Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love"

Transkript

1 Side 1 af 20 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 BTL 199 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) [af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)] 1. Ændringsforslag Økonomi- og erhvervsministeren har stillet 38 ændringsforslag til lovforslaget. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 28. marts 2007 og var til 1. behandling den 10. april Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervsudvalget. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 5 møder. Høring Udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og økonomi- og erhvervsministeren sendte den 7. december 2006, den 24. januar 2007, den 1. februar 2007 og den 7. februar 2007 disse udkast til udvalget, jf. alm. del bilag 82, 114, 122 og 129. Den 30. marts 2007 sendte økonomi- og erhvervsministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget. Teknisk gennemgang Den 15. maj 2007 afholdtes en teknisk gennemgang af lovforslaget med udgangspunkt i udkast til bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincippet og risikostyring ved økonomi- og erhvervsministeren og embedsmænd fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra: Lennart Lynge Andersen, Handelshøjskolen i København, Dansk Landbrug og LandboUngdom, Finansrådet, Forbrugerrådet, Forsikring & Pension, Bjørn Hansen, Gentofte, Håndværksrådet, KommuneKredit, Kommunernes Landsforening og Realkreditrådet.

2 Side 2 af 20 Økonomi- og erhvervsministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget. Deputationer Endvidere har følgende mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget: Dansk Landbrug og LandboUngdom, Håndværksrådet, Finansrådet, Forbrugerrådet, Forsikring & Pension og Realkreditrådet. Spørgsmål Udvalget har stillet 71 spørgsmål til økonomi- og erhvervsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. 3. Indstillinger og politiske bemærkninger Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af SF og EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag. Venstres, Socialdemokratiets, Det Konservative Folkepartis og Det Radikale Venstres medlemmer af udvalget udtrykker tilfredshed med den indgåede aftale om de særligt dækkede obligationer (SDO), som danner baggrund for lovforslaget, som er fremsat af økonomi- og erhvervsministeren. Forligspartierne er tilfredse med, at aftalen betyder et øget udbud af finansielle produkter til boligfinansiering, ligesom der vil komme et øget antal låneudbydere, når også andre end realkreditinstitutioner får mulighed for at udstede SDO-lån med pant i fast ejendom. Samtidig er forligspartierne tilfredse med de skærpede danske forbrugeroplysningskrav, som aftalen vil medføre. Det betyder bl.a. indførelsen af et oplysningsskema, som låneudsteder skal udarbejde sammen med låntager. Skemaet skal sikre, at låntager modtager objektive oplysninger som f.eks. lånets årlige omkostninger i procent og bliver oplyst om alternative lånetyper, herunder traditionelle realkreditlån. Indfrielsesmuligheder skal være kendt for låntager inden aftalens indgåelse. Herudover finder forligspartierne det nødvendigt at præcisere: At det er forligspartiernes forventning, at der, ligesom det i dag er praksis, vil være adgang til låneindfrielse i låneaftalerne også for de nye SDO-lån. Det er i dag standardvilkår i låneaftaler, at forbrugerne har adgang til at kunne opsige boliglån. Indfrielse af SDO-lån skal ske på rimelige vilkår, og efter en praksis, der ikke afviger fra de vilkår, der kendes for boliglån i dag. Det vil sige, at indfrielse kan ske ved opkøb af bagvedliggende obligationer eller ved en kurs, der ikke afviger væsentligt fra kurs 100, bl.a. af hensyn til rentetilpasningslignende produkter. Såfremt lånet ikke er knyttet til børsnoterede obligationer, vil indfrielse kunne ske til pari. Hvis dette mod forventning ikke skulle blive tilfældet, er forligspartierne, jf. også ministerens tilkendegivelser, parat til at gennemføre den nødvendige lovgivning. At renten på variabelt forrentede SDO-lån mod pant i fast ejendom ikke kan ændres vilkårligt, men f.eks. skal følge udviklingen i en referencerente som f.eks. CIBOR, og at vilkårene for renteændringer skal fremgå klart af låneaftalen. At renten på lånet i forhold til det på lånetidspunktet aftalte ikke kan ændres med henvisning til, at der skal stilles supplerende sikkerhed for de bagvedliggende obligationer. At låneaftaler med pant i fast ejendom efter sædvanlig praksis ikke kan opsiges fra kreditors side, med mindre der sker misligholdelse fra låntagers side. Således kan kreditor som standardvilkår forlange lånet indfriet i tilfælde af manglende betaling af renter og afdrag, eller hvis væsentlige dele af pantet rives ned og ikke erstattes af anden sikkerhed m.v., som det fremgår af Justitsministeriets pantebrevsformularer.

3 Side 3 af 20 Såfremt der bliver tale om en markedsudvikling, der ikke harmonerer med ovenstående forhold, vil forligspartierne være klar til at justere i lovgrundlaget. Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget tilslutter sig forligspartiernes politiske bemærkninger og ønsker herudover at tilkendegive, at partiet har været skeptisk i forhold til at ændre de nuværende regler for boliglån, som DF hidtil har set som verdens bedste lånesystem. DF har været meget bekymret på forbrugernes vegne og i særdeleshed for de forbrugere, som har en mindre god økonomi. Derfor lægger vi vægt på gennemsigtigheden på markedet. DF tilslutter sig aftalen, da det er vores overbevisning, at der er taget en række skridt i den rigtige retning i forhold til det oprindeligt skitserede forslag. DF opfordrer til, at der fortsat arbejdes med at sikre en høj grad af gennemsigtighed for forbrugerne. Det kan eksempelvis ske ved, at rentemarginalen oplyses, således at den samlede rentebetaling opdeles i den egentlige rente og bankens rentemarginal. Et mindretal i udvalget (SF og EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme hverken for eller imod de stillede ændringsforslag ved 2. behandling. Socialistisk Folkepartis og Enhedslistens medlemmer af udvalget er imod det foreliggende lovforslag, da det reelt underminerer den danske realkredittradition med dennes relativt let gennemskuelige og billige bolig- og erhvervslån. Lovforslaget giver banker mulighed for at udstede særlige SDO er, som i praksis er realkreditobligationer med en større mulighed for alternativ sikkerhedsstillelse og efterfølgende større fortjeneste. En hovedbegrundelse for lovforslaget er at skabe øget konkurrence. Men ved at give bankerne en stærkere position på markedet, vil der formentlig i stedet ske det modsatte. Alle har formentlig en bankkontakt, og med bankernes nye mulighed for udstedelse af boliglån får de hermed en helt central rolle omkring fuld långivning til boliger. Bankernes sælgere, som af mange kaldes og opfattes som rådgivere, vil i praksis blive dem, der vejleder helt almindelige boligejere om boligfinansiering, og de vil have den konkurrencefordel at være først med at kunne præsentere en række nye låneprodukter og lånesammenstillinger, som kun få vil have en reel mulighed for at gennemskue. SF og EL tror på, at bankerne er dygtige nok til at udnytte denne fortrinsstilling til fordel for bankernes overskud og bankernes ejere. Taberne bliver de almindelige boligejere, som får en dyrere boligfinansiering. Endelig indeholder lovforslaget også i 11 væsentlige ændringer af kursgevinstloven. SF og EL er selvfølgelig indstillet på, at kursgevinstloven skal tilpasses, når der sker ændring i markedet for lån i fast ejendom, men ændringerne i lovforslaget går langt ud over de ændringer, der er nødvendiggjort af indførelsen af SDO er. Således indføres der nu generelt fradrag for kurstab på lån hos selskaber, selv om lånene opfylder mindsterenten, og der skabes således skattefri kursgevinst hos kreditor. Skatteministeren har i besvarelsen af spørgsmål 13 oplyst, at denne ændring skyldes hensynet til EU s statsstøtteregler, men dette fremgår ikke af lovforslaget, som det burde. Selv om lovforslaget indeholder værnsregler for den mest åbenbare spekulation i fradragsreglen, betyder de foreslåede regler en øget adgang til fradrag for kurstab. Desuden betyder de mange forslag til ændringer af kursgevinstloven, at kursgevinstloven bliver yderligere kompliceret. Der er ikke forsøgt at lette administrative byrder hos låntagerne ved at koordinere de regnskabsmæssige og skattemæssige principper for tidspunkterne for udgiftsføring af låneomkostninger og kurstab, og denne del af lovforslaget forøger derfor de administrative byrder for erhvervslivet. Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. 4. Ændringsforslag med bemærkninger

4 Side 4 af 20 Ændringsforslag Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med udtagelse af SF og EL): Til 1 1) I den under nr. 2 foreslåede 16 f affattes stk. 4 således :»Stk. 4. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om, 1) hvilke aktiver det långivende pengeinstitut eller realkreditinstitut kan placere indkomne betalinger i, indtil afregning finder sted, og 2) det långivende pengeinstituts eller realkreditinstituts kontrol af adskillelse og afregning til det udstedende pengeinstitut eller realkreditinstitut.«[bemyndigelse til Finanstilsynet til at fastsætte regler om det långivende instituts placering af indkomne betalinger samt kontrol og afregning til det udstedende institut i forbindelse med fælles funding] 2) I den under nr. 3 foreslåede 120 b indsættes i 2. pkt. efter»porteføljen i en serie«:»eller gruppe af serier«. [Præcisering af regel om videregivelse af oplysninger ved fælles funding] 3) I det under nr. 4 foreslåede 152 c, stk. 1, nr. 6, udgår 4. pkt., og i stedet indsættes:»grænsen på 15 pct. gælder for det samlede engagement med kreditinstitutter efter dette nummer og nr. 7. Tilgodehavender, der opstår i forbindelse med terminsbetalinger på og indfrielser af lån sikret ved pant i fast ejendom, indgår ikke i grænsen på 15 pct.«[præcisering af, at 15-pct.-grænsen gælder samlet for aktiver omfattet af 152 c, stk. 1, nr. 6 og 7] 4) Det under nr. 4 foreslåede 152 c, stk. 1, nr. 7, affattes således:»7) Øvrige ikkeefterstillede tilgodehavender hos og garantier stillet af kreditinstitutter som nævnt i nr. 6. Det er en betingelse, at den værdi, som disse tilgodehavender og garantier indgår med, ikke overstiger 15 pct. af den nominelle værdi af udsteders udestående særligt dækkede obligationer. Grænsen på 15 pct. gælder for det samlede engagement med kreditinstitutter efter nr. 6 og dette nummer. Tilgodehavender, der opstår i forbindelse med terminsbetalinger på og indfrielser af lån sikret ved pant i fast ejendom, indgår ikke i grænsen på 15 pct.«[præcisering af, at garantier stillet af kreditinstitutter kan indgå blandt de aktiver, der ligger til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer, og at grænsen på 15 pct. gælder samlet for aktiver omfattet af 152 c, stk. 1, nr. 6 og 7] 5) I det under nr. 4 foreslåede 152 g, stk. 2, ændres»at pengeinstituttets betalingsstandsning eller konkurs ikke er misligholdelsesgrund.«til:»at pengeinstituttets betalingsstandsning, konkurs eller manglende overholdelse af pligten til at stille supplerende sikkerhed efter 152 a, stk. 2, ikke er misligholdelsesgrund.«[indførelse af krav om, at et pengeinstituts manglende overholdelse af pligten til at stille supplerende sikkerhed ikke må være misligholdelsesgrund i aftaler om finansielle instrumenter] Til 2 6) I det under nr. 10 foreslåede 26, stk. 4, ændres»at realkreditinstituttets betalingsstandsning eller konkurs ikke er misligholdelsesgrund.«til:»at realkreditinstituttets betalingsstandsning, konkurs eller manglende overholdelse af pligten til at stille supplerende sikkerhed efter 33 d, stk. 1, ikke er misligholdelsesgrund.«[indførelse af krav om, at et realkreditinstituts manglende overholdelse af pligten til at stille supplerende sikkerhed ikke må være misligholdelsesgrund i aftaler om finansielle instrumenter]

5 Side 5 af 20 7) I nr. 11 udgår» 28,«. [Konsekvens af ændringsforslag nr. 10] 8) I det under nr. 13 foreslåede 27, stk. 3, indsættes efter»risici i en serie«:»eller gruppe af serier«, og efter»i den pågældende serie«indsættes:»eller gruppe af serier«. [Præcisering af regel om konkursorden] 9) I den under nr. 14 foreslåede 27 b indsættes efter»indgår i en serie«:»eller gruppe af serier«, og efter»instrumenter i den serie«indsættes:»eller gruppe af serier«. [Præcisering af regel om anvendelse af lån optaget til brug for kravet om supplerende sikkerhed] 10) Nr. 15 affattes således:» affattes således:» 28. Afsigelse af konkursdekret over et realkreditinstitut kan ikke af indehavere af realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer og andre værdipapirer eller af långivere efter 33 e, stk. 1, gøres gældende som årsag til førtidig indfrielse af betalingsforpligtelser og fratager ikke realkreditinstituttets låntagere disses ret til at foretage hel eller delvis indfrielse af realkreditlån eller lån ydet på grundlag af udstedelse af særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer i overensstemmelse med de for lånet særligt gældende indfrielsesvilkår. Stk. 2. Overholder et realkreditinstitut ikke forpligtelsen til at stille supplerende sikkerhed efter 33 d, stk. 1, kan dette ikke af indehavere af særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer eller af långivere efter 33 e, stk. 1, gøres gældende som årsag til førtidig indfrielse af betalingsforpligtelser.««[indehavere af obligationer og långivere efter 33 e, stk. 1, kan hverken gøre realkreditinstituttets konkurs eller manglende overholdelse af pligten til at stille supplerende sikkerhed gældende som årsag til førtidig indfrielse af betalingsforpligtelser] 11) Efter nr. 15 indsættes som nye numre:»01. I 32, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter»med det beskikkede tilsyns samtykke kan realkreditinstituttet«:»indgå aftaler om finansielle instrumenter,«. 02. I 32, stk. 2, 3. pkt., indsættes efter»kurator kan«:»indgå aftaler om finansielle instrumenter,«.«[præcisering af, at det beskikkede tilsyn kan give samtykke til, at realkreditinstituttet kan indgå aftaler om finansielle instrumenter, og af, at kurator kan indgå aftaler om finansielle instrumenter] 12) I den under nr. 16 foreslåede 33 c indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:»stk. 8. For lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer kan kravet i 11, stk. 1, 1. pkt., om, at låntager skal eje den faste ejendom, og kravet i 23, stk. 1, om, at låntager hæfter personligt for lånet, fraviges.«stk. 8 bliver herefter stk. 9. [Fravigelse af kravene til låntager ved lån finansieret ved særligt dækkede obligationer om, at låntager skal eje den faste ejendom og hæfte personligt for lånet] 13) I det under nr. 16 foreslåede 33 e, stk. 2, indsættes efter»hvilken serie«:»eller gruppe af serier«. [Præcisering af regel om låneaftale ved optagelse af lån for at opfylde krav om supplerende sikkerhed]

6 Side 6 af 20 14) I det under nr. 16 foreslåede 33 e, stk. 3, indsættes efter»i den pågældende serie«:»eller gruppe af serier«. [Præcisering af regel om anvendelse af supplerende sikkerhed] Til 3 15) I det under nr. 3 foreslåede 2 h, stk. 4, ændres»at instituttets betalingsstandsning eller konkurs ikke er misligholdelsesgrund.«til:»at instituttets betalingsstandsning, konkurs eller manglende overholdelse af pligten til at stille supplerende sikkerhed efter 2 i, stk. 1, ikke er misligholdelsesgrund.«[indførelse af krav om, at skibsfinansieringsinstituttets manglende overholdelse af pligten til at stille supplerende sikkerhed ikke må være misligholdelsesgrund i aftaler om finansielle instrumenter] 16) I det under nr. 4 foreslåede 3 b, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»særligt dækkede obligationer«:»eller långivere efter 2 j, stk. 1,«. [Långivere efter 2 j, stk. 1, kan ikke gøre skibsfinansieringsinstituttets konkurs gældende som årsag til førtidig indfrielse af betalingsforpligtelser] 17) I det under nr. 4 foreslåede 3 b, stk. 2, indsættes efter»særligt dækkede obligationer«ordene:»eller af långivere efter 2 j, stk. 1,«. [Långivere efter 2 j, stk. 1, kan ikke gøre instituttets manglende supplerende sikkerhedsstillelse gældende som årsag til førtidig indfrielse af betalingsforpligtelser] 18) I det under nr. 4 foreslåede 3 c, stk. 6, 2. pkt., indsættes efter»med det beskikkede tilsyns samtykke kan instituttet«:»indgå aftaler om finansielle instrumenter,«. [Præcisering af, at det beskikkede tilsyn kan give samtykke til, at instituttet indgår aftaler om finansielle instrumenter] 19) I det under nr. 4 foreslåede 3 c, stk. 7, 3. pkt., indsættes efter»kurator kan«:»indgå aftaler om finansielle instrumenter,«. [Præcisering af, at kurator kan indgå aftaler om finansielle instrumenter] 20) I det under nr. 6 foreslåede 5, stk. 4, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:»5) under hvilke betingelser der kan ydes byggelån til ny- eller ombygning af skibe, jf. 152 c, stk. 1, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed, og«. Nr. 5 bliver herefter nr. 6. [Indsættelse af bemyndigelse til, at Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om byggelån til skibe] Til 4 21) I den under nr. 1 foreslåede affattelse af 93, stk. 1, nr. 2, 1. pkt., indsættes efter»kommunekredit,«:»skibsfinansieringsinstituttet,«. [Præcisering af, at obligationer udstedt af skibsfinansieringsinstituttet er omfattet af bestemmelsen] 22) Nr. 3 affattes således:»3. 106, stk. 3 og 4, affattes således :»Stk. 3. En placeringsforening eller en afdeling kan uden de begrænsninger, der er fastsat i stk. 2 og 93, investere sine midler i værdipapirer udstedt af 1) den danske stat eller et zone A-land,

7 Side 7 af 20 2) et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller 3) en international institution af offentlig karakter, som et eller flere medlemslande deltager i, hvis værdipapirerne er godkendt af Finanstilsynet. Stk. 4. En placeringsforening eller en afdeling kan uden de begrænsninger, der er fastsat i 93, investere sine midler i 1) realkreditobligationer udstedt af danske realkreditinstitutter eller obligationer, der er udstedt af KommuneKredit, skibfinansieringsinstituttet og lignende kreditinstitutter godkendt af et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, når institutterne er optaget på en af Europa-Kommissionen udarbejdet liste, eller 2) særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer udstedt af danske pengeinstitutter, realkreditinstitutter eller skibsfinansieringsinstituttet eller i tilsvarende obligationer udstedt af lignende kreditinstitutter godkendt af et land inden for Den Europæiske Union eller af et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område.««[konsekvens af 1, nr. 33, i lov nr. 397 af 30. april 2007 ] 23) Efter nr. 3 indsættes som nye numre:»01. I 106 i ndsættes som stk. 5 :»Stk. 5. En placeringsforening eller afdeling må dog højst anbringe 30 pct. af sin formue i værdipapirer udstedt af en enkelt emittent eller emittenter i samme koncern omfattet af stk. 4.«02. I 110, stk. 1, ændres» 106, stk. 4,«til:» 106, stk. 5,«.«[Konsekvensændringer af 1, nr. 33, i lov nr. 397 af 30. april 2007 ] 24) Nr. 1 affattes således: Til 8»1. I 46 d, stk. 1, nr. 3, indsættes efter»realkreditobligationer«:», særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer udstedt af realkreditinstitutter, pengeinstitutter eller skibsfinansieringsinstituttet«. [Konsekvens af lov nr. 398 af 30. april 2007 ] 25) Før nr. 1 indsættes som nyt nummer: Til 10»01. I 5, stk. 2, 1. pkt., og 23, stk. 1, nr. 3, udgår», Dansk Landbrugs Realkreditfond«.«[Rettelse af teknisk karakter] 26) I det under nr. 1 foreslåede 5, stk. 2, 2. pkt., udgår»eller særligt dækkede realkreditobligationer«. [Præcisering] 27) I det under nr. 2 foreslåede 5 a, stk. 1, 1. pkt., udgår», Dansk Landbrugs Realkreditfond«. [Rettelse af teknisk karakter] 28) I det under nr. 2 foreslåede 5 a, stk. 1, 2. pkt., udgår»eller særligt dækkede realkreditobligationer«. [Præcisering] 29) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

8 Side 8 af 20»02. I 20, stk. 2, indsættes efter» 5, stk. 2, 2. pkt.,«:»og 5 a, stk. 4,«.«[Konsekvensændring] Til 11 30) I det under nr. 1 foreslåede 7, stk. 3, nr. 3, indsættes før»garanti«:»direkte hæftelse eller«. [Lån med direkte hæftelse fra en offentlig myndighed] 31) Det under nr. 1 foreslåede 7, stk. 4, 2. pkt., affattes således:»for obligationer, der udstedes som en forhåndsemission af indgåede fastkursaftaler, og obligationer, der udstedes som blokemission på baggrund af afgivne lånetilbud og en skønnet udlånsaktivitet med sikkerhed som nævnt i stk. 3, nr. 1 og 3, anses betingelsen for tabsfradrag for opfyldt, hvis obligationerne anvendes til finansiering af lån senest 6 måneder efter emissionen.«[udvidelse af fristen fra 90 dage til 6 måneder for obligationer, der udstedes som forhåndsemission og blokemission, hvis obligationerne anvendes til finansiering af lån med sikkerhed i fast ejendom, direkte hæftelse eller garanti fra en offentlig myndighed] 32) I den under nr. 1 foreslåede affattelse af 7, stk. 4, indsættes som 3. pkt.:»for obligationer, der udstedes som en forhåndsemission af indgåede fastkursaftaler, og obligationer, der udstedes som blokemission på baggrund af afgivne lånetilbud og en skønnet udlånsaktivitet med sikkerhed som nævnt i stk. 3, nr. 2, anses betingelsen for tabsfradrag for opfyldt, hvis obligationerne anvendes til finansiering af lån senest 4 år efter emissionen.«[frist på 4 år for obligationer, der udstedes som forhåndsemission og blokemission, hvis obligationerne anvendes til finansiering af lån med sikkerhed i skibe] 33) I den under n r. 5 foreslåede affattelse af 14, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter»skibe«:», direkte hæftelse«. [Konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 30] 34 ) I det under nr. 6 foreslåede 19, stk. 4, nr. 3, indsættes før»garanti«:»direkte hæftelse eller«. [Lån med direkte hæftelse fra en offentlig myndighed] 35) Det under nr. 6 foreslåede 19, stk. 5, 2. pkt., affattes således:»for obligationer, der udstedes som en forhåndsemission af indgåede fastkursaftaler, og obligationer, der udstedes som blokemission på baggrund af afgivne lånetilbud og en skønnet udlånsaktivitet med sikkerhed som nævnt i stk. 4, nr. 1 og 3, anses betingelsen for tabsfradrag for opfyldt, hvis obligationerne anvendes til finansiering af lån senest 6 måneder efter emissionen.«[udvidelse af fristen fra 90 dage til 6 måneder for obligationer, der udstedes som forhåndsemission og blokemission, hvis obligationerne anvendes til finansiering af lån med sikkerhed i fast ejendom, direkte hæftelse eller garanti fra en offentlig myndighed] 36) I den under nr. 6 foreslåede 19, stk. 5, indsættes som 3. pkt.:»for obligationer, der udstedes som en forhåndsemission af indgåede fastkursaftaler, og obligationer, der udstedes som blokemission på baggrund af afgivne lånetilbud og en skønnet udlånsaktivitet med sikkerhed som nævnt i stk. 4, nr. 2, anses betingelsen for tabsfradrag for opfyldt, hvis obligationerne anvendes til finansiering af lån senest 4 år efter emissionen.«[frist på 4 år for obligationer, der udstedes som forhåndsemission og blokemission, hvis obligationerne anvendes til finansiering af lån med sikkerhed i skibe] Til 12 37) I stk. 1 ændres»jf. dog stk. 2 og 3.«til:»jf. dog stk. 2-4.«

9 Side 9 af 20 [Konsekvens af ændringsforslag nr. 38] 38) Efter stk. 1 indsættes som nyt stykke:»stk. 2. 8, nr. 1, træder i kraft den 1. november 2007.«Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4. [Udskydelse af ikrafttræden for så vidt angår 8, nr. 1] Bemærkninger Til nr. 1 Med den foreslåede nye affattelse af 16 f, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed bemyndiges Finanstilsynet til også at fastsætte regler for det långivende instituts placering af de betalinger, som det modtager fra låntager. Til nr. 2 Der er tale om en præcisering af redaktionel karakter. Til nr. 3 Det præciseres med ændringen af 152 c, stk. 1, nr. 6, i lov om finansiel virksomhed, at 15-pct.- grænsen i 152 c, stk. 1, nr. 6, gælder samlet for engagementer omfattet af nr. 6 og 7 med kreditinstitutter. Grænsen på 15 pct. skal således være opfyldt samlet set for engagementer, når disse er omfattet af enten nr. 6 eller 7. Til nr. 4 Det foreslås præciseret i 152 c, stk. 1, nr. 7, i lov om finansiel virksomhed, at garantier stillet af kreditinstitutter kan indgå blandt de aktiver, der kan ligge til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer. Stillede garantier er omfattet af 15-pct.-grænsen, i det omfang de indgår som sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer. Endvidere præciseres det med forslaget, at 15-pct.-grænsen i 152 c, stk. 1, nr. 7, gælder samlet for engagementer omfattet af nr. 6 og 7 med kreditinstitutter som nævnt i nr. 6. Grænsen på 15 pct. skal således være opfyldt samlet set for engagementer, når disse er omfattet af enten nr. 6 eller 7. Til nr. 5 Med ændringen af 152 g, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed indføres krav om, at et pengeinstituts manglende overholdelse af pligten til at stille supplerende sikkerhed ikke må være misligholdelsesgrund i aftaler om finansielle instrumenter, der indgår i et register over aktiver, som ligger til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer. Ændringen indebærer, at finansielle modparter ikke vil kunne forlange førtidig indfrielse af en aftale om et finansielt instrument, hvis pengeinstituttet ikke opfylder pligten til at stille supplerende sikkerhed. Dette gælder allerede for obligationsindehaverne og seniorgældslångivere, jf. forslaget til 247 c. Til nr. 6 Med ændringen af 26, stk. 4, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. indføres krav om, at et realkreditinstituts manglende overholdelse af pligten til at stille supplerende sikkerhed ikke må være misligholdelsesgrund i aftaler om finansielle instrumenter, der indgår i en serie eller gruppe af serier med seriereservefond. Ændringen indebærer, at finansielle modparter ikke vil kunne forlange førtidig indfrielse af en aftale om et finansielt instrument, hvis realkreditinstituttet ikke opfylder pligten til at stille supplerende sikkerhed efter 33 d, stk. 1. Tilsvarende skal også gælde

10 Side 10 af 20 for obligationsindehaverne og långivere efter 33 e, stk. 1, jf. ændringsforslag nr. 10 om forslag til 28, stk. 2, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Til nr udgår af opremsning over bestemmelser, der ændres. Ændringen er en konsekvens af, at 28 foreslås nyaffattet i ændringsforslag nr. 10. Til nr. 8 og 9 Der er tale om præciseringer af redaktionel karakter. Til nr. 10 Det foreslås, at 28 nyaffattes. Stk. 1 ændres, således at bestemmelsen tager højde for, at hverken obligationsindehavere eller långivere efter 33 e, stk. 1, kan gøre realkreditinstituttets konkurs gældende som årsag til førtidig indfrielse af betalingsforpligtelser. I stk. 2 fastsættes, at hverken obligationsindehavere eller långivere efter 33 e, stk. 1, kan gøre realkreditinstituttets manglende overholdelse af pligten til at stille supplerende sikkerhed efter 33 d, stk. 1, gældende som årsag til førtidig indfrielse af betalingsforpligtelser. Til nr. 11 Det foreslås at ændre 32, stk. 1, 2. pkt., i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. således, at det specifikt angives, at det beskikkede tilsyn i tilfælde af et realkreditinstituts betalingsstandsning kan give samtykke til, at instituttet indgår aftaler om finansielle instrumenter, hvis aftalerne begrænser risici. Det foreslås at ændre 32, stk. 2, 3. pkt., i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. således, at det specifikt angives, at kurator i tilfælde af et realkreditinstituts konkurs kan indgå aftaler om finansielle instrumenter, hvis de begrænser risici. Ændringerne indebærer, at kurator eller realkreditinstituttet efter samtykke fra det beskikkede tilsyn kan indgå aftaler om finansielle instrumenter med henblik på at sikre, at der fortsat kan ske betaling af ydelser til obligationsindehavere m.v. Krav fra modparter i henhold til sådanne aftaler om finansielle instrumenter vil, hvis aftalerne indgås efter fristdagen, få status af massekrav eller sekundære massekrav, fordi det er kurator eller realkreditinstituttet efter samtykke fra det beskikkede tilsyn, der indgår aftalen. Til nr. 12 Forslaget sikrer, at realkreditinstitutter ligesom pengeinstitutter kan yde lån med sikkerhed i fast ejendom på baggrund af udstedelse af særligt dækkede obligationer, uden at låntager ejer ejendommen eller hæfter personligt for lånet. Til nr. 13 og 14 Der er tale om præciseringer af redaktionel karakter. Til nr. 15 Med ændringen af 2 h, stk. 4, i lov om et skibsfinansieringsinstitut indføres krav om, at skibsfinansieringsinstituttets manglende overholdelse af pligten til at stille supplerende sikkerhed ikke må være misligholdelsesgrund i aftaler om finansielle instrumenter, der indgår i et kapitalcenter. Ændringen indebærer, at finansielle modparter ikke vil kunne forlange førtidig indfrielse af en aftale om et finansielt instrument, hvis instituttet ikke opfylder pligten til at stille supplerende sikkerhed efter 2 i, stk. 1. Tilsvarende skal også gælde for obligationsindehaverne og långivere efter 2 j, stk. 1, jf. forslaget til 3 b, stk. 2, i lov om et skibsfinansieringsinstitut.

11 Side 11 af 20 Til nr. 16 Det foreslås, at 3 b, stk. 1, 1. pkt., i lov om et skibsfinansieringsinstitut ændres således, at bestemmelsen tager højde for, at heller ikke långivere efter 2 j, stk. 1, kan gøre instituttets konkurs gældende som årsag til førtidig indfrielse af betalingsforpligtelser. Til nr. 17 Det foreslås, at 3 b, stk. 2, i lov om et skibsfinansieringsinstitut ændres således, at heller ikke långivere efter 2 j, stk. 1, kan gøre instituttets manglende overholdelse af pligten til at stille supplerende sikkerhed efter 2 i, stk. 1, gældende som årsag til førtidig indfrielse af betalingsforpligtelser. Til nr. 18 Det foreslås at ændre 3 c, stk. 6, sidste pkt., i lov om et skibsfinansieringsinstitut, således at det specifikt angives, at det beskikkede tilsyn i tilfælde af instituttets betalingsstandsning kan give samtykke til, at instituttet indgår aftaler om finansielle instrumenter, hvis aftalerne begrænser risici. Ændringen indebærer, at instituttet efter samtykke fra det beskikkede tilsyn kan indgå aftaler om finansielle instrumenter med henblik på at sikre, at der fortsat kan ske betaling af ydelser til obligationsindehavere m.v. Krav fra modparter i henhold til sådanne aftaler om finansielle instrumenter vil, hvis aftalerne indgås efter fristdagen, få status af sekundære massekrav, fordi det er instituttet efter samtykke fra det beskikkede tilsyn, der indgår aftalen. Til nr. 19 Det foreslås at ændre 3 c, stk. 7, sidste pkt., i lov om et skibsfinansieringsinstitut, således at det specifikt angives, at kurator i tilfælde af instituttets konkurs kan indgå aftaler om finansielle instrumenter, hvis de begrænser risici. Ændringen indebærer, at kurator kan indgå aftaler om finansielle instrumenter med henblik på at sikre, at der fortsat kan ske betaling af ydelser til obligationsindehavere m.v. Krav fra modparter i henhold til sådanne aftaler om finansielle instrumenter vil, hvis aftalerne indgås efter fristdagen, få status af massekrav, fordi det er kurator, der indgår aftalen. Til nr. 20 Med ændringen indsættes et nyt nr. 5, hvorfor det hidtil foreslåede nr. 5 bliver nr. 6. Det nye nr. 5 bemyndiger Finanstilsynet til at fastsætte nærmere regler om, under hvilke betingelser skibsfinansieringsinstituttet kan yde byggelån til ny- eller ombygning af skibe, jf. 152 c, stk. 1, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed, og herunder hvilke krav der stilles til sikkerheden. Til nr. 21 Med ændringen af 93, stk. 1, nr. 2, 1. pkt., i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. præciseres det, at obligationer udstedt af skibsfinansieringsinstituttet, dvs. Danmarks Skibskredit A/S, som er oprettet i medfør af lov om et skibsfinansieringsinstitut, indgår i investeringsgrænsen. Obligationer udstedt af skibsfinansieringsinstituttet har også været omfattet hidtil, men det er fundet hensigtsmæssigt at præcisere det i bestemmelsen, da særligt dækkede obligationer udstedt af skibsfinansieringsinstituttet udtrykkeligt nævnes i nr. 3. De obligationer, som er udstedt af skibsfinansieringsinstituttet, der er omfattet af nr. 2, er dels kasseobligationer, som instituttet kan udstede i medfør af 2 i lov om et skibsfinansieringsinstitut indtil udgangen af 2007, dels skibskreditobligationer som instituttet kan udstede i medfør af forslaget til 2 a i lov om et skibsfinansieringsinstitut fra den 1. januar Skibsfinansieringsinstituttets

12 Side 12 af 20 adgang til at udstede kasseobligationer ophører med udgangen af 2007 og afløses af en adgang til at udstede skibskreditobligationer, jf. lovforslagets 3, nr. 2 og 3, og 12, stk. 2, som med ændringsforslag nr. 38 bliver stk. 3, samt 15, stk. 1. De obligationer, der er nævnt i nr. 2 og 3, er omfattet af artikel 22, stk. 4, i UCITS-direktivet. Til nr. 22 og 23 Siden L 199 blev fremsat den 28. marts 2007 er lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. blevet ændret ved lov nr. 397 af 30. april Med lov nr. 397 nyaffattes 106 således, at bestemmelsen får en ny struktur og 4 stykker. Ændringsforslaget er således en konsekvens af, at den nye 106 nødvendiggør ændringer af forslagets 4, nr. 3. Ændringsforslag nr. 22 og 23 indebærer således ingen realitetsændringer. Ændringen af 110, stk. 1, er en konsekvens af ændringerne af 106, således at henvisningen til 106, stk. 4, fremover skal være til 106, stk. 5. Til nr. 24 Siden fremsættelsen af L 199 den 28. marts 2007 er lov om tilsyn med firmapensionskasser blevet ændret ved lov nr. 398 af 30. april Den regel, der hidtil har været i 46 a, stk. 1, nr. 3, i lov om tilsyn med firmapensionskasser, vil fremover findes i 46 d, stk. 1, nr. 3, og ændringen er således en konsekvens heraf. Lov nr. 398 af 30. april 2007 træder i kraft den 1. november Derfor kan ændringen af 46 d, stk. 1, nr. 3, også først træde i kraft den 1. november 2007, hvilket foreslås i ændringsforslag nr. 38. Indtil den 1. november 2007 vil det derfor fortsat være 46 a, stk. 1, nr. 3, der gælder. Selv om særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer ikke direkte er nævnt i 46 a, stk. 1, nr. 3, vil det ligge inden for rammerne af bestemmelsen, at firmapensionskasser anvender sådanne obligationer til dækning af pensionskassernes forsikringsmæssige hensættelser, da disse obligationer vurderes at være mindst lige så sikre som realkreditobligationer. Til nr. 25 og 27 Henvisningerne til Dansk Landbrugs Realkreditfond i tinglysningsafgiftsloven udgår, da fonden er opløst og erstattet af DLR Kredit A/S, som er et realkreditinstitut, og derfor allerede er nævnt i bestemmelserne i tinglysningsafgiftsloven. Til nr. 26 og 28 Bestemmelserne gælder alene pengeinstitutter. Derfor udgår henvisningerne til særligt dækkede realkreditobligationer, som kun kan udstedes af realkreditinstitutter. Til nr. 29 Tinglysningsafgiftslovens 20, stk. 1, indeholder en regel, der medfører forhøjet afgiftsbetaling ved for sen indbetaling af afgiften. Efter 20, stk. 2, kan denne afgiftsforhøjelse i visse situationer undgås. I det foreslåede 5 a, stk. 4, findes en tilsvarende regel, som den der henvises til i den nugældende 20, stk. 2. Det foreslås derfor, at der gives samme mulighed for at undgå afgiftsforhøjelse ved at tilføje en henvisning til den foreslåede 5 a, stk. 4. Til nr. 30 Efter den foreslåede nye 7, stk. 3, nr. 3, i kursgevinstloven kan der foretages fradrag for tab på lån, der optages med sikkerhed i garanti fra centralregeringer, centralbanker, offentlige enheder, regionale eller lokale myndigheder i et land inden for EU eller EØS. Efter ændringsforslaget kan der også foretages fradrag for tab på lån, der optages med sikkerhed i direkte hæftelse fra centralregeringer, centralbanker, offentlige enheder, regionale eller lokale

13 Side 13 af 20 myndigheder i et land inden for EU eller EØS. Stater, regioner, kommuner etc. er ikke skattepligtige, og de har ingen interesse i at få fradrag for kurstab ved optagelse af lån. Betydningen af ændringsforslaget ligger derfor i, at der i medfør af stk. 4, jf. stk. 3, gives fradrag for kurstab på obligationer, som udstedes til finansiering af lån ydet med sikkerhed i direkte hæftelse fra en stat, en region, en kommune etc. Det vil sige, at et selskab, herunder et pengeinstitut eller et realkreditinstitut m.v., der udsteder obligationer til finansiering af lån ydet med sikkerhed i direkte hæftelse fra en stat, en region, en kommune etc. kan få fradrag for kurstab på obligationerne. Derimod kan et selskab, herunder et pengeinstitut eller et realkreditinstitut m.v., der optager lån mod sikkerhed i en post obligationer udstedt af f.eks. staten, ikke få fradrag for kurstab på lånet, idet staten i dette tilfælde ikke hæfter direkte for det lån, som pengeinstituttet eller realkreditinstituttet optager. Det vil sige, at der, når der ses bort fra obligationer, der udstedes som forhåndsemission eller blokemission ligesom efter de gældende regler ikke vil være fradrag for kurstab på lån, der optages med sikkerhed i statsobligationer. Til nr. 31 og 32 Det foreslåede 7, stk. 4, 2. pkt., vedrører obligationer, der udstedes som forhåndsemission af indgåede fastkursaftaler, og obligationer, der udstedes som blokemission på baggrund af afgivne lånetilbud og en skønnet udlånsaktivitet. Efter bestemmelsen anses betingelsen for tabsfradrag efter 1. pkt. for opfyldt, hvis obligationerne anvendes til finansiering af lån med sikkerhed i fast ejendom, skibe eller garanti fra offentlig myndighed senest 90 dage efter emissionen. Skatteministeriet er blevet opmærksom på, at fristen på 90 dage kan være for kort en frist til at få et udlån eller sikkerheden på plads. Efter ændringsforslaget forlænges fristen til 6 måneder efter emissionen, hvis obligationerne anvendes til finansiering af lån med sikkerhed i fast ejendom, direkte hæftelse eller garanti fra en offentlig myndighed. For skibsfinansiering gælder det særlige, at der på grund af byggeperioden kan være op til 4 år mellem det tidspunkt, hvor obligationerne udstedes som en forhåndsemission til afdækning af finansieringsrisici forbundet med afgivne lånetilbud og en skønnet udlånsaktivitet og det tidspunkt, hvor der sker udbetaling mod sikkerhed i skib. Det foreslås derfor, at fristen forlænges til 4 år efter emissionen, hvis obligationerne anvendes til finansiering af lån mod sikkerhed i skibe. Til nr. 33 Der er tale om en konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 30. Til nr Kursgevinstlovens 7 og 19 vedrører henholdsvis selskabers og pengenæringsdrivende personers og dødsboers fradrag for tab på gæld. De under nr. 5-7 foreslåede ændringer af den foreslåede affattelse af 19, stk. 4 og 5, svarer til de under nr foreslåede ændringer af den foreslåede affattelse af 7, stk. 3 og 4. Der henvises til bemærkningerne hertil. Til nr. 37 Der er tale om en konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 38, hvor der indsættes et nyt stykke i 12. Til nr. 38 Det foreslås, at ændringen af 46 d, stk. 1, i lov om tilsyn med firmapensionskasser træder i kraft den 1. november. Baggrunden herfor er, at lov om tilsyn med firmapensionskasser siden fremsættelsen af L 199 den

14 Side 14 af marts 2007 er blevet ændret ved lov nr. 398 af 30. april Da lov nr. 398 først træder i kraft den 1. november 2007, kan ændringen af en bestemmelse i loven også først træde i kraft den 1. november Lov nr. 398 og L 199 ændrer i den samme regel, som dog med lov nr. 398 bliver omnummereret, således at den regel, der hidtil har været i 46 a, stk. 1, nr. 3, i lov om tilsyn med firmapensionskasser fremover vil findes i 46 d, stk. 1, nr. 3. Indtil den 1. november 2007 vil det fortsat være 46 a, stk. 1, nr. 3, i den nugældende lov om tilsyn med firmapensionskasser, der gælder. Kim Andersen (V) fmd. Jacob Jensen (V) Kurt Kirkegaard (V) Jens Hald Madsen (V) Marion Pedersen (V) Colette L. Brix (DF) nfmd. Kim Christiansen (DF) Per Ørum Jørgensen (KF) Jakob Axel Nielsen (KF) Kim Mortensen (S) Jens Christian Lund (S) Niels Sindal (S) Frode Sørensen (S) Poul Erik Christensen (RV) Elsebeth Gerner Nielsen (RV) Poul Henrik Hedeboe (SF) Frank Aaen (EL) Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit havde ikke medlemmer i udvalget. Folketingets sammensætning Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 51 Enhedslisten (EL) 6 Socialdemokratiet (S) 47 Siumut (SIU) 1 Dansk Folkeparti (DF) 22 Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 Det Konservative Folkeparti (KF) 18 Fólkaflokkurin (FF) 1 Det Radikale Venstre (RV) 16 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Socialistisk Folkeparti (SF) 11 Uden for folketingsgrupperne (UFG) 4

15 Side 15 af 20 Bilag 1 Oversigt over bilag vedrørende L 199 Bilagsnr. Titel 1 Høringssvar og høringsnotat, fra økonomi- og erhvervsministeren 2 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 3 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 4 Henvendelse af 17/4-07 fra Finansrådet 5 Henvendelse af 18/4-07 fra Forbrugerrådet 6 Henvendelse af 19/4-07 fra Realkreditrådet 7 Henvendelse af 20/4-07 fra KommuneKredit 8 Henvendelse af 20/4-07 fra Forsikring & Pension 9 Henvendelse af 27/4-07 fra Håndværksrådet 10 Henvendelse af 24/4-07 fra Dansk Landbrug og LandboUngdom 11 Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 12 Henvendelse af 27/4-07 fra Kommunernes Landsforening 13 Udkast til bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincippet og risikostyring, fra økonomi- og erhvervsministeren udkast til betænkning 15 Henvendelse af 1/5-07 fra Bjørn Hansen, Gentofte 16 Henvendelse af 10/5-07 fra Håndværksrådet 17 Ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren udkast til betænkning revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 20 Henvendelse af 14/5-07 fra Lennart Lynge Andersen, Handelshøjskolen i København 21 Materiale fra den tekniske gennemgang af lovforslaget 15/5-07, fra økonomi- og erhvervsministeren udkast til betænkning Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 199 Spm.nr. Titel 1 Spm. om, hvad det koster pr. måned for et SDO-lån, til økonomi- og 2 Spm. om omkostninger ved SDO-lån, til økonomi- og 3 Spm. om, hvordan en låntager kan få at vide, hvad det koster dags dato at indfri et SDO-lån i bankerne, til økonomi- og 4 Spm., om ministeren har overvejet at stille krav i en bekendtgørelse om, hvordan forbrugerne kan blive beskyttet over for konstruktion af forskellige indfrielsesvilkår, til økonomi- og erhvervsministeren, og 5 Spm. om, hvordan de konkrete nye krav til banksælgeren bliver, der kan sikre, at banken sælger det optimale lån til kundens behov, til økonomi- og

16 Side 16 af 20 6 Spm., om ministeren vil garantere, at der ikke kommer problemer som kendt fra tidligere, hvor pensionskasserne havde pantebreve, der kun kunne indfries til meget høje overkurser, til økonomi- og 7 Spm. om, hvor i verden man kan få boliglån med lang løbetid lige så billigt som den gennemsnitlige lønmodtager i Danmark, til økonomiog 8 Spm. om en nærmere redegørelse for beregningen af provenutabet ved ændringen af kursgevinstloven som foreslået i lovforslagets 11, til økonomi- og 9 Spm., om regeringen er enig i, at med de foreslåede ændringer i kursgevinstloven, jf. lovforslagets 11, påføres erhvervslivet yderligere administrativt bøvl, til økonomi- og erhvervsministeren, og 10 Spm., om regeringen kan bekræfte, at der fortsat vil være forskel på den regnskabsmæssige og skattemæssige behandling af kurstab på lån efter vedtagelse af lovforslagets 11, til økonomi- og 11 Spm., om regeringen kan bekræfte, at lovforslagets 11 betyder, at der nu som kurstab gives selskaber fradrag for låneomkostninger på lån med løbetid ud over 3 år, til økonomi- og erhvervsministeren, og 12 Spm., om regeringen kan bekræfte, at der fortsat vil være forskel på den regnskabsmæssige og skattemæssige behandling af kurstab på lån efter vedtagelse af lovforslagets 11, til økonomi- og 13 Spm. om, hvad baggrunden er for, at der i lovforslagets 11 indføres en generel fradragsret for kurstab på lån hos selskaber, blot de pågældende lån optages med sikkerhed i fast ejendom, skibe eller garanti fra offentlig myndighed, til økonomi- og erhvervsministeren, og 14 Spm. om årsagen til, at 11 ikke er udformet således, at der kun gives fradragsret for tab på lån, når der er tale om udstedelse af særligt dækkede obligationer, til økonomi- og erhvervsministeren, og 15 Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, hvorefter der kun sker udvidelse af fradragsretten til lån hos selskaber, der udsteder særligt dækkede obligationer, til økonomi- og erhvervsministeren, og 16 Spm. om kommentar til henvendelse af 17/4-07 fra Finansrådet, til økonomi- og 17 Spm. om kommentar til henvendelse af 18/4-07 fra Forbrugerrådet, til økonomi- og 18 Spm. om kommentar til henvendelse af 19/4-07 fra Realkreditrådet, til økonomi- og 19 Spm. om kommentar til henvendelse af 20/4-07 fra KommuneKredit, til økonomi- og 20 Spm. om kommentar til henvendelse af 20/4-07 fra Forsikring & Pension, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå 21 Spm. om kommentar til henvendelse af 27/4-07 fra Håndværksrådet,

17 Side 17 af 20 til økonomi- og 22 Spm. om kommentar til henvendelse af 24/4-07 fra Dansk Landbrug og LandboUngdom, til økonomi- og erhvervsministeren, og 23 Spm. om, hvilke faktorer der trækker i retning af henholdsvis øget eller mindre konkurrence, til økonomi- og erhvervsministeren, og 24 Spm. om redegørelse for forskellen mellem bankernes forrentning af deres egenkapital i forhold til realkreditselskaberne, til økonomi- og 25 Spm., om ministeren forventer, at bankernes forrentning af egenkapitalen bliver mindre, når de skal udfordre realkreditselskaberne på ejendomsfinansiering på et marked, hvor der i dag er et mindre kapitalafkast, end bankerne har i dag, til økonomiog 26 Spm. om bankernes incitament til at yde SDO-lån i forhold til den nuværende praksis med samarbejde med et realkreditinstitut, til økonomi- og 27 Spm., om ministeren mener, at der mangler konkurrence på forsikringsmarkedet, til økonomi- og erhvervsministeren, og 28 Spm. om balanceprincippet, til økonomi- og erhvervsministeren, og 29 Spm. om uddybning fra ATP og LD af deres synspunkter om, at det nuværende balanceprincip gør obligationerne meget sikre, til økonomi- og 30 Spm., om ministeren vil give en garanti for, at det ikke bliver dyrere at låne for en almindelig gennemsnitlig lønmodtager, til økonomi- og 31 Spm., om ministeren vil give en garanti for, at Danmark ikke bliver opdelt i et A- og et B-hold, hvor nogle kommer til at betale væsentligt mere end andre, når de nye SDO-lån bliver indført, til økonomi- og 32 Spm., om man kan anvende ÅOP (årlige omkostninger i procent) meningsfuldt, når der er tale om forskellige lånetyper, til økonomi- og 33 Spm. om, hvorfor udenlandske pengeinstitutter ikke allerede har markedsført deres produkter i Danmark enten via samarbejdspartnere eller ved at oprette et realkreditselskab, til økonomi- og 34 Spm. om, hvad der forhindrer Danske Bank og Nordea i fremover at give SDO-lån fra Dublin og Stockholm, til økonomi- og 35 Spm., om SDO-banklån generelt kan blive billigere end realkreditlån, eller om de bliver billigere end pengeinstitutternes nuværende prioritetslån, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå 36 Spm. om, hvor mange kunder i pengeinstitutterne med prioritetslån, der låner til de forskellige renter i dag, til økonomi- og 37 Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at låntager får indsigt i, om

18 Side 18 af 20 renten på hans/hendes lån reelt falder, sådan at en omlægning kan vise sig fordelagtig, til økonomi- og erhvervsministeren, og 38 Spm. om, hvad ministeren mener om, at prissætningen på obligationer og boliglån for forbrugeren fremover går fra det åbne til det lukkede rum, til økonomi- og 39 Spm., om ministeren har gjort sig overvejelser om, hvad ophævelsen af specialbankprincippet i Tyskland har betydet for henholdsvis ressourcestærke og -svage forbrugeres forhandlinger om priser på boligfinansieringslån, til økonomi- og erhvervsministeren, og 40 Spm. om udenlandske kreditinstitutters mulighed for at tilbyde lån i Danmark baseret på SDI-obligationer i deres hjemlande, til økonomiog 41 Spm., om ministeren kan bekræfte, at den finansielle risiko kan være større i kreditinstitutter, der anvender det generelle balanceprincip sammenlignet med kreditinstitutter, der anvender det strikte balanceprincip, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå 42 Spm., om SDO-loven forhindrer de såkaldte teaser-lån, der kendes fra USA, til økonomi- og 43 Spm., om ministeren kan bekræfte, at indfrielse af SDO-lån før tid generelt vil være dyrere end tilsvarende realkreditlån, til økonomi- og 44 Spm. om kommentar til henvendelse af 27/4-07 fra KL, til økonomiog 45 Spm. om, hvordan tallet på ca. 1,1 mia. kr. årligt provenutab er fremkommet i lovforslagets almindelige bemærkninger under pkt. 4, til økonomi- og 46 Spm. om, hvordan regeringen har skaffet råderum til de afgiftslettelser på årligt 1,1 mia., som lovforslaget vil medføre, til økonomi- og 47 Spm. om, hvordan forslaget til ændring af tinglysningsafgiften skulle udformes, hvis man ønskede væsentligt at begrænse provenutabet på 1,1 mia. kr. årligt, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå 48 Spm. om redegørelse for de under lovforslagets almindelige bemærkninger pkt. 5, anførte omstillingsbyrder og store løbende byrder, til økonomi- og 49 Spm. om uddybelse af ministerens udtalelse i svaret på spørgsmål 1:»Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke muligt at udtale sig mere præcist om, hvordan lån, der er finansieret af de nye obligationer, vil komme til at se ud«, til økonomi- og erhvervsministeren, og 50 Spm. om uddybelse af ministerens udtalelse i svaret på spørgsmål 1:»Det er derfor heller ikke på nuværende tidspunkt muligt at svare på, hvilken rente man kan sammenligne med.«, til økonomi- og 51 Spm., om ministeren er enig i, at det vil være rimeligt at kræve, at forbrugeren forud for kontraktindgåelsen bliver oplyst om prisen for førtidig indfrielse af lånet, til økonomi- og erhvervsministeren, og

19 Side 19 af Spm., om ministeren er enig i, at i henhold til god skikbekendtgørelsen skal det ved kontraktindgåelsen være oplyst, såfremt ændringer af renter og bidrag til ugunst for kunden kan ændres, til økonomi- og 53 Spm. om oplysning om opsigelses- og indfrielsesvilkår ved kontraktindgåelse, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå 54 Spm. om kundens stilling i henhold til den danske forbrugerbeskyttelse, til økonomi- og erhvervsministeren, og 55 Spm. om nej til Realkreditrådets ønske om en ændring af det nuværende balanceprincip, til økonomi- og erhvervsministeren, og 56 Spm. om ejerpantebreve m.v., til økonomi- og erhvervsministeren, og 57 Spm. om kommentar til henvendelse af 1/5-07 fra Bjørn Hansen, Gentofte, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå 58 Spm. om kommentar til henvendelse af 10/5-07 fra Håndværksrådet, til økonomi- og 59 Spm. om ministerens kommentar til nationalbankdirektørens udtalelser om SDO-lånene på Realkreditrådets årsmøde 26/4-07, til økonomi- og 60 Spm. om kommentar til artiklen fra Børsen 11/5-07:»Eksperter: Nye SDO-lån bliver dyrere«, til økonomi- og erhvervsministeren, og 61 Spm. om likviditetsrisiko, til økonomi- og erhvervsministeren, og 62 Spm. om oversendelse af alle svar fra organisationer m.v. på den aktuelle høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring, til økonomiog 63 Spm. om, hvorfor udkastet til bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring først kommer nu og ikke er rykket frem, så høringssvarene kunne have været fremme, inden udvalget skriver betænkning over lovforslaget, til økonomi- og 64 Spm., om det vil være muligt via justeringer af rentemarginalen at overvælte udgifter på låntager i forbindelse med supplerende sikkerhedsstillelse, til økonomi- og erhvervsministeren, og 65 Spm., om ministeren finder det rimeligt, hvis det i en situation med negative konjunkturer og ejendomsprisfald er muligt for långiver at udnytte sit»monopol«ved at sætte rentemarginalen op, til økonomiog erhvervsministeren og 66 Spm., om ministeren kan bekræfte, om man kan fastsætte andre krav til forbrugerbeskyttelse for lån, der udbydes i Danmark uanset hvor de udbydes fra, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå 67 Spm., om det er muligt at få Nationalbankens egen detaljerede

20 Side 20 af 20 kommentar til indholdet i Håndværksrådets henvendelser til udvalget af 27/4-07 og 10/5-07 samt Dansk Landbrugs og LandboUngdoms henvendelse af 24/4-07, til økonomi- og erhvervsministeren, og 68 Spm. om kommentar til henvendelse af 14/5-07 fra Lennart Lynge Andersen, Handelshøjskolen i København, til økonomi- og 69 Spm., om instituttet lovligt vil kunne varsle en renteforhøjelse med den begrundelse, at værdien af ejendommen er faldet, eller at låntagers indkomst er faldet som følge af f.eks. længerevarende arbejdsløshed, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå 70 Spm., om renteændringer på et SDO-lån med variabel rente altid vil blive fastsat ud fra enten en referencerente eller ud fra renteniveauet på en børsnoteret obligation, til økonomi- og erhvervsministeren, og 71 Spm. om, hvad årsagen er til, at det hverken i lovforslagets tekst eller bemærkninger er anført, at årsagen til den generelle udformning af ændringsforslagene til kursgevinstloven i 11 er hensynet til EUretten og EU s statsstøtteregler, til økonomi- og erhvervsministeren, og

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 3. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 70 - Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. januar 2006 2. udkast (Ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren) Betænkning

Læs mere

Erhvervsudvalget L Bilag 23 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj Betænkning. over

Erhvervsudvalget L Bilag 23 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 23 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 47 - Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 26. januar 2006 Betænkning over Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj Betænkning. over Erhvervsudvalget (2. samling) L 45 - Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 45 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj 2005 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om erhvervsfremme

Betænkning. Forslag til lov om erhvervsfremme Erhvervsudvalget (2. samling) L 47 - Bilag 15 Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. april 2005 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 98 - Bilag 7 O Til lovforslag nr. L 98 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 121 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. april 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning.

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning. 2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked 2008/1 BTL 122 og L 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 16. april 2009 Betænkning over I. Forslag til lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) L 183 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 3. juni 2008 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder 2014/1 BTL 150 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 16. april 2015 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 87 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2007 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning.

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning. 2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 16 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra LA om deling af lovforslaget og ændringsforslag S og SF) Betænkning

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 5 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning.

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning. 2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010. over Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g

Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven (Justering af tonnageskatteordningen) [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven (Justering af tonnageskatteordningen) [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget L 211 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 211 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven

Læs mere

2010/1 BTL 180 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over

2010/1 BTL 180 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over 2010/1 BTL 180 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet 2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 20. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2007/2 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. april 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere Til lovforslag nr. L 151 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 16. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om finansielle rådgivere [af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

2007/2 BTL 51 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 7. februar Betænkning.

2007/2 BTL 51 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 7. februar Betænkning. 2007/2 BTL 51 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 7. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige Skatteudvalget L 71 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 12 Offentlig. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december udkast. Tillægsbetænkning.

Skatteudvalget L Bilag 12 Offentlig. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december udkast. Tillægsbetænkning. Skatteudvalget L 123 - Bilag 12 Offentlig Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2004-05 Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2004 2. udkast Tillægsbetænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 2009/1 BTL 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. maj 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning

Læs mere

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning.

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning. 2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om beskatning af søfolk

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om beskatning af søfolk Skatteudvalget (2. samling) L 94 - Bilag 16 Offentligt Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2004-05 (2. samling) Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. maj 2005 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Arbejdsmarkedsudvalget L 19 - Bilag 12 O Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. april 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning.

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning. 2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.,

Læs mere

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning.

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning. 2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform Retsudvalget 2009-10 L 28 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 10. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om offentligt hasardspil

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 37 Folketinget 2015-16. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 17. november 2015.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 37 Folketinget 2015-16. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 17. november 2015. Til lovforslag nr. L 37 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 17. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 Socialudvalget (2. samling) L 5 - Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 5 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 3. udkast

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og emballageafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og emballageafgiftsloven Skatteudvalget L 55 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 55 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 7. december 2005 Betænkning over Forslag til lov om ændring af spiritusafgiftsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Betænkning. Forslag til lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 2010/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 10. februar 2011 Betænkning over Forslag

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love Side 1 af 24 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSV 199 Den fulde tekst Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

2010/1 BTL 188 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 25. maj Betænkning.

2010/1 BTL 188 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 25. maj Betænkning. 2010/1 BTL 188 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 25. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension Til lovforslag nr. L 72 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold

Betænkning. Forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold 2016/1 BTL 178 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 4. maj 2017 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Flere

Læs mere

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse

Betænkning. Forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse Skatteudvalget L 78 - Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 78 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om den skattemæssige

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 158 - Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 2016/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 8. december 2016 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service 2011/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 10. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj Betænkning.

2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj Betænkning. 2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning.

2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning. 2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart 2015/1 BTL 132 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 24. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller)

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller) 2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1) Side 1 af 177 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSF 199 Den fulde tekst Fremsat den 28. marts 2007 af økonomi- og

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov [af undervisningsministeren (Bertel Haarder)]

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov [af undervisningsministeren (Bertel Haarder)] Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 28 Offentligt Til lovforslag nr. L 196 Folketinget 2006-07 Tillægsbetænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 29. maj 2007 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

retsinformation.dk /1 BTL 103 og L 104 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

retsinformation.dk /1 BTL 103 og L 104 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 6 2009/1 BTL 103 og L 104 Offentliggørelsesdato: 21-04-2010 Folketinget Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 14. april

Læs mere

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning.

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning. 2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 5 Offentlig. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2004

Skatteudvalget L Bilag 5 Offentlig. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2004 Skatteudvalget L 123 - Bilag 5 Offentlig Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2004 2. udkast (ÆF fra ministeren og betænkningsbidrag fra SF

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 2016/1 BTL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 22. november 2016 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark

Betænkning. Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) L 165 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 1. juni

Læs mere

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler 2012/1 BTL 97 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over Sundhedsudvalget L 169 - Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 169 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.]

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 120 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om knive og blankvåben m.v.

Betænkning. Forslag til lov om knive og blankvåben m.v. 2015/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 14. april 2016 Betænkning over Forslag til lov om knive og blankvåben

Læs mere

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012.

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012. 2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

2. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde

2. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 154 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 154 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere

2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts Betænkning.

2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts Betænkning. 2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. december 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts Betænkning.

2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts Betænkning. 2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts 2016 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 19. marts 2015. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 19. marts 2015. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 100 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 19. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Betænkning. over. [af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen)]

2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Betænkning. over. [af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen)] 2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 2. december 2014 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om bygnings- og boligregistrering, retsafgiftsloven og tinglysningsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om bygnings- og boligregistrering, retsafgiftsloven og tinglysningsloven Boligudvalget L 33 - Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 33 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 1. december 2005 2. udkast (Optryk af spørgsmål) Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2016/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 25. april 2017 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Bilag 37 Offentligt Til lovforslag nr. L 42 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Arbejdsmarkedsudvalget L 19 - Bilag 16 O Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. april 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven. Skatteudvalget L 18 - Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 18 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. november 2005 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 2010/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning.

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning. Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Skatteudvalget L 41 - Bilag 18 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008. Betænkning. over

Skatteudvalget L 41 - Bilag 18 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008. Betænkning. over Skatteudvalget L 41 - Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere