2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103"

Transkript

1 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen er der bespisning og hyggeligt samvær. Tilmelding til aftensmaden senest torsdag den 15. marts, via tillidsrepræsentant (eller direkte til kredskontoret).

2 Varde Lærerkreds Stausvej Varde Tlf: Åbningstider: mandag-torsdag 9-15 fredag 9-12 Der kan træffes aftale om samtale udenfor åbningstiden mail: Konsulenter og sekretær Kredsstyrelsen: Formand: Helge Højstrup Jensen, Grønnegade 20, 6800 Varde Næstformand: Kim Jørgensen, Jernbanegade 33, 6780 Ølgod Kasserer: Susanne Nielsen, Gellerupvej 10, 6800 Varde Redaktør Øvrige kredsstyrelsesmedlemmer: Olga Skov, Hulvigvej 9,Hodde, 6862 Tistrup Mathias Christensen, Grønlandsparken 226A 6715 Esbjerg N Uffe Lindberg Bak Henrik Cramon Ginna Hindsig Bjarne Alsaker, Tarmvej 310, 6830 Nr. Nebel Indhold: s.2 Adresse og info s.3 Vagtskifte s.4 Foreløbig dagsorden/forretningsorden s.5 Forslag til vedtægtændringer s.6 Vedtægter s.9 Skriftlig beretning s.16 Regnskab s.25 Budget s.26 Kandidater s.29 Beretning Senior s. 32 Regnskab Senior 2

3 Vagtskifte 2012 er et valgår. På generalforsamlingen vælges kredsstyrelse for de næste 2 år. Den kommende kredsstyrelse står over for store udfordringer. Nedlæggelse af lærerstillinger, arbejdstid og implementering af ny struktur bliver væsentlige områder den nye kredsstyrelse skal forholde sig til i tanke og handling. Alle ansatte i den offentlige sektor er under pres. Det gælder også Danmarks Lærerforenings medlemmer. Stort set hver dag hører vi om nedlæggelse af lærerstillinger med afskedigelser til følge. Odense Kommune er aktuelt ved at gennemføre nedlæggelse af 124 lærerog børnehaveklasselederstillinger og forventet 86 lærerfyringer. Også Varde bliver ramt af betydelige beskæringer. Som nævnt i den skriftlige beretning forventes en nedlæggelse af ca. 35 lærerstillinger. Og i Varde Kommune må vi også forvente lærerfyringer. Nedskæringerne i Varde Kommune skyldes for en stor dels vedkommende faldende børnetal i skolen. Desværre lyder prognoserne, at der også de kommende år sker fald i børnetallet. Det er altid et voldsomt indgreb i et menneskes liv at blive udsat for en fyring og det uanset om årsagen skyldes faldende elevtal eller besparelser på kommunens budget. Derfor skal kampen for bevarelse af lærerstillinger have højeste prioritet for en kredsstyrelse. Argumenterne ligger lige for hånden. Det er brug for alle lærere det skal vi have forklaret vores politikere. På arbejdstidsområdet er alle kredse under pres. Det bør blive et emne ved kommende overenskomstforhandlinger. Måske skal vi til at tænke arbejdstid på helt anden måde end vi gør i dag, så vi sikrer et bedre arbejdsmiljø for lærerne. Under alle omstændigheder bliver OK 13 vigtig og lige så vigtig bliver det at få igangsat en kvalificeret medlemsdebat. Implementering af ny skolestruktur og ny tildelingsmodel vil skabe debat på skolerne. Vi bliver nødt til at finde nye arbejdsgange for at dæmme op mod store klassedannelser og øget inklusion. I opgangstider har Danmarks Lærerforening opnået gode forhold for medlemmerne - nu i nedgangstider skal der kæmpes for at fastholde goderne. Det gør vi kun ved fælles hjælp. Jeg opfordrer til, at medlemmerne bakker op om generalforsamlingen ved deres deltagelse og ved valg af formand og kredsstyrelse. I økonomiske trængselstider er det essentielt, at vi som lærere og børnehaveklasseledere står sammen i et fællesskab. Ikke mindst i brydningstider er det vigtigt med en stærk og handlekraftig fagforening. Det opnår vi kun ved medlemmernes opbakning. Vel mødt til generalforsamlingen 21. marts. 3

4 Generalforsamling Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden. 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget og fastsættelse af kontingent 6. Valg af Formand Kredsstyrelsesmedlemmer 1 kongresdelegeret og 2 suppleanter 7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 8. Eventuelt. Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt være kredsformanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til eller Stausvej 30, 6800 Varde. Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere afgørelse, er disse punkter undtaget fra afstemningen om beretningen. 2. Dirigenten påser, at forhandlinger fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Medlemmerne må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser. 3. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan forslagsstilleren og formanden når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 4. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Dirigenten eller 5 medlemmer kan stille forslag om, at debatten afsluttes efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 5. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. 6. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog kredsvedtægternes 6, hvorefter generalforsamlingen kun kan træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen, samt vedtægternes 14 og 15 om hhv. kredsens ophør og vedtægtsændringer, som kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. 7. Ved valg af kredsformand, delegeret til Danmarks Lærerforenings kongres samt suppleanter, revisor og revisorsuppleant anvendes flertalsvalg. Ved øvrige personvalg anvendes pointmetoden. Der kan forlanges skriftlige forslag og skriftlig afstemning. Valg af delegeret og suppleanter til Danmarks Lærerforenings kongres foretages efter, at den samlede kredsstyrelse er valgt. Kredsformanden er jf. DLF s vedtægter delegeret. Øvrige delegerede vælges blandt kredsstyrelsesmedlemmerne. 4

5 Vedrørende generalforsamlingen den 21. marts 2012, punkt 4: Forslag til ændring af kredsens vedtægter, idet fagbladet Folkeskolen fra 2013 ikke længere optager opslag af kredsgeneralforsamlinger, idet disse opslag fremover alene bringes på folkeskolen.dk: Nuværende ordlyd 6. Generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i februar/marts. Generalforsamlingen indvarsles ved opslag i Folkeskolen og på skolerne med mindst tre ugers varsel. Ændringsforslag 6. Generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i februar/marts. Generalforsamlingen indvarsles ved opslag på folkeskolen.dk og på skolerne med mindst tre ugers varsel. V E D T Æ G T E R KREDSENS NAVN OG FORMÅL 1. Varde Lærerkreds udgør kreds 103 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Varde Kommune). Hjemstedskommune er Varde. 2. Kredsens formål er inden for kredsens område at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser samt at styrke sammenholdet mellem medlemmerne. MEDLEMMERNE Stk. 3. Stk. 4. Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingent, påløbne renter og gebyrer senest 1 måned efter påkravets afsendelse, slettes efter en procedure, som fastsættes af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse. Sådanne medlemmer kan kun optages, efter at kontingentrestancen m.v. er betalt, eller der er truffet bindende aftale om beløbets afvikling, og i øvrigt forholder man sig ved genoptagelse som angivet i Danmarks Lærerforenings vedtægter. Det enkelte medlem af kredsen hæfter over for Varde Lærerkreds' forpligtelser alene med sit indbetalte og sit forfaldne kontingent til kredsen. 3. Som medlemmer optages enhver, der er medlem af Danmarks Lærerforening, og som i henhold til dennes vedtægter er henført til kredsen. Optagelse sker som almindeligt medlem (fraktion 1-5 idet dog medlemmer af Skolederne ikke samtidig er medlemmer af kredsen) eller særligt medlem (fraktion 6-7). Kun almindelige medlemmer er valgbare og har stemmeret. Stk. 2. Udmeldelse sker skriftligt til kredskassereren eller foreningens kontor med mindst 1 måneds varsel til en 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. 4. For at styrke det fagpolitiske arbejde på tjenestestederne og blandt medlemmerne danner kredsens medlemmer i fraktionerne 1 og 2 ved de enkelte tjenestesteder en faglig klub. Klubbens forretningsorden skal godkendes af kredsstyrelsen. TR/kontaktpersonen er formand for klubben og er forbindelsesled til kredsstyrelsen. Stk. 2. Stk. 3. Medlemmer uden fast tjenestested kan udgøre en særlig klub under kredsen. Der afsættes i hvert års budget et beløb til klubbernes drift. 5

6 5. Kontingent og betalingsterminer fastsættes på den årlige generalforsamling for et år ad gangen. Stk. 2. Kredsstyrelsen er berettiget til at lade kontingentbetalingen foregå ved den lønudbetalende myndigheds bistand ved indeholdelse af 1/12 af årskontingentet i hver månedlig lønudbetaling, forudsat at det enkelte medlem ikke modsætter sig dette. Stk. 3. Regnskabs- og budgetperiode 1/1-31/12. Kontingentperiode 1/4-31/3. Stk. 4. Kredsens regnskab revideres af kredsens revisorer og af en af kredsstyrelsen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor. GENERALFORSAMLING 6. Generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i februar/marts. Generalforsamlingen indvarsles ved opslag i Folkeskolen og på skolerne med mindst tre ugers varsel. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om sager, der er optaget på dagsordenen. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge hos formanden senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden bekendtgøres ved opslag på skolerne senest 5 dage før generalforsamlingen. 7. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter optages på dagsordenen: 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Budget og fastsættelse af kontingent. 6. Valg (i lige år) af * formand. * 5 styrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. * kongresdelegerede og suppleanter. 7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Valget gælder for 2 år. 8. Eventuelt. Valg af kredsformand, kredsstyrelse og suppleanter, delegerede (formanden er altid delegeret) og suppleanter gennemføres i overensstemmelse med de af hovedstyrelsen før hver valggeneralforsamling udsendte retningslinier, jf. DLF's vedtægter Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 10 % af medlemmerne kræver det og indsender forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned - sommerferien fraregnet - efter, at begæringen er fremsat. Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel ved opslag på skolerne samt enten ved opslag i Folkeskolen eller ved brev til arbejdsløse medlemmer. 9. Kredsen ledes af en styrelse, som vælges på generalforsamlingen. Styrelsen består af a. formanden b. 5 styrelsesmedlemmer Stk. 2. Valg af kredsstyrelsen gælder for 2 år og falder sammen med kongressens valgperiode. 10. Kredsstyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer. Hvis det ikke er muligt at udpege en kasserer blandt de valgte kredsstyrelsesmedlemmer, kan kredsstyrelsen ansætte en kasserer. Formand og kasserer kan ikke være samme person Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Styrelsen er beslutningsdygtig, hvis mere end halvdelen af styrelsesmedlemmerne giver fremmøde. I tilfælde af stemmelighed i styrelsen bortfalder forslaget. Kredsstyrelsen nedsætter om fornødent faste udvalg og vælger repræsentanter til udvalg m.v., hvori kredsen er repræsenteret. Kredsstyrelsen er ansvarlig for, at der føres referat fra kredsstyrelsesmøder og udvalgsmøder. I øvrigt fastsætter styrelsen selv sin forretningsorden. 11. Kredsstyrelsen indkalder forud for den ordinære kongres til et medlemsmøde, hvor kongressens dagsorden behandles. TILLIDSREPRÆSENTANTER OG KONTAKT- PERSONER 12. Kredsstyrelsen drager omsorg for, at de under foreningens organisationsområde ansatte ved ethvert tjenestested i kredsens område vælger 6

7 Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. en tillidsrepræsentant og en suppleant for denne blandt medlemmerne på tjenestestedet efter bestemmelserne i de til enhver tid gældende tillidsrepræsentantregler. Valget finder sted i marts måned i ulige år, og funktionsperioden følger skoleåret. Kredsstyrelsen drager omsorg for, at almindelige medlemmer, der er arbejdsledige, vælger en kontaktperson og 2 suppleanter ud af egen midte. Valgene foregår i august, og funktionsperioden er 1/9-31/8. Tillidsrepræsentanterne og kontaktpersonerne sammenkaldes af formanden, når mindst 1/5 af disse skriftligt tilstiller formanden en motiveret anmodning derom, eller når kredsstyrelsens flertal ønsker det. Tillidsrepræsentanterne og kontaktpersonerne indkaldes til møde med kredsstyrelsen mindst 2 gange om året. Tillidsrepræsentanterne og kontaktpersonerne formidler samarbejdet mellem den medlemskreds, vedkommende repræsenterer, den lokale kredsstyrelse og hovedstyrelsen. KREDSENS SÆRLIGE FOND 13. Kreds 103 's særlige fond har til formål at forøge kredsens økonomiske styrke og i en given situation at kunne yde støtte til kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1 og 2 under konflikter om tjenstlige forhold og lønningsforhold. Stk. 2. Stk. 3. Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra Danmarks Lærerforenings særlige fond og ved indbetaling fra kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og 3. Fondens midler kan ikke overføres til kredsens drift, formue, henlæggelser, andre kredsfonde eller lignende. Fondens midler kan heller ikke overføres til andre kredse. Over kredsens særlige fond føres et selvstændigt regnskab, som revideres af kredsens revisorer og en statsautoriseret eller registreret revisor, som udpeges af kredsstyrelsen. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Indvundne renter, udbytter m.v. tilskrives fondens kapital efter fradrag af administrationsudgifter. Kurt Pedersen dirigent Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Fondens midler tilhører kredsen, jf. dog Danmarks Lærerforenings vedtægter 9, stk. 4. Kredsstyrelsen træffer beslutning om midlernes anbringelse. Beslutning om udbetaling af midler fra kredsens særlige fond til konfliktramte medlemmer af kredsen træffes af kredsstyrelsen eller generalforsamlingen. Såfremt der efter en konflikts afslutning betales hel eller delvis løn for den tid, konflikten har stået på, er medlemmer, der har modtaget støtte fra kredsens særlige fond, forpligtede til at tilbagebetale det beløb, hvormed ydelserne fra kredsens særlige fond og fra Danmarks Lærerforening samt lønnen tilsammen overstiger den løn, den pågældende ville have oppebåret, såfremt konflikten ikke havde fundet sted. KREDSENS OPHØR 14. Varde Lærerkreds kan med hovedstyrelsens forudgående godkendelse kun opløses, hvis dette vedtages på en generalforsamling, indkaldt efter de for ordinær generalforsamling gældende regler, på hvilken mindst 2/3 af generalforsamlingens tilstedeværende almindelige medlemmer (inklusiv stemmer ikke) stemmer derfor. Opnås der ikke 2/3's flertal for forslaget, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal. VEDTÆGTER OG VEDTÆGTSÆNDRINGER 15. Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er optaget på dagsordenen for en generalforsamling indkaldt med den for ordinær generalforsamling fastsatte indvarslingsfrist, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Stk. 2. Vedtægterne må ikke stride imod Danmarks Læreforenings vedtægter, jf. 10, stk. 10 i Danmarks Lærerforenings vedtægter. IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER Disse vedtægter er godkendt på en ekstraordinær generalforsamling den 23. marts 2010 og træder i kraft straks efter generalforsamlingens afslutning. Helge Højstrup Jensen kredsformand 7

8 Skriftlig beretning 2012 Løn og arbejdstid OK11 I foråret blev indgået et 2-årigt forlig på det kommunale område. Dels en aftale mellem KTO og KL om de generelle krav gældende for alle offentligt ansatte under KTO, dels en aftale mellem KL og LC for de specifikke krav. På lønmodtagerside sad Anders Bondo Christensen for bordenden ved begge borde. Forhandlingerne endte med overenskomster, som økonomisk var meget sparsomme den økonomiske krise smittede tydeligt af, ikke bare på det kommunale område, men i lige så høj grad på det private. Når det offentlige område samtidig havde været lønførende i forhold til de private skyldte vi på forhånd via reguleringsordningen 1,23 %, som skulle hentes ved aftaleindgåelsen, hvorfor 1. års lønstigning pr. 1. april blev på 0,0 %. I andet år (2012) får alle offentlige ansatte 2,65 % i generelle lønstigninger. Herudover aftalte LC på det specielle område en ensartet udmøntning til alle ansatte på 0,3 %. Kravet om, at der ikke skulle afsættes midler til lokal løndannelse blev således indfriet. En stor del af de 2,65 % blev udmøntet 1. januar (1,81 %). Om det er nok til at bevare reallønnen, er tvivlsomt. Ud over lønstigningerne indeholdt OKforliget en række andre forbedringer. De gennem 3-partsmidlerne opnåede seniordage videreføres vha. overenskomstmidler. Seniorerne kan derfor fortsat opnå 2, 3, 4 seniordage ved hhv. 60 år, 61 år, 62 år og derover Forbedrede varsler ved evt. afskedigelser af tillidsrepræsentanter ved arbejdsmangel En smidiggørelse af MED-systemet På pensionsområdet skete ingen væsentlige ændringer. Til gengæld blev der for kommende tjenestemandspensionister aftalt nye pensionsfradrag gældende fra Det gør, at tjenestemænd bør vente til de fylder 62, før man går på pension, da fradraget som 60 og 61 årig på det det tidspunkt vil blive sat til 17 og 14 %. (senere forlig i folketinget skærper yderligere på dette område) Som altid skal et OK-resultat godkendes ved urafstemning blandt medlemmerne. Den samlede afstemning viste, at 50,4 % af de stemmeberettede stemte og langt hovedparten (92,7 % stemte ja til resultatet). Varde stemmeprocent lå lidt højere nemlig på 56,2 %, hvoraf 92,6 % stemme ja til resultatet. Det ville være ønskeligt med en højere stemmeprocent, men taget i betragtning, at det var første gang med elektronisk afstemning, kan Varde Lærerkreds være tilfreds med, at vi ligger over landsgennemsnittet. Arbejdstid Arbejdstidsaftalen var ikke til drøftelse ved overenskomstforhandlingerne, men den kom for alvor på dagsordenen efterfølgende - både nationalt og lokalt! Varde s elever er de klogeste i Sydjylland stod på forsiden af JydskeVestkysten torsdag 17. marts. Dette udsagn baserer sig på gennemsnitskaraktererne fra skolernes 9. klasser og i den stort opsatte artikel udtaler professor fra Syddansk Universitet, at Vestjyllands forældre traditionelt engagerer sig mere i deres børns skolegang end forældre længere mod øst, og det kan have afsmittende virkning på resultatet. En skoleleder påpeger, at det gode resultat skyldes et samspil mellem lærer, elev og forældre samtidig med, at man vægter faglighed højt. 8

9 Nu skal man altid tage sådanne undersøgelser med et stort forbehold det er ofte et øjebliksbillede, som kan ændre sig året eftermen der er ingen tvivl om, at en sådan artikel medvirker til, at lærerne bliver en smule stolte, for det er et synligt bevis på, at ens arbejde og engagement er lykkedes. Også politikerne brugte undersøgelsen til at bryste sig med. For kommunen er det vigtigt at vise omverdenen, at man har et godt, velfungerende skolevæsen. Omtrent samtidig med offentliggørelsen af undersøgelsen og omtalte artikel, barslede KL med tilbud til kommunerne om at indgå i et partnerskab omkring lærernes arbejdstid, med det klare mål, at her kunne man spare penge, hvis man kunne vride mere undervisning ud af lærerne. Partnerskabets metode er at lave en benchmarking mellem de kommuner, der indgår i et samarbejde for derigennem at måle, hvordan de lokale arbejdstidsaftaler udmøntes. Underforstået de kommuner, som gør det billigst, er dem, som gør det bedst! Hele bench-markingsmetoden er i bund og grund en syg metode. Først laver man n sammenligning, så tilretter de lavest placerede kommunerne sig og efterfølgende er udgangspunktet en ny sammenligning, hvor de nu lavest placerede tilretter sig det er simpelthen en skrue uden ende med eneste formål at forbedre kommunerens økonomi på bekostning af lærernes arbejdsforhold. Samtidig med KL s benchmarking på skoleområdet, blev der offentliggjort et andet resultat baseret på bench-markingsmetoden, nemlig omkring kommunernes vækstmiljø. Her brillerer Varde Kommune ved at være placeret som nr. 93 af 98 kommuner, når det drejer sig om vækstvirksomheder, viden og innovation, erhvervsmæssige rammer og tiltrækningskraft. Mærkværdigvis er der ikke med samme ildhu sat fokus på nævnte områder som på folkeskoleområdet. Min påstand er, at hvis man på sigt skal styrke ovennævnte områder, er det vigtigt at styrke ikke svække folkeskolen. Godt nok høster man først efter adskillige år, men det er ingen skade til at tænke langsigtet. Ad omveje blev kredsstyrelsen orienteret om, at Varde Kommune havde planer om at indgå i nævnte partnerskab. I forbindelse med Hoved- MED s årlige møde med økonomiudvalget spurgte jeg ind til planerne og fik bekræftet, at det var hensigten og fik samtidig lovning på, at jeg som formand for Varde Lærerkreds og fællestillidsrepræsentant for lærerne kunne deltage i kommende styregruppe. Jeg problematiserede over for politikerne metoden og det uheldige signal, man ville sende til lærerne om, at man ikke havde tillid til, at de udførte deres arbejde på en forsvarlig og ordentlig måde og henviste samtidig til ovennævnte artikel om, at Varde lå som nummer et i Sydjylland. Borgmesteren svarede i den anledning, at der på ingen måde lå mistillid til lærerne i beslutningen om at indgå i partnerskabet, kun, at det var et serviceeftersyn, og fandt man en effektiviseringsgevinst, ville noget sådant forblive i skolevæsenet. Partnerskabet blev således en realitet, og siden har konsekvenser af partnerskabet løbende været behandlet i kredsstyrelsen og blandt tillidsrepræsentanterne. Styregruppen blev sammensat af borgmester, formand for det politiske udvalg Børn og Unge, endnu et medlem af udvalget Børn og Unge, økonomichefen, direktør for Børn og Unge, rep. for skolelederne, skolechefen samt repræsentant fra Varde Lærerkreds. Derudover deltog KL repræsentant i alle møder. Partnerskabet retter sig mod en optimering af anvendelsen af lærernes arbejdstid, med det klare mål at skabe mere undervisning for samme penge. I den forbindelse udarbejdede KL en rapport baseret på oplysninger fra de enkelte skoler. Den skulle afdække, hvad man bruger arbejdstiden på inden for de 3 kasser, arbejdstidsaftalen består af: Undervisning, opgaver tilknyttet undervisningen samt Andre opgaver. Ikke underligt fandt KL frem til, at der var forskelle skolerne imellem. Det er netop en del af aftalestyringen, at skolerne gives mulighed for at prioritere. Der blev også foretaget en sammenligning med andre kom- 9

10 muner, som ligeledes deltog i KL s partnerskab. Her fandt man også store forskelle. Man havde ikke behøvet at betale KL over kr. for at lave en sådan analyse, det er i sig selv indlysende, at der er forskelle. Partnerskabet beror på ren talmagi uden tænkning af nogen form for pædagogik eller kommunalt serviceniveau. Væsentlige parametre, hvis man absolut vil lave en sammenligning. Umiddelbart efter at kommunen havde indgået kontrakt med KL, gik kredsstyrelsen som nævnt i gang med analysearbejde for at imødegå KL s undersøgelse. Den indkaldte samtlige opgaveoversigter og lavede beregninger på undervisningsprocenten. Analysen godtgjorde, at der var fejl i indberetningerne. Rigtig mange skoler har placeret undervisningsopgaver under anden tid. Det betyder naturligvis noget for beregningen af undervisningstid, om der er lagt opgaver i forkert kasse. Det blev et nyttigt redskab, da KL forelagde deres rapport. Der var flere andre misforhold som betød, at KL måtte levere en ny rapport, nu med højere undervisningsprocent. Den er imidlertid også ubrugelig, da den baserer sig på tal fra indeværende skoleår og ikke på tal baseret på den nye klassetildelingsmodel. Rapporten for Varde Kommune viste ifølge KL, at der kan spares rigtig mange lærerstillinger, såfremt man prioriterede anderledes. Til gengæld gav man ingen bud på, hvem der så skulle påtage sig de opgaver, som i forslaget skulle afløses af undervisning. Rapporten skulle danne oplæg til kommende forhandlinger omkring ny arbejdstidsaftale. I skrivende stund er ikke indledt forhandlinger om ny arbejdstidsaftale. Eneste sikre er, at man kun ønsker en 1-årig aftale. I min mundtlige beretning vil jeg komme mere ind på temaet arbejdstid. Udover et redskab for den enkelte kommune er partnerskabsprojektet led i en samlet plan for folkeskolen generelt for at presse flere undervisningstimer ud af lærerne blev rundet af med massiv kampagne mod lærernes arbejdstid. Via bladet Momentum lancerede KL undersøgelser på baggrund af partnerskabet samt internationale undersøgelser af tvivlsom karakter med ene formål at skabe grobund for, at lærerne fremadrettet skal undervise mere. Danmarks Lærerforening tilbageviste og dokumenterede, at de fremkomne tal vedr. lærernes undervisningstid var utroværdige, men skaden var sket, medierne havde ukritisk slugt KL s tal. Med den massive kampagne, vi har set fra KL s og regeringens side, er jeg ikke i tvivl om, at arbejdstid bliver et tema på overenskomst 13. Varde Lærerkreds har en klar opfattelse af, at vores nuværende arbejdstidsaftale fungerer godt. Det bliver understøttet af en evalueringsrapport udarbejdet af KL og Danmarks Lærerforening. I det forgangne år har vi haft ganske få sager til vurdering omkring arbejdstidsaftalen, og blot en gang har det været nødvendigt at indkalde fortolkningsudvalget. Fortolkningsudvalget udtalte sig om øget brug af mellemtimer og tvungen afspadsering. Varde Lærerkreds var blevet opmærksom på, at der var sket et skred i forhold planlagte mellemtimer, hvorfor problemstillingen blev drøftet og indstilling blev ført til referat. Parterne var ligeledes enige om, hvordan overtid/ tvungen afspadsering skal fortolkes, samt hvordan man skal håndtere holddannelse. Personalemæssige konsekvenser af sparekatalog og faldende elevtal Desværre må vi konstatere, at der ikke fødes nok børn i Varde og omegn. Sidste år faldt børnetallet svarende til ca. 8 lærerstillinger og fra næste skoleår siger prognosen at der vil være 147 færre børn i skolevæsenet. Det svarer til en skole på størrelse med Alslev skole og omregnet til lærerstillinger ca. 13 færre stillinger. Samtidig udmøntes konsekvenserne af sparekataloget. 10 stillinger på normalområdet og - 4 stillinger på specialområdet. 27 stillinger i alt. Når man så dertil lægger forventede færre elever på Campus 4 stillinger, samt oprettelse af 2 friskoler, når man frem til i omegnen af 35 færre lærerstillinger fra skoleåret 2012/13, end vi kender i dag. Vi må erkende, 10

11 at så stort tal ikke kan opsluges ved naturlig afgang, så vi må forvente, at der skal ske afsked af lærere til sommer. Hvor mange, der bliver ramt, afhænger af flere ukendte faktorer bl.a. søgningen til de 2 friskoler og visitering til specialskoler. Lærerne er som bekendt ansat i kommunen og ikke på den enkelte skole. Det er en fordel i den aktuelle situation. Derfor har Varde Lærerkreds og Varde Kommune aftalt en forflyttelsesaftale, som allerede sidste år skulle stå sin prøve. Selv samme aftale bliver med enkelte tilretninger brugt i forbindelse med de forflyttelser, der vil foregå i forbindelse med skoleåret 2012/13. Dertil er udarbejdet en tidsplan. I skrivende stund har man taget fat i første del, nemlig kompetenceafklarende samtaler med lærere tilknyttet de 6 specialskoler med henblik på at danne de hold af medarbejdere som fra skoleåret 2012/13 ansættes på hhv. Lykkesgårdskolen og Tistrup Skole. I uge 8 og senest 29. februar ved medarbejderne, hvem der skal flyttes med. De, som ikke kommer med på Lykkesgårdskolen hhv. Tistrup Skole indgår på lige fod med de øvrige lærere på de skoler, de pt. er tilknyttet, ved en ny forflyttelsesrunde. Fra uge 13 har vi overblik over, hvem der evt. ikke er plads til kommende skoleår på grund af overtallighed. For dem, som bliver udpeget som overtallige, er det naturligvis en voldsom begivenhed. At miste sit job er en stor omvæltning, og en sådan situation skal tackles nænsomt og med stor respekt for den enkelte. Derfor har der allerede nu været omfattende drøftelser mellem Kommune og Varde Lærerkreds for at hjælpe de kolleger, som måtte miste deres job. Varde Lærerkreds har gentagne gange over for Varde Kommune påpeget det urimelige i, at der ikke er etableret fratrædelsesordninger. Oprindelig var der sat penge af til noget sådant, men det er af økonomiske grunde fjernet igen fra budgettet. I Varde Kommunes overordnede regler stå at der skal aftales et fratrædelsesforløb for den enkelte, som afskediges grundet overtallighed. En passus som kun giver mening, hvis det har reelt indhold. Ny tildelingsmodel Med sparekataloget blev indført en ny tildelingsmodel til skolerne. Man går fra en elevtalsbaseret tildeling til en klassebaseret model. Baggrunden herfor skal man finde i økonomien. Med en klassebaseret tildelingsmodel åbnes der større mulighed for at optimere klasserne. Vi må derfor imødese klasser med betydelig flere elever, end vi kender i dag. Folkeskoleloven foreskriver 28 elever som et maksimum, og modellen animerer skolelederne til at nærmere sig det tal mest muligt. Skolelederne har faktisk ikke noget valg. De er fastlåst i forhold til deres tildeling og samtidig skal de opfylde det vejledende undervisningstal i samtlige fag. Det giver ikke meget råderum. I min mundtlige beretning sidste år antydede jeg, at kampen om timetallet måske kan vise sig at være et tveægget sværd. Det vil ikke skabe bedre forhold for lærerne og eleverne, såfremt man fylder klasserne op til bristepunktet samtidig med at man skal inkludere flere elever - nu med lidt flere timer. Timetallet er vigtigt, men det er bestemt lige så vigtigt at skabe et ordentligt arbejdsmiljø for alle elever og lærere. Tildelingsmodellen foreskriver et begrænset antal timer til holddannelse. Faktisk i så begrænset omfang, at man kan frygte, at muligheden for reel inklusion ikke er til stede. I forbindelse med sidste års debat om øget inklusion indførte Varde Kommune Kompasmodellen. Alle lærere skal klædes på til at kunne inkludere flere elever med vanskeligheder ved hjælp af øget efteruddannelse på området. I det forgangne år har alle skoler sat fokus på området der er blevet efteruddannet i LP-model, PALS-model, Cooperative learning m.m. Uden tvivl vil indføring af nye pædagogiske metoder give et løft til lærerne, så de bedre bliver i stand til at løfte den vanskelige opgave at inkludere flere elever. Efteruddannelse er vigtig, der har lærerne et efterslæb, men uanset hvor meget efteruddannelse lærerene får, vil der stadig være behov for at tilføre ekstra lærerkræfter, hvis opgaven skal løftes. Politikerne må erkende, at der 11

12 fremadrettet vil sidde elever som har behov for særlige støtteforanstaltninger. Det er dybt bekymrende med den meget begrænsede tildeling til særlige støtteforanstaltninger, som fremgår af tildelingsmodellen. Såvel Varde Lærerkreds som skolelederne har efterlyst en grundig evaluering af tildelingsmodellen på det specialpædagogiske område. Hidtil har politikerne fastholdt, at en evaluering først finder sted kommende år. Arbejdsmiljø I 2011 har der været fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Med offentliggørelsen af den nye tildelingsmodel for skolerne, påbegyndte Varde Lærerkreds analyser af, hvilke virkninger tildelingsmodellen måtte have på det psykiske arbejdsmiljø. Flere i klasserne kombineret med øget inklusion risikerer alt andet lige at skabe dårligere arbejdsmiljø for lærerne og børnehaveklasselederne. De iværksatte foranstaltninger i forbindelse med KOMPAS indsatsen hilser Varde Lærerkreds velkommen, men frygter, at det ikke vil være tilstrækkeligt. I forskellige sammenhænge er blevet gjort opmærksom på, at det er nødvendigt at afsætte resurser til støtteforanstaltninger for børn med særlige behov, som bliver indsluset i normalskolen. Det skylder man det enkelte barn, de øvrige børn i klassen samt ikke mindst lærerne. Også det kommende år vil der være fokus på den øgede inklusion og konsekvenserne af sparekataloget. Varde Lærerkreds har behov for flere værktøjer i forbindelse med kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Kredsstyrelsen har derfor besluttet at iværksætte en undersøgelse blandt alle medlemmer i foråret Spørgeskemaundersøgelsen skal understøtte kredsens forhandlere omkring arbejdstid, inklusion og øvrige forhold, hvor arbejdsmiljøet er et afgørende parameter. Varde Lærerkreds har indkøbt et apparatur- et såkaldt comfort-o-meter som kan anvendes til at undersøge klassernes indeklima. Apparatet er til udlån til skolerne. Kredsen har med glæde kunnet konstatere, at de skoler, som har udført målinger, har indeklimaer vist sig at være i orden. Kredsstyrelsen har i løbet af 2011 revideret Varde Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik. Der bliver lavet en elektronisk platform for arbejdsmiljørepræsentanterne, så de kan udveksle erfaringer og relevante problemstillinger. Pædagogiske område Danmarks Lærerforening støtter den fortsatte udvikling af enhedsskolen med årgangsdeling samt klassen som er bærende enhed for undervisningen. På den baggrund fraråder Danmarks Lærerforening rullende skolestart og aldersintegreret undervisning. I Varde kommune har adskillige skoler indført aldersintegreret undervisning og enkelte har snuset til rullende skolestart. Indførelsen af aldersintegreret skolestart er formentlig indført af økonomisk nød ikke af pædagogiske årsager. Forskning fra Sverige viser, at aldersintegreret undervisning har en negativ indvirkning på elevers kognitive formåen samt har en negativ indflydelse for elevernes trivsel. Forskning endnu engang hentet fra Sverige viser, at øget segregering sammenholdt med decentralisering af skolen og den øgede differentiering og individualisering af undervisningen skaber forringede skoleresultater. Den nye skolestruktur med små filialskoler animerer desværre til aldersintegreret undervisning. Det er problematisk, at man i en kommune indfører en struktur, som har store pædagogiske konsekvenser, uden at man på forhånd har haft en dybdeborende pædagogisk vinkling. Som nævnt tidligere i beretningen har den øgede inklusion også på det pædagogiske område fyldt meget i kredsstyrelsens arbejde. Kredsstyrelsens arbejde 2011 Kredsstyrelsen har i 2011 afholdt 11 kredsstyrelsesmøder og 11 arbejdsmøder. Dagsordenerne har i vid udstrækning handlet om personalemæssige konsekvenser af besparelses- 12

13 kataloget og det faldende elevtal. Derudover har arbejdstidsaftalen og Varde Kommunes deltagelse i Partnerskabet været et omdrejningspunkt. Kredsstyrelsen har endvidere deltaget i 11 lokale møder for tillidsrepræsentanter, 4 kursusdage for tillidsrepræsentanter. Formanden er valgt som fast medlem af Hoved-MED, hvor der i årets løb har været 6 ordinære møder samt 2 dialogmøder med økonomiudvalget. Formanden sidder som næstformand af Fælles-MED for Børn og Unge. I dette forum har der i årets løb været afholdt 6 møder. Kredsstyrelsen har endvidere løbende deltaget i klubmøder på de enkelte skoler. Der afholdes jævnligt møder med Varde lærerkreds kontaktperson i Hovedstyrelsen. I årets løb har der været afholdt 5 møder med HS- medlem Niels Munkholm Rasmussen. I løbet af året har der været afholdt 2 regionale kredsmøder samt 3 kredsformandsmøder. I det forpligtende kredssamarbejde er der nedsat 4 fora det politiske, det pædagogiske, kursusforum og arbejdsmiljøforum. I ovennævnte fora er der i 2011 afholdt 4 møder i hvert samarbejde. Møder for særlige medlemsgrupper. I 2011 har kredsstyrelsen afholdt møder med ansatte på PPR. børnehaveklasselederne, møde for lærere uden fast tjenestested, samt møde for adm. ansatte på Bytoften. Indgåede aftaler 2011 Varde Lærerkreds og Varde Kommune har: Indgået aftale om, at man på filialskoler vælger egen tillidsrepræsentant samt at filialskolen deltager i MEDudvalg sammen med hovedskolen. justeret forflyttelsesaftalen lavet personlige aftaler for lærere som underviser på 2 arbejdspladser. (lønaftaler). justeret arbejdstidsaftalen lavet aftaler om kontaktlærerordning på Campus. lavet skoleaftaler for Campus. indgået aftale på UU området Kredsstyrelsen er/har været repræsenteret i følgende eksterne udvalg Repræsentationer Kredsstyrelsesmedlemmer Lokal beskæftigelsesråd Helge Højstrup Lønsumsstyring/aftalestyring i NyVarde Kommune Helge Højstrup Hoved-MED Varde Helge Højstrup, Supp.Kim Jørgensen Styregruppe overordnet personalepolitik i Varde Helge Højstrup Kommune Forpligtende kredssamarbejde Kursus Susanne Nielsen Forpligtende kredssamarbejde arbejdsmiljø Bjarne Alsaker, Kim Jørgensen Forpligtende kredssamarbejde pædagogisk Olga Skov, Mathias Christensen Forpligtende kredssamarbejde politik Helge Højstrup Jensen, Kim Jørgensen Fælles-MED Varde Styregruppen omkring partnerskab Baglandsmøder med HS-medlem Forhandlingsudvalg omkring forflyttelser + forhandling lokal løn (konsulenter) + løn ikkelæreruddannede Fortolkningsudvalg arbejdstidsaftale Helge Højstrup. Supp. Kim Jørgensen Helge Højstrup Helge Højstrup, Kim Jørgensen Helge Højstrup Jensen, Kim Jørgensen Olga Skov Kim Jørgensen, Olga Skov, Helge Højstrup 13

14 Repræsentanter fra kredsstyrelsen har endvidere deltaget i følgende kursus/konferencer/møder Kursus/konference/møde Formål Deltagere Kongres DLF s overordnede politik/ok-08 Helge Højstrup (Delegeret) Kim Jørgensen(Delgeret) Mathias Christensen (Gæst) Olga Skov (gæst) Susanne Nielsen (Gæst) Delegeret i DLFa Deltagelse i DLFa s delegeretmøde Susanne Nielsen Skolerigsdag Varde Kommunes skolepolitik Kredsstyrelsen Konference for det pæd. Styrke kredsens arbejde på det Olga Skov, Kim Jørgensen Forpligtende samarbejde pædagogiske område Orientering for 4. års Rekruttering Helge Højstrup studerende på Ribe Sem. Kredsformandsmøder Aktuel politik + møder om Helge Højstrup, Kim Jørgensen arbejdstidsaftalen 10 klasse og Campus Kontakt Helge Højstrup Jensen Lokalkredsen for Danmarks Kontakt og møder Olga Skov skolebiblioteksforening Konference for kredsens arbejdsmiljøansvarlige Styrke kredsens arbejde på Bjarne Alsaker arbejdsmiljøområdet Regionale møder om pæd.forhold Dialog hovedstyrelse Olga Skov Helge Højstrup Regionale møder arbejdsmiljø Dialog Hovedstyrelse Bjarne Alsaker Kursus for kursusansvarlige Ideudveksling/politikskabende Susanne Nielsen Opfølgning formandsskole Baglandsarbejde/ideudveksling Helge Højstrup Beskæftigelsespolitisk konference Ledighed, Jobtilskud, jobrotation Helge Højstrup Jensen Tillidsrepræsentanterne. I 2011 har der været afholdt 11 Tr-møder samt 4 kursusdage for tillidsrepræsentanterne. På tillidsrepræsentant fronten har man på flg. skoler fået ny tillidsrepræsentant: Brorsonskolen, Blåvandshuk Skole, Lindbjerg Skole, Starup Skole og Outrup skole.i forbindelse med etablering af Campus er der blevet valgt tillidsrepræsentant på 10iCampus. Jeg vil benytte lejligheden til at takke de afgående tillidsrepræsentanter for jeres store arbejde for kolleger, skole og Varde lærerkreds.samtidig en tak til alle nye såvel som gamle- tillidsrepræsenter for et godt samarbejde. Tillidsrepræsentanterne er Varde Lærerkreds nærmeste og vigtigste samarbejdspartnere. På de indre linjer Lærerkredsens 2 konsulenter har som sædvanlig været travlt beskæftiget. Arbejdsopgaverne er mangfoldige og kræver stor indsigt i komplicerede regler, bekendtgørelser og overenskomster. Det er dejligt at konstatere, at kredsens medlemmer nyder stor gavn af begge konsulenters arbejde. Også vores sekretær har endnu et år ydet en stor indsats. Herfra skal lyde en stor tak til kontorets ansatte for indsatsen i Som sædvanlig har seniorafdelingen lavet et spændende arbejde for kredsens seniorer. Tak til bestyrelsen for deres store arbejde. 14

15 Afslutningsvis vil jeg rette en takt til vores samarbejdspartnere i Varde kommuneskoleledere, forvaltning og politikere. På trods af naturgivne interessemodsætninger, har Varde Lærerkreds et godt og frugtbart samarbejde med Varde Kommune. Til gavn for begge parter. Med dette overlader jeg beretningen til generalforsamlingens videre behandling. 15

16 Underskrevet regnskab kan ses på generalforsamlingen Redaktøren 16

17 17 Generalforsamling 2012

18 18 Generalforsamling 2012

19 19 Generalforsamling 2012

20 20 Generalforsamling 2012

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk ÅRSBERETNING 2008 Årsberetning Marts 2009 ISSN 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet af

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18 Dårlig økonomi presser ledere Side 6 Trusler og vold i skolen Midtersider Vores skole & Marienborgmøde

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013 Når man går foran Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13 Mikkel Mailand November 2013 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Niels Egelund Mette Lausten Mikkel Lynggaard Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 au AARHUS UNIVERSITET Selvfølgelige

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere