Tværgående initiativer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tværgående initiativer"

Transkript

1 Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige statistikværktøj ( tællerscript ) til at registrere anvendelsen. Borger.dk følger op på løsningernes funktionalitet og anvendelsen af løsningen. KL eksporterer disse data videre til det Digitale Landkort. I årene frem forventes både borgere og medarbejdere at betragte digital kommunikation som et naturligt førstevalg. Dette forudsætter, at borgeren har en oplevelse af, at kommunen leverer service via tidssvarende medier. Via dokumentation af løsninger tilgængelige for borgerne, deres funktionalitet og deres anvendelse/gennemførsels-procent etc. muliggøres informationer der kan danne baggrund for ændret praksis. Kommunerne/leverandørerne indfører tællerscripts på deres selvbetjeningsløsninger og indberetter alle deres løsninger til borger.dk Sikring af brugervenlige løsninger til gavn for borgernes anvendelses og gennemførselsprocent 15 e2012 parate selvbetjeningsløsninger Kommunerne skal senest i 2012 tilbyde borgerne mindst 15 velfungerende og effektive e2012-parate selvbetjenings-løsninger på kommunernes væsentligste opgaveområder. I 2015 skal der være (videre-) udviklet yderligere 10. (Disse kommer eventuelt fra fagområderne) Sektoren skal arbejde sammen om udvikling af fælles løsninger. Den enkelte kommune skal/bør ikke lave løsninger, som den kommer til at stå alene med. Kommunerne skal afrapportere til KLs digitale landkort om ændring i henvendelsesmønsteret på de relevante ydelses-områder med den nye løsning. For at borgere og virksomheder i højere grad anvender de digitale selvbetjeningsløsninger, så forudsætter det bl.a. at der er adgang til velfungerende og effektive digitale løsninger på de relevante områder. Bedre digitale løsninger giver flere indberetninger fra borgere og virksomheder til det offentlige. I fællesoffentligt regi er en aftale under udarbejdelse vedr. fælles krav til myndighedernes digitale løsninger rettet mod borgere og virksomheder. Disse er følgende: 1

2 1) Er digital dvs. blanketter udfases og erstattes af web-løsninger 2) Bruger NemLog-in med digital signatur, hvis der er behov for sikker identifikation af brugeren 3) Er visuelt integreret på Borger.dk og/eller Virk.dk og kan tilgås herfra 4) Giver en digital kvittering for indsendte data 5) Anvendelse af løsningen og dens funktionalitet dokumenteres 6) Opleves som velfungerende og effektiv af brugerne. Hvis en løsning opfylder alle følgende krav er den e2012-parat. Herudover skal løsningen i videst muligt omfang være forudfyldt med de relevante data, som det offentlige allerede har, dog kun såfremt der er en positiv business case ved udviklingen af løsningen. Selvbetjeningsløsningerne skal derudover opfylde eksisterende obligatoriske krav som f.eks. anvendelse af åbne standarder, herunder f.eks. tilgængelighed. Kravene til den e2012-parate løsning repræsenterer et stort spring i teknisk funktionalitet for mange løsninger i forhold til i dag. Det opleves som god service for borgeren, og aflastende og smart af medarbejderne. Nye teknologier skal afprøves og egnede indsatsområder skal findes. Kommuner arbejder på tværs af landet sammen om forskellige løsninger med en flerhed af leverandører. Kommunerne måler på de løsninger der udpeges til projektet og Business Case udarbejdes. KL er i dialog med KOMBIT om eventuelt at forankre konkretiseringen og udvælgelsen af selvbetjeningsløsninger, hvor udviklingen skal bestilles i fællesskab, i KOMBITs fælles kommunale Umbrella-program. Besparelsen er på 100 % vedrørende henvendelser som flyttes fra den manuelle til den digitale sagsbehandling. Dog må der forsat beregnes udgifter til råd og vejledning i en generel størrelsesorden på en vis procent af de nuværende henvendelser. Der udarbejdes business cases som en del af beslutnings-grundlaget for igangsættelse, derfor er det ikke er muligt på nærværende grundlag at opgøre det samlede potentiale på nye/videreudviklede løsninger. Alle kommuner anvender Dokumentboks og NemSMS I 2010 etablerer KL det digitale landkort. Kommunerne skal her 2 gange årligt indberette udviklingen i brug af dokumentboks og den skriftlige kommunikation. I 2010 sender kommunerne masseforsendelser digitalt til borgerne via Dokumentboks. I 2011 anvender kommunerne NemSMS, med det formål at reducere de generelle henvendelser og aflysning af eventuelle møder. 2

3 I 2012 sender kommunerne 20 % af alle dokumenter digitalt til borgeren via Dokumentboks. I 2015 er tallet 50 %. Dokumentboksen kan være med til at realisere besparelser: Det kan fx være, hvis kommunen bruger Dokumentboksen som en kanal til at kontakte borgerne, om noget som tidligere ville være blevet sendt pr. post. Eller det kan fx være i en tættere dialog med borgerne om et sagsforløb med direkte integration til den relevantes medarbejders fagsystem. Ligeledes er fordelen at kommunen kan sikre sig borgerens identitet, da borgerne kun kan bruge Dokumentboksen efter log-in med NemId. Kommunerne anskaffer den nødvendige infrastruktur (herunder f.eks. en output manager) og omstiller fagsystemerne til håndtering af digitale forsendelser. Dette gælder både masse-forsendelser og individuelle forsendelser. Før man ser på Dokumentboksen som indgående kanal, er det vigtigt, at man først, optimerer egen hjemmeside og selv-betjeningsløsninger og derigennem kan skabe en øget digitalisering af kommunikationen med borgere og virksomheder. Herefter bør kommunen se på optimering af telefonikanalen (hvad den er god til, og hvordan kan den desuden være henvisningssted til digitale løsninger - selvbetjening, dokumentboks m.v.) Først herefter bør man se på dokumentboks' som en mulighed for at hente effektiviseringsgevinster. Besparelser på porto, materialer og medgået tid. en fastsættes og kvantificeres erfaringsmæssigt. Alle selvbetjeningsløsninger er visuelt Integreret på Borger.dk og tilgås med NemLogin I 2010 anvender alle kommunerne digital signatur på alle digitale løsninger gennem tilslutning til NemLogin I 2012 er alle kommunale selvbetjeningsløsninger er integreret på borger.dk. Målene følges via det fællesoffentlige statistiskmodul, hvor data også eksporteres til KLs Digitale Landkort. For at sikre borgerens mulighed for kendskab til log-in kode skal alle løsninger kunne tilgås via NemID. En løsning som de 2,3mio netbankkunder desuden også skal bruge fra 1. november Løsninger skal være tilgængelige hvor borgeren er. Undersøgelser har vist at borgeren som udgangspunkt søger oplysninger på kommunens hjemmeside. For at sikre at borgeren kan få løst alle sine ærinder i den offentlige sektor ét sted, skal kommunens løsninger også være tilgængelige via borger.dk. Kommunerne sikrer hver i sær at alle selvbetjeningsløsninger tilgås via NemId og er visuelt integreret på borger.dk. Borgeren har let adgang til selvbetjening hvilket anses som en forudsætning for øget anvendelse af disse. 3

4 Landsdækkende supportcenter for selvbetjening I 2013 er et supportcenter etableret og klar til brug for alle kommuner. en og besparelsespotentialet opgøres i 2013 Synliggørelse af de deltagende kommuner via kl.dk, samt KLs digitale landkort. Sektoren skal samarbejde om at yde support til borgerne, der betjener sig af digitale løsninger, samt om virtuel servicering af fysiske lokationer. Samarbejdet sikrer bedre service til borgerne, og minimerer behovet for lokalt at have alle potentielle kompetenceprofiler tilstede i åbningstiden. Samarbejdet gør det mere attraktivt at være ansat i borgerservice, grundet den større fleksibilitet i bemandingen af fysiske lokationer. Forsøg med virtuelle samarbejder om bemanding på tværs af fysiske lokationer indenfor kommunegrænsen etableres i Forsøg med virtuelle samarbejder om bemanding på tværs af fysiske lokationer og på tværs af kommunegrænser etableres i Forsøgene evalueres, besparelsespotentialet opgøres, og forsøget udbredes til min. 3 kommuner i I 2015 tages stilling til om forsøget skal udbredes til samtlige landets kommuner. i form af frigjorte ressourcer opgøres i Alle frontmedarbejdere er Digitale Ambassadører Medarbejdere med administrativ borgerbetjening kan henvise borgerne til de digitale kanaler og medbetjene borgerne såvel telefonisk som personligt i kommunens selvbetjeningsløsninger. Ligeledes skal der kunne henvises til relevante fællesoffentlige løsninger så som Dokumentboks, bor-ger.dk mv. Medarbejdere på serviceområderne kan henvise til digital selvbetjening på områder i umiddelbar forlængelse af deres kerneydelse. På KLs Digitale Landkort oplyser kommunerne hvorvidt der er fokus på styrkelse af disse kompetencer. Borgerne skal i mødet med den kommunale sektor opleve at de henvises til de digitale kanaler, såfremt det er mest effektivt for borgeren og kommunen på det enkelte område. Dette kræver, at medarbejderne i kommunen har kendskab til de digitale services som kommunen stiller til rådighed. Fokus på kendskab til kommunens hjemmeside og de digitale selvbetjeningsmuligheder i kommunen og i fællesoffentlige regi, som fx Dokumentboks, borger.dk mv. 4

5 Alle frontmedarbejdere skal være uddannet i anvendelsen af de digitale løsninger inden udgangen af Er en grundlæggende forudsætning for indfrielse af det overordnede mål om at flytte henvendelser fra analoge til digitale kanaler. Alle kommuner har 5 fuldt digitale services i 2013 Udpegning af 5 digitale services der er fuldt digitaliseret i senest Når en løsning gøres udelukkende digital realiseres det fulde potentiale ved sparede manuelle arbejdsgange og automatiseret sagsbehandling. Endvidere sikres det, at alle borgere får mulighed for at få den forbedrede service, der ofte knytter sig til den digitale løsning. Kommunerne fastlægger i 2011 hvilke services der skal fuldt digitaliseres. Dette sker på baggrund af business cases, samt vurderinger af hvordan den samlede sagsbehandling påvirkes heraf. Ligeledes skal det forsat sikres at ingen borgere forhindres i at søge de ydelser de har krav på. KL er i dialog med KOMBIT om eventuelt at forankre konkretiseringen og udvælgelsen af selvbetjeningsløsninger, hvor udviklingen skal bestilles i fællesskab, i KOMBITs fælles kommunale Umbrella-program. Der skal udarbejdes business cases forud for fastlæggelsen af besparelsespotentialet. Der skal udarbejdes business cases for de konkrete områder før effekten kan fastslås. Alle kommuner har politisk vedtaget kanalstrategi Alle kommuner har en formuleret og politisk godkendt kanalstrategi med tilknyttede eksplicitte måltal senest i Alle kommuner udpeger årligt 5 særlige digitaliseringsområder. Kommunerne anvender fra 2010 den fælleskommunale e2012- dokumentationsmetode, hvor de indberetter, hvorvidt der er vedtaget en kanalstrategi og hvilke digitaliseringsområder, der er udvalgt. Kommunerne skal sikre at borgerne anvender de kanaler som anses som mest effektive på det enkelte ydelsesområde. Alle kommuner vedtager politisk en kanalstrategi, der prioriterer den digitale kanal. Åbningstider og betjeningssteder indskrænkes i takt med, at flere digitale løsninger er e2012-parate. Kommunerne ekspederer borgerne hvor det giver den bedste return on investment. 5

6 område: Et konkurrencepræget kommunalt it-marked Etablering af fælles arkitekturkrav og Arkitekturråd I 2011 har rådet udarbejdet et samlet katalog til kommunernes brug. I 2013 bruger 30 % af kommunerne kataloget. I 2015 bruger 75 % af kommunerne kataloget. Med en flerleverandørstrategi og med et mere komplekst systemlandskab er det nødvendigt at kommunerne selv har styr på sine data og sin struktur. Denne opgave har i vidt omfang været varetaget af primært KMD. Kommunerne har selv ansvaret for at egne løsninger kan udveksle data med andre løsninger. Rådet skal forholde sig til en række principper, standarder, metoder og andet som kommunerne vil få brug for i deres arbejde med leverandørerne. Rådet skal funderes i KL med deltagelse af KOMBIT, kommunale it-arkitekter og evt. med ad hoc deltagelse af forskellige konsulentfirmaer med ekspertise indenfor arkitektur. Når kommunerne i højere grad end hidtil skal til at varetage arkitekturopgaven, vil kommunerne spare på egne ressourcer ved at få stillet de til enhver tid gældende principper til rådighed til brug for forhandlinger med leverandører. Etablering af et service katalog I 2012 har 50 % af alle kommuner indberettet alle deres løsninger. I 2015 er tallet 100 %. Kommunerne har brug for overblik over hvad de enkelte kommuner har af løsninger og hvordan disse løsninger hænger sammen med andre løsninger. Aktiviteten er forankret i KOMBITs projekt Dataadgang og består i en registrering af samtlige kommunale it-løsninger (systemer hvor data fødes). På områderne beskæftigelse og integration, social og sundhed samt børn og unge udvælges en række indsatsområder, hvor grænseflader på løsningerne registreres, og kommunerne i fællesskab bestiller etablering af nye grænseflader. Registreringen koordineres med KLs/FORM-redaktionens registrering af løsninger i samarbejde med Statens Arkiver (eguldlisten). Kommunerne kan hurtigt søge oplysninger om løsninger på givne områder. Fælles infrastruktur-komponenter Ingen. Fælles infrastruktur-komponenter er en forudsætning for åben adgang til det kommunale it-marked og for kosteffektiv sammenhæng mellem it-løsningerne. Foranlediget af selvbetjeningsprogrammet Umbrella er KOMBIT i samarbejde 6

7 med kommunerne og KL i gang med at afklare mulige scenarier og styringsog finansieringsmodeller, for en fælles kommunale infrastruktur. Perspektiverne for infrastrukturen kan bl.a. være at forenkle og billiggøre etableringen af selvbetjeningsløsninger, og muliggøre åbningen af monopolområdet for konkurrence fra nye it-leverandører. Infrastrukturen skal derfor ses i sammenhæng med e2012-målene og med udbudsplanen for monopolområdet, som KL har bedt KOMBIT om at iværksætte. Billigere løsninger. Konkurrenceudsættelse Ingen Efter salget af KMD er der indgået en aftale mellem KMD og KL, der begrænser KMD s mulighed for at hæve priserne i en periode frem til og med 1. marts Samtidig er der indgået en aftale om at KMD indtil 2017 drifter en række fagsystemer indenfor nogle faste rammer. Disse aftaler er kendt under begrebet transitionsaftalen Kommunerne har pligt til at udbyde disse aftaler (uanset transitionsaftalen) og denne udbudsforpligtelse skal kommunerne løfte. KL har anmodet KOMBIT om at iværksætte en udbudsplan for monopolområdet, der kan skabe konkurrence og sikre en overholdelse af kommunernes udbudspligt. Udbudsplanen skal værne kommunerne mod prisstigninger, når prisstigninger i KL s transitionsaftale med KMD udløber 1. marts 2014, og skabe forsyningssikkerhed, når den samlede aftale udløber i Planen skal tage højde for, at hovedparten af opgaverne med folkepension, førtidspension, barselsdagpenge, børne-bidrag mv. overdrages til ATP, og fremme effektivisering på de resterende store områder som sygedagpenge, kontant-hjælp og pensionstillæg. Planen skal sikre, at opgaverne med at udvikle it-løsninger på disse områder beskrives og omgivende grænseflader etableres på en måde, så nye leverandører har mulighed for at byde i lige konkurrence, jf. udbudsdirektivet. KL har opfordret kommunerne til at slutte op om det fælles udbudsinitiativ. Billigere løsninger. Grundlæggende it-komponenter inden for sags- og dokumentområdet Der vil kunne måles på markedet, dvs. omfanget af udbud og kommunal implementering af it-løsninger, som lever op til kommunernes krav til interoperabilitet og it-arkitektur. Der vil kunne måles på omkostninger og hvor omstillingsparat det offentlige/kommunerne er i forhold til ændringer af regler og forretningshændelser, idet vedligeholdelsen af disse udelukkende foregår ét 7

8 sted. I 2008 udgav IT- og Telestyrelsen og KL, Referencearkitektur for sags- og dokumentområdet (ESDH), som et pejle-mærke for perioden frem til I 2009 blev dette arbejde videreudviklet i form af OIO-standarder på sags- og dokumentområdet. Målet er mere smidige og effektive sammenhænge mellem kommunale itløsninger, hvor regler, sager og dokumenter automatisk kan opnå sammenhæng på tværs af it-systemer, og hvor kommunerne har mulighed for at vælge mellem flere leverandørers komponenter og systemer. I øjeblikket er det kommunale leverandørmarked desværre således, at leverandørerne ikke ser en forretning i at udvikle nye løsninger i overensstemmelse med ovennævnte it-arkitekturprincipper og standarder. Der er behov for et pres overfor leverandørerne, samt at bane vejen for, at leverandørerne kan bruge standardiserede interfaces til brug for integration og automatisering. Der er behov for udvikling af nogle grundlæggende forudsætninger for den fremtidige kommunale it-anvendelse i form af fælles offentlige initiativer, der realiserer og under-støtter it-arkitekturen, ved at regler og hændelser trækkes ud af it-systemerne og gøres tilgængelige for relevante systemer. Fx skal det være muligt for kommunerne i fremtiden at etablere en ensartet kanalstrategisk indgang for borgeren til det offentlige via en ensartet navngivning (opmærkning i forhold til FORM og KLE). Det foreslås, at KL i fælles offentlig regi tager initiativ til realisering af grundlæggende it-komponenter, herunder Klassifikation og Organisation, samt undersøger muligheden for at realisere en hændelsesfordeler. Den grundlæggende tankegang bag indsatsen er: - at sikre sammenhæng og automatik mellem kommunens it-systemer. - at minimere udgifterne til vedligeholdelse, ved at vedligeholdelse kun sker ét sted. - at forbedre kommunernes omstillingsparathed. Klassifikation : Opgaven er at udvikle en klassifikationskomponent, som bygger på sammenhæng med den fælles offentlig referencemodel for opgaveklassifikation (FORM) og med KL s emnesystematik og kommunale kontoplaner. Ved brug af denne standardiserede komponent kan kommunen drage fordel af klassifikation på tværs af det offentlige og på tværs i kommunen og kommunens it-systemer. Borgerne vil - uafhængigt af den valgte digitale kanal og hvilket emneområde og myndighed det drejer sig om kunne kommunikere med det offentlige i forhold til en veldefineret begrebsverden. Erfaringer fra arbejdet med Dokumentboksen og kommunernes kontakthierarki vil indgå. 8

9 Organisation : Opgaven er at udvikle en organisationskomponent, som kan håndtere de forskellige måder en kommune kan organisere sig på, og som kan håndtere de løbende justeringer og ændringer i organisationen og personellet. Denne opgave har sammenhæng til indsats 8: Etablering af fælles infrastruktur Hændelsesfordeler : Opgaven er, at undersøge muligheden for i fælles offentlig regi at realisere en hændelsesfordeler, som kommunernes it-systemer kan benytte ved udveksling af ændringer i bl.a. sagsoplysninger. Ved brug af offentlige it-komponenter kan kommunerne opnå større grad af fleksibilitet og omstillingsparathed. Omkostninger til vedligeholdelse kan nedbringes, idet vedligeholdelsen foregår et sted. område: Digital ledelse FLIS (Fælleskommunalt LedelsesInformationsSysttem) Målet er: - at FLIS er i drift med 4 sektorområder ultimo at kommunerne gennem FLIS får billigere og bedre adgang til egne data og relevante styringsparametre. - at alle kommuner i 2015 anvender FLIS. FLIS blev oprindeligt efterspurgt af en række kommunaldirektører for at få tilvejebragt gode sammenlignelige nøgletal for kommunerne. Arbejdet blev påbegyndt i 2007 af KL og en række kommuner. Kommunerne blev inddraget med henblik på at udpege de mest relevante nøgletal. Områder med de største styringsudfordringer blev udvalgt som de første til at indgå i FLIS: ældreområdet, skoleområdet, handicapområdet og området for udsatte børn. Arbejdet har siden KOMBITs stiftelse i 2009 været forankret her. Data fra forskellige it-leverandører standardiseres for at kunne sammenligne på tværs af systemer. Data anvendes i så ubearbejdet form som muligt, så grunddata kan genfindes i fagsystemerne. Data opgøres månedligt. Det bliver muligt at sammenligne sig med de kommuner, der ligner ens egen kommune mest i forhold til relevante grundvilkår for det pågældende område. I FLIS-projektet indgås aftaler med it-leverandørerne om månedlige dataleverancer på de fire FLIS-fagområder og for de tværgående data. Aftalerne forhandles på vegne af samtlige FLIS-kommuner. Det vil for hovedparten af kommunerne betyde billigere adgang til egne data, i forhold til hvad kommunerne hver især kan købe dem hjem til. En demo af FLIS er udviklet og testes i 2010 af i en række kommuner. Nøgletalsudvælgelsen er ved at blive opdateret i dialog med KL og en række kommuner. 9

10 KL og KOMBIT rejser i 2010 rundt og præsenterer FLIS for kommunerne. KL og KOMBIT skal have formidlet individuelle og kollektive nytter af FLIS - som led i beslutningsprocessen vedr. tilslutning til FLIS. Kravspecifikationen skal færdiggøres af KOMBIT, og der skal vælges en leverandør til udvikling af FLIS version 1 såfremt tilstrækkeligt mange kommuner forinden har tilsluttet sig FLIS. Det forventes, at kravspecifikationen er færdig i løbet af efteråret FLIS giver kommunerne et nyt styringsredskab, der gør det muligt at sammenligne sig med andre kommuner på en lang række strategisk udvalgte styrings-parametre. FLIS kan dermed bidrage til at belyse de styringsudfordringer, som kommunerne har, samt de effektiviseringspotentialer, der vil være, hvis kommunen lærer af de kommuner med samme grundvilkår, der klarer sig bedst. Kommunerne gør med FLIS en kollektiv indsats ved de nuværende udfordringer med dataadgang. Fælles-kommunalt indkøb af data medfører lavere priser og vil lægge pres på leverandørernes prisstrukturer. I FLIS-projektet bearbejdes data efter fælleskommunale definitioner, og data leveres via standardiserede snitflader. Herved brydes kommunernes afhængighed til it-leverandørerne. Og konkurrencen blandt leverandørerne omkring bearbejdning af kommunernes data øges med en bedre prissætning til følge. FLIS giver endvidere mulighed for enkelt og prismæssigt attraktivt at udvikle en fælles generel platform i stedet for en skræddersyet løsning, fordi omkostningerne til udvikling deles. Den enkelte kommune kan efterfølgende få udviklet særlige systemdele/funktionaliteter i samarbejde med en it-systemudvikler. 10

11 er på beskæftigelsesområdet område 1: Data og snitflader Data og snitflader Målet er: - at der senest i 2015 ikke længere er problemer med adgang til, og genbrug af data. En endelig tidsplan vil foreligge, når projektet er analyseret nærmere. - at en ny fælleskommunal infrastruktur vedrørende a-kasse kommunikationen er på plads i Problemfri adgang til, og konsekvent genbrug af data, er den vigtigste forudsætning for effektiv it-understøttelse af området. En af udfordringerne er at sikre kommunerne adgang til forsørgelsesdata i KMD-systemerne. 1) Definition af data: Trin 1 Der etableres et delprojekt under KOMBITs Data-adgangs projekt med titlen Data i beskæftigelsesindsatsen. Projektet skal samarbejde med OIO-udvalget på beskæftigelsesområdet og komme med forslag til: - indholdsmæssig afgrænsning af data - standardisering af begreber og data - prioritering og løbende vedligeholdelse 2) Adgang til data: Trin 2 Delprojektet skal ligeledes levere adgangen til de data, der ligger i forretningssystemerne på området (både den aktive indsats og ydelser) Opgaven indebærer blandt andet: - dialog med leverandører om hvordan kommunerne får reel adgang til data og hvad der kræves for dette. - udarbejdelse af åbne snitflader og udstilling af dem, så de er generelt tilgængelige. 3) Fælles data: Trin 3 Delprojektet vurderer i hvor høj grad data i beskæftigelsesindsatsen skal være fælleseje. Der sikres en fysisk adgang til snitflader, hvorfra de udvalgte data kan indhentes, f.eks. ved at have en fælles datapulje, hvorfra data fra forskellige formål kan hentes til brug for statistikker, rapporter, mm. 4) En af de første akutte opgaver bliver at få etableret en ny fælleskommunal infrastruktur til håndtering af kommunikation mellem kommuner og a-kasser vedrørende de forsikrede ledige. Se under indsats 3. 11

12 område 2: Selvbetjening Selvbetjening Målet er: - at hele løntilskudsområdet (alle ordninger) er digitaliseret i at mindst to Umbrella initiativer på beskæftigelsesområdet er realiseret i Der er mindst to grunde til at prioritere øget selvbetjeningsløsning på området: - Øget selvbetjening bidrager til effektivisering, når det omhandler opgaver med stor volumen, i stil med NemRefusion. - Øget selvbetjening ændrer også relationen mellem borger og forvaltning, og giver mulighed for, at borgerens og virksomhedens engagement i sagen øges. Konkret at borgere og virksomhederne i endnu højere grad finder hinanden uden offentlig medvirken. Der nedsættes en arbejdsgruppe med relevante aktører, som skal kortlægge mulige selvbetjeningsløsninger for borgere og virksomheder. Arbejdsgruppen får følgende opgaver: - Første skridt vil være at beskrive de områder, hvor der er store muligheder for effektivisering (stor volumen), blandt andet ved gennemgang af KL s blanketsamling. - Komme med oplæg om prioritering af områderne. - Etablering af projekter, der realiserer forslag med stort potentiale (fra mandat, kravspecifikation, udvikling til drift). Der gennemføres i 2010 en foranalyse vedr. et digitalt løsningskoncept for udbetaling af tilskud til fleksjob og løntilskud. Foranalysen finansieres af STSmidler og KL er projektleder. Projektet udarbejder et kvalificeret løsningskoncept ud fra et forslag fra VIRK.DK, en business case og finansieringsforslag. Foranalysen er færdig ultimo Løsningskonceptet bygger på Nemrefusionløsningen. Andre potentielle løsninger kan realiseres i regi af det kommunale samarbejdsprojekt for selvbetjeningsløsninger Umbrella. KL er i dialog med KOMBIT om eventuelt at forankre konkretiseringen og udvælgelsen af selvbetjeningsløsninger, hvor udviklingen skal bestilles i fællesskab, i KOMBITs fælles kommunale Umbrella-program. Der skal gennemføres en analyse, som skal komme med bud på: - eksisterende og fremtidige teknologiske kanaler for selvbetjening med relevans for beskæftigelsesområdet. - forslag til hvilke teknologier der kan håndtere hvilke opgaver på beskæftigelsesområdet, eksempelvis til jobformidling og booking af samtaler. Selvbetjeningsløsninger har et effektiviseringspotentiale (både i kommunen og hos øvrige parter, ex. virksomhederne), når der udvælges opgaver med stor volumen (som NemRefusion). Øgede selvbetjeningsløsninger vil enten betyde mere tid til kerneopgaven, eller 12

13 at der er behov for færre ressourcer. Selvbetjening har også potentiale til at bedre målopfyldelsen, ved at lette match mellem borger og virksomhed og tilgængeligheden til kommunen. Projektet om løntilskud og fleksjob har en estimeret besparelse i kommunerne på ca. 20 mio. kr. beregnet ud fra en business case på fleksjob og erfaringer fra NemRefusion. Virksomhedernes besparelse herunder kommunen som arbejdsgiver er langt større (faktor 3-4). område 3: Den snilde digitale arbejdsplads Den snilde digitale arbejdsplads Målet er at analysen skal være færdig inden udgangen af Medarbejderne i beskæftigelsesindsatsen bruger 45 minutter pr. time på administration. Udover den fortsatte ambition om regelforenkling på området kan en mere hensigtsmæssig og ambitiøs digital arbejdsplads bidrage dels til at der bruges mindre tid på administration og dels til at understøtte kerneopgaven, dvs. at bistå ledige og syge med at komme i arbejde. KL og KOMBIT tager initiativ til at få udarbejdet en analyse af, hvordan den snilde digitale arbejdsplads skal indrettes. Analysen skal også tilvejebringe et beslutningsgrundlag for, hvilke udviklingsinitiativer der skal iværksættes og i hvilken rækkefølge. Forhåndsvurderingen er, at der er et stort effektiviseringspotentiale i dels at sikre konsekvent genbrug af, og nem adgang til, relevante data (indsatsområde 1) og ved at realisere den snilde digitale arbejdsplads. Dette er et effektiviseringspotentiale, som vil kunne omsættes i ressourcer til at skabe bedre resultater for borgere og virksomheder og/eller personalereduktioner. Hvis en realisering af de to indsatsområder eksempelvis betyder, at der kan spares 5 minutter af de 45 minutter, der i dag bruges til administration pr. time er effektiviseringspotentialet i størrelsesordenen 450 årsværk eller knap 200 mio. kr. Hvis der eksempelvis opnås effektivisering på 10 minutter af de 45 minutter er den potentielle gevinst i størrelsesordenen 900 årsværk eller knap 400 mio. kr. område 4: Ledelsesværktøj Ledelsesværktøj Målet er: - at der er udarbejdet en kravspecifikation medio at første version af ledelsesværktøjet er på markedet primo at visionen for et effektivt ledelsesværktøj er opfyldt med udgangen af

14 For kommunerne er det et væsentligt mål, i bestræbelserne på at levere en effektiv beskæftigelsesindsats, at beskæftigelsesindsatsen konsekvent styres efter resultater og incitamenter. Tillige at der derfor saneres alvorligt i det meget komplicerede regelsæt, herunder meget detaljerede proceskrav, samtidig med at de ledige og syges rettigheder og pligter håndteres sikkert. Det forudsætter et effektivt ledelsesværktøj, der både understøtter resultatskabelsen i indsatsen, men også den produktionsmæssige ledelse af området. Der nedsættes en arbejdsgruppe med kommunale eksperter, KL og KOMBIT, som får til opgave, at udarbejde en kravspecifikation til ivt ledelsesværktøj i den lokale beskæftigelsesindsats. Arbejdsgruppen skal: - gennemføre en analyse af rammer og behov, som grundlag for udformning af en egentlig kravspecifikation. - udarbejde en versioneret kravspecifikation, så man på den ene side får en kravspecifikation for den ideelle løsning og på den anden side har en kravspecifikation, der kan levere første bud på et ledelsesværktøj forholdsvis hurtigt. - tage stilling til håndtering af udbudsproces. Et effektivt ledelsesværktøj har et stort effektiviseringspotentiale i betydningen af bedre målopfyldelse, dvs. flere i arbejde, og langt bedre mulighed for at styre produktionen og sikre rettighed i indsatsen. Værktøjet er en forudsætning for konsekvent resultatbaseret styring af beskæftigelsesindsatsen og vil betyde færre eller især kortere ophold på offentlig forsørgelse og dermed sparet udgifter til forsørgelse. En konsekvent resultatstyret beskæftigelsesindsats (som udover det beskrevne ledelsesværktøj forudsætter en konsekvent resultat og incitamentsbaseret styringsfilosofi også i lovgivningen), har et effektiviseringspotentiale i størrelsesordenen 1,3 mia. kr. i samlet offentlig besparelse. Den kommunale andel er ca. 45 pct. dvs. knap 600 mio. kr. Potentialet er beregnet ud fra et realistisk eksempel, hvor den opnåede effekt eller estimerede reduktion er sat til 3 pct. af den gennemsnitlige varighed i Besparelsespotentialet fremkommer ved, at en effektiv resultatstyring forventes at kunne nedbringe den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse med hhv. 5 dage for ledige (adp, kh og ly) og 3 dage for sygedagpengemodtagere. Den estimerede reduktion svarer til en reduktion på 3 pct. af den gennemsnitlige varighed i Der er tale om et eksempel. 14

15 er på social- og sundhedsområdet område 1: Bedre IT-understøttelse vedr. handicappede og udsatte voksne DHUV-projektet, understøttelse af myndighedsafgørelser At forbedre IT-understøttelsen af myndighedsafgørelser på socialområdet (DHUV-projektet). Der er i 2013 udviklet en færdig løsning og denne er implementeret i halvdelen af kommunerne inden 2015 Der er i dag meget sporadisk og usammenhængende IT-understøttelse for handicappede og udsatte voksne. KL og Socialministeriet har derfor igangsat et fælles projekt i tæt samarbejde med 22 kommuner, heraf 9 pilotkommuner. Udvikling af en udredningsmetode, en sagsbehandingsmetode og en datamodel. Mindre tidsforbrug på administrative myndighedsopgaver, bedre borgerløsninger, bedre ledelsesinformation og bedre retssikkerhed for borgeren. I projektets business case har Deloitte identificeret et nationalt gevinstpotentiale på ca. 271 mio. kr. årligt, svarende til et nettogevinstpotentiale på ca. 185 mio. kr. årligt, fuldt indfaset fra år Dette beløb, skønner KL, er for højt sat, men potentialet er under alle omstændigheder stort. område 2: Bedre kommunikation og samarbejde om sundhed internt i kommunen og mellem kommunerne og det regionale sundhedsvæsen Fælles medicin korts udbredelse I 2012 anvender mere end 2/3 af kommunerne Det Fælles Medicinkort. I 2015 anvender alle kommuner Det Fælles Medicinkort. At skabe adgang til opdaterede og aktuelle medicindata. Den kommunale hjemmesygepleje får adgang til Det Fælles Medicinkort. Det betyder, at data ikke længere sendes, men at data hentes via webservices. I skønnes nettogevinster ved implementering af Det Fælles Medicinkort for kommunerne at være begrænsede, men fra 2013 vil der være besparelser på ca. 50 mio. kr. Udbredelse af MedCom standarder At sikre 100 pct. udbredelse af MedCom meddelelser mellem kommuner og praktiserende læger, sygehuse og apoteker. Inden 2015 anvender alle kommuner MedCom standarderne - se 15

16 barometermåling på Der er i dag brug for at sikre en større udbredelse af en lang række kommunikationsstandarder mellem kommunerne og det regionale sundhedsvæsen. Løbende udbredelsesindsats, som blandt andet handler om at få endnu mere fokus på investeringer i MedCom meddelelser og mere fælles kommunalt samarbejde i bl.a. sundhedsaftalerne om implementeringen. Positive effekter: - Mere sammenhæng i forløbsprogrammer - Færre (gen)indlæggelser - Mindre tidsforbrug i arbejdsgangene mellem parterne - Enklere arbejdsgange. For kommune-sygehus kommunikation for genoptræningsplaner og for fødselsanmeldelser vil der være et potentiale på ca. 20 mio. kr. kr. årligt. Der er ikke beregnet på kommune-praksiskommunikation, da den i dag næsten er konsolideret i alle kommuner på hjemmeplejeområdet. Brug af sundhed.dk At få flere kommuner til at udnytte de mange muligheder, der findes ved bedre brug af portalen sundhed.dk. I 2015 har alle kommuner lagt indhold ud på sundhed.dk. Sundhed.dk er den nationale portal for elektronisk kommunikation mellem patienter (borgere) og sundhedsvæsenet, og mellem sundhedsfaglige indbyrdes. Kommunerne blev i 2008 part i sundhed.dk, men det er de færreste kommuner, der har lagt indhold ud på sundhed.dk. At alle kommuner lægger deres forebyggelses- og sundhedstilbud ud på sundhed.dk, der er rettet både mod sundhedsprofessionelle og borgerne. I dag henvises langt de fleste kronikere til kommunale sundhedstilbud via sygehuse og praktiserende læger. Overblikket over tilbud, der skal henvises til, skal ligge på sundhed.dk ligesom alle andre sundheds- og sygdomstilbud i det regionale sundhedsvæsen. Bedre udnyttelse af kommunale sundhedstilbud. 16

17 område 3. Dokumentation af ældreområdets sundhedsydel-ser og fokus på fælles mål og vurdering af effekter i indsatsen Fælles plan for opfølgning og effektmåling At udvikle en Fælles Plan med mulighed for bedre opfølgning og effektmåling. Der er inden 2015 udviklet mulighed for i struktureret form at registrere diagnoser og symptomer. Der er også udviklet en fælles plan, som skaber en bedre opfølgning i udførerleddet. Der er i dag dårlig mulighed for at udveksle sundhedsfaglige data i kommunerne, da disse ligger ustruktureret. Udvikle den Fælles Plan i tilknytning til EOJ-systemerne. Der føres dialog med KOMBIT om muligheden for at etablere et projekt Data i social og sundhedsområdet, som et delprojekt under KOMBITs projekt Dataadgang. Dokumentere mål, opfølgning og effekt af den kommunale indsats, og sikre bedre sammenhæng og koordinering af den interne sundhedsindsats i kommunerne. Der er p.t. ved at blive udviklet en business case på området, som vil gøre det muligt at belyse potentialet. 17

18 er på teknik- og miljøområdet område 1: Selvbetjening er 8 nye selvbetjeningsløsninger Øget digital kommunikation med borgere og virksomheder ved ansøgninger og tilladelser. Samtlige kommuner anvender senest i 2015 mindst otte nye digitale selvbetjeningsløsninger på teknik- og miljøområdet og borgerne tilskyndes til at anvende disse. Der gennemføres måling af ressourceforbruget til arbejde med ansøgninger før og efter indførelse af digitale ansøgninger. Det første er en fast del af rutinen omkring projekter i Umbrella og sikrer, at kun de projekter, der har tilstrækkeligt potentiale sættes i gang. Flere kommuner har erfaringer med at udarbejde og anvende digitale blanketter, disse gør det let at: - ansøge om forskellige tilladelser - aflevere de korrekte informationer i ansøgningerne, fordi de hentes i registre mv. - sende og arkivere tilladelser mv., fordi de spiller sammen med sagsbehandlingssystemer og arbejdsgange i kommunerne. F.eks. har Købehavns Kommune lavet digitale ansøgningsrutiner på vejområdet, der bl.a. omfatter tilladelse til opstilling af containere, som København har ca af om året. Resultatet er, at kommunen har sparet knap 2 årsværk ud af 20. Der er således potentiale i at udbrede digitale ansøgnings- og tilladelsesrutiner, hvor der er et væsentligt volumen i antallet af sager eller hvor ansøgninger kræver meget dokumentation fra ansøger. Emnet hænger sammen med E-2012, hvor det aftalt at kommunikation med borgere skal kunne foregå digitalt i 2012 og at kommunikation med virksomheder skal foregå digitalt De områder med forventet størst potentiale skal identificeres. Der skal udarbejdes business cases for at vurdere potentialet i selvbetjeningsløsningerne. Den konkrete indsats kan tænkes gennemført i regi af Umbrella-samarbejdet i KOMBIT. Løsninger i Umbrella kan udvikles på 1-1½ år og modellen sikrer, at alle kommuner kan få adgang til løsningerne. KL er i dialog med KOMBIT om eventuelt at forankre konkretiseringen og udvælgelsen af selvbetjeningsløsninger, hvor udviklingen skal bestilles i fællesskab, i KOMBIT s fælleskommunale Umbrella-program. 18

19 Læs mere om Umbrella på I hver enkelt kommune vil der skulle ske omlægning af arbejdsgange og rutiner, så effekten af optimering af arbejdsgange kan indhentes. Der er en effekt at hente, men størrelsen kan først vurderes i forbindelse med business cases og beskrivelser af nødvendige ændringer af rutiner. er Byggesagsbehandling Samtlige kommuner har digitaliseret byggesagsbehandlingen. Første mål er at min. 80 kommuner har implementeret digital ansøgning i 2015 og at de øvrige følger efter indenfor 3 år. Digitaliseringen skal give borgerne en fleksibel digital betjening på byggesagsområdet. Målet er også, at 70 % af ansøgere benytter dette. Målings- og dokumentationsmetoder beskrives i forbindelse med arbejdet med en handlingsplan og i forlængelse af oplægget til nationalt beslutningsgrundlag, der er resultatet af ABT-projektet. Byggesagsbehandling er et stort sagsområde på det tekniske område. Området rummer stort potentiale for effektivisering via digitalisering og omlægning af arbejdsgange/rutiner. Ved hver byggesag bruger kommunen 2-3 timer på at finde information, modtage og arkivere sagen, samt opdatere diverse registre. Ved at sikre digital indgang til alle informationer, herunder byggesagerne, vil dette blive reduceret væsentligt. Hertil kommer tid til dialog med ansøger, både til vejledning af borgerne og i forbindelse med manglende eller fejlagtige oplysninger i ansøgninger. Det vurderes skønsmæssigt at online vejledninger og automatisk validering af digitale ansøgninger, kan spare op til 2 arbejdstimer pr. byggesag. Demonstrationsprojekt Seks kommuner, KL og Erhvervs- og byggestyrelsen gennemfører et demonstrationsprojekt i ABT-regi. Projektet skal demonstrere, hvordan det er muligt at gennemføre en byggesag med 100 % digitale data fra bygherre eller rådgiver, samt rekvirere offentlige ejendomsdata og attester, over bygge- og ibrugtagningstilladelse, til opdatering af de offentlige ejendomsregistre. Projektet skal vise, hvor stort et potentiale, der er ved digitalisering. Projektet slutter med at forslå et beslutningsgrundlag for en landsdækkende digitalisering af arbejdet med byggesager. Forslaget kan betyde radikale ændringer i håndteringen af byggesager og ejendomsdata. I beslutningsgrundlaget vil indgå en vurdering af hvilke metoder (herunder finansierings-modeller), der skal bringes i anvendelse for at opbygge og vedligeholde den nødvendige infrastruktur. Projektet afsluttes i I forbindelse med projektet bliver der foretaget en før og efter måling af 19

20 effekterne i de 6 deltagende kommuner. Projektets resultater skal danne en del af baggrunden, at samtlige kommuner får digital byggesagsbehandling. Digitaliseringen af byggesagsområdet forudsætter, at kommunernes papirsager bliver digitalt tilgængelige. Der kan eventuelt iværksættes et fælleskommunalt projekt om ambitionsniveauet for scanning. Desuden mangler der en afklaring af, hvordan disse informationer kan offentliggøres. Kommunerne skal i fællesskab stille krav til en løsning. Dette kan ske ved samarbejde med KOMBIT om at stille fælles krav til leverandører, arbejde med best practice arbejdsgange, stille selvbetjeningsløsning til rådighed osv. Endelig forudsætter digital byggesagsbehandling adgang til aktuelle data vedr. rådighedsindskrænkninger. Denne udfordring behandles under målsætningen vedr. data. Men der skal også her stilles krav til adgang til de relevante data, som staten er leverandør af. Det anbefales, at kommunerne sammen med KOMBIT og KL konkretiserer en handlingsplan, der gennemgår potentialer, udgifter, gevinster mv., og leder frem til en endelig beslutning om, hvordan samtlige kommuner får digital bygge-sagsbehandling. Området har et stort volumen, i det der er ca byggesagsbehandlere i Danmark, og der gennemføres ca byggesager om året. I forbindelse med ABT-projektet er det landsdækkende potentiale ved digitalisering anslået til 100 mio. kr. Overslaget er forsigtigt baseret på de timer, som de deltagende kommuner i pilotprojektet, vurderer at kunne spare på projektet. område 2: Omlægning af forvaltningsprocesser er Udvikling af geodata Udvikling af geodataområdet til et effektivt tværgående forvaltningsgrundlag. Der sikres et ensartet grundlag for alle forvaltningssystemer, herunder selvbetjeningssystemer, der anvender geodata. Der fastlægges organisatoriske og tekniske rammer for et omkostningseffektivt geografisk forvaltningsgrundlag. Der etableres et kommunalt samarbejde om en række udgiftskrævende aktiviteter (fx datamodeller og teknisk drift). I hovedparten af kommunerne er resultatet et kvalitetsløft. Samtidigt vil der være en betydelig effektivisering i mange kommuner og en marginal ekstraudgift i nogle få. Målings- og dokumentationsmetoder beskrives i forbindelse med arbejdet 20

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI DET DIGITALE RÅD 4. RAPPORT MAJ 2011 FORORD... 1 INDLEDNING... 2 STRATEGI FREM FOR PROJEKTLISTE... 2 AMBITIØSE

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamlingens indhold: Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Bilag B. Mål- og resultatoversigt for

Læs mere

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR DET DIGITALE RÅD 8. RAPPORT januar 2014 1 FORORD... 1 INDLEDNING... 3 2. UFORLØST PRODUKTIVITETSPOTENTIALE I DEN

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere