By Any Beat Necessary

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "By Any Beat Necessary"

Transkript

1 By Any Beat Necessary - et kulturanalytisk studie af 1000fryd Bo Skøtt Ph.d.-afhandling fra IVA, Aalborg

2

3 By Any Beat Necessary - A Cultural Study of 1000fryd Bo Skøtt PhD thesis from The Royal School of Library and Information Science, Denmark

4 CIP Cataloguing in Publication Skøtt, Bo By Any Beat Necessary / Bo Skøtt Aalborg: Forskningsprogrammet for Vidensmedier og videnskultur, Det Informationsvidenskabelige Akademi, 2010, XII, 453 p. ISBN ISBN Copyright Bo Skøtt 2010 All rights reserved

5 Forord Da den geniale, men socialt udfordrede matematiker og senere nobelpristager John Nash i skikkelse af Russell Crowe i filmen A beautiful mind (instruktion Ron Howard, 2002) endelig finder emnet til sin afsluttende afhandling på universitetet, sker det på en beværtning i venner (medstuderende og konkurrenters) lag på jagt efter et øjebliks selvforglemmelse og lidt kvindeligt selskab. I et klarsyn der følger af begge dele(!), resonerer Nash/Crowe sig frem til, hvordan han og vennerne uvægerligt vil komme til kort, hvis de alle satser på den samme (blonde) kvinde i baren: Hvis vi alle går blondinen, blokerer vi for hinanden. Ingen af os får hende. Derefter går vi hendes veninder, men de giver os den kolde skulder, for ingen kan lide at være nummer to. Hvad hvis ingen jager den blonde. Så går vi ikke i vejen for hinanden og vi undgår at fornærme de andre piger. [ ] Adam Smith sagde: Det bedste resultat opnås, når alle i gruppen arbejder for sig selv! ufuldstændigt, for det bedste resultat opnås, når alle i gruppen arbejder for sig selv og for gruppen! (A beautiful mind, 2002). Uden på nogen måde at påkalde mig Nash matematiske vid eller Crowes geniale fortolkning vil jeg argumentere for, at nærværende afhandling har et lignende omdrejningspunkt: forholdet mellem individ og fællesskab. Hvor Nash/Crowe vælger at forfølge sin problemstilling via matematiske algoritmer, har jeg valgt en kulturanalytisk tilgang(!) Min interesse i forholdet mellem individ og fællesskab er bygget op omkring studier af, hvordan og hvorfor senmoderne subjekter tilslutter sig folkelige fællesskaber, herunder også af hvordan et senmoderne samfund som det danske gennem kulturpolitiske strategier henholdsvis inkluderer og ekskluder subjekter, der agerer på grænsen af mainstreamkulturens norm- og værdigrundlag. I arbejdet med at realisere denne afhandling skylder jeg en række mennesker, hvis medvirken i projektet kun kan undervurderes stor tak. Først og fremmest vil jeg takke alle de mange gæster, brugere og aktivister på 1000fryd som uden (synderlige) betænkeligheder, accepterede min tilstedeværelse, herunder især de otte der indvilligede i at bidrage direkte til projektet som respondenter. Uden jeres medvirken som ressourcepersoner fra det sociokulturelle fællesskab i og omkring 1000fryd havde afhandlingen nødvendigvis fået et helt andet indhold og karakter. Dertil kommer venner, bekendte, samt studerende og kollegaer ved det Informationsvidenskabelige Akademi (det tidligere Danmarks Biblioteksskole) i Aalborg der alle skal have tak for vigtige og sikkert ofte I

6 intetanende bidrag i diskussioner og samtaler til afklaringer omkring emner, begreber og delaspekter ved afhandlingen. Det har været en kilde til fortsat inspiration at møde både jeres nysgerrige interesse og moderate, sunde skepsis over projektets genstandsfelt, metoder og videnskabelige forudsætninger. Som led i arbejdet med at konkretisere, præcisere og fokusere mine beskrivelser og forklaringer har jeg vanskeligt ved at forestille mig, at disse bidrag kan overvurderes. Jeg vil også her benytte lejligheden til at takke Gunnar Kasper Hansen, samt øvrige personaler og gæster ved Løgumkloster refugium for venlig og overdådig, men diskret opvartning og socialt samvær under mit ophold. Tak for en uges ro der for alvor gav mig mulighed for at få skriveprocessen på rette spor. En række personer fortjener særlig tak. Først og fremmest Carl Gustav Johannsen der i sin egenskab af institutleder for det daværende Institut for Biblioteksudvikling vedvarende og med indsigt i både politiske, faglige og sociale processer på Danmarks Biblioteksskole tålmodigt guidede mig igennem de første års vanskeligheder med at få projektet antaget. Uden din venlige (og beroligende) insisteren, strategiske tænkning og taktiske overblik havde jeg ikke haft overskud til overhovedet at komme i gang. Som led i min obligatoriske udveksling og ophold ved anden forskningsinstitution vil jeg også benytte lejligheden til at takke institutleder Johs. Nørregaard Frandsen og studieleder Anne Scott Sørensen, samt medarbejdere og ph.d.-studerende ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier på Syddansk Universitet for deres engagement og bidrag. Hvor var det rart at indgå i et miljø, hvor der eksisterede en umiddelbar forforståelse for projektets videnskabelige, teoretiske og metodiske grundlag og perspektiver. Tak for jeres venlige imødekommenhed, kritiske kommenteringer og dybe, faglige engagement i en væsentlig fase af processen. Forhenværende prorektor Leif Emerek og lektor Hans Elbeshausen fortjener en særlig tak for deres respektive indsatser som henholdsvis procesvejleder og hovedvejleder. I har i sandhed bidraget med mange gode diskussioner, relevante spørgsmål og kritiske gennemlæsninger. Jeres arbejdsindsats har været uvurderligt under alle de forskellige dele af processen: emneafklaring og problemformulering, metodologiske diskussioner, diskussion af mulige teoretiske vinkler (herunder jeres insisteren på de muligheder der ligger i dele af tysk sociologi en særlig tak for det!), analysedesign, etc. Jeg føler, at jeg i jer har haft to uortodokse og fagligt set vidtfavnende vejledere, der ikke har været bange for at gå i clinch med et fagområde, der ikke umiddelbart udgør jeres kerneområder, men at I ikke desto mindre i det omfang det har været jer muligt, har engageret jer og magtet at forholde jer kritisk til det. II

7 En helt særlig og speciel tak skal selvfølgelig lyde til familien min kone Lene Lebech og ungerne Emil, Mikkel og Signe for jeres store tålmodighed, tapre udholdenhed og overbærenhed. Tak fordi I var der, tak fordi I blev der. Til trods for alle disse mange bidrag, input og assistance står jeg naturligvis alene med ansvaret for de i afhandlingen udarbejdede problemstillinger, argumenter og konklusioner. Langå i august 2010 III

8 Resume Denne afhandling undersøger et sociokulturelt fællesskabs identitetsprocesser. Indledningsvist har jeg studeret hvordan forskellige epokers kulturpolitiske strategier siden Kulturministeriets oprettelse i 1961 gennem forskellige formidlingsaktiviteter, har bestræbt sig på at inkludere folkelige fællesskaber i et nationalt, kulturpolitisk kulturbegreb. Det viser sig at forskellige epokers kulturpolitiske strategier reartikulerer folkelige fællesskaber i termer af henholdsvis sub-, socio- og modkultur alt afhængig af hvilket kulturpolitisk perspektiv, der er gældende. Denne erkendelse leder mig videre til at studere, hvordan et sociokulturelt fællesskab (1000fryd) håndterer de identitetsskift som kulturpolitiske strategier initierer. Aktivisternes håndtering af identitetsskift bliver i et givent fællesskab analyseret ud fra en række mikrosociologiske processer, hvor aktivisterne blandt andet bevidstgør sig selv og hinanden og sætter sig selv i stand til at forhandle mening offentligt. Selve undersøgelsen er planlagt og gennemført som et kulturanalytisk studie med referencer til Norbert Elias figurationssociologiske teorier. Kulturanalysen er et tværvidenskabeligt felt, der trækker på traditioner fra blandt andet marxisme, strukturalisme og socialkonstruktivisme og valget af kulturanalysen som udgangspunkt for nærværende afhandling medfører derfor en række teoretiske og metodologiske implikationer. Teoretisk set afviger afhandlingen fra mere traditionelle biblioteks- og informationsvidenskabelige studiers naturvidenskabelige fundering, hvilket blandt andet giver sig udslag i formationstænkning og fokus på engagerende livsprocesser, livsverden, subjekters bevidste og ubevidste praksisser og daglige rutiner. Afhandlingen har således ikke et samlet teoretisk udgangspunkt, men lader aktivisternes narrative tematikker styre valget af de forskellige teoretiske perspektiver, der bliver anvendt for at rekonstruere et kulturanalytisk billede af det sociokulturelle fællesskab på 1000fryd. Metodologisk betyder det, at afhandlingen er bygget op omkring etnometodologiske aktiviteter; feltobservationer, aktiv deltagelse i sociale og kulturelle processer og udarbejdelse af en række narrative interviews. Studiet er bygget op som et casestudie af kulturhuset 1000fryd i Aalborg. 1000fryd har eksisteret i 25 år som alternativ til de etablerede kunst- og kultur(formidlings)institutioner i Aalborg og er en forening, hvis medlemmer identificerer sig selv og hinanden i opposition til det etablerede kunstneriske, kulturelle og politiske liv i mainstreamkulturen. Aktivisterne udøver derfor en del af deres frivillige virksomhed i 1000fryds regi. Som sådan fremstår kulturhu- IV

9 set 1000fryd som kulturel og politisk undergrundsscene for Nordjylland. Aktivisterne på 1000fryd afholder årligt langt over 200 arrangementer; koncerter, festivaler, happenings, udstillinger, etc. der alle kommer i stand på baggrund af frivilligt arbejdskraft. Kulturhuset er dertil organiseret ud fra nærdemokratiske principper, hvorfor den enkelte aktivist har forholdsvis stor indflydelse på kulturhusets profil, arrangementskalender, aktivister, etc. Den biblioteks- og informationsvidenskabelige kobling til mit sociokulturelle genstandsfelt finder sted som en interesse for de vidensformer, der er aktive i aktivisternes håndtering af identitetsskift på 1000fryd. Gennem analyser af aktivisters måder at myndiggøre sig selv og hinanden på, deres forskellige interne og eksterne inklusions- og eksklusionsprocesser og deres pendulering mellem emotionel involvering og intellektuel distance, studerer jeg hvilke vidensformer, der er aktive i 1000fryds regi og hvordan de anvendes i identifikationsøjemed. Ved at analysere på aktivisternes forhandling af mening og sammenhæng i forskellige offentlige og semi-offentlige kontekster og deres håndtering af senmoderne, kognitive erfaringer og kropslige oplevelser resonerer jeg mig frem til at den vidensorganisation, der finder sted på 1000fryd, primært kommer i stand gennem anvendelse af symboler/symbolsystemer, diskurs og nøglescenarier, polariseringer og narrationer. Gennem studiet får jeg desforuden et indblik i, hvilke tematikker der aktuelt optager aktivisterne og hvordan de forvalter denne optagethed i fællesskab. Afhandlingen bidrager til forskningen i biblioteks- og informationsvidenskab med ny viden om, hvad der motiverer subjekter til at indgå i sociokulturelle fællesskaber, hvad forskellige former for etikettering og kategorisering har af konsekvenser for medlemmerne af sådanne folkelige fællesskaber og at medlemmer ikke udelukkende er udleveret til at efterleve etiketteringer og kategoriseringers stigmatiserende navngivning, men har forskellige muligheder for at opretholde et initiativ. Medlemmerne er selv aktive aktører hvorfor konstruktion af identitet, finder sted i et spændingsfelt mellem interne forhandlinger og eksterne strukturer. Disse resultater indikerer at offentlige kultur(formidlings)institutioner og især folkebibliotekerne agerer i et spændingsfelt mellem hensynet til subjekternes individuelle autonomi og kollektive forpligtigelser overfor samfundets sammenhængskraft. Denne dualisme genfindes i folkebibliotekernes rolle som henholdsvis en offentlig kultur(formidlings)institution, der er underlagt lokale myndigheders kontrol, økonomi og regelsæt og samtidig iscenesætter sig selv som civil arena for subjekternes individuelle erfaringsdannelse og mellemmenneskelige interaktion. Disse to roller er ikke altid kompatible. dst men ikke mindst fremstår afhandlingen som et eksempel på hvordan kulturanalyse som tværvidenskabelig teori, kan implementeres i en biblioteks- og informationsvidenskabelig kontekst. V

10 Abstract This dissertation examines socio-cultural community identity processes. Initially, I have studied how cultural strategies of different eras since the Ministry of Culture Affaires was established in 1961 have endeavoured to include social movements in a national, mono-cultural concept of culture using various strategies and teaching tools. It appears that different the cultural strategies of different eras rearticulate social movements in terms of sub-, socio- and counter-culture, depending on which cultural perspective is valid. This realization has lead me to study how a socio-cultural community handles the identity shifts originated by various cultural strategies. The way identity shifts are handled by members of a given socio-cultural community is analyzed on the basis of a series of micro-sociological processes in which activists, among others, become conscious of themselves and each other and put them in a position to negotiate meaning in public. The study is planned and conducted as a cultural analysis study with reference to Norbert Elias sociological theories on social figurations. Cultural analysis is an interdisciplinary field that draws on different traditions including Marxism, Structuralism and Social Constructivism. The choice of cultural analysis as a starting point for this dissertation, thus, involves a number of theoretical and methodological implications. Theoretically, the thesis departs from more traditional library and information science studies foundation in natural science which among other things is reflected in formation thinking, focus on engaged life processes and interest in the subjects world life, their practices as well as everyday routines. The thesis is not based on one, unified theory, but lets the activists narrative topics guide the choice of various theoretical approaches used to reconstruct a cultural analytic image of the socio-cultural community. From a methodological point of view, this means that the thesis is built around etno-metodological activities, field observations, active participation in social and cultural processes, and through a series of narrative interviews. The study is conducted as a case felt study of a social movement called 1000fryd in Aalborg. 1000fryd has existed for 25 years as an alternative to established arts and culture (communication) institutions in Aalborg. 1000fryd is an association whose members identify themselves and each other as being in opposition to the established artistic, cultural and political life in mainstream culture, and therefore they operate under the auspices of fryd. As such, 1000fryd appears as a cultural and political underground scene in Northern Jutland. The members of 1000fryd host well over two hundred events annually: concerts, festivals, happenings, exhibitions, etc., all of which are based on voluntary labour. 1000fryd is organized according to participatory principles meaning that the influence VI

11 of each activist on the movement s cultural profile, event calendar, activities, etc. is relatively high. The coupling between library and information science and this socio-cultural object field is made out of interest for different knowledge forms used by the activists in their handling of identity shifts at 1000fryd. Through analysis of how the activists empower themselves and one another, their various internal and external inclusion and exclusion processes and their handling of emotional involvement and intellectual distance, I have studied the forms of knowledge that are active in the 1000fryd organisation and how they are used for identification purposes. By analyzing the activists negotiation of meaning and coherence in various public and semi-public contexts and their handling of late modern, cognitive and bodily experience, I have concluded that the organization of knowledge that takes place at 1000fryd is mainly enabled through the use of symbols / symbol systems, discourse and key scenarios, polarization and narratives. Throughout the study, I have gotten a glimpse of the topics that currently preoccupy the members at 1000fryd and how they administer this joint preoccupation. The dissertation contributes to research in library and information science with new perspectives on the factors that motivate subjects to engage in socio-cultural communities, the various effects and consequences labelling and categorization have on the members of such social movements, and the fact that members are not only surrendered to comply with labelling and the stigmatizing naming of categorization, but have different options to maintain an initiative. Members of social movements are actively co-constructing their socio-cultural identities in a tension field between internal debates and negotiations and external structures. In addition, the results indicate that arts and cultural (communication) institutions especially public libraries are acting in a tension field between the interests of individual subject autonomy and collective obligations towards society s cohesiveness. This dualism appears in the role of public libraries as public arts and culture (communication) institutions that are subjected to local authority control, economics and legislation who, at the same time, stage themselves as civil arenas for individual experience, intellectual growth and interpersonal interaction. Those two roles are not always compatible. Last but not least, the thesis appears as an example of how cultural analysis as a scientific theory may be implemented in a library and information scientific context. VII

12 Indholdsfortegnelse Kulturpolitisk ramme...1 Dansk Kulturpolitik Kulturpolitiske udfordringer Folkebiblioteket som formidler af kulturen...8 Kulturpolitiske udfordringer Trappetrin og subjektets aktivisering...16 Kulturelt demokrati i folkebibliotekerne...16 Kulturpolitiske udfordringer Åbning af de folkelige fællesskabers kulturelle felt...20 Folkebibliotekets instrumentalisering...22 Kulturpolitiske udfordringer Folkebibliotekernes professionalisering...25 Kulturpolitiske udfordringer post Folkebibliotekernes stadfæstelse som kommunale virksomheder...29 Summering...31 Nationale strømninger, lokale konsekvenser...35 Kultur- og bypolitisk udvikling i Aalborg...35 Lokale, folkelige konsekvenser fryd en indkredsning...44 Problemfelt...48 Det senmoderne som udfordring af det nationale fællesskab...48 Studiet af sociokulturelle fællesskaber...54 Tidligere studier...59 Problemformulering...63 Myndighed gennem bevidstgørelse...65 Inklusion og eksklusion...66 Engagement og distance...67 Analysestrategi...70 Narrationer generelt fortællingens magt...70 Design af undersøgelsesstrategi...71 Feltobservationer...74 Synlig observatør med aktiv deltagelse...75 Narrative interviews...78 Narrativ teknik...80 Design af analysestrategi fryd som case...89 Summerende symboler...91 Nøglescenarier rodmetaforer...93 Systematisering...95 Introspektive markeringer...97 VIII

13 Summering Det sociokulturelle fællesskab: 1000fryd Indledning Signalement af en case Begivenheder events Det sociokulturelle fællesskabs karakteristika et horisontalt vue De gamle rock n roll-crewet De politiske Målgruppens karakteristika et vertikalt snit Kiddypunks Gæst/bruger Aktivister Bestyrelsesmedlemmer og ansatte Netværk og organisatoriske relationer Lokale netværk Nationale netværk Internationale netværk Informelle strukturer Ustrukturerede strukturer Organisatoriske udfordringer i en hierarkisk flad struktur Processualitet Bevidstgørelse, myndighed og empowerment Indledning Kulturpolitisk strategi Folkelige fællesskaber Identitet på 1000fryd Første teoretiske ekskurs: institutionalisering Bevidstgørelse Oplæring Myndighed Empowerment Andethed Summering Inklusion og eksklusion Anden teoretiske ekskurs: symbolske grænsedragninger Pars pro toto Stigmatiserende navngivning Idealer og værdier Lokale værdier og normer Frivilligt engagement Kreativitet DIY Intern integration: subjektiv autonomi og kollektiv forpligtigelse Værdigrundlagets dynamiske karakter Utjekket som pars pro toto-fænomen Disciplinære foranstaltninger IX

14 Ekstern tilpasning: positionering i en samfundskontekst Institutionelle andre Professionelle andre Mainstreamkulturelle andre Sociokulturelle andre Fysiske udgrænsninger Tredje teoretiske ekskurs: double bind Emotionel involvering Summering Engagement og distance Fjerde teoretiske ekskurs: modkultur og medkultur Engagement og distance Engagement Distance Figurationstænkning Livsverden og stilmæssige træk Væren i verden Offentlighed, praksis og magt i livsverden Summering Offentlig forhandling af mening Offentlighed Forhandling Mening Håndtering af erfaringer og oplevelser Ideologiske retninger som kompleksitetsreduktion Organisering af folkelig viden Summering Konklusion Fremtidige studier Litteratur Oversigt over bilag Narrativt interview med Narrativt interview med Narrativt interview med Narrativt interview med Narrativt interview med Narrativt interview med Narrativt interview med Narrativt interview med Bilag 2: Feltrapport med observationer fra 1000fryd Bilag 3: Analytisk systematisering Bilag 4: Billedmateriale Bilag 5: Vedtægter for foreningen Tusindfryd X

15 XI

16 Kulturpolitisk ramme Dansk Kulturpolitik Igennem mere end 100 år og indtil slutningen af 1960 erne spiller andelsbevægelse, klasse og foreningsliv en altdominerende rolle som folkelige måder for subjekter at organisere sig på i Danmark. Store dele af befolkningens kulturelle og sociale liv er struktureret indenfor disse institutionelt ordnede og forholdsvist faste rammer, der både implicit og eksplicit bygger på forestillingen om en fælles, dansk enhedskultur. I begrebet enhedskultur ligger i hvert fald tre forskellige (og givetvis endnu flere) implicitte antagelser om, hvilke værdier de folkelige fællesskaber bør bygge på: 1) at der findes én og kun én national, dansk kultur, der er delt af alle subjekter født og opvokset i Danmark og hvis indhold sproget er en vigtig bærer af, 2) at disse værdier bygger på en særlig dansk opfattelse af hvad demokrati og relationerne mellem befolkningen, samfundsadministration og markedet er/skal være og 3) at disse værdier finder udtryk i én bestemt form for historisk legitim modus vivendi, der er alle andre overlegen. Enhedskulturen institutionaliseres som norm i stort set alle aspekter af levet liv fra begyndelsen af det 19. århundrede og frem til slutningen af 1960 erne. Denne institutionalisering af dansk kultur har konsekvenser for hvordan formelle fællesskaber som for eksempel virksomheder, undervisningsinstitutioner, officielle kulturtilbud, foreninger, klasser, etc. organiseres, men også for hvordan informelle, emotionelle former for fællesskaber som for eksempel forestillinger om familie, kropslighed, seksualitet, etc. konstitueres. Både de formelle og de informelle sociale sfærer legitimeres ud fra forestillingerne om det særligt danske, kulturen og mentaliteten. Enhedskulturens etablering og udvikling hænger nøje sammen med etableringen af det moderne samfund og dets organisatoriske grundform: nationalstaten. Ved slutningen af 1960 erne og begyndelsen af 1970 erne sker der imidlertid en række samfundsmæssige forskydninger mod det senmoderne, hvorved opfattelsen af det nationales primat træder i baggrunden og forestillingen om 1

17 det danske nuanceres. Opfattelsen af enhedskulturen undergår ved den lejlighed en række transformationer. I modsætning til mange andre vestlige lande har Staten/offentlig myndighed i Danmark en lang tradition for at støtte og styre civilsamfundets arenaer. Det sker dels gennem en national kulturpolitik med tilhørende lovgivning for de forskellige kulturelle områder, dels gennem udstrakt kommunalt selvstyre og dels gennem forskellige former for økonomiske tilskudsordninger for eksempel via Folkeoplysningsloven. Trods intentioner om dobbelt arms længde og den deraf følgende autonomi for de kulturelle aktører; kunstnere, kritikere, borgere og kommuner (Duelund, 1994) ligger der i enhver kulturpolitisk markering en kraftig signalværdi til kulturområderne og til befolkningen og dermed også en ditto styring. Den dobbelthed mellem på den ene side kulturpolitikkens kollektive dannelsesambitioner og på den anden side kulturpolitikkens bestræbelser på at sikre civile arenaer til fri meningsdannelse vil være et centralt omdrejningspunkt i min indledende redegørelse for, hvilke transformationer den danske kulturpolitik har gennemløbet de sidste år, hvilket vil sige i perioden fra Kulturministeriets dannelse i 1961 og frem til nu. Jeg betragter i det efterfølgende det kulturpolitiske engagement, som en måde hvorpå Staten/offentlig myndighed forsøger både at influere på og understøtte subjekternes 1 offentlige forhandling af mening, måder at håndtere kognitive erfaringer og kropslige oplevelser 2 på og måder at organisere folkelig viden. Heri ligger der implicit i ethvert kulturpolitisk engagement siden 1960 erne også en bestræbelse på at styre subjekterne fri af de værste negative konsekvenser af ovennævnte senmodernitet: de traditionelle folkelige fællesskabers tab af mening; aftraditionalisering, individualisering og samfundets hyperdynamiske foranderlighed. I nedenstående vil folkebibliotekerne figurere som gennemgående eksempler på, hvordan forskellige perioders kulturpolitiske strategier og imperativer sætter sig igennem på institutionsniveau og med hvilke konkrete konsekvenser. Valget af folkebibliotekerne er for så vidt arbitrært. Folkebibliotekerne er ikke den eneste offentlige institution, hvis opgave er at sætte subjekterne i stand til at håndtere tilværelsen under modernitet og senmodernitet. De får selskab af en lang række beslægtede institutioner så som museer, arkiver, teatre, skoler, kultur- og musikhuse, sportshaller, idrætsforeninger, etc., der for så vidt har samme forpligtigelser. Når valget alligevel er faldet på folkebibliotekerne, skyldes det deres forholdsvis enestående og historisk betingede 1 Termen subjekt betegner i denne afhandling mit menneskebegreb og refererer til begærende individer, der handler både intentionelt og emotionelt og således ikke til fællesskabers ditto. 2 Kognitive erfaringer henviser her til bevidste, intellektuelt distancerede erkendelser, mens kropslige oplevelser henviser til mere engagerede, emotionelt involverede fornemmelser, der opstår på baggrund af tildragelser i senmoderniteten. Se også Nielsen, N.K. (1997) Krop og kulturanalyser: den levende og den konstruerede krop. Odense Universitetsforlag. 2

18 roller som medierende, kulturelle knudepunkter en civilsamfunds arena hvorfra subjekterne intentionelt kan interagere med de forskellige kunstneriske og kulturelle ekspertsystemer, hvor Stat/offentlig myndighed og subjekt kan interagere og hvor subjekterne kan interagere med sig selv og hinanden. Som sådan kan folkebibliotekerne betragtes som en offentligt understøttet arena på grænsen mellem Stat/offentlig myndighed og det civilesamfund, hvis virksomhed er en forudsætning for fri meningsdannelse altså en institution hvis bestræbelser er at bygge bro mellem på den ene side nationale kulturpolitiske ambitioner og på den anden de lokale, folkelige fællesskabskonstitutioner. Derfor vælger jeg at indlede min afhandling med en kort redegørelse for de sidste 50 års kulturpolitiske udvikling i Danmark. I kapitlet Kulturpolitisk ramme gennemgår jeg forskellige kulturpolitiske strategier med tilhørende formidlingsmæssige aktiviteter og illustrerer med referencer til både folkelige fællesskaber og kultur(formidlings)institutioner (folkebibliotekerne) hvordan disse strategier sætter sig igennem på henholdsvis institutions- og fællesskabsniveau. Kapitlet afsluttes med en afgrænsende placering af Aalborg bys kulturpolitiske udvikling. I kapitlet Problemfelt fokuserer jeg yderligere min interesse for subjektets relationer til fællesskaber og denne relations vekslende vilkår for identitetskonstruktion under senmoderniteten. Kapitlet afsluttes med formulering af et problemfelt, samt tre forskningsspørgsmål. I kapitlet Analysestrategi gør jeg rede for mine metodeteoretiske overvejelser: casestudiet af 1000fryd, de tre anvendte metoder (feltobservationer, synlig observatør med aktiv deltagelse, narrative interviews), den sproglige rekonstruktioner af det empiriske materiale, samt analysestrategi. Valget af en kulturanalytisk tilgang som teoretisk basis for nærværende afhandling har en række teoretiske, metodologiske og analytiske implikationer som tillige bliver diskuteret i dette kapitel. Selve analysedelen falder i tre kapitler Bevidstgørelse, myndighed og empowerment, Inklusion og eksklusion og Engagement og distance. Heri gennemfører jeg en kulturanalytisk inspireret analyse af udvalgte sociale og kulturelle praksisser på 1000fryd og studerer hvordan disse løbende konstrueres og rekonstrueres aktivisterne imellem. Det styrende fokus er på, hvordan sociokulturelle fællesskaber som 1000fryd håndterer de identitetsskift, der initieres af (lokale) kulturpolitiske strategier i forhold til mikrosociologiske processer som identifikation, institutionalisering og eksklusion/inklusion. I dette arbejde har jeg valgt at anvende Norbert Elias figurationssociologiske teori for at studere om den (Elias teori) kan bidrage til et analytisk ståsted, hvorfra jeg kan undersøge transformationer af sociokulturelle fællesskabers identitetskonstruktion. Afslutningsvist konkluderer og perspektiverer jeg i kapitlet Konklusion. 3

Udvikling af lokale naturfaglige kulturer Barrierer og muligheder for skoleudvikling i forbindelse med Science Team K projektet

Udvikling af lokale naturfaglige kulturer Barrierer og muligheder for skoleudvikling i forbindelse med Science Team K projektet Udvikling af lokale naturfaglige kulturer Barrierer og muligheder for skoleudvikling i forbindelse med Science Team K projektet Jan Sølberg Cand. Scient. Danmarks Pædagogiske Universitet Studienummer:

Læs mere

Mellem to stole - En institutionel netværksanalyse bottom-up af samarbejdet omkring et frivilligcenter

Mellem to stole - En institutionel netværksanalyse bottom-up af samarbejdet omkring et frivilligcenter D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Mellem to stole - En institutionel netværksanalyse bottom-up af samarbejdet omkring et frivilligcenter

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Who can become an entrepreneur? Er et godt spørgsmål En analyse af humaniorastuderende og entrepreneurship education

Who can become an entrepreneur? Er et godt spørgsmål En analyse af humaniorastuderende og entrepreneurship education PhD afhandling Who can become an entrepreneur? Er et godt spørgsmål En analyse af humaniorastuderende og entrepreneurship education Tine Lynfort Jensen Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you Dj s, øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? En undersøgelse af, hvilke tanker og tiltag man gør sig i museumsbranchen for at tiltrække de unge med to casestudies som omdrejningspunkt. Let

Læs mere

IKKE MERE DEM OG OS I KØBENHAVN? n analyse af Københavns Kommunes ny inklusionspolitik

IKKE MERE DEM OG OS I KØBENHAVN? n analyse af Københavns Kommunes ny inklusionspolitik Mangfoldighed (Eva Mahony, 2008) IKKE MERE DEM OG OS I KØBENHAVN? E n analyse af Københavns Kommunes ny inklusionspolitik Forfatter: Rebecca Samina Preisler Ahmad Vejleder: Anette Hagel-Sørensen Speciale

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Kampen om definitionsmagten. - et speciale om Statens Kunstråd

Kampen om definitionsmagten. - et speciale om Statens Kunstråd Side0 Side1 Side2 Jonathan Elkær Nielsen 2011 Studienummer 35675 Vejledere Charlotte Grum (Psykologi) og Klaus Rasborg (Socialvidenskab) Integreret speciale i Psykologi og Socialvidenskab Roskilde Universitetscenter

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør?

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? En diskursanalyse af sammenhængen mellem mål og metoder i de individuelle planer fra Dansk Kvalitetsmodel på det

Læs mere

Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk

Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk Kandidatafhandling Forfatter Line Aagaard (studienummer: 24 80 30) Vejleder Anders Drejer Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk Cand. Merc. Strategi

Læs mere

Laura Henriette Christine Skouvig. Ph.d.-afhandling fra Institut for Biblioteksudvikling Danmarks Biblioteksskole, København, Danmark

Laura Henriette Christine Skouvig. Ph.d.-afhandling fra Institut for Biblioteksudvikling Danmarks Biblioteksskole, København, Danmark De danske folkebiblioteker ca. 1880-1920: en kulturhistorisk undersøgelse ud fra dannelses- og bevidsthedshistoriske aspekter med belysning af tilknytningsforholdet til staten og det offentlige. Laura

Læs mere

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

På kanten af et digitalt samfund

På kanten af et digitalt samfund På kanten af et digitalt samfund En undersøgelse af IKT s betydning for den kommunikative inklusion af unge gade-/herbergssovere i mainstreamsamfundet Anne Kirkegaard Tine Vesterbøg Speciale i Kommunikation

Læs mere

Os og dem - en kritisk diskursanalyse af

Os og dem - en kritisk diskursanalyse af Os og dem - en kritisk diskursanalyse af indvandrerdebatten i udvalgte danske medier i nyere tid - Kandidatafhandling - Af: Ana Ilinca Mihai Cand. ling. merc. - Translatør & Tolk Vejleder: Jon Milner Institut

Læs mere

Samfundets medialisering

Samfundets medialisering Nordicom-Information 31 (2009) 1-2, pp. 5-35 Samfundets medialisering En teori om mediernes forandring af samfund og kultur Sti g Hj a rva r d Abstract Med udgangspunkt i begrebet medialisering præsenterer

Læs mere

NÅR KOL BLIVER EN DEL AF HVERDAGEN

NÅR KOL BLIVER EN DEL AF HVERDAGEN NÅR KOL BLIVER EN DEL AF HVERDAGEN DE PÅRØRENDES PERSPEKTIV WHEN COPD BECOMES A PART OF EVERYDAY LIFE THE CAREGIVERS PERSPECTIVE CHRISTINA QVIST JUUL-SØRENSEN // 20096318 VEJLEDER: MIA HERSKIND SKRIFTLIGT

Læs mere

Det sympatiske paradoks i mødet mellem system og udsatte borgere indflydelsen på implementering af sund livsstil med særlig fokus på fysisk aktivitet.

Det sympatiske paradoks i mødet mellem system og udsatte borgere indflydelsen på implementering af sund livsstil med særlig fokus på fysisk aktivitet. Stine Frydendal Nielsen Institut for Idræt, marts 2009 Det sympatiske paradoks i mødet mellem system og udsatte borgere indflydelsen på implementering af sund livsstil med særlig fokus på fysisk aktivitet.

Læs mere

Jeg ville hellere have været i den anden båd - Narrativer om specialundervisning på sporet af læring, identitet og livsduelighed.

Jeg ville hellere have været i den anden båd - Narrativer om specialundervisning på sporet af læring, identitet og livsduelighed. Titel: Jeg ville hellere have været i den anden båd - Narrativer om specialundervisning på sporet af læring, identitet og livsduelighed. En fortælling om specialpædagogikkens betydning for, hvordan tilværelsen

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Hvordan kan folkebiblioteket, gennem partnerskaber, positionere sig i det senmoderne samfund?

Hvordan kan folkebiblioteket, gennem partnerskaber, positionere sig i det senmoderne samfund? Hvordan kan folkebiblioteket, gennem partnerskaber, positionere sig i det senmoderne samfund? Speciale på Det Informationsvidenskabelige Akademi afleveret 1. juli 2011 af: Marie Louise Honoré Aamann (k06maaa)

Læs mere

Hvis kompetenceudvikling er svaret - hvad er så spørgsmålet?

Hvis kompetenceudvikling er svaret - hvad er så spørgsmålet? LOUISE JØRGENSEN Hvis kompetenceudvikling er svaret - hvad er så spørgsmålet? Et casestudie af kompetenceudviklingens spændingsfelt på Hvidovre Hospital 2007 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER HVIS KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL Roskilde Universitet Speciale i: Pædagogik og Uddannelsesstudier / Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Skrevet af: Jane Jensen, 2014 Vejledere:

Læs mere

DU TRÆNER DEM FREM LIGESOM CIRKUSDYR

DU TRÆNER DEM FREM LIGESOM CIRKUSDYR Roskilde Universitet DU TRÆNER DEM FREM LIGESOM CIRKUSDYR Et speciale om læreres kritik og retfærdiggørelser Clara Ina Severin Steensen Kandidatspeciale i Pædagogik og Uddannelsesstudier v/ Institut for

Læs mere

Informationspraksis omkring den akademiske opgave

Informationspraksis omkring den akademiske opgave 2011 Informationspraksis omkring den akademiske opgave Masterafhandling, Det Informationsvidenskabelige Akademi Vejleder: Trine Schreiber Maria Viftrup Schneider & Susanne Thrige Masterafhandling 3/23/2011

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR?

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? Rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm Et spørgsmål om kultur - rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm

Læs mere

En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier.

En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier. ? En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier. Copenhagen Business School Forfattet af: Jens Jensen Michael Clausen Kellberg Vejleder: Anne Mette Christiansen,

Læs mere

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Vibeke Schou Tjalve Anders Henriksen Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Regeringen, Folketinget og sikkerhedspolitikken Februar 2008 Dansk Institut for Militære Studier Februar 2008 Abstract Danish

Læs mere