Konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05"

Transkript

1 Konkurrencefremmende forbrugeradfærd Konkurrence- og Forbrugeranalyse

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Sammenfatning 4 2. ny metode til måling af konkurrencefremmende forbrugeradfærd analyse af forbrugeradfærd og barrierer på seks udvalgte markeder Forbrugeradfærd og barrierer bankmarkedet Forbrugeradfærd og barrierer dagligvare markedet Forbrugeradfærd og barrierer forbruger elektronik Forbrugeradfærd og barrierer autoreparation Forbrugeradfærd og barrierer markedet for private pensioner Forbrugeradfærd og barrierer ejendoms mægler - markedet Bilag Metodebeskrivelse 98 Konkurrence- og Forbrugeranalyse

3 Forord Denne rapport udgør et første forsøg på systematisk at undersøge konkurrencefremmende for bru ger ad færd i Danmark. Begrebet konkurrencefremmende forbrugeradfærd er udtryk for, hvor aktive forbrugerne er med at opsøge den bedste handel. Det er ikke kun virksomhederne men også forbrugerne, der har indflydelse på, hvorvidt konkurrencen er effektiv. Forbrugerne kan ved aktivt at opsøge den bedste handel på markedet bidrage til at sikre, at de mest konkurrencedygtige virksomheder bliver belønnet med en øget omsætning. Rapporten er udarbejdet af Økonomi- og Erhvervsministeriet. Rapporten beskriver, i hvilken grad forbrugerne agerer konkurrencefremmende, og peger på barrierer, som ifølge forbrugerne forhindrer dem i at agere konkurrencefremmende. Analysen tager udgangspunkt i seks udvalgte mar ke der: Markedet for bankydelser, dagligvarer, forbrugerelektronik, autoreparation, pensionsydelser og ejendomsmæglervirksomhed. Det er mit håb, at rapporten giver anledning til en frugtbar debat både om, hvad der kendetegner kon kur rencefremmende forbrugeradfærd, hvorfor det er vigtigt, og hvad der skal til for at styrke den konkurrencefremmende forbrugeradfærd og dermed konkurrencen i Dan mark. God læselyst! Agnete Gersing Direktør Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Konkurrence- og Forbrugeranalyse

4 1. Sammenfatning Forbrugerne kan bidrage til at styrke konkurrencen i Danmark ved at agere konkurrencefremmende. Konkurrencefremmende forbrugeradfærd er udtryk for, hvor aktivt forbrugerne søger den bedste handel. Forbrugere, der aktivt opsøger den bedste handel og stiller krav til virksomhederne, er med til at sikre, at de virksomheder, som sælger de mest konkurrencedygtige produkter, bliver belønnet med en øget omsætning. Virksomhederne bliver gennem forbrugernes aktive valg af bedste udbyder yderligere motiveret til at tilbyde lavere priser og et større udbud. Endvidere bliver virksomhederne motiveret til at bruge flere ressourcer på innovation med henblik på at udvikle bedre og billigere produkter og tjenesteydelser til forbrugerne. Det øger i sidste ende den økonomiske velstand. En konkurrencefremmende forbruger gennemgår ideelt set fire trin i forbindelse med en handel, jf. figur 1.1. Figur 1.1: En ideel konkurrencefremmende forbruger gennemgår fire trin i forbindelse med en handel Valg af det mest konkurrencedygtige alternativ Køb Evaluering af alternativer (evt. forhandlinger) Afklaring af hvilke produkter eller tjenesteydelser der dækker behov Afsøgning af markedet En ideel konkurrencefremmende forbruger begynder med først at afklare hvilke produkter, som dækker forbrugerens præferencer (trin 1). Fx kunne forbrugeren have behov for et lån, der opfylder en række betingelser såsom afdragsfrihed de første år. Dernæst afsøger forbrugeren markedet (trin 2). Fx kunne forbrugeren indhente tilbud fra en række banker. Forbrugeren sammenholder og vurderer tilbuddene (trin 3) og forsøger evt. at forhandle et endnu bedre tilbud på plads. Fx kunne forbrugeren sammenligne lånetilbuddene på nettet og evt. bruge oplysningerne som udgangspunkt til en forhandling med bankerne. Endelig accepterer forbrugeren det bedste tilbud (trin 4). Konkurrence- og Forbrugeranalyse

5 Boks 1.1: En konkurrencefremmende forbruger gennemgår fire trin før køb En konkurrencefremmende forbruger gennemgår ideelt set fire trin i forbindelse med en handel trin (1) trin (2) trin (3) trin (4) Afklaring af præferencer. Forbrugeren gør sig klart hvilket behov, som købet af det pågældende produkt eller ydelse skal dække. Afsøgning af markedet. Forbrugeren undersøger hvilke virksomheder, der udbyder et produkt, som passer overens med præferencerne. Evaluering af alternativer. Forbrugeren sammenholder de forskellige tilbud og forhandler eventuelt om prisen eller betingelserne vedrørende handlen. Køb. Forbrugeren vælger det mest konkurrencedygtige tilbud og afslutter handlen. Effektive markeder forudsætter ikke, at alle forbrugere hele tiden er aktive og konkurrencefremmende. Effektive markeder er imidlertid betinget af, at der er en andel af forbrugerne, som er aktive, og som derfor sætter krav til virksomhedernes udbud og pris. Det kommer også de ikke-aktive forbrugere til gode. Nogle forbrugere er konkurrencefremmende på visse markeder, mens andre forbrugere agerer konkurrencefremmende på andre markeder. Effektiv konkurrence kræver ikke, at det er de samme forbrugere, som agerer konkurrencefremmende, men blot at der er en andel af forbrugerne, som er aktive. For den enkelte forbruger vil det typisk ikke kunne betale sig at bruge tid og kræfter på at agere konkurrencefremmende ved samtlige køb. Søgeomkostningen dvs. omkostningen ved at søge efter det bedste tilbud kan overstige den forventelige gevinst ved at søge efter et bedre tilbud. Fx kan forbrugerne i nogle situationer have større gavn af at nyde fritiden frem for at søge efter alternative tilbud. Afvejningen mellem, på den ene side, en forventet gevinst ved en bedre handel, og på den anden side, omkostningen ved fx at gøre brug af fritiden, ligger hos den enkelte forbruger. Analysen er et første forsøg på at skabe overblik over, i hvilket omfang forbrugerne agerer konkurrencefremmende når de handler, og identificerer de barrierer, som kan stå i vejen for en mere konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Analysen tager udgangspunkt i seks udvalgte mar ke der: Markedet for bankydelser, dagligvarer, forbrugerelektronik, autoreparation, pensionsydelser og ejendomsmæglervirksomhed. Analysen er baseret på dybdegående kvalitative interviews med 80 forbrugere (gennemført af Oxford Research) Konkurrence- og Forbrugeranalyse

6 samt en efterfølgende spørgeskemaundersøgelse med ca forbrugere (gennemført af London Economics). Analysen indikerer helt overordnet, at forbrugerne i begrænset omfang agerer konkurrencefremmende. Forbrugerne er ifølge besvarelserne bevidste om hvilke produkter eller tjenesteydelser, der kan matche deres behov inden forbrugerne indgår en handel (trin 1). Forbrugerne bruger imidlertid i mindre omfang tid på at afsøge markedet og indhente tilbud (trin 2). Det peger i retning af, at forbrugerne ikke har nogen alternative tilbud, som de kan sammenligne (trin 3). Alligevel angiver en stor del af forbrugerne, at de har foretaget det, der i deres øjne, opfattes som det bedste køb (trin 4). Dette peger på, at mange forbrugere overvurderer deres muligheder for at udvælge det mest konkurrencedygtige produkt og derved overvurderer fordelagtigheden af deres køb Forbrugernes adfærd er forskellig på de seks markeder. Forbrugerne agerer fx generelt mere konkurrencefremmende på markedet for forbrugerelektronik sammenlignet med de øvrige markeder. Der er samtidigt en række fælles forhold, som virker motiverende for, at forbrugerne agerer konkurrencefremmende, ligesom analysen peger på en række fælles barrierer, der står i vejen for, at forbrugerne agerer konkurrencefremmende. Forbrugerne bliver motiveret til at handle konkurrencefremmende, når forbrugerne har en særlig interesse i markedet (fx hvis produktet opleves som identitetsskabende såsom elektronik eller rejser) og/eller, når informationerne på markedet er nemt tilgængelige og let forståelige. Endelig er der en tendens til, at forbrugerne agerer mere konkurrencefremmende, når der købes relativt dyre produkter eller tjenesteydelser. Ligeledes angiver forbrugerne helt overordnet to barrierer, som står i vejen for at agere konkurrencefremmende. For det første spiller forbrugernes interesse for produktet eller ydelsen en vigtig rolle for, hvorvidt forbrugerne ønsker at investere tid og kræfter i at opsøge den bedste handel. Dette tyder på, at søgeomkostningen ved at bruge tid på at afsøge et uinteressant marked for andre tilbud frem for at bruge tiden på fx arbejde eller fritid opfattes af forbrugernes som for høje. Det viser sig formentlig ved, at mange forbrugere ikke undersøger markedet og heller ikke sammenholder forskellige tilbud (trin 2 og 3), men går i stedet direkte til køb (trin 4). Søgeomkostningen ved at afsøge uinteressante markeder opleves formentlig derfor som en barriere for at agere konkurrencefremmende. Undersøgelsen indikerer desuden, at en stor andel af forbrugerne er utålmodige, når de handler på nogle markeder dvs., atde vil have købet overstået hurtigst muligt. Utålmodige forbrugere formodes alt andet lige at opleve højere søgeomkostninger sammenlignet med tålmodige forbrugere. Det tyder på, at det oftere ikke kan betale sig for utålmodige forbrugere at være konkurrencefremmende sammenlignet med tålmodige forbrugere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse

7 For det andet er forbrugerne ofte afhængige af den rådgivning, som sælgeren tilbyder særligt hvis markedet opfattes som teknisk og/eller uinteressant fx automekanikeren eller bankrådgiveren. Der er på sådanne markeder en ulige fordeling af information mellem køber og sælger også kaldet asymmetrisk information idet fx automekanikeren typisk ved meget mere om bilen end forbrugeren. Forbrugeren kender sit grundlæggende behov fx at få bilen repareret men har vanskeligt ved at identificere hvilke produkter eller tjenesteydelser, der skal indkøbes for at dække dette behov. Det vanskeliggør afsøgningen af markedet (trin 2) og samtidig muligheden for at sammenholde forskellige tilbud (trin 3). Informationsuligheden indebærer, at forbrugeren der har vanskeligt ved at vurdere, hvorvidt tilbuddet matcher behovet vælger den udbyder som forbrugeren har størst tillid til. Undersøgelsen indikerer, at forbrugere på markeder karakteriseret ved informationsulighed fx autoreparationsmarkedet, bankmarkedet og markedet for private pensioner lægger meget vægt på tillid. Forholdet til sælgeren herunder særligt tilliden bliver således ekstra vigtig, når markedet er svært gennemskueligt for forbrugeren. På svært gennemskuelige markeder må forbrugeren med andre ord stole på at sælgeren/rådgiveren giver et godt og konkurrencedygtigt tilbud. I forlængelse heraf tilkendegiver en væsentlig andel af forbrugerne, at de ikke ønskede at indhente alternative tilbud, fordi det var vigtigere at bevare et godt forhold til sælgeren/rådgiveren, jf. figur 3.11 og Informationsulighed og det dertilhørende afhængighedsforhold til sælgeren/rådgiveren kan derfor i sig selv være hæmmende for forbrugerens konkurrencefremmende adfærd. Det er vanskeligt at motivere forbrugerne til at agere mere konkurrencefremmende. Det skyldes formentlig bl.a., at søgeomkostningerne udgør en væsentlig del af forbrugernes beslutning om, hvorvidt det kan betale sig at agere konkurrencefremmende. Analysen indikerer i forlængelse heraf, at forbrugerne mangler motivation til at bryde vanerne og handle konkurrencefremmende. Det indebærer, at forbrugerne ofte fravælger en aktiv købsadfærd. Virkemidler såsom informationskampagner formodes ikke at være tilstrækkeligt virkningsfuldt til at bryde forbrugernes vaner og øge motivationen til at agere mere konkurrencefremmende. Styrelsen vil i det videre arbejde bl.a. have fokus på at klarlægge, hvilke øvrige initiativer som kan iværksættes for at fremme en mere konkurrencefremmende adfærd hos forbrugerne. Rapporten er delt op i to afsnit. Første del beskriver selve analysemetoden, som anvendes til at måle i hvilken grad forbrugerne agerer konkurrencefremmende, mens anden del beskriver resultaterne fra de seks udvalgte markeder. Baggrundsrapporten fra Oxford Research (den kvalitative undersøgelse) og fra London Economics (den kvantitative undersøgelse) er tilgængelige på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside (kfst.dk) Konkurrence- og Forbrugeranalyse

8 Boks 1.2: Resultater for markedet for banklån, dagligvarer og forbrugerelektronik Bank Tillid og muligheden for at få et fordelagtigt lån er det vigtigste for bankernes privatkunder (trin 1). 88 pct. af privatkunderne angiver, at tillid er vigtigt, og 87 pct. angiver tilsvarende, at få et fordelagtigt lån er vigtigt, inden de optager et lån. Størstedelen af bankernes privatkunder har ikke undersøgt markedet, før de skriver under på et lån (trin 2), og 60 pct. undlader helt at forhandle om pris og betingelser for lånet (trin 3). Alligevel føler størstedelen af kunderne sig sikre på, at de har fået det bedste lån til prisen (trin 4). 59 pct. af privatkunderne tilkendegiver, at de er sikre på, at de har valgt det lån, der er bedst til prisen. Det indikerer, at bankernes privatkunder overvurderer fordelagtigheden af egne køb på bankmarkedet. Resultaterne kan tyde på, at følgende forhold kan stå i vejen for en mere konkurrencefremmende adfærd: (i) Privatkunderne har en høj loyalitet over for deres nuværende bank. (ii) Privatkunderne oplever, at der er for høje søgeomkostninger forbundet med at afsøge markedet. (iii) Bankrådgiveren/sælgeren har en meget større viden om bankydelserne end privat kunden (asymmetrisk information). Dagligvarer Bekvemmelighed samt sammenhæng mellem pris og kvalitet er vigtigt for forbrugerne, når de vælger supermarked (trin 1). 77 pct. af forbrugerne lægger vægt på, at der er en rimelig sammenhæng mellem pris og kvalitet, og 73 pct. prioriterer, at supermarkedet ligger tæt på deres bopæl eller arbejde. Endelig er det for 69 pct. af forbrugerne vigtigt, at kunne foretage alle indkøb i samme supermarked. Forbrugerne bruger desuden egne erfaringer og læser tilbudsaviser, når de afsøger markedet (trin 2). 72 pct. angiver, at de brugte egen erfaring og viden, sidst de skulle købe dagligvarer. Dagligvaremarkedet er forholdsvist gennemskueligt for forbrugerne (trin 3). 58 pct. angiver, at det er let at få overblik over hvilke supermarkeder, der har de ønskede produkter. Imidlertid angiver 32 pct., at det er besværligt at sikre sig de billigste varer. Forbrugerne er desuden tilfredse med deres valg af supermarked (trin 4). 79 pct. af forbrugerne angiver, at supermarkedet levede op til deres forventninger. Forbrugerne oplever helt overordnet ikke store barrierer for at handle konkurrencefremmende på markedet for dagligvarer. Imidlertid angiver 60 pct., at de gerne vil have købet overstået hurtigst muligt. Forbrugernes ønske om at få købet overstået hurtigt kan i nogen grad hæmme den konkurrencefremmende adfærd, fordi det ikke med dette udgangspunkt kan betale sig for forbrugerne at bruge tid og ressourcer på at søge det bedste tilbud. Konkurrence- og Forbrugeranalyse

9 Forbrugerelektronik Tryghed er vigtigt for forbrugerne, når de køber forbrugerelektronik (trin 1). 81 pct. og 68 pct. af forbrugerne angiver, at det er vigtigt, at der henholdsvis er garanti på produktet, og at produktet let kan returneres. Forbrugerne anvender primært internettet og egne erfaringer til at afsøge markedet (trin 2). Således angiver 59 pct. og 48 pct., at de henholdsvis søgte information på internettet og/eller brugte egen erfaring fra tidligere køb. Forbrugerne oplever markedet for forbrugerelektronik som gennemsigtigt (trin 3). 63 pct. af forbrugerne er enige i, at priserne er let gennemskue - lige på markedet, og at det er let at sammenligne forskellige produkter. Endelig er forbrugerne tilfredse med deres køb (trin 4). 68 pct. vurderer, at de har købt det produkt, som var bedst til prisen. Forbrugerne oplever helt overordnet ikke store barrierer for at handle konkurrencefremmende på markedet for forbrugerelektronik. Konkurrence- og Forbrugeranalyse

10 Boks 1.3: Resultater for markedet for autoreparationer, pensionsydelser og ejendomsmæglerydelser Autoreparationer Forbrugernes tillid til autoværkstedet er sammen med kvaliteten og prisen de væsent ligste faktorer i forbindelse med valg af værksted (trin 1). 95 pct. af forbrugerne angiver således, at tillid og kvaliteten af serviceeftersynet/reparationen var vigtigt inden de valgte autoværksted, og 61 pct. angiver, at ligeledes prisen er vigtig. Forbrugerne afsøger ikke markedet for alternative tilbud (trin 2). Ca. halvdelen af forbrugerne kontaktede ikke noget værksted inden de besluttede sig for, hvor bilen skulle repareres. Af den resterende halvdel modtog 52 pct. ét tilbud fra autoværkstederne, mens 15 pct. modtog to til tre tilbud. Det betyder, at blot 68 ud af 1000 adspurgte forbrugere modtog mere end ét tilbud fra autoværkstederne, før de handlede. Forbrugerne forhandler ikke med værkstedet (trin 3). Blot 11 pct. forhandler med deres værksted om prisen inden værkstedsbesøget. Forbrugerne overvurderer formentlig fordelagtigheden af egne køb på markedet for autoreparation (trin 4). For bru ger nes aktivitet på markedet er begrænset. Alligevel vurderer forholdsvis mange (55 pct.), at de har valgt det værksted, der er bedst til prisen. Resultaterne kan tyde på, at følgende forhold kan stå i vejen for en mere konkurrencefremmende adfærd: (i) Forbrugerne er loyale overfor deres nuværende værksted. (ii) Der er en ulige fordeling af information, og forbrugerne har svært ved at gennemskue sammenhængen mellem pris og kvalitet. (iii) Forbrugerne interesserer sig ikke for autoreparationer. Private pensionsordninger Tillid til pensionsselskabet og det finansielle afkast er de vigtigste faktorer for forbrugerne, når forbrugerne skal vælge, hvordan de bedst bidrager til de private pensionsordninger (trin 1). 84 pct. og 78 pct. af forbrugerne angiver, at henholdsvis tillid og det finansielle afkast er vigtigt. Forbrugerne anvender desuden deres nuværende bank eller egne erfaringer til at søge information om markedet (trin 2). 63 pct. af forbrugerne søger information hos deres bank eller andre, der har særlig viden om området, mens 25 pct. bruger egen erfaring og viden om økonomi. Konkurrence- og Forbrugeranalyse

11 Forbrugerne oplever, at markedet for private pensionsordninger er ugennemsigtigt (trin 3). Blot 21 pct. af forbrugerne angiver, at de er enige i, at det er muligt at gennemskue hvilken service, de modtager for prisen, og kun 17 pct. angiver, at de er enige i, at det er muligt at gennemskue, om de betaler en fair pris for den service, de modtager. Endelig tilkendegiver blot 17 pct., at de er enige i, at det er muligt at sammenholde forskellige tilbud fra pensionsudbyderne. Dette tyder på en relativ mindre gennemsigtighed sammenlignet med forbrugerelektronik, jf. ovenfor. Forbrugerne overvurderer i nogen grad fordelagtigheden af deres valg af pensionsordning på markedet (trin 4). Forbrugerne mener, at markedet er ugennemsigtigt og svært at forstå. Alligevel vurderer 50 pct. af forbrugerne, at de er sikre på, at deres pensionsordning giver dem det størst mulige afkast. Resultaterne kan tyde på, at følgende forhold kan stå i vejen for en mere konkurrencefremmende adfærd: (i) Der er en ulige fordeling af information mellem forbrugeren og sælgeren/rådgiveren. (ii) Forbrugerne oplever, der er for høje søgeomkostninger forbundet ved at indhente og sammenligne forskellige pensionstilbud. (iii) Forbrugernes arbejdsgiver har valgt hvilken pensionsordning, de skal have. Ejendomsmægler Professionalisme, personlighed, ærlighed og kendskab til lokalområdet er vigtigt når forbrugerne skal vælge en ejendomsmægler (trin 1). 97 pct. og 85 pct. af forbrugerne tilkendegiver, at henholdsvis ejendomsmæglerens professionalisme og ærlighed samt vedkommendes kendskab til lokalområdet var vigtigt ved deres seneste boligsalg. De fleste forbrugere er desuden gode til at afsøge markedet (trin 2). 86 pct. af forbrugerne indhentede minimum to tilbud fra ejendomsmæglerne i forbindelse med deres seneste boligsalg. Markedet er relativt ugennemsigtigt (trin 3). Kun 38 pct. angiver, at det er let at sammenligne tilbud fra forskellige ejendomsmæglere. Dette tyder på en relativ mindre gennemsigtighed sammenlignet med forbrugerelektronik, jf. ovenfor. Resultaterne kan tyde på, at følgende forhold kan stå i vejen for en mere konkurrencefremmende adfærd: (i) Forbrugerne oplever, at der er høje søgeomkostninger. (ii) Forbrugerne ikke kan sætte deres bolig til salg hos flere ejendomsmæglere ad gangen uden at skulle betale salær til samtlige, hvis boligen bliver solgt. (iii) Der er en ulige fordeling af information mellem forbrugeren og ejendomsmægleren. Konkurrence- og Forbrugeranalyse

12 2. ny metode til måling af konkurrencefremmende forbrugeradfærd Forbrugerne kan bidrage til at styrke konkurrencen i Danmark ved at agere konkurrencefremmende. Konkurrencefremmende forbrugeradfærd er udtryk for, hvor aktivt forbrugerne søger den bedste handel. Forbrugere, der aktivt opsøger den bedste handel og stiller krav til virksomhederne, er med til at sikre, at de virksomheder, som sælger de mest konkurrence dygtige produkter, bliver belønnet med en øget omsætning. Virksomhederne bliver gennem forbrugernes aktive valg af bedste udbyder yderligere motiveret til at tilbyde lavere priser og et større udbud. Endvidere bliver virksomhederne motiveret til at bruge flere ressourcer på innovation med henblik på at udvikle bedre og billigere produkter og tjenesteydelser til forbrugerne. Det øger i sidste ende den økonomiske velstand. En Konkurrencefremmende forbruger gennemgår en proces bestående af fire trin i forbindelse med en handel, jf. figur 2.1. Figur 2.1: En ideel konkurrencefremmende forbruger gennemgår fire trin i forbindelse med en handel Valg af det mest konkurrencedygtige alternativ Køb Evaluering af alternativer (evt. forhandlinger) Afklaring af hvilke produkter eller tjenesteydelser der dækker behov Afsøgning af markedet En konkurrencefremmende forbruger begynder med først at afklare hvilke produkter, som dækker forbrugerens præferencer (trin 1). Fx kunne forbrugeren have behov for et lån, der opfylder en række betingelser såsom afdragsfrihed de første år. Dernæst afsøger forbrugeren markedet (trin 2). Fx kunne forbrugeren indhente tilbud fra en række banker. Forbrugeren sammenholder tilbuddene (trin 3) og forsøger evt. at forhandle et endnu bedre tilbud på plads. Fx kunne forbrugeren sammenligne lånetilbuddene på internettet og evt. bruge oplysningerne som udgangspunkt til en forhandling med bankerne. Endelig accepterer forbrugeren det bedste tilbud (trin 4). Forbrugeren har således en klar opfattelse af sine præferencer og behov samt er vidende om hvilke produkter eller tjenesteydelser, der kan dække dette behov. Endelige er den konkurrencefremmende forbruger bevidst om hvilke tilbud, der bedst matcher behovet. Boks 2.1 skitserer en konkurrence fremmende forbruger. Konkurrence- og Forbrugeranalyse

13 Boks 2.1: En konkurrencefremmende forbruger gennemgår fire trin før køb En konkurrencefremmende forbruger gennemgår ideelt set fire trin i forbindelse med en handel trin (1) trin (2) trin (3) trin (4) Afklaring af præferencer. Forbrugeren gør sig klart hvilket behov, som købet af det pågældende produkt eller ydelse skal dække. Afsøgning af markedet. Forbrugeren undersøger hvilke virksomheder, der udbyder et produkt, som passer overens med præferencerne. Evaluering af alternativer. Forbrugeren sammenholder de forskellige tilbud og forhandler eventuelt om prisen eller betingelserne vedrørende handlen. Køb. Forbrugeren vælger det mest konkurrencedygtige tilbud og afslutter handlen. Jo flere trin forbrugeren gennemgår, desto større er muligheden for at agere konkurrencefremmende. Hvis forbrugerne således springer et eller flere trin over på trappen, mindskes sandsynligheden for, at forbrugeren vælger det mest konkurrencedygtige tilbud. Det skyldes, at forbrugerne bør anvende den indsamlede information fra de foregående trappetrin på det nuværende eller kommende trappetrin. Forbrugere, der således ikke afsøger markedet for tilbud (trin 2) har således vanskeligere ved at sammenholde alternative tilbud og kan have et ringere udgangspunkt for en evt. prisforhandling med virksomhederne (trin 3). Det betyder, at forbrugeren alt andet lige har en mindre chance for at acceptere det mest konkurrencedygtige tilbud på markedet (trin 4). Forbrugeren er derved ikke konkurrencefremmende. Det forhold, at de enkelte trappetrin er tæt forbundet betyder også, at forbrugere der konkluderer, at fx tillid, service eller beliggenhed er vigtigt for dem (trin 1), også vil inddrage disse forhold, når de (trin 3) skal evaluere forskellige tilbud. Forbrugerne kan med andre ord i nogle tilfælde være villige til at betale mere for produkterne, fordi butikken evt. ligger tættere på hjemmet, eller fordi der er større tillid til virksomheden. Nærværende analyse er et første forsøg på at skabe overblik over, i hvilket omfang forbrugerne agerer konkurrencefremmende, når de handler, og identificere de barrierer, som kan stå i vejen for en mere konkurrencefremmende forbrugeradfærd. I den sammenhæng er traditionelle barrierer såsom manglende gen nem sigtighed og ulige fordeling af information mellem køber og sælger også kaldet asymmetrisk in for ma tion ikke de eneste relevante barrierer. Litteraturen om be ha viou ral eco no mics beskriver desuden en række individuelle og ad færds mæssige barrierer, som kan stå i Konkurrence- og Forbrugeranalyse

14 vejen for en konkurrencefremmende forbrugeradfærd. En sådan barrierer er, at forbrugerne fastholder deres udgangsposition. Ved gennemgangen af de seks markeder er der helt overordnet fokus på følgende fire typer af barrierer der kan stå i vejen for en konkurrencefremmende adfærd. Søgeomkostninger: Omkostningen ved at bruge tid og ressourcer på at søge efter et bedre tilbud frem for at bruge tiden og ressourcerne anderledes ved fx fritid eller arbejde. Asymmetrisk information: Ulige fordeling af information mellem køber og sælger fx ved automekanikeren meget mere om biler end forbrugeren. Udgangsposition: Forbrugernes udgangsposition påvirker forbrugernes beslutning. En implikation er, at forbrugerne har tendens til at holde fast i deres udgangsposition (fx den udbyder de normalt anvender) og derfor ikke træffer aktive valg. Forbrugernes adfærd og de konkurrencefremmende barrierer er undersøgt ved at gennemføre både en kvalitativ og en kvantitativ analyse. Dette er gennemført på seks udvalgte markeder: Markedet for bankydelser, dagligvarer, forbrugerelektronik, autoreparation, pensionsydelser og ejendomsmægler. Den kvalitative analyse består af en eksplorativ undersøgelse af forbrugernes adfærd på de udvalgte markeder. Analysen har særlig fokus på (i) forbrugernes motivationsfaktorer, (ii) forbrugernes redskaber for at agere konkurrence frem men de, og (iii) hvilke barrierer, der begrænser eller hindrer konkurrencefremmende adfærd. Undersøgelsen består af 80 personlige dybdeinterviews med forbrugere over 18 år, der alle har erfaring på de udvalgte markeder. Interviewene er gennemført af Oxford Research i perioden fra den 14. september til 1. november 2009, jf. Bar ri e rer for konkurrence frem men de forbrugeradfærd (Oxford Research, 2009). Hele rapporten kan findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside (kfst.dk). Den kvantitative analyse undersøger på baggrund af den kvalitative undersøgelse, hvorvidt de kvalitative resultater un der støttes i en repræsentativ population. Desuden afdækker den kvantitative analyse en række yderligere barrierer for den konkur rencefrem men de forbrug er ad færd, og hvilke barrierer, for bru gerne oplever som de væ sentligste. Den kvantitative undersøgelse består af en spørgeskemaundersøgelse blandt ca forbrugere foretaget via websurvey. Samtlige deltagere er over 18 år og har erfaring fra de relevante markeder. Hele rapporten kan findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside (kfst.dk). Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført af Ipsos Mori / London Economics i perioden fra 1. til 15. februar 2010, jf. Kvantitativ undersøgelse af barrierer for konkur rencefrem men de forbrugeradfærd (London Economics, 2010). Konkurrence- og Forbrugeranalyse

15 3. analyse af forbrugeradfærd og barrierer på seks udvalgte markeder I det følgende beskrives resultaterne af analysen af den konkurrencefremmende forbrugeradfærd på seks udvalgte markeder. Resultaterne er beskrevet marked for marked, og alle ka pit ler er overordnet opbygget ens. Hvert kapitel indledes således med en beskrivelse af forbrugeradfærden på det pågældende marked. Beskrivelsen følger de enkelte trappetrin i figur 2.1. Derefter beskrives de barrierer, som står i vejen for en mere konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Resultaterne fra de seks markeder kan ikke direkte sammenlignes på tværs. Årsagen er, at kernen af præferencer, afsøgningsadfærd, evalueringsadfærd og valg er forskellige fra marked til marked, hvorfor spørgsmålene er forskellige marked for marked. Det er imidlertid muligt, at identificere nogle generelle tendenser som tegner sig for flere af de undersøgte markeder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse

16 Boks 3.1: Sammenfatning bankmarkedet 3.1. Forbrugeradfærd og barrierer bankmarkedet Forbrugernes adfærd på markedet Beskrivelsen af, i hvilket omfang forbrugerne agerer konkurrencefremmende, følger trappestigen i figur 2.1 og boks 2.1 ovenfor. En konkurrencefremmende forbruger begynder således med først at afklare, hvilke produkter som dækker forbrugerens præferencer (trin 1). Dernæst afsøger forbrugeren markedet (trin 2). Forbrugeren sammenholder tilbuddene (trin 3), og forsøger evt. at forhandle et endnu bedre tilbud på plads. Endelig accepterer forbrugeren det bedste tilbud (trin 4). Tillid til banken og muligheden for at få et fordelagtigt lån er de vigtigste faktorer for privatkunderne, inden de optager lån (trin 1). 88 pct. af privatkunderne angiver, at tillid er meget vigtigt eller vigtigt, og 87 pct. angiver tilsvarende, at få et fordelagtigt lån er vigtigt, inden de optager et lån, jf. figur 3.1. Privatkunderne angiver, at de er bevidste om forskellige lånetyper og hvilken konkret lånetype, som passer til deres behov. 76 pct. af privatkunderne vurderer, at de havde en god forståelse for, hvilket konkret lån de havde brug for, inden de tog kontakt til banken, jf. figur 3.3. Privatkunderne afsøger kun i begrænset omfang markedet for alternative tilbud (trin 2). 78 pct. af privatkunderne kontaktede kun egen bank, sidst de skulle opta ge lån, jf. figur 3.6. Privatkundernes nuværende bankrådgiver er endvidere den hyppigst anvendte informationskilde på bankmarkedet. 69 pct. af privatkunderne anvendte denne kilde ved sidste lånoptagelse, jf. figur 3.4. I forlængelse heraf angiver 83 pct., at informationen fra bankrådgiveren i meget høj grad eller i høj grad var anvendelig, jf. figur 3.5. Privatkunderne finder i nogen grad, at bankmarkedet er ugennemsigtigt (trin 3). 20 pct. af privatkunderne mener, at det er let at sammenligne forskellige banker, mens 32 pct. angiver, at det er svært, jf. figur 3.7. Til sammenligning tilkendegiver 63 pct. af forbrugerne på markedet for forbrugerelektronik, at det var meget let eller let at finde det bedste tilbud, jf. figur Det indikerer, at bankmarkedet er relativt ugennemsigtigt for privatkunderne. Privatkunderne er tilfredse med deres banklån (trin 4). 59 pct. af privatkunderne tilkendegiver, at de er meget sikre eller sikre på, at de har valgt det lån, der er bedst til prisen, jf. figur 3.9. Samtidig angiver mere end 4 ud af 5 privatkunderne (84 pct.), at lånet levede op til deres forventninger, jf. figur Konkurrence- og Forbrugeranalyse

17 Barrierer for konkurrencefremmende adfærd Det er muligt at identificere tre overordnede barrierer på bankmarkedet. Udgangspositionen kan udgøre en barriere. 65 pct. af privatkunderne tilkendegiver, at de var tilfredse med den nuværende bank og overvejede derfor ikke at skifte til en anden bank. Samtidig angiver 78 pct., at de alene kontaktede deres nuværende bank i forbindelse med det seneste lån, jf. figur 3.6. Det indikerer, at privatkunderne i mindre grad udfordrer bankernes priser. Privatkundernes udgangsposition kombineret med en manglende vilje til at afsøge markedet kan derved udgøre en barriere på markedet for bankydelser. Søgeomkostninger kan i nogen grad udgøre en barriere. 34 pct. af privatkun derne angiver, at de skulle bruge lånet hurtigt, jf. figur De forskellige faser af købet (trin 1-4) bliver derved gennemført på kort tid, hvorfor der er risiko for, at én eller flere faser springes over. Asymmetrisk information kan i nogen grad udgøre en barriere. Blot 20 pct. af privatkunderne er enige i, at det var let at sammenligne forskellige banker. Samtidig er privatkundernes væsentligste informationskilde deres nuværende bank, jf. figur 3.4. Dette kan efterlade privatkunden i en situation, hvor de dels har svært ved at gennemskue markedet og dels er over ladt til bankens råd og vejledning. Der er identificeret følgende muligheder for barriere ned bryd ning og styrkelse af den konkurrencefremmende forbrugeradfærd på bankmarkedet. Udgangsposition: Privatkunderne kan mindske afhængigheden af deres udgangsposition (den sæd vanlige bank) ved at sørge for at have to frem for én bank. På den måde kan der ved hver større bankforretning (fx optagelse af lån eller lignende) lettere indhentes to kon kur rerende tilbud. Søgeomkostninger: Privatkunderne kan sende deres lånebehov i udbud og lade bankerne konkurrere om at få privatkunden som kunde. Allerede i dag tilbyder en netportal denne mulighed. Asymmetrisk information: Anvendelsen af en uafhængig rådgiver ved større bankfor retninger kan styrke den enkelte privatkundes evne til og mulighed for at opnå et fordelagtigt lån på det ifølge privatkunderne relativt ugennemsigtige bankområde. Forbrugeren skal i den sammenhæng overveje, om den forventede mergevinst ved at anvende en uafhængig rådgiver kan overstige omkostningen. Konkurrence- og Forbrugeranalyse

18 Boks 3.2: Fakta om bankmarkedet 99 pct. af alle danskere over 18 år er kunde i enten en bank eller sparekasse (Kilde: Penge- og Pensionspanelet, 2010) Stort set alle myndige forbrugere er således ak ti ve på dette mar ked. Markedet er kendetegnet ved relativt mange gentagne rutinekøb eller inter ak tio ner hvor hver interaktion som regel foretages for et relativt begrænset beløb. Det er således typisk kun ved større bankforretninger (fx optagelse af lån), at privatkunder ne overvejer deres bankforhold. I Forbrugerredegørelse 2010 er forbrugerforholdene på bankmarkedet vurderet som num mer 40 ud af 49 forbrugsmarkeder. Især en la vere vurdering af tilliden til branchen er årsag til denne placering. Samtidig ople ver privatkunderne markedet som uigennemsigtigt sam men lignet med andre markeder. I Konkurrenceredegørelserne er markedet karakteriseret som et marked med væsentlige konkurrenceproblemer. Baggrunden er bl.a., at bankkunder sjældent skifter bank, at kun der ne har svært ved at gen - nemskue bankernes produkter, og at lav tilgang af nye virksomheder og relativt hø je løn ninger til de bankansatte er indikationer af en relativ svag konkurrence. I Konkurrenceredegørelse 2010 opgøres konkur ren cen i hovedsektoren for penge insti tut ter, finan sie rings- og forsik rings virks om he der, hvor bankerne indgår. Siden 2001 er kon kur ren cen forbedret i den ne hovedsektor. Men sektoren har fortsat et stort konkurrencepotentiale. Privatkundernes adfærd på bankmarkedet Nedenfor gennemgås privatkundernes adfærd på bankmarkedet i forhold til de fire trin på trappen for konkurrencefremmende forbrugeradfærd (jf. boks 2.1 på side 6). Undersøgelsen tager alene udgangspunkt i forbrugernes kontakt til bankerne for så vidt angår lån. Trin 1: Afdækning af præferencer I dette afsnit undersøges det, i hvilken grad privatkunderne er bevidste om deres præferencer inden de foretager et køb på markedet. Helt konkret er privatkunderne bl.a. blevet spurgt, om (i) hvilke faktorer, der var vigtige, inden de skulle optage et lån, (ii) i hvilken grad privatkunderne havde forståelse for de forskellige lånetyper på markedet, og (iii) om privatkunderne havde forståelse for, hvilken type lån som de konkret havde brug for inden de kontaktede banken. Figur 3.1 er en oversigt over privatkundernes præferencer i forhold til valg af bank i forbindelse med optagelse af lån. Konkurrence- og Forbrugeranalyse

19 Figur 3.1: Privatkundernes præferencer på bankmarkedet (Trin 1) Tillid til banken Få det mest fordelagtige lån Lånets rente At jeg kunne få lånet i den bank, jeg plejer at bruge Lånets størrelse Lånet vil gøre mig i stand til at købe noget jeg gerne ville have Afbetalingsbetingelser (faste / variable betalinger) Gebyrerne på lånet Bankrådgivers rådgivning Dansk bank / dansktalende personale Få lånet hurtigt Et godt forhold til min bankrådgiver Lånets løbetid Sandsynligheden for at jeg kunne overtale banken til at give mig lånet At jeg kunne få et lån, som ikke strider imod min religiøse overbevisning 64 % 24 % 9 % % 25 % 9 % % 24 % 14 % % 26 % 12 % 4 % 8 % 48 % 31 % 16 % % 24 % 13 % 6 % 12 % 41 % 33 % 16 % 4 % 3 % 40 % 28 % 21 % 6 % 3 % 39 % 32 % 17 % 5 % 5 % 39 % 18 % 13 % 7 % 19 % 38 % 27 % 20 % 8 % 7 % 37 % 29 % 17 % 6 % 10 % 36 % 29 % 23 % 5 % 5 % 22 % 19 % 18 % 10 % 23 % 5 % 3 % 4 % 3 % 74 % 1 Meget vigtigt Slet ikke vigtigt Note: Privatkunderne er spurgt til: Hvor vigtige var følgende faktorer for dig, inden du tog lånet? Svarene er afgivet på en ska la fra 1-5, hvor 1 = meget vigtigt og 5 = slet ikke vigtig. Sva rene er indhentet via websurvey, n = Bemærk, at ko lon erne ikke summer til 100 pct., idet ved ikke svar ka tegorien er undladt. Særligt tilliden til banken og ønsket om et fordelagtigt lån er vigtigt for privatkunderne, inden de optager et lån. 88 pct. af privatkunderne angiver, at tillid er meget vigtigt eller vigtigt, mens 87 pct. angiver, at muligheden for et fordelagtigt lån på samme vis er vigtigt, jf. figur 3.1. Den kvalitative barriereanalyse kan desuden indikere, at privatkunderne har et ønske om, at få lånet hurtigt. Det gik rigtigt hurtigt for os, for vi havde sagt ja til at købe det hus, og vi havde jo ikke finansieringen på plads, så det var jo i løbet af en uge, hvor det var den ene dag i min bank og den dag anden i min kæreste bank og den tredje i en ny bank, og så måtte vi sidde og sige, hvad skal vi? (kvinde fra Fyn) Dette understøttes i nogen grad af den kvantitative undersøgelse, idet 65 pct. af privatkunderne tilkendegiver, at få lånet hurtigt er en meget vigtig eller vigtig motivationsfaktor inden de valgte banken. Udover privatkundernes præferencer i forbindelse med optagelse af lån er det afdækket, hvor gode privatkunderne efter egen opfattelse er til at af- Konkurrence- og Forbrugeranalyse

20 dække egne præferencer. Figur 3.2 viser, i hvilken grad privatkunderne efter egen opfattelse havde forståelse for de forskellige lånetyper, inden de kontaktede banken. Figur 3.2: Privatkundernes vurdering af deres forståelse af lånetyper (Trin 1) 1 Jeg forstod fuldt ud de forskellige lånetyper % 27 % 17 % 9 % 5 % 5 Jeg forstod slet ikke de forskellige lånetyper Note: Privatkunderne er spurgt til: I hvor høj grad vil du sige, at du forstod de forskellige lånetyper (fx flexlån, af drags frie lån, kontantlån, fastforrentet lån, obligationslån), som fandtes, inden du kontaktede banken for at få lånet? Svarene er afgivet på en ska la fra 1-5, hvor 1 = Jeg forstod fuldt ud de forskellige lånetyper og 5 = Jeg forstod slet ikke de forskellige lånetyper. Sva rene er indhentet via websurvey, n = Bemærk, at ko lon erne ikke summer til 100 pct., idet ved ikke svar ka tegorien er undladt. 65 pct. af privatkunderne vurderer, at de havde en god forståelse for de forskellige låne typer, der eksisterede på markedet, mens 14 pct. angiver, at de havde mangelfuld forståelse for de forskellige lånetyper, inden de kontaktede banken, jf. figur 3.2. Figur 3.3 viser i forlængelse af figur 3.2 i hvilken grad privatkunderne havde forståelse for hvilket konkret lån, der kunne matche deres præferencer, inden de kontaktede banken. Konkurrence- og Forbrugeranalyse

Kvantitativ undersøgelse af barrierer for. konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Bilag til rapporten. Udarbejdet af

Kvantitativ undersøgelse af barrierer for. konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Bilag til rapporten. Udarbejdet af Kvantitativ undersøgelse af barrierer for konkurrencefremmende forbrugeradfærd Bilag til rapporten Udarbejdet af Marts 2010 About is one of Europe's leading specialist economics and policy consultancies

Læs mere

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Danske forbrugerforhold 2011 Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Forord Gode forbrugerforhold er en vigtig drivkraft for vækst og nye muligheder for forbrugerne. Når der er gode forbrugerforhold, er

Læs mere

Kvantitativ undersøgelse af barrierer for. konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Endelig rapport til Forbrugerstyrelsen.

Kvantitativ undersøgelse af barrierer for. konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Endelig rapport til Forbrugerstyrelsen. Kvantitativ undersøgelse af barrierer for konkurrencefremmende forbrugeradfærd Endelig rapport til Forbrugerstyrelsen Udarbejdet af Marts 2010 About is one of Europe's leading specialist economics and

Læs mere

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 4 2.0 Fakta om forbrugerundersøgelsen... 4 3.0 Forbrugerundersøgelsens resultater... 6 3.1 Sammenfatning...

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Forbrugeradfærd på 13 markeder Fakta-ark

Forbrugeradfærd på 13 markeder Fakta-ark Forbrugeradfærd på 13 markeder Fakta-ark SIDE 2 KAPITEL 1 FORBRUGERADFÆRD PÅ 13 MARKEDER Forbrugeradfærd på 13 markeder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

Få den bedste handel hos EDC Jyderup

Få den bedste handel hos EDC Jyderup www.edc.dk Få den bedste handel hos EDC Jyderup Jyderup Sølystvej 5 B 4450 Jyderup Telefon: 5927 6666 Mail: 445@edc.dk www.edc.dk Kom indenfor hos EDC Jyderup EDC Jyderup blev overtaget af statsaut. ejendomsmægler

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

Forbrugernes kendskab til deres rettigheder og pligter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 10.11

Forbrugernes kendskab til deres rettigheder og pligter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 10.11 Forbrugernes kendskab til deres rettigheder og pligter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 1.11 FORBRUGERNES KENDSKAB TIL DERES RETTIGHEDER OG PLIGTER Indhold Kapitel 1 Forbrugernes kendskab til deres rettigheder

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

home - en del af Danske Bank koncernen

home - en del af Danske Bank koncernen home - en del af Danske Bank koncernen Danmarks mest kendte ejendomsmæglerkæde Siden starten i 1990 har home præget den danske ejendomsmæglerbranche med innovative produkter, der gør det trygt at købe

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud

Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud Analysenotat Resume Kreativitet & Kommunikation og Dansk Erhverv har gennemført en analyse af alle offentlige udbud inden for det kreative område siden

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Fremtidens bankrådgivning

Fremtidens bankrådgivning Fremtidens bankrådgivning Tonny Thierry Andersen, Bankdirektør og chef for Personal Banking Finansforbundets rådgivningskonference, d. 13. maj 2013 Executive summary Kunderne ændrer adfærd. Det stiller

Læs mere

Kære Jacob. Tak for din henvendelse.

Kære Jacob. Tak for din henvendelse. Kære Jacob Tak for din henvendelse. Hvordan forklarer I, at de ældre og handicappede, som er nødsaget til at benytte den kommunale dagligvarelevering, skal betale overpriser ift. almindelige kunder? Det

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 227-2013 AA mod Ejendomsmægler Karsten Bøgild Langgade 15 8305 Samsø og home Samsø v/ Karsten Bøgild Langgade 15 8305 Samsø afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

Der er god forretning i at arbejde med kundetilfredshed og loyalitet

Der er god forretning i at arbejde med kundetilfredshed og loyalitet Der er god forretning i at arbejde med kundetilfredshed og loyalitet Når kunderne er mere tilfredse med din virksomhed (er de villige til at betale mere for vores produkter) Accept Når kunderne bliver

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 5. juni 2013 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, maj 2013. Base: 1009 interviews blandt 15-74 årige. Tabeller viser

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Analyser 2012. Forbrugerpanelet 2012

Analyser 2012. Forbrugerpanelet 2012 Analyser 2012 Forbrugerrådet producerer en række analyser hvert år til støtte for det forbrugerpolitiske arbejde samt til publicering i magasinerne Tænk og Tænk Penge. Tænk Analyserne gennemføres blandt

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør.

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør. Importørundersøgelsen 2013 Danmarks Automobilforhandler Forening har i samarbejde med analysebureauet Loyalty Group A/S gennemført en undersøgelse blandt landets nybilforhandlere. Undersøgelsens formål

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Markedet for tillægsforsikringer

Markedet for tillægsforsikringer Markedet for tillægsforsikringer Tillægsforsikringer defineres i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Undersøgelse af markedet for tillægsforsikringer som en særskilt forsikring, der dækker de skader, der

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere