LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN"

Transkript

1 LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget lavere end det som aktivitetsniveau og inflationspres ellers ville tilsige. Det lave renteniveau har øget boligpriserne og aktiekurserne og derved medvirket til at skabe den spekulative boble, som luften nu siver ud af. Det er også tilfældet i Danmark, hvor den Europæiske Centralbanks renteniveau i perioden har været markant lavere end det, som den danske konjunktursituation ellers ville tilsige. På den måde har pengepolitikken spillet en central rolle i forhold til det ophedede danske boligmarked. Men i Danmark bør man også vende blikket mod den indenlandske økonomiske politik, når årsagerne til krisen skal findes. En lempelig finanspolitik siden 2004 har forstærket effekterne af den ekstraordinært lave rente. En strammere finanspolitik kunne have tage toppen af boligpriserne og derved reduceret spekulation i yderligere prisstigninger og mindsket den priskorrektion, som aktuelt præger markedet. For sen stramning af pengepolitikken i USA En faldende tendens på de amerikanske aktiemarkeder igennem 2001 til 2002 og terrorangrebet i september 2001 var startskuddet til en markant lempelse af pengepolitikken i USA den pengepolitiske rente (federal funds rate) blev således sænket fra omkring 6½ pct. i starten af 2001 til 1¾ pct. i slutningen af 2001, jf. figur 1a og 1b. I løbet af 2002 til 2004 blev renten sænket yderligere til et rekordlavt niveau på blot 1 pct. Ud fra historiske data kan der estimeres en simpel pengepolitisk indikator (den såkaldte Taylor-regel) for USA, der angiver sammenhængen mellem den pengepolitisk fastsatte rente, inflationen og afvigelsen mellem faktisk og potentiel BNP (outputgab), jf. boks 1. De beregnede koefficienter til inflation og outputgab er begge positive. Dvs. at når inflationen ligger over centralbankens inflationsmål, så bør renterne forhøjes med henblik på at mindske aktiviteten i økonomien og således bringe inflationen tilbage mod målsætningen. På samme måde bør et positivt outputgab medføre højere renter (strammere pengepolitik) og derved en stabilisering af økonomien. Ifølge denne estimerede politikregel var lempelsen i pengepolitikken langt kraftigere og mere langvarig, end det, som konjunktursituationen tilsagde, jf. figur 1b. Den amerikanske centralbank burde have strammet pengepolitikken langt tidligere, end det var tilfældet. Figur 1a. Udviklingen i amerikanske aktier siden midten af 1990 erne. Figur 1b. Faktisk renteudvikling i USA og beregnet renteudvikling ud fra pengepolitisk regel. Anm: Taylor-renten er beregnet ud fra en estimeret pengepolitisk regel, som fra og med 2001 anvendes til at forudsige centralbankens renteændringer. 1

2 I sagens natur er der naturligvis andre økonomiske faktorer end blot inflationen og outputgabet, som spiller ind på fastsættelsen af pengepolitikken, herunder ikke mindst valutakursudviklingen. Den beregnede Taylor-regel giver trods dette en klar indikation af, at pengepolitikken i perioden har været mere lempelig, end det som udviklingen i inflationen og outputgabet ellers ville tilsige. Den lempelige pengepolitik holdt hånden under amerikansk økonomi i den periode og betød givetvis, at nedgangen blev både kortere og mindre hård, og det efterfølgende opsving blev tilsvarende stærkere. Den alvorlige situation i USA skyldes med andre ord, at den meget lempelige pengepolitik har holdt prisen på penge (renten) nede. Det har medført, at det for banker har været meget billigt at låne penge i centralbanken, og det har således holdt renten nede på de lån, der er ydet til borgere og virksomheder. En lav rente gør det ekstra attraktivt at låne til risikable projekter. Mange af disse projekter har vist sig at kæntre med store tab for bankerne til følge. Det gælder ikke mindst boligmarkedet i USA. Et renteniveau under 2 pct. i perioden 2002 til 2004 har også været medvirkende til at fastholde en høj stigningstakt i boligpriserne frem til slutningen af 2005, hvor den gradvise stramning af pengepolitikken begynder at slå igennem på boligmarkedet, jf. figur 2. En tidligere stramning af pengepolitikken allerede i 2003 (som den beregnede Taylor-regel anviser) havde med stor sikkerhed dæmpet boligprisudviklingen og ejendomsspekulation på det amerikanske boligmarked. Derved ville man have mindsket den korrektion på boligmarkedet, som vi ser i dag, hvor priserne falder med 15 pct. på årsbasis. Figur 2. Renteniveau og udvikling i boligpriserne i USA. Kilde: Federal Reserve og S&P. Udover et lavt renteniveau så har politikerne i samme periode presset på for, at der skulle ydes boliglån til personer med lave indkomster. Så også personer med lav kreditværdighed kunne få en ejerbolig. Det viser sig nu, at dette har været en risikabel strategi, da mange af disse låntagere ikke kan betale deres ydelse. ECB s pengepolitik ikke stram nok til danske forhold En beregnet pengepolitisk regel for euroområdet viser, at stramningen i pengepolitikken ligesom i USA formentlig kom for sent, jf. figur 3a. Renteniveauet ligger dog generelt væsentligt tættere på Taylor-renten, end det var tilfældet for den amerikanske økonomi. 2

3 Danmarks fastkurspolitik i forhold til Euro en betyder, at pengepolitikken reelt føres af den Europæiske Centralbank (ECB). ECB s pengepolitik tilrettelægges i sagens natur med udgangspunkt i euromedlemmerne økonomiske situation, og kun når dansk økonomi udvikler sig på linje med euroområdet, vil ECB s pengepolitik passe til Danmark. Ved at anvende ECB s pengepolitiske regel på danske data er det muligt at få et billede af, om ECB s renteniveau er i overensstemmelse med den økonomiske situation i Danmark. Beregningerne viser, at Taylor-renten siden midten af 2004 har ligget markant over det faktiske renteniveau. Det afspejler, at den førte pengepolitik i euroområdet generelt har været for lempelig til danske forhold. Det skyldes, at Danmark i den seneste højkonjunktur, som startede i 2004/2005, har været på forkant med euroområdet. Den ekstraordinært lave rente har gjort det særligt attraktivt at købe ejerbolig og derved løftet boligpriserne. Ligeledes gør en lav rente det fordelagtigt at investere i aktier, og dermed har en den lave rente også givet et bidrag til boomet i aktiekurserne. Figur 3a. Faktisk renteudvikling i euroområdet og beregnet renteudvikling ud fra pengepolitisk regel. Figur 3b. Faktisk renteudvikling i Danmark og beregnet renteudvikling ud fra pengepolitisk regel. Anm: Taylor-renten er beregnet ud fra en estimeret pengepolitisk regel, som fra og med 2001 anvendes til at forudsige centralbankens renteændringer. Kilde: ECB, Danmarks Nationalbank og egne beregninger. Konjunktursvingninger i Danmark, som ikke følger euroområdet, må i sagens natur klares med finanspolitikken. Danmarks fastkurspolitik overfor euro en stiller med andre ord strenge krav til, at finanspolitikken er veltilrettelagt. For lempelig finanspolitik i Danmark Renteniveauet i perioden har generelt været ca. 1½ pct. point under det niveau, som Taylor-reglen tilsiger, jf. tabel 1. Modelberegninger viser, at den ekstra lempelige pengepolitik i perioden i gennemsnit har løftet vækstraten med 0,9 pct.enheder årligt. Den konjunkturmedløbende pengepolitik fra 2004 bør i et vist omfang modsvares af en stram finanspolitik, således at den økonomiske politik under ét bidrager til at stabilisere økonomien. Imidlertid har finanspolitikken i samme periode også bidraget positivt til den økonomiske vækst. Ifølge finansministeriets finanseffekt (flerårige) har finanspolitikken i gennemsnit øget væksten med 0,4 pct.enheder årligt. Det skyldes især en høj vækst i det offentlige forbrug væksten lå i gennemsnit på 1,6 pct. årligt i Derudover gennemførte man den 3

4 såkaldte forårs-pakke i 2004, hvor finanspolitikken gennem skattelettelser og fremrykning af offentlige investeringer blev lempet mærkbart for at sætte gang i økonomien. Tabel 1. Betydning af penge- og finanspolitik i den seneste højkonjunktur Gens. Faktisk renteniveau 2,1 2,2 3,1 4,3 - Beregnet Taylor-rente 2,6 4,4 5,2 5,7 - - forskel 0,5 2,3 2,0 1,4 1,6 Vækstbidrag fra ekstra lempelig pengepolitik 0,2 1,2 1,9 0,5 0,9 Vækstbidrag fra ekstra lempelig finanspolitik (flerårig finanseffekt) 0,7 0,4 0,4 0,1 0,4 Realiseret realvækst i BNP 2,3 2,5 3,9 1,7 2,6 Realiseret outputgab -0,5 0,6 2,3 3,4 - Kilde: Finansministeriet og egne beregninger på ADAM-modellen. Det er klart, at det negative outputgab i 2004 gav plads til en vis lempelse af finanspolitikken. I lyset af det meget lave renteniveau på det tidspunkt samt, at der allerede i første halvdel af 2004 var tegn på vending i økonomien, må det dog vurderes, at man med forårspakken overdoserede lempelsen af finanspolitikken. I modsat retning trækker dog, at pengepolitikken i perioden op til 2004 var strammere end det, som den beregnede Taylor-regel tilsagde, jf. figur 3b. Endvidere burde man have strammet finanspolitikken (dvs. negativ finanseffekt) i perioden for at modsvare den betydelige stimulans, som pengepolitikken har bidraget med. En stram finanspolitik kunne i sagens natur ikke undgå de problemer, som skyldes forhold på de internationale finansmarkeder. Men den lempelige finanspolitik har med stor sandsynlighed forlænget festen på boligmarkedet og dermed forstærket den pristilpasning, som nu præger boligmarkedet. 4

5 Boks 1. Taylor-regler Økonomen John Taylor formulerede i 1993 nedenstående forslag til, hvordan centralbanker bør fastsætte renten: i ( π π ) + b( y ) = r + π + h y Her er i den nominelle rente, som centralbanken fastsætter. r* er den realrente, som opstår i økonomiens ligevægt, π er inflationsraten, og π* er centralbankens inflationsmålsætning. Endelig angiver y-y* outputgabet, dvs. forskellen mellem det aktuelle og det potentielle bruttonationalprodukt, BNP. Taylor-reglen siger dermed, at den nominelle rente som udgangspunkt vil være lig med ligevægtsrealrenten plus inflationen. Dertil kommer så, at centralbanken løbende skal korrigere renten på baggrund af udsving i inflation og output. Hvis inflationen fx er højere end bankens inflationsmålsætning, hæves renten, da en strammere pengepolitik vil dæmpe inflationen. Tilsvarende, hvis BNP ligger under det potentielle produktionsniveau (dvs. outputgabet er negativt), skal renten i stedet sættes ned for på den måde at sætte gang i investeringslysten og aktivitetsniveauet i økonomien. Hvor kraftige renteændringer centralbanken bør gennemføre, afgøres af størrelsen på parametrene h og b. Jo større h og b er, desto kraftigere renteændringer vil centralbanken foretage, når den korrigerer for inflation og outputgab. Dermed afspejler h og b centralbankens målsætninger i forhold til den økonomiske udvikling. Hvis en stabil, lav inflation har højeste prioritet vil h således antage en høj værdi. I praksis vurderes det, at de fleste vigtige centralbanker verden over anvender en version af Taylor-reglen, når de træffer beslutninger om renteændringer. Empiriske studier finder i den sammenhæng, at Taylor-regler er en ganske god beskrivelse af centralbankernes justering af den pengepolitiske rente. Politikindikatoren skal ses som et forsimplet forsøg på at beskrive centralbankernes adfærd, der af gode grunde afhænger af en lang række yderligere forhold og er baseret på betydeligt større information. 5

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes?

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? 47 Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk

Læs mere

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020 Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 22 Nyt kapitel Det danske boligmarked har været igennem ti turbulente år, hvor uholdbare prisstigninger frem til 27 blev afløst af kraftige prisfald.

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 25. marts 2015 DET TALTE ORD GÆLDER Lad mig først vende mig mod det pengepolitiske. Det er et område, hvor året

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2014

Dansk Økonomi Forår 2014 Dansk Økonomi Forår 2014 Danish Economy Spring 2014 English Summary Konjunkturvurdering Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Formandskabet INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2014

Konvergensprogram. Danmark 2014 Konvergensprogram Danmark 2014 April 2014 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 5 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

VISMÆNDENE OG DANSK ØKONOMI I 00 ERNE. Af Peter Birch Sørensen 1

VISMÆNDENE OG DANSK ØKONOMI I 00 ERNE. Af Peter Birch Sørensen 1 VISMÆNDENE OG DANSK ØKONOMI I 00 ERNE Af Peter Birch Sørensen 1 Overophedningen af dansk økonomi i årene op til finanskrisen betød, at Danmark blev særligt hårdt ramt af krisen. Det hektiske opsving i

Læs mere

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? 1 Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling

Læs mere

!"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' '

!#$%&%'(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+&2021'130#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+&2021'' ' !"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' ' 5.(-3(/+#"6%10'."#7#%0'89:;'

Læs mere

PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN

PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN Af Jens Bang-Andersen, Lars Risbjerg og Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Penge er en integreret del af ethvert moderne samfund. Det skyldes ikke

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark?

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 49 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN?

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? FONDEN KRAKA / FINANSKRISEKOMMISSIONEN BLIND TILLID Tænketanken Kraka har sat to af de vise mænd, der ikke så den forrige krise komme, til at opdage den næste.

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen Derfor euro Europas fælles mønt euroen er det største og mest ambitiøse projekt, som EU har haft held til at søsætte siden opbygningen af det indre marked i 80'erne. I denne lille bog giver fem økonomer

Læs mere