L -' Anlægs-projektet tager form... Læsindei bladet.. StorJulefrokosl j Sorleba kkehalleo Når Baoko-spHI el al få jumlæum? SEPTEM BER-OKTOBER 1993

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L -' Anlægs-projektet tager form... Læsindei bladet.. StorJulefrokosl j Sorleba kkehalleo Når Baoko-spHI el al få jumlæum? SEPTEM BER-OKTOBER 1993"

Transkript

1 SEPTEM BER-OKTOBER ÅRGANG lfdge Otsen i el/ teenkende.l"iiii/j. Tunke r er jo toldfri, så hvad han [underet over liitl stå hen f da rivisse. /!len måske. noget i remingen i!f "Nu er jeg SItartfærdig - helt fæ rdig" Anlægs-projektet tager form... 1I.1L'd Helge Olsen, som den værdi fulde og arbejdsomme mand j spidsen, kan Borg erforeningen SIlUJ1 arstune n~rs lc erappc af renoveringen af an lægct. Alle rede nu S,' I" <1,;[ smuk! ud med (le! ny e suanla-g ( ~!'. terrassen ved fortorvet. men ;'idtig!"lo! blt vcrdcijo Jorst til Iorårcr, dl" de nye h U S K<.~, træe r og planter står ifukn!jol', (id blive r spa-ndende Læsindei bladet.. StorJulefrokosl j Sorleba kkehalleo Når Baoko-spHI el al få jumlæum? L -'

2 II~~;&'.t~;&1l GUDrnENESTE R~1W ;;/ 14. Nov. kj Nov. kl l.sønd. i Adv. 02. Dec. kl. 14.m - A dv. gudstj cncstc 09. Dec. ki Kirkekoncert 12. J)t~c. kj sand. i Adv. HUSK BANKOSPILLET HVER TIRSDAG RørbækFolkeblåd /\ag~dl'7'- R8rtktk. l):'i(}{ ) Hobro Udg iver. Stottt'forellingt'll :M:\let Reduktkm o g- Anno ncer M ona Iløc g h. ~S S57 4 )() () Alioc- (I)slcr ~:l a rd 9S:, 57 89(1 M artanne Jensen 9 N5."i727:" T ine Si ~r l~ ns,~ n (JK:'i 5 7R02 I lscru Jergensen ')S557 lj1 5 I!'...tarlunn c Krt stcns cu 9 X5 5776:;, Torb en Sorcu scu 9 l"5577s7 I lk' n l J.u ud i ) ~ ' '':'i (J':(''" :'i '"' I <lhfj I kjg l' ( )l,\oi <JXS."i7Xf)3 A ns va rvhnvendo il lona Ii '1\').(11 i :urhd :;'1,1 r I 1[" 1J"ykfl'j lj ~ "llt k l i im 8 : l L'll in:.:! ansvar ror,iial;;r:ak.icr er i ; l J ~, ; i'j i. u:)pj"un lr;" I..;!p ia ::. U i. -,,\ii ek -c, ;.;,, : ~ ; I,Y,,,:, -nt( (\; ' h!j;l il1.,', : i'.".. 1!' 1I'l' ; ; I.ynlry k ~ Følgende nr. er udtrukket på RIF's målaktier 1. pr. nr pr. nr pr. nr pr. nr pr. nr. 42 Rørbæk Idrætsforening September 1993 l.pr. nr pr. nr pr. nr. 2R ~ 4. pr. nr. YO - 5. pr. nr. 40 ~ 6. pr.nr pr.nr. :W -l\.pr. nr. 2. Støtteforeningen "Målet" r S~ :;;': -;~ ':: ::I:: '":, ~~'~~. : 7. Nov. Svensk Polsere:, : S. Dec. Tartekucr m. høns i aspg., 25.- : Pr;;: j1l C('UVi.:l'1 : Sortehakkehallens Cafeteria : $..,, ~, ~.... or c., ~ Ile ,.. ~ 'Ii. ~,

3 1. ~t ie!t.1 AT RIF & PIFO har holdt fælles afslut ningsfest i Iorsamlmgsb usct, Be gge foreninger uddelte diverse hædersbe visninger lil de medlemmerderhavde yde te n e kstra indsats i tebet af sæsonnon. Der vat dejli g mad, musik og fest!ig slemilmg og del var blevet noget hcn:ll.1 inden festen sluttede. Der var mødt Cl. 100 gæsterop men kun fire aktive til oprydningen dagc u derpå. men en del a f de festlige medlemmer havde dog en rimlig undskyld ning. m å man tro.. AT nu er dcrko mmc t rigtiggnng i h å ndboldsæsoncn. Vores lokale hold fra Sonebakken har i de l sto re hele fået en 1101 start. Jy l Iandsscricholde t 11."11' mel ftre sejre af fire multue og vores damehold har vundet {fe!!ang~ ud aftrc m ulige. de l er uven ret 1101.sfl ~ KtIlgC kam pe vand t de ikke tilsam nu-n i hele sidste sæson. AT Gu nn er & R tnu har fal't IlYI IITIl Kuk ken. de t er b are :-.pml!- Rilla. Ik terjosikkc rt heller ikke ucnu al.q ':!for alle de fris telser med en UTH -konsulent i nabolaget. - Gunner synes fonwri~ 1 Il,g ~! det er pa-nt. han,gfjr ha re lidt men..' stilk med de l. Ar vi ser ns I l\ )( l ~! g c t til at advare alle de vcfmcndcndc torgere der har kohr målnkticr i RiC { ; UIllJ;lr er prl vej med opgøretsen og han har nye aktie r 11\('0.!Jet er tu rnvri g t v.vscntliet hiili ).:crc endsids1l'. ar. men i ar var (k r jn h d k r tnacn {IprykIl ill).!,!n:n :rllnd. scrtc fire er tdb:!).! \.' i sene km. dt't n \;!! ~:l mere hy).!j!.digt. AT Catetonet i Sortebakkehallen serverer en dejlig menu i forbindelse med Jyllandsserieholdets hjem mekam pe. Der er en ny m enu til hver kamp. og det smager dejligt og det koster kun 25 kr. pr. cuvert. AT Mona o g KE påtænker at købe anden bil, nød lærer nøgen kv inde og så vide re, men med alle de paragmf77 rutzja'er er det måske ganske forståchgt. Hvisdc tcr rigtigt hvad det ~ iges, at man skal betale 400 kr. pr. fej l. ja så vil det knibe lid t med de rode bøfferet parår frem i tiden. KE Korte igennem en sådan 77'cr fo rleden, men det var betdigvis i rutebil, den rutehilbillet t f de Ix-d...te penge ha n nogens inde h ar givet ud. AT hvi s noacu i en sen naneur ne skullc mode en pæn hest, beige farvet. så er det sandsynlinvis T ines på ROSC11\';rngct, men vi sk ulle hilse al sæc al de n fordetmestese lv kan finde hjem, dc~ kan også sel v låse sig ind, de har "Uuko- Iå.<;" AT jun og Martanne ptl Kistvad dambrug, på tæ nker i alvorl ig a rad at Il ytic ti l det nud tjydske. de ska l ovenage ranunegod set. Og de t erjo IiJ! uæh, IIU var vi lige begynd t at kunne lide dem. Det samme gælder ft)wv r i~t Henrang og Tine Ørnstortsboldt, de Flytter till linshal s hvor Tine har faet joh!'olllllih liotek:!r, dci er oes å mcecr træls. AJle hentydninger om at I killlilil:!,ll\'!wr uf en Ilskcrby fordi han er lidt aren torsk, vil va-re s<i'nklc:-. upn...sende. så dem slet ter vi hermed. /IT stoucto rcmugcn Miikt r l:1ii 1æ).!gcr :lt ;tf 1l(1!de en jutemesse i f(l r s :u n l i ll,~ sh ll s l't som sids te ar. Den endlige d.no li~~.!.:t'r ikke lu-lr fast i skoveude stund. men det blive r inden., [ut.

4 RØRBÆK FORSAMLINGSHUS tiileverer()1cfa '" tlmf) fif}i1fiiflcfer HENVENDELSE T LF RØRBÆK OLI EFYRSERVICE Hov edeftersyn, O.R. fyrtest, fb p3ratloner. okonomip.ove. serviceabon nement, nyt oliefyr. 30 dages ga ranti pa ucrc.t arbejde. NATURGAS [ERNST LAUERSEN I Auto ris eret VVS-;nst alatør l.!!~rbæk. TLF Eva M)TlIP, Stikl'ejl'n I, Rorba-k TIL 9XS:; 777') SVEND CHRISTIANSENS MURERFORRETNING APS. AI' t, ny' u ygn, ',ng I, 1'lhygn'"" '....,' '<:' cc~ rcca. V!-,"" rru.cn C-< ",-,I _ Nyva ngsvej 13, Rorbæk, 9500 Hobro, T I! ; 4-

5 Kom til årets bedste Julefrokost i Sortebakkehallen To aktive foreninger, Sortebakken IIK og ll\c's Venner,hartaget initiativtil alletiders julefrokost i Sonebakkehallen i ~Oid~('f den IL december. Den musikalske underholdning er i 53..1" klasse, da del er lykkedes arrangørerneat lave aftalemedtom myseebachogscebach Band. TommySeebach har igennem de sidse 2; år været førende i dansk popmusik. 11m startede i "Sir Henry And HL<; Butlers" i en alder al kun 14 år. "Si r Ilenry' toppede i mangeårdcdanske hitlister medlcks.lcts Go, Anniegota date, Hejdi (lej Ile, Longlive the soul, I goi to do do og mange mange flere. Senere hen giktommysoloogder er han nok allermest kendt fo r sine mange grandprix vindere.hl.a.med ensjetteplads i det internationale Grand Prix med ' Disen Tango". Af Grand Prix melodier kan også na,'\tics Krøllereller <.i og Ilip IIUff'J. det min fod sclsdag. Sidst vandt Tommy Dansk Gr.md Prix '93med melodien Inder sqcmemepå!lim'len. Tommy Seehach har også været mester for hil" somdudetdejligste jeghar og dueuen med Anette Hekk, "Du skælder mig hele tiden ud". TommyS cbach og See bach band spiller nonstop med det populære orkester ltarbeq ue Band, derer kendt for atspille festligdansemusikfor enhver smag, altdet nyeste pop og masser af 6o'er hil". Maden til året" julefrokost bliver en gastronomisk oplevelse. da de er SørJger Kro der står for denne del affesten. maden er god ogder er masser afden. Mereend60frivilligefradeIo atrangeren de klubber \11stå for alt del praktiske, inden. under og efter festen. så der er lagt op til alletiders jukfrokost i Sortebakkehallen. Biletter til festen kan købe; hos nedenstående eller bestilles på tilmeldings-blanketlen på bagslden. For at skåne Sortebakkehallens flotte gulv gøres der opmærksom på at del ikke er tilladt al benytte sko med sullethæle. I'l gcn.')ll den Il. december kl Billetter a kr. 168 sælges i forsalg hos: Sparekassen Rørbæk TIL 9855 i766 SparekassenRavnkildeTn Sparekassen,mger m Sparekassen HobroTU SparekassenDoenseTn i ~le i lby AndelskasselU Sortebakkehallen Tn i,~,,!:er Kro Tn.9855 looi Snarekassen Himmerland, Hnerslev m lXl J

6 ~ _o.. NYRØGEDE - den f ØRREDER /r SÆLGESHVERLØRDAG: }fe -~ FORMIDDAG.- -~; I j '\r rle landmand levere r til BESTil LING KISTVAD DAMBRUG 00STRUPVEJ HOBRO TLF ALT I SKILTE OGSÅTIL PRI VATE HUSNUMRE D0RSKILTE I HUSNAVNE L. KE SKILTE , 'RØRBÆK l ANDELSMEJ ERI HJEMMELIG H YGG E Vi har alt Næste n.. D ØG NEREN TLf. ~) H hi ~,

7 ., i r Kom ind og P!'!JVekør en Mazda llj~:---~?.,.:..c t- ""!';-~... Thur0 vbj Hobr o Til !\l1l' nlll vs 70 5 Sparekassen Rørbæk! I Tøj til piger i alle aldre! Kig også mo i vor afdelmg i n ooro. G/~Q 0 U ~. u, c u, = BREDGADE 3C N OR ~G Ef i TLF. se SS Korsgades Fysioterapi

8 Bru~en i Rørbæk.. ANDELSKASSEN HVILSOM n HVAM Tl!". 95 5<: MEJLBY Tlf RClRBÆK TIl " DAKO EN FRISK BUTIK a ULA s L. ISAGER RØRBÆK - TLF HOBRO,,.'i ; ~ :L' ~iulsviill' direkte rrafran krig I HI MERLANDSvl UMPORTI!. i \ ~ s ( \ \ rn i 14". _.;}f' _ci.1.j~u~\1 r <l~! l r I ;,;.., > -)\:'.:1 ".'.' ~... J I Nyt fra Grønland Kære alle i Rørbæk... Ja nu er jeg kom met til den skønne by Ummanaq med det kara kteristiske Mal am ukfjcl d midi på øen, øen er meget lille så fjeldet virker stor og skræmmende. Vi nar været her i 14 dage og i øjeblikket er vi fire clektn kkcre og en smed. men om eu månedsti d kommer der fire cl ektrikkcre mere og seks smede. Vi skal morucrc et nyt cl -værk, med fem nye Scania Diesclgeneratorer og tilharende kanel og rørsystem. l weekenden fiir vi somregel et par Øl, men det bliver ikke til de t helt store, en kasse Øl koster 3 ~ 9 kr. og så er der kun lyve i kassen. Jeg hor i en indkvartering med fem værelserog toil ette t er en spand med udstodningsre r og en mdcrspand, der bliv er term cl par gange om ugen. K J. 20.l X) kan vi se den danske TV-Avis fra samme dag. Vi er fire timer bagud i forttold til Danmark. så udsendelsen er optaget og. se ndt fra Nuuk. Vi spiser på det gode hotel Ummarmaq. her har sønnen. der hedder Malik. for '-'\!li gt spillet JIIl' d i en jule kalende r der blev vist i darunark for tre-lire år side n. Ture n lu-nt! fra Egcdsmtnde forc-gik med de t IJl1:-ulig kystpas sagerskib og lur en tog lil (h l ~1il. Vi var inde i Christia nsh åb,.i ~}( ', ibshavn l )g nogle andre hygder på vej herop. Vi ble v fa..-rdigcmco elværker og butikken SIIJll jeg skrev ( ) Jl1 j sids te bre v. n ~:m\ k~j ~ er endnu ikke åbe n, inge n \'::li'c :''2 -nverua r. d l'j cr!o lidt tncat med..-

9 planlægningen og transport til bygderne i det hele taget. En tømrer ogjeg boede i en gammel kirke. 4 tømrere boede i forsamlingshuset og smedene boed e i den nye butik. En dag siljeg at et hus hav de det danske flag oppe i flags tangen og jeg fandt senere ud M at det betød at hele bygde n var inviteret til kaffemik ~ jeg nåede hen ad veje n at ko mme til nogle stykker af slagsen, bl.a IO - 67 og 70 års føds elsdages-kaffemik. Det er en speciel oplevelse at komme iii kaffemik, især når der er mange ældre mennesker, da vi overhovedet ikke kan forst å hi nanden, sil al kommunikation foregår med Inkter og armbevægelser, men ellers kan man hare sidde hel! stille hvis man har lyst til det. I det hele taget har jeg han en god SOHlmcr med mange gode mcnncskligc oplevelser. En af de sidste dage ude i hygden blev jeg inviteret til middag hos et dygt ig fungerpar. Vi fik redfisk. kogt i en gryde sammen med kart oft erne - dci smagte herligt. Nå. men nu vil jeg slutte for denne gang med ønsket om at alle må have det god t Venli g Hilsen Torb en Hox 9, Umm anaq Tag- og vælg rådg ivning, service og håndværk der dur... TAG ESTE Her får du. r -vad du har bru g for, nar du er i tvivl om tag. Og uan set hvil ket tag, du ha r på huset. En! \UTORIS!:R ET TAGM ESTER er din sikkerhed fo r bed ste faglig o specialviden om teprenove nnq. / ~~z;~ c d! Sig ja-tak th IO.OOO kr. skattefrit til kvalitetsarbejde Lad staten ~!,,\~ max. lil.skuj Iii u,!. kning af l(;!ik'j"ens arbejde. nir t:lgd ~ ki rt (' s I~- Tømrer & Sne dkerforretning Lars & Søren Norup Rørbæk - Tlf. 92f"i f)7255

10 ~('.. h,i,. 1] ~)&i7 Folkebladet op fordre hermed kandidater til kommunevalget fra Rørbæk og nærmeste opland til at skrive el indlæg til bladet. Vi kan dog kun optage et indlæg fra hver liste og vær venlig al skrive kortfattet. Indlæget skal være bladet ihændc senest d en S. november, Ven lig hilsen Redaktionen SLAGTNING & N0 DSLAGTNING Dyr modtages/afhentes til s!2gtning og partering, hver mandag og to rsdag. Nodslagtn ing modtages alle ugens dage. Halve grise laves i pålæg. Slagtervarer kan købes i Rørbæk Brugs SNÆBUM SLAGTERFORRETN!NG G. & H. HOJRjt::RG, SNJE5 0 Ivh'EJ 4[: TLF Nye tiltag for Ba nkofolket Støtteforeningen og Borgerforeningen har lagt sig i selen for at få endnu flere til at gå til bankospil. Del nye består i at man inden hvert spil udtrækker et "S naps-nummer" og hvi s CIl spiller får ban ko på del nummer f;lr han oven i plade-gevinsten cn II2 Il. snaps. Endvidere har man ind føn del gamle sysrem med sidegevins t, så hvis man sidderved siden afen der tår banko på pla den,ja så Cl' der også en lille ting til ved kommende der sidder til hejre for den vindende spiller. Man er efter opfordring g åertilbage til det gamle pulje spil. hvor man startede med at sputcom 1200 kr.og sil. stiger puljen med 100 krbvcr gang, n år puljen når op p:12s(xl kr, skal den ud. Da bankos pille tstartede for 2~ år siden kostede CIl plade 6 kr, i 19X6 slcg den til 7 kr. og ida,!! koster en spilleplade k kr. H RMAREGNSKAllER landllrugsregnskaller SK~TrE O I'G Ø R E L~ E ll Udfærdiges på eget moderne E!)B anlæg. Fln ancerings ()~ jiln ;';!('i ingsrådgivning /" \);..t<.,;, ---- t, ' / l'.}.~-f -~ '::". Ij;:lil'lldtl:tlllw::T:t'rko!luITI. : ';. '..J ii-,.,." r -., I _. ;\ k l1 k :n ; I:J :m ( ~~ L nr r : l jlw. (' n t '; f 'l" ::."': ' '" \ 'J, '-~, ~ ar 1"('l'bl):w,!Ji\L:.,,:..-/ O i ~ _ Revisionsfirmaet JensSveistruIl Damgård Skovmosevc] :1-S, lh\i'kck Sl 5(;{) Hobro, Tir. ~Y~5~ 77:\:1

11 Lars Nortipfra R,'rbæk Tømre og snedkertorre tning er blevet udnævnt til autoriserer sagmester. På billedet for Lurs dipl omet overrakt. og med det i hånden kan "tag- kunderne sefrem til endnu bedre n Jdgivlling og serv ice og ikke mindst sikkerhed/or bedste ha/irer. 1tdt 4tMe~ Flere og flere holder deres fam iliefe st i et telt hjemme på græsplænen ell er :; på gårdspladsen. ;i Med nye moderne opvarmede telte er j dej muligt a t holde teltfest. selv på o"";::i li dsp u n k~ :~r hvor l.lc: er k~jligt u~enfor. li?ifj, R ørb æk I e liud lej ning er levenngs- ~»~~.j dygtige i telt e, gulve. horde. stole KJ?".'ÆV1 ~ - ~. [{ili'>2y,t<j ba-nk e scrvice og meg et meget merc. _ 1f~! ' l Fri et uforbindende tilbud..~ Udlejning c=:=.='-==----'l=t"'i-'-' fl.jl~55]7 4 ~ ~ l j

12 BANK-Q KRAK >, ;.\ Overskriften " Banko-K rak" er naturligvis overdrevet. men man må j o indrem me al i disse lider er den særdeles fange nde. Ken dsgerni ngerne på bordet, s!t går de l i økonomi sk-henseende meget J:'lrligl for vort lokale ban kospil i forsaml ingshuset. De to ammgcrcnde fore ninger. Borge rfore n il lgc n ogs I ~~lic foreili ngcll tahc r hc ggc rc l1,gc på det ugentlige spil. I l lj92 fik Srøucrorcr ungenetlille overskud og Borgerforeningen måttekonsuuercct undersk ud, ikke vold somt. men alligevel. Det økonomiske resulta t for 11)1.)3, teg ner ikke bedre. tværtimod, begge foreninger kan se frem til et gans ke klækkeligt underskud. Bankospillene har igennem de sids te 24 år været med til alholdeforcninashjulcnc igang. lil fordel for byens og egnens borge re. Ind imcilcm har de ldog også for giyciunders kud. mcn problemet er nu. al den 1Il'lbdgaendl' rendens har holdt ~ig igeu ncm de ~id"' ll' lre: rr o~ sti Ivinge..s man jo lil <li ra-nke lilli Hver sagen, Det nemmeste vil jo være al SIOPpe med spi llel om ursdagen. så vil man være mange bekymringer kvit. På Cl år lægges der mang e timer i spnle t. omregnet i personurner. 4 hjælpere - 4 timer 50 tirsdage om året. ja det gi ver 800 limer. Del vil de to bestyre lser gerne yde, men ikke hvis det giver underskud år efter år. P?! den anden side. støtter spillet jo også del lokale forre tning sliv - ban kos pille t køber gevinster lokalt for ca. kr om året. de l er jo da ikke ganske uden betydning. når vi a lle kæm per for at bevare vore lo kale bu nkker. En allden god grund til at fortsærte spillet er del rent sociale. Mange men nesker. ældre og yngrehar en hyggelig anen.mange meder-op ved sekstiden, 11/2 lime inden spillet starte r. Der drikkes kaffe. spilles kort og meget andel. inden opråberen gttr tgang. H vord an vender ma n borten? Ja der er holdt op til flere krisem od er -og nye liltag er prøvet. men alligevel indtil videre uden nogen postliv indvirken Del er absolut de smil marginaler der afg l~ om spillet er renteben. hvis der blot kom 20 spillere mere byer tirsda g. ja ~ var sp illet overskudsgivl,.'1k1e. De IO foreninger vil rortsar arbej de for a t spil k l kan tonsætte. men på dc-n anden J;idc skal der ngsti være ekonom i i roretagener. r-hers er de t sva-rt al skulle bruge over sno timer, hvor man istcd cr kunne hyggesig med Iamiticn. KJ: RØRBÆK I Tlf I VOGNMAN SFORRETNING Harly Sch midt Grønda!svej 3, Hørbæk Hobro

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

!lurcny1wl!!!lt}l'r t t!i l.!!r

!lurcny1wl!!!lt}l'r t t!i l.!!r !lurcny1wl!!!lt}l'r t t!i l.!!r 42. årgang nr,33ll sepjokt.2013 ltfr ::t!:rrlir!-ta :!!trlrl ar:l!l!rlluryy!!t!r!r r!]:!t Gdllatun ved lhgli3rugren ffig den fll selbmber. HøSTFEST Høstfest i Horne Hallen

Læs mere

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN NR. 61 / 2001 LEDER Redaktionen består af : Morten Ingemann Pedersen Flemming Selchau Jesper Hede, Søren Kamper Kære Club kammerat! Nu er det igen blevet tid til at servere en omgang Startist med frække

Læs mere

HENRY. SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER. Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy

HENRY. SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER. Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy HENRY SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy f\1 8 s! 5 Min tilværelse begyndte ifølge d~ibsallestcn den

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys.

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys. KvartalsNyt DECEMBER 2013 Gymnastik Julestue på Ulvehøj Håndbold Hovedforening Herrefodbold Damefodbold Fodboldvennerne Oldboys Cafeteriaet Motion Vi er Deres festpartner både hjemme, på Ulvehøj og på

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus.

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus. L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøj-festival Payamino Byfest i Ø.B. Borgerforeninger Bjesk Samlingshus Dagpleje Spejderhus Skolejubilæum ØB-kolonien Nummer 49 Juni-august

Læs mere

Højt fra træets grønne. eller Driving home for Christmas

Højt fra træets grønne. eller Driving home for Christmas 103. ÅRGANG NR. 50 Vi stiller et par julespørgsmål til læserne: Højt fra træets grønne top eller Driving home for Christmas Nu er nedtællingen til julefesten for alvor gået i gang, og vi har stillet nogle

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 2001. Det er ren sex

Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 2001. Det er ren sex Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 2001 Det er ren sex Ludere kan tage trykket og give seksuelle erfaringer og selvtillid. Uden dem sidder du og savler, når du møder en flot pige, og så bliver det alt for

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Hvem bestemmer, hvad der er et værdigt liv?

Hvem bestemmer, hvad der er et værdigt liv? Hvem bestemmer, hvad der er et værdigt liv? Det er ikke graden af handicap, der afgør, om det bliver et godt eller dårligt liv, siger overlæge og neurolog Poul Mogensen i et interview til KH bladet. Overlægen

Læs mere

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk Hald Vind Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk NR. 4 32. ÅRGANG DECEMBER 2014 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives

Læs mere

TIDENDE Nr. 4 / 2007. Nyhedsbrev fra Tangoforeningen

TIDENDE Nr. 4 / 2007. Nyhedsbrev fra Tangoforeningen TANGO TIDENDE Nr. 4 / 2007 Nyhedsbrev fra Tangoforeningen Har du noget at berette om tango, så skriv til Tango Tidende. Det kan være en artikel, en rejsebeskrivelse, nogle betragtninger, et godt billede

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Temanummer: Fodbold og sundhed

Temanummer: Fodbold og sundhed Nr. 3 august 2010 17. årgang Temanummer: Fodbold og sundhed Formandsklubben fik et skud verbale vitaminer! Væk med Danmarksserien Oprykningstoget kørte mod vest THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, formand

Læs mere

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone 1 Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone Lene Rantzau, 45 år, Storvorde (tarmcancer marts 2012 og svulst i bækken jan. 2013) Jeg fik i januar 2013 besked af lægerne, at jeg

Læs mere

Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 2015-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning... side 04 Generalprøve på dilettant... side 13 Udlejning af flagalle... side 12 Tilmelding til forårsfesten 2015... side 15 Besøg hjemmesiden... side 20 Bestyrrelsen

Læs mere