ARBEJDSPROGRAM 2015 DECEMBER 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSPROGRAM 2015 DECEMBER 2014"

Transkript

1 ARBEJDSPROGRAM 2015

2 ARBEJDSPROGRAM 2015 DECEMBER 2014

3 ORGANISATIONSDIAGRAM Erhvervsstyrelsen Finanstilsynet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Design Society Finansiel Stabilitet Dansk Standard Garantifonde MINISTEREN DEPARTEMENTET Nordsøfonden DanPilot VisitDenmark Eksport Kredit Fonden Vækstfonden Patent- og Varemærkestyrelsen Sikkerhedsstyrelsen Søfartsstyrelsen 2 ARBEJDSPROGRAM 2015

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Mål for policy- og udviklingsopgaver i Erhvervs- og Vækstministeriet... 6 Strategiske mål...7 Årlige resultatmål: Stærke vækstvilkår, ikke mindst for de internationalt orienterede erhverv... 8 Velfungerende markeder og effektiv konkurrence...10 Det skal være let at drive virksomhed i Danmark...12 Sund finansiel sektor og god adgang til finansiering og kapital...12 Moderne infrastruktur og en velfungerende forsyningssektor Mål for driftsopgaver i Erhvervs- og Vækstministeriet...16 Effektiv sagsbehandling og tilsyn af høj kvalitet Mål for administration i Erhvervs- og Vækstministeriet...20 Strategiske mål...20 Årlige resultatmål: Organisation og økonomi Evaluering af arbejdsprogrammet Større resultater på det faglige område i Større resultater på det organisatoriske område i Præsentation af Erhvervs- og Vækstministeriet...30 ARBEJDSPROGRAM

5 VISION, MISSION OG VÆRDIER VISION Europas bedste vækstvilkår VÆRDIER Vores resultater gør en forskel Vi viser handlekraft Vi har fokus på kvalitet ARBEJDSPROGRAM VÆRDIER Vi lytter til alle og tænker på tværs Vi skaber sammen en god arbejdsplads MISSION Skabe fremtidsrettede vækstvilkår for Danmark i den globale økonomi 4 ARBEJDSPROGRAM 2015

6 FORORD Vi skal i Erhvervs- og Vækstministeriet i det kommende år fortsat arbejde for at udmønte visionen om at have Europas bedste vækstvilkår. Vi har i de senere år bidraget aktivt til vækstdagsordnen, som er udmøntet i en række vækstplaner og aftaler. Indtil videre er godt 70 procent af ministeriets initiativer i vækstplanerne ført ud i livet, og eksekveringen fortsætter. I 2015 skal vi videre med vækstdagsordenen. I arbejdsprogrammet er der fastsat 79 konkrete resultatmål, som vi gerne skal realisere i det kommende år. Og det spænder bredt: fra hvordan vi sikrer Danmark som avanceret produktionsland, til mere enkle regler for virksomhederne, styrket adgang til kapital og velfungerende konkurrence og markeder. I arbejdsprogrammet styrker vi også vores fokus på, at virksomhederne oplever en god service og et effektivt tilsyn fra ministeriets side. På en række områder skal vores sagsbehandlingstider nedbringes og vores tilsyn være effektivt og korrekt. Dette afspejles i de fastsatte 79 resultatmål. Endelig vil vi fortsat arbejde på, at ministeriets aktivitets- og ressourcestyring er blandt de bedste i staten, og at udviklingen af vores medarbejdere sker med fokus på resultater og præstationer. Samlet er det helt centralt, at vi løser vores opgaver med ordentlighed, ansvarlighed og handlekraft. Arbejdsprogrammet sætter rammen for ministeriets arbejde i Vi ser frem til, at vi i fællesskab når de mål, der er sat i arbejdsprogrammet. Henrik Sass Larsen Michael Dithmer ARBEJDSPROGRAM

7 1 MÅL FOR POLICY- OG UDVIKLINGSOPGAVER I ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Erhvervs- og Vækstministeriet arbejder for, at Danmark skal være et attraktivt land at investere, udvikle og producere i med gode og konkurrencedygtige muligheder for at fastholde og skabe arbejdspladser. Vores vision er at opnå Europas bedste vækstvilkår. At nå dertil kræver en vedholdende indsats for at skabe fremtidsrettede vækstvilkår for virksomhederne i den globale økonomi, hvor ikke mindst følgende fem overordnede strategiske indsatsområder er centrale: 1. Stærke vækstvilkår, ikke mindst for de internationalt orienterede erhverv. 2. Velfungerende markeder og effektiv konkurrence. 3. Det skal være let at drive virksomhed i Danmark. 4. Sund finansiel sektor og god adgang til finansiering og kapital. 5. Moderne infrastruktur og en velfungerende forsyningssektor. Virkeliggørelse af disse strategiske mål stiller krav til en offensiv erhvervs- og vækstpolitik både med hensyn til behov for fornyelser og reformer samt til effektiv eksekvering. Der er i arbejdsprogrammet under hvert af de fem indsatsområder derfor fastlagt en række mere detaljerede flerårige strategiske mål, som specifikt identificerer målene for ministeriets indsats. Herunder er der fastlagt en række konkrete årlige resultatmål for indsatsen i Det skal bidrage til at tydeliggøre, hvad vi sigter efter på den længere bane, og hvad vi med bidrag fra hele Erhvervs- og Vækstministeriets koncern gerne skal nå på den korte bane, hvor ikke mindst regeringens vækstplaner og Danmark som produktionsland skal føres ud i livet. Målhierarkiet kan illustreres som nedenfor: Fem strategiske indsatsområder Flerårige strategisk mål Årlige resultatmål i ARBEJDSPROGRAM 2015

8 FIGUR 1. STRATEGISKE MÅL FOR POLICY- OG UDVIKLINGSOPGAVER Fremtidsrettede vækstvilkår og flere job via en offensiv erhvervs- og vækstpolitik Indsatsområde Stærke vækstvilkår, ikke mindst for de internationalt orienterede erhverv Velfungerende markeder og effektiv konkurrence Det skal være let at drive virksomhed i Danmark Sund finansiel sektor og god adgang til finansiering og kapital Moderne infrastruktur og en velfungerende forsyningssektor Strategiske mål Solide vækstvilkår og reformorienteret økonomisk politik skal styrke produktivitet og vækst. Danmark skal være et avanceret produktionsland også om 10 år. Der skal være gode rammer for, at virksomhederne kan skabe vækst og arbejdspladser på erhvervsområder med international konkurrencekraft, herunder i forhold til løsninger på globale udfordringer. Danmark skal være et attraktivt land at udvikle og producere i med gode vilkår for innovation, design og iværksætteri, hvor potentialerne i alle dele af landet udnyttes. Danske styrker skal markedsføres internationalt ikke mindst i forhold til vækstmarkeder med henblik på handel, eksport og tiltrækning af investeringer. Stærk konkurrence skal fremme produktiviteten i dansk erhvervsliv og forbrugervelfærden. Offentlig-privat samarbejde og offentligt indkøb skal understøtte produktivitet, innovation og udvikling af markeder. Det skal være enkelt for forbrugerne at træffe aktive og konkurrencefremmende valg samtidig med, at de ikke udsættes for urimelig markedsføring og farlige produkter. EU s indre marked skal være velfungerende, og danske virksomheder skal have gode muligheder globalt. Den erhvervsrettede regulering skal understøtte virksomhedernes vækstvilkår og samfundsansvar. Virksomhederne skal opleve, at den offentlige regulering er forståelig, velbegrundet og med færrest mulige byrder. Danmark skal have en sund finansiel sektor med en effektiv kredit- og kapitalformidling. Den finansielle rådgivning i Danmark skal være ansvarlig og gennemsigtig for forbrugere og erhvervsliv. Det danske realkreditsystem skal være robust over for skiftende rente- og markedsforhold. Det danske forsikrings- og pensionssystem skal være blandt de mest effektive og robuste i Europa. Iværksætteres og mindre virksomheders adgang til vækstkapital og finansiering skal være lige så god som i de bedste, sammenlignelige lande i Europa. Virksomheder og borgere skal have adgang til en god digital infrastruktur i hele landet, og Danmark skal være blandt de bedste i Europa til at udvikle og udnytte data og informationsteknologi. En velfungerende forsyningssektor skal sikre, at energi, vand og affaldshåndtering leveres omkostningseffektivt. ARBEJDSPROGRAM

9 Nedenfor præsenteres de årlige resultatmål for 2015 under hvert af Erhvervs- og Vækstministeriets fem strategiske indsatsområder. INDSATSOMRÅDE Stærke vækstvilkår, ikke mindst for de internationalt orienterede erhverv STRATEGISK MÅL: SOLIDE VÆKSTVILKÅR OG REFORMORIENTERET ØKONOMISK POLITIK SKAL STYRKE PRODUKTIVITET OG VÆKST. DANMARK SKAL VÆRE ET AVANCERET PRODUKTIONSLAND OGSÅ OM 10 ÅR Den offensive erhvervs- og vækstpolitik skal bidrage til at indfri regeringens vækstmålsætning. Der skal identificeres initiativer, der kan realisere et vækstpotentiale på yderligere 8½ mia. kr. for samlet at forøge BNP med 20 mia. kr. i Endvidere skal der eksekveres på initiativerne i Aftale om en vækstpakke Produktionspanelet skal komme med anbefalinger til, hvordan mulighederne for avanceret produktion kan styrkes, fx gennem investeringer i ny teknologi, udnyttelse af data og kompetenceudvikling, og ved at fjerne barrierer for etablering og udvikling af vækstvirksomheder. Produktionspanelets anbefalinger vil være afsæt for det videre arbejde med regeringens strategi for Danmark som produktionsland. STRATEGISK MÅL: DER SKAL VÆRE GODE RAMMER FOR, AT VIRKSOMHEDERNE KAN SKABE VÆKST OG ARBEJDSPLADSER PÅ ERHVERVSOMRÅDER MED INTERNATIONAL KONKURRENCEKRAFT, HERUNDER I FORHOLD TIL LØSNINGER PÅ GLOBALE UDFORDRINGER Eksekvering af de otte vækstplaner skal fortsættes: Det Blå Danmark Kreative erhverv design Vand, bio og miljøløsninger Sundhed og velfærdsløsninger Energi og klima Fødevarer Turisme og oplevelsesøkonomi IKT og digital vækst De konkrete initiativer skal gennemføres, og der skal gøres status for, om initiativerne forbedrer vækstvilkårene, og om der er behov for yderligere indsatser. fortsættes 8 ARBEJDSPROGRAM 2015

10 fortsat fra forrige side Regeringens strategi om øget brug af internationale standarder skal lanceres og eksekveres. Der skal bl.a. udbydes startpakker og kurser målrettet produktionsvirksomheder med henblik på at forbedre adgangen til globale værdikæder og bidrage til kvalitetsløft i virksomhederne. Administrative byrder lettes gennem styrket egenkontrol, og der gennemføres offentlige indkøb med systematisk brug af internationale standarder mhp. at lette transaktionsomkostningerne og øge konkurrencen. Der fremlægges i foråret 2015 en strategi for den fremtidige efterforskning og kommercielle udnyttelse af de danske olie- og gasressourcer. Strategien skal bl.a. forbedre mulighederne for rekruttering af højtuddannet arbejdskraft samt en forbedret koordination og anvendelse af infrastrukturen i Nordsøen. Der skal skabes gode rammer for en omkostningseffektiv grøn omstilling i virksomhederne, fx baseret på nye forretningsmodeller, herunder cirkulær økonomi. Indsatsen sker igennem Grøn Omstillingsfond, Taskforce for grøn regelforenkling, Innovationsforum for grønne løsninger og bæredygtig produktion og Danmarks Grønne Investeringsfond. STRATEGISK MÅL: DANMARK SKAL VÆRE ET ATTRAKTIVT LAND AT UDVIKLE OG PRODUCERE I MED GODE VILKÅR FOR INNOVATION, DESIGN OG IVÆRKSÆTTERI, HVOR POTENTIALERNE I ALLE DELE AF LANDET UDNYTTES Samlingen af Dansk Design Center, INDEX og DAFI i Design Society skal forstærke den erhvervsrettede design- og modeindsats. Danmarks position som internationalt vækstcenter for arkitektur, design og mode styrkes gennem Bryghusprojektet som et internationalt hub for arkitektur, byudvikling og design. Der udarbejdes en iværksætterstrategi, der skal styrke rammerne for, at iværksættere kan skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Vækstpartnerskabsaftalerne med de regionale vækstfora, herunder vækstprogrammet vedrørende automatisering, uddannelses- og sparringsforløb for iværksættere samt træningsforløb for at øge ressourceeffektiviteten, skal eksekveres. Regeringens hovedstadsstrategi skal gennemføres, herunder skabe stærkere sammenhæng og markedsføring af "Copenhagen Area". Som opfølgning på Vækstplanen for kreative erhverv design etableres en særlig enhed i Patent- og Varemærkestyrelsen, hvor virksomheder og forbrugere kan få vejledning om deres handlemuligheder i konkrete sager om piratkopiering. Potentialer og barrierer for at understøtte vækstmulighederne i deleøkonomien kortlægges, og lovende projekter kan støttes af Grøn Omstillingsfond. For at styrke erhvervsudviklingen skal erhvervssamarbejdet mellem Danmark og Grønland styrkes. fortsættes ARBEJDSPROGRAM

11 fortsat fra forrige side STRATEGISK MÅL: DANSKE STYRKER SKAL MARKEDSFØRES INTERNATIONALT IKKE MINDST I FORHOLD TIL VÆKSTMARKEDER MED HENBLIK PÅ HANDEL, EKSPORT OG TILTRÆKNING AF INVESTERINGER Som opfølgning på Vækstplan for turisme- og oplevelsesøkonomi gennemføres initiativer, der kan bidrage til vækst og beskæftigelse i erhvervet. Det nye Nationale Turismeforum skal udarbejde den første samlede nationale strategi, og der skal igangsættes op til 10 forsøgsprojekter som led i at forny det danske kyst- og naturturismeprodukt. Som led i indsatsen for at tiltrække flere turister forberedes etableringen af et H.C. Andersen velkomstcenter ved Langelinie, der komplementerer det kommende H.C. Andersen Eventyrhus i Odense. Som opfølgning på Vækstplanen for fødevarer markedsføres den fælles fødevarefortælling om ressourceeffektivitet og bæredygtighed for at styrke eksporten af danske fødevarer. INDSATSOMRÅDE Velfungerende markeder og effektiv konkurrence STRATEGISK MÅL: STÆRK KONKURRENCE SKAL FREMME PRODUKTIVITETEN I DANSK ERHVERVSLIV OG FORBRUGERVELFÆRDEN Som led i realiseringen af regeringens vækstmål i 2020 skal der iværksættes yderligere initiativer for at øge konkurrence og produktivitet, bl.a. med baggrund i Produktivitetskommissionens anbefalinger. Konkurrencerådet omdannes til en bestyrelse, som får det fremtidige overordnede ansvar for håndhævelse af konkurrenceloven og analyser på konkurrenceområdet. Som opfølgning på aftale om en Vækstpakke af 2014 gennemføres en modernisering og forenkling af stærkstrømsreglerne. Som opfølgning på regeringens byggepolitiske strategi gennemføres initiativer, som kan fremme konkurrencen og effektiviteten i byggeriet, herunder vedrørende tilbudslovens konkurrencebegrænsende virkninger i byggeriet og på markedet for byggevarematerialer. fortsættes 10 ARBEJDSPROGRAM 2015

12 fortsat fra forrige side STRATEGISK MÅL: OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG OFFENTLIGT INDKØB SKAL UNDERSTØTTE PRODUKTIVITET, INNOVATION OG UDVIKLING AF MARKEDER Med en ny dansk udbudslov skabes mere fleksible og klare regler for offentlig-privat samarbejde. Loven skal reducere omkostningerne ved at deltage i udbud for virksomheder og for det offentlige. Innovation i offentlige indkøb skal fremmes gennem en indsats for at udbrede de erfaringer og konkrete instrumenter, der er udviklet i regi af Markedsmodningsfonden. Vilkårene for offentlig-privat samarbejde om markedsudvikling på sundheds- og velfærdsområdet skal styrkes, herunder igangsættes bl.a. forsøgsprojekter om markedsudvikling i sundhedssektoren, indsatser til fremme af eksport af velfærdsydelser samt totaløkonomiske initiativer med fokus på lægemidler og velfærdsteknologi. STRATEGISK MÅL: DET SKAL VÆRE ENKELT FOR FORBRUGERNE AT TRÆFFE AKTIVE OG KONKURRENCEFREMMENDE VALG SAMTIDIG MED, AT DE IKKE UDSÆTTES FOR URIMELIG MARKEDSFØRING OG FARLIGE PRODUKTER For at sikre en fortsat høj forbrugerbeskyttelse udarbejder udvalget om en modernisering af markedsføringsloven forslag til en ny markedsføringslov. Udvalget afgiver statusrapport medio Der gennemføres en modernisering af det offentlige forbrugerklagesystem, som sikrer forbrugerne en hurtig og smidig bistand til tvistløsning i forbrugersager og udvider klageadgangen til en række nye områder. Adgangsbarrierer for en række hjemmemarkedsorienterede erhverv lettes ved at modernisere uddannelseskrav på fyrværkeriområdet og ved at afskaffe autorisationsordninger for translatører, tolke og dispachører. STRATEGISK MÅL: EU S INDRE MARKED SKAL VÆRE VELFUNGERENDE, OG DANSKE VIRKSOMHEDER SKAL HAVE GODE MULIGHEDER GLOBALT De digitale muligheder i EU's indre marked skal styrkes. Der arbejdes for, at roa ming inden for EU afskaffes, så tale, SMS og data koster det samme i andre EU-lande som i hjemlandet, og således at konkurrencen ikke mindskes. Forhandlingerne om EU-USA frihandelssaftalen (TTIP) prioriteres for at styrke dansk eksport. Rådgivningen af danske virksomheder og finansielle formidlere skal styrkes, så der skabes bedre rammer for dansk hjemtag af EU s konkurrenceudsatte midler under bl.a. programmerne COSME og Horizon ARBEJDSPROGRAM

13 INDSATSOMRÅDE Det skal være let at drive virksomhed i Danmark STRATEGISK MÅL: DEN ERHVERVSRETTEDE REGULERING SKAL UNDERSTØTTE VIRKSOMHEDERNES VÆKSTVILKÅR OG SAMFUNDSANSVAR Der gennemføres en ændring af årsregnskabsloven med henblik på at lette administrative byrder og styrke virksomhedernes konkurrenceevne. En tværministeriel taskforce skal styrke håndhævelsen af miljøreglerne til søs for at bidrage til renere luft og hav i og omkring Nordsøen og Østersøen og sikre lige konkurrencevilkår for skibsfart og havne. Som opfølgning på regeringens indsats mod hvidvask iværksættes initiativer om øget gennemsigtighed af ejerforhold og bedre kontrol af hvidvask, herunder påbegyndes etablering af et register over reelle ejere. STRATEGISK MÅL: VIRKSOMHEDERNE SKAL OPLEVE, AT DEN OFFENTLIGE REGULERING ER FORSTÅELIG, VELBEGRUNDET OG MED FÆRREST MULIGE BYRDER Minimum 70 pct. af de forenklingsforslag fra Virksomhedsforum for enklere regler, som regeringen har besluttet at imødekomme i , skal være gennemført med udgangen af De erhvervsøkonomiske konsekvenser skal fremgå ved ny erhvervsregulering, og der skal udarbejdes et katalog med forenklingsforslag, som kan lette virksomhedernes erhvervsøkonomiske byrder med 2 mia. kr. frem mod Det skal afdækkes, hvordan der kan udvikles en digital regnskabsløsning, der øger kvaliteten og reducerer de administrative byrder ved aflæggelse af årsregnskab og skatteopgørelse. Samtidig styrkes kontrolindsatsen i forhold til de største ulovlige aktionærlån og revisorforbehold. INDSATSOMRÅDE Sund finansiel sektor og god adgang til finansiering og kapital STRATEGISK MÅL: DANMARK SKAL HAVE EN SUND FINANSIEL SEKTOR MED EN EFFEKTIV KREDIT- OG KAPITALFORMIDLING Der færdiggøres beslutningsgrundlag om dansk deltagelse i det styrkede banksamarbejde i EU. Beslutningsgrundlaget vil afveje fordele og ulemper ved dansk deltagelse baseret på en grundig analyse af de finansielle, økonomiske, juridiske og europapolitiske konsekvenser heraf. fortsættes 12 ARBEJDSPROGRAM 2015

14 fortsat fra forrige side Arbejdsgruppen vedr. gearing i kreditinstitutter skal komme med grundlag for, om der skal indføres et gearingsmål o.lign. for danske kreditinstitutter. Arbejdsgruppen skal danne grundlag for fastsættelsen af en dansk holdning i forbindelse med drøftelserne i EU-regi om et harmoniseret gearingskrav til institutterne i CRD4/ CRR-reglerne frem mod For at fremme øget gennemsigtighed og konkurrence på detailmarkedet for investeringsbeviser udarbejdes der et oplæg til en mere hensigtsmæssig betalingsstruktur og formidling af investeringsbeviser. Der gennemføres lovgivning på baggrund af det nye EU-direktiv om indførelse af effektive værktøjer og beføjelser til at forebygge finansielle kriser og til konsekvent håndtering af nødlidende institutter, således at den finansielle stabilitet bevares, og skatteydernes risiko for tab minimeres. Udvalget om bødesanktioner på det finansielle område færdiggør sit arbejde, og der følges op på udvalgets anbefalinger fsva. behovet for en skærpelse af bødeniveauet på det finansielle område. STRATEGISK MÅL: DEN FINANSIELLE RÅDGIVNING I DANMARK SKAL VÆRE ANSVARLIG OG GENNEMSIGTIG FOR FORBRUGERE OG ERHVERVSLIV Der fremsættes lovforslag, som implementerer boligkreditdirektivet, og der følges i den forbindelse op på anbefalinger fra arbejdsgruppen vedrørende mobilitet på realkreditmarkedet med henblik på at styrke forbrugerbeskyttelsen og gennemsigtigheden på realkreditmarkedet. Der etableres en prisportal for boliglån, som løbende viser, hvad de faktiske årlige omkostninger (inklusiv gebyrer mv.) er på boliglån med pant i fast ejendom ydet af realkreditinstitutternes og pengeinstitutterne prioritetslån. Der følges op på anbefalingerne fra arbejdsgruppen vedrørende beskyttelse af oplysninger om elektroniske betalinger mv. med henblik på at sikre en passende regulering af og tilsyn med data- og IT-sikkerhed i de finansielle virksomheder. STRATEGISK MÅL: DET DANSKE REALKREDITSYSTEM SKAL VÆRE ROBUST OVER FOR SKIFTENDE RENTE- OG MARKEDSFORHOLD Der indføres krav om en særskilt buffer for realkreditinstitutter, der i væsentlig grad skal øge sandsynligheden for, at de systemiske dele af et nødlidende realkreditinstitut vil kunne videreføres uden væsentlige negative konsekvenser for den finansielle stabilitet og realøkonomien. Der etableres en tilsynsdiamant for realkreditinstitutterne, der skal bidrage til at fremtidssikre det danske realkreditsystem, herunder ved at mindske risici forbundet med afdragsfrie lån og rentetilpasningslån mv. fortsættes ARBEJDSPROGRAM

15 fortsat fra forrige side STRATEGISK MÅL: DET DANSKE FORSIKRINGS- OG PENSIONSSYSTEM SKAL VÆRE BLANDT DE MEST EFFEKTIVE OG ROBUSTE I EUROPA Solvens II-direktivet, der skal sikre en mere hensigtsmæssig beskyttelse af forsikringstagere via risikobaserede solvenskapitalkrav i pensionsselskaberne, implementeres inden for de fastsatte tidsrammer, så sektoren sikres gode muligheder for at tilpasse sig den nye regulering. Erhvervs- og Vækstministeriet bidrager som ansvarlig for regulering af pensionssektoren til Pensionskommissionens arbejde for at understøtte, at det bidrager til udvikling af en fortsat effektiv og robust pensionssektor i Danmark. Udvalget til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningen skal komme med anbefalinger til en robust og fremtidssikret katastrofeordning på området. STRATEGISK MÅL: IVÆRKSÆTTERES OG MINDRE VIRKSOMHEDERS ADGANG TIL VÆKSTKAPITAL OG FINANSIERING SKAL VÆRE LIGE SÅ GOD SOM I DE BEDSTE, SAMMENLIGNELIGE LANDE I EUROPA Erhvervs- og Vækstministeriet bidrager til, at arbejdet i erhvervsskatteudvalget styrker rammerne for adgang til vækstkapital og finansiering. Der følges op på finansieringsinitiativerne i Aftale om en vækstpakke 2014, herunder om initiativerne virker efter hensigten og har tilstrækkelig gennemslagskraft. Danmarks Grønne Investeringsfond, der skal medfinansiere investeringer, der fremmer den grønne omstilling af samfundet, skal igangsættes. Der skal indgås aftale med interesserede pensionsinstitutter om etablering af Dansk Vækstkapital II. Der etableres en ny accelerationspulje målrettet virksomheder med særligt vækstpotentiale. Herudover tages der stilling til initiativer som følge af, at der gennemføres den første analyse af mulighederne for crowdfunding under hensyn til en passende investorbeskyttelse. Der gennemføres en analyse af udviklingen i alternative finansieringsmarkeder (skyggebanksektor), herunder hvordan reguleringen på disse områder spiller sammen med reguleringen af den øvrige finansielle sektor. Der etableres en taskforce, som undersøger lovgivnings- og reguleringsmæssige barrierer og indgår i samarbejde med danske fonde om samfundsgavnlige investeringer (Impact Investment). Taskforcen skal samtidig bidrage til at modne konkrete investeringsprojekter. 14 ARBEJDSPROGRAM 2015

16 INDSATSOMRÅDE Moderne infrastruktur og en velfungerende forsyningssektor STRATEGISK MÅL: VIRKSOMHEDER OG BORGERE SKAL HAVE ADGANG TIL EN GOD DIGITAL INFRASTRUKTUR I HELE LANDET, OG DANMARK SKAL VÆRE BLANDT DE BEDSTE I EUROPA TIL AT UDVIKLE OG UDNYTTE DATA OG INFORMATIONSTEKNOLOGI Som opfølgning på regeringens Vækstplan for IKT og digital vækst gennemføres initiativer, der bl.a. fremmer digitaliseringen af danske virksomheder, udnyttelsen af data i dansk erhvervsliv samt styrker mobil- og bredbåndsinfrastruktur. Kommunernes rolle i udbygningen af den digitale infrastruktur skal understøttes gennem vejledning om kommunernes muligheder for bl.a. at stille dækningskrav i områder med dårlig dækning. STRATEGISK MÅL: EN VELFUNGERENDE FORSYNINGSSEKTOR SKAL SIKRE, AT ENERGI, VAND OG AFFALDSHÅNDTERING LEVERES OMKOSTNINGSEFFEKTIVT Som led i udmøntningen af Vækstplan for energi og klima vil et Industrial Energypartnerskab afdække potentialet for, at industrivirksomheder kan reducere omkostningerne til energi ved at tilpasse forbruget til prisudviklingen på elmarkedet. For at understøtte en mere effektiv fjernvarmesektor skal der følges op på anbefalingerne fra arbejdet vedrørende effektivitetssammenligning i sektoren, herunder vurderingen af behovet for ændret regulering, og eksekveres herpå. Som led i eksekveringen af Vækstplan for vand, bio og miljøløsninger skal der i samarbejde mellem den offentlige og private sektor udvikles rammer for innovative samarbejder om spildevandsrensning, der kan bidrage til at reducere omkostningerne for spildevandsudledere. ARBEJDSPROGRAM

17 2 MÅL FOR DRIFTSOPGAVER I ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Effektiv offentlig sagsbehandling er et vigtigt rammevilkår for virksomhedernes udvikling og vækst. Det understøtter Danmark som et attraktivt land at investere, udvikle og producere i. Det er samtidig vigtigt, at det statslige tilsyn med virksomhederne er effektivt og af god kvalitet. Det medvirker bl.a. til at opretholde investorernes og borgernes tillid til virksomhederne og bidrager dermed til at skabe gode vækstvilkår i Danmark. Erhvervs- og Vækstministeriet har som mål at Sikre effektiv og gennemsigtig sagsbehandling. Sagsbehandlingstiderne skal mindst være på niveau med sammenlignelige lande. Tilsynsvirksomheden skal være karakteriseret ved høj effektivitet og god kvalitet. Erhvervs- og Vækstministeriet vil i 2015 arbejde for at reducere sagsbehandlingstiderne og styrke tilsynet på de nedenstående ordninger, der er udvalgt på baggrund af bl.a. ordningens størrelse, væsentlighed og betydning for erhvervslivet. Det bidrager til at understøtte målet om, at det skal være let at drive virksomhed i Danmark. FIGUR 2: MÅL FOR DRIFTSOPGAVER I ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Effektiv sagsbehandling og tilsyn af høj kvalitet Sagsbehandlingen skal være effektiv og gennemsigtig. Sagsbehandlingstiderne skal mindst være på niveau med sammenlignelige lande. Tilsynsvirksomheden skal være karakteriseret ved høj effektivitet og god kvalitet. 16 ARBEJDSPROGRAM 2015

18 INDSATSOMRÅDE Effektiv sagsbehandling og tilsyn af høj kvalitet ÅRLIGE RESULTATMÅL STRATEGISK MÅL: SAGSBEHANDLINGEN SKAL VÆRE EFFEKTIV OG GENNEMSIGTIG. SAGSBEHANDLINGSTIDERNE SKAL MINDST VÆRE PÅ NIVEAU MED SAMMENLIGNELIGE LANDE. Sagsbehandlingstiden for registrering af fusioner og spaltninger af allerede registrerede selskaber reduceres med 20 pct. Sagsbehandlingstiden for førstebehandling af patentansøgninger reduceres med 10 pct. Søfartserhvervets rammebetingelser og mulighed for at rekruttere den nødvendige arbejdskraft forbedres ved at reducere sagsbehandlingen for optagelse i skibsregisteret med 30 pct. samt sø næringsbeviser og anerkendelsesbeviser for søfarende med 10 pct. Sager i Erhvervsankenævnet, Revisornævnet samt forbrugerklager, der behandles i mediation, løses 5-10 pct. hurtigere for at understøtte lige konkurrence og sikre forbrugernes retssikkerhed. For at give virksomhederne mulighed for hurtigere at kunne påtage sig autorisationskrævende arbejde, samt håndhæve autorisationslovgivningen, reduceres sagsbehandlingstiderne for autori sationsansøgninger på el-, vvs og kloakområdet samt behandling af overtrædelser af autorisati onslovgivningen med 15 pct. ÅRLIGE DRIFTS- MÅL I 2015 Årligt antal sager (ca.) Gennemsnitlig aktuel sagsbehandlingstid Mål for reduktion i sagsbehandlingstid i pct. Ansøgning vedr. fusioner og spaltninger. 1. realbehandling af nationale patentansøgninger. Ansøgning om optagelse i skibsregistrene samt ændring i registreringsforhold dage mdr. 10* dage 30 Fortsættes ARBEJDSPROGRAM

19 ÅRLIGE DRIFTS- MÅL I 2015 Årligt antal sager (ca.) Gennemsnitlig aktuel sagsbehandlingstid Mål for reduktion i sagsbehandlingstid i pct. Ansøgning om sønærings- og kvalifikationsbeviser. Ansøgning om anerkendelsesbeviser for søfarende. Behandling af sager i Revisornævnet. Forbrugerklager løst gennem mediation. Behandling af sager i Erhvervsankenævnet. Autorisationsansøgninger på el-, vvsog kloakområdet. Sager vedr. overtrædelser af autorisationslovgivningen dage dage dage dage ,3 mdr.** 10 *** dage dage 15 * I Målet er en sagsbehandlingstid på 6,5 mdr. i 2015 og 6,3 mdr. i ** Den nuværende gennemsnitlige sagsbehandlingstid er Forbrugerklagenævnets. *** I 2. halvår ARBEJDSPROGRAM 2015

20 INDSATSOMRÅDE Effektiv sagsbehandling og tilsyn af høj kvalitet ÅRLIGE RESULTATMÅL STRATEGISK MÅL: TILSYNSVIRKSOMHEDEN SKAL VÆRE KARAKTERISERET VED HØJ EFFEKTIVITET OG GOD KVALITET. Der udtages 200 regnskaber med revisorforbehold til kontrol med henblik på at styrke virksom hedernes fokus på retvisende regnskaber. For at styrke regelefterlevelsen færdigbehandles eller oversendes 400 sager om ulovlige aktio nærlån til politiet. Kvaliteten i revisionsvirksomhedernes erklæringsarbejde styrkes ved at udtage 330 virksomhe der til kontrol. Sagsbehandlingstiden for stikprøver af fyrværkeriartikler nedbringes med 15 pct. med henblik på at reducere antallet af fejlbehæftede produkter på markedet. Søfartserhvervene skal opleve en hurtig sagsbehandling uden unødig ventetid fra syn til faktura, hvorfor sagsbehandlingstiden i forbindelse med de lovpligtige syn på skibene reduce res med 20 pct. ÅRLIGE TILSYNS- MÅL I 2015 Årligt antal sager (ca.) Gennemsnitlig aktuel sagsbehandlingstid Mål for reduktion i sagsbehandlingstid i pct. Markedskontrol af fyrværkeri dokumentkontrol. Markedskontrol af fyrværkeri funktionstest. Lovpligtige periodiske syn på fiskeskibe under 15 meter (fra syn til faktura) dage dage dage 20 ARBEJDSPROGRAM

21 3 ADMINISTRATIVE MÅL I ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Erhvervs- og Vækstministeriet skal levere resultater af høj kvalitet til gavn for væksten og dansk erhvervsliv. Det forudsætter bl.a., at koncernens medarbejdere udviser ordentlighed, ansvarlighed og handlekraft. Virksomheder og borgere skal have tillid til, at Erhvervs- og Vækstministeriet træffer effektive og fagligt funderede beslutninger. I forlængelse heraf vil Erhvervs- og Vækstministeriet for det første fortsat have fokus på at tiltrække dygtige ledere og medarbejdere. For det andet skal Erhvervs- og Vækstministeriet have en stærk økonomi-, mål- og resultatstyring med en klar sammenhæng mellem den faglige og økonomiske styring. Det skaber forudsætningen for, at der kan foretages skarpe tværgående prioriteringer og på, at der løbende kan følges op på ressourceforbruget bl.a. i forhold til prioriterede aktiviteter. Erhvervs- og Vækstministeriet skal for det tredje være en attraktiv arbejdsplads med fokus på at udvikle og fastholde dygtige ledere og medarbejdere. I 2015 sætter ministeriet derfor bl.a. fokus på succession management for derved at minimere ministeriets sårbarhed og understøtte opmærksomheden på talentfulde medarbejdere. Endelig skal Erhvervs- og Vækstministeriet være præget af ordentlighed og ansvarlighed. I 2015 vil ministeriet således bl.a. være blandt de bedste til at oprette løntilskudsstillinger. FIGUR 3: INTERNE ADMINISTRATIVE STRATEGISKE MÅL Resultater af høj kvalitet - via dygtige ledere og medarbejdere og en stærk økonomistyring Organisation og økonomi Erhvervs- og Vækstministeriet skal i sin opgavevaretagelse udvise ordentlighed, ansvarlighed og handlekraft. Samfundsudfordringer skal håndteres, og der skal være tillid til fagligheden og korrekt heden i vores arbejde. Erhvervs- og Vækstministeriet tiltrækker og udvikler dygtige ledere og medarbejdere. Erhvervs- og Vækstministeriet har en stærk økonomistyring med fokus på tværgående prioritering og effektivitet. 20 ARBEJDSPROGRAM 2015

Resultatkontrakt. Erhvervsstyrelsen

Resultatkontrakt. Erhvervsstyrelsen Resultatkontrakt Erhvervsstyrelsen 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Strategiske mål, resultatmål og resultatkrav... 5 2.1 Erhvervsvilkår og regulering... 5 2.2 Analyse og teleregulering...

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område.

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. 8. oktober 2014 Regeringen præsenterede i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014

Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014 Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014 Regeringen har i Vækstplan 2014 fremlagt 89 initiativer til styrkelse af vækst og konkurrence

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2015-2018

Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2015-2018 Resultatkontrakt 2015-2018 Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2015-2018 Søfartsstyrelsen 2014, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby Telefon 72 19 60 00 - Fax 72 19 60 01 www.soefartsstyrelsen.dk sfs@dma.dk

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Maj 2015 Jobbonus for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Forslagets indhold Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere får mulighed for jobbonus på op til 9.000

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN 2015 - VI ARBEJDER FOR VÆKST OG HØJ FORBRUGERVELFÆRD

KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN 2015 - VI ARBEJDER FOR VÆKST OG HØJ FORBRUGERVELFÆRD KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN 2015 - VI ARBEJDER FOR VÆKST OG HØJ FORBRUGERVELFÆRD SIDE 3 Bedre rammer for vækst og høj forbrugervelfærd 2015 byder på store forandringer for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringen har udsendt en vækstplan for digitalisering i Danmark, herunder tiltag til forbedring af mobil og bredbåndsdækningen. Hovedudtræk af initiativer

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

COSME. Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020)

COSME. Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020) COSME Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020) Agenda Erhvervsstyrelsens rolle Historikken Målgruppe og budget Mere om indsatsområder Spørgsmål Erhvervsstyrelsen Sikre gode rammebetingelser

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Email: motkri@erst.dk Twitter: #LokalBredbånd Indhold Aktuel bredbåndsdækning Udspillet Bedre bredbånd og mobildækning Finansieringskilder

Læs mere

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010 Strategi for Danmarks Domstole 2010 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Det Systemiske Risikoråd) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 512 af 16.

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering For at styrke Danmarks produktivitet gennem konkurrence, internationalisering og bedre

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING

FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING FINANSFORBUNDET MAJ 2012 FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING Regulering og økonomisk styring fra EU påvirker i høj grad den finansansattes hverdag og arbejdsliv, derfor er

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 December 2008 2/23 1. Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser under Økonomi- og Erhvervsministeriet. De øvrige styrelser er Danmarks Statistik,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Skitse til Vækstpakke 2014

Skitse til Vækstpakke 2014 Skitse til Vækstpakke 2014 Nyt kapitel Regeringen og Venstre er enige om at arbejde for at gennemføre en lang række initiativer, som reducerer omkostningerne for erhvervslivet, øger produktiviteten og

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Omstilling til konkurrence og effektivitet Hvad er opnået via benchmarking og regelforvaltning? Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Energitilsynet

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere