2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103"

Transkript

1 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen er der bespisning og hyggeligt samvær. Tilmelding til aftensmaden senest torsdag den 15. marts, via tillidsrepræsentant (eller direkte til kredskontoret).

2 Varde Lærerkreds Stausvej Varde Tlf: Åbningstider: mandag-torsdag 9-15 fredag 9-12 Der kan træffes aftale om samtale udenfor åbningstiden mail: Konsulenter og sekretær Kredsstyrelsen: Formand: Helge Højstrup Jensen, Grønnegade 20, 6800 Varde Næstformand: Kim Jørgensen, Jernbanegade 33, 6780 Ølgod Kasserer: Susanne Nielsen, Gellerupvej 10, 6800 Varde Redaktør Øvrige kredsstyrelsesmedlemmer: Olga Skov, Hulvigvej 9,Hodde, 6862 Tistrup Mathias Christensen, Grønlandsparken 226A 6715 Esbjerg N Uffe Lindberg Bak Henrik Cramon Ginna Hindsig Bjarne Alsaker, Tarmvej 310, 6830 Nr. Nebel Indhold: s.2 Adresse og info s.3 Vagtskifte s.4 Foreløbig dagsorden/forretningsorden s.5 Forslag til vedtægtændringer s.6 Vedtægter s.9 Skriftlig beretning s.16 Regnskab s.25 Budget s.26 Kandidater s.29 Beretning Senior s. 32 Regnskab Senior 2

3 Vagtskifte 2012 er et valgår. På generalforsamlingen vælges kredsstyrelse for de næste 2 år. Den kommende kredsstyrelse står over for store udfordringer. Nedlæggelse af lærerstillinger, arbejdstid og implementering af ny struktur bliver væsentlige områder den nye kredsstyrelse skal forholde sig til i tanke og handling. Alle ansatte i den offentlige sektor er under pres. Det gælder også Danmarks Lærerforenings medlemmer. Stort set hver dag hører vi om nedlæggelse af lærerstillinger med afskedigelser til følge. Odense Kommune er aktuelt ved at gennemføre nedlæggelse af 124 lærerog børnehaveklasselederstillinger og forventet 86 lærerfyringer. Også Varde bliver ramt af betydelige beskæringer. Som nævnt i den skriftlige beretning forventes en nedlæggelse af ca. 35 lærerstillinger. Og i Varde Kommune må vi også forvente lærerfyringer. Nedskæringerne i Varde Kommune skyldes for en stor dels vedkommende faldende børnetal i skolen. Desværre lyder prognoserne, at der også de kommende år sker fald i børnetallet. Det er altid et voldsomt indgreb i et menneskes liv at blive udsat for en fyring og det uanset om årsagen skyldes faldende elevtal eller besparelser på kommunens budget. Derfor skal kampen for bevarelse af lærerstillinger have højeste prioritet for en kredsstyrelse. Argumenterne ligger lige for hånden. Det er brug for alle lærere det skal vi have forklaret vores politikere. På arbejdstidsområdet er alle kredse under pres. Det bør blive et emne ved kommende overenskomstforhandlinger. Måske skal vi til at tænke arbejdstid på helt anden måde end vi gør i dag, så vi sikrer et bedre arbejdsmiljø for lærerne. Under alle omstændigheder bliver OK 13 vigtig og lige så vigtig bliver det at få igangsat en kvalificeret medlemsdebat. Implementering af ny skolestruktur og ny tildelingsmodel vil skabe debat på skolerne. Vi bliver nødt til at finde nye arbejdsgange for at dæmme op mod store klassedannelser og øget inklusion. I opgangstider har Danmarks Lærerforening opnået gode forhold for medlemmerne - nu i nedgangstider skal der kæmpes for at fastholde goderne. Det gør vi kun ved fælles hjælp. Jeg opfordrer til, at medlemmerne bakker op om generalforsamlingen ved deres deltagelse og ved valg af formand og kredsstyrelse. I økonomiske trængselstider er det essentielt, at vi som lærere og børnehaveklasseledere står sammen i et fællesskab. Ikke mindst i brydningstider er det vigtigt med en stærk og handlekraftig fagforening. Det opnår vi kun ved medlemmernes opbakning. Vel mødt til generalforsamlingen 21. marts. 3

4 Generalforsamling Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden. 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget og fastsættelse af kontingent 6. Valg af Formand Kredsstyrelsesmedlemmer 1 kongresdelegeret og 2 suppleanter 7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 8. Eventuelt. Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt være kredsformanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til eller Stausvej 30, 6800 Varde. Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere afgørelse, er disse punkter undtaget fra afstemningen om beretningen. 2. Dirigenten påser, at forhandlinger fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Medlemmerne må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser. 3. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan forslagsstilleren og formanden når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 4. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Dirigenten eller 5 medlemmer kan stille forslag om, at debatten afsluttes efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 5. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. 6. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog kredsvedtægternes 6, hvorefter generalforsamlingen kun kan træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen, samt vedtægternes 14 og 15 om hhv. kredsens ophør og vedtægtsændringer, som kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. 7. Ved valg af kredsformand, delegeret til Danmarks Lærerforenings kongres samt suppleanter, revisor og revisorsuppleant anvendes flertalsvalg. Ved øvrige personvalg anvendes pointmetoden. Der kan forlanges skriftlige forslag og skriftlig afstemning. Valg af delegeret og suppleanter til Danmarks Lærerforenings kongres foretages efter, at den samlede kredsstyrelse er valgt. Kredsformanden er jf. DLF s vedtægter delegeret. Øvrige delegerede vælges blandt kredsstyrelsesmedlemmerne. 4

5 Vedrørende generalforsamlingen den 21. marts 2012, punkt 4: Forslag til ændring af kredsens vedtægter, idet fagbladet Folkeskolen fra 2013 ikke længere optager opslag af kredsgeneralforsamlinger, idet disse opslag fremover alene bringes på folkeskolen.dk: Nuværende ordlyd 6. Generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i februar/marts. Generalforsamlingen indvarsles ved opslag i Folkeskolen og på skolerne med mindst tre ugers varsel. Ændringsforslag 6. Generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i februar/marts. Generalforsamlingen indvarsles ved opslag på folkeskolen.dk og på skolerne med mindst tre ugers varsel. V E D T Æ G T E R KREDSENS NAVN OG FORMÅL 1. Varde Lærerkreds udgør kreds 103 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Varde Kommune). Hjemstedskommune er Varde. 2. Kredsens formål er inden for kredsens område at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser samt at styrke sammenholdet mellem medlemmerne. MEDLEMMERNE Stk. 3. Stk. 4. Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingent, påløbne renter og gebyrer senest 1 måned efter påkravets afsendelse, slettes efter en procedure, som fastsættes af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse. Sådanne medlemmer kan kun optages, efter at kontingentrestancen m.v. er betalt, eller der er truffet bindende aftale om beløbets afvikling, og i øvrigt forholder man sig ved genoptagelse som angivet i Danmarks Lærerforenings vedtægter. Det enkelte medlem af kredsen hæfter over for Varde Lærerkreds' forpligtelser alene med sit indbetalte og sit forfaldne kontingent til kredsen. 3. Som medlemmer optages enhver, der er medlem af Danmarks Lærerforening, og som i henhold til dennes vedtægter er henført til kredsen. Optagelse sker som almindeligt medlem (fraktion 1-5 idet dog medlemmer af Skolederne ikke samtidig er medlemmer af kredsen) eller særligt medlem (fraktion 6-7). Kun almindelige medlemmer er valgbare og har stemmeret. Stk. 2. Udmeldelse sker skriftligt til kredskassereren eller foreningens kontor med mindst 1 måneds varsel til en 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. 4. For at styrke det fagpolitiske arbejde på tjenestestederne og blandt medlemmerne danner kredsens medlemmer i fraktionerne 1 og 2 ved de enkelte tjenestesteder en faglig klub. Klubbens forretningsorden skal godkendes af kredsstyrelsen. TR/kontaktpersonen er formand for klubben og er forbindelsesled til kredsstyrelsen. Stk. 2. Stk. 3. Medlemmer uden fast tjenestested kan udgøre en særlig klub under kredsen. Der afsættes i hvert års budget et beløb til klubbernes drift. 5

6 5. Kontingent og betalingsterminer fastsættes på den årlige generalforsamling for et år ad gangen. Stk. 2. Kredsstyrelsen er berettiget til at lade kontingentbetalingen foregå ved den lønudbetalende myndigheds bistand ved indeholdelse af 1/12 af årskontingentet i hver månedlig lønudbetaling, forudsat at det enkelte medlem ikke modsætter sig dette. Stk. 3. Regnskabs- og budgetperiode 1/1-31/12. Kontingentperiode 1/4-31/3. Stk. 4. Kredsens regnskab revideres af kredsens revisorer og af en af kredsstyrelsen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor. GENERALFORSAMLING 6. Generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i februar/marts. Generalforsamlingen indvarsles ved opslag i Folkeskolen og på skolerne med mindst tre ugers varsel. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om sager, der er optaget på dagsordenen. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge hos formanden senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden bekendtgøres ved opslag på skolerne senest 5 dage før generalforsamlingen. 7. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter optages på dagsordenen: 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Budget og fastsættelse af kontingent. 6. Valg (i lige år) af * formand. * 5 styrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. * kongresdelegerede og suppleanter. 7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Valget gælder for 2 år. 8. Eventuelt. Valg af kredsformand, kredsstyrelse og suppleanter, delegerede (formanden er altid delegeret) og suppleanter gennemføres i overensstemmelse med de af hovedstyrelsen før hver valggeneralforsamling udsendte retningslinier, jf. DLF's vedtægter Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 10 % af medlemmerne kræver det og indsender forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned - sommerferien fraregnet - efter, at begæringen er fremsat. Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel ved opslag på skolerne samt enten ved opslag i Folkeskolen eller ved brev til arbejdsløse medlemmer. 9. Kredsen ledes af en styrelse, som vælges på generalforsamlingen. Styrelsen består af a. formanden b. 5 styrelsesmedlemmer Stk. 2. Valg af kredsstyrelsen gælder for 2 år og falder sammen med kongressens valgperiode. 10. Kredsstyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer. Hvis det ikke er muligt at udpege en kasserer blandt de valgte kredsstyrelsesmedlemmer, kan kredsstyrelsen ansætte en kasserer. Formand og kasserer kan ikke være samme person Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Styrelsen er beslutningsdygtig, hvis mere end halvdelen af styrelsesmedlemmerne giver fremmøde. I tilfælde af stemmelighed i styrelsen bortfalder forslaget. Kredsstyrelsen nedsætter om fornødent faste udvalg og vælger repræsentanter til udvalg m.v., hvori kredsen er repræsenteret. Kredsstyrelsen er ansvarlig for, at der føres referat fra kredsstyrelsesmøder og udvalgsmøder. I øvrigt fastsætter styrelsen selv sin forretningsorden. 11. Kredsstyrelsen indkalder forud for den ordinære kongres til et medlemsmøde, hvor kongressens dagsorden behandles. TILLIDSREPRÆSENTANTER OG KONTAKT- PERSONER 12. Kredsstyrelsen drager omsorg for, at de under foreningens organisationsområde ansatte ved ethvert tjenestested i kredsens område vælger 6

7 Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. en tillidsrepræsentant og en suppleant for denne blandt medlemmerne på tjenestestedet efter bestemmelserne i de til enhver tid gældende tillidsrepræsentantregler. Valget finder sted i marts måned i ulige år, og funktionsperioden følger skoleåret. Kredsstyrelsen drager omsorg for, at almindelige medlemmer, der er arbejdsledige, vælger en kontaktperson og 2 suppleanter ud af egen midte. Valgene foregår i august, og funktionsperioden er 1/9-31/8. Tillidsrepræsentanterne og kontaktpersonerne sammenkaldes af formanden, når mindst 1/5 af disse skriftligt tilstiller formanden en motiveret anmodning derom, eller når kredsstyrelsens flertal ønsker det. Tillidsrepræsentanterne og kontaktpersonerne indkaldes til møde med kredsstyrelsen mindst 2 gange om året. Tillidsrepræsentanterne og kontaktpersonerne formidler samarbejdet mellem den medlemskreds, vedkommende repræsenterer, den lokale kredsstyrelse og hovedstyrelsen. KREDSENS SÆRLIGE FOND 13. Kreds 103 's særlige fond har til formål at forøge kredsens økonomiske styrke og i en given situation at kunne yde støtte til kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1 og 2 under konflikter om tjenstlige forhold og lønningsforhold. Stk. 2. Stk. 3. Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra Danmarks Lærerforenings særlige fond og ved indbetaling fra kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og 3. Fondens midler kan ikke overføres til kredsens drift, formue, henlæggelser, andre kredsfonde eller lignende. Fondens midler kan heller ikke overføres til andre kredse. Over kredsens særlige fond føres et selvstændigt regnskab, som revideres af kredsens revisorer og en statsautoriseret eller registreret revisor, som udpeges af kredsstyrelsen. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Indvundne renter, udbytter m.v. tilskrives fondens kapital efter fradrag af administrationsudgifter. Kurt Pedersen dirigent Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Fondens midler tilhører kredsen, jf. dog Danmarks Lærerforenings vedtægter 9, stk. 4. Kredsstyrelsen træffer beslutning om midlernes anbringelse. Beslutning om udbetaling af midler fra kredsens særlige fond til konfliktramte medlemmer af kredsen træffes af kredsstyrelsen eller generalforsamlingen. Såfremt der efter en konflikts afslutning betales hel eller delvis løn for den tid, konflikten har stået på, er medlemmer, der har modtaget støtte fra kredsens særlige fond, forpligtede til at tilbagebetale det beløb, hvormed ydelserne fra kredsens særlige fond og fra Danmarks Lærerforening samt lønnen tilsammen overstiger den løn, den pågældende ville have oppebåret, såfremt konflikten ikke havde fundet sted. KREDSENS OPHØR 14. Varde Lærerkreds kan med hovedstyrelsens forudgående godkendelse kun opløses, hvis dette vedtages på en generalforsamling, indkaldt efter de for ordinær generalforsamling gældende regler, på hvilken mindst 2/3 af generalforsamlingens tilstedeværende almindelige medlemmer (inklusiv stemmer ikke) stemmer derfor. Opnås der ikke 2/3's flertal for forslaget, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal. VEDTÆGTER OG VEDTÆGTSÆNDRINGER 15. Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er optaget på dagsordenen for en generalforsamling indkaldt med den for ordinær generalforsamling fastsatte indvarslingsfrist, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Stk. 2. Vedtægterne må ikke stride imod Danmarks Læreforenings vedtægter, jf. 10, stk. 10 i Danmarks Lærerforenings vedtægter. IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER Disse vedtægter er godkendt på en ekstraordinær generalforsamling den 23. marts 2010 og træder i kraft straks efter generalforsamlingens afslutning. Helge Højstrup Jensen kredsformand 7

8 Skriftlig beretning 2012 Løn og arbejdstid OK11 I foråret blev indgået et 2-årigt forlig på det kommunale område. Dels en aftale mellem KTO og KL om de generelle krav gældende for alle offentligt ansatte under KTO, dels en aftale mellem KL og LC for de specifikke krav. På lønmodtagerside sad Anders Bondo Christensen for bordenden ved begge borde. Forhandlingerne endte med overenskomster, som økonomisk var meget sparsomme den økonomiske krise smittede tydeligt af, ikke bare på det kommunale område, men i lige så høj grad på det private. Når det offentlige område samtidig havde været lønførende i forhold til de private skyldte vi på forhånd via reguleringsordningen 1,23 %, som skulle hentes ved aftaleindgåelsen, hvorfor 1. års lønstigning pr. 1. april blev på 0,0 %. I andet år (2012) får alle offentlige ansatte 2,65 % i generelle lønstigninger. Herudover aftalte LC på det specielle område en ensartet udmøntning til alle ansatte på 0,3 %. Kravet om, at der ikke skulle afsættes midler til lokal løndannelse blev således indfriet. En stor del af de 2,65 % blev udmøntet 1. januar (1,81 %). Om det er nok til at bevare reallønnen, er tvivlsomt. Ud over lønstigningerne indeholdt OKforliget en række andre forbedringer. De gennem 3-partsmidlerne opnåede seniordage videreføres vha. overenskomstmidler. Seniorerne kan derfor fortsat opnå 2, 3, 4 seniordage ved hhv. 60 år, 61 år, 62 år og derover Forbedrede varsler ved evt. afskedigelser af tillidsrepræsentanter ved arbejdsmangel En smidiggørelse af MED-systemet På pensionsområdet skete ingen væsentlige ændringer. Til gengæld blev der for kommende tjenestemandspensionister aftalt nye pensionsfradrag gældende fra Det gør, at tjenestemænd bør vente til de fylder 62, før man går på pension, da fradraget som 60 og 61 årig på det det tidspunkt vil blive sat til 17 og 14 %. (senere forlig i folketinget skærper yderligere på dette område) Som altid skal et OK-resultat godkendes ved urafstemning blandt medlemmerne. Den samlede afstemning viste, at 50,4 % af de stemmeberettede stemte og langt hovedparten (92,7 % stemte ja til resultatet). Varde stemmeprocent lå lidt højere nemlig på 56,2 %, hvoraf 92,6 % stemme ja til resultatet. Det ville være ønskeligt med en højere stemmeprocent, men taget i betragtning, at det var første gang med elektronisk afstemning, kan Varde Lærerkreds være tilfreds med, at vi ligger over landsgennemsnittet. Arbejdstid Arbejdstidsaftalen var ikke til drøftelse ved overenskomstforhandlingerne, men den kom for alvor på dagsordenen efterfølgende - både nationalt og lokalt! Varde s elever er de klogeste i Sydjylland stod på forsiden af JydskeVestkysten torsdag 17. marts. Dette udsagn baserer sig på gennemsnitskaraktererne fra skolernes 9. klasser og i den stort opsatte artikel udtaler professor fra Syddansk Universitet, at Vestjyllands forældre traditionelt engagerer sig mere i deres børns skolegang end forældre længere mod øst, og det kan have afsmittende virkning på resultatet. En skoleleder påpeger, at det gode resultat skyldes et samspil mellem lærer, elev og forældre samtidig med, at man vægter faglighed højt. 8

9 Nu skal man altid tage sådanne undersøgelser med et stort forbehold det er ofte et øjebliksbillede, som kan ændre sig året eftermen der er ingen tvivl om, at en sådan artikel medvirker til, at lærerne bliver en smule stolte, for det er et synligt bevis på, at ens arbejde og engagement er lykkedes. Også politikerne brugte undersøgelsen til at bryste sig med. For kommunen er det vigtigt at vise omverdenen, at man har et godt, velfungerende skolevæsen. Omtrent samtidig med offentliggørelsen af undersøgelsen og omtalte artikel, barslede KL med tilbud til kommunerne om at indgå i et partnerskab omkring lærernes arbejdstid, med det klare mål, at her kunne man spare penge, hvis man kunne vride mere undervisning ud af lærerne. Partnerskabets metode er at lave en benchmarking mellem de kommuner, der indgår i et samarbejde for derigennem at måle, hvordan de lokale arbejdstidsaftaler udmøntes. Underforstået de kommuner, som gør det billigst, er dem, som gør det bedst! Hele bench-markingsmetoden er i bund og grund en syg metode. Først laver man n sammenligning, så tilretter de lavest placerede kommunerne sig og efterfølgende er udgangspunktet en ny sammenligning, hvor de nu lavest placerede tilretter sig det er simpelthen en skrue uden ende med eneste formål at forbedre kommunerens økonomi på bekostning af lærernes arbejdsforhold. Samtidig med KL s benchmarking på skoleområdet, blev der offentliggjort et andet resultat baseret på bench-markingsmetoden, nemlig omkring kommunernes vækstmiljø. Her brillerer Varde Kommune ved at være placeret som nr. 93 af 98 kommuner, når det drejer sig om vækstvirksomheder, viden og innovation, erhvervsmæssige rammer og tiltrækningskraft. Mærkværdigvis er der ikke med samme ildhu sat fokus på nævnte områder som på folkeskoleområdet. Min påstand er, at hvis man på sigt skal styrke ovennævnte områder, er det vigtigt at styrke ikke svække folkeskolen. Godt nok høster man først efter adskillige år, men det er ingen skade til at tænke langsigtet. Ad omveje blev kredsstyrelsen orienteret om, at Varde Kommune havde planer om at indgå i nævnte partnerskab. I forbindelse med Hoved- MED s årlige møde med økonomiudvalget spurgte jeg ind til planerne og fik bekræftet, at det var hensigten og fik samtidig lovning på, at jeg som formand for Varde Lærerkreds og fællestillidsrepræsentant for lærerne kunne deltage i kommende styregruppe. Jeg problematiserede over for politikerne metoden og det uheldige signal, man ville sende til lærerne om, at man ikke havde tillid til, at de udførte deres arbejde på en forsvarlig og ordentlig måde og henviste samtidig til ovennævnte artikel om, at Varde lå som nummer et i Sydjylland. Borgmesteren svarede i den anledning, at der på ingen måde lå mistillid til lærerne i beslutningen om at indgå i partnerskabet, kun, at det var et serviceeftersyn, og fandt man en effektiviseringsgevinst, ville noget sådant forblive i skolevæsenet. Partnerskabet blev således en realitet, og siden har konsekvenser af partnerskabet løbende været behandlet i kredsstyrelsen og blandt tillidsrepræsentanterne. Styregruppen blev sammensat af borgmester, formand for det politiske udvalg Børn og Unge, endnu et medlem af udvalget Børn og Unge, økonomichefen, direktør for Børn og Unge, rep. for skolelederne, skolechefen samt repræsentant fra Varde Lærerkreds. Derudover deltog KL repræsentant i alle møder. Partnerskabet retter sig mod en optimering af anvendelsen af lærernes arbejdstid, med det klare mål at skabe mere undervisning for samme penge. I den forbindelse udarbejdede KL en rapport baseret på oplysninger fra de enkelte skoler. Den skulle afdække, hvad man bruger arbejdstiden på inden for de 3 kasser, arbejdstidsaftalen består af: Undervisning, opgaver tilknyttet undervisningen samt Andre opgaver. Ikke underligt fandt KL frem til, at der var forskelle skolerne imellem. Det er netop en del af aftalestyringen, at skolerne gives mulighed for at prioritere. Der blev også foretaget en sammenligning med andre kom- 9

10 muner, som ligeledes deltog i KL s partnerskab. Her fandt man også store forskelle. Man havde ikke behøvet at betale KL over kr. for at lave en sådan analyse, det er i sig selv indlysende, at der er forskelle. Partnerskabet beror på ren talmagi uden tænkning af nogen form for pædagogik eller kommunalt serviceniveau. Væsentlige parametre, hvis man absolut vil lave en sammenligning. Umiddelbart efter at kommunen havde indgået kontrakt med KL, gik kredsstyrelsen som nævnt i gang med analysearbejde for at imødegå KL s undersøgelse. Den indkaldte samtlige opgaveoversigter og lavede beregninger på undervisningsprocenten. Analysen godtgjorde, at der var fejl i indberetningerne. Rigtig mange skoler har placeret undervisningsopgaver under anden tid. Det betyder naturligvis noget for beregningen af undervisningstid, om der er lagt opgaver i forkert kasse. Det blev et nyttigt redskab, da KL forelagde deres rapport. Der var flere andre misforhold som betød, at KL måtte levere en ny rapport, nu med højere undervisningsprocent. Den er imidlertid også ubrugelig, da den baserer sig på tal fra indeværende skoleår og ikke på tal baseret på den nye klassetildelingsmodel. Rapporten for Varde Kommune viste ifølge KL, at der kan spares rigtig mange lærerstillinger, såfremt man prioriterede anderledes. Til gengæld gav man ingen bud på, hvem der så skulle påtage sig de opgaver, som i forslaget skulle afløses af undervisning. Rapporten skulle danne oplæg til kommende forhandlinger omkring ny arbejdstidsaftale. I skrivende stund er ikke indledt forhandlinger om ny arbejdstidsaftale. Eneste sikre er, at man kun ønsker en 1-årig aftale. I min mundtlige beretning vil jeg komme mere ind på temaet arbejdstid. Udover et redskab for den enkelte kommune er partnerskabsprojektet led i en samlet plan for folkeskolen generelt for at presse flere undervisningstimer ud af lærerne blev rundet af med massiv kampagne mod lærernes arbejdstid. Via bladet Momentum lancerede KL undersøgelser på baggrund af partnerskabet samt internationale undersøgelser af tvivlsom karakter med ene formål at skabe grobund for, at lærerne fremadrettet skal undervise mere. Danmarks Lærerforening tilbageviste og dokumenterede, at de fremkomne tal vedr. lærernes undervisningstid var utroværdige, men skaden var sket, medierne havde ukritisk slugt KL s tal. Med den massive kampagne, vi har set fra KL s og regeringens side, er jeg ikke i tvivl om, at arbejdstid bliver et tema på overenskomst 13. Varde Lærerkreds har en klar opfattelse af, at vores nuværende arbejdstidsaftale fungerer godt. Det bliver understøttet af en evalueringsrapport udarbejdet af KL og Danmarks Lærerforening. I det forgangne år har vi haft ganske få sager til vurdering omkring arbejdstidsaftalen, og blot en gang har det været nødvendigt at indkalde fortolkningsudvalget. Fortolkningsudvalget udtalte sig om øget brug af mellemtimer og tvungen afspadsering. Varde Lærerkreds var blevet opmærksom på, at der var sket et skred i forhold planlagte mellemtimer, hvorfor problemstillingen blev drøftet og indstilling blev ført til referat. Parterne var ligeledes enige om, hvordan overtid/ tvungen afspadsering skal fortolkes, samt hvordan man skal håndtere holddannelse. Personalemæssige konsekvenser af sparekatalog og faldende elevtal Desværre må vi konstatere, at der ikke fødes nok børn i Varde og omegn. Sidste år faldt børnetallet svarende til ca. 8 lærerstillinger og fra næste skoleår siger prognosen at der vil være 147 færre børn i skolevæsenet. Det svarer til en skole på størrelse med Alslev skole og omregnet til lærerstillinger ca. 13 færre stillinger. Samtidig udmøntes konsekvenserne af sparekataloget. 10 stillinger på normalområdet og - 4 stillinger på specialområdet. 27 stillinger i alt. Når man så dertil lægger forventede færre elever på Campus 4 stillinger, samt oprettelse af 2 friskoler, når man frem til i omegnen af 35 færre lærerstillinger fra skoleåret 2012/13, end vi kender i dag. Vi må erkende, 10

11 at så stort tal ikke kan opsluges ved naturlig afgang, så vi må forvente, at der skal ske afsked af lærere til sommer. Hvor mange, der bliver ramt, afhænger af flere ukendte faktorer bl.a. søgningen til de 2 friskoler og visitering til specialskoler. Lærerne er som bekendt ansat i kommunen og ikke på den enkelte skole. Det er en fordel i den aktuelle situation. Derfor har Varde Lærerkreds og Varde Kommune aftalt en forflyttelsesaftale, som allerede sidste år skulle stå sin prøve. Selv samme aftale bliver med enkelte tilretninger brugt i forbindelse med de forflyttelser, der vil foregå i forbindelse med skoleåret 2012/13. Dertil er udarbejdet en tidsplan. I skrivende stund har man taget fat i første del, nemlig kompetenceafklarende samtaler med lærere tilknyttet de 6 specialskoler med henblik på at danne de hold af medarbejdere som fra skoleåret 2012/13 ansættes på hhv. Lykkesgårdskolen og Tistrup Skole. I uge 8 og senest 29. februar ved medarbejderne, hvem der skal flyttes med. De, som ikke kommer med på Lykkesgårdskolen hhv. Tistrup Skole indgår på lige fod med de øvrige lærere på de skoler, de pt. er tilknyttet, ved en ny forflyttelsesrunde. Fra uge 13 har vi overblik over, hvem der evt. ikke er plads til kommende skoleår på grund af overtallighed. For dem, som bliver udpeget som overtallige, er det naturligvis en voldsom begivenhed. At miste sit job er en stor omvæltning, og en sådan situation skal tackles nænsomt og med stor respekt for den enkelte. Derfor har der allerede nu været omfattende drøftelser mellem Kommune og Varde Lærerkreds for at hjælpe de kolleger, som måtte miste deres job. Varde Lærerkreds har gentagne gange over for Varde Kommune påpeget det urimelige i, at der ikke er etableret fratrædelsesordninger. Oprindelig var der sat penge af til noget sådant, men det er af økonomiske grunde fjernet igen fra budgettet. I Varde Kommunes overordnede regler stå at der skal aftales et fratrædelsesforløb for den enkelte, som afskediges grundet overtallighed. En passus som kun giver mening, hvis det har reelt indhold. Ny tildelingsmodel Med sparekataloget blev indført en ny tildelingsmodel til skolerne. Man går fra en elevtalsbaseret tildeling til en klassebaseret model. Baggrunden herfor skal man finde i økonomien. Med en klassebaseret tildelingsmodel åbnes der større mulighed for at optimere klasserne. Vi må derfor imødese klasser med betydelig flere elever, end vi kender i dag. Folkeskoleloven foreskriver 28 elever som et maksimum, og modellen animerer skolelederne til at nærmere sig det tal mest muligt. Skolelederne har faktisk ikke noget valg. De er fastlåst i forhold til deres tildeling og samtidig skal de opfylde det vejledende undervisningstal i samtlige fag. Det giver ikke meget råderum. I min mundtlige beretning sidste år antydede jeg, at kampen om timetallet måske kan vise sig at være et tveægget sværd. Det vil ikke skabe bedre forhold for lærerne og eleverne, såfremt man fylder klasserne op til bristepunktet samtidig med at man skal inkludere flere elever - nu med lidt flere timer. Timetallet er vigtigt, men det er bestemt lige så vigtigt at skabe et ordentligt arbejdsmiljø for alle elever og lærere. Tildelingsmodellen foreskriver et begrænset antal timer til holddannelse. Faktisk i så begrænset omfang, at man kan frygte, at muligheden for reel inklusion ikke er til stede. I forbindelse med sidste års debat om øget inklusion indførte Varde Kommune Kompasmodellen. Alle lærere skal klædes på til at kunne inkludere flere elever med vanskeligheder ved hjælp af øget efteruddannelse på området. I det forgangne år har alle skoler sat fokus på området der er blevet efteruddannet i LP-model, PALS-model, Cooperative learning m.m. Uden tvivl vil indføring af nye pædagogiske metoder give et løft til lærerne, så de bedre bliver i stand til at løfte den vanskelige opgave at inkludere flere elever. Efteruddannelse er vigtig, der har lærerne et efterslæb, men uanset hvor meget efteruddannelse lærerene får, vil der stadig være behov for at tilføre ekstra lærerkræfter, hvis opgaven skal løftes. Politikerne må erkende, at der 11

12 fremadrettet vil sidde elever som har behov for særlige støtteforanstaltninger. Det er dybt bekymrende med den meget begrænsede tildeling til særlige støtteforanstaltninger, som fremgår af tildelingsmodellen. Såvel Varde Lærerkreds som skolelederne har efterlyst en grundig evaluering af tildelingsmodellen på det specialpædagogiske område. Hidtil har politikerne fastholdt, at en evaluering først finder sted kommende år. Arbejdsmiljø I 2011 har der været fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Med offentliggørelsen af den nye tildelingsmodel for skolerne, påbegyndte Varde Lærerkreds analyser af, hvilke virkninger tildelingsmodellen måtte have på det psykiske arbejdsmiljø. Flere i klasserne kombineret med øget inklusion risikerer alt andet lige at skabe dårligere arbejdsmiljø for lærerne og børnehaveklasselederne. De iværksatte foranstaltninger i forbindelse med KOMPAS indsatsen hilser Varde Lærerkreds velkommen, men frygter, at det ikke vil være tilstrækkeligt. I forskellige sammenhænge er blevet gjort opmærksom på, at det er nødvendigt at afsætte resurser til støtteforanstaltninger for børn med særlige behov, som bliver indsluset i normalskolen. Det skylder man det enkelte barn, de øvrige børn i klassen samt ikke mindst lærerne. Også det kommende år vil der være fokus på den øgede inklusion og konsekvenserne af sparekataloget. Varde Lærerkreds har behov for flere værktøjer i forbindelse med kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Kredsstyrelsen har derfor besluttet at iværksætte en undersøgelse blandt alle medlemmer i foråret Spørgeskemaundersøgelsen skal understøtte kredsens forhandlere omkring arbejdstid, inklusion og øvrige forhold, hvor arbejdsmiljøet er et afgørende parameter. Varde Lærerkreds har indkøbt et apparatur- et såkaldt comfort-o-meter som kan anvendes til at undersøge klassernes indeklima. Apparatet er til udlån til skolerne. Kredsen har med glæde kunnet konstatere, at de skoler, som har udført målinger, har indeklimaer vist sig at være i orden. Kredsstyrelsen har i løbet af 2011 revideret Varde Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik. Der bliver lavet en elektronisk platform for arbejdsmiljørepræsentanterne, så de kan udveksle erfaringer og relevante problemstillinger. Pædagogiske område Danmarks Lærerforening støtter den fortsatte udvikling af enhedsskolen med årgangsdeling samt klassen som er bærende enhed for undervisningen. På den baggrund fraråder Danmarks Lærerforening rullende skolestart og aldersintegreret undervisning. I Varde kommune har adskillige skoler indført aldersintegreret undervisning og enkelte har snuset til rullende skolestart. Indførelsen af aldersintegreret skolestart er formentlig indført af økonomisk nød ikke af pædagogiske årsager. Forskning fra Sverige viser, at aldersintegreret undervisning har en negativ indvirkning på elevers kognitive formåen samt har en negativ indflydelse for elevernes trivsel. Forskning endnu engang hentet fra Sverige viser, at øget segregering sammenholdt med decentralisering af skolen og den øgede differentiering og individualisering af undervisningen skaber forringede skoleresultater. Den nye skolestruktur med små filialskoler animerer desværre til aldersintegreret undervisning. Det er problematisk, at man i en kommune indfører en struktur, som har store pædagogiske konsekvenser, uden at man på forhånd har haft en dybdeborende pædagogisk vinkling. Som nævnt tidligere i beretningen har den øgede inklusion også på det pædagogiske område fyldt meget i kredsstyrelsens arbejde. Kredsstyrelsens arbejde 2011 Kredsstyrelsen har i 2011 afholdt 11 kredsstyrelsesmøder og 11 arbejdsmøder. Dagsordenerne har i vid udstrækning handlet om personalemæssige konsekvenser af besparelses- 12

13 kataloget og det faldende elevtal. Derudover har arbejdstidsaftalen og Varde Kommunes deltagelse i Partnerskabet været et omdrejningspunkt. Kredsstyrelsen har endvidere deltaget i 11 lokale møder for tillidsrepræsentanter, 4 kursusdage for tillidsrepræsentanter. Formanden er valgt som fast medlem af Hoved-MED, hvor der i årets løb har været 6 ordinære møder samt 2 dialogmøder med økonomiudvalget. Formanden sidder som næstformand af Fælles-MED for Børn og Unge. I dette forum har der i årets løb været afholdt 6 møder. Kredsstyrelsen har endvidere løbende deltaget i klubmøder på de enkelte skoler. Der afholdes jævnligt møder med Varde lærerkreds kontaktperson i Hovedstyrelsen. I årets løb har der været afholdt 5 møder med HS- medlem Niels Munkholm Rasmussen. I løbet af året har der været afholdt 2 regionale kredsmøder samt 3 kredsformandsmøder. I det forpligtende kredssamarbejde er der nedsat 4 fora det politiske, det pædagogiske, kursusforum og arbejdsmiljøforum. I ovennævnte fora er der i 2011 afholdt 4 møder i hvert samarbejde. Møder for særlige medlemsgrupper. I 2011 har kredsstyrelsen afholdt møder med ansatte på PPR. børnehaveklasselederne, møde for lærere uden fast tjenestested, samt møde for adm. ansatte på Bytoften. Indgåede aftaler 2011 Varde Lærerkreds og Varde Kommune har: Indgået aftale om, at man på filialskoler vælger egen tillidsrepræsentant samt at filialskolen deltager i MEDudvalg sammen med hovedskolen. justeret forflyttelsesaftalen lavet personlige aftaler for lærere som underviser på 2 arbejdspladser. (lønaftaler). justeret arbejdstidsaftalen lavet aftaler om kontaktlærerordning på Campus. lavet skoleaftaler for Campus. indgået aftale på UU området Kredsstyrelsen er/har været repræsenteret i følgende eksterne udvalg Repræsentationer Kredsstyrelsesmedlemmer Lokal beskæftigelsesråd Helge Højstrup Lønsumsstyring/aftalestyring i NyVarde Kommune Helge Højstrup Hoved-MED Varde Helge Højstrup, Supp.Kim Jørgensen Styregruppe overordnet personalepolitik i Varde Helge Højstrup Kommune Forpligtende kredssamarbejde Kursus Susanne Nielsen Forpligtende kredssamarbejde arbejdsmiljø Bjarne Alsaker, Kim Jørgensen Forpligtende kredssamarbejde pædagogisk Olga Skov, Mathias Christensen Forpligtende kredssamarbejde politik Helge Højstrup Jensen, Kim Jørgensen Fælles-MED Varde Styregruppen omkring partnerskab Baglandsmøder med HS-medlem Forhandlingsudvalg omkring forflyttelser + forhandling lokal løn (konsulenter) + løn ikkelæreruddannede Fortolkningsudvalg arbejdstidsaftale Helge Højstrup. Supp. Kim Jørgensen Helge Højstrup Helge Højstrup, Kim Jørgensen Helge Højstrup Jensen, Kim Jørgensen Olga Skov Kim Jørgensen, Olga Skov, Helge Højstrup 13

14 Repræsentanter fra kredsstyrelsen har endvidere deltaget i følgende kursus/konferencer/møder Kursus/konference/møde Formål Deltagere Kongres DLF s overordnede politik/ok-08 Helge Højstrup (Delegeret) Kim Jørgensen(Delgeret) Mathias Christensen (Gæst) Olga Skov (gæst) Susanne Nielsen (Gæst) Delegeret i DLFa Deltagelse i DLFa s delegeretmøde Susanne Nielsen Skolerigsdag Varde Kommunes skolepolitik Kredsstyrelsen Konference for det pæd. Styrke kredsens arbejde på det Olga Skov, Kim Jørgensen Forpligtende samarbejde pædagogiske område Orientering for 4. års Rekruttering Helge Højstrup studerende på Ribe Sem. Kredsformandsmøder Aktuel politik + møder om Helge Højstrup, Kim Jørgensen arbejdstidsaftalen 10 klasse og Campus Kontakt Helge Højstrup Jensen Lokalkredsen for Danmarks Kontakt og møder Olga Skov skolebiblioteksforening Konference for kredsens arbejdsmiljøansvarlige Styrke kredsens arbejde på Bjarne Alsaker arbejdsmiljøområdet Regionale møder om pæd.forhold Dialog hovedstyrelse Olga Skov Helge Højstrup Regionale møder arbejdsmiljø Dialog Hovedstyrelse Bjarne Alsaker Kursus for kursusansvarlige Ideudveksling/politikskabende Susanne Nielsen Opfølgning formandsskole Baglandsarbejde/ideudveksling Helge Højstrup Beskæftigelsespolitisk konference Ledighed, Jobtilskud, jobrotation Helge Højstrup Jensen Tillidsrepræsentanterne. I 2011 har der været afholdt 11 Tr-møder samt 4 kursusdage for tillidsrepræsentanterne. På tillidsrepræsentant fronten har man på flg. skoler fået ny tillidsrepræsentant: Brorsonskolen, Blåvandshuk Skole, Lindbjerg Skole, Starup Skole og Outrup skole.i forbindelse med etablering af Campus er der blevet valgt tillidsrepræsentant på 10iCampus. Jeg vil benytte lejligheden til at takke de afgående tillidsrepræsentanter for jeres store arbejde for kolleger, skole og Varde lærerkreds.samtidig en tak til alle nye såvel som gamle- tillidsrepræsenter for et godt samarbejde. Tillidsrepræsentanterne er Varde Lærerkreds nærmeste og vigtigste samarbejdspartnere. På de indre linjer Lærerkredsens 2 konsulenter har som sædvanlig været travlt beskæftiget. Arbejdsopgaverne er mangfoldige og kræver stor indsigt i komplicerede regler, bekendtgørelser og overenskomster. Det er dejligt at konstatere, at kredsens medlemmer nyder stor gavn af begge konsulenters arbejde. Også vores sekretær har endnu et år ydet en stor indsats. Herfra skal lyde en stor tak til kontorets ansatte for indsatsen i Som sædvanlig har seniorafdelingen lavet et spændende arbejde for kredsens seniorer. Tak til bestyrelsen for deres store arbejde. 14

15 Afslutningsvis vil jeg rette en takt til vores samarbejdspartnere i Varde kommuneskoleledere, forvaltning og politikere. På trods af naturgivne interessemodsætninger, har Varde Lærerkreds et godt og frugtbart samarbejde med Varde Kommune. Til gavn for begge parter. Med dette overlader jeg beretningen til generalforsamlingens videre behandling. 15

16 Underskrevet regnskab kan ses på generalforsamlingen Redaktøren 16

17 17 Generalforsamling 2012

18 18 Generalforsamling 2012

19 19 Generalforsamling 2012

20 20 Generalforsamling 2012

Vedtægter for Billund Lærerkreds

Vedtægter for Billund Lærerkreds Vedtægter for Billund Lærerkreds Kredsens formål og virksomhed: 1 Kredsens navn er Billund Lærerkreds. Den udgør kreds 105 af Danmarks Lærerforening. Hjemstedskommune er Billund Kommune. 2 Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER Disse vedtægter for kreds 29, Allerød - Hørsholm Lærerforening er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling den 9. marts 2016. Vedlagt som bilag vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds 1. Kredsens navn er Nordfyns Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Vedtægter for kreds 150

Vedtægter for kreds 150 Vedtægter for kreds 150 Vedtægter for kreds 150 1 Kredsens navn og hjemsted Kredsens navn er Midtvendsyssel Lærerkreds. Kredsen dækker Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune og er hjemmehørende på adressen

Læs mere

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg Vedtægter for Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 1 1, s. 3: Kredsens navn og hjemsted 2, s. 3: Formål 3, s. 3: Medlemmer 4, s. 3: Kontingent og regnskab 5, s. 4: Støttetildeling 6, s. 4: Særlig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

Silkeborg Lærerforening

Silkeborg Lærerforening Silkeborg Lærerforening Vedtægter for Silkeborg Lærerforening Danmarks Lærerforenings kreds 132 1. Navn Kredsens navn er Silkeborg Lærerforening. Den udgør kreds 132 af Danmarks Lærerforening og omfatter

Læs mere

Vedtægter for Vejen Lærerkreds

Vedtægter for Vejen Lærerkreds Vedtægter for Vejen Lærerkreds samt Vedtægter for Særlig Fond Vedtægter for Vejen Lærerkreds 1. Vejen Lærerkreds, der udgør kreds 104 af Danmarks Lærerforening og omfatter Vejen Kommune, er hjemmehørende

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj a/uk. Godkendt på generalforsamlingen den 14.

Vedtægter. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj a/uk. Godkendt på generalforsamlingen den 14. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj 2014 090a/uk Vedtægter Godkendt på generalforsamlingen den 14. marts 2014 TELEFON 6612 6890 www.odenselaererforening.dk E-mail: 082@dlf.org

Læs mere

Vedtægter for kreds 150. Foreslåede ændringer. (Gule markeringer ændres til)

Vedtægter for kreds 150. Foreslåede ændringer. (Gule markeringer ændres til) Vedtægter for kreds 150 1 Kredsens navn og hjemsted Kredsens navn er Midtvendsyssels Lærerkreds. Kredsen dækker Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune og er hjemmehørende på adressen Grønnegade 52,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING 1 Bornholms Lærerforening, der er hjemmehørende i Bornholms Regionskommune, udgør Danmarks Lærerforenings kreds 71. 2 Bornholms Lærerforening varetager medlemmernes

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 17.30 Skolen ved Nordens Plads 1 Indholdsfortegnelse Dagsorden Side 2 Fastlæggelse af forretningsorden for FKF s generalforsamling

Læs mere

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune.

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. 2 Kredsens formål er inden for kredsens område at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS 93.

VEDTÆGTER FOR KREDS 93. VEDTÆGTER FOR KREDS 93. Navn og hjemsted 1. Kredsens navn er Haderslev Lærerkreds. Kredsen udgør kreds 93 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Haderslev kommune. Formål og virksomhed 2. Kredsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 Marts 2015 Kredsens navn 1. Kredsens navn er Århus Lærerforening. Den udgør kreds 133 af Danmarks Lærerforening og har hjemsted i Århus kommune. Kredsens

Læs mere

Generalforsamlingen 4.

Generalforsamlingen 4. Navn/Hjemsted 1. Gladsaxe Lærerforening, som er stiftet den 20. november 1918, udgør tillige kreds 20 af Danmarks Lærerforening. Dens hjemsted er Gladsaxe kommune. Formål 2. Foreningens (kredsens) formål

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Lærerkreds 44, Køge og Stevns samt. Lærerkreds 44, Køge og Stevns Særlige Fond

Vedtægter for. Lærerkreds 44, Køge og Stevns samt. Lærerkreds 44, Køge og Stevns Særlige Fond Vedtægter for Lærerkreds 44, Køge og Stevns samt Lærerkreds 44, Køge og Stevns Særlige Fond Vedtægter for Lærerkreds 44, Køge og Stevns Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Særlig Fond 4. Medlemsforhold

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

Vedtægter for Herningegnens Lærerforening, Danmarks Lærerforenings kreds 121

Vedtægter for Herningegnens Lærerforening, Danmarks Lærerforenings kreds 121 Vedtægter for Herningegnens Lærerforening, Danmarks Lærerforenings kreds 121 Herningegnens Lærerforening 1 Herningegnens Lærerforening udgør kreds 121 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Herning

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Fredag den 13. marts kl. 16.00 Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel Endelig dagsorden Kl. 16.00: Gæstetaler: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Dorte Lange,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Navn og formål... 2 Kapitel 2 Medlemskab... 2 Kapitel 3 Årsmøde... 3 Kapitel 4 Bestyrelsen... 4 Kapitel 5 Formandskabet... 6 Kapitel

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

ROSKILDE LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER

ROSKILDE LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER ROSKILDE LÆRERFORENING MØLLEHUSVEJ 8 4000 ROSKILDE ROSKILDE LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER Møllehusvej 8 4000 Roskilde 041@dlf.org www.roskildelaererforening.dk -Tlf. 4635 0418 - 2 - ROSKILDE LÆRERFORENINGS

Læs mere

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 Den Kongelige Livgardes Officersforening Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening Marts 2005 2 Navn: Foreningens navn er Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 2 Formål: Det er foreningens

Læs mere

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 1 Navn Navnet er Skolelederforeningen, (Kommunenavn) afdeling. Medlemsberettiget er enhver, som

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer på ÅLF s ordinære generalforsamling den 20. marts 2015

Forslag til vedtægtsændringer på ÅLF s ordinære generalforsamling den 20. marts 2015 Forslag til vedtægtsændringer på ÅLF s ordinære generalforsamling den 20. marts 2015 Aarhus, den 12. marts 2015 J.nr. 5771/903U/MHL/lhm Styrelsen fremsætter forslag til ændring af vedtægterne. Den understregede

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. december 2006, og med ændringer vedtaget på generalforsamling den 25. marts 2009. Navn og hjemsted 1. Klubbens

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger

Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærerforeninger Ifølge punkt 10.3.3. i Uddannelsesforbundets

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Dansk Metal - KLUB 107. Love og bestemmelser

Dansk Metal - KLUB 107. Love og bestemmelser Dansk Metal - KLUB 107 Love og bestemmelser Vedtaget d. 31. maj 2013 Love og bestemmelser for klub 107. Stiftet den 1. januar 2007 under Dansk Metal. Klubbens formål: 1 At værne om de lokale interesser

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag GENERALFORSAMLING Fredag den 11. marts 2016 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab Støttetildeling

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter. GENERALFORSAMLING Fredag den 20. marts 2015 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab (se særskilt

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere