Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor"

Transkript

1

2

3 Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor Henrik Juul TemaNord 26:57

4 Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor TemaNord 26:57 Nordisk Ministerråd, København 26 ISBN Publikationen kan bestilles på Flere publikationer på Printed in Denmark Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Store Strandstræde 18 Store Strandstræde København K 1255 København K Telefon (+45) Telefon (+45) Fax (+45) Fax (+45) Det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde er et af de ældste og mest omfattende regionale samarbejder i verden. Det omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Samarbejdet styrker samhørigheden mellem de nordiske lande med respekt for de nationale forskelle og ligheder. Det øger mulighederne for at hævde Nordens interesser i omverdenen og fremme det gode naboskab. Samarbejdet blev formaliseret i 1952 med Nordisk Råds oprettelse som forum for parlamentarikerne og regeringerne i de nordiske lande. I 1962 underskrev de nordiske lande Helsingforsaftalen, som siden har været den grundlæggende ramme for det nordiske samarbejde. I 1971 blev Nordisk Ministerråd oprettet som det formelle forum til at varetage samarbejdet mellem de nordiske regeringer og de politiske ledelser i de selvstyrende områder, Færøerne, Grønland og Åland.

5 Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor 5 Indholdsfortegnelse Forord Sammenfatning Summary Tiivistelmä Introduktion Indledning Formål Metode Den nordiske finansielle sektor Udviklingen Koncentration Danmark Finland Island Norge Sverige Undersøgelse af priserne for en families kontohåndtering Udviklingen i gebyr- og provisionsindtægter Prisundersøgelsen Danmark Finland Island Norge Sverige Det vægtede gennemsnit Sammenfatning Undersøgelse af etableringsgebyrer, rentesatser og flyttegebyrer Danmark Finland Island Norge Sverige Sammenfatning Kundernes valg af pengeinstitut m.m Valg af bank Forhandlinger med banken Hvor stor skal besparelsen være? Loyalitetsprogrammer Baggrund Stigende kompleksitet Tre forskellige loyalitetsprogrammer En simpel segmenteringsmodel Udbredelsen af loyalitetsprogrammer Fordele og ulemper ved loyalitetsprogrammer Fordele Ulemper Fremtiden Undersøgelse af mobilitet Mobiliteten i de nordiske pengeinstitutter Hvad siger kunderne? Den generelle kundetilfredshed... 75

6 6 Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor 8.4 Klager Danmark Finland Island Norge Sverige Sammenfatning Samlet konklusion Omkostningerne for en modelfamilie Undersøgelse af etableringsgebyrer, rentesatser og flyttegebyrer Loyalitetsprogrammer Gebyrfølsomhed Forbrugermobilitet Mulige løsninger Vælg mellem de gode argumenter Oplysningspligt om rente- og gebyrindtjening Information contra gennemsigtighed Prissammenligningsdatabaser Årlig prisinformation Fælles betalingssystemer Forbud mod visse aftalevilkår Oplysningspligt om mobilitet Klageansvarlig og offentlighed om klager Litteraturfortegnelse...17 Bilag

7 Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor 7 Forord De finansielle markeder udgør ifølge Nordisk Ministerråds samarbejdsprogram for en særlig prioritet. Det danske formandskab afholdte i efteråret 25 en konference, hvor der bl.a. blev sat fokus på de finansielle markeder. På konferencen blev de foreløbige resultater af dette projekt: Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor præsenteret. Pengeinstitutterne er udvalgt som fokusområde, dels for at begrænse problemstillingen, men også fordi det er pengeinstitutterne der har den primære kontakt med kunderne, og pengeinstitutterne i øvrigt nyder stor tillid blandt kunderne. Det overordnede formål med dette projekt er at søge løsninger til forbedring af forbrugernes vilkår ved at styrke gennemsigtigheden og mobiliteten på og mellem de nordiske finansielle markeder. Projektet omfatter følgende delmål: Undersøgelse af priserne for en modelfamilie, herunder etableringsgebyrer, årlige gebyrer og flyttegebyrer. Undersøgelsen omfatter endvidere udbredelsen af loyalitetsprogrammer og andre kundefastholdelsesprogrammer. Forbrugermobilitet herunder forbrugerens gebyrfølsomhed på de nordiske finansielle markeder og dennes betydningen for sektorens konkurrence. Projektgruppen bestod af: Kenneth Skov Jensen, Forbrugerstyrelsen, Danmark (projektleder) Christine Maxner, Forbrugerstyrelsen, Danmark Ari Luukinen, Konsumentverket, Finland Elling Borgeraas, SIFO, Norge Catarina Öström, Jordbruksdepartementet, Sverige Herudover har Tryggvi Axelsson, Neytendastofu (Consumer Agency), Island bidraget med oplysninger om de islandske forhold. Rapporten er finansieret af Nordisk Ministerråd og er udarbejdet som led i projektet: Samarbejdsprogrammet for på konsumentområdet. Det samlede projekt er finansieret af Nordisk Ministerråd og gennemført under EK-konsument. Det er mit håb, at rapportens resultater kan tjene som inspiration for beslutningstagere, myndigheder, brancheorganisationer, virksomheder og forbrugerorganisationer.

8 8 Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor Jeg overdrager hermed rapporten: Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor. Rapporten indeholder resultatet af de gennemførte undersøgelser af priserne for en modelfamilie, undersøgelsen af loyalitetsprogrammernes udbredelse og undersøgelse af forbrugermobilitet. Rapporten indeholder afslutningsvis en række anbefalinger, der kan styrke gennemsigtigheden og mobiliteten på og mellem de nordiske finansielle markeder. Det skal bemærkes, at specielt spørgsmålet om pengeinstitutternes rente- og gebyrfastsættelse er kompliceret, idet der er en række modsatrettede interesser. Pengeinstitutterne ønsker som andre erhvervsdrivende selv at fastsætte prisen på deres produkter med henblik på at optimere indtjeningen. Pengeinstitutsektoren argumenterer endvidere for, at sektoren er præget af en sund og betydelig konkurrence, og at det er konkurrencen, der er bedst egnet til at regulere sektorens prissætning. Forbrugerne (forbrugerorganisationerne) ønsker de bedst mulige priser, og at prissætningen er fair og gennemsigtig. Den teknologiske udvikling har i øvrigt betydet, at stort set alle, der har en indkomst, hvad enten der er tale om lønindkomst eller offentlige ydelser, er nødsaget til at have en lønkonto i et pengeinstitut. Dermed indtager pengeinstitutterne en helt central rolle i samfundet, der naturligt giver anledning til at drøfte pengeinstitutternes samfundsmæssige ansvar. Myndighederne (Nationalbanken og Finanstilsynet) ønsker, at den finansielle sektor har den fornødne stabilitet, således at den finansielle sektor kan løse opgaven som effektive formidlere af kapital til såvel virksomheder som de private kunder. En forbedring af forbrugernes vilkår, herunder styrkelse af gennemsigtigheden og mobiliteten vil således forudsætte, at der må vælges mellem de forskellige interessenters gode argumenter. København, december 25 Henrik Juul Lektor

9 Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor 9 1. Sammenfatning Formålet med dette projekt er at søge løsninger til forbedring af forbrugernes vilkår ved at styrke gennemsigtigheden og mobiliteten på og mellem de nordiske finansielle markeder. Projektet omfatter følgende delmål: Undersøgelse af priserne for en modelfamilie, herunder etableringsgebyrer, årlige gebyrer og flyttegebyrer. Undersøgelsen omfatter endvidere udbredelsen af loyalitetsprogrammer og andre kundefastholdelsesprogrammer. Forbrugermobilitet herunder forbrugerens gebyrfølsomhed på de nordiske bankmarkeder og dennes betydningen for sektorens konkurrence. Den overordnede konklusion på undersøgelsen af omkostningerne for en modelfamilie er, at der både nationalt og specielt mellem de nordiske lande er store forskelle på hvad omkostningerne er for den anvendte modelfamilie. Herudover viser undersøgelsen, at der er meget betydelige forskelle mellem de forskellige serviceydelser både nationalt og mellem de nordiske lande, hvilket betyder, at der skal udvises stor forsigtighed ved fortolkningen af sådanne landeundersøgelser. Endelig viser undersøgelsen at en stor del af de undersøgte pengeinstitutter anvender forskellige former for loyalitetsprogrammer, kundepakker og produktpakker. Disse programmer og pakker er i væsentlig omfang medvirkende til at komplicere sammenligningerne. Den overordnede konklusion på undersøgelsen af etableringsgebyrer, rentesatser og flyttegebyrer er, at også etableringsgebyrer og de tilbudte rentesatser er ganske forskellige såvel nationalt som mellem de nordiske lande. Danmark og Norge er de eneste nordiske lande, hvor der ikke anvendes flyttegebyrer. På renteområdet tegner der sig ikke et entydigt resultat, men hvis undersøgelsernes delelementer tillægges samme værdi eller betydning vil det betyde, at Finland totalt set er det billigste land. På andenpladsen kommer Norge, Danmark vil indtage tredjepladsen, Sverige fjerdepladsen og Island er det dyreste land. Det skal bemærkes, at flere pengeinstitutter har oplyst, at det ikke er muligt at oplyse en rentesats, idet det i disse pengeinstitutter er pengeinstitutternes filialer, der er ansvarlige for den enkelte kunderelation og dermed selv fastsætter renten. Der findes således ikke en centralt fastsat rente. Undersøgelsen viser, at 79 % af de adspurgte pengeinstitutter anvender en eller anden form for loyalitetsprogrammer, fordelsprogrammer, produktpakker eller kundepakker. Det er værd at bemærke, at brugen af

10 1 Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor kreditscoring og adfærdsscoring må forventes at blive anvendt proaktivt, eksempelvis i forbindelse med prissætninger af kundernes samlede engagement eller i forbindelse med afsætning af nye produkter. En sådan udvikling vil betyde, at både prissætningen og brugen af loyalitetsprogrammer (eller skræddersyede løsninger) vil blive endnu mere individuelle og dermed vil gennemsigtigheden blive yderligere reduceret. Med henblik på at undersøge forbrugermobiliteten er de respektive pengeinstitutter blevet anmodet om, at oplyse antallet af private kunder pr. 31. december 24 og antallet af tilkomne og afgivne kunder i 24. Undersøgelsen viser, at 4 5 % af kunderne har skiftet pengeinstitut i 24. Undersøgelsen afdækker dog ikke om det samtidig betyder, at kunderne definitivt har forladt det hidtidige pengeinstitut eller der blot er tale om at der er oprettet et delengagement i det nye pengeinstitut. Selvom undersøgelsen er forbundet med en vis usikkerhed understøttes resultatet af en række kvantitative befolkningsundersøgelse. Det kan således konstateres, at mobiliteten i den nordiske finansielle sektor er lavere end i andre brancher. Rapporten afsluttes en række anbefalinger, der har til formål at styrke gennemsigtigheden og mobiliteten på og mellem de nordiske finansielle markeder. Det anbefales bl.a.: at de finansielle virksomheder skal give yderligere oplysninger om rente- og gebyrindtjeningen, at der etableres prissammenligningsdatabaser, at de finansielle virksomheder årligt skal oplyse om betalte gebyrer og vurdere om kunderne på den baggrund har de optimale produkter, at det forbydes, de finansielle virksomheder, der udbyder loyalitetsprogrammer, kundepakker, produktpakker og andre fastholdelsesprogrammer forbydes, at sammenkoble disse programmer med ikke-finansielle produkter, at de finansielle virksomheder pålægges en oplysningspligt om kundemobilitet og at finansielle virksomheder med en markedsandel på mere end x procent, skal have en central klageansvarlig. 1.1 Summary This project aims to find ways of improving consumer conditions by boosting transparency and mobility in and among the Nordic financial markets. The project includes the following sub-goals: Price survey for a model family, including up-front fees, annual fees and account transfer fees. In addition, the survey seeks to determine

11 Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor 11 the spread of loyalty programs and other customer retention programs. Consumer mobility including consumer sensitivity to fee changes in the Nordic bank markets and how this affects competition in the sector. The general conclusion of the survey of a model family s costs is that they fluctuate greatly both nationally and among the Nordic countries. The survey also shows that the various services offered differ significantly both nationally and among the Nordic countries, for which reason the relevant country surveys should be interpreted with great caution. Finally, the survey shows that many of the surveyed financial institutions use different types of loyalty programs, customer packages and product packages. These programs and packages significantly compound the complexity of any comparisons. The general conclusion of the survey of up-front fees, interest rates and account transfer fees is that up-front fees and the offered interest rates differ a great deal both nationally and among the Nordic countries. Denmark and Norway are the only Nordic countries that do not use account transfer fees. The result is not unambiguous when it comes to interest rates, but if the sub-elements of the surveys are accorded the same value or importance, then Finland is the cheapest country in overall terms. Norway comes in second, Denmark third, Sweden fourth and Iceland, in last place, ranks as the most expensive country. It should be noted that several financial institutions have said that they are unable to state a general interest rate, as their branches are responsible for individual customer relations and thus fix the interest rates independently. For this reason, interest rates are not determined at a central level. The survey shows that 79 % of the financial institutions interviewed use some sort of loyalty program, advantage program, product package or customer package. It is worth noting that credit and behaviour scoring will presumably be used proactively in future, for instance in connection with pricing a customer s total commitment or with marketing new products. If so, such development would further individualize pricing and the use of loyalty programs (or tailor-made solutions) and thus further reduce transparency. With a view to examining consumer mobility, the respective financial institutions have been requested to state the number of private customers at 31 December 24 and the number of new customers and departed customers in 24. The survey shows that 4 5 % of customers changed banks in 24. However, the survey does not show whether this also means that these customers have left their former banks for good or simply established another commitment with the new banks. Although the survey is subject to some uncertainty, a number of quantitative population

12 12 Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor surveys support the result. Thus, it can be ascertained that mobility in the Nordic financial sector is less pronounced than in other sectors. The report concludes with a number of recommendations intended to boost transparency and mobility in and among the Nordic financial markets. The recommendations include the following issues: financial institutions need to provide additional information about their earnings from interest, fees and charges; price comparison databases need to be established; financial institutions need to disclose fees paid by customers on an annual basis and to assess on that background whether customers have the optimal products; financial institutions offering loyalty programs, customer packages, product packages and other customer retention programs should be prohibited from tying such programs with non-financial products; financial institutions should become subject to a duty of disclosure regarding customer mobility; and financial institutions with a market share of more than X% should have a central function responsible for handling complaints. 1.2 Tiivistelmä Projektin tavoitteena on löytää keinoja kuluttajien toimintamahdollisuuksien ja aseman parantamiseksi sekä pohjoismaisilla että niiden välisillä rahoitusmarkkinoilla lisäämällä markkinoiden läpinäkyvyyttä ja sitä kautta kuluttajien liikkuvuutta. Osatavoitteita ovat: Tutkimus malliperheelle rahoituspalveluiden käytöstä aiheutuvista kustannuksista, mukaan lukien perus-, vuosi- ja siirtomaksut. Tutkimuksessa huomioidaan myös kanta-asiakkuusohjelmat ja muut asiakkaita sitovat ns. lojaliteettiohjelmat. Kuluttajien liikkuvuus markkinoilla mukaan lukien kuluttajien tapa vastata maksujen vaihteluun ja tämän merkitys kilpailuun pohjoismaisilla pankkimarkkinoilla. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että malliperheen kustannuksissa on suuria eroja sekä kansallisesti että erityisesti eri Pohjoismaiden välillä. Lisäksi tutkimus osoittaa, että erilaisissa palvelumaksuissa on huomattavan suuria eroja sekä kansallisesti että eri Pohjoismaiden välillä. Tämä merkitsee sitä, että tulosten tulkinnassa on oltava erittäin varovainen. Suuri osa tutkituista rahoituslaitoksista käyttää erilaisia kantaasiakkuusohjelmia, asiakas- ja tuotepaketteja, jotka vaikeuttavat oleellisesti palveluiden vertailua.

13 Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor 13 Yleinen päätelmä perusmaksuja, korkokantoja ja siirtomaksuja koskevasta tutkimuksesta on, että sekä perusmaksut ja tarjotut korkokannat ovat melko erilaisia sekä kansallisesti että eri Pohjoismaiden välillä. Tanska ja Norja ovat ainoat Pohjoismaat, joissa ei käytetä siirtomaksuja. Korkoja tarkasteltaessa ei päästä yhdenmukaiseen tulokseen, mutta jos tutkimuksen osatekijöille annetaan sama arvo tai merkitys, voidaan todeta, että Suomi on kokonaisuudessaan halvin maa. Toiseksi tulee Norja, Tanska saa kolmannen sijan ja Ruotsi neljännen Islannin ollessa kaikkein kallein maa. Tässä yhteydessä on huomioitava myös se, että monet rahoituslaitokset ovat ilmoittaneet, ettei yksiselitteistä korkokantaa ole mahdollista ilmoittaa. Näiden pankkiryhmien paikalliset edustajat ovat vastuussa asiakassuhteistaan ja määräävät itse asiakkaidensa korot. Ei siis ole olemassa määrättyä yhtenäistä korkoa. Tutkimus osoittaa, että 79 % haastatelluista rahoituslaitoksista käyttää jonkinlaista kanta-asiakkuus- tai etuohjelmaa, tuote- ja asiakaspaketteja. On myös syytä huomioida, että asiakkaan luottokelpoisuuden ja asiakassuhteen arvioinnin (credit scoring) voidaan olettaa yleistyvän tulevaisuudessa, esimerkiksi asiakkaan kokonaissitoumuksen hinnoittelun tai uusien tuotteiden myynnin yhteydessä. Tämä saattaa merkitä sitä, että sekä hinnoittelu että kanta-asiakkuusohjelmien (tai räätälöityjen ratkaisujen) käyttö yksilöityy entistäkin enemmän ja samalla palvelujen läpinäkyvyys ja vertailtavuus huononee. Kuluttajien liikkuvuuden osalta rahoituslaitoksia on pyydetty ilmoittamaan yksityisten asiakkaiden lukumäärä 31. joulukuuta 24, sekä vuoden 24 aikana tulleiden uusien ja poistuneiden asiakkaiden lukumäärät. Saadut vastaukset osoittavat, että 4 5 % asiakkaista vaihtoi rahoituslaitosta vuonna 24. Tutkimuksesta ei kuitenkaan käy ilmi, merkitseekö tämä samalla sitä, että asiakkaat ovat kokonaan hylänneet rahoituslaitoksen, vai ovatko he vain osittain siirtyneet toiseen rahoituslaitokseen. Vaikka tutkimukseen liittyy tiettyä epävarmuutta, useat kansalaistutkimukset tukevat em. tulosta. Voidaan siis todeta, että liikkuvuus pohjoismaisilla rahoitusmarkkinoilla on alhaisempaa kuin muilla aloilla. Lopuksi raportissa annetaan suosituksia toimenpiteistä, joiden avulla voidaan lisätä rahoituspalveluiden läpinäkyvyyttä ja kuluttajien liikkuvuutta sekä pohjoismaisilla että Pohjoismaiden välisillä markkinoilla. Raportissa suositellaan muun muassa, että: rahoituslaitokset antavat lisätietoja korko- ja palvelumaksutuotoistaan, perustetaan hintavertailutietokantoja, rahoituslaitokset ilmoittavat vuosittain saamistaan maksuista ja arvioivat tältä pohjalta, saavatko asiakkaat parhaimmat mahdolliset palvelut/tuotteet,

14 14 Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor kielletään rahoituslaitoksia yhdistämästä kanta-asiakkuusohjelmia, asiakas- ja tuotepaketteja sekä muita asiakkaita sitovia ohjelmia tuotteisiin, jotka eivät liity rahoitukseen, rahoituslaitoksille asetetaan velvollisuus tuottaa tietoa asiakkaiden vaihtuvuudesta ja rahoituslaitoksilla, joilla on yli x prosentin markkinaosuus, on keskeinen vastuu asiakasvalitusten käsittelemisessä.

15 Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor Introduktion Den finansielle sektor spiller en væsentlig rolle i infrastrukturen for vækst og velstand i et moderne samfund. Pengeinstitutterne har en unik rolle i samfundet, idet stort set alle voksne danskere og alle virksomheder har et forretningsforhold til et pengeinstitut. Ifølge Finansrådet i Danmark vil det moderne samfund ikke kunne fungere uden de ydelser pengeinstitutterne leverer. Det er derfor naturligt, at den finansielle sektor igennem mange år har været undergivet en betydelig interesse fra forbrugerorganisationer, beslutningstagere, myndigheder, forbrugere, forskningsmiljøet og pressen. Pengeinstitutterne beskæftiger sig med mange opgaver indlån, udlån, betalingsformidling, handel med værdipapirer, likviditetsstyring, rådgivning og finansiering. Produkterne retter sig mod forskellige kundegrupper; private, små og store virksomheder, investorer, børsmæglerselskaber m.v. Pengeinstitutter har eneret på at avertere efter indlånsmidler 1. Pengeinstitutter må alene beskæftige sig med opgaver, der har relation til omsætningen af penge, kreditmidler og værdipapirer og de dertil hørende ydelser. Pengeinstitutter må gennem særlige datterselskaber også beskæftige sig med forsikringer, realkreditlån og ejendomsformidling. De seneste 1 15 år har været præget af en betydelig brancheglidning og en liberalisering, der har muliggjort, at pengeinstitutternes produktudbud er blevet stærkt forøget. Når denne udvikling kombineres med pengeinstitutternes centrale rolle, herunder muligheder for specielt på udlånssiden at sige ja og nej til kundernes låneønsker, bliver den finansielle sektor en samfundsmæssig magtfaktor. Det er på den baggrund ikke overraskende, at perioden fra begyndelsen af 199 erne har været præget af begreber som etik, moral og god skik. Et af de ord der i særlig grad har præget debatten de seneste 1 15 år er gennemsigtighed 2, herunder om der er den fornødne gennemsigtighed om kunderne har tilstrækkelig information om prisfastsættelsen på markedet og derved er i stand til at vælge det produkt der bedst tilfredsstiller kundens behov. 1 Det skal bemærkes, at Sverige ved indførelsen af lov om bank- och finansieringsrörelse pr. 1. juli 24 har ophævet bankernes monopol på modtagelse af indlån. 2 Se NEK Arbeidsrapport: Rådgivning om finansielle ydelser (199), Nord 199:82: Hindringer for valgfrihet og mobilitet på det finansielle marked (199), Nord 1993:33: Finansfusionerne i de nordiske lande (1993), TemaNord 1994:569: Forbrugerpolitik i forhold til finansielle tjenesteydelser (1994), Nord 1995:19: Forbrukere og finansielle tjenester - forbrugeratferd i et liberaliseret kreditmarked (1995), TemaNord 1997:615: Loyalitetsprogrammer i Norden og forbrugerbeskyttelse (1997), TemaNord 21:557: Produktpakker i det nordiske finansmarkedet (21) og Tema- Nord 22:52: Bankservice på hvilke vilkår (22). Herudover har spørgsmålet om gennemsigtighed været genstand for behandling i en lang række rapporter og redegørelser fra de nationale tilsynsmyndigheder, herunder specielt konkurrencemyndighederne.

16 16 Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor 2.1 Indledning Pengeinstitutterne indtager en central rolle i den finansielle sektor, idet det er pengeinstitutterne der har den primære kontakt med kunderne, og pengeinstitutterne i øvrigt nyder stor tillid blandt kunderne. Pengeinstitutternes centrale rolle i forhold til kunderne illustreres af figur 1. Figur: 1 Bankernes centrale rolle Realkredit Forsikring Liv og skade Private Banking Børsmægler Bankerne Kunderne Pension Investeringsforeninger Ejendomsmægler Figuren viser, at det er bankerne der er omdrejningspunktet når det gælder kundernes kontakt til det finansielle system. Denne situation blev cementeret i forbindelse med etableringen af de finansielle supermarkeder. Kreditkort 2.2 Formål Det overordnede formål med projektet er at søge løsninger til forbedring af forbrugernes vilkår ved at styrke gennemsigtigheden og mobiliteten på og mellem de nordiske finansielle markeder. Projektet omfatter følgende delmål: Undersøgelse af priserne for en modelfamilie, herunder etableringsgebyrer, årlige gebyrer og flyttegebyrer. Undersøgelsen omfatter endvidere udbredelsen af loyalitetsprogrammer og andre kundefastholdelsesprogrammer. Forbrugermobilitet herunder forbrugerens gebyrfølsomhed på de nordiske finansielle markeder og dennes betydningen for sektorens konkurrence.

17 Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor 17 Vedrørende det første delmål er der taget udgangspunkt i ING 3, EFMA 4 og Capgemini Ernst & Youngs 5 rapport: World Retail Banking 24, der påpeger at der er betydelige forskelle på hvad det koster at være bankkunde i forskellige lande. Resultatet af World Retail Banking 25 fremgår af figur 2: Figur: 2 World Retail Banking rapport (25) Årlige vægtede omkostninger for basisydelser pr land, 25 ( ) Gennemsnit: Italien Tyskland Schweiz Norge* Kilde: Capgemini analyse, 25 * Eksklusiv check US Spanien Slovakien Polen Frankrig Portugal Canada Østrig Tjekkiet Australien Sverige* UK Belgien* Kina Nederlandene Lande undersøgt i 24 og 25 Lande alene undersøgt i 25 Undersøgelsen i 25 omfattede 79 banker, herunder 4 norske banker og 6 svenske banker 6. Undersøgelsen omhandlede priserne for en række basisydelser, såsom kontohåndtering, betalinger og overførsler, kontanthåndtering og særskilte ydelser i form af spærring af bankkort og check, ekstra kontoudtog og adresseændringer. Undersøgelsen omfattede ikke opsparingskonti, depoter, udlån og kreditter og andre produkter og services. Den gennemførte undersøgelse viser, de vægtede omkostninger for en række basisydelser 7. Capgemini har efterfølgende oplyst, at man er usik- 3 ING er en af de største finansielle virksomheder i Europa med mere end 6 mio. kunder i mere end 5 lande. ING beskæftiger mere end 115. ansatte. 4 The European Financial Management & Marketing Asscociation. 5 Capgemini Ernst & Young er en af verdens største konsulentvirksomheder inden for IT og management. Capgemini har en medarbejderstab på ca. 6. og er repræsenteret i mere end 3 lande i Europa, USA og Asien. Alene i Skandinavien beskæftiger selskabet ca. 3 medarbejdere. 6 Danmark, Finland og Island var ikke omfattet af undersøgelsen. 7 Det vægtede prisindex er opstået som konsekvens af listepriserne for de adspurgte/undersøgte banker multipliceret med en kurv af forbrugerprofilers transaktionsmønstre. Disse transaktionsmøn-

18 18 Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor ker på, om der er sket minutiøs vægtning i forhold til markedsandel i alle lande. Derfor er tallene forbundet med en vis usikkerhed og derfor skal analysen primært anvendes som en indikation af, hvordan priserne udvikler sig imellem landene. Vedrørende det andet delmål er der taget udgangspunkt i Lisbet Berg og Elling Borgeraas: Hindringer for mobilitet i bankmarkedet, SIFO, Fagrapport nr Undersøgelsen tager udgangspunkt i den norske finansielle sektor og peger på flere faktorer der har betydning for mobiliteten på det finansielle marked. Rapporten konkluderer således, at kunderne i de dyre banker er kendetegnet ved, at bankvalget er tilfældigt, kunderne har altid været kunde i banken, kunderne har et nærmest familiært forhold til banken og et forbavsende nært forhold til bankrådgiveren. Kunderne i de billigere banker er kendetegnet ved, at bankvalget er økonomisk begrundet, kunderne overvåger bankvilkårene nøje og disse kunder har en høj tilbøjelighed til at skifte bank. Om den manglende mobilitet konkluderer rapporten, at det bl.a. skyldes, at kunderne har et ureflekteret forhold til bankmarkedet, at bankområdet er et lav interesseområde, at bankskifte er forbundet med høje transaktionsomkostninger og kunderne ikke har tilstrækkelige informationer, hvilket gør det vanskeligt at foretage sammenligninger. 2.3 Metode Med henblik på at undersøge priserne for en modelfamilie, herunder etableringsgebyrer, årlige gebyrer og flyttegebyrer er der taget udgangspunkt i en familie med følgende adfærd: 15 regningsbetalinger via internetbank pr. måned 1 separat kvittering pr. måned 15 kontanthævninger i pengeautomat pr. måned 2 kontoudtog via pengeautomaten pr. måned 1 hævning i pengeinstituttets filial pr. måned 1 girobetaling i pengeinstituttets filial pr. måned 5 betalinger via automatisk betalingstjeneste pr. måned 1 overførsel til et andet nordisk land pr. måned 2 debetkort 2 VISA kombinationskort. Modelfamiliens adfærd er fastsat i samarbejde med den nordiske projektgruppe. Herefter er de fem største pengeinstitutter (målt på indlån) i hvert af de fem nordiske lande blevet anmodet om at oplyse prissætningen for en stre er i nogle lande fundet ved at benytte statistisk materiale, bankernes egne transaktionsanalyser eller ved at spørge forbrugere om, hvordan de rent faktisk benytter retail banking.

19 Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor 19 familie med det skitserede adfærdsmønster. Herudover er de adspurgte pengeinstitutter blevet anmodet om at oplyse om de anvender produktpakker, loyalitetsprogrammer, kundepakker eller andre kundefastholdelsesmodeller og i hvilket omfang sådanne modeller vil have indflydelse på omkostningerne for modelfamilien. Pengeinstitutterne er endvidere blevet anmodet om at afgive oplysninger om omkostningerne, herunder rentesatserne, ved at etablere et kontoforhold, der består af et boliglån på DKK 25., en lønkonto med en tilknyttet kassekredit på DKK 5. og et billån på DKK 15.. Kunden er på en skala fra 1 5, hvor 1 er den bedste kundetype en type 2 kunde. Det betyder, at kunden har en positiv formue og et månedligt rådighedsbeløb på DKK 16. til mad, tøj og fornøjelser. Familien består af 2 voksne og 2 børn på 5 og 1 år. Herudover har pengeinstitutterne skulle oplyse om omkostningerne ved at flytte et kontoforhold, der består af et boliglån på DKK 25., en lønkonto med en tilknyttet kassekredit på DKK 5. og et billån på DKK 15.. Med henblik på at undersøge forbrugermobiliteten er de omtalte pengeinstitutter blevet anmodet om, at oplyse antallet af private kunder 8 pr. 31. december 24. Hvor mange nye private kunder modtog pengeinstituttet i 24, og hvor mange private kunder afgav pengeinstituttet i 24. Oplysningerne om antallet af kunder, herunder tilgang og afgang vil ikke blive offentliggjort for hvert enkelt pengeinstitut. Oplysningerne vil alene blive anvendt, således at det på landeplan er muligt at oplyse antallet af til- og afgang blandt de 5 største pengeinstitutter i hvert af de nordiske lande. Hermed burde der være taget fornødent hensyn til ønsket om eventuel fortrolighed. Som beskrevet omfatter undersøgelsen de fem største pengeinstitutter (målt på indlån) i hvert af de fem nordiske lande. Af figur 3 fremgår, hvor stor en andel de fem største pengeinstitutter har af det samlede indlån. 8 En privat kunde defineres som en kunde over 18 år, hvis indkomst ikke stammer fra selvstændig virksomhed.

20 2 Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor Figur: 3 De fem største pengeinstitutters andel af det samlede indlån Indlån - 5 største PI Danmark Danske Bank Nordea Jyske Bank Sydbank Spar Nord Bank Finland Nordea OP Bank Group Sampo Bank Aktia Savings B. Ålandsbanken Island Landsbanki Islandsbanki Kauphting Spron Spk. Vélstjóra Norge Sverige DnB NOR S E B Nordea Handelsbanken Fokus Bank FôreningsSpar. SpareBank 1 Nordea Sparebanken V. Danske Bank Det skal bemærkes og beklages, at OP Bank Group (Finland) ikke har ønsket at afgive de fornødne oplysninger. Jeg har adskillige gange rykket OP Bank Group for oplysninger og det samme har det finske medlem af projektgruppen Ari Luukinen. Det skal endvidere bemærkes, at det ikke har været muligt at fremskaffe de ønskede oplysninger fra Sparisjóður Vélstjóra (Island).

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

DANSK INDUSTRIS KAPITALMARKEDSDAG 2015 - FÅ DEN BEDSTE AFTALE MED BANKEN

DANSK INDUSTRIS KAPITALMARKEDSDAG 2015 - FÅ DEN BEDSTE AFTALE MED BANKEN DANSK INDUSTRIS KAPITALMARKEDSDAG 2015 - FÅ DEN BEDSTE AFTALE MED BANKEN KORT OM BANK BROKERS VORE KLIENTERS FINANSIELLE UDFORDRINGER ER VORES OMDREJNINGSPUNKT 2 VORES TILBUD Vi sikrer, at I har de rigtige

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Checkhæfte kontogebyr, uanset kontoform Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks pr. stk. 4 Udskrifter,

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Værdipapirhandel og depot Kurtage aktier og investeringsbeviser

Værdipapirhandel og depot Kurtage aktier og investeringsbeviser Af kursværdi Danske aktier samt aktiebaserede investeringsbeviser min. 29 kr. Aktier fra Sverige min. 175 kr. handel via netbank 0,17 % min. 75 kr. handel via netbank 0,17 % Aktier fra Norge og Finland

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik. Statistisk Forening 8. september 2009

Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik. Statistisk Forening 8. september 2009 Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik Statistisk Forening 8. september 29 Oversigt Nationalbankens udlånsundersøgelse - Fakta om udlånsundersøgelser - Population

Læs mere

19. november 2014 GEBYRSATSER

19. november 2014 GEBYRSATSER 19. november 2014 GEBYRSATSER Betalingsformidling Beløbsoverførsel til fremmed pengeinstitut (gratis via Netbank 30,00 pr. overførsel og ved faste betalinger) Beløbsoverførsel, fremsendelse af kvittering

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk)

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Social kapital Vinsa-møde 6. juni 2012 Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1 Mere end 1 mio. kunder 55 centre

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 3 Juli 2011 Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse 1. Baggrund og generelle forhold Udlånsundersøgelsen er en kvalitativ statistik,

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE 0 1 1. INDLEDNING Nationalbanken nedsatte i 2012 et betalingsråd i Danmark, der skal danne ramme for det fremtidige samarbejde om borgeres og virksomheders betalinger, også kaldet detailbetalinger. Formålet

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Vækstforum Region Hovedstaden. Vækstforum Danske Bank den 17. april 2008

Vækstforum Region Hovedstaden. Vækstforum Danske Bank den 17. april 2008 Vækstforum Region Hovedstaden Vækstforum Danske Bank den 17. april 2008 www.danskebank.dk/finanscenter Finanscenter København din regionale sparringspartner Finanscenter København Holbergsgade 2 1090 København

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Om Nord Pool Spot Nord Pool Spot er det førende elmarked i Europa Day-ahead og intraday markeder 350 selskaber fra 18 lande

Læs mere

Fremtidens bankrådgivning

Fremtidens bankrådgivning Fremtidens bankrådgivning Tonny Thierry Andersen, Bankdirektør og chef for Personal Banking Finansforbundets rådgivningskonference, d. 13. maj 2013 Executive summary Kunderne ændrer adfærd. Det stiller

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Generelle priser for betalingstjenester

Generelle priser for betalingstjenester Generelle priser for betalingstjenester Generelt Denne prisinformation indeholder generelle priser for betalingstjenester (i henhold til betalingstjenesteloven). Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 af 10 21-08-2013 16:05 Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Konkurrencerådet godkendte fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark[1] i november 2000 på betingelse af tilsagn.[2] Fusionen førte

Læs mere

Ét nyt Nykredit strategi 2013

Ét nyt Nykredit strategi 2013 Ét nyt Nykredit strategi 2013 Investormøde 18. juni 2009 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncernstrategi 2013 - Reaktioner Hvorfor koncernstrategi? Makrofaktorer Flytte Nykredit et niveau op Nykredit

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet

RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet SIDE 1 International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet Forsikring & Pension har i en årrække arbejdet med at styrke åbenhed og gennemsigtighed på forsikringsområdet. På skadesforsikringsområdet

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010 InvesteringsNyt Den 23. juni 21 Private sparer mere op, og taget nye typer lån Man skal have det helt store forstørrelsesglas frem for at se nogen stigning i den finansielle sektor udlån. Nationalbankens

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 27. oktober 2010. Nr. 87. Vejledning til bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter (Prisoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Hvad betyder brevet for kunderne?

Hvad betyder brevet for kunderne? Hvad betyder brevet for kunderne? Klaus Møller Hansen, Strategi og Partnerskaber, Post Danmark AFP-Brugergruppen 13. november 2012 Hotel Hesselet, Nyborg Sid 1 Hvorfra stammer vores viden? 1 2 3 4 Brevvaner

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør DANMARKS NATIONALBANK Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør Fastkurspolitik og historik Fastkurspolitik siden 1982 Kroner per euro 9.0 8.5

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk på ret kurs FINANSFORBUNDETS forslag til regulering af den finansielle sektor i Danmark på ret kurs Finanskrisen har været øverst på dagsordenen det sidste års tid. Både i medier, på den politiske scene,

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Er du til CIBOR eller CITA?

Er du til CIBOR eller CITA? Er du til CIBOR eller CITA? Hvad har CIBOR og CITA med mit lån at gøre? En lang række boliglån, prioritetslån m.v. får fastsat deres rente med udgangspunkt i en CIBORrente. Renten på lånet bliver fastsat

Læs mere

Nationalbankens udlånsundersøgelse Ny statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik

Nationalbankens udlånsundersøgelse Ny statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik 81 Nationalbankens udlånsundersøgelse Ny statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik Carina Moselund Jensen og Tania Al-Zagheer Sass, Statistisk Afdeling INDLEDNING Nationalbanken

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007

VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007 VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007 Carsten Nørgaard IT-direktør Værdipapircentralen A/S SAS CIO Torsdag d. 15. maj 2008 Hvem er VP? Markedsejet Markedsdrevet

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

NTG Continent A/S. - Et værdifuldt bekendtskab

NTG Continent A/S. - Et værdifuldt bekendtskab NTG Continent A/S - Et værdifuldt bekendtskab Mission Er det vigtigt for dig, er det vigtigt for os! Vores målsætning er, at vi tilpasser os vores kunders behov og ønske for derved at skabe en win-win

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det: Kendelse af 21. november 2005. (j.nr. 04-249.605) Anmeldte binavne registreringsnægtet, da de var egnede til at fremkalde det indtryk, at der er tale om pengeinstitutter henholdsvis realkreditinstitutter

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere