Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr K Cpr. Nr. Dato Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse"

Transkript

1 Sagsnr K Cpr. Nr. Dato Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund Miljøministeriets afgørelse Afgørelse i sag om klage over Kystdirektoratets afgørelse om tilladelse til bevarelse af forstærket kystbeskyttelse ud for Strandvej 30 og 31, Enø, Næstved Kommune Miljøministeriet, Departementet har truffet afgørelse efter 16, i lov om kystbeskyttelse (lovbekendtgørelse nr. 267 af 11. marts 2009 om kystbeskyttelse). Miljøministeriet har ikke givet medhold i klagen. Afgørelsen er truffet i medfør af 9, i bekendtgørelse nr. 580 af 29. maj 2013 om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser (delegationsbekendtgørelsen). Miljøministeriets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen kan indbringes for domstolene. Klagen til Miljøministeriet Kystdirektoratets afgørelse af 29. maj 2012 er påklaget til transportministeren af Næstved Kommune ved brev af 22. juni Kommunen har uddybet klagen i brev af 30. juli Klager anfører navnlig, at Kystdirektoratets tilladelse ikke indeholder vilkår om sikring af offentlighedens adgang langs kysten og at naturbeskyttelseslovens 22, stk. 3, ikke giver mulighed for tilsidesættelse af offentlighedens adgang. Kommunen bemærker bl.a., at der i en tidligere tilladelse til kystbeskyttelse fra 1986 for Strandvej 30 og 31 er stillet vilkår om offentlig adgang på kystbeskyttelsesanlægget ved etablering af en sti. Kommunen finder ikke, at det forhold, at der 200m længere mod syd på kysten (ud for husene på Gerbredgårdsvej 1A-4) er begrænset færdselsmuligheder - som følge af anden, ikke lovligt etableret kystbeskyttelse - kan tillægges nogen betydning i sagen. Kommunen mener endvidere, at det forhold, at der via en trappe er muligheder for at gå på en sti oven for på klinten ved de 2 ejendomme ikke har betydning, da der ikke i naturbeskyttelseslovens forstand er tale om færdsel langs strandbredden og anden kyststrækning. Kommunen har overvejet en løsning med et skilt på lågen til Strandvej 30 og på modsatte side af Strandvej 31, med teksten: Privat. Færdsel til fods tilladt, når adgang langs med kysten ikke er mulig. Vis hensyn. Det er kommunens vurdering, at en skilteløsning ikke er acceptabel for lodsejerne, hvorfor der i forhold til lovgivningen tilbagestår et krav om at sikre offentlig adgang til kystsikringsanlægget under en eller anden form. Side 1 af 7

2 Sagens oplysninger Forhistorien Kystinspektorat meddelte den 30.oktober 1986 lovliggørende tilladelse til kystsikring af to - på daværende tidspunkt lejede - sommerhuse på Strandvej 30 og 31, Enø i Karrebæksminde i Næstved Kommune. Efterfølgende meddelte Fredningsnævnet i Storstrøms Amts Nordlige Fredningskreds dispensation fra naturfredningslovs 46 (nu naturbeskyttelseslovens 15), om strandbeskyttelseslinjen. Det fremgår bl.a. af dispensationen at, Forstærkningsarbejderne må ikke forringe offentlighedens adgang. Det fremgår videre, at påtaleretten i forhold til dette vilkår tilkommer fredningsnævnet. Vilkåret blev ved deklaration tinglyst på ejendommen ved retten i Næstved den 27. juli Efter henvendelse fra Næstved Kommune foretog Kystdirektoratet den 11. august 2009 besigtigelse af ejendommene Strandvejen 30 og 31. Kystdirektoratet konstaterede ved besigtigelsen, at der ikke er fri passage langs hele kysten på strækningen, men kun ca. 200m efter nr. 31, der er etableret en trappe før nr. 30, som fører til en sti, der løber kystnært langs klinten bag sommerhusene, kystanlægget foran begge huse er renoveret i en sådan grad, at det kræver tilladelse, der ikke er passagemulighed, og at der er behov for kystbeskyttelse. Den 3. februar 2010 meddelte Kystdirektoratet tilladelse til bevarelse af forstærket kystbeskyttelse, idet direktoratet blandt andet vurderede, at den forstærkede kystbeskyttelse er en forudsætning for, at sommerhusene fortsat kan bestå, det er en følge af stenkastningen, at stranden foran denne borteroderes og passagemuligheden foran stenkastningen med tiden vil forsvinde, behovet for at beskytte sommerhusene bør vægtes tungere i den konkrete sag end opretholdelse af færdsel langs stranden, der umiddelbart før sommerhuset i nr. 30 går en trappe op til toppen af skrænten bag husene på Strandvej nr. 30 og nr. 31 og denne skrænt løber langs med stranden, og at passagen efter sommerhuset ved nr. 31 kun er mulig på en relativ kort strækning, hvorefter anden kystbeskyttelse forhindrer den videre færdsel. Som vilkår for tilladelsen er blandt andet fastsat følgende:. 4. Tilladelsen kan ikke udnyttes, såfremt Fredningsnævnet for Sydsjælland vurderer, at anlægget i dets nuværende udformning er i strid med en på ejendommen tinglyst deklaration med Fredningsnævnet som påtaleberettiget om offentlighedens adgangsmuligheder. 5. Nuværende adgangsforhold må ikke forringes som følge af anlægget.. Kystdirektoratet lagde ved afgørelsen blandt andet til grund, at Strandvej 30 og 31, som oplyst af Miljøcenter Nykøbing F i brev af 4. august 2009, ikke er omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Næstved Kommune påklagede den 26. februar 2010 Kystdirektoratets afgørelse til Transportministeriet.

3 Transportministeriet traf den 21. september 2011 afgørelse i sagen. Af afgørelsen fremgår bl.a.: Da kommunen er tilsynsmyndighed i forhold til spørgsmål om passageret langs kysten jf. naturbeskyttelseslovens 22, og da Fredningsnævnet i af 18. december 2009 skriver, at nævnet ingen kompetence har i sagen uanset deklarationens ordlyd, finder Transportministeriets departement ikke grundlag for at stille vilkår 4, i tilladelse til at forstærke kystbeskyttelse af 3. februar Kystdirektoratet kan i stedet vurdere, om der er grundlag for at betinge tilladelsen af, at Næstved Kommune finder kystbeskyttelsesforanstaltningen og passageretten forenelig på stedet. 4 På den baggrund hjemviste Transportministeriets departement afgørelsen til fornyet behandling i Kystdirektoratet. Kystdirektoratets afgørelse af 29. maj 2012 Kystdirektoratet meddelte den 29. maj 2012 på ny tilladelse til bevarelse af den forstærkede kystbeskyttelse ud for de to sommerhuse på Strandvej 30 og 31, Enø i Karrebæksminde. Det fremgår af Kystdirektoratets afgørelse af 29. maj 2012, at det er uanfægtet at der er behov for kystbeskyttelse af de omhandlede ejendomme. Om forholdet til naturbeskyttelseslovens 22, stk. 3 (strandgangsretten) fremgår følgende af afgørelsen: Naturbeskyttelseslovens 22, stk. 3 indeholder en generel bestemmelse om, at offentlighedens adgang langs kysten ikke må forhindres eller vanskeliggøres. Næstved Kommune har derfor stillet forslag om etablering af sti i forbindelse med anlægget. Dette vilkår blev også stillet i anlæggets oprindelige tilladelse fra 1986, men er på baggrund af sagens oplysninger aldrig blevet efterlevet. Næstved Kommune erkender, at en sådan løsning kan være ganske bekostelig og stiller derfor som alternativt forslag, at der kan placeres et skilt, der tilkendegiver, at når færdsel ikke er mulig foran stenkastningen, vil passage oven for stenkastningen, på grunden ud for sommerhusene, være tilladt. Grundejerne har hertil bemærket, at der løber en sti langs toppen af stranden, hvor der er trappe opgang umiddelbart før, nr. Strandvejen 30, som kan benyttes og i tilstrækkelig grad vil sikre offentlighedens adgang. Man finder, at et skilt med den foreslåede tekst, vil give anledning til forvirring om, hvornår man må færdes over grunden. Blandt de hensyn, som skal vægtes jf. kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 1, stk. 1 nr. 7 sikring af den eksisterende adgang langs kysten. Kystdirektoratet finder, at det af Næstved Kommune foreslåede skilt kan være med til at sikre, at dette hensyn varetages. Det skal bemærkes, at man i kystzonen og særligt henset til at de to huse er beliggende på selve strandplanet må acceptere en vis offentlig færdsel på sin ejendom. Imidlertid finder Kystdirektoratet, at der ikke i det konkrete tilfælde kan tildeles dette hensyn i kystbeskyttelsesloven så afgørende vægt, at en sådan skiltning kan stilles som et vilkår for tilladelsen. Dette skyldes, at der, som refereret af sommerhusejerne og som konstateret på Kystdirektoratets besigtigelse på strækningen i 2009, løber en sti på skrænten umiddelbart oven for sommerhusene. Endvidere er passage på stranden kun muligt på en relativ kort strækning efter sommerhusene på Strandvejen 30 og 31, hvorefter anden kystbeskyttelse forhindrer videre færdsel. Disse forhold taget i betragtning finder Kystdirektoratet, at der ikke kan stilles yderligere vilkår om sikring af færdsel på stranden i forbindelse med stenkastningen. Et vilkår for denne tilladelse var som refereret herover etablering af en sti eller trædesten til brug for passage på anlægget. Dette er efter det oplyste aldrig blevet etableret. Da dette forhold har ligget upåtalt hen siden anlæggets etablering i 1987, finder Kystdirektoratet ikke grundlag for at kræve en ombygning af konstruktionen, således der etableres sti eller trædesten på selve anlægget, da dette formentlig vil kræve ombygning af anlægget og dermed medføre en væsentlig udgift for sommerhusejerne.

4 Kystdirektoratet finder dog, at det er en forudsætning, at eksisterende passagemuligheden på strækningen ikke må forringes som følge af anlægget, hvilket derfor er et vilkår for denne tilladelse. Det skal tilføjes som svar på det sidste afsnit i Næstved Kommunes udtalelse, at idet færdsel i forbindelse med kystbeskyttelse er direkte reguleret i kystbeskyttelsesloven, vil dette ud fra det såkaldte lex specialis princip efter Kystdirektoratets vurdering formentlig medføre, at naturbeskyttelseslovens generelle regler om færdselsadgang langs stranden må vige for de specielle regler herom i kystbeskyttelsesloven. Dette er dog ikke en forudsætning for afgørelsen, idet Kystdirektoratet har lagt kystbeskyttelseslovens regler til grund for denne, og en endelig afgørelse af dette spørgsmål vil høre under domstolene. Det fremgår videre af Kystdirektoratets afgørelse, at direktoratet ikke kan vurdere hvorvidt den tinglyste deklaration på ejendommen om offentlighedens adgangsmuligheder, kan være i konflikt med direktoratets tilladelse og at det falder udenfor direktoratets kompetence at vurdere dette forhold. Kystdirektoratets tilladelse er meddelt blandt andet på følgende vilkår: Der må ikke uden kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelse eller ændringer af det godkendte anlæg. 4. Nuværende adgangsforhold må ikke forringes som følge af anlægget. I forbindelse med Kystdirektoratets fornyede behandling af sagen, afgav Næstved Kommune den 8. maj 2012 en udtalelse, om offentlighedens adgang til strandbredden ud for Strandvej nr. 30 og 31. Af kommunens udtalelse fremgår bl.a., at der på møde i Teknisk udvalg den 7. maj 2012 var enighed om at udtale, at en tilladelse til kystsikring bør indeholde et vilkår om færdselsmulighed for almenheden i lighed med den oprindelige tilladelse. Nye oplysninger under klagesagsbehandlingen Efter indsendelse af Næstved Kommunes klage har ejeren af Strandvej nr. 30 v/advokat Nils Byskov-Ottosen i brev af 22. august 2012 kommenteret Kystdirektoratets afgørelse. Det anføres bl.a. i udtalelsen, at det ikke fremgår af den tinglyste deklaration, at der skal være adgang på stenkastningen for gående færdsel eller at der i forbindelse med anlægget skal etableres en sti og endvidere, at der aldrig har været indgået aftale eller været stillet vilkår om etablering af en sti i forbindelse med anlægget, men alene været stillet vilkår om, at offentligheden skulle have fri passage på sandstranden foran anlægget. Kystdirektoratet besvarede den 17. september 2012 henvendelsen fra ejeren Strandvej nr. 30, v/advokat Nils Byskov-Ottosen og anførte i den forbindelse følgende: For så vidt angår spm. vedr. den i afgørelsen nævnte sti hedder det i skrivelse fra Fredningsnævnet af 10. april 1987, at anlægget skal udføres i overensstemmelse med beskrivelser samt tegningsmateriale fra rådgiveren på projektet, M.S. Rosbæk. På en af disse tegninger (som tidligere fremsendt i 4. august 2009) fremgår tydeligt en sti som en del af stenkastningskonstruktionen. Ligeledes har Kystdirektoratet ikke fundet anledning til at sætte spørgsmålstegn ved Næstved Kommunes høringssvar, af hvilke det fremgår, at der tidligere har været stillet vilkår om sti/trædesten i konstruktionen. Kystdirektoratet har dog ikke fundet anledning til at stille sådant et vilkår i forbindelse med den netop afsluttede sagsbehandling, uanset om der tidligere måtte have været stillet sådant et vilkår eller ikke. Næstved Kommune har i brev af 13. november 2012 til Transportministeriet i forlængelse af klagen bl.a. anført, at

5 kommunen alene anbefaler offentlig adgang til kystbeskyttelsesanlægget ikke andre løsninger som Transportministeriet ikke er ansvarlig for, og at offentlig adgang til kystbeskyttelsesanlægget står mål med udgiften hertil, offentlighedens adgang langs kysten ikke skal vige for mere specielle bestemmelser i kystbeskyttelsesloven, der ikke er sket ændringer i tilstanden eller lovgivning, som berettiger til at der træffes en ændret beslutning i forhold til den oprindelige afgørelse truffet af Kystdirektoratet, og som gav offentligheden adgang til kystbeskyttelsesanlægget, og at kommunen ikke finder at argumentet om manglende passagemulighed længere nede ad kysten kan bruges i denne sammenhæng. Kystdirektoratet har fastholdt afgørelsen af 29. maj 2012 af de grunde, som er anført i afgørelsen. I forbindelse med en ressortomlægning mellem Transportministeriet og Miljøministeriet blev sagen den 3. februar 2014 overført til miljøministeren, der træffer afgørelse i klagesagen. Miljøministeriets departement har i den anledning indhentet en række dokumenter hos Kystdirektoratet, der indgik i den sag, hvor Transportministeriet den 2. september 2011 traf afgørelse om at hjemvise Kystdirektoratet (første) afgørelse 3. februar Miljøministeriets bemærkninger og afgørelse Efter 11 i bekendtgørelse nr. 580 af 29. maj 2013 om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser (delegationsbekendtgørelsen), kan Kystdirektoratets afgørelser efter 16 i kystbeskyttelsesloven, påklages til transportministeren for så vidt angår retlige forhold. De er et retligt spørgsmål, om Kystdirektoratets tilladelse af 29. maj 2012 til forstærkelse af kystsikringen på Strandvejen 30 og 31, Enø i Karrebæksminde, lider af retlige mangler og om afgørelsen er gyldig. Det er derimod ikke et retligt, men et skønsmæssigt spørgsmål, om offentlighedens ret til adgang langs strandbredden efter naturbeskyttelseslovens 22 mest hensigtsmæssigt sikres ved, at der anlægges en sti på kystsikringsanlægget eller ved at en eventuel anden mulig passage benyttes. Dette spørgsmål kan ikke påklages til Miljøministeriet. Efter kystbeskyttelseslovens 1, er formålet med kystbeskyttelse at beskytte mennesker mod oversvømmelser samt ejendom mod oversvømmelser og nedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Dette formål varetages ved en afvejning af en række hensyn, herunder bl.a. hensynet til kystbeskyttelse, rekreativ udnyttelse af kysten og sikring af adgang til kysten. Kystbeskyttelseslovens 16, stk. 1, bestemmer at der på strandbredder og andre kyststrækninger, hvor der ikke findes sammenhængende grønsvær eller anden sammenhængende landvegetation, samt på arealer, der ligger inden for en afstand af 100 fra, hvor denne vegetation begynder, kun med tilladelse fra transportministeren (efter delegation Kystdirektoratet) må udføres kystbeskyttelsesforanstaltninger og andre faste anlæg, som også etableres på søterritoriet. Efter kystbeskyttelseslovens 17, stk. 1, kan transportministeren (nu miljøministeren) udfærdige regler om begrænsning i færdsel og brug af forstranden, strandbredder og kystbeskyttelsesanlæg. Der er ikke udstedt regler i medfør af kystbeskyttelseslovens 17, stk. 1, der begrænser strandgangsretten efter naturbeskyttelsesloven 22, stk. 3. Naturbeskyttelseslovens 22, stk. 1, bestemmer at strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning på arealer mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængenden landvegetation, der ikke domineret af salttålende

6 planter eller anden strandvegetation. I lovens 22, stk. 3, bestemmes at offentlighedens adgang ikke må forhindres eller vanskeliggøres. Bekendtgørelse nr af 21. december 2011, om bygge- og beskyttelseslinjer, der er udstedt af miljøministeren med hjemmel i naturbeskyttelsesloven, bestemmer i lighed hermed i 1, stk. 2: Stk. 2. Etablering af kystbeskyttelsesforanstaltninger og af bade- og bådebroer, jf. stk. 1, nr. 3, må ikke hindre eller vanskeliggøre offentlighedens adgang til naturen, jf. lovens 22, stk. 3. Naturklagenævnet har i afgørelse den 22. september 1999 (optrykt i Miljøretlige Afgørelser og Domme ), om forholdet mellem kystbeskyttelsesloven og naturbeskyttelsesloven, udtalt: Kystbeskyttelsesbestemmelserne sætter ikke naturbeskyttelseslovens bestemmelser ud af kraft, jf. bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer samt den af trafikministeren ikke udnyttede mulighed for at træffe beslutning om begrænsning i adgangsretten. Lodsejerne har derfor pligt til at sørge for, at offentligheden kan passere kyststrækningen. Det fremgår af Vejledning til lov om kystbeskyttelse (Kystdirektoratet 2009), om passagemulighed i forbindelse med udbygning af kystbeskyttelsesanlæg: Det skal altid vurderes, om etablering eller udbygning af et kystbeskyttelsesanlæg vil kunne komme i konflikt med naturbeskyttelseslovens 22 om offentlighedens passagemulighed langs kysten. I forbindelse med udformningen af anlægget bør det derfor nøje overvejes, hvordan passage fremover vil være mulig. Dette gælder især for erosionskyster, hvor det, afhængigt af anlægstype, kan forudses, at stranden på langt sigt måske vil forsvinde. Passagemulighed kan opnås på flere måder f.eks. ved anlæg af ramper, banketter, åbninger eller ved ikke at gøre anlægget større end absolut nødvendigt. Desuden kan passagen sikres ved at tillade færdsel bagom eller på konstruktionen. Med passage menes, at det skal være muligt at færdes på strækningen, ikke nødvendigvis at passagemuligheden skal forbedres i forbindelse med udførelsen af kystbeskyttelse. Som hovedregel skal passagen sikres. Imidlertid vil der opstå situationer, hvor bygninger som følge af havets erosion står overfor umiddelbart at falde i havet. Her må kravet til etableringen af passage lempes eller helt bortfalde til fordel for beskyttelsen af bygningen. Dette bør især gælde i de situationer, hvor det i praksis er umuligt eller forbundet med uforholdsmæssige store omkostninger at sikre passagen. Der kan også være situationer, hvor passagemuligheden i praksis ikke findes på grund af eksisterende anlæg på den omhandlede ejendom eller på naboejendommene. Kystdirektoratet vurderer i hver enkelt sag, om passagemuligheden skal genskabes ved en renovering af anlægget. Efter naturbeskyttelseslovens 73, stk. 1, fører kommunalbestyrelsen tilsyn med overholdelse af naturbeskyttelseslovens 22. Miljøministeriet skal udtale: Det areal udfor ejendommene Strandvej 30 og 31, hvor kystbeskyttelsesanlægget er placeret, er omfattet af naturbeskyttelseslovens 22. Der ikke er fastsat regler efter kystbeskyttelseslovens 17, der begrænser offentlighedens færdsel og brug af stranden og det følger umiddelbart af naturbeskyttelseslovens 22, stk. 3, at offentlighedens adgang på strandbredden mv. ikke må forhindres eller vanskeliggøres. Miljøministeriet lægger til grund, som oplyst af kommunen, at den sti der løber på skrænten ovenfor sommerhusene, som har forbindelse med en trappe nede fra strandbredden ud for

7 Strandvejen nr. 30, ikke udgør en del af strandbredden eller anden kyststrækning. Stien kan således ikke tillægges betydning i vurderingen af, om kystbeskyttelsesanlægget hindrer offentlighedens færdsel på strandbredden i strid med naturbeskyttelseslovens Det lægges endvidere til grund, at det ikke aktuelt er muligt at benytte passagen mellem sommerhusene på Strandvejen 30 og 31 og kystsikringsanlægget, men at der ved passende skiltning kan skabes mulighed herfor. Næstved Kommune fører tilsyn i kommunen med, at offentligheden har adgang til strandbredden mv. i henhold til naturbeskyttelseslovens 22. Det er således kommunen, der afgør om kystbeskyttelsesanlægget - uden en anlagt sti/trædesten i konstruktionen er en hindring for offentlighedens færdsel på strandbredden og om offentlighedens færdsel på kystrækningen eventuelt kan sikres ved, at gående benytter passagen mellem sommerhusene på Strandvejen 30 og 31 og kystsikringsanlægget. Kommunen tager som tilsynsmyndighed også stilling til, om kystbeskyttelsesanlægget har været en hindring for offentlighedens adgang i en længere årrække og om det eventuelt medfører, at forholdet ikke længere kan kræves lovliggjort (indrettelseshensyn mv). Der ses ikke at foreligge nogen afgørelse fra Næstved Kommune som tilsynsmyndighed efter naturbeskyttelsesloven, hvor kommunen tager stilling til disse forhold. Næstved Kommunes afgørelse vil, når denne måtte foreligge, efter nævnspraksis kunne påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår forståelsen af lovgrundlaget. Miljøministeriet finder på det foreliggende grundlag ikke, at der er grundlag for at fastslå, at Kystdirektoratets lovliggørende tilladelse til kystsikringsanlægget - uden et vilkår om at der skal anlægges en sti/trædesten eller lignende på anlægget - lider af retlige mangler, der medfører at direktoratets afgørelse er ugyldig. Næstved Kommune har i klagen anført, at det ikke er en acceptabel løsning for klagerne, at der skal være passage mellem sommerhusene og kystbeskyttelsesanlægget. Miljøministeriet forstår det således, at det er kommunens opfattelse, at offentlighedens adgang til strandbredden mv. bør sikres ved, at Kystdirektoratet stiller vilkår om, at der skal anlægges en sti/trædesten på kystsikringsanlægget fremfor, at gående skal kunne benytte passagen mellem sommerhusene og kystsikringsanlægget. Spørgsmålet, om offentlighedens adgang til strandbredden mv. mest hensigtsmæssigt sikres på den ene måde fremfor den anden, beror efter Miljøministeriets opfattelse på et skøn. Der er ikke tale om et retligt spørgsmål efter kystbeskyttelsesloven, der kan påklages til Miljøministeriet. Miljøministeriet kan således ikke give medhold i klagen. Med venlig hilsen Per Schou Christiansen Chefkonsulent

Center for Plan og Miljø. Grundejerforeningen Enø Strand Att. Kurt Eriksen Strømmene Karrebæksminde. Sendt via doc2mail

Center for Plan og Miljø. Grundejerforeningen Enø Strand Att. Kurt Eriksen Strømmene Karrebæksminde. Sendt via doc2mail Center for Plan og Miljø Grundejerforeningen Enø Strand Att. Kurt Eriksen Strømmene 67 4736 Karrebæksminde Sendt via doc2mail Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 5588 www.naestved.dk Dato

Læs mere

Verner Jørgensen Lille Færgevej Frederikssund

Verner Jørgensen Lille Færgevej Frederikssund Verner Jørgensen Lille Færgevej 10 3600 Frederikssund Dato 31. juli 2016 Sagsnr. 01.05.15-K08-1-13 NATUR OG MILJØ Afgørelse om offentlighedens adgang langs Roskilde Fjord ud for Lille Færgevej 10, Frederikssund.

Læs mere

Notat med administrativ vurdering. 3. november Henvendelse om hindret passage langs kyst ud for Tankefuldvej 2 (5700)

Notat med administrativ vurdering. 3. november Henvendelse om hindret passage langs kyst ud for Tankefuldvej 2 (5700) Notat med administrativ vurdering Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Henvendelse om hindret passage

Læs mere

Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Lone Dupont

Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Lone Dupont Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej 201 4000 Roskilde Kystdirektoratet J.nr. 16/02406-5 Ref. Lone Dupont 17-10-2016 Afslag på ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse på matrikel nr. 5ch

Læs mere

Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail:

Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail: Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail: gitte8240@hotmail.com) Kystdirektoratet J.nr. 16/00002-15 Ref. Ilse Gräber 28-04-2016 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud

Læs mere

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom.

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom. Jes Anker Mikkelsen og Marlene Füchsel Mikkelsen Almevej 6 2900 Hellerup Kystdirektoratet J.nr. 14/00228-40 Ref. Marianne Jakobsen 08-04-2015 Tilladelse til sand- og ralfodring ud for matr.nr. 4s og 4dk

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Etablering af kystbeskyttelse kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK. nr. 15 af 8. januar 2016).

Etablering af kystbeskyttelse kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK. nr. 15 af 8. januar 2016). Boet efter Stig Hussted-Andersen v/ advokat Uffe Baller Strandvejen 94 8000 Århus C Kystdirektoratet J.nr. 12/00458-77 Ref. Lone Dupont 04-05-2016 Afslag på ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Læs mere

Når Kystdirektoratet træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse, skal vi varetage en række hensyn jf. kystbeskyttelseslovens 1, hvori der står:

Når Kystdirektoratet træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse, skal vi varetage en række hensyn jf. kystbeskyttelseslovens 1, hvori der står: Grundejerforeningen Nørlev Strand af 1986 v/ Christian Hartmass Sendt som E-mail Kystdirektoratet J.nr. 15/00839-23 Ref. Anni Lassen 20-11-2015 Afslag på ansøgning om lovliggørelse og påbud om fjernelse

Læs mere

Kystdirektoratet J.nr. 15/ Ref. Sanne Fanøe Zimmer Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder

Kystdirektoratet J.nr. 15/ Ref. Sanne Fanøe Zimmer Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder Lena Busch Nielsen Søvangen 9 5631 Ebberup Kystdirektoratet J.nr. 15/01109-9 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 15-12-2015 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder Kystdirektoratet meddeler hermed

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag

Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag Miljø og Natur Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag Bade- og bådebroer langs kysten Administrationsgrundlag, Slagelse Kommune Vedtaget af Udvalget for Miljø og Natur 26. februar 2009-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat Lovgivningsmæssige hensyn og kommuneplaninteresser som baggrund for forslag til nyt administrationsgrundlag for bade- og bådebroer

Notat Lovgivningsmæssige hensyn og kommuneplaninteresser som baggrund for forslag til nyt administrationsgrundlag for bade- og bådebroer Notat Lovgivningsmæssige hensyn og kommuneplaninteresser som baggrund for forslag til nyt administrationsgrundlag for bade- og bådebroer Sag: 04.18.10-P15-1-14 Henriette Rantzau Almtorp Plan og kultur

Læs mere

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet Til dig, der bor ved kysten - regler og love for kystområdet 2012 Forord Kysten i Fredericia Kommune er i særklasse, fordi kystlandskabet rummer store og meget forskellige natur- og landskabsværdier. Det

Læs mere

Offentlighedens strandadgangsret

Offentlighedens strandadgangsret Offentlighedens strandadgangsret Udtalt, at det ikke kunne give mig grundlag for kritik, at overfredningsnævnet fortolkede undtagelsesbestemmelsen i naturfredningslovens 54, stk. 2, nr. 1, således, at

Læs mere

Retten i Helsingør - retsafdelingen

Retten i Helsingør - retsafdelingen Retten i Helsingør - retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. januar 2014 i sag nr. BS 1-1282/2012: mod Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV Sagens baggrund og parternes

Læs mere

2. De skørter, der er påmonteret bade- og bådebroen (se bilag 2), skal fjernes inden 8. december 2014.

2. De skørter, der er påmonteret bade- og bådebroen (se bilag 2), skal fjernes inden 8. december 2014. Carsten Rasmussen Egebæksvej, 42A 7000 Fredericia 13-10-2014 Sags id.: 13/3189 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Tilladelse til fælles bade- og bådebro, Egebækvej 44, 7000 Fredericia Afgørelse Fredericia

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sandfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sandfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor. Allan Winther-Rasmussen Ryesgade 9, Postboks 5097 8100 Århus C Kystdirektoratet J.nr. 15/00119-24 Ref. Henrik Junker Fogh 21-08-2015 Tilladelse til sandfodring på matr.nr. 9c Furreby By, Furreby beliggende

Læs mere

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til:

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. december 2013 13/21459-11 x x x AFSLAG PÅ DELVIS NEDLÆGGELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. oktober 2013 over Kommunens

Læs mere

Afgørelse i sagen om Søllerød Kommunes afgørelse om fjernelse af badebro, plankedæk og pavillon på ejendom på Vedbæk Strandvej.

Afgørelse i sagen om Søllerød Kommunes afgørelse om fjernelse af badebro, plankedæk og pavillon på ejendom på Vedbæk Strandvej. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 9. januar 2004 J.nr.: 03-33/150-0002 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Natur & Vand. Leif Faber Hansen Bisserup Havnevej 40. 4243 Rude. Lovliggørende dispensation til nedlæggelse af sti

Natur & Vand. Leif Faber Hansen Bisserup Havnevej 40. 4243 Rude. Lovliggørende dispensation til nedlæggelse af sti Leif Faber Hansen Bisserup Havnevej 40 4243 Rude Natur & Vand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6150 teknik@naestved.dk www.naestved.dk Lovliggørende dispensation til nedlæggelse af sti

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhuset Køgevej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 14/ Ref. lhb/tpi

Roskilde Kommune Rådhuset Køgevej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 14/ Ref. lhb/tpi Roskilde Kommune Rådhuset Køgevej 80 4000 Roskilde Kystdirektoratet J.nr. 14/00987-57 Ref. lhb/tpi 05-10-2015 Kystdirektoratets svar på Roskilde Kommunes anmodning af 29/9 om vurdering af skitseprojekt

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Bent Reimers Gartnerstræde 1 2791 Dragør. Kystdirektoratet J.nr. 15/00040-14 Ref. Marianne Jakobsen 05-03-2015

Bent Reimers Gartnerstræde 1 2791 Dragør. Kystdirektoratet J.nr. 15/00040-14 Ref. Marianne Jakobsen 05-03-2015 Bent Reimers Gartnerstræde 1 2791 Dragør Kystdirektoratet J.nr. 15/00040-14 Ref. Marianne Jakobsen 05-03-2015 Fornyet vurdering - Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud for matr.nr. 11ad Kelstrup By,

Læs mere

Vi har den 2. april 2014 sendt et udkast til afgørelse i sagen, som kommunen har sendt bemærkninger til ved mail af 22. april 2014.

Vi har den 2. april 2014 sendt et udkast til afgørelse i sagen, som kommunen har sendt bemærkninger til ved mail af 22. april 2014. Dato 8. maj 2014 Dokument 13/21599 Påbud om reetablering af oppløjet sti Vejdirektoratet har behandlet en klage af 30. oktober 2013 fra L på vegne af H, Ø vej 71, over Kommunens påbud af 9. oktober 2013

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Kolding kommune Akseltorv Kolding

Kolding kommune Akseltorv Kolding Kolding kommune Akseltorv 1 6000 Kolding Dato: 24-01-2017 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til advokat vedrørende ejendommen beliggende, kommunens j.nr. 2015 1365. Med venlig hilsen Trine Brønsgaard

Læs mere

2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence.

2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence. 2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence. Resumé: Udtalt at statsamtet ikke har kompetence til at behandle klager over anlæggelse af sti om en sø og om stiudlæget er i strid med fredningsbestemmelser,

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Julie Kierkegaard as landskabsarkitekter - Att: Lars Hegnet Rebekkavej 59 stuen 2900 Hellerup Kystdirektoratet J.nr. 13/00995-30 Ref. Thomas Larsen 28-10-2014 Tilladelse til anlæg af højvandmur og stenkastning

Læs mere

Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C. Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014

Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C. Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014 Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud for Fløjelsgræsset

Læs mere

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Dato 15. oktober 2014 Dokument 14/06100 Side Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 25. april 2014 over, at Kommunen har ændret på stien mellem P vej 19

Læs mere

Der meddeles samtidig påbud om, at sten samt slæbested som allerede er udlagt, fjerens senest torsdag den 22. september 2016.

Der meddeles samtidig påbud om, at sten samt slæbested som allerede er udlagt, fjerens senest torsdag den 22. september 2016. Søren Reeh Langelinie 41 5230 Odense M Kystdirektoratet J.nr. 16/02095-17 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 28-07-2016 Afslag på ansøgning om lovliggørelse af eksisterende kystbeskyttelse samt slæbested ud for matr.

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sand- og ralfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sand- og ralfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor. Jørn Lynge Albertsen Kystdirektoratet J.nr. 15/00233-29 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 20-01-2016 Ny tilladelse til kystbeskyttelse i form af sandfodring på Hedelyngen 28, matr. 4aa, Langø, Stubberup, Kerteminde

Læs mere

Afgørelse i sagen om offentlighedens adgang til et areal ved Følle Strand i Rønde Kommune

Afgørelse i sagen om offentlighedens adgang til et areal ved Følle Strand i Rønde Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 21. februar 2006 J.nr.: 03-132/700-0059 kpa Afgørelse i sagen

Læs mere

2. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelse eller ændringer af det godkendte anlæg.

2. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelse eller ændringer af det godkendte anlæg. Klitgårdens Grundejerforening v/ Birgit Lund Brogårdsvej 33 2820 Gentofte Dato: 06-08-2013 Dokumentnr. 12/00451-96 Sagsbehandler: Anne Binderup Sørensen Direkte tlf.nr.: 91 33 84 22 Deres reference: Tilladelse

Læs mere

BIDRAGSFORDELING VED KYSTSIKRING

BIDRAGSFORDELING VED KYSTSIKRING BIDRAGSFORDELING VED KYSTSIKRING 1. INDLEDNING OG OPDRAG I forbindelse med et fælles kommunalt kystbeskyttelsesprojekt for strækningen Hundested-Helsingør har Halsnæs Kommune på vegne af de kommuner, der

Læs mere

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del (midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) Den 12. maj 2016 FN-MJØ 2015.70: Badebro i Risskov Fredningsnævnet har den 10. juni 2015 fra Aarhus Kommune modtaget udtalelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. februar 2011 10/07895 NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2010 på vegne af klagerne, N vej 6, over Kommunens afgørelse

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

Tilladelse til bade- og bådebro, Toldbodvej 72, 7000 Frederica

Tilladelse til bade- og bådebro, Toldbodvej 72, 7000 Frederica NBC MARINE ApS Att. Claus Andreasen Hejreskovvej 10E 3490 Kvistgård 18-06-2014 Sags id.: 14/4029 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Tilladelse til bade- og bådebro, Toldbodvej 72, 7000 Frederica I ansøgning

Læs mere

Envina Naturårsmøde 2016 Advokat Mads Kobberø

Envina Naturårsmøde 2016 Advokat Mads Kobberø Envina Naturårsmøde 2016 Advokat Mads Kobberø 1 Temaer 1. Passivitet 2. Retlig lovliggørelse 3. 3 4. Dispensationer 2 2 Passivitet/indrettelsessynspunktet 3 Indrettelse/passivitet NKO 334: Det er dog i

Læs mere

En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen. Anbefalinger fra

En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen. Anbefalinger fra En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen Anbefalinger fra Danmaks Naturfredningsforening Amtsrådsforeningen Friluftsrådet Dansk Landbrug Dansk Skovforening Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 23 (offentlighedens adgang i skove).

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 23 (offentlighedens adgang i skove). Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2014 J.nr.: NMK-512-00091 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Silkeborg Kommune Natur-

Læs mere

Slagelse Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet.

Slagelse Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Slagelse Kommune Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse Kystdirektoratet J.nr. 14/00862-23 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 18-04-2016 Tilladelse og dispensation til højvandsbeskyttelse af p-plads ved Kobæk Strand, matr.

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere en høfde, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere en høfde, på de vilkår som fremgår nedenfor. Jesper Sand Carlsen Nymøllevej 1 2800 Kongens Lyngby Kystdirektoratet J.nr. 13/00874-33 Ref. Ilse Gräber 23-04-2014 Tilladelse til høfde ud for matr. nr. 4s, Venø By, Venø, Struer Kommune Kystdirektoratet

Læs mere

Tilladelse til badebro, samt bådebro for joller, Trelde Næsvej MyCamp Treldenæs

Tilladelse til badebro, samt bådebro for joller, Trelde Næsvej MyCamp Treldenæs MyCamp Treldenæs v. Steen Petersen Trelde Næsvej 297 7000 Fredericia 29-04-2015 Sags id.: 15/3012 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Tilladelse til badebro, samt bådebro for joller, Trelde Næsvej 297 - MyCamp

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

Kystdirektoratet kan meddele påbud om at fjerne kystbeskyttelsesanlæg, jf. 19 a, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet kan meddele påbud om at fjerne kystbeskyttelsesanlæg, jf. 19 a, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven. Jens Poulsen Hellehuse 33 4174 Jystrup Midtsjælland Kystdirektoratet J.nr. 14/00168-46 Ref. Ilse Gräber 27-04-2015 Afslag på ansøgning og påbud om fjernelse af forstærket kystbeskyttelse ud for matr. nr.

Læs mere

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 20. maj 2015 Sag NMK-522-00219 Natur- og Miljøklagenævnet har tru et afgørelse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Ib Mardahl-Hansen Frederiksborgvej 195A 4000 Roskilde. Tilladelse til bade- bådebro ud for Frederiksborgvej 195A, 4000 Roskilde

Ib Mardahl-Hansen Frederiksborgvej 195A 4000 Roskilde. Tilladelse til bade- bådebro ud for Frederiksborgvej 195A, 4000 Roskilde Ib Mardahl-Hansen Frederiksborgvej 195A 4000 Roskilde Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Tilladelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Skive Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet.

Skive Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Kystdirektoratet J.nr. 11/00759-64 Ref. Thomas Larsen 17-11-2014 Tilladelse til forlængelse af det sydlige dige ved Karup Å ud for Viborgvej, Skive Kommune. Kystdirektoratet

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 30-03- 2011 TILSYNET Beskyttede naturområder i Girafmosen Danmarks Naturfredningsforening i Syddjurs har den 2. december 2009 rettet henvendelse til

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

Jeg har ikke detailkendskab til fredningsprojektets præcise udformning, men de to spørgsmål jeg skal se på, er heller ikke afhængig heraf.

Jeg har ikke detailkendskab til fredningsprojektets præcise udformning, men de to spørgsmål jeg skal se på, er heller ikke afhængig heraf. Stevns Kommune Hovedgaden 46 4652 Hårlev att.: Borgmester Mogens Haugaard Nielsen Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 26. februar 2015 Journalnr.: 205061 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Sekretær:

Læs mere

Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse

Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse Dette er en uofficiel sammenskrivning af lov nr. 108 af 5. marts 1988 om kystbeskyttelse som ændret ved 96 i lov nr. 9 af 3. januar 1992 om naturbeskyttelse 1,

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune.

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 12. juni 2007 NKN-33-00429 LER Afgørelse i sagen om bibeholdelse

Læs mere

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har ved e-mail af 2.

Læs mere

Tilladelse til bade- og bådebro ud for Sønderskovvej 71, 7000 Fredericia

Tilladelse til bade- og bådebro ud for Sønderskovvej 71, 7000 Fredericia Tomas Balezantis Sønderskovvej 71 7000 Fredericia Tilladelse til bade- og bådebro ud for Sønderskovvej 71, 7000 Fredericia Afgørelse 08-06-2015 Sags id.: 14/11915 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Fredericia

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler.

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler. Dato 26. oktober 2017 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 17/10696-8 Side 1/5 Afgørelse af klage over nedklassificering af Elkjærvej 6-16 Vejdirektoratet har

Læs mere

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd:

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd: Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 22. juni 2009 J.nr. NKN-33-02991 mje Afgørelse i sagen om muligheden for at håndhæve

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen på en privat fællesvej i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne til trods

Læs mere

Retningslinjer for administrationspraksis vedrørende bade- og bådebroer

Retningslinjer for administrationspraksis vedrørende bade- og bådebroer Retningslinjer for administrationspraksis vedrørende bade- og bådebroer Fredericia Kommune 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Behandling af ansøgninger og vilkår for tilladelse...

Læs mere

Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Sanne Fanøe Zimmer Ole Berntson

Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Sanne Fanøe Zimmer Ole Berntson Ole Berntson Kystdirektoratet J.nr. 16/01887-7 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 31-05-2016 Afslag på ansøgning om en årlig flytning af sten fra strand til etablering af ralpude ved Kystskrænten på matr. nr. 64m,

Læs mere

Afgørelse i sagen om et hegn i Aalborg Kommune

Afgørelse i sagen om et hegn i Aalborg Kommune NATURKLAGENÆVNET 11. august 2008 NKN-133-00036 LTP Afgørelse i sagen om et hegn i Aalborg Kommune Aalborg Kommune har den 26. juni 2007 taget stilling til lovligheden af et hegn opsat omkring skovarealer

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Kystdirektoratet, j.nr. 06/02335 Senere ændringer

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse LBK nr 267 af 11/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 360-3 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1520 af

Læs mere

Afgørelse i sagen om lukning af offentlighedens adgang til Gavnø, Næstved Kommune.

Afgørelse i sagen om lukning af offentlighedens adgang til Gavnø, Næstved Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. februar 2003 J.nr.: 03-133/350-0002 mam Afgørelse i sagen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

Vores afgørelse Vi har ikke grundlag for at tilsidesætte Lemvig Kommunes afgørelse af 23. oktober 2015, om at ekspropriere 220 m 2 fra din ejendom.

Vores afgørelse Vi har ikke grundlag for at tilsidesætte Lemvig Kommunes afgørelse af 23. oktober 2015, om at ekspropriere 220 m 2 fra din ejendom. Dato 29. april 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 15/16555-24 Side 1/6 Ekspropriation af en del af matr. nr. 76e Vadskærgård Hgd, Tørring Vejdirektoratet

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum Karin og Niels Guldager Guldagervej 45 Ejersted 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 8. december 2004 J.nr.: 03-33/200-0216 JP Afgørelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2015 J.nr.: NMK-33-02901 KlageID: 63500 og 66444 Ref.: SSC/LOBOR AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation

Læs mere

Grundejerforeningen Sunddraget v/ formand Magnus Schødt Svinget Thyholm. Kystdirektoratet J.nr. 14/ Ref. Anni Lassen

Grundejerforeningen Sunddraget v/ formand Magnus Schødt Svinget Thyholm. Kystdirektoratet J.nr. 14/ Ref. Anni Lassen Grundejerforeningen Sunddraget v/ formand Magnus Schødt Svinget 9 7790 Thyholm Kystdirektoratet J.nr. 14/00868-34 Ref. Anni Lassen 07-04-2016 Afslag på anmodning om forlængelse af forsøgsstrækning, Sunddraget

Læs mere

2. Grundejerforeningen påtager sig at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig stand.

2. Grundejerforeningen påtager sig at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig stand. Langøhuse Grundejerforening v/ole Simmelholt Mariavænget 41 5260 Odense S Kystdirektoratet J.nr. 14/00652-17 Ref. Anni Lassen 12-05-2015 Tilladelse til kystbeskyttelse i form af dige og spunsvæg gennem

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 24, stk. 4.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 24, stk. 4. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. marts 2015 J.nr.: NMK-512-00101 Ref.: LTP AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Faxe Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte.

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte. Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/00595-17 Side 1/7 Opstilling af bom Kommunens j. nr.: 05.14.07-G01-51-15 I brev af 11. januar 2016

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Dato 28. juli 2014 Dokument 13/21309 Side Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Vejdirektoratet har behandlet jeres klage over Kommunens afgørelse af 2. oktober

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade 1 2000 Frederiksberg 2015-53377 Dato: 30-11-2016 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Winsløw Advokatfirma vedrørende ejendommen matr.nr. 16L af Frederiksberg, beliggende

Læs mere

Indstilling. Retningslinier for administrationspraksis i henhold til bekendtgørelsen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Retningslinier for administrationspraksis i henhold til bekendtgørelsen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 20. maj 2008 Århus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Retningslinier for administrationspraksis i henhold til bekendtgørelsen om bade-

Læs mere

243 af 05/ Lov om kystbeskyttelse (Kystbeskyttelsesloven)

243 af 05/ Lov om kystbeskyttelse (Kystbeskyttelsesloven) Side 1 af 11 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

I Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 14. august 2013 hedder det bl.a.: "... Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

I Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 14. august 2013 hedder det bl.a.: ... Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. december 2014 i sag nr. BS 7-172/2014: Fiskeriforeningen Mågeøen v/formand Bo Petersen Strandhaven 51 4400 Kalundborg mod Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager Strandvej 152 i Haderslev Kommune

AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager Strandvej 152 i Haderslev Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. februar 2013 J.nr.: NMK-33-01531 Ref.: ARS AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager

Læs mere

Vi har senest modtaget jeres bemærkninger af 11. august 2014 til Kommunens udtalelse af 5. august 2014.

Vi har senest modtaget jeres bemærkninger af 11. august 2014 til Kommunens udtalelse af 5. august 2014. Dato 16. september 2014 Dokument 14/07355 Side Vejen Kommunes afslag på at nedlægge den private fællesvej Å vej 1-3 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 21. maj 2014. Det fremgår af sagens oplysninger,

Læs mere

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa. Stiforløb 1. Indledning

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa. Stiforløb 1. Indledning Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 25. maj 2015 Journalnr.: 205828 Advokat: Mads Kobberø Sekretær: Lene Fjord Hocksdahl/MKO lfh@codexlaw.dk Direkte: +45

Læs mere

Diger i Frederikssund Kommune

Diger i Frederikssund Kommune Diger i Frederikssund Kommune Ariis 31-01-2014 Havvandstande ved oversvømmelsen 6. december 2013 Ved Roskilde blev der målt en maksimal forhøjelse af vandstanden på 2,06 m. Forsyningen har ved måling på

Læs mere

Assens kommune Rådhus Allé Assens

Assens kommune Rådhus Allé Assens Assens kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens 2015-42261 Dato: 10-06-2016 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Anna Lise Jensen og Kaj Aksel Jensen vedrørende deres klage over afslag på retlig lovliggørelse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Høje-Taastrup Kommunes ovennævnte afgørelse af 6. juni 2013 og hjemviser sagen til kommunens fornyede behandling.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Høje-Taastrup Kommunes ovennævnte afgørelse af 6. juni 2013 og hjemviser sagen til kommunens fornyede behandling. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 10.09.2013 J.nr.: NMK-33-01908 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om Høje-Taastrup Kommunes afgørelse om at fritage en grundejerforening

Læs mere

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur 1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet Indrettelseshensynet Den juridiske litteratur Beskyttelse af borgernes berettigede forventninger har traditionelt været anerkendt i dansk forvaltningsret ikke kun vedrørende

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 161 til udvidelse af eks. sommerhus matr.nr. 69BT HUNE BY, HUNE beliggende Sdr. Strandvej 17 (Planlovens 19 og 20).

Dispensation fra Lokalplan 161 til udvidelse af eks. sommerhus matr.nr. 69BT HUNE BY, HUNE beliggende Sdr. Strandvej 17 (Planlovens 19 og 20). Erik Jacobsen Koldingvej 165 8800 Viborg Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Erik Nielsen Direkte 7257 7376 pon@jammerbugt.dk 04-06-2015

Læs mere