Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner"

Transkript

1 Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner Vejledning Kommuner, amter, statslige virksomheder og institutioner, styrelser og departementer kan fra 2003 anvende dette skema til at indberette deres ligestillingsredegørelse. I skemaet bruger vi betegnelsen forvaltningsorgan som en samlebetegnelse for kommuner, amter, statslige virksomheder og institutioner, styrelser og ministeriernes departementer. Når I svarer på spørgsmålene, skal I have udgangspunkt i egen forvaltningsenhed: 1) Hvis I er en kommune eller et amt, skal I svare på vegne af alle institutioner i det pågældende amt / den pågældende kommune dvs. at der afgives en samlet besvarelse for hele amtskommunen eller kommunen. 2) Hvis I er en styrelse, er styrelsen at betragte som forvaltningsorganet, og I skal således svare på vegne af hele styrelsen. 3) Hvis I er et departement, skal I svare på vegne af departementet 4) Det samme gælder, hvis I fx er et direktorat, en statslig virksomhed eller institution I skal svare på vegne af hele direktoratet/ den statslige virksomhed eller institutionen. I skemaet anvender vi eksempler de er typisk angivet i parentes. Vi vil gerne understrege, at der er tale om eksempler til inspiration. I behøver således ikke at gøre nøjagtig det, eksemplet viser, for at kunne svare ja til spørgsmålet. Maj 2003

2

3 1. Ligestillingspolitik Vejledning til afsnit 1, ligestillingspolitik Vi gør igen opmærksom på, at betegnelsen forvaltningsorgan er brugt som en samlet betegnelse for kommuner, amter, statslige virksomheder og institutioner, styrelser og ministeriernes departementer, jf. den forudgående vejledning. Vi gør også opmærksom på, at denne første del af skemaet alene handler om ligestillingspolitik på personaleområdet. Ligestillingspolitik vedrørende sagsområderne/ borgere behandles i skemaets afsnit 3 1. Er der i forvaltningsorganets personalepolitik et afsnit om ligestilling? (1) Ja (2) Nej 2. Har forvaltningsorganet en ligestillingspolitik beskrevet særskilt fra personalepolitikken? (1) Ja (2) Nej 3. Har forvaltningsorganet en eller flere handlingsplaner, hvor konkrete ligestillingsmæssige indsatsområder er beskrevet? (1) Ja (2) Nej Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 3

4 4. Har forvaltningsorganet et ligebehandlingsudvalg eller et ligestillingsudvalg? (1) Ja (2) Ja, men udvalget er ikke aktivt pt. (3) Nej (4) Ved ikke Kun til kommuner og amter: Hvis ja: er der politisk repræsentation i udvalget? (1) Ja (2) Nej OBS: Hvis forvaltningsorganet svarer nej eller ved ikke på både spørgsmål 1, 2 og 3 skal spørgsmål 5 besvares. Andre går til spørgsmål Beskriv venligst, hvordan forvaltningsorganet arbejder med ligestilling, og hvorledes I måler fremskridt og resultater på ligestillingsområdet. (Bemærk at der kun spørges om ligestillingspolitik rettet mod forvaltningsorganets ansatte)? OBS: Når besvarelsen er afgivet i spørgsmål 5, går respondenterne til spørgsmål 8, hvorefter de af dem, der er amtskommuner går direkte videre til spørgsmål 13, kommuner til spørgsmål 14 og statslige forvaltningsorganer til spørgsmål Hvilke af disse områder er berørt i forvaltningsorganets ligestillingspolitik/ personalepolitik/ handlingsplan for ligestilling? (Sæt gerne flere kryds) (1) Ligestilling af kvinder og mænd (1) Ligestilling af personer med handicap eller anden funktionsnedsættelse (1) Ligestilling af personer med anden etnisk baggrund end dansk (1) Ligestilling af personer med forskellig alder (seniorpolitik) (1) Ligestilling af personer med forskellig seksuel orientering (2) Ingen af ovenstående Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 4

5 7. Hvilke konkrete måltal eller målsætninger er beskrevet i ligestillingspolitikken / personalepolitikken / handlingsplanen for ligestilling? (Sæt gerne flere kryds) (1) Målsætninger om at fremme kønsblandede arbejdspladser. (1) Målsætninger om at fremme en kønsneutral rekruttering af personale. (Eksempelvis ved at have begge køn i ansættelsesudvalget, udarbejde kønsneutrale jobopslag) (1) Målsætninger om at fremme flere kvinder i ledelse (1) Målsætninger om at fremme en kønsneutral adgang til kompetenceudvikling (1) Målsætninger om at tilrettelægge arbejdet, så det passer både kvinder og mænd (1) Målsætninger om at skabe familievenlige arbejdspladser (1) Målsætninger om at skabe en rummelig eller mangfoldig arbejdsplads (1) Målsætninger om at skabe ligeløn (1) Målsætninger om at følge kvinder og mænds lønudvikling under Ny Løn (1) Måltal for kønsfordelingen på forvaltningsorganets arbejdspladser (Eksempelvis at der ikke må være mere end 70% af det ene køn på en arbejdsplads) (1) Måltal for den kønsmæssige fordeling på ledelsesposter (Eksempelvis at 30% af toplederne skal være kvinder) (1) Måltal for hvor mange personer af anden etnisk baggrund, der skal være ansat på forvaltningsorganets arbejdspladser (1) Måltal for hvor mange personer med handicap eller anden funktionsnedsættelse, der skal være ansat på forvaltningsorganets arbejdspladser (1) Andre målsætninger der har relevans for ligestilling: (1) Andre målsætninger der har relevans for ligestilling: (1) Andre målsætninger der har relevans for ligestilling: (1) Andre målsætninger der har relevans for ligestilling: (1) Andre målsætninger der har relevans for ligestilling: (1) Andre målsætninger der har relevans for ligestilling: (2) Ingen af ovenstående Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 5

6 8. Har forvaltningsorganet aktiviteter, projekter eller initiativer, hvor I direkte eller indirekte arbejder med et kønsperspektiv rettet mod jeres egen organisation / personalet (fx at få flere mandlige børnehavepædagoger, sikre flere kvinder i ledelse, indsatser for mere familievenlige arbejdspladser)? (1) Ja (2) Nej Hvis ja: Hvilke typer af aktiviteter eller initiativer er der tale om? Sæt gerne flere kryds Initiativer hvori der arbejdes for kønsblandede arbejdspladser Initiativer hvori der arbejdes for en kønsneutral rekruttering af personale Initiativer hvorigennem der arbejdes for flere kvinder i ledelse Initiativer hvorigennem der arbejdes for lige adgang til kompetenceudvikling Initiativer som handler om at tilrettelægge arbejdet, så det passer både kvinder og mænd Initiativer der skal være med til at skabe familievenlige arbejdspladser Initiativer der skal være med til at skabe en rummelig eller mangfoldig arbejdsplads Initiativer der skal være med til at skabe ligeløn Initiativer der skal følge kvinder og mænds lønudvikling under Ny Løn Initiativer der skal følge mænd og kvinders brug af barsel Initiativer der skal følge mænd og kvinders brug af barnets første sygedag Andre initiativer eller projekter, der har relevans for ligestilling internt i organisationen Andre initiativer eller projekter, der har relevans for ligestilling internt i organisationen Andre initiativer eller projekter, der har relevans for ligestilling internt i organisationen Andre initiativer eller projekter, der har relevans for ligestilling internt i organisationen Andre initiativer eller projekter, der har relevans for ligestilling internt i organisationen Ja, vi har sådanne initiativer rettet mod egen organisation / personalet OBS: Hver gang der krydses ja til en af ovenstående projekter / initiativer, åbnes en dialog boks, hvor man for hver aktivitet/ initiativ kan svare på: (1) Initiativets titel (2) Initiativets baggrund (3) Initiativets formål (4) Initiativets indhold og resultater Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 6

7 9. Hvordan måler forvaltningsorganet på fremskridt og resultater inden for ligestillingsområdet? (Sæt gerne flere kryds) (1) Vi gennemfører regelmæssigt medarbejderundersøgelser eller lign. undersøgelser, hvor vi blandt andet stiller spørgsmål, der relaterer sig til vores ligestillingsmæssige målsætninger (1) Vi udarbejder statistikker i forbindelse med ligestillingsredegørelserne hvert andet år (1) Vi udarbejder regelmæssigt statistikker, der belyser udviklingen (udover de statistik ker der udarbejdes i forbindelse med ligestillingsredegørelserne) (1) Vi gennemfører regelmæssigt kvalitative evalueringer/vurderinger (1) Andet: (2) Vi måler generelt ikke fremskridt og resultater på ligestillingsområdet 10. Hvor er ansvaret for ligestillingsarbejdet forankret? (sæt gerne flere kryds) (1) Forvaltningsorganets politiske ledelse (1) Forvaltningsorganets øverste administrative ledelse (1) Personaleafdelingen (1) De decentrale ledere (1) Ligebehandlingsudvalget / ligestillingsudvalg med politisk deltagelse (1) Ligebehandlingsudvalget / ligestillingsudvalg uden politisk deltagelse (1) Samarbejdsudvalget (eller tilsvarende udvalg med deltagelse af ledelse og medarbejdere) (1) Andre: (2) Ansvaret er ikke placeret OBS. Spørgsmål 11 besvares kun af statslige forvaltningsorganer, undtagen departementer der går til spørgsmål 12. Amtskommuner går til spørgsmål 13 og kommuner går til spørgsmål Indgår ligestillingsspørgsmål som en del af forvaltningsorganets resultatkontrakt? (1) Ja (2) Nej Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 7

8 OBS. Statslige forvaltningsorganer, undtagen departementer, går nu til spørgsmål 22. Spørgsmål 12 besvares kun af departementer. 12. Indgår ligestillingsspørgsmål som en del af én eller flere lederes resultatkontrakter? (1) Ja (2) Nej OBS. Departementer går nu til spørgsmål 22. Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 8

9 2. Personalet Vejledning til afsnit 2, Personalet I dette afsnit spørges der til kvantitative oplysninger om personalet. I forhold til at indplacere personalet på 1) stillingskategorier og 2) ledelsesniveauer har vi valgt at anvende de inddelinger, som de respektive dataleverandører i forvejen opererer med. I forhold til kommunerne har vi brugt de kategoriseringer, som KMD opererer med. I forhold til amterne har vi anvendt de kategoriseringer, FLD bruger. Endelig anvender vi i forhold til staten de personalekategorier, som Personalestyrelsen anvender. Inddelingen på stillingsniveauer er dermed meget detaljeret. I den efterfølgende bearbejdning af tallene, som PLS RAMBØLL foretager når alle amter/kommuner/ institutioner har afsluttet deres indtastning, vil de detaljerede kategorier imidlertid blive slået sammen til færre og mere sammenlignelige kategorier. I boksene skal der angives absolutte tal, altså det faktiske antal af mænd og kvinder i de respektive kategorier. Procenttallene beregnes automatisk, og vil fremgå når besvarelsen af skemaet er afsluttet. OBS: Spørgsmål 13 besvares kun af amtskommuner. Kommuner går til spørgsmål 14 og statslige respondenter går til spørgsmål Hvor mange kvinder og mænd har forvaltningsorganet ansat i følgende stillingskategorier? Angiv venligst det absolutte antal kvinder og mænd (Udfyld kun de relevante felter) Stilling Kvinder Mænd (1) Akademikere (2) Amtsbetjente/pedeller, ARF (3) Arbejds-, vej- og gartnerformænd (4) Audiologiassistenter og elever Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 9

10 (5) Beredskabspers. i basis- og mesterstilling (6) Beredskabspers. i chef/lederstillinger (7) Beredskabspersonale, Kbh (8) Betjente, underformænd og medhjælpere, kbh (9) Bibliotekarer, ikke-faguddannede (10) Bibliotekarer, incl. Ledere (11) Biografledere og direktører (12) Brandpersonale, deltidsbeskæftiget (13) Buschauffører m.v. (14) Bygningskonstruktører (15) Børne-/ungdoms-/plejehj.konsulenter, Kbh (16) Chefer, ARF (17) Chefer, KL (18) Chefer, miljø- og levnedsmiddelkontrol (19) Dagplejeledere m.fl. (20) Dagplejere (21) Edb-personale, ARF (22) Edb-personale, Kbh (23) Egu-elever, praktikaftale (24) Ejendomsfunktionærer (25) Ergo- og fysioterapeuter m.v., KL (26) Ernærings- og husholdningsøkonomer (27) Flyvepladspersonale (28) Formænd, mestre, skolebetjente, Kbh (29) Fotografer (30) Gasmekanikere, naturgasselskaber (31) Grafisk personale (32) Hal-. Stadion- og idrætsinspektør (33) Handicapledsagere (34) Husassistenter, ARF, KL (35) Husholdningsledere (36) Håndværkere (37) Håndværkere, tjenestemænd, Kbh (38) Jordemødre (39) Journalister (40) Kantineledere/rengøringsledere/-chefer (41) Kedel- maskin- og motorpassere (42) Konserveringsteknikere og formgivere (43) Kontor- og edb-personale, ARF, KL, Frb (44) Kontoradministrativt personale, Kbh Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 10

11 (45) Kort- og landmålingsteknikere (46) Køkkenass.-/økonomaer m.fl., KL, Kbh, Frb (47) Køkkenassistentelever (48) Laborantelever (49) Laboratorium- og miljøpersonale (50) Ledende brandpersonale, Kbh (51) Ledende servicepersonale (52) Ledende værkst.pers. mv., klientværkst (53) Ledere/mellemledere v. komm. ældreforsorg (54) Legepladspersonale (55) Læge., spec.læge- og tandlægekonsulenter (56) Lægesekretærer, ARF, KL, Frb (57) Lærere m.fl. ved sygeplejeskoler m.v. (58) Lærere m.fl., folkeskolen (59) Lærere m.fl., vidtg. Specialundv. m.m (60) Lærere, gymn./hf-kurser (61) Maritimt personale (62) Maskinmestre, Frb (63) Maskinmestre, Kbh (64) Maskinmestre/sygehusmaskinmestre, ARF (65) Medicinstud. i underordnet lægestilling (66) Mesterstillinger m.v. (67) Miljøkontrollører ved miljøkontrollen (68) Miljøteknikere, ARF (69) Museumspersonale (70) Musikere m.fl., landsdelsorkestre (71) Musikskoleledere (72) Musikskolelærere (73) Neurofysiologiassistenter og elever (74) Oldfrueassistenter (75) Omsorgs- og pædagogmedhjælpere (76) Overlæger m.v., Kbh (77) Overlæger mv., sygehuse (78) Overtandlæger/tandlæger, sygehuse m.v. (79) Pedeller/skolebetjente, ARF (80) Pers. ansat v. HT, Arriva og bus-danmark (81) Pers. v. centralkommunernes trans.selsk (82) Personale v. komm. Forsyningsvirks. Mv. (83) Personale ved aftenskoler/fritidsunderv. (84) Personale ved teatre Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 11

12 (85) Pgu-elever (86) Piccoloer/piccoliner, ARF, Kbh, Frb (87) Portører/sygehusportører (88) Projektlønsans./pers. I off. arb.tilbud (89) Psykologiske konsulenter (90) Pæd. personale, daginst./klub/skolefr. (91) Pædagogisk personale, døgninst. Mv. (92) Pædagogiske konsulenter (93) Pædagogmedhjælpere (94) Pædagogstuderende (95) Radiografelever (96) Redderelever (97) Rengøringsassistenter, ARF, KL (98) Serviceass. m.fl. ved parkeringskorps (99) Serviceassistentelever (100) Servicemedarb./-assistenter v. sygehuse (101) Skov- og landskabsingeniører (102) Social- og sundhedspersonale (103) Socialpædagoger, hjemme-hos, Kbh (104) Socialrådg./socialformidlere (105) Specialarb./fagl. gartnere/brolæggere m.v. (106) Syersker (107) Syge- og sundhedspersonale, Arf (108) Syge- og sundhedspersonale, basisgr., KL (109) Syge- og sundhedspersonale, ledere, ARF (110) Syge- og sundhedspersonale, ledere, KL (111) Syge-, hjemme- og sundhedsplejersker, Frb (112) Sygehusapotekere (113) Sygehuslæger (hon.løn) (114) Sygeplejerskestuderende (praktikudd.) (115) Sygeplejerskeuddannet personale, Kbh (116) Tandklinikassistenter (117) Tandlæger (118) Tandplejere, KL, Kbh, Frb (119) Tekn.serv. medarb./-ledere, p-vagter, KL (120) Tekn.serv. medarb./led. & Arb.led., Frb (121) Teknisk personale, Kbh (122) Tekniske designere m.fl., ARF, KL, Frb (123) Tilsynsførende ass., forsorgshjem (124) Tilsynsførende læger, plejehjem Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 12

13 (125) Tolke (126) Trafikkontrollører/driftsassistenter (127) Underordnede læger (reservelæger) (128) Økonomaelever (129) Øvrige TOTAL - alle ansatte Ved ikke OBS. Spørgsmål 14 besvares kun af kommuner. Amtskommuner går til spørgsmål Hvor mange kvinder og mænd har forvaltningsorganet ansat i følgende stillingskategorier? Angiv venligst det absolutte antal kvinder og mænd (Udfyld kun de relevante felter) (1) Akademikerere øvrige (2) Administrativt personale (eksklusiv akademisk personale) (3) Agronomer (4) Apotekere, apoteksassistenter og defektricer (5) Arkitekter (6) Arbejdsmænd og specielarbejdere (7) Audiologiassistenter m.v. (8) Bibliotekarer akademikere (9) Bibliotekspersonale eksklusiv akademikere (10) Civilforsvars- og brandpersonale (11) Daginstitutionspersonale (12) Dagplejere (13) Døgninstitutions- og klientværkstedspersonale (14) EDB-personale (15) Flyvepladspersonale (16) Gartner/ brolægger/ dyre-/ skovbruger/ murer (17) Grafisk personale (18) Hal-/stadion og idrætspersonale (19) Havne- og færgepersonale (20) Hortonomer (21) Håndværkere (22) Ingeniører (23) Jurister og økonomer (24) Jordemødre (25) Journalister Kvinder Mænd Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 13

14 (26) Køkken og kantinepersonale (27) Laborant-, miljø- samt levnedsmiddelpersonale (28) Læger (29) Lærere (30) Lærere v/ sosu-uddannelser og sygeplejeskoler (31) Gymnasielærere (32) Magistre (33) Assistenter/mestre- og driftslederstillinger v. kommunal forsyningsvirksomhed (34) Museumspersonale (35) Musikskoleledere og musikskolelærere (36) Overportører/portører og sygehusportørere (37) Personale v/aftenskoler og fritidsundervisning (38) Personale v/ produktionsskoler (39) Psykologer (40) Rengøringspersonale (41) Servicemedarbejdere (42) Skovpersonale (43) Social og sundhedspersonale (44) Socialrådgivere og -formidlere (45) Tandklinikassistenter, tandplejere og tandteknikere (46) Tandlæger (47) Teknikere, bygningskonstruktører m.v. (48) Terapeuter, afspændingskategoger m.m. (49) Tolke (50) Øvrige TOTAL - alle ansatte Ved ikke 15. Hvor mange kvinder og mænd har forvaltningsorganet ansat i følgende ledelseskategorier? Angiv venligst antal kvinder og mænd på de respektive niveauer K M (1) Niveau 1 (Øverste ledelse. F.eks. (amts)kommunaldirektører, sygehusdirektører, administrerende direktører o.l.) (2) Niveau 2 (Højere mellemledere, fx forvaltningschefer, underdirektører) (3) Niveau 3 (Lavere mellemledere dvs. alle, der har et ledelsesansvar, uanset deres stillingsbetegnelse fx afdelingschefer, kontorchefer, institutionsledere, gruppeledere og formænd) (4) Øvrige ansatte uden ledelsesansvar (5) Ved ikke Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 14

15 16. Opdeling af lederniveau 3. Hvor mange af lederne på Niveau 3 er placeret centralt på rådhuset/amtsgården, og hvor mange er decentrale ledere? K M (1) Centralt ansatte mellemledere (2) Decentrale institutionsledere 17. Er (amts)borgmesteren en kvinde eller en mand? (I Københavns Kommune vedrører spørgsmålet overborgmesteren) (1) Kvinde (2) Mand 18. Hvordan er kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen / amtsrådet? (1) Antal kvinder i kommunalbestyrelsen / amtsrådet: (2) Antal mænd i kommunalbestyrelsen / amtsrådet: 19. Hvor mange kvinder og mænd er formænd for stående udvalg under kommunalbestyrelsen/amtsrådet (fx formand for teknik og byggeudvalget, formand for socialudvalget osv. osv.)? (1) Antal kvinder på kommunale / amtskommunale formandsposter: (2) Antal mænd på kommunale / amtskommunale formandsposter: 20. Hvor mange medarbejdere ansat i den centrale forvaltning sendte forvaltningsorganet sidste år på før-leder-kursus eller et tilsvarende forløb for potentielle ledere? (1) Antal kvinder på før-lederkursus: (2) Antal mænd på før-lederkursus: (3) Ingen (4) Ved ikke Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 15

16 21. Hvor mange decentralt ansatte medarbejdere sendte forvaltningsorganet sidste år på før-leder-kursus eller et tilsvarende forløb for potentielle ledere? (1) Antal kvinder på før-lederkursus: (2) Antal mænd på før-lederkursus: (3) Ingen (4) Ved ikke OBS: Spørgsmål 22 til 25 stilles kun til statslige respondenter. Kommuner og amter går til spørgsmål Hvor mange kvinder og mænd har forvaltningsorganet ansat i følgende stillingskategorier? (Udfyld kun de relevante felter) Kvinder Mænd (1) AF-KONSULENTER (2) AGRONOMER (3) AGRONOMER CHEF (4) ANSATTE, VAGAR LUFTH (5) ARKITEKTER (6) ARKITEKTER CHEF (7) BACHELORER (8) BALLETDANSERE (9) BANE- OG ELEKTROPERS (10) BEFALINGSM.BK.STAMP. (11) BIBLIOTEKARER (12) BIBLIOTEKARER CHEF (13) BILASSISTENTER (14) BILPRØVEASSISTENTER (15) BIOANALYTIKERE (16) BIOLOGASS/O.ASS. (17) BYGNINGSKONSTRUKTØR (18) CIVILØKONOMER (19) CIVILØKONOMER CHEF (20) DAKTYLOSKOPITEKNIKER (21) DEPOTTILSYNSFØRENDE (22) DISTRIKTSLÆGER (23) DYRLÆGER (24) DYRLÆGER CHEF Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 16

17 (25) EDB-MEDARB. HK (26) EDB-MEDARB. PROSA (27) EFG-ELEVER,TRANSPORT (28) EGU-ELEVER (29) EKSTERNE LEKTORER (30) ELEKTRIKER (31) ELEKTRIKER, ISTJEN. (32) ERHVERVSS.KANDIDATER (33) ERHVERVSVEJLEDERE (34) FAGFOTOGRAFER (35) FAGLÆRER KLINIKASS. (36) FAGLÆRERE V/SPEC.SK. (37) FAGLÆRTE ARB.(TIM.) (38) FAGLÆRTE ARBEJDERE (39) FARMACEUTER (40) FARMACEUTER CHEF (41) FARMAKONOM/DEFEKTRIC (42) FORSK.TEKN./ING.ASS. (43) FORSTANDERE AMU CENT (44) FORSØGSMEDARBEJDERE (45) FYRPASSERE (46) FYSIO/ERGO.ARB.TILS. (47) FYSIO-/ERGOTER.(BST) (48) FÆNGSELSLÆGER (49) FÆNGSELSLÆGER CHEF (50) GARNISONSTANDLÆGER (51) GARTN.OG GARTNERIARB (52) GRAFISKE ARBEJDERE (53) GYMNASIEMAGISTRE (54) HAVNEARBEJDER (55) HJÆLPEPRÆSTER (56) HJÆLPESÆRPRÆSTER (57) HK/SL-ANSATTE CENTRE (58) HOVMESTRE/BUTIKSLED. (59) HUSMEDHJÆLP.(TIMEL.) (60) HUSMEDHJÆLPERE (61) HÅNDVÆRKERE (62) HÅNDVÆRKERE I STATEN (63) HÅNDVÆRKERE,MURERE (64) HÅNDVÆRKERE/FO DSB Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 17

18 (65) INDIVIDUEL. KONTRAKT (66) INDUSTRIARBEJDERE (67) INGENIØRASSISTENTER (68) INGENIØRER (69) INGENIØRER CHEF (70) INSPEKTØRER OG AFDL. (71) INTERVIEWERE (72) INVD.ANSATTE. DRKA (73) JERNBANEARBEJDERE (74) JORDBRUGSTEKNIKERE (75) JOURNALISTER (76) JURISTER/ØKONOM CHEF (77) JURISTER/ØKONOMER (78) KADETTER (79) KANTINEL./RENG.INSP. (80) KANTINELEDERE (81) KIROPRAKTORER (82) KLINISK LEKT/LÆRERE (83) KLINISK PROFESS CHEF (84) KLINISK PROFESSORER (85) KOKKE/KOGERSKER (86) KONS.TEKN./KONDUKTØR (87) KONSULENTER (88) KONTORFUNK.(TIMELØN) (89) KONTORFUNKT. BHT (90) KONTORFUNKTIONÆRER (91) KONTORPERSONALE (92) KONTORPERSONALE BANE (93) KONTORPERSONALE DSB (94) KONTORPERSONALE DSB (95) KORASSISTENTER (96) KORRESPONDENTER (97) KVARTERMESTRE (98) KØKKENASSISTENTER (99) KØKKENLEDERE (100) KØKKENMEDARBEJDERE (101) KØRELÆRERE (102) LAB.FUNKTIONÆRER (103) LABORATORIEMESTRE (104) LAGER- OG HANDELSARB Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 18

19 (105) LANDINSPEKTØRER (106) LANDINSPEKTØRER CHEF (107) LANDMÅLINGSTEKNIKERE (108) LASTBILCHAUFFØRER (109) LED/LÆR. PROD.SK. (110) LEDERE OG LÆRER CHEF (111) LEDERE OG LÆRERE (112) LÆGER (VEDERLAGSLØN) (113) LÆGER I STATEN (114) LÆGER I STATEN CHEF (115) LÆGER V/HØJERE CHEF (116) LÆGER V/HØJERE LÆRE. (117) LÆR/LED V.EFTERSK.MV (118) LÆRERE (CIVILUDD.) (119) LÆRERE M.FL. GRUNDSK (120) LÆRERE ST.TEATERSK. (121) LÆRERE V SKOVSKOLEN (122) LÆRERE VED CENTRE (123) LÆRERE VED DDF (124) LÆRERE, SELVEJEINST. (125) LÆRERE,ERGO-FYSIO.SK (126) LÆRERUDD. I STATEN (127) LÆRLINGE OG EFG-ELEV (128) MAGISTRE (129) MAGISTRE CHEF (130) MAGISTRE ERHVERVSSK. (131) MASKINCHEFER (132) MASKINMESTRE (133) MEJERIINGENIØRER (134) MELLEMLEDERE (135) MIL.TJENESTEMÆND (136) MILITÆRE MEKANIKERE (137) MUSIKASSISTENTER (138) MUSIKERASS.(TIMELØN) (139) MUSIKERE KGL. KAPEL (140) O.ENSK.ANS TOLD/SKAT (141) OBSERVATORER (142) OFF. RÅD.TJM. (CF) (143) OFFICERER (144) OFFICERER PILOTLØN Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 19

20 (145) OFFICERER PÅ KONTR. (146) OFFICERER RÅD.TJ. (147) OFFICERER TJM.ANS. (148) OK-ANSAT. ANDRE (149) OK-ANSAT. FASTANSAT (150) OMRÅDELEDERE (151) OMSORGSMEDARBEJDERE (152) OPERASANGERE (153) OVERDYRLÆGER (154) OVERSTYRMÆND M.FL. (155) PARKERINGSKONTROLLØR (156) PEDELLER - ARB.MÆND (157) PEDELLER OG RETSBUDE (158) PERSONALE VED D.K.T. (159) PH.D. STUDERENDE (160) PHARE-EKSPERTER (161) PICCOLO/PICCOLINE (162) PLANTEKONTROLLØRER (163) PRAKTIKLÆRERLØN (164) PRÆSTER (165) PSYK.KONS.TIMELØN (166) RADIOTELEGRAFISTER (167) REDNINGSPERSONEL (168) REDNINGSPERSONEL (169) RENGØRINGSASS. (170) RENGØRINGSASSISTENT (171) RENGØRINGSASSISTENT (172) REPETITØR KGL.TEATER (173) RESTAURATIONS/BUTIK. (174) SANITØRER (175) SCENETEKNIKERE (176) SERVICEMEDARBEJDERE (177) SKIBSASS. I ESBJERG (178) SKIBSASSISTENTER BHT (179) SKIBSASSISTENTER MFL (180) SKIBSFØRER (181) SKIBSPERSONEL (182) SKOVARBEJDERE (183) SKOVTEKNIKER (184) SKUESPILL./OPERASANG Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 20

21 (185) SLAGTERIARBEJDERE (186) SOCIALRÅDGIVERE (187) SPECIALARB.(TIMELØN) (188) SPECIALARBEJDERE (189) SPECIALARBEJDERE M.F (190) SPECIALLÆGEKONS CHEF (191) SPECIALLÆGEKONS. (192) STAMPERS. TJM.LIGN. (193) STAMPERSONALE M/RÅDH (194) STAMPERSONEL A-LØN (195) STAMPERSONEL CS (196) STAMPERSONEL K.PENS. (197) STAMPERSONEL RÅD.TJ. (198) STATIONSBETJENTE (199) STUDENTERUNDERVISERE (200) STYRMÆND,MASKINMESTR (201) SYGEPLEJERSKER (202) SYGEPLEJERSKER/RADIO (203) SYGEPLEJERSKER-RÅD. (204) SÆRL.AFLØN.TIMELØN (205) SÆRLIG AFLØNNET SKTR (206) SÆRLIGT AFLØNNEDE (207) SÆRPRÆSTER (208) SÆRSK.VEDERLÆGGELSE (209) TANDLÆGER (210) TANDLÆGER CHEF (211) TEATERTEKNIKERE (212) TEKN.PERSONALE DKT (213) TEKNISKE LEDERE (214) TEKNISKE TEGNERE (215) TERMINALARBEJDER (216) TILSYNSFUNKTIONÆRER (217) TIMELÆRER/VIKARER (218) TIMELÆRERE HANDELSSK (219) TIMELÆRERE TEKNISKSK (220) TIMELØNNEDE (221) TJENESTEM. TOLD/SKAT (222) TJENESTEMANDSLIGN. (223) TJENESTEMÆND (224) TJENESTEMÆND(ÅREMÅL) Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 21

22 (225) TJENESTEMÆND-PP (226) TJM.ANS. MEKANIKERE (227) TJM.ANS.STAMPERSONEL (228) TJM.ANS.STAMPERSONEL (229) TJM.LIGN KGL. TEATER (230) TOGRENGØRINGSASS. (231) TOLKE (232) TRAFIKDISPONENTER (233) UDDANNELSESKONSULENT (234) UNDERVISN.ASSISTENT (235) UV.ASS.FODTERAPEUTSK (236) VAGT- OG SIKKERHEDSF (237) VEDERLAGSL. PENSION. (238) VEDERLAGSLØNNEDE (239) VETERINÆRSTUDERENDE (240) VTS-PERSONEL (241) VÆRKSTEDSASS./LEDERE (242) VÆRKSTEDSFUNKTIONÆR (243) ØKONOMAER I ALT alle ansatte Ved ikke 23. Hvor mange kvinder og mænd har forvaltningsorganet ansat i følgende ledelses kategorier? Angiv venligst antallet af kvinder og mænd på de respektive niveauer K M (1) Niveau 1 (Departementchefer og direktører. Lønramme 39 og op) (2) Niveau 2 (Højere mellemledere f.eks. afdelingschefer. Lønramme 38) (3) Niveau 3 (Lavere mellemledere f.eks. kontorchefer, special- og chefkonsulenter. Lønramme 36-37) (4) Øvrige ansatte uden ledelsesansvar (under lønramme 36) (5) Ved ikke 24. Hvor mange af personerne på Niveau 3 er ledere med personaleansvar? K M (1) (2) Ved ikke Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 22

23 25. Hvor mange medarbejdere sendte forvaltningsorganet sidste år på før-lederkursus eller et tilsvarende forløb for potentielle ledere? (1) Antal kvinder på før-lederkursus: (2) Antal mænd på før-lederkursus: (3) Ingen (4) Ved ikke Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 23

24 3. Andre forhold, herunder køns-mainstreaming Vejledning. I dette afsnit bedes I beskrive, hvilke andre forhold, der har relevans for ligestillingsindsatsen. Det kan fx være initiativer eller aktiviteter, der tager sigte på at forbedre ligestillingssituationen for borgere eller interessenter inden for forvaltningsog forretningsområdet. Det kan også være allerede opnåede resultater. Overordnede eksempler på projekter og initiativer kan være: sundhedskampagner, konferencer om social arv, arbejdsgrupper om hjemløshed eller hjemmesider om vold, som har øget ligestilling som direkte eller indirekte mål. Hvis der er gennemført kønsmainstreaming-initiativer, kan de beskrives i den sidste sektion, hvor der spørges til deciderede kønsmainstreaming initiativer. 26. Har I i forvaltningsorganet aktiviteter, projekter eller initiativer, hvor I direkte eller indirekte arbejder med et kønsperspektiv i forhold jeres sagområder / borgere (fx at arbejde på at få flere drenge til at benytte børnebibliotekerne, eller få flere kvinder til at blive iværksættere o.l.)? (1) Ja (2) Nej Hvis ja: Giv venligst eksempler på sådanne aktiviteter, initiativer eller projekter? Initiativ / aktivitet A: (1) Initiativets titel (2) Initiativets baggrund (3) Initiativets formål (4) Initiativets indhold og resultat Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 24

25 Initiativ / aktivitet B: (1) Initiativets titel (2) Initiativets baggrund (3) Initiativets formål (4) Initiativets indhold og resultat Initiativ / aktivitet C: (1) Initiativets titel (2) Initiativets baggrund (3) Initiativets formål (4) Initiativets indhold og resultat Man skal kunne udfylde op til 10 eksempler, der åbner sig en ny kasse hver gang man afslutter en. Hvis man ikke ønsker at udfylde en ny kasse skal man kunne gå videre. Køns-mainstreaming Hvad er køns-mainstreaming? Ifølge Ligestillingslovens 4 skal alle offentlige myndigheder indarbejde ligestilling i forvaltningen og planlægningen. Dette, at ligestilling skal tænkes ind i det daglige arbejde, kaldes også for køns-mainstreaming eller for mainstreaming strategien. At køns-mainstreame sin forvaltning eller institution betyder derfor, at man systematisk tænker køn ind i de beslutninger man træffer, og at man har et kønsmæssigt oplyst vidensgrundlag at træffe beslutninger på baggrund af. 27. Har forvaltningsorganet en samlet strategi, procedure eller plan for køns-mainstreaming? (1) Ja (2) Nej Hvis ja, beskriv venligst kort strategiens indhold: Hvis ja, hvor er køns-mainstreamingstrategien forankret? Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 25

26 28. Har forvaltningsorganet igangsat et eller flere køns-mainstreamingsinitiativer, herunder fx initiativer der retter sig mod opbygningen af faglige kompetencer til at mainstreame? (1) Ja (2) Nej Hvis ja, Beskriv venligst mainstreamingsinitiativerne et efter et med angivelse af baggrund, formål og indhold Mainstreamingsinitiativ A (1) Initiativets titel (2) Initiativets baggrund (3) Initiativets formål (4) Initiativets indhold og resultat Mainstreamingsinitiativ B: (1) Initiativets titel (2) Initiativets baggrund (3) Initiativets formål (4) Initiativets indhold og resultat Mainstreamingsinitiativ C: (1) Initiativets titel (2) Initiativets baggrund (3) Initiativets formål (4) Initiativets indhold og resultat OBS: Man skal kunne angive op til 10 initiativer boksene åbner sig kun én efter en. OBS! Spørgsmål 29 til 34 besvares ikke af kommuner og amter, der går til spørgsmål 35. Ligestillingsredegørelserne 2003 ramme til elektronisk indberetning 26

Personaleomsætnings- statistik 2000 2001. for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik 2000 2001. for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2000 2001 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2000-2001 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1.

Læs mere

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner 2005

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner 2005 YAX2-VQ3A-52P Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter kommuner 2005 Vejledning: Kommuner, amter, statslige virksomheder institutioner, styrelser departementer kunne for første

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2011. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for [navn kommune/region]

Ligestillingsredegørelse 2011. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for [navn kommune/region] Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for [navn kommune/region] 1 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for [Navn Kommune/region]

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for [Navn Kommune/region] Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for [ Kommune/region] 1 Indledning Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik 2004 2005. for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik 2004 2005. for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2004 2005 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2004-2005 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1.

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik 2005-2006. for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik 2005-2006. for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2005-2006 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2005-2006 Styringsgruppe: Afdelingschef for den kommunale sektor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave,

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Overenskomststatistik 2004... 7 Tabel 1... 13 Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder. Tabel

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri... Page 1 of 19 3409-3379-4032 ExternID - fra respbase 27 Hierarkisk placering Statsministeriet Udenrigsministeriet Finansministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Skatteministeriet Justitsministeriet Forsvarsministeriet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Oversigtstabeller Tabel 1: Antal mænd og kvinder fordelt på overenskomstgrupper

INDHOLDSFORTEGNELSE. Oversigtstabeller Tabel 1: Antal mænd og kvinder fordelt på overenskomstgrupper INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2005... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne... 10 4. Tabellerne på FLD s hjemmeside... 10 Oversigtstabeller...

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for [navn statslig organisation]

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for [navn statslig organisation] Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for [navn statslig organisation] 1 Indledning Formålet med de statslige organisationers ligestillingsredegørelser 2009 er at gøre ligestillingsindsatsen

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2011. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for [statslig organisation]

Ligestillingsredegørelse 2011. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for [statslig organisation] Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for [statslig organisation] 1 Indledning Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en

Læs mere

Ligestillingsredegørelsen vedtages af byrådet, inden redegørelsen sendes til ministeren for ligestilling.

Ligestillingsredegørelsen vedtages af byrådet, inden redegørelsen sendes til ministeren for ligestilling. 2 Formålet med ligestillingsredegørelsen er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen i kommunen, og at give indblik i byrådets indsats for at fremme ligestilling af kvinder og mænd. Redegørelsen

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Nordfyns Kommune

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Nordfyns Kommune Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Nordfyns Kommune 1 Indledning Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen

Læs mere

Markant fald i antallet af offentligt ansatte

Markant fald i antallet af offentligt ansatte Markant fald i antallet af offentligt ansatte Nye tal fra det det Fælles Kommunale Løndatakontor (FLD), som AE har analyseret, peger på endnu et kraftigt fald i den offentlige beskæftigelse ind i 3. kvartal

Læs mere

Deloitte. Ligestillingsredegørelse 2011 for Assens Kommune

Deloitte. Ligestillingsredegørelse 2011 for Assens Kommune Deloitte Ligestillingsredegørelse 2011 for Assens Kommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som skal sendes

Læs mere

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693.

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693. -afh Andre Danske Regioner, KTO Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 Agronomer/hortonomer m.fl.,nyt lønforløb Akademiingeniører, nyt lønforløb Arkitekter,

Læs mere

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693.

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693. -afh Andre Danske Regioner Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 Agronomer/hortonomer m.fl.,nyt lønforløb Akademiingeniører, nyt lønforløb Arkitekter,

Læs mere

Ligestillingsredegørelse Ligestillingsredegørelse 2009 Thisted Kommune

Ligestillingsredegørelse Ligestillingsredegørelse 2009 Thisted Kommune Ligestillingsredegørelse 2009 Thisted Kommune 1 Indledning Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen i kommunen og regionen

Læs mere

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier.

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt AKADEMIKERE 3.212 4.711 1.120 107 9.150 AGRONOMER, HORTONOMER OG LANDSKABSAR 40 108 14 3 165

Læs mere

AGRONOMER, HORTONOMER OG LANDSKABSA Trin 40 108 14 3 165. AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER Trin 420 625 223 19 1.286. ARKITEKTER Trin 124 532 166 12 834

AGRONOMER, HORTONOMER OG LANDSKABSA Trin 40 108 14 3 165. AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER Trin 420 625 223 19 1.286. ARKITEKTER Trin 124 532 166 12 834 AKADEMIKERE AKADEMIKEREIalt 3.212 4.711 1.120 107 9.150 AGRONOMER, HORTONOMER OG LANDSKABSA Trin 40 108 14 3 165 Løntrinaflønnede 3 5 4 9 4 3 5 0 9 5 3 2 1 6 6 3 5 1 0 9 7 4 7 1 11 8 2 9 0 11 9 4 4 1 10

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 Ligestillingsstatistik 2004 for Styringsgruppe: Direktør den kommunale sektor Hans Simmelkjær formand 1. udgave, 1. oplag 2005 Københavns Kommune Kontorchef

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2001 2002 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2001-2002 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1.

Læs mere

Ligestillingsredegørelse Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Jammerbugt Kommune

Ligestillingsredegørelse Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Jammerbugt Kommune Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Jammerbugt Kommune 1 Indledning Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen

Læs mere

Ligestillingsredegørelse Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Region Syddanmark

Ligestillingsredegørelse Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Region Syddanmark Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Region Syddanmark 1 Indledning Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 1998 1999 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 98-99 Styringsgruppe: Kontorchef for den kommunale sektor Kjeld Fisker formand 1. udgave, 1. oplag 2002 Københavns

Læs mere

AKADEMIKERE 3.212 777.234 16.746 308 79.356 13.105 122.822 1.009.577 314.317

AKADEMIKERE 3.212 777.234 16.746 308 79.356 13.105 122.822 1.009.577 314.317 Amtsrådsforeningen -afh Andre Amtsrådsforeningen AKADEMIKERE 3.212 777.234 16.746 308 79.356 13.105 122.822 1.009.577 314.317 AGRONOMER, HORTONOMER OG LAN AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER ARKITEKTER FARMACEUTER

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Roskilde Kommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Roskilde Kommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Roskilde Kommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

Garantilønsgrupper ved overenskomstfornyelsen i 2002, status pr. 6/9-2002

Garantilønsgrupper ved overenskomstfornyelsen i 2002, status pr. 6/9-2002 Bilag 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Garantilønsgrupper ved overenskomstfornyelsen i 2002, status pr. 6/9-2002 I de to vedlagte

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2002 2003 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2002-2003 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1.

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Jammerbugt Kommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Jammerbugt Kommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Jammerbugt Kommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser for kommuner og regioner 2007

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser for kommuner og regioner 2007 Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser for kommuner og regioner 2007 Formålet med kommunerne og regionernes ligestillingsredegørelser er, at give borgerne indblik i ligestillingssituationen

Læs mere

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier.

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt AKADEMIKERE 2.794 4.136 1.096 131 8.158 AGRONOMER OG HORTONOMER 28 100 14 4 145 AKADEMI- OG

Læs mere

Socialministeriets ligestillingsrapport 2005

Socialministeriets ligestillingsrapport 2005 Socialministeriets ligestillingsrapport 2005 1. Indledning Socialministeriets ligestillingsrapport sammenfatter ligestillingsforholdene på de 7 institutioner under Socialministeriet, der har mere end 50

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Region Syddanmark

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Region Syddanmark Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Region Syddanmark Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier.

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt AGRONOMER OG HORTONOMER 19 98 14 3 134 AGRONOMER OG HORTONOMER 19 98 14 3 134 AKADEMI- OG

Læs mere

Print og gem indberetningsskemaet. Ligestillingspolitik på forvaltningsområ det

Print og gem indberetningsskemaet. Ligestillingspolitik på forvaltningsområ det Page 1 of 5 Print og gem indberetningsskemaet Den endelige indberetning fremgår nedenstående side. For at kunne dokumentere indberetning af ligestillingsredegørelsen, bedes du gemme denne kvitteringsside

Læs mere

AGRONOMER OG HORTONOMER 19 3.955 3-259 63 657 4.937 258.086. AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER 337 78.826 445 262 12.116 1.375 12.959 105.983 314.

AGRONOMER OG HORTONOMER 19 3.955 3-259 63 657 4.937 258.086. AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER 337 78.826 445 262 12.116 1.375 12.959 105.983 314. Amtsrådsforeningen -afh Andre Amtsrådsforeningen AGRONOMER OG HORTONOMER 19 3.955 3-259 63 657 4.937 258.086 AGRONOMER OG HORTONOMER 19 3.955 3-259 63 657 4.937 258.086 AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER 337

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF) Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 276 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 27. maj 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del)

Læs mere

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning 3a 1 Arkitekter Staten Mand Gruppe 1 45 18,23 19,83 3a 1 Arkitekter Staten Kvinde Gruppe

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Frederiksberg Kommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Frederiksberg Kommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Frederiksberg Kommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

AKADEMIKERE 2.864 661.953 2.248 583 79.799 11.169 103.087 858.851 299.838

AKADEMIKERE 2.864 661.953 2.248 583 79.799 11.169 103.087 858.851 299.838 Amtsrådsforeningen -afh Andre Amtsrådsforeningen AKADEMIKERE 2.864 661.953 2.248 583 79.799 11.169 103.087 858.851 299.838 AGRONOMER OG HORTONOMER AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER ARKITEKTER FARMACEUTER FORSTKANDIDATER

Læs mere

Gennemgang af pointsystem til ligestillingsredegørelsen

Gennemgang af pointsystem til ligestillingsredegørelsen Gennemgang af pointsystem til ligestillingsredegørelsen Introduktion: Formålet med pointsystemet er tydeligt at kunne benchmarke statslige institutioner på ligestillingsområdet. I det følgende redegøres

Læs mere

Seniorordninger O.11 11-05-2011

Seniorordninger O.11 11-05-2011 Seniorordninger Administrativt område 30.01 Aftale om aflønning af chefer 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune 30.11 og Overenskomst og aftale for kontorpersonale

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Region Nordjylland 1 Indhold Status om ligestilling fra Region Nordjylland 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Region Nordjylland 5 Vores gode eksempler for

Læs mere

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 Notat Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 1. Hovedkonklusioner Hovedkonklusionerne for Videnskabsministeriets

Læs mere

Ligestillingsrapport til Ligestillingsministeriet

Ligestillingsrapport til Ligestillingsministeriet Notat Ligestillingsministeriet, Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. Postboks 40 1002 København K Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed 30. oktober 2003 104 MAJ, lokaltelefon 24321 Personale- og Sekretariatskontoret

Læs mere

Arf KL Kbh Frb Ialt AKADEMIKERE. AGRONOMER OG HORTONOMER Trin 28 100 14 4 145. AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER Trin 375 547 221 26 1.

Arf KL Kbh Frb Ialt AKADEMIKERE. AGRONOMER OG HORTONOMER Trin 28 100 14 4 145. AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER Trin 375 547 221 26 1. AKADEMIKERE AKADEMIKEREIalt 2.794 4.136 1.096 131 8.158 AGRONOMER OG HORTONOMER Trin 28 100 14 4 145 Løntrinaflønnede 1 1 1 3 3 4 1 1 9 4 2 7 0 10 5 2 5 0 8 6 4 4 2 9 7 3 5 1 9 8 3 6 1 10 9 0 8 2 10 10

Læs mere

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier.

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt AKADEMIKERE 2.864 4.111 1.067 118 8.161 AGRONOMER OG HORTONOMER 27 99 15 3 144 AKADEMI- OG

Læs mere

Bilag 6 supplerende registeranalyser

Bilag 6 supplerende registeranalyser Bilag 6 supplerende registeranalyser Indholdsfortegnelse Tabel 1. Ansatte i regionerne i 2011 fordelt på stillingskategori og fuldtid/deltid.... 2 Tabel 2. Kvindelige ansatte i regionerne i 2011 efter

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Byrådsservice Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2013 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling af

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 University College Nordjylland 1 Indhold Status om ligestilling fra University College Nordjylland 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for University College Nordjylland

Læs mere

LØNSTATISTIK - Februar 2005

LØNSTATISTIK - Februar 2005 - Februar 2005 Med denne lønstatistik gives der adgang til oversigtstal for lønforholdene i Københavns Amt. I lønstatistikken kan du finde tal for, hvor stor lønudviklingen har været for de ansatte fra

Læs mere

AMTSVEJMÆND M.FL.--Ialt 1.010 - - - 1.010

AMTSVEJMÆND M.FL.--Ialt 1.010 - - - 1.010 AGRONOMER OG HORTONOMER AGRONOMER OG HORTONOMERIalt 19 98 14 3 134 AGRONOMER OG HORTONOMER Trin 19 98 14 3 134 Løntrinaflønnede 1 3 8 1 13 2 0 0 3 2 7 2 11 4 2 5 2 9 5 2 6 2 10 6 0 8 1 9 7 1 5 1 7 8 0

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Aalborg Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Aalborg Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Aalborg Kommune Vores gode eksempler for Aalborg Kommune

Læs mere

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: 2011-23023 Doknr. 2011-156894 2011 Kommunalbestyrelsen, 15.12. 2011 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 1 Indhold Status om ligestilling fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og 3

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Bornholm Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Bornholm Kommune 5 Vores gode eksempler for Bornholm

Læs mere

Øvrige med sundhedsfaglige lange videregående uddannelser

Øvrige med sundhedsfaglige lange videregående uddannelser Beskrivelse stillingsgruppering I denne tekst beskrives, hvorledes Kommunernes og Regionernes Løndatakontors (KRL) stillingsbetegnelser er kategoriseret i forhold til nedenstående stillingsgruppering.

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2011 for Halsnæs Kommune

Ligestillingsredegørelse 2011 for Halsnæs Kommune Ligestillingsredegørelse 2011 for Halsnæs Kommune Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som skal sendes til minister

Læs mere

Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik.

Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik. Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik. Af vedlagte oversigt fremgår den obligatoriske lønstatistik, som opfylder minimumskravene fra KTO-aftetalen. Tabellen viser gennemsnitslønnen i februar 2007 opdelt

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2001 Ligestillingsstatistik 2001 for Styringsgruppe: Direktør den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, 1. udgave, 1. oplag 2003 Københavns Kommune

Læs mere

Hovedtotal 1. Alle ansatte , , ,1 41,1 17,1-12,2 6,8 3,5

Hovedtotal 1. Alle ansatte , , ,1 41,1 17,1-12,2 6,8 3,5 Obligatorisk Løn-statistik August 2009 Brugernr 7031 Region Syddanmark, Sosu-uddannelser, 7033 Sociale institutioner Jylland, 7034 Region Syddanmark, psykiatriske inst., 7110 Regionsgården i Region Syddanmark,

Læs mere

Følgende myndigheder og institutioner under Forsvarsministeriet har mere end 50 ansatte:

Følgende myndigheder og institutioner under Forsvarsministeriet har mere end 50 ansatte: Indledning Det egentlige ligestillingsarbejde inden for Forsvarsministeriets ressort er delegeret til myndigheder og institutioner under departementet. Ca. 93 % af personellet hører under Forsvarskommandoens

Læs mere

Beredsk.pers. i basis-og mesterstill.,kl 618 167.681 16.110 11.952 33.792 4.476 21.446 255.664 413.958

Beredsk.pers. i basis-og mesterstill.,kl 618 167.681 16.110 11.952 33.792 4.476 21.446 255.664 413.958 -afh Andre KL Akademikere, KL 15.955 5.637.559 6.343 7.828 1.263.010 134.925 1.210.987 8.260.678 517.733 Afdelingsbibl./filialled., gl. lønforløb Agronomer/hortonomer m.fl, gl. lønforløb Agronomer/hortonomer

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 SKAT 1 Indhold Status om ligestilling fra SKAT 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for SKAT Vores gode eksempler for SKAT 6 P E R S O N A L E O M R Å D E T Hvad

Læs mere

Region Midtjylland. Ligestillingsredegørelse 2007 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 14. november Punkt nr.

Region Midtjylland. Ligestillingsredegørelse 2007 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 14. november Punkt nr. Region Midtjylland Ligestillingsredegørelse 2007 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 14. november 2007 Punkt nr. 3 Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser for kommuner og

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Aarhus Universitet 1 Indhold Status om ligestilling fra Aarhus Universitet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Aarhus Universitet Vores gode eksempler for

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

UDKAST AF 17. juni 2005. Bilag 1 Udmøntningsgarantigrupper i 2007. Gruppe 6: AC, chefer. Gruppe 7: SL, FOA, LC, 3F, LH.

UDKAST AF 17. juni 2005. Bilag 1 Udmøntningsgarantigrupper i 2007. Gruppe 6: AC, chefer. Gruppe 7: SL, FOA, LC, 3F, LH. UDKAST AF 17. juni 2005 Bilag 1 Udmøntningsgarantigrupper i 6: AC, chefer 7: SL, FOA, LC, 3F, LH 8: Resten er indgået med enkelte organisationer Ad 2006: I kolonnen for 2006 optræder 2 former for markering:

Læs mere

Ligestillingsrapport 2003 for Skatteministeriet

Ligestillingsrapport 2003 for Skatteministeriet Departementet 6. november 2003 J.nr. 2003-010-0041 Personale og økonomi Ligestillingsrapport 2003 for Skatteministeriet Oktober 2003 P:\SurveyAndDataAnalysis\PLS Survey projekter\mainstreaming.dk\portal\ligestillingsrapporter\skat

Læs mere

Bilag 2: Lønudviklingen i Region Midtjylland på køn

Bilag 2: Lønudviklingen i Region Midtjylland på køn Bilag 2: Lønudviklingen i Region Midtjylland på køn Bilag 2 viser lønudviklingen fordelt på køn og faggrupper. Der er kun medtaget ansatte, som var ansat i samme stilling begge år, da lønudviklingen for

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Patientombuddet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Der afholdtes møde den 24. oktober i lokale 83 på rådhuset i Aabybro. Mødet afvikledes kl. 14.30 15.30. Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden 2) Ligestillingsredegørelsen

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Copenhagen Business School 1 Indhold Status om ligestilling fra Copenhagen Business School 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Copenhagen Business School Vores

Læs mere

Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11

Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11 N O T A T Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11 Nedenstående beskrives i kort form en række centrale nøgletal for den regionale sektor baseret på det særlige beregningsgrundlag SBG-11,

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Svendborg Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Svendborg Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Svendborg Kommune Vores gode eksempler for Svendborg

Læs mere

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 Kilde: foodculture.dk/samfund_og_forbrug 1 Baggrund Formålet med de kommunale ligestillingsredegørelser 2013 er at gøre status for ligestillingsindsatsen

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater DMI Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2003 Ligestillingsstatistik 2003 for Styringsgruppe: Direktør den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, 1. udgave, 1. oplag 2004 Københavns Kommune

Læs mere

Skatteministeriets departement

Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Styrelsen for IT og Læring

Styrelsen for IT og Læring Styrelsen for IT og Læring Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Den Danske Filmskole

Den Danske Filmskole Den Danske Filmskole Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Lejre Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Lejre Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Lejre Kommune Vores gode eksempler for Lejre Kommune 6

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Ankestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Statsforvaltningen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af steen.wistoft@skat.dk for SKAT 2013-10-31 14:25 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Søfartsstyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Søfartsstyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Søfartsstyrelsen Vores gode eksempler for Søfartsstyrelsen

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement LIGESTILLINGSREDEGØRELSE 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 1998 Styringsgruppe: Kontorchef for den kommunale sektor Kjeld Fisker, formand Københavns kommune 1. udgave, 1. oplag 2001 Kontorchef Det fælleskommunale

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Roskilde Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Roskilde Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Roskilde Kommune 5 Vores gode eksempler for Roskilde

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Danmarks Statistik Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut EVA - Danmarks Evalueringsinstitut Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Statens Serum Institut 1 Indhold Status om ligestilling fra Statens Serum Institut 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Statens Serum Institut Vores gode eksempler

Læs mere

Danmarks Medie og Journalisthøjskole

Danmarks Medie og Journalisthøjskole Danmarks Medie og Journalisthøjskole Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Civilstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark Samlet bilagsmateriale til Kommunal Rekruttering i Syddanmark Indhold Assens - - - - - - - - - - - 1 Nordfyn - - - - - - - - - - - 14 Billund - - - - - - - - - - - 2 Region Syddanmark - - 15 Esbjerg -

Læs mere

Resultater for ligestillingsredegørelser. Hovedrapport

Resultater for ligestillingsredegørelser. Hovedrapport Resultater for ligestillingsredegørelser 2011 Hovedrapport Ministeriet for Ligestilling og Kirke 2. marts 2012 Marts 2012 Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1. Rapportens formål og baggrund

Læs mere