2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103"

Transkript

1 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen er der bespisning og hyggeligt samvær. Tilmelding til aftensmaden senest torsdag den 15. marts, via tillidsrepræsentant (eller direkte til kredskontoret).

2 Varde Lærerkreds Stausvej Varde Tlf: Åbningstider: mandag-torsdag 9-15 fredag 9-12 Der kan træffes aftale om samtale udenfor åbningstiden mail: Konsulenter og sekretær Kredsstyrelsen: Formand: Helge Højstrup Jensen, Grønnegade 20, 6800 Varde Næstformand: Kim Jørgensen, Jernbanegade 33, 6780 Ølgod Kasserer: Susanne Nielsen, Gellerupvej 10, 6800 Varde Redaktør Øvrige kredsstyrelsesmedlemmer: Olga Skov, Hulvigvej 9,Hodde, 6862 Tistrup Mathias Christensen, Grønlandsparken 226A 6715 Esbjerg N Uffe Lindberg Bak Henrik Cramon Ginna Hindsig Bjarne Alsaker, Tarmvej 310, 6830 Nr. Nebel Indhold: s.2 Adresse og info s.3 Vagtskifte s.4 Foreløbig dagsorden/forretningsorden s.5 Forslag til vedtægtændringer s.6 Vedtægter s.9 Skriftlig beretning s.16 Regnskab s.25 Budget s.26 Kandidater s.29 Beretning Senior s. 32 Regnskab Senior 2

3 Vagtskifte 2012 er et valgår. På generalforsamlingen vælges kredsstyrelse for de næste 2 år. Den kommende kredsstyrelse står over for store udfordringer. Nedlæggelse af lærerstillinger, arbejdstid og implementering af ny struktur bliver væsentlige områder den nye kredsstyrelse skal forholde sig til i tanke og handling. Alle ansatte i den offentlige sektor er under pres. Det gælder også Danmarks Lærerforenings medlemmer. Stort set hver dag hører vi om nedlæggelse af lærerstillinger med afskedigelser til følge. Odense Kommune er aktuelt ved at gennemføre nedlæggelse af 124 lærerog børnehaveklasselederstillinger og forventet 86 lærerfyringer. Også Varde bliver ramt af betydelige beskæringer. Som nævnt i den skriftlige beretning forventes en nedlæggelse af ca. 35 lærerstillinger. Og i Varde Kommune må vi også forvente lærerfyringer. Nedskæringerne i Varde Kommune skyldes for en stor dels vedkommende faldende børnetal i skolen. Desværre lyder prognoserne, at der også de kommende år sker fald i børnetallet. Det er altid et voldsomt indgreb i et menneskes liv at blive udsat for en fyring og det uanset om årsagen skyldes faldende elevtal eller besparelser på kommunens budget. Derfor skal kampen for bevarelse af lærerstillinger have højeste prioritet for en kredsstyrelse. Argumenterne ligger lige for hånden. Det er brug for alle lærere det skal vi have forklaret vores politikere. På arbejdstidsområdet er alle kredse under pres. Det bør blive et emne ved kommende overenskomstforhandlinger. Måske skal vi til at tænke arbejdstid på helt anden måde end vi gør i dag, så vi sikrer et bedre arbejdsmiljø for lærerne. Under alle omstændigheder bliver OK 13 vigtig og lige så vigtig bliver det at få igangsat en kvalificeret medlemsdebat. Implementering af ny skolestruktur og ny tildelingsmodel vil skabe debat på skolerne. Vi bliver nødt til at finde nye arbejdsgange for at dæmme op mod store klassedannelser og øget inklusion. I opgangstider har Danmarks Lærerforening opnået gode forhold for medlemmerne - nu i nedgangstider skal der kæmpes for at fastholde goderne. Det gør vi kun ved fælles hjælp. Jeg opfordrer til, at medlemmerne bakker op om generalforsamlingen ved deres deltagelse og ved valg af formand og kredsstyrelse. I økonomiske trængselstider er det essentielt, at vi som lærere og børnehaveklasseledere står sammen i et fællesskab. Ikke mindst i brydningstider er det vigtigt med en stærk og handlekraftig fagforening. Det opnår vi kun ved medlemmernes opbakning. Vel mødt til generalforsamlingen 21. marts. 3

4 Generalforsamling Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden. 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget og fastsættelse af kontingent 6. Valg af Formand Kredsstyrelsesmedlemmer 1 kongresdelegeret og 2 suppleanter 7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 8. Eventuelt. Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt være kredsformanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til eller Stausvej 30, 6800 Varde. Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere afgørelse, er disse punkter undtaget fra afstemningen om beretningen. 2. Dirigenten påser, at forhandlinger fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Medlemmerne må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser. 3. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan forslagsstilleren og formanden når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 4. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Dirigenten eller 5 medlemmer kan stille forslag om, at debatten afsluttes efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 5. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. 6. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog kredsvedtægternes 6, hvorefter generalforsamlingen kun kan træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen, samt vedtægternes 14 og 15 om hhv. kredsens ophør og vedtægtsændringer, som kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. 7. Ved valg af kredsformand, delegeret til Danmarks Lærerforenings kongres samt suppleanter, revisor og revisorsuppleant anvendes flertalsvalg. Ved øvrige personvalg anvendes pointmetoden. Der kan forlanges skriftlige forslag og skriftlig afstemning. Valg af delegeret og suppleanter til Danmarks Lærerforenings kongres foretages efter, at den samlede kredsstyrelse er valgt. Kredsformanden er jf. DLF s vedtægter delegeret. Øvrige delegerede vælges blandt kredsstyrelsesmedlemmerne. 4

5 Vedrørende generalforsamlingen den 21. marts 2012, punkt 4: Forslag til ændring af kredsens vedtægter, idet fagbladet Folkeskolen fra 2013 ikke længere optager opslag af kredsgeneralforsamlinger, idet disse opslag fremover alene bringes på folkeskolen.dk: Nuværende ordlyd 6. Generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i februar/marts. Generalforsamlingen indvarsles ved opslag i Folkeskolen og på skolerne med mindst tre ugers varsel. Ændringsforslag 6. Generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i februar/marts. Generalforsamlingen indvarsles ved opslag på folkeskolen.dk og på skolerne med mindst tre ugers varsel. V E D T Æ G T E R KREDSENS NAVN OG FORMÅL 1. Varde Lærerkreds udgør kreds 103 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Varde Kommune). Hjemstedskommune er Varde. 2. Kredsens formål er inden for kredsens område at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser samt at styrke sammenholdet mellem medlemmerne. MEDLEMMERNE Stk. 3. Stk. 4. Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingent, påløbne renter og gebyrer senest 1 måned efter påkravets afsendelse, slettes efter en procedure, som fastsættes af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse. Sådanne medlemmer kan kun optages, efter at kontingentrestancen m.v. er betalt, eller der er truffet bindende aftale om beløbets afvikling, og i øvrigt forholder man sig ved genoptagelse som angivet i Danmarks Lærerforenings vedtægter. Det enkelte medlem af kredsen hæfter over for Varde Lærerkreds' forpligtelser alene med sit indbetalte og sit forfaldne kontingent til kredsen. 3. Som medlemmer optages enhver, der er medlem af Danmarks Lærerforening, og som i henhold til dennes vedtægter er henført til kredsen. Optagelse sker som almindeligt medlem (fraktion 1-5 idet dog medlemmer af Skolederne ikke samtidig er medlemmer af kredsen) eller særligt medlem (fraktion 6-7). Kun almindelige medlemmer er valgbare og har stemmeret. Stk. 2. Udmeldelse sker skriftligt til kredskassereren eller foreningens kontor med mindst 1 måneds varsel til en 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. 4. For at styrke det fagpolitiske arbejde på tjenestestederne og blandt medlemmerne danner kredsens medlemmer i fraktionerne 1 og 2 ved de enkelte tjenestesteder en faglig klub. Klubbens forretningsorden skal godkendes af kredsstyrelsen. TR/kontaktpersonen er formand for klubben og er forbindelsesled til kredsstyrelsen. Stk. 2. Stk. 3. Medlemmer uden fast tjenestested kan udgøre en særlig klub under kredsen. Der afsættes i hvert års budget et beløb til klubbernes drift. 5

6 5. Kontingent og betalingsterminer fastsættes på den årlige generalforsamling for et år ad gangen. Stk. 2. Kredsstyrelsen er berettiget til at lade kontingentbetalingen foregå ved den lønudbetalende myndigheds bistand ved indeholdelse af 1/12 af årskontingentet i hver månedlig lønudbetaling, forudsat at det enkelte medlem ikke modsætter sig dette. Stk. 3. Regnskabs- og budgetperiode 1/1-31/12. Kontingentperiode 1/4-31/3. Stk. 4. Kredsens regnskab revideres af kredsens revisorer og af en af kredsstyrelsen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor. GENERALFORSAMLING 6. Generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i februar/marts. Generalforsamlingen indvarsles ved opslag i Folkeskolen og på skolerne med mindst tre ugers varsel. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om sager, der er optaget på dagsordenen. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge hos formanden senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden bekendtgøres ved opslag på skolerne senest 5 dage før generalforsamlingen. 7. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter optages på dagsordenen: 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Budget og fastsættelse af kontingent. 6. Valg (i lige år) af * formand. * 5 styrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. * kongresdelegerede og suppleanter. 7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Valget gælder for 2 år. 8. Eventuelt. Valg af kredsformand, kredsstyrelse og suppleanter, delegerede (formanden er altid delegeret) og suppleanter gennemføres i overensstemmelse med de af hovedstyrelsen før hver valggeneralforsamling udsendte retningslinier, jf. DLF's vedtægter Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 10 % af medlemmerne kræver det og indsender forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned - sommerferien fraregnet - efter, at begæringen er fremsat. Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel ved opslag på skolerne samt enten ved opslag i Folkeskolen eller ved brev til arbejdsløse medlemmer. 9. Kredsen ledes af en styrelse, som vælges på generalforsamlingen. Styrelsen består af a. formanden b. 5 styrelsesmedlemmer Stk. 2. Valg af kredsstyrelsen gælder for 2 år og falder sammen med kongressens valgperiode. 10. Kredsstyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer. Hvis det ikke er muligt at udpege en kasserer blandt de valgte kredsstyrelsesmedlemmer, kan kredsstyrelsen ansætte en kasserer. Formand og kasserer kan ikke være samme person Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Styrelsen er beslutningsdygtig, hvis mere end halvdelen af styrelsesmedlemmerne giver fremmøde. I tilfælde af stemmelighed i styrelsen bortfalder forslaget. Kredsstyrelsen nedsætter om fornødent faste udvalg og vælger repræsentanter til udvalg m.v., hvori kredsen er repræsenteret. Kredsstyrelsen er ansvarlig for, at der føres referat fra kredsstyrelsesmøder og udvalgsmøder. I øvrigt fastsætter styrelsen selv sin forretningsorden. 11. Kredsstyrelsen indkalder forud for den ordinære kongres til et medlemsmøde, hvor kongressens dagsorden behandles. TILLIDSREPRÆSENTANTER OG KONTAKT- PERSONER 12. Kredsstyrelsen drager omsorg for, at de under foreningens organisationsområde ansatte ved ethvert tjenestested i kredsens område vælger 6

7 Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. en tillidsrepræsentant og en suppleant for denne blandt medlemmerne på tjenestestedet efter bestemmelserne i de til enhver tid gældende tillidsrepræsentantregler. Valget finder sted i marts måned i ulige år, og funktionsperioden følger skoleåret. Kredsstyrelsen drager omsorg for, at almindelige medlemmer, der er arbejdsledige, vælger en kontaktperson og 2 suppleanter ud af egen midte. Valgene foregår i august, og funktionsperioden er 1/9-31/8. Tillidsrepræsentanterne og kontaktpersonerne sammenkaldes af formanden, når mindst 1/5 af disse skriftligt tilstiller formanden en motiveret anmodning derom, eller når kredsstyrelsens flertal ønsker det. Tillidsrepræsentanterne og kontaktpersonerne indkaldes til møde med kredsstyrelsen mindst 2 gange om året. Tillidsrepræsentanterne og kontaktpersonerne formidler samarbejdet mellem den medlemskreds, vedkommende repræsenterer, den lokale kredsstyrelse og hovedstyrelsen. KREDSENS SÆRLIGE FOND 13. Kreds 103 's særlige fond har til formål at forøge kredsens økonomiske styrke og i en given situation at kunne yde støtte til kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1 og 2 under konflikter om tjenstlige forhold og lønningsforhold. Stk. 2. Stk. 3. Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra Danmarks Lærerforenings særlige fond og ved indbetaling fra kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og 3. Fondens midler kan ikke overføres til kredsens drift, formue, henlæggelser, andre kredsfonde eller lignende. Fondens midler kan heller ikke overføres til andre kredse. Over kredsens særlige fond føres et selvstændigt regnskab, som revideres af kredsens revisorer og en statsautoriseret eller registreret revisor, som udpeges af kredsstyrelsen. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Indvundne renter, udbytter m.v. tilskrives fondens kapital efter fradrag af administrationsudgifter. Kurt Pedersen dirigent Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Fondens midler tilhører kredsen, jf. dog Danmarks Lærerforenings vedtægter 9, stk. 4. Kredsstyrelsen træffer beslutning om midlernes anbringelse. Beslutning om udbetaling af midler fra kredsens særlige fond til konfliktramte medlemmer af kredsen træffes af kredsstyrelsen eller generalforsamlingen. Såfremt der efter en konflikts afslutning betales hel eller delvis løn for den tid, konflikten har stået på, er medlemmer, der har modtaget støtte fra kredsens særlige fond, forpligtede til at tilbagebetale det beløb, hvormed ydelserne fra kredsens særlige fond og fra Danmarks Lærerforening samt lønnen tilsammen overstiger den løn, den pågældende ville have oppebåret, såfremt konflikten ikke havde fundet sted. KREDSENS OPHØR 14. Varde Lærerkreds kan med hovedstyrelsens forudgående godkendelse kun opløses, hvis dette vedtages på en generalforsamling, indkaldt efter de for ordinær generalforsamling gældende regler, på hvilken mindst 2/3 af generalforsamlingens tilstedeværende almindelige medlemmer (inklusiv stemmer ikke) stemmer derfor. Opnås der ikke 2/3's flertal for forslaget, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal. VEDTÆGTER OG VEDTÆGTSÆNDRINGER 15. Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er optaget på dagsordenen for en generalforsamling indkaldt med den for ordinær generalforsamling fastsatte indvarslingsfrist, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Stk. 2. Vedtægterne må ikke stride imod Danmarks Læreforenings vedtægter, jf. 10, stk. 10 i Danmarks Lærerforenings vedtægter. IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER Disse vedtægter er godkendt på en ekstraordinær generalforsamling den 23. marts 2010 og træder i kraft straks efter generalforsamlingens afslutning. Helge Højstrup Jensen kredsformand 7

8 Skriftlig beretning 2012 Løn og arbejdstid OK11 I foråret blev indgået et 2-årigt forlig på det kommunale område. Dels en aftale mellem KTO og KL om de generelle krav gældende for alle offentligt ansatte under KTO, dels en aftale mellem KL og LC for de specifikke krav. På lønmodtagerside sad Anders Bondo Christensen for bordenden ved begge borde. Forhandlingerne endte med overenskomster, som økonomisk var meget sparsomme den økonomiske krise smittede tydeligt af, ikke bare på det kommunale område, men i lige så høj grad på det private. Når det offentlige område samtidig havde været lønførende i forhold til de private skyldte vi på forhånd via reguleringsordningen 1,23 %, som skulle hentes ved aftaleindgåelsen, hvorfor 1. års lønstigning pr. 1. april blev på 0,0 %. I andet år (2012) får alle offentlige ansatte 2,65 % i generelle lønstigninger. Herudover aftalte LC på det specielle område en ensartet udmøntning til alle ansatte på 0,3 %. Kravet om, at der ikke skulle afsættes midler til lokal løndannelse blev således indfriet. En stor del af de 2,65 % blev udmøntet 1. januar (1,81 %). Om det er nok til at bevare reallønnen, er tvivlsomt. Ud over lønstigningerne indeholdt OKforliget en række andre forbedringer. De gennem 3-partsmidlerne opnåede seniordage videreføres vha. overenskomstmidler. Seniorerne kan derfor fortsat opnå 2, 3, 4 seniordage ved hhv. 60 år, 61 år, 62 år og derover Forbedrede varsler ved evt. afskedigelser af tillidsrepræsentanter ved arbejdsmangel En smidiggørelse af MED-systemet På pensionsområdet skete ingen væsentlige ændringer. Til gengæld blev der for kommende tjenestemandspensionister aftalt nye pensionsfradrag gældende fra Det gør, at tjenestemænd bør vente til de fylder 62, før man går på pension, da fradraget som 60 og 61 årig på det det tidspunkt vil blive sat til 17 og 14 %. (senere forlig i folketinget skærper yderligere på dette område) Som altid skal et OK-resultat godkendes ved urafstemning blandt medlemmerne. Den samlede afstemning viste, at 50,4 % af de stemmeberettede stemte og langt hovedparten (92,7 % stemte ja til resultatet). Varde stemmeprocent lå lidt højere nemlig på 56,2 %, hvoraf 92,6 % stemme ja til resultatet. Det ville være ønskeligt med en højere stemmeprocent, men taget i betragtning, at det var første gang med elektronisk afstemning, kan Varde Lærerkreds være tilfreds med, at vi ligger over landsgennemsnittet. Arbejdstid Arbejdstidsaftalen var ikke til drøftelse ved overenskomstforhandlingerne, men den kom for alvor på dagsordenen efterfølgende - både nationalt og lokalt! Varde s elever er de klogeste i Sydjylland stod på forsiden af JydskeVestkysten torsdag 17. marts. Dette udsagn baserer sig på gennemsnitskaraktererne fra skolernes 9. klasser og i den stort opsatte artikel udtaler professor fra Syddansk Universitet, at Vestjyllands forældre traditionelt engagerer sig mere i deres børns skolegang end forældre længere mod øst, og det kan have afsmittende virkning på resultatet. En skoleleder påpeger, at det gode resultat skyldes et samspil mellem lærer, elev og forældre samtidig med, at man vægter faglighed højt. 8

9 Nu skal man altid tage sådanne undersøgelser med et stort forbehold det er ofte et øjebliksbillede, som kan ændre sig året eftermen der er ingen tvivl om, at en sådan artikel medvirker til, at lærerne bliver en smule stolte, for det er et synligt bevis på, at ens arbejde og engagement er lykkedes. Også politikerne brugte undersøgelsen til at bryste sig med. For kommunen er det vigtigt at vise omverdenen, at man har et godt, velfungerende skolevæsen. Omtrent samtidig med offentliggørelsen af undersøgelsen og omtalte artikel, barslede KL med tilbud til kommunerne om at indgå i et partnerskab omkring lærernes arbejdstid, med det klare mål, at her kunne man spare penge, hvis man kunne vride mere undervisning ud af lærerne. Partnerskabets metode er at lave en benchmarking mellem de kommuner, der indgår i et samarbejde for derigennem at måle, hvordan de lokale arbejdstidsaftaler udmøntes. Underforstået de kommuner, som gør det billigst, er dem, som gør det bedst! Hele bench-markingsmetoden er i bund og grund en syg metode. Først laver man n sammenligning, så tilretter de lavest placerede kommunerne sig og efterfølgende er udgangspunktet en ny sammenligning, hvor de nu lavest placerede tilretter sig det er simpelthen en skrue uden ende med eneste formål at forbedre kommunerens økonomi på bekostning af lærernes arbejdsforhold. Samtidig med KL s benchmarking på skoleområdet, blev der offentliggjort et andet resultat baseret på bench-markingsmetoden, nemlig omkring kommunernes vækstmiljø. Her brillerer Varde Kommune ved at være placeret som nr. 93 af 98 kommuner, når det drejer sig om vækstvirksomheder, viden og innovation, erhvervsmæssige rammer og tiltrækningskraft. Mærkværdigvis er der ikke med samme ildhu sat fokus på nævnte områder som på folkeskoleområdet. Min påstand er, at hvis man på sigt skal styrke ovennævnte områder, er det vigtigt at styrke ikke svække folkeskolen. Godt nok høster man først efter adskillige år, men det er ingen skade til at tænke langsigtet. Ad omveje blev kredsstyrelsen orienteret om, at Varde Kommune havde planer om at indgå i nævnte partnerskab. I forbindelse med Hoved- MED s årlige møde med økonomiudvalget spurgte jeg ind til planerne og fik bekræftet, at det var hensigten og fik samtidig lovning på, at jeg som formand for Varde Lærerkreds og fællestillidsrepræsentant for lærerne kunne deltage i kommende styregruppe. Jeg problematiserede over for politikerne metoden og det uheldige signal, man ville sende til lærerne om, at man ikke havde tillid til, at de udførte deres arbejde på en forsvarlig og ordentlig måde og henviste samtidig til ovennævnte artikel om, at Varde lå som nummer et i Sydjylland. Borgmesteren svarede i den anledning, at der på ingen måde lå mistillid til lærerne i beslutningen om at indgå i partnerskabet, kun, at det var et serviceeftersyn, og fandt man en effektiviseringsgevinst, ville noget sådant forblive i skolevæsenet. Partnerskabet blev således en realitet, og siden har konsekvenser af partnerskabet løbende været behandlet i kredsstyrelsen og blandt tillidsrepræsentanterne. Styregruppen blev sammensat af borgmester, formand for det politiske udvalg Børn og Unge, endnu et medlem af udvalget Børn og Unge, økonomichefen, direktør for Børn og Unge, rep. for skolelederne, skolechefen samt repræsentant fra Varde Lærerkreds. Derudover deltog KL repræsentant i alle møder. Partnerskabet retter sig mod en optimering af anvendelsen af lærernes arbejdstid, med det klare mål at skabe mere undervisning for samme penge. I den forbindelse udarbejdede KL en rapport baseret på oplysninger fra de enkelte skoler. Den skulle afdække, hvad man bruger arbejdstiden på inden for de 3 kasser, arbejdstidsaftalen består af: Undervisning, opgaver tilknyttet undervisningen samt Andre opgaver. Ikke underligt fandt KL frem til, at der var forskelle skolerne imellem. Det er netop en del af aftalestyringen, at skolerne gives mulighed for at prioritere. Der blev også foretaget en sammenligning med andre kom- 9

10 muner, som ligeledes deltog i KL s partnerskab. Her fandt man også store forskelle. Man havde ikke behøvet at betale KL over kr. for at lave en sådan analyse, det er i sig selv indlysende, at der er forskelle. Partnerskabet beror på ren talmagi uden tænkning af nogen form for pædagogik eller kommunalt serviceniveau. Væsentlige parametre, hvis man absolut vil lave en sammenligning. Umiddelbart efter at kommunen havde indgået kontrakt med KL, gik kredsstyrelsen som nævnt i gang med analysearbejde for at imødegå KL s undersøgelse. Den indkaldte samtlige opgaveoversigter og lavede beregninger på undervisningsprocenten. Analysen godtgjorde, at der var fejl i indberetningerne. Rigtig mange skoler har placeret undervisningsopgaver under anden tid. Det betyder naturligvis noget for beregningen af undervisningstid, om der er lagt opgaver i forkert kasse. Det blev et nyttigt redskab, da KL forelagde deres rapport. Der var flere andre misforhold som betød, at KL måtte levere en ny rapport, nu med højere undervisningsprocent. Den er imidlertid også ubrugelig, da den baserer sig på tal fra indeværende skoleår og ikke på tal baseret på den nye klassetildelingsmodel. Rapporten for Varde Kommune viste ifølge KL, at der kan spares rigtig mange lærerstillinger, såfremt man prioriterede anderledes. Til gengæld gav man ingen bud på, hvem der så skulle påtage sig de opgaver, som i forslaget skulle afløses af undervisning. Rapporten skulle danne oplæg til kommende forhandlinger omkring ny arbejdstidsaftale. I skrivende stund er ikke indledt forhandlinger om ny arbejdstidsaftale. Eneste sikre er, at man kun ønsker en 1-årig aftale. I min mundtlige beretning vil jeg komme mere ind på temaet arbejdstid. Udover et redskab for den enkelte kommune er partnerskabsprojektet led i en samlet plan for folkeskolen generelt for at presse flere undervisningstimer ud af lærerne blev rundet af med massiv kampagne mod lærernes arbejdstid. Via bladet Momentum lancerede KL undersøgelser på baggrund af partnerskabet samt internationale undersøgelser af tvivlsom karakter med ene formål at skabe grobund for, at lærerne fremadrettet skal undervise mere. Danmarks Lærerforening tilbageviste og dokumenterede, at de fremkomne tal vedr. lærernes undervisningstid var utroværdige, men skaden var sket, medierne havde ukritisk slugt KL s tal. Med den massive kampagne, vi har set fra KL s og regeringens side, er jeg ikke i tvivl om, at arbejdstid bliver et tema på overenskomst 13. Varde Lærerkreds har en klar opfattelse af, at vores nuværende arbejdstidsaftale fungerer godt. Det bliver understøttet af en evalueringsrapport udarbejdet af KL og Danmarks Lærerforening. I det forgangne år har vi haft ganske få sager til vurdering omkring arbejdstidsaftalen, og blot en gang har det været nødvendigt at indkalde fortolkningsudvalget. Fortolkningsudvalget udtalte sig om øget brug af mellemtimer og tvungen afspadsering. Varde Lærerkreds var blevet opmærksom på, at der var sket et skred i forhold planlagte mellemtimer, hvorfor problemstillingen blev drøftet og indstilling blev ført til referat. Parterne var ligeledes enige om, hvordan overtid/ tvungen afspadsering skal fortolkes, samt hvordan man skal håndtere holddannelse. Personalemæssige konsekvenser af sparekatalog og faldende elevtal Desværre må vi konstatere, at der ikke fødes nok børn i Varde og omegn. Sidste år faldt børnetallet svarende til ca. 8 lærerstillinger og fra næste skoleår siger prognosen at der vil være 147 færre børn i skolevæsenet. Det svarer til en skole på størrelse med Alslev skole og omregnet til lærerstillinger ca. 13 færre stillinger. Samtidig udmøntes konsekvenserne af sparekataloget. 10 stillinger på normalområdet og - 4 stillinger på specialområdet. 27 stillinger i alt. Når man så dertil lægger forventede færre elever på Campus 4 stillinger, samt oprettelse af 2 friskoler, når man frem til i omegnen af 35 færre lærerstillinger fra skoleåret 2012/13, end vi kender i dag. Vi må erkende, 10

11 at så stort tal ikke kan opsluges ved naturlig afgang, så vi må forvente, at der skal ske afsked af lærere til sommer. Hvor mange, der bliver ramt, afhænger af flere ukendte faktorer bl.a. søgningen til de 2 friskoler og visitering til specialskoler. Lærerne er som bekendt ansat i kommunen og ikke på den enkelte skole. Det er en fordel i den aktuelle situation. Derfor har Varde Lærerkreds og Varde Kommune aftalt en forflyttelsesaftale, som allerede sidste år skulle stå sin prøve. Selv samme aftale bliver med enkelte tilretninger brugt i forbindelse med de forflyttelser, der vil foregå i forbindelse med skoleåret 2012/13. Dertil er udarbejdet en tidsplan. I skrivende stund har man taget fat i første del, nemlig kompetenceafklarende samtaler med lærere tilknyttet de 6 specialskoler med henblik på at danne de hold af medarbejdere som fra skoleåret 2012/13 ansættes på hhv. Lykkesgårdskolen og Tistrup Skole. I uge 8 og senest 29. februar ved medarbejderne, hvem der skal flyttes med. De, som ikke kommer med på Lykkesgårdskolen hhv. Tistrup Skole indgår på lige fod med de øvrige lærere på de skoler, de pt. er tilknyttet, ved en ny forflyttelsesrunde. Fra uge 13 har vi overblik over, hvem der evt. ikke er plads til kommende skoleår på grund af overtallighed. For dem, som bliver udpeget som overtallige, er det naturligvis en voldsom begivenhed. At miste sit job er en stor omvæltning, og en sådan situation skal tackles nænsomt og med stor respekt for den enkelte. Derfor har der allerede nu været omfattende drøftelser mellem Kommune og Varde Lærerkreds for at hjælpe de kolleger, som måtte miste deres job. Varde Lærerkreds har gentagne gange over for Varde Kommune påpeget det urimelige i, at der ikke er etableret fratrædelsesordninger. Oprindelig var der sat penge af til noget sådant, men det er af økonomiske grunde fjernet igen fra budgettet. I Varde Kommunes overordnede regler stå at der skal aftales et fratrædelsesforløb for den enkelte, som afskediges grundet overtallighed. En passus som kun giver mening, hvis det har reelt indhold. Ny tildelingsmodel Med sparekataloget blev indført en ny tildelingsmodel til skolerne. Man går fra en elevtalsbaseret tildeling til en klassebaseret model. Baggrunden herfor skal man finde i økonomien. Med en klassebaseret tildelingsmodel åbnes der større mulighed for at optimere klasserne. Vi må derfor imødese klasser med betydelig flere elever, end vi kender i dag. Folkeskoleloven foreskriver 28 elever som et maksimum, og modellen animerer skolelederne til at nærmere sig det tal mest muligt. Skolelederne har faktisk ikke noget valg. De er fastlåst i forhold til deres tildeling og samtidig skal de opfylde det vejledende undervisningstal i samtlige fag. Det giver ikke meget råderum. I min mundtlige beretning sidste år antydede jeg, at kampen om timetallet måske kan vise sig at være et tveægget sværd. Det vil ikke skabe bedre forhold for lærerne og eleverne, såfremt man fylder klasserne op til bristepunktet samtidig med at man skal inkludere flere elever - nu med lidt flere timer. Timetallet er vigtigt, men det er bestemt lige så vigtigt at skabe et ordentligt arbejdsmiljø for alle elever og lærere. Tildelingsmodellen foreskriver et begrænset antal timer til holddannelse. Faktisk i så begrænset omfang, at man kan frygte, at muligheden for reel inklusion ikke er til stede. I forbindelse med sidste års debat om øget inklusion indførte Varde Kommune Kompasmodellen. Alle lærere skal klædes på til at kunne inkludere flere elever med vanskeligheder ved hjælp af øget efteruddannelse på området. I det forgangne år har alle skoler sat fokus på området der er blevet efteruddannet i LP-model, PALS-model, Cooperative learning m.m. Uden tvivl vil indføring af nye pædagogiske metoder give et løft til lærerne, så de bedre bliver i stand til at løfte den vanskelige opgave at inkludere flere elever. Efteruddannelse er vigtig, der har lærerne et efterslæb, men uanset hvor meget efteruddannelse lærerene får, vil der stadig være behov for at tilføre ekstra lærerkræfter, hvis opgaven skal løftes. Politikerne må erkende, at der 11

12 fremadrettet vil sidde elever som har behov for særlige støtteforanstaltninger. Det er dybt bekymrende med den meget begrænsede tildeling til særlige støtteforanstaltninger, som fremgår af tildelingsmodellen. Såvel Varde Lærerkreds som skolelederne har efterlyst en grundig evaluering af tildelingsmodellen på det specialpædagogiske område. Hidtil har politikerne fastholdt, at en evaluering først finder sted kommende år. Arbejdsmiljø I 2011 har der været fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Med offentliggørelsen af den nye tildelingsmodel for skolerne, påbegyndte Varde Lærerkreds analyser af, hvilke virkninger tildelingsmodellen måtte have på det psykiske arbejdsmiljø. Flere i klasserne kombineret med øget inklusion risikerer alt andet lige at skabe dårligere arbejdsmiljø for lærerne og børnehaveklasselederne. De iværksatte foranstaltninger i forbindelse med KOMPAS indsatsen hilser Varde Lærerkreds velkommen, men frygter, at det ikke vil være tilstrækkeligt. I forskellige sammenhænge er blevet gjort opmærksom på, at det er nødvendigt at afsætte resurser til støtteforanstaltninger for børn med særlige behov, som bliver indsluset i normalskolen. Det skylder man det enkelte barn, de øvrige børn i klassen samt ikke mindst lærerne. Også det kommende år vil der være fokus på den øgede inklusion og konsekvenserne af sparekataloget. Varde Lærerkreds har behov for flere værktøjer i forbindelse med kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Kredsstyrelsen har derfor besluttet at iværksætte en undersøgelse blandt alle medlemmer i foråret Spørgeskemaundersøgelsen skal understøtte kredsens forhandlere omkring arbejdstid, inklusion og øvrige forhold, hvor arbejdsmiljøet er et afgørende parameter. Varde Lærerkreds har indkøbt et apparatur- et såkaldt comfort-o-meter som kan anvendes til at undersøge klassernes indeklima. Apparatet er til udlån til skolerne. Kredsen har med glæde kunnet konstatere, at de skoler, som har udført målinger, har indeklimaer vist sig at være i orden. Kredsstyrelsen har i løbet af 2011 revideret Varde Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik. Der bliver lavet en elektronisk platform for arbejdsmiljørepræsentanterne, så de kan udveksle erfaringer og relevante problemstillinger. Pædagogiske område Danmarks Lærerforening støtter den fortsatte udvikling af enhedsskolen med årgangsdeling samt klassen som er bærende enhed for undervisningen. På den baggrund fraråder Danmarks Lærerforening rullende skolestart og aldersintegreret undervisning. I Varde kommune har adskillige skoler indført aldersintegreret undervisning og enkelte har snuset til rullende skolestart. Indførelsen af aldersintegreret skolestart er formentlig indført af økonomisk nød ikke af pædagogiske årsager. Forskning fra Sverige viser, at aldersintegreret undervisning har en negativ indvirkning på elevers kognitive formåen samt har en negativ indflydelse for elevernes trivsel. Forskning endnu engang hentet fra Sverige viser, at øget segregering sammenholdt med decentralisering af skolen og den øgede differentiering og individualisering af undervisningen skaber forringede skoleresultater. Den nye skolestruktur med små filialskoler animerer desværre til aldersintegreret undervisning. Det er problematisk, at man i en kommune indfører en struktur, som har store pædagogiske konsekvenser, uden at man på forhånd har haft en dybdeborende pædagogisk vinkling. Som nævnt tidligere i beretningen har den øgede inklusion også på det pædagogiske område fyldt meget i kredsstyrelsens arbejde. Kredsstyrelsens arbejde 2011 Kredsstyrelsen har i 2011 afholdt 11 kredsstyrelsesmøder og 11 arbejdsmøder. Dagsordenerne har i vid udstrækning handlet om personalemæssige konsekvenser af besparelses- 12

13 kataloget og det faldende elevtal. Derudover har arbejdstidsaftalen og Varde Kommunes deltagelse i Partnerskabet været et omdrejningspunkt. Kredsstyrelsen har endvidere deltaget i 11 lokale møder for tillidsrepræsentanter, 4 kursusdage for tillidsrepræsentanter. Formanden er valgt som fast medlem af Hoved-MED, hvor der i årets løb har været 6 ordinære møder samt 2 dialogmøder med økonomiudvalget. Formanden sidder som næstformand af Fælles-MED for Børn og Unge. I dette forum har der i årets løb været afholdt 6 møder. Kredsstyrelsen har endvidere løbende deltaget i klubmøder på de enkelte skoler. Der afholdes jævnligt møder med Varde lærerkreds kontaktperson i Hovedstyrelsen. I årets løb har der været afholdt 5 møder med HS- medlem Niels Munkholm Rasmussen. I løbet af året har der været afholdt 2 regionale kredsmøder samt 3 kredsformandsmøder. I det forpligtende kredssamarbejde er der nedsat 4 fora det politiske, det pædagogiske, kursusforum og arbejdsmiljøforum. I ovennævnte fora er der i 2011 afholdt 4 møder i hvert samarbejde. Møder for særlige medlemsgrupper. I 2011 har kredsstyrelsen afholdt møder med ansatte på PPR. børnehaveklasselederne, møde for lærere uden fast tjenestested, samt møde for adm. ansatte på Bytoften. Indgåede aftaler 2011 Varde Lærerkreds og Varde Kommune har: Indgået aftale om, at man på filialskoler vælger egen tillidsrepræsentant samt at filialskolen deltager i MEDudvalg sammen med hovedskolen. justeret forflyttelsesaftalen lavet personlige aftaler for lærere som underviser på 2 arbejdspladser. (lønaftaler). justeret arbejdstidsaftalen lavet aftaler om kontaktlærerordning på Campus. lavet skoleaftaler for Campus. indgået aftale på UU området Kredsstyrelsen er/har været repræsenteret i følgende eksterne udvalg Repræsentationer Kredsstyrelsesmedlemmer Lokal beskæftigelsesråd Helge Højstrup Lønsumsstyring/aftalestyring i NyVarde Kommune Helge Højstrup Hoved-MED Varde Helge Højstrup, Supp.Kim Jørgensen Styregruppe overordnet personalepolitik i Varde Helge Højstrup Kommune Forpligtende kredssamarbejde Kursus Susanne Nielsen Forpligtende kredssamarbejde arbejdsmiljø Bjarne Alsaker, Kim Jørgensen Forpligtende kredssamarbejde pædagogisk Olga Skov, Mathias Christensen Forpligtende kredssamarbejde politik Helge Højstrup Jensen, Kim Jørgensen Fælles-MED Varde Styregruppen omkring partnerskab Baglandsmøder med HS-medlem Forhandlingsudvalg omkring forflyttelser + forhandling lokal løn (konsulenter) + løn ikkelæreruddannede Fortolkningsudvalg arbejdstidsaftale Helge Højstrup. Supp. Kim Jørgensen Helge Højstrup Helge Højstrup, Kim Jørgensen Helge Højstrup Jensen, Kim Jørgensen Olga Skov Kim Jørgensen, Olga Skov, Helge Højstrup 13

14 Repræsentanter fra kredsstyrelsen har endvidere deltaget i følgende kursus/konferencer/møder Kursus/konference/møde Formål Deltagere Kongres DLF s overordnede politik/ok-08 Helge Højstrup (Delegeret) Kim Jørgensen(Delgeret) Mathias Christensen (Gæst) Olga Skov (gæst) Susanne Nielsen (Gæst) Delegeret i DLFa Deltagelse i DLFa s delegeretmøde Susanne Nielsen Skolerigsdag Varde Kommunes skolepolitik Kredsstyrelsen Konference for det pæd. Styrke kredsens arbejde på det Olga Skov, Kim Jørgensen Forpligtende samarbejde pædagogiske område Orientering for 4. års Rekruttering Helge Højstrup studerende på Ribe Sem. Kredsformandsmøder Aktuel politik + møder om Helge Højstrup, Kim Jørgensen arbejdstidsaftalen 10 klasse og Campus Kontakt Helge Højstrup Jensen Lokalkredsen for Danmarks Kontakt og møder Olga Skov skolebiblioteksforening Konference for kredsens arbejdsmiljøansvarlige Styrke kredsens arbejde på Bjarne Alsaker arbejdsmiljøområdet Regionale møder om pæd.forhold Dialog hovedstyrelse Olga Skov Helge Højstrup Regionale møder arbejdsmiljø Dialog Hovedstyrelse Bjarne Alsaker Kursus for kursusansvarlige Ideudveksling/politikskabende Susanne Nielsen Opfølgning formandsskole Baglandsarbejde/ideudveksling Helge Højstrup Beskæftigelsespolitisk konference Ledighed, Jobtilskud, jobrotation Helge Højstrup Jensen Tillidsrepræsentanterne. I 2011 har der været afholdt 11 Tr-møder samt 4 kursusdage for tillidsrepræsentanterne. På tillidsrepræsentant fronten har man på flg. skoler fået ny tillidsrepræsentant: Brorsonskolen, Blåvandshuk Skole, Lindbjerg Skole, Starup Skole og Outrup skole.i forbindelse med etablering af Campus er der blevet valgt tillidsrepræsentant på 10iCampus. Jeg vil benytte lejligheden til at takke de afgående tillidsrepræsentanter for jeres store arbejde for kolleger, skole og Varde lærerkreds.samtidig en tak til alle nye såvel som gamle- tillidsrepræsenter for et godt samarbejde. Tillidsrepræsentanterne er Varde Lærerkreds nærmeste og vigtigste samarbejdspartnere. På de indre linjer Lærerkredsens 2 konsulenter har som sædvanlig været travlt beskæftiget. Arbejdsopgaverne er mangfoldige og kræver stor indsigt i komplicerede regler, bekendtgørelser og overenskomster. Det er dejligt at konstatere, at kredsens medlemmer nyder stor gavn af begge konsulenters arbejde. Også vores sekretær har endnu et år ydet en stor indsats. Herfra skal lyde en stor tak til kontorets ansatte for indsatsen i Som sædvanlig har seniorafdelingen lavet et spændende arbejde for kredsens seniorer. Tak til bestyrelsen for deres store arbejde. 14

15 Afslutningsvis vil jeg rette en takt til vores samarbejdspartnere i Varde kommuneskoleledere, forvaltning og politikere. På trods af naturgivne interessemodsætninger, har Varde Lærerkreds et godt og frugtbart samarbejde med Varde Kommune. Til gavn for begge parter. Med dette overlader jeg beretningen til generalforsamlingens videre behandling. 15

16 Underskrevet regnskab kan ses på generalforsamlingen Redaktøren 16

17 17 Generalforsamling 2012

18 18 Generalforsamling 2012

19 19 Generalforsamling 2012

20 20 Generalforsamling 2012

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 Marts 2015 Kredsens navn 1. Kredsens navn er Århus Lærerforening. Den udgør kreds 133 af Danmarks Lærerforening og har hjemsted i Århus kommune. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS LÆRERFORENING

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS LÆRERFORENING VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS LÆRERFORENING Navn, formål og virksomhed 1 Foreningens navn er Københavns Lærerforening (KLF). Dens hjemsted er København (pt. Frederiksberg kommune). KLF er en partipolitisk uafhængig

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

2011 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2011 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2011 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 Indhold: s. 3. Derfor skal du s. 4. Forslag til forretningsorden s. 5. Vedtægter s. 8. Skr. Beretning s. 17. Regnskab s. 26. Regnskab og budgetforslag s. 27.

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen Vedtægter for foreningen Børnehjælpen 1 Formål, baggrund, navn, hjemsted og organisation 1.1 Formål Formålet med Børnehjælpen er at identificere og støtte udsatte børn, der har været udsat for psykiske

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 VARDE LÆRERKREDS 103

Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 VARDE LÆRERKREDS 103 Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 1 VARDE LÆRERKREDS 103 GENERALFORSAMLING 2014 Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 2 Kredsstyrelsen: Varde Lærerkreds www.kreds103.dk Stausvej 30 6800 Varde Tlf:

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening.

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening. Regionalforeningen SydØstjyllands Vejledende vedtægter for regionalforeningen stiftet d. 22/4-2015 ved genforening af Vejle Amts Dyrlægeforening samt Horsens og Omegns Foreningernes fælles historie er

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere