Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner"

Transkript

1 Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner Vejledning Kommuner, amter, statslige virksomheder og institutioner, styrelser og departementer kan fra 2003 anvende dette skema til at indberette deres ligestillingsredegørelse. I skemaet bruger vi betegnelsen forvaltningsorgan som en samlebetegnelse for kommuner, amter, statslige virksomheder og institutioner, styrelser og ministeriernes departementer. Når I svarer på spørgsmålene, skal I have udgangspunkt i egen forvaltningsenhed: 1) Hvis I er en kommune eller et amt, skal I svare på vegne af alle institutioner i det pågældende amt / den pågældende kommune dvs. at der afgives en samlet besvarelse for hele amtskommunen eller kommunen. 2) Hvis I er en styrelse, er styrelsen at betragte som forvaltningsorganet, og I skal således svare på vegne af hele styrelsen. 3) Hvis I er et departement, skal I svare på vegne af departementet 4) Det samme gælder, hvis I fx er et direktorat, en statslig virksomhed eller institution I skal svare på vegne af hele direktoratet/ den statslige virksomhed eller institutionen. I skemaet anvender vi eksempler de er typisk angivet i parentes. Vi vil gerne understrege, at der er tale om eksempler til inspiration. I behøver således ikke at gøre nøjagtig det, eksemplet viser, for at kunne svare ja til spørgsmålet. Maj 2003

2

3 1. Ligestillingspolitik Vejledning til afsnit 1, ligestillingspolitik Vi gør igen opmærksom på, at betegnelsen forvaltningsorgan er brugt som en samlet betegnelse for kommuner, amter, statslige virksomheder og institutioner, styrelser og ministeriernes departementer, jf. den forudgående vejledning. Vi gør også opmærksom på, at denne første del af skemaet alene handler om ligestillingspolitik på personaleområdet. Ligestillingspolitik vedrørende sagsområderne/ borgere behandles i skemaets afsnit 3 1. Er der i forvaltningsorganets personalepolitik et afsnit om ligestilling? (1) Ja (2) Nej 2. Har forvaltningsorganet en ligestillingspolitik beskrevet særskilt fra personalepolitikken? (1) Ja (2) Nej 3. Har forvaltningsorganet en eller flere handlingsplaner, hvor konkrete ligestillingsmæssige indsatsområder er beskrevet? (1) Ja (2) Nej Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 3

4 4. Har forvaltningsorganet et ligebehandlingsudvalg eller et ligestillingsudvalg? (1) Ja (2) Ja, men udvalget er ikke aktivt pt. (3) Nej (4) Ved ikke Kun til kommuner og amter: Hvis ja: er der politisk repræsentation i udvalget? (1) Ja (2) Nej OBS: Hvis forvaltningsorganet svarer nej eller ved ikke på både spørgsmål 1, 2 og 3 skal spørgsmål 5 besvares. Andre går til spørgsmål Beskriv venligst, hvordan forvaltningsorganet arbejder med ligestilling, og hvorledes I måler fremskridt og resultater på ligestillingsområdet. (Bemærk at der kun spørges om ligestillingspolitik rettet mod forvaltningsorganets ansatte)? OBS: Når besvarelsen er afgivet i spørgsmål 5, går respondenterne til spørgsmål 8, hvorefter de af dem, der er amtskommuner går direkte videre til spørgsmål 13, kommuner til spørgsmål 14 og statslige forvaltningsorganer til spørgsmål Hvilke af disse områder er berørt i forvaltningsorganets ligestillingspolitik/ personalepolitik/ handlingsplan for ligestilling? (Sæt gerne flere kryds) (1) Ligestilling af kvinder og mænd (1) Ligestilling af personer med handicap eller anden funktionsnedsættelse (1) Ligestilling af personer med anden etnisk baggrund end dansk (1) Ligestilling af personer med forskellig alder (seniorpolitik) (1) Ligestilling af personer med forskellig seksuel orientering (2) Ingen af ovenstående Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 4

5 7. Hvilke konkrete måltal eller målsætninger er beskrevet i ligestillingspolitikken / personalepolitikken / handlingsplanen for ligestilling? (Sæt gerne flere kryds) (1) Målsætninger om at fremme kønsblandede arbejdspladser. (1) Målsætninger om at fremme en kønsneutral rekruttering af personale. (Eksempelvis ved at have begge køn i ansættelsesudvalget, udarbejde kønsneutrale jobopslag) (1) Målsætninger om at fremme flere kvinder i ledelse (1) Målsætninger om at fremme en kønsneutral adgang til kompetenceudvikling (1) Målsætninger om at tilrettelægge arbejdet, så det passer både kvinder og mænd (1) Målsætninger om at skabe familievenlige arbejdspladser (1) Målsætninger om at skabe en rummelig eller mangfoldig arbejdsplads (1) Målsætninger om at skabe ligeløn (1) Målsætninger om at følge kvinder og mænds lønudvikling under Ny Løn (1) Måltal for kønsfordelingen på forvaltningsorganets arbejdspladser (Eksempelvis at der ikke må være mere end 70% af det ene køn på en arbejdsplads) (1) Måltal for den kønsmæssige fordeling på ledelsesposter (Eksempelvis at 30% af toplederne skal være kvinder) (1) Måltal for hvor mange personer af anden etnisk baggrund, der skal være ansat på forvaltningsorganets arbejdspladser (1) Måltal for hvor mange personer med handicap eller anden funktionsnedsættelse, der skal være ansat på forvaltningsorganets arbejdspladser (1) Andre målsætninger der har relevans for ligestilling: (1) Andre målsætninger der har relevans for ligestilling: (1) Andre målsætninger der har relevans for ligestilling: (1) Andre målsætninger der har relevans for ligestilling: (1) Andre målsætninger der har relevans for ligestilling: (1) Andre målsætninger der har relevans for ligestilling: (2) Ingen af ovenstående Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 5

6 8. Har forvaltningsorganet aktiviteter, projekter eller initiativer, hvor I direkte eller indirekte arbejder med et kønsperspektiv rettet mod jeres egen organisation / personalet (fx at få flere mandlige børnehavepædagoger, sikre flere kvinder i ledelse, indsatser for mere familievenlige arbejdspladser)? (1) Ja (2) Nej Hvis ja: Hvilke typer af aktiviteter eller initiativer er der tale om? Sæt gerne flere kryds Initiativer hvori der arbejdes for kønsblandede arbejdspladser Initiativer hvori der arbejdes for en kønsneutral rekruttering af personale Initiativer hvorigennem der arbejdes for flere kvinder i ledelse Initiativer hvorigennem der arbejdes for lige adgang til kompetenceudvikling Initiativer som handler om at tilrettelægge arbejdet, så det passer både kvinder og mænd Initiativer der skal være med til at skabe familievenlige arbejdspladser Initiativer der skal være med til at skabe en rummelig eller mangfoldig arbejdsplads Initiativer der skal være med til at skabe ligeløn Initiativer der skal følge kvinder og mænds lønudvikling under Ny Løn Initiativer der skal følge mænd og kvinders brug af barsel Initiativer der skal følge mænd og kvinders brug af barnets første sygedag Andre initiativer eller projekter, der har relevans for ligestilling internt i organisationen Andre initiativer eller projekter, der har relevans for ligestilling internt i organisationen Andre initiativer eller projekter, der har relevans for ligestilling internt i organisationen Andre initiativer eller projekter, der har relevans for ligestilling internt i organisationen Andre initiativer eller projekter, der har relevans for ligestilling internt i organisationen Ja, vi har sådanne initiativer rettet mod egen organisation / personalet OBS: Hver gang der krydses ja til en af ovenstående projekter / initiativer, åbnes en dialog boks, hvor man for hver aktivitet/ initiativ kan svare på: (1) Initiativets titel (2) Initiativets baggrund (3) Initiativets formål (4) Initiativets indhold og resultater Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 6

7 9. Hvordan måler forvaltningsorganet på fremskridt og resultater inden for ligestillingsområdet? (Sæt gerne flere kryds) (1) Vi gennemfører regelmæssigt medarbejderundersøgelser eller lign. undersøgelser, hvor vi blandt andet stiller spørgsmål, der relaterer sig til vores ligestillingsmæssige målsætninger (1) Vi udarbejder statistikker i forbindelse med ligestillingsredegørelserne hvert andet år (1) Vi udarbejder regelmæssigt statistikker, der belyser udviklingen (udover de statistik ker der udarbejdes i forbindelse med ligestillingsredegørelserne) (1) Vi gennemfører regelmæssigt kvalitative evalueringer/vurderinger (1) Andet: (2) Vi måler generelt ikke fremskridt og resultater på ligestillingsområdet 10. Hvor er ansvaret for ligestillingsarbejdet forankret? (sæt gerne flere kryds) (1) Forvaltningsorganets politiske ledelse (1) Forvaltningsorganets øverste administrative ledelse (1) Personaleafdelingen (1) De decentrale ledere (1) Ligebehandlingsudvalget / ligestillingsudvalg med politisk deltagelse (1) Ligebehandlingsudvalget / ligestillingsudvalg uden politisk deltagelse (1) Samarbejdsudvalget (eller tilsvarende udvalg med deltagelse af ledelse og medarbejdere) (1) Andre: (2) Ansvaret er ikke placeret OBS. Spørgsmål 11 besvares kun af statslige forvaltningsorganer, undtagen departementer der går til spørgsmål 12. Amtskommuner går til spørgsmål 13 og kommuner går til spørgsmål Indgår ligestillingsspørgsmål som en del af forvaltningsorganets resultatkontrakt? (1) Ja (2) Nej Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 7

8 OBS. Statslige forvaltningsorganer, undtagen departementer, går nu til spørgsmål 22. Spørgsmål 12 besvares kun af departementer. 12. Indgår ligestillingsspørgsmål som en del af én eller flere lederes resultatkontrakter? (1) Ja (2) Nej OBS. Departementer går nu til spørgsmål 22. Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 8

9 2. Personalet Vejledning til afsnit 2, Personalet I dette afsnit spørges der til kvantitative oplysninger om personalet. I forhold til at indplacere personalet på 1) stillingskategorier og 2) ledelsesniveauer har vi valgt at anvende de inddelinger, som de respektive dataleverandører i forvejen opererer med. I forhold til kommunerne har vi brugt de kategoriseringer, som KMD opererer med. I forhold til amterne har vi anvendt de kategoriseringer, FLD bruger. Endelig anvender vi i forhold til staten de personalekategorier, som Personalestyrelsen anvender. Inddelingen på stillingsniveauer er dermed meget detaljeret. I den efterfølgende bearbejdning af tallene, som PLS RAMBØLL foretager når alle amter/kommuner/ institutioner har afsluttet deres indtastning, vil de detaljerede kategorier imidlertid blive slået sammen til færre og mere sammenlignelige kategorier. I boksene skal der angives absolutte tal, altså det faktiske antal af mænd og kvinder i de respektive kategorier. Procenttallene beregnes automatisk, og vil fremgå når besvarelsen af skemaet er afsluttet. OBS: Spørgsmål 13 besvares kun af amtskommuner. Kommuner går til spørgsmål 14 og statslige respondenter går til spørgsmål Hvor mange kvinder og mænd har forvaltningsorganet ansat i følgende stillingskategorier? Angiv venligst det absolutte antal kvinder og mænd (Udfyld kun de relevante felter) Stilling Kvinder Mænd (1) Akademikere (2) Amtsbetjente/pedeller, ARF (3) Arbejds-, vej- og gartnerformænd (4) Audiologiassistenter og elever Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 9

10 (5) Beredskabspers. i basis- og mesterstilling (6) Beredskabspers. i chef/lederstillinger (7) Beredskabspersonale, Kbh (8) Betjente, underformænd og medhjælpere, kbh (9) Bibliotekarer, ikke-faguddannede (10) Bibliotekarer, incl. Ledere (11) Biografledere og direktører (12) Brandpersonale, deltidsbeskæftiget (13) Buschauffører m.v. (14) Bygningskonstruktører (15) Børne-/ungdoms-/plejehj.konsulenter, Kbh (16) Chefer, ARF (17) Chefer, KL (18) Chefer, miljø- og levnedsmiddelkontrol (19) Dagplejeledere m.fl. (20) Dagplejere (21) Edb-personale, ARF (22) Edb-personale, Kbh (23) Egu-elever, praktikaftale (24) Ejendomsfunktionærer (25) Ergo- og fysioterapeuter m.v., KL (26) Ernærings- og husholdningsøkonomer (27) Flyvepladspersonale (28) Formænd, mestre, skolebetjente, Kbh (29) Fotografer (30) Gasmekanikere, naturgasselskaber (31) Grafisk personale (32) Hal-. Stadion- og idrætsinspektør (33) Handicapledsagere (34) Husassistenter, ARF, KL (35) Husholdningsledere (36) Håndværkere (37) Håndværkere, tjenestemænd, Kbh (38) Jordemødre (39) Journalister (40) Kantineledere/rengøringsledere/-chefer (41) Kedel- maskin- og motorpassere (42) Konserveringsteknikere og formgivere (43) Kontor- og edb-personale, ARF, KL, Frb (44) Kontoradministrativt personale, Kbh Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 10

11 (45) Kort- og landmålingsteknikere (46) Køkkenass.-/økonomaer m.fl., KL, Kbh, Frb (47) Køkkenassistentelever (48) Laborantelever (49) Laboratorium- og miljøpersonale (50) Ledende brandpersonale, Kbh (51) Ledende servicepersonale (52) Ledende værkst.pers. mv., klientværkst (53) Ledere/mellemledere v. komm. ældreforsorg (54) Legepladspersonale (55) Læge., spec.læge- og tandlægekonsulenter (56) Lægesekretærer, ARF, KL, Frb (57) Lærere m.fl. ved sygeplejeskoler m.v. (58) Lærere m.fl., folkeskolen (59) Lærere m.fl., vidtg. Specialundv. m.m (60) Lærere, gymn./hf-kurser (61) Maritimt personale (62) Maskinmestre, Frb (63) Maskinmestre, Kbh (64) Maskinmestre/sygehusmaskinmestre, ARF (65) Medicinstud. i underordnet lægestilling (66) Mesterstillinger m.v. (67) Miljøkontrollører ved miljøkontrollen (68) Miljøteknikere, ARF (69) Museumspersonale (70) Musikere m.fl., landsdelsorkestre (71) Musikskoleledere (72) Musikskolelærere (73) Neurofysiologiassistenter og elever (74) Oldfrueassistenter (75) Omsorgs- og pædagogmedhjælpere (76) Overlæger m.v., Kbh (77) Overlæger mv., sygehuse (78) Overtandlæger/tandlæger, sygehuse m.v. (79) Pedeller/skolebetjente, ARF (80) Pers. ansat v. HT, Arriva og bus-danmark (81) Pers. v. centralkommunernes trans.selsk (82) Personale v. komm. Forsyningsvirks. Mv. (83) Personale ved aftenskoler/fritidsunderv. (84) Personale ved teatre Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 11

12 (85) Pgu-elever (86) Piccoloer/piccoliner, ARF, Kbh, Frb (87) Portører/sygehusportører (88) Projektlønsans./pers. I off. arb.tilbud (89) Psykologiske konsulenter (90) Pæd. personale, daginst./klub/skolefr. (91) Pædagogisk personale, døgninst. Mv. (92) Pædagogiske konsulenter (93) Pædagogmedhjælpere (94) Pædagogstuderende (95) Radiografelever (96) Redderelever (97) Rengøringsassistenter, ARF, KL (98) Serviceass. m.fl. ved parkeringskorps (99) Serviceassistentelever (100) Servicemedarb./-assistenter v. sygehuse (101) Skov- og landskabsingeniører (102) Social- og sundhedspersonale (103) Socialpædagoger, hjemme-hos, Kbh (104) Socialrådg./socialformidlere (105) Specialarb./fagl. gartnere/brolæggere m.v. (106) Syersker (107) Syge- og sundhedspersonale, Arf (108) Syge- og sundhedspersonale, basisgr., KL (109) Syge- og sundhedspersonale, ledere, ARF (110) Syge- og sundhedspersonale, ledere, KL (111) Syge-, hjemme- og sundhedsplejersker, Frb (112) Sygehusapotekere (113) Sygehuslæger (hon.løn) (114) Sygeplejerskestuderende (praktikudd.) (115) Sygeplejerskeuddannet personale, Kbh (116) Tandklinikassistenter (117) Tandlæger (118) Tandplejere, KL, Kbh, Frb (119) Tekn.serv. medarb./-ledere, p-vagter, KL (120) Tekn.serv. medarb./led. & Arb.led., Frb (121) Teknisk personale, Kbh (122) Tekniske designere m.fl., ARF, KL, Frb (123) Tilsynsførende ass., forsorgshjem (124) Tilsynsførende læger, plejehjem Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 12

13 (125) Tolke (126) Trafikkontrollører/driftsassistenter (127) Underordnede læger (reservelæger) (128) Økonomaelever (129) Øvrige TOTAL - alle ansatte Ved ikke OBS. Spørgsmål 14 besvares kun af kommuner. Amtskommuner går til spørgsmål Hvor mange kvinder og mænd har forvaltningsorganet ansat i følgende stillingskategorier? Angiv venligst det absolutte antal kvinder og mænd (Udfyld kun de relevante felter) (1) Akademikerere øvrige (2) Administrativt personale (eksklusiv akademisk personale) (3) Agronomer (4) Apotekere, apoteksassistenter og defektricer (5) Arkitekter (6) Arbejdsmænd og specielarbejdere (7) Audiologiassistenter m.v. (8) Bibliotekarer akademikere (9) Bibliotekspersonale eksklusiv akademikere (10) Civilforsvars- og brandpersonale (11) Daginstitutionspersonale (12) Dagplejere (13) Døgninstitutions- og klientværkstedspersonale (14) EDB-personale (15) Flyvepladspersonale (16) Gartner/ brolægger/ dyre-/ skovbruger/ murer (17) Grafisk personale (18) Hal-/stadion og idrætspersonale (19) Havne- og færgepersonale (20) Hortonomer (21) Håndværkere (22) Ingeniører (23) Jurister og økonomer (24) Jordemødre (25) Journalister Kvinder Mænd Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 13

14 (26) Køkken og kantinepersonale (27) Laborant-, miljø- samt levnedsmiddelpersonale (28) Læger (29) Lærere (30) Lærere v/ sosu-uddannelser og sygeplejeskoler (31) Gymnasielærere (32) Magistre (33) Assistenter/mestre- og driftslederstillinger v. kommunal forsyningsvirksomhed (34) Museumspersonale (35) Musikskoleledere og musikskolelærere (36) Overportører/portører og sygehusportørere (37) Personale v/aftenskoler og fritidsundervisning (38) Personale v/ produktionsskoler (39) Psykologer (40) Rengøringspersonale (41) Servicemedarbejdere (42) Skovpersonale (43) Social og sundhedspersonale (44) Socialrådgivere og -formidlere (45) Tandklinikassistenter, tandplejere og tandteknikere (46) Tandlæger (47) Teknikere, bygningskonstruktører m.v. (48) Terapeuter, afspændingskategoger m.m. (49) Tolke (50) Øvrige TOTAL - alle ansatte Ved ikke 15. Hvor mange kvinder og mænd har forvaltningsorganet ansat i følgende ledelseskategorier? Angiv venligst antal kvinder og mænd på de respektive niveauer K M (1) Niveau 1 (Øverste ledelse. F.eks. (amts)kommunaldirektører, sygehusdirektører, administrerende direktører o.l.) (2) Niveau 2 (Højere mellemledere, fx forvaltningschefer, underdirektører) (3) Niveau 3 (Lavere mellemledere dvs. alle, der har et ledelsesansvar, uanset deres stillingsbetegnelse fx afdelingschefer, kontorchefer, institutionsledere, gruppeledere og formænd) (4) Øvrige ansatte uden ledelsesansvar (5) Ved ikke Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 14

15 16. Opdeling af lederniveau 3. Hvor mange af lederne på Niveau 3 er placeret centralt på rådhuset/amtsgården, og hvor mange er decentrale ledere? K M (1) Centralt ansatte mellemledere (2) Decentrale institutionsledere 17. Er (amts)borgmesteren en kvinde eller en mand? (I Københavns Kommune vedrører spørgsmålet overborgmesteren) (1) Kvinde (2) Mand 18. Hvordan er kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen / amtsrådet? (1) Antal kvinder i kommunalbestyrelsen / amtsrådet: (2) Antal mænd i kommunalbestyrelsen / amtsrådet: 19. Hvor mange kvinder og mænd er formænd for stående udvalg under kommunalbestyrelsen/amtsrådet (fx formand for teknik og byggeudvalget, formand for socialudvalget osv. osv.)? (1) Antal kvinder på kommunale / amtskommunale formandsposter: (2) Antal mænd på kommunale / amtskommunale formandsposter: 20. Hvor mange medarbejdere ansat i den centrale forvaltning sendte forvaltningsorganet sidste år på før-leder-kursus eller et tilsvarende forløb for potentielle ledere? (1) Antal kvinder på før-lederkursus: (2) Antal mænd på før-lederkursus: (3) Ingen (4) Ved ikke Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 15

16 21. Hvor mange decentralt ansatte medarbejdere sendte forvaltningsorganet sidste år på før-leder-kursus eller et tilsvarende forløb for potentielle ledere? (1) Antal kvinder på før-lederkursus: (2) Antal mænd på før-lederkursus: (3) Ingen (4) Ved ikke OBS: Spørgsmål 22 til 25 stilles kun til statslige respondenter. Kommuner og amter går til spørgsmål Hvor mange kvinder og mænd har forvaltningsorganet ansat i følgende stillingskategorier? (Udfyld kun de relevante felter) Kvinder Mænd (1) AF-KONSULENTER (2) AGRONOMER (3) AGRONOMER CHEF (4) ANSATTE, VAGAR LUFTH (5) ARKITEKTER (6) ARKITEKTER CHEF (7) BACHELORER (8) BALLETDANSERE (9) BANE- OG ELEKTROPERS (10) BEFALINGSM.BK.STAMP. (11) BIBLIOTEKARER (12) BIBLIOTEKARER CHEF (13) BILASSISTENTER (14) BILPRØVEASSISTENTER (15) BIOANALYTIKERE (16) BIOLOGASS/O.ASS. (17) BYGNINGSKONSTRUKTØR (18) CIVILØKONOMER (19) CIVILØKONOMER CHEF (20) DAKTYLOSKOPITEKNIKER (21) DEPOTTILSYNSFØRENDE (22) DISTRIKTSLÆGER (23) DYRLÆGER (24) DYRLÆGER CHEF Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 16

17 (25) EDB-MEDARB. HK (26) EDB-MEDARB. PROSA (27) EFG-ELEVER,TRANSPORT (28) EGU-ELEVER (29) EKSTERNE LEKTORER (30) ELEKTRIKER (31) ELEKTRIKER, ISTJEN. (32) ERHVERVSS.KANDIDATER (33) ERHVERVSVEJLEDERE (34) FAGFOTOGRAFER (35) FAGLÆRER KLINIKASS. (36) FAGLÆRERE V/SPEC.SK. (37) FAGLÆRTE ARB.(TIM.) (38) FAGLÆRTE ARBEJDERE (39) FARMACEUTER (40) FARMACEUTER CHEF (41) FARMAKONOM/DEFEKTRIC (42) FORSK.TEKN./ING.ASS. (43) FORSTANDERE AMU CENT (44) FORSØGSMEDARBEJDERE (45) FYRPASSERE (46) FYSIO/ERGO.ARB.TILS. (47) FYSIO-/ERGOTER.(BST) (48) FÆNGSELSLÆGER (49) FÆNGSELSLÆGER CHEF (50) GARNISONSTANDLÆGER (51) GARTN.OG GARTNERIARB (52) GRAFISKE ARBEJDERE (53) GYMNASIEMAGISTRE (54) HAVNEARBEJDER (55) HJÆLPEPRÆSTER (56) HJÆLPESÆRPRÆSTER (57) HK/SL-ANSATTE CENTRE (58) HOVMESTRE/BUTIKSLED. (59) HUSMEDHJÆLP.(TIMEL.) (60) HUSMEDHJÆLPERE (61) HÅNDVÆRKERE (62) HÅNDVÆRKERE I STATEN (63) HÅNDVÆRKERE,MURERE (64) HÅNDVÆRKERE/FO DSB Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 17

18 (65) INDIVIDUEL. KONTRAKT (66) INDUSTRIARBEJDERE (67) INGENIØRASSISTENTER (68) INGENIØRER (69) INGENIØRER CHEF (70) INSPEKTØRER OG AFDL. (71) INTERVIEWERE (72) INVD.ANSATTE. DRKA (73) JERNBANEARBEJDERE (74) JORDBRUGSTEKNIKERE (75) JOURNALISTER (76) JURISTER/ØKONOM CHEF (77) JURISTER/ØKONOMER (78) KADETTER (79) KANTINEL./RENG.INSP. (80) KANTINELEDERE (81) KIROPRAKTORER (82) KLINISK LEKT/LÆRERE (83) KLINISK PROFESS CHEF (84) KLINISK PROFESSORER (85) KOKKE/KOGERSKER (86) KONS.TEKN./KONDUKTØR (87) KONSULENTER (88) KONTORFUNK.(TIMELØN) (89) KONTORFUNKT. BHT (90) KONTORFUNKTIONÆRER (91) KONTORPERSONALE (92) KONTORPERSONALE BANE (93) KONTORPERSONALE DSB (94) KONTORPERSONALE DSB (95) KORASSISTENTER (96) KORRESPONDENTER (97) KVARTERMESTRE (98) KØKKENASSISTENTER (99) KØKKENLEDERE (100) KØKKENMEDARBEJDERE (101) KØRELÆRERE (102) LAB.FUNKTIONÆRER (103) LABORATORIEMESTRE (104) LAGER- OG HANDELSARB Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 18

19 (105) LANDINSPEKTØRER (106) LANDINSPEKTØRER CHEF (107) LANDMÅLINGSTEKNIKERE (108) LASTBILCHAUFFØRER (109) LED/LÆR. PROD.SK. (110) LEDERE OG LÆRER CHEF (111) LEDERE OG LÆRERE (112) LÆGER (VEDERLAGSLØN) (113) LÆGER I STATEN (114) LÆGER I STATEN CHEF (115) LÆGER V/HØJERE CHEF (116) LÆGER V/HØJERE LÆRE. (117) LÆR/LED V.EFTERSK.MV (118) LÆRERE (CIVILUDD.) (119) LÆRERE M.FL. GRUNDSK (120) LÆRERE ST.TEATERSK. (121) LÆRERE V SKOVSKOLEN (122) LÆRERE VED CENTRE (123) LÆRERE VED DDF (124) LÆRERE, SELVEJEINST. (125) LÆRERE,ERGO-FYSIO.SK (126) LÆRERUDD. I STATEN (127) LÆRLINGE OG EFG-ELEV (128) MAGISTRE (129) MAGISTRE CHEF (130) MAGISTRE ERHVERVSSK. (131) MASKINCHEFER (132) MASKINMESTRE (133) MEJERIINGENIØRER (134) MELLEMLEDERE (135) MIL.TJENESTEMÆND (136) MILITÆRE MEKANIKERE (137) MUSIKASSISTENTER (138) MUSIKERASS.(TIMELØN) (139) MUSIKERE KGL. KAPEL (140) O.ENSK.ANS TOLD/SKAT (141) OBSERVATORER (142) OFF. RÅD.TJM. (CF) (143) OFFICERER (144) OFFICERER PILOTLØN Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 19

20 (145) OFFICERER PÅ KONTR. (146) OFFICERER RÅD.TJ. (147) OFFICERER TJM.ANS. (148) OK-ANSAT. ANDRE (149) OK-ANSAT. FASTANSAT (150) OMRÅDELEDERE (151) OMSORGSMEDARBEJDERE (152) OPERASANGERE (153) OVERDYRLÆGER (154) OVERSTYRMÆND M.FL. (155) PARKERINGSKONTROLLØR (156) PEDELLER - ARB.MÆND (157) PEDELLER OG RETSBUDE (158) PERSONALE VED D.K.T. (159) PH.D. STUDERENDE (160) PHARE-EKSPERTER (161) PICCOLO/PICCOLINE (162) PLANTEKONTROLLØRER (163) PRAKTIKLÆRERLØN (164) PRÆSTER (165) PSYK.KONS.TIMELØN (166) RADIOTELEGRAFISTER (167) REDNINGSPERSONEL (168) REDNINGSPERSONEL (169) RENGØRINGSASS. (170) RENGØRINGSASSISTENT (171) RENGØRINGSASSISTENT (172) REPETITØR KGL.TEATER (173) RESTAURATIONS/BUTIK. (174) SANITØRER (175) SCENETEKNIKERE (176) SERVICEMEDARBEJDERE (177) SKIBSASS. I ESBJERG (178) SKIBSASSISTENTER BHT (179) SKIBSASSISTENTER MFL (180) SKIBSFØRER (181) SKIBSPERSONEL (182) SKOVARBEJDERE (183) SKOVTEKNIKER (184) SKUESPILL./OPERASANG Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 20

21 (185) SLAGTERIARBEJDERE (186) SOCIALRÅDGIVERE (187) SPECIALARB.(TIMELØN) (188) SPECIALARBEJDERE (189) SPECIALARBEJDERE M.F (190) SPECIALLÆGEKONS CHEF (191) SPECIALLÆGEKONS. (192) STAMPERS. TJM.LIGN. (193) STAMPERSONALE M/RÅDH (194) STAMPERSONEL A-LØN (195) STAMPERSONEL CS (196) STAMPERSONEL K.PENS. (197) STAMPERSONEL RÅD.TJ. (198) STATIONSBETJENTE (199) STUDENTERUNDERVISERE (200) STYRMÆND,MASKINMESTR (201) SYGEPLEJERSKER (202) SYGEPLEJERSKER/RADIO (203) SYGEPLEJERSKER-RÅD. (204) SÆRL.AFLØN.TIMELØN (205) SÆRLIG AFLØNNET SKTR (206) SÆRLIGT AFLØNNEDE (207) SÆRPRÆSTER (208) SÆRSK.VEDERLÆGGELSE (209) TANDLÆGER (210) TANDLÆGER CHEF (211) TEATERTEKNIKERE (212) TEKN.PERSONALE DKT (213) TEKNISKE LEDERE (214) TEKNISKE TEGNERE (215) TERMINALARBEJDER (216) TILSYNSFUNKTIONÆRER (217) TIMELÆRER/VIKARER (218) TIMELÆRERE HANDELSSK (219) TIMELÆRERE TEKNISKSK (220) TIMELØNNEDE (221) TJENESTEM. TOLD/SKAT (222) TJENESTEMANDSLIGN. (223) TJENESTEMÆND (224) TJENESTEMÆND(ÅREMÅL) Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 21

22 (225) TJENESTEMÆND-PP (226) TJM.ANS. MEKANIKERE (227) TJM.ANS.STAMPERSONEL (228) TJM.ANS.STAMPERSONEL (229) TJM.LIGN KGL. TEATER (230) TOGRENGØRINGSASS. (231) TOLKE (232) TRAFIKDISPONENTER (233) UDDANNELSESKONSULENT (234) UNDERVISN.ASSISTENT (235) UV.ASS.FODTERAPEUTSK (236) VAGT- OG SIKKERHEDSF (237) VEDERLAGSL. PENSION. (238) VEDERLAGSLØNNEDE (239) VETERINÆRSTUDERENDE (240) VTS-PERSONEL (241) VÆRKSTEDSASS./LEDERE (242) VÆRKSTEDSFUNKTIONÆR (243) ØKONOMAER I ALT alle ansatte Ved ikke 23. Hvor mange kvinder og mænd har forvaltningsorganet ansat i følgende ledelses kategorier? Angiv venligst antallet af kvinder og mænd på de respektive niveauer K M (1) Niveau 1 (Departementchefer og direktører. Lønramme 39 og op) (2) Niveau 2 (Højere mellemledere f.eks. afdelingschefer. Lønramme 38) (3) Niveau 3 (Lavere mellemledere f.eks. kontorchefer, special- og chefkonsulenter. Lønramme 36-37) (4) Øvrige ansatte uden ledelsesansvar (under lønramme 36) (5) Ved ikke 24. Hvor mange af personerne på Niveau 3 er ledere med personaleansvar? K M (1) (2) Ved ikke Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 22

23 25. Hvor mange medarbejdere sendte forvaltningsorganet sidste år på før-lederkursus eller et tilsvarende forløb for potentielle ledere? (1) Antal kvinder på før-lederkursus: (2) Antal mænd på før-lederkursus: (3) Ingen (4) Ved ikke Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 23

24 3. Andre forhold, herunder køns-mainstreaming Vejledning. I dette afsnit bedes I beskrive, hvilke andre forhold, der har relevans for ligestillingsindsatsen. Det kan fx være initiativer eller aktiviteter, der tager sigte på at forbedre ligestillingssituationen for borgere eller interessenter inden for forvaltningsog forretningsområdet. Det kan også være allerede opnåede resultater. Overordnede eksempler på projekter og initiativer kan være: sundhedskampagner, konferencer om social arv, arbejdsgrupper om hjemløshed eller hjemmesider om vold, som har øget ligestilling som direkte eller indirekte mål. Hvis der er gennemført kønsmainstreaming-initiativer, kan de beskrives i den sidste sektion, hvor der spørges til deciderede kønsmainstreaming initiativer. 26. Har I i forvaltningsorganet aktiviteter, projekter eller initiativer, hvor I direkte eller indirekte arbejder med et kønsperspektiv i forhold jeres sagområder / borgere (fx at arbejde på at få flere drenge til at benytte børnebibliotekerne, eller få flere kvinder til at blive iværksættere o.l.)? (1) Ja (2) Nej Hvis ja: Giv venligst eksempler på sådanne aktiviteter, initiativer eller projekter? Initiativ / aktivitet A: (1) Initiativets titel (2) Initiativets baggrund (3) Initiativets formål (4) Initiativets indhold og resultat Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 24

25 Initiativ / aktivitet B: (1) Initiativets titel (2) Initiativets baggrund (3) Initiativets formål (4) Initiativets indhold og resultat Initiativ / aktivitet C: (1) Initiativets titel (2) Initiativets baggrund (3) Initiativets formål (4) Initiativets indhold og resultat Man skal kunne udfylde op til 10 eksempler, der åbner sig en ny kasse hver gang man afslutter en. Hvis man ikke ønsker at udfylde en ny kasse skal man kunne gå videre. Køns-mainstreaming Hvad er køns-mainstreaming? Ifølge Ligestillingslovens 4 skal alle offentlige myndigheder indarbejde ligestilling i forvaltningen og planlægningen. Dette, at ligestilling skal tænkes ind i det daglige arbejde, kaldes også for køns-mainstreaming eller for mainstreaming strategien. At køns-mainstreame sin forvaltning eller institution betyder derfor, at man systematisk tænker køn ind i de beslutninger man træffer, og at man har et kønsmæssigt oplyst vidensgrundlag at træffe beslutninger på baggrund af. 27. Har forvaltningsorganet en samlet strategi, procedure eller plan for køns-mainstreaming? (1) Ja (2) Nej Hvis ja, beskriv venligst kort strategiens indhold: Hvis ja, hvor er køns-mainstreamingstrategien forankret? Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 25

26 28. Har forvaltningsorganet igangsat et eller flere køns-mainstreamingsinitiativer, herunder fx initiativer der retter sig mod opbygningen af faglige kompetencer til at mainstreame? (1) Ja (2) Nej Hvis ja, Beskriv venligst mainstreamingsinitiativerne et efter et med angivelse af baggrund, formål og indhold Mainstreamingsinitiativ A (1) Initiativets titel (2) Initiativets baggrund (3) Initiativets formål (4) Initiativets indhold og resultat Mainstreamingsinitiativ B: (1) Initiativets titel (2) Initiativets baggrund (3) Initiativets formål (4) Initiativets indhold og resultat Mainstreamingsinitiativ C: (1) Initiativets titel (2) Initiativets baggrund (3) Initiativets formål (4) Initiativets indhold og resultat OBS: Man skal kunne angive op til 10 initiativer boksene åbner sig kun én efter en. OBS! Spørgsmål 29 til 34 besvares ikke af kommuner og amter, der går til spørgsmål 35. Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 26

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: 2011-23023 Doknr. 2011-156894 2011 Kommunalbestyrelsen, 15.12. 2011 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner

Læs mere

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Hovedrapport Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Oktober 2014 Indhold Hovedrapport... 1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Februar 2013 Indhold 1. Indledning En ny strategi for ligestillingsvurdering.... 3 2. Strategiens indsatsområder.... 7 2.1 Styrket ligestillingsvurdering....................................................................8

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign.

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign. Vejledning om kønssammensætning af offentlige udvalg, kommissioner og lign., kommunale og regionale udvalg m.v. og besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning m.v. (ligestillingsloven

Læs mere

MÅLBAR LIGESTILLING STATISTIK SOM VÆRKTØJ TIL FREMME AF KØNSLIGESTILLING I KOMMUNERNE

MÅLBAR LIGESTILLING STATISTIK SOM VÆRKTØJ TIL FREMME AF KØNSLIGESTILLING I KOMMUNERNE MÅLBAR LIGESTILLING STATISTIK SOM VÆRKTØJ TIL FREMME AF KØNSLIGESTILLING I KOMMUNERNE MÅLBAR LIGESTILLING Statistik som værktøj til fremme af kønsligestilling i kommunerne Ligebehandlingsafdelingen, Institut

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere

UNDERSØGELSE AF OFFENTLIGE LEDERES BRUG AF PRAKSISNÆRE LEDERUDDANNELSER PÅ AMU- OG VVU-NIVEAU RAPPORT

UNDERSØGELSE AF OFFENTLIGE LEDERES BRUG AF PRAKSISNÆRE LEDERUDDANNELSER PÅ AMU- OG VVU-NIVEAU RAPPORT Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF OFFENTLIGE LEDERES BRUG AF PRAKSISNÆRE LEDERUDDANNELSER PÅ AMU- OG VVU-NIVEAU RAPPORT INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning

Læs mere

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed august 2010 Køn, løn og ledelse Resumé Uanset krise eller opsving så er Danmarks styrke en fleksibel og højt uddannett arbejdskraft. Denne analyse ser på barrierer og muligheder for at alle, uanset køn,

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008 Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek

sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek institut for menneskerettigheder, 2005 Mekanisk, fotografisk eller anden

Læs mere

MINISTERIET FOR BØRN OG UNDERVISNING

MINISTERIET FOR BØRN OG UNDERVISNING Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2011 MINISTERIET FOR BØRN OG UNDERVISNING KORTLÆGNING AF DE PRAKTISKE/MUSISKE FAGS STATUS OG VILKÅR I FOLKESKOLEN MINISTERIET

Læs mere

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer Nye kilder til stress? Foreløbig afrapportering fra resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i DJØFs stress-projekt. Marts 2004 Resumé Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere