Opfølgning på Fritidslivspolitikken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgning på Fritidslivspolitikken"

Transkript

1 Opfølgning på Fritidslivspolitikken 1. Vi sikrer at alle har mulighed for at deltage i aktive fællesskaber ved at dyrke fælles interesser, udfordre sig selv og hinanden og gøre sig nye erfaringer i fællesskabet. Vi skaber i samarbejde med andre rammerne for, at aktive borgere, foreninger og institutioner sammen med kommunen kan drøfte og udvikle nye initiativer gennem mindst 5 årlige workshops, møder m.m. 1. Vi faciliterer etableringen af netværk med aktører inden for kultur-, fritids- og naturområdet. 2. Der etableres et mobilt møderum (f.eks. en glascontainer), som kan danne rammen om en løbende dialog med borgere, samt være base for innovative workshops. 1. Der er dannet fungerende netværk 2. Der er etableret et mobilt møderum 1. Der er etableret et kulturnetværk, hvor alle kulturaktører er inviteret med i. 2. Der er etableret et forum Buzz på Lossen hvor forskellige afdelinger i Land, By og Kultur møder borgerne til en uformel dialog. musikskolen I: Musikskolen faciliterer etableringen af et netværk med aktører inden for kultur-, fritids- og naturområdet med mindst 2 årlige møder. II: Musikskolen opretter og administrerer en database (kulturlandkort) med data om kommunens kulturaktører for at synliggøre potentialet og muligheder for samarbejde. III: Der skabes mindst 3 årlige samarbejdsprojekter med aktører fra kulturnetværket. Disse projekter finansieres af kulturaktørerne i fællesskab. IV: Musikskolens ledelse deltager i skoleledernes forum mindst 2 gange om året. I + II: Møder med referat samt en database med kulturaktører. III: Planlægning og afvikling af projekter IV: Møder med referat. 1

2 Opfølgning Netværket er etableret men sat på standby bl.a. pga. svigtende fremmøde til de seneste møder. Regneark med oplysninger om aktører er i opstartsfasen, da det har knebet med tilbagemelding/interesse fra aktørerne. Kulturnat samt Stafet for livet er samarbejdsprojekter med rod i netværket. Musikskoleleder har deltaget i 1 møde i skoleleder forum. Vi går forrest med mindst to fælles initiativer årligt til styrkelse af sammenhængskraften, men med respekt for lokale forskelligheder 1. Der skal ske en fortsat udvikling af Spil Dansk-kampagnen, således at alle musikalske aktører i hele kommunen bliver involveret. 2. Der skal ske en fortsat udvikling af Naturens Dag, så der er aktiviteter i hele kommunen. Sker i et samarbejde mellem bl.a. De grønne organisationer, Ringkøbing-Skjern Museum, sogneforeninger, idrætsforeninger mv. 3. Der skal ske en fortsat udvikling af Kulturnatten, så aktører fra hele kommunen er involveret i den enkelte Kulturnat, uanset hvor i kommunen den finder sted. 1. Der laves en liste over de afholdte Spil Dansk aktiviteter 2. Der laves en liste over de afholdte arrangementer 3. Der laves en liste over de deltagende aktører 1. Spil Dansk har arrangementer og deltagere fra hele kommunen. 2. I 2016 har der været afholdt Naturens Dag 6 forskellige steder i hele kommunen. Naturens Dag foregår de fleste steder i et tæt samarbejde mellem Land, By og Kultur og borgergrupper. 3. Kulturnatten har været i alle centerbyer i en 5 års periode. Seneste kulturnat i Skjern med aktører fra hele kommunen. og biblioteket Vi skal motivere borgerne til at tage aktiv del i fællesskabet. 1. Der etableres en mobil bypark (se indsats Den mobile bypark under byrums- og kulturprojekter i Bylivspolitikken) 2. Der tages aktiv del i udviklingen og afviklingen af temadrøftelser i Folkerådet, hvor det er dialogen og samtalen om aktuelle emner, der er i fokus. 3. Der etableres udendørs hotspots til brug for løbere, 2

3 mountainbikere og andre motionister, så der er mulighed for at holde en tredje halvleg for den uorganiserede idræt 4. Bibliotekerne vil styrke samarbejdet og brugen af frivillige 1. Den mobile bypark er etableret 2. Folkerådene afvikles med min. 1 arrangement pr. år. 3. Der er etableret hotspots til brug for den uorganiserede idræt 4. Der er etableret et frivillig korps på Bibliotekerne ved udgangen af perioden 1. Der er etableret en mobil bypark i Ringkøbing PopUpHavn. 2. Der har været afholdt 3 folkeråd. Nye temaer er fastlagt for Der er igangsat samarbejde med Sundhedscenter Vest og DGI om udviklingen af 3 halvlegs -steder. Sker i regi af Sund By samarbejdet 4. Afventer. Musikskolen I: Musikskolen indgår partnerskaber med mindst 25% af kommunens daginstitutioner for at skabe lærerige kulturoplevelser til børn i 0-6 års alderen (medfinansieres af daginstitutionerne) = 3-5 daginstitutioner; = 5-8 daginstitutioner pr. sæson. II: Musikskolen indgår partnerskaber om musikskoleaktivitet i mindst 25% af kommunens skoler for at sikre at skolebørn kan dyrke deres interesse for musik- og kulturfag i kraft af en ny skolereform = 3-5 skoler; = 5-8 skoler pr. sæson. III: Musikskolen tilbyder workshops eller skolekoncerter i musikog kulturfag til mindst 25% af kommunens skoler (medfinansieres af skolerne) = 3-5 skoler; = 5-8 skoler pr. sæson. IV: Musikskolen øger tilbuddet af holdundervisning (bl.a. værkstedshold) i de instrumenttyper der trænger til et løft for at opbygge volumen og miljø (bl.a. cello, violin samt blæserinstrumenter) = 5-8 hold; = 8-12 hold pr. sæson. V: Musikskolen faciliterer projektet; Store Kor-dag, hvor mindst 100 sangere på tværs af regionen får en oplevelse med korsang og kordirigenter tilbydes workshop i kordirektion. 3

4 I: Der laves samarbejdsaftaler med daginstitutioner om forløb og pris. II: Der informeres om muligheden for at få sin musikskoleundervisning i skoletiden til alle skolebørn i kommunen via flyers og infobrev fra Musikskolen. III: Samarbejdsaftaler med skolerne om forløb og pris. IV: Der målrettes tilbud til specifikke skoler i kommunen på baggrund af interesse og etablering af miljø. V: og tilmelding via Opfølgning Der er i skoleåret 16/17 foreløbig lavet aftaler med 6 daginstitutioner. Der er indgået aftaler med 4 skoler samt startet orkesterklasser på Videbæk Kristne Friskole. Vi orienterer musikskoleeleverne om muligheden for undervisning i skoletid, men det er et fåtal der opnår tilladelse fra skolen. Skolekoncerter og workshops indenfor musik, billedkunst, dans og drama er igangsat og fortsætter. Vi arbejder på at invitere skoler til Musikskolen til fordybelsesdage. Der er fokus på stadig rekruttering til de sjældnere instrumenter, specielt inden for den klassiske genre. Store Kordag havde i år ca. 40 deltagere. Der var stor tilfredshed blandt deltagerne med det mindre antal deltagere, da det gav tid og ro til mere fordybelse. Så vi overvejer om vi skal tilrette storekordagprojektet så der er et begrænset deltagerantal med en lidt større egenbetaling. 2.Vi skaber rammerne for udviklingen af kultur -og fritidsliv med kant og med respekt for det eksisterende. Vi skaber sammen med aktørerne grobund for mindst 2 årlige aktiviteter, som giver børn og unge lyst til at blive eller vende tilbage til kommunen og bibliotekerne 1. Der etableres et aktivitetsforum med aktører inden for børn og ungeområdet, f.eks. ungdomsrådet, ungdomsskolen og andre 2. Der reserveres en pulje på kr. årligt i 3 år, som uddeles til unges udvikling af 10 årlige mikro-projekter. Puljen kan uddeles på baggrund af en kort ansøgning eller dialog med og skal være så ubureaukratisk og fleksibel som muligt. 3. Bibliotekerne vil arbejde målrettet på at styrke unges demokratiske bevidsthed. 4

5 1. Aktivitetsforum er blevet etableret 2. Puljen er etableret i perioden fra Bibliotekerne har været aktive deltagere i det regionale projekt Demokratiets søjler. 1. Der er i forbindelse med udviklingen af Aarhus 2017s børneåbning Ønskelande et planlægningsnetværk under etablering. 2. Puljen er ved at blive lanceret i tæt samarbejde med ungenetværk, i forbindelse med aktionslæringsprojekt fra Kulturog kompetenceprojektet 3. Bibliotekerne er aktive deltagere i Demokratistafetten og InvitationLab. musikskolen I: Musikskolen udvikler og skaber nye muligheder for læring mindst 1 gang om året, hvor undervisningen foregår i musikalske fællesskaber (fx workshopuge). II: Musikskolen skaber mulighed for at alle kulturfag kan mødes i fælles projekter mindst 2 gange om året. III: Musikskolen samarbejder med andre aktører om at skabe og udvikle nye former for kulturoplevelser i kommunen mindst 2 gange om året. I: Workshopuge afvikles i hver sæson om foråret II: Musikskolen har projektkoordinatorer som sikrer en bred dækning af kulturfag. III: Musikskolens + andre kulturaktørers aktivitetskalendere Opfølgning Vi afholder workshopdage for alle elever i efteråret og foråret. Dagene kan også bruges til at læreren henter ny inspiration udefra ved at besøge andre musikskoler og konservatorier til gavn for lærer og elev. Desuden arbejder vi på at igangsætte musikalske fordybelsesdage for skoleklasser. Alle kulturfag mødes i et årligt rytmisk projekt med offentlige forestillinger og skoleforestillinger. Derudover har vi etableret et samarbejde mellem klassisk musik, billedkunst og drama der også afrundes med offentlige forestilling og skoleforestillinger. Vi har købt en workshop hos Teatret Om til vores talentelever i forbindelse med teaterfestival. Rocknight samt de store projekter skaber sammen med de unge deltagere en fællesskabsfølelse og identitet der sætter spor. Vi vil gennem partnerskaber tiltrække mindst 1 årlig event, 5

6 som hører naturligt til i kommunen 1. Der arbejdes med at gøre Waterz til en international vandsportsbegivenhed. 2. Den regionale kulturfestival Off Road i april/maj 2017 skal sammen med Aarhus 2017-åbningen i januar 2017 være arrangementer, som skal involvere alle kulturelle aktører og alle kommunens borgere. 3. Der arbejdes med at tiltrække eller udvikle idrætsevents som er naturligt hjemmehørende i kommunen. 1. Waterz er en international anerkendt vandsportsbegivenhed ved udgangen af perioden. 2. De to events er afviklet. 3. Der er trukket events til kommunen. 1. WaterZ har i 2016 haft et internationalt World Cup stævne, og der er lagt en strategi for en videreudvikling af eventen med yderligere internationale discipliner 2. Planlægningsarbejdet med de to events er i gang, og afvikles i Der er en samarbejdsaftale med DBU i støbeskeen, som betyder én årlig fodboldslandskamp i kommunen. og bibliotekerne Vi skal styrke de eksisterende kultur- og fritidstilbud, og nye initiativer som har kant og potentiale til at udvikle sig, samt årligt understøtte mindst 2 utraditionelle samarbejder, som går nye veje for at fremme kultur- og fritidslivet 1. Der foretages en kapacitetsanalyse, med henblik på udnyttelse af potentialet i klyngelandsbyer på fritidsområdet, så de eksisterende tilbud kan optimeres bedst muligt. 2. Der indledes en målrettet indsats for at etablere partnerskaber mellem erhvervs- og kulturlivet. Som udgangspunkt støttes op om de initiativer som More:Creative fra Aarhus 2017 etablerer i regionen. 3. Der arbejdes med Gentænk Sommerhuset, som et partnerskab mellem turisterhvervet og kulturlivet 4. Der skal arbejdes med at styrke den uorganiserede gadeidræt og foreningernes forsøg på at rumme fleksible og eksperimenterende aktiviteter. 1. Kapacitetsanalysen er foretaget 6

7 2. Der er etableret min. 2 partnerskaber mellem kultur- og erhvervslivet 3. Gentænk Sommerhuset har opfyldt de opstillede succeskriterier som beskrevet i projektet til Aarhus Der har været min. 2 eksempler på foreninger som har samarbejdet med den uorganiserede idræt. 1. Der er indgået et samarbejde med SDU om en kapacitetsanalyse. 2. Der er etableret et samarbejde mellem Bibliotekerne og JSB Plast, samt et kommende samarbejde mellem Filmby Aarhus og potentielle erhvervspartnere i RKSK om udvikling af en TV-serie. 3. Gentænk sommerhuset er ved at blive implementeret. 4. Der er etableret en Streetidræt hal i Skjern. Åbner 14. oktober 2016 i samarbejde mellem DGI, Ungdomsskolen, unge fra streetmiljøet og LBK musikskolen I: Musikskolen etablerer muligheder for samarbejde mellem alle musikskolens lærerne ved undervisning, koncerter, workshops og projekter/events samt ved udvikling og planlægning af nye initiativer. II: Musikskolen skaber anderledes oplevelser for skolebørn i kommunen gennem tema-, projekt-, skole- eller eventkoncerter mindst 3 gange om året. III: Musikskolen udvikler og fastholder et stærkt talentmiljø, hvoraf mindst 2 elever om året optages på en kreativ uddannelse. I: Nedsættelse af teams til alle Musikskolens aktiviteter. II: Planlægning og afvikling i løbet af sæsonen (aktivitetskalender). III: Undervisning af talentklasser, talentkoordinator, talentaktiviteter i region midt. Opfølgning Med den nye overenskomst er der skabt endnu mere plads til teamarbejde. Teamarbejdet er etableret ved alle koncerter og projekter og involverer alle kulturfag. Der skabes skolekoncerter og forestillinger inden for alle kulturfag. Der er stor søgning til talentlinierne i musik og ballet. Til ballettalentlinjen har der bl.a. været søgning fra en større gruppe elever fra Holstebro. Der er i 2016 optaget 2 elever på MGK i Holstebro. 3.Vi udnytter naturens rige ressourcer til udvikling af kultur- og fritidsfaciliteter. Vi vil understøtte mindst 2 årlige nye og eksisterende aktiviteter, som motiverer til motion og sundhed, samt 7

8 kunstneriske og kulturelle oplevelser i naturen. 1. Udbygning af samarbejde med Sundhedscenter og andre aktører (lokalforeninger mm) om fokus på naturens muligheder for alle aldersgrupper. Der bør fokuseres mere på lokale initiativer og backup til anderledes aktiviteter. Herunder også en videreudvikling af søndagsgåturene, som er i samarbejde bl.a. med DGI 2. Der sættes fokus på tilgængeligheden for alle med udviklingen af handicapvenlige faciliteter og aktiviteter. Herunder en udbygning af de eksisterende søndagsgåture i en handicapvenlig form. 3. Der sættes fokus på at binde sti-systemerne i kommunen sammen til et sammenhængende net, og samtidig udvikle kvaliteten af stierne med formidling og pitstops på ruterne. Samtidig sættes der fokus på yderligere etablering af hesteruter i et samarbejde med turismeerhvervet samt en udbygning og synliggørelse af trailløb- og mountainbikemuligheder i hele kommunen. 4. Der sættes fokus på borgernes muligheder for bynære motionstilbud i naturen, og der skabes mulighed for sammen med borgerne at udvikle nye bynære motions- og aktivitetsoplevelser. 1. Der er skabt min. 4 nye aktiviteter i samarbejdet 2. Der er lavet min. 2 årlige ture, som er tilgængelige for alle 3. Der er lavet en kortlægning af samtlige stier og lavet en analyse og en udbygningsplan for stisystemerne. 4. Der er sammen med borgere skabt min. 2 nye bynære aktivitetstilbud 1. Der er i regi af samarbejdet skabt 2 nye aktivitetstilbud 2. Der har i 2016 være to søndagsgåture, som har haft særligt sigte mod bevægelseshandicappede 3. En kortlægning er under udarbejdelse og forventes afsluttet primo Der er etableret sundhedsstier i naturen omkring Sundhedscenter Vest. Vi skal gennem mindst 2 årlige initiativer skabe øget naturforståelse og fremme borgernes motivation til at passe på naturen. 1. Der arbejdes på at få etableret et bynært naturcenter i forbindelse med udviklingen af projektet om Skjern Rensningsanlæg. 8

9 1. Der er etableret et naturcenter 1. Indsatsen ændres så den tænkes ind i arbejdet med den kommende nationalpark Indsatser Vi skaber muligheder i naturen for både et højt aktivitetsniveau og den stille oplevelse i respekt for beskyttelsen af naturen. 1. Der gøres aktivt opmærksom på via hjemmeside og apps, hvor der er og hvilke aktiviteter der pt er gang i - og hvor der IKKE er aktiviteter, så stilheden også kan vælges til 1. Oplysningerne er gjort tilgængelige 1. Der er lavet forskellige web-apps med henblik på ture i naturen. Men det har ikke været muligt at lave en formidling som beskrevet i indsatsen. Indsatser Vi skaber grundlag for samarbejde og dialog om benyttelse af naturen og til friluftsaktiviteter 1. Via traditionelle foldere, website og apps fokuseres og visualiseres de kommunale områder (skove, parker, naturområder, legepladser) der pt. er i spil og de muligheder de enkelte områder indeholder - og gerne med lokale aktører, foreninger mm som støtte og udviklere af områdernes muligheder og begrænsninger. 2. Der indledes et samarbejde med de grønne organisationer: DOF, DN m.fl. omkring udpegningen og formidlingen af de stille områder i naturen. 1. Der lavet foldere og opdaterede apps 2. Der er lavet et formaliseret samarbejde med de grønne organisationer på formidlingsdelen. 9

Fritidslivspolitik. Indledning

Fritidslivspolitik. Indledning Fritidslivspolitik Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst i kommunen. Visionen konkretiseres

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 SAMMEN RYKKER VI JERES KLUB WWW.DBU.DK/ KLUBUDVIKLING EN DEL AF NOGET STØRRE Side 12 SAMMEN RYKKER VI JERES KLUB 2 At være frivillig i en fodboldklub

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Kultur, Natur og Fritid PHS 11. maj 2016 Projektnavn: Vestjyllands Kunstpavillon Funktion: Politikområde: Fritidslivspolitikken Politisk mål: Vi skal styrke de eksisterende kultur-

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud!

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud! 1 Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014 Idékatalog Be happy and sing it out loud! Mere sang og musik i skolen skaber grobund for fordybelse, faglighed og trivsel 2 Forord: Folkeskolen står over for

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik Jammerbugt Kommunes - og fritidspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2009 Vi udvikler gennem samarbejde! Jammerbugt Kommune betragter et levende kultur- og fritidsliv som en motor for

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Natur, sundhed & livskvalitet

Natur, sundhed & livskvalitet Natur, sundhed & livskvalitet Hvordan naturvejledning og natur kan fremme sundhed og livskvalitet Samarbejdet mellem SNS og Vordingborg Kommunes Sundhedscenter i Stege Styrker og muligheder Skovrider,

Læs mere

Haderslev Kommunale Musikskoles strategi

Haderslev Kommunale Musikskoles strategi Haderslev Kommunale Musikskoles strategi FORORD Du sidder nu med den nye strategi for Haderslev Kommunale Musikskole i hænderne. Det er en strategi, der har været længe undervejs, da vi i bestyrelsen har

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform August 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Folkeskolereformen er en læringsreform. Det overordnede mål er, at alle elever bliver

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Fritids- og Friluftspolitik Frem mod 2020 Syddjurs som fritids- og friluftskommune

Fritids- og Friluftspolitik Frem mod 2020 Syddjurs som fritids- og friluftskommune 1 of 12 Fritids- og Friluftspolitik Frem mod 2020 Syddjurs som fritids- og friluftskommune Version 1 - marts 2016 Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune 2016. 2 of 12 INDHOLD Forord... 3 Fritid- og friluftliv

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Handleplan 2017 Idræts- og fritidspolitik Kultur & Borgerservice Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik

Handleplan 2017 Idræts- og fritidspolitik Kultur & Borgerservice Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik Handleplan 2017 Idræts- og fritidspolitik Kultur & Borgerservice Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2017-2024 Indhold Handleplan 2017... 4 Spor 1: Et idræts- og fritidsliv i udvikling... 5 Foreningsaktiviteter...

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7. 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2016 optager

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7., 8. eller 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2017

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder

15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder 15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder 15.1 - Bilag: Reviderede procesplaner for Fritidsrådets indsatsområder DokumentID: 4123664 Procesplaner for prioriterede indsatsområder: Indsatsområde

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

RudersdalRutens Univers. Aktiviteter og inspiration til motion i naturen

RudersdalRutens Univers. Aktiviteter og inspiration til motion i naturen RudersdalRutens Univers Aktiviteter og inspiration til motion i naturen Naturen som platform for aktivitet og oplevelser for alle Friluftsliv er mange ting for mange forskellige brugere: Naturoplevelser

Læs mere

International Performance Art Festival Aug. 2016

International Performance Art Festival Aug. 2016 International Performance Art Festival 24-28 Aug. 2016 UR-NAT er en international festival for scenekunst i og om naturen. UR-NAT præsenterer uventede kunstneriske møder i naturen, i byens åbne rum og

Læs mere

i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II

i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II Formål Vi på Den Kreative Skole ser frem til at være med til at styrke kreativiteten ude på folkeskolerne i Fredericia: dér, hvor børnene er. Vi glæder

Læs mere

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 1 Indholdsfortegnelse Overblik over handleplanerne s. 4 Tema 1: Frivilligt lederskab. s. 5 Handleplan 1: Styrke

Læs mere

USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet

USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet Udgangspunktet for ungeindsatsen er Kulturmetropolens fokus på at udvikle innovative, demokratiske og aktive medborgere til fremtidens samfund. Med afsæt

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

Resultataftale 2012 WEBUDGAVE HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2012 WEBUDGAVE HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2012 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2012 Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen vil arbejde med at øge sin synlighed bl.a. ved at lave flere arrangementer

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Klubberne i skolereformen

Klubberne i skolereformen Klubberne i skolereformen Børn Kultur og Velfærd Albertslund Kommune Klubadministrationen Hedemarksvej 16 2620 Albertslund Inspirationspjece T 20 47 90 48 SIDE 2 Klubberne i Albertslund ønsker med denne

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole MUSIKKLASSER HVAD ER MUSIKKLASSER? Musik hele ugen Musikklassen er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2015 optager

Læs mere

Statusnotat Fritidspolitik. Frederikssund Kommunes Fritidspolitik august 2016

Statusnotat Fritidspolitik. Frederikssund Kommunes Fritidspolitik august 2016 Statusnotat Fritidspolitik Frederikssund Kommunes Fritidspolitik august 2016 Indhold Statusnotat Fritidspolitik...1 Handleplaner...3 Handleplaner...3 Byens rum...3 Udvikling af byrum...3 Aktive mødesteder

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Sundhed Målsætning 10: En sund sjæl i et sundt legeme

Sundhed Målsætning 10: En sund sjæl i et sundt legeme Sundhed Målsætning 10: En sund sjæl i et sundt legeme a: Foreningsdag i bymidten/center Hvor foreningerne præsenterer Deres aktivitet b: "Klippekortaktiviteter" Kort til forskellige aktiviteter, hvor man

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne

Samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne Samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne Idékatalog Randers Musikskole, september 2015 Randers Musikskole tilbyder et samarbejde med folkeskolerne om undervisning, som udvider skolernes musiske aktiviteter.

Læs mere

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2013. Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen har 44 højtuddannede musiklærere, som alle er meget kompetente på deres instrumenter.

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik i Nyborg Kommune

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik i Nyborg Kommune Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik i Nyborg Kommune VISION Netop i Nyborg! Midt i Danmark og med udkig til Sprudlende kultur, levende fritid og idræt og gi ŕ os oplevelser og udsyn! hele verden: er med

Læs mere

Ungepolitik Ballerup Kommune

Ungepolitik Ballerup Kommune www.ballerup.dk Ungepolitik Ballerup Kommune Vi satser på mennesker Ny ungepolitik Den 26. januar 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen den nye Ungepolitik Forud var gået en god, lang og grundig proces, hvor

Læs mere

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Fra skoleåret 2014/15 træder den nye folkeskolereform i kraft. En reform, der lægger op til et ambitiøst løft af folkeskolen. Målet er at

Læs mere

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 KUNSTTALENTKLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 VIL DU DYRKE DIT TALENT? Skal du i 7. klasse efter sommerferien 2016? Elsker du musik, kunst, design eller performance? Drømmer du om at skabe dit eget professionelle

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38 Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Musik (musikundervisning m.m.). (Musikteater Baltoppen, Skovlunde Kulturhus/Kulturhus Måløv, Ungdomshuset Vognporten

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Kultur, Natur og Fritid PHS 11. maj 2016 Projektnavn: Vestjyllands Kunstpavillon Funktion: 03.35.64 Politikområde: Fritidslivspolitikken Politisk mål: Vi skal styrke de eksisterende

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Resultataftale 2011 Horsens Musikskole

Resultataftale 2011 Horsens Musikskole Resultataftale 2011 Horsens Musikskole Prisen som Årets Musikskolekommune 2010 overrækkes til Kulturudvalgsformanden. Plænen Tivoli juni 2010 Indsatsområder 2011. Creative Academy Musikskolen vil arbejde

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik Forord Kultur- og Idrætsudvalget Indledning Allerød kommunes kulturhistorie går langt tilbage. Allerød er første gang nævnt i kilderne i år 1260 som Alryth. Al er

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012 Høringsmateriale Indledning Idræts- og fritidspolitikken bygger på tematiserede dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd,

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Økonomisk oversættelse af musikskolebestyrelsens strategi

Økonomisk oversættelse af musikskolebestyrelsens strategi Økonomisk oversættelse af musikskolebestyrelsens strategi Med udgangspunkt i musikskolebestyrelsens strategi følger her en økonomisk redegørelse for udmøntning af mål i strategiperioden. Investeringerne

Læs mere

Maj 2012 NYT UDKAST TIL. Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde. Initiativ Aktiviteter / indhold. Evaluering.

Maj 2012 NYT UDKAST TIL. Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde. Initiativ Aktiviteter / indhold. Evaluering. Maj 2012 NYT UDKAST TIL Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde 1 Initiativ Aktiviteter / indhold Evaluering Frivillighedsdatabase Markedsføring/ aktivitetskalender Database, hvor

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Tilmelding senest den 23. maj 2013 Velkommen til Musikskolen Ringkøbing-Skjern sæson 2013/2014 Husk Musikskolen. Sådan lyder sloganet til en kampagne i forbindelse

Læs mere

Notater fra kultur workshoppen d

Notater fra kultur workshoppen d Notater fra kultur workshoppen d. 12092016 Nedenstående er de følgende resultater fra kultur workshoppen samt billeder fra plancerne. Fællesskab på tværs Der skal være fælles synlighed på tværs af kommunen,

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune Kultur for alle Kulturpolitik for Glostrup Kommune Et rigt lokalt kulturliv er: mangfoldighed fælleskab identitetsdannende frivillighed læring udfoldelse leg inddragelse tradition kreativitet oplevelser

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014.

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014. Notat 23. januar 2014 Kommunikationsplan Aarhus som breddeidrætskommune Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers Indledning Kulturstyrelsen har i forbindelse med sit

Læs mere

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole www.aalborgkulturskole.dk 1) Indledning 2) Ansættelsesudvalg 3) Tidsplan 4) Aalborg Kommunale Skolevæsen 5) Præsentation af Aalborg Kulturskole 6)

Læs mere

Aabenraa Kommunes. Kultur- og Fritidspolitik

Aabenraa Kommunes. Kultur- og Fritidspolitik Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2013-2016 Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik blev fra starten døbt Makreller der spræller, fordi vi har et livligt og aktivt kultur- og fritidsliv,

Læs mere

Emne: Cykling som transportmiddel i hverdagen Gruppens nr.:2 nr. 8

Emne: Cykling som transportmiddel i hverdagen Gruppens nr.:2 nr. 8 Emne: Cykling som transportmiddel i hverdagen Gruppens nr.:2 nr. 8 Intern stafet i kommunen - alle kan deltage. Mål at 95 % deltager evt. en fakkel, der skal rundt i hele kommunen Kommunen og foreninger

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere