Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012"

Transkript

1 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011

2 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December / :51:19

3 Indholdsfortegnelse 1. Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til voksenundervisning Deltagerbetaling Afregning og afgivelse af oplysninger i øvrigt Regnskab og revision Lokaletilskud Tilskud til frivilligt, folkeoplysende foreningsarbejde Aktivitetstilskud for børn og unge Forhøjet aktivitetstilskud til handicaphold i almindelige foreninger Tilskud til handicapidrætsforeninger Kursustilskud Lokaletilskud Tilskud til folkeoplysende juniorklubber Indgåelse af partnerskaber Anvisning af offentlige lokaler og udendørsanlæg Godkendte foreninger Ikke-godkendte foreninger Lån i løbet af sæsonen Betaling for brug af offentlige lokaler og udendørsanlæg Start- og udviklingspulje Afgrænsning Hvem er omfattet af retningslinierne? Godkendelse af foreninger Støtteberettiget virksomhed Beretninger Regnskab og revision Regnskab Revision - voksenundervisning Revision - foreningsarbejde Revision af mindre tilskud Revision af større tilskud Frister, udbetalingsterminer mv

4

5 1. Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 1.1. Tilskud til voksenundervisning Godkendte foreninger, der tilbyder undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter, kan søge tilskud til undervisning. Disse foreninger benævnes i disse retningslinier: aftenskoler. Tilskud ydes til aflønning af lærere og ledere og debatskabende aktiviteter. Undervisningen skal foregå i Viborg Kommune, men Folkeoplysningsudvalget kan i særlige tilfælde dispensere herfra Tilskudsperioden Der er én årlig fordeling af tilskud. Kulturudvalget fastsætter ansøgningsfristen. Tilskudsperioden følger kalenderåret Tilskudsgrundlaget Grundlaget for tilskudstilsagn er den enkelte aftenskoles skønnede, tilskudsberettigede lønudgifter for det på ansøgningstidspunktet indeværende tilskudsår (kalenderår) Tilskudsberegning Den samlede beløbsramme, der er til rådighed for tilskud til voksenundervisning deles i to puljer: 1) grundtilskud 2) supplerende grundtilskud til handicapundervisning. Puljen til grundtilskud fordeles forholdsmæssigt mellem de ansøgende aftenskoler ud fra det i afsnit nævnte tilskudsgrundlag. Puljen til supplerende grundtilskud fordeles forholdsmæssigt mellem de ansøgende aftenskoler, der har handicapundervisning, ud fra det i afsnit nævnte tilskudsgrundlag, dog alene tilskudsberettigede lønudgifter til handicapundervisning. Tilskudsbrøkerne angiver den andel af lønudgifterne, som det samlede kommunale tilskud til undervisning højst kan udgøre. Almen undervisning 1/3 Handicapundervisning 7/9 Kulturudvalget afgør i tvivlstilfælde, om der er tale om almen eller handicapundervisning. Der gives ikke forhøjet tilskud til instrumentalundervisning Omfordeling af tilskudsmidler til voksenundervisning Ud fra det i afsnit nævnte tilskudsgrundlag foretages for indeværende tilskudsår en omfordeling af tilskudsmidler. Udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer omregnes til timer med den gældende lønsats Betingelser for tilskud til handicapundervisning Ved handicapundervisning kan kun deltage personer, der er handicappede i forhold til undervisningen i det konkrete fag/emne. Det er skolelederens ansvar at sikre dette. Hver deltager i handicapundervisning afgiver pr. hold en skriftlig erklæring til aftenskolen om, at vedkommende er handicappet i forhold til det konkrete emne, der undervises i. Kulturudvalget kan efter ansøgning fritage en aftenskole for at indhente erklæringer. Der kan højst være 7 deltagere på et handicaphold. Undervisning på hold, hvor der både er handicappede og ikke-handicappede deltagere, betragtes ved tilskudsberegningen som almindelige hold. 5

6 Kulturudvalget kan i særlige tilfælde dispensere herfra. Kulturudvalget kan inden for de fastsatte regler afgøre, om betingelserne for tilskud til handicapundervisning er opfyldt Debatskabende aktiviteter I henhold til Folkeoplysningsloven skal den enkelte forening afsætte en pulje på 10 pct. af den samlede bevilling til debatskabende aktiviteter, der kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn. Kulturudvalget kan inden for rammerne af folkeoplysningsloven fastsætte nærmere retningslinier for anvendelsen af puljen, herunder regler for afregning af tilskud Fleksible tilrettelæggelsesformer I henhold til folkeoplysningsloven kan den enkelte forening afsætte op til 40 pct. af dens samlede bevilling til aktiviteter, tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, der kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn. Kulturudvalget kan fastsætte nærmere retningslinier for anvendelsen af puljen, herunder regler for afregning samt hvordan tilskud anvendt til fleksible tilrettelæggelsesformer indgår i tilskudsgrundlaget for beregning af næste års tilskud Regler for anvendelsen af den enkelte aftenskoles pulje: Løn til den person, der underviser (satsen fra ministeriet skal ikke følges) Lederhonorar, dog højst 20 % af foreningens udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer Udgifter til etablering af internetadgang til undervisere på hold inden for fjernundervisning Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi Annoncering Lokaleudgifter Andre udgiftstyper må afholdes af aftenskolen, typisk via deltagerbetalingen. Udgifterne til fleksible tilrettelæggelsesformer omregnes til timer med den sidste nye sats fra ministeriet og indgår i aftenskolens beregning af næste års ansøgning om tilskud til voksenundervisning Nye ansøgere Nye ansøgere, der har søgt rettidigt om tilskud til det følgende tilskudsår, indgår i fordelingen af den samlede ramme til området. Ansøgninger i løbet af året behandles af Kulturudvalget, der i det omfang der er midler til rådighed kan yde tilskud efter konkret vurdering Ikke tilskudsberettiget virksomhed Der ydes ikke tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag, hvis formål er agitation, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro. Der ydes ikke tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag inden for spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans eller til emner om fremstilling af alkoholiske drikke. Dette gælder både teoretisk undervisning inden for områderne og udøvelse i praksis. Motionsgymnastik betragtes som idræt, der ikke kan få tilskud. Bevægelsesfag i øvrigt er tilskudsberettiget. Der ydes ikke tilskud til undervisning i vand Administration af løn Viborg Kommune varetager administration af lønninger for de foreninger, der ønsker dette. Kulturudvalget kan beslutte, at foreninger, der er tilknyttet en landsdækkende organisation, som får tipsmidler, skal betale et af udvalget fastsat gebyr for denne serviceydelse. 6

7 Udbetaling af tilskud Foreninger, der selv forestår lønudbetaling, får bevillingen ratevis udbetalt. Foreninger, hvor kommunen forestår lønudbetalingen, udbetales de 10 pct. af bevillingen til debatskabende arrangementer ultimo januar. Tilskuddet til lønninger udbetales ikke, men henstår til løbende lønudbetalinger Indgåelse af partnerskaber Kulturudvalget kan beslutte at indgå partnerskaber om løsning af konkrete opgaver. Kulturudvalget kan i den forbindelse beslutte at anvende en del af budgetrammen for voksenundervisning til finansiering af disse opgaver Deltagerbetaling Deltagerne betaler for at deltage i voksenundervisning efter disse retningslinier. Kulturudvalget kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, fravige kravet om deltagerbetaling Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling (pensionister) (Kommentar: Der er en forsøgsordning i gang. Når denne forsøgsordning evalueres, skal der tages stilling til, hvordan en eventuel fremtidig pensionisttilskudsordning skal se ud) Der ydes tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for førtids- og folkepensionister med bopæl i Viborg Kommune. Der ydes højst tilskud til 12 personer pr. hold. Tilskuddet udbetales til den forening, der afholder undervisningen, med henblik på ydelse af en tilsvarende rabat i deltagerbetalingen. Taksten fastsættes årligt i forbindelse med budgetlægningen. Taksten reguleres i forhold til timesatsen for lærerløn året før. Der gives kun tilskud til kurser afholdt i Viborg Kommune Afregning og afgivelse af oplysninger i øvrigt Regnskabsperioden er kalenderåret. Kulturudvalget fastsætter afregningsfrist. Oplysninger til brug for afregning af mellemkommunal betaling med andre kommuner samt oplysninger til brug for udbetaling af tilskud for pensionister indsendes halvårligt senest ved udgangen af et halvår Overførsel af pulje til debatskabende aktiviteter til efterfølgende tilskudsår En forening kan vælge at overføre et års helt eller delvist uforbrugte pulje til debatskabende aktiviteter til det efterfølgende tilskudsår, hvorefter det afregnes Regnskab og revision Det samlede årlige tilskud til en forening, der tilbyder voksenundervisning, kan inden for den bevilgede tilskudsramme højst udgøre: 1/3 af udgifterne til almen undervisning, instrumentalundervisning og foredrag 7/9 af udgifterne til handicapundervisning Tilskuddet ydes kun til tilskudsberettigede lønudgifter til lærerløn, foredragshonorar og lederhonorar. Aflønning skal for at være tilskudsberettiget ske efter reglerne i undervisningsministeriets cirkulære herom. Tilskudsregnskab aflægges på et af forvaltningen udarbejdet skema. 7

8 1.5. Lokaletilskud Der ydes tilskud til driftsudgifter til almindelige lokaler og andre lokaler, herunder faglokaler og haller, der ejes eller lejes af foreninger til undervisning m.v. Tilskuddet ydes her forholdsmæssigt til godkendte lokaleudgifter, dog højst 75 pct. tilskud. Kommunen kan undlade at yde tilskud, hvis der kan anvises et egnet, offentligt lokale. Ansøgning om tilskud til lokaleudgifter skal indsendes sammen med ansøgning om tilskud til undervisning m.v. Der fremsendes dokumentation for afholdte lokaleudgifter. 8

9 2. Tilskud til frivilligt, folkeoplysende foreningsarbejde 2.1. Aktivitetstilskud for børn og unge Til godkendte foreninger ydes tilskud til folkeoplysende aktiviteter. Tilskuddet ydes som et tilskud pr. aktivt, kontingentbetalende medlem under 25 år (dvs år inkl.), uanset medlemmets bopæl. Tilskuddet pr. medlem kan ikke overstige det årlige beløb, medlemmet selv betaler i kontingent. Der ydes tilskud pr. medlem pr. aktivitet. Kulturudvalget kan fastsætte en nærmere definition af aktiviteter. Fravigelse af krav om deltagerbetaling: Aktive medlemmer under 25 år, der af foreningen er fritaget for kontingent, fordi de fungerer som frivillige, ulønnede ledere/trænere i foreningen, kan udløse aktivitetstilskud som kontingentbetalende medlemmer. Kulturudvalget kan derudover i særlige tilfælde godkende fravigelse af kravet om deltagerbetaling Taksten for aktivitetstilskud Taksten pr. medlem for aktivitetstilskud fastsættes i forbindelse med budgetlægningen Tilskudsgrundlaget Grundlaget for tilskud er foreningernes faktiske aktivitetsmedlemstal i kalenderåret før eller i foreningens senest afsluttede regnskabsår. For nye foreninger beregnes et forventet aktivitetstilskud, der reguleres, når det faktiske medlemstal foreligger året efter Ansøgningsfrist Kulturudvalget fastsætter ansøgningsfristen Udbetaling Kulturudvalget fastsætter udbetalingsterminerne Forhøjet aktivitetstilskud til handicaphold i almindelige foreninger Der ydes forhøjet aktivitetstilskud for handicappede medlemmer (uanset alder), når følgende er opfyldt: Der skal være tale om handicaphold i en almindelig forening. Der ydes ikke aktivitetstilskud efter denne bestemmelse til egentlige handicapidrætsforeninger. Deltagerne skal have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som gør, at de ikke kan deltage på et almindeligt hold. Deltagerne skal være handicappede i forhold til den aktivitet, de deltager i. Det forhøjede aktivitetstilskud til handicaphold udmøntes som 3 taksten for aktivitetstilskud. Ansøgninger om nye hold skal godkendes af forvaltningen Tilskud til handicapidrætsforeninger Kulturudvalget tager stilling til, om handicapidrætsforeninger kan godkendes under denne tilskudsordning. I forbindelse med vedtagelsen af det kommunale budget fastsætter Viborg Byråd den beløbsramme, der skal anvendes til tilskud til handicapidrætsklubber. 9

10 Aktivitetstilskud Til godkendte handicapidrætsforeninger ydes tilskud til folkeoplysende aktiviteter. Tilskuddet ydes som et tilskud pr. aktivt, kontingentbetalende medlem uanset alder og bopæl. Handicapidrætsforeninger skal opfylde følgende: Der skal være tale om handicaphold. Deltagerne skal have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som gør, at vedkommende ikke kan deltage på et almindeligt hold. Deltagerne skal være handicappet i forhold til den aktivitet, de deltager i Tilskud til medhjælp til medlemmer Inden for den afsatte beløbsramme ydes der tilskud til foreningens udgifter til aflønning af medhjælpere eller til skattefri godtgørelse til ulønnede medhjælpere, når foreningen har medlemmer, som i forbindelse med deltagelse i foreningens aktiviteter, har behov for medhjælp. Der ydes ikke tilskud til aflønning eller skattefri godtgørelse til ledere, trænere og instruktører Bevilling af tilskud Handicapidrætsforeningerne søger en gang årligt om tilskudstilsagn. På baggrund af ansøgningerne kan der afholdes et møde, der har til formål at opnå en aftale mellem foreningerne om fordelingen af tilskudsrammen. Kulturudvalget træffer beslutning om bevilling af tilskud Udbetaling Tilskud udbetales ratevis forud. Viborg Kommune varetager udbetaling af lønninger for de foreninger, der ønsker dette Afregning Tilskuddet afregnes på grundlag af faktiske lønomkostninger eller foreningens oplysninger om udgifter til skattefri godtgørelse til ulønnede medhjælpere Kursustilskud Der ydes 80 pct. tilskud til godkendte foreningers udgifter til uddannelse af egne ulønnede ledere og instruktører. Tilskuddet gives kun til foreninger og ikke enkeltpersoner. Der ydes ikke tilskud til befordring. Ordningen omfatter både tilskud til foreningers køb af uddannelse og foreningers udgifter til egne kurser. Ved egne kurser gives ikke tilskud til fortæring samt lokaleudgifter. Ansøgningsfristen fastsættes af Kulturudvalget. Ved ansøgning anvendes en særlig ansøgningsblanket suppleret med en beskrivelse af kurset samt dokumentation for afholdte tilskudsberettigede udgifter. Tilskuddet kan først udbetales, når kurset er afholdt. Tilskuddet pr. deltager pr. kursus kan højst udgøre kr. Kurset skal foregå i Danmark. Kulturudvalget kan i særlige tilfælde dispensere fra disse bestemmelser. 10

11 2.5. Lokaletilskud Godkendte foreninger, der er hjemmehørende i Viborg Kommune og som udøver folkeoplysende aktiviteter, kan søge lokaletilskud. Lokalerne skal ligge i Danmark eller i Sydslesvig Tilskud Der ydes lokaletilskud efter reglerne i folkeoplysningsloven. Supplerende bestemmelser for Viborg Kommune: Til godkendte lokaleudgifter ydes tilskud med 73 pct. af driftsudgifterne til lokaler, haller og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter. Der foretages ikke fradrag for medlemmer over 25 år. Ved beregning af tilskudsgrundlaget for almindelige lokaler og andre lokaler, inkl. ridehaller, anvendes den til enhver tid gældende timetakst i henhold til folkeoplysningsbekendtgørelsen. Tilskudsloft for idræts- og svømmehaller. Til idræts- og svømmehaller ydes ligeledes tilskud med 73 pct. Byrådet fastsætter årligt et tilskudsloft pr. time for leje af idræts- og svømmehaller. Kulturudvalget fastsætter nærmere bestemmelser om beregning af lokaletilskud Ansøgningsfrist For opnåelse af tilskud det efterfølgende år skal der inden en af Kulturudvalget fastsat frist indsendes budget over foreningens forventede lokaludgifter. Der skal senest 4 måneder efter afslutning af foreningens regnskabsår, indsendes lokaletilskudsregnskab, vedlagt fornøden dokumentation for udgifter og betaling. Forvaltningen afgør, hvad der er fornøden dokumentation Udbetaling Kulturudvalget fastsætter udbetalingsterminerne Nye lokaleudgifter Der skal indsendes ansøgning om tilskud til nye lokaleudgifter. Ved nye lokaleudgifter forstås udgifter, som kommunen ikke tidligere har givet tilskud til. Ansøgninger om nye lokaletilskud, der ikke tidligere har været givet bevilling til, forelægges Kulturudvalget til stillingtagen. Forvaltningen tager stilling til mindre, nye bevillinger af lokaletilskud. Større ansøgninger om nye lokaleudgifter indsendes inden en af Kulturudvalget fastsat frist. Ansøgninger forelægges Kulturudvalget til stillingtagen. Almindelig, løbende vedligeholdelse er tilskudsberettiget efter gældende praksis. Øvrig vedligeholdelsesarbejde skal for at kunne opnå tilskud forelægges til forhåndsgodkendelse, inden arbejdet påbegyndes. 1. Viborg Kommune kan undlade at yde tilskud til driftsudgifter til nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis Kulturudvalget kan anvise et egnet offentligt lokale. 2. Kulturudvalget kan træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til: Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til Nye lejemål i haller eller ændringer af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved eksisterende lejemål indebærer merudgifter for Byrådet Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for Byrådet, eller Nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for Byrådet. 11

12 2.6. Tilskud til folkeoplysende juniorklubber Der gælder en særlig tilskudsordning for godkendte juniorklubber, som henhører under folkeoplysningsloven. Klubberne skal have til formål at samle børn og unge på klassetrin til virksomhed og samvær i deres fritid. Viborg Byråd afsætter en beløbsramme til fordeling mellem klubberne. Kulturudvalget forestår fordelingen af rammen. Denne tilskudsordning henvender sig alene til godkendte juniorklubber for børn og unge i klasse. Kulturudvalget tager stilling til, om en ny klub kan godkendes efter denne ordning. I vurderingen indgår, at denne tilskudsordning er tiltænkt klubber i mindre bysamfund, hvor der ikke findes kommunale klubtilbud. Der ydes et samlet tilskudstilsagn til den enkelte klub. For at kunne få tilskud efter denne ordning, skal den enkelte klub have: 1) mindst 10 aktive, kontingentbetalende medlemmer, 2) mindst 5 ugentlige åbningstimer i sæsonen, 3) åbent i mindst 35 uger om året. Tilskuddet ydes som: 1) et grundtilskud pr. klub. 2) et tilskud pr. aktivt, kontingentbetalende medlem. Taksterne for grundtilskud og tilskud pr. medlem fastsættes i forbindelse med budgetlægningen. Tilskuddet pr. medlem kan ikke overstige det årlige beløb, medlemmet selv betaler i kontingent. Tilskudsperioden er kalenderåret. Der indsendes årligt ansøgning indeholdende plan for klubbens virksomhed. Kulturudvalget fastsætter ansøgningsfrist. Udbetaling af tilskud: Tilskud udbetales ratevis forud. Regnskab: Klubberne indsender revideret tilskudsregnskab inden en af Kulturudvalget fastsat frist. Regnskabet skal vise klubbens samlede virksomhed og skal herunder indeholde oplysninger om klubkontingenter herunder antallet af medlemmer, inventar og materialeudgifter inkl. udgifter til hobbyvirksomhed. Der vedlægges endvidere en inventarliste. Overgangsordning: Uden for disse retningslinier vedtages en overgangsordning i forhold til klubbernes 2011-tilskud. Ørum Ungdomsklub fungerer efter en tidligere vedtaget overgangsordning på 3 år (perioden 1. august juli 2012). Klubben fortsætter i denne, tidligere vedtagne, overgangsordning indtil tilskuddet til klubben ophører 31. juli Indgåelse af partnerskaber Kulturudvalget kan beslutte at indgå partnerskaber om løsning af konkrete opgaver. Kulturudvalget kan i den forbindelse beslutte at anvende en del af budgetrammen for tilskud til frivilligt, folkeoplysende foreningsarbejde til finansiering af disse opgaver. 12

13 3. Anvisning af offentlige lokaler og udendørsanlæg Udlån af ledige, kommunale lokaler og udendørsanlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i folkeoplysningsloven. Ved udlån af lokaler prioriteres godkendte foreninger først. Viborg Kommune udlåner derudover også lokaler til øvrige foreninger og sammenslutninger, der udøver folkeoplysende virksomhed Godkendte foreninger Klasselokaler Foreninger, sammenslutninger m.v. kan ansøge om lån af klasselokaler. Anvisning af skolelokaler sker på den enkelte skole. I tvivlstilfælde tager Kulturudvalget stilling til ansøgningen Gymnastiksale og udendørsanlæg Godkendte foreninger, sammenslutninger m.v. kan ansøge om lån af gymnastiksale og udendørsanlæg for den efterfølgende sæson. Foreningerne og skolerne aftaler selv indbyrdes lånet, og skolen indsender fordelingen til Kultur & Service. Tvivlstilfælde afgøres af Kulturudvalget Idrætshaller, svømmehaller m.v. Godkendte foreninger kan ansøge om lån af lokaler for den efterfølgende sæson. En gang årligt afholdes lokalefordelingsmøde på grundlag af indsendte ansøgninger. Formålet med lokalefordelingsmødet er, at foreningerne selv aftaler fordeling af de tider, der er til rådighed. Opnås der ikke enighed afgøres fordelingen af Kulturudvalget. Kultur & Service fastsætter hvert år fristen for at søge om lokaler i passende tid forud for lokalefordelingsmødet Øvrige kommunale lokaler Anvisning af lokaler foregår på den enkelte skole/center/bibliotek/institution. Tvivlstilfælde afgøres af Kulturudvalget Ikke-godkendte foreninger Resterende tider tilbydes ikke-godkendte foreninger og sammenslutninger, der udøver folkeoplysende virksomhed. Disse foreninger/sammenslutninger kan låne lokaler, når der er mindst 5 betalende, aktive medlemmer Lån i løbet af sæsonen Der er løbende mulighed for at søge om lån af ledige lokaler og udendørsanlæg, når den årlige lokalefordeling for sæsonen er foretaget Betaling for brug af offentlige lokaler og udendørsanlæg Gebyr for lån af offentlige lokaler fastsættes i forbindelse med budgetlægningen. Tvivlstilfælde om hvilket lokalefordelingsområde det enkelte lokale henhører under afgøres af Kulturudvalget. 13

14 4. Start- og udviklingspulje Byrådet afsætter i budgettet årligt en beløbsramme til en start- og udviklingspulje. Puljen kan anvendes til følgende folkeoplysende formål: nye initiativer udviklingsarbejde enkeltstående projekter Puljen kan endvidere anvendes til særlige formål/særlige situationer inden for folkeoplysningen. Puljen administreres af Kulturudvalget. Der kan fastsættes temaer for hele eller dele af den årlige beløbsramme til særlige formål. Puljen kan anvendes til tilskud eller til kommunale initiativer. Kulturudvalget kan fastsætte nærmere betingelser ved ydelse af tilskud, f.eks. til dokumentation/rapportering samt regnskab. Kulturudvalget kan fravige kravet om foreningsdannelse ved ydelse af tilskud efter denne pulje. 5. Afgrænsning 5.1. Hvem er omfattet af retningslinierne? Foreninger, der tilbyder folkeoplysende virksomhed inden for rammerne af folkeoplysningsloven, er støtteberettigede. Kulturudvalget afgør, om en forening er støtteberettiget Godkendelse af foreninger Kultur & Service tager stilling til, om en forening kan godkendes på grundlag af bestemmelserne i folkeoplysningsloven. Forvaltningen tager stilling på grundlag af foreningens vedtægter og eventuelt andre oplysninger om foreningens virke Støtteberettiget virksomhed Kulturudvalget beslutter og afgrænser, hvad der er støtteberettiget, folkeoplysende virksomhed Beretninger Foreninger skal som udgangspunkt ikke indsende årlige beretninger. Kulturudvalget og forvaltningen kan anmode om beretninger. 14

15 6. Regnskab og revision Kulturudvalget kan fastsætte nærmere regler om regnskab og revision for tilskud efter disse retningslinier Regnskab Bestemmelserne om aflæggelse af regnskab for de enkelte tilskudsområder fremgår af de pågældende afsnit i disse retningslinier Revision - voksenundervisning Foreninger, der får et årligt, kommunalt tilskud på over kr., skal anvende nedenstående regler om revision af regnskaber for større tilskud, afsnit 6.5. Foreninger, der får et årligt, kommunalt tilskud på under kr., skal anvende nedenstående regler om revision af regnskab for mindre tilskud, afsnit Revision - foreningsarbejde Foreninger, der får et årligt kommunalt tilskud på over kr., skal anvende nedenstående regler om revision af regnskaber for større tilskud, afsnit 6.5. Foreninger, der får et årligt, kommunalt tilskud på under kr. skal anvende nedenstående regler om revision af regnskaber for mindre tilskud, afsnit Revision af mindre tilskud a. Ved revisionen skal det efterprøves, om tilskudsregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. b. Foreningen skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af regnskabet og de tilskudsudløsende faktorer. Revisor har adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal have de oplysninger og den bistand som revisor anser for nødvendige for udførelsen af sit erhverv. c. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give foreningen meddelelse herom og påse, at foreningen inden 3 uger giver Viborg Kommune meddelelse herom. Revisors bemærkninger sendes sammen med meddelelsen. Hvis dette ikke sker, skal revisor snarest underrette Viborg Kommune. d. Ved revisionen skal revisor blandt andet efterprøve, 1. at foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne i eller i henhold til loven. 2. at foreningens oplysninger til brug ved beregning af tilskud er korrekte. 3. at lønudgifter til voksenundervisning er beregnet og udbetalt i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af finansministeriet eller den, ministeren har bemyndiget hertil, og 4. at der foreligger dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling ved virksomheden efter folkeoplysningsloven kapitel 4 og 5. e. Det reviderede regnskab forsynes med påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i disse retningslinier. Forbehold skal fremgå af påtegningen. 15

16 6.5. Revision af større tilskud a. Reglerne i afsnit 6.4., a-d, gælder tilsvarende for revision af større tilskud. Revisionen skal foretages af en professionel revisor og i overensstemmelse med god revisionsskik. b. Revisionen kan udføres ved stikprøvevise undersøgelser. Revisionens omfang må tilpasses foreningens administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. c. Revisor foretager normalt revision i årets løb. Revisor foretager mindst en gang årligt et uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn. Som led i revisionen undersøger revisor eksisterende forretningsgange, herunder forretningsgange vedrørende registrering af tilskudsudløsende faktorer, for at påse, om den interne kontrol er betryggende. d. Revisor fører en revisionsprotokol. I revisionsprotokollen indføres beretning om, hvilket revisionsarbejde der er udført, samt om alle væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger. Ved revisionen af årsregnskabet indføres endvidere en erklæring om, 1. at revisor opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser. 2. at revisor under sin revision har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. 3. at revisor anser regnskabet for aflagt i overensstemmelse med gældende regler og 4. at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og at tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler. I revisionsprotokollen indføres endvidere oplysninger om særlige kontrolarbejder, afgivelse af særlige beretninger, rådgivning eller assistance. Det reviderede regnskab forsynes med påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i disse retningslinier. Forbehold skal fremgå af påtegningen. Genpart af årets revisionsprotokollater indsendes af foreningen til Viborg Kommune med det påtegnede tilskudsregnskab. 16

17 7. Frister, udbetalingsterminer mv. Voksenundervisning Frist for ansøgning om tilskud til voksenundervisning det kommende år samt omfordeling af tilskud i indeværende år: 1. november. Afregningsfrist (tilskudsregnskab og statistik): 1. april året efter. Udbetaling af tilskud: Ratevis: januar og august Frivilligt foreningsarbejde Aktivitetstilskud Ansøgningsfrist: 1. maj Udbetaling af tilskud: Ratevis: 2. og 4. kvartal Kursustilskud Løbende ansøgning. Kursustilskud skal være afregnet senest et år efter kursets afslutning. Klubtilskud Ansøgningsfrist for nye klubber: 1. maj året før. Regnskab indsendes senest 1. april året efter. Lokaletilskud Ansøgning med budget for lokaleudgifter indsendes senest 1. december året før. Ansøgning om nye, større lokaleudgifter indsendes senest 1. maj året før. Tilskudsregnskab: Senest 4 måneder efter afslutningen af foreningens regnskabsår. A conto tilskud udbetales i 1. og 3. kvartal. Lokaleanvisning Fristen fastsættes hvert år. 17

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Indhold Frivillighedspolitikken rammer og vilkår... 3 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning... 4 Formål... 4 Betingelser

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

I. Folkeoplysende voksenundervisning

I. Folkeoplysende voksenundervisning Sendes senest den 27. maj 2009 til 2008 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn og adresse Kommunenr.: Kommunenavn: Statistikoplysninger vedrørende lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst 1 af 8 10-08-2011 09:42 LBK nr 854 af 11/07/2011 Gældende (Folkeoplysningsloven) Offentliggørelsesdato: 19-07-2011 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og rammer for

Læs mere

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 34 gælder først fuldt ud fra 1. januar 2012, jf. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011.

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 34 gælder først fuldt ud fra 1. januar 2012, jf. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011. LBK nr 854 af 11/07/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2015 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Uddannelsesstyrelsen, j. nr. 188.14H.261 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til revideret regelsæt

Forslag til revideret regelsæt Forslag til revideret regelsæt Titel: Fredensborg Reglerne for aftenskoler - regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2015 Indholdsfortegnelse Folkeoplysende foreninger... 3 Børneattester... 4 Medlemstilskud... 4 Åbne klubber... 5 Lokaletilskud... 5 Lokaletilskud til Fitness-foreninger...6

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Den frie folkeoplysende virksomhed. Kapitel 1 Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed

Den frie folkeoplysende virksomhed. Kapitel 1 Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed Lederhåndbog side 2.1.1 Teknisk sammenskrivning af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

Faaborg-MidtfynOrdningen

Faaborg-MidtfynOrdningen Faaborg-MidtfynOrdningen Indholdsfortegnelse Formål...3 Hvem kan få støtte?... 3 Begrænsninger... 3 Ansvar... 3 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I)...4 Formål... 4 Krav til den folkeoplysende

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Foreningsarbejdet 2014

Foreningsarbejdet 2014 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsarbejdet 2014... 3 Folkeoplysende foreninger... 4 Børneattester... 5 Medlemstilskud... 5 Åbne klubber...6 Lokaletilskud...6 Lokaletilskud

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning!

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Inge Brusgaard Fritidsområdet Aalborgmodellen Tilskuddet (a conto) beregnes ud fra antal afviklede undervisningstimer i det seneste afsluttede

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED STRUER KOMMUNE 2011 1. udgave Det må du Det kan du Sådan gør du Her henvender du dig Efter reglerne fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning, ministerielle

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemsaktivitetstilskud... 6 Tilskud til rekvisitter... 8 Fifty-Fifty-puljen...

Læs mere

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Introduktion Med denne folder søger Sport & Fritid at skabe et overblik over, hvilke revisionsregler der

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilskudsordning for Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune Kontaktpersoner i Kultur, Plan og Fritid Else G. Andersen Lise Aslak

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Hjerm Ungdomsklub Resen-Humlum-Bremdal Ungdomsklub Ungt Forum i Asp Vejrum Ungdomsklub Struer Kommune Sekretariatet

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1 FORMÅL Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter, der primært giver børn og unge under 25 år mulighed for at deltage

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Vejledning for bestyrelse og revisorer. for foreninger i Aarhus Kommune, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven

Vejledning for bestyrelse og revisorer. for foreninger i Aarhus Kommune, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Vejledning for bestyrelse og revisorer for foreninger i Aarhus Kommune, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Introduktion Med denne folder søger Sport & Fritid at skabe et overblik

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN Retningslinjerne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret juni 2013 . INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL FOLKEOPLYSNING

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger der vil søge tilskud til aftenskoler Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Fredensborg Reglerne er regelsættet for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Fredensborg Kommune. Denne folder oplyser om tilskudsmuligheder

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 4 Formål.

Læs mere

VEJLEDNING TIL "Ansøgning om godkendelse som forening" Folkeoplysende voksenundervisning.

VEJLEDNING TIL Ansøgning om godkendelse som forening Folkeoplysende voksenundervisning. Foreninger, hvis hovedformål er at drive folkeoplysende voksenundervisning, skal have en bestyrelse på mindst 5 medlemmer samt vedtægter med et formuleret formål. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 FORENINGSGUIDEN Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 Vedtaget på Sammenlægningsudvalgsmødet den 6. december 2006 Revideret og godkendt

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid Tilskudsregler Folkeoplysning Skole, Kultur og Fritid Indledning Sekretariatet for Fritid & Kultur har i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget udarbejdet tilskudsregler for samtlige folkeoplysende foreninger

Læs mere

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015.

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015. NYT FRA KULTUR- OG FRITIDSMEDARBEJDER SUSANNE PETERSEN susanne.petersen@kalundborg.dk - tlf. 59 53 59 15 Ansøgning om tilskud fra Folkeoplysningsudvalget Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af

Læs mere

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013 Aftenskoler Roskilde Revision 2012 opfølgning på 2014 notat af december 2013 Opfølgning på tidligere afgivet notat Nærværende notat er en opfølgning på vores tidligere fremsendte notat af 11. december

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

REVISION AF KOMMUNALE TILSKUD EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN ga1dende for kredse i Struer Kommune

REVISION AF KOMMUNALE TILSKUD EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN ga1dende for kredse i Struer Kommune REVISION AF KOMMUNALE TILSKUD EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN ga1dende for kredse i Struer Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 9. december 1997 K1-83. 15.07P27 Der fastsattes nedennawnte krav til revision

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere