mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910."

Transkript

1 Ty c 44Ü u UHLENDORFF Gustav F O Solodanser ved det kgl. Teater; f. 21. Dec i ; Søn af Buntmager J C Uhlendorff og Hustru Caroline f. Ludevig; gift m. Skuespillerinde Ellen U., f. 18. Maj i, Datter af Fabrikinspektør, cand. polyt. C T Jørgensen. Elev af det kgl. Teaters Balletskole, Emil Hansen og Hans Bech; antaget 1883; Balletdanser 1894; debuterede i La Ventana 28. Jan. 1895; Danser 1899; Solodanser Har danset paa forskellige fremmede Scener, hl. a. i Berlin, Dresden, Stockholm og Kristiania. Hovedroller: James i Sylphiden; Halvor i Brudefærden i Hardanger. Har iscenesat Hyrdinden og Skorstensfejeren og skrevet Balletten Et Bondegilde (opf. 1910). Adresse : St. Thomas Allé 9, ; Sommerbolig : Rørvig pr. Nvkjøbing S. ULDALL F P Kommandør, R.DM.p.p.; f. 20. Marts 1847 naa Christiansø: Søn af Herredsfoged P J Uldall og Hustru f. Dam: gift m. Henriette Dorothea U., f. 4. Juli 1862 paa Frederiksberg Datter af Landstingssekretær J C J F Shønheyder van Deurs og Hustru Dorette f. van Deurs. Sekondløjtnant 1866: Premierløjtnant 1869; Kaptajn 1883; Kommandør 1899; Kommandant i Nyboder fra Medlem af Centralkomitéen, af Bestyrelsen for De forenede Oplagspladser og Værfter, af Genforsikringsselskabet Skandinavia og af Livsforsikringsselskabet Carentia. Udenl. Ordener: B.Z.L.: Gr.Fr.: 1. Kr.; I.M.&L.: R.St.Stan.; S.V. Adresse : Gernersgade 33, ULDALL F P A Viceadmiral, SK.DM. p.p.; f. 9. Marts 1835 i Rønne; Son af Overauditør C V Uldall (død 1883) og Hustru f. Rottbøll (død 1879); gift m. Anna Elisabeth Caroline Helene II., f. 12. Juni i, Datter af Hofjægermester E F A Bilsted (død 1871) og Hustru f. Hagen (død 1888).

2 441 Ulr Sekondløjtnant 1856; Premierløjtnant 1868; Kaptajn 1873; Kommandør 1885; Departementsdirekter i Marineministeriet ; Kontreadmiral 1897: Viceadmiral 1899: Afsked Direktør i Understøttelsesanstalten for trængende Efterslægt af Medlemmerne i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse. Udenl. Ordener: F.Æ.L.; Gr.Fr.; N. SM).; ipr.r.ø.; R.St.A.; R.St.Stan.; S.Kr.; Sp.S.M.F.; S.Sv.; Ø.F.J. Adresse : Frederiksholms Kanal 18. ULDALL Frits Arkitekt, R.; i. 11. Febr i Fredericia; Son af Etatsrand, Landfysikus F A Uldall (død 1873) og Hustru f. S:ck (død 1900); gift 1. Gang m. Henriette Sofie Ü. (død 1874), Datter af Justitsrand, Godsforvalter F C Torst (død 1869) OK Hustru f. Neergaard (død 1855), 2. Gang- m. Inger Kirstine li., Datter af Proprietær M C Monosen (død 1890) og Hustru Else f. Jensdatter Grosen (død 1899). Præliminæreksamen (Sorø Akademi) 1856; uddannet som Tømrer, Svend 1859; Kiev af Kunstakademiet : Sekondløjtnant 1862; deltog i Krigen 1864; Detaehomentskommandør paa Vesterhavsøerne; Tegner ved jydskfyenske Baneanlæg ; Arkitekt i Randers. Brandtaksationsmand for Randers fra 1872; Vurderingsmand for Ejendomme, hvori indestaar umyndiges Midler; Vurderingsmand for jydsk Hypotekforening og for Randers Skyld. raad: Medlem al Bestyrelsen for Den historiske Samling i Randers; korresponderende Medlem af Kungl. Vitterhets, Historie och Antikvitets Academien i Stockholm. Arbejder: Kirkerne i Essenbæk, Vorup, Brandstrnp, Halling, Asaa. Jerup, Vorupør, Tykby, Mosevraa, Struer og Ø-Vraa; har opført en Mængde ; Præstegaarde, en Del Avlsbygninger, forskellige Købmandsgaarde og Fabriksbygninger, Frimurerlogen i Randers (sammen med Achen) øg Menighedshjemmet i Hobro: desuden har han dels ombygget, dels restaureret en : Række Kirker o. fl. a. offentlige Byg- ; ninger rundt i Landet. Har skrevet flere Værker om Kirkeklokker, deriblandt: Danmarks middelalderlige Kirkeklokker (1906) og en Rakke Afhandlinger i Tidsskrifter og Blade om Randers' Historie og Topografi. Adresse : Randers. ULLIDTZ H C Premierløjtnant i Socialen; f. 13. Dec i tillits; gift m. Erna ti., f. 30. Aug i. Datter af Ur. med. Victor Lange og Hustru f. Levy. Sekondløjtnant 1901; Premierløjtnant, 1904; Adjutant hos Chefen for den flydende Defension paa Kbhvns Red Stiftede 1909 Det danske aeronauti. ske Selskab, Næstformand for samme. Foretog som den første Dansker Sejladser i Frankrig og Tyskland med styrhare Luftskibe og har dellaget i Ballon farter i Udlandet, Artikler om Luftsejlads i danske og udenlandske Blade og Tidsskrifter. Adresse: Lipkesgade 5. ULRICH Carl J Agent, Direktør, R. ; f, 14. Maj 1835 i Rødchus pr. Thureby; Søn af Ferstinspektør N B Ulrich og Hustru f. Wørpel; gift m. Emilie f. Ahlers, f. 5. Okt. i Kjøge. Indehaver af en Købmandsforretning i Kjøge 1859; Medlem af Kjøge Byraad og Formand for Ligningskommissionen smstds.; grundlagde en Købmandsforretning i Haslev 1870 (overgik 1890 til Aktieselskabet Carl J Ulrich & Søn); oprettede Haslev Mejeri og 7 andre Mejerier samt Haslev Bank, for hvis Bestyrelse han fremdeles er Formand; Formand for Aktieselskaberne Carl J Ulrich & Søn og Dampmøllerne Alliance; i Bestyrelsen for Aktieselskabet P C Christensen i Helsinge. Adresse: Bulowsvej 26. ULRICH Christian S Overlæge. Di. med.; f. 10. Okt i : Søn af Etatsraad G H J Ulrich og Hustru f. Kemp; gift m. Mathilde II., f. 16. Marts paa Aasted ved Frederikshavn, Datter af Godsejer Frederik Rotthøll og Hustru f. Mahrt. Student (MetroiN>Iitanskolen) 1878; med. Eks. 1885; Reservelæge ved Carnisons Sygehus ; Dr. med. 1891; Reservelæge ved Kommunehospitalet Afd. II ; Korpslæge 1895, Overlæge 1907; Afdelingslæge ved Poliklinikens med. Afd ; Postlæge Adresse : Niels Juelsgade 13, ULRICH Emilie kgl. Kammersangerinde: f. 26. Nov. i Frerslov; Datfer af Læge Otto Boserup og Hustru Anna f. Faaborg; gift m. Kaptajn Kaj Ulrich, f. 21. Dec i Hellested Sogn. Elev af Fru Keller; debuterede paa Det kgl. Teater 1894 som Margarethe i Mefistofeles. Roller: Senta i Den flyvende Hollænder; Elsa i Lohengrin; Julie i Romeo og Julie: Violetta i La Traviata; Nedtia i Bajadser; R-osina i Barberen; Zerlina i Don Juan; Angela i Den sorte Domino; Lotte i Werther; Santuzza i Cavalleria rnsticana; Eva i Mestersangerne; Martha i Tiefland; Margrethe i Faust; Aase i Drot og Marsk; Prinsessen i Vikingeblod; Mimi i Boheme; Michael i Saul og David;

3 Ulf 442 Pulcheria i Et Bryllup i Katakomberne; Grevinden i Figaros Bryllup; Pamina i Tryllefløjten: Nicolete i Aucassin og Nicolete; Gulnare i Aladdin. Adresse: Sølvgade 34, Kbbvn. ULRICH Hjalmar Oberstløjtnant, R.; f. 1. Juli 1856 i Tønder; Søn af Fysikus Ferdinand Ulrik (se denne); gift j m. Anna Catharine Benedicte f. Andersen, f. 2. Jan. i Bogense. Cand. polyt. 187a; Sekondløjtnant 1880; Premierløjtnant i Ingeniørkorpset 1881; Kaptajn 1893: Oberstløjtnant 1908; til Raadighed for Ingeniør, korpset. Bygningsinspektør paa Grevskabet Bregentved ; Medlem, af Patentkommissionen fra af Bestyrelsesraadet for Statsprøveanstalten fra 1896, af Meterudvalget og af Amagerbanens Bestyrelse; Formand for Gribskovbanens Driftsselskab og for Lyngby-Vedbæk Jærnbaneselskab; i Bestyrelsen for Dansk Ingeniørforening og for Det krigsvidenskabelige Selskab fra Adresse ; Rosenvængets Hovedvej 27, ULRICH Johannes Forpagter, R.; f. 9. Maj 1869 i Rødehuus ved Thureby; Søn, af Forpagter, Justitsraad L Ulrich og Hustru Vilhelmine f. Simmelhag; gift m. Laura Johanne U., f. 15. Okt. 1871, Datter af Fabrikant F Wilian og Hustru Camilla f. Bagger (død 1874). Præliminæreksamen (Roskilde Latinskole) ; paa Landbohøjskolen i 1½ Aar; Løjtnant i Artilleriet ; Forpagter af Aastrup fra Formand for Kvægavlsforeningen i Soderup-Eskildstrup fra 1895, for Danske Forsvarsbrødres Tølløse Afdeling fra 1896, for Mælkeleverandørforeningen , for Foreningen mod Næringstab i Tilfælde af Mund- og Klovsyge ; oprettede Tølløse-Merløse Bank 1906, dens Formand fra samme Aar; gennemførte Sammenslutningen af Danske Forsvarsbrødreselskaber Landet over 1906, var disses Formand til 1908; Amtsraadsmedlem i Roskilde Amt fra 1907; Medlem af Overmønstringskommissionen fra 1907; Landvæsenskommissær fra 1908; Sogneraadsmcdlem i Saaby-Kidserup fra 1909; national Kandidat ved Folketingsvalget i Frederikssundskredsen Adresse : Aastrup pr. Tølløse. ULRICH N B Oberst i Generalstaben, R.DM.p.p.; f. 30. Marts 1860 i Lellinge Skovridergaard: Søn af Forstinspektør G A Ulrich (død 1884) og Hustru Doris f. Kemp (død 1909) ; gift m. Karen U., f 13. FebF i Slesvig By, Datter af Provst B C W L Hjort i Nyborg og Hustru Anna f. Jacobsen. Student (Roskilde) 1878; Sekondløjtnant 1881; Premierløjtnant 1883; Kaptajn 1895: Oberstløjtnant 1906: Oberst 1909; Chef for Generalstabens taktiske Afdeling; Formand i den militære Jernbanekommission. Udenl. Orden : N.St.O. xidresse: Slagelsegade 11, Kbbvn. ULRIK Axel Vicestadslæge; f. 17. Juli 1846 i Hobro; Søn af fh. Fysikus Ferdinand Ulrik (se denne); gift m. Sara U., f. 9. Juli 1855 paa Ørholm, Datter af Krigsminister A F Tscherning og Hustru f. Lutzow. Student (Flensborg) 1864; med. Eks. 1871; Reservelæge ved Koppelasaretet paa Enighedsværn 1872; Vakcinator ved den komm. Vakcinationsanstalt paa Nørrebro : Reservelæge i Hæren : Medstifter af Samfundet til Ædruelighedens Fremme 1885; Kredslæge 1887: 1. Kredslæge fra 1897: Skolelæge : Medlem af Sundhedskollegiet 1905; Vicestadslæge fra 1907; Formand for Forening for Ligbrænding; Medlem af og fra 1910 Formand for Bestyrelsen for Lægeforeningens Boliger; Medlem af Selskabet for Sundhedsplejen i Danmark; Formand for Det filantropiske Pleje- og Adoptionsbureau for Danmark fra Adresse: Fredenksborgg. 52, ULRIK Ferdinand fh. Fysikus, K'.DM.; f. 16. April 1818 i ; Søn al' Toldforvalter G F Ulrich (død 1830) og Hustru f. Mourier; gift m. Henriette Christine Marie f. Schow (død 1890). Student 1835: med. Eks. 1840; Læge i Hobro; stiftede Spare- og Laanekassen sammesteds 1851; Fysikus i Tønder ; Medlem af det slesvigske Sanitetskollegium : afsat af den tyske Regering Juli 1864; udvist Sept. 1864; afskediget af den danske Regering Okt. 1864; var en af de 6 Sønderjyder, der i Sept drog til Paris for at andrage Napoleon III om hans Bistand til, at Nordslesvig blev ved Danmark: Distriktslæge : Medstifter af Den gens. Hjælpeforen, for kvindelige Haandarb. 1866; Kommunelæge : Medlem af Sundhedskommissionen i ; Læge ved Vartov og Abel Kathrines Stiftelse ; Stifter af Arbejdernes Bygge forening og dens administrative Næstformand : Medlem af Bestyrelsen for Lægeforeningens Boliger 1866: Borgerrepræsentant ; Medstifter af Selskabet til Sundhedsplejens Fremme 1879; Medstifter af og Medlem af Bestyrelsen for Lægernes Enke- og Børneforsørgelseskasse 1888; Medstifter af Samfundet til Ædruelighedens Fremme 1885; Medlem af Centralkomi-

4 4«Val teen; Medlem af Bestyrelsen for Student (Metropolitanskolen) 1873; Hjælpeforeningen for danske Læger. cand. theol. 1877; Lic. theol. (Den christelige Vished) 1883; Manuduktør Adresse i Havnegade 7, USSING Carl Justitiarius i Overretten, 81; i Udlandet ; Sognepræst i Dr. jur.; f. 22. April 1857 i Flensborg; Vejlby ved Aarhus 1882, ved Jesuskirken og Hvidovre Kirke fra 1891; Provst Søn af Højesteretsassessor, National. bankdirektør V J A Ussing og Hustru f. for Vestre Provsti Schrum; gift m. Alfhild U., f. 1. Juli Redaktør af Indre Missions Børneblad og af Nye Tider. Har udgivet : i Kristiania, Datter af Boghandler P T Malling og Hustru, f. Cappeln. Evangeliets Sejrsgang over Jorden Student (Metropolitan skolen) 1875; (1902); Troens gode Strid (1904) og adskillige cand. jur. 1880; Assistent i Justitsministeriet; Dr. jur. 1884; Auditør 1887; Assessor i Kriminalretten 1891, i Overretten mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, 1905; Justitiarius i Overretten USSING N V Professor, Dr. phil., B ; f Juni 1864 i ; Søn af Professor Medlem af Overkrigsretten; Formand for Den faste Voldgiftsret; i Bestyrelserne J L Ussing og Hustru f. de Giin- telberg. for Fængselshjælpen og for Student (Metropolitanskolen) 1881; Dansk Kriminalistforening; Formand cand. polyt. 1886; deltog i Ryders i Bestyrelsen for Samfundet og Hjemmet for Vanføre; Medlem af Ædruelig- ved Universitetets mineralogiske Mu Grønlandsekspedition 1886; Assistent hedskommissionen af 25. Juni 1903; seum ; Docent (i Mineralogi og Formand for Udvalget angaaende Arbejdsstridigheder af 17. August fessor og Bestyrer af Mineralogisk- Geologi) ved Universitetet 1890; Pro Litterære Arbejder: Anders Sandøe geologisk Museum 1895; Dr. phil. Ørsted som Retslærd, et Brudstykke (Alkalifeldspaterne i de sydgrønlandske af den dansk-norske Videnskabs Historie (1884); Den vigtigste Betsreform arter) 1893: ansat ved Danmarks geo Nefelinsyeniter og beslægtede Bjærg- (1896); En Bække Afhandlinger i Ugeskrift for Retsvæsen, Tidsskrift for 1901; Medlem af Videnskabernes Sellogiske Undersøgelse og Retsvidenskab, Tilskueren og Det ny skab fra Aarhundrede. Adresse: Ø-Voldgade 7. Adresse : Sveasvej 7, USSING Conrad V Professor, E. ; f. 29. Juni 1835 i Sæby; Son af Distriktskirurg Peter Staggemeier Ussing (død 1838) og Hustru Agathe f. Hansen (død 1870); gift 1. Gang m. Charlotte V f. Iversen (død 1866), 2. Gang m. Mathilde U., f. 3. Maj 1848 paa St. Croix, 1869 i Aarhus: Søn af Provst Jens VAHL Martin Dr. phil.; f. 15. April Datter af Toldkasserer O C Olsen (død Vahl og Hustru f. Worm; gift m. 1906) og Hustru Laura f. Winning (død Anna V., f. 10. Dec. i Farum, Datter 1848). af Overlærer O G Treschow (død 1876) Student (v. Westenske Institut) 185b; og Hustru f. Hansen. med. Eks. 1861; Slesvigsk Fysikateksamen Stndesit (Herlufsholm) 1887; cand. i Flensborg 1862; Læge i Sønder jylland , i Frederikssund ; Overlæge, ved Amtssygehuset i Frederikssund ; Jærnbanelæge theol. 1895; studerede Geografi og Naturhistorie; cand. mag. 1900; Dr. phil. (Madeiras Vegetation. Geografisk Monografi) ; Læge ved Kong Frederik VII Stiftelse Forfatter af Lærebøger i Geografi paa Jægerspris 1882, Forstander (for Seminarier og for Mellemskolen) for samme ; Formand for samt af flere, hovedsagelig plantegeografiske Afhandlinger. Har sammen Lægekredsforeningen for Nordsjælland , ved Afgang Æresmedlem; med Overlærer C C Christensen udgivet : Danmarks Land og Folk (1903i. Medlem af Bestyrelsen for almindelig dansk Lægeforening Adresse : Vinkelvej 23, Adresse: Kignæsgaard pr. Jægerspris. Godsejer, K'.DM.p.p.; f. 3. Marts 1834 VALENTINER Henrich Etatsraad, USSING Henry Provst, lic. theo!., B.; paa Gjeddesdal ved Taastrup; Søn af f. 2. Juli 1855 i ; Søn af Professor J L Ussing og Hustru f. de Gün- og Hustru t. Jacobsen; gift m. Julie Etatsraad Adolf Valentiner (død 1808) telberg; gift m. Anna Marie Katharina Helene U., f. i Haderslev, Datter mager Larpent. Augusta V. (død 1899), Datfer af Ur af Herredsfuldmægtig Ludvig Blom og Hustru f. Erichsen. Student 1851; cand. phil. 1852; Ejer af Sallerupgaard ved Vordingborg 1857;

5 Va! 444 overtog Gjeddesdal ved Faderens Død 1868; Medlem at Landhusholdningsselskabets Bestyrelsesraad fra 1872; Formand i Kjøbenhavns Amts Landboforening og for De samvirkende sjællandske Landboforeninger ; tidligere Medlem af Amtsraadet. Udenl. Orden ; S.V. Adresse: GI. Kongevej 136. VALENTINER Hermann Direktør, Dr. Iiliil.; f. 8. Maj 1850 paa Gjorsløv: Søn af Forpagter C II Valentiner; gift m. Margrethe V., f. 17. Ang. paa Foussingø. Student (Roskilde) 1867; mag. seient. 1873; Dr. phil. (Bidrag til Rumkurvernes Teori) 1881; Lærer i Matematik ved Officerskolen ; Medlem af Videnskabernes Selskab 1888; Direktør i Livsforsikringsselskabet Dan fra Litterære Arbejder: De endelige Transformationsgruppers Teori (1889); Lærebog i sfærisk Trigonometri (1889). Har udgivet Lorenz' Oeuvres scientilique.s ( ). Adresse: St. Knuds Vej 3L VALENTINER Julius Bankdirektør, R.; f. 8. Aug paa Gjeddesdal ved Taastrup; Søn af Etatsraad Adolf Valentiner (død 1868) og Hustru i. Jacobsen; gift m. Bolette Sophie Elisabeth V.. f. 28. April i, Datter af Biskop 1' E Lind. Student (Roskilde) 1867; Landmand , Ejer af Jiødstnip ved Slagelse; cand. jur. 1883; Overretssagfører 1686; Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse Adm. Direktør for Dansk Arbejderbank; i Repræsentantskabet for Dansk Sparemærke-Kasse; i Bestyrelserne for Arbejdernes Byggeforening og for Asylselskabet paa Frederiksberg; Formand for Frederiksberg Kammermusikforening Adresse: Frederiksholms Kanal 18, VALEUR Carl Birkedommer, RDM. p.p.; f. 14. Okt i S. Tranders; BH af Proprietær Chr. V. Valeur (død 1850) og Hustru f. Munck (død 1856); gift m. Cæcilie Sophie Nicoline Louise V., f. 8. Jan. i Slesvig By, Datter af Feltpræst Erik Høyer Møller og Hustru f. Aagaard. Student (Metropolitanskolcn) 1864; cand. jur. 1872; Fuldmægtig ved Fieskum Herred 1873: Auditer 1884; Byfoged i Randers i Rudkjøbing 1898; Birkedommer i Kbhvns Amts nordre Birk fra I Bestyrelsen for Fængselsselskabet i og for Foreningen til Fremme af Hundens Anvendelse i Politiets Tjeneste (fra 1909). Udenl. Ordener: R.St.Stan.; S.Kr. Adresse: Østerbrogade 84. VALEUR Johannes Direktør, R, f. 5. April 1844 i Agger; Søn af Proprietær Chr. V Valeur (død 1850) og Hustru f. Munck (død 1856); gift 1. (rang m. Mathilde Louise V. (død 1907), Daller af Skolelærer Christensen og Hustru f. Bortse (død 1875). 2. Gang m. Marie V., f. 16. Sept i, Datter af Kreaturhandler Hansen (død 1896) og Hustru f. Thrige. Cand. pharm. 1865: Kemiker hos Alfr. Benzon og Gustav Lotze ; Købmand i Odense : Medstifter af Det danske Elektrieitetskompagni 1891, Direktør for samme fra Medlem af Odense Byraad : i Havnebestyrelsen til 1907; Formand i Bestyrelsen for Fyens Forsamlingshus til 1900; Venstres Kandidat ved Folketingsvalget i Odense 1. Kreds 1898: Vurderingsformand ved Ejendomsskyld ; har været i Bestyrelsen for mange Selskaber, b!, a. i 28 Aar for Danipse jtadsen paa Oden- Be Aa. Adresse: Holgersvej 3, Charlottenlund. VANDMAN Rasmus Jensen Husmand; f. 28. Aug i Aalstrup; Søn af Arbejdsmand J,1 Vandman og Hustru Elisabeth Mikkelsdatter: gift m. Karen Sofie V., f. 15. Seilt i Skjørringc Skov, Datter af Husmand Peder Jørgensen og Hustru f. Hansen. Ophold paa L'mdrupborg og Hindholm Højskoler; Ejer af et Hus i Øster Skjørringe; Medlem af Sogneraadet, Formand for den stedlige Forbrugsforening, Sygekasse og Husmand.--- forening; Formand for De samvirkende lolland-falsterske Husmandsforeninger; Medlem af Vnrdeiingsraadet for Ejendomsskyld og af Kommissionen for Tilvejebringelse af Jord til Landarbejdere; Formand i Repræsentantskabet for Husmandsliypotekforeningen: Bestyrelsesmedlem i Husmandsbrandkassen og i Udstykningsforeningen; Formand for Husmandsudvalget. Adresse: Skjørringe pr. Ryde. VAUPELL Jon Rektor, Professor, K. Gh.E.T.p.p.; f. 17. Okt i Aalborg; Søn af Kaptajn Vilhelm Vaupell og Hustru Cathrine f. Hastrup; gift mi. Jenny V., f. 31. Juli i, Datter af Grosserer H Petersen. Student (Ribe) 1873; cand. philol. 1880; Lærer for Prinserne Christian. Carl og Harald : Lærer ved Jessens Latin- og Realskole ; Timelærer ved Metropolitanskolen 1899, Adjunkt 1902 og Overlærer 1906; Rek-

6 445 Ved tør ved Aarhus Lafinskolc fra 1906; Medlem af Skolekommissionen. Udenl. Orden : Gr.Fr. adresse : Aarhus. VAUPELL Vilhelm Skoleinspektør; f. 14. Juni 1864 i Flensborg: Søn af Kaptajn Vilhelm Vaupell og Hustru f. Bastrap (død 1896); ugift. Student (Fredericia) 1881; cand. theol. 1887; Førstelærer ved De forenede Kirkeskoler i 1889; Lærer ved N Zahles Seminarium 1892, ved Vesterbros (senere. Blaagaards) Seminarium 1895; Rejser i Italien. Grækenland, Palæstina og Ægypten ; Inspektør ved De forenede Kirkeskoler fra Foratand for Studenferhjemmei : i Direktionen for De Massmannske Søndagsskoler; i Bestyrelsen for Religion slærerføren ingen. Ad-esse; Nørregade 37, VEDEL Annette Fabrikinspektør; f. 2. Juli 1863 i : Datter af Gehejme-Legationsraad P A F S Vedel (se denne); ugift. Student 1887: cand. phil. 1888: Amanuensis i Matematik ved Stockholms Højskole : Assistent ved Statens statistiske Bureau : Inspektør ved Arbejds- og Fabriktilsynet fra Adresse ; Rosenvængets Tværvej 3. VEDEL A P Havneingeniør; f. 16. Ang i : Søn af Gehejme-Legationsraad V A F S Vedel (se denne); gift m. Carletta f. Anderson af Madison. Student (Metropolitanskolen) 1879; cand. polyt. 1885; i London : Ingeniørassistent ved Kbhvns. Havnevæsen og : i Buenos Aires : Ingeniør i Nordamerikas for ei ede Stater (St. Louis og Chikago): Havneingeniør i Aarhus fra 1897; Formand for Jydsk Forening for Naturvidenskab. Adresse : N W Gades Vej, Aarhus. VEDEL Axel Kammerherre, Amtmand, H.DM.p.p.; f. 4. Febr i ; Søn af Kammerherre, Amtmand Emil Vedel (død 1909) og Hustru Emilie f. Nygaard: gift m. Marie f. Collet, f. 2o. Sept paa Rønnebæksholm. Student (Sorø) 1876: cand. jur. 1881; Volontær i Udenrigsministeriet 1835; fung. Legationssekretær i St. Petersborg ; Assistent i Udenrigsministeriet 1889; fung. Legationssekretær i Berlin : Fuldmægtig i Udenrigsministeriet 1893, Kontorchef 1899 og Departementschef 1908; Amtmand over Præstø Amt Delegeret ved Fredskonferencen i Haag 1907; Kasserer i Samfundet og Hjemmet for Vanføre, Udenl. Ordner: F..E.L.; N.F.M.; N.O.N.: P.Chr.: Pr.Kr.: R.St.A.; S.Kr.; Sp.I.K.: Stb.V.; B.Cr.c. Adresse : Næstved. VEDEL Helge fh. Underdirektør, R.: f. 21. Nov i : Søn af Kammerherre, Amtmand Emil Vedel (død 1909) og Hustru Emilie f. Nygaard; gift m. Charlotte V., f. 9. Okt. i Kbh., Datter af Kommandør P H Braem og Hustru Julie f. Krabbe. Sekondløjtnant. 1886; Premierløjtnant 1889; Underdirektør ved Orlogsværftet til Adresse: Foraarsvej 32, Charlottenlund. VEDEL Herman Kunstmaler; f. 1. Marts 1875 i : Søn af Notarius publicus Peter Medel (se denne); gift m. Karen f. Wellmann. Student (Metropolitanskolen) 1893; cand. phil. 1894: Elev af Kunstakademiet og af Zahrtmann ( ); udstillede paa Charlottenborg første Gang 1899 (et Mandsportræt). Hovedværker: Billede af en ung Pige (Kunstmuseet, 1900): Billede af en Dame (Kanders Museum, 1900); En Mand, som river Farver (1906). Adresse : Nybrogade 28. VEDEL Henrik Departementschef, R.; f. 20. Maj 1867; Søn af Gehejme-Legationsraad P A F S Vedel (se denne). Student (Metropolitanskolen) 1884; cand. jur. 1889: Assistent i Indenrigsministeriet ; tillige Assistent i Højesterets Justitskontor 1898; Sekretær ved Arbejdsraadet 1901: Revisor i Kreditforeningen af Grundejere i de danske Østifter; Fuldmægtig i Indenrigsministeriet 1903, Kontorchef 1906; Departcmenfcschef i Ministeriet for Handel og Søfart 1909, i Indenrigsministeriet Medlem af Bestyrelsen for Teknologisk Institut Adresse; Rosenvængets Tværvej 3, VEDEL P A F S Gehejme-Legationsraad, Dr. jur., SK.DM.p.p.; f. 10. Dec i ; Søn af Konferensraad S H A Vedel (død 1881) og Hustru Nicoline f. Haussen; gift 1. Gang m. Annette Eleonora V. (død 1857), Datter af Generalkrigskommissær Mourier-Petersen; 2. Gang m. Fanny Armida Vendela V., f. 11. April paa Næsbyholm i Smaaland, Datter af Godsejer, Dr. phil. Hebbe. Student (Borgerdydskolen) 1840; cand. jur. 1846: Universitetets Guldmedalje 1847: Lektor ved Universitetet 1851, senere Professor juris; Departementschef i Udenrigsministeriet 1858, Direktør

7 Ved 446 Ekstraordinær Assessor i Højesteret; Medlem af Bestyrelsen for Det store nordiske Telegrafselskab. Har udgivet forskellige Monografier over fremragende Diplomater i dansk Tjeneste o? J H E Bernstorffs diploinatiske Korrespondance. Udenl. Ordner: B.L.; F.Æ.L,: J.Kr. ; i J.M.&L.; M.Gr.; N.St.O.; P.Chr.: R. H.Ø.: R.St.A.; S.Kr.: S.N.; Sp.C.III ; Sp.I.K.; T.M.: Tun.N.I.; Ø.J.Kr. Adresse: Rosenvængets Tværvej 3, VEDEL Sophus Assessor i Overretten, R.D.M.: f. 1. Sept i ; Søn af Konferensraad S II A Vedel (død 1881) og Hustru Nicoline f. Haussen: gift ni. Helene Birgithe V., f. 5. Dec. i, Datter af Ktatsraad, Kammeradvokat Buntzen. Student (Metropolitanskolen) 1861; cand. jur. 1868: Universitetets Guldmedalje 1869; Fuldmægtig i Finansministeriet 1875; Protokolsekretær i Højesteret 1881; ørstedske Prismedalje 1886 (for en senere udgiven Afhandling om den Dansk-Norske Højesterets Historie under Enevælden); Assessor i Landsover samt Hof- og Stadsretten fra Medlem af Livsførsikringsanstaltens Bonus-Kommissiom fra Rejste med Statsunderstøttede i 1909 for at studere Proeesforholdcne ved østerrigsk r Domstole. Adresse: Vendersgade 27. Ivbhvn. VEDEL Valdemar Docent, Dr. phil.; f. 9. Nov i ; Søn af Gehejme-Legationsraad P A F S Vedel (se denne); gift m. Simona Friboline V., f. 5. Jan. i Horsens, Datter af Distriktslæge S P Neukirch og Hustru f. Drewsen. Student (Metropolitanskolen) 1882; rand. jur. 1887; Universitetets Guldmedalje 1888; Dr. phil. (Studier over Guldalderen i dansk Digtning) 1890; Assistent i Kultusministeriet ; Docent ved universitetet 1895: Redaktør af Tilskueren ; Modarltejder ved Salmonsens Konversationsleksikon; Overbestyrer for Kbhvns Kommunes Folkebiblioteker fra Har skrevet: Stavnsbaand (Fortælling, 1887); Fra Italien; Studier over Dante (1892); Svensk Romantik (1894); By og Boreer i Middelalderen (1901): Helteliv (1903): Ridderromantikken i fransk og tysk Middelalder (1906); Holger Drachmann (1909). Adresse: Nøjsomhedsvej 17, i VEJBY-NIELSEN N H Købmand, S.; f. 15. Okt i Løkken; Søn af Fi-[ sker Niels Jensen Vejby og Hustru f. Nørby; gift m. Anna Marie Dorthea! f. Schmidt, f. 25. Sept Etablerede en Manufakturforretning i Helsingør 1890 med Filialer rundt i Nordsjælland; var en Aarrække Medlem af Helsingør Byraad; er Formand i Bestyrelsen for Helsingør-Hornbæk Banen; Delegeret ved Den danske Landmandsbanks Helsingørafdeling. Adresse : Helsingør. VENDSYSSEL Kr. M Fiskeeksportør, M.f.D.R.; f. 29. Maj 1855 i Lønstrup; gift m. Franziska Sophie V.. f. 29. Marts i Aalborg. Etableret i Hjørring 1883; flyttede til Frederikshavn 1886, til 1893 (Firma: Vendsyssels Fiskeeksportforretning og Vendsyssels Handelshus); Ohef for Firmaerne : Vendsyssel Fiskeeksportforretning i Frederikshavn, Aktieselskabet Vendsyssel Packing Co. i og Astoria, Oregon O. S. A., Vendsyssel Lachsräucherei, Berlin-Niederschønhausen, Schlutuper Lachsrå'uchorei, Lübeck-Schlutup og Skanska Laksrokeriet i Malmø. Formand i Direktionen for Forsikring af danske Sejlfartøjer til Fiskeribrug: Medlem af Bestyrelsen for Danmarks Fiskehandler- og Havfiskeriforening; tidl. Medlem af Frederikshavns Byraad. Adresse : Gl. Strand 42, VERMEHREN Frederik Overlæge, Dr. med.; f. 6. Febr i ; Søn af Maleren, Professor Frederik Vermehren (død 1910) og Hustru f. Grüner (død 1877). Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1883; med. Eks. 1890; Dr. med. 1895; Reservemedikus ved Frederiks Hospital Afd. A ; Medredaktør af Hospiialstidendc ; Reservelæge i Hæren : Leder af Frederiks Hospitals med. Poliklinik ; Overlæge ved Frederiksberg Hospital Afd. B fra Medlem af Kbhvns Lægeforenings Repræsentantskab 1904, af Værgeraadet ; anden Viceformand i Medicinsk Selskab 1908, første Viceformand 1910; Medlem af Cancerkomitéen og af Centralbestyrelsen og Forretningsudvalget for Nationalforeningen Hl Tuberkulosens Bekæmpelse; korrespond. Medlem af Association internationale contre la tuberculose Adresse: Segelckes Vej 4, VERMEHREN Gustav Kunstmaler: f. 28. Dec i ; Søn af Professor Frederik Vermehren (død 1910) og Hustru f. Grüner (død 1877); gift m. Frede V., Datter af Godsforvalter Rasmussen og Hustru f. Funch Thomsen. I Malerlære; Elev af Kunstakade. miet ; udstillede første Gang 1888; - Neuhausenske Præmie 1889: Indehaver af Vermehrens Malerskole;

8 447 Vig Inspektør ved O. fif. Kongens og Dronningens private Kunstsamlinger 1893: Sekretær i Foreningen for national Kunst. Har malet bl. a.: En kræsen Rad (1893, Kunstmuseet). Adresse: Froderieiagadc 4, VESTERGAARD Frederik Konferensraad. K'.DM.; f. 3. Jan i Kjertern inde; Søn af Kateket i Kjeirtemiude P G Westergaard og Hustru f. Middelboe; gift m. Elisabeth Christine Louise Emilie f. Dyrlund, f. 5. Juli Student (Borgerdydskolen p, Krsthvn.) 1856; cand. jur. 1862; Assistent, i Justitsministeriet 1865, i Ministeriet for Island 1874; Byfoged i Nykjøbing paa Mors 1877; Borgmester i Aarhus Formand for Ny jydske Købstads Kreditforenings Repræsentantskab og fur Aarhus Privatbanks ReprH'seniantskub; Medlem af Direktionen for Aarhus Sindssygeanstalt og af Bestyrelsen for Aarhus Museums Kunstafdeling. Adresse : Molsgade 2, Aarhus. VESTESEN Hilmar Fabrikant, R.; f. 50. Jan i Vinding; Sun af Sognepræsi B O Vestesen (død 1891) og Hustru Anna f. Frich (død 1902); gift m. Anna Louise V., f. 16. Febr i Roskilde, Datter af Købmand H C Jørgensen og Hustru Adelaide f. Svendsen. Student (Roskilde) 1878; eand. polyt. 1884; Madindehaver af Firmaet S Frichs Efterfølgere i Aarhus fra Medlem af Søretten for Aarhus Amt fra 1893; Næstformand i Bestyrelsen for Foreningen af Fabrikanter i Jærnindustrien i Provinsorne fra 1895; Formand for Foreningen af Installatører af elektrisk Lys og Kraftoverføring i Provinserne; Medlem af Aarhus Byraad og af Forretningsudvalget for Landsudstillingen 1909: i Bestyrelsen for Dansk Forening for Beskyttelse af industriel Ejendomsret fra 1910: Stedfortræder i Arbejdsmadet fra Adresse: Lovisenhøi. Holmevej, Aarhus. VETT Emil Grosserer, R.DM.FM. i guld p.p.; f. 7. Nov i Rødby; Søn af Læge J T E Vett og Hustru f. Bjørn : gift m. Caroline Adolphine V., f. 15. Sept. i Aarhus. Datter af Fabrikejer C C Langballe og Hustru f. Pallisen. I Lære i C B Christensens Hvidevareforretning i Aarhus og en Tid dens Bestyrer. Oprettede 1868 sammen med Tb. Wessel en Forretning i samme By, senere med Afdelinger i Aalborg, Odense, Horsens, Svendborg, Nykjøbing F., og Kbhvn (Firma Th. Wessel & Vett). Fra 1876 bosat i, hvor Forretningen udvidedes til det nu under Navnet Magasin du Nord kendte Stor-Etablissement, der 1899 omformedes til et Aktieselskab. Medlem af Sø- og Handelsretten fra 1885, af Nationalbankens Repræsentantskab og af Bikubens Bestyrelse; Kasserer for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse fra Direktør i samme fra 1909; Medlem af Bestyrelsen for Det dansk-russiske Dampskibsselskab og for Dampskibs- Aktieselskabet Skjalm Hvide; i Bestyrelsen for Friskolebørnsasyler; Næstformand og Kasserer for Dansk Husflidsselskab; Medlem af og Kasserer for Forretningsudvalget for Julomærkekomitéon; i Bestyrelsen for Boldklubben af Udenl. Orden : N.St.O. Adresse: Bredgade 51. VIDEBÆK Jens Sekretær, R.p.p.; f. 25. Jan. 18td paa Hjarnø; Søn af Lærer J Videbæk-Madsen (død 1906) og Hustru f. Jensen (død 1883); gift m. Helga V., f. 31. Juli i858 i Silkeborg. Datter af Bagermester A C Strunge (død 1900) og Hustru Sara f. Egeborg (død 1902). Uddannelse : Hærens Korporal- og Sergentskole, Hammerum Seminarium, Askov Højskole: Forst- og Jagtlærebrev; Konsulent ved Aalborg Ands Landboforening i Roeavl og Træplantning 1876; Skovrider ved Stamhuset Birkelse og Det danske Hedeselskab 1877; Vejassistent ved Skanderborg Amts Vejvæsen og Assistent ved Hedeselskabet 1885: Redaktør af Odder Dagblad 1892: Sekretær ved Dansk Fiskeriforening 1902; Medlem af Overnævnet i Fiskerisager; Generalsekretær for Den nordiske Fiskeriudstilling i Medlem af Bestyrelsen for Horsens og Omegns demokratiske Forening 1885; for Dansk Toldreformforening 1887; Medstifter af Kbbvns Venslreklub; har siddet i dens Forretningsudvalg: Venstres Folketingskandidat i Nakskov 1892, i Hillerød Forfatter af flere Smaaskrifter om Fiskeri og Havneanlæg ved Jyllands Vestkyst. Udenl. Orden : S.V. Adresse: N-Søgade 41. VIGGO-HANSEN H C Billedhugger, Kunstsmed; f. 31. Marts 1859 i Kbhvn,; Søn af Gørtlermester P C Hansen og Hustru f. Andersen; gift m. Andrea Franciska f. Ørsted, f. 9. Juni i Uddannet som Gørtler; Elev af Kunstakademiet; Guldmedalje paa Verdensudstillingen i Paris Værker: Flyvefisk (Springvandet, Gl. Torv); Dragefigurer (Toldboden, Brygger Jacobsens Villa); Engelen paa Jesus Kirken: Absalon (Raadhusets

9 Vil «8 Facade); Giganterne og Thorgruppen (Carlsberg); Tre allegoriske Figurer (Det ny Teater); Kobberdekorationer (Savojhotellet). Adresse : Kronprinsesse Sofies Vej 20, VILCKEN C V L Bankdirektør; f. 12. Dee i Tv'ykjøbing F.: Søn af Birkefuldmægtig J Vilcken (død 1866). Student (Nykjøbing F.) 1864; cand. jur. 1871; Sagførerfuldmægtig i Aarhus 1872; Kasserer ved Aarhus Privatbank 1874, Direktør i samme Medlem af Bestyrelsen for Aarhus elektriske Sporvej. Adresse : Aarhus. VIND Ove Hofjægermester, Kammerjunker; f. 29. Juli 1877; Søn af Kammerherre. Hofjægermester Sophus Vind (se denne). Student (Odense) 1895; cand. polit. 1900; Assistent i Udenrigsministeriet.... ; Indehaver af det Vindske Pengefideikommis; Ejer af Bækkeskov 1906, af Sanderumgaard og Vejrupgaard (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. Y Provins- Register). Udenl. Ordener: Pr.E.Ø.; R.St.A. Adresse: Bækkeskov pr. Rønnede. VIND Sophus Kammerherre, Hofjæger-: mester, K 2.DM.p.p.; f. 18. April 1842 i Korsør; Søn af Kammerherre Christian Vind ag Hustru Elisabeth f. Hoppe; gift m. Adelgunde V. (død 1890), Datter af Gehejmekonferensraad Tesdorpf. Student (Metropolita-nskolen) 1860; deltog som Frivillig i Krigen 1864; Løjtnant 1865: cand. jur. 1870; lærte Landvæsen paa Corselitze; Ejer af Saiiderumgaard ; Besidder af dot 4. Tesdorpfske Fideikommis; Æresmedlem af og tidligere Formand for Fyns Stifts patriotiske Selskab: Æresmedlem af Kreaturforsikringsselskabet Custos' Repræsentantskab; Formand for Repræsentantskabet for Odense-Nørrebroby-Faaborg Jærnbaneselskab; tidligere Medlem af Landhusholdningsselskabets Repræsentantskab m. m. Udenl. Ordner: R.St.Stan.; S.N. Adresse : Sanderumgaard pr. Marslev. VOELTZEL L Præst ved reform. Kirke; f. 12. Okt i Bischweiter i Elsass; Søn af Købmand Wilhelm Voeltzel og Hustru Elisabeth f. Egly; gift m. Emmy V., f. 2. Juni 1869 i Ebernburg, Datter af Driftsdirektør Fr. C Ottmann og Hustru Marie f. Hofmann. Cand. theol. (Strassburg) 1886 (læremestre : Professorerne E Reuss og H I Holtzmann); Præst i Thionville (Lothringen) ; Præst ved Tysk reformert Menighed i 1894; indførte dansk Gudstjeneste Sekretær for Det tyske Sømandshjem ; i Bestyrelsen for Tysk Hjælpeforening; Formand for den tysk reformerte Kirkes Forstanderskab og for Kirkesangforeningen. Har skrevet et Folkeskuespil i elsassisk Dialekt. Udenl. Orden : Pr.Kr. Adresse: Gothersgade 109, VOGELIUS Frederik Kredslæge, Dr. med.; f. 28. Aug i : Søn af Brygger P A Vogelius og Hustru Mario f. Schneider; gift m. Elisabeth V f. 29. Maj i, Datter af Generalkonsul E A de Souza Leconte og Hustru f. Petersen. Student (Haderslev Læreres Skole) 1884; med. Eks. 1891;. Reservelæge ved Garnisons Sygehus , i Hæren og ved Blegdams Hospital ; Assistent ved Universitetets bakteriologiske Laboratorium ; Reservemedicus ved Frederiks Hospital Afd. B ; Dr. med. 1900; Leder af Frederiks Hospitals medicinske Poliklinik fra 1906; Kredslæge fra Adresse: Fredericiagade 57, VOIGT J J Stadsingeniør; i. 22. Juli 1850 i : Søn af Barber H L II Voigt (død 1904) og Hustru f. Rasmussen (død 1893); gift m. Sophie Laura 1". Olsen, f. 11. Maj Student (Mctropolitanskolen) 1868; cand. polyt. 1876; Assistent ved Tegneundervisningen paa Polyteknisk Læreanstalt ; assisterende Ingeniør hos Opvarmnings- og Ventilationsingeniører , ved Kbhvns Brolægnings- og Vejvæsen 1880, fra 1885 uafbrudt: Fuldmægtig sammesteds 1886; Ingeniør hos Kbhvns Stadsingeniør Afdelingsingeniør smstds 1898, Stadsingeniør fra Censor ved den polytekniske Læreanstalts Afgangseksamen 1899; Medlem af Bestyrelsen for Selskabet for Sundhedsplejen i Danmark 1903 og for Polyteknisk Understøttelsesforening Har udarbejdet: Statistiske Oplysninger angaaende Den polytekniske Læreanstalts Kandidater (1890 og 1903). Adresse.: Langgade II Valby. VOLF Rudolf Stiftsprovst, Dr. theol R.DM.; f. 25. Aug i Naur; Søn af Sognepræst H J F C Volf (død 1881) off Hustru Christiane f. Colding: gift m. Catrine V. (død 1905). Datter af Justitsraad Dr. med. Colding og Hustru f. Groot. Student (Odense) 1857; Accessit for Universitetets Prisopgave i østerlandsk Filologi 1861; cand. theol. 1864; Sognepræst ved St. Stefans Kirke i : Lic. theol. (Om Integriteten af Zacharias) 1875; Censor ved theologisk Embedseksamen ; Dr. theol. Rostock i

10 m I Bestyrelsen for Kirkelig Forening for indre Mission i , Formand ; Sognepræst for Storehedinge og anden Stiftsprovst for Sjælland fra Skrifter: Die 70 Wochen Daniels (1888); Ægteskabsskilsmisse og fraskiltes Vielse (1885); Fortolkning af Zakarias o. fl. Profeter. Adresse : Storehedinge. VOLQVARTZ J C Grosserer; f. 21. Aug i ; Søn af Grosserer Otto Volqvartz (død 1902) og Hustru Veronique f. Bølling; gift m. Estrid V., f. 10. Juli paa Frederiksberg, Datter af Gehejmeetatsraad Goos (se denne). Firma: Otto Volqvartz & Co. I Bestyrelsen for Foreningen af khhvnske Manufaktur-Grossister fra 1900; Kasserer for Manufakturhandlerforeningen fra 1908; Medlem af Sø- og Handelsretten. Adresse; Frederikshaldsgade 21, VORSLUND-KIÆR Lauritz Professor, Hof-Tandlæge, Dr. dent. & chir.. E.; f. 26. Febr i Brande; Søn a'f Fabrikant I P P Kiær og Hustru Anna f. Petersdatter; gift m. Christiane f. Weirsøe. f. 30. Sept. i Hobro. Medlem af Forretningsudvalget i Kbhvns Skytteforening; Bepræsentant i Danmark for det amerikanske Dental Faculties. Forfatter t il: Ungdomsdrømme (1897); Francesca da Eimini (1899); Spindelvæv (1900); Dagbogen (1901); Livets Skraaplan (1908); Epigrammer og Vers (1910). Wag Adresse : Skjoldgaardshøjvej 4, Charlottenlund VOSS Ditlev von Fabrikdirektør; f. 3. Okt i Flensborg; Søn af Oberst Fabrikant Ernst von Voss (død 1903) og Hustru Hedevig f. Sørensen (død 1899); gift m. Engel v. V., f. 12. See i Fredericia, Datter af Oberstløjtnant Thamsen. Adm. Direktør for Ernst Voss' Fabr.; Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskaberne Carl M Cohrs Sølvvarefabrik og Fredericia Trælasthandel. Adresse : Fredericia. VOSS Henrik Stationsforstander, E.; f. 15. Jan i Flensborg; Søn af Stabssergent Heinrich Voss og Hustru f. Storm; gift m. Anna Maria Katarina f. Koll, f. 28. Nov i Haderslev. Ansat i Jærnbanevæsenets Tjeneste 1868: Stationsforstander fra 1882, i Roskilde fra Stor-Templar for Danmarks Storloge af International Order of Good Tempiars og Formand i sammes Begravelseskasse. Adresse : Roskilde. VØHTZ J A Kommandør, E.DM.p.p.; f. 14. Maj 1855 paa Lolland; Søn af Gartner paa Pederstrup I A Vohtz og Hustru Julie f. Fischer; gift m. Julie Marie f. Larsen, f. 8. Juli paa Skjoldnæsbolm, Valsølille Sogn. Sekondløjtnant 1876; Premierløjtnant 1878; Kaptajn 3892; Kommandør 1903; Chef for Søminekorpset og Minedepotafdelingen fra 1903 (fungerende fra 1899) og for Matros- og Søminekorpset fra I Bestyrelsen for Kirkelig Forening for indre Mission og for indenlandsk Sømandsmission i Danmark; Formand for Magdalenehjtmmet, for Kristelig Forening for Officerer og Ligestillede, for Broderkredsen paa Havet og før Sømandshøjskolen i Svendborg. Udenl. Ordner: F.Æ.L.; X.O.N.; N. St.O.; E.St.Stan.; S.Sv. Adresse; Overgaden o. Vandet 60, w WAD C L Landsarkivar, E.; f. 28. Aug i Seden; Søn af Sognepræst Matth. Wad og Hustru f. Fistaine; gift m. Edle Sophie Hedevig W., f. 5. Juni t Tønning, Datter af Kaptajn, Toldforvalter Fr. d'origny og Hustru f. Cederfeld de Simonsen Student (Herlufsholm) 1872; cand. polit. 1877; Assistent i Postinspektoratet for Østifterne 1878; i Overbestyrelsen for Post- og Telegrafvæsenet 1879; Sekretær hos Overpostmesteren 1881; Provinsarkivar for Fyen 1893; Landsarkivar 1907; Redaktør af Personalhistorisk Tidsskrift og af Hofog Statskalenderen Forfatter af talrige personalhisforiske Værker; Medlem af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog; i Bestyrelsen for Fyens Stiftsmuseum. Adresse: Odense. WAGNER Frederik Generalmajor, SK DM.p.p.; f. 29. Juli 1840 i Ecndsborg; Søn af Oberstløjtnant M C F A v. Wagner (død 1849) og Hustru Charlotte f. Manthey (død 1897); gift m. Adamine Charlotte W., f. 28. Marts 1848 i Slagelse, Datter af Købmand C F Grønvold (død 1885) og Hustru f. Wittrup (død 1890). Student (Borgerdydskolen i ) 1858; Sekondløjtnant i Artilleriet 1859: deltog i Krigen 1864; Premierløjtnant 1867; Kaptajn 1879: Skoleofficer ved Officerskolen ; Oberstløjtnant 1889; Oberst 1892; Generalmajor, Generalinspektør og Chef for Artilleriet samt Generalinspektør for Søartilleriet 1896; Afsked

11 Wag 45Ü Medstifter af Teknisk Forening 1877, Formand ; Medlem af Patentkommissionen 1907; raadgivende Ingeniør ved Marmorkirkens Opførelse; Dommer paa Udstillingerne i i 1888 og i Malmø Opfinder af den Wagnerske Feltbaare 1876; ledende Ingeniør ved talrige industrielle o. a. Anlæg. Foredragsholder og Forfatter paa det tekniske Omraade. Litterære Arbejder: Grundtræk af Ligevægtslæren (1880); Lærebog i Teknologi (1885); Kuplernes grafiske Statik; Om Staalbronce (1882); Vejledning for Kedelpassere (1896). Udenl. Ordner: F.Æ.L.; N.St.O.; Pr.fi.Ø.; R.St.Stan.; S.Sv. Adresse; Vesterbrogade 66, WAGNER Siegfried Billedhugger; f. 13. April 1874 i Hamborg; Søn af Gasog Vandmester Josef Wagner og Hustru Julio f. Philipsen; Adoptivsøn af Julius Heine og Hustru Frederikke f. Wagner; gift m. Billedhuggerinden Olga f. Packness, f. 24. Maj 1873 i Elev af Kunstakademiet ; udstillede første Gang 1894 (Statuen Forfulgt); Elev af Willumsen ; samtidig Medarbejder hos Bing og Grøndahl til Pariserudstillingen 1900; Medarbejder hos Mogens Ballin ; kunstnerisk Leder af Tvermoes & Abrahamsons Metalfabrik ; overtaget den kunstneriske Udsmykning af Kristianshorg Slot (Rigsdagsfløjen) Medlem af De frie Billedhuggeres Selskab: i Bestyrelsen for Billedliuggerforeningen. Hovedværker : Monumentalt Kvindehoved (1900); Livets Brønd (1904); Ung Jødinde (1905): Monument over Edv. Nielsen ved Kværndrup (1906), over Læge Klee ved Silkeborg (1907); flere Monumenter paa kbhvnske Kirkegaardc; har tegnet kunstindustrielle Arbejder af alle Arter. Adresse : Villa Rica, Lyngby. WALLEEN Sophie Baronesse, Skuespillerinde ved Det kgl. Teater; f. 15. Maj 1861 i : Datter af Docent. Dr. phil. Carl Rosenberg og Hustru Louise f. Plum; gift 1. Gang m. Dr. phil. Direktør Karl Mantzius (se denne), 2. Gang m. kgl. Translatør, Forfatter Baron Carl Alphonse Walleen, f. 6. April 1863 i Grenna, Sverige. Adresse : Nvelandsvei 115. WANDALL Johannes Overlæge; f. 26. Juni 1862 i Strø ved Hillerød; Søn af Professor. Præst E A Wandall (død 1869) og Hustru f. Ibsen (død 1884); gift m. Rigmor W., f. 17. Maj i Kbh., Datter af Bankfuldmægtig M C A Wandall og Hustru f. Borch. Student (Frederiksborg) 1881; med. Eks. 1888; Reservelæge ved Garnisons Sygehus : Reservelæge i Hæren i Randers , i 1893; Korpslæge i Hæren i Banders 1893, udenfor Nr. 1895; Overlæge udenfor Nr. fra 1907; bistaaende Læge ved Karantænen ; Borgerrepræsentant ; Medlem af Skolekommissionen. Adresse: Nørregade 28, WANDEL C F Viceadmiral, SK.DM.FM i Guld p.p.; f. 15. Aug i : Søn af Grosserer Carl Wandel (død 1876) og Hustru Anna f. Thorsen; gift m. Inger Marie f. Jensen, f. 10. Okt. i Herning, Datter af Murermester P C Jensen (død 1895) og Hustru f. Thomsen. Løjtnant 1863; Kaptajn 1880: Kommandør 1892; Kontreadmiral 1899; Viceadmiral og Chef for Søofficerskornsetsamt Generalinspektør 1905; i fransk Tjeneste ; Chef for Marineministeriets Sekretariat ; Leder af Opmaalingerne i danske Farvande ; Chef for Søkort Arkivet ; Chef for Ingolfs videnskabelige Grønlandsekspeditionen Formand i Kommissionen til videnskabelig Undersøgelse af de danske Farvande , i Kommissionen for Ledelsen af de geologiske og geografiske Undersøgelser i Grønland fra 1895; Formand for Overkrigskommissmnen; Tilforordnet Forsvarskommisslonon Udenl. Ordner: B.L.; F.Æ.L.; Gr. Fr.; M.Gr.; N.O.N.; N.St.O.; Pr.R.Ø.; R.St.Stan.; S.Kr.; Stb.M.&G.; S.Sv.; T.M. Adresse: Bredgade 23, WANDEL Oscar Grosserer, K.p.p.: f. 19. April 1845 i ; Søn af Grosserer Carl M'andal (død 1876) og Hustru Anna f. Thorsen; gift m. Elisabeth f. Møller, f. 14. Jan. i Firma : Carl Wandel & Søn. Uddannet i Firmaet G Halkier & Co.; Medindehaver af Vaderens Forretning Medlem af Grosserer-Societetets Komité og af Sø- og Handelsretten. Formand for Foreningen af Repræsentanter for udenlandske Firmaer. Udenl. Ordner: Sp.I.K.; P.V.V. Adresse: Frederiksholms Kanal 24, Sommerbolig : Marienborg, Frederiksdal pr. Lyngby. WANDEL Sigurd Figurmaler; f. 22. Febr i Kbhvn; Søn af Grosserer Oscar Wandel (se denne); gift m. Gud run W., f. 26. Maj 1882 i, Dat ter af Grosserer Carl Bergh. Uddannet paa Zahrtmanns Malerskole ; Tegner paa Ingolf-Ekspeditionen til Grønland 1895; udstillede første Gang 1897; Lærer ved Akademiet

12 4SI fra 1908; Medlem af Udstillingskomitéen fra 1908; i Bestyrelsen for Kunstforeningen , for Kaderforeningen fra 1909, for Malende Kunstneres Sammenslutning fra Malerier: Figurgrnppe (Kunstmuseet 1905); Interiør (sammestds. 1907); Figurgruppo (Den Hirschsprungske Samling, 1908). Adresse ; GI. Strand 48, WANSCHER Vilh. Kunsthistoriker; f 26. Juli 1875 i Horsens; Søn af Maskinfabrikant Axel Wanscher. Student (Mariboes Skole) 1892; maz. art. 1898; Lærer i Kunsthistorie; Redaktør af Kunstbladet. Arbejder: Den æsthetiske Opfattelse af Kunst (1906); Rafael og Michelangelo (1908); Artikler og Afhandlinger vedrørende Kunst i Blade og Tidsskrifter. Adresse : Steengaards Allé 27, Hellerup. WARMING Ernst Professor, Tandlæge; f. 20. Sept i ; Son af Buntmager Ernst Warming og Hustru Thomine f. Ørbeck (død 1875); gift 1. Gang m. Marie f. Heegaard- Grabow (død 1885), 2. Gang Kl. Eva Johanne Hilda f. Larsen. Afgangseksamen (Aarhus) 1870, Tandlægeeks. 1872; Elev af og Assistent hos Professor Lindhardt ; Studieophold i Ber'in og Paris og 1904; Professor Tandlæge i Silkeborg , derefter i Aarhus; Forstander for den jydske Ganespalte-Taleklinik fra Stifter af Selskabet De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn 1879 og i flere Aar dets Formand; Stifter a,f Jydsk-fynsk Tandlægeforening 1892 og Formand for samme ; Formand for Alm. dansk Tandlægeforening og for Aarhus Gymnastikforening fra 1903; Medlem af Danmarks Samfundets Repræsentantskab fra Redaktør af Jydsk-fynsk Tandlægeforenings Meddelelser Forfatter af: Medfødt Ganespalte og dens Behandling med Oblurator og Taleundervisning (1900J; Talelidelser (1906). Adresse: Søndergade 4, Aarhus. WARMING Eugenius Professor ved Universitetet, Dr. phil.. K 2.DM.p.p.; f. 3. Nov paa Manø; Søn af Sognepræst Jens Warming og Hustru f. Bulow; gift m. Johanne Margrethe f. Jespersen, f. 25. April i Aarhus, Datler af Stiftsfysikus Jespersen. Student (Ribe) 1859; opholdt sig i Lagoa Santa som Assistent hos P W Lund ; mag. scient. 1868; Dr. phil. (Er Blomsterkoppen hos Vorte- Was mælken en Blomst eller en. Blomsterstand) 1871; Docent ved Universitetet 1873; Docent i Botanik for Farmaceuter 1875; Professor i Botanik ved Högskolan i Stockholm ; Professor ved Universitetet og Direktør for Botanisk Have fra 1885; Rejser til Færoerne, Grønland, Vestindien, Venezuela og Finmarken; Forstander for Universitetets botaniske Laboratoriums.Afd. : Det planteanatomiske Laboratorium; Medlem af Bestyrelsen for Botanisk Rejsefond; Medlem af Videnskabernes Selskab 1877, af Carlsbergfondets Direktion 1889, af Carlsberg-Laboratoriets Bestyrelse og af Kommissionen for Danmarks geologiske Undersøgelse; Formand for Udvalget for Naturfredning. Skrifter ; Forgreningsforhold hos Fanerogamerne (1872); Ueber Pollen bildende Phyllome und Kaulome (1873); Die Bluthe der Compositen (1876); De l'ovule (1878); Haandbog i den systematiske Botanik, nærmest til Brug for Universitets-Studerende og Lærere (1878): Den almindelige Botanik (1880); Familien Podostemaceae ( ); Om Skudbygning, Overvintring og Foryngelse (1884); Om Grønlands Vegetation (1888); Plantesamfund (1895); Halofyt Studier (1897); Dansk Plantevækst (1906). Udenl. Ordner: Br.R.; Stb.V. Adresse: Gothersgade 140, WARMING Jens Kontorchef i Statens statistiske Bureau; f. 9. Dec i ; Søn af Professor Eugenius Warming (se denne): gift m. Marie f. Knudsen, f. 18. Maj 1876 i Sødinge pr. Ringe. Student 1891; ca.nd. jur. 1897; Lærcr paa, en Højskole i Nordamerika ; cand. polit. 1901; Docent ved Landbohøjskolen ; Formand for Studenterhjemmet ; Kontorchef i Statens statistiske Bureau 1904; Docent ved Universitetet 1906; Forstander for NathanaeJs Søndagsskole Litteræro Arbejder: Gode og daarlige Tider; Danmarks Statistik; Afhandlinger i Nationaløkonomisk Tidsskrift o. a. St. Adresse: Blekingegade 1. WASSARD C S Etatsraad, Overretssagfører, R.DM.: f. 18. Okt paa Marienlyst ved Vordingborg; Søn af Godsejer M M Wassard og Hustru Vilhelmine f. Skeel; ugift. Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1861; cand. jur. 1867; Overretssagfører 1876; Forretningsfører for St. Croix Fællessukkerkogerier s. A.; kongevalgt Medlem af Kolonialraadet 1881, folkevalgt Medlem 1883; Raadmand i

13 Was 462 Folketingsmand far Kbhvns 3. Kreds ; Bepræsentant for National- ; banken; Medlem af Bestyrelserne for Poliklinikken for ubemidlede, Kysthospitalet paa Refsnæs, Laane- og Spareforeningen for Embeds- og Bestillingsmænd og Plantageselskabet Dansk Vestindien; Repræsentant i Foreningen af 1888 til Understøttelse af Dannehrogsridderes Efterladte. Adresse : V-Boulevard 45, WASSMANN C C Oberstløjtnant, R. DM. p.p.; f. 13. April 1849 i Kongens Lyngby; Søn af Skræddermester C L Wassmann og Hustru f. Petersen; gift m. Dorothea Margrethe f. Averhoff, f. 8. Febr. Sekondløjtnant 1869; Premierløjtnant 1874; Kaptajn 1883; Afsked 1901; kar. Oberstløjtnant. I Bestyrelsen for Kbhvns Telefon- Aktieselskab. Repræsentant i Danmarkfor Aktiebolaget L M Ericsson & Co. i Stockholm og Dr. Schmidmer & Co. i Nürnberg. Udenl. Orden : E.St.A. Adresse : Strandboulevard GO. WEBER Sofus Plantageejer; f. 21. Juli 1359 i ; Søn af Grosserer 1 C F Weber og Hustru f. Meldola; gift m. Sinnet Christine AV., f. 21. April, Datter af Landmand P J F Bruhn og Hustru Maren f. Straarup. Uddannet som Skibsbygger og ved Handelen; studerede ved Landbohøjskolen ; nedsatte sig som Skibsbygger i Svendborg 1881; i Bestyrelsen for Kgl. dansk Yachtklub. Adresse ; Svendborg. WEDEL Peter kst. Notarius publicus; f. 24. Februar 1847 i Hillerød; gift in. Anna Elisabeth f. Gude. f. 17. Aug. i Hunseby ved Maribo. Student (Roskilde) 1865; cand. jur. 1871; Undernotar i 1873; kst. Notarius publicus fra 1896; Translatør i Tysk. Adresse : Classensgade 34. WEDEL-HEINEN Amalie Hofdame, Gb. E.T.; f. 20. Sept. 1854; Datter af Gehejmekonferensraad, Hofchef Julius Wedel-Hemen (død 1887) og Hustru Bertha f. Komtesse Petcrsdorff (død 1895); ugift. Besiddelser: Elvedgaard (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register). Hofdame hos H. M. Dronningen; Hof stiftsdame i Vallø. Adresse : Amalienborg, WEDEL-HEINEN Theodor Kontorbestyrer i Finansministeriet; f. 27. Feb paa Frederiksberg; Søn af Gehejmekonferensraad. Hofchef Julius Wedel-Heinen til Elvedgaard (død 1887) og Hustru Bertha f. Komtesse Petersdorff (død 1895); ugift. Student (Haderslev Læreres Skole) 1874; cand. jur. 18S1; Assistent i Finansministeriets 1. Revisionsdepartements 1. Kontor 1883, Fuldmægtig i samme Departements 4. Kontor fang. Ekspeditionssekretær i samme Departements 2. Kontor, 2. Afdeling 1908, Bestyrer af Kontoret; Bevisor i dansk Livsforsikringsaktieselskab Hafnia fra Adresse : Ny Toldbodgade 31. Kl hvn. WEDELL Bendt Lensgreve, Kammerherre. Hofjægermester, SK.DM.p.p.; f. 6. Okt paa Billeskov; Søn af Kammerherre, Lensgreve Julius Wedelt til Grevskabet Wedellsborg og Hustru Christiane f. Buchwaldt; gift m. Maria f. Komtesse Knuth (dod 1894). Besiddelser (fra 1883) : Grevskabet Wedellsborg. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register). Student (Haderslev) 1862; Medlem af Assens Amtsraad og af Landmandsbankens Bankraad: Præsident i Det kgl. danske Landhusholdningsselskab: Medlem af og Formand for Husby Sogneraad; Medlem af Vends Herreds Skoledirektion. Udenl. Ordner: F.Æ.L.; R.St.Stan.; S.N.; S.V. Adresse : Wedellsborg pr. Ejby. WEDELL Julius Greve; f. 26. Juli 1881: Søn af Kammerherre, Lensgreve Bendt Wedell (se denne); gift m. Inger W., f. 26. Juni, Datter af Kammerherre, Lensgreve Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs (se denne). Cand. phil.; Attaché honoraire ved Gesandtskabet i London Adresse : Wedellsborg pr. Ejby. WEDELL-NEERGAARD Joachim Baron, Hofjægermester, E.p.p.; f. 11 Jan. 1862: Søn af Kammerherre, Baron Gustav Wedell-Wedellsborg og Hustru Louise f. Bruun Neergaard; gift m. Henny W-N., f. 29. Marte, Datter af Ordensskatmcster Greve Christian Moltke (se denne). Besiddelser : Familiegodset Svenstrup. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register). Student 1881; cand. polit. 1886: Legationssekretær i Berlin ; Medlem af Eoskilde Amtsraad: Formand for Dansk Skovforening; Medlem af Handelsbankens Bestyrelsesraad; Medlem af Toldraadet Adresse : Svenstrup pr. Borup. WEDELL-WEDELLSBORG August (Custav) Baron, Kammerherre, Oberst, E.DM.p.p.; f. 20. Dec paa Hegnetslund; Søn af Kammerherre Ferdinand Wedell-Wedellsborg og Hustru Eleonore f. Komtesse Bille Brahe; gift 1. Gang m. Marie W-W (død 1889),

14 453 Weg Batter af Justitsraad. prøjsisk Advokat Engelhardt, 2. Gang m. Olga Afsked Amt 1867, over Frederiksborg Amt 1880; W-W, f. 15. April, Datter at Grosserer Emil Vett (se denne). St.Stan.; S.Kr. Udenl. Ordener: Pr.Kr.: K.Si.A.: U. Sekondløjtnant 18G7 i Rytteriet; Premierløjtnant 1870; Ritmester 1881; WEDÉN Theodor Bygningsingeniør, K Adresse: Østerbrogade 13, Oberstløjtnant 1896: Chef for Garderli usarregimentet 1897: Oberst 1902; Af af Maskinmester A P Wedén og Hu p.p.: f. 26. Nov i ; Søn sked Ejer af Hellerupgaard. stru f. Gornitzka; gift m. Karen r. Viceformand i De danske Krigsinvaliders Selskab: Formand for Det danske ved Skive. Breinholt, f. 19. Okt. paa Spøttrup Travselskab Bygningsingeniør ved Fyrvæsenet fra Udenl. Ordener: M.Gr.; N.St.O.; Pr 1894; Kasserer for Dansk Fiskeriforening. Kr.j Pr.R.ø.: R.St.A.; S.T.; Stb.Kron. M.: Stb.V. Udenl. Orden : N.St.O. Adresse: Christiansvej 18, Hellerup. Adresse: Arendalsgade 3, WEDELL - WEDELLSBORG August WEGENER Caspar Biskop, E.; i. 16. (Gustav) Baron, Oberstløjtnant, Kammerjunker, R.Chr.9.M.T.p.p.; f. 2. Nov. præst J J S Wegener og Hustru f. De« i Halsted; Søn af Sogne 1858 i Serritslev ved Horsens; Søn af Plesner; gift m. Nathalie W f. 5. Baron Casper Wedell-A Vedellsborg og Juni paa Vestergaard, Langeland, Datter af Greve Carl Ahlefeldt-Laurvigcu Hustru Georgine f. Rørstrøm; gift m. Marie f. Slager, f. 29. Sept. paa Amager; Medbesidderinde af det Slagerske Student (Haderslev Læreres Skole) og Hustru Laura f. Madsen. Fideikommis. 1869; cand. theol. 1876; Lærer og Manuduktør i : Kapellan i Sekondløjtnant 1878; Premierløjtnant 1881: Kaptajn 1895: Adjutant hos Kong Humble 1884: Sognepræst i Viby 1887, Christian d : Oberstløjtnant i Skamstrup-Frydendal 1898: Provst i og Chef for 1 Bataillon Tudse-Merløse Herred 1899, Biskop over Udenl. Ordner: F.Æ.L.: Gr.Fr.: I.M. Lolland-Falster Stift fra &L.; M.Gr.; N.St.O.; Pr.Kr.; Pr.R.Ø.; Adresse : Nykjøbing F R.St.Stan. WEGENER C T Kammerjunker, Kaptajn, R.p.p.; f. 28. Sept i ; Adresse: Rosenvængets Hovedvej 6, Søn af Kammerherre, Oberst J T Wegener og Hustru f. Grotian; gift m. WEDELL-WEDELLSBORC Joachim Baron, Amtmand, R.DM.; f. 19. Sept. Gudrun W., f. 18. Aug. i, Datter af Konferensraad Frederik Wester 1860; Søn af Kammerherre, Amtmand Baron Vilhelm AVedell-Wedellsborg (se gaard (se denne). denne); gift m. Sophie W-W., f. 19. Sekondløjtnant 1884; Premierløjtnant Feb. i Stubberup, Datter af Kammerherre Vilhelm Bruun Neergaard (se Livgarden. s. A.; Kaptajn 1900; Kompagnichef i denne). Dyrker Billedhuggerkunst, udstillede Student. (Frederiksborg) 1878; cand. jur. 1884; Fuldmægtig paa Nordre Birks Kontor ; ansat i Indenrigsministeriet , tillige Amtsfuldmægtig (Kbhvns Amt) ; Amtmand over Hjørring Amt , over Svendborg Amt fra Formand i Repræsentantskabet for Sydfyenske Jærnbaneselskab og for Svendborg Bank. Adresse : Svendborg. WEDELL-WEDLLSBORG Vilhelm Baron, Kammerherre, SK.DM.p.p.; f. 6. Dec i Odense; Søn af Generalløjtnant, Baron Joachim Wedell-Wedellsborg (død 1860) og Hustru Gregersine f. Juel; gift m. Louise f. Komtesse Schul in (død 1904). Student (privat dimit.) 1845; cand. jur. 1851; Kancellist i Ministeriet for Slesvig 1852; slesvigsk juridisk Eksamen 1852; Herredsfoged i Husby or Ny Herreder 1853; Amtmand over Flensborg Amt , over Hjørring første Gang paa Charlottenborg Udenl. Ordner: Gr.Fr.; Pr.Kr.: R. St.A.; R.St.Stan.; S.H.E.; Tun.N.T. Adresse: Hortensiavej 12, WEGENER J C Overjordemoder FM. i Guld: f. 31. Okt. i ; Datter af Partikulier C G Clausen og Hustru Johanne f. Christensen; gift m. Fuldmægtig Tobias Emanuel Martin Wegener (død 1365). Overjordemoder ved Den kgl. Fødselsstiftelse. Adresse : Amaliegade 25, WEGENER Ludvig Sekretær; f. 2. Maj 1847 i Odense; Søn af Amtmand, Kammerherre J H Wegener (død 1865) og Hustru f. Brock (død 1887); gift 1. Gang m. Juliane Karen Andrea W. (død 1875), Datter af Etatsraad Bagge (død 1895) og Hustru f. Rejersen (død 1895), 2. Gang m. Alma Magdalene Olivia W., f. 11. Febr. 1854, Datter af Grosserer Jacobs (død 1900) og Hustru f. Jørgensen (død 1905).

15 Weg 454 Landbrugskandidat 1869; Ejer af ' Grønnegaard ved Gladsaxe; Assistent, i i Industriforeningen; Forstander for ; Jærnbanetrafikken i Kbhvns Frihavn; Sekretær ved Foreningen til den ædle i Hesteavls Fremme. üdenl. Orden: S.V. Adresse ; Colbiørnsensgade 12. WEGMANN Bertha Malerinde, FM. i, Guld: f. 18. Dec. i Soglio i Schweiz: Datter af Overforstinspekiør L E Wegmann (død 1870) og Hustru Catarina l. Mini (død 1857); ugift. Kom 5 Aar gammel til ; Elev af F Heisted, H Buntzen og F C Lund, Ophold i München ; udstillede første Gang paa Charlottenborg Hovedværker: En Kunstners Kvistkammer (1883); Moder med sit Barn i en Have (Nationalgalleriet i Stockholm) ; Højsommer, ung Moder med sine Børn i en Kornmark (Kunstmuseet i Breslau); Portrætter af Kunstnerindens Søster (1882): Etatsraad Melchior (1384) og Otto Bache (1896, Kunstakademiet): Kammerherre Meldahl (Frederiksborgmuseet); Professor Julius Thomsen (universitetet); Pastor Olfert Richard (K. F. IJ. M.s Bygning); P B Lange-Muller (Frederik&borgmuseet). Adresse: V.-Voldgade 86, WEHL Christen Bankdirektør; f. 23. Det' i Ertebjerg paa Als; Søn af i Landmand Jørgen Weh I (død 1888) og Hustru f. Clausen (død 1879) ; gift m. Thora Emilio W., f. 20. Maj 1865 i, Datter af Partikulier O Larsen og Hustru f. Hansen (død 1899). I Handelslære i Sønderborg; Examen fra Grüners Handelsakademi 1868; Bogholder og Korrespondent hos Jørgen Jensen ; ansat i Kbhvns private Laanebank som Bogholder og derefter som Direktør. Sognerevisor i Gjentofte Kommuno Adresse : Villa Tandslet, Fredensvcj 28, Charlottenlund. WEIBEL Frederik Overtoldsinspektør, R. DM.p.p.; f. 4. April 1854 i Aarhus; Søn af Bødker Andreas Weibel og Hustru f. Madsen; gift m. Clara Emilie f. Løhr, f. 16. Okt. i Gøteborg. Ansat ved Toldvæsenet 1868; Toldmedhjælper i Aalborg 1875; Toldassistent i 1876: Assistent i Generaldirektoratet for Skattevæsenet 1877, Fuldmægtig og Ekspeditionssekretær sammesteds 1890; Toldinspektor i 1891; Toldinspektør ved Kbhvns Frihavn 1894; Overtoldinspcktør fori Østifterne fra Udenl. Orden: S.N. Adresse: Østerbrogade 7 B, WEIEN Hans Grosserer, R.; f. 20. Nov i Fredericia; gift m. Johanne Caroline Dorothea W.. f. 14. April i Oldelsloe. Firma: Mohr & Weien. Medlem af Grosserer-Societetets Komité og af Sø- og Handelsretten. Adresse : Havnegade 15. WEIHE L Kaptajn; f. 17. Marts 1849 i Kallundborg; Søn af Købmand Edv. Weihe (død 1873) og Hustru f. Petersen (død 1899); gift m. Margrethe Angelica W. f. P.7. Jan. i : Datter af Kaptajn F v. Bodin (død 1903) og Hustru Margrethe f. Petersen (død 1903). Kaptajn uden for Nummer i Fodfolkets Forstærkning; Indehaver af Dansk Lakfernisfabrik ved L. Weihe fra Medlem af Bestyrelsen for Selskabet De danske Forsvarsbrødre i fra 1889; Næstformand 3899, Formand fra Adresse : Langgade 49, WEIMANN Wilhelm Minister for Handel og Søfart; f. 28. Nov i Odense; Søn af Købmand Johann Weimann (død 1899) og Hustru Johanna f. Seedorff (død 1908); ugift. Student (Odense) 1883; cand. jur. 1892; ved Handelen s. A.; Overretssagfører i 1897; udsendt dansk Vicekonsul i Chicago 1898; fung. Konsul i New York 1900; Generalkonsul i Hamborg 1901: Minister for Handel og Søfart fra 1909; Minister ad interim for offentlige Arbejder Adresse: Nøjsomhedsvej 15. WEIS A P Teaterchef, RDM.; f. 30. Okt i : Søn af Departementschef Carl Weis (død 1872) og Hustru f. Sehönheyder; gift m. Helga Marie W., f. 25. Marts i, Datter af Overretssagfører H Klein. Student (Schneekloths Skole) 1871; cand. jur. 1877: Assistent i Kultusministeriet 1879, tillige Assistent ved Kobberstiksamlingen 1880: Fuldmægtig og Kasserer i Kultus-ministeriet 1888, Kontorchef 1892; kst. Chef for Det kgl. Tea'ter fra Medlem af Ny Carlsbergfondefs og Ny Carlsberg Glyptoteks Bestyrelser; i Direktionen for De forenede Skoler: Medlem af Bestyrelsen for Det kgl. danske Musikkonservatorium, af Udvalget for danske Skolebørns Fælleslege (til 1909) og af Statens Komité til Understøttelse af Bogsamlinger. Adresse: Jahnscnsvej 15, Gjentofte. WEIS Frederik Professor ved Landbohøjskolen, Dr. phil.; f. 28. Nov i Beder ved Aarhus; Søn af Kreaturhandler J P Weis (død 1890) og Hustru f. Jensen,

16 455 Wer Student (Aarhus) 1890; map:, scient. (i Plantetysiologi) 1897; Assistent paa Carlsberg Laboratoriet 1898; Dr. phil. (Studier over protcolytiske Enzymer i spirende Byg) 1902; 1904 Docent i Bakteriologi og 1905 Professor i Plantefysiologi ved Landbohøjskolen. I Bestyrelsen for Dansk Botanisk Forening; Medstifter af og Næstformand tidligere Formand for Frisindet Ungdom; Formand for Studentersamfundets Korrespondanceudvalg; Medlem af Bestyrelsen for den radikale Vælgerforening paa Frederiksberg og af Kbhvns Amts Skoleraad. Har sammen med Johs. Schmidt skrevet : Bakterierne, naturhistorisk Grundlag for det bakteriologiske Studium; sammen med P E Müller Studier over Skov- og Hedejord I-II; Udgiver f. T. (i Subskription) Livet og dets Love. Adresse : Vodroffplads 2, WEISS Wilhelm Kaptajn, R.DM.p.p.; f. 28. Mai 1833 i ; Søn af Nysølvfabrikant E W Weiss (død 1844) og Hustru f. Brønnum (død 1847); ugift. Frivillig i Krigen ; deltog hl. a. i Kampene ved Fredericia og Isted; Løjtnant 1850; Chef for 1. Bat, 1. Komp. i Slaget ved Sankelmark 1864: Forretningsfører for H C Drewsens Kgl. Hof-Elektropletfabriks Udsalg Formand valgt for Livstid for 1. Infanteri Regiments Forening af 1864; Medicin af Selskabet De danske Vaabenbrødres Kontrolkomité i c. 15 Aar. Udenl. Orden: R.St.Stan. Adresse : St, Annæ Plads 13, WEITEMEYER Carl Klejnsmedemester, R.: f. 21. Aug i ; Søn af Mekanikus Ludvig Weitemeyer (død 1886) og Hustru f. Zimmer (død 1903); gift m. Anna Auguste f. Jensen, f. 31. Jan. i Direktør for Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening: Medlem af Arbejdsraadet og af Haandværkerbankens Bestyrelse; Kasserer for Rejsestipendieforeningen. Adresse : Nørrebrogade 50, WEITEMEYER Harald Professor; f. 12. Febr i ; Søn af Mekanikus Ludvig Weitemeyer (død 1886) og Hustru f. Zimmer (død 1903); gift m. Amalie f. Weitemeyer, f. 4. April i Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1865; mag. art. 1872; Professor 1909; Udgiver af 3. Udgave af Traps Danmark ; Medarbejder ved Salmonsens Leksikon. Har udgivet : Geografisk Haandbog (1886); Le Danemark, public avec le concours de savants danois (1889); Haandbog i Verdenshistorien ( ); Emner og Kuriositeter fra Columbus- Tiden (1892). Adresse; Erik Menveds Vej 2, WELDING Chr. Sognepræst; f. 19. Juni 1858 i Viborg: Søn af Stiftsprovst F P Welding og Hustru f. Kruse; gift m. Gerda W.. f. 26. Nov. i, Datter af Biskop Skat Rørdam (død 1909) og Hustru f. Hauch. Student (Roskilde) 1876: cand. theol. 1883; Kateket ved Helligaandskirken 1884; Sognepræst i Søllested 1886, i Vejlby 1892; residerende Kapellan ved Holmens Kirke i 1895; Sognepræst ved Vor Frelsers Kirke fra Formand for Vor Frelsers Kirkes Menighedspleje; i Bestyrelsen for Sygcplejeforeningen for Krist ianshavn; Formand for Skolekommissionerne for Baadsmandsstrædes og Prinsessegades Kommuneskoler, for Direktionen for Døtreskolen paa Krsthvn og for Asylskoleselskabets Skolefond.. Adresse : Overgaden n. V. 39, WENCK Henrich Professor, Arkitekt, R, DM.p.p.; f. 10. Marts 1851 i Aarhus: Sen af General å la suite H T Wenck (død 1885) og Hustru f. Pacht; gift m. Helga Thyra Fanny W., Datter af Grosserer J Gram. Elev af Kunstakademiet ; Akademiets lille Guldmedalje 1878; Arkitekt ved Statsbanerne; Medlem af Kunstakademiet og af Akademiraadet. Har bygget: Østhanegaarden, Godsbanegaarden og den nye Hovedbanegaard i ; den nye Postgaard ved Tietgensbroen; Forbrændingsanstalten paa Frederiksberg; Posthuset i Sorø: Hammelbanens Banegaard i Aarhus; Nyborg-Svendborg Jærnbanens Banegaarde i Nyborg og Svendborg: Vestbanegaarden i Varde; Banegaardene i Helsingør, Korsør, Storehedinge, Ebeltoft, Esbjerg, Herning, Horstebro og Nørre-Sundby; det Holmbladske Gravkapel ved Nathanaelskirken. Udenl. Ordner: Gr.Fr.; M.Gr.; Pr. R.Ø. Adresse : Baggersvej 1, Charlottenlund. WERNER J Overretssagfører; f. 15. Okt paa Frederiksberg; Søn af Grosserer T Werner: gift m. Ellen W., f. 5. Jan i Student 1885; cand. jur. 1891; Overretssagfører Medlem af Bestyrelsen for Akts. C Olesen, for Dampskibsselskabet Heimdal, for de danske Svovlsyre- cg Superlosphatfabrikker og for Akts. Joseph Levin & Co.; Formand i Bestyrelsen for Vandkur-, Brønd- og Søbadeanstalten ved Klampenborg; Medlem af Spgneraadet for Lyngby-Taar-

17 Wer 456 bæk Kommune: Kasserer for Taarbæk Kirke; Formand for Taarbæk Grundejerforening; i Bestyrelsen for Radérforeningen. Adresse: Bredgade 56, WERNER J W Ingeniør, R.; f. 18. Marts 1854 i ; Adoptivsøn af Købmand J W Werner; gift m. Anna Kirstine f. Thorkilsen, f. 23. Aug. 1 Vejle. Polyt. Adgangseks. 1872; cand. polyt. 1879; Formand for Entreprenørforeningen, tidl. for Pensionskassen for Medlemmer af Dansk Formandsforening; Medlem af Forretningsudvalget for Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening. Adresse : V-Boulevard 47, WESENBERG-LUND Carl Dr. phil.: f. 22. Dcc i Søn af Skibsfører C T V Lund (død 1870) og Hustru Nanna f. Wesenberg; gift ni. Jenny W.-L. f. Knudsen, f. 11. Okt. i Hillerød. Student. (Frederiksborg) 1887; mag. scient. 1893; Assistent ved Undervisningen paa Landbohøjskolen 1894: Universitetefs Guldmedalje 1895; Deltager i Ingolfekspeditionen; Leder af Universitetets biologiske Ferskvands- Laboratorium ved Furesøen, oprettet 1905; Dr. phil. (Danmarks Rotifera I) Har udgivet: De danske Søers Plankton 4 ( ); Medudgiver af Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und Hydrographie, Leipzig, hvori Stationens Arbejde publiceres. Adresse : nillerød. WESSEL Herman Købmand, østerrigungarsk Konsul for Jylland; f. 9. Febr i Odense. Har drevet Forretning i 40 Aar. Udenl. Orden : Ø.J.Kr. Adresse : Aalborg. WESSEL Peter M fh. Generalkonsul; f. 27. Sept i Svendborg; Søn af Toldassistent H H Wessel. Firma: Wessel, Duval & Co. (New York og Sydamerikas Vestkyst) Udvandrede til Chile 1865; i Lære i en Bank i Valparaiso 1866: Direktør for en Bank og et Handelshus i Bolivia ; Direktør for Salpeterværker og Jærnbaner; byggede den første Jærnbane fra Antofagasta til Bolivia over Andes-Bjergene; indtraadte i Firmaet Hemenway & Co. af Valparaiso-Boston, som senere overgik til Wessel, Duval & Co. Hjemvendt til.danmark Fh. Generalkonsul for Chile. Adresse: Stensbygaard pr. Stensved. WESTENHOLZ Aage Direktør, R.; f. 18. April 1859 paa Mattrup; Søn af Etatsraad Regnar Westenholz og Hustru Mary f. Hansen; gift m. Bilen W., Datter af Godsejer Wm. Hansen Grut. Student (privat dimit.) 1877: cand. phil. 1878; cand. polyt. 1884; Bestyrer af et Teglværk ved Bangkok 1886; Ingeniør, senere Direktør for Bangkok Sporveje ; Kaptajn i den siamesiske Sømineafdeling 1893; Entreprenör og Ingeniør i Bangkok ; Medlem af Bestyrelsesraadet og administrativ Direktør for The Siam Electricity Co. ltd., Bangkok fra Oprettede 1908 Corps Westenholz i Adresse : Bangkok. WESTENHOLZ R A Godsejer; f. 5. Febr paa Matrup; Søn af Etatsraad Regnar Westenholz og Hustru Mary f. Hansen; gift m. Ulla f. Grut. f. 14. Juni i Associe i Firmaet Brødrene Westenholz i London i c. 20 Aar; Ejer af Matrup (udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser A.fd. V Provins-Register). Fh. Præsident for Danmarks Agrarforening; Medlem af Skanderborg Amtsraad Adresse : Matrup pr, Brædstrup. WESTERGAARD Albert Bankdirektør: f. 23. Okt i Flensborg; Søn af Intendant A V Westergaard (død 1865) og Hustru Christine f. Demant; gift m. Vilhelmine Harhorn f. Weiaholt. Exam. jur 1878: Sagfører i Skamlerborg ; Stifter af og adm. Direktør for Banken for Skanderborg og Omegn fra 1891; Overligningskommissær 1902; Medlem af Skanderborg Byraad : Formand for Skanderborg Grundejerforening til 1906; Stifter af og Formand for De danske Provinsbankers Forening fra Adresse : Skanderborg. WESTERGAARD Harald Professor ved Universitetet, Dr. polit.. R.D.M.; f. 19. April 1853 i ; Søn af Orientalisten, Professo'r N L Westergaard og Itustru f. Ryge; gift 1. Gang m. Thora Alvilda W. (død 1891), Datter af Etatsraad P F Koch; 2. Gang m. Lucie Bolette W., f. 4. Juli 1869 i Humble, Langeland. Datter af Pastor Ludvig Blædel (død 1869) og Hustru Thyra f. Nielsen (død 1894). Student (Metropolitanskolen) 1871; cand. mag. 1874; cand. polit. 1877; ansat i Statsanstalten for Livsforsikring 1880; Universitetets Guldmedalje 1881; Docent ved Universitetet Professor fra 1886; Dr. polit Medlem af Den antropologiske Komité, af Direktionen for Bikuben 1886 og for Kbhvns Brandforsikring 1895; Medlem af Forsikringsraadet 1904 og

18 45',' Wid af Invaliditetskommissionen; i Bestyrelsen for Lægeforeningens Boliger: anlæg i : i Bestyrelsen for rørende Grundes Afstaalse til Vand Formand for Forældreforeningen Dansk Ingeniørforening ; i Bestyrelsen for Kronprinsesse Louises Asyl og for Det kbhvnske Kirke- WESTERMANN A M T Professor ved Adresse: Vesterbrogade 38, lunds Legat- og Tontineforening; i Direktionen for Bibelselskabet for Dan i Bogense; Søn af Partikulier C Landbohøjskolen, R.p.p.; f. 5. Juni mark; Formand i Forretningsudvalget! H Westermann og Hustru f. Steentoft; for Foreningen til Fremme af Søndagens rette Brug og fra 1896 for Det f. 18. Jan. i Liverpool, England, Dat gift m. Henrietta Jacobina f. Petersen, kbhvnske Kirkefond. ter af Koffardikaptajn Petersen. Har foruden en Række Afhandlinger Uddannet ved Landbruget fra sit 16. i danske og udenlandske Tidsskrifter Aar; Overforvalter paa Rosvang 1873; skrevet: Mortalität und Morbililät (1881 Bestyrer af Dronninggaard, F'rederikslund og Kaningaarden ved Holte 1876; -82); Fra Forargelse til Tro (1885): Landbefolkningens Dødelighed (sammen med M Rubin) (1886); Læretøreksamen 1885; Student 1886; eand. Landbrugseksamen 1883; Landinspekbog i Statistikens Teori (1890); Ægteskabsstatistik (sammen med Af Rubin) ved Landbohøjskolen 1888, Professor phil. 1887; Lærer i Landbrugsøkonomi (1890); Den ældre Nationaløkonomis fra Opfattelse af det sociale Spørgsmaal (18%); Indledning til Studiet af Nationaløkonomien (18 1); Forelæsninger Formand for Frøkontrolkommissionen og for De samvirkende Landboforeninger i Sjællands Stifts Udvalg for Plan over Nationaløkonomi (1908); i..verdenskulturen " ; Evropas økonomiske og teavlen ; Medlem af Det kgl. danske sociale Udvikling (1908): Det Landhusholdningsselskabs Bestyrelsesraad og af Statens Planteavlsudvalg; 19. Aarhundredes økonomiske Udvikling (1910). Vicepræsident for Foreningen Do danske Atlanterhavsøer fra 1902; Formand Adresse: Scherfigsvej 3, for Jordboniieringsmændene i Frederiksberg Kommune; Metllem af Frede WESTERGAARD Niels Kommunaldirektør; f. 5. Mai 1865 i Odense; Søn riksberg Kommunes Grundtakstkommission; Redaktør af Atlanten fra 1904 af Intendant A V Westergaard og Hustru f. Demant: gift m. Fanny Eleonora Augusta f. Gundorph, f. 5. Juni ; Medudgiver af Landmandsbogen i Udenl. Ordener: F.M.A.; F.Æ.L.; Student (Fredericia) 1882: cand. jur N.St.O. 1888: Overretssagfører 1893: 1891 Fuldmægtig, Kontorchef i Studenter WESTH Th. Claudi Ingeniør; f. 1. Adresse : Amalievej 4, samfundets Retshjælp, siden Medlem af Febr paa St. Hallegaard ved dens Bestyrelse; Inspektør ved Frederiksberg Fattigvæsen og Hospital 189P Allinge; Søn af Proprietær Westh; gift m. Katrine f. Bräsch. Direktør for Frederiksberg Forsørgelses- og Hospitalsvæsen 1904 og for Freter paa Pandebjerg til 1893; Leder af Landbrugskandidat 1891: Avlsforvalderiksberg Kommunes økonomiske Forvaltning; Kommunaldirektør fra 1907; og Mergelvæsen: Det radikale Venstres Det danske Hedeselskabs Mosekultur Medlem af Bestyrelsen for Polikliniken Kandidat ved Folketingsvalget i for Ubemidlede paa Frederiksberg. Skjernkredsen Adresse ; Tesdorpfsvci 23, Medlem af Bestyrelsen for Vilxirg Amts landøkonomiske Forening, Formand for dens Planteavlsudvalg: Næst WESTERGAARD Viggo Validbygningsdirektør; R.; f. 2. Juli 1849 i ; formand for Asmildkloster Landbrugsskole; Stifter af og fleraarig Formand Søn af Professor N L Westergaard og Hustru f. Ryge; gift m. Ingeborg for Jysk Forening for Naturvidenskab; Elise Karen f. Lutken-Janssen, f. 18. Formand for den radikale Venstreforening i Viborg. Marts paa Vestermølle pr. Skanderborg. Student (Metropolitanskolen) 1868: Har udgivet: 12 Aars Højmosekultur; Hesselvig Enggaard, samt Artikler eand. polyt. 1875; Ingeniørassistent ved Digebygningen paa Lolland , bl. a. i Hedeselskabets Tidsskrift og ved Udvidelsen af Nakskov Havn Landbrugets Ordbog. 79 og Helsingørs Havn , ved Adresse ; Viborg. Esbjerg Havn ; Havneingeniør i WIDNER Nils Svensk Pastor i, Esbjerg : Ingeniør af 1. Grad R.; f. 30. Sept i Vä i Sverrlg; under Vandbygningsvæsenet ; gift m. Ruth f. Liljekrantz, f. 6. Febr. Formand for Esbjerg Havneraad i Kristianstad i Sverrig Medlem af Esbjerg Byraad Formand for Svenska Kyrkoförenin. 1905; Vandbygningsdirektør fra 1906; gen; Medlem af Bestyrelsen for Svenska Understödsföreningen, Svenska Opmand i Taksationskommissionen ved- Ko-

19 Wie 458 loniens Poliklinik för obemedlade og Sveska Föreläsningsiöreningen i Kbh. Adresse: Østerbrogade 150. WIED Gustav Forfatter; f. 6. Marts 1858 paa Holmegaard ved Nakskov; Søn af Proprietær C A Wied og Hustru Cathrine f. Boesen; gift m. Alice W., f 7. Juli paa Høgholt, Datter af Godsejer Fr. Tutein og Hustru f. Ørtoft. I Boghandlerlære; Student; Journalist; Huslærer i Jylland, Timelærer i Litterære Arbejder: Silhuetter (1891); Menneskenes Børn (1894) j Lystige Historicr (1895); Erotik (1896); Satyrspil (1897); Slægten (1898); Første Violin (1898); Livsens Ondskab (1899); Thummelumsen (1901); Skærmydsler (1901); Den gamle Pavillon (1902); Knagsted (1902); Byens Stolthed (1903); Dansemus (1905) j Det svage Køn (1906); Banke Viljer (1907); Kærlighed; Cirkus Mundi; Fædrene æder Druer. Adresse: Kastellet, Roskilde. WIED John Fabrikant, R.; f. 14. Febr. i 1855 paa Holmegaard pr. Nakskov; Søn af Proprietær C A Wied og Hustru Cathrine f. Boesen; gift m. Amalie f. Winge, f. 11. Juni i Aarhus. Søofficersaspirant ; i Handelslære og paa Handelskontor ; polyt. Adgangseks. 1878; cand. polyt. 1884; Ingeniørassistent ved Anlæget af Nakskov Sukkerfabrik 1881, ved De danske Statsbaner 1883, under Frederiksberg og Kbhvns Kommuner ; samtidig kst. Assistent ved Kbhvns Brandvæsen: Maskinfabrikant og Jærnstøber i Aarhus (Firma S Frichs Efterflg.) fra Formand i Bestyrelsen for Aarhus elektriske Sporvej; Medlem af Bestyrelserne for Aarhus tekniske Skole og Aarhus Teater; Formand for Landsudstillingens Dommerkomité Adresse: Villa Arnak pr. Aarhus. WIEHE Emma Skuespillerinde; f. 30. Juni 1865 i Hørsholm; Datter af Skuespiller Heinrich Albrecht (død 1890) og Hustru Marie f. Jensen (død 1890): gift m. Skuespiller Jacques Wiehe (se denne). Debuterede paa Kasino 1882; siden 1884 Skuespillerinde ved Dagmarteatret og Kasino. Boller: Britta i Huldrebakken; Lisbeth i Søndag paa Amager; Azuslne i Luftens Datter; Désiré i Fromon t jun. & Risler sen.; Asta i En frelsende Engel; Bésangére i Odette; Solveig i Per Gynt; Rikke Futterup i Landsoldaten; Sväva i En Handske; Signe i en Fallit; Claire i Fabrikanten; Jeanneton i Grevinden og hendes Søskendebarn; Lydie i Kampen for Tilværelsen; Paula og Fru Selby i Et Sølvbryllup; Morgiane i Aladdin, m. fl. Adresse: N-Voldgade 29. Sommerbolig: Hellebæk. WIEHE Jacques Skuespiller; f. 23. Juni 1860 i : Søn af Skuespiller Wilhelm Wiehe (død 1884) og Hustru Ida f. Adami; gift m. Skuespillerinde Emma Wiehe (se denne). Elev af Det kgl. Teater; optraadte første Gang paa Det kgl. Teater 1884 som Bernardo i Hamlet; senere ved Folketeatret, Casino og navnlig Dagmarteatret). I Bestyrelsen for Sknespillerforeningen. Roller : Svend Gønge i Gøngehøvdingen; Peter i Capriciosa; Maurice i Vore Venner; Jens Daglykke i Landsoldaten; Dr. Jos«; Ohemineau i Kampen for Tilværelsen; Viderik i Et Folkesagn; Lord Barberley i Charleys Tante: Hermansen i en Martyr; Celimare i den kære Celimare; Jensen i Familien Jensen; Champignac i Sommerfugleliv: Godfroid i Sovevaggonen; Marcinelle i Et Pidskesmæld: Dupont i Loute; Svend Cramer i Tante Cramers Testamente, m. fl. Adresse : N-Voldgade 29, Sommerbolig: nellebæk. WIEHE Wilhelm Skuespiller; f. 10. Febr i Kristiania; Søn af kgl. Skuespiller Wilhelm Wiehe (død 1884) og Hustru f. Adami; gift 1. Gang m. Charlotte f. Hansen (Ægteskabet opløst), 2. Gang m. Augusta f. Blad (Ægteskabet opløst). Debuterede paa Det kgl. Teater som Jørgen i Erik og Abel; senere Skuespiller ved Privatteatrene, navnlig ved Dagmarteatret. Hovedroller: Einar Tambeskjælver i Hakon Jarl: Lorenzo i Romeo og Julie; Tordenskjold: Ejgil Sökonke i Stærkodder; Othello; Den Pukkelryggede; Henning Tondorf; Antonio i Balkonen; Minister Raimond i Badet i Dieppe; Sannæs i En Fallit; Karudatta i Vasantasena; o. m. fl. Adresse: Petersborgvej 2, Sommerbolig : Hellebæk. WIEHE-BERENY Charlotte Skuespillerinde; f. 28. Ang. i ; Datter af Musiker J J G Hansen (død 1868) og Hustru f. Flor (død 1898); gift 1. Gang m. Skuespiller Wilhelm Wiehe (Ægteskabet opløst), 2. Gang m. Komponisten Henry Bereny, f. 1. Jan i Kasa i Ungarn. Uddannet ved Det kgl. Teaters Balletskole; debuterede ved Folketeatret 1890 som Frk. Nitouche. Optraadte under Verdensudstillingen i Paris 1900 paa Théåtre des Auteurs gais; Gæstespil bl. a. i London og (Casino, Folketeatret, Det ny Teater).

20 459 Wil Hovedroller: Hilda i Et Folkesagn; Unge Pjerrot i Den forlorne Søn; Gilberti; Frou-Frou; Den lille Dronning; Haanden. WIETH Clara Skuespillerinde; f. 23. April 1883 i : Datter af Heinrich Rasmussen og Hustru Caroline f. Brammer; gift m. Skuespiller ved Det kgl. Teater Carlo Wieth, f. 11. Dec i Uddannet ved Det kgl. Teaters Ballet og Elevskole; debuterede ßorn Tove i Holger Drachmanns Gurre 9. Febr. 1901; f. T. Skuespillerinde ved Dagmarteatret. Hovedroller; Puk i Skærsommernatsdrøm: Fantasus i Syvsoverdag- Marie i Niels Nielsen; Lille Dorrit; Caroline i De uadskillelige. Aabnede Det nye Teater 1908 med en Prolog af S Michaelis. Adresse: Vodroffplads 16, WIETH-KNUDSEN Asbjørn Dr. polit.; f. 8. Jan. 1878; Søn af Redaktør Niels Knudsen (død 1895). Student (Metropolitanskolen) 1897; Universitetets Guldmedalje 1900: cand. polit. 1902: Beregner i Mundus ; Studierejser i Tyskland, Frankrig og Schweiz ; Dr. polit. (Formerelse og Fremskridt) 1908: Kontorchef i det internationale Landbrugsinstitut i Rom fra Har skrevet 24 Afhandlinger i danske, tyske og franske Tidsskrifter om økonomiske, anthropologiske, politiske og militære Emner; Medarbejder ved København. Adresse : Institut International d'agriculture, Villa Umberto I, Rom. WIGGERS Laurits Skoleinspektør, Redaktør. R.: f. 30. Marts 1844 i Nyk.jøbing S.; Søn af Hattemager Morten Wiggers og Hustru Marie f. Larsen; gift m. Benedicte Othilia Lagertha \V., f. 4. Sept., Datter af Seminarieforstander, Etatsraad J Jensen og Hustru Francisca f. Comistabili. Skolelærereks. (Jonstrup) 1864: Lærer i ; Overlærer i Sakskjøbing , i Aarhus ; Inspektør for Hindegades Friskole 1887; Redaktør af Nationaltidende fra 1896: Formand for Højreforeningen i Maribo Amt til for Den konservative Klub i Aarhus og for Højres Arbejder- og Vælgerforening i 1890-i900; Translatør i Engelsk: Medlem af Højres Repræsentantskab: ca. 20 Aar Formand for Kbhvns Kreds af Danmarks Lærerforening og : i Bestyrelsen for Pædagogisk Selskab Adresse: Hindegade 4, WIINBLAD Emil Redaktør; f. 15. Maj 1854 i ; Søn af Skræddersvend B Wiinblad; gift m. Olga \V f. 5. Nov., Datter af Hattemager Ludwig (død 1878). Udlært som Bogtrykker; Typograf ved Socialdemokraten 1877, Redaktør 1881; fra samme Aar Medlem af Socialdemokratiets Hovedbestyrelse; Folketingsmand for Kbhvns. 12. Kreds fra Adresse; Nansensgade 71, WILDT Andreas Murermester; f. 23. Dec i Taarnby; Søn af Gartner A W Wildt; gift m. Agnes Augusta f. Nielsen. Svend 1878: Formand hos Murermester Axel Broe ; i Udlandet ; Formand og Konduktør hos A Broe ; selvstændig Forretning fra 1898; har bygget Fredens Kirkes Klokketaarn, Eliaskirken, Jostys Pavillon i Frdbg. Have samt talrige Arbejder boliger, Fabrikker o. a. private Bygninger. Voldgiftsmand i Kbhvns Murer- og Stenhuggerlav Repræsentant 1906, Oldermand 1910; Medlem af Arbejdsgiverforeningens Repræsentantskab Adresse: Østerbrogade 112, WILHJELM Johannes Maler; f.7. Jan paa Bartoftegaard ved Nakskov; Søn af Godsejer M H S Wilhjelm (død 1878) og Hustru Sophie f. Fasting (død 1908); gift m. Johanne Marie W., f. 11. Sept. 1870, Datter af Kaptajnløjtnant Kløcker (død 1885) og Hustru Karen f. Munk. Student 1887: cand. phil. 1888; studerede en Tid Polyteknik; Elev af Harald Foss, af Akademiet og af Krøyer paa Kunstnernes Studieskole: udstillede første Gang 1893 (Billeder fra Føhr). Medlem af Udstillings Komitéen fra Hovedværker: Et Frieri (1895; Kunstforeningen); Bøn om Regn (1896; Kunstmuseet): Vinhøst i Abruzzerno (1897); Altertavlen i Andreaskirkcn (Bespisningsunderet): Sommeraften (1904); Hjem over Heden (1908); FIskerbaadene i Fare (1909; Ribe Museum): Idyl paa Heden (1909; Kunstmuseet); Vejen til Golgatha (1909; Fjerritslev Kirke); En Samtale (1910). Ad-esse : Hollændervej 4. WILKENS Claudius Professor ved Universitetet, Dr. phil., R.; f. 28. Jan i Harte ved Kolding; Søn af Toldassistent J H Wilkens og Hustru f. Hinrichscn; gift m. Laura f. Engelbreth, f. 7. Okt. paa Nørregaard paa Lolland. Student (privat dimit.) 1864; mag. art. 1869; Dr. phil. (Erkendelsens Problem) 1875; 1883, Professor Formand i Fattigkommissionen Docent ved Universitetet paa

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister for Italien fra 1901. Udenl. Ordener:

Læs mere

Elm 106. Medlem af Bestyrelsen

Elm 106. Medlem af Bestyrelsen Dyb 102 billede); Korvinduet over Alteret i Helligaandskirken; Korvinduerne og Vin- Huet bag Orgelet i Viborg Domkirke m. fl.; Vinduet over Hovedindgangen til Raadhuset i Adresse : Ved Stranden 2, DYBDAL

Læs mere

Frederikke, f. "Westergaard, g. m. A. C. D., 18.12.38. Ah 206 Hans, eligeret Borger i Kolding, 28.12.04, 55 Aar (Elisabeth, f. Junghans).

Frederikke, f. Westergaard, g. m. A. C. D., 18.12.38. Ah 206 Hans, eligeret Borger i Kolding, 28.12.04, 55 Aar (Elisabeth, f. Junghans). 233 Daae, Dorothea Margrethe, f. Funcke. & e. Provst J. D., 11.2.00, 70 Aar (Svigersøn, J. T. Michelet). B 34 Jonas, cand. theol., 16.1.1792 i Bergen. B 14 Dachnetz, Søren, kgl. Fuldmægtig, 22.12.1791,

Læs mere

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT)

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) Kildeskriftselskabet tilbyder en lang række udsolgte eller vanskeligt tilgængelige bibliografier, arkivregistraturer og kildepublikationer

Læs mere

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt Reg. nr: 05047A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Cornelius, 1821-1901, højskoleforstander frimenighedspræst, og hustru Anne Kjerstine Appel, født Lorentzen, 1829-1869" Yderdatering: 1840-1901

Læs mere

Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger

Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger Johannes Aaby Svendsen Bavnet Aakirkeby Skoleinspektør 28.december 1909 1.august 1973 1974 Poul Aaby Svendsen Eskildsgade 9 Aakirkeby

Læs mere

THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN

THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN Thy har altid været noget for sig i Politik, mere konservativt end nogen anden Landsdel. Mens Venstre i de store Kampaar mellem Højre og Venstre Landet over

Læs mere

H ELSINGØR KIRKEGÅRD*

H ELSINGØR KIRKEGÅRD* N.E. 1964 Fig. 1. Helsingør kirkegård. Ligvognshuset i Nygade, opført 1824 efter tegning af tømrermester G. Ochsner (p. 547). H ELSINGØR KIRKEGÅRD* Allerede i sidste halvdel af 1500-tallet meldes byens

Læs mere

Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013)

Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013) Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013) En søn af præsten ved Aalborg Budolfi kirke blev omkring 1673 gift med en datter af præsten ved

Læs mere

Min oprindelse gennem min far.

Min oprindelse gennem min far. C. J. Kjærsgaards erindringer, del 1 AAA Skrevet 2005-2010, senest rettet 6. oktober 2011. Min oprindelse gennem min far. Min far Niels Julius Nielsen Kjærsgaard blev født den 14.august 1894 i Brylle ca.

Læs mere

Esther Aksel-Hansen Breve fra Petrograd 1917-1918

Esther Aksel-Hansen Breve fra Petrograd 1917-1918 1 Esther Aksel-Hansen Breve fra Petrograd 1917-1918 Det Kongelige Bibliotek i København: Ny Kgl. Samling 5244, quarto Komplet transskription med indledning

Læs mere

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014.

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014. 1 Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen 2 Kapitel 01: Indholdsfortegnelse. Indhold Kapitel 01: Indholdsfortegnelse.... 2 Kapitel 02: Forord.... 9 Bøger til senere gennemgang:... 11 Initialer og forkortelser...

Læs mere

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis Fortegnelse Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis m. fleres Samlinger af Kunstblade indeholdende ca. 700 danske Raderinger og Kobberstik, ca. 400 danske topografiske Blade, ca. 400 Portrætter, ca. 100 Haandtegninger

Læs mere

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Generation nr. 1 1. Olga Katrine Sofie Burchardt, født 30 jan 1883 i Roskilde Domkirke 1 ; død eft. 1950. Hun er datter af 2. Carl Vilhelm Burchardt og 3. Johanne

Læs mere

Slægtshistorie for familien BILS. Johann Carl Friederich Bils

Slægtshistorie for familien BILS. Johann Carl Friederich Bils Slægtshistorie for familien BILS. Johann Carl Friederich Bils Stamfader Johann Bils (1) blev født i Potsdam, Tyskland, omkring 1809, og første gang, jeg er stødt på navnet, er i folketælling 1845, hvor

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 København Antikvariat & Forlag Fiolstræde 34-36 1171 København K Tlf.:

Læs mere

16. Peter Lassen Schmidt.

16. Peter Lassen Schmidt. 16. Peter Lassen Schmidt. 7. generation (4.2) Peter Lassen Schmidt: 1893 - Født den1 aug., søn af Forpagter Christen Lassen Schmidt og Hustru Marie Margarethe, født Hansen i Hydewatt. 1893 - Døbt den 8

Læs mere

De tekniske skolers historie

De tekniske skolers historie De tekniske skolers historie Af WERNER RASMUSSEN Efter professor Roar Skovrnands foredrag den 1. april 1966 i det pædagogiske selskab om skolehistorien og det nyoprettede Institut for Dansk Skolehistorie

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

ET HUS I AMALIEGADE AF ALLAN TØNNESEN

ET HUS I AMALIEGADE AF ALLAN TØNNESEN ET HUS I AMALIEGADE AF ALLAN TØNNESEN Historiske Meddelelser Om København - Årbog 1981 Genoptryk i samarbejde med Ejerforeningen Amaliegade 13 B Et hus i Amaliegade I 1748 kunne det oldenborgske kongehus

Læs mere

Krigergrave og mindesmærker fra De Slesvigske krige i Sønderjylland

Krigergrave og mindesmærker fra De Slesvigske krige i Sønderjylland Krigergrave og mindesmærker fra De Slesvigske krige i Sønderjylland Registrering udført af Museum Sønderjylland Sønderborg Slot 2009-2013 Fotos af Holger Jørgensen og Verner Meier s. 2 Indledning s. 6

Læs mere

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL.

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. ULRICH MØLLER en nuværende Indehaver af Moldegaard, som i over 100 Aar har været i Familien Møllers Besiddelse, er født paa Moldegaard 27-2-1853 som No. 12 af 14 Søskende,

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 14 SEPTEMBER 1989 440 Indhold - Sivkrovej - dengang og nu 441 - Domænegårde i Nordslesvig 442 - Nationalitetsforhold

Læs mere

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992)

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-J ørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

1. januar 2012 Grundtvig Side 1 af 14. Grundtvigs far var Johan Ottesen Grundtvig, g.m. Cathrine Marie Bang, præst i Udby og Ørslev 1776-1813.

1. januar 2012 Grundtvig Side 1 af 14. Grundtvigs far var Johan Ottesen Grundtvig, g.m. Cathrine Marie Bang, præst i Udby og Ørslev 1776-1813. 1. januar 2012 Grundtvig Side 1 af 14 Grundtvigs far var Johan Ottesen Grundtvig, g.m. Cathrine Marie Bang, præst i Udby og Ørslev 1776-1813. Nicolai Frederik Severin Grundtvig, født 8. sept. 1783, var

Læs mere

INDHOLD. DEN ÆLDRE TID. Nordboerne tinder Vej til Amerika.

INDHOLD. DEN ÆLDRE TID. Nordboerne tinder Vej til Amerika. INDHOLD. i. DEN ÆLDRE TID. Nordboerne tinder Vej til Amerika. Nordiske Udflyttere fra Øer i Atlanterhavet (Grønland) er de første, *om finder Vej lil Amerika, Aar 1000 c. Kr. kiunmcri.fi/eneti9ittu Helleland

Læs mere