Konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05"

Transkript

1 Konkurrencefremmende forbrugeradfærd Konkurrence- og Forbrugeranalyse

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Sammenfatning 4 2. ny metode til måling af konkurrencefremmende forbrugeradfærd analyse af forbrugeradfærd og barrierer på seks udvalgte markeder Forbrugeradfærd og barrierer bankmarkedet Forbrugeradfærd og barrierer dagligvare markedet Forbrugeradfærd og barrierer forbruger elektronik Forbrugeradfærd og barrierer autoreparation Forbrugeradfærd og barrierer markedet for private pensioner Forbrugeradfærd og barrierer ejendoms mægler - markedet Bilag Metodebeskrivelse 98 Konkurrence- og Forbrugeranalyse

3 Forord Denne rapport udgør et første forsøg på systematisk at undersøge konkurrencefremmende for bru ger ad færd i Danmark. Begrebet konkurrencefremmende forbrugeradfærd er udtryk for, hvor aktive forbrugerne er med at opsøge den bedste handel. Det er ikke kun virksomhederne men også forbrugerne, der har indflydelse på, hvorvidt konkurrencen er effektiv. Forbrugerne kan ved aktivt at opsøge den bedste handel på markedet bidrage til at sikre, at de mest konkurrencedygtige virksomheder bliver belønnet med en øget omsætning. Rapporten er udarbejdet af Økonomi- og Erhvervsministeriet. Rapporten beskriver, i hvilken grad forbrugerne agerer konkurrencefremmende, og peger på barrierer, som ifølge forbrugerne forhindrer dem i at agere konkurrencefremmende. Analysen tager udgangspunkt i seks udvalgte mar ke der: Markedet for bankydelser, dagligvarer, forbrugerelektronik, autoreparation, pensionsydelser og ejendomsmæglervirksomhed. Det er mit håb, at rapporten giver anledning til en frugtbar debat både om, hvad der kendetegner kon kur rencefremmende forbrugeradfærd, hvorfor det er vigtigt, og hvad der skal til for at styrke den konkurrencefremmende forbrugeradfærd og dermed konkurrencen i Dan mark. God læselyst! Agnete Gersing Direktør Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Konkurrence- og Forbrugeranalyse

4 1. Sammenfatning Forbrugerne kan bidrage til at styrke konkurrencen i Danmark ved at agere konkurrencefremmende. Konkurrencefremmende forbrugeradfærd er udtryk for, hvor aktivt forbrugerne søger den bedste handel. Forbrugere, der aktivt opsøger den bedste handel og stiller krav til virksomhederne, er med til at sikre, at de virksomheder, som sælger de mest konkurrencedygtige produkter, bliver belønnet med en øget omsætning. Virksomhederne bliver gennem forbrugernes aktive valg af bedste udbyder yderligere motiveret til at tilbyde lavere priser og et større udbud. Endvidere bliver virksomhederne motiveret til at bruge flere ressourcer på innovation med henblik på at udvikle bedre og billigere produkter og tjenesteydelser til forbrugerne. Det øger i sidste ende den økonomiske velstand. En konkurrencefremmende forbruger gennemgår ideelt set fire trin i forbindelse med en handel, jf. figur 1.1. Figur 1.1: En ideel konkurrencefremmende forbruger gennemgår fire trin i forbindelse med en handel Valg af det mest konkurrencedygtige alternativ Køb Evaluering af alternativer (evt. forhandlinger) Afklaring af hvilke produkter eller tjenesteydelser der dækker behov Afsøgning af markedet En ideel konkurrencefremmende forbruger begynder med først at afklare hvilke produkter, som dækker forbrugerens præferencer (trin 1). Fx kunne forbrugeren have behov for et lån, der opfylder en række betingelser såsom afdragsfrihed de første år. Dernæst afsøger forbrugeren markedet (trin 2). Fx kunne forbrugeren indhente tilbud fra en række banker. Forbrugeren sammenholder og vurderer tilbuddene (trin 3) og forsøger evt. at forhandle et endnu bedre tilbud på plads. Fx kunne forbrugeren sammenligne lånetilbuddene på nettet og evt. bruge oplysningerne som udgangspunkt til en forhandling med bankerne. Endelig accepterer forbrugeren det bedste tilbud (trin 4). Konkurrence- og Forbrugeranalyse

5 Boks 1.1: En konkurrencefremmende forbruger gennemgår fire trin før køb En konkurrencefremmende forbruger gennemgår ideelt set fire trin i forbindelse med en handel trin (1) trin (2) trin (3) trin (4) Afklaring af præferencer. Forbrugeren gør sig klart hvilket behov, som købet af det pågældende produkt eller ydelse skal dække. Afsøgning af markedet. Forbrugeren undersøger hvilke virksomheder, der udbyder et produkt, som passer overens med præferencerne. Evaluering af alternativer. Forbrugeren sammenholder de forskellige tilbud og forhandler eventuelt om prisen eller betingelserne vedrørende handlen. Køb. Forbrugeren vælger det mest konkurrencedygtige tilbud og afslutter handlen. Effektive markeder forudsætter ikke, at alle forbrugere hele tiden er aktive og konkurrencefremmende. Effektive markeder er imidlertid betinget af, at der er en andel af forbrugerne, som er aktive, og som derfor sætter krav til virksomhedernes udbud og pris. Det kommer også de ikke-aktive forbrugere til gode. Nogle forbrugere er konkurrencefremmende på visse markeder, mens andre forbrugere agerer konkurrencefremmende på andre markeder. Effektiv konkurrence kræver ikke, at det er de samme forbrugere, som agerer konkurrencefremmende, men blot at der er en andel af forbrugerne, som er aktive. For den enkelte forbruger vil det typisk ikke kunne betale sig at bruge tid og kræfter på at agere konkurrencefremmende ved samtlige køb. Søgeomkostningen dvs. omkostningen ved at søge efter det bedste tilbud kan overstige den forventelige gevinst ved at søge efter et bedre tilbud. Fx kan forbrugerne i nogle situationer have større gavn af at nyde fritiden frem for at søge efter alternative tilbud. Afvejningen mellem, på den ene side, en forventet gevinst ved en bedre handel, og på den anden side, omkostningen ved fx at gøre brug af fritiden, ligger hos den enkelte forbruger. Analysen er et første forsøg på at skabe overblik over, i hvilket omfang forbrugerne agerer konkurrencefremmende når de handler, og identificerer de barrierer, som kan stå i vejen for en mere konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Analysen tager udgangspunkt i seks udvalgte mar ke der: Markedet for bankydelser, dagligvarer, forbrugerelektronik, autoreparation, pensionsydelser og ejendomsmæglervirksomhed. Analysen er baseret på dybdegående kvalitative interviews med 80 forbrugere (gennemført af Oxford Research) Konkurrence- og Forbrugeranalyse

6 samt en efterfølgende spørgeskemaundersøgelse med ca forbrugere (gennemført af London Economics). Analysen indikerer helt overordnet, at forbrugerne i begrænset omfang agerer konkurrencefremmende. Forbrugerne er ifølge besvarelserne bevidste om hvilke produkter eller tjenesteydelser, der kan matche deres behov inden forbrugerne indgår en handel (trin 1). Forbrugerne bruger imidlertid i mindre omfang tid på at afsøge markedet og indhente tilbud (trin 2). Det peger i retning af, at forbrugerne ikke har nogen alternative tilbud, som de kan sammenligne (trin 3). Alligevel angiver en stor del af forbrugerne, at de har foretaget det, der i deres øjne, opfattes som det bedste køb (trin 4). Dette peger på, at mange forbrugere overvurderer deres muligheder for at udvælge det mest konkurrencedygtige produkt og derved overvurderer fordelagtigheden af deres køb Forbrugernes adfærd er forskellig på de seks markeder. Forbrugerne agerer fx generelt mere konkurrencefremmende på markedet for forbrugerelektronik sammenlignet med de øvrige markeder. Der er samtidigt en række fælles forhold, som virker motiverende for, at forbrugerne agerer konkurrencefremmende, ligesom analysen peger på en række fælles barrierer, der står i vejen for, at forbrugerne agerer konkurrencefremmende. Forbrugerne bliver motiveret til at handle konkurrencefremmende, når forbrugerne har en særlig interesse i markedet (fx hvis produktet opleves som identitetsskabende såsom elektronik eller rejser) og/eller, når informationerne på markedet er nemt tilgængelige og let forståelige. Endelig er der en tendens til, at forbrugerne agerer mere konkurrencefremmende, når der købes relativt dyre produkter eller tjenesteydelser. Ligeledes angiver forbrugerne helt overordnet to barrierer, som står i vejen for at agere konkurrencefremmende. For det første spiller forbrugernes interesse for produktet eller ydelsen en vigtig rolle for, hvorvidt forbrugerne ønsker at investere tid og kræfter i at opsøge den bedste handel. Dette tyder på, at søgeomkostningen ved at bruge tid på at afsøge et uinteressant marked for andre tilbud frem for at bruge tiden på fx arbejde eller fritid opfattes af forbrugernes som for høje. Det viser sig formentlig ved, at mange forbrugere ikke undersøger markedet og heller ikke sammenholder forskellige tilbud (trin 2 og 3), men går i stedet direkte til køb (trin 4). Søgeomkostningen ved at afsøge uinteressante markeder opleves formentlig derfor som en barriere for at agere konkurrencefremmende. Undersøgelsen indikerer desuden, at en stor andel af forbrugerne er utålmodige, når de handler på nogle markeder dvs., atde vil have købet overstået hurtigst muligt. Utålmodige forbrugere formodes alt andet lige at opleve højere søgeomkostninger sammenlignet med tålmodige forbrugere. Det tyder på, at det oftere ikke kan betale sig for utålmodige forbrugere at være konkurrencefremmende sammenlignet med tålmodige forbrugere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse

7 For det andet er forbrugerne ofte afhængige af den rådgivning, som sælgeren tilbyder særligt hvis markedet opfattes som teknisk og/eller uinteressant fx automekanikeren eller bankrådgiveren. Der er på sådanne markeder en ulige fordeling af information mellem køber og sælger også kaldet asymmetrisk information idet fx automekanikeren typisk ved meget mere om bilen end forbrugeren. Forbrugeren kender sit grundlæggende behov fx at få bilen repareret men har vanskeligt ved at identificere hvilke produkter eller tjenesteydelser, der skal indkøbes for at dække dette behov. Det vanskeliggør afsøgningen af markedet (trin 2) og samtidig muligheden for at sammenholde forskellige tilbud (trin 3). Informationsuligheden indebærer, at forbrugeren der har vanskeligt ved at vurdere, hvorvidt tilbuddet matcher behovet vælger den udbyder som forbrugeren har størst tillid til. Undersøgelsen indikerer, at forbrugere på markeder karakteriseret ved informationsulighed fx autoreparationsmarkedet, bankmarkedet og markedet for private pensioner lægger meget vægt på tillid. Forholdet til sælgeren herunder særligt tilliden bliver således ekstra vigtig, når markedet er svært gennemskueligt for forbrugeren. På svært gennemskuelige markeder må forbrugeren med andre ord stole på at sælgeren/rådgiveren giver et godt og konkurrencedygtigt tilbud. I forlængelse heraf tilkendegiver en væsentlig andel af forbrugerne, at de ikke ønskede at indhente alternative tilbud, fordi det var vigtigere at bevare et godt forhold til sælgeren/rådgiveren, jf. figur 3.11 og Informationsulighed og det dertilhørende afhængighedsforhold til sælgeren/rådgiveren kan derfor i sig selv være hæmmende for forbrugerens konkurrencefremmende adfærd. Det er vanskeligt at motivere forbrugerne til at agere mere konkurrencefremmende. Det skyldes formentlig bl.a., at søgeomkostningerne udgør en væsentlig del af forbrugernes beslutning om, hvorvidt det kan betale sig at agere konkurrencefremmende. Analysen indikerer i forlængelse heraf, at forbrugerne mangler motivation til at bryde vanerne og handle konkurrencefremmende. Det indebærer, at forbrugerne ofte fravælger en aktiv købsadfærd. Virkemidler såsom informationskampagner formodes ikke at være tilstrækkeligt virkningsfuldt til at bryde forbrugernes vaner og øge motivationen til at agere mere konkurrencefremmende. Styrelsen vil i det videre arbejde bl.a. have fokus på at klarlægge, hvilke øvrige initiativer som kan iværksættes for at fremme en mere konkurrencefremmende adfærd hos forbrugerne. Rapporten er delt op i to afsnit. Første del beskriver selve analysemetoden, som anvendes til at måle i hvilken grad forbrugerne agerer konkurrencefremmende, mens anden del beskriver resultaterne fra de seks udvalgte markeder. Baggrundsrapporten fra Oxford Research (den kvalitative undersøgelse) og fra London Economics (den kvantitative undersøgelse) er tilgængelige på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside (kfst.dk) Konkurrence- og Forbrugeranalyse

8 Boks 1.2: Resultater for markedet for banklån, dagligvarer og forbrugerelektronik Bank Tillid og muligheden for at få et fordelagtigt lån er det vigtigste for bankernes privatkunder (trin 1). 88 pct. af privatkunderne angiver, at tillid er vigtigt, og 87 pct. angiver tilsvarende, at få et fordelagtigt lån er vigtigt, inden de optager et lån. Størstedelen af bankernes privatkunder har ikke undersøgt markedet, før de skriver under på et lån (trin 2), og 60 pct. undlader helt at forhandle om pris og betingelser for lånet (trin 3). Alligevel føler størstedelen af kunderne sig sikre på, at de har fået det bedste lån til prisen (trin 4). 59 pct. af privatkunderne tilkendegiver, at de er sikre på, at de har valgt det lån, der er bedst til prisen. Det indikerer, at bankernes privatkunder overvurderer fordelagtigheden af egne køb på bankmarkedet. Resultaterne kan tyde på, at følgende forhold kan stå i vejen for en mere konkurrencefremmende adfærd: (i) Privatkunderne har en høj loyalitet over for deres nuværende bank. (ii) Privatkunderne oplever, at der er for høje søgeomkostninger forbundet med at afsøge markedet. (iii) Bankrådgiveren/sælgeren har en meget større viden om bankydelserne end privat kunden (asymmetrisk information). Dagligvarer Bekvemmelighed samt sammenhæng mellem pris og kvalitet er vigtigt for forbrugerne, når de vælger supermarked (trin 1). 77 pct. af forbrugerne lægger vægt på, at der er en rimelig sammenhæng mellem pris og kvalitet, og 73 pct. prioriterer, at supermarkedet ligger tæt på deres bopæl eller arbejde. Endelig er det for 69 pct. af forbrugerne vigtigt, at kunne foretage alle indkøb i samme supermarked. Forbrugerne bruger desuden egne erfaringer og læser tilbudsaviser, når de afsøger markedet (trin 2). 72 pct. angiver, at de brugte egen erfaring og viden, sidst de skulle købe dagligvarer. Dagligvaremarkedet er forholdsvist gennemskueligt for forbrugerne (trin 3). 58 pct. angiver, at det er let at få overblik over hvilke supermarkeder, der har de ønskede produkter. Imidlertid angiver 32 pct., at det er besværligt at sikre sig de billigste varer. Forbrugerne er desuden tilfredse med deres valg af supermarked (trin 4). 79 pct. af forbrugerne angiver, at supermarkedet levede op til deres forventninger. Forbrugerne oplever helt overordnet ikke store barrierer for at handle konkurrencefremmende på markedet for dagligvarer. Imidlertid angiver 60 pct., at de gerne vil have købet overstået hurtigst muligt. Forbrugernes ønske om at få købet overstået hurtigt kan i nogen grad hæmme den konkurrencefremmende adfærd, fordi det ikke med dette udgangspunkt kan betale sig for forbrugerne at bruge tid og ressourcer på at søge det bedste tilbud. Konkurrence- og Forbrugeranalyse

9 Forbrugerelektronik Tryghed er vigtigt for forbrugerne, når de køber forbrugerelektronik (trin 1). 81 pct. og 68 pct. af forbrugerne angiver, at det er vigtigt, at der henholdsvis er garanti på produktet, og at produktet let kan returneres. Forbrugerne anvender primært internettet og egne erfaringer til at afsøge markedet (trin 2). Således angiver 59 pct. og 48 pct., at de henholdsvis søgte information på internettet og/eller brugte egen erfaring fra tidligere køb. Forbrugerne oplever markedet for forbrugerelektronik som gennemsigtigt (trin 3). 63 pct. af forbrugerne er enige i, at priserne er let gennemskue - lige på markedet, og at det er let at sammenligne forskellige produkter. Endelig er forbrugerne tilfredse med deres køb (trin 4). 68 pct. vurderer, at de har købt det produkt, som var bedst til prisen. Forbrugerne oplever helt overordnet ikke store barrierer for at handle konkurrencefremmende på markedet for forbrugerelektronik. Konkurrence- og Forbrugeranalyse

10 Boks 1.3: Resultater for markedet for autoreparationer, pensionsydelser og ejendomsmæglerydelser Autoreparationer Forbrugernes tillid til autoværkstedet er sammen med kvaliteten og prisen de væsent ligste faktorer i forbindelse med valg af værksted (trin 1). 95 pct. af forbrugerne angiver således, at tillid og kvaliteten af serviceeftersynet/reparationen var vigtigt inden de valgte autoværksted, og 61 pct. angiver, at ligeledes prisen er vigtig. Forbrugerne afsøger ikke markedet for alternative tilbud (trin 2). Ca. halvdelen af forbrugerne kontaktede ikke noget værksted inden de besluttede sig for, hvor bilen skulle repareres. Af den resterende halvdel modtog 52 pct. ét tilbud fra autoværkstederne, mens 15 pct. modtog to til tre tilbud. Det betyder, at blot 68 ud af 1000 adspurgte forbrugere modtog mere end ét tilbud fra autoværkstederne, før de handlede. Forbrugerne forhandler ikke med værkstedet (trin 3). Blot 11 pct. forhandler med deres værksted om prisen inden værkstedsbesøget. Forbrugerne overvurderer formentlig fordelagtigheden af egne køb på markedet for autoreparation (trin 4). For bru ger nes aktivitet på markedet er begrænset. Alligevel vurderer forholdsvis mange (55 pct.), at de har valgt det værksted, der er bedst til prisen. Resultaterne kan tyde på, at følgende forhold kan stå i vejen for en mere konkurrencefremmende adfærd: (i) Forbrugerne er loyale overfor deres nuværende værksted. (ii) Der er en ulige fordeling af information, og forbrugerne har svært ved at gennemskue sammenhængen mellem pris og kvalitet. (iii) Forbrugerne interesserer sig ikke for autoreparationer. Private pensionsordninger Tillid til pensionsselskabet og det finansielle afkast er de vigtigste faktorer for forbrugerne, når forbrugerne skal vælge, hvordan de bedst bidrager til de private pensionsordninger (trin 1). 84 pct. og 78 pct. af forbrugerne angiver, at henholdsvis tillid og det finansielle afkast er vigtigt. Forbrugerne anvender desuden deres nuværende bank eller egne erfaringer til at søge information om markedet (trin 2). 63 pct. af forbrugerne søger information hos deres bank eller andre, der har særlig viden om området, mens 25 pct. bruger egen erfaring og viden om økonomi. Konkurrence- og Forbrugeranalyse

11 Forbrugerne oplever, at markedet for private pensionsordninger er ugennemsigtigt (trin 3). Blot 21 pct. af forbrugerne angiver, at de er enige i, at det er muligt at gennemskue hvilken service, de modtager for prisen, og kun 17 pct. angiver, at de er enige i, at det er muligt at gennemskue, om de betaler en fair pris for den service, de modtager. Endelig tilkendegiver blot 17 pct., at de er enige i, at det er muligt at sammenholde forskellige tilbud fra pensionsudbyderne. Dette tyder på en relativ mindre gennemsigtighed sammenlignet med forbrugerelektronik, jf. ovenfor. Forbrugerne overvurderer i nogen grad fordelagtigheden af deres valg af pensionsordning på markedet (trin 4). Forbrugerne mener, at markedet er ugennemsigtigt og svært at forstå. Alligevel vurderer 50 pct. af forbrugerne, at de er sikre på, at deres pensionsordning giver dem det størst mulige afkast. Resultaterne kan tyde på, at følgende forhold kan stå i vejen for en mere konkurrencefremmende adfærd: (i) Der er en ulige fordeling af information mellem forbrugeren og sælgeren/rådgiveren. (ii) Forbrugerne oplever, der er for høje søgeomkostninger forbundet ved at indhente og sammenligne forskellige pensionstilbud. (iii) Forbrugernes arbejdsgiver har valgt hvilken pensionsordning, de skal have. Ejendomsmægler Professionalisme, personlighed, ærlighed og kendskab til lokalområdet er vigtigt når forbrugerne skal vælge en ejendomsmægler (trin 1). 97 pct. og 85 pct. af forbrugerne tilkendegiver, at henholdsvis ejendomsmæglerens professionalisme og ærlighed samt vedkommendes kendskab til lokalområdet var vigtigt ved deres seneste boligsalg. De fleste forbrugere er desuden gode til at afsøge markedet (trin 2). 86 pct. af forbrugerne indhentede minimum to tilbud fra ejendomsmæglerne i forbindelse med deres seneste boligsalg. Markedet er relativt ugennemsigtigt (trin 3). Kun 38 pct. angiver, at det er let at sammenligne tilbud fra forskellige ejendomsmæglere. Dette tyder på en relativ mindre gennemsigtighed sammenlignet med forbrugerelektronik, jf. ovenfor. Resultaterne kan tyde på, at følgende forhold kan stå i vejen for en mere konkurrencefremmende adfærd: (i) Forbrugerne oplever, at der er høje søgeomkostninger. (ii) Forbrugerne ikke kan sætte deres bolig til salg hos flere ejendomsmæglere ad gangen uden at skulle betale salær til samtlige, hvis boligen bliver solgt. (iii) Der er en ulige fordeling af information mellem forbrugeren og ejendomsmægleren. Konkurrence- og Forbrugeranalyse

12 2. ny metode til måling af konkurrencefremmende forbrugeradfærd Forbrugerne kan bidrage til at styrke konkurrencen i Danmark ved at agere konkurrencefremmende. Konkurrencefremmende forbrugeradfærd er udtryk for, hvor aktivt forbrugerne søger den bedste handel. Forbrugere, der aktivt opsøger den bedste handel og stiller krav til virksomhederne, er med til at sikre, at de virksomheder, som sælger de mest konkurrence dygtige produkter, bliver belønnet med en øget omsætning. Virksomhederne bliver gennem forbrugernes aktive valg af bedste udbyder yderligere motiveret til at tilbyde lavere priser og et større udbud. Endvidere bliver virksomhederne motiveret til at bruge flere ressourcer på innovation med henblik på at udvikle bedre og billigere produkter og tjenesteydelser til forbrugerne. Det øger i sidste ende den økonomiske velstand. En Konkurrencefremmende forbruger gennemgår en proces bestående af fire trin i forbindelse med en handel, jf. figur 2.1. Figur 2.1: En ideel konkurrencefremmende forbruger gennemgår fire trin i forbindelse med en handel Valg af det mest konkurrencedygtige alternativ Køb Evaluering af alternativer (evt. forhandlinger) Afklaring af hvilke produkter eller tjenesteydelser der dækker behov Afsøgning af markedet En konkurrencefremmende forbruger begynder med først at afklare hvilke produkter, som dækker forbrugerens præferencer (trin 1). Fx kunne forbrugeren have behov for et lån, der opfylder en række betingelser såsom afdragsfrihed de første år. Dernæst afsøger forbrugeren markedet (trin 2). Fx kunne forbrugeren indhente tilbud fra en række banker. Forbrugeren sammenholder tilbuddene (trin 3) og forsøger evt. at forhandle et endnu bedre tilbud på plads. Fx kunne forbrugeren sammenligne lånetilbuddene på internettet og evt. bruge oplysningerne som udgangspunkt til en forhandling med bankerne. Endelig accepterer forbrugeren det bedste tilbud (trin 4). Forbrugeren har således en klar opfattelse af sine præferencer og behov samt er vidende om hvilke produkter eller tjenesteydelser, der kan dække dette behov. Endelige er den konkurrencefremmende forbruger bevidst om hvilke tilbud, der bedst matcher behovet. Boks 2.1 skitserer en konkurrence fremmende forbruger. Konkurrence- og Forbrugeranalyse

13 Boks 2.1: En konkurrencefremmende forbruger gennemgår fire trin før køb En konkurrencefremmende forbruger gennemgår ideelt set fire trin i forbindelse med en handel trin (1) trin (2) trin (3) trin (4) Afklaring af præferencer. Forbrugeren gør sig klart hvilket behov, som købet af det pågældende produkt eller ydelse skal dække. Afsøgning af markedet. Forbrugeren undersøger hvilke virksomheder, der udbyder et produkt, som passer overens med præferencerne. Evaluering af alternativer. Forbrugeren sammenholder de forskellige tilbud og forhandler eventuelt om prisen eller betingelserne vedrørende handlen. Køb. Forbrugeren vælger det mest konkurrencedygtige tilbud og afslutter handlen. Jo flere trin forbrugeren gennemgår, desto større er muligheden for at agere konkurrencefremmende. Hvis forbrugerne således springer et eller flere trin over på trappen, mindskes sandsynligheden for, at forbrugeren vælger det mest konkurrencedygtige tilbud. Det skyldes, at forbrugerne bør anvende den indsamlede information fra de foregående trappetrin på det nuværende eller kommende trappetrin. Forbrugere, der således ikke afsøger markedet for tilbud (trin 2) har således vanskeligere ved at sammenholde alternative tilbud og kan have et ringere udgangspunkt for en evt. prisforhandling med virksomhederne (trin 3). Det betyder, at forbrugeren alt andet lige har en mindre chance for at acceptere det mest konkurrencedygtige tilbud på markedet (trin 4). Forbrugeren er derved ikke konkurrencefremmende. Det forhold, at de enkelte trappetrin er tæt forbundet betyder også, at forbrugere der konkluderer, at fx tillid, service eller beliggenhed er vigtigt for dem (trin 1), også vil inddrage disse forhold, når de (trin 3) skal evaluere forskellige tilbud. Forbrugerne kan med andre ord i nogle tilfælde være villige til at betale mere for produkterne, fordi butikken evt. ligger tættere på hjemmet, eller fordi der er større tillid til virksomheden. Nærværende analyse er et første forsøg på at skabe overblik over, i hvilket omfang forbrugerne agerer konkurrencefremmende, når de handler, og identificere de barrierer, som kan stå i vejen for en mere konkurrencefremmende forbrugeradfærd. I den sammenhæng er traditionelle barrierer såsom manglende gen nem sigtighed og ulige fordeling af information mellem køber og sælger også kaldet asymmetrisk in for ma tion ikke de eneste relevante barrierer. Litteraturen om be ha viou ral eco no mics beskriver desuden en række individuelle og ad færds mæssige barrierer, som kan stå i Konkurrence- og Forbrugeranalyse

14 vejen for en konkurrencefremmende forbrugeradfærd. En sådan barrierer er, at forbrugerne fastholder deres udgangsposition. Ved gennemgangen af de seks markeder er der helt overordnet fokus på følgende fire typer af barrierer der kan stå i vejen for en konkurrencefremmende adfærd. Søgeomkostninger: Omkostningen ved at bruge tid og ressourcer på at søge efter et bedre tilbud frem for at bruge tiden og ressourcerne anderledes ved fx fritid eller arbejde. Asymmetrisk information: Ulige fordeling af information mellem køber og sælger fx ved automekanikeren meget mere om biler end forbrugeren. Udgangsposition: Forbrugernes udgangsposition påvirker forbrugernes beslutning. En implikation er, at forbrugerne har tendens til at holde fast i deres udgangsposition (fx den udbyder de normalt anvender) og derfor ikke træffer aktive valg. Forbrugernes adfærd og de konkurrencefremmende barrierer er undersøgt ved at gennemføre både en kvalitativ og en kvantitativ analyse. Dette er gennemført på seks udvalgte markeder: Markedet for bankydelser, dagligvarer, forbrugerelektronik, autoreparation, pensionsydelser og ejendomsmægler. Den kvalitative analyse består af en eksplorativ undersøgelse af forbrugernes adfærd på de udvalgte markeder. Analysen har særlig fokus på (i) forbrugernes motivationsfaktorer, (ii) forbrugernes redskaber for at agere konkurrence frem men de, og (iii) hvilke barrierer, der begrænser eller hindrer konkurrencefremmende adfærd. Undersøgelsen består af 80 personlige dybdeinterviews med forbrugere over 18 år, der alle har erfaring på de udvalgte markeder. Interviewene er gennemført af Oxford Research i perioden fra den 14. september til 1. november 2009, jf. Bar ri e rer for konkurrence frem men de forbrugeradfærd (Oxford Research, 2009). Hele rapporten kan findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside (kfst.dk). Den kvantitative analyse undersøger på baggrund af den kvalitative undersøgelse, hvorvidt de kvalitative resultater un der støttes i en repræsentativ population. Desuden afdækker den kvantitative analyse en række yderligere barrierer for den konkur rencefrem men de forbrug er ad færd, og hvilke barrierer, for bru gerne oplever som de væ sentligste. Den kvantitative undersøgelse består af en spørgeskemaundersøgelse blandt ca forbrugere foretaget via websurvey. Samtlige deltagere er over 18 år og har erfaring fra de relevante markeder. Hele rapporten kan findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside (kfst.dk). Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført af Ipsos Mori / London Economics i perioden fra 1. til 15. februar 2010, jf. Kvantitativ undersøgelse af barrierer for konkur rencefrem men de forbrugeradfærd (London Economics, 2010). Konkurrence- og Forbrugeranalyse

15 3. analyse af forbrugeradfærd og barrierer på seks udvalgte markeder I det følgende beskrives resultaterne af analysen af den konkurrencefremmende forbrugeradfærd på seks udvalgte markeder. Resultaterne er beskrevet marked for marked, og alle ka pit ler er overordnet opbygget ens. Hvert kapitel indledes således med en beskrivelse af forbrugeradfærden på det pågældende marked. Beskrivelsen følger de enkelte trappetrin i figur 2.1. Derefter beskrives de barrierer, som står i vejen for en mere konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Resultaterne fra de seks markeder kan ikke direkte sammenlignes på tværs. Årsagen er, at kernen af præferencer, afsøgningsadfærd, evalueringsadfærd og valg er forskellige fra marked til marked, hvorfor spørgsmålene er forskellige marked for marked. Det er imidlertid muligt, at identificere nogle generelle tendenser som tegner sig for flere af de undersøgte markeder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse

16 Boks 3.1: Sammenfatning bankmarkedet 3.1. Forbrugeradfærd og barrierer bankmarkedet Forbrugernes adfærd på markedet Beskrivelsen af, i hvilket omfang forbrugerne agerer konkurrencefremmende, følger trappestigen i figur 2.1 og boks 2.1 ovenfor. En konkurrencefremmende forbruger begynder således med først at afklare, hvilke produkter som dækker forbrugerens præferencer (trin 1). Dernæst afsøger forbrugeren markedet (trin 2). Forbrugeren sammenholder tilbuddene (trin 3), og forsøger evt. at forhandle et endnu bedre tilbud på plads. Endelig accepterer forbrugeren det bedste tilbud (trin 4). Tillid til banken og muligheden for at få et fordelagtigt lån er de vigtigste faktorer for privatkunderne, inden de optager lån (trin 1). 88 pct. af privatkunderne angiver, at tillid er meget vigtigt eller vigtigt, og 87 pct. angiver tilsvarende, at få et fordelagtigt lån er vigtigt, inden de optager et lån, jf. figur 3.1. Privatkunderne angiver, at de er bevidste om forskellige lånetyper og hvilken konkret lånetype, som passer til deres behov. 76 pct. af privatkunderne vurderer, at de havde en god forståelse for, hvilket konkret lån de havde brug for, inden de tog kontakt til banken, jf. figur 3.3. Privatkunderne afsøger kun i begrænset omfang markedet for alternative tilbud (trin 2). 78 pct. af privatkunderne kontaktede kun egen bank, sidst de skulle opta ge lån, jf. figur 3.6. Privatkundernes nuværende bankrådgiver er endvidere den hyppigst anvendte informationskilde på bankmarkedet. 69 pct. af privatkunderne anvendte denne kilde ved sidste lånoptagelse, jf. figur 3.4. I forlængelse heraf angiver 83 pct., at informationen fra bankrådgiveren i meget høj grad eller i høj grad var anvendelig, jf. figur 3.5. Privatkunderne finder i nogen grad, at bankmarkedet er ugennemsigtigt (trin 3). 20 pct. af privatkunderne mener, at det er let at sammenligne forskellige banker, mens 32 pct. angiver, at det er svært, jf. figur 3.7. Til sammenligning tilkendegiver 63 pct. af forbrugerne på markedet for forbrugerelektronik, at det var meget let eller let at finde det bedste tilbud, jf. figur Det indikerer, at bankmarkedet er relativt ugennemsigtigt for privatkunderne. Privatkunderne er tilfredse med deres banklån (trin 4). 59 pct. af privatkunderne tilkendegiver, at de er meget sikre eller sikre på, at de har valgt det lån, der er bedst til prisen, jf. figur 3.9. Samtidig angiver mere end 4 ud af 5 privatkunderne (84 pct.), at lånet levede op til deres forventninger, jf. figur Konkurrence- og Forbrugeranalyse

17 Barrierer for konkurrencefremmende adfærd Det er muligt at identificere tre overordnede barrierer på bankmarkedet. Udgangspositionen kan udgøre en barriere. 65 pct. af privatkunderne tilkendegiver, at de var tilfredse med den nuværende bank og overvejede derfor ikke at skifte til en anden bank. Samtidig angiver 78 pct., at de alene kontaktede deres nuværende bank i forbindelse med det seneste lån, jf. figur 3.6. Det indikerer, at privatkunderne i mindre grad udfordrer bankernes priser. Privatkundernes udgangsposition kombineret med en manglende vilje til at afsøge markedet kan derved udgøre en barriere på markedet for bankydelser. Søgeomkostninger kan i nogen grad udgøre en barriere. 34 pct. af privatkun derne angiver, at de skulle bruge lånet hurtigt, jf. figur De forskellige faser af købet (trin 1-4) bliver derved gennemført på kort tid, hvorfor der er risiko for, at én eller flere faser springes over. Asymmetrisk information kan i nogen grad udgøre en barriere. Blot 20 pct. af privatkunderne er enige i, at det var let at sammenligne forskellige banker. Samtidig er privatkundernes væsentligste informationskilde deres nuværende bank, jf. figur 3.4. Dette kan efterlade privatkunden i en situation, hvor de dels har svært ved at gennemskue markedet og dels er over ladt til bankens råd og vejledning. Der er identificeret følgende muligheder for barriere ned bryd ning og styrkelse af den konkurrencefremmende forbrugeradfærd på bankmarkedet. Udgangsposition: Privatkunderne kan mindske afhængigheden af deres udgangsposition (den sæd vanlige bank) ved at sørge for at have to frem for én bank. På den måde kan der ved hver større bankforretning (fx optagelse af lån eller lignende) lettere indhentes to kon kur rerende tilbud. Søgeomkostninger: Privatkunderne kan sende deres lånebehov i udbud og lade bankerne konkurrere om at få privatkunden som kunde. Allerede i dag tilbyder en netportal denne mulighed. Asymmetrisk information: Anvendelsen af en uafhængig rådgiver ved større bankfor retninger kan styrke den enkelte privatkundes evne til og mulighed for at opnå et fordelagtigt lån på det ifølge privatkunderne relativt ugennemsigtige bankområde. Forbrugeren skal i den sammenhæng overveje, om den forventede mergevinst ved at anvende en uafhængig rådgiver kan overstige omkostningen. Konkurrence- og Forbrugeranalyse

18 Boks 3.2: Fakta om bankmarkedet 99 pct. af alle danskere over 18 år er kunde i enten en bank eller sparekasse (Kilde: Penge- og Pensionspanelet, 2010) Stort set alle myndige forbrugere er således ak ti ve på dette mar ked. Markedet er kendetegnet ved relativt mange gentagne rutinekøb eller inter ak tio ner hvor hver interaktion som regel foretages for et relativt begrænset beløb. Det er således typisk kun ved større bankforretninger (fx optagelse af lån), at privatkunder ne overvejer deres bankforhold. I Forbrugerredegørelse 2010 er forbrugerforholdene på bankmarkedet vurderet som num mer 40 ud af 49 forbrugsmarkeder. Især en la vere vurdering af tilliden til branchen er årsag til denne placering. Samtidig ople ver privatkunderne markedet som uigennemsigtigt sam men lignet med andre markeder. I Konkurrenceredegørelserne er markedet karakteriseret som et marked med væsentlige konkurrenceproblemer. Baggrunden er bl.a., at bankkunder sjældent skifter bank, at kun der ne har svært ved at gen - nemskue bankernes produkter, og at lav tilgang af nye virksomheder og relativt hø je løn ninger til de bankansatte er indikationer af en relativ svag konkurrence. I Konkurrenceredegørelse 2010 opgøres konkur ren cen i hovedsektoren for penge insti tut ter, finan sie rings- og forsik rings virks om he der, hvor bankerne indgår. Siden 2001 er kon kur ren cen forbedret i den ne hovedsektor. Men sektoren har fortsat et stort konkurrencepotentiale. Privatkundernes adfærd på bankmarkedet Nedenfor gennemgås privatkundernes adfærd på bankmarkedet i forhold til de fire trin på trappen for konkurrencefremmende forbrugeradfærd (jf. boks 2.1 på side 6). Undersøgelsen tager alene udgangspunkt i forbrugernes kontakt til bankerne for så vidt angår lån. Trin 1: Afdækning af præferencer I dette afsnit undersøges det, i hvilken grad privatkunderne er bevidste om deres præferencer inden de foretager et køb på markedet. Helt konkret er privatkunderne bl.a. blevet spurgt, om (i) hvilke faktorer, der var vigtige, inden de skulle optage et lån, (ii) i hvilken grad privatkunderne havde forståelse for de forskellige lånetyper på markedet, og (iii) om privatkunderne havde forståelse for, hvilken type lån som de konkret havde brug for inden de kontaktede banken. Figur 3.1 er en oversigt over privatkundernes præferencer i forhold til valg af bank i forbindelse med optagelse af lån. Konkurrence- og Forbrugeranalyse

19 Figur 3.1: Privatkundernes præferencer på bankmarkedet (Trin 1) Tillid til banken Få det mest fordelagtige lån Lånets rente At jeg kunne få lånet i den bank, jeg plejer at bruge Lånets størrelse Lånet vil gøre mig i stand til at købe noget jeg gerne ville have Afbetalingsbetingelser (faste / variable betalinger) Gebyrerne på lånet Bankrådgivers rådgivning Dansk bank / dansktalende personale Få lånet hurtigt Et godt forhold til min bankrådgiver Lånets løbetid Sandsynligheden for at jeg kunne overtale banken til at give mig lånet At jeg kunne få et lån, som ikke strider imod min religiøse overbevisning 64 % 24 % 9 % % 25 % 9 % % 24 % 14 % % 26 % 12 % 4 % 8 % 48 % 31 % 16 % % 24 % 13 % 6 % 12 % 41 % 33 % 16 % 4 % 3 % 40 % 28 % 21 % 6 % 3 % 39 % 32 % 17 % 5 % 5 % 39 % 18 % 13 % 7 % 19 % 38 % 27 % 20 % 8 % 7 % 37 % 29 % 17 % 6 % 10 % 36 % 29 % 23 % 5 % 5 % 22 % 19 % 18 % 10 % 23 % 5 % 3 % 4 % 3 % 74 % 1 Meget vigtigt Slet ikke vigtigt Note: Privatkunderne er spurgt til: Hvor vigtige var følgende faktorer for dig, inden du tog lånet? Svarene er afgivet på en ska la fra 1-5, hvor 1 = meget vigtigt og 5 = slet ikke vigtig. Sva rene er indhentet via websurvey, n = Bemærk, at ko lon erne ikke summer til 100 pct., idet ved ikke svar ka tegorien er undladt. Særligt tilliden til banken og ønsket om et fordelagtigt lån er vigtigt for privatkunderne, inden de optager et lån. 88 pct. af privatkunderne angiver, at tillid er meget vigtigt eller vigtigt, mens 87 pct. angiver, at muligheden for et fordelagtigt lån på samme vis er vigtigt, jf. figur 3.1. Den kvalitative barriereanalyse kan desuden indikere, at privatkunderne har et ønske om, at få lånet hurtigt. Det gik rigtigt hurtigt for os, for vi havde sagt ja til at købe det hus, og vi havde jo ikke finansieringen på plads, så det var jo i løbet af en uge, hvor det var den ene dag i min bank og den dag anden i min kæreste bank og den tredje i en ny bank, og så måtte vi sidde og sige, hvad skal vi? (kvinde fra Fyn) Dette understøttes i nogen grad af den kvantitative undersøgelse, idet 65 pct. af privatkunderne tilkendegiver, at få lånet hurtigt er en meget vigtig eller vigtig motivationsfaktor inden de valgte banken. Udover privatkundernes præferencer i forbindelse med optagelse af lån er det afdækket, hvor gode privatkunderne efter egen opfattelse er til at af- Konkurrence- og Forbrugeranalyse

20 dække egne præferencer. Figur 3.2 viser, i hvilken grad privatkunderne efter egen opfattelse havde forståelse for de forskellige lånetyper, inden de kontaktede banken. Figur 3.2: Privatkundernes vurdering af deres forståelse af lånetyper (Trin 1) 1 Jeg forstod fuldt ud de forskellige lånetyper % 27 % 17 % 9 % 5 % 5 Jeg forstod slet ikke de forskellige lånetyper Note: Privatkunderne er spurgt til: I hvor høj grad vil du sige, at du forstod de forskellige lånetyper (fx flexlån, af drags frie lån, kontantlån, fastforrentet lån, obligationslån), som fandtes, inden du kontaktede banken for at få lånet? Svarene er afgivet på en ska la fra 1-5, hvor 1 = Jeg forstod fuldt ud de forskellige lånetyper og 5 = Jeg forstod slet ikke de forskellige lånetyper. Sva rene er indhentet via websurvey, n = Bemærk, at ko lon erne ikke summer til 100 pct., idet ved ikke svar ka tegorien er undladt. 65 pct. af privatkunderne vurderer, at de havde en god forståelse for de forskellige låne typer, der eksisterede på markedet, mens 14 pct. angiver, at de havde mangelfuld forståelse for de forskellige lånetyper, inden de kontaktede banken, jf. figur 3.2. Figur 3.3 viser i forlængelse af figur 3.2 i hvilken grad privatkunderne havde forståelse for hvilket konkret lån, der kunne matche deres præferencer, inden de kontaktede banken. Konkurrence- og Forbrugeranalyse

Konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05

Konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 Konkurrencefremmende forbrugeradfærd Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 2011 Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Sammenfatning 4 2. ny metode til måling af konkurrencefremmende forbrugeradfærd 12 3. analyse

Læs mere

Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse. forbrugere

Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse. forbrugere Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse blandt forbrugere Maj 2017 Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kvantitativ undersøgelse af barrierer for. konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Bilag til rapporten. Udarbejdet af

Kvantitativ undersøgelse af barrierer for. konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Bilag til rapporten. Udarbejdet af Kvantitativ undersøgelse af barrierer for konkurrencefremmende forbrugeradfærd Bilag til rapporten Udarbejdet af Marts 2010 About is one of Europe's leading specialist economics and policy consultancies

Læs mere

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Danske forbrugerforhold 2011 Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Forord Gode forbrugerforhold er en vigtig drivkraft for vækst og nye muligheder for forbrugerne. Når der er gode forbrugerforhold, er

Læs mere

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån - hovedresultater fra en repræsentativ undersøgelse i 00 foretaget af Synovate side 0 Realkreditrådet har hvert år siden 00 fået gennemført

Læs mere

Realkreditlånet vælges med omtanke

Realkreditlånet vælges med omtanke Realkreditlånet vælges med omtanke Størstedelen af de danske boligejere har allerede taget stilling til låntypen inden rådgivning og. Rådgivningen lever op til boligejernes individuelle behov, mens det

Læs mere

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2009

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2009 PRESSEBRIEFING: MANDAG, DEN 28. JUNI 2010 Præsentation af undersøgelse: Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2009 Hovedkonklusioner 190.000 låntagere omlagde og/eller

Læs mere

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 4 2.0 Fakta om forbrugerundersøgelsen... 4 3.0 Forbrugerundersøgelsens resultater... 6 3.1 Sammenfatning...

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Kvantitativ undersøgelse af barrierer for. konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Endelig rapport til Forbrugerstyrelsen.

Kvantitativ undersøgelse af barrierer for. konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Endelig rapport til Forbrugerstyrelsen. Kvantitativ undersøgelse af barrierer for konkurrencefremmende forbrugeradfærd Endelig rapport til Forbrugerstyrelsen Udarbejdet af Marts 2010 About is one of Europe's leading specialist economics and

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Forbrugeradfærd på 13 markeder Fakta-ark

Forbrugeradfærd på 13 markeder Fakta-ark Forbrugeradfærd på 13 markeder Fakta-ark SIDE 2 KAPITEL 1 FORBRUGERADFÆRD PÅ 13 MARKEDER Forbrugeradfærd på 13 markeder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i?

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i? Analysenotat Fra: MMM Til: CAL Danskerne holder af deres husstandsomdelte reklamer En befolkningsundersøgelse gennemført af Dansk Erhverv i november 2011 dokumenterer, at husstandsomdelte reklamer for

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Sp.1 Har du en eller flere opsparinger? *Du kan markere flere svar* Base (507)

Sp.1 Har du en eller flere opsparinger? *Du kan markere flere svar* Base (507) Analyseinstituttet YouGov har i 2017 gennemført en analyse for Finans Danmark. Analysen undersøger 16-25 åriges adfærd i forhold til opsparing, hvor velinformerede de unge er, samt deres holdning til investering

Læs mere

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler DJØF Danske Sælgere IDA, Ingeniørforeningen i Danmark Kommunikation og Sprog Ledernes Hovedorganisation Dansk

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Forfatter: ems-ks Sidst gemt: 25-03-2011 12:23:00 Sidst udskrevet: 25-03-2011 12:49:00 C:\Documents and Settings\ems-ks\Skrivebord\Oxford rapport.

Forfatter: ems-ks Sidst gemt: 25-03-2011 12:23:00 Sidst udskrevet: 25-03-2011 12:49:00 C:\Documents and Settings\ems-ks\Skrivebord\Oxford rapport. Forfatter: ems-ks Sidst gemt: 25-03-2011 12:23:00 Sidst udskrevet: 25-03-2011 12:49:00 C:\Documents and Settings\ems-ks\Skrivebord\Oxford rapport.doc Revision: 2 Antal sider: 115 Indhold Forord... 3 1

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 Fiolstræde 44 1171 København K Tlf 3395 7000 Fax 3395 7001 cirius@ciriusmail.dk www.ciriusonline.dk CVR-nr. 11 85 20 25 Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 En opsummering af de unges evalueringer

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2008

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2008 PRESSEBRIEFING: TORSDAG, DEN 16. APRIL 2009 Synovate-undersøgelse: Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2008 Hovedkonklusioner Opsparing og investering frem for forbrug

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2010

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2010 PRESSEBRIEFING: MANDAG, DEN 9. MAJ 2011 Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2010 2 Hovedkonklusioner 239.000 låntagere omlagde og/eller optog tillægslån i 2010 Opsparing,

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Ved Kim Møller, Oxford Research Danske Universiteters Innovationskonference d. 10 november Oxford Research A/S Falkoner Allé

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold:

Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold: Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold: Abonner på nyheder fra kfst.dk og forbrug.dk Lyt til vores podcast Følg forbrug.dk på Facebook Følg os på Twitter: @konkurog forbrug @forbrugdk @JakHald

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Investoranalysen Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser.

Investoranalysen Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. Investoranalysen 2016 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan

Læs mere

Få den bedste handel hos EDC Jyderup

Få den bedste handel hos EDC Jyderup www.edc.dk Få den bedste handel hos EDC Jyderup Jyderup Sølystvej 5 B 4450 Jyderup Telefon: 5927 6666 Mail: 445@edc.dk www.edc.dk Kom indenfor hos EDC Jyderup EDC Jyderup blev overtaget af statsaut. ejendomsmægler

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

- El & Energi. Læserundersøgelse maj/juni El og Energi Læserundersøgelse Udarbejdet af Scharling Research for El og Energi, maj-juni 2006

- El & Energi. Læserundersøgelse maj/juni El og Energi Læserundersøgelse Udarbejdet af Scharling Research for El og Energi, maj-juni 2006 El og Energi Læserundersøgelse 200 Udarbejdet af Scharling Research for El og Energi, maj-juni 200 scharling.dk 1 1. Metode Resultaterne er fremkommet ved, at samtlige besvarelser er blevet behandlet i

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

Markedet for tillægsforsikringer

Markedet for tillægsforsikringer Markedet for tillægsforsikringer Tillægsforsikringer defineres i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Undersøgelse af markedet for tillægsforsikringer som en særskilt forsikring, der dækker de skader, der

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER f o r e n i n GRAKOM ANALYSE 11.11.15 DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER I en undersøgelse foretaget af Epinion for Brancheforeningen Grakom siger 75 pct. af danskerne, at de er tilfredse med at modtage

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Fremtidens bankrådgivning

Fremtidens bankrådgivning Fremtidens bankrådgivning Tonny Thierry Andersen, Bankdirektør og chef for Personal Banking Finansforbundets rådgivningskonference, d. 13. maj 2013 Executive summary Kunderne ændrer adfærd. Det stiller

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

home - en del af Danske Bank koncernen

home - en del af Danske Bank koncernen home - en del af Danske Bank koncernen Danmarks mest kendte ejendomsmæglerkæde Siden starten i 1990 har home præget den danske ejendomsmæglerbranche med innovative produkter, der gør det trygt at købe

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Notat. E-handlen i julen

Notat. E-handlen i julen Notat E-handlen i julen En ny befolkningsundersøgelse har afdækket, hvor mange danskere som overvejer at købe julegaver via e-handel i, og hvad der påvirker ens valg mellem at købe ind i butikker som traditionel

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region

Læs mere

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING Brugerundersøgelse Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2010 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights Markedsanalyse 3. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven Highlights I de seneste tre år

Læs mere

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23%

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23% NR. 10 DECEMBER 2014 Milliardtab i land- og yderkommuner Selv om land- og yderkommuner står for 32 pct. af udlånsporteføljen, stammer hele 43 pct. af sektorens tab fra disse kommuner. Realkreditinstitutternes

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING KAN DU SE FORSKELLEN! EJENDOMSMÆGLER BOLIGadvokat BANKRÅDGIVER KØBERRÅDGIVER KREDITFORENING 10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Køb eller salg af bolig er formentlig den største handel

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere