Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor"

Transkript

1

2

3 Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor Henrik Juul TemaNord 26:57

4 Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor TemaNord 26:57 Nordisk Ministerråd, København 26 ISBN Publikationen kan bestilles på Flere publikationer på Printed in Denmark Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Store Strandstræde 18 Store Strandstræde København K 1255 København K Telefon (+45) Telefon (+45) Fax (+45) Fax (+45) Det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde er et af de ældste og mest omfattende regionale samarbejder i verden. Det omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Samarbejdet styrker samhørigheden mellem de nordiske lande med respekt for de nationale forskelle og ligheder. Det øger mulighederne for at hævde Nordens interesser i omverdenen og fremme det gode naboskab. Samarbejdet blev formaliseret i 1952 med Nordisk Råds oprettelse som forum for parlamentarikerne og regeringerne i de nordiske lande. I 1962 underskrev de nordiske lande Helsingforsaftalen, som siden har været den grundlæggende ramme for det nordiske samarbejde. I 1971 blev Nordisk Ministerråd oprettet som det formelle forum til at varetage samarbejdet mellem de nordiske regeringer og de politiske ledelser i de selvstyrende områder, Færøerne, Grønland og Åland.

5 Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor 5 Indholdsfortegnelse Forord Sammenfatning Summary Tiivistelmä Introduktion Indledning Formål Metode Den nordiske finansielle sektor Udviklingen Koncentration Danmark Finland Island Norge Sverige Undersøgelse af priserne for en families kontohåndtering Udviklingen i gebyr- og provisionsindtægter Prisundersøgelsen Danmark Finland Island Norge Sverige Det vægtede gennemsnit Sammenfatning Undersøgelse af etableringsgebyrer, rentesatser og flyttegebyrer Danmark Finland Island Norge Sverige Sammenfatning Kundernes valg af pengeinstitut m.m Valg af bank Forhandlinger med banken Hvor stor skal besparelsen være? Loyalitetsprogrammer Baggrund Stigende kompleksitet Tre forskellige loyalitetsprogrammer En simpel segmenteringsmodel Udbredelsen af loyalitetsprogrammer Fordele og ulemper ved loyalitetsprogrammer Fordele Ulemper Fremtiden Undersøgelse af mobilitet Mobiliteten i de nordiske pengeinstitutter Hvad siger kunderne? Den generelle kundetilfredshed... 75

6 6 Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor 8.4 Klager Danmark Finland Island Norge Sverige Sammenfatning Samlet konklusion Omkostningerne for en modelfamilie Undersøgelse af etableringsgebyrer, rentesatser og flyttegebyrer Loyalitetsprogrammer Gebyrfølsomhed Forbrugermobilitet Mulige løsninger Vælg mellem de gode argumenter Oplysningspligt om rente- og gebyrindtjening Information contra gennemsigtighed Prissammenligningsdatabaser Årlig prisinformation Fælles betalingssystemer Forbud mod visse aftalevilkår Oplysningspligt om mobilitet Klageansvarlig og offentlighed om klager Litteraturfortegnelse...17 Bilag

7 Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor 7 Forord De finansielle markeder udgør ifølge Nordisk Ministerråds samarbejdsprogram for en særlig prioritet. Det danske formandskab afholdte i efteråret 25 en konference, hvor der bl.a. blev sat fokus på de finansielle markeder. På konferencen blev de foreløbige resultater af dette projekt: Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor præsenteret. Pengeinstitutterne er udvalgt som fokusområde, dels for at begrænse problemstillingen, men også fordi det er pengeinstitutterne der har den primære kontakt med kunderne, og pengeinstitutterne i øvrigt nyder stor tillid blandt kunderne. Det overordnede formål med dette projekt er at søge løsninger til forbedring af forbrugernes vilkår ved at styrke gennemsigtigheden og mobiliteten på og mellem de nordiske finansielle markeder. Projektet omfatter følgende delmål: Undersøgelse af priserne for en modelfamilie, herunder etableringsgebyrer, årlige gebyrer og flyttegebyrer. Undersøgelsen omfatter endvidere udbredelsen af loyalitetsprogrammer og andre kundefastholdelsesprogrammer. Forbrugermobilitet herunder forbrugerens gebyrfølsomhed på de nordiske finansielle markeder og dennes betydningen for sektorens konkurrence. Projektgruppen bestod af: Kenneth Skov Jensen, Forbrugerstyrelsen, Danmark (projektleder) Christine Maxner, Forbrugerstyrelsen, Danmark Ari Luukinen, Konsumentverket, Finland Elling Borgeraas, SIFO, Norge Catarina Öström, Jordbruksdepartementet, Sverige Herudover har Tryggvi Axelsson, Neytendastofu (Consumer Agency), Island bidraget med oplysninger om de islandske forhold. Rapporten er finansieret af Nordisk Ministerråd og er udarbejdet som led i projektet: Samarbejdsprogrammet for på konsumentområdet. Det samlede projekt er finansieret af Nordisk Ministerråd og gennemført under EK-konsument. Det er mit håb, at rapportens resultater kan tjene som inspiration for beslutningstagere, myndigheder, brancheorganisationer, virksomheder og forbrugerorganisationer.

8 8 Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor Jeg overdrager hermed rapporten: Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor. Rapporten indeholder resultatet af de gennemførte undersøgelser af priserne for en modelfamilie, undersøgelsen af loyalitetsprogrammernes udbredelse og undersøgelse af forbrugermobilitet. Rapporten indeholder afslutningsvis en række anbefalinger, der kan styrke gennemsigtigheden og mobiliteten på og mellem de nordiske finansielle markeder. Det skal bemærkes, at specielt spørgsmålet om pengeinstitutternes rente- og gebyrfastsættelse er kompliceret, idet der er en række modsatrettede interesser. Pengeinstitutterne ønsker som andre erhvervsdrivende selv at fastsætte prisen på deres produkter med henblik på at optimere indtjeningen. Pengeinstitutsektoren argumenterer endvidere for, at sektoren er præget af en sund og betydelig konkurrence, og at det er konkurrencen, der er bedst egnet til at regulere sektorens prissætning. Forbrugerne (forbrugerorganisationerne) ønsker de bedst mulige priser, og at prissætningen er fair og gennemsigtig. Den teknologiske udvikling har i øvrigt betydet, at stort set alle, der har en indkomst, hvad enten der er tale om lønindkomst eller offentlige ydelser, er nødsaget til at have en lønkonto i et pengeinstitut. Dermed indtager pengeinstitutterne en helt central rolle i samfundet, der naturligt giver anledning til at drøfte pengeinstitutternes samfundsmæssige ansvar. Myndighederne (Nationalbanken og Finanstilsynet) ønsker, at den finansielle sektor har den fornødne stabilitet, således at den finansielle sektor kan løse opgaven som effektive formidlere af kapital til såvel virksomheder som de private kunder. En forbedring af forbrugernes vilkår, herunder styrkelse af gennemsigtigheden og mobiliteten vil således forudsætte, at der må vælges mellem de forskellige interessenters gode argumenter. København, december 25 Henrik Juul Lektor

9 Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor 9 1. Sammenfatning Formålet med dette projekt er at søge løsninger til forbedring af forbrugernes vilkår ved at styrke gennemsigtigheden og mobiliteten på og mellem de nordiske finansielle markeder. Projektet omfatter følgende delmål: Undersøgelse af priserne for en modelfamilie, herunder etableringsgebyrer, årlige gebyrer og flyttegebyrer. Undersøgelsen omfatter endvidere udbredelsen af loyalitetsprogrammer og andre kundefastholdelsesprogrammer. Forbrugermobilitet herunder forbrugerens gebyrfølsomhed på de nordiske bankmarkeder og dennes betydningen for sektorens konkurrence. Den overordnede konklusion på undersøgelsen af omkostningerne for en modelfamilie er, at der både nationalt og specielt mellem de nordiske lande er store forskelle på hvad omkostningerne er for den anvendte modelfamilie. Herudover viser undersøgelsen, at der er meget betydelige forskelle mellem de forskellige serviceydelser både nationalt og mellem de nordiske lande, hvilket betyder, at der skal udvises stor forsigtighed ved fortolkningen af sådanne landeundersøgelser. Endelig viser undersøgelsen at en stor del af de undersøgte pengeinstitutter anvender forskellige former for loyalitetsprogrammer, kundepakker og produktpakker. Disse programmer og pakker er i væsentlig omfang medvirkende til at komplicere sammenligningerne. Den overordnede konklusion på undersøgelsen af etableringsgebyrer, rentesatser og flyttegebyrer er, at også etableringsgebyrer og de tilbudte rentesatser er ganske forskellige såvel nationalt som mellem de nordiske lande. Danmark og Norge er de eneste nordiske lande, hvor der ikke anvendes flyttegebyrer. På renteområdet tegner der sig ikke et entydigt resultat, men hvis undersøgelsernes delelementer tillægges samme værdi eller betydning vil det betyde, at Finland totalt set er det billigste land. På andenpladsen kommer Norge, Danmark vil indtage tredjepladsen, Sverige fjerdepladsen og Island er det dyreste land. Det skal bemærkes, at flere pengeinstitutter har oplyst, at det ikke er muligt at oplyse en rentesats, idet det i disse pengeinstitutter er pengeinstitutternes filialer, der er ansvarlige for den enkelte kunderelation og dermed selv fastsætter renten. Der findes således ikke en centralt fastsat rente. Undersøgelsen viser, at 79 % af de adspurgte pengeinstitutter anvender en eller anden form for loyalitetsprogrammer, fordelsprogrammer, produktpakker eller kundepakker. Det er værd at bemærke, at brugen af

10 1 Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor kreditscoring og adfærdsscoring må forventes at blive anvendt proaktivt, eksempelvis i forbindelse med prissætninger af kundernes samlede engagement eller i forbindelse med afsætning af nye produkter. En sådan udvikling vil betyde, at både prissætningen og brugen af loyalitetsprogrammer (eller skræddersyede løsninger) vil blive endnu mere individuelle og dermed vil gennemsigtigheden blive yderligere reduceret. Med henblik på at undersøge forbrugermobiliteten er de respektive pengeinstitutter blevet anmodet om, at oplyse antallet af private kunder pr. 31. december 24 og antallet af tilkomne og afgivne kunder i 24. Undersøgelsen viser, at 4 5 % af kunderne har skiftet pengeinstitut i 24. Undersøgelsen afdækker dog ikke om det samtidig betyder, at kunderne definitivt har forladt det hidtidige pengeinstitut eller der blot er tale om at der er oprettet et delengagement i det nye pengeinstitut. Selvom undersøgelsen er forbundet med en vis usikkerhed understøttes resultatet af en række kvantitative befolkningsundersøgelse. Det kan således konstateres, at mobiliteten i den nordiske finansielle sektor er lavere end i andre brancher. Rapporten afsluttes en række anbefalinger, der har til formål at styrke gennemsigtigheden og mobiliteten på og mellem de nordiske finansielle markeder. Det anbefales bl.a.: at de finansielle virksomheder skal give yderligere oplysninger om rente- og gebyrindtjeningen, at der etableres prissammenligningsdatabaser, at de finansielle virksomheder årligt skal oplyse om betalte gebyrer og vurdere om kunderne på den baggrund har de optimale produkter, at det forbydes, de finansielle virksomheder, der udbyder loyalitetsprogrammer, kundepakker, produktpakker og andre fastholdelsesprogrammer forbydes, at sammenkoble disse programmer med ikke-finansielle produkter, at de finansielle virksomheder pålægges en oplysningspligt om kundemobilitet og at finansielle virksomheder med en markedsandel på mere end x procent, skal have en central klageansvarlig. 1.1 Summary This project aims to find ways of improving consumer conditions by boosting transparency and mobility in and among the Nordic financial markets. The project includes the following sub-goals: Price survey for a model family, including up-front fees, annual fees and account transfer fees. In addition, the survey seeks to determine

11 Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor 11 the spread of loyalty programs and other customer retention programs. Consumer mobility including consumer sensitivity to fee changes in the Nordic bank markets and how this affects competition in the sector. The general conclusion of the survey of a model family s costs is that they fluctuate greatly both nationally and among the Nordic countries. The survey also shows that the various services offered differ significantly both nationally and among the Nordic countries, for which reason the relevant country surveys should be interpreted with great caution. Finally, the survey shows that many of the surveyed financial institutions use different types of loyalty programs, customer packages and product packages. These programs and packages significantly compound the complexity of any comparisons. The general conclusion of the survey of up-front fees, interest rates and account transfer fees is that up-front fees and the offered interest rates differ a great deal both nationally and among the Nordic countries. Denmark and Norway are the only Nordic countries that do not use account transfer fees. The result is not unambiguous when it comes to interest rates, but if the sub-elements of the surveys are accorded the same value or importance, then Finland is the cheapest country in overall terms. Norway comes in second, Denmark third, Sweden fourth and Iceland, in last place, ranks as the most expensive country. It should be noted that several financial institutions have said that they are unable to state a general interest rate, as their branches are responsible for individual customer relations and thus fix the interest rates independently. For this reason, interest rates are not determined at a central level. The survey shows that 79 % of the financial institutions interviewed use some sort of loyalty program, advantage program, product package or customer package. It is worth noting that credit and behaviour scoring will presumably be used proactively in future, for instance in connection with pricing a customer s total commitment or with marketing new products. If so, such development would further individualize pricing and the use of loyalty programs (or tailor-made solutions) and thus further reduce transparency. With a view to examining consumer mobility, the respective financial institutions have been requested to state the number of private customers at 31 December 24 and the number of new customers and departed customers in 24. The survey shows that 4 5 % of customers changed banks in 24. However, the survey does not show whether this also means that these customers have left their former banks for good or simply established another commitment with the new banks. Although the survey is subject to some uncertainty, a number of quantitative population

12 12 Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor surveys support the result. Thus, it can be ascertained that mobility in the Nordic financial sector is less pronounced than in other sectors. The report concludes with a number of recommendations intended to boost transparency and mobility in and among the Nordic financial markets. The recommendations include the following issues: financial institutions need to provide additional information about their earnings from interest, fees and charges; price comparison databases need to be established; financial institutions need to disclose fees paid by customers on an annual basis and to assess on that background whether customers have the optimal products; financial institutions offering loyalty programs, customer packages, product packages and other customer retention programs should be prohibited from tying such programs with non-financial products; financial institutions should become subject to a duty of disclosure regarding customer mobility; and financial institutions with a market share of more than X% should have a central function responsible for handling complaints. 1.2 Tiivistelmä Projektin tavoitteena on löytää keinoja kuluttajien toimintamahdollisuuksien ja aseman parantamiseksi sekä pohjoismaisilla että niiden välisillä rahoitusmarkkinoilla lisäämällä markkinoiden läpinäkyvyyttä ja sitä kautta kuluttajien liikkuvuutta. Osatavoitteita ovat: Tutkimus malliperheelle rahoituspalveluiden käytöstä aiheutuvista kustannuksista, mukaan lukien perus-, vuosi- ja siirtomaksut. Tutkimuksessa huomioidaan myös kanta-asiakkuusohjelmat ja muut asiakkaita sitovat ns. lojaliteettiohjelmat. Kuluttajien liikkuvuus markkinoilla mukaan lukien kuluttajien tapa vastata maksujen vaihteluun ja tämän merkitys kilpailuun pohjoismaisilla pankkimarkkinoilla. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että malliperheen kustannuksissa on suuria eroja sekä kansallisesti että erityisesti eri Pohjoismaiden välillä. Lisäksi tutkimus osoittaa, että erilaisissa palvelumaksuissa on huomattavan suuria eroja sekä kansallisesti että eri Pohjoismaiden välillä. Tämä merkitsee sitä, että tulosten tulkinnassa on oltava erittäin varovainen. Suuri osa tutkituista rahoituslaitoksista käyttää erilaisia kantaasiakkuusohjelmia, asiakas- ja tuotepaketteja, jotka vaikeuttavat oleellisesti palveluiden vertailua.

13 Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor 13 Yleinen päätelmä perusmaksuja, korkokantoja ja siirtomaksuja koskevasta tutkimuksesta on, että sekä perusmaksut ja tarjotut korkokannat ovat melko erilaisia sekä kansallisesti että eri Pohjoismaiden välillä. Tanska ja Norja ovat ainoat Pohjoismaat, joissa ei käytetä siirtomaksuja. Korkoja tarkasteltaessa ei päästä yhdenmukaiseen tulokseen, mutta jos tutkimuksen osatekijöille annetaan sama arvo tai merkitys, voidaan todeta, että Suomi on kokonaisuudessaan halvin maa. Toiseksi tulee Norja, Tanska saa kolmannen sijan ja Ruotsi neljännen Islannin ollessa kaikkein kallein maa. Tässä yhteydessä on huomioitava myös se, että monet rahoituslaitokset ovat ilmoittaneet, ettei yksiselitteistä korkokantaa ole mahdollista ilmoittaa. Näiden pankkiryhmien paikalliset edustajat ovat vastuussa asiakassuhteistaan ja määräävät itse asiakkaidensa korot. Ei siis ole olemassa määrättyä yhtenäistä korkoa. Tutkimus osoittaa, että 79 % haastatelluista rahoituslaitoksista käyttää jonkinlaista kanta-asiakkuus- tai etuohjelmaa, tuote- ja asiakaspaketteja. On myös syytä huomioida, että asiakkaan luottokelpoisuuden ja asiakassuhteen arvioinnin (credit scoring) voidaan olettaa yleistyvän tulevaisuudessa, esimerkiksi asiakkaan kokonaissitoumuksen hinnoittelun tai uusien tuotteiden myynnin yhteydessä. Tämä saattaa merkitä sitä, että sekä hinnoittelu että kanta-asiakkuusohjelmien (tai räätälöityjen ratkaisujen) käyttö yksilöityy entistäkin enemmän ja samalla palvelujen läpinäkyvyys ja vertailtavuus huononee. Kuluttajien liikkuvuuden osalta rahoituslaitoksia on pyydetty ilmoittamaan yksityisten asiakkaiden lukumäärä 31. joulukuuta 24, sekä vuoden 24 aikana tulleiden uusien ja poistuneiden asiakkaiden lukumäärät. Saadut vastaukset osoittavat, että 4 5 % asiakkaista vaihtoi rahoituslaitosta vuonna 24. Tutkimuksesta ei kuitenkaan käy ilmi, merkitseekö tämä samalla sitä, että asiakkaat ovat kokonaan hylänneet rahoituslaitoksen, vai ovatko he vain osittain siirtyneet toiseen rahoituslaitokseen. Vaikka tutkimukseen liittyy tiettyä epävarmuutta, useat kansalaistutkimukset tukevat em. tulosta. Voidaan siis todeta, että liikkuvuus pohjoismaisilla rahoitusmarkkinoilla on alhaisempaa kuin muilla aloilla. Lopuksi raportissa annetaan suosituksia toimenpiteistä, joiden avulla voidaan lisätä rahoituspalveluiden läpinäkyvyyttä ja kuluttajien liikkuvuutta sekä pohjoismaisilla että Pohjoismaiden välisillä markkinoilla. Raportissa suositellaan muun muassa, että: rahoituslaitokset antavat lisätietoja korko- ja palvelumaksutuotoistaan, perustetaan hintavertailutietokantoja, rahoituslaitokset ilmoittavat vuosittain saamistaan maksuista ja arvioivat tältä pohjalta, saavatko asiakkaat parhaimmat mahdolliset palvelut/tuotteet,

14 14 Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor kielletään rahoituslaitoksia yhdistämästä kanta-asiakkuusohjelmia, asiakas- ja tuotepaketteja sekä muita asiakkaita sitovia ohjelmia tuotteisiin, jotka eivät liity rahoitukseen, rahoituslaitoksille asetetaan velvollisuus tuottaa tietoa asiakkaiden vaihtuvuudesta ja rahoituslaitoksilla, joilla on yli x prosentin markkinaosuus, on keskeinen vastuu asiakasvalitusten käsittelemisessä.

15 Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor Introduktion Den finansielle sektor spiller en væsentlig rolle i infrastrukturen for vækst og velstand i et moderne samfund. Pengeinstitutterne har en unik rolle i samfundet, idet stort set alle voksne danskere og alle virksomheder har et forretningsforhold til et pengeinstitut. Ifølge Finansrådet i Danmark vil det moderne samfund ikke kunne fungere uden de ydelser pengeinstitutterne leverer. Det er derfor naturligt, at den finansielle sektor igennem mange år har været undergivet en betydelig interesse fra forbrugerorganisationer, beslutningstagere, myndigheder, forbrugere, forskningsmiljøet og pressen. Pengeinstitutterne beskæftiger sig med mange opgaver indlån, udlån, betalingsformidling, handel med værdipapirer, likviditetsstyring, rådgivning og finansiering. Produkterne retter sig mod forskellige kundegrupper; private, små og store virksomheder, investorer, børsmæglerselskaber m.v. Pengeinstitutter har eneret på at avertere efter indlånsmidler 1. Pengeinstitutter må alene beskæftige sig med opgaver, der har relation til omsætningen af penge, kreditmidler og værdipapirer og de dertil hørende ydelser. Pengeinstitutter må gennem særlige datterselskaber også beskæftige sig med forsikringer, realkreditlån og ejendomsformidling. De seneste 1 15 år har været præget af en betydelig brancheglidning og en liberalisering, der har muliggjort, at pengeinstitutternes produktudbud er blevet stærkt forøget. Når denne udvikling kombineres med pengeinstitutternes centrale rolle, herunder muligheder for specielt på udlånssiden at sige ja og nej til kundernes låneønsker, bliver den finansielle sektor en samfundsmæssig magtfaktor. Det er på den baggrund ikke overraskende, at perioden fra begyndelsen af 199 erne har været præget af begreber som etik, moral og god skik. Et af de ord der i særlig grad har præget debatten de seneste 1 15 år er gennemsigtighed 2, herunder om der er den fornødne gennemsigtighed om kunderne har tilstrækkelig information om prisfastsættelsen på markedet og derved er i stand til at vælge det produkt der bedst tilfredsstiller kundens behov. 1 Det skal bemærkes, at Sverige ved indførelsen af lov om bank- och finansieringsrörelse pr. 1. juli 24 har ophævet bankernes monopol på modtagelse af indlån. 2 Se NEK Arbeidsrapport: Rådgivning om finansielle ydelser (199), Nord 199:82: Hindringer for valgfrihet og mobilitet på det finansielle marked (199), Nord 1993:33: Finansfusionerne i de nordiske lande (1993), TemaNord 1994:569: Forbrugerpolitik i forhold til finansielle tjenesteydelser (1994), Nord 1995:19: Forbrukere og finansielle tjenester - forbrugeratferd i et liberaliseret kreditmarked (1995), TemaNord 1997:615: Loyalitetsprogrammer i Norden og forbrugerbeskyttelse (1997), TemaNord 21:557: Produktpakker i det nordiske finansmarkedet (21) og Tema- Nord 22:52: Bankservice på hvilke vilkår (22). Herudover har spørgsmålet om gennemsigtighed været genstand for behandling i en lang række rapporter og redegørelser fra de nationale tilsynsmyndigheder, herunder specielt konkurrencemyndighederne.

16 16 Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor 2.1 Indledning Pengeinstitutterne indtager en central rolle i den finansielle sektor, idet det er pengeinstitutterne der har den primære kontakt med kunderne, og pengeinstitutterne i øvrigt nyder stor tillid blandt kunderne. Pengeinstitutternes centrale rolle i forhold til kunderne illustreres af figur 1. Figur: 1 Bankernes centrale rolle Realkredit Forsikring Liv og skade Private Banking Børsmægler Bankerne Kunderne Pension Investeringsforeninger Ejendomsmægler Figuren viser, at det er bankerne der er omdrejningspunktet når det gælder kundernes kontakt til det finansielle system. Denne situation blev cementeret i forbindelse med etableringen af de finansielle supermarkeder. Kreditkort 2.2 Formål Det overordnede formål med projektet er at søge løsninger til forbedring af forbrugernes vilkår ved at styrke gennemsigtigheden og mobiliteten på og mellem de nordiske finansielle markeder. Projektet omfatter følgende delmål: Undersøgelse af priserne for en modelfamilie, herunder etableringsgebyrer, årlige gebyrer og flyttegebyrer. Undersøgelsen omfatter endvidere udbredelsen af loyalitetsprogrammer og andre kundefastholdelsesprogrammer. Forbrugermobilitet herunder forbrugerens gebyrfølsomhed på de nordiske finansielle markeder og dennes betydningen for sektorens konkurrence.

17 Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor 17 Vedrørende det første delmål er der taget udgangspunkt i ING 3, EFMA 4 og Capgemini Ernst & Youngs 5 rapport: World Retail Banking 24, der påpeger at der er betydelige forskelle på hvad det koster at være bankkunde i forskellige lande. Resultatet af World Retail Banking 25 fremgår af figur 2: Figur: 2 World Retail Banking rapport (25) Årlige vægtede omkostninger for basisydelser pr land, 25 ( ) Gennemsnit: Italien Tyskland Schweiz Norge* Kilde: Capgemini analyse, 25 * Eksklusiv check US Spanien Slovakien Polen Frankrig Portugal Canada Østrig Tjekkiet Australien Sverige* UK Belgien* Kina Nederlandene Lande undersøgt i 24 og 25 Lande alene undersøgt i 25 Undersøgelsen i 25 omfattede 79 banker, herunder 4 norske banker og 6 svenske banker 6. Undersøgelsen omhandlede priserne for en række basisydelser, såsom kontohåndtering, betalinger og overførsler, kontanthåndtering og særskilte ydelser i form af spærring af bankkort og check, ekstra kontoudtog og adresseændringer. Undersøgelsen omfattede ikke opsparingskonti, depoter, udlån og kreditter og andre produkter og services. Den gennemførte undersøgelse viser, de vægtede omkostninger for en række basisydelser 7. Capgemini har efterfølgende oplyst, at man er usik- 3 ING er en af de største finansielle virksomheder i Europa med mere end 6 mio. kunder i mere end 5 lande. ING beskæftiger mere end 115. ansatte. 4 The European Financial Management & Marketing Asscociation. 5 Capgemini Ernst & Young er en af verdens største konsulentvirksomheder inden for IT og management. Capgemini har en medarbejderstab på ca. 6. og er repræsenteret i mere end 3 lande i Europa, USA og Asien. Alene i Skandinavien beskæftiger selskabet ca. 3 medarbejdere. 6 Danmark, Finland og Island var ikke omfattet af undersøgelsen. 7 Det vægtede prisindex er opstået som konsekvens af listepriserne for de adspurgte/undersøgte banker multipliceret med en kurv af forbrugerprofilers transaktionsmønstre. Disse transaktionsmøn-

18 18 Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor ker på, om der er sket minutiøs vægtning i forhold til markedsandel i alle lande. Derfor er tallene forbundet med en vis usikkerhed og derfor skal analysen primært anvendes som en indikation af, hvordan priserne udvikler sig imellem landene. Vedrørende det andet delmål er der taget udgangspunkt i Lisbet Berg og Elling Borgeraas: Hindringer for mobilitet i bankmarkedet, SIFO, Fagrapport nr Undersøgelsen tager udgangspunkt i den norske finansielle sektor og peger på flere faktorer der har betydning for mobiliteten på det finansielle marked. Rapporten konkluderer således, at kunderne i de dyre banker er kendetegnet ved, at bankvalget er tilfældigt, kunderne har altid været kunde i banken, kunderne har et nærmest familiært forhold til banken og et forbavsende nært forhold til bankrådgiveren. Kunderne i de billigere banker er kendetegnet ved, at bankvalget er økonomisk begrundet, kunderne overvåger bankvilkårene nøje og disse kunder har en høj tilbøjelighed til at skifte bank. Om den manglende mobilitet konkluderer rapporten, at det bl.a. skyldes, at kunderne har et ureflekteret forhold til bankmarkedet, at bankområdet er et lav interesseområde, at bankskifte er forbundet med høje transaktionsomkostninger og kunderne ikke har tilstrækkelige informationer, hvilket gør det vanskeligt at foretage sammenligninger. 2.3 Metode Med henblik på at undersøge priserne for en modelfamilie, herunder etableringsgebyrer, årlige gebyrer og flyttegebyrer er der taget udgangspunkt i en familie med følgende adfærd: 15 regningsbetalinger via internetbank pr. måned 1 separat kvittering pr. måned 15 kontanthævninger i pengeautomat pr. måned 2 kontoudtog via pengeautomaten pr. måned 1 hævning i pengeinstituttets filial pr. måned 1 girobetaling i pengeinstituttets filial pr. måned 5 betalinger via automatisk betalingstjeneste pr. måned 1 overførsel til et andet nordisk land pr. måned 2 debetkort 2 VISA kombinationskort. Modelfamiliens adfærd er fastsat i samarbejde med den nordiske projektgruppe. Herefter er de fem største pengeinstitutter (målt på indlån) i hvert af de fem nordiske lande blevet anmodet om at oplyse prissætningen for en stre er i nogle lande fundet ved at benytte statistisk materiale, bankernes egne transaktionsanalyser eller ved at spørge forbrugere om, hvordan de rent faktisk benytter retail banking.

19 Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor 19 familie med det skitserede adfærdsmønster. Herudover er de adspurgte pengeinstitutter blevet anmodet om at oplyse om de anvender produktpakker, loyalitetsprogrammer, kundepakker eller andre kundefastholdelsesmodeller og i hvilket omfang sådanne modeller vil have indflydelse på omkostningerne for modelfamilien. Pengeinstitutterne er endvidere blevet anmodet om at afgive oplysninger om omkostningerne, herunder rentesatserne, ved at etablere et kontoforhold, der består af et boliglån på DKK 25., en lønkonto med en tilknyttet kassekredit på DKK 5. og et billån på DKK 15.. Kunden er på en skala fra 1 5, hvor 1 er den bedste kundetype en type 2 kunde. Det betyder, at kunden har en positiv formue og et månedligt rådighedsbeløb på DKK 16. til mad, tøj og fornøjelser. Familien består af 2 voksne og 2 børn på 5 og 1 år. Herudover har pengeinstitutterne skulle oplyse om omkostningerne ved at flytte et kontoforhold, der består af et boliglån på DKK 25., en lønkonto med en tilknyttet kassekredit på DKK 5. og et billån på DKK 15.. Med henblik på at undersøge forbrugermobiliteten er de omtalte pengeinstitutter blevet anmodet om, at oplyse antallet af private kunder 8 pr. 31. december 24. Hvor mange nye private kunder modtog pengeinstituttet i 24, og hvor mange private kunder afgav pengeinstituttet i 24. Oplysningerne om antallet af kunder, herunder tilgang og afgang vil ikke blive offentliggjort for hvert enkelt pengeinstitut. Oplysningerne vil alene blive anvendt, således at det på landeplan er muligt at oplyse antallet af til- og afgang blandt de 5 største pengeinstitutter i hvert af de nordiske lande. Hermed burde der være taget fornødent hensyn til ønsket om eventuel fortrolighed. Som beskrevet omfatter undersøgelsen de fem største pengeinstitutter (målt på indlån) i hvert af de fem nordiske lande. Af figur 3 fremgår, hvor stor en andel de fem største pengeinstitutter har af det samlede indlån. 8 En privat kunde defineres som en kunde over 18 år, hvis indkomst ikke stammer fra selvstændig virksomhed.

20 2 Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor Figur: 3 De fem største pengeinstitutters andel af det samlede indlån Indlån - 5 største PI Danmark Danske Bank Nordea Jyske Bank Sydbank Spar Nord Bank Finland Nordea OP Bank Group Sampo Bank Aktia Savings B. Ålandsbanken Island Landsbanki Islandsbanki Kauphting Spron Spk. Vélstjóra Norge Sverige DnB NOR S E B Nordea Handelsbanken Fokus Bank FôreningsSpar. SpareBank 1 Nordea Sparebanken V. Danske Bank Det skal bemærkes og beklages, at OP Bank Group (Finland) ikke har ønsket at afgive de fornødne oplysninger. Jeg har adskillige gange rykket OP Bank Group for oplysninger og det samme har det finske medlem af projektgruppen Ari Luukinen. Det skal endvidere bemærkes, at det ikke har været muligt at fremskaffe de ønskede oplysninger fra Sparisjóður Vélstjóra (Island).

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

DANSK INDUSTRIS KAPITALMARKEDSDAG 2015 - FÅ DEN BEDSTE AFTALE MED BANKEN

DANSK INDUSTRIS KAPITALMARKEDSDAG 2015 - FÅ DEN BEDSTE AFTALE MED BANKEN DANSK INDUSTRIS KAPITALMARKEDSDAG 2015 - FÅ DEN BEDSTE AFTALE MED BANKEN KORT OM BANK BROKERS VORE KLIENTERS FINANSIELLE UDFORDRINGER ER VORES OMDREJNINGSPUNKT 2 VORES TILBUD Vi sikrer, at I har de rigtige

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G TIL P R I V A T E U D E N L A N D S K E E R F A R I N G E R

I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G TIL P R I V A T E U D E N L A N D S K E E R F A R I N G E R H E A L T H W E A L T H C A R E E R I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G TIL P R I V A T E U D E N L A N D S K E E R F A R I N G E R F I N A N S K O N F E R E N C E N 2015 12. november 2015 Maria

Læs mere

Codan køber Trygg-Hansa for 3,6 milliarder kroner af SEB

Codan køber Trygg-Hansa for 3,6 milliarder kroner af SEB PRESSEMEDDELELSE (bilag til fondsbørsmeddelelse) 21. juni 1999 Codan køber for 3,6 milliarder kroner af SEB Den danske forsikringskoncern vandt kampen om Sveriges fjerdestørste skadeforsikringsselskab

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Penge- og kapitalmarked Pengeinstitutternes balance Indlån og udlån Forbrugerkredit og leasing Børsnoterede obligationer Aktier og investeringsbeviser Renter og kurser

Læs mere

Tøbrud. Jan Størup Nielsen København, d. 20. november 2013

Tøbrud. Jan Størup Nielsen København, d. 20. november 2013 Tøbrud Jan Størup Nielsen København, d. 20. november 2013 Amerikansk økonomi i klar bedring Stigende boligpriser og færre boliger til salg Lempeligere kreditvilkår og stigende efterspørgsel efter nye lån

Læs mere

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Om analysen (1) Udviklingen Brød 1 i overnatninger i Danmark er velkendt, men hvordan ser billedet ud, hvis vi sætter udviklingen i perspektiv?

Læs mere

Dansk økonomi vokser, mens bankkundernes tilfredshed falder

Dansk økonomi vokser, mens bankkundernes tilfredshed falder EPSI Rating Bank Dato: -10-02 For yderligere information besøg vores hjemmeside (www.epsi-denmark.org) eller kontakt Helene Söderberg, Direktør Telefon: 31 75 40 38 E-mail: helene.soderberg@epsi-rating.com

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Aktie information. Aktieinformation

Aktie information. Aktieinformation Aktieinformation Indhold 1 Forespørgesel... 3 1.1 Dataindsamling... 3 2 Danske Bank... 4 2.1 Aktieværdi... 4 2.2 Udbytte... 4 3 Jyske Bank... 5 3.1 Aktieværdi... 5 3.2 Udbytte... 5 4 Nordea Bank... 6 4.1

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Dansk økonomi og boligmarkedet

Dansk økonomi og boligmarkedet Dansk økonomi og boligmarkedet Kilde: The Economist Jan Størup Nielsen, Odense, 3. oktober 213 Samspil mellem boligmarkedet og resten af økonomien Formue, tillid, byggeaktivitet, geografisk mobilitet,

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Penge- og kapitalmarked Pengeinstitutternes balance Indlån og udlån Forbrugerkredit og leasing Børsnoterede obligationer Aktier og investeringsbeviser Renter og kurser

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark FL - Companies engaged in online activities DK A Sælger jeres virksomhed via nettet og/eller benytter automatiseret

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

KORT FORTALT 2015. SDC A/S / CVR.nr. 16988138 / Borupvang 1A / DK 2750 Ballerup / Regnskabsår: Kalenderåret

KORT FORTALT 2015. SDC A/S / CVR.nr. 16988138 / Borupvang 1A / DK 2750 Ballerup / Regnskabsår: Kalenderåret KORT FORTALT 2015 SDC A/S / CVR.nr. 16988138 / Borupvang 1A / DK 2750 Ballerup / Regnskabsår: Kalenderåret VISION At levere en positiv bankoplevelse til vores kunder og deres brugere til en konkurrencedygtig

Læs mere

FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015. Adm. direktør, Lasse Nyby

FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015. Adm. direktør, Lasse Nyby FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015 Adm. direktør, Lasse Nyby Lasse Nyby Adm. direktør Bestyrelsesformand: JSNA Holding A/S Aktieselskabet Skelagervej 15 Beskæftigelse Ansat i

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik. Statistisk Forening 8. september 2009

Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik. Statistisk Forening 8. september 2009 Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik Statistisk Forening 8. september 29 Oversigt Nationalbankens udlånsundersøgelse - Fakta om udlånsundersøgelser - Population

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Rammer for opsparing

Rammer for opsparing Rammer for opsparing IFB S ÅRSMØDE 2016 20. APRIL 2016 JESPER RANGVID PROFESSOR, CBS Plan Stylized facts: Hvor meget sparer Danmark op? Hvem sparer op i Danmark? Hvordan er vi stillet i forhold til andre

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Offentlige finanser FLERE TAL

Offentlige finanser FLERE TAL FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor området offentlige finanser, der bl.a. omhandler den offentlige sektors finanser baseret på budgetter og regnskaber samt folkekirkens

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Antennekvalitet i mobiltelefoner & tablets. Nordisk undersøgelse af antennekvalitet i mobiltelefoner og tablets

Antennekvalitet i mobiltelefoner & tablets. Nordisk undersøgelse af antennekvalitet i mobiltelefoner og tablets Antennekvalitet i mobiltelefoner & tablets Nordisk undersøgelse af antennekvalitet i mobiltelefoner og tablets Antennekvalitet i mobiltelefoner & tablets Nordisk undersøgelse af antennekvalitet i mobiltelefoner

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Vækstforum Region Hovedstaden. Vækstforum Danske Bank den 17. april 2008

Vækstforum Region Hovedstaden. Vækstforum Danske Bank den 17. april 2008 Vækstforum Region Hovedstaden Vækstforum Danske Bank den 17. april 2008 www.danskebank.dk/finanscenter Finanscenter København din regionale sparringspartner Finanscenter København Holbergsgade 2 1090 København

Læs mere

Fremtidens bankrådgivning

Fremtidens bankrådgivning Fremtidens bankrådgivning Tonny Thierry Andersen, Bankdirektør og chef for Personal Banking Finansforbundets rådgivningskonference, d. 13. maj 2013 Executive summary Kunderne ændrer adfærd. Det stiller

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk)

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Social kapital Vinsa-møde 6. juni 2012 Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1 Mere end 1 mio. kunder 55 centre

Læs mere

Gallup om bankgebyrer

Gallup om bankgebyrer Feltperiode: Den 2325. januar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.152 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS Det danske private forbrug pr. indbygger ligger kun på en 17. plads i OECD, selvom vi er blandt verdens syv rigeste lande. Vores nationale

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Checkhæfte kontogebyr, uanset kontoform Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks pr. stk. 4 Udskrifter,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

JYSKE BANK SELSKABSDAG. Vækst i en Ny Normal. Tonny Thierry Andersen Bankdirektør

JYSKE BANK SELSKABSDAG. Vækst i en Ny Normal. Tonny Thierry Andersen Bankdirektør JYSKE BANK SELSKABSDAG Vækst i en Ny Normal Tonny Thierry Andersen Bankdirektør 28. september 211 Executive summary De finansielle markeder er skrøbelige og en længere periode med lav økonomisk vækst må

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån og

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat

Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat Dato: 10. april 2014 Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat Den eksterne høring af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse, Fremtidens detailhandel, blev afsluttet 14. marts. I alt 17 virksomheder,

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

Er du til CIBOR eller CITA?

Er du til CIBOR eller CITA? Er du til CIBOR eller CITA? Hvad har CIBOR og CITA med mit lån at gøre? En lang række boliglån, prioritetslån m.v. får fastsat deres rente med udgangspunkt i en CIBORrente. Renten på lånet bliver fastsat

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

EUROPEAN CONSUMER PAYMENT REPORT. Danmark

EUROPEAN CONSUMER PAYMENT REPORT. Danmark EUROPEAN CONSUMER PAYMENT REPORT 216 Danmark 1 Intrum Justitia har indsamlet data fra 21.317 forbrugere i 21 europæiske lande, for at få indsigt i de europæiske forbrugeres hverdag; deres forbrug og evne

Læs mere

home - en del af Danske Bank koncernen

home - en del af Danske Bank koncernen home - en del af Danske Bank koncernen Danmarks mest kendte ejendomsmæglerkæde Siden starten i 1990 har home præget den danske ejendomsmæglerbranche med innovative produkter, der gør det trygt at købe

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere