Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner"

Transkript

1 Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner Vejledning Kommuner, amter, statslige virksomheder og institutioner, styrelser og departementer kan fra 2003 anvende dette skema til at indberette deres ligestillingsredegørelse. I skemaet bruger vi betegnelsen forvaltningsorgan som en samlebetegnelse for kommuner, amter, statslige virksomheder og institutioner, styrelser og ministeriernes departementer. Når I svarer på spørgsmålene, skal I have udgangspunkt i egen forvaltningsenhed: 1) Hvis I er en kommune eller et amt, skal I svare på vegne af alle institutioner i det pågældende amt / den pågældende kommune dvs. at der afgives en samlet besvarelse for hele amtskommunen eller kommunen. 2) Hvis I er en styrelse, er styrelsen at betragte som forvaltningsorganet, og I skal således svare på vegne af hele styrelsen. 3) Hvis I er et departement, skal I svare på vegne af departementet 4) Det samme gælder, hvis I fx er et direktorat, en statslig virksomhed eller institution I skal svare på vegne af hele direktoratet/ den statslige virksomhed eller institutionen. I skemaet anvender vi eksempler de er typisk angivet i parentes. Vi vil gerne understrege, at der er tale om eksempler til inspiration. I behøver således ikke at gøre nøjagtig det, eksemplet viser, for at kunne svare ja til spørgsmålet. Maj 2003

2

3 1. Ligestillingspolitik Vejledning til afsnit 1, ligestillingspolitik Vi gør igen opmærksom på, at betegnelsen forvaltningsorgan er brugt som en samlet betegnelse for kommuner, amter, statslige virksomheder og institutioner, styrelser og ministeriernes departementer, jf. den forudgående vejledning. Vi gør også opmærksom på, at denne første del af skemaet alene handler om ligestillingspolitik på personaleområdet. Ligestillingspolitik vedrørende sagsområderne/ borgere behandles i skemaets afsnit 3 1. Er der i forvaltningsorganets personalepolitik et afsnit om ligestilling? (1) Ja (2) Nej 2. Har forvaltningsorganet en ligestillingspolitik beskrevet særskilt fra personalepolitikken? (1) Ja (2) Nej 3. Har forvaltningsorganet en eller flere handlingsplaner, hvor konkrete ligestillingsmæssige indsatsområder er beskrevet? (1) Ja (2) Nej Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 3

4 4. Har forvaltningsorganet et ligebehandlingsudvalg eller et ligestillingsudvalg? (1) Ja (2) Ja, men udvalget er ikke aktivt pt. (3) Nej (4) Ved ikke Kun til kommuner og amter: Hvis ja: er der politisk repræsentation i udvalget? (1) Ja (2) Nej OBS: Hvis forvaltningsorganet svarer nej eller ved ikke på både spørgsmål 1, 2 og 3 skal spørgsmål 5 besvares. Andre går til spørgsmål Beskriv venligst, hvordan forvaltningsorganet arbejder med ligestilling, og hvorledes I måler fremskridt og resultater på ligestillingsområdet. (Bemærk at der kun spørges om ligestillingspolitik rettet mod forvaltningsorganets ansatte)? OBS: Når besvarelsen er afgivet i spørgsmål 5, går respondenterne til spørgsmål 8, hvorefter de af dem, der er amtskommuner går direkte videre til spørgsmål 13, kommuner til spørgsmål 14 og statslige forvaltningsorganer til spørgsmål Hvilke af disse områder er berørt i forvaltningsorganets ligestillingspolitik/ personalepolitik/ handlingsplan for ligestilling? (Sæt gerne flere kryds) (1) Ligestilling af kvinder og mænd (1) Ligestilling af personer med handicap eller anden funktionsnedsættelse (1) Ligestilling af personer med anden etnisk baggrund end dansk (1) Ligestilling af personer med forskellig alder (seniorpolitik) (1) Ligestilling af personer med forskellig seksuel orientering (2) Ingen af ovenstående Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 4

5 7. Hvilke konkrete måltal eller målsætninger er beskrevet i ligestillingspolitikken / personalepolitikken / handlingsplanen for ligestilling? (Sæt gerne flere kryds) (1) Målsætninger om at fremme kønsblandede arbejdspladser. (1) Målsætninger om at fremme en kønsneutral rekruttering af personale. (Eksempelvis ved at have begge køn i ansættelsesudvalget, udarbejde kønsneutrale jobopslag) (1) Målsætninger om at fremme flere kvinder i ledelse (1) Målsætninger om at fremme en kønsneutral adgang til kompetenceudvikling (1) Målsætninger om at tilrettelægge arbejdet, så det passer både kvinder og mænd (1) Målsætninger om at skabe familievenlige arbejdspladser (1) Målsætninger om at skabe en rummelig eller mangfoldig arbejdsplads (1) Målsætninger om at skabe ligeløn (1) Målsætninger om at følge kvinder og mænds lønudvikling under Ny Løn (1) Måltal for kønsfordelingen på forvaltningsorganets arbejdspladser (Eksempelvis at der ikke må være mere end 70% af det ene køn på en arbejdsplads) (1) Måltal for den kønsmæssige fordeling på ledelsesposter (Eksempelvis at 30% af toplederne skal være kvinder) (1) Måltal for hvor mange personer af anden etnisk baggrund, der skal være ansat på forvaltningsorganets arbejdspladser (1) Måltal for hvor mange personer med handicap eller anden funktionsnedsættelse, der skal være ansat på forvaltningsorganets arbejdspladser (1) Andre målsætninger der har relevans for ligestilling: (1) Andre målsætninger der har relevans for ligestilling: (1) Andre målsætninger der har relevans for ligestilling: (1) Andre målsætninger der har relevans for ligestilling: (1) Andre målsætninger der har relevans for ligestilling: (1) Andre målsætninger der har relevans for ligestilling: (2) Ingen af ovenstående Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 5

6 8. Har forvaltningsorganet aktiviteter, projekter eller initiativer, hvor I direkte eller indirekte arbejder med et kønsperspektiv rettet mod jeres egen organisation / personalet (fx at få flere mandlige børnehavepædagoger, sikre flere kvinder i ledelse, indsatser for mere familievenlige arbejdspladser)? (1) Ja (2) Nej Hvis ja: Hvilke typer af aktiviteter eller initiativer er der tale om? Sæt gerne flere kryds Initiativer hvori der arbejdes for kønsblandede arbejdspladser Initiativer hvori der arbejdes for en kønsneutral rekruttering af personale Initiativer hvorigennem der arbejdes for flere kvinder i ledelse Initiativer hvorigennem der arbejdes for lige adgang til kompetenceudvikling Initiativer som handler om at tilrettelægge arbejdet, så det passer både kvinder og mænd Initiativer der skal være med til at skabe familievenlige arbejdspladser Initiativer der skal være med til at skabe en rummelig eller mangfoldig arbejdsplads Initiativer der skal være med til at skabe ligeløn Initiativer der skal følge kvinder og mænds lønudvikling under Ny Løn Initiativer der skal følge mænd og kvinders brug af barsel Initiativer der skal følge mænd og kvinders brug af barnets første sygedag Andre initiativer eller projekter, der har relevans for ligestilling internt i organisationen Andre initiativer eller projekter, der har relevans for ligestilling internt i organisationen Andre initiativer eller projekter, der har relevans for ligestilling internt i organisationen Andre initiativer eller projekter, der har relevans for ligestilling internt i organisationen Andre initiativer eller projekter, der har relevans for ligestilling internt i organisationen Ja, vi har sådanne initiativer rettet mod egen organisation / personalet OBS: Hver gang der krydses ja til en af ovenstående projekter / initiativer, åbnes en dialog boks, hvor man for hver aktivitet/ initiativ kan svare på: (1) Initiativets titel (2) Initiativets baggrund (3) Initiativets formål (4) Initiativets indhold og resultater Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 6

7 9. Hvordan måler forvaltningsorganet på fremskridt og resultater inden for ligestillingsområdet? (Sæt gerne flere kryds) (1) Vi gennemfører regelmæssigt medarbejderundersøgelser eller lign. undersøgelser, hvor vi blandt andet stiller spørgsmål, der relaterer sig til vores ligestillingsmæssige målsætninger (1) Vi udarbejder statistikker i forbindelse med ligestillingsredegørelserne hvert andet år (1) Vi udarbejder regelmæssigt statistikker, der belyser udviklingen (udover de statistik ker der udarbejdes i forbindelse med ligestillingsredegørelserne) (1) Vi gennemfører regelmæssigt kvalitative evalueringer/vurderinger (1) Andet: (2) Vi måler generelt ikke fremskridt og resultater på ligestillingsområdet 10. Hvor er ansvaret for ligestillingsarbejdet forankret? (sæt gerne flere kryds) (1) Forvaltningsorganets politiske ledelse (1) Forvaltningsorganets øverste administrative ledelse (1) Personaleafdelingen (1) De decentrale ledere (1) Ligebehandlingsudvalget / ligestillingsudvalg med politisk deltagelse (1) Ligebehandlingsudvalget / ligestillingsudvalg uden politisk deltagelse (1) Samarbejdsudvalget (eller tilsvarende udvalg med deltagelse af ledelse og medarbejdere) (1) Andre: (2) Ansvaret er ikke placeret OBS. Spørgsmål 11 besvares kun af statslige forvaltningsorganer, undtagen departementer der går til spørgsmål 12. Amtskommuner går til spørgsmål 13 og kommuner går til spørgsmål Indgår ligestillingsspørgsmål som en del af forvaltningsorganets resultatkontrakt? (1) Ja (2) Nej Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 7

8 OBS. Statslige forvaltningsorganer, undtagen departementer, går nu til spørgsmål 22. Spørgsmål 12 besvares kun af departementer. 12. Indgår ligestillingsspørgsmål som en del af én eller flere lederes resultatkontrakter? (1) Ja (2) Nej OBS. Departementer går nu til spørgsmål 22. Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 8

9 2. Personalet Vejledning til afsnit 2, Personalet I dette afsnit spørges der til kvantitative oplysninger om personalet. I forhold til at indplacere personalet på 1) stillingskategorier og 2) ledelsesniveauer har vi valgt at anvende de inddelinger, som de respektive dataleverandører i forvejen opererer med. I forhold til kommunerne har vi brugt de kategoriseringer, som KMD opererer med. I forhold til amterne har vi anvendt de kategoriseringer, FLD bruger. Endelig anvender vi i forhold til staten de personalekategorier, som Personalestyrelsen anvender. Inddelingen på stillingsniveauer er dermed meget detaljeret. I den efterfølgende bearbejdning af tallene, som PLS RAMBØLL foretager når alle amter/kommuner/ institutioner har afsluttet deres indtastning, vil de detaljerede kategorier imidlertid blive slået sammen til færre og mere sammenlignelige kategorier. I boksene skal der angives absolutte tal, altså det faktiske antal af mænd og kvinder i de respektive kategorier. Procenttallene beregnes automatisk, og vil fremgå når besvarelsen af skemaet er afsluttet. OBS: Spørgsmål 13 besvares kun af amtskommuner. Kommuner går til spørgsmål 14 og statslige respondenter går til spørgsmål Hvor mange kvinder og mænd har forvaltningsorganet ansat i følgende stillingskategorier? Angiv venligst det absolutte antal kvinder og mænd (Udfyld kun de relevante felter) Stilling Kvinder Mænd (1) Akademikere (2) Amtsbetjente/pedeller, ARF (3) Arbejds-, vej- og gartnerformænd (4) Audiologiassistenter og elever Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 9

10 (5) Beredskabspers. i basis- og mesterstilling (6) Beredskabspers. i chef/lederstillinger (7) Beredskabspersonale, Kbh (8) Betjente, underformænd og medhjælpere, kbh (9) Bibliotekarer, ikke-faguddannede (10) Bibliotekarer, incl. Ledere (11) Biografledere og direktører (12) Brandpersonale, deltidsbeskæftiget (13) Buschauffører m.v. (14) Bygningskonstruktører (15) Børne-/ungdoms-/plejehj.konsulenter, Kbh (16) Chefer, ARF (17) Chefer, KL (18) Chefer, miljø- og levnedsmiddelkontrol (19) Dagplejeledere m.fl. (20) Dagplejere (21) Edb-personale, ARF (22) Edb-personale, Kbh (23) Egu-elever, praktikaftale (24) Ejendomsfunktionærer (25) Ergo- og fysioterapeuter m.v., KL (26) Ernærings- og husholdningsøkonomer (27) Flyvepladspersonale (28) Formænd, mestre, skolebetjente, Kbh (29) Fotografer (30) Gasmekanikere, naturgasselskaber (31) Grafisk personale (32) Hal-. Stadion- og idrætsinspektør (33) Handicapledsagere (34) Husassistenter, ARF, KL (35) Husholdningsledere (36) Håndværkere (37) Håndværkere, tjenestemænd, Kbh (38) Jordemødre (39) Journalister (40) Kantineledere/rengøringsledere/-chefer (41) Kedel- maskin- og motorpassere (42) Konserveringsteknikere og formgivere (43) Kontor- og edb-personale, ARF, KL, Frb (44) Kontoradministrativt personale, Kbh Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 10

11 (45) Kort- og landmålingsteknikere (46) Køkkenass.-/økonomaer m.fl., KL, Kbh, Frb (47) Køkkenassistentelever (48) Laborantelever (49) Laboratorium- og miljøpersonale (50) Ledende brandpersonale, Kbh (51) Ledende servicepersonale (52) Ledende værkst.pers. mv., klientværkst (53) Ledere/mellemledere v. komm. ældreforsorg (54) Legepladspersonale (55) Læge., spec.læge- og tandlægekonsulenter (56) Lægesekretærer, ARF, KL, Frb (57) Lærere m.fl. ved sygeplejeskoler m.v. (58) Lærere m.fl., folkeskolen (59) Lærere m.fl., vidtg. Specialundv. m.m (60) Lærere, gymn./hf-kurser (61) Maritimt personale (62) Maskinmestre, Frb (63) Maskinmestre, Kbh (64) Maskinmestre/sygehusmaskinmestre, ARF (65) Medicinstud. i underordnet lægestilling (66) Mesterstillinger m.v. (67) Miljøkontrollører ved miljøkontrollen (68) Miljøteknikere, ARF (69) Museumspersonale (70) Musikere m.fl., landsdelsorkestre (71) Musikskoleledere (72) Musikskolelærere (73) Neurofysiologiassistenter og elever (74) Oldfrueassistenter (75) Omsorgs- og pædagogmedhjælpere (76) Overlæger m.v., Kbh (77) Overlæger mv., sygehuse (78) Overtandlæger/tandlæger, sygehuse m.v. (79) Pedeller/skolebetjente, ARF (80) Pers. ansat v. HT, Arriva og bus-danmark (81) Pers. v. centralkommunernes trans.selsk (82) Personale v. komm. Forsyningsvirks. Mv. (83) Personale ved aftenskoler/fritidsunderv. (84) Personale ved teatre Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 11

12 (85) Pgu-elever (86) Piccoloer/piccoliner, ARF, Kbh, Frb (87) Portører/sygehusportører (88) Projektlønsans./pers. I off. arb.tilbud (89) Psykologiske konsulenter (90) Pæd. personale, daginst./klub/skolefr. (91) Pædagogisk personale, døgninst. Mv. (92) Pædagogiske konsulenter (93) Pædagogmedhjælpere (94) Pædagogstuderende (95) Radiografelever (96) Redderelever (97) Rengøringsassistenter, ARF, KL (98) Serviceass. m.fl. ved parkeringskorps (99) Serviceassistentelever (100) Servicemedarb./-assistenter v. sygehuse (101) Skov- og landskabsingeniører (102) Social- og sundhedspersonale (103) Socialpædagoger, hjemme-hos, Kbh (104) Socialrådg./socialformidlere (105) Specialarb./fagl. gartnere/brolæggere m.v. (106) Syersker (107) Syge- og sundhedspersonale, Arf (108) Syge- og sundhedspersonale, basisgr., KL (109) Syge- og sundhedspersonale, ledere, ARF (110) Syge- og sundhedspersonale, ledere, KL (111) Syge-, hjemme- og sundhedsplejersker, Frb (112) Sygehusapotekere (113) Sygehuslæger (hon.løn) (114) Sygeplejerskestuderende (praktikudd.) (115) Sygeplejerskeuddannet personale, Kbh (116) Tandklinikassistenter (117) Tandlæger (118) Tandplejere, KL, Kbh, Frb (119) Tekn.serv. medarb./-ledere, p-vagter, KL (120) Tekn.serv. medarb./led. & Arb.led., Frb (121) Teknisk personale, Kbh (122) Tekniske designere m.fl., ARF, KL, Frb (123) Tilsynsførende ass., forsorgshjem (124) Tilsynsførende læger, plejehjem Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 12

13 (125) Tolke (126) Trafikkontrollører/driftsassistenter (127) Underordnede læger (reservelæger) (128) Økonomaelever (129) Øvrige TOTAL - alle ansatte Ved ikke OBS. Spørgsmål 14 besvares kun af kommuner. Amtskommuner går til spørgsmål Hvor mange kvinder og mænd har forvaltningsorganet ansat i følgende stillingskategorier? Angiv venligst det absolutte antal kvinder og mænd (Udfyld kun de relevante felter) (1) Akademikerere øvrige (2) Administrativt personale (eksklusiv akademisk personale) (3) Agronomer (4) Apotekere, apoteksassistenter og defektricer (5) Arkitekter (6) Arbejdsmænd og specielarbejdere (7) Audiologiassistenter m.v. (8) Bibliotekarer akademikere (9) Bibliotekspersonale eksklusiv akademikere (10) Civilforsvars- og brandpersonale (11) Daginstitutionspersonale (12) Dagplejere (13) Døgninstitutions- og klientværkstedspersonale (14) EDB-personale (15) Flyvepladspersonale (16) Gartner/ brolægger/ dyre-/ skovbruger/ murer (17) Grafisk personale (18) Hal-/stadion og idrætspersonale (19) Havne- og færgepersonale (20) Hortonomer (21) Håndværkere (22) Ingeniører (23) Jurister og økonomer (24) Jordemødre (25) Journalister Kvinder Mænd Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 13

14 (26) Køkken og kantinepersonale (27) Laborant-, miljø- samt levnedsmiddelpersonale (28) Læger (29) Lærere (30) Lærere v/ sosu-uddannelser og sygeplejeskoler (31) Gymnasielærere (32) Magistre (33) Assistenter/mestre- og driftslederstillinger v. kommunal forsyningsvirksomhed (34) Museumspersonale (35) Musikskoleledere og musikskolelærere (36) Overportører/portører og sygehusportørere (37) Personale v/aftenskoler og fritidsundervisning (38) Personale v/ produktionsskoler (39) Psykologer (40) Rengøringspersonale (41) Servicemedarbejdere (42) Skovpersonale (43) Social og sundhedspersonale (44) Socialrådgivere og -formidlere (45) Tandklinikassistenter, tandplejere og tandteknikere (46) Tandlæger (47) Teknikere, bygningskonstruktører m.v. (48) Terapeuter, afspændingskategoger m.m. (49) Tolke (50) Øvrige TOTAL - alle ansatte Ved ikke 15. Hvor mange kvinder og mænd har forvaltningsorganet ansat i følgende ledelseskategorier? Angiv venligst antal kvinder og mænd på de respektive niveauer K M (1) Niveau 1 (Øverste ledelse. F.eks. (amts)kommunaldirektører, sygehusdirektører, administrerende direktører o.l.) (2) Niveau 2 (Højere mellemledere, fx forvaltningschefer, underdirektører) (3) Niveau 3 (Lavere mellemledere dvs. alle, der har et ledelsesansvar, uanset deres stillingsbetegnelse fx afdelingschefer, kontorchefer, institutionsledere, gruppeledere og formænd) (4) Øvrige ansatte uden ledelsesansvar (5) Ved ikke Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 14

15 16. Opdeling af lederniveau 3. Hvor mange af lederne på Niveau 3 er placeret centralt på rådhuset/amtsgården, og hvor mange er decentrale ledere? K M (1) Centralt ansatte mellemledere (2) Decentrale institutionsledere 17. Er (amts)borgmesteren en kvinde eller en mand? (I Københavns Kommune vedrører spørgsmålet overborgmesteren) (1) Kvinde (2) Mand 18. Hvordan er kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen / amtsrådet? (1) Antal kvinder i kommunalbestyrelsen / amtsrådet: (2) Antal mænd i kommunalbestyrelsen / amtsrådet: 19. Hvor mange kvinder og mænd er formænd for stående udvalg under kommunalbestyrelsen/amtsrådet (fx formand for teknik og byggeudvalget, formand for socialudvalget osv. osv.)? (1) Antal kvinder på kommunale / amtskommunale formandsposter: (2) Antal mænd på kommunale / amtskommunale formandsposter: 20. Hvor mange medarbejdere ansat i den centrale forvaltning sendte forvaltningsorganet sidste år på før-leder-kursus eller et tilsvarende forløb for potentielle ledere? (1) Antal kvinder på før-lederkursus: (2) Antal mænd på før-lederkursus: (3) Ingen (4) Ved ikke Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 15

16 21. Hvor mange decentralt ansatte medarbejdere sendte forvaltningsorganet sidste år på før-leder-kursus eller et tilsvarende forløb for potentielle ledere? (1) Antal kvinder på før-lederkursus: (2) Antal mænd på før-lederkursus: (3) Ingen (4) Ved ikke OBS: Spørgsmål 22 til 25 stilles kun til statslige respondenter. Kommuner og amter går til spørgsmål Hvor mange kvinder og mænd har forvaltningsorganet ansat i følgende stillingskategorier? (Udfyld kun de relevante felter) Kvinder Mænd (1) AF-KONSULENTER (2) AGRONOMER (3) AGRONOMER CHEF (4) ANSATTE, VAGAR LUFTH (5) ARKITEKTER (6) ARKITEKTER CHEF (7) BACHELORER (8) BALLETDANSERE (9) BANE- OG ELEKTROPERS (10) BEFALINGSM.BK.STAMP. (11) BIBLIOTEKARER (12) BIBLIOTEKARER CHEF (13) BILASSISTENTER (14) BILPRØVEASSISTENTER (15) BIOANALYTIKERE (16) BIOLOGASS/O.ASS. (17) BYGNINGSKONSTRUKTØR (18) CIVILØKONOMER (19) CIVILØKONOMER CHEF (20) DAKTYLOSKOPITEKNIKER (21) DEPOTTILSYNSFØRENDE (22) DISTRIKTSLÆGER (23) DYRLÆGER (24) DYRLÆGER CHEF Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 16

17 (25) EDB-MEDARB. HK (26) EDB-MEDARB. PROSA (27) EFG-ELEVER,TRANSPORT (28) EGU-ELEVER (29) EKSTERNE LEKTORER (30) ELEKTRIKER (31) ELEKTRIKER, ISTJEN. (32) ERHVERVSS.KANDIDATER (33) ERHVERVSVEJLEDERE (34) FAGFOTOGRAFER (35) FAGLÆRER KLINIKASS. (36) FAGLÆRERE V/SPEC.SK. (37) FAGLÆRTE ARB.(TIM.) (38) FAGLÆRTE ARBEJDERE (39) FARMACEUTER (40) FARMACEUTER CHEF (41) FARMAKONOM/DEFEKTRIC (42) FORSK.TEKN./ING.ASS. (43) FORSTANDERE AMU CENT (44) FORSØGSMEDARBEJDERE (45) FYRPASSERE (46) FYSIO/ERGO.ARB.TILS. (47) FYSIO-/ERGOTER.(BST) (48) FÆNGSELSLÆGER (49) FÆNGSELSLÆGER CHEF (50) GARNISONSTANDLÆGER (51) GARTN.OG GARTNERIARB (52) GRAFISKE ARBEJDERE (53) GYMNASIEMAGISTRE (54) HAVNEARBEJDER (55) HJÆLPEPRÆSTER (56) HJÆLPESÆRPRÆSTER (57) HK/SL-ANSATTE CENTRE (58) HOVMESTRE/BUTIKSLED. (59) HUSMEDHJÆLP.(TIMEL.) (60) HUSMEDHJÆLPERE (61) HÅNDVÆRKERE (62) HÅNDVÆRKERE I STATEN (63) HÅNDVÆRKERE,MURERE (64) HÅNDVÆRKERE/FO DSB Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 17

18 (65) INDIVIDUEL. KONTRAKT (66) INDUSTRIARBEJDERE (67) INGENIØRASSISTENTER (68) INGENIØRER (69) INGENIØRER CHEF (70) INSPEKTØRER OG AFDL. (71) INTERVIEWERE (72) INVD.ANSATTE. DRKA (73) JERNBANEARBEJDERE (74) JORDBRUGSTEKNIKERE (75) JOURNALISTER (76) JURISTER/ØKONOM CHEF (77) JURISTER/ØKONOMER (78) KADETTER (79) KANTINEL./RENG.INSP. (80) KANTINELEDERE (81) KIROPRAKTORER (82) KLINISK LEKT/LÆRERE (83) KLINISK PROFESS CHEF (84) KLINISK PROFESSORER (85) KOKKE/KOGERSKER (86) KONS.TEKN./KONDUKTØR (87) KONSULENTER (88) KONTORFUNK.(TIMELØN) (89) KONTORFUNKT. BHT (90) KONTORFUNKTIONÆRER (91) KONTORPERSONALE (92) KONTORPERSONALE BANE (93) KONTORPERSONALE DSB (94) KONTORPERSONALE DSB (95) KORASSISTENTER (96) KORRESPONDENTER (97) KVARTERMESTRE (98) KØKKENASSISTENTER (99) KØKKENLEDERE (100) KØKKENMEDARBEJDERE (101) KØRELÆRERE (102) LAB.FUNKTIONÆRER (103) LABORATORIEMESTRE (104) LAGER- OG HANDELSARB Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 18

19 (105) LANDINSPEKTØRER (106) LANDINSPEKTØRER CHEF (107) LANDMÅLINGSTEKNIKERE (108) LASTBILCHAUFFØRER (109) LED/LÆR. PROD.SK. (110) LEDERE OG LÆRER CHEF (111) LEDERE OG LÆRERE (112) LÆGER (VEDERLAGSLØN) (113) LÆGER I STATEN (114) LÆGER I STATEN CHEF (115) LÆGER V/HØJERE CHEF (116) LÆGER V/HØJERE LÆRE. (117) LÆR/LED V.EFTERSK.MV (118) LÆRERE (CIVILUDD.) (119) LÆRERE M.FL. GRUNDSK (120) LÆRERE ST.TEATERSK. (121) LÆRERE V SKOVSKOLEN (122) LÆRERE VED CENTRE (123) LÆRERE VED DDF (124) LÆRERE, SELVEJEINST. (125) LÆRERE,ERGO-FYSIO.SK (126) LÆRERUDD. I STATEN (127) LÆRLINGE OG EFG-ELEV (128) MAGISTRE (129) MAGISTRE CHEF (130) MAGISTRE ERHVERVSSK. (131) MASKINCHEFER (132) MASKINMESTRE (133) MEJERIINGENIØRER (134) MELLEMLEDERE (135) MIL.TJENESTEMÆND (136) MILITÆRE MEKANIKERE (137) MUSIKASSISTENTER (138) MUSIKERASS.(TIMELØN) (139) MUSIKERE KGL. KAPEL (140) O.ENSK.ANS TOLD/SKAT (141) OBSERVATORER (142) OFF. RÅD.TJM. (CF) (143) OFFICERER (144) OFFICERER PILOTLØN Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 19

20 (145) OFFICERER PÅ KONTR. (146) OFFICERER RÅD.TJ. (147) OFFICERER TJM.ANS. (148) OK-ANSAT. ANDRE (149) OK-ANSAT. FASTANSAT (150) OMRÅDELEDERE (151) OMSORGSMEDARBEJDERE (152) OPERASANGERE (153) OVERDYRLÆGER (154) OVERSTYRMÆND M.FL. (155) PARKERINGSKONTROLLØR (156) PEDELLER - ARB.MÆND (157) PEDELLER OG RETSBUDE (158) PERSONALE VED D.K.T. (159) PH.D. STUDERENDE (160) PHARE-EKSPERTER (161) PICCOLO/PICCOLINE (162) PLANTEKONTROLLØRER (163) PRAKTIKLÆRERLØN (164) PRÆSTER (165) PSYK.KONS.TIMELØN (166) RADIOTELEGRAFISTER (167) REDNINGSPERSONEL (168) REDNINGSPERSONEL (169) RENGØRINGSASS. (170) RENGØRINGSASSISTENT (171) RENGØRINGSASSISTENT (172) REPETITØR KGL.TEATER (173) RESTAURATIONS/BUTIK. (174) SANITØRER (175) SCENETEKNIKERE (176) SERVICEMEDARBEJDERE (177) SKIBSASS. I ESBJERG (178) SKIBSASSISTENTER BHT (179) SKIBSASSISTENTER MFL (180) SKIBSFØRER (181) SKIBSPERSONEL (182) SKOVARBEJDERE (183) SKOVTEKNIKER (184) SKUESPILL./OPERASANG Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 20

21 (185) SLAGTERIARBEJDERE (186) SOCIALRÅDGIVERE (187) SPECIALARB.(TIMELØN) (188) SPECIALARBEJDERE (189) SPECIALARBEJDERE M.F (190) SPECIALLÆGEKONS CHEF (191) SPECIALLÆGEKONS. (192) STAMPERS. TJM.LIGN. (193) STAMPERSONALE M/RÅDH (194) STAMPERSONEL A-LØN (195) STAMPERSONEL CS (196) STAMPERSONEL K.PENS. (197) STAMPERSONEL RÅD.TJ. (198) STATIONSBETJENTE (199) STUDENTERUNDERVISERE (200) STYRMÆND,MASKINMESTR (201) SYGEPLEJERSKER (202) SYGEPLEJERSKER/RADIO (203) SYGEPLEJERSKER-RÅD. (204) SÆRL.AFLØN.TIMELØN (205) SÆRLIG AFLØNNET SKTR (206) SÆRLIGT AFLØNNEDE (207) SÆRPRÆSTER (208) SÆRSK.VEDERLÆGGELSE (209) TANDLÆGER (210) TANDLÆGER CHEF (211) TEATERTEKNIKERE (212) TEKN.PERSONALE DKT (213) TEKNISKE LEDERE (214) TEKNISKE TEGNERE (215) TERMINALARBEJDER (216) TILSYNSFUNKTIONÆRER (217) TIMELÆRER/VIKARER (218) TIMELÆRERE HANDELSSK (219) TIMELÆRERE TEKNISKSK (220) TIMELØNNEDE (221) TJENESTEM. TOLD/SKAT (222) TJENESTEMANDSLIGN. (223) TJENESTEMÆND (224) TJENESTEMÆND(ÅREMÅL) Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 21

22 (225) TJENESTEMÆND-PP (226) TJM.ANS. MEKANIKERE (227) TJM.ANS.STAMPERSONEL (228) TJM.ANS.STAMPERSONEL (229) TJM.LIGN KGL. TEATER (230) TOGRENGØRINGSASS. (231) TOLKE (232) TRAFIKDISPONENTER (233) UDDANNELSESKONSULENT (234) UNDERVISN.ASSISTENT (235) UV.ASS.FODTERAPEUTSK (236) VAGT- OG SIKKERHEDSF (237) VEDERLAGSL. PENSION. (238) VEDERLAGSLØNNEDE (239) VETERINÆRSTUDERENDE (240) VTS-PERSONEL (241) VÆRKSTEDSASS./LEDERE (242) VÆRKSTEDSFUNKTIONÆR (243) ØKONOMAER I ALT alle ansatte Ved ikke 23. Hvor mange kvinder og mænd har forvaltningsorganet ansat i følgende ledelses kategorier? Angiv venligst antallet af kvinder og mænd på de respektive niveauer K M (1) Niveau 1 (Departementchefer og direktører. Lønramme 39 og op) (2) Niveau 2 (Højere mellemledere f.eks. afdelingschefer. Lønramme 38) (3) Niveau 3 (Lavere mellemledere f.eks. kontorchefer, special- og chefkonsulenter. Lønramme 36-37) (4) Øvrige ansatte uden ledelsesansvar (under lønramme 36) (5) Ved ikke 24. Hvor mange af personerne på Niveau 3 er ledere med personaleansvar? K M (1) (2) Ved ikke Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 22

23 25. Hvor mange medarbejdere sendte forvaltningsorganet sidste år på før-lederkursus eller et tilsvarende forløb for potentielle ledere? (1) Antal kvinder på før-lederkursus: (2) Antal mænd på før-lederkursus: (3) Ingen (4) Ved ikke Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 23

24 3. Andre forhold, herunder køns-mainstreaming Vejledning. I dette afsnit bedes I beskrive, hvilke andre forhold, der har relevans for ligestillingsindsatsen. Det kan fx være initiativer eller aktiviteter, der tager sigte på at forbedre ligestillingssituationen for borgere eller interessenter inden for forvaltningsog forretningsområdet. Det kan også være allerede opnåede resultater. Overordnede eksempler på projekter og initiativer kan være: sundhedskampagner, konferencer om social arv, arbejdsgrupper om hjemløshed eller hjemmesider om vold, som har øget ligestilling som direkte eller indirekte mål. Hvis der er gennemført kønsmainstreaming-initiativer, kan de beskrives i den sidste sektion, hvor der spørges til deciderede kønsmainstreaming initiativer. 26. Har I i forvaltningsorganet aktiviteter, projekter eller initiativer, hvor I direkte eller indirekte arbejder med et kønsperspektiv i forhold jeres sagområder / borgere (fx at arbejde på at få flere drenge til at benytte børnebibliotekerne, eller få flere kvinder til at blive iværksættere o.l.)? (1) Ja (2) Nej Hvis ja: Giv venligst eksempler på sådanne aktiviteter, initiativer eller projekter? Initiativ / aktivitet A: (1) Initiativets titel (2) Initiativets baggrund (3) Initiativets formål (4) Initiativets indhold og resultat Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 24

25 Initiativ / aktivitet B: (1) Initiativets titel (2) Initiativets baggrund (3) Initiativets formål (4) Initiativets indhold og resultat Initiativ / aktivitet C: (1) Initiativets titel (2) Initiativets baggrund (3) Initiativets formål (4) Initiativets indhold og resultat Man skal kunne udfylde op til 10 eksempler, der åbner sig en ny kasse hver gang man afslutter en. Hvis man ikke ønsker at udfylde en ny kasse skal man kunne gå videre. Køns-mainstreaming Hvad er køns-mainstreaming? Ifølge Ligestillingslovens 4 skal alle offentlige myndigheder indarbejde ligestilling i forvaltningen og planlægningen. Dette, at ligestilling skal tænkes ind i det daglige arbejde, kaldes også for køns-mainstreaming eller for mainstreaming strategien. At køns-mainstreame sin forvaltning eller institution betyder derfor, at man systematisk tænker køn ind i de beslutninger man træffer, og at man har et kønsmæssigt oplyst vidensgrundlag at træffe beslutninger på baggrund af. 27. Har forvaltningsorganet en samlet strategi, procedure eller plan for køns-mainstreaming? (1) Ja (2) Nej Hvis ja, beskriv venligst kort strategiens indhold: Hvis ja, hvor er køns-mainstreamingstrategien forankret? Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 25

26 28. Har forvaltningsorganet igangsat et eller flere køns-mainstreamingsinitiativer, herunder fx initiativer der retter sig mod opbygningen af faglige kompetencer til at mainstreame? (1) Ja (2) Nej Hvis ja, Beskriv venligst mainstreamingsinitiativerne et efter et med angivelse af baggrund, formål og indhold Mainstreamingsinitiativ A (1) Initiativets titel (2) Initiativets baggrund (3) Initiativets formål (4) Initiativets indhold og resultat Mainstreamingsinitiativ B: (1) Initiativets titel (2) Initiativets baggrund (3) Initiativets formål (4) Initiativets indhold og resultat Mainstreamingsinitiativ C: (1) Initiativets titel (2) Initiativets baggrund (3) Initiativets formål (4) Initiativets indhold og resultat OBS: Man skal kunne angive op til 10 initiativer boksene åbner sig kun én efter en. OBS! Spørgsmål 29 til 34 besvares ikke af kommuner og amter, der går til spørgsmål 35. Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 26

Personaleomsætnings- statistik 2000 2001. for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik 2000 2001. for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2000 2001 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2000-2001 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1.

Læs mere

Ligestillingsredegørelsen vedtages af byrådet, inden redegørelsen sendes til ministeren for ligestilling.

Ligestillingsredegørelsen vedtages af byrådet, inden redegørelsen sendes til ministeren for ligestilling. 2 Formålet med ligestillingsredegørelsen er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen i kommunen, og at give indblik i byrådets indsats for at fremme ligestilling af kvinder og mænd. Redegørelsen

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Nordfyns Kommune

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Nordfyns Kommune Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Nordfyns Kommune 1 Indledning Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen

Læs mere

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier.

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt AKADEMIKERE 3.212 4.711 1.120 107 9.150 AGRONOMER, HORTONOMER OG LANDSKABSAR 40 108 14 3 165

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 Ligestillingsstatistik 2004 for Styringsgruppe: Direktør den kommunale sektor Hans Simmelkjær formand 1. udgave, 1. oplag 2005 Københavns Kommune Kontorchef

Læs mere

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 Notat Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 1. Hovedkonklusioner Hovedkonklusionerne for Videnskabsministeriets

Læs mere

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning 3a 1 Arkitekter Staten Mand Gruppe 1 45 18,23 19,83 3a 1 Arkitekter Staten Kvinde Gruppe

Læs mere

Seniorordninger O.11 11-05-2011

Seniorordninger O.11 11-05-2011 Seniorordninger Administrativt område 30.01 Aftale om aflønning af chefer 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune 30.11 og Overenskomst og aftale for kontorpersonale

Læs mere

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: 2011-23023 Doknr. 2011-156894 2011 Kommunalbestyrelsen, 15.12. 2011 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner

Læs mere

LØNSTATISTIK - Februar 2005

LØNSTATISTIK - Februar 2005 - Februar 2005 Med denne lønstatistik gives der adgang til oversigtstal for lønforholdene i Københavns Amt. I lønstatistikken kan du finde tal for, hvor stor lønudviklingen har været for de ansatte fra

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Byrådsservice Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2013 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling af

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Aarhus Universitet 1 Indhold Status om ligestilling fra Aarhus Universitet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Aarhus Universitet Vores gode eksempler for

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Copenhagen Business School 1 Indhold Status om ligestilling fra Copenhagen Business School 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Copenhagen Business School Vores

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Svendborg Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Svendborg Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Svendborg Kommune Vores gode eksempler for Svendborg

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af steen.wistoft@skat.dk for SKAT 2013-10-31 14:25 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 1998 Styringsgruppe: Kontorchef for den kommunale sektor Kjeld Fisker, formand Københavns kommune 1. udgave, 1. oplag 2001 Kontorchef Det fælleskommunale

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold.

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold. Notat 27. oktober 2005 Finansministeriets ligestillingsrapport 2005 Finansministeriets koncern består af departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Institutionerne

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2000 Styringsgruppe: Kontorchef for den kommunale sektor Kjeld Fisker, formand Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2002 Kontorchef? Det fælleskommunale

Læs mere

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 Kilde: foodculture.dk/samfund_og_forbrug 1 Baggrund Formålet med de kommunale ligestillingsredegørelser 2013 er at gøre status for ligestillingsindsatsen

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriets. Ligestillingsrapport. November 2003

Økonomi- og Erhvervsministeriets. Ligestillingsrapport. November 2003 Økonomi- og Erhvervsministeriets Ligestillingsrapport November 2003 Revideret januar 2004 1 1. Indledning Det fremgår af Ligestillingslovens 5, at alle ministerier samt statslige institutioner og virksomheder

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Mette Lunau Larsen Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2011 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2004 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2005 Kontorchef Det Fælleskommunale

Læs mere

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 24. august 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Næstved Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Næstved Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Næstved Kommune Vores gode eksempler for Næstved Kommune

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Middelfart Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Middelfart Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Middelfart Kommune Vores gode eksempler for

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af lsu@ens.dk for Energistyrelsen 2013-11-05 11:11 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af ali@modst.dk for Statens Administration 2013-11-08 08:37 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. Overenskomster indgået med enkelte organisationer:

I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. Overenskomster indgået med enkelte organisationer: 1 KL AMTSRÅDSFORENINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE Den 21. marts 2002 kl. 16.15 I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. DKK Overenskomster indgået

Læs mere

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af mlmo@phmetropol.dk for Professionshøjskolen Metropol 2013-11-07 18:18 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Læs mere

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER 01 OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13 00 OAO@OAO.DK WWW.OAO.DK OAO VARETAGER INTERESSER FOR MEDLEMSORGANISATIONER MED CA. 400.000 MEDLEMMER ANSAT I STAT,

Læs mere

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune Notat Til: Ansættelsesudvalget Den 8. august 2008 Århus Kommune Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer i Århus Kommune Borgmesterens Afdeling I forbindelse med af ansættelse af

Læs mere

DET FÆLLESKOMMUNALE LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11

DET FÆLLESKOMMUNALE LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11 ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over stillingsgruppernes (overenskomstområdernes) fordeling på organisationer... s. 1 Tabel 1... s. 51 fordelt på organisationer

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Skive Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Skive Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Skive Kommune Vores gode eksempler for Skive Kommune 6

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af eri@kulturstyrelsen.dk for Kulturstyrelsen 2013-11-08 14:27 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til pensionsindbetaling HJÆLPEN ER LIGE VED HÅNDEN Vi vil gerne gøre indbetaling og administration af din medarbejders pension så nem

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af jkn@ishoj.dk for Ishøj Kommune 2013-12-06 13:03 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Aalborg Universitet 1 Indhold Status om ligestilling fra Aalborg Universitet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Aalborg Universitet Vores gode eksempler for

Læs mere

Stilling betegnelse Antal Ny stillingsbetegnelse Kommentar Affaldskonsulent 1? akademiker 1? Amt 7? Arkivleder 1? Beredskabsinspektør 1? B-leder 1?

Stilling betegnelse Antal Ny stillingsbetegnelse Kommentar Affaldskonsulent 1? akademiker 1? Amt 7? Arkivleder 1? Beredskabsinspektør 1? B-leder 1? Stilling betegnelse Antal Ny stillingsbetegnelse Kommentar Affaldskonsulent 1? akademiker 1? Amt 7? Arkivleder 1? Beredskabsinspektør 1? B-leder 1? brandmester ov. holdleder 3? Bygningskonstruktør 2? cand.

Læs mere

Notat. Middelfart Byråd. Dato: 2. september 2011 Sagsnr.: 201103919-3. Ligestillingsredegørelse

Notat. Middelfart Byråd. Dato: 2. september 2011 Sagsnr.: 201103919-3. Ligestillingsredegørelse Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Middelfart Byråd Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5013 Fax +45 8888 5501 Grete.uhrbrand@middelfart.dk Dato: 2. september Sagsnr.:

Læs mere

Endelig_liste. Erhvervsgruppe Stilling Disco88

Endelig_liste. Erhvervsgruppe Stilling Disco88 Erhvervsgruppe Stilling Disco88 Akademisk arbejde: Projektleder 1237 Aktuar 2121 Statistiker 2122 It-ingeniør 2131 Arkitekt 2141 Byggesagsbehandler 2141 Anlægsingeniør 2142 Bygningsingeniør 2142 Energikonsulent

Læs mere

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde.

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde. Til Rikke Lauritzen (MB) Svar på forespørgsel vedr. køn, ligestilling, barsel osv. fra 2000 til i dag Kære Rikke Lauritzen 08-09-2008 Sagsnr. 2008-109245 Dokumentnr. 2008-481961 Tak for din henvendelse

Læs mere

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE Baggrund for ligestillingspolitikken Københavns Kommune betragter mangfoldighed som et aktiv. Fremme af ligestilling med hensyn til

Læs mere

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Hovedrapport Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Oktober 2014 Indhold Hovedrapport... 1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Februar 2013 Indhold 1. Indledning En ny strategi for ligestillingsvurdering.... 3 2. Strategiens indsatsområder.... 7 2.1 Styrket ligestillingsvurdering....................................................................8

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage

Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage Cirkulære om Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage 2013 Cirkulære af 14. juni 2013 Modst.nr. 016-13 J.nr. 13-520-26 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 3

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 17.09.2015 Sagsbeh: RFJ/BR/CH Økonomiafdelingen/HRafdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Beskæftigelsesministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Beskæftigelsesministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning har en fælles ligestillingspolitik, som gælder for hele ministerområdet. Målet er at sikre som en attraktiv arbejdsplads for både mænd og kvinder, hvor arbejdsliv

Læs mere

Kritiske succesfaktorer for høj brugertilfredshed og effektivitet i Servicedesken Erfaringer fra Koncernservice, Københavns kommune

Kritiske succesfaktorer for høj brugertilfredshed og effektivitet i Servicedesken Erfaringer fra Koncernservice, Københavns kommune KONCERNSERVICE SERVICEINDGANG IT 1 Kritiske succesfaktorer for høj brugertilfredshed og effektivitet i Servicedesken Erfaringer fra Koncernservice, Københavns kommune Anne Boll, Enhedschef for IT Rådgivning

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Modtager(e): Ministeren for Ligestilling og Kirke. Ligestillingsrapport 2013 for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Modtager(e): Ministeren for Ligestilling og Kirke. Ligestillingsrapport 2013 for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Notat Modtager(e): Ministeren for Ligestilling og Kirke Ligestillingsrapport 2013 for Innovation og Videregående 1. Indledning Efter Ligestillingslovens 5 stk. 4 skal den enkelte ressortminister udarbejde

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Rambøll Management Struktur for dagens præsentation

Læs mere

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT Indledning Udenrigsministeriet har tiltrådt charteret, fordi mangfoldighed er et vigtigt strategisk indsatsområde for ministeriet. Det er ministeriets

Læs mere

KORT 4 KORT 3. De fleste mennesker ville prøve at. De fleste mennesker ville prøve. på at være reelle. udnytte mig. Man kan ikke være for forsigtig 00

KORT 4 KORT 3. De fleste mennesker ville prøve at. De fleste mennesker ville prøve. på at være reelle. udnytte mig. Man kan ikke være for forsigtig 00 KORT 3 Man kan ikke være for forsigtig 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 De fleste mennesker er til at stole på 10 KORT 4 De fleste mennesker ville prøve at udnytte mig De fleste mennesker ville prøve på at

Læs mere

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Til Medlemmerne af Ligestillingsudvalget Udviklingsafdelingen Toftevej 43 Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Veje Pedersen Direkte 7257 7457 pvp@jammerbugt.dk 28.

Læs mere

PersonalePol. rent 2003 05/08/03 14:05 Side 1. Personalepolitisk Regnskab 2003 Københavns Kommune

PersonalePol. rent 2003 05/08/03 14:05 Side 1. Personalepolitisk Regnskab 2003 Københavns Kommune PersonalePol. rent 05/08/03 14:05 Side 1 Personalepolitisk Regnskab Københavns Kommune PersonalePol. rent 05/08/03 14:05 Side 2 INDHOLD FORORD Københavns Kommunes Værdigrundlag København er som Danmarks

Læs mere

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013 medlemsbidrag Beløb i mio. kr. Markedsandel i pct. Koncern PFA Pension 24.773 19 Danica Pension 16.837 12,6 Nordea Liv A/S 12.193 9,1 PensionDanmark

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, så en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger, som ville

Læs mere

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011.

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Charter for flere kvinder i ledelse Der skal flere kvinder i ledelse i offentlige og private virksomheder.

Læs mere

Rapport om køn og ligestilling på arbejdsmarkedet i Grønland 2011

Rapport om køn og ligestilling på arbejdsmarkedet i Grønland 2011 Rapport om køn og ligestilling på arbejdsmarkedet i Grønland 2011 Statistik på offentlige og private arbejdspladser samt offentlige råd, nævn og udvalg Ligestillingsområdet (IKINN) Oktober 2011 1. Indledning...

Læs mere

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Gross premiums and member contributions

Gross premiums and member contributions Danish Insurance Association Life insurance companies by group affiliation - Market shares 2013 Group affiliation Premium income adjusted for provisions in DKK-m member Market share in per PFA Pension

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

09.20 O.08 8/2010 Side 1. Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

09.20 O.08 8/2010 Side 1. Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 ftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Område, definition og formål... 3 1. ftalens område... 3 2. Definition og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

I alt 2.766.965. Heraf livsforsikringsselskaber 2.013.190 Heraf tværgående pensionskasser 646.091

I alt 2.766.965. Heraf livsforsikringsselskaber 2.013.190 Heraf tværgående pensionskasser 646.091 for pensionskoncerner 2014 Der findes yderligere data på de øvrige ark 1 PFA Pension 408.477 2 Danica Pension 315.579 3 Sampension 257.357 4 Nordea Liv A/S 213.360 5 PensionDanmark 170.951 6 Industriens

Læs mere

Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet

Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet 1. Udenrigsministeriets interne ligestillingsarbejde Ministeriets handlingsplaner på området Ministeriet har

Læs mere

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé NYHED S BREV Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 1 maj 2 Resumé Ledighedsprocenten for Kommune var i 99 på 7,2 pct. Ledigheden i Kommune 99, samt de nyeste ledighedstal

Læs mere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE SUNDHEDSKARTELLETS KORTE VERSION LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE SUNDHEDSKARTELLETS KORTE VERSION LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE SUNDHEDSKARTELLETS KORTE VERSION 1 Lønkommissionens redegørelse - Sundhedskartellets korte version Redaktion: Sundhedskartellet Forsidefoto: Ricky John Molloy Layout: Sundhedskartellet

Læs mere

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at Lederlønpolitik Dansk Psykolog Forenings overordnede mål at, sikre bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår for ledere. Dette sker gennem overenskomstforhandlinger på det offentlige og private område og

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Baselinerapport for Skatteministeriets koncern Charter for flere kvinder i ledelse

Baselinerapport for Skatteministeriets koncern Charter for flere kvinder i ledelse Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR nr. 17146815 EAN nr. 5798000033757 www.skm.dk J.nr. Baselinerapport for Skatteministeriets koncern Charter for flere kvinder

Læs mere

Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger

Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger Maj 2015 INDLEDNING Nærværende bilag udfolder den statslige definition af. Der skal anvendes to principper til at fastslå, om en omkostning er en del

Læs mere

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Hvilken funktion har du? Hvilken afdeling kommer du fra? Handlinger på personaleområdet: 1. Har I målsætninger eller måltal for ligestilling af mænd og kvinder

Læs mere

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014 LØN OG PENSION KL 1. oktober 2014 HK Kommunal september 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

Dagsorden. Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune. Der afholdes møde den 10. december 2009 kl. 15.30 i lokale 83 på rådhuset i Aabybro.

Dagsorden. Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune. Der afholdes møde den 10. december 2009 kl. 15.30 i lokale 83 på rådhuset i Aabybro. Udviklingsafdelingen Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Mette Ankjær Jensen Direkte 7257 7464 met@jammerbugt.dk 01-12-2009 Sagsnr.: 1849-49352

Læs mere

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Den gennemsnitlige dansker tjener mest i slutningen af 40'erne, men set over de forskellige uddannelsesgrupper er der faktisk stor forskel på, hvornår

Læs mere

Søren Peter Lund Arbejmiljøkonferecen 2013

Søren Peter Lund Arbejmiljøkonferecen 2013 Støj og stress Søren Peter Lund Arbejmiljøkonferecen 2013 Hvem er udsat for støj i arbejdsmiljøet? Er du udsat for støj, der er så høj, at du må råbe for at tale sammen med en, der står lige ved siden

Læs mere

Udarbejdelse af ligestillingsmål for kønsbalanceret ledelse i Københavns Kommune. Inge Henningsen, Statistikker

Udarbejdelse af ligestillingsmål for kønsbalanceret ledelse i Københavns Kommune. Inge Henningsen, Statistikker Udarbejdelse af ligestillingsmål for kønsbalanceret ledelse i Københavns Kommune. Inge Henningsen, Statistikker Notat udarbejdet til møde i Københavns Kommunes ligestillingsudvalg den 10. april 2013. Københavns

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten. Beskrivelse af opgaven

Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten. Beskrivelse af opgaven Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 22 68 85 65 lige@lige.dk www.lige.dk Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten Ligestillingsafdelingen Dato: 28. december

Læs mere

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Baggrund: Mobilitetsundersøgelsen er aftalt i AC-forliget (OK 05), hvoraf det bl.a. fremgår at parterne er enige om,

Læs mere

Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Registeranalysen

Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Registeranalysen Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Registeranalysen Lotte Bøgh Andersen Ingvild Olsen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Vibeke Lehmann Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Indhold 1.

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Område, definition og

Læs mere

Mangfoldighed. - plads til alle. Kønsligestillingspolitik for Aalborg Kommune 2012-2016

Mangfoldighed. - plads til alle. Kønsligestillingspolitik for Aalborg Kommune 2012-2016 Mangfoldighed - plads til alle Kønsligestillingspolitik for Aalborg Kommune 2012-2016 Indhold Forord 3 Status 4 Politikkens opbygning 4 Opfølgning 4 Ligestilling i børnehøjde 5 Mål 5 Sådan kan du som medarbejder

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Struktur 1 2 3 4 5 6 7 Indledning og hovedresultater

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2013 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere