mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910."

Transkript

1 Ty c 44Ü u UHLENDORFF Gustav F O Solodanser ved det kgl. Teater; f. 21. Dec i ; Søn af Buntmager J C Uhlendorff og Hustru Caroline f. Ludevig; gift m. Skuespillerinde Ellen U., f. 18. Maj i, Datter af Fabrikinspektør, cand. polyt. C T Jørgensen. Elev af det kgl. Teaters Balletskole, Emil Hansen og Hans Bech; antaget 1883; Balletdanser 1894; debuterede i La Ventana 28. Jan. 1895; Danser 1899; Solodanser Har danset paa forskellige fremmede Scener, hl. a. i Berlin, Dresden, Stockholm og Kristiania. Hovedroller: James i Sylphiden; Halvor i Brudefærden i Hardanger. Har iscenesat Hyrdinden og Skorstensfejeren og skrevet Balletten Et Bondegilde (opf. 1910). Adresse : St. Thomas Allé 9, ; Sommerbolig : Rørvig pr. Nvkjøbing S. ULDALL F P Kommandør, R.DM.p.p.; f. 20. Marts 1847 naa Christiansø: Søn af Herredsfoged P J Uldall og Hustru f. Dam: gift m. Henriette Dorothea U., f. 4. Juli 1862 paa Frederiksberg Datter af Landstingssekretær J C J F Shønheyder van Deurs og Hustru Dorette f. van Deurs. Sekondløjtnant 1866: Premierløjtnant 1869; Kaptajn 1883; Kommandør 1899; Kommandant i Nyboder fra Medlem af Centralkomitéen, af Bestyrelsen for De forenede Oplagspladser og Værfter, af Genforsikringsselskabet Skandinavia og af Livsforsikringsselskabet Carentia. Udenl. Ordener: B.Z.L.: Gr.Fr.: 1. Kr.; I.M.&L.: R.St.Stan.; S.V. Adresse : Gernersgade 33, ULDALL F P A Viceadmiral, SK.DM. p.p.; f. 9. Marts 1835 i Rønne; Son af Overauditør C V Uldall (død 1883) og Hustru f. Rottbøll (død 1879); gift m. Anna Elisabeth Caroline Helene II., f. 12. Juni i, Datter af Hofjægermester E F A Bilsted (død 1871) og Hustru f. Hagen (død 1888).

2 441 Ulr Sekondløjtnant 1856; Premierløjtnant 1868; Kaptajn 1873; Kommandør 1885; Departementsdirekter i Marineministeriet ; Kontreadmiral 1897: Viceadmiral 1899: Afsked Direktør i Understøttelsesanstalten for trængende Efterslægt af Medlemmerne i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse. Udenl. Ordener: F.Æ.L.; Gr.Fr.; N. SM).; ipr.r.ø.; R.St.A.; R.St.Stan.; S.Kr.; Sp.S.M.F.; S.Sv.; Ø.F.J. Adresse : Frederiksholms Kanal 18. ULDALL Frits Arkitekt, R.; i. 11. Febr i Fredericia; Son af Etatsrand, Landfysikus F A Uldall (død 1873) og Hustru f. S:ck (død 1900); gift 1. Gang m. Henriette Sofie Ü. (død 1874), Datter af Justitsrand, Godsforvalter F C Torst (død 1869) OK Hustru f. Neergaard (død 1855), 2. Gang- m. Inger Kirstine li., Datter af Proprietær M C Monosen (død 1890) og Hustru Else f. Jensdatter Grosen (død 1899). Præliminæreksamen (Sorø Akademi) 1856; uddannet som Tømrer, Svend 1859; Kiev af Kunstakademiet : Sekondløjtnant 1862; deltog i Krigen 1864; Detaehomentskommandør paa Vesterhavsøerne; Tegner ved jydskfyenske Baneanlæg ; Arkitekt i Randers. Brandtaksationsmand for Randers fra 1872; Vurderingsmand for Ejendomme, hvori indestaar umyndiges Midler; Vurderingsmand for jydsk Hypotekforening og for Randers Skyld. raad: Medlem al Bestyrelsen for Den historiske Samling i Randers; korresponderende Medlem af Kungl. Vitterhets, Historie och Antikvitets Academien i Stockholm. Arbejder: Kirkerne i Essenbæk, Vorup, Brandstrnp, Halling, Asaa. Jerup, Vorupør, Tykby, Mosevraa, Struer og Ø-Vraa; har opført en Mængde ; Præstegaarde, en Del Avlsbygninger, forskellige Købmandsgaarde og Fabriksbygninger, Frimurerlogen i Randers (sammen med Achen) øg Menighedshjemmet i Hobro: desuden har han dels ombygget, dels restaureret en : Række Kirker o. fl. a. offentlige Byg- ; ninger rundt i Landet. Har skrevet flere Værker om Kirkeklokker, deriblandt: Danmarks middelalderlige Kirkeklokker (1906) og en Rakke Afhandlinger i Tidsskrifter og Blade om Randers' Historie og Topografi. Adresse : Randers. ULLIDTZ H C Premierløjtnant i Socialen; f. 13. Dec i tillits; gift m. Erna ti., f. 30. Aug i. Datter af Ur. med. Victor Lange og Hustru f. Levy. Sekondløjtnant 1901; Premierløjtnant, 1904; Adjutant hos Chefen for den flydende Defension paa Kbhvns Red Stiftede 1909 Det danske aeronauti. ske Selskab, Næstformand for samme. Foretog som den første Dansker Sejladser i Frankrig og Tyskland med styrhare Luftskibe og har dellaget i Ballon farter i Udlandet, Artikler om Luftsejlads i danske og udenlandske Blade og Tidsskrifter. Adresse: Lipkesgade 5. ULRICH Carl J Agent, Direktør, R. ; f, 14. Maj 1835 i Rødchus pr. Thureby; Søn af Ferstinspektør N B Ulrich og Hustru f. Wørpel; gift m. Emilie f. Ahlers, f. 5. Okt. i Kjøge. Indehaver af en Købmandsforretning i Kjøge 1859; Medlem af Kjøge Byraad og Formand for Ligningskommissionen smstds.; grundlagde en Købmandsforretning i Haslev 1870 (overgik 1890 til Aktieselskabet Carl J Ulrich & Søn); oprettede Haslev Mejeri og 7 andre Mejerier samt Haslev Bank, for hvis Bestyrelse han fremdeles er Formand; Formand for Aktieselskaberne Carl J Ulrich & Søn og Dampmøllerne Alliance; i Bestyrelsen for Aktieselskabet P C Christensen i Helsinge. Adresse: Bulowsvej 26. ULRICH Christian S Overlæge. Di. med.; f. 10. Okt i : Søn af Etatsraad G H J Ulrich og Hustru f. Kemp; gift m. Mathilde II., f. 16. Marts paa Aasted ved Frederikshavn, Datter af Godsejer Frederik Rotthøll og Hustru f. Mahrt. Student (MetroiN>Iitanskolen) 1878; med. Eks. 1885; Reservelæge ved Carnisons Sygehus ; Dr. med. 1891; Reservelæge ved Kommunehospitalet Afd. II ; Korpslæge 1895, Overlæge 1907; Afdelingslæge ved Poliklinikens med. Afd ; Postlæge Adresse : Niels Juelsgade 13, ULRICH Emilie kgl. Kammersangerinde: f. 26. Nov. i Frerslov; Datfer af Læge Otto Boserup og Hustru Anna f. Faaborg; gift m. Kaptajn Kaj Ulrich, f. 21. Dec i Hellested Sogn. Elev af Fru Keller; debuterede paa Det kgl. Teater 1894 som Margarethe i Mefistofeles. Roller: Senta i Den flyvende Hollænder; Elsa i Lohengrin; Julie i Romeo og Julie: Violetta i La Traviata; Nedtia i Bajadser; R-osina i Barberen; Zerlina i Don Juan; Angela i Den sorte Domino; Lotte i Werther; Santuzza i Cavalleria rnsticana; Eva i Mestersangerne; Martha i Tiefland; Margrethe i Faust; Aase i Drot og Marsk; Prinsessen i Vikingeblod; Mimi i Boheme; Michael i Saul og David;

3 Ulf 442 Pulcheria i Et Bryllup i Katakomberne; Grevinden i Figaros Bryllup; Pamina i Tryllefløjten: Nicolete i Aucassin og Nicolete; Gulnare i Aladdin. Adresse: Sølvgade 34, Kbbvn. ULRICH Hjalmar Oberstløjtnant, R.; f. 1. Juli 1856 i Tønder; Søn af Fysikus Ferdinand Ulrik (se denne); gift j m. Anna Catharine Benedicte f. Andersen, f. 2. Jan. i Bogense. Cand. polyt. 187a; Sekondløjtnant 1880; Premierløjtnant i Ingeniørkorpset 1881; Kaptajn 1893: Oberstløjtnant 1908; til Raadighed for Ingeniør, korpset. Bygningsinspektør paa Grevskabet Bregentved ; Medlem, af Patentkommissionen fra af Bestyrelsesraadet for Statsprøveanstalten fra 1896, af Meterudvalget og af Amagerbanens Bestyrelse; Formand for Gribskovbanens Driftsselskab og for Lyngby-Vedbæk Jærnbaneselskab; i Bestyrelsen for Dansk Ingeniørforening og for Det krigsvidenskabelige Selskab fra Adresse ; Rosenvængets Hovedvej 27, ULRICH Johannes Forpagter, R.; f. 9. Maj 1869 i Rødehuus ved Thureby; Søn, af Forpagter, Justitsraad L Ulrich og Hustru Vilhelmine f. Simmelhag; gift m. Laura Johanne U., f. 15. Okt. 1871, Datter af Fabrikant F Wilian og Hustru Camilla f. Bagger (død 1874). Præliminæreksamen (Roskilde Latinskole) ; paa Landbohøjskolen i 1½ Aar; Løjtnant i Artilleriet ; Forpagter af Aastrup fra Formand for Kvægavlsforeningen i Soderup-Eskildstrup fra 1895, for Danske Forsvarsbrødres Tølløse Afdeling fra 1896, for Mælkeleverandørforeningen , for Foreningen mod Næringstab i Tilfælde af Mund- og Klovsyge ; oprettede Tølløse-Merløse Bank 1906, dens Formand fra samme Aar; gennemførte Sammenslutningen af Danske Forsvarsbrødreselskaber Landet over 1906, var disses Formand til 1908; Amtsraadsmedlem i Roskilde Amt fra 1907; Medlem af Overmønstringskommissionen fra 1907; Landvæsenskommissær fra 1908; Sogneraadsmcdlem i Saaby-Kidserup fra 1909; national Kandidat ved Folketingsvalget i Frederikssundskredsen Adresse : Aastrup pr. Tølløse. ULRICH N B Oberst i Generalstaben, R.DM.p.p.; f. 30. Marts 1860 i Lellinge Skovridergaard: Søn af Forstinspektør G A Ulrich (død 1884) og Hustru Doris f. Kemp (død 1909) ; gift m. Karen U., f 13. FebF i Slesvig By, Datter af Provst B C W L Hjort i Nyborg og Hustru Anna f. Jacobsen. Student (Roskilde) 1878; Sekondløjtnant 1881; Premierløjtnant 1883; Kaptajn 1895: Oberstløjtnant 1906: Oberst 1909; Chef for Generalstabens taktiske Afdeling; Formand i den militære Jernbanekommission. Udenl. Orden : N.St.O. xidresse: Slagelsegade 11, Kbbvn. ULRIK Axel Vicestadslæge; f. 17. Juli 1846 i Hobro; Søn af fh. Fysikus Ferdinand Ulrik (se denne); gift m. Sara U., f. 9. Juli 1855 paa Ørholm, Datter af Krigsminister A F Tscherning og Hustru f. Lutzow. Student (Flensborg) 1864; med. Eks. 1871; Reservelæge ved Koppelasaretet paa Enighedsværn 1872; Vakcinator ved den komm. Vakcinationsanstalt paa Nørrebro : Reservelæge i Hæren : Medstifter af Samfundet til Ædruelighedens Fremme 1885; Kredslæge 1887: 1. Kredslæge fra 1897: Skolelæge : Medlem af Sundhedskollegiet 1905; Vicestadslæge fra 1907; Formand for Forening for Ligbrænding; Medlem af og fra 1910 Formand for Bestyrelsen for Lægeforeningens Boliger; Medlem af Selskabet for Sundhedsplejen i Danmark; Formand for Det filantropiske Pleje- og Adoptionsbureau for Danmark fra Adresse: Fredenksborgg. 52, ULRIK Ferdinand fh. Fysikus, K'.DM.; f. 16. April 1818 i ; Søn al' Toldforvalter G F Ulrich (død 1830) og Hustru f. Mourier; gift m. Henriette Christine Marie f. Schow (død 1890). Student 1835: med. Eks. 1840; Læge i Hobro; stiftede Spare- og Laanekassen sammesteds 1851; Fysikus i Tønder ; Medlem af det slesvigske Sanitetskollegium : afsat af den tyske Regering Juli 1864; udvist Sept. 1864; afskediget af den danske Regering Okt. 1864; var en af de 6 Sønderjyder, der i Sept drog til Paris for at andrage Napoleon III om hans Bistand til, at Nordslesvig blev ved Danmark: Distriktslæge : Medstifter af Den gens. Hjælpeforen, for kvindelige Haandarb. 1866; Kommunelæge : Medlem af Sundhedskommissionen i ; Læge ved Vartov og Abel Kathrines Stiftelse ; Stifter af Arbejdernes Bygge forening og dens administrative Næstformand : Medlem af Bestyrelsen for Lægeforeningens Boliger 1866: Borgerrepræsentant ; Medstifter af Selskabet til Sundhedsplejens Fremme 1879; Medstifter af og Medlem af Bestyrelsen for Lægernes Enke- og Børneforsørgelseskasse 1888; Medstifter af Samfundet til Ædruelighedens Fremme 1885; Medlem af Centralkomi-

4 4«Val teen; Medlem af Bestyrelsen for Student (Metropolitanskolen) 1873; Hjælpeforeningen for danske Læger. cand. theol. 1877; Lic. theol. (Den christelige Vished) 1883; Manuduktør Adresse i Havnegade 7, USSING Carl Justitiarius i Overretten, 81; i Udlandet ; Sognepræst i Dr. jur.; f. 22. April 1857 i Flensborg; Vejlby ved Aarhus 1882, ved Jesuskirken og Hvidovre Kirke fra 1891; Provst Søn af Højesteretsassessor, National. bankdirektør V J A Ussing og Hustru f. for Vestre Provsti Schrum; gift m. Alfhild U., f. 1. Juli Redaktør af Indre Missions Børneblad og af Nye Tider. Har udgivet : i Kristiania, Datter af Boghandler P T Malling og Hustru, f. Cappeln. Evangeliets Sejrsgang over Jorden Student (Metropolitan skolen) 1875; (1902); Troens gode Strid (1904) og adskillige cand. jur. 1880; Assistent i Justitsministeriet; Dr. jur. 1884; Auditør 1887; Assessor i Kriminalretten 1891, i Overretten mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, 1905; Justitiarius i Overretten USSING N V Professor, Dr. phil., B ; f Juni 1864 i ; Søn af Professor Medlem af Overkrigsretten; Formand for Den faste Voldgiftsret; i Bestyrelserne J L Ussing og Hustru f. de Giin- telberg. for Fængselshjælpen og for Student (Metropolitanskolen) 1881; Dansk Kriminalistforening; Formand cand. polyt. 1886; deltog i Ryders i Bestyrelsen for Samfundet og Hjemmet for Vanføre; Medlem af Ædruelig- ved Universitetets mineralogiske Mu Grønlandsekspedition 1886; Assistent hedskommissionen af 25. Juni 1903; seum ; Docent (i Mineralogi og Formand for Udvalget angaaende Arbejdsstridigheder af 17. August fessor og Bestyrer af Mineralogisk- Geologi) ved Universitetet 1890; Pro Litterære Arbejder: Anders Sandøe geologisk Museum 1895; Dr. phil. Ørsted som Retslærd, et Brudstykke (Alkalifeldspaterne i de sydgrønlandske af den dansk-norske Videnskabs Historie (1884); Den vigtigste Betsreform arter) 1893: ansat ved Danmarks geo Nefelinsyeniter og beslægtede Bjærg- (1896); En Bække Afhandlinger i Ugeskrift for Retsvæsen, Tidsskrift for 1901; Medlem af Videnskabernes Sellogiske Undersøgelse og Retsvidenskab, Tilskueren og Det ny skab fra Aarhundrede. Adresse: Ø-Voldgade 7. Adresse : Sveasvej 7, USSING Conrad V Professor, E. ; f. 29. Juni 1835 i Sæby; Son af Distriktskirurg Peter Staggemeier Ussing (død 1838) og Hustru Agathe f. Hansen (død 1870); gift 1. Gang m. Charlotte V f. Iversen (død 1866), 2. Gang m. Mathilde U., f. 3. Maj 1848 paa St. Croix, 1869 i Aarhus: Søn af Provst Jens VAHL Martin Dr. phil.; f. 15. April Datter af Toldkasserer O C Olsen (død Vahl og Hustru f. Worm; gift m. 1906) og Hustru Laura f. Winning (død Anna V., f. 10. Dec. i Farum, Datter 1848). af Overlærer O G Treschow (død 1876) Student (v. Westenske Institut) 185b; og Hustru f. Hansen. med. Eks. 1861; Slesvigsk Fysikateksamen Stndesit (Herlufsholm) 1887; cand. i Flensborg 1862; Læge i Sønder jylland , i Frederikssund ; Overlæge, ved Amtssygehuset i Frederikssund ; Jærnbanelæge theol. 1895; studerede Geografi og Naturhistorie; cand. mag. 1900; Dr. phil. (Madeiras Vegetation. Geografisk Monografi) ; Læge ved Kong Frederik VII Stiftelse Forfatter af Lærebøger i Geografi paa Jægerspris 1882, Forstander (for Seminarier og for Mellemskolen) for samme ; Formand for samt af flere, hovedsagelig plantegeografiske Afhandlinger. Har sammen Lægekredsforeningen for Nordsjælland , ved Afgang Æresmedlem; med Overlærer C C Christensen udgivet : Danmarks Land og Folk (1903i. Medlem af Bestyrelsen for almindelig dansk Lægeforening Adresse : Vinkelvej 23, Adresse: Kignæsgaard pr. Jægerspris. Godsejer, K'.DM.p.p.; f. 3. Marts 1834 VALENTINER Henrich Etatsraad, USSING Henry Provst, lic. theo!., B.; paa Gjeddesdal ved Taastrup; Søn af f. 2. Juli 1855 i ; Søn af Professor J L Ussing og Hustru f. de Gün- og Hustru t. Jacobsen; gift m. Julie Etatsraad Adolf Valentiner (død 1808) telberg; gift m. Anna Marie Katharina Helene U., f. i Haderslev, Datter mager Larpent. Augusta V. (død 1899), Datfer af Ur af Herredsfuldmægtig Ludvig Blom og Hustru f. Erichsen. Student 1851; cand. phil. 1852; Ejer af Sallerupgaard ved Vordingborg 1857;

5 Va! 444 overtog Gjeddesdal ved Faderens Død 1868; Medlem at Landhusholdningsselskabets Bestyrelsesraad fra 1872; Formand i Kjøbenhavns Amts Landboforening og for De samvirkende sjællandske Landboforeninger ; tidligere Medlem af Amtsraadet. Udenl. Orden ; S.V. Adresse: GI. Kongevej 136. VALENTINER Hermann Direktør, Dr. Iiliil.; f. 8. Maj 1850 paa Gjorsløv: Søn af Forpagter C II Valentiner; gift m. Margrethe V., f. 17. Ang. paa Foussingø. Student (Roskilde) 1867; mag. seient. 1873; Dr. phil. (Bidrag til Rumkurvernes Teori) 1881; Lærer i Matematik ved Officerskolen ; Medlem af Videnskabernes Selskab 1888; Direktør i Livsforsikringsselskabet Dan fra Litterære Arbejder: De endelige Transformationsgruppers Teori (1889); Lærebog i sfærisk Trigonometri (1889). Har udgivet Lorenz' Oeuvres scientilique.s ( ). Adresse: St. Knuds Vej 3L VALENTINER Julius Bankdirektør, R.; f. 8. Aug paa Gjeddesdal ved Taastrup; Søn af Etatsraad Adolf Valentiner (død 1868) og Hustru i. Jacobsen; gift m. Bolette Sophie Elisabeth V.. f. 28. April i, Datter af Biskop 1' E Lind. Student (Roskilde) 1867; Landmand , Ejer af Jiødstnip ved Slagelse; cand. jur. 1883; Overretssagfører 1686; Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse Adm. Direktør for Dansk Arbejderbank; i Repræsentantskabet for Dansk Sparemærke-Kasse; i Bestyrelserne for Arbejdernes Byggeforening og for Asylselskabet paa Frederiksberg; Formand for Frederiksberg Kammermusikforening Adresse: Frederiksholms Kanal 18, VALEUR Carl Birkedommer, RDM. p.p.; f. 14. Okt i S. Tranders; BH af Proprietær Chr. V. Valeur (død 1850) og Hustru f. Munck (død 1856); gift m. Cæcilie Sophie Nicoline Louise V., f. 8. Jan. i Slesvig By, Datter af Feltpræst Erik Høyer Møller og Hustru f. Aagaard. Student (Metropolitanskolcn) 1864; cand. jur. 1872; Fuldmægtig ved Fieskum Herred 1873: Auditer 1884; Byfoged i Randers i Rudkjøbing 1898; Birkedommer i Kbhvns Amts nordre Birk fra I Bestyrelsen for Fængselsselskabet i og for Foreningen til Fremme af Hundens Anvendelse i Politiets Tjeneste (fra 1909). Udenl. Ordener: R.St.Stan.; S.Kr. Adresse: Østerbrogade 84. VALEUR Johannes Direktør, R, f. 5. April 1844 i Agger; Søn af Proprietær Chr. V Valeur (død 1850) og Hustru f. Munck (død 1856); gift 1. (rang m. Mathilde Louise V. (død 1907), Daller af Skolelærer Christensen og Hustru f. Bortse (død 1875). 2. Gang m. Marie V., f. 16. Sept i, Datter af Kreaturhandler Hansen (død 1896) og Hustru f. Thrige. Cand. pharm. 1865: Kemiker hos Alfr. Benzon og Gustav Lotze ; Købmand i Odense : Medstifter af Det danske Elektrieitetskompagni 1891, Direktør for samme fra Medlem af Odense Byraad : i Havnebestyrelsen til 1907; Formand i Bestyrelsen for Fyens Forsamlingshus til 1900; Venstres Kandidat ved Folketingsvalget i Odense 1. Kreds 1898: Vurderingsformand ved Ejendomsskyld ; har været i Bestyrelsen for mange Selskaber, b!, a. i 28 Aar for Danipse jtadsen paa Oden- Be Aa. Adresse: Holgersvej 3, Charlottenlund. VANDMAN Rasmus Jensen Husmand; f. 28. Aug i Aalstrup; Søn af Arbejdsmand J,1 Vandman og Hustru Elisabeth Mikkelsdatter: gift m. Karen Sofie V., f. 15. Seilt i Skjørringc Skov, Datter af Husmand Peder Jørgensen og Hustru f. Hansen. Ophold paa L'mdrupborg og Hindholm Højskoler; Ejer af et Hus i Øster Skjørringe; Medlem af Sogneraadet, Formand for den stedlige Forbrugsforening, Sygekasse og Husmand.--- forening; Formand for De samvirkende lolland-falsterske Husmandsforeninger; Medlem af Vnrdeiingsraadet for Ejendomsskyld og af Kommissionen for Tilvejebringelse af Jord til Landarbejdere; Formand i Repræsentantskabet for Husmandsliypotekforeningen: Bestyrelsesmedlem i Husmandsbrandkassen og i Udstykningsforeningen; Formand for Husmandsudvalget. Adresse: Skjørringe pr. Ryde. VAUPELL Jon Rektor, Professor, K. Gh.E.T.p.p.; f. 17. Okt i Aalborg; Søn af Kaptajn Vilhelm Vaupell og Hustru Cathrine f. Hastrup; gift mi. Jenny V., f. 31. Juli i, Datter af Grosserer H Petersen. Student (Ribe) 1873; cand. philol. 1880; Lærer for Prinserne Christian. Carl og Harald : Lærer ved Jessens Latin- og Realskole ; Timelærer ved Metropolitanskolen 1899, Adjunkt 1902 og Overlærer 1906; Rek-

6 445 Ved tør ved Aarhus Lafinskolc fra 1906; Medlem af Skolekommissionen. Udenl. Orden : Gr.Fr. adresse : Aarhus. VAUPELL Vilhelm Skoleinspektør; f. 14. Juni 1864 i Flensborg: Søn af Kaptajn Vilhelm Vaupell og Hustru f. Bastrap (død 1896); ugift. Student (Fredericia) 1881; cand. theol. 1887; Førstelærer ved De forenede Kirkeskoler i 1889; Lærer ved N Zahles Seminarium 1892, ved Vesterbros (senere. Blaagaards) Seminarium 1895; Rejser i Italien. Grækenland, Palæstina og Ægypten ; Inspektør ved De forenede Kirkeskoler fra Foratand for Studenferhjemmei : i Direktionen for De Massmannske Søndagsskoler; i Bestyrelsen for Religion slærerføren ingen. Ad-esse; Nørregade 37, VEDEL Annette Fabrikinspektør; f. 2. Juli 1863 i : Datter af Gehejme-Legationsraad P A F S Vedel (se denne); ugift. Student 1887: cand. phil. 1888: Amanuensis i Matematik ved Stockholms Højskole : Assistent ved Statens statistiske Bureau : Inspektør ved Arbejds- og Fabriktilsynet fra Adresse ; Rosenvængets Tværvej 3. VEDEL A P Havneingeniør; f. 16. Ang i : Søn af Gehejme-Legationsraad V A F S Vedel (se denne); gift m. Carletta f. Anderson af Madison. Student (Metropolitanskolen) 1879; cand. polyt. 1885; i London : Ingeniørassistent ved Kbhvns. Havnevæsen og : i Buenos Aires : Ingeniør i Nordamerikas for ei ede Stater (St. Louis og Chikago): Havneingeniør i Aarhus fra 1897; Formand for Jydsk Forening for Naturvidenskab. Adresse : N W Gades Vej, Aarhus. VEDEL Axel Kammerherre, Amtmand, H.DM.p.p.; f. 4. Febr i ; Søn af Kammerherre, Amtmand Emil Vedel (død 1909) og Hustru Emilie f. Nygaard: gift m. Marie f. Collet, f. 2o. Sept paa Rønnebæksholm. Student (Sorø) 1876: cand. jur. 1881; Volontær i Udenrigsministeriet 1835; fung. Legationssekretær i St. Petersborg ; Assistent i Udenrigsministeriet 1889; fung. Legationssekretær i Berlin : Fuldmægtig i Udenrigsministeriet 1893, Kontorchef 1899 og Departementschef 1908; Amtmand over Præstø Amt Delegeret ved Fredskonferencen i Haag 1907; Kasserer i Samfundet og Hjemmet for Vanføre, Udenl. Ordner: F..E.L.; N.F.M.; N.O.N.: P.Chr.: Pr.Kr.: R.St.A.; S.Kr.; Sp.I.K.: Stb.V.; B.Cr.c. Adresse : Næstved. VEDEL Helge fh. Underdirektør, R.: f. 21. Nov i : Søn af Kammerherre, Amtmand Emil Vedel (død 1909) og Hustru Emilie f. Nygaard; gift m. Charlotte V., f. 9. Okt. i Kbh., Datter af Kommandør P H Braem og Hustru Julie f. Krabbe. Sekondløjtnant. 1886; Premierløjtnant 1889; Underdirektør ved Orlogsværftet til Adresse: Foraarsvej 32, Charlottenlund. VEDEL Herman Kunstmaler; f. 1. Marts 1875 i : Søn af Notarius publicus Peter Medel (se denne); gift m. Karen f. Wellmann. Student (Metropolitanskolen) 1893; cand. phil. 1894: Elev af Kunstakademiet og af Zahrtmann ( ); udstillede paa Charlottenborg første Gang 1899 (et Mandsportræt). Hovedværker: Billede af en ung Pige (Kunstmuseet, 1900): Billede af en Dame (Kanders Museum, 1900); En Mand, som river Farver (1906). Adresse : Nybrogade 28. VEDEL Henrik Departementschef, R.; f. 20. Maj 1867; Søn af Gehejme-Legationsraad P A F S Vedel (se denne). Student (Metropolitanskolen) 1884; cand. jur. 1889: Assistent i Indenrigsministeriet ; tillige Assistent i Højesterets Justitskontor 1898; Sekretær ved Arbejdsraadet 1901: Revisor i Kreditforeningen af Grundejere i de danske Østifter; Fuldmægtig i Indenrigsministeriet 1903, Kontorchef 1906; Departcmenfcschef i Ministeriet for Handel og Søfart 1909, i Indenrigsministeriet Medlem af Bestyrelsen for Teknologisk Institut Adresse; Rosenvængets Tværvej 3, VEDEL P A F S Gehejme-Legationsraad, Dr. jur., SK.DM.p.p.; f. 10. Dec i ; Søn af Konferensraad S H A Vedel (død 1881) og Hustru Nicoline f. Haussen; gift 1. Gang m. Annette Eleonora V. (død 1857), Datter af Generalkrigskommissær Mourier-Petersen; 2. Gang m. Fanny Armida Vendela V., f. 11. April paa Næsbyholm i Smaaland, Datter af Godsejer, Dr. phil. Hebbe. Student (Borgerdydskolen) 1840; cand. jur. 1846: Universitetets Guldmedalje 1847: Lektor ved Universitetet 1851, senere Professor juris; Departementschef i Udenrigsministeriet 1858, Direktør

7 Ved 446 Ekstraordinær Assessor i Højesteret; Medlem af Bestyrelsen for Det store nordiske Telegrafselskab. Har udgivet forskellige Monografier over fremragende Diplomater i dansk Tjeneste o? J H E Bernstorffs diploinatiske Korrespondance. Udenl. Ordner: B.L.; F.Æ.L,: J.Kr. ; i J.M.&L.; M.Gr.; N.St.O.; P.Chr.: R. H.Ø.: R.St.A.; S.Kr.: S.N.; Sp.C.III ; Sp.I.K.; T.M.: Tun.N.I.; Ø.J.Kr. Adresse: Rosenvængets Tværvej 3, VEDEL Sophus Assessor i Overretten, R.D.M.: f. 1. Sept i ; Søn af Konferensraad S II A Vedel (død 1881) og Hustru Nicoline f. Haussen: gift ni. Helene Birgithe V., f. 5. Dec. i, Datter af Ktatsraad, Kammeradvokat Buntzen. Student (Metropolitanskolen) 1861; cand. jur. 1868: Universitetets Guldmedalje 1869; Fuldmægtig i Finansministeriet 1875; Protokolsekretær i Højesteret 1881; ørstedske Prismedalje 1886 (for en senere udgiven Afhandling om den Dansk-Norske Højesterets Historie under Enevælden); Assessor i Landsover samt Hof- og Stadsretten fra Medlem af Livsførsikringsanstaltens Bonus-Kommissiom fra Rejste med Statsunderstøttede i 1909 for at studere Proeesforholdcne ved østerrigsk r Domstole. Adresse: Vendersgade 27. Ivbhvn. VEDEL Valdemar Docent, Dr. phil.; f. 9. Nov i ; Søn af Gehejme-Legationsraad P A F S Vedel (se denne); gift m. Simona Friboline V., f. 5. Jan. i Horsens, Datter af Distriktslæge S P Neukirch og Hustru f. Drewsen. Student (Metropolitanskolen) 1882; rand. jur. 1887; Universitetets Guldmedalje 1888; Dr. phil. (Studier over Guldalderen i dansk Digtning) 1890; Assistent i Kultusministeriet ; Docent ved universitetet 1895: Redaktør af Tilskueren ; Modarltejder ved Salmonsens Konversationsleksikon; Overbestyrer for Kbhvns Kommunes Folkebiblioteker fra Har skrevet: Stavnsbaand (Fortælling, 1887); Fra Italien; Studier over Dante (1892); Svensk Romantik (1894); By og Boreer i Middelalderen (1901): Helteliv (1903): Ridderromantikken i fransk og tysk Middelalder (1906); Holger Drachmann (1909). Adresse: Nøjsomhedsvej 17, i VEJBY-NIELSEN N H Købmand, S.; f. 15. Okt i Løkken; Søn af Fi-[ sker Niels Jensen Vejby og Hustru f. Nørby; gift m. Anna Marie Dorthea! f. Schmidt, f. 25. Sept Etablerede en Manufakturforretning i Helsingør 1890 med Filialer rundt i Nordsjælland; var en Aarrække Medlem af Helsingør Byraad; er Formand i Bestyrelsen for Helsingør-Hornbæk Banen; Delegeret ved Den danske Landmandsbanks Helsingørafdeling. Adresse : Helsingør. VENDSYSSEL Kr. M Fiskeeksportør, M.f.D.R.; f. 29. Maj 1855 i Lønstrup; gift m. Franziska Sophie V.. f. 29. Marts i Aalborg. Etableret i Hjørring 1883; flyttede til Frederikshavn 1886, til 1893 (Firma: Vendsyssels Fiskeeksportforretning og Vendsyssels Handelshus); Ohef for Firmaerne : Vendsyssel Fiskeeksportforretning i Frederikshavn, Aktieselskabet Vendsyssel Packing Co. i og Astoria, Oregon O. S. A., Vendsyssel Lachsräucherei, Berlin-Niederschønhausen, Schlutuper Lachsrå'uchorei, Lübeck-Schlutup og Skanska Laksrokeriet i Malmø. Formand i Direktionen for Forsikring af danske Sejlfartøjer til Fiskeribrug: Medlem af Bestyrelsen for Danmarks Fiskehandler- og Havfiskeriforening; tidl. Medlem af Frederikshavns Byraad. Adresse : Gl. Strand 42, VERMEHREN Frederik Overlæge, Dr. med.; f. 6. Febr i ; Søn af Maleren, Professor Frederik Vermehren (død 1910) og Hustru f. Grüner (død 1877). Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1883; med. Eks. 1890; Dr. med. 1895; Reservemedikus ved Frederiks Hospital Afd. A ; Medredaktør af Hospiialstidendc ; Reservelæge i Hæren : Leder af Frederiks Hospitals med. Poliklinik ; Overlæge ved Frederiksberg Hospital Afd. B fra Medlem af Kbhvns Lægeforenings Repræsentantskab 1904, af Værgeraadet ; anden Viceformand i Medicinsk Selskab 1908, første Viceformand 1910; Medlem af Cancerkomitéen og af Centralbestyrelsen og Forretningsudvalget for Nationalforeningen Hl Tuberkulosens Bekæmpelse; korrespond. Medlem af Association internationale contre la tuberculose Adresse: Segelckes Vej 4, VERMEHREN Gustav Kunstmaler: f. 28. Dec i ; Søn af Professor Frederik Vermehren (død 1910) og Hustru f. Grüner (død 1877); gift m. Frede V., Datter af Godsforvalter Rasmussen og Hustru f. Funch Thomsen. I Malerlære; Elev af Kunstakade. miet ; udstillede første Gang 1888; - Neuhausenske Præmie 1889: Indehaver af Vermehrens Malerskole;

8 447 Vig Inspektør ved O. fif. Kongens og Dronningens private Kunstsamlinger 1893: Sekretær i Foreningen for national Kunst. Har malet bl. a.: En kræsen Rad (1893, Kunstmuseet). Adresse: Froderieiagadc 4, VESTERGAARD Frederik Konferensraad. K'.DM.; f. 3. Jan i Kjertern inde; Søn af Kateket i Kjeirtemiude P G Westergaard og Hustru f. Middelboe; gift m. Elisabeth Christine Louise Emilie f. Dyrlund, f. 5. Juli Student (Borgerdydskolen p, Krsthvn.) 1856; cand. jur. 1862; Assistent, i Justitsministeriet 1865, i Ministeriet for Island 1874; Byfoged i Nykjøbing paa Mors 1877; Borgmester i Aarhus Formand for Ny jydske Købstads Kreditforenings Repræsentantskab og fur Aarhus Privatbanks ReprH'seniantskub; Medlem af Direktionen for Aarhus Sindssygeanstalt og af Bestyrelsen for Aarhus Museums Kunstafdeling. Adresse : Molsgade 2, Aarhus. VESTESEN Hilmar Fabrikant, R.; f. 50. Jan i Vinding; Sun af Sognepræsi B O Vestesen (død 1891) og Hustru Anna f. Frich (død 1902); gift m. Anna Louise V., f. 16. Febr i Roskilde, Datter af Købmand H C Jørgensen og Hustru Adelaide f. Svendsen. Student (Roskilde) 1878; eand. polyt. 1884; Madindehaver af Firmaet S Frichs Efterfølgere i Aarhus fra Medlem af Søretten for Aarhus Amt fra 1893; Næstformand i Bestyrelsen for Foreningen af Fabrikanter i Jærnindustrien i Provinsorne fra 1895; Formand for Foreningen af Installatører af elektrisk Lys og Kraftoverføring i Provinserne; Medlem af Aarhus Byraad og af Forretningsudvalget for Landsudstillingen 1909: i Bestyrelsen for Dansk Forening for Beskyttelse af industriel Ejendomsret fra 1910: Stedfortræder i Arbejdsmadet fra Adresse: Lovisenhøi. Holmevej, Aarhus. VETT Emil Grosserer, R.DM.FM. i guld p.p.; f. 7. Nov i Rødby; Søn af Læge J T E Vett og Hustru f. Bjørn : gift m. Caroline Adolphine V., f. 15. Sept. i Aarhus. Datter af Fabrikejer C C Langballe og Hustru f. Pallisen. I Lære i C B Christensens Hvidevareforretning i Aarhus og en Tid dens Bestyrer. Oprettede 1868 sammen med Tb. Wessel en Forretning i samme By, senere med Afdelinger i Aalborg, Odense, Horsens, Svendborg, Nykjøbing F., og Kbhvn (Firma Th. Wessel & Vett). Fra 1876 bosat i, hvor Forretningen udvidedes til det nu under Navnet Magasin du Nord kendte Stor-Etablissement, der 1899 omformedes til et Aktieselskab. Medlem af Sø- og Handelsretten fra 1885, af Nationalbankens Repræsentantskab og af Bikubens Bestyrelse; Kasserer for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse fra Direktør i samme fra 1909; Medlem af Bestyrelsen for Det dansk-russiske Dampskibsselskab og for Dampskibs- Aktieselskabet Skjalm Hvide; i Bestyrelsen for Friskolebørnsasyler; Næstformand og Kasserer for Dansk Husflidsselskab; Medlem af og Kasserer for Forretningsudvalget for Julomærkekomitéon; i Bestyrelsen for Boldklubben af Udenl. Orden : N.St.O. Adresse: Bredgade 51. VIDEBÆK Jens Sekretær, R.p.p.; f. 25. Jan. 18td paa Hjarnø; Søn af Lærer J Videbæk-Madsen (død 1906) og Hustru f. Jensen (død 1883); gift m. Helga V., f. 31. Juli i858 i Silkeborg. Datter af Bagermester A C Strunge (død 1900) og Hustru Sara f. Egeborg (død 1902). Uddannelse : Hærens Korporal- og Sergentskole, Hammerum Seminarium, Askov Højskole: Forst- og Jagtlærebrev; Konsulent ved Aalborg Ands Landboforening i Roeavl og Træplantning 1876; Skovrider ved Stamhuset Birkelse og Det danske Hedeselskab 1877; Vejassistent ved Skanderborg Amts Vejvæsen og Assistent ved Hedeselskabet 1885: Redaktør af Odder Dagblad 1892: Sekretær ved Dansk Fiskeriforening 1902; Medlem af Overnævnet i Fiskerisager; Generalsekretær for Den nordiske Fiskeriudstilling i Medlem af Bestyrelsen for Horsens og Omegns demokratiske Forening 1885; for Dansk Toldreformforening 1887; Medstifter af Kbbvns Venslreklub; har siddet i dens Forretningsudvalg: Venstres Folketingskandidat i Nakskov 1892, i Hillerød Forfatter af flere Smaaskrifter om Fiskeri og Havneanlæg ved Jyllands Vestkyst. Udenl. Orden : S.V. Adresse: N-Søgade 41. VIGGO-HANSEN H C Billedhugger, Kunstsmed; f. 31. Marts 1859 i Kbhvn,; Søn af Gørtlermester P C Hansen og Hustru f. Andersen; gift m. Andrea Franciska f. Ørsted, f. 9. Juni i Uddannet som Gørtler; Elev af Kunstakademiet; Guldmedalje paa Verdensudstillingen i Paris Værker: Flyvefisk (Springvandet, Gl. Torv); Dragefigurer (Toldboden, Brygger Jacobsens Villa); Engelen paa Jesus Kirken: Absalon (Raadhusets

9 Vil «8 Facade); Giganterne og Thorgruppen (Carlsberg); Tre allegoriske Figurer (Det ny Teater); Kobberdekorationer (Savojhotellet). Adresse : Kronprinsesse Sofies Vej 20, VILCKEN C V L Bankdirektør; f. 12. Dee i Tv'ykjøbing F.: Søn af Birkefuldmægtig J Vilcken (død 1866). Student (Nykjøbing F.) 1864; cand. jur. 1871; Sagførerfuldmægtig i Aarhus 1872; Kasserer ved Aarhus Privatbank 1874, Direktør i samme Medlem af Bestyrelsen for Aarhus elektriske Sporvej. Adresse : Aarhus. VIND Ove Hofjægermester, Kammerjunker; f. 29. Juli 1877; Søn af Kammerherre. Hofjægermester Sophus Vind (se denne). Student (Odense) 1895; cand. polit. 1900; Assistent i Udenrigsministeriet.... ; Indehaver af det Vindske Pengefideikommis; Ejer af Bækkeskov 1906, af Sanderumgaard og Vejrupgaard (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. Y Provins- Register). Udenl. Ordener: Pr.E.Ø.; R.St.A. Adresse: Bækkeskov pr. Rønnede. VIND Sophus Kammerherre, Hofjæger-: mester, K 2.DM.p.p.; f. 18. April 1842 i Korsør; Søn af Kammerherre Christian Vind ag Hustru Elisabeth f. Hoppe; gift m. Adelgunde V. (død 1890), Datter af Gehejmekonferensraad Tesdorpf. Student (Metropolita-nskolen) 1860; deltog som Frivillig i Krigen 1864; Løjtnant 1865: cand. jur. 1870; lærte Landvæsen paa Corselitze; Ejer af Saiiderumgaard ; Besidder af dot 4. Tesdorpfske Fideikommis; Æresmedlem af og tidligere Formand for Fyns Stifts patriotiske Selskab: Æresmedlem af Kreaturforsikringsselskabet Custos' Repræsentantskab; Formand for Repræsentantskabet for Odense-Nørrebroby-Faaborg Jærnbaneselskab; tidligere Medlem af Landhusholdningsselskabets Repræsentantskab m. m. Udenl. Ordner: R.St.Stan.; S.N. Adresse : Sanderumgaard pr. Marslev. VOELTZEL L Præst ved reform. Kirke; f. 12. Okt i Bischweiter i Elsass; Søn af Købmand Wilhelm Voeltzel og Hustru Elisabeth f. Egly; gift m. Emmy V., f. 2. Juni 1869 i Ebernburg, Datter af Driftsdirektør Fr. C Ottmann og Hustru Marie f. Hofmann. Cand. theol. (Strassburg) 1886 (læremestre : Professorerne E Reuss og H I Holtzmann); Præst i Thionville (Lothringen) ; Præst ved Tysk reformert Menighed i 1894; indførte dansk Gudstjeneste Sekretær for Det tyske Sømandshjem ; i Bestyrelsen for Tysk Hjælpeforening; Formand for den tysk reformerte Kirkes Forstanderskab og for Kirkesangforeningen. Har skrevet et Folkeskuespil i elsassisk Dialekt. Udenl. Orden : Pr.Kr. Adresse: Gothersgade 109, VOGELIUS Frederik Kredslæge, Dr. med.; f. 28. Aug i : Søn af Brygger P A Vogelius og Hustru Mario f. Schneider; gift m. Elisabeth V f. 29. Maj i, Datter af Generalkonsul E A de Souza Leconte og Hustru f. Petersen. Student (Haderslev Læreres Skole) 1884; med. Eks. 1891;. Reservelæge ved Garnisons Sygehus , i Hæren og ved Blegdams Hospital ; Assistent ved Universitetets bakteriologiske Laboratorium ; Reservemedicus ved Frederiks Hospital Afd. B ; Dr. med. 1900; Leder af Frederiks Hospitals medicinske Poliklinik fra 1906; Kredslæge fra Adresse: Fredericiagade 57, VOIGT J J Stadsingeniør; i. 22. Juli 1850 i : Søn af Barber H L II Voigt (død 1904) og Hustru f. Rasmussen (død 1893); gift m. Sophie Laura 1". Olsen, f. 11. Maj Student (Mctropolitanskolen) 1868; cand. polyt. 1876; Assistent ved Tegneundervisningen paa Polyteknisk Læreanstalt ; assisterende Ingeniør hos Opvarmnings- og Ventilationsingeniører , ved Kbhvns Brolægnings- og Vejvæsen 1880, fra 1885 uafbrudt: Fuldmægtig sammesteds 1886; Ingeniør hos Kbhvns Stadsingeniør Afdelingsingeniør smstds 1898, Stadsingeniør fra Censor ved den polytekniske Læreanstalts Afgangseksamen 1899; Medlem af Bestyrelsen for Selskabet for Sundhedsplejen i Danmark 1903 og for Polyteknisk Understøttelsesforening Har udarbejdet: Statistiske Oplysninger angaaende Den polytekniske Læreanstalts Kandidater (1890 og 1903). Adresse.: Langgade II Valby. VOLF Rudolf Stiftsprovst, Dr. theol R.DM.; f. 25. Aug i Naur; Søn af Sognepræst H J F C Volf (død 1881) off Hustru Christiane f. Colding: gift m. Catrine V. (død 1905). Datter af Justitsraad Dr. med. Colding og Hustru f. Groot. Student (Odense) 1857; Accessit for Universitetets Prisopgave i østerlandsk Filologi 1861; cand. theol. 1864; Sognepræst ved St. Stefans Kirke i : Lic. theol. (Om Integriteten af Zacharias) 1875; Censor ved theologisk Embedseksamen ; Dr. theol. Rostock i

10 m I Bestyrelsen for Kirkelig Forening for indre Mission i , Formand ; Sognepræst for Storehedinge og anden Stiftsprovst for Sjælland fra Skrifter: Die 70 Wochen Daniels (1888); Ægteskabsskilsmisse og fraskiltes Vielse (1885); Fortolkning af Zakarias o. fl. Profeter. Adresse : Storehedinge. VOLQVARTZ J C Grosserer; f. 21. Aug i ; Søn af Grosserer Otto Volqvartz (død 1902) og Hustru Veronique f. Bølling; gift m. Estrid V., f. 10. Juli paa Frederiksberg, Datter af Gehejmeetatsraad Goos (se denne). Firma: Otto Volqvartz & Co. I Bestyrelsen for Foreningen af khhvnske Manufaktur-Grossister fra 1900; Kasserer for Manufakturhandlerforeningen fra 1908; Medlem af Sø- og Handelsretten. Adresse; Frederikshaldsgade 21, VORSLUND-KIÆR Lauritz Professor, Hof-Tandlæge, Dr. dent. & chir.. E.; f. 26. Febr i Brande; Søn a'f Fabrikant I P P Kiær og Hustru Anna f. Petersdatter; gift m. Christiane f. Weirsøe. f. 30. Sept. i Hobro. Medlem af Forretningsudvalget i Kbhvns Skytteforening; Bepræsentant i Danmark for det amerikanske Dental Faculties. Forfatter t il: Ungdomsdrømme (1897); Francesca da Eimini (1899); Spindelvæv (1900); Dagbogen (1901); Livets Skraaplan (1908); Epigrammer og Vers (1910). Wag Adresse : Skjoldgaardshøjvej 4, Charlottenlund VOSS Ditlev von Fabrikdirektør; f. 3. Okt i Flensborg; Søn af Oberst Fabrikant Ernst von Voss (død 1903) og Hustru Hedevig f. Sørensen (død 1899); gift m. Engel v. V., f. 12. See i Fredericia, Datter af Oberstløjtnant Thamsen. Adm. Direktør for Ernst Voss' Fabr.; Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskaberne Carl M Cohrs Sølvvarefabrik og Fredericia Trælasthandel. Adresse : Fredericia. VOSS Henrik Stationsforstander, E.; f. 15. Jan i Flensborg; Søn af Stabssergent Heinrich Voss og Hustru f. Storm; gift m. Anna Maria Katarina f. Koll, f. 28. Nov i Haderslev. Ansat i Jærnbanevæsenets Tjeneste 1868: Stationsforstander fra 1882, i Roskilde fra Stor-Templar for Danmarks Storloge af International Order of Good Tempiars og Formand i sammes Begravelseskasse. Adresse : Roskilde. VØHTZ J A Kommandør, E.DM.p.p.; f. 14. Maj 1855 paa Lolland; Søn af Gartner paa Pederstrup I A Vohtz og Hustru Julie f. Fischer; gift m. Julie Marie f. Larsen, f. 8. Juli paa Skjoldnæsbolm, Valsølille Sogn. Sekondløjtnant 1876; Premierløjtnant 1878; Kaptajn 3892; Kommandør 1903; Chef for Søminekorpset og Minedepotafdelingen fra 1903 (fungerende fra 1899) og for Matros- og Søminekorpset fra I Bestyrelsen for Kirkelig Forening for indre Mission og for indenlandsk Sømandsmission i Danmark; Formand for Magdalenehjtmmet, for Kristelig Forening for Officerer og Ligestillede, for Broderkredsen paa Havet og før Sømandshøjskolen i Svendborg. Udenl. Ordner: F.Æ.L.; X.O.N.; N. St.O.; E.St.Stan.; S.Sv. Adresse; Overgaden o. Vandet 60, w WAD C L Landsarkivar, E.; f. 28. Aug i Seden; Søn af Sognepræst Matth. Wad og Hustru f. Fistaine; gift m. Edle Sophie Hedevig W., f. 5. Juni t Tønning, Datter af Kaptajn, Toldforvalter Fr. d'origny og Hustru f. Cederfeld de Simonsen Student (Herlufsholm) 1872; cand. polit. 1877; Assistent i Postinspektoratet for Østifterne 1878; i Overbestyrelsen for Post- og Telegrafvæsenet 1879; Sekretær hos Overpostmesteren 1881; Provinsarkivar for Fyen 1893; Landsarkivar 1907; Redaktør af Personalhistorisk Tidsskrift og af Hofog Statskalenderen Forfatter af talrige personalhisforiske Værker; Medlem af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog; i Bestyrelsen for Fyens Stiftsmuseum. Adresse: Odense. WAGNER Frederik Generalmajor, SK DM.p.p.; f. 29. Juli 1840 i Ecndsborg; Søn af Oberstløjtnant M C F A v. Wagner (død 1849) og Hustru Charlotte f. Manthey (død 1897); gift m. Adamine Charlotte W., f. 28. Marts 1848 i Slagelse, Datter af Købmand C F Grønvold (død 1885) og Hustru f. Wittrup (død 1890). Student (Borgerdydskolen i ) 1858; Sekondløjtnant i Artilleriet 1859: deltog i Krigen 1864; Premierløjtnant 1867; Kaptajn 1879: Skoleofficer ved Officerskolen ; Oberstløjtnant 1889; Oberst 1892; Generalmajor, Generalinspektør og Chef for Artilleriet samt Generalinspektør for Søartilleriet 1896; Afsked

11 Wag 45Ü Medstifter af Teknisk Forening 1877, Formand ; Medlem af Patentkommissionen 1907; raadgivende Ingeniør ved Marmorkirkens Opførelse; Dommer paa Udstillingerne i i 1888 og i Malmø Opfinder af den Wagnerske Feltbaare 1876; ledende Ingeniør ved talrige industrielle o. a. Anlæg. Foredragsholder og Forfatter paa det tekniske Omraade. Litterære Arbejder: Grundtræk af Ligevægtslæren (1880); Lærebog i Teknologi (1885); Kuplernes grafiske Statik; Om Staalbronce (1882); Vejledning for Kedelpassere (1896). Udenl. Ordner: F.Æ.L.; N.St.O.; Pr.fi.Ø.; R.St.Stan.; S.Sv. Adresse; Vesterbrogade 66, WAGNER Siegfried Billedhugger; f. 13. April 1874 i Hamborg; Søn af Gasog Vandmester Josef Wagner og Hustru Julio f. Philipsen; Adoptivsøn af Julius Heine og Hustru Frederikke f. Wagner; gift m. Billedhuggerinden Olga f. Packness, f. 24. Maj 1873 i Elev af Kunstakademiet ; udstillede første Gang 1894 (Statuen Forfulgt); Elev af Willumsen ; samtidig Medarbejder hos Bing og Grøndahl til Pariserudstillingen 1900; Medarbejder hos Mogens Ballin ; kunstnerisk Leder af Tvermoes & Abrahamsons Metalfabrik ; overtaget den kunstneriske Udsmykning af Kristianshorg Slot (Rigsdagsfløjen) Medlem af De frie Billedhuggeres Selskab: i Bestyrelsen for Billedliuggerforeningen. Hovedværker : Monumentalt Kvindehoved (1900); Livets Brønd (1904); Ung Jødinde (1905): Monument over Edv. Nielsen ved Kværndrup (1906), over Læge Klee ved Silkeborg (1907); flere Monumenter paa kbhvnske Kirkegaardc; har tegnet kunstindustrielle Arbejder af alle Arter. Adresse : Villa Rica, Lyngby. WALLEEN Sophie Baronesse, Skuespillerinde ved Det kgl. Teater; f. 15. Maj 1861 i : Datter af Docent. Dr. phil. Carl Rosenberg og Hustru Louise f. Plum; gift 1. Gang m. Dr. phil. Direktør Karl Mantzius (se denne), 2. Gang m. kgl. Translatør, Forfatter Baron Carl Alphonse Walleen, f. 6. April 1863 i Grenna, Sverige. Adresse : Nvelandsvei 115. WANDALL Johannes Overlæge; f. 26. Juni 1862 i Strø ved Hillerød; Søn af Professor. Præst E A Wandall (død 1869) og Hustru f. Ibsen (død 1884); gift m. Rigmor W., f. 17. Maj i Kbh., Datter af Bankfuldmægtig M C A Wandall og Hustru f. Borch. Student (Frederiksborg) 1881; med. Eks. 1888; Reservelæge ved Garnisons Sygehus : Reservelæge i Hæren i Randers , i 1893; Korpslæge i Hæren i Banders 1893, udenfor Nr. 1895; Overlæge udenfor Nr. fra 1907; bistaaende Læge ved Karantænen ; Borgerrepræsentant ; Medlem af Skolekommissionen. Adresse: Nørregade 28, WANDEL C F Viceadmiral, SK.DM.FM i Guld p.p.; f. 15. Aug i : Søn af Grosserer Carl Wandel (død 1876) og Hustru Anna f. Thorsen; gift m. Inger Marie f. Jensen, f. 10. Okt. i Herning, Datter af Murermester P C Jensen (død 1895) og Hustru f. Thomsen. Løjtnant 1863; Kaptajn 1880: Kommandør 1892; Kontreadmiral 1899; Viceadmiral og Chef for Søofficerskornsetsamt Generalinspektør 1905; i fransk Tjeneste ; Chef for Marineministeriets Sekretariat ; Leder af Opmaalingerne i danske Farvande ; Chef for Søkort Arkivet ; Chef for Ingolfs videnskabelige Grønlandsekspeditionen Formand i Kommissionen til videnskabelig Undersøgelse af de danske Farvande , i Kommissionen for Ledelsen af de geologiske og geografiske Undersøgelser i Grønland fra 1895; Formand for Overkrigskommissmnen; Tilforordnet Forsvarskommisslonon Udenl. Ordner: B.L.; F.Æ.L.; Gr. Fr.; M.Gr.; N.O.N.; N.St.O.; Pr.R.Ø.; R.St.Stan.; S.Kr.; Stb.M.&G.; S.Sv.; T.M. Adresse: Bredgade 23, WANDEL Oscar Grosserer, K.p.p.: f. 19. April 1845 i ; Søn af Grosserer Carl M'andal (død 1876) og Hustru Anna f. Thorsen; gift m. Elisabeth f. Møller, f. 14. Jan. i Firma : Carl Wandel & Søn. Uddannet i Firmaet G Halkier & Co.; Medindehaver af Vaderens Forretning Medlem af Grosserer-Societetets Komité og af Sø- og Handelsretten. Formand for Foreningen af Repræsentanter for udenlandske Firmaer. Udenl. Ordner: Sp.I.K.; P.V.V. Adresse: Frederiksholms Kanal 24, Sommerbolig : Marienborg, Frederiksdal pr. Lyngby. WANDEL Sigurd Figurmaler; f. 22. Febr i Kbhvn; Søn af Grosserer Oscar Wandel (se denne); gift m. Gud run W., f. 26. Maj 1882 i, Dat ter af Grosserer Carl Bergh. Uddannet paa Zahrtmanns Malerskole ; Tegner paa Ingolf-Ekspeditionen til Grønland 1895; udstillede første Gang 1897; Lærer ved Akademiet

12 4SI fra 1908; Medlem af Udstillingskomitéen fra 1908; i Bestyrelsen for Kunstforeningen , for Kaderforeningen fra 1909, for Malende Kunstneres Sammenslutning fra Malerier: Figurgrnppe (Kunstmuseet 1905); Interiør (sammestds. 1907); Figurgruppo (Den Hirschsprungske Samling, 1908). Adresse ; GI. Strand 48, WANSCHER Vilh. Kunsthistoriker; f 26. Juli 1875 i Horsens; Søn af Maskinfabrikant Axel Wanscher. Student (Mariboes Skole) 1892; maz. art. 1898; Lærer i Kunsthistorie; Redaktør af Kunstbladet. Arbejder: Den æsthetiske Opfattelse af Kunst (1906); Rafael og Michelangelo (1908); Artikler og Afhandlinger vedrørende Kunst i Blade og Tidsskrifter. Adresse : Steengaards Allé 27, Hellerup. WARMING Ernst Professor, Tandlæge; f. 20. Sept i ; Son af Buntmager Ernst Warming og Hustru Thomine f. Ørbeck (død 1875); gift 1. Gang m. Marie f. Heegaard- Grabow (død 1885), 2. Gang Kl. Eva Johanne Hilda f. Larsen. Afgangseksamen (Aarhus) 1870, Tandlægeeks. 1872; Elev af og Assistent hos Professor Lindhardt ; Studieophold i Ber'in og Paris og 1904; Professor Tandlæge i Silkeborg , derefter i Aarhus; Forstander for den jydske Ganespalte-Taleklinik fra Stifter af Selskabet De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn 1879 og i flere Aar dets Formand; Stifter a,f Jydsk-fynsk Tandlægeforening 1892 og Formand for samme ; Formand for Alm. dansk Tandlægeforening og for Aarhus Gymnastikforening fra 1903; Medlem af Danmarks Samfundets Repræsentantskab fra Redaktør af Jydsk-fynsk Tandlægeforenings Meddelelser Forfatter af: Medfødt Ganespalte og dens Behandling med Oblurator og Taleundervisning (1900J; Talelidelser (1906). Adresse: Søndergade 4, Aarhus. WARMING Eugenius Professor ved Universitetet, Dr. phil.. K 2.DM.p.p.; f. 3. Nov paa Manø; Søn af Sognepræst Jens Warming og Hustru f. Bulow; gift m. Johanne Margrethe f. Jespersen, f. 25. April i Aarhus, Datler af Stiftsfysikus Jespersen. Student (Ribe) 1859; opholdt sig i Lagoa Santa som Assistent hos P W Lund ; mag. scient. 1868; Dr. phil. (Er Blomsterkoppen hos Vorte- Was mælken en Blomst eller en. Blomsterstand) 1871; Docent ved Universitetet 1873; Docent i Botanik for Farmaceuter 1875; Professor i Botanik ved Högskolan i Stockholm ; Professor ved Universitetet og Direktør for Botanisk Have fra 1885; Rejser til Færoerne, Grønland, Vestindien, Venezuela og Finmarken; Forstander for Universitetets botaniske Laboratoriums.Afd. : Det planteanatomiske Laboratorium; Medlem af Bestyrelsen for Botanisk Rejsefond; Medlem af Videnskabernes Selskab 1877, af Carlsbergfondets Direktion 1889, af Carlsberg-Laboratoriets Bestyrelse og af Kommissionen for Danmarks geologiske Undersøgelse; Formand for Udvalget for Naturfredning. Skrifter ; Forgreningsforhold hos Fanerogamerne (1872); Ueber Pollen bildende Phyllome und Kaulome (1873); Die Bluthe der Compositen (1876); De l'ovule (1878); Haandbog i den systematiske Botanik, nærmest til Brug for Universitets-Studerende og Lærere (1878): Den almindelige Botanik (1880); Familien Podostemaceae ( ); Om Skudbygning, Overvintring og Foryngelse (1884); Om Grønlands Vegetation (1888); Plantesamfund (1895); Halofyt Studier (1897); Dansk Plantevækst (1906). Udenl. Ordner: Br.R.; Stb.V. Adresse: Gothersgade 140, WARMING Jens Kontorchef i Statens statistiske Bureau; f. 9. Dec i ; Søn af Professor Eugenius Warming (se denne): gift m. Marie f. Knudsen, f. 18. Maj 1876 i Sødinge pr. Ringe. Student 1891; ca.nd. jur. 1897; Lærcr paa, en Højskole i Nordamerika ; cand. polit. 1901; Docent ved Landbohøjskolen ; Formand for Studenterhjemmet ; Kontorchef i Statens statistiske Bureau 1904; Docent ved Universitetet 1906; Forstander for NathanaeJs Søndagsskole Litteræro Arbejder: Gode og daarlige Tider; Danmarks Statistik; Afhandlinger i Nationaløkonomisk Tidsskrift o. a. St. Adresse: Blekingegade 1. WASSARD C S Etatsraad, Overretssagfører, R.DM.: f. 18. Okt paa Marienlyst ved Vordingborg; Søn af Godsejer M M Wassard og Hustru Vilhelmine f. Skeel; ugift. Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1861; cand. jur. 1867; Overretssagfører 1876; Forretningsfører for St. Croix Fællessukkerkogerier s. A.; kongevalgt Medlem af Kolonialraadet 1881, folkevalgt Medlem 1883; Raadmand i

13 Was 462 Folketingsmand far Kbhvns 3. Kreds ; Bepræsentant for National- ; banken; Medlem af Bestyrelserne for Poliklinikken for ubemidlede, Kysthospitalet paa Refsnæs, Laane- og Spareforeningen for Embeds- og Bestillingsmænd og Plantageselskabet Dansk Vestindien; Repræsentant i Foreningen af 1888 til Understøttelse af Dannehrogsridderes Efterladte. Adresse : V-Boulevard 45, WASSMANN C C Oberstløjtnant, R. DM. p.p.; f. 13. April 1849 i Kongens Lyngby; Søn af Skræddermester C L Wassmann og Hustru f. Petersen; gift m. Dorothea Margrethe f. Averhoff, f. 8. Febr. Sekondløjtnant 1869; Premierløjtnant 1874; Kaptajn 1883; Afsked 1901; kar. Oberstløjtnant. I Bestyrelsen for Kbhvns Telefon- Aktieselskab. Repræsentant i Danmarkfor Aktiebolaget L M Ericsson & Co. i Stockholm og Dr. Schmidmer & Co. i Nürnberg. Udenl. Orden : E.St.A. Adresse : Strandboulevard GO. WEBER Sofus Plantageejer; f. 21. Juli 1359 i ; Søn af Grosserer 1 C F Weber og Hustru f. Meldola; gift m. Sinnet Christine AV., f. 21. April, Datter af Landmand P J F Bruhn og Hustru Maren f. Straarup. Uddannet som Skibsbygger og ved Handelen; studerede ved Landbohøjskolen ; nedsatte sig som Skibsbygger i Svendborg 1881; i Bestyrelsen for Kgl. dansk Yachtklub. Adresse ; Svendborg. WEDEL Peter kst. Notarius publicus; f. 24. Februar 1847 i Hillerød; gift in. Anna Elisabeth f. Gude. f. 17. Aug. i Hunseby ved Maribo. Student (Roskilde) 1865; cand. jur. 1871; Undernotar i 1873; kst. Notarius publicus fra 1896; Translatør i Tysk. Adresse : Classensgade 34. WEDEL-HEINEN Amalie Hofdame, Gb. E.T.; f. 20. Sept. 1854; Datter af Gehejmekonferensraad, Hofchef Julius Wedel-Hemen (død 1887) og Hustru Bertha f. Komtesse Petcrsdorff (død 1895); ugift. Besiddelser: Elvedgaard (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register). Hofdame hos H. M. Dronningen; Hof stiftsdame i Vallø. Adresse : Amalienborg, WEDEL-HEINEN Theodor Kontorbestyrer i Finansministeriet; f. 27. Feb paa Frederiksberg; Søn af Gehejmekonferensraad. Hofchef Julius Wedel-Heinen til Elvedgaard (død 1887) og Hustru Bertha f. Komtesse Petersdorff (død 1895); ugift. Student (Haderslev Læreres Skole) 1874; cand. jur. 18S1; Assistent i Finansministeriets 1. Revisionsdepartements 1. Kontor 1883, Fuldmægtig i samme Departements 4. Kontor fang. Ekspeditionssekretær i samme Departements 2. Kontor, 2. Afdeling 1908, Bestyrer af Kontoret; Bevisor i dansk Livsforsikringsaktieselskab Hafnia fra Adresse : Ny Toldbodgade 31. Kl hvn. WEDELL Bendt Lensgreve, Kammerherre. Hofjægermester, SK.DM.p.p.; f. 6. Okt paa Billeskov; Søn af Kammerherre, Lensgreve Julius Wedelt til Grevskabet Wedellsborg og Hustru Christiane f. Buchwaldt; gift m. Maria f. Komtesse Knuth (dod 1894). Besiddelser (fra 1883) : Grevskabet Wedellsborg. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register). Student (Haderslev) 1862; Medlem af Assens Amtsraad og af Landmandsbankens Bankraad: Præsident i Det kgl. danske Landhusholdningsselskab: Medlem af og Formand for Husby Sogneraad; Medlem af Vends Herreds Skoledirektion. Udenl. Ordner: F.Æ.L.; R.St.Stan.; S.N.; S.V. Adresse : Wedellsborg pr. Ejby. WEDELL Julius Greve; f. 26. Juli 1881: Søn af Kammerherre, Lensgreve Bendt Wedell (se denne); gift m. Inger W., f. 26. Juni, Datter af Kammerherre, Lensgreve Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs (se denne). Cand. phil.; Attaché honoraire ved Gesandtskabet i London Adresse : Wedellsborg pr. Ejby. WEDELL-NEERGAARD Joachim Baron, Hofjægermester, E.p.p.; f. 11 Jan. 1862: Søn af Kammerherre, Baron Gustav Wedell-Wedellsborg og Hustru Louise f. Bruun Neergaard; gift m. Henny W-N., f. 29. Marte, Datter af Ordensskatmcster Greve Christian Moltke (se denne). Besiddelser : Familiegodset Svenstrup. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register). Student 1881; cand. polit. 1886: Legationssekretær i Berlin ; Medlem af Eoskilde Amtsraad: Formand for Dansk Skovforening; Medlem af Handelsbankens Bestyrelsesraad; Medlem af Toldraadet Adresse : Svenstrup pr. Borup. WEDELL-WEDELLSBORG August (Custav) Baron, Kammerherre, Oberst, E.DM.p.p.; f. 20. Dec paa Hegnetslund; Søn af Kammerherre Ferdinand Wedell-Wedellsborg og Hustru Eleonore f. Komtesse Bille Brahe; gift 1. Gang m. Marie W-W (død 1889),

14 453 Weg Batter af Justitsraad. prøjsisk Advokat Engelhardt, 2. Gang m. Olga Afsked Amt 1867, over Frederiksborg Amt 1880; W-W, f. 15. April, Datter at Grosserer Emil Vett (se denne). St.Stan.; S.Kr. Udenl. Ordener: Pr.Kr.: K.Si.A.: U. Sekondløjtnant 18G7 i Rytteriet; Premierløjtnant 1870; Ritmester 1881; WEDÉN Theodor Bygningsingeniør, K Adresse: Østerbrogade 13, Oberstløjtnant 1896: Chef for Garderli usarregimentet 1897: Oberst 1902; Af af Maskinmester A P Wedén og Hu p.p.: f. 26. Nov i ; Søn sked Ejer af Hellerupgaard. stru f. Gornitzka; gift m. Karen r. Viceformand i De danske Krigsinvaliders Selskab: Formand for Det danske ved Skive. Breinholt, f. 19. Okt. paa Spøttrup Travselskab Bygningsingeniør ved Fyrvæsenet fra Udenl. Ordener: M.Gr.; N.St.O.; Pr 1894; Kasserer for Dansk Fiskeriforening. Kr.j Pr.R.ø.: R.St.A.; S.T.; Stb.Kron. M.: Stb.V. Udenl. Orden : N.St.O. Adresse: Christiansvej 18, Hellerup. Adresse: Arendalsgade 3, WEDELL - WEDELLSBORG August WEGENER Caspar Biskop, E.; i. 16. (Gustav) Baron, Oberstløjtnant, Kammerjunker, R.Chr.9.M.T.p.p.; f. 2. Nov. præst J J S Wegener og Hustru f. De« i Halsted; Søn af Sogne 1858 i Serritslev ved Horsens; Søn af Plesner; gift m. Nathalie W f. 5. Baron Casper Wedell-A Vedellsborg og Juni paa Vestergaard, Langeland, Datter af Greve Carl Ahlefeldt-Laurvigcu Hustru Georgine f. Rørstrøm; gift m. Marie f. Slager, f. 29. Sept. paa Amager; Medbesidderinde af det Slagerske Student (Haderslev Læreres Skole) og Hustru Laura f. Madsen. Fideikommis. 1869; cand. theol. 1876; Lærer og Manuduktør i : Kapellan i Sekondløjtnant 1878; Premierløjtnant 1881: Kaptajn 1895: Adjutant hos Kong Humble 1884: Sognepræst i Viby 1887, Christian d : Oberstløjtnant i Skamstrup-Frydendal 1898: Provst i og Chef for 1 Bataillon Tudse-Merløse Herred 1899, Biskop over Udenl. Ordner: F.Æ.L.: Gr.Fr.: I.M. Lolland-Falster Stift fra &L.; M.Gr.; N.St.O.; Pr.Kr.; Pr.R.Ø.; Adresse : Nykjøbing F R.St.Stan. WEGENER C T Kammerjunker, Kaptajn, R.p.p.; f. 28. Sept i ; Adresse: Rosenvængets Hovedvej 6, Søn af Kammerherre, Oberst J T Wegener og Hustru f. Grotian; gift m. WEDELL-WEDELLSBORC Joachim Baron, Amtmand, R.DM.; f. 19. Sept. Gudrun W., f. 18. Aug. i, Datter af Konferensraad Frederik Wester 1860; Søn af Kammerherre, Amtmand Baron Vilhelm AVedell-Wedellsborg (se gaard (se denne). denne); gift m. Sophie W-W., f. 19. Sekondløjtnant 1884; Premierløjtnant Feb. i Stubberup, Datter af Kammerherre Vilhelm Bruun Neergaard (se Livgarden. s. A.; Kaptajn 1900; Kompagnichef i denne). Dyrker Billedhuggerkunst, udstillede Student. (Frederiksborg) 1878; cand. jur. 1884; Fuldmægtig paa Nordre Birks Kontor ; ansat i Indenrigsministeriet , tillige Amtsfuldmægtig (Kbhvns Amt) ; Amtmand over Hjørring Amt , over Svendborg Amt fra Formand i Repræsentantskabet for Sydfyenske Jærnbaneselskab og for Svendborg Bank. Adresse : Svendborg. WEDELL-WEDLLSBORG Vilhelm Baron, Kammerherre, SK.DM.p.p.; f. 6. Dec i Odense; Søn af Generalløjtnant, Baron Joachim Wedell-Wedellsborg (død 1860) og Hustru Gregersine f. Juel; gift m. Louise f. Komtesse Schul in (død 1904). Student (privat dimit.) 1845; cand. jur. 1851; Kancellist i Ministeriet for Slesvig 1852; slesvigsk juridisk Eksamen 1852; Herredsfoged i Husby or Ny Herreder 1853; Amtmand over Flensborg Amt , over Hjørring første Gang paa Charlottenborg Udenl. Ordner: Gr.Fr.; Pr.Kr.: R. St.A.; R.St.Stan.; S.H.E.; Tun.N.T. Adresse: Hortensiavej 12, WEGENER J C Overjordemoder FM. i Guld: f. 31. Okt. i ; Datter af Partikulier C G Clausen og Hustru Johanne f. Christensen; gift m. Fuldmægtig Tobias Emanuel Martin Wegener (død 1365). Overjordemoder ved Den kgl. Fødselsstiftelse. Adresse : Amaliegade 25, WEGENER Ludvig Sekretær; f. 2. Maj 1847 i Odense; Søn af Amtmand, Kammerherre J H Wegener (død 1865) og Hustru f. Brock (død 1887); gift 1. Gang m. Juliane Karen Andrea W. (død 1875), Datter af Etatsraad Bagge (død 1895) og Hustru f. Rejersen (død 1895), 2. Gang m. Alma Magdalene Olivia W., f. 11. Febr. 1854, Datter af Grosserer Jacobs (død 1900) og Hustru f. Jørgensen (død 1905).

15 Weg 454 Landbrugskandidat 1869; Ejer af ' Grønnegaard ved Gladsaxe; Assistent, i i Industriforeningen; Forstander for ; Jærnbanetrafikken i Kbhvns Frihavn; Sekretær ved Foreningen til den ædle i Hesteavls Fremme. üdenl. Orden: S.V. Adresse ; Colbiørnsensgade 12. WEGMANN Bertha Malerinde, FM. i, Guld: f. 18. Dec. i Soglio i Schweiz: Datter af Overforstinspekiør L E Wegmann (død 1870) og Hustru Catarina l. Mini (død 1857); ugift. Kom 5 Aar gammel til ; Elev af F Heisted, H Buntzen og F C Lund, Ophold i München ; udstillede første Gang paa Charlottenborg Hovedværker: En Kunstners Kvistkammer (1883); Moder med sit Barn i en Have (Nationalgalleriet i Stockholm) ; Højsommer, ung Moder med sine Børn i en Kornmark (Kunstmuseet i Breslau); Portrætter af Kunstnerindens Søster (1882): Etatsraad Melchior (1384) og Otto Bache (1896, Kunstakademiet): Kammerherre Meldahl (Frederiksborgmuseet); Professor Julius Thomsen (universitetet); Pastor Olfert Richard (K. F. IJ. M.s Bygning); P B Lange-Muller (Frederik&borgmuseet). Adresse: V.-Voldgade 86, WEHL Christen Bankdirektør; f. 23. Det' i Ertebjerg paa Als; Søn af i Landmand Jørgen Weh I (død 1888) og Hustru f. Clausen (død 1879) ; gift m. Thora Emilio W., f. 20. Maj 1865 i, Datter af Partikulier O Larsen og Hustru f. Hansen (død 1899). I Handelslære i Sønderborg; Examen fra Grüners Handelsakademi 1868; Bogholder og Korrespondent hos Jørgen Jensen ; ansat i Kbhvns private Laanebank som Bogholder og derefter som Direktør. Sognerevisor i Gjentofte Kommuno Adresse : Villa Tandslet, Fredensvcj 28, Charlottenlund. WEIBEL Frederik Overtoldsinspektør, R. DM.p.p.; f. 4. April 1854 i Aarhus; Søn af Bødker Andreas Weibel og Hustru f. Madsen; gift m. Clara Emilie f. Løhr, f. 16. Okt. i Gøteborg. Ansat ved Toldvæsenet 1868; Toldmedhjælper i Aalborg 1875; Toldassistent i 1876: Assistent i Generaldirektoratet for Skattevæsenet 1877, Fuldmægtig og Ekspeditionssekretær sammesteds 1890; Toldinspektor i 1891; Toldinspektør ved Kbhvns Frihavn 1894; Overtoldinspcktør fori Østifterne fra Udenl. Orden: S.N. Adresse: Østerbrogade 7 B, WEIEN Hans Grosserer, R.; f. 20. Nov i Fredericia; gift m. Johanne Caroline Dorothea W.. f. 14. April i Oldelsloe. Firma: Mohr & Weien. Medlem af Grosserer-Societetets Komité og af Sø- og Handelsretten. Adresse : Havnegade 15. WEIHE L Kaptajn; f. 17. Marts 1849 i Kallundborg; Søn af Købmand Edv. Weihe (død 1873) og Hustru f. Petersen (død 1899); gift m. Margrethe Angelica W. f. P.7. Jan. i : Datter af Kaptajn F v. Bodin (død 1903) og Hustru Margrethe f. Petersen (død 1903). Kaptajn uden for Nummer i Fodfolkets Forstærkning; Indehaver af Dansk Lakfernisfabrik ved L. Weihe fra Medlem af Bestyrelsen for Selskabet De danske Forsvarsbrødre i fra 1889; Næstformand 3899, Formand fra Adresse : Langgade 49, WEIMANN Wilhelm Minister for Handel og Søfart; f. 28. Nov i Odense; Søn af Købmand Johann Weimann (død 1899) og Hustru Johanna f. Seedorff (død 1908); ugift. Student (Odense) 1883; cand. jur. 1892; ved Handelen s. A.; Overretssagfører i 1897; udsendt dansk Vicekonsul i Chicago 1898; fung. Konsul i New York 1900; Generalkonsul i Hamborg 1901: Minister for Handel og Søfart fra 1909; Minister ad interim for offentlige Arbejder Adresse: Nøjsomhedsvej 15. WEIS A P Teaterchef, RDM.; f. 30. Okt i : Søn af Departementschef Carl Weis (død 1872) og Hustru f. Sehönheyder; gift m. Helga Marie W., f. 25. Marts i, Datter af Overretssagfører H Klein. Student (Schneekloths Skole) 1871; cand. jur. 1877: Assistent i Kultusministeriet 1879, tillige Assistent ved Kobberstiksamlingen 1880: Fuldmægtig og Kasserer i Kultus-ministeriet 1888, Kontorchef 1892; kst. Chef for Det kgl. Tea'ter fra Medlem af Ny Carlsbergfondefs og Ny Carlsberg Glyptoteks Bestyrelser; i Direktionen for De forenede Skoler: Medlem af Bestyrelsen for Det kgl. danske Musikkonservatorium, af Udvalget for danske Skolebørns Fælleslege (til 1909) og af Statens Komité til Understøttelse af Bogsamlinger. Adresse: Jahnscnsvej 15, Gjentofte. WEIS Frederik Professor ved Landbohøjskolen, Dr. phil.; f. 28. Nov i Beder ved Aarhus; Søn af Kreaturhandler J P Weis (død 1890) og Hustru f. Jensen,

16 455 Wer Student (Aarhus) 1890; map:, scient. (i Plantetysiologi) 1897; Assistent paa Carlsberg Laboratoriet 1898; Dr. phil. (Studier over protcolytiske Enzymer i spirende Byg) 1902; 1904 Docent i Bakteriologi og 1905 Professor i Plantefysiologi ved Landbohøjskolen. I Bestyrelsen for Dansk Botanisk Forening; Medstifter af og Næstformand tidligere Formand for Frisindet Ungdom; Formand for Studentersamfundets Korrespondanceudvalg; Medlem af Bestyrelsen for den radikale Vælgerforening paa Frederiksberg og af Kbhvns Amts Skoleraad. Har sammen med Johs. Schmidt skrevet : Bakterierne, naturhistorisk Grundlag for det bakteriologiske Studium; sammen med P E Müller Studier over Skov- og Hedejord I-II; Udgiver f. T. (i Subskription) Livet og dets Love. Adresse : Vodroffplads 2, WEISS Wilhelm Kaptajn, R.DM.p.p.; f. 28. Mai 1833 i ; Søn af Nysølvfabrikant E W Weiss (død 1844) og Hustru f. Brønnum (død 1847); ugift. Frivillig i Krigen ; deltog hl. a. i Kampene ved Fredericia og Isted; Løjtnant 1850; Chef for 1. Bat, 1. Komp. i Slaget ved Sankelmark 1864: Forretningsfører for H C Drewsens Kgl. Hof-Elektropletfabriks Udsalg Formand valgt for Livstid for 1. Infanteri Regiments Forening af 1864; Medicin af Selskabet De danske Vaabenbrødres Kontrolkomité i c. 15 Aar. Udenl. Orden: R.St.Stan. Adresse : St, Annæ Plads 13, WEITEMEYER Carl Klejnsmedemester, R.: f. 21. Aug i ; Søn af Mekanikus Ludvig Weitemeyer (død 1886) og Hustru f. Zimmer (død 1903); gift m. Anna Auguste f. Jensen, f. 31. Jan. i Direktør for Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening: Medlem af Arbejdsraadet og af Haandværkerbankens Bestyrelse; Kasserer for Rejsestipendieforeningen. Adresse : Nørrebrogade 50, WEITEMEYER Harald Professor; f. 12. Febr i ; Søn af Mekanikus Ludvig Weitemeyer (død 1886) og Hustru f. Zimmer (død 1903); gift m. Amalie f. Weitemeyer, f. 4. April i Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1865; mag. art. 1872; Professor 1909; Udgiver af 3. Udgave af Traps Danmark ; Medarbejder ved Salmonsens Leksikon. Har udgivet : Geografisk Haandbog (1886); Le Danemark, public avec le concours de savants danois (1889); Haandbog i Verdenshistorien ( ); Emner og Kuriositeter fra Columbus- Tiden (1892). Adresse; Erik Menveds Vej 2, WELDING Chr. Sognepræst; f. 19. Juni 1858 i Viborg: Søn af Stiftsprovst F P Welding og Hustru f. Kruse; gift m. Gerda W.. f. 26. Nov. i, Datter af Biskop Skat Rørdam (død 1909) og Hustru f. Hauch. Student (Roskilde) 1876: cand. theol. 1883; Kateket ved Helligaandskirken 1884; Sognepræst i Søllested 1886, i Vejlby 1892; residerende Kapellan ved Holmens Kirke i 1895; Sognepræst ved Vor Frelsers Kirke fra Formand for Vor Frelsers Kirkes Menighedspleje; i Bestyrelsen for Sygcplejeforeningen for Krist ianshavn; Formand for Skolekommissionerne for Baadsmandsstrædes og Prinsessegades Kommuneskoler, for Direktionen for Døtreskolen paa Krsthvn og for Asylskoleselskabets Skolefond.. Adresse : Overgaden n. V. 39, WENCK Henrich Professor, Arkitekt, R, DM.p.p.; f. 10. Marts 1851 i Aarhus: Sen af General å la suite H T Wenck (død 1885) og Hustru f. Pacht; gift m. Helga Thyra Fanny W., Datter af Grosserer J Gram. Elev af Kunstakademiet ; Akademiets lille Guldmedalje 1878; Arkitekt ved Statsbanerne; Medlem af Kunstakademiet og af Akademiraadet. Har bygget: Østhanegaarden, Godsbanegaarden og den nye Hovedbanegaard i ; den nye Postgaard ved Tietgensbroen; Forbrændingsanstalten paa Frederiksberg; Posthuset i Sorø: Hammelbanens Banegaard i Aarhus; Nyborg-Svendborg Jærnbanens Banegaarde i Nyborg og Svendborg: Vestbanegaarden i Varde; Banegaardene i Helsingør, Korsør, Storehedinge, Ebeltoft, Esbjerg, Herning, Horstebro og Nørre-Sundby; det Holmbladske Gravkapel ved Nathanaelskirken. Udenl. Ordner: Gr.Fr.; M.Gr.; Pr. R.Ø. Adresse : Baggersvej 1, Charlottenlund. WERNER J Overretssagfører; f. 15. Okt paa Frederiksberg; Søn af Grosserer T Werner: gift m. Ellen W., f. 5. Jan i Student 1885; cand. jur. 1891; Overretssagfører Medlem af Bestyrelsen for Akts. C Olesen, for Dampskibsselskabet Heimdal, for de danske Svovlsyre- cg Superlosphatfabrikker og for Akts. Joseph Levin & Co.; Formand i Bestyrelsen for Vandkur-, Brønd- og Søbadeanstalten ved Klampenborg; Medlem af Spgneraadet for Lyngby-Taar-

17 Wer 456 bæk Kommune: Kasserer for Taarbæk Kirke; Formand for Taarbæk Grundejerforening; i Bestyrelsen for Radérforeningen. Adresse: Bredgade 56, WERNER J W Ingeniør, R.; f. 18. Marts 1854 i ; Adoptivsøn af Købmand J W Werner; gift m. Anna Kirstine f. Thorkilsen, f. 23. Aug. 1 Vejle. Polyt. Adgangseks. 1872; cand. polyt. 1879; Formand for Entreprenørforeningen, tidl. for Pensionskassen for Medlemmer af Dansk Formandsforening; Medlem af Forretningsudvalget for Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening. Adresse : V-Boulevard 47, WESENBERG-LUND Carl Dr. phil.: f. 22. Dcc i Søn af Skibsfører C T V Lund (død 1870) og Hustru Nanna f. Wesenberg; gift ni. Jenny W.-L. f. Knudsen, f. 11. Okt. i Hillerød. Student. (Frederiksborg) 1887; mag. scient. 1893; Assistent ved Undervisningen paa Landbohøjskolen 1894: Universitetefs Guldmedalje 1895; Deltager i Ingolfekspeditionen; Leder af Universitetets biologiske Ferskvands- Laboratorium ved Furesøen, oprettet 1905; Dr. phil. (Danmarks Rotifera I) Har udgivet: De danske Søers Plankton 4 ( ); Medudgiver af Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und Hydrographie, Leipzig, hvori Stationens Arbejde publiceres. Adresse : nillerød. WESSEL Herman Købmand, østerrigungarsk Konsul for Jylland; f. 9. Febr i Odense. Har drevet Forretning i 40 Aar. Udenl. Orden : Ø.J.Kr. Adresse : Aalborg. WESSEL Peter M fh. Generalkonsul; f. 27. Sept i Svendborg; Søn af Toldassistent H H Wessel. Firma: Wessel, Duval & Co. (New York og Sydamerikas Vestkyst) Udvandrede til Chile 1865; i Lære i en Bank i Valparaiso 1866: Direktør for en Bank og et Handelshus i Bolivia ; Direktør for Salpeterværker og Jærnbaner; byggede den første Jærnbane fra Antofagasta til Bolivia over Andes-Bjergene; indtraadte i Firmaet Hemenway & Co. af Valparaiso-Boston, som senere overgik til Wessel, Duval & Co. Hjemvendt til.danmark Fh. Generalkonsul for Chile. Adresse: Stensbygaard pr. Stensved. WESTENHOLZ Aage Direktør, R.; f. 18. April 1859 paa Mattrup; Søn af Etatsraad Regnar Westenholz og Hustru Mary f. Hansen; gift m. Bilen W., Datter af Godsejer Wm. Hansen Grut. Student (privat dimit.) 1877: cand. phil. 1878; cand. polyt. 1884; Bestyrer af et Teglværk ved Bangkok 1886; Ingeniør, senere Direktør for Bangkok Sporveje ; Kaptajn i den siamesiske Sømineafdeling 1893; Entreprenör og Ingeniør i Bangkok ; Medlem af Bestyrelsesraadet og administrativ Direktør for The Siam Electricity Co. ltd., Bangkok fra Oprettede 1908 Corps Westenholz i Adresse : Bangkok. WESTENHOLZ R A Godsejer; f. 5. Febr paa Matrup; Søn af Etatsraad Regnar Westenholz og Hustru Mary f. Hansen; gift m. Ulla f. Grut. f. 14. Juni i Associe i Firmaet Brødrene Westenholz i London i c. 20 Aar; Ejer af Matrup (udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser A.fd. V Provins-Register). Fh. Præsident for Danmarks Agrarforening; Medlem af Skanderborg Amtsraad Adresse : Matrup pr, Brædstrup. WESTERGAARD Albert Bankdirektør: f. 23. Okt i Flensborg; Søn af Intendant A V Westergaard (død 1865) og Hustru Christine f. Demant; gift m. Vilhelmine Harhorn f. Weiaholt. Exam. jur 1878: Sagfører i Skamlerborg ; Stifter af og adm. Direktør for Banken for Skanderborg og Omegn fra 1891; Overligningskommissær 1902; Medlem af Skanderborg Byraad : Formand for Skanderborg Grundejerforening til 1906; Stifter af og Formand for De danske Provinsbankers Forening fra Adresse : Skanderborg. WESTERGAARD Harald Professor ved Universitetet, Dr. polit.. R.D.M.; f. 19. April 1853 i ; Søn af Orientalisten, Professo'r N L Westergaard og Itustru f. Ryge; gift 1. Gang m. Thora Alvilda W. (død 1891), Datter af Etatsraad P F Koch; 2. Gang m. Lucie Bolette W., f. 4. Juli 1869 i Humble, Langeland. Datter af Pastor Ludvig Blædel (død 1869) og Hustru Thyra f. Nielsen (død 1894). Student (Metropolitanskolen) 1871; cand. mag. 1874; cand. polit. 1877; ansat i Statsanstalten for Livsforsikring 1880; Universitetets Guldmedalje 1881; Docent ved Universitetet Professor fra 1886; Dr. polit Medlem af Den antropologiske Komité, af Direktionen for Bikuben 1886 og for Kbhvns Brandforsikring 1895; Medlem af Forsikringsraadet 1904 og

18 45',' Wid af Invaliditetskommissionen; i Bestyrelsen for Lægeforeningens Boliger: anlæg i : i Bestyrelsen for rørende Grundes Afstaalse til Vand Formand for Forældreforeningen Dansk Ingeniørforening ; i Bestyrelsen for Kronprinsesse Louises Asyl og for Det kbhvnske Kirke- WESTERMANN A M T Professor ved Adresse: Vesterbrogade 38, lunds Legat- og Tontineforening; i Direktionen for Bibelselskabet for Dan i Bogense; Søn af Partikulier C Landbohøjskolen, R.p.p.; f. 5. Juni mark; Formand i Forretningsudvalget! H Westermann og Hustru f. Steentoft; for Foreningen til Fremme af Søndagens rette Brug og fra 1896 for Det f. 18. Jan. i Liverpool, England, Dat gift m. Henrietta Jacobina f. Petersen, kbhvnske Kirkefond. ter af Koffardikaptajn Petersen. Har foruden en Række Afhandlinger Uddannet ved Landbruget fra sit 16. i danske og udenlandske Tidsskrifter Aar; Overforvalter paa Rosvang 1873; skrevet: Mortalität und Morbililät (1881 Bestyrer af Dronninggaard, F'rederikslund og Kaningaarden ved Holte 1876; -82); Fra Forargelse til Tro (1885): Landbefolkningens Dødelighed (sammen med M Rubin) (1886); Læretøreksamen 1885; Student 1886; eand. Landbrugseksamen 1883; Landinspekbog i Statistikens Teori (1890); Ægteskabsstatistik (sammen med Af Rubin) ved Landbohøjskolen 1888, Professor phil. 1887; Lærer i Landbrugsøkonomi (1890); Den ældre Nationaløkonomis fra Opfattelse af det sociale Spørgsmaal (18%); Indledning til Studiet af Nationaløkonomien (18 1); Forelæsninger Formand for Frøkontrolkommissionen og for De samvirkende Landboforeninger i Sjællands Stifts Udvalg for Plan over Nationaløkonomi (1908); i..verdenskulturen " ; Evropas økonomiske og teavlen ; Medlem af Det kgl. danske sociale Udvikling (1908): Det Landhusholdningsselskabs Bestyrelsesraad og af Statens Planteavlsudvalg; 19. Aarhundredes økonomiske Udvikling (1910). Vicepræsident for Foreningen Do danske Atlanterhavsøer fra 1902; Formand Adresse: Scherfigsvej 3, for Jordboniieringsmændene i Frederiksberg Kommune; Metllem af Frede WESTERGAARD Niels Kommunaldirektør; f. 5. Mai 1865 i Odense; Søn riksberg Kommunes Grundtakstkommission; Redaktør af Atlanten fra 1904 af Intendant A V Westergaard og Hustru f. Demant: gift m. Fanny Eleonora Augusta f. Gundorph, f. 5. Juni ; Medudgiver af Landmandsbogen i Udenl. Ordener: F.M.A.; F.Æ.L.; Student (Fredericia) 1882: cand. jur N.St.O. 1888: Overretssagfører 1893: 1891 Fuldmægtig, Kontorchef i Studenter WESTH Th. Claudi Ingeniør; f. 1. Adresse : Amalievej 4, samfundets Retshjælp, siden Medlem af Febr paa St. Hallegaard ved dens Bestyrelse; Inspektør ved Frederiksberg Fattigvæsen og Hospital 189P Allinge; Søn af Proprietær Westh; gift m. Katrine f. Bräsch. Direktør for Frederiksberg Forsørgelses- og Hospitalsvæsen 1904 og for Freter paa Pandebjerg til 1893; Leder af Landbrugskandidat 1891: Avlsforvalderiksberg Kommunes økonomiske Forvaltning; Kommunaldirektør fra 1907; og Mergelvæsen: Det radikale Venstres Det danske Hedeselskabs Mosekultur Medlem af Bestyrelsen for Polikliniken Kandidat ved Folketingsvalget i for Ubemidlede paa Frederiksberg. Skjernkredsen Adresse ; Tesdorpfsvci 23, Medlem af Bestyrelsen for Vilxirg Amts landøkonomiske Forening, Formand for dens Planteavlsudvalg: Næst WESTERGAARD Viggo Validbygningsdirektør; R.; f. 2. Juli 1849 i ; formand for Asmildkloster Landbrugsskole; Stifter af og fleraarig Formand Søn af Professor N L Westergaard og Hustru f. Ryge; gift m. Ingeborg for Jysk Forening for Naturvidenskab; Elise Karen f. Lutken-Janssen, f. 18. Formand for den radikale Venstreforening i Viborg. Marts paa Vestermølle pr. Skanderborg. Student (Metropolitanskolen) 1868: Har udgivet: 12 Aars Højmosekultur; Hesselvig Enggaard, samt Artikler eand. polyt. 1875; Ingeniørassistent ved Digebygningen paa Lolland , bl. a. i Hedeselskabets Tidsskrift og ved Udvidelsen af Nakskov Havn Landbrugets Ordbog. 79 og Helsingørs Havn , ved Adresse ; Viborg. Esbjerg Havn ; Havneingeniør i WIDNER Nils Svensk Pastor i, Esbjerg : Ingeniør af 1. Grad R.; f. 30. Sept i Vä i Sverrlg; under Vandbygningsvæsenet ; gift m. Ruth f. Liljekrantz, f. 6. Febr. Formand for Esbjerg Havneraad i Kristianstad i Sverrig Medlem af Esbjerg Byraad Formand for Svenska Kyrkoförenin. 1905; Vandbygningsdirektør fra 1906; gen; Medlem af Bestyrelsen for Svenska Understödsföreningen, Svenska Opmand i Taksationskommissionen ved- Ko-

19 Wie 458 loniens Poliklinik för obemedlade og Sveska Föreläsningsiöreningen i Kbh. Adresse: Østerbrogade 150. WIED Gustav Forfatter; f. 6. Marts 1858 paa Holmegaard ved Nakskov; Søn af Proprietær C A Wied og Hustru Cathrine f. Boesen; gift m. Alice W., f 7. Juli paa Høgholt, Datter af Godsejer Fr. Tutein og Hustru f. Ørtoft. I Boghandlerlære; Student; Journalist; Huslærer i Jylland, Timelærer i Litterære Arbejder: Silhuetter (1891); Menneskenes Børn (1894) j Lystige Historicr (1895); Erotik (1896); Satyrspil (1897); Slægten (1898); Første Violin (1898); Livsens Ondskab (1899); Thummelumsen (1901); Skærmydsler (1901); Den gamle Pavillon (1902); Knagsted (1902); Byens Stolthed (1903); Dansemus (1905) j Det svage Køn (1906); Banke Viljer (1907); Kærlighed; Cirkus Mundi; Fædrene æder Druer. Adresse: Kastellet, Roskilde. WIED John Fabrikant, R.; f. 14. Febr. i 1855 paa Holmegaard pr. Nakskov; Søn af Proprietær C A Wied og Hustru Cathrine f. Boesen; gift m. Amalie f. Winge, f. 11. Juni i Aarhus. Søofficersaspirant ; i Handelslære og paa Handelskontor ; polyt. Adgangseks. 1878; cand. polyt. 1884; Ingeniørassistent ved Anlæget af Nakskov Sukkerfabrik 1881, ved De danske Statsbaner 1883, under Frederiksberg og Kbhvns Kommuner ; samtidig kst. Assistent ved Kbhvns Brandvæsen: Maskinfabrikant og Jærnstøber i Aarhus (Firma S Frichs Efterflg.) fra Formand i Bestyrelsen for Aarhus elektriske Sporvej; Medlem af Bestyrelserne for Aarhus tekniske Skole og Aarhus Teater; Formand for Landsudstillingens Dommerkomité Adresse: Villa Arnak pr. Aarhus. WIEHE Emma Skuespillerinde; f. 30. Juni 1865 i Hørsholm; Datter af Skuespiller Heinrich Albrecht (død 1890) og Hustru Marie f. Jensen (død 1890): gift m. Skuespiller Jacques Wiehe (se denne). Debuterede paa Kasino 1882; siden 1884 Skuespillerinde ved Dagmarteatret og Kasino. Boller: Britta i Huldrebakken; Lisbeth i Søndag paa Amager; Azuslne i Luftens Datter; Désiré i Fromon t jun. & Risler sen.; Asta i En frelsende Engel; Bésangére i Odette; Solveig i Per Gynt; Rikke Futterup i Landsoldaten; Sväva i En Handske; Signe i en Fallit; Claire i Fabrikanten; Jeanneton i Grevinden og hendes Søskendebarn; Lydie i Kampen for Tilværelsen; Paula og Fru Selby i Et Sølvbryllup; Morgiane i Aladdin, m. fl. Adresse: N-Voldgade 29. Sommerbolig: Hellebæk. WIEHE Jacques Skuespiller; f. 23. Juni 1860 i : Søn af Skuespiller Wilhelm Wiehe (død 1884) og Hustru Ida f. Adami; gift m. Skuespillerinde Emma Wiehe (se denne). Elev af Det kgl. Teater; optraadte første Gang paa Det kgl. Teater 1884 som Bernardo i Hamlet; senere ved Folketeatret, Casino og navnlig Dagmarteatret). I Bestyrelsen for Sknespillerforeningen. Roller : Svend Gønge i Gøngehøvdingen; Peter i Capriciosa; Maurice i Vore Venner; Jens Daglykke i Landsoldaten; Dr. Jos«; Ohemineau i Kampen for Tilværelsen; Viderik i Et Folkesagn; Lord Barberley i Charleys Tante: Hermansen i en Martyr; Celimare i den kære Celimare; Jensen i Familien Jensen; Champignac i Sommerfugleliv: Godfroid i Sovevaggonen; Marcinelle i Et Pidskesmæld: Dupont i Loute; Svend Cramer i Tante Cramers Testamente, m. fl. Adresse : N-Voldgade 29, Sommerbolig: nellebæk. WIEHE Wilhelm Skuespiller; f. 10. Febr i Kristiania; Søn af kgl. Skuespiller Wilhelm Wiehe (død 1884) og Hustru f. Adami; gift 1. Gang m. Charlotte f. Hansen (Ægteskabet opløst), 2. Gang m. Augusta f. Blad (Ægteskabet opløst). Debuterede paa Det kgl. Teater som Jørgen i Erik og Abel; senere Skuespiller ved Privatteatrene, navnlig ved Dagmarteatret. Hovedroller: Einar Tambeskjælver i Hakon Jarl: Lorenzo i Romeo og Julie; Tordenskjold: Ejgil Sökonke i Stærkodder; Othello; Den Pukkelryggede; Henning Tondorf; Antonio i Balkonen; Minister Raimond i Badet i Dieppe; Sannæs i En Fallit; Karudatta i Vasantasena; o. m. fl. Adresse: Petersborgvej 2, Sommerbolig : Hellebæk. WIEHE-BERENY Charlotte Skuespillerinde; f. 28. Ang. i ; Datter af Musiker J J G Hansen (død 1868) og Hustru f. Flor (død 1898); gift 1. Gang m. Skuespiller Wilhelm Wiehe (Ægteskabet opløst), 2. Gang m. Komponisten Henry Bereny, f. 1. Jan i Kasa i Ungarn. Uddannet ved Det kgl. Teaters Balletskole; debuterede ved Folketeatret 1890 som Frk. Nitouche. Optraadte under Verdensudstillingen i Paris 1900 paa Théåtre des Auteurs gais; Gæstespil bl. a. i London og (Casino, Folketeatret, Det ny Teater).

20 459 Wil Hovedroller: Hilda i Et Folkesagn; Unge Pjerrot i Den forlorne Søn; Gilberti; Frou-Frou; Den lille Dronning; Haanden. WIETH Clara Skuespillerinde; f. 23. April 1883 i : Datter af Heinrich Rasmussen og Hustru Caroline f. Brammer; gift m. Skuespiller ved Det kgl. Teater Carlo Wieth, f. 11. Dec i Uddannet ved Det kgl. Teaters Ballet og Elevskole; debuterede ßorn Tove i Holger Drachmanns Gurre 9. Febr. 1901; f. T. Skuespillerinde ved Dagmarteatret. Hovedroller; Puk i Skærsommernatsdrøm: Fantasus i Syvsoverdag- Marie i Niels Nielsen; Lille Dorrit; Caroline i De uadskillelige. Aabnede Det nye Teater 1908 med en Prolog af S Michaelis. Adresse: Vodroffplads 16, WIETH-KNUDSEN Asbjørn Dr. polit.; f. 8. Jan. 1878; Søn af Redaktør Niels Knudsen (død 1895). Student (Metropolitanskolen) 1897; Universitetets Guldmedalje 1900: cand. polit. 1902: Beregner i Mundus ; Studierejser i Tyskland, Frankrig og Schweiz ; Dr. polit. (Formerelse og Fremskridt) 1908: Kontorchef i det internationale Landbrugsinstitut i Rom fra Har skrevet 24 Afhandlinger i danske, tyske og franske Tidsskrifter om økonomiske, anthropologiske, politiske og militære Emner; Medarbejder ved København. Adresse : Institut International d'agriculture, Villa Umberto I, Rom. WIGGERS Laurits Skoleinspektør, Redaktør. R.: f. 30. Marts 1844 i Nyk.jøbing S.; Søn af Hattemager Morten Wiggers og Hustru Marie f. Larsen; gift m. Benedicte Othilia Lagertha \V., f. 4. Sept., Datter af Seminarieforstander, Etatsraad J Jensen og Hustru Francisca f. Comistabili. Skolelærereks. (Jonstrup) 1864: Lærer i ; Overlærer i Sakskjøbing , i Aarhus ; Inspektør for Hindegades Friskole 1887; Redaktør af Nationaltidende fra 1896: Formand for Højreforeningen i Maribo Amt til for Den konservative Klub i Aarhus og for Højres Arbejder- og Vælgerforening i 1890-i900; Translatør i Engelsk: Medlem af Højres Repræsentantskab: ca. 20 Aar Formand for Kbhvns Kreds af Danmarks Lærerforening og : i Bestyrelsen for Pædagogisk Selskab Adresse: Hindegade 4, WIINBLAD Emil Redaktør; f. 15. Maj 1854 i ; Søn af Skræddersvend B Wiinblad; gift m. Olga \V f. 5. Nov., Datter af Hattemager Ludwig (død 1878). Udlært som Bogtrykker; Typograf ved Socialdemokraten 1877, Redaktør 1881; fra samme Aar Medlem af Socialdemokratiets Hovedbestyrelse; Folketingsmand for Kbhvns. 12. Kreds fra Adresse; Nansensgade 71, WILDT Andreas Murermester; f. 23. Dec i Taarnby; Søn af Gartner A W Wildt; gift m. Agnes Augusta f. Nielsen. Svend 1878: Formand hos Murermester Axel Broe ; i Udlandet ; Formand og Konduktør hos A Broe ; selvstændig Forretning fra 1898; har bygget Fredens Kirkes Klokketaarn, Eliaskirken, Jostys Pavillon i Frdbg. Have samt talrige Arbejder boliger, Fabrikker o. a. private Bygninger. Voldgiftsmand i Kbhvns Murer- og Stenhuggerlav Repræsentant 1906, Oldermand 1910; Medlem af Arbejdsgiverforeningens Repræsentantskab Adresse: Østerbrogade 112, WILHJELM Johannes Maler; f.7. Jan paa Bartoftegaard ved Nakskov; Søn af Godsejer M H S Wilhjelm (død 1878) og Hustru Sophie f. Fasting (død 1908); gift m. Johanne Marie W., f. 11. Sept. 1870, Datter af Kaptajnløjtnant Kløcker (død 1885) og Hustru Karen f. Munk. Student 1887: cand. phil. 1888; studerede en Tid Polyteknik; Elev af Harald Foss, af Akademiet og af Krøyer paa Kunstnernes Studieskole: udstillede første Gang 1893 (Billeder fra Føhr). Medlem af Udstillings Komitéen fra Hovedværker: Et Frieri (1895; Kunstforeningen); Bøn om Regn (1896; Kunstmuseet): Vinhøst i Abruzzerno (1897); Altertavlen i Andreaskirkcn (Bespisningsunderet): Sommeraften (1904); Hjem over Heden (1908); FIskerbaadene i Fare (1909; Ribe Museum): Idyl paa Heden (1909; Kunstmuseet); Vejen til Golgatha (1909; Fjerritslev Kirke); En Samtale (1910). Ad-esse : Hollændervej 4. WILKENS Claudius Professor ved Universitetet, Dr. phil., R.; f. 28. Jan i Harte ved Kolding; Søn af Toldassistent J H Wilkens og Hustru f. Hinrichscn; gift m. Laura f. Engelbreth, f. 7. Okt. paa Nørregaard paa Lolland. Student (privat dimit.) 1864; mag. art. 1869; Dr. phil. (Erkendelsens Problem) 1875; 1883, Professor Formand i Fattigkommissionen Docent ved Universitetet paa

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f.

B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f. 26 B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, R.; f. 5. Febr. 1836 paa Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f. Andresen (død 1886); gift m. Anna Margrete

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

355 Rab. Sekondløjtnant 1850; kar. Premierløjtnant

355 Rab. Sekondløjtnant 1850; kar. Premierløjtnant 355 Rab O QUAADE C F C P Kammerherre, K. p.p.; f. 25. Dec. 1852 i Kbhvn.; Søn af Gehejme-Konferensraad, Kammerherre G J Quaade (død 1889) og Hustru f. Baronesse Selby (død 1862); gift m. Regine. Laura

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister for Italien fra 1901. Udenl. Ordener:

Læs mere

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen Cyl 144 H HAACK Olaf Kriminalretsassessor; f. 13. Juli 1874: Søn af Trafikinspektør F Haack. Student (Aarhus) 1891; cand. jur. 1897; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn.; Assistent i Justitsministeriet 1902; kst.

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

127 Cam. Reproduktionsanstalt. Medstifter af og Formand for Isenkræmmerforcningeu og fra 1899; Næstformand for Centraludvalget

127 Cam. Reproduktionsanstalt. Medstifter af og Formand for Isenkræmmerforcningeu og fra 1899; Næstformand for Centraludvalget FUS 126 G GAD Emma Forfatterinde, FM. i Guld; f. 21. Jan. 1852 i Kbh.; Datler af Grosserer P A Halkier og Hustru f. Munch; gift m. Kontreadmiral Urban Gad (se denne). Stifter af Kvindernes Handels- og

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte.

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte. In«196 J JACOBI Carl Stiftsprovst. R.DM.; f. 5. Juni 1843 i Ribe: Søn af Sognepræst C L T Jaoobi og Hustru f. Thalbitzer; gift m. Petra Henriette J., f. 12. Okt. i Hatting, Datter af Sognepræst J Tf Zahrtmann

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Adresse : Kolding. OLESEN C Grosserer; Søn af Pastor F Olesen og Hustru Charlotte f. Seidelin;

Adresse : Kolding. OLESEN C Grosserer; Søn af Pastor F Olesen og Hustru Charlotte f. Seidelin; Nør 336 O OBEL F C Etatsraad, Fabrikant, R. : f. 26. Dec. 1832 i Aalborg; Søn af Tobaksfabrikant C W Obel og Hustru Barbara f. Herskind: gift m. Charlotte Vilhelmine Emilie f. Schertiger f. 20. Dec. 1837

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Län 246. Litterære Arbejder ; Den store Sphinx ved Gizeh; En Thebansk Klosterforstanders

Län 246. Litterære Arbejder ; Den store Sphinx ved Gizeh; En Thebansk Klosterforstanders M5 Lan L LACHMANN Viggo Overretssagfører; f. 16. Juli 1864 i Kbhvn.; Søn af Grosserer J J Lachmann og Hustru Frederikke f. Kalkar; gift m. Engel f. Saxild, f. 18. April paa Skagen. Student (Metropolitanskolen)

Læs mere

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/ Ver. 2-27. Marts 2014 Erik Bech Sabinsky I forbindelse med, at jeg ville undersøge hvor mange isenkræmmerforretninger i København, med en Sabinsky som indehaver, fik jeg den ide, at finde adresser i KTAS

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

UDVIKLING AF. Prioritering af værdier. Kulturstyrelsens Restaureringsseminar. Peder Elgaard

UDVIKLING AF. Prioritering af værdier. Kulturstyrelsens Restaureringsseminar. Peder Elgaard UDVIKLING AF BOTANISK HAVE Prioritering af værdier Kulturstyrelsens Restaureringsseminar Januar 2012 Peder Elgaard 2 3 4 Mulighedskort fra idékonkurrencen (udskrevet april 2009) med anbefaling af at Sølvtorvskomplekset

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Hans Pedersen, boelsmand Tandsletgaard, (søn af Peder Andersen og Eleonora Persen). Han blev gift med Christine. 2. i. Peder Hansen Bonefeld. Har taget navnet Bonefeld, anno1777 f.

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Løf 274 M MAAG Hjalmar Professor. Overlæge, R.; f. 2. Febr. 1853 paa Alkestrup v.ed Holbæk; Søn af Overretsprokurator Julius Maag og Hustru f. Liitken; gift m. Adolphe M., f. 22 Maj i Kiel, Datter af Konsul

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Besidder af det. 1. Tesdorpfske Fideikommis;

Besidder af det. 1. Tesdorpfske Fideikommis; Sør 42J T TAGE-HANSEN Tage Professor, Overlæge, R.; f. 25. Aug. 1849 i Frederikshavn; Søn af Byskriver, Kancelliraad G V Hansen og Hustru f. Muller; gift m. Christine Margrethe T-H f. 2. Okt. paa Visborggaard

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914.

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til Ok Plus stævne for U15 ABCD lørdag 28. marts 2015 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang. Taberne på de forskellige baner tæller

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Erindring om Sygestuen På Kong Frederik d. VII s Stiftelse

Erindring om Sygestuen På Kong Frederik d. VII s Stiftelse Forfatter: Carl Gustav Hasselriis Erindring om Sygestuen På Kong Frederik d. VII s Stiftelse Baggrund. Jeg har boet i Kavalerfløjen på Kong Frederik den VII s Stiftelse i Jægerspris en stor del af min

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774 Private personarkiver Arkiv P 180 v. Bentzen - Carstens - Mechlenburg - Rübner- Westenapotekerfamilie, Løveapoteket, Flensborg afl. jr. 1992/P 389 og 397, 1994/P 455, 2001/P 700 og 703. Se også akter i

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Dansk geologisk Forening.

Dansk geologisk Forening. Dansk geologisk Forening. December 1903. Bestyrelse: V. Madsen, Formand. K. J. V. Steenstrup; Næstformand. V. E. Hintze, Redaktør. A. Jessen, Kasserer. O. B. Bøggild, Sekretær. Æresmedlemmer: Thoroddsen,

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere