ARBEJDSPROGRAM 2015 DECEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSPROGRAM 2015 DECEMBER 2014"

Transkript

1 ARBEJDSPROGRAM 2015

2 ARBEJDSPROGRAM 2015 DECEMBER 2014

3 ORGANISATIONSDIAGRAM Erhvervsstyrelsen Finanstilsynet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Design Society Finansiel Stabilitet Dansk Standard Garantifonde MINISTEREN DEPARTEMENTET Nordsøfonden DanPilot VisitDenmark Eksport Kredit Fonden Vækstfonden Patent- og Varemærkestyrelsen Sikkerhedsstyrelsen Søfartsstyrelsen 2 ARBEJDSPROGRAM 2015

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Mål for policy- og udviklingsopgaver i Erhvervs- og Vækstministeriet... 6 Strategiske mål...7 Årlige resultatmål: Stærke vækstvilkår, ikke mindst for de internationalt orienterede erhverv... 8 Velfungerende markeder og effektiv konkurrence...10 Det skal være let at drive virksomhed i Danmark...12 Sund finansiel sektor og god adgang til finansiering og kapital...12 Moderne infrastruktur og en velfungerende forsyningssektor Mål for driftsopgaver i Erhvervs- og Vækstministeriet...16 Effektiv sagsbehandling og tilsyn af høj kvalitet Mål for administration i Erhvervs- og Vækstministeriet...20 Strategiske mål...20 Årlige resultatmål: Organisation og økonomi Evaluering af arbejdsprogrammet Større resultater på det faglige område i Større resultater på det organisatoriske område i Præsentation af Erhvervs- og Vækstministeriet...30 ARBEJDSPROGRAM

5 VISION, MISSION OG VÆRDIER VISION Europas bedste vækstvilkår VÆRDIER Vores resultater gør en forskel Vi viser handlekraft Vi har fokus på kvalitet ARBEJDSPROGRAM VÆRDIER Vi lytter til alle og tænker på tværs Vi skaber sammen en god arbejdsplads MISSION Skabe fremtidsrettede vækstvilkår for Danmark i den globale økonomi 4 ARBEJDSPROGRAM 2015

6 FORORD Vi skal i Erhvervs- og Vækstministeriet i det kommende år fortsat arbejde for at udmønte visionen om at have Europas bedste vækstvilkår. Vi har i de senere år bidraget aktivt til vækstdagsordnen, som er udmøntet i en række vækstplaner og aftaler. Indtil videre er godt 70 procent af ministeriets initiativer i vækstplanerne ført ud i livet, og eksekveringen fortsætter. I 2015 skal vi videre med vækstdagsordenen. I arbejdsprogrammet er der fastsat 79 konkrete resultatmål, som vi gerne skal realisere i det kommende år. Og det spænder bredt: fra hvordan vi sikrer Danmark som avanceret produktionsland, til mere enkle regler for virksomhederne, styrket adgang til kapital og velfungerende konkurrence og markeder. I arbejdsprogrammet styrker vi også vores fokus på, at virksomhederne oplever en god service og et effektivt tilsyn fra ministeriets side. På en række områder skal vores sagsbehandlingstider nedbringes og vores tilsyn være effektivt og korrekt. Dette afspejles i de fastsatte 79 resultatmål. Endelig vil vi fortsat arbejde på, at ministeriets aktivitets- og ressourcestyring er blandt de bedste i staten, og at udviklingen af vores medarbejdere sker med fokus på resultater og præstationer. Samlet er det helt centralt, at vi løser vores opgaver med ordentlighed, ansvarlighed og handlekraft. Arbejdsprogrammet sætter rammen for ministeriets arbejde i Vi ser frem til, at vi i fællesskab når de mål, der er sat i arbejdsprogrammet. Henrik Sass Larsen Michael Dithmer ARBEJDSPROGRAM

7 1 MÅL FOR POLICY- OG UDVIKLINGSOPGAVER I ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Erhvervs- og Vækstministeriet arbejder for, at Danmark skal være et attraktivt land at investere, udvikle og producere i med gode og konkurrencedygtige muligheder for at fastholde og skabe arbejdspladser. Vores vision er at opnå Europas bedste vækstvilkår. At nå dertil kræver en vedholdende indsats for at skabe fremtidsrettede vækstvilkår for virksomhederne i den globale økonomi, hvor ikke mindst følgende fem overordnede strategiske indsatsområder er centrale: 1. Stærke vækstvilkår, ikke mindst for de internationalt orienterede erhverv. 2. Velfungerende markeder og effektiv konkurrence. 3. Det skal være let at drive virksomhed i Danmark. 4. Sund finansiel sektor og god adgang til finansiering og kapital. 5. Moderne infrastruktur og en velfungerende forsyningssektor. Virkeliggørelse af disse strategiske mål stiller krav til en offensiv erhvervs- og vækstpolitik både med hensyn til behov for fornyelser og reformer samt til effektiv eksekvering. Der er i arbejdsprogrammet under hvert af de fem indsatsområder derfor fastlagt en række mere detaljerede flerårige strategiske mål, som specifikt identificerer målene for ministeriets indsats. Herunder er der fastlagt en række konkrete årlige resultatmål for indsatsen i Det skal bidrage til at tydeliggøre, hvad vi sigter efter på den længere bane, og hvad vi med bidrag fra hele Erhvervs- og Vækstministeriets koncern gerne skal nå på den korte bane, hvor ikke mindst regeringens vækstplaner og Danmark som produktionsland skal føres ud i livet. Målhierarkiet kan illustreres som nedenfor: Fem strategiske indsatsområder Flerårige strategisk mål Årlige resultatmål i ARBEJDSPROGRAM 2015

8 FIGUR 1. STRATEGISKE MÅL FOR POLICY- OG UDVIKLINGSOPGAVER Fremtidsrettede vækstvilkår og flere job via en offensiv erhvervs- og vækstpolitik Indsatsområde Stærke vækstvilkår, ikke mindst for de internationalt orienterede erhverv Velfungerende markeder og effektiv konkurrence Det skal være let at drive virksomhed i Danmark Sund finansiel sektor og god adgang til finansiering og kapital Moderne infrastruktur og en velfungerende forsyningssektor Strategiske mål Solide vækstvilkår og reformorienteret økonomisk politik skal styrke produktivitet og vækst. Danmark skal være et avanceret produktionsland også om 10 år. Der skal være gode rammer for, at virksomhederne kan skabe vækst og arbejdspladser på erhvervsområder med international konkurrencekraft, herunder i forhold til løsninger på globale udfordringer. Danmark skal være et attraktivt land at udvikle og producere i med gode vilkår for innovation, design og iværksætteri, hvor potentialerne i alle dele af landet udnyttes. Danske styrker skal markedsføres internationalt ikke mindst i forhold til vækstmarkeder med henblik på handel, eksport og tiltrækning af investeringer. Stærk konkurrence skal fremme produktiviteten i dansk erhvervsliv og forbrugervelfærden. Offentlig-privat samarbejde og offentligt indkøb skal understøtte produktivitet, innovation og udvikling af markeder. Det skal være enkelt for forbrugerne at træffe aktive og konkurrencefremmende valg samtidig med, at de ikke udsættes for urimelig markedsføring og farlige produkter. EU s indre marked skal være velfungerende, og danske virksomheder skal have gode muligheder globalt. Den erhvervsrettede regulering skal understøtte virksomhedernes vækstvilkår og samfundsansvar. Virksomhederne skal opleve, at den offentlige regulering er forståelig, velbegrundet og med færrest mulige byrder. Danmark skal have en sund finansiel sektor med en effektiv kredit- og kapitalformidling. Den finansielle rådgivning i Danmark skal være ansvarlig og gennemsigtig for forbrugere og erhvervsliv. Det danske realkreditsystem skal være robust over for skiftende rente- og markedsforhold. Det danske forsikrings- og pensionssystem skal være blandt de mest effektive og robuste i Europa. Iværksætteres og mindre virksomheders adgang til vækstkapital og finansiering skal være lige så god som i de bedste, sammenlignelige lande i Europa. Virksomheder og borgere skal have adgang til en god digital infrastruktur i hele landet, og Danmark skal være blandt de bedste i Europa til at udvikle og udnytte data og informationsteknologi. En velfungerende forsyningssektor skal sikre, at energi, vand og affaldshåndtering leveres omkostningseffektivt. ARBEJDSPROGRAM

9 Nedenfor præsenteres de årlige resultatmål for 2015 under hvert af Erhvervs- og Vækstministeriets fem strategiske indsatsområder. INDSATSOMRÅDE Stærke vækstvilkår, ikke mindst for de internationalt orienterede erhverv STRATEGISK MÅL: SOLIDE VÆKSTVILKÅR OG REFORMORIENTERET ØKONOMISK POLITIK SKAL STYRKE PRODUKTIVITET OG VÆKST. DANMARK SKAL VÆRE ET AVANCERET PRODUKTIONSLAND OGSÅ OM 10 ÅR Den offensive erhvervs- og vækstpolitik skal bidrage til at indfri regeringens vækstmålsætning. Der skal identificeres initiativer, der kan realisere et vækstpotentiale på yderligere 8½ mia. kr. for samlet at forøge BNP med 20 mia. kr. i Endvidere skal der eksekveres på initiativerne i Aftale om en vækstpakke Produktionspanelet skal komme med anbefalinger til, hvordan mulighederne for avanceret produktion kan styrkes, fx gennem investeringer i ny teknologi, udnyttelse af data og kompetenceudvikling, og ved at fjerne barrierer for etablering og udvikling af vækstvirksomheder. Produktionspanelets anbefalinger vil være afsæt for det videre arbejde med regeringens strategi for Danmark som produktionsland. STRATEGISK MÅL: DER SKAL VÆRE GODE RAMMER FOR, AT VIRKSOMHEDERNE KAN SKABE VÆKST OG ARBEJDSPLADSER PÅ ERHVERVSOMRÅDER MED INTERNATIONAL KONKURRENCEKRAFT, HERUNDER I FORHOLD TIL LØSNINGER PÅ GLOBALE UDFORDRINGER Eksekvering af de otte vækstplaner skal fortsættes: Det Blå Danmark Kreative erhverv design Vand, bio og miljøløsninger Sundhed og velfærdsløsninger Energi og klima Fødevarer Turisme og oplevelsesøkonomi IKT og digital vækst De konkrete initiativer skal gennemføres, og der skal gøres status for, om initiativerne forbedrer vækstvilkårene, og om der er behov for yderligere indsatser. fortsættes 8 ARBEJDSPROGRAM 2015

10 fortsat fra forrige side Regeringens strategi om øget brug af internationale standarder skal lanceres og eksekveres. Der skal bl.a. udbydes startpakker og kurser målrettet produktionsvirksomheder med henblik på at forbedre adgangen til globale værdikæder og bidrage til kvalitetsløft i virksomhederne. Administrative byrder lettes gennem styrket egenkontrol, og der gennemføres offentlige indkøb med systematisk brug af internationale standarder mhp. at lette transaktionsomkostningerne og øge konkurrencen. Der fremlægges i foråret 2015 en strategi for den fremtidige efterforskning og kommercielle udnyttelse af de danske olie- og gasressourcer. Strategien skal bl.a. forbedre mulighederne for rekruttering af højtuddannet arbejdskraft samt en forbedret koordination og anvendelse af infrastrukturen i Nordsøen. Der skal skabes gode rammer for en omkostningseffektiv grøn omstilling i virksomhederne, fx baseret på nye forretningsmodeller, herunder cirkulær økonomi. Indsatsen sker igennem Grøn Omstillingsfond, Taskforce for grøn regelforenkling, Innovationsforum for grønne løsninger og bæredygtig produktion og Danmarks Grønne Investeringsfond. STRATEGISK MÅL: DANMARK SKAL VÆRE ET ATTRAKTIVT LAND AT UDVIKLE OG PRODUCERE I MED GODE VILKÅR FOR INNOVATION, DESIGN OG IVÆRKSÆTTERI, HVOR POTENTIALERNE I ALLE DELE AF LANDET UDNYTTES Samlingen af Dansk Design Center, INDEX og DAFI i Design Society skal forstærke den erhvervsrettede design- og modeindsats. Danmarks position som internationalt vækstcenter for arkitektur, design og mode styrkes gennem Bryghusprojektet som et internationalt hub for arkitektur, byudvikling og design. Der udarbejdes en iværksætterstrategi, der skal styrke rammerne for, at iværksættere kan skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Vækstpartnerskabsaftalerne med de regionale vækstfora, herunder vækstprogrammet vedrørende automatisering, uddannelses- og sparringsforløb for iværksættere samt træningsforløb for at øge ressourceeffektiviteten, skal eksekveres. Regeringens hovedstadsstrategi skal gennemføres, herunder skabe stærkere sammenhæng og markedsføring af "Copenhagen Area". Som opfølgning på Vækstplanen for kreative erhverv design etableres en særlig enhed i Patent- og Varemærkestyrelsen, hvor virksomheder og forbrugere kan få vejledning om deres handlemuligheder i konkrete sager om piratkopiering. Potentialer og barrierer for at understøtte vækstmulighederne i deleøkonomien kortlægges, og lovende projekter kan støttes af Grøn Omstillingsfond. For at styrke erhvervsudviklingen skal erhvervssamarbejdet mellem Danmark og Grønland styrkes. fortsættes ARBEJDSPROGRAM

11 fortsat fra forrige side STRATEGISK MÅL: DANSKE STYRKER SKAL MARKEDSFØRES INTERNATIONALT IKKE MINDST I FORHOLD TIL VÆKSTMARKEDER MED HENBLIK PÅ HANDEL, EKSPORT OG TILTRÆKNING AF INVESTERINGER Som opfølgning på Vækstplan for turisme- og oplevelsesøkonomi gennemføres initiativer, der kan bidrage til vækst og beskæftigelse i erhvervet. Det nye Nationale Turismeforum skal udarbejde den første samlede nationale strategi, og der skal igangsættes op til 10 forsøgsprojekter som led i at forny det danske kyst- og naturturismeprodukt. Som led i indsatsen for at tiltrække flere turister forberedes etableringen af et H.C. Andersen velkomstcenter ved Langelinie, der komplementerer det kommende H.C. Andersen Eventyrhus i Odense. Som opfølgning på Vækstplanen for fødevarer markedsføres den fælles fødevarefortælling om ressourceeffektivitet og bæredygtighed for at styrke eksporten af danske fødevarer. INDSATSOMRÅDE Velfungerende markeder og effektiv konkurrence STRATEGISK MÅL: STÆRK KONKURRENCE SKAL FREMME PRODUKTIVITETEN I DANSK ERHVERVSLIV OG FORBRUGERVELFÆRDEN Som led i realiseringen af regeringens vækstmål i 2020 skal der iværksættes yderligere initiativer for at øge konkurrence og produktivitet, bl.a. med baggrund i Produktivitetskommissionens anbefalinger. Konkurrencerådet omdannes til en bestyrelse, som får det fremtidige overordnede ansvar for håndhævelse af konkurrenceloven og analyser på konkurrenceområdet. Som opfølgning på aftale om en Vækstpakke af 2014 gennemføres en modernisering og forenkling af stærkstrømsreglerne. Som opfølgning på regeringens byggepolitiske strategi gennemføres initiativer, som kan fremme konkurrencen og effektiviteten i byggeriet, herunder vedrørende tilbudslovens konkurrencebegrænsende virkninger i byggeriet og på markedet for byggevarematerialer. fortsættes 10 ARBEJDSPROGRAM 2015

12 fortsat fra forrige side STRATEGISK MÅL: OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG OFFENTLIGT INDKØB SKAL UNDERSTØTTE PRODUKTIVITET, INNOVATION OG UDVIKLING AF MARKEDER Med en ny dansk udbudslov skabes mere fleksible og klare regler for offentlig-privat samarbejde. Loven skal reducere omkostningerne ved at deltage i udbud for virksomheder og for det offentlige. Innovation i offentlige indkøb skal fremmes gennem en indsats for at udbrede de erfaringer og konkrete instrumenter, der er udviklet i regi af Markedsmodningsfonden. Vilkårene for offentlig-privat samarbejde om markedsudvikling på sundheds- og velfærdsområdet skal styrkes, herunder igangsættes bl.a. forsøgsprojekter om markedsudvikling i sundhedssektoren, indsatser til fremme af eksport af velfærdsydelser samt totaløkonomiske initiativer med fokus på lægemidler og velfærdsteknologi. STRATEGISK MÅL: DET SKAL VÆRE ENKELT FOR FORBRUGERNE AT TRÆFFE AKTIVE OG KONKURRENCEFREMMENDE VALG SAMTIDIG MED, AT DE IKKE UDSÆTTES FOR URIMELIG MARKEDSFØRING OG FARLIGE PRODUKTER For at sikre en fortsat høj forbrugerbeskyttelse udarbejder udvalget om en modernisering af markedsføringsloven forslag til en ny markedsføringslov. Udvalget afgiver statusrapport medio Der gennemføres en modernisering af det offentlige forbrugerklagesystem, som sikrer forbrugerne en hurtig og smidig bistand til tvistløsning i forbrugersager og udvider klageadgangen til en række nye områder. Adgangsbarrierer for en række hjemmemarkedsorienterede erhverv lettes ved at modernisere uddannelseskrav på fyrværkeriområdet og ved at afskaffe autorisationsordninger for translatører, tolke og dispachører. STRATEGISK MÅL: EU S INDRE MARKED SKAL VÆRE VELFUNGERENDE, OG DANSKE VIRKSOMHEDER SKAL HAVE GODE MULIGHEDER GLOBALT De digitale muligheder i EU's indre marked skal styrkes. Der arbejdes for, at roa ming inden for EU afskaffes, så tale, SMS og data koster det samme i andre EU-lande som i hjemlandet, og således at konkurrencen ikke mindskes. Forhandlingerne om EU-USA frihandelssaftalen (TTIP) prioriteres for at styrke dansk eksport. Rådgivningen af danske virksomheder og finansielle formidlere skal styrkes, så der skabes bedre rammer for dansk hjemtag af EU s konkurrenceudsatte midler under bl.a. programmerne COSME og Horizon ARBEJDSPROGRAM

13 INDSATSOMRÅDE Det skal være let at drive virksomhed i Danmark STRATEGISK MÅL: DEN ERHVERVSRETTEDE REGULERING SKAL UNDERSTØTTE VIRKSOMHEDERNES VÆKSTVILKÅR OG SAMFUNDSANSVAR Der gennemføres en ændring af årsregnskabsloven med henblik på at lette administrative byrder og styrke virksomhedernes konkurrenceevne. En tværministeriel taskforce skal styrke håndhævelsen af miljøreglerne til søs for at bidrage til renere luft og hav i og omkring Nordsøen og Østersøen og sikre lige konkurrencevilkår for skibsfart og havne. Som opfølgning på regeringens indsats mod hvidvask iværksættes initiativer om øget gennemsigtighed af ejerforhold og bedre kontrol af hvidvask, herunder påbegyndes etablering af et register over reelle ejere. STRATEGISK MÅL: VIRKSOMHEDERNE SKAL OPLEVE, AT DEN OFFENTLIGE REGULERING ER FORSTÅELIG, VELBEGRUNDET OG MED FÆRREST MULIGE BYRDER Minimum 70 pct. af de forenklingsforslag fra Virksomhedsforum for enklere regler, som regeringen har besluttet at imødekomme i , skal være gennemført med udgangen af De erhvervsøkonomiske konsekvenser skal fremgå ved ny erhvervsregulering, og der skal udarbejdes et katalog med forenklingsforslag, som kan lette virksomhedernes erhvervsøkonomiske byrder med 2 mia. kr. frem mod Det skal afdækkes, hvordan der kan udvikles en digital regnskabsløsning, der øger kvaliteten og reducerer de administrative byrder ved aflæggelse af årsregnskab og skatteopgørelse. Samtidig styrkes kontrolindsatsen i forhold til de største ulovlige aktionærlån og revisorforbehold. INDSATSOMRÅDE Sund finansiel sektor og god adgang til finansiering og kapital STRATEGISK MÅL: DANMARK SKAL HAVE EN SUND FINANSIEL SEKTOR MED EN EFFEKTIV KREDIT- OG KAPITALFORMIDLING Der færdiggøres beslutningsgrundlag om dansk deltagelse i det styrkede banksamarbejde i EU. Beslutningsgrundlaget vil afveje fordele og ulemper ved dansk deltagelse baseret på en grundig analyse af de finansielle, økonomiske, juridiske og europapolitiske konsekvenser heraf. fortsættes 12 ARBEJDSPROGRAM 2015

14 fortsat fra forrige side Arbejdsgruppen vedr. gearing i kreditinstitutter skal komme med grundlag for, om der skal indføres et gearingsmål o.lign. for danske kreditinstitutter. Arbejdsgruppen skal danne grundlag for fastsættelsen af en dansk holdning i forbindelse med drøftelserne i EU-regi om et harmoniseret gearingskrav til institutterne i CRD4/ CRR-reglerne frem mod For at fremme øget gennemsigtighed og konkurrence på detailmarkedet for investeringsbeviser udarbejdes der et oplæg til en mere hensigtsmæssig betalingsstruktur og formidling af investeringsbeviser. Der gennemføres lovgivning på baggrund af det nye EU-direktiv om indførelse af effektive værktøjer og beføjelser til at forebygge finansielle kriser og til konsekvent håndtering af nødlidende institutter, således at den finansielle stabilitet bevares, og skatteydernes risiko for tab minimeres. Udvalget om bødesanktioner på det finansielle område færdiggør sit arbejde, og der følges op på udvalgets anbefalinger fsva. behovet for en skærpelse af bødeniveauet på det finansielle område. STRATEGISK MÅL: DEN FINANSIELLE RÅDGIVNING I DANMARK SKAL VÆRE ANSVARLIG OG GENNEMSIGTIG FOR FORBRUGERE OG ERHVERVSLIV Der fremsættes lovforslag, som implementerer boligkreditdirektivet, og der følges i den forbindelse op på anbefalinger fra arbejdsgruppen vedrørende mobilitet på realkreditmarkedet med henblik på at styrke forbrugerbeskyttelsen og gennemsigtigheden på realkreditmarkedet. Der etableres en prisportal for boliglån, som løbende viser, hvad de faktiske årlige omkostninger (inklusiv gebyrer mv.) er på boliglån med pant i fast ejendom ydet af realkreditinstitutternes og pengeinstitutterne prioritetslån. Der følges op på anbefalingerne fra arbejdsgruppen vedrørende beskyttelse af oplysninger om elektroniske betalinger mv. med henblik på at sikre en passende regulering af og tilsyn med data- og IT-sikkerhed i de finansielle virksomheder. STRATEGISK MÅL: DET DANSKE REALKREDITSYSTEM SKAL VÆRE ROBUST OVER FOR SKIFTENDE RENTE- OG MARKEDSFORHOLD Der indføres krav om en særskilt buffer for realkreditinstitutter, der i væsentlig grad skal øge sandsynligheden for, at de systemiske dele af et nødlidende realkreditinstitut vil kunne videreføres uden væsentlige negative konsekvenser for den finansielle stabilitet og realøkonomien. Der etableres en tilsynsdiamant for realkreditinstitutterne, der skal bidrage til at fremtidssikre det danske realkreditsystem, herunder ved at mindske risici forbundet med afdragsfrie lån og rentetilpasningslån mv. fortsættes ARBEJDSPROGRAM

15 fortsat fra forrige side STRATEGISK MÅL: DET DANSKE FORSIKRINGS- OG PENSIONSSYSTEM SKAL VÆRE BLANDT DE MEST EFFEKTIVE OG ROBUSTE I EUROPA Solvens II-direktivet, der skal sikre en mere hensigtsmæssig beskyttelse af forsikringstagere via risikobaserede solvenskapitalkrav i pensionsselskaberne, implementeres inden for de fastsatte tidsrammer, så sektoren sikres gode muligheder for at tilpasse sig den nye regulering. Erhvervs- og Vækstministeriet bidrager som ansvarlig for regulering af pensionssektoren til Pensionskommissionens arbejde for at understøtte, at det bidrager til udvikling af en fortsat effektiv og robust pensionssektor i Danmark. Udvalget til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningen skal komme med anbefalinger til en robust og fremtidssikret katastrofeordning på området. STRATEGISK MÅL: IVÆRKSÆTTERES OG MINDRE VIRKSOMHEDERS ADGANG TIL VÆKSTKAPITAL OG FINANSIERING SKAL VÆRE LIGE SÅ GOD SOM I DE BEDSTE, SAMMENLIGNELIGE LANDE I EUROPA Erhvervs- og Vækstministeriet bidrager til, at arbejdet i erhvervsskatteudvalget styrker rammerne for adgang til vækstkapital og finansiering. Der følges op på finansieringsinitiativerne i Aftale om en vækstpakke 2014, herunder om initiativerne virker efter hensigten og har tilstrækkelig gennemslagskraft. Danmarks Grønne Investeringsfond, der skal medfinansiere investeringer, der fremmer den grønne omstilling af samfundet, skal igangsættes. Der skal indgås aftale med interesserede pensionsinstitutter om etablering af Dansk Vækstkapital II. Der etableres en ny accelerationspulje målrettet virksomheder med særligt vækstpotentiale. Herudover tages der stilling til initiativer som følge af, at der gennemføres den første analyse af mulighederne for crowdfunding under hensyn til en passende investorbeskyttelse. Der gennemføres en analyse af udviklingen i alternative finansieringsmarkeder (skyggebanksektor), herunder hvordan reguleringen på disse områder spiller sammen med reguleringen af den øvrige finansielle sektor. Der etableres en taskforce, som undersøger lovgivnings- og reguleringsmæssige barrierer og indgår i samarbejde med danske fonde om samfundsgavnlige investeringer (Impact Investment). Taskforcen skal samtidig bidrage til at modne konkrete investeringsprojekter. 14 ARBEJDSPROGRAM 2015

16 INDSATSOMRÅDE Moderne infrastruktur og en velfungerende forsyningssektor STRATEGISK MÅL: VIRKSOMHEDER OG BORGERE SKAL HAVE ADGANG TIL EN GOD DIGITAL INFRASTRUKTUR I HELE LANDET, OG DANMARK SKAL VÆRE BLANDT DE BEDSTE I EUROPA TIL AT UDVIKLE OG UDNYTTE DATA OG INFORMATIONSTEKNOLOGI Som opfølgning på regeringens Vækstplan for IKT og digital vækst gennemføres initiativer, der bl.a. fremmer digitaliseringen af danske virksomheder, udnyttelsen af data i dansk erhvervsliv samt styrker mobil- og bredbåndsinfrastruktur. Kommunernes rolle i udbygningen af den digitale infrastruktur skal understøttes gennem vejledning om kommunernes muligheder for bl.a. at stille dækningskrav i områder med dårlig dækning. STRATEGISK MÅL: EN VELFUNGERENDE FORSYNINGSSEKTOR SKAL SIKRE, AT ENERGI, VAND OG AFFALDSHÅNDTERING LEVERES OMKOSTNINGSEFFEKTIVT Som led i udmøntningen af Vækstplan for energi og klima vil et Industrial Energypartnerskab afdække potentialet for, at industrivirksomheder kan reducere omkostningerne til energi ved at tilpasse forbruget til prisudviklingen på elmarkedet. For at understøtte en mere effektiv fjernvarmesektor skal der følges op på anbefalingerne fra arbejdet vedrørende effektivitetssammenligning i sektoren, herunder vurderingen af behovet for ændret regulering, og eksekveres herpå. Som led i eksekveringen af Vækstplan for vand, bio og miljøløsninger skal der i samarbejde mellem den offentlige og private sektor udvikles rammer for innovative samarbejder om spildevandsrensning, der kan bidrage til at reducere omkostningerne for spildevandsudledere. ARBEJDSPROGRAM

17 2 MÅL FOR DRIFTSOPGAVER I ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Effektiv offentlig sagsbehandling er et vigtigt rammevilkår for virksomhedernes udvikling og vækst. Det understøtter Danmark som et attraktivt land at investere, udvikle og producere i. Det er samtidig vigtigt, at det statslige tilsyn med virksomhederne er effektivt og af god kvalitet. Det medvirker bl.a. til at opretholde investorernes og borgernes tillid til virksomhederne og bidrager dermed til at skabe gode vækstvilkår i Danmark. Erhvervs- og Vækstministeriet har som mål at Sikre effektiv og gennemsigtig sagsbehandling. Sagsbehandlingstiderne skal mindst være på niveau med sammenlignelige lande. Tilsynsvirksomheden skal være karakteriseret ved høj effektivitet og god kvalitet. Erhvervs- og Vækstministeriet vil i 2015 arbejde for at reducere sagsbehandlingstiderne og styrke tilsynet på de nedenstående ordninger, der er udvalgt på baggrund af bl.a. ordningens størrelse, væsentlighed og betydning for erhvervslivet. Det bidrager til at understøtte målet om, at det skal være let at drive virksomhed i Danmark. FIGUR 2: MÅL FOR DRIFTSOPGAVER I ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Effektiv sagsbehandling og tilsyn af høj kvalitet Sagsbehandlingen skal være effektiv og gennemsigtig. Sagsbehandlingstiderne skal mindst være på niveau med sammenlignelige lande. Tilsynsvirksomheden skal være karakteriseret ved høj effektivitet og god kvalitet. 16 ARBEJDSPROGRAM 2015

18 INDSATSOMRÅDE Effektiv sagsbehandling og tilsyn af høj kvalitet ÅRLIGE RESULTATMÅL STRATEGISK MÅL: SAGSBEHANDLINGEN SKAL VÆRE EFFEKTIV OG GENNEMSIGTIG. SAGSBEHANDLINGSTIDERNE SKAL MINDST VÆRE PÅ NIVEAU MED SAMMENLIGNELIGE LANDE. Sagsbehandlingstiden for registrering af fusioner og spaltninger af allerede registrerede selskaber reduceres med 20 pct. Sagsbehandlingstiden for førstebehandling af patentansøgninger reduceres med 10 pct. Søfartserhvervets rammebetingelser og mulighed for at rekruttere den nødvendige arbejdskraft forbedres ved at reducere sagsbehandlingen for optagelse i skibsregisteret med 30 pct. samt sø næringsbeviser og anerkendelsesbeviser for søfarende med 10 pct. Sager i Erhvervsankenævnet, Revisornævnet samt forbrugerklager, der behandles i mediation, løses 5-10 pct. hurtigere for at understøtte lige konkurrence og sikre forbrugernes retssikkerhed. For at give virksomhederne mulighed for hurtigere at kunne påtage sig autorisationskrævende arbejde, samt håndhæve autorisationslovgivningen, reduceres sagsbehandlingstiderne for autori sationsansøgninger på el-, vvs og kloakområdet samt behandling af overtrædelser af autorisati onslovgivningen med 15 pct. ÅRLIGE DRIFTS- MÅL I 2015 Årligt antal sager (ca.) Gennemsnitlig aktuel sagsbehandlingstid Mål for reduktion i sagsbehandlingstid i pct. Ansøgning vedr. fusioner og spaltninger. 1. realbehandling af nationale patentansøgninger. Ansøgning om optagelse i skibsregistrene samt ændring i registreringsforhold dage mdr. 10* dage 30 Fortsættes ARBEJDSPROGRAM

19 ÅRLIGE DRIFTS- MÅL I 2015 Årligt antal sager (ca.) Gennemsnitlig aktuel sagsbehandlingstid Mål for reduktion i sagsbehandlingstid i pct. Ansøgning om sønærings- og kvalifikationsbeviser. Ansøgning om anerkendelsesbeviser for søfarende. Behandling af sager i Revisornævnet. Forbrugerklager løst gennem mediation. Behandling af sager i Erhvervsankenævnet. Autorisationsansøgninger på el-, vvsog kloakområdet. Sager vedr. overtrædelser af autorisationslovgivningen dage dage dage dage ,3 mdr.** 10 *** dage dage 15 * I Målet er en sagsbehandlingstid på 6,5 mdr. i 2015 og 6,3 mdr. i ** Den nuværende gennemsnitlige sagsbehandlingstid er Forbrugerklagenævnets. *** I 2. halvår ARBEJDSPROGRAM 2015

20 INDSATSOMRÅDE Effektiv sagsbehandling og tilsyn af høj kvalitet ÅRLIGE RESULTATMÅL STRATEGISK MÅL: TILSYNSVIRKSOMHEDEN SKAL VÆRE KARAKTERISERET VED HØJ EFFEKTIVITET OG GOD KVALITET. Der udtages 200 regnskaber med revisorforbehold til kontrol med henblik på at styrke virksom hedernes fokus på retvisende regnskaber. For at styrke regelefterlevelsen færdigbehandles eller oversendes 400 sager om ulovlige aktio nærlån til politiet. Kvaliteten i revisionsvirksomhedernes erklæringsarbejde styrkes ved at udtage 330 virksomhe der til kontrol. Sagsbehandlingstiden for stikprøver af fyrværkeriartikler nedbringes med 15 pct. med henblik på at reducere antallet af fejlbehæftede produkter på markedet. Søfartserhvervene skal opleve en hurtig sagsbehandling uden unødig ventetid fra syn til faktura, hvorfor sagsbehandlingstiden i forbindelse med de lovpligtige syn på skibene reduce res med 20 pct. ÅRLIGE TILSYNS- MÅL I 2015 Årligt antal sager (ca.) Gennemsnitlig aktuel sagsbehandlingstid Mål for reduktion i sagsbehandlingstid i pct. Markedskontrol af fyrværkeri dokumentkontrol. Markedskontrol af fyrværkeri funktionstest. Lovpligtige periodiske syn på fiskeskibe under 15 meter (fra syn til faktura) dage dage dage 20 ARBEJDSPROGRAM

21 3 ADMINISTRATIVE MÅL I ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Erhvervs- og Vækstministeriet skal levere resultater af høj kvalitet til gavn for væksten og dansk erhvervsliv. Det forudsætter bl.a., at koncernens medarbejdere udviser ordentlighed, ansvarlighed og handlekraft. Virksomheder og borgere skal have tillid til, at Erhvervs- og Vækstministeriet træffer effektive og fagligt funderede beslutninger. I forlængelse heraf vil Erhvervs- og Vækstministeriet for det første fortsat have fokus på at tiltrække dygtige ledere og medarbejdere. For det andet skal Erhvervs- og Vækstministeriet have en stærk økonomi-, mål- og resultatstyring med en klar sammenhæng mellem den faglige og økonomiske styring. Det skaber forudsætningen for, at der kan foretages skarpe tværgående prioriteringer og på, at der løbende kan følges op på ressourceforbruget bl.a. i forhold til prioriterede aktiviteter. Erhvervs- og Vækstministeriet skal for det tredje være en attraktiv arbejdsplads med fokus på at udvikle og fastholde dygtige ledere og medarbejdere. I 2015 sætter ministeriet derfor bl.a. fokus på succession management for derved at minimere ministeriets sårbarhed og understøtte opmærksomheden på talentfulde medarbejdere. Endelig skal Erhvervs- og Vækstministeriet være præget af ordentlighed og ansvarlighed. I 2015 vil ministeriet således bl.a. være blandt de bedste til at oprette løntilskudsstillinger. FIGUR 3: INTERNE ADMINISTRATIVE STRATEGISKE MÅL Resultater af høj kvalitet - via dygtige ledere og medarbejdere og en stærk økonomistyring Organisation og økonomi Erhvervs- og Vækstministeriet skal i sin opgavevaretagelse udvise ordentlighed, ansvarlighed og handlekraft. Samfundsudfordringer skal håndteres, og der skal være tillid til fagligheden og korrekt heden i vores arbejde. Erhvervs- og Vækstministeriet tiltrækker og udvikler dygtige ledere og medarbejdere. Erhvervs- og Vækstministeriet har en stærk økonomistyring med fokus på tværgående prioritering og effektivitet. 20 ARBEJDSPROGRAM 2015

Resultatkontrakt. Erhvervsstyrelsen

Resultatkontrakt. Erhvervsstyrelsen Resultatkontrakt Erhvervsstyrelsen 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Strategiske mål, resultatmål og resultatkrav... 5 2.1 Erhvervsvilkår og regulering... 5 2.2 Analyse og teleregulering...

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område.

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. 8. oktober 2014 Regeringen præsenterede i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI 2011-2013 Strategi for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2011-2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev etableret ved en fusion af Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Den nye styrelse: Mission og vision Mission I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

Finanstilsynet. Resultatkontrakt 2013

Finanstilsynet. Resultatkontrakt 2013 Finanstilsynet Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse Præsentation af virksomheden...3 Mission...3 Vision...3 Hovedopgaver...3 2. Strategiske målsætninger, resultatmål og resultatkrav...4 Tilsyn...4

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG VÆKSTPARTNERSKAB 2014

UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG VÆKSTPARTNERSKAB 2014 UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG VÆKSTPARTNERSKAB 2014 KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI SEPTEMBER 2014 LAV VÆKST I EUROPA OG DANMARK Gennemsnitlig årlig vækst i real BNP, 2000-2013 Pct. 2,5 2,5 Larry Summers

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014

Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014 Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014 Regeringen har i Vækstplan 2014 fremlagt 89 initiativer til styrkelse af vækst og konkurrence

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016

FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016 FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016 Mission & vision Mission Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet arbejder for en effektiv, værdiskabende og fremtidssikret forvaltning af aktiver og videnkapital

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. oktober 2014 Erhvervs- og vækstministerens lovprogram

Læs mere

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016 REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Når vi løfter blikket og ser på verden omkring os, må vi konstatere, at det er vanskelige

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

VÆKSTPLAN FOR TURISME

VÆKSTPLAN FOR TURISME VÆKSTPLAN FOR TURISME MINISTERUDVALG FOR NY ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK To kerneelementer i vækstpolitikken: De generelle vækstvilkår skal sikres: Arbejdsudbud, uddannelse, forskning, konkurrencevilkår,

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 370 Offentligt Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark 7. september, 2016 Niels B. Christiansen,

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Finanstilsynet. Mål og resultatplan 2016

Finanstilsynet. Mål og resultatplan 2016 Finanstilsynet Mål og resultatplan 2016 Indhold 1. Finanstilsynets strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2016... 6 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger... 9 4. Formalia og

Læs mere

K O N C E R N S T R A T E G I

K O N C E R N S T R A T E G I K O N C E R N S T R A T E G I 2 0 1 7-2 0 1 8 VISION VI ER ANERKENDT FOR AT FREMME FORSYNINGS- OG ENERGIYDELSER I VERDENSKLASSE, DER UNDERSTØTTER VÆKST OG HOLDBAR OMSTILLING. MISSION VI ARBEJDER FOR EN

Læs mere

Kravspecifikation for oversættelsesopgaver for styrelser under Erhvervsministeriet

Kravspecifikation for oversættelsesopgaver for styrelser under Erhvervsministeriet Dato: 9. februar 2017 Sag: OK-17/00896 Kravspecifikation for oversættelsesopgaver for styrelser under Erhvervsministeriet KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Beskrivelse af de ordregivende myndigheder

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2016

Sikkerhedsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2016 Sikkerhedsstyrelsen Mål- og resultatplan 2016 Indhold 1. Sikkerhedsstyrelsens strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2016... 6 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger... 9 4. Formalia

Læs mere

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum der gennemføres Én indgang til det offentlige på miljøområdet (Miljøministeriet) Én indgang er særlig relevant på miljøområdet, idet virksomheder blandt

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Grundlag for erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsens tale ved Produktivitetskommissionens konference den 6. juni 2013

Grundlag for erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsens tale ved Produktivitetskommissionens konference den 6. juni 2013 Grundlag for erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsens tale ved Produktivitetskommissionens konference den 6. juni 2013 KUN DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Tak for ordet. Jeg vil gerne - som Pia

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Maj 2015 Jobbonus for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Forslagets indhold Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere får mulighed for jobbonus på op til 9.000

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed

Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed NOTAT 15. april 2015 Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed Både patienterne og lægemiddelindustrien har brug for en selvstændig, fagligt stærk og effektiv lægemiddelmyndighed

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 3. APRIL 2014

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 3. APRIL 2014 REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 3. APRIL 2014 KUN DET TALTE ORD GÆLDER Fornylig var jeg en tur på Bornholm. Desværre ikke på ferie, men for at besøge det lokale erhvervsliv. Her fik jeg også lejlighed

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Regeringens nye arbejdsprogram

Regeringens nye arbejdsprogram DI Nyhedsbrev Den 24. februar 2010 Regeringens nye arbejdsprogram Nyt regeringsprogram 1. Indledning I går gennemførte statsminister Lars Løkke Rasmussen en omfattende regeringsrokade, og i dag blev regeringens

Læs mere

Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2015-2018

Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2015-2018 Resultatkontrakt 2015-2018 Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2015-2018 Søfartsstyrelsen 2014, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby Telefon 72 19 60 00 - Fax 72 19 60 01 www.soefartsstyrelsen.dk sfs@dma.dk

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0

Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0 Den. 9. april 2010 Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0 Landbrugs- og fødevareerhvervet bidrager væsentligt til den danske eksport og beskæftigelse. Der er i alt 139.000 beskæftigede

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt i Byrådet den 20. juni 2016 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,9 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere

COSME. Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020)

COSME. Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020) COSME Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020) Agenda Erhvervsstyrelsens rolle Historikken Målgruppe og budget Mere om indsatsområder Spørgsmål Erhvervsstyrelsen Sikre gode rammebetingelser

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Direktørkontrakt 2013 Ulrik Nødgaard Finanstilsynet

Direktørkontrakt 2013 Ulrik Nødgaard Finanstilsynet Direktørkontrakt 2013 Ulrik Nødgaard Finanstilsynet 2/6 Direktørkontrakt for 2013 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Erhvervs- og Vækstministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen.

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

18. jan. 16. Miljøgodkendelser nu og i fremtiden

18. jan. 16. Miljøgodkendelser nu og i fremtiden IDA Miljø Miljøgodkendelser nu og i fremtiden Fremtidens miljø- og Miljø- og ken skal understøtte, at virksomhederne kan udvikle og producere konkurrencedygtige produkter i en ressourceeffektiv økonomi

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere