Arbejdsprogram til Ydelsesaftale Natur og vand under rammeaftale mellem AU og MFVM 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsprogram til Ydelsesaftale Natur og vand under rammeaftale mellem AU og MFVM 2017"

Transkript

1 Opgave Forventet omfang Forventet Kontaktperson inddragelse Nr. ID, Andre år Indsatsområde Titel Kort bes Ydelseskategori Leverance r Notits, notat, vidensynte se, mv. Bestilling Dato/ kvartal Levering Dato/ kvartal ult. 17, medmindr e andet er angivet Ressourceforbrug Estimat i ÅV i 2017 Eksterne parter Trin 1-5 MFVM AU Bemærkninger T1 T1.1 T1.2 Generelle Fagdatacenter (FDC) opgaver Overordnet koordinering, Faglig ing, beregninger og modellering Overordnet koordinering, Kvalitetssikring, dataanalyser og databaser nov ,61 1 Søren Oldenburg nov ,44 1 Søren Oldenburg, Michael Hastrup (databaser) og respektive FKGformænd Lars M. Svendsen T1.3 T1.4 T1.5 T1.6 T2 T2.1 Overordnet koordinering, Tekniske anvisning o.l. Overordnet koordinering, Metodeudvikling, interkaliberinger og Overordnet koordinering, Mødeaktiviteter se FDC AP 2017 Overvågning Referater Overordnet koordinering, Andet herunder Folketingsspørgsmål nov ,16 1 Søren Oldenburg og respektive FKGformænd nov ,00 1 Søren Oldenburg og respektive FKGformænd løbende 0,37 1 Søren Oldenburg og respektive FKGformænd løbende 0,10 1 Søren Oldenburg og respektive FKGformænd e Fagdatacenter ( FDC) opgaver Søren Oldenburg Opdatering eller udvikling af tekniske anvisninger (TA) på alle fagområder. Specificeret i FDC AP 2017 nov Søren Oldenburg Bemærk: ressourcen ligger under de enkelte FDC'er - opgaven "Tekniske anvisninger " T2.2 Ny T2.3 Ny Oversigt over emissioner, udledninger og tab af miljøfarlige stoffer Værktøj til håndtering af MFS-data til bedømmelse af overfladevandsområdernes tilstand. Udredning af, hvordan eksisterende data i højere grad kan bringes i anvendelse til opfyldelsen af direktivets (Directive 2008/105/EC) krav om, at der i vandområdeplanerne skal vises en oversigt over emissioner, udledninger og tab af miljøfarlige stoffer. MST ønsker forslag til konkrete værktøjer/modeller, der kan sammenstille eksisterende data, samt en udredning af, hvilke data der ikke allerede eksisterer, men som der er behov for at kunne genere de nødvendige oversigter til vandområdeplan Et projekt om håndtering af MFS-data i bedømmelsen af overfladevandområdernes tilstand. Projektet skal grundlæggende beskrive datagrundlaget for MFS baseret på NOVANA herunder indhold og struktur i fagsystemer (MFS-base, ODA, STOQ o.a.), som kan lægges til grund for vandområdeplanernes tilstandsbedømmelser i vandløb, søer og kystvande. Projektets formål er, på baggrund af ovenstående, at skitsere de konkrete beregninger (normaliseringer og statistik) som gennemføres inden sammenholdelse med miljøkvalitetskrav med henblik på bedømmelse af tilstand i overfladevandområderne. Der ønskes en bes af de mulige beregningstekniske løsninger, set i forhold til vandrammedirektivets bestemmelser og retningslinjer i EU-vejledninger, herunder omkring håndtering af usikkerhed og konfidens. Yderligere skitseres mulige dataflow og elementer (fx R-rutiner) som kan indgå i en mere eller mindre automatiseret gennemførelse af tilstandsbedømmelserne i forhold til den eksisterende og eventuelle fremtidige datastruktur. Notat nov ,07 1 Sara W. Guldagger, H. Simonsen, Peter Kaarup værktøj notat/ nov ,33 1 Sara W. Guldagger, H. Simonsen T2.4 Ny Notat om stofgruppen polyaromatiske kulbrinter (PAH) - NOVANAs stofliste for PAH erne Afklaring af om der er behov for at justere NOVANAs stoflist for PAH erne, samt redegørelse for, om der er enkelte stoffer i stofgruppen (udover benz(a)pyren, der kan fungere som markør i overvågningssammenhæng og ved fastsættelse af nye miljøkvalitetskrav. overvågningprojekt Notat nov ,08 1 Sara W. Guldagger, H. Simonsen T2.5 Ny FDC, Omregningsmetoder for miljøfarlige forurenende stoffer i fisk MFS-analyser i fisk bliver af metodemæssige årsager aldrig gennemført på hele fisk, men på enten lever eller muskel. For flere af de prioriterede stoffer er miljøkvalitetskravene imidlertid fastsat med henblik på beskyttelse af sekundær forgiftning, hvorfor konc. af disse stoffer i hele fisk for nødvendig for at kunne vurdere eventuelle overskridelser af miljøkvalitetskravene. Der er behov for at en udredning på baggrund af eksisterende data af, hvilke omregningsfaktorer der skal anvendes for at kunne sammenholde de analyserede koncentrationer med miljøkvalitetskravene. I det omgang, det eksisterende datagrundlag ikke er tilstrækkeligt robust, skal det afklares, hvordan et tilstrækkeligt sikkert datagrundlag tilvejebringes. overvågningprojekt senest 2. kvt ,16 1 Sara W. Guldagger, H. Simonsen 1

2 T3 T3.1 T.3.2 løbende Ad hoc rådgivningsopgaver, alle områder Internationale konventioner, herunder havkonventioner Løbende opgaver af mindre omfang inden for områderne:, Søer og Vandløb, Arter og Tør Natur, Klimatilpasning. Den gode bestilling el. lignende skal anvendes. Inden oktober 2018 vil Danmark parallelt med de øvrige EU-lande skulle sende et udkast til basisanalyse, bes af god miljøtilstand og miljømål i høring. Basisanalysen, fastsættelse af god miljøtilstand og miljømålene ventes at bestå dels af de regionale tilstandsvurderinger, udarbejdet af HELCOM og OSPAR, som der vil blive linket til, ledsaget af et dansk supplement, der supplerer, præciserer og korrigerer besrne ift. særlige danske forhold. Samtidig forventes Kommissionen at træffe afgørelse primo 2017 om fælles europæiske regler for fastsættelse af god miljøtilstand i havmiljøet. Dette arbejde vil kræve en langt større regional koordinering og en mere kvantitativ tilgang til arbejdet, og der forventes således behov for ekspertbistand til øvrig ekspertdeltagelse i regionale og EU arbejdsgrupper/ workshops. Notater møder, -forbered. (mandat) -deltagelse - opfølgning -referat løbende 1,03 1 Respektive chefer og medarbejdere Løbende 1,28 1 Lisbeth Ølgaard Thomas Skovgaard Lars M. Svendsen T3.3 Ny T3.4 Ny Mikroplast i spildevand VanDa rådgivning og dataopgaver i forbindelsen med opbygning af ny overfladevandsdatabase i regi af DMP Der igangsættes arbejde med henblik på at etablere en standardiseret målemetode til spildevand i løbet af en periode på 3 år. Projektet indfases trinvist, således at resultater fra bl.a. MUDP partnerskabet om mikroplast (efterår 2017) kan indgå i arbejdet. Der er enighed om indsatsen kan geares vha. af ansøgning til ex. Innovationsfonden, Nordisk Ministerråd m.fl.. Understøtte MST i arbejdet med opbygning af en ny overfladevandsdatabase i regi af Danmarks Miljøportal ( fællesoffentlig digitaliseringsstrategi initiativ 8.3). DCE bistår med nedenstående opgaver, der skal prioriteres sammen med øvrige ODA opgaver indenfor den afsatte ramme: 1) herunder udarbejdelse af notater og levering af dokumentation omkring datamodeller, kvalitetssikringskoncept mv. 2) Leverancer af databasekopier og datamodel (ODA) samt dokumentation af ændringer. 3) Assistere med at facilitere kvalitetssikring af vandmiljødata fra før 2006 som skal overføres til ODA samt flytte resterende NOVANA data fra AQUA og MADS til ODA. 4) Bistå med konsekvensanalyse. Herunder levere præcis bes af konsekvenserne for DCE s forskningsbaserede myndighedsrådgivning af MFVM samt anden aftalt rådgivning inden for Rammeaftalen ifm. med etablering af en fællesoffentlig overfladevandsdatabase (VanDa) 5) I samarbejde med MST stå for mapning og migrering af data fra ODA til VanDa, herunder test og dokumentation. juli ,31 1 Kathrine Rafn, Mathilde A. Sørensen, Louise Grøndal Overvågning dokument ation, datamodel, dataarbejd e Løbende 0,00 1 Flemming Nørgaard Jacob Strand Lars M. Svendsen Ressourcen findes under opgave T1.2, S2.1 og S2.2 antageligt op til max. 1,5 årsværk T3.6 T3.7 Ny Akkreditering, alle områder Akkredi teringsopg ave Faglig kommentering af EUrisikovurderinger for invasive arter. Det drejer sig om at vurdere og kommentere risikovurderinger for en række invasive arter ift. om de opfylder forordningen om invasive arters krav og indeholder korrekte informationer om Danmark. Det gælder alle artsgrupper, terrestisk og akvatisk (salt- og ferskvand). Der er således ikke tale om, at der skal laves risikovurderinger, men alene om de skal vurderes op mod en række beskrevne krav. Omfanget kendes endnu ikke, men det vurderes, at der kan blive tale om ca. 25 arter inden for alle artsgrupper. Kommenteringen vil skulle ske i en 2 måneders periode i marts-maj hvert år. Det er til implementeringen af en EU-forordning. løbende 0,59 1 Helle Pilsgaard, Michael Hastrup Notater løbende 0,44 1 Samuelsen, Helene Hviid T4 Formidling, alle områder Formidling løbende 0,89 1 Helle Pilsgaard Michael Strangholt N1 Arter og tør natur Generelle Fagdatacenter (FDC) opgaver Jess Jørgensen Bettina N1.1 Arter og tør natur FDC, Faglig ing, beregninger og modellering nov ,22 1 Jess Jørgensen Bettina N1.2 Arter og tør natur FDC, Kvalitetssikring, dataanalyser og databaser nov ,01 1 Jess Jørgensen Bettina N1.3 Arter og tør natur FDC, Tekniske anvisning o.l. og nov ,37 1 Jess Jørgensen Bettina N1.4 Ny Arter og tør natur FDC, TA for trækfugleovervågning Der skal udarbejdes TA er for trækfugle. Der foreligger ikke en TA for den del af overvågningen, hvorfor det må forventes, at der vil være nogle emner, som skal afklares mellem FDC og FKG natur. Se FDC AP 2017 Overvågning TA nov ,00 1 Jess Jørgensen Bettina Beate Strandberg I foråret 2017 skal es på gødningseffekt på kvælstoffølsomme naturtyper for 2016, ligeledes for data fra 2017 og Indenfor ressourcen under N1.3 N1.5.a Arter og tør natur FDC, Metodeudvikling, interkaliberinger - generelt N1.5.b Ny Arter og tør natur FDC, Metodeudvikling, interkaliberinger - e-dna i Odderovervågningen Der skal tilrettelægges et projekt som indeholder stationslægning af, hvor der skal udtages prøver til e-dna. Der skal samtidig udvikles og inkorporeres metoder til at sammenligne resultater fra e-dna overvågningen med den traditionelle metode, således at resultaterne fra e-dna kan kvalificeres og evaluereres ift. traditionel overvågning. nov ,12 1 Jess Jørgensen Bettina nov ,15 1 Jess Jørgensen Bettina N1.5.c Ny Arter og tør natur FDC, Metodeudvikling, interkaliberinger. Feromoner som metode ved overvågning af Eremit Der skal tilrettelægges et projekt som indeholder stationslægning af, hvor der skal anvendes feromoner ifm. overvågningen af Eremit. Der skal samtidig udvikles og inkorporeres metoder til at sammenligne resultater fra brug af feromoner i overvågningen med den traditionelle metode, således at resultaterne fra brug af feromoner kan kvalificeres og evaluereres ift. traditionel overvågning. Endelig skal der udarbejdes en anbefaling af om metoden fremadrettet skal anvendes ved overvågning af eremit. nov ,05 1 Jess Jørgensen Bettina 2

3 N1.5.d Ny Arter og tør natur FDC, Metodeudvikling, interkaliberinger. Værkstedsområder til vurdering af ing til NEC (emissions)-direktivet Med NEC-direktivet følger en omfattende ingsforpligtelse, dog således at de enkelte lande selv kan fastlægge det præcise datagrundlag. Rapporteringen vedr. terrestrisk natur omfatter flere parametre, som ikke tidligere er overvåget i DK. Det er derfor med behovsopgørelsen besluttet, at der skal ske en forholdsvis intensiv overvågning i få værkstedområder, før det besluttes, hvorledes DK vil håndtere ingsforpligtelsen. Opgaven i 2017 er at udarbejde forslag til værkstedsområder. ultimo ,07 1 Jess Jørgensen Bettina N1.6 Arter og tør natur FDC, Mødeaktiviteter se FDC AP 2017 Overvågning Referater løbende 0,11 1 Jess Jørgensen Bettina N1.7 Arter og tør natur FDC, Andet herunder Folketingsspørgsmål løbende 0,13 Jess Jørgensen Bettina N1.8 Arter og tør natur FDC, Justering NOVANA (naturtyper) nov ,05 1 Jess Jørgensen Bettina N2 e Fagdatacenter ( FDC) opgaver 1 N2.1 Ny Arter og tør natur FDC, Vandstandsmålinger og prøvetagning af jordvand Der er tale om et pilotprojekt i NOVANA naturtyper, der skal udvikle fremtidige overvågningsmetoder til måling af vandstand og vandprøver i terrestriske grundvandsbetingede naturtyper. DCE udarbejder og metodevalg og MST bidrager med prøvetagning i felten og evt laboratorieanalyser. DCE analyserer resultater og en fælles arbejdsgruppe vurderer fremtidig metodevalg. overvågning Notater nov ,11 1 Jess Jørgensen Bettina N2.2 Arter og tør natur Feltstation tipperne overvågning data nov ,00 1 Jess Jørgensen Thomas Eske N2.3 Arter og tør natur Vejlerne overvågning data nov ,00 1 Jess Jørgensen Thomas Eske N2.4 Arter og tør natur Tipperne/Vestjyske fjorde overvågning data nov ,00 1 Jess Jørgensen Thomas Eske N2.5 Arter og tør natur Overvågning fugle vadehavet overvågning data nov ,17 1 Jess Jørgensen Thomas Eske N2.6 Arter og tør natur Overvågning vadehavet, æg og oliefugle konkret overvågning data nov ,00 1 Jess Jørgensen Thomas Eske N2.7 Arter og tør natur Tøndermarsken overvågning overvågning data nov ,00 1 Jess Jørgensen Thomas Eske N2.8 Arter og tør natur Midvinter- og fældefugletælling overvågning data nov ,15 1 Jess Jørgensen Thomas Eske N2.9 Arter og tør natur Vandfugletælling overvågning data nov ,26 1 Jess Jørgensen Thomas Eske N2.10 Arter og tør natur Levestedsparametre for fugle data nov ,27 1 Jess Jørgensen Thomas Eske N2.13 Arter og tør natur Grundlag for at vurdere bevaringsstatus for arter og naturtyper under habitatdirektivet Opgaven skal danne grundlag for at vurdere bevaringsstatus for arter og naturtyper på baggrund af overvågningen til brug for EU ing efter habitatdirektivet Løbende (5) MST inddrager allerede løbende interessente r Helle Pilsgaard, Lars Rudfeld N3 Arter og tør natur N3.2 Arter og tør natur Rødlisten DCE reviderer og opdaterer den nationale rødliste i perioden fra med vurdering af gennemsnitlig 2100 eksisterende og 300 nye arter årligt. Fordelingen mellem årene af artsvurderingerne (nyvurderinger eller genvurderinger) fastlægges i de årlige arbejdsprogrammer. Rødlistevu rderinger (database) dec ,21 1 Helle Pilsgaard, Dorte W. Breddam Jesper Fredshavn Jesper Erenskjold Moeslund Fugleovervågning i 2017 lavere end gennemsnit Denne aktivitet kun drift Denne aktivitet kun drift Ikke skilt ud som særskilt del af revideret fugleovervågningsprogram Denne aktivitet kun drift ingen aktivitet i 2017 Indenfor FDC ressourcen N3.3 Ny Arter og tør natur Website, rødliste Website for Rødlisten opdateres formidlingsmæssigt således, at det nye Rødliste Websystem præsenteres på en tilgængelig og forstålig måde. Opgaven afklares nærmere i styregruppen for rødlisteprojektet. N3.4 FN-6 Arter og tør natur Opdatering af High Nature Value (HNV) kort, samt generel rådgivning vedr. anvendelse, bl.a. i relationen til jordbrugsmæssig regulering og målretning af støttemidler Hjemmesi de nov ,15 1 Helle Pilsgaard, Dorthe W. Breddam data, kort nov ,19 1 Steen Bonde, Sarah Vestergård Hansen, Helle Pilsgaard Jesper Erenskjold Moeslund Rasmus Ejrnæs Opgaven gennemført hvert år siden Samme niveau som tidligere år. N2.12 Arter og tør natur National focal point (UN-ECE) Forslag til tålegrænser samt udvikle og forbedre statistiske metoder, modeller, statistiske værktøjer til at fastlægge tålegrænser inkl. en bes heraf. Herudover deltagelse i arbejdsgrupperne WGE, ICP-integrated modelling, TF assessment and integrated modelling. mødedeta gelse dec ,12 1 Helle Pilsgaard, Lars Dinesen Jesper Bak 3

4 S1 Søer og vandløb Generelle Fagdatacenter (FDC) opgaver S1.1 Søer og vandløb FDC ferskvand, Faglig ing, beregninger og modellering S1.2 Søer og vandløb FDC ferskvand, Kvalitetssikring, dataanalyser og databaser S1.3 Søer og vandløb FDC ferskvand, Tekniske anvisning o.l. og S1.4 Søer og vandløb FDC ferskvand, Metodeudvikling, interkaliberinger S1.5 Søer og vandløb FDC ferskvand, Mødeaktiviteter se FDC AP 2017 Overvågning Referater S1.6 Søer og vandløb FDC ferskvand, Andet herunder Folketingsspørgsmål S1.8 Søer og vandløb FDC landovervågning, Faglig ing, beregninger og modellering nov ,80 1 Peter Kaarup, nov ,51 1 Peter Kaarup, nov ,13 1 Peter Kaarup, nov ,12 1 Peter Kaarup, nov ,08 1 Peter Kaarup, nov ,06 1 Peter Kaarup, nov ,77 1 Peter Kaarup Gitte Blicher Fremadrettet (fra 2018) er der flere vandløbstationer at e på. S1.9 Søer og vandløb FDC landovervågning, Kvalitetssikring, dataanalyser og databaser S1.10 Søer og vandløb FDC landovervågning, Tekniske anvisning o.l. S1.11 Søer og vandløb FDC landovervågning, Metodeudvikling, interkaliberinger og nov ,65 1 Peter Kaarup Gitte Blicher nov ,14 1 Peter Kaarup Gitte Blicher nov ,14 1 Peter Kaarup Gitte Blicher S1.12 Søer og vandløb FDC landovervågning, Mødeaktiviteter se FDC AP 2017 Overvågning Referater løbende 0,03 1 Peter Kaarup Gitte Blicher S1.13 Søer og vandløb FDC landovervågning, Andet herunder Folketingsspørgsmål løbende 0,01 1 Peter Kaarup Gitte Blicher 4

5 S2 Søer og vandløb e Fagdatacenter ( FDC) opgaver S2.1 Søer og vandløb Evaluering af N- og P-effekten af vådområder Overvågning af udvalgte vådområder med henblik på en evaluering af N- og P-effekten af vådområder, som har fået projekttilskud. Opgaven fortsætter fra Opgaven omfatter i 2017 en overvågning af de udpegede arealer i 2016 (også af de vådområder, hvor overvågningen afventer en installering af Dopplere), en status af fremskridtet i evalueringsprojektet og en udarbejdelse af minimanualer til overvågning af nye områder i I 2017 forventes det ikke, at DCE udarbejder en midtvejs med resultater af den reelle effekt af N og P tilbageholdelsen i vådområderne. S2.2 Søer og vandløb Interviewdata i LOOP programmet S2.3 Søer og vandløb Planteplankton indeks (fase 2) Jf. aftale 2016 S2.4 Søer og vandløb Prøvetagning MFS Jf. aftale 2016 S2.5 Ny Søer og vandløb Tilstandsvurderingssystem for naturtype Der skal udvikles et tilstandsvurderingssystem for naturtypen strandsøer, på baggrund af allerede indsamlede data (tidl. strandsøer under 5 ha for denne naturtype. Projektet skal give forslag til vægtning og score af indsamlede feltdata for naturtype strandsøer H2.8) med henblik på kalibrering af naturtilstandsvurdering. Forslaget skal baseres på samme principper som de eksisterende tilstandssystemer. Statusrapp ort med minimanu al til efterfølgen de overvågnin g data, notater notater/ notater/ notater/ sep ,37 1 Peter Kaarup, Kundby, Mette Feddersen. Carl Christian Hoffman nov ,00 1 Peter Kaarup Gitte Blicher Matthiesen nov ,04 1 Harley Bundgaard Madsen nov ,11 1 Peter Kaarup nov afventer 1 Helle Pilsgaard Jesper Anders Friis Fredshavn Programmet fortsætter - ressourcen ligger under nr. S1.8, S1.9, T1.1 og T1,2 og udgør ca. 0,25 årsværk (hertil kommer 0,08 årsværk finansieret af MST via kontrakt) Opgaven udføres forudsat, at datagrundlaget er til stede. Der afholdes møde mellem DCE og MST (SVANA) om datagrundlaget. S3 Søer og vandløb S3.2 Søer og vandløb Nitratdirektiv DCE bidrager til Miljøstyrelsens opgaver i forbindelse med Nitratdirektivet og arbejdet i Nitratkomitéen, herunder a) mødedeltagelse, b) ing ifølge artikel 10 i Nitratdirektivet, c) ing af den danske undtagelse efter nitratdirektivet samt d) ing af miljøovervågning relateret til nitratdirektivet. S3.3 Ny Søer og vandløb Belastningsopgørelser til søer Opgørelse af P-belastningen til søer bygger for hovedparten af søerne på modelberegninger. Det er i praksis ikke realistisk at foretage målinger af belastningen til samtlige af de søer, der indgår i Vandområdeplanerne (VOP). Derfor sættes fokus på at underbygge og udvikle modeller til at beskrive belastningen af søerne. Åben Land modellen for P gennemgås og revideres. Revisionen bygger på foreliggende målinger, evt. suppleret med resultater fra målinger foretaget i Det bør analyseres, hvor vidt forskelle i de intensive stationer, der ligger til grund for modellerne, både omfatter forskelle i dynamik, trends og i niveau. Input fra de nuværende og fremtidige stoftransportstationer i NOVANA inddrages i vurderingen. Der iværksættes evt. målinger i særlige værkstedområder eller typeoplande, der egner sig til at afdække problemstillingen med variationer i P-belastningen. mødedelta gelse løbende 0,11 1 Hans Peter Olsen, Wibke Christel Notater nov ,38 1 Peter Kaarup, Christensen, Hans Peter Olsen Gitte Blicher Matthiesen Brian Kronvang Det forventes, at MST i 2017 herudover særskilt finansierier yderligere databearbejdning for den årlige ing. S3.4 Søer og vandløb Betydningen af fosfor og fastlæggelse af "fosformålbelastninger" Der er behov for vidensopbygning i forhold til vurdering af fosfor som presfaktor. Forvaltningsmæssigt er der behov for at få kvantificeret betydningen af eventuelle merudledninger af fosfor for miljøkvaliteten i kystvande, herunder betydningen for effekten af kvælstofindsatsen samt forekomst af iltsvind. Der er samtidig behov for at fastlægge fosformålbelastninger som svarer til og understøtter de i VOP opgjorte kvælstofindsatsbehov. Vandområdeplanernes kvælstofmålbelastninger er opgjort under forudsætning af uændret dansk fosforbelastning af kystvandene. Projektet skal tilvejebringe bedre viden om sammenhæng mellem fosfor og miljøkvaliteten i danske fjorde og kystnære områder, samt tilvejebringe fosformålbelastninger (dansk fosfor) som er kompatible med kvælstofmålbelastninger jfr. VOP bilag 1. Projektet tænkes gennemført som et Fou projekt i et samarbejde mellem DHI og AU under inddragelse under inddragelse de marine modelværktøjer. Projektet tænkes gennemført i 2 faser: Fase I: Forprojekt som skal afdække den specifikke løsningsmetode for et egentligt fosforprojekt under afsøgning af foreliggende forskningsviden. Fase II: Gennemførelse af et egentlig projekt. Notater/ dec Peter Kaarup Karen Timmerman Fase I er planlagt og gennemføres i 2017 i synergi med andre opgaver og derfor i hht deres forløb. - delprojekt under eksterne samlede P-risiko projekt S3.5 Søer og vandløb Grødeskæringsteknikker Forsker om grødeskæring, der udkom i april 2016 viser, at der mangler viden om effekt af forskellige grødeskæringsteknikker i forhold til både at kunne sikre en effektiv afvanding og miljø, herunder hvordan effekten af grødeskæring kan forlænges. Projekt med forsøg vil kunne bidrage til at skabe denne viden, som bl.a. er nødvendig, hvis ændret vandløbsvedligeholdelse skal kunne bringes i anvendelse som virkemiddel i 3. planperiode. Notater/ Mette Marcker Kathrine Fabricius AU og MST drøfter projektet, herunder en fælles finansiering af projektet. 5

6 H1 Hav og fjorde Generelle Fagdatacenter (FDC) opgaver H1.1 Hav og fjorde FDC Marin, Faglig ing, beregninger og modellering nov ,30 1 Harley B. Madsen, H1.2 Hav og fjorde FDC Marin, Kvalitetssikring, dataanalyser og databaser nov ,50 1 Harley B. Madsen, H1.3 Hav og fjorde FDC Marin, Tekniske anvisning o.l. og nov ,34 1 Harley B. Madsen, H1.4 Hav og fjorde FDC Marin, Metodeudvikling, interkaliberinger nov ,08 1 Harley B. Madsen, H1.5 Hav og fjorde FDC Marin, Mødeaktiviteter se FDC AP 2017 Overvågning Referater løbende 0,16 1 Harley B. Madsen, H1.6 Hav og fjorde FDC Marin, Andet herunder Folketingsspørgsmål løbende 0,16 1 Harley B. Madsen, H2 Hav og fjorde e Fagdatacenter ( FDC) opgaver H2.1 Hav og fjorde Overvågning, Biologiske effekter H2.2.a Hav og fjorde Overvågning, Miljøfremmede stoffer - effekter H2.2.b Hav og fjorde Overvågning, Miljøfremmede stoffer - muslinger data nov ,00 1 Harley B. Madsen; data nov ,00 1 Harley B. Madsen; data nov ,02 1 Harley B. Madsen; er fordelt ud på aktiteterne på øvrige H2.2 aktiviteter (dette er et navn fra før NOVANA justeringen fra ) er fordelt ud på aktiteterne på øvrige H2.2 aktiviteter (dette er et navn fra før NOVANA justeringen fra ) H2.2.c Hav og fjorde Overvågning, Miljøfremmede stoffer - muslinger. Supplerende målinger. data nov ,01 1 Harley B. Madsen; H2.2.d Hav og fjorde Overvågning, Miljøfremmede stoffer - ålekvabber data nov ,01 1 Harley B. Madsen; H2.2.e Hav og fjorde Overvågning, Miljøfremmede stoffer - effekter i ålekvabber data nov ,11 1 Harley B. Madsen; H2.2.f Hav og fjorde Overvågning, Miljøfremmede stoffer - skrubber data nov ,02 1 Harley B. Madsen; H2.2.g Hav og fjorde Miljøfremmede stoffer - imposex effekter i snegle data nov ,27 1 Harley B. Madsen; H2.3 Hav og fjorde Revovervågning - sten og boblerev H2.4.a Hav og fjorde Overvågning, marsvin data nov ,67 1 Harley B. Madsen; Helle Pilsgaard; data nov ,30 1 Harley B. Madsen; Helle Pilsgaard; Karsten Dahl Signe Svegaard, 6

7 H2.4.b Hav og fjorde Overvågning - Spættet sæl H2.4.c Hav og fjorde Gråsæl H2.6 Hav og fjorde Udvikling af makrofytindex til brug i vandrammedirektivet H2.7 Ny Hav og fjorde Tilpasning af indikatorer til vurdering af stenrev H2.8 Ny (tidl. H2.9) Hav og fjorde Retningslinjer/metode for tilstandsvurderinger i kystvandene I 2016 har Aarhus Universitet igangsat udvikling af en makroalgeindikator under rammeaftalen for 2016, som udgør en del af vandrammedirektivets biologiske kvalitetselement makroalger og blomsterplanter. I 2017 igangsættes et projekt om udvikling af et samlet makrofytindeks (bundvegetationsindeks) for danske kystvande, som kombinerer makroalgeindikatoren med det eksisterende delelement ålegræs dybdegrænse samt, hvis der er videnskabeligt grundlag herfor, dækningsgrader af ålegræs generelt og øvrige arter af blomsterplanter (havgræs og børstebladet vandaks). I har DCE for MST (tidl. SVANA) udviklet et tilstandsvurderingssystem for rev. Systemet indeholder to væsentlige algeindikatorer, som skal færdiggøres. Det vil bidrage væsentligt til artikel 17 ingen for både naturtypen rev og lavvandet bugt og vig. Formålet med opgaven er, at vurdere de konkrete beregningsmetoder og forudsætninger, som ligger til grund for MST s retningslinjer for vurdering af tilstanden i kystvande, herunder vurdering af anvendelsen af alternative statistiske beregningsmetoder i forhold til de eksisterende tilstandsvurderinger. Endvidere ønskes vurdering af, hvordan inddragelse af modelresultater kan kvalificere tilstandsvurderinger og forbedre vurderinger af årsag/virkning i den årlige NOVANA ing. Der ønskes således en vurdering af de konkrete beregningsmetoder, typisk middelværdier over givne perioder og under givne forudsætninger, set i forhold til mere avancerede statistiske beregningsmetoder, der fx kan håndtere rumlig og tidslig variation i overvågningsdatagrundlaget, som anbefales af DCE i notat om Kommentarer vedr. Basisanalyse 2013 samt i forhold til EU vejledning, som bl.a. beskriver statistiske principper og betydning af konfidens (general statistical principles to manage errors). Opgaven består i at Aarhus Universitet vurderer betydningen af anvendelsen af alternative statistiske beregningsmetoder i forhold til de eksisterende tilstandsvurderinger, som er gennemført efter MST s retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner under hensyntagen til EU s retningslinjer. Betydningen af alternative beregningsmetoder for usikkerhed/konfidens i tilstandsvurderingen kan evt belyses ved eksempler. Endvidere skitserer Aarhus Universitet forskellige metoder til at inddrage modelresultater til kvalificering af tilstandsvurderingen og til at forbedre vurderinger af årsag/virkning i den årlige NOVANA ing. De forskellige alternative metoder til statistisk data behandling og inddragelse af modelresultater diskuteres med MST på en workshop. DCE arrangerer workshop om emnet. data nov ,07 1 Harley B. Madsen; Helle Pilsgaard; data nov ,05 1 Harley B. Madsen; Helle Pilsgaard; notat, 0,23 1 Harley B. Madsen, notat medio 2018 notat, 1. halvår 2018 Anders Galatius, Anders Galatius, Jacob Carstensen 0,32 1 Helle Pilsgaard, Karsten Dahl 0,11 1 Harley B. Madsen Karen Timmerman Fortsættelse af 2016-projekt kvalitetselementer for makroalger. Årsværk estimat baseret på at opgaven max. er svarende til kr. H3 Hav og fjorde H3.2 ny Hav og fjorde Indsamling af grundlag for rødlistevurdering mhp. Efterfølgende justering af HELCOM rødliste I regi af HELCOM skal der i foråret afholdes en workshop om data for rødlistede arter og habitater. Som forberedelse hertil skal nationale eksperter inden for blandt andet fisk, marine invertebrater, og naturtyper så som dyb blød bund og stenrev vurdere det danske data grundlag. En eller to eksperter skal desuden deltage i workshoppen. Resultaterne skal dels indgå i en vurdering af behov for yderligere data indsamling for rødlistede arter og habitater inden der skal udfærdiges en ny rødliste i løbet af 2020 erne. Derudover skal det vurderes, om der er arter eller habitater for hvilke HELCOM med fordel kan lave en ny rødliste vurdering allerede i Danmark har tidligere kun deltaget meget sparsomt i rødliste arbejdet, hvilket har givet problemer i forbindelse med udarbejdelse anbefalinger for beskyttelse af rødlistede arter og habitater. Med en nærmere deltagelse i rødlistearbejdet vil listerne fremadrettet kunne udarbejdes på et bedre grundlag set fra et dansk perspektiv. opgavebes løbende 0,05 1 Helle Pilsgaard, Lars M. Svendsen. H3.3 FN-2 Hav og fjorde Bifangster af fugle i garnfiskeriet Opgaven er overført fra sidste år. Opgaven afsluttes, når AU har afet den endelige, og der er afholdt møde om denne. Forventes at ske i 1. kv 2017 opgavebes i gang 1. kv ,15 1 Anja Gadegaard Ib Krag Afslutning af opgave som startede i Ressourcebehov identisk med forbrug i 2015 og -16. H3.4 FN-101 Hav og fjorde om zoner til akvakulturanlæg i havområdet, herunder miljømæssig vurdering af konkrete forslag til zoner som led i statens arbejde med udpegning af produktionszoner Opgaven er af samme indhold om omfang som sidste opgave om Kattegat. Notater/ igangsætt es, når der er truffet politisk beslutning om havbrug i vestlige Østersø ,04 Anja Gadegaard Marie Maar Opgaven er ikke igangsat. NAER oplyser, at opgaven er fortsat aktuel såfremt det besluttes at undersøge muligheder for øget akvakulturproduktion i Bælthavet og Østersøen. H3.5 FN-201 Hav og fjorde Årstidsvariation i marsvins tilstedeværelse vs. bifangstrate Opgaven omfatter monitering af marsvins tilstedeværelse i Natura 2000 området Store Middelgrund. Notater/ igangsat i 2016 dec ,23 1 Anja Gadegaard Signe Svegaard, 7

8 H3.6 FN-203 Hav og fjorde Identifikation af mulige løsninger på konflikten mellem sæler og fiskere H3.7 FN-202 Hav og fjorde Effektvurdering af tiltag til naturbeskyttelse på havet ift. Konflikten mellem sæler og fiskeri Notater løbende 0,05 Anja Gadegaard ift. nationale reguleringsforslag i medfør af EU's miljødirektiver. Notater løbende 0,10 1 Anja Gadegaard Karen Timmerman H3.8 Nyt Hav og fjorde Bidrag til vidensyntese om værdikæder baseret på blå biomasse Produktion af muslinger og tang er af forskerne kategoriseret som et af de mest optimale virkemidler der udestår dog en fuld kortlægning af værdikæderne. Der er et konstruktivt samarbejde mellem AU og DTU Aqua på området. Notater / ,20 Anja Gadegaard Karen Timmerman H3.9 Ny Hav og fjorde Udarbejdelse af kommende nationale strategi for beskyttelse af marsvin i danske farvande i relation til bifangst Naturplanerne samt Rådsforordningen 812/ 2004 om utilsigtet bifangst af småhvaler er omdrejningspunktet for de kommende indsatser i forhold til marsvin og beskyttelse i forhold til bifangst i fiskeriet. AU's arbejde vil omfatte møder i arbejdsgruppe, afslutning af forskningsprojekt på Store Middelgrund og oparbejde resultaterne bl.a. i samarbejde med DTU Aqua, deltagelse i Natura 2000 Dialogforum, herunder oplæg om nye projekter og viden og endelig bidrag til National strategi for beskyttelse af marsvin. opgavebes opgavebes 0,05 1 Anja Gadegaard Signe Svegaard, H3.10 FN-208 Hav og fjorde Vurdering af potentiale for og effekt af udplantning af ålegræs Se særskilt 0,11 5 Bente Brix Madsen, Bjarne Thomsen, Harley Bundgaard Madsen Dorte Krause, Anja Hansen H3.11 FN FN-209 Hav og fjorde Vurdering af mulig lokalisering samt effekt af muslingebrug og muslingebanker som kvælstofvirkemiddel i danske farvande Se særskilt 0,13 5 Bente Brix Madsen, Bjarne Thomsen Karen Timmerman, Anja Hansen H3.12 Ny + FN- 210 Hav og fjorde Vurdering af tangdyrkning som marin kvælstofvirkemiddel. Se særskilt 0,07 5 Bente Brix Madsen, Bjarne Thomsen, Brun, Anja Hansen H3.13 (FN208) Hav og fjorde Vurdering af effekt og potentiale for sandcapping Se særskilt 0,05 5 Bente Brix, Bjarne Thomsen, Harley Bundgaard Madsen Dorte Krause, Anja Hansen H3.14 Hav og fjorde Vurdering af mulighed for kvælstoffjernelse med iltning af bundvand med baggrund i Mariager Fjord Se særskilt 0,16 5 Bente Brix, Bjarne Thomsen, Harley Bundgaard Madsen Anja Hansen H3.15 Hav og fjorde Olieanalyser (Forsvaret) Analyse resultater, notater K2 Klimatilpasning og arealanvendelse Forskning, Klimatilpasning og arealanvendelse Forskning løbende 0,40 1 Pia Lassen 8

Arbejdsprogram til Ydelsesaftale Natur og vand under rammeaftale mellem AU og MFVM 2017

Arbejdsprogram til Ydelsesaftale Natur og vand under rammeaftale mellem AU og MFVM 2017 03-02-207 Opgave Forventet omfang Forventet inddragelse Bemærkninger Nr. ID, Andre år Indsatsområde Titel Kort bes Ydelseskategori Leverance r Notits, notat, vidensynte se, mv. Bestilling Dato/ kvartal

Læs mere

Arbejdsprogram til Ydelsesaftale Natur og vand under rammeaftale mellem AU og MFVM 2017

Arbejdsprogram til Ydelsesaftale Natur og vand under rammeaftale mellem AU og MFVM 2017 Opgave Forventet omfang Forventet Kontaktperson inddragelse Nr. ID, Andre år Indsatsområde Titel Kort bes Ydelseskategori Leverance r Notits, notat, vidensynte se, mv. Bestilling Dato/ kvartal Levering

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Møde i Blåt Fremdriftsforum den 27. februar 2014 Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Naturstyrelsen 1. Baggrund 2. Formål 3. Foreløbige miljømål og kvalitetselementer

Læs mere

Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Miljøstyrelsen

Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Miljøstyrelsen Differentieret regulering Erfaringer og ønsker til fremtidens miljøregulering. IDAmiljø den 3. april 2017 Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef

Læs mere

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen 2013 Retningslinjer af 10. december 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for

Læs mere

Det nationale miljø- og naturovervågningsprogram (NOVANA) - teknisk gennemgang for FMPU den 18. juni 2010

Det nationale miljø- og naturovervågningsprogram (NOVANA) - teknisk gennemgang for FMPU den 18. juni 2010 Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 629 Offentligt Det nationale miljø- og naturovervågningsprogram (NOVANA) - teknisk gennemgang for FMPU den 18. juni 2010 Formål Overordnet formål

Læs mere

Natura 2000-grænsejusteringer

Natura 2000-grænsejusteringer Natura 2000-grænsejusteringer Lisbeth Bjørndal Andersen, Miljøstyrelsen Natur-erfamøde, Axelborg den 2. maj 2017 1 Natura 2000-oplæg Kort status for igangværende aktiviteter, hvor lodsejerne møder os:

Læs mere

Plantekongres : Målrettet indsats

Plantekongres : Målrettet indsats /U Beskrivelse itler på indlæg Indlægsholdere Min. 45 Målrettet kvælstofregulering I løbet af 2016 fastlægges principperne for den nye regulering af landbrugets kvælstofanvendelse i marken. Den skal gælde

Læs mere

Grundvand og statslige vandområdeplaner

Grundvand og statslige vandområdeplaner Grundvand og statslige vandområdeplaner Kolding / Natur- og Miljø 2017 Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil Disposition Den juridiske ramme Andre dokumenter Målsætning og (kvantitativ) tilstandsvurdering EU samarbejde

Læs mere

Vandområde planer - Beregnede kvælstofindsatsbehov for Norsminde Fjord

Vandområde planer - Beregnede kvælstofindsatsbehov for Norsminde Fjord 22. juni 2015 Notat Vandområde planer - Beregnede kvælstofindsatsbehov for Norsminde Fjord Indledning I notatet søges det klarlagt hvilke modeller og beregningsmetoder der er anvendt til fastsættelse af

Læs mere

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne. Vandområdeplaner. Peter Kaarup Naturstyrelsen

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne. Vandområdeplaner. Peter Kaarup Naturstyrelsen Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne Vandområdeplaner Peter Kaarup Naturstyrelsen - Indhold - Staten står for den nationale overvågning af vandløbene. - Der fokuseres på hvilke vandløb, der

Læs mere

Screening af BALTOPS 13 øvelsesaktiviteter i relation til Natura 2000 habitatområder

Screening af BALTOPS 13 øvelsesaktiviteter i relation til Natura 2000 habitatområder Screening af BALTOPS 13 øvelsesaktiviteter i relation til Natura 2000 habitatområder Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 16. april 2013 Thomas Eske Holm Karsten Dahl Jonas Teilmann

Læs mere

Hvordan reagerer recipienten? Karen Timmermann Anders Erichsen

Hvordan reagerer recipienten? Karen Timmermann Anders Erichsen Hvordan reagerer recipienten? Karen Timmermann Anders Erichsen AARHUS UNIVERSITET Betydningen af kvælstof for miljøtilstanden? Karen Timmermann Anders Erichsen AARHUS UNIVERSITET Myter Man skal måle ikke

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov NOTAT Naturstyrelsen Vadehavet J.nr. NST-422-01354 Ref. PJENS FEB 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N99 Kongens Mose og Draved Skov Forslag til Natura 2000-plan

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Implementering af vandplanerne

Implementering af vandplanerne Temadag om vandplanernes virkemidler. SDU 7. juni 2011 Implementering af vandplanerne Harley Bundgaard Madsen, områdechef, Naturstyrelsen Odense Status for vandplanerne Grøn Vækst I og II Virkemidler og

Læs mere

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012 Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner 28. september 2012 Session 3 Potentielle nye virkemidler og indsatser for en styrket vand- og naturindsats. SIDE 2 Stenrev:

Læs mere

Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande

Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. oktober 2013 Rev.: 2. december 2013 Jørgen Windolf, Søren E.

Læs mere

Ændringer i NOVANA Naturstyrelsens udmøntning af budgettilpasning som følge af 2020-planen

Ændringer i NOVANA Naturstyrelsens udmøntning af budgettilpasning som følge af 2020-planen Ændringer i NOVANA 2011-2015 Naturstyrelsens udmøntning af budgettilpasning som følge af 2020-planen Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi 11. oktober 2012 Susanne Boutrup DCE Antal sider:

Læs mere

Redegørelse for beregning af arealer af sønaturtyper Indberettet i forbindelse med habitatdirektivets Artikel 17-afrapportering i 2013

Redegørelse for beregning af arealer af sønaturtyper Indberettet i forbindelse med habitatdirektivets Artikel 17-afrapportering i 2013 Redegørelse for beregning af arealer af sønaturtyper Indberettet i forbindelse med habitatdirektivets Artikel 17-afrapportering i 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. april

Læs mere

Modelstrategien særlige faglige udfordringer for kystvande

Modelstrategien særlige faglige udfordringer for kystvande Møde i Faglig Referencegruppe. Den 2. september 2013. IDA-huset. Modelstrategien særlige faglige udfordringer for kystvande Harley Bundgaard Madsen Den overordnede modelstrategi Marine problemstillinger

Læs mere

Vandområdeplan Vanddistrikt 1, Jylland og Fyn

Vandområdeplan Vanddistrikt 1, Jylland og Fyn Ringkøbing-Skjern Kommunes bemærkninger til udkast til Vandområdeplanerne 2015-2021. Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemgået udkast til vandområdeplanerne for Vandområdedistrikt I Jylland og Fyn og har

Læs mere

Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af vandområder. Hvordan er vandområdernes afgrænsning vist i itværktøjet?

Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af vandområder. Hvordan er vandområdernes afgrænsning vist i itværktøjet? Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af Hvordan er nes afgrænsning vist i itværktøjet? De, der er medtaget i den tekniske afgrænsning, er, der ud fra Miljøstyrelsens viden opfylder de fastsatte kriterier.

Læs mere

Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen

Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 1. februar 217 Anton Rasmussen Institut for Bioscience Rekvirent: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Læs mere

Modeller for danske fjorde og kystnære havområder

Modeller for danske fjorde og kystnære havområder NST projektet Implementeringen af modeller til brug for vandforvaltningen Modeller for danske fjorde og kystnære havområder Indsatsoptimering i henhold til inderfjorde og yderfjorde Naturstyrelsen Rapport

Læs mere

Det talte ord gælder. vandrammedirektivet? Samråd om råderum i Kattegat

Det talte ord gælder. vandrammedirektivet? Samråd om råderum i Kattegat Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 851 Offentligt Det talte ord gælder Samråd om råderum i Kattegat Samrådsspørgsmål AZ Ministeren bedes redegøre for den videnskabelige

Læs mere

Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden

Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden 2005-2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. april 2014 30. april 2014 Søren

Læs mere

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014 Miljøstyrelsen mst@mst.dk Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 76292010 horsens.kommune@horsens.dk www.horsenskommune.dk Sagsnr.: 09.02.15-K02-1-14 MST-1270-00615

Læs mere

Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets

Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets Artikel 17 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 28. juni 2013 Hanne Bach & Jesper Fredshavn

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

Reduktioner i overvågningsprogrammet

Reduktioner i overvågningsprogrammet Reduktioner i overvågningsprogrammet NOVANA Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. april 2015 Poul Nordemann Jensen DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Antal sider: 5 Faglig

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N55 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N55 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede NOTAT Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-422-01167 Ref. lawer Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N55 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

Læs mere

Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark

Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark Henrik Skovgaard Miljøcenter Århus Miljøministeriet Side 1 Lov om Miljømål Lov om Miljømål m.v. for vandområder og internationale naturbeskyttelsesområder

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Kims Top og Den Kinesiske Mur Natura 2000-område nr. 190 Habitatområde H165 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Nyt fra SVANA: Vandområdeplaner for anden planperiode Overvågning Peter Kaarup. Den 29. september 2016

Nyt fra SVANA: Vandområdeplaner for anden planperiode Overvågning Peter Kaarup. Den 29. september 2016 Nyt fra SVANA: Vandområdeplaner for anden planperiode Overvågning 2017-2021 Den 29. september 2016 Peter Kaarup Nyt fra SVANA Disposition 1. Status for vandplanlægningen 2. Vandløbsindsatsen i vandområdeplaner

Læs mere

Ålegræsarbejdsgruppens rapport - Konklusioner

Ålegræsarbejdsgruppens rapport - Konklusioner Konference om vandplanernes faglige grundlag den 30. maj 2011, Scandic Copenhagen Session: Ålegræs som indikator for opnåelse af god miljøtilstand Ålegræsarbejdsgruppens rapport - Konklusioner Harley Bundgaard

Læs mere

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1)

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1) (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4200-00029 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om indholdet

Læs mere

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. København den 16. oktober 2015 Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. Resumé: Det Økologiske Råd er enige i Regeringens hensigt om at fokusere

Læs mere

Ynglende ringduer i september, oktober og november

Ynglende ringduer i september, oktober og november Ynglende ringduer i september, oktober og november Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 30. juni 2015 Kevin Kuhlmann Clausen & Thomas Kjær Christensen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Miljømæssige og klimatiske krav til fremtidens landbrug

Miljømæssige og klimatiske krav til fremtidens landbrug . Miljømæssige og klimatiske krav til fremtidens landbrug Aarhus Universitet Det er svært at spå, især om fremtiden Forudsætninger: 1.Danmark forbliver i EU 2.Vandrammedirektivet fortsætter uændret 3.EU

Læs mere

Anvendelse af modelværktøjer til vurdering af målbelastning for søer i vandområdeplaner

Anvendelse af modelværktøjer til vurdering af målbelastning for søer i vandområdeplaner Anvendelse af modelværktøjer til vurdering af målbelastning for søer i vandområdeplaner 2015-2021 Værktøjsnotat Godkendt på mødet den 30. juni 2014 i Styregruppen for projekt Implementering af modelværktøjer

Læs mere

Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder

Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder Overblik og udfordringer Thomas Hansen Geolog,, ATV-møde 20. november 2008 Forurenede grunde over overfladevand: Udfordringer og samarbejder? Oplæg - Vandrammedirektivet

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Miljømål for fjorde er og er urealistisk fastsat fra dansk side

Miljømål for fjorde er og er urealistisk fastsat fra dansk side Bilag 7.4 Miljømål for fjorde er og er urealistisk fastsat fra dansk side De danske miljømål for klorofyl og ålegræs er ikke i samklang med nabolande og er urealistisk højt fastsat af de danske myndigheder.

Læs mere

Trusler Har Staten overset mulige trusler ud fra jeres viden og lokalkendskab?

Trusler Har Staten overset mulige trusler ud fra jeres viden og lokalkendskab? FOKUS-OMRÅDER Høring af Vand- og Naturplaner Det er aftalt i Grønt Råd, at der afholdes møder vedr. høringen af Statens Vand- og Naturplaner med det formål, at lokale interesseorganisationer og Kommunen

Læs mere

Natura 2000-grænsejusteringer

Natura 2000-grænsejusteringer Natura 2000-grænsejusteringer 1 Oplæg Repetition af, hvad opgaven drejer sig om De tre slags grænsejusteringer og eksempler (ikke endelige) Kriterier for Miljøstyrelsens egen gennemgang og vurdering af

Læs mere

REFERAT. Vedr.: Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 6. oktober 2009

REFERAT. Vedr.: Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 6. oktober 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet november 2009 J.nr.: 2009-04544 Ref.: MKRO REFERAT Vedr.: Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 6. oktober 2009 Deltagere:

Læs mere

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Blåt Fremdriftsforum August 2014 Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø Forslag til vandplaner for første

Læs mere

Er der vand nok til både markvanding og vandløb?

Er der vand nok til både markvanding og vandløb? Er der vand nok til både markvanding og vandløb? Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug ATV-møde 26. Januar 2011 Ophør med markvanding på 55.000 ha Det var udmeldingen i udkast til vandplaner (forhøringen)

Læs mere

Stenrev: Et supplerende virkemiddel i Limfjorden?

Stenrev: Et supplerende virkemiddel i Limfjorden? Stenrev: Et supplerende virkemiddel i Limfjorden? Jesper H. Andersen 1,2,3 Projektchef (Ph.D) 1: Institut for Bioscience, AU 2: DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, AU 3: BNI Baltic Nest Institute,

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Sidste nyt om vandplanerne Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Status for første og anden generations vandplaner Første generations planer er ved at blive opdateret på baggrund

Læs mere

Miljø Samlet strategi for optimal placering af virkemidler

Miljø Samlet strategi for optimal placering af virkemidler Miljø Samlet strategi for optimal placering af virkemidler Brian Kronvang, Gitte Blicher-Mathiesen, Hans E. Andersen og Jørgen Windolf Institut for Bioscience Aarhus Universitet Næringsstoffer fra land

Læs mere

Natura 2000 December 2010

Natura 2000 December 2010 Natura 2000 December 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet December 2010 ISBN 978-87-7083-973-0 Fotos: Fiskeridirektoratet og Colourbox Natura 2000 har til formål at sikre,

Læs mere

Fosfors betydning for miljøtilstanden i søerne og behovet for reduktioner

Fosfors betydning for miljøtilstanden i søerne og behovet for reduktioner Plantekongres 17. 18. januar 2017. Herning Kongrescenter Målrettet indsats Ny fosforregulering Fosfors betydning for miljøtilstanden i søerne og behovet for reduktioner Harley Bundgaard Madsen, kontorchef,

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde

Velkommen til Informationsmøde Velkommen til Informationsmøde Vand- og naturplaner Jysk Musik & Teaterhus, Papirfabrikken 80, Silkeborg Mandag, den 24. januar 2011 kl. 19-22 Program Kl. 19.00-19.10 Velkomst v/ Frede Lundgaard Madsen,

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde

Velkommen til Informationsmøde Velkommen til Informationsmøde Vand- og naturplaner Flichs Hotel Samsø Onsdag, den 5. januar kl. 17-20 Program Kl. 17.00 17.10 Velkomst v/ Henning Madsen, formand Samsø Landboforening Kl. 17.10 17.40 Hovedvandopland

Læs mere

Danmarks Miljøportal Brugerseminar Aalborg 28. oktober 2014 v/ Eva Christensen, Favrskov kommune

Danmarks Miljøportal Brugerseminar Aalborg 28. oktober 2014 v/ Eva Christensen, Favrskov kommune Danmarks Miljøportal Brugerseminar Aalborg 28. oktober 2014 v/ Eva Christensen, Favrskov kommune 2 Miljøportalens organisationsdiagram Bestyrelsen Udvikling Styregruppe til udviklingsprojekter Styregruppe

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Husby Klit. Natura 2000-område nr. 74. Habitatområde H197. Udkast til politisk 1.

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Husby Klit. Natura 2000-område nr. 74. Habitatområde H197. Udkast til politisk 1. Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Husby Klit Natura 2000-område nr. 74 Habitatområde H197 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Fælles udbud af webgis til sagsbehandling

Fælles udbud af webgis til sagsbehandling Fælles udbud af webgis til sagsbehandling MAJ konference 2011 Ingeniørhøjskolen, Ballerup 10. maj 2011 MAJ konferencen 2011 Bo Runge-Dalager 1 Introduktion til FKG FKG Fælles Kommunalt Geodatasamarbejde

Læs mere

Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken

Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken IDA 14. marts 2016 Peter Kaarup Hvad indeholder Fødevare og Landbrugspakken vedr. vandplanlægning og vandløb? 1. At der skal ske en revurdering

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 REFERAT 2017 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 06-02-2017 10:15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 Deltagerfortegnelse...3 1. Godkendelse af dagsorden og referat...4 1.1. Godkendelse af

Læs mere

September Miljø- og Fødevareudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

September Miljø- og Fødevareudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 L 68 endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Fyn J.nr. NST-404-00180 Ref. stepe Den 23. september 2015 Tillæg til Miljøministeriets kontrakt med DHI vedrørende forskning

Læs mere

Big data. Anvendelse af Miljøportalen i forskning og undervisning

Big data. Anvendelse af Miljøportalen i forskning og undervisning Big data Anvendelse af Miljøportalen i forskning og undervisning Mogens Flindt Biologisk Institut Syddansk Universitet Aalborg d. 28/10-2014 Mogens Kandidat og PhD I akvatisk økologi Bach i datalogi. Forskning

Læs mere

Ad 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Mads Leth-Petersen bød velkommen til mødet og præsenterede en justeret dagsorden, der blev godkendt.

Ad 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Mads Leth-Petersen bød velkommen til mødet og præsenterede en justeret dagsorden, der blev godkendt. NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4203-00044 Ref. Idaba/kfh Den 11. november 2013 Referat fra møde i Blåt Fremdriftsforums 4. møde den 24. september 2013 I mødet deltog: Niels Peter Nørring, Erik

Læs mere

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN Cand.scient. Martin Skriver Miljøstyrelsen ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN 21. november 2006

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

NOTAT. Vandplaner og havmiljø J.nr. NST Ref. sawgu Den 30. april Referat af 2. møde i Blåt Fremdriftsforum den 30.

NOTAT. Vandplaner og havmiljø J.nr. NST Ref. sawgu Den 30. april Referat af 2. møde i Blåt Fremdriftsforum den 30. NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4203-00044 Ref. sawgu Den 30. april 2013 Referat af 2. møde i Blåt Fremdriftsforum den 30. april 2013 Deltagere: Helle Katrine Andersen, DANVA Lars Brinch Thysen,

Læs mere

Miljø- og reduktionsmål for fjorde & kystvande. Flemming Møhlenberg. EED - DHI Solutions Denmark

Miljø- og reduktionsmål for fjorde & kystvande. Flemming Møhlenberg. EED - DHI Solutions Denmark & kystvande Flemming Møhlenberg EED - DHI Solutions Denmark Hvordan begyndte miljødebatten? Vi tror at debatten om de indre farvandes forurening begyndte med de døde hummere i oktober 1986 men vi skal

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

Marint forvaltningsværktøj - marine vandplanmodeller Karen Timmermann, Stiig Markager Hanne Kaas & Anders Erichsen

Marint forvaltningsværktøj - marine vandplanmodeller Karen Timmermann, Stiig Markager Hanne Kaas & Anders Erichsen Marint forvaltningsværktøj - marine vandplanmodeller Karen Timmermann, Stiig Markager Hanne Kaas & Anders Erichsen AARHUS UNIVERSITET Formål Udvikling af modelværktøjer med henblik på at forbedre det faglige

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

GIS og Grøn Vækst. Regeringens samlede udspil for bedre miljø og natur

GIS og Grøn Vækst. Regeringens samlede udspil for bedre miljø og natur GIS og Grøn Vækst Regeringens samlede udspil for bedre miljø og natur Regeringens løsning på vandrammedirektivet og Natura2000 EU sætter rammerne for Danmark miljøindsats Miljøets tilstand bla. en GIS

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø NOTAT Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-422-01157 Ref. lawer Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N36 Nipgård Sø Forslag til Natura 2000-plan for

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 115 Habitatområde H99 Østerø Sø Udkast til Natura

Læs mere

Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser

Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser Vand og naturplaner Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser samarbejde bliver nødvendigt Tæt sammenhæng

Læs mere

Punktkildernes betydning for fosforforureningen

Punktkildernes betydning for fosforforureningen 6 Punktkildernes betydning for fosforforureningen af overfladevand Karin D. Laursen Brian Kronvang 6. Fosforudledninger fra punktkilder til vandmiljøet Udledningen af fosfor fra punktkilderne har ændret

Læs mere

Kvælstof, iltsvind og havmiljø

Kvælstof, iltsvind og havmiljø Skanderborg, Februar 2014 Kvælstof, iltsvind og havmiljø Hvilken betydning har kvælstof for en god økologisk tilstand i vore fjorde og havet omkring Danmark?, Indhold 1) Danmarks udledninger af kvælstof

Læs mere

BRUGES TIL TILSTANDS- OMRÅDER? KAN MAKROALGER VURDERING AF MARINE. - og kan de anvendes i relation til EU-direktiverne? KARSTEN DAHL SENIORRÅDGIVER

BRUGES TIL TILSTANDS- OMRÅDER? KAN MAKROALGER VURDERING AF MARINE. - og kan de anvendes i relation til EU-direktiverne? KARSTEN DAHL SENIORRÅDGIVER AARHUS UNIVERSITET 26. OKTOBER 2011 KARSTEN DAHL SENIORRÅDGIVER KAN MAKROALGER BRUGES TIL TILSTANDS- VURDERING AF MARINE OMRÅDER? - - og kan de anvendes i relation til EU-direktiverne? VERSITET UNI Program

Læs mere

I affaldsrammedirektivet er der fastlagt et krav, om at 70 procent af bygge- og nedrivningsaffald skal nyttiggøres inden 2020.

I affaldsrammedirektivet er der fastlagt et krav, om at 70 procent af bygge- og nedrivningsaffald skal nyttiggøres inden 2020. Bilag 2 Jord og Affald Ref. LGR Den 12. juli 2016 Kravspecifikationer for projekt om forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Skallingen og Langli Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F55 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Vadehavet Skallingen

Læs mere

mejep@nst.dk nst@nst.dk

mejep@nst.dk nst@nst.dk Dato: 19. august 2015 Til: Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen mejep@nst.dk nst@nst.dk Masnedøgade 20 2100 København Ø Telefon: 39 17 40 00 Mail: dn@dn.dk Høringssvar til 4 ændringsbekendtgørelser

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N74 Husby Klit

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N74 Husby Klit NOTAT Søhøjlandet J.nr. NST-422-01213 Ref. petbj Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N74 Husby Klit Forslag til Natura 2000-plan for N74 Husby Klit

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Kortfattet redegørelse vedr. udlægning af sten i Flensborg Fjord

Kortfattet redegørelse vedr. udlægning af sten i Flensborg Fjord Kortfattet redegørelse vedr. udlægning af sten i Flensborg Fjord Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 26. juni 2012 Poul Nordemann Jensen Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 5

Læs mere

BESKRIVER DANSK VANDLØBS FAUNA INDEKS ET VANDLØBS SANDE TILSTAND?

BESKRIVER DANSK VANDLØBS FAUNA INDEKS ET VANDLØBS SANDE TILSTAND? 30. JANUAR 2013 BESKRIVER ET VANDLØBS SANDE TILSTAND? - OG SIKRER DET REELT GOD ØKOLOGISK TILSTAND?, ESBEN A. KRISTENSEN & ANNETTE BAATTRUP-PEDERSEN DET KORTE SVAR ER: NEJ IKKE NØDVENDIGVIS Vandrammedirektivet

Læs mere

Opsummering af det 1. møde i Den Faglige Referencegruppe 2. september 2013, kl

Opsummering af det 1. møde i Den Faglige Referencegruppe 2. september 2013, kl Vandplaner og Havmiljø J.nr. NST-4209-0279 Ref. kfh Den 13. december 2013 Opsummering af det 1. møde i Den Faglige Referencegruppe 2. september 2013, kl. 13-16 Deltagerne fremgår af bilag 1. Alle de viste

Læs mere

Omfanget af bifangster af fugle i nedgarn i fritidsfiskeriet i to NATURA2000- områder Statusrapport, april 2015

Omfanget af bifangster af fugle i nedgarn i fritidsfiskeriet i to NATURA2000- områder Statusrapport, april 2015 Omfanget af bifangster af fugle i nedgarn i fritidsfiskeriet i to NATURA2000- områder Statusrapport, april 2015 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 9. april 2015 Ib Krag Petersen

Læs mere

NOVANA Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur Programbeskrivelse

NOVANA Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur Programbeskrivelse NOVANA Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur 2017-21 Programbeskrivelse September 2017 Redaktion: Miljøstyrelsen Forfatter: Miljøstyrelsen, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi ved

Læs mere

Oplandsmodel værktøjer til brug for vandplanlægningen

Oplandsmodel værktøjer til brug for vandplanlægningen Oplandsmodel værktøjer til brug for vandplanlægningen GEUS, DCE og DCA, Aarhus Universitet og DHI AARHUS UNIVERSITET Oplandsmodel Oplandsmodel til belastning og virkemidler landsdækkende oplandsmodel (nitrat

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N42 Måger Odde

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N42 Måger Odde NOTAT Naturstyrelsen Himmerland J.nr. NST-422-01053 Ref. idmpe Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N42 Måger Odde Forslag til Natura 2000-plan for N42

Læs mere

Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet.

Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet. Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet. Birgitte Palle, Krav til planlægning og administration Samspillet mellem grundvand,

Læs mere

Axelborg den 9. september 2015 Irene Wiborg INDLÆG FOR VANDRAMME- OG NATURA2000 UDVALGET MÅLRETTET INDSATS

Axelborg den 9. september 2015 Irene Wiborg INDLÆG FOR VANDRAMME- OG NATURA2000 UDVALGET MÅLRETTET INDSATS Axelborg den 9. september 2015 Irene Wiborg INDLÆG FOR VANDRAMME- OG NATURA2000 UDVALGET MÅLRETTET INDSATS INDHOLD Overordnet fokus Faglige projekter herunder status på igangværende projekter vedr. virkemidler

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N86 Habitatområde H75 Fuglebeskyttelsesområde F54

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Skørsø Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro Kommune

Læs mere

Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder

Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder NOTAT Miljøstyrelsen J.nr. MST-1249-00105 Ref. Anich/klsch Den 3. marts 2017 Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder Problemstilling Miljøstyrelsen har

Læs mere