommy Dansk Gr.md Prix '93med melodien Inder sqcmemepå!lim'len. Tommy Seehach har også været mester for hil" somdudetdejligste jeghar og dueuen med Anette Hekk, "Du skælder mig hele tiden ud". TommyS cbach og See bach band spiller nonstop med det populære orkester ltarbeq ue Band, derer kendt for atspille festligdansemusikfor enhver smag, altdet nyeste pop og masser af 6o'er hil". Maden til året" julefrokost bliver en gastronomisk oplevelse. da de er SørJger Kro der står for denne del affesten. maden er god ogder er masser afden. Mereend60frivilligefradeIo atrangeren de klubber \11stå for alt del praktiske, inden. under og efter festen. så der er lagt op til alletiders jukfrokost i Sortebakkehallen. Biletter til festen kan købe; hos nedenstående eller bestilles på tilmeldings-blanketlen på bagslden. For at skåne Sortebakkehallens flotte gulv gøres der opmærksom på at del ikke er tilladt al benytte sko med sullethæle. I'l gcn.')ll den Il. december kl Billetter a kr. 168 sælges i forsalg hos: Sparekassen Rørbæk TIL 9855 i766 SparekassenRavnkildeTn Sparekassen,mger m Sparekassen HobroTU SparekassenDoenseTn i ~le i lby AndelskasselU Sortebakkehallen Tn i,~,,!:er Kro Tn.9855 looi Snarekassen Himmerland, Hnerslev m lXl J

6 ~ _o.. NYRØGEDE - den f ØRREDER /r SÆLGESHVERLØRDAG: }fe -~ FORMIDDAG.- -~; I j '\r rle landmand levere r til BESTil LING KISTVAD DAMBRUG 00STRUPVEJ HOBRO TLF ALT I SKILTE OGSÅTIL PRI VATE HUSNUMRE D0RSKILTE I HUSNAVNE L. KE SKILTE , 'RØRBÆK l ANDELSMEJ ERI HJEMMELIG H YGG E Vi har alt Næste n.. D ØG NEREN TLf. ~) H hi ~,

7 ., i r Kom ind og P!'!JVekør en Mazda llj~:---~?.,.:..c t- ""!';-~... Thur0 vbj Hobr o Til !\l1l' nlll vs 70 5 Sparekassen Rørbæk! I Tøj til piger i alle aldre! Kig også mo i vor afdelmg i n ooro. G/~Q 0 U ~. u, c u, = BREDGADE 3C N OR ~G Ef i TLF. se SS Korsgades Fysioterapi

8 Bru~en i Rørbæk.. ANDELSKASSEN HVILSOM n HVAM Tl!". 95 5<: MEJLBY Tlf RClRBÆK TIl " DAKO EN FRISK BUTIK a ULA s L. ISAGER RØRBÆK - TLF HOBRO,,.'i ; ~ :L' ~iulsviill' direkte rrafran krig I HI MERLANDSvl UMPORTI!. i \ ~ s ( \ \ rn i 14". _.;}f' _ci.1.j~u~\1 r <l~! l r I ;,;.., > -)\:'.:1 ".'.' ~... J I Nyt fra Grønland Kære alle i Rørbæk... Ja nu er jeg kom met til den skønne by Ummanaq med det kara kteristiske Mal am ukfjcl d midi på øen, øen er meget lille så fjeldet virker stor og skræmmende. Vi nar været her i 14 dage og i øjeblikket er vi fire clektn kkcre og en smed. men om eu månedsti d kommer der fire cl ektrikkcre mere og seks smede. Vi skal morucrc et nyt cl -værk, med fem nye Scania Diesclgeneratorer og tilharende kanel og rørsystem. l weekenden fiir vi somregel et par Øl, men det bliver ikke til de t helt store, en kasse Øl koster 3 ~ 9 kr. og så er der kun lyve i kassen. Jeg hor i en indkvartering med fem værelserog toil ette t er en spand med udstodningsre r og en mdcrspand, der bliv er term cl par gange om ugen. K J. 20.l X) kan vi se den danske TV-Avis fra samme dag. Vi er fire timer bagud i forttold til Danmark. så udsendelsen er optaget og. se ndt fra Nuuk. Vi spiser på det gode hotel Ummarmaq. her har sønnen. der hedder Malik. for '-'\!li gt spillet JIIl' d i en jule kalende r der blev vist i darunark for tre-lire år side n. Ture n lu-nt! fra Egcdsmtnde forc-gik med de t IJl1:-ulig kystpas sagerskib og lur en tog lil (h l ~1il. Vi var inde i Christia nsh åb,.i ~}( ', ibshavn l )g nogle andre hygder på vej herop. Vi ble v fa..-rdigcmco elværker og butikken SIIJll jeg skrev ( ) Jl1 j sids te bre v. n ~:m\ k~j ~ er endnu ikke åbe n, inge n \'::li'c :''2 -nverua r. d l'j cr!o lidt tncat med..-

9 planlægningen og transport til bygderne i det hele taget. En tømrer ogjeg boede i en gammel kirke. 4 tømrere boede i forsamlingshuset og smedene boed e i den nye butik. En dag siljeg at et hus hav de det danske flag oppe i flags tangen og jeg fandt senere ud M at det betød at hele bygde n var inviteret til kaffemik ~ jeg nåede hen ad veje n at ko mme til nogle stykker af slagsen, bl.a IO - 67 og 70 års føds elsdages-kaffemik. Det er en speciel oplevelse at komme iii kaffemik, især når der er mange ældre mennesker, da vi overhovedet ikke kan forst å hi nanden, sil al kommunikation foregår med Inkter og armbevægelser, men ellers kan man hare sidde hel! stille hvis man har lyst til det. I det hele taget har jeg han en god SOHlmcr med mange gode mcnncskligc oplevelser. En af de sidste dage ude i hygden blev jeg inviteret til middag hos et dygt ig fungerpar. Vi fik redfisk. kogt i en gryde sammen med kart oft erne - dci smagte herligt. Nå. men nu vil jeg slutte for denne gang med ønsket om at alle må have det god t Venli g Hilsen Torb en Hox 9, Umm anaq Tag- og vælg rådg ivning, service og håndværk der dur... TAG ESTE Her får du. r -vad du har bru g for, nar du er i tvivl om tag. Og uan set hvil ket tag, du ha r på huset. En! \UTORIS!:R ET TAGM ESTER er din sikkerhed fo r bed ste faglig o specialviden om teprenove nnq. / ~~z;~ c d! Sig ja-tak th IO.OOO kr. skattefrit til kvalitetsarbejde Lad staten ~!,,\~ max. lil.skuj Iii u,!. kning af l(;!ik'j"ens arbejde. nir t:lgd ~ ki rt (' s I~- Tømrer & Sne dkerforretning Lars & Søren Norup Rørbæk - Tlf. 92f"i f)7255

10 ~('.. h,i,. 1] ~)&i7 Folkebladet op fordre hermed kandidater til kommunevalget fra Rørbæk og nærmeste opland til at skrive el indlæg til bladet. Vi kan dog kun optage et indlæg fra hver liste og vær venlig al skrive kortfattet. Indlæget skal være bladet ihændc senest d en S. november, Ven lig hilsen Redaktionen SLAGTNING & N0 DSLAGTNING Dyr modtages/afhentes til s!2gtning og partering, hver mandag og to rsdag. Nodslagtn ing modtages alle ugens dage. Halve grise laves i pålæg. Slagtervarer kan købes i Rørbæk Brugs SNÆBUM SLAGTERFORRETN!NG G. & H. HOJRjt::RG, SNJE5 0 Ivh'EJ 4[: TLF Nye tiltag for Ba nkofolket Støtteforeningen og Borgerforeningen har lagt sig i selen for at få endnu flere til at gå til bankospil. Del nye består i at man inden hvert spil udtrækker et "S naps-nummer" og hvi s CIl spiller får ban ko på del nummer f;lr han oven i plade-gevinsten cn II2 Il. snaps. Endvidere har man ind føn del gamle sysrem med sidegevins t, så hvis man sidderved siden afen der tår banko på pla den,ja så Cl' der også en lille ting til ved kommende der sidder til hejre for den vindende spiller. Man er efter opfordring g åertilbage til det gamle pulje spil. hvor man startede med at sputcom 1200 kr.og sil. stiger puljen med 100 krbvcr gang, n år puljen når op p:12s(xl kr, skal den ud. Da bankos pille tstartede for 2~ år siden kostede CIl plade 6 kr, i 19X6 slcg den til 7 kr. og ida,!! koster en spilleplade k kr. H RMAREGNSKAllER landllrugsregnskaller SK~TrE O I'G Ø R E L~ E ll Udfærdiges på eget moderne E!)B anlæg. Fln ancerings ()~ jiln ;';!('i ingsrådgivning /" \);..t<.,;, ---- t, ' / l'.}.~-f -~ '::". Ij;:lil'lldtl:tlllw::T:t'rko!luITI. : ';. '..J ii-,.,." r -., I _. ;\ k l1 k :n ; I:J :m ( ~~ L nr r : l jlw. (' n t '; f 'l" ::."': ' '" \ 'J, '-~, ~ ar 1"('l'bl):w,!Ji\L:.,,:..-/ O i ~ _ Revisionsfirmaet JensSveistruIl Damgård Skovmosevc] :1-S, lh\i'kck Sl 5(;{) Hobro, Tir. ~Y~5~ 77:\:1

11 Lars Nortipfra R,'rbæk Tømre og snedkertorre tning er blevet udnævnt til autoriserer sagmester. På billedet for Lurs dipl omet overrakt. og med det i hånden kan "tag- kunderne sefrem til endnu bedre n Jdgivlling og serv ice og ikke mindst sikkerhed/or bedste ha/irer. 1tdt 4tMe~ Flere og flere holder deres fam iliefe st i et telt hjemme på græsplænen ell er :; på gårdspladsen. ;i Med nye moderne opvarmede telte er j dej muligt a t holde teltfest. selv på o"";::i li dsp u n k~ :~r hvor l.lc: er k~jligt u~enfor. li?ifj, R ørb æk I e liud lej ning er levenngs- ~»~~.j dygtige i telt e, gulve. horde. stole KJ?".'ÆV1 ~ - ~. [{ili'>2y,t<j ba-nk e scrvice og meg et meget merc. _ 1f~! ' l Fri et uforbindende tilbud..~ Udlejning c=:=.='-==----'l=t"'i-'-' fl.jl~55]7 4 ~ ~ l j

12 BANK-Q KRAK >, ;.\ Overskriften " Banko-K rak" er naturligvis overdrevet. men man må j o indrem me al i disse lider er den særdeles fange nde. Ken dsgerni ngerne på bordet, s!t går de l i økonomi sk-henseende meget J:'lrligl for vort lokale ban kospil i forsaml ingshuset. De to ammgcrcnde fore ninger. Borge rfore n il lgc n ogs I ~~lic foreili ngcll tahc r hc ggc rc l1,gc på det ugentlige spil. I l lj92 fik Srøucrorcr ungenetlille overskud og Borgerforeningen måttekonsuuercct undersk ud, ikke vold somt. men alligevel. Det økonomiske resulta t for 11)1.)3, teg ner ikke bedre. tværtimod, begge foreninger kan se frem til et gans ke klækkeligt underskud. Bankospillene har igennem de sids te 24 år været med til alholdeforcninashjulcnc igang. lil fordel for byens og egnens borge re. Ind imcilcm har de ldog også for giyciunders kud. mcn problemet er nu. al den 1Il'lbdgaendl' rendens har holdt ~ig igeu ncm de ~id"' ll' lre: rr o~ sti Ivinge..s man jo lil <li ra-nke lilli Hver sagen, Det nemmeste vil jo være al SIOPpe med spi llel om ursdagen. så vil man være mange bekymringer kvit. På Cl år lægges der mang e timer i spnle t. omregnet i personurner. 4 hjælpere - 4 timer 50 tirsdage om året. ja det gi ver 800 limer. Del vil de to bestyre lser gerne yde, men ikke hvis det giver underskud år efter år. P?! den anden side. støtter spillet jo også del lokale forre tning sliv - ban kos pille t køber gevinster lokalt for ca. kr om året. de l er jo da ikke ganske uden betydning. når vi a lle kæm per for at bevare vore lo kale bu nkker. En allden god grund til at fortsærte spillet er del rent sociale. Mange men nesker. ældre og yngrehar en hyggelig anen.mange meder-op ved sekstiden, 11/2 lime inden spillet starte r. Der drikkes kaffe. spilles kort og meget andel. inden opråberen gttr tgang. H vord an vender ma n borten? Ja der er holdt op til flere krisem od er -og nye liltag er prøvet. men alligevel indtil videre uden nogen postliv indvirken Del er absolut de smil marginaler der afg l~ om spillet er renteben. hvis der blot kom 20 spillere mere byer tirsda g. ja ~ var sp illet overskudsgivl,.'1k1e. De IO foreninger vil rortsar arbej de for a t spil k l kan tonsætte. men på dc-n anden J;idc skal der ngsti være ekonom i i roretagener. r-hers er de t sva-rt al skulle bruge over sno timer, hvor man istcd cr kunne hyggesig med Iamiticn. KJ: RØRBÆK I Tlf I VOGNMAN SFORRETNING Harly Sch midt Grønda!svej 3, Hørbæk Hobro

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

BÆK FOLKEBLAD. ;t(ål(eckj!atfe,tlijl" Rdl"Jæi& 1JjJ!a1(1. En rigtig bestyrelse. April var en måned med mange generaforsamlinger

BÆK FOLKEBLAD. ;t(ål(eckj!atfe,tlijl RdlJæi& 1JjJ!a1(1. En rigtig bestyrelse. April var en måned med mange generaforsamlinger BÆK FOLKEBLAD ;t(ål(eckj!atfe,tlijl" Rdl"Jæi& 1JjJ!a1(1 Maj 1992 2.ARGANG En rigtig bestyrelse Disse beslutsomme og stoute herre er muligvis en bestyrelse for Husmandsforeningen. Den eneste hjælp vi kan

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

På lørdag er der dilettant...

På lørdag er der dilettant... BÆK FOLKEBLAD #å.i(ul.rjlackti(lfrdfjæi& o/1lal(i Marts 1992 2.ÅRGA NG På lørdag er der dilettant... Traditi onen tro arrangerer Rørbæk, Mejl by Husmandsforening dilettant i forsamlingshuset. Årets stykke

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

RØRBÆK FOlKEBlAD. ;t(ålferkj/aleti(j~ R$~Jæt flj tj,ij/alfl. Der var engang.. 2. ÅRGANG JANUAR 1992

RØRBÆK FOlKEBlAD. ;t(ålferkj/aleti(j~ R$~Jæt flj tj,ij/alfl. Der var engang.. 2. ÅRGANG JANUAR 1992 RØRBÆK FOlKEBlAD ;t(ålferkj/aleti(j~ R$~Jæt flj tj,ij/alfl JANUAR 1992 2. ÅRGANG Der var engang.. Her ved indgangen til det nye år vil det måske være interessant at kaste et blik tilbage i tiden. Dette

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

OVERDREV NEWS. Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere.

OVERDREV NEWS. Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere. OVERDREV NEWS ~~ 11. ~ 1987 GENERALFORSAMLING Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere. FÆLLESANTENNE Der har

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

BÆK FOLKEBLAD MAZDA GAVNYE TRÆNINGSDRAGTER. ;t(dl(erkifackt1(/1" Rffl"i æi & o;fal(ri

BÆK FOLKEBLAD MAZDA GAVNYE TRÆNINGSDRAGTER. ;t(dl(erkifackt1(/1 Rffli æi & o;fal(ri BÆK FOLKEBLAD ;t(dl(erkifackt1(/1" Rffl"i æi & o;fal(ri April 199 2 2.ÅRG ANG MAZDA GAVNYE TRÆNINGSDRAGTER Autoforhandler Kurt Vestcrgaard har skænket RIF's juniorhold nye spil lcdrag tcr. Dragterne der

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG SENOR - BØRNE - UNGE NYT MAJ - JUN - JUL - August 2015 FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DU LEG OG VRKE OG SENOR OG STØTTE FORENNGEN! ( Afdelingens Kontaktoplysninger Formand: Poul Olsen, Akacievej J4 Tlf. 97 72

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

GLARMESTERVEJ 6-12 6710 ESBJERG V TLF. 7546 8400 WWW.FUNWORLD.DK

GLARMESTERVEJ 6-12 6710 ESBJERG V TLF. 7546 8400 WWW.FUNWORLD.DK Velkommen GLARMESTERVEJ 6-12 6710 ESBJERG V TLF. 7546 8400 WWW.FUNWORLD.DK Laserskydning Laserskydning er vores helt nye aktivitet og det er sjovt. Laserskydning er for alle aldre, og absolut helt ufarligt.

Læs mere

En måned med mange aktiviteter!

En måned med mange aktiviteter! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En måned med mange aktiviteter! Marts 2005 5. årgang nummer 3 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38 79 01 40 Lærervær.:38 79 71 40 Indhold: * Skolekalender

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Deltagelse er kun mulig med overnatning

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d 1 7-1 1-2 0 1 0 Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune har ved brev af 20. september

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Poul Petersen indledte mødet med at takke Haderslev Akvarieforening for et godt og flot arrangement.

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Feriefakta 1 uge: Afrejse fra Billund 7/5, 14/5, 21/5 og 28/5 2015 Hjemkomst til Billund: Ugen efter

Feriefakta 1 uge: Afrejse fra Billund 7/5, 14/5, 21/5 og 28/5 2015 Hjemkomst til Billund: Ugen efter Super Læserrejsetilbud KUN fra kr. 2.699 pr. voksen KUN fra kr. 940 pr. barn Tyrkiet - Side i samarbejde med Herning Folkeblad/Midtjyllands Avis og Spies Side ligger på en halvø, omgivet af lange sandstrande.

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Restaurant Petit. Før du læser bogen

Restaurant Petit. Før du læser bogen OPGAVER TIL Restaurant Petit NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 1. Læs teksten på bagsiden af bogen Hvor er Jacob og Lone henne? Hvad laver de? Hvorfor tænker Lone på at rejse hjem? Snak om, hvad I synes

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

NR. 4 - NOVEMBER 2013-27. ÅRGANG

NR. 4 - NOVEMBER 2013-27. ÅRGANG Udkommer til pensionister og førtidspensionister under Kolind, Ryomgård og Nimtofte postdistrikter NR. 4 - NOVEMBER 2013-27. ÅRGANG Hans Kjær Bach & Søn ApS Murer - Tømrer - Kloakmester Tlf. 86 39

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 179172Z0 1.6 W/0850171- FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

TIL ALLE BØRN OG FORÆLDRE I 4,5 OG 6 KLASSE + NYHEDSBREV.

TIL ALLE BØRN OG FORÆLDRE I 4,5 OG 6 KLASSE + NYHEDSBREV. TIL ALLE BØRN OG FORÆLDRE I 4,5 OG 6 KLASSE + NYHEDSBREV. Ny tilmelding til Tweenklubben sæson jan. juni 2012. Andet halvår af Tweenklubbens sæson begynder pr. 2 jan. 2012. Og nu har du mulighed for at

Læs mere