Årsberetning 2010 for Intern overvågning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2010 for Intern overvågning"

Transkript

1 Næstved den 27. maj 2011 Årsberetning 2010 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej Næstved CVR/SE-nr

2 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en ny håndbog indeholdende et tilrettet program for intern overvågning for netvirksomheden på baggrund af bekendtgørelse nr. 635 pr. 27. juni 2005 med ikrafttrædelse den 1. oktober Programmet er gældende for NKE-Elnet A/S, og det beskriver virksomhedens tiltag for at opfylde kravne til intern overvågning. Årsrapport 2010 for IO-programmet omhandler emnerne i nedenstående indholdsfortegnelse. Årsrapporten for intern overvågning hos NKE-Elnet A/S er 8. juni 2011 lagt på netselskabets hjemmeside, som har adressen: Det er Energitilsynet, der skal føre tilsyn med, at reglerne i IO-programmet overholdes og at der er foretaget den beskrevne kontrol af programmet. Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning og indholdsfortegnelse 3 Organisation 4 Program for intern overvågning 4 Årsberetning 5 Gennemførsel og kontrol af IO program 5 Forretningsmæssige følsomme oplysninger og fortroligt materiale 6 Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger 7 Adgang til distributionsnettet 8 Kundekontakt 8 Selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter 9 Regnskabsmæssig adskillelse 10 Krav om habilitet 10 Indgåelse af aftaler 11 Prisfastsættelse 11 Afslutning 12 Bilag 13 Medarbejdererklæring generelt 14 Medarbejdererklæring specifik 2

3 Organisationen pr. 20. april 2010 Organisationen ses i nedenstående diagram, hvoraf det fremgår at strukturen indeholder et koncernselskab med 5 datterselskaber. NKE-Elnet A/S er en netvirksomhed i forsyningskoncernen NK-Forsyning A/S, som er 100% ejet af Næstved Kommune. Organisationsdiagram: NK-Forsyning A/S NKE-Elnet A/S NK-Vejlys A/S NK-Service A/S NK-Vand A/S NK-Spildevand A/S Seas-Nve /NKE-Elnet Fælles forsyningspligt / Energirådgivning / AMR etc. for Næstved, Køge, Vordingborg, Nakskov Seas-Nve Strømmen Kundecenter fælles for Næstved, Køge, Nakskov, Vordingborg, Seas-Nve Elnet Installationsafdeling El-installatører, tilmeldinger, Investeringsbidrag, måler adm./kontrol/restancer, kundecenter, elpriser etc., målere, Anvisninger, Administration NKE-Elnet A/S udfører netopgaver i henhold til bevilling efter elforsyningsloven. Der er ansat en direktør for netselskabet og der er ansat fire medarbejdere i NKE-Elnet A/S, hvor måling af elforbrug og visse elafregningsopgaver håndteres, herunder lukninger og gentilslutninger som udføres i et samarbejde med kundecentret i SEAS-NVE Strømmen A/S. I det fælles kundecenter hos SEAS-NVE Strømmen A/S hvor NKE-Elnet A/S er medejer, foretages elafregning. Ligeledes er der etableret et fælles forsyningspligtselskab i SEAS-NVE Strømmen A/S, hvori der kvartalsvist afholdes møder, hvor blandt andet intern overvågning drøftes løbende. Der er for SEAS-NVE Strømmen A/S og NKE-Elnet A/S udarbejdet en samarbejdsaftale hvori reglerne for intern overvågning er indarbejdet. 3

4 Program for intern overvågning i NKE-Elnet A/S Direktøren har det overordnede ansvar for at IO-programmet anvendes korrekt i netvirksomheden. Installatørerne er ansvarlige for at der ikke finder diskriminerende adfærd sted indenfor deres ansvarsområder. Energirådgiveren har det daglige ansvar for administration af programmet og er sekretær for det interne overvågningsteam. Energirådgiveren sørger for, at der en gang årligt afholdes et evalueringsmøde, hvor overvågningsteamet deltager, og hvor der undervises i IO-programmet, og hvor samtlige af de 9 punk-ter i bekendtgørelsens 2 stk. 1 bliver gennemgået. Derudover afholdes en gang årligt intern audit hvor direktøren, installatørerne og energirådgiveren deltager. Der er for såvel evalueringsmødet som for den interne audit udarbejdet mødeindkaldelse med dagsorden og beslutningsreferat. IO-programmet beskriver de procedurer og foranstaltninger, NKE-Elnet A/S har truffet for at forhindre diskriminerende adfærd overfor kunder. IO-programmet er fastlagt ud fra de ansattes specifikke forpligtelser i bestræbelsen på at forhindre diskriminerende adfærd. Der forefindes en liste med fortrolige oplysninger som NKE- Elnet A/S er i besiddelse af, og udarbejdet procedurer for medarbejdernes håndtering af oplysningerne. Derudover er der regler om, at de ansatte i deres kontakt med kunderne ikke må favorisere/ anprise bestemte kommercielle selskaber, kundegrupper og leverandører. IO-programmet beskriver kontrol- og informationsprocedurer samt udførelsen af den lovpligtige rapportering til Energitilsynet. Årsberetning NKE-Elnet A/S skal hvert år senest den 1. juni offentliggøre og anmelde en årsberetning til Energitilsynet. Årsberetningen indeholder en kort beskrivelse af samtlige 9 punkter, der i henhold til ovenstående som minimum skal være indeholdt i IO-programmet. Derudover beskrives hændelser og tiltag vedrørende IO-programmet, der er sket i det forgangne år, herunder: ændringer og tilføjelser vedrørende forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger, herunder medarbejdererklæringer ændringer og tilføjelser vedrørende regnskabsmæssig adskillelse, herunder angivelse af anvendte fordelingsnøgler for fællesomkostninger (dokumenteres i særskilt skema) ændringer og tilføjelser vedrørende aftaler på markedsbestemte vilkår, herunder angivelse af en liste over koncerninterne aftaler samt angivelse af krævede detaljer for disse aftaler oplysninger om hvorvidt der i årets løb har været klager over diskriminerende adfærd, episoder, rådgivning, m.v. 4

5 Gennemførsel og kontrol af I/O program Programmet for intern overvågning er siden etableringen i 2005 løbende revideret i henhold til udviklingen indenfor området. Som følge af de mange nye tiltag fra Energitilsynet samt NKE- Elnet A/S udtrækning til kontrol, blev der i 2010 rettet særlig fokus på området til fortsat sikring af NKE-Elnet A/S overholdelse af reglerne for intern overvågning. Alle afsnit i IO-programmet er gennemgået og relevante opdateringer er foretaget. De enkelte opdateringer er beskrevet i årsberetningen under de respektive punkter. Der er løbende afholdt møder med personerne i intern overvågningsteam. De risici, der kan være forbundet med de enkelte områder i IO-programmet, er gennemgået med relevante afdelinger og personer, herunder rådgivere og øvrige personer, der udfører opgaver for NKE- Elnet A/S. Samtlige medarbejdere i NKE-Elnet A/S og øvrige berørte afdelinger er informeret om reglerne og konsekvensen af IO-programmet. Derudover er der, hvor det har været relevant i forhold til den konkrete jobfunktion, foretaget orientering omkring reglerne i IO-programmet i forbindelse med nyansættelse og jobrotation i NKE-Elnet A/S og NK-Service A/S. Der er i 2010 ikke opnået kendskab til, at reglerne/procedurerne i programmet for intern overvågning er tilsidesat, hvorfor der ikke har været anledning til at foretage særlige foranstaltninger. Forretningsmæssige følsomme oplysninger I henhold til Elforsyningslovens 84 skal NKE-Elnet A/S sikre, at alle modtagne forretningsmæssige følsomme oplysninger behandles fortroligt. NKE-Elnet A/S har foretaget en kortlægning af indgående oplysninger og herudfra foretaget en vurdering af, hvilke oplysninger der anses som forretningsmæssige følsomme. Beskrivelsen af de forretningsmæssige følsomme oplysninger er indeholdt i IO-programmet. I IO-programmet er endvidere indeholdt procedurer og retningslinjer for håndtering af forretningsmæssige følsomme oplysninger, herunder begrænsning i videregivelsen. Adgangen til de forretningsmæssige følsomme oplysninger reguleres med adgangskoder til IT-systemet, der ud fra en individuel vurdering af den enkelte medarbejders jobfunktion begrænser, hvilke oplysninger der er adgang til. For energirådgiveren og andre medarbejdere med kundekontakt begrænses videregivelsen af fortrolige oplysninger ved, at der altid skal foreligge skriftlig fuldmagt fra kunden, når der ønskes fortrolige oplysninger. Alle medarbejdere, der arbejder med forretningsmæssige følsomme oplysninger, skal overholde reglerne i IO-programmet. Dette forpligtiger de sig til ved at underskrive medarbejdererklæringerne (bilag 1 og 2), hvori de erklærer at være bekendt med reglerne i IO-programmet og hvori de forpligter sig til at efterleve reglerne. Der er i 2010 ikke sket ændringer i forhold til anvendelsen af medarbejdererklæringerne. 5

6 NKE-Elnet A/S har sidst i 2010 indført et nyt sags- og dokumenthåndteringssystem (360 o ). Der vil blive fremstillet en instruktion for håndtering af forretningsmæssige følsomme oplysninger efter ibrugtagning af systemet. Der er planlagt undervisning af personale der arbejder med forretningsmæssige følsomme oplysninger. NKE-Elnet A/S har ikke i 2010 modtaget klager i forbindelse med behandlingen af forretningsmæssige følsomme oplysninger. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger I henhold til Elforsyningslovens 84a skal NKE-Elnet A/S sikre, at alle forretningsmæssige fordelagtige oplysninger videregives på ikke-diskriminerende måde. NKE-Elnet A/S har foretaget en kortlægning af forretningsmæssige fordelagtige oplysninger, der omfatter oplysninger om selve virksomheden, f. eks. kontrakter i koncernen, andre aftaler, udbygningsplaner m.v. Beskrivelsen heraf er indeholdt i IO-programmet. I IO-programmet er endvidere indeholdt procedurer og retningslinjer for håndtering af forretningsmæssige fordelagtige oplysninger, herunder videregivelsen heraf. Alle medarbejdere, der arbejder med forretningsmæssige fordelagtige oplysninger, skal følge IO-programmet, hvilket de forpligter sig til ved underskrivelse af medarbejdererklæringen, hvori medarbejderen erklærer at være bekendt med reglerne i IO-programmet. Der har ikke i 2010 været ændringer i forhold til forretningsmæssige fordelagtige oplysninger om egne aktiviteter. NKE-Elnet A/S har ikke i 2010 modtaget klager i forbindelse med behandlingen af forretningsmæssige fordelagtige oplysninger. 6

7 Adgang til distributionsnettet NKE-Elnet A/S skal sikre, at adgang til nettet sker på ikke-diskriminerende vilkår ved tilslutning af nye kunder, vedligeholdelse af nettet samt i forbindelse med udbygning af nettet. Anmeldelse af nye kunder sker via den elektroniske tilmeldingsblanket, og der foretages daglig behandling af de indkomne anmeldelser. Anmeldelsesproceduren er ens for samtlige nye forbrugere i forsyningsområdet. Tilslutning til distributionsnettet sker i henhold til NKE-Elnet A/S s leverings- og tilslutningsbestemmelser, der er udarbejdet i henhold til Dansk Energi s vejledende bestemmelser. Bestemmelserne er forelagt Energitilsynet. Enhver kunde er således sikret adgang til elnettet hos NKE-Elnet A/S mod betaling af de til enhver tid anmeldte tilslutningsafgifter, og selve tilslutningen sker i henhold til de tilslutningsfrister, der er angivet i leveringsbestemmelserne. NKE-Elnet A/S opdaterer løbende almindelige leveringsbestemmelser/tilslutningsbestemmelser for adgang til benyttelse af distributionsnettet som ligger på NKE-Elnet A/S s hjemmeside. NKE-Elnet A/S vedligeholder og udbygger nettet indenfor sit bevillingsområde i overensstemmelse med leveringspligten i Elforsyningsloven. Eventuelle nedbrud på nettet indberettes til Energitilsynet i forbindelse med benchmarking og udetidsstatistik. Vedligeholdelse af nettet sker som minimum i overensstemmelse med reglerne i Stærkstrømsbekendtgørelsen. NKE-Elnet A/S foretager systematisk eftersyn og vedligeholdelse af synlige anlægsdele i nettet, herunder stationsanlæg. Der foretages endvidere løbende opfølgning af fejlhyppighed og fejlårsag for de enkelte anlæg. Denne viden indgår i planlægningen af vedligeholdelse og anlægsudskiftning. Derudover foretages vedligeholdelse og afprøvning af det tekniske udstyr efter anbefalinger og retningslinjer fra de enkelte leverandører. Udbygning af nettet sker efter retningslinjer om, at der skal opnås størst mulig leveringssikkerhed for samtlige kunder, og at kunderne får leveret den nødvendige effekt og energi. Nettet udbygges løbende sammenholdt med områdets lokalplaner, således at kunderne kan tilsluttes i forbindelse med tilmeldingen, og at nye større erhvervsvirksomheder kan tilsluttes indenfor rimelig tid. Fristen for tilslutning er angivet i tilslutningsbestemmelserne og overholdes altid. NKE-Elnet A/S har ikke i 2010 modtaget klager over diskriminerede adfærd i relation til adgang til distributionsnettet. 7

8 Kundekontakt NKE-Elnet A/S skal sikre, at der i forbindelse med kundekontakten ikke sker favorisering af bestemte selskaber, herunder såvel koncerninterne som andre. Forpligtelsen skal overholdes i relation til såvel mundtlig som skriftlig kontakt. I forbindelse med ansættelser i NKE-Elnet A/S orienteres nyansatte medarbejdere om reglerne i IO-programmet, hvorefter medarbejdererklæringerne underskrives. Der foretages løbende undervisning af medarbejderne, så alle med direkte kundekontakt hele tiden er bevidste om reglerne. Dette skal sikre, at der ved enhver henvendelse til NKE-Elnet A/S sker en ikkediskriminerende kundebetjening, og det undgås at bestemte selskaber og andre favoriseres. NKE-Elnet A/S er bekendt med Energitilsynets tilsynsafgørelser der findes under Energitilsynets retningslinjer af 26. maj 2008 og som følges i de daglige gøremål. Eksempelvis benyttes målerudskiftning absolut ikke som en lejlighed til at omdele reklamer for kommercielle ydelser. Og udsendelse af elregninger på vegne af netselskabet bliver ikke vedlagt reklamemateriale for andre kommercielle ydelser. De el-kunder, der i 2010 henvendte sig til NKE-Elnet A/S med henblik på køb af el, blev henvist til el-pristavlen. På NKE-Elnet A/S s hjemmeside er der et link til el-pristavlen. Der er i 2010 foretaget en mundtlig instruktion angående kundehenvendelser om valg af elleverandør. El-kunder, der i 2010 henvendte sig til NKE-Elnet A/S med forespørgsel om energibesparende foranstaltninger, blev henvist til NK-Service A/S EnergiRådgivning med oplysning om, at NK- Service A/S yder gratis rådgivning omkring energibesparende aktiviteter. Energitilsynet har ved en strikprøveundersøgelse af NKE-Elnet A/S s hjemmeside i 2010 haft forskellige indsigelser til NK-Forsyning A/S s og NKE-Elnet A/S s hjemmeside. Disse forhold er herefter bragt i orden så NKE-Elnet A/S s hjemmeside nu opfylder kravene for intern overvågning, information og kundekontakt. Der er i 2011 planer om at ændre hjemmesidens layout og indhold, og der vil ligeledes i 2011 være fokus på at hjemmesiden til enhver tid er i overensstemmelse med Energitilsynets retningslinjer. NKE-Elnet A/S har ikke i 2010 modtaget klager over diskriminerende adfærd i kontakten til kunder eller over indholdet på hjemmesiden. Selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter NKE-Elnet A/S er en selvstændig enhed under NK-Forsyning A/S. NKE-Elnet A/S omfatter kun bevillingspligtige aktiviteter. Øvrige aktiviteter er i overensstemmelse med Elforsyningsloven 47 udskilt i separate enheder. NKE-Elnet A/S udfører således i overensstemmelse med lovgivningen ingen sideordnede aktiviteter. I løbet af 2010 er der ikke sket ændringer indenfor den selskabsmæssige adskillelse. Der er i relation til selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter ikke sket ændringer i programmet siden årsberetning for NKE-Elnet A/S har ikke i 2010 modtaget klager over brud på Elforsyningslovens 47. 8

9 Regnskabsmæssig adskillelse NKE-Elnet A/S har bevilling til at drive netselskab. Som selvstændigt A/S skal der udarbejdes årsrapport i henhold til gældende regler. Selskabets priser er bundet af myndighedsbestemt indtægtsramme, som skal overholdes, hvilket løbende kontrolleres internt og eksternt. Alle koncernens selskaber er selvstændige juridiske enheder og har som følge heraf selvstændig regnskabspligt. Den regnskabsmæssige adskillelse af koncernens selskaber (jf. organisationsplan s. 3) sikres ved opdeling i separate bogføringskredse i økonomisystemet. Godkendelses procedurer og det forhold, at aktiviteterne i selskaberne er forskelligartede, skal sikre korrekt kontering af indtægter og omkostninger. I serviceselskabet NK-Service A/S tilknyttes afd. dimensioner på de omkostningsarter, der anvendes af flere af koncernens selskaber. Timeregistrering anvendes til fordeling af ressourcer, i det omfang det er muligt at timeregistrere på en retvisende måde. Øvrige ressourcer fordeles i henhold til nedenstående fordelingsnøgle. Følgende fordelingsnøgler anvendes ved fordeling af fællesomkostninger: 1. Driftsmedarbejdere (montører og specialarbejdere): Timeregistrering i time/sagsmodul 2. Stige- og servicevogn: Registrering af maskintimer 3. Planlægning og projektopgaver: Timeregistrering i time/sagsmodul 4. Husleje, drift og vedligehold ejendom, udenomsarealer og rengøring: I h.t. antal m 2 5. Administrative og økonomiske opgaver: Overslag 2,8 person i budget Dokumeteres ved timeregistrering fra Kontorhold, advokat og øvrige eksterne ydelser: Faktiske registreringer på afd. dimension vedrørende netselskab 7. IT (server, netværk, fællesprogrammer, dokumenthåndtering m.v.): 19 % af omkostn. 8. Koncerndirektør, økonomi og adm. ledelse samt sekretariat:1/3 del af omkostningerne Pkt. 7 er fordelt i forhold til antal brugere. Omkostninger til specialprogrammer eks. FAS betales udelukkende af de driftsselskaber, der benytter programmerne. Netselskabet betaler derfor ikke til FAS idet kundehåndtering, opkrævninger varetages eksternt. Pkt. 8 er fordelt ligeligt mellem koncernens forsyningsarter. Ovennævnte fordelingsnøgler er godkendt af direktionen. De forhold og procedurer til sikring af ikke-favoriserende fordeling af omkostninger mellem netselskab og koncern, der er beskrevet i IO programmet, samt de fordelingsnøgler, der er anført i pkt , er anvendt i For pkt. 3 og 5 gælder, at omkostningerne i 2010 er fordelt ud fra omkostningerne til de konkrete medarbejdere. Timeregistrering for denne gruppe er påbegyndt i

10 Krav om habilitet NKE-Elnet A/S havde pr. 31. december 2010 i alt installationer med måler tilsluttet elnettet. Da NKE-Elnet A/S således samlet set har mindre end tilsluttede kunder, er NKE-Elnet A/S ikke omfattet af Elforsyningslovens 45 stk. 1 og 2 omkring ledelsesmæssig adskillelse. Indgåelse af aftaler Aftaler i NKE-Elnet A/S indgås skriftligt i overensstemmelse med elforsyningslovens 46. Aftaler både mellem koncernforbundne selskaber og eksterne leverandører indgås på markedsvilkår. Beløbsramme for udbud iht. udbudsdirektivet følges, og større kontrakter sendes, som følge heraf i udbud. Udbudsprocessen varetages af uvildig ekstern rådgiver, og efterfølgende vælger NKE-Elnet A/S billigste tilbudsgiver. Aftaler godkendes af 2 i fællesskab. NK-Service A/S varetager administrative opgaver for koncernens driftsselskaber, herunder NKE-Elnet A/S. Opgaverne er eksempelvis økonomi og regnskab, lønbehandling og IT. Vandsektorens krav til Intern overvågning anvendes i serviceselskabet for sikring af, at aftaler indgås på markedsbestemte vilkår. Grundlaget for interne aftaler markedstestes herigennem. I løbet af 2010 er samarbejdet mellem netselskab og serviceselskab formaliseret. Implementering af IO program i serviceselskab er påbegyndt og forventes fuldt implementeret i Til erstatning af mundtlige aftaler, er der udarbejdet et skriftligt aftaledokument, som er indgået mellem NKE-Elnet A/S og NK-Service pr. december 2010: Aftale om varetagelse af drifts- og administrationsopgaver m.v. i NKE-Elnet A/S. NKE-Elnet A/S har ikke i 2010 modtaget klager over diskriminerende adfærd i relation til indgåelse af aftaler. 10

11 Prisfastsættelse Ifølge Elforsyningslovens 73 skal netvirksomhedens prissætning ske efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier, der skal ses i forhold til de omkostninger, som de enkelte køberkategorier giver anledning til. Fastlæggelse af tariffer i NKE-Elnet A/S sker i overensstemmelse med retningslinjer fra Dansk Energi. Tilslutningsafgifter, gebyrer m.v. fastlægges i NKE-Elnet A/S også i henhold til retningslinjer fra Dansk Energi. NKE-Elnet A/S benytter således den af Dansk Energi anbefalede standard for tilslutningsafgift. Såvel tariffer som tilslutningsafgiften og gebyrer anmeldes til Energitilsynet og offentliggøres på NKE-Elnet A/S s hjemmeside. Der er siden sidste årsberetning ikke foretaget ændringer af programmet for intern overvågning i relation til prisfastsættelse. NKE-Elnet A/S har ikke modtaget klager eller indsigelser over prisfastsættelsen i Afslutning Ledelsen i NKE-Elnet A/S har opdateret årsberetningen for 2010 i henhold til Energitilsynets skrivelse pr. 18. maj 2010 med gennemgang og krav om ændringer. Ledelsen i NKE-Elnet A/S mener, at selskabet opfylder kravene om ikke diskriminerende adfærd beskrevet i bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni Som det fremgår af årsberetningens 9 punkter, har NKE-Elnet A/S ikke i 2010 modtaget klager eller lignende vedrørende intern overvågning. Godkendelse og underskrift Næstved, den 14. juni 2011 NKE-Elnet A/S Bjarne Andreasen direktør 11

12 Bilag 1 og 2 - Medarbejdererklæringer Fsv. 5 a. Medarbejdererklæring generelt. Fsv. 5 b. Medarbejdererklæring specifik. Erklæringerne er umiddelbart efter instruktionen i intern overvågning, underskrevet af de respektive medarbejdere, som samtidigt hver især har fået udleveret et eksemplar af håndbogen for intern overvågning. 12

13 5 a. Medarbejdererklæring generelt: Undertegnede el-installatør (der arbejder med fortrolige oplysninger og som neutralt skal benytte informationer om kunder og forbrug samt videregive informationer herom), er blevet instrueret i og er bekendt med kravet i bekendtgørelsen om program for intern overvågning for netvirksomheder om følgende: fortrolig behandling af oplysninger om kunder ikke diskriminerende anvendelse af og eventuel videregivelse af informationer om kunder neutral og ikke diskriminerende videregivelse af ikke fortrolige informationer, der rekvireres ved kundehenvendelser eller af 3. mand undgå at forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger om egne aktiviteter ikke videregives på en diskriminerende måde indgåelse af aftaler med andre på markedsmæssige vilkår Dato: Underskrift: Jeg bekræfter endvidere at have deltaget i selskabets løbende informationer om og modtaget selskabets instrukser og ændringer i det interne overvågningsprogram samt årets audit angående selskabets interne overvågningsprogram. (Underskrives efter at have modtaget ændringer og/eller deltaget i løbende informationsmøder. Den Underskrift: Den Underskrift: Den Underskrift: 13

14 5 b. Medarbejdererklæring specifik til brug f. eks. i forbrugsafdeling, der håndterer kundeforhold: Erklæring om håndtering af Forretningsmæssige Følsomme Oplysninger (FFO). Jeg bekræfter herved, at jeg har modtaget en kopi af NKE-Elnet A/S s fælles program for intern overvågning og at jeg har gjort mig bekendt med reglerne i programmet. Jeg erklærer i den forbindelse, at jeg vil efterleve reglerne i det til enhver tid opdaterede fælles program for intern overvågning, herunder særligt reglerne om modtagelse, behandling og videregivelse af Forretningsmæssigt Følsomme Oplysninger (FFO) samt reglerne om, at medarbejdere med dobbeltroller ikke må misbruge viden mellem NKE-Elnet A/S og SEAS-NVE samt SEAS-NVE Strømmen A/S. Dato: Underskrift: 14

Årsberetning 2014 for Intern overvågning

Årsberetning 2014 for Intern overvågning Næstved den 7. maj 2014 Årsberetning 2014 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en håndbog med program for intern overvågning

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2006 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Juli 2007 Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax:

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

Årsberetning 2009. Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder

Årsberetning 2009. Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder Næstved den 27. maj 2010 Årsberetning 2009 Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder Årsrapporten dækker NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 NKE-Elnet

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf for elnetvirksomheder Vordingborg Elnet A/S CVR.nr. 27 41 27 69 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og

Læs mere

Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0

Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0 J.nr. 1018 Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0 Indledning 1. På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Indhold Vejledning til årsberetning om intern overvågning på elområdet... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Generel gennemgang

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2014 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING 2009 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning....3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s (NGFD s) Program for intern overvågning...3

Læs mere

Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det

Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det Indhold Indledning... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Hvordan sikres en gennemførelse af programmet?... 4 Hvordan gennemføres

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

J.nr Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning

J.nr Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning J.nr. 1018 Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 980 af 6. oktober 2011 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen)

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2012 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning J.nr. 1018 Program for intern overvågning Tarm Elværk Net A/S CVR-nr. 25 80 45 62 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 667 af 19. maj 2015 om program for intern overvågning

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

NOTAT. Dokumentation for at IO-programmet er gennemført. - Ifølge IO-programmet er der afholdt informationsmøde for medarbejdere i 2. kvartal 2007.

NOTAT. Dokumentation for at IO-programmet er gennemført. - Ifølge IO-programmet er der afholdt informationsmøde for medarbejdere i 2. kvartal 2007. NOTAT Emne: Intern overvågning 2010 Dokument nr.: 2011-598 Dato: 31. maj 2011 Direkte telefon: 96 84 22 45 E-mail: peb@struerforsyning.dk Referent: Per Bergkvist Årsberetning om intern overvågning. 0.

Læs mere

Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011

Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011 Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011 Side 1 af 5 1. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 3 2. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger...

Læs mere

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Information til medarbejderne

Læs mere

Årsberetning for Program for Intern Overvågning

Årsberetning for Program for Intern Overvågning Årsberetning for Program for Intern Overvågning - 2013 Dokument nr.: 2014-6214 Dato: 30. maj 2014 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program. Generel gennemgang af information og ændringer for netselskabet.

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (juni 2017) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (nov. 2009) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke 458.011 / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba Indhold 1 Indledning 2 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2007

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2007 El-net A/S Årsberetning 2007 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd El-net A/S beretning for 2007 - Intern overvågning Indledning Elforsyningslovens 20a kræver, at netvirksomheder

Læs mere

Intern overvågning. IO Håndborg. Indledning

Intern overvågning. IO Håndborg. Indledning Side 1 af 16 Indledning Virksomheden har udarbejdet et IO-program, der opfylder de krav, der er defineret som IO-krav for at opnå og opretholde en ikke diskriminerende adfærd i Nakskov Elnet A/S. Programmet

Læs mere

Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning

Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning Nyfors Net A/S Årsberetning for program Intern Overvågning 2009 Side 1 Energitilsynet Center for Energi, Konkurrencestyrelsen Nyropsgade

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd TRE-FOR El-net A/S beretning for 2008 Intern overvågning Indledning Kokbjerg 30 DK-6000 Kolding Elforsyningslovens

Læs mere

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd 1 Indhold Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning...

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning gældende for Vestforsyning Net A/S Maj 2014 Jf. Elforsyningsloven 20a og bekendtgørelse (BEK nr. 980 af 06.10.2011) om program for intern overvågning skal net- og transmissionsvirksomheder

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning. gældende for Vestforsyning Net AIS

Årsberetning for intern overvågning. gældende for Vestforsyning Net AIS Årsberetning for intern overvågning gældende for Vestforsyning Net AIS Maj 2015 Vestforsyning A/5 Nupark 51 7500 Holstebro tlf.: 9612 7300 fax 9612 7301 vestforsyning@vestforsyning.dk www.vestforsyning.dk

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 24. maj 2012 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2014 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2013 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Årsberetning 2013 for MES Net A/S Årsberetning om beskrivelse, gennemførsel og kontrol af interne overvågningsprogram (IO-program)

Årsberetning 2013 for MES Net A/S Årsberetning om beskrivelse, gennemførsel og kontrol af interne overvågningsprogram (IO-program) Indholdsfortegnelse Generelt om netvirksomheden... 3 MES Net A/S (netvirksomheden) indgår i følgende selskabsstruktur:... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 3 A) Generel gennemgang af information

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Indhold Indledning... 2 Netselskabets hjemmeside navn... 4 Nethjemmeside påkrævede informationer... 5 Netselskabets hjemmeside reklamer mm....

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 24. februar 2016 Ret & Administration 15/09333 OTS Metodeanmeldelse af nye Tilslutningsbestemmelser for SEAS-NVE Net A/S SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29.

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Udarbejdet maj 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Årsberetningens og programmets indhold... 2 3 Generelt

Læs mere

Årsberetning Intern Overvågning. Erik Thrane

Årsberetning Intern Overvågning. Erik Thrane Årsberetning 2009 Intern Overvågning Erik Thrane Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Generel gennemførelse og kontrol af IO-program...3 2.1 Generel gennemgang af information og ændringer

Læs mere

HMN GasNet P/S program for intern. overvågning

HMN GasNet P/S program for intern. overvågning HMN GasNet P/S program for intern overvågning Version 1.2 HMN GasNet P/S www.gasnet.dk Gladsaxe RIngvej 11 Vognmagervej 14 CVR nr.: 372 700 24 Tlf. +45 6225 9000 2860 Søborg 8800 Viborg EAN nr.: 579 000

Læs mere

HEF Net A/S Årsberetning 2014 Program for intern overvågning af ikke-diskriminerende adfærd

HEF Net A/S Årsberetning 2014 Program for intern overvågning af ikke-diskriminerende adfærd HEF Net A/S Årsberetning 2014 Program for intern overvågning af ikke-diskriminerende adfærd Dokumentnr. D-15-22609 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 HEF-koncernens organisationsstruktur...

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

program for intern overvågning 16. december 2016 Version 1.1 HMN GasNet P/S CVR nr.:

program for intern overvågning 16. december 2016 Version 1.1 HMN GasNet P/S CVR nr.: HMN GasNet P/S program for intern overvågning 16. december 2016 Version 1.1 HMN GasNet P/S CVR nr.: 37 27 00 24 2/19 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 979 af 6. oktober 2011

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

HNG I/S s og Naturgas Midt-Nord I/S s. fælles program. for. intern overvågning. 29. maj 2009 Version 4.0. Sagsnr.:

HNG I/S s og Naturgas Midt-Nord I/S s. fælles program. for. intern overvågning. 29. maj 2009 Version 4.0. Sagsnr.: Sagsnr.: 2008060179 HNG I/S s og Naturgas Midt-Nord I/S s fælles program for intern overvågning 29. maj 2009 Version 4.0 HNG I/S Naturgas Midt-Nord I/S 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning Struer Forsyning Vand A/S Årsberetning 2010 Program for intern overvågning. 1 Indledning Struer Forsyning Vand A/S skal i medfør af vandsektorloven etablere et program for intern overvågning. Programmet

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Vedr. sikring af at aftaler indgås på markedsvilkår Lolland Forsyning A/S CVR nr. 29 60 30 65 Lolland Spildevand A/S CVR nr. 31 10 19 10 Lolland Vand A/S CVR nr. 31 15 17

Læs mere

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende:

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende: DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum 18. august 2015 Ret & Administration 15/05258 LRN AFGØRELSE BETINGELSER FOR STIKLEDNINGER OVERDRAGET TIL DONG ENERGY Sekretariatet har i mail af

Læs mere

Årsberetning 2015 Internt overvågningsprogram (Indsendt til Energitilsynet den 31. maj 2016) Thy-Mors Energi Elnet A/S, CVR. nr.

Årsberetning 2015 Internt overvågningsprogram (Indsendt til Energitilsynet den 31. maj 2016) Thy-Mors Energi Elnet A/S, CVR. nr. Årsberetning 2015 Internt overvågningsprogram (Indsendt til Energitilsynet den 31. maj 2016) Thy-Mors Energi Elnet A/S, CVR. nr.: 21 08 52 00 Årsberetning 2015 for intern overvågning i Thy-Mors Energi

Læs mere

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Retningslinjer for indkøb og salg til markedspriser. Februar 2015 Udarbejdet af Susanne K. Kristensen Overvågningsansvarlig Indhold 1 Indledning...2 1.1

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Årsberetning Intern Overvågning. Erik Thrane

Årsberetning Intern Overvågning. Erik Thrane Årsberetning 2010 Intern Overvågning Erik Thrane Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generel gennemførelse og kontrol af IO-program... 3 2.1 Generel gennemgang af information og ændringer

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S. Årsberetning 2012

SEAS-NVE Net A/S. Årsberetning 2012 SEAS-NVE Net A/S Årsberetning 2012 Intern overvågning SEAS-NVE Net A/S Maj 2013 Anne Larsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generel gennemførelse og kontrol af IO-program... 3 2.1 Generel gennemgang

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Dong Energy Eldistribution 13.02.2012 Sag 4/0720-0200-0122 / Deres ref. Laa & lba Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Anmeldelsen Energitilsynets

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning 2006 Udarbejdet af: Jesper Pedersen Langvad Maj 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Generelt om NRGi Net s program for intern overvågning... 2

Læs mere

1 Indledning 3. 2 Ledelseserklæring 4. 3 Beskrivelse af program for intern overvågning Overvågningsprogrammet 6. 4 Foretagne kontroller 7

1 Indledning 3. 2 Ledelseserklæring 4. 3 Beskrivelse af program for intern overvågning Overvågningsprogrammet 6. 4 Foretagne kontroller 7 Indhold 1 Indledning 3 2 Ledelseserklæring 4 3 Beskrivelse af program for intern overvågning 5 3.1 Overvågningsprogrammet 6 4 Foretagne kontroller 7 4.1 Konklusion på årets kontroller 8 5 Oversigt over

Læs mere

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligudlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, de kommende ændringer

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 HJALLERUP VAN DFORSYN ING AN DELSSELSKAB ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 Beskrivelse af det interne overvågningsprogram Formål med programmet

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Att.: Forsyningsdirektør Lars Foged Kokbjerg 30 6000 Kolding. Afgørelse om reklamekampagne rettet mod TRE-FOR El-net A/S kunder

TRE-FOR El-net A/S Att.: Forsyningsdirektør Lars Foged Kokbjerg 30 6000 Kolding. Afgørelse om reklamekampagne rettet mod TRE-FOR El-net A/S kunder TRE-FOR El-net A/S Att.: Forsyningsdirektør Lars Foged Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. september 2010 Sag 4/0720-0189-0005 / DM Deres ref. Afgørelse om reklamekampagne rettet mod TRE-FOR El-net A/S kunder

Læs mere

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning Ærø Vand A/S Program for intern overvågning 1 Indhold 1. Ledelseserklæring 3 2. Overvågningsansvarlig 4 3. Overordnet politik for indgåelse af aftaler 5 3.1 Hvilke aftaler er omfattet 5 3.2 Markedsvilkår

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Gruppebillede marts 2014 Ref.:www.ringstedforsyning.dk Overordnet ansvarlig: Direktør Janne M. Hansen Overvågningsansvarlig: Forsyningschef Thomas

Læs mere

Struer Forsyning INTERN REVISION

Struer Forsyning INTERN REVISION INTERN REVISION Program til sikring af ikke-diskriminerende adfærd Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De udsatte områder...6 2.1 Forretningsmæssigt følsomme oplysninger ( 2, stk. 1, nr. 1 og 2)...6

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 2. maj 2014 Ret & Administration 13/10069 /OTS, PAJ Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Resumé 1. I dette notat orienteres om

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 7. juli 2010 ophæves.

Energitilsynets afgørelse af 7. juli 2010 ophæves. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syd Energi Net A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

AFTALE VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S

AFTALE VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S AFTALE OM VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S Mellem Side 2 Halsnæs Kommunale Forsyning A/S CVR-nr. 32 47 36 60 Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning 2016 for Dinel A/S CVR-nr

Årsberetning om intern overvågning 2016 for Dinel A/S CVR-nr Årsberetning om intern overvågning 2016 for Dinel A/S CVR-nr. 25 70 69 00 Indholdsfortegnelse 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 2 0.1. Indledning og koncernstruktur... 2 0.2. Ændringer for netselskabet...

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2010 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 5 Overvågningsprogrammet... 5 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Thy-Mors Energi Elnet A/S 16. maj 2017 Detail & Distribution 17/06135 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012 TRE-FOR Fyraftensmøde hos den 28. marts 2012 Fyraftensmøde 2012 Program: 16.30: Velkomst og gennemgang af de udfordringer som elforsyningen står overfor ved etablering af et stigende antal VE-anlæg (solcelleanlæg

Læs mere

De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet.

De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet. Samarbejdsaftale og Hæftelsesdokument vedr. fælles udbud af Netværksforbindelser til Politikerarbejdspladser, hjemmearbejdspladser, og tilsvarende netværksforbindelser, der er placeret lokalt ved borger,

Læs mere

AFTALE VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE RENOVATION OG GENBRUG A/S

AFTALE VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE RENOVATION OG GENBRUG A/S AFTALE OM VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE RENOVATION OG GENBRUG A/S Mellem Side 2 Halsnæs Kommunale Forsyning A/S CVR-nr. 32 47 36 60 Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk

Læs mere

Procedure for tilsyn af databehandleraftale

Procedure for tilsyn af databehandleraftale IT Projekt og Udviklingsafdeling Dato:7.2.2017 Procedure for tilsyn af databehandleraftale Reference til Retningslinjer for Informationssikkerhed: Afsnit 14.5 (Databehandleraftaler). Ved ibrugtagning af

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes]

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Det er, jf. Kontrakt om levering af Skolesystem (Læringsplatform) som servicebureauløsning, aftalt, at [leverandørnavn

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net 2 20. maj 2015 Detail & Distribution 14/12974 LBA/LRN AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net 2 A/S (RAH2) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S Ndr. Ringvej 4 6950 Ringkøbing 24. november 2016 Detail & Distribution AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S

Læs mere

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet Fungerende nævnsformand,

Læs mere