Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012"

Transkript

1 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011

2 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December / :51:19

3 Indholdsfortegnelse 1. Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til voksenundervisning Deltagerbetaling Afregning og afgivelse af oplysninger i øvrigt Regnskab og revision Lokaletilskud Tilskud til frivilligt, folkeoplysende foreningsarbejde Aktivitetstilskud for børn og unge Forhøjet aktivitetstilskud til handicaphold i almindelige foreninger Tilskud til handicapidrætsforeninger Kursustilskud Lokaletilskud Tilskud til folkeoplysende juniorklubber Indgåelse af partnerskaber Anvisning af offentlige lokaler og udendørsanlæg Godkendte foreninger Ikke-godkendte foreninger Lån i løbet af sæsonen Betaling for brug af offentlige lokaler og udendørsanlæg Start- og udviklingspulje Afgrænsning Hvem er omfattet af retningslinierne? Godkendelse af foreninger Støtteberettiget virksomhed Beretninger Regnskab og revision Regnskab Revision - voksenundervisning Revision - foreningsarbejde Revision af mindre tilskud Revision af større tilskud Frister, udbetalingsterminer mv

4

5 1. Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 1.1. Tilskud til voksenundervisning Godkendte foreninger, der tilbyder undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter, kan søge tilskud til undervisning. Disse foreninger benævnes i disse retningslinier: aftenskoler. Tilskud ydes til aflønning af lærere og ledere og debatskabende aktiviteter. Undervisningen skal foregå i Viborg Kommune, men Folkeoplysningsudvalget kan i særlige tilfælde dispensere herfra Tilskudsperioden Der er én årlig fordeling af tilskud. Kulturudvalget fastsætter ansøgningsfristen. Tilskudsperioden følger kalenderåret Tilskudsgrundlaget Grundlaget for tilskudstilsagn er den enkelte aftenskoles skønnede, tilskudsberettigede lønudgifter for det på ansøgningstidspunktet indeværende tilskudsår (kalenderår) Tilskudsberegning Den samlede beløbsramme, der er til rådighed for tilskud til voksenundervisning deles i to puljer: 1) grundtilskud 2) supplerende grundtilskud til handicapundervisning. Puljen til grundtilskud fordeles forholdsmæssigt mellem de ansøgende aftenskoler ud fra det i afsnit nævnte tilskudsgrundlag. Puljen til supplerende grundtilskud fordeles forholdsmæssigt mellem de ansøgende aftenskoler, der har handicapundervisning, ud fra det i afsnit nævnte tilskudsgrundlag, dog alene tilskudsberettigede lønudgifter til handicapundervisning. Tilskudsbrøkerne angiver den andel af lønudgifterne, som det samlede kommunale tilskud til undervisning højst kan udgøre. Almen undervisning 1/3 Handicapundervisning 7/9 Kulturudvalget afgør i tvivlstilfælde, om der er tale om almen eller handicapundervisning. Der gives ikke forhøjet tilskud til instrumentalundervisning Omfordeling af tilskudsmidler til voksenundervisning Ud fra det i afsnit nævnte tilskudsgrundlag foretages for indeværende tilskudsår en omfordeling af tilskudsmidler. Udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer omregnes til timer med den gældende lønsats Betingelser for tilskud til handicapundervisning Ved handicapundervisning kan kun deltage personer, der er handicappede i forhold til undervisningen i det konkrete fag/emne. Det er skolelederens ansvar at sikre dette. Hver deltager i handicapundervisning afgiver pr. hold en skriftlig erklæring til aftenskolen om, at vedkommende er handicappet i forhold til det konkrete emne, der undervises i. Kulturudvalget kan efter ansøgning fritage en aftenskole for at indhente erklæringer. Der kan højst være 7 deltagere på et handicaphold. Undervisning på hold, hvor der både er handicappede og ikke-handicappede deltagere, betragtes ved tilskudsberegningen som almindelige hold. 5

6 Kulturudvalget kan i særlige tilfælde dispensere herfra. Kulturudvalget kan inden for de fastsatte regler afgøre, om betingelserne for tilskud til handicapundervisning er opfyldt Debatskabende aktiviteter I henhold til Folkeoplysningsloven skal den enkelte forening afsætte en pulje på 10 pct. af den samlede bevilling til debatskabende aktiviteter, der kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn. Kulturudvalget kan inden for rammerne af folkeoplysningsloven fastsætte nærmere retningslinier for anvendelsen af puljen, herunder regler for afregning af tilskud Fleksible tilrettelæggelsesformer I henhold til folkeoplysningsloven kan den enkelte forening afsætte op til 40 pct. af dens samlede bevilling til aktiviteter, tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, der kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn. Kulturudvalget kan fastsætte nærmere retningslinier for anvendelsen af puljen, herunder regler for afregning samt hvordan tilskud anvendt til fleksible tilrettelæggelsesformer indgår i tilskudsgrundlaget for beregning af næste års tilskud Regler for anvendelsen af den enkelte aftenskoles pulje: Løn til den person, der underviser (satsen fra ministeriet skal ikke følges) Lederhonorar, dog højst 20 % af foreningens udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer Udgifter til etablering af internetadgang til undervisere på hold inden for fjernundervisning Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi Annoncering Lokaleudgifter Andre udgiftstyper må afholdes af aftenskolen, typisk via deltagerbetalingen. Udgifterne til fleksible tilrettelæggelsesformer omregnes til timer med den sidste nye sats fra ministeriet og indgår i aftenskolens beregning af næste års ansøgning om tilskud til voksenundervisning Nye ansøgere Nye ansøgere, der har søgt rettidigt om tilskud til det følgende tilskudsår, indgår i fordelingen af den samlede ramme til området. Ansøgninger i løbet af året behandles af Kulturudvalget, der i det omfang der er midler til rådighed kan yde tilskud efter konkret vurdering Ikke tilskudsberettiget virksomhed Der ydes ikke tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag, hvis formål er agitation, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro. Der ydes ikke tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag inden for spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans eller til emner om fremstilling af alkoholiske drikke. Dette gælder både teoretisk undervisning inden for områderne og udøvelse i praksis. Motionsgymnastik betragtes som idræt, der ikke kan få tilskud. Bevægelsesfag i øvrigt er tilskudsberettiget. Der ydes ikke tilskud til undervisning i vand Administration af løn Viborg Kommune varetager administration af lønninger for de foreninger, der ønsker dette. Kulturudvalget kan beslutte, at foreninger, der er tilknyttet en landsdækkende organisation, som får tipsmidler, skal betale et af udvalget fastsat gebyr for denne serviceydelse. 6

7 Udbetaling af tilskud Foreninger, der selv forestår lønudbetaling, får bevillingen ratevis udbetalt. Foreninger, hvor kommunen forestår lønudbetalingen, udbetales de 10 pct. af bevillingen til debatskabende arrangementer ultimo januar. Tilskuddet til lønninger udbetales ikke, men henstår til løbende lønudbetalinger Indgåelse af partnerskaber Kulturudvalget kan beslutte at indgå partnerskaber om løsning af konkrete opgaver. Kulturudvalget kan i den forbindelse beslutte at anvende en del af budgetrammen for voksenundervisning til finansiering af disse opgaver Deltagerbetaling Deltagerne betaler for at deltage i voksenundervisning efter disse retningslinier. Kulturudvalget kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, fravige kravet om deltagerbetaling Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling (pensionister) (Kommentar: Der er en forsøgsordning i gang. Når denne forsøgsordning evalueres, skal der tages stilling til, hvordan en eventuel fremtidig pensionisttilskudsordning skal se ud) Der ydes tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for førtids- og folkepensionister med bopæl i Viborg Kommune. Der ydes højst tilskud til 12 personer pr. hold. Tilskuddet udbetales til den forening, der afholder undervisningen, med henblik på ydelse af en tilsvarende rabat i deltagerbetalingen. Taksten fastsættes årligt i forbindelse med budgetlægningen. Taksten reguleres i forhold til timesatsen for lærerløn året før. Der gives kun tilskud til kurser afholdt i Viborg Kommune Afregning og afgivelse af oplysninger i øvrigt Regnskabsperioden er kalenderåret. Kulturudvalget fastsætter afregningsfrist. Oplysninger til brug for afregning af mellemkommunal betaling med andre kommuner samt oplysninger til brug for udbetaling af tilskud for pensionister indsendes halvårligt senest ved udgangen af et halvår Overførsel af pulje til debatskabende aktiviteter til efterfølgende tilskudsår En forening kan vælge at overføre et års helt eller delvist uforbrugte pulje til debatskabende aktiviteter til det efterfølgende tilskudsår, hvorefter det afregnes Regnskab og revision Det samlede årlige tilskud til en forening, der tilbyder voksenundervisning, kan inden for den bevilgede tilskudsramme højst udgøre: 1/3 af udgifterne til almen undervisning, instrumentalundervisning og foredrag 7/9 af udgifterne til handicapundervisning Tilskuddet ydes kun til tilskudsberettigede lønudgifter til lærerløn, foredragshonorar og lederhonorar. Aflønning skal for at være tilskudsberettiget ske efter reglerne i undervisningsministeriets cirkulære herom. Tilskudsregnskab aflægges på et af forvaltningen udarbejdet skema. 7

8 1.5. Lokaletilskud Der ydes tilskud til driftsudgifter til almindelige lokaler og andre lokaler, herunder faglokaler og haller, der ejes eller lejes af foreninger til undervisning m.v. Tilskuddet ydes her forholdsmæssigt til godkendte lokaleudgifter, dog højst 75 pct. tilskud. Kommunen kan undlade at yde tilskud, hvis der kan anvises et egnet, offentligt lokale. Ansøgning om tilskud til lokaleudgifter skal indsendes sammen med ansøgning om tilskud til undervisning m.v. Der fremsendes dokumentation for afholdte lokaleudgifter. 8

9 2. Tilskud til frivilligt, folkeoplysende foreningsarbejde 2.1. Aktivitetstilskud for børn og unge Til godkendte foreninger ydes tilskud til folkeoplysende aktiviteter. Tilskuddet ydes som et tilskud pr. aktivt, kontingentbetalende medlem under 25 år (dvs år inkl.), uanset medlemmets bopæl. Tilskuddet pr. medlem kan ikke overstige det årlige beløb, medlemmet selv betaler i kontingent. Der ydes tilskud pr. medlem pr. aktivitet. Kulturudvalget kan fastsætte en nærmere definition af aktiviteter. Fravigelse af krav om deltagerbetaling: Aktive medlemmer under 25 år, der af foreningen er fritaget for kontingent, fordi de fungerer som frivillige, ulønnede ledere/trænere i foreningen, kan udløse aktivitetstilskud som kontingentbetalende medlemmer. Kulturudvalget kan derudover i særlige tilfælde godkende fravigelse af kravet om deltagerbetaling Taksten for aktivitetstilskud Taksten pr. medlem for aktivitetstilskud fastsættes i forbindelse med budgetlægningen Tilskudsgrundlaget Grundlaget for tilskud er foreningernes faktiske aktivitetsmedlemstal i kalenderåret før eller i foreningens senest afsluttede regnskabsår. For nye foreninger beregnes et forventet aktivitetstilskud, der reguleres, når det faktiske medlemstal foreligger året efter Ansøgningsfrist Kulturudvalget fastsætter ansøgningsfristen Udbetaling Kulturudvalget fastsætter udbetalingsterminerne Forhøjet aktivitetstilskud til handicaphold i almindelige foreninger Der ydes forhøjet aktivitetstilskud for handicappede medlemmer (uanset alder), når følgende er opfyldt: Der skal være tale om handicaphold i en almindelig forening. Der ydes ikke aktivitetstilskud efter denne bestemmelse til egentlige handicapidrætsforeninger. Deltagerne skal have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som gør, at de ikke kan deltage på et almindeligt hold. Deltagerne skal være handicappede i forhold til den aktivitet, de deltager i. Det forhøjede aktivitetstilskud til handicaphold udmøntes som 3 taksten for aktivitetstilskud. Ansøgninger om nye hold skal godkendes af forvaltningen Tilskud til handicapidrætsforeninger Kulturudvalget tager stilling til, om handicapidrætsforeninger kan godkendes under denne tilskudsordning. I forbindelse med vedtagelsen af det kommunale budget fastsætter Viborg Byråd den beløbsramme, der skal anvendes til tilskud til handicapidrætsklubber. 9

10 Aktivitetstilskud Til godkendte handicapidrætsforeninger ydes tilskud til folkeoplysende aktiviteter. Tilskuddet ydes som et tilskud pr. aktivt, kontingentbetalende medlem uanset alder og bopæl. Handicapidrætsforeninger skal opfylde følgende: Der skal være tale om handicaphold. Deltagerne skal have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som gør, at vedkommende ikke kan deltage på et almindeligt hold. Deltagerne skal være handicappet i forhold til den aktivitet, de deltager i Tilskud til medhjælp til medlemmer Inden for den afsatte beløbsramme ydes der tilskud til foreningens udgifter til aflønning af medhjælpere eller til skattefri godtgørelse til ulønnede medhjælpere, når foreningen har medlemmer, som i forbindelse med deltagelse i foreningens aktiviteter, har behov for medhjælp. Der ydes ikke tilskud til aflønning eller skattefri godtgørelse til ledere, trænere og instruktører Bevilling af tilskud Handicapidrætsforeningerne søger en gang årligt om tilskudstilsagn. På baggrund af ansøgningerne kan der afholdes et møde, der har til formål at opnå en aftale mellem foreningerne om fordelingen af tilskudsrammen. Kulturudvalget træffer beslutning om bevilling af tilskud Udbetaling Tilskud udbetales ratevis forud. Viborg Kommune varetager udbetaling af lønninger for de foreninger, der ønsker dette Afregning Tilskuddet afregnes på grundlag af faktiske lønomkostninger eller foreningens oplysninger om udgifter til skattefri godtgørelse til ulønnede medhjælpere Kursustilskud Der ydes 80 pct. tilskud til godkendte foreningers udgifter til uddannelse af egne ulønnede ledere og instruktører. Tilskuddet gives kun til foreninger og ikke enkeltpersoner. Der ydes ikke tilskud til befordring. Ordningen omfatter både tilskud til foreningers køb af uddannelse og foreningers udgifter til egne kurser. Ved egne kurser gives ikke tilskud til fortæring samt lokaleudgifter. Ansøgningsfristen fastsættes af Kulturudvalget. Ved ansøgning anvendes en særlig ansøgningsblanket suppleret med en beskrivelse af kurset samt dokumentation for afholdte tilskudsberettigede udgifter. Tilskuddet kan først udbetales, når kurset er afholdt. Tilskuddet pr. deltager pr. kursus kan højst udgøre kr. Kurset skal foregå i Danmark. Kulturudvalget kan i særlige tilfælde dispensere fra disse bestemmelser. 10

11 2.5. Lokaletilskud Godkendte foreninger, der er hjemmehørende i Viborg Kommune og som udøver folkeoplysende aktiviteter, kan søge lokaletilskud. Lokalerne skal ligge i Danmark eller i Sydslesvig Tilskud Der ydes lokaletilskud efter reglerne i folkeoplysningsloven. Supplerende bestemmelser for Viborg Kommune: Til godkendte lokaleudgifter ydes tilskud med 73 pct. af driftsudgifterne til lokaler, haller og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter. Der foretages ikke fradrag for medlemmer over 25 år. Ved beregning af tilskudsgrundlaget for almindelige lokaler og andre lokaler, inkl. ridehaller, anvendes den til enhver tid gældende timetakst i henhold til folkeoplysningsbekendtgørelsen. Tilskudsloft for idræts- og svømmehaller. Til idræts- og svømmehaller ydes ligeledes tilskud med 73 pct. Byrådet fastsætter årligt et tilskudsloft pr. time for leje af idræts- og svømmehaller. Kulturudvalget fastsætter nærmere bestemmelser om beregning af lokaletilskud Ansøgningsfrist For opnåelse af tilskud det efterfølgende år skal der inden en af Kulturudvalget fastsat frist indsendes budget over foreningens forventede lokaludgifter. Der skal senest 4 måneder efter afslutning af foreningens regnskabsår, indsendes lokaletilskudsregnskab, vedlagt fornøden dokumentation for udgifter og betaling. Forvaltningen afgør, hvad der er fornøden dokumentation Udbetaling Kulturudvalget fastsætter udbetalingsterminerne Nye lokaleudgifter Der skal indsendes ansøgning om tilskud til nye lokaleudgifter. Ved nye lokaleudgifter forstås udgifter, som kommunen ikke tidligere har givet tilskud til. Ansøgninger om nye lokaletilskud, der ikke tidligere har været givet bevilling til, forelægges Kulturudvalget til stillingtagen. Forvaltningen tager stilling til mindre, nye bevillinger af lokaletilskud. Større ansøgninger om nye lokaleudgifter indsendes inden en af Kulturudvalget fastsat frist. Ansøgninger forelægges Kulturudvalget til stillingtagen. Almindelig, løbende vedligeholdelse er tilskudsberettiget efter gældende praksis. Øvrig vedligeholdelsesarbejde skal for at kunne opnå tilskud forelægges til forhåndsgodkendelse, inden arbejdet påbegyndes. 1. Viborg Kommune kan undlade at yde tilskud til driftsudgifter til nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis Kulturudvalget kan anvise et egnet offentligt lokale. 2. Kulturudvalget kan træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til: Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til Nye lejemål i haller eller ændringer af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved eksisterende lejemål indebærer merudgifter for Byrådet Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for Byrådet, eller Nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for Byrådet. 11

12 2.6. Tilskud til folkeoplysende juniorklubber Der gælder en særlig tilskudsordning for godkendte juniorklubber, som henhører under folkeoplysningsloven. Klubberne skal have til formål at samle børn og unge på klassetrin til virksomhed og samvær i deres fritid. Viborg Byråd afsætter en beløbsramme til fordeling mellem klubberne. Kulturudvalget forestår fordelingen af rammen. Denne tilskudsordning henvender sig alene til godkendte juniorklubber for børn og unge i klasse. Kulturudvalget tager stilling til, om en ny klub kan godkendes efter denne ordning. I vurderingen indgår, at denne tilskudsordning er tiltænkt klubber i mindre bysamfund, hvor der ikke findes kommunale klubtilbud. Der ydes et samlet tilskudstilsagn til den enkelte klub. For at kunne få tilskud efter denne ordning, skal den enkelte klub have: 1) mindst 10 aktive, kontingentbetalende medlemmer, 2) mindst 5 ugentlige åbningstimer i sæsonen, 3) åbent i mindst 35 uger om året. Tilskuddet ydes som: 1) et grundtilskud pr. klub. 2) et tilskud pr. aktivt, kontingentbetalende medlem. Taksterne for grundtilskud og tilskud pr. medlem fastsættes i forbindelse med budgetlægningen. Tilskuddet pr. medlem kan ikke overstige det årlige beløb, medlemmet selv betaler i kontingent. Tilskudsperioden er kalenderåret. Der indsendes årligt ansøgning indeholdende plan for klubbens virksomhed. Kulturudvalget fastsætter ansøgningsfrist. Udbetaling af tilskud: Tilskud udbetales ratevis forud. Regnskab: Klubberne indsender revideret tilskudsregnskab inden en af Kulturudvalget fastsat frist. Regnskabet skal vise klubbens samlede virksomhed og skal herunder indeholde oplysninger om klubkontingenter herunder antallet af medlemmer, inventar og materialeudgifter inkl. udgifter til hobbyvirksomhed. Der vedlægges endvidere en inventarliste. Overgangsordning: Uden for disse retningslinier vedtages en overgangsordning i forhold til klubbernes 2011-tilskud. Ørum Ungdomsklub fungerer efter en tidligere vedtaget overgangsordning på 3 år (perioden 1. august juli 2012). Klubben fortsætter i denne, tidligere vedtagne, overgangsordning indtil tilskuddet til klubben ophører 31. juli Indgåelse af partnerskaber Kulturudvalget kan beslutte at indgå partnerskaber om løsning af konkrete opgaver. Kulturudvalget kan i den forbindelse beslutte at anvende en del af budgetrammen for tilskud til frivilligt, folkeoplysende foreningsarbejde til finansiering af disse opgaver. 12

13 3. Anvisning af offentlige lokaler og udendørsanlæg Udlån af ledige, kommunale lokaler og udendørsanlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i folkeoplysningsloven. Ved udlån af lokaler prioriteres godkendte foreninger først. Viborg Kommune udlåner derudover også lokaler til øvrige foreninger og sammenslutninger, der udøver folkeoplysende virksomhed Godkendte foreninger Klasselokaler Foreninger, sammenslutninger m.v. kan ansøge om lån af klasselokaler. Anvisning af skolelokaler sker på den enkelte skole. I tvivlstilfælde tager Kulturudvalget stilling til ansøgningen Gymnastiksale og udendørsanlæg Godkendte foreninger, sammenslutninger m.v. kan ansøge om lån af gymnastiksale og udendørsanlæg for den efterfølgende sæson. Foreningerne og skolerne aftaler selv indbyrdes lånet, og skolen indsender fordelingen til Kultur & Service. Tvivlstilfælde afgøres af Kulturudvalget Idrætshaller, svømmehaller m.v. Godkendte foreninger kan ansøge om lån af lokaler for den efterfølgende sæson. En gang årligt afholdes lokalefordelingsmøde på grundlag af indsendte ansøgninger. Formålet med lokalefordelingsmødet er, at foreningerne selv aftaler fordeling af de tider, der er til rådighed. Opnås der ikke enighed afgøres fordelingen af Kulturudvalget. Kultur & Service fastsætter hvert år fristen for at søge om lokaler i passende tid forud for lokalefordelingsmødet Øvrige kommunale lokaler Anvisning af lokaler foregår på den enkelte skole/center/bibliotek/institution. Tvivlstilfælde afgøres af Kulturudvalget Ikke-godkendte foreninger Resterende tider tilbydes ikke-godkendte foreninger og sammenslutninger, der udøver folkeoplysende virksomhed. Disse foreninger/sammenslutninger kan låne lokaler, når der er mindst 5 betalende, aktive medlemmer Lån i løbet af sæsonen Der er løbende mulighed for at søge om lån af ledige lokaler og udendørsanlæg, når den årlige lokalefordeling for sæsonen er foretaget Betaling for brug af offentlige lokaler og udendørsanlæg Gebyr for lån af offentlige lokaler fastsættes i forbindelse med budgetlægningen. Tvivlstilfælde om hvilket lokalefordelingsområde det enkelte lokale henhører under afgøres af Kulturudvalget. 13

14 4. Start- og udviklingspulje Byrådet afsætter i budgettet årligt en beløbsramme til en start- og udviklingspulje. Puljen kan anvendes til følgende folkeoplysende formål: nye initiativer udviklingsarbejde enkeltstående projekter Puljen kan endvidere anvendes til særlige formål/særlige situationer inden for folkeoplysningen. Puljen administreres af Kulturudvalget. Der kan fastsættes temaer for hele eller dele af den årlige beløbsramme til særlige formål. Puljen kan anvendes til tilskud eller til kommunale initiativer. Kulturudvalget kan fastsætte nærmere betingelser ved ydelse af tilskud, f.eks. til dokumentation/rapportering samt regnskab. Kulturudvalget kan fravige kravet om foreningsdannelse ved ydelse af tilskud efter denne pulje. 5. Afgrænsning 5.1. Hvem er omfattet af retningslinierne? Foreninger, der tilbyder folkeoplysende virksomhed inden for rammerne af folkeoplysningsloven, er støtteberettigede. Kulturudvalget afgør, om en forening er støtteberettiget Godkendelse af foreninger Kultur & Service tager stilling til, om en forening kan godkendes på grundlag af bestemmelserne i folkeoplysningsloven. Forvaltningen tager stilling på grundlag af foreningens vedtægter og eventuelt andre oplysninger om foreningens virke Støtteberettiget virksomhed Kulturudvalget beslutter og afgrænser, hvad der er støtteberettiget, folkeoplysende virksomhed Beretninger Foreninger skal som udgangspunkt ikke indsende årlige beretninger. Kulturudvalget og forvaltningen kan anmode om beretninger. 14

15 6. Regnskab og revision Kulturudvalget kan fastsætte nærmere regler om regnskab og revision for tilskud efter disse retningslinier Regnskab Bestemmelserne om aflæggelse af regnskab for de enkelte tilskudsområder fremgår af de pågældende afsnit i disse retningslinier Revision - voksenundervisning Foreninger, der får et årligt, kommunalt tilskud på over kr., skal anvende nedenstående regler om revision af regnskaber for større tilskud, afsnit 6.5. Foreninger, der får et årligt, kommunalt tilskud på under kr., skal anvende nedenstående regler om revision af regnskab for mindre tilskud, afsnit Revision - foreningsarbejde Foreninger, der får et årligt kommunalt tilskud på over kr., skal anvende nedenstående regler om revision af regnskaber for større tilskud, afsnit 6.5. Foreninger, der får et årligt, kommunalt tilskud på under kr. skal anvende nedenstående regler om revision af regnskaber for mindre tilskud, afsnit Revision af mindre tilskud a. Ved revisionen skal det efterprøves, om tilskudsregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. b. Foreningen skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af regnskabet og de tilskudsudløsende faktorer. Revisor har adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal have de oplysninger og den bistand som revisor anser for nødvendige for udførelsen af sit erhverv. c. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give foreningen meddelelse herom og påse, at foreningen inden 3 uger giver Viborg Kommune meddelelse herom. Revisors bemærkninger sendes sammen med meddelelsen. Hvis dette ikke sker, skal revisor snarest underrette Viborg Kommune. d. Ved revisionen skal revisor blandt andet efterprøve, 1. at foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne i eller i henhold til loven. 2. at foreningens oplysninger til brug ved beregning af tilskud er korrekte. 3. at lønudgifter til voksenundervisning er beregnet og udbetalt i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af finansministeriet eller den, ministeren har bemyndiget hertil, og 4. at der foreligger dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling ved virksomheden efter folkeoplysningsloven kapitel 4 og 5. e. Det reviderede regnskab forsynes med påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i disse retningslinier. Forbehold skal fremgå af påtegningen. 15

16 6.5. Revision af større tilskud a. Reglerne i afsnit 6.4., a-d, gælder tilsvarende for revision af større tilskud. Revisionen skal foretages af en professionel revisor og i overensstemmelse med god revisionsskik. b. Revisionen kan udføres ved stikprøvevise undersøgelser. Revisionens omfang må tilpasses foreningens administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. c. Revisor foretager normalt revision i årets løb. Revisor foretager mindst en gang årligt et uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn. Som led i revisionen undersøger revisor eksisterende forretningsgange, herunder forretningsgange vedrørende registrering af tilskudsudløsende faktorer, for at påse, om den interne kontrol er betryggende. d. Revisor fører en revisionsprotokol. I revisionsprotokollen indføres beretning om, hvilket revisionsarbejde der er udført, samt om alle væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger. Ved revisionen af årsregnskabet indføres endvidere en erklæring om, 1. at revisor opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser. 2. at revisor under sin revision har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. 3. at revisor anser regnskabet for aflagt i overensstemmelse med gældende regler og 4. at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og at tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler. I revisionsprotokollen indføres endvidere oplysninger om særlige kontrolarbejder, afgivelse af særlige beretninger, rådgivning eller assistance. Det reviderede regnskab forsynes med påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i disse retningslinier. Forbehold skal fremgå af påtegningen. Genpart af årets revisionsprotokollater indsendes af foreningen til Viborg Kommune med det påtegnede tilskudsregnskab. 16

17 7. Frister, udbetalingsterminer mv. Voksenundervisning Frist for ansøgning om tilskud til voksenundervisning det kommende år samt omfordeling af tilskud i indeværende år: 1. november. Afregningsfrist (tilskudsregnskab og statistik): 1. april året efter. Udbetaling af tilskud: Ratevis: januar og august Frivilligt foreningsarbejde Aktivitetstilskud Ansøgningsfrist: 1. maj Udbetaling af tilskud: Ratevis: 2. og 4. kvartal Kursustilskud Løbende ansøgning. Kursustilskud skal være afregnet senest et år efter kursets afslutning. Klubtilskud Ansøgningsfrist for nye klubber: 1. maj året før. Regnskab indsendes senest 1. april året efter. Lokaletilskud Ansøgning med budget for lokaleudgifter indsendes senest 1. december året før. Ansøgning om nye, større lokaleudgifter indsendes senest 1. maj året før. Tilskudsregnskab: Senest 4 måneder efter afslutningen af foreningens regnskabsår. A conto tilskud udbetales i 1. og 3. kvartal. Lokaleanvisning Fristen fastsættes hvert år. 17

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Sønderborg Kommune Støtte til undervisning m.v. I tilknytning til "Lov om støtte til folkeoplysning" med tilhørende bekendtgørelse og vejledninger

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2016 1 Indhold Undervisningsordning 3 Ordningens mål er 3 Ordningen omfatter 3 Hvad er voksenundervisning

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. 1 Formål. Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjerne er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Folkeoplysningsloven og bekendtgørelser hertil samt de politiske

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R

R E T N I N G S L I N J E R R E T N I N G S L I N J E R 2007-2010 TILSKUD TIL UNDERVISNING FOR VOKSNE (OVER 18 ÅR) Retningslinjerne er en beskrivelse af godkendelses- og tilskudsbetingelser til den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 Bilag 1 til Folkeoplysningspolitikken Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS FORDELING AF TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE

Læs mere

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato:

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: 13.09.2010 Formål...2 Hvem kan ansøge om tilskud?...2 Hvad kan der søges tilskud til?...2 Tilskud til undervisning...2 Lokaletilskud...2

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune.

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. U D K A S T Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. 1. Godkendelse af aftenskoler Folkeoplysningsudvalget (eller kommunalbestyrelsen) godkender folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Fritid og Kultur 2009 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Generelle bestemmelser Stk. 1: Der ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, som opfylder bestemmelserne

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2015 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov om

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til Retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for...1 Justeringer vedtaget i FOU...2 1. Indledning Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde I medfør af 4, stk. 5, 5, stk. 9, 8, stk. 5, 13, 20, 22, stk. 6, 23, stk. 3, 25, stk. 6, 29,

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING Retningslinjer for tilskud Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSNINGSLOVENS GENERELLE REGLER Efter reglerne

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven Kulturafdelingen Sagsnr. 18.15.00-P21-1-15 Dato:15.12.2015 Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia Udkast til revision i 2015 af: Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia 1. Tilskudsberettigede aftenskoler Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE Lovbekg. nr. 924 af 5. oktober 2000 med senere ændringer af 19. marts 2002. INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Fordeling af beløbsrammen til folkeoplysningsvirksomhed...

Læs mere

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Voksenundervisning Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. ETABLERING AF UNDERVISNING... 3 TILSKUD TIL UNDERVISNING...

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

Håndbog AFTENSKOLERNE GÆLDENDE FRA : 1. MARTS Fritidssektionen Thisted Kommune

Håndbog AFTENSKOLERNE GÆLDENDE FRA : 1. MARTS Fritidssektionen Thisted Kommune AFTENSKOLERNE Håndbog Fritidssektionen Thisted Kommune GÆLDENDE FRA : 1. MARTS 2016. Indholdsfortegnelse 1.FORORD.... 2 2. VISION (formål) for Fritids- og Folkeoplysningsområdet.... 3 3. TILSKUD TIL AFTENSKOLER....

Læs mere

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1.5 BESTYRELSENS ANSVAR Foreningens bestyrelse har følgende ansvar over for Københavns Kommune: a) At det kommunale tilskud anvendes efter folkeoplysningsloven disse

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Indhold Frivillighedspolitikken rammer og vilkår... 3 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning... 4 Formål... 4 Betingelser

Læs mere

I. Folkeoplysende voksenundervisning

I. Folkeoplysende voksenundervisning Sendes senest den 27. maj 2009 til 2008 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn og adresse Kommunenr.: Kommunenavn: Statistikoplysninger vedrørende lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte,

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte, ! " # $! % 1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte, folkeoplysende foreninger... 5 2.3 Foreninger, der

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Tilskudsordning. Folkeoplysende voksenundervisning ny version

Tilskudsordning. Folkeoplysende voksenundervisning ny version Tilskudsordning Folkeoplysende voksenundervisning ny version Hvad er folkeoplysende voksenundervisning? Folkeoplysende voksenundervisning er fritidsundervisning til voksne over 18 år eller for børn og

Læs mere

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N 2007-2010 TILSKUD TIL AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR Frederiksbergordningen er betegnelsen for retningslinier vedrørende de tilskud, som Frederiksberg

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper Turismeud Kompetencefordeling for folkeoplysningsuds område: B : Beslutningskompetence U : Lovbestemt udtaleret H : Høring I : Indstiller P : Påse/kontrollere F : Forberedelse De økonomiske rammer: Sikre

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning Børn, Unge og Fritid Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget 8. februar 2011 Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Kontakt: Økonomisk konsulent Anette Slot, slo@gentofte.dk,

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune

Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune Vedtaget i Byrådet 2011 1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Generelle krav til foreninger... 4 2.2 Foreninger, der tilbyder

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Generelle krav til foreninger... 4 2.2 Foreninger, der tilbyder 1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Generelle krav til foreninger... 4 2.2 Foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning... 5 2.3 Foreninger, der tilbyder

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst 1 af 8 10-08-2011 09:42 LBK nr 854 af 11/07/2011 Gældende (Folkeoplysningsloven) Offentliggørelsesdato: 19-07-2011 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og rammer for

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven 2010/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 053.38J.261 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget for Haderslev Kommune

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget for Haderslev Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget for Haderslev Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel Side 1. Byrådet 3 2. Folkeoplysningsudvalget 4 3. Folkeoplysningsudvalgets beføjelser 5 4. Diverse 7 Bilag 1 Regler

Læs mere

Forårspakken Aftenskoler

Forårspakken Aftenskoler Tilskudsregler og frister Forårspakken 2016 Aftenskoler Udført Emne Frist Erklæring om indhentelse af børneattest fremsendes til 15. januar Center for Kultur og Borgerservice Fritidsudvalgets Forsøgs-

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud FORSLAG GÆLDENDE REGLER: ÆNDRINGSFORSLAG: Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik,

Læs mere

Til nedenstående tekniske sammenskrivning er tilføjet ændringer i henhold til 8 i lov nr. 561 af 6. juni 2007 og lov nr. 1523 af 27.

Til nedenstående tekniske sammenskrivning er tilføjet ændringer i henhold til 8 i lov nr. 561 af 6. juni 2007 og lov nr. 1523 af 27. Side: 1.0 Dato: 1.3.2010 Til nedenstående tekniske sammenskrivning er tilføjet ændringer i henhold til 8 i lov nr. 561 af 6. juni 2007 og lov nr. 1523 af 27. december 2009 Teknisk sammenskrivning af lov

Læs mere

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Fleksible tilrettelæggelsesformer Lederhåndbog side 9.2.1 Fleksible tilrettelæggelsesformer Fleksible tilrettelæggelsesformer Folketinget vedtog i december 2006 en ændring af folkeoplysningsloven, der bl.a. giver aftenskolerne mulighed

Læs mere

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 34 gælder først fuldt ud fra 1. januar 2012, jf. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011.

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 34 gælder først fuldt ud fra 1. januar 2012, jf. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011. LBK nr 854 af 11/07/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2015 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Uddannelsesstyrelsen, j. nr. 188.14H.261 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 02.01.2017 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2017 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud eller får anvist kommunale lokaler

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

Forslag til revideret regelsæt

Forslag til revideret regelsæt Forslag til revideret regelsæt Titel: Fredensborg Reglerne for aftenskoler - regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 23.01.2017 Gældende fra xx.xx.2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Håndbog AFTENSKOLERNE GÆLDENDE FRA : 1. JANUAR Fritidssektionen Thisted Kommune

Håndbog AFTENSKOLERNE GÆLDENDE FRA : 1. JANUAR Fritidssektionen Thisted Kommune AFTENSKOLERNE Håndbog Fritidssektionen Thisted Kommune GÆLDENDE FRA : 1. JANUAR 2013. Indholdsfortegnelse 1.FORORD.... 2 2. VISION (formål) for Fritids- og Folkeoplysningsområdet.... 3 3. TILSKUD TIL AFTENSKOLER....

Læs mere