Henvendelse vedrørende Odense Kommunes beslutning om inhabilitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henvendelse vedrørende Odense Kommunes beslutning om inhabilitet"

Transkript

1 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: Henvendelse vedrørende Odense Kommunes beslutning om inhabilitet Odense Kommune har den 8. april 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen med anmodning om, at Statsforvaltningen tilkendegiver, hvorvidt vi er enige i Børn- og Ungeudvalgets beslutning af 5. april 2016, om at erklære et udvalgs- og byrådsmedlem inhabil i en sag om kapacitetstilpasninger på skoleområdet. Sagen er er en del af et samlet strukturtjek på børn- og ungeområdet, der ifølge kommunens oplysning blandt andet skal frigøre minimum 10 mio. kr. Resumé Statsforvaltningen har lagt til grund, at det på tidspunktet for Børn- og Ungeudvalgets beslutning om inhabilitet var og fortsat er uafklaret, hvilke konsekvenser sagen om kapacitetstilpasninger på skoleområdet vil få. Det er således uklart i hvilket omfang byrådsmedlemmets egne ansættelses- eller arbejdsforhold vil blive påvirket af sagens udfald. Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa Sagsnummer.: SAGSBEHANDLER: Line Mussegaard Christensen Telefon: EAN-Nr skriv til os via borger.dk ÅBNINGS- OG TELEFONTIDER findes på Som sagen foreligger oplyst af Odense Kommune, er der derfor efter Statsforvaltningens opfattelse ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at byrådsmedlemmet har en sådan særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, at der foreligger inhabilitet efter princippet i forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 1. Statsforvaltningen har ikke herved taget stilling til, hvorvidt byrådsmedlemmet på et senere tidspunkt i beslutningsprocessen vedrørende kapacitetstilpasninger på skoleområdet vil kunne være inhabil. Statsforvaltningen har anmodet byrådet i Odense Kommune om inden for to måneder at oplyse, hvad Statsforvaltningens udtalelse giver byrådet anledning til. Sagens baggrund Kommunen oplyser i sin henvendelse af 8. april 2016, at skole A og sko- 1

2 le B har kapacitetsudfordringer på grund af stigende elevtal. Derfor har forvaltningen på Børn- og Ungeudvalgets anmodning fremlagt fem forskellige løsningsforslag til drøftelse på udvalgsmødet den 5. april Et af forslagene går ud på at bruge en naboskole skole C som aflastning ved at indrette denne skole til en ungeskole for elever på klassetrin fra primært skole A og skole B. Forslaget indebærer, at skole C skal nedlægges som selvstændig folkeskole og distriktet fordeles på nabodistrikter. Den nye ungeskole i skole C s bygninger vil blive styringsmæssigt underlagt skole B s ledelse. Kommunen oplyser, at der endnu ikke er beskrevet forslag til en implementeringsplan, herunder overgangsperiode for de nuværende elever, men afhængigt af beslutningsprocessen inklusiv høring og efterfølgende forberedelse og implementering, kan ikræfttrædelsestidspunktet for den formelle nedlæggelse af skole C forventes at blive enten 1. august 2017 eller 1. august Kommunen oplyser videre, at det omhandlede byrådsmedlem er ansat som lærer i Odense Kommune med arbejdssted på skole C. Kommunen oplyser, at det ikke er beskrevet i sagen, hvordan en beslutning om nedlæggelse af skole C vil påvirke det nuværende personale, men at lærerne på skolen er ansat i Odense Kommune, og at der tidligere i lignende situationer er blevet tilbudt ansættelse på naboskoler eller andre skoler i kommunen. Kommunen oplyser, at i det konkrete tilfælde kan det komme på tale at tilbyde arbejde på de skoler, som fremadrettet skal modtage eleverne fra det nedlagte distrikt. Kommunen bemærker, at der dog på nuværende tidspunkt i processen ikke gives garanti herfor. Kommunen har desuden som bilag vedlagt en skrivelse af 7. april 2016 fra byrådsmedlemmet til forvaltningen, hvori hun svarer på en række spørgsmål fra forvaltningen vedrørende sine nuværende ansættelses- og arbejdsforhold. Det fremgår blandt andet heraf, at byrådsmedlemmet gennem de 10 år, hvor hun har haft skole C som tjenestested, har undervist i indskolingen og på mellemtrinnet, men at hun også er uddannet til at undervise udskolingselever, at hun varetager forskellige særlige funktioner hun er for eksempel storteamkoordinator og PR mødeleder - og at disse særlige funktioner tildeles for et år ad gangen. Byrådsmedlemmet oplyser, at hun modtager forskellige løntillæg, der løber for et år ad gangen og derfor altid kan ændres fra år til år. På forespørgsel fra Statsforvaltningen redegør Odense Kommune den 12. april 2016 nærmere for baggrunden, herunder retsgrundlaget, for Børn- og Ungeudvalgets beslutning om at erklære det omhandlede byrådsmedlem inhabil i sagen. Det fremgår af redegørelsen, at Børn- og Ungeudvalgets beslutning om at erklære udvalgsmedlemmet inhabil er truffet med henvisning til forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 1, hvorefter den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald. Kommunen begrunder beslutningen om inhabilitet på følgende måde: Udvalgsmedlemmerne i Børn- og Ungeudvalget er blevet informeret om, at kommunens juridiske afdeling Jura, ud fra de oplysninger der er i sagen, er mest tilbøjelige til at mene, at udvalgsmedlemmet er inhabil i forbindelse med sagens behandling. Der er lagt vægt på, at hun arbejder på skole C, der står over for at skulle lukke og omdannes i ikke uvæsentlig grad, såfremt man vælger at gå videre med et af forslagene. Lukning af en arbejdsplads må efter en generel betragtning antages at have betydning for hendes arbejdssituation, uanset at hun er ansat i Odense Kommune som sådan. Udvalget er endvidere oplyst om, at Jura er mest tilbøjelig til at mene, at udvalgsmedlemmet har et sådant forhold til sagen, at det ud fra en generel vurdering er egnet til at rejse 2

3 tvivl om, hvorvidt hun vil kunne behandle sagen på en upartisk måde. Afgørelsen i sagen vil kunne påvirke hendes ansættelses- og arbejdsforhold i ikke uvæsentlig grad f.eks. vilkårene for arbejdet, ligesom der ikke er tale om en frivillig omstændighed i forhold til hendes arbejdssituation. Tilsvarende kan det ikke afvises, at der ud fra en generel betragtning må gøre sig visse loyalitetshensyn gældende både over for skolen og over for kollegaerne, som understøtter formodningen om inhabilitet. [ ] Det var således udvalget, der herefter på baggrund af Juras anbefalinger, traf beslutning om, at udvalgsmedlemmet er inhabil. Odense Kommune har efterfølgende fremsendt en af 26. april 2016 samt et tilhørende notat fra Odense Kommunens juridiske chef til Børn- og Ungeudvalgets medlemmer, som ifølge kommunen indeholder forvaltningens nærmere begrundelse for at kunne erklære det omhandlede byrådsmedlem inhabil. Det fremgår heraf, at forvaltningen henviser til, at sagen vil kunne påvirke byrådsmedlemmets ansættelses- og arbejdsforhold i væsentlig grad, og at der henvises til loyalitetshensyn over for byrådsmedlemmets skole og kollegaer. Statsforvaltningen har den 23. juni 2016, ved telefonisk henvendelse til kommunen, anmodet kommunen om at uddybe, hvilke konsekvenser vedtagelsen af det omhandlede forslag til ny skolestruktur vil kunne få for byrådsmedlemmet, henset til kommunens ovennævnte oplysning om, at det ikke kan garanteres, at lærerne på skole C vil blive tilbudt arbejde på de skoler, der skal modtage eleverne fra det nedlagte distrikt. Odense Kommune oplyser, at det er uvist, hvilke konsekvenser det vil få for byrådsmedlemmet og de øvrige ansatte på skole C, hvis det omhandlede forslag vedtages. Kommunen oplyser, at det tilstræbes at omplacere de berørte lærere på de skoler, der skal modtage de nuværende elever fra skole C, men at konsekvenserne af forslagets vedtagelse også kan blive, at lærerne skal blive på skole C og undervise udskolingselever. På forespørgsel oplyser kommune, at det kan komme på tale at afskedige lærere fra skole C, hvis det omhandlede forslag vedtages. Endelig oplyser Odense Kommune, at der hvert år gennemføres en omplaceringsrunde for lærerne på kommunens skoler, men at sandsynligheden for, at skole C s lærere vil blive berørt af en omplaceringssunde, er større, hvis forslaget vedtages. Statsforvaltningens kompetence Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. kommunestyrelseslovens 48, stk. 1. Det tilsyn, som Statsforvaltningen udøver over for en kommune, er et retligt tilsyn, der kun omfatter spørgsmål om, hvorvidt kommunen har tilsidesat det retsgrundlag, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Statsforvaltningen kan ikke tage stilling til spørgsmålet vedrørende skønsudøvelsen, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der følger af offentligretlig lovgivning og de offentligretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningen kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, jf. kommunestyrelseslovens 50. 3

4 Statsforvaltningens udtalelse Sagen har givet anledning til, at Statsforvaltningen behandler spørgsmålet om et kommunalbestyrelsesmedlems habilitet i forbindelse med behandlingen af en sag om kapacitetstilpasninger på skoleområdet, når kommunalbestyrelsesmedlemmet er ansat som skolelærer i den pågældende kommune, og når den skole, der er hendes tjenestested, vil kunne berøres særligt af kapacitetstilpasningerne. Hjemmelsgrundlaget vedrørende inhabilitet: Følgende fremgår af kommunestyrelseslovens 14 ( lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015 ): 14, stk. 1. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at han er udelukket fra at deltage i kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om sagen. Stk. 2. Et medlem skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans habilitet. Den kommunale styrelseslov indeholder ingen angivelse af, hvornår en interesse har en sådan karakter, at et kommunalbestyrelsesmedlem er udelukket fra at deltage i afgørelsen af en sag. Dette spørgsmål måtte tidligere løses på grundlag af almindelige retsgrundsætninger. De fleste af disse er nu udtrykt i forvaltningslovens kapitel 2, men hvor forvaltningsloven ikke finder direkte anvendelse, er principperne stadig relevante. Det antages, at kommunestyrelseslovens 14, stk. 1 og 2, gælder tilsvarende for kommunalbestyrelsens udvalg. Følgende fremgår af forvaltningslovens 3 (lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014): 3, stk. 1. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis 1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,... Stk. 2. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. Stk. 3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. 4

5 Inhabilitetsreglerne har to formål. Det ene formål består i at sikre, at afgørelser træffes på et sagligt grundlag og undgå, at uvedkommende interesser indgår i en offentlig myndigheds beslutningsproces. Det andet formål består i at sikre, at offentligheden har tillid til afgørelsernes saglighed. Forvaltningslovens principper om inhabilitet gælder såvel i forhold til konkrete sager som til generelle sager, herunder for eksempel struktur-, plan-, og budgetbeslutninger. For så vidt angår afgørelser af generel karakter vil der dog i almindelighed ikke være samme behov for at antage speciel inhabilitet som i forhold til konkrete afgørelser. Jo mere generel en sag er, desto mere særlig og direkte må et kommunalbestyrelsesmedlems interesse i en sags udfald være, for at der kan antages at foreligge inhabilitet. Det antages derfor, at inhabilitetsbedømmelsen i sager af generel karakter ikke i almindelighed vil kunne foretages efter samme kriterier, som finder anvendelse i forhold til sager af konkret karakter. Et kommunalbestyrelsesmedlem, der berøres af en struktur-, plan- eller budgetbeslutning, men som ikke berøres væsentligt anderledes end andre personer, vil derfor ikke kunne anses for at være inhabil i forbindelse med forslagets behandling. Hvis den pågældende eller dennes nærtstående derimod berøres særligt af struktur-, plan- eller budgetbeslutningen, for eksempel fordi denne har en direkte personlig eller økonomisk interesse i sagens afgørelse, vil der også i sager af generel karakter kunne foreligge inhabilitet. Se nærmere herom nedenfor. Afgørelsen af inhabilitetsspørgsmål efter princippet i forvaltningslovens 3 beror på en samlet vurdering, hvor flere forskellige hensyn skal afvejes. Det antages, at den pågældende er afskåret fra at deltage i en sags behandling, hvis vedkommende har et sådant forhold til sagen eller dens parter, at det ud fra en generel vurdering er egnet til at vække tvivl om, hvorvidt den pågældende vil kunne behandle sagen på upartisk måde. I overvejelserne bør blandt andet indgå, at der ikke i unødigt omfang lægges hindringer i vejen for, at kommunalbestyrelsesmedlemmer kan deltage i sagsbehandlingen i kommunalbestyrelsen og stående udvalg. Beslutningen om at anse et kommunalbestyrelsesmedlem for inhabilt er baseret på en generel vurdering af risikoen for, at uvedkommende hensyn skal få indflydelse på sagens afgørelse. En beslutning om at anse et kommunalbestyrelsesmedlem for inhabilt indebærer således ingen tilkendegivelse om, at det pågældende medlem konkret må antages at ville lægge vægt på usaglige hensyn. Det følger af forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 1, at et kommunalbestyrelsesmedlem, der har en særlig personlig eller økonomisk interesse i en sags udfald, er inhabilt ved behandlingen af sagen. Angivelsen af, at interessen eller tilknytningen skal være særlig indebærer, at ikke en hvilken som helst interesse i en sag medfører inhabilitet. Det må kræves, at interessen har en vis styrke. Det er endvidere en forudsætning, at der ikke er tale om en interesse af mere almen karakter. Jo mere generel en sag er, desto stærkere skal kommunalbestyrelsesmedlemmets interesse i sagens udfald være, for at inhabilitet kan komme på tale. Den personlige eller økonomiske interesse må være af en sådan styrke, at man med rimelighed ud fra en generel bedømmelse kan gå ud fra, at den er egnet til at kunne påvirke sagsbehandlingen. 5

6 Navnlig i de tilfælde, hvor der kun er tale om en mere indirekte personlig eller økonomisk interesse hos den pågældende, kan spørgsmålet give anledning til tvivl. Det kan give særlig anledning til tvivl, hvis den interesse, der kan begrunde inhabilitet, ikke er aktuel, men senere kan aktualiseres som følge af den beslutning, der bliver truffet. En afgørelse eller beslutning kan som nævnt være af så overordnet og generel karakter, at eventuelle afledte interesser for den enkelte ikke kan betegnes som særlig. Interessen kan i disse tilfælde også betegnes som underordnet i forhold til den samlede sag. For så vidt angår sager vedrørende generel regulering i en kommune, for eksempel vedtagelse af en kommuneplan, vil det enkelte kommunalbestyrelsesmedlems ejendomsbesiddelser som udgangspunkt ikke konstituere inhabilitet, medmindre der er tale om en helt særlig interesse af væsentligt omfang. Det vil heller ikke kunne føre til inhabilitet, hvis et kommunalbestyrelsesmedlem har børn i kommunens daginstitutioner, og der skal vedtages en generel beslutning om kapacitetstilpasninger på daginstitutionsområdet. Det forhold, at interessen deles af alle områdets ejendomsbesiddere, eller af alle borgere, der har børn i kommunens daginstitutioner, udgør således grundlaget for som udgangspunkt at betegne interessen som almen i modsætning til særlig. Først når interessen i henseende til omfang, eksistens i tid samt omstændighederne i øvrigt klart udskiller sig fra dette udgangspunkt, vil den kunne betegnes som særlig og dermed inhabilitetsbegrundende. Hvis for eksempel en kommuneplan således på en særlig måde berører et kommunalbestyrelsesmedlems interesser, kan der foreligge inhabilitet. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvor en lokalplan vil føre til ekspropriation af den pågældendes ejendom. Særligt vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer der er ansat i kommunen Det forhold, at en sag vedrører den forvaltningsgren eller den institution, hvor kommunalbestyrelsesmedlemmet er ansat, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at statuere inhabilitet. Statsforvaltningen henviser til Orientering af 1. september 2010 til statsforvaltningerne om Indenrigs- og Sundhedsministeriets retsopfattelse vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet i forbindelse med visse generelle beslutninger. Ministeriet henviser heri til Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2010, side 123 ff., for en gennemgang af ministeriets praksis med hensyn til habilitetsvurderingen af kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er ansat (eller har ægtefæller, der er ansat) i kommunen. Det fremgår blandt andet heraf, at det også i disse tilfælde må kræves, at der er risiko for interessekollision af en vis styrke. En sådan interesse vil efter omstændighederne kunne foreligge, hvor udfaldet af den pågældende sag vil få betydning for den pågældendes ansættelses- eller arbejdsforhold. Der henvises til UfR Ø, hvori en skoleinspektør og en overlærer ikke var inhabile ved kommunalbestyrelsens behandling af en sag om ændret skolestruktur og besparelser, der kun i yderst begrænset omfang berørte deres skoler. I FOB 1979, side 119, udtalte Folketingets Ombudsmand, at et byrådsmedlem, der var leder af en selvejende daginstitution i kommunen, ikke var inhabil ved byrådets beslutning om udbygningsplaner for kommunens daginstitutioner, henset til at udbygningsplanerne ikke specielt vedrørte byrådsmedlemmets daginstitution, at planerne ikke måtte påregnes at medføre ændringer i pågæl- 6

7 dende løn- eller ansættelsesforhold, samt at der ikke gjorde sig særlige loyalitetshensyn gældende i forhold til daginstitutionen eller byrådsmedlemmets kollegaer. Se nærmere om betydningen af loyalitetshensyn nedenfor. Økonomi- og Indenrigsministeriet udtalte i udtalelse nr af 6. maj 1988, at det forhold, at to byrådsmedlemmer var ansat ved det fælleskommunale genbrugscenter ikke i sig selv var tilstrækkeligt til at statuere inhabilitet i forbindelse med byrådets behandling af budgettet for genbrugscentret. Det måtte endvidere lægges til grund, at de to byrådsmedlemmer ikke havde nogen særlig personlig eller økonomisk interesse i udfaldet af byrådets budgetbehandling, idet der ikke var fremsat forslag, som kunne påvirke de pågældendes ansættelses- eller arbejdsforhold. Imidlertid måtte det byrådsmedlem, der var leder af institutionen, og som i denne egenskab havde udarbejdet eller deltaget i udarbejdelsen af institutionens budgetforslag, dog anses for inhabil ved byrådets stillingtagen til institutionens budgetforslag. Derimod var der ikke tilstrækkelig grundlag for at antage, at det byrådsmedlem, der var leder af en afdeling af genbrugscentret, havde haft en interesse af en sådan styrke i sagens udfald, at der ud fra en generel vurdering havde været fare for, at den pågældendes stillingtagen til sagen kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. Der henvises også til Indenrigsministeriets skrivelse af 9. september 1987, hvorved et kommunalbestyrelsesmedlem, der var ansat som en af kommunens i alt ni hjemmesygeplejersker, ikke blev anset for inhabil ved kommunalbestyrelsens behandling af et forslag om udvidelse af kommunens hjemmesygepleje, uanset at vedtagelsen af forslaget ville indebære ansættelse af yderligere to sygeplejersker og mindst to hjemmehjælpere. Der blev herved lagt vægt på, at kommunalbestyrelsesmedlemmets egne ansættelses- og arbejdsforhold ikke ville blive påvirket af den foreslåede udvidelse. Det bemærkes, at udtalelsen anses som en afstandtagen fra tidligere praksis, hvorefter også mere ubestemte forventninger til kommunalbestyrelsesmedlemmets loyalitet over for arbejdssted og kolleger blev anset for inhabilitetsbegrundende, jf. ovenfor. Se tilsvarende Økonomi og Indenrigsministeriets udtalelse nr af 27. oktober 1982 om en sag inden for sygehussektoren, hvor ministeriet anførte, at det tidligere har været antaget, at en person, uanset at vedkommendes egne forhold ikke berøres, må formodes at være undergivet visse loyalitetshensyn både over for institutionen og over for sine kolleger og derfor må anses for inhabil ved behandlingen af sager, der vedrører vedkommendes tjenestested. Det var ministeriets vurdering, at det ikke var tilstrækkeligt til at antage inhabilitet, at amtsrådets beslutning ville kunne få afledet virkning for andre afdelinger på det sygehus, hvor den pågældende (overlæge) var ansat, og loyalitetshensyn over for kolleger på disse afdelinger kunne således ikke i sig selv begrunde inhabilitet. Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 10. november 2003, omhandler en sag, hvori et amtsråd traf beslutning om at udbygge en amtskommunal institution på en sådan måde, at antallet af beboere på institutionen ville stige fra 20 til 23, mens personalenormeringen på 18 stillinger forblev den samme. Der ville blive tale om en omstrukturering af arbejdet på institutionen, fordi flere beboere således skulle deles om personalet, og de bedst fungerende brugere sandsynligvis ville opleve ændret personalestøtte. Under hensyn til, at det var usikkert, i hvilket omfang denne beskedne forøgelse af antallet af beboere ville give sig udslag i ændringer af amtsrådsmedlemmets arbejdsforhold, var ministeriet mest tilbøjelig til at mene, at medlemmet ikke var inhabilt ved amtsrådets behandling af ændringsforslaget. Ministeriet lagde i øvrigt til grund, at gennemførelsen af udbygningen af institutionen ikke ville få betydning for medlemmets ansættelsesforhold, herunder løn- 7

8 forhold. Medlemmet kunne således ikke antages at have nogen økonomisk interesse i ændringsforslaget til budgettet, men alene en interesse som følge af forslagets betydning for den pågældendes arbejdsforhold. Endelig henvises der til Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 9. september 2005, hvori et kommunalbestyrelsesmedlem blev anset for inhabil i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af en sag om ændringer af ledelsesstrukturen på daginstitutions- og klubområdet, hvor den pågældendes ægtefælle skulle tiltræde som leder i en dagsinstitution, jf. princippet i forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 2 (slægtskabsinhabilitet). Ministeriet fandt, at der ved gennemførelsen af forslaget om ændring af ledelsesstrukturen ville ske ændringer i institutionsledernes ansvarskompetence, som i forbindelse med habilitetsvurderingen ikke var uvæsentlige, og som således ville få betydning for arbejdsforholdet. Ministeriet lagde herunder vægt på, at institutionsledere som noget nyt skulle referere til en distriktsleder, der fra institutionslederen ville overtage det overordnede pædagogiske ansvar samt den overordnede økonomiske og administrative kompetence. Statsforvaltningen henviser i øvrigt til de specielle bemærkninger til kapitel 2 i forslag til forvaltningslov nr. 4 af 2. oktober 1985, Hans Gammeltoft-Hansen, Inhabilitet i forvaltningen, 2011, 1. udgave, s. 23 ff., Niels Fenger, Forvaltningsloven med kommentarer, 2013, s. 175 ff., Sten Bønsing, Almindelig forvaltningsret, 3. udgave, 2013, s. 136 f., Steen Rønsholdt, Om saglig kommunalforvaltning og kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet, 1987, s. 267 ff., Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 1. september 2010 til statsforvaltningerne om ministeriets retsopfattelse vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet i forbindelse med visse generelle beslutninger (j.nr.: ), Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 15. juni 2011 til en styrelse om speciel inhabilitet i forbindelse med etablering af en nationalpark (j.nr ). Statsforvaltningens vurdering af lovligheden af Børn- og Ungeudvalgets beslutning om inhabilitet For at afgøre om det omhandlede byrådsmedlem var inhabil ved Børn- og Ungeudvalgets behandling af sagen om kapacitetstilpasninger på skoleområdet må der foretages en nærmere vurdering af byrådsmedlemmets interesse i sagen. Det afgørende er således, om der foreligger en sådan særlig interesse, som efter princippet i forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 1, må anses som inhabilitetsbegrundende. Ved vurderingen af, om der foreligger inhabilitet indgår hensynet til, om interessen er af generel eller individuel karakter, om der er tale om en direkte eller indirekte interesse, hvilken styrke interessen har for det pågældende byrådsmedlem, og om interessen er uvedkommende. Hertil kommer hensynet til, at der ikke i unødigt omfang lægges hindringer i vejen for, at byrådsmedlemmet kan deltage i sagsbehandlingen i byrådet og stående udvalg. Disse spørgsmål, hvis besvarelse efter Statsforvaltningens opfattelse giver anledning til tvivl, er nærmere behandlet nedenfor. Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune har efter det oplyste lagt vægt på følgende ved vurderingen af habilitetsspørgsmålet: at byrådsmedlemmet arbejder på en skole, der står over for at skulle lukkes og omdannes i ikke uvæsentlig grad, hvis forslaget vedtages, 8

9 at afgørelsen i sagen således vil kunne påvirke byrådsmedlemmets ansættelses- og arbejdsforhold i ikke uvæsentlig grad, at der ikke er tale om en frivillig omstændighed i forhold til byrådsmedlemmets arbejdssituation, og at det ikke kan afvises, at der må gøre sig visse loyalitetshensyn gældende over for byrådsmedlemmets skole og kollegaer. Statsforvaltningen har ved vurderingen af Børn- og Ungeudvalgets beslutning om inhabilitet lagt vægt på, at der er tale om behandlingen af en sag om generel tilpasning af skolestrukturen, herunder kapaciteten, i Odense Kommune. Børn- og Ungeudvalget skal efter det oplyste tage stilling til en række forslag til løsning af kapacitetsproblemerne, hvoraf ét af forslagene vil medføre, at tjenestestedet for det omhandlede byrådsmedlem vil skifte karakter. Det er derfor uafklaret hvilke konsekvenser sagen om kapacitetstilpasninger på skoleområdet vil få. Statsforvaltningen har således lagt vægt på, at byrådsmedlemmets interesse i sagens udfald som udgangspunkt deles med kommunens øvrige ansatte på skoleområdet, og særligt med skole C s ansatte, elever og forældre. I sådan et tilfælde er det af betydning for at kunne statuere inhabilitet, at byrådsmedlemmets egne ansættelses- eller arbejdsforhold berøres i væsentlig grad. Statsforvaltningen har i den forbindelse lagt vægt på, at det ikke er sikkert, at byrådsmedlemmets egne ansættelses- eller arbejdsforhold vil blive påvirket af sagens udfald. For det første kan det omhandlede forslag vedrørende omdannelse af skole C blive nedstemt til fordel for et af de øvrige fire løsningsforslag, der ikke ses at påvirke byrådsmedlemmets ansættelses- eller arbejdsforhold. For det andet har Statsforvaltningen lagt til grund, at det på tidspunktet for Børn- og Ungeudvalgets beslutning om inhabilitet var og fortsat er uafklaret, hvilke konsekvenser sagens udfald vil få for byrådsmedlemmet, hvis det omhandlede forslag vedtages. Det er således uklart om, og i givet fald i hvilket omfang, byrådsmedlemmets ansættelses- eller arbejdsforhold vil blive påvirket af sagens udfald. Statsforvaltningen bemærker hertil, at det fremgår af sagens oplysninger, at byrådsmedlemmets arbejdsforhold i forvejen kan ændres fra år til år i form af omplacering til andet tjenestested, tildeling eller fratagelse af særlige funktioner, og at hendes løn som følge heraf også kan være underlagt årlige ændringer. Af samme grund er det Statsforvaltningens opfattelse, at kommunens henvisning til, at der ikke vil være tale om en frivillig omstændighed i forhold til byrådsmedlemmets arbejdssituation, hvis der sker ændringer heri som følge af vedtagelsen af det omhandlede forslag, ikke kan begrunde inhabilitet. Statsforvaltningen har endelig lagt vægt på, at eventuelle loyalitetshensyn over for byrådsmedlemmets tjenestested og hendes kollegaer heller ikke i sig selv kan begrunde inhabilitet, jf. gennemgangen af praksis ovenfor. 9

10 Som sagen foreligger oplyst af Odense Kommune, er der derfor efter Statsforvaltningens opfattelse ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at byrådsmedlemmet har en sådan særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, at der foreligger inhabilitet efter princippet i forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 1. Statsforvaltningen har ikke herved taget stilling til, hvorvidt byrådsmedlemmet på et senere tidspunkt i beslutningsprocessen vedrørende kapacitetstilpasninger på skoleområdet vil kunne være inhabil. Statsforvaltningen har anmodet byrådet i Odense Kommune om inden for to måneder at oplyse, hvad Statsforvaltningens udtalelse giver byrådet anledning til. Udtalelsen vil blive offentliggjort på i anonymiseret form. Med venlig hilsen Hanne Villumsen Kontorchef Line Mussegaard Christensen 10

eleverne vil blive fordelt til de øvrige fem klasser, hvis dispensationsansøgningen

eleverne vil blive fordelt til de øvrige fem klasser, hvis dispensationsansøgningen 2016-76510 Statsforvaltningens brev til en kommune Dato: 25-10-2016 Helsingør Kommunes henvendelse vedrørende habilitetsvurdering Helsingør Kommune har den 10. oktober 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen Statsforvaltningens brev til en kommune 20-08- 2010 Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen at tage stilling til fem kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet i forbindelse med byrådets

Læs mere

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der ikke er grundlag for at antage, at Næstved Byråd har handlet i uoverensstemmelse med reglerne om inhabilitet ved at erklære to kommunalbestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Vurdering af habilitet ved Byrådets behandling af sag om fremtidens skole- og dagtilbud i Assens Kommune

Vurdering af habilitet ved Byrådets behandling af sag om fremtidens skole- og dagtilbud i Assens Kommune Notat Til: Byrådet Kopi til: Direktionen Fra: Lene Wilhøft 30. september 2016 Sags id: 08/34587 Vurdering af habilitet ved Byrådets behandling af sag om fremtidens skole- og dagtilbud i Assens Kommune

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet.

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. A 22-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. De har ved brev af 31. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes beslutning om habilitet

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes beslutning om habilitet 2014-176291 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 2 6-11- 2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes beslutning om habilitet Du har den 16. december 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. november 2010 til en kommune.

Statsforvaltningens brev af 26. november 2010 til en kommune. Statsforvaltningens brev af 26. november 2010 til en kommune. På baggrund af to henvendelser af henholdsvis den 23. august og 24. august 2010 fra to borgere har statsforvaltningen rejst en tilsynssag vedrørende

Læs mere

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 23-04- 2009 Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Kommune har ved brev af 5. juni 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent Z Kommune Ved e-mail af 3. februar 2009 anmodede Z Kommune Statsforvaltningen Nordjylland om at vurdere, hvorvidt byrådsmedlem X på grund af dennes lønnede funktion som SSP-konsulent ved en folkeskole

Læs mere

Vurderingen af inhabilitet er en retlig vurdering, som skal foretages på baggrund af sagens oplysninger.

Vurderingen af inhabilitet er en retlig vurdering, som skal foretages på baggrund af sagens oplysninger. NOTAT Notat om reglerne om inhabilitet i lokaludvalg Generelt Reglerne om inhabilitet omhandler den situation, hvor et medlem af et lokaludvalg har en sådan interesse i eller tilknytning til en konkret

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens.

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. A 14-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. De har ved brev af 2. oktober 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Fredensborg Kommunes beslutning om inhabilitet

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Fredensborg Kommunes beslutning om inhabilitet 2015-17644 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-11- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Fredensborg Kommunes beslutning om inhabilitet Du har den 22. marts 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Du har anmodet Statsforvaltningen om at tage stilling til lovligheden af udvalgets afgørelser om inhabilitet.

Du har anmodet Statsforvaltningen om at tage stilling til lovligheden af udvalgets afgørelser om inhabilitet. 2015-75342 Statsforvaltningens brev til et byrådsmedlem Dato: 30-03-2016 Henvendelse vedrørende Hjørring Kommunes beslutninger om inhabilitet Du har den 19. november 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Roskilde Kommune. Henvendelse vedrørende habilitet Roskilde Kommune

Statsforvaltningens brev til Roskilde Kommune. Henvendelse vedrørende habilitet Roskilde Kommune 2014-183705 Statsforvaltningens brev til Roskilde Kommune Dato: 07-1 2-2015 Henvendelse vedrørende habilitet Roskilde Kommune Statsforvaltningen modtog den 7. august 2014 en henvendelse fra byrådsmedlem

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Inhabilitet for byrådsmedlemmer ved behandling af sager i byråd og udvalg

Inhabilitet for byrådsmedlemmer ved behandling af sager i byråd og udvalg Inhabilitet for byrådsmedlemmer ved behandling af sager i byråd og udvalg Baggrund Som opfølgning på byrådets drøftelse om inhabilitet på byrådsmøde 30. september 2015 Punkt 95: Forslag til Lokalplan 125

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse X 08-04- 2010 Ved brev af 8. marts 2009 har X rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland, idet X mener, at Y Byråd har handlet ulovligt i forbindelse med behandling af sag om vindmølleområder.

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune 2014-124909 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 23-12-2016 Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune Du har den 13. juli 2016 anmodet Svendborg Kommune om at indbringe kommunens afgørelse af 28.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Notat inhabilitet - Vindmølleplanlægning

Notat inhabilitet - Vindmølleplanlægning Direktionssekretariatet Notat inhabilitet - Vindmølleplanlægning - John Saaby Jensen Indledning. John Saaby Jensen har bedt direktionssekretariatet om, at få vurderet hans habilitet i forbindelse med at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Statsforvaltningens brev til en borger 2016-34128 Dato: 21-12-2016 Tilsynet Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Den 22. april 2016 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen om åremålskontrakter

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2014-205519 Statsforvaltningens udtalelse til to borgere Dato: 06-07-2016 Sagen vedrørende Middelfart Kommunes salg af ejendommene B og A, 5500 Middelfart Statsforvaltningen har i forlængelse af vores

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers. Henvendelse vedrørende Randers Kommune vedrørende inhabilitet.

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers. Henvendelse vedrørende Randers Kommune vedrørende inhabilitet. Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers Henvendelse vedrørende Randers Kommune vedrørende inhabilitet. 26-01- 09 Interessentskabet Kristrup Vandværk (i det følgende: KV) rettede i mail af 1. september 2006

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV Udtalelse om, hvorvidt to økonomiudvalgsmedlemmer i Gribskov Kommune, der af kommunen er udpegede til bestyrelsen i et kommunalt ejet aktieselskab, er inhabile i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens breve af 18. Marts 2016 og 22. juni 2016 til en kommune Om udarbejdelse af materiale til mødeledelse og omdeling af dette

Statsforvaltningens breve af 18. Marts 2016 og 22. juni 2016 til en kommune Om udarbejdelse af materiale til mødeledelse og omdeling af dette Statsforvaltningens breve af 18. Marts 2016 og 22. juni 2016 til en kommune Om udarbejdelse af materiale til mødeledelse og omdeling af dette 2015-78908 Statsforvaltningen skrev den 18. marts 2016 således

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]:

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]: Ikke til2014-182202 Ikke berettiget at meddele afslag på aktindsigt i en kontrakt i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 2, idet den interesse og økonomiske betydning, der for en virksomhed var forbundet

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent X dagblad v/journalist NN Ved e-mail af 29. april 2009 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående Z Kommunes afgørelse af samme dato på aktindsigt efter offentlighedsloven i forhenværende

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater 2015-14326 Ikke hjemmel til med den anførte begrundelse, at afslå aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering efter offentlighedslovens 33, nr. 1. Statsforvaltningens brev til journalist:

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt 2015-13204 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-09- 2015 Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt Du har ved e-mail af 9. februar 2015 klaget over afgørelse af 9.

Læs mere

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Dato: 25-04-2016 Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne, har fra dig og, der begge er medlemmer af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger.

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger. Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-14629 Dato: 16-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Fanø Kommune om aktindsigt Du har den

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Notat om habilitet i forbindelse med vindmølleplanlægning

Notat om habilitet i forbindelse med vindmølleplanlægning 1 of 5 Til Kommunaldirektør Nich Bendtsen Notat om habilitet i forbindelse med vindmølleplanlægning 01-04-2011 Sagsid 11/10674 Kontaktperson Bente Wantzin Notat om habilitet i forbindelse med vindmølleplanlægning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist

Statsforvaltningens brev til en journalist Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-49294 Dato: 29-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Sjælland om aktindsigt Du har den 13. juni 2016 meddelt Region Sjælland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

På den baggrund finder Ankestyrelsen ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen.

På den baggrund finder Ankestyrelsen ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen. Vedrørende udgiftens størrelse har Odense Kommune selv vurderet, at den samlede udgift til afslutningsfesten den 30. november 2013 samlet set var for dyr. Ankestyrelsen har i den forbindelse noteret sig

Læs mere

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i forhold til enhver, der virker inden for den offentlige

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening:

Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening: Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening: 21-11- 2007 De har klaget over, at Skovbo Kommune (nu Køge Kommune) i 1. udbudsrunde har forkastet Deres tilbud på køb af ejendommen

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

HABILITET I FORBINDELSE MED ANTAGELSE AF VI- KARER

HABILITET I FORBINDELSE MED ANTAGELSE AF VI- KARER Advokatpartnerselskab Michael Klöcker Advokat J.nr. 311656 7. december 2016 HABILITET I FORBINDELSE MED ANTAGELSE AF VI- KARER Socialforvaltningen i Københavns Kommune 1. Indledning Københavns Kommune

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens afgørelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens afgørelse. Statsforvaltningens brev til et kommunalt fællesskab 2 0 1 4-1 9 9 2 3 0 Dato: 29-01-2016 Afgørelse om vederlag til bestyrelsesformanden Feltengård I/S anmoder ved e-mail af 12. december 2013 Statsforvaltningen

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn]

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] [borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] Tak for dit brev af 6. maj 2010 vedhæftet dine tidligere breve, hvori du klager over udtalelser fra Statsforvaltningen Hovedstaden om aktindsigt i statsforvaltningens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at den tid, der er medgået til behandlingen af din aktindsigtsanmodning, ikke ligger inden for lovens rammer.

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at den tid, der er medgået til behandlingen af din aktindsigtsanmodning, ikke ligger inden for lovens rammer. Uffe Thorndahl Klintholm Havnevej 74 4791 Borre 2016-27003 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 28. marts 2016 rettet henvendelse til Vordingborg Kommune vedrørende behandlingen

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK De har den 25. oktober 2004 rettet henvendelse til Statsamtet

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

et hvile-i-sig-selv-princip. Byrådet skal således ved fastsættelse af taksterne tage stilling til, om prisloftet og hvile-i-sig-selv-princippet

et hvile-i-sig-selv-princip. Byrådet skal således ved fastsættelse af taksterne tage stilling til, om prisloftet og hvile-i-sig-selv-princippet Anmodning om vejledende udtalelse vedrørende inhabilitet for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S 07-05- 2012 Helsingør Kommune har ved brev

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til bestyrelsesformanden for en kommunal selvstyrehavn

Statsforvaltningens brev til bestyrelsesformanden for en kommunal selvstyrehavn Statsforvaltningens brev til bestyrelsesformanden for en kommunal selvstyrehavn er inhabil. Denne kompetence er uddelegeret til forvaltningen, henset til at Kommune som organisation fører tilsyn med,

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Statsforvaltningens udtalelse til en borger 2014-1 7 5 2 9 1 Dato: 23-06-2016 Tilsynet Sagen vedrørende Haderslev kommunes tilsyn med X Statsforvaltningen har i forlængelse af vores udtalelse af 30. juni

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere