Vidnesbyrd for menigheden bind 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vidnesbyrd for menigheden bind 6"

Transkript

1

2

3 Vidnesbyrd for menigheden bind 6 Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

4

5 Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free Online Books collection on the Ellen G. White Estate Web site. About the Author Ellen G. White ( ) is considered the most widely translated American author, her works having been published in more than 160 languages. She wrote more than 100,000 pages on a wide variety of spiritual and practical topics. Guided by the Holy Spirit, she exalted Jesus and pointed to the Scriptures as the basis of one s faith. Further Links A Brief Biography of Ellen G. White About the Ellen G. White Estate End User License Agreement The viewing, printing or downloading of this book grants you only a limited, nonexclusive and nontransferable license for use solely by you for your own personal use. This license does not permit republication, distribution, assignment, sublicense, sale, preparation of derivative works, or other use. Any unauthorized use of this book terminates the license granted hereby. Further Information For more information about the author, publishers, or how you can support this service, please contact the Ellen G. White Estate at We are thankful for your interest and feedback and wish you God s blessing as you read. i

6 Indhold Information about this Book i Sektion et I udsigt Guds hensigt med menigheden Arbejdet I denne tid Værkets udvidelse I fremmede lande Sektion to Evangelisk arbejde Lejrmødet Nå masserne Nå masserne Et levende eksempel Et levende eksempel Sikrer sig tilhørere Sikrer sig tilhørere Menighedsmedlemmers tilstedeværelse Menighedsmedlemmers tilstedeværelse Hjertets beredelse Hjertets beredelse Forretningsanliggender Forretningsanliggender Præstelig hjælp Præstelig hjælp Alle skal være medarbejdere Alle skal være medarbejdere Bøn og råd Bøn og råd Menighedens behov Menighedens behov Hvordan budskabet overbringes Hvordan budskabet overbringes Den sidste advarsel Den sidste advarsel Lovprisningsmøder ii

7 Indhold iii Lovprisningsmøder Forsøg på vækkelse Forsøg på vækkelse Personligt arbejde Personligt arbejde Bibelstudier Bibelstudier Et ord i rette tid Et ord i rette tid Fondsstøtte Fondsstøtte Resultater af lejrmødearbejde Resultater af lejrmødearbejde Efter lejrmødet Evangelistens arbejde Evangelistens arbejde Vejene og ved gærderne Vejene og ved gærderne Omsorg for vore egne fattige Omsorg for vore egne fattige Menighedsembedsmænd og arbejdere Menighedsembedsmænd og arbejdere Mindre prædiken, mere undervisning Præsteseminarer Dåben Betydningen af denne bestemmelse Forberedelsen til dåb Forberedelsen til dåb Forældrenes arbejde Eksamination før dåben Eksamination før dåben Dåbshandlingen Dåbshandlingen Efter dåben Efter dåben Opførelsen af gudsdyrkelseshuse Børnenes møder og menighedsskoler Arbejde for afholdssagen

8 iv Vidnesbyrd for menigheden bind 6 Et levende eksempel på helsereformen Kvinder I det evangeliske arbejde Undervisning og gudsfrygt I hjemmet Om at imødegå modstand Lignelsen om det vildfarende får Sektion tre Uddannelse En reform I uddannelsen behøves Den tredje engels budskab i vore skoler Den tredje engels budskab i vore skoler Bibelgranskning Bibelgranskning Uddannelse af arbejdere Uddannelse af arbejdere Lærere som missionsarbejdere Lærere som missionsarbejdere Elementer til succes Elementer til succes Hindringer for reform Til lærere og ledere Til lærere og ledere Læreres karakter og gerning Mangler hos lærere Mangler hos lærere Lærerens arbejde Lærerens arbejde En personlig appel En personlig appel Ord fra en guddommelig lærer Skolehjem Huslige pligter Huslige pligter Kristelig selskabelighed og høflighed Kristelig selskabelighed og høflighed Andagter og møder Andagter og møder Industriel reform Landbruget ved skolen I Avondale

9 Indhold v Den foreliggende opgave Den foreliggende opgave Jorden må bevares Jorden må bevares Et panorama Et Panorama Gud og naturen Gud og naturen Et mønstereksempel Et mønstereksempel Missionsarbejde, den højeste uddannelse Missionsarbejde, den højeste uddannelse Menighedsskolernes arbejde Adskillelse fra verden Adskillelse fra verden Børnene forsømmes Børnene forsømmes Trangen til menighedsskoler Trangen til menighedsskoler Menighedsskolernes og deres læreres karakter Menighedsskolernes og deres læreres karakter Følger af menighedsskolens arbejde Følger af menighedsskolens arbejde Skolens ledelse og økonomi Fri for gæld Fri for gæld Økonomi Økonomi God ledelse God ledelse Lave skolepenge Lave skolepenge Hjælp til værdig trængende elever Hjælp til værdig trængende elever At lære selvhjælp At lære selvhjælp Vore konferensers pligt Vore konferensers pligt

10 vi Vidnesbyrd for menigheden bind 6 Eftersyn ved generalkonferensens revisor Eftersyn ved generalkonferensens revisor Menighedsskolers økonomi Menighedsskolers økonomi Sektion fire Sundhedsvirksomheden Guds plan med vore sanatorier Lægens arbejde for sjæle Enighed I vort arbejde Sygearbejdernes ansvar Tilpasning til verden Tilpasning til verden Bøn Bøn Verdens trang Menighedens behov Budskabet i Esajas det 58. Kapitel Budskabet i Esajas det 58. kapitel Nye sabbatsholdere De fattige, de syge og de gamle De fattige, de syge og de gamle Vor pligt mod verden Omsorg for forældreløse En gerning efter Kristi mønster En gerning efter Kristi mønster Bør prædikanters hustruer adoptere børn? Bør prædikanters hustruer adoptere børn? Børnehjem Børnehjem Sundhedsvirksomheden og den tredje engels budskab Arbejdere i sundhedsvirksomheden Arbejdere i sundhedsvirksomheden »Slut jer sammen!« »Slut jer sammen!« Menigheden og præstetjensten forsømmes Forsømte anledninger Forsømte anledninger Resultatet af forsømmelighed

11 Indhold vii Resultatet af forsømmelighed Behov for omvendelse Behov for omvendelse Forsømmelighed i embedet Forsømmelighed i embedet Belønningen for tjeneste Sektion fem Kolportage Korporørarbejdets betydning Kolportørens kvalifikationer Kolportøren er en evangelisk arbejder Forenede bestræbelser I kolportage En genoplivelse af kolportørvirksomheden Sektion seks Advarsler og råd Om at vise gæstfrihed Sabbatens helligholdelse En Reform med hensyn til sabbatshelligholdelse En reform med hensyn til sabbatshelligholdelse Forberedelse til sabbaten Forberedelse til sabbaten Sabbaten i hjemmet Sabbatten i hjemmet Rejser om sabbaten Rejser om sabbaten Sabbatsmøder Sabbatsmøder Lydighed mod fysiske love Menigheden og helsereformen Menigheden og helsereformen Kost Kost Undgå yderligheder til begge sider Undgå yderligheder til begge sider Sand afholdenhed Sand afholdenhed Undervisning om helserefrormen Undervisning om helsereformen

12 viii Vidnesbyrd for menigheden bind 6 Stemmeudvikling for missionsarbejdere Giv Gud, hvad Guds er Førstefrugten Førstefrugten Tænk på de fattige Tænk på de fattige Alt tilhører Gud Alt tilhører Gud Uden undskyldning Uden undskyldning En ny anledning En ny anledning Velsignelsen Velsignelsen De, der beklager sig De, der beklager sig »De, som frygter Herren« »De, som frygter Herren« Kristus I hele bibelen Vor holdning over for de civile myndigheder Kærlighed blandt brødre Kærlighed blandt brødre Den nærværende sandhed, på en venlig måde Den nærværende sandhed, på en venlig måde Guds ord sættes højest Forberedelse til den sidste krise Sektion syv Kald til tjeneste Unge mænd I tjenesten Menigheden og prædikanterne En advarsel fra efesermenigheden Følgen af uvirksomhed Følgen af uvirksomhed Det vigtigste er at vinde sjæle Det vigtigste er at vinde sjæle Begynd med de nærmeste Begynd med de nærmeste Filips og Natanels eksempel

13 Indhold ix Filips og Natanels eksempel Familien som missionsmark Familien som missionsmark Lær menigheden at gøre missionsarbejde Lær menigheden at gøre missionsarbejde Sæt menighedens medlemmer til at bestille noget Sæt menighedens medlemmer til at bestille noget Mennesker uden uddannelse skal hjælpes Mennesker uden uddannelse skal hjælpes Væk de ledige op Væk de ledige op De unge som missionsarbejdere De unge som missionsarbejdere Menighederne må vågne op Menighederne må vågne op Flere muligheder Hjælp til missionsmarkerne Forlagshuset I Norge Vort danske sanatorium Et eksempel på gavmildhed Herrens plan Herrens plan Alle skal samarbejde Alle skal samarbejde Beredelse til værket Beredelse til værket Arbejdet i alle lande Arbejdet i alle lande Resultaterne af arbejdet Resultaterne af arbejdet Vær ikke træt af at gøre godt Vær ikke træt af at gøre godt Genløsningens krav

14 Sektion et I udsigt Guds hensigt med menigheden [10] GUDS HENSIGT MED MENIGHEDEN [Gud har til hensigt at kundgøre sit riges principper gennem sit folk. For at de i liv og karakter må kunne åbenbare disse principper, ønsker han at skille dem fra verdens sæder, vaner og skikke. Han søger at føre dem nær til sig for at kundgøre sin vilje for dem. Dette var hans hensigt med Israels udfrielse fra Ægypten. Ved den brændende busk modtog Moses dette budskab til Ægyptens konge: Lad mit folk rejse, at det kan dyrke mig!«2.mos.7,16. Med mægtig hånd og udrakt arm førte Gud hebræerres hærskare ud af trældommens land. Underfuld var den befrielse, han udvirkede for dem, idet deres fjender, som nægtede at lytte til hans ord, blev straffet med fuldstændig ødelæggelse. Gud ønskede at skille sit folk fra verden og berede dem til at tage imod hans ord. Fra Ægypten førte han dem til Sinaj bjerg, hvor han åbenbarede sin herlighed for dem. Her var intet, som kunne tiltrække sig deres sanser eller adlede deres sind fra Gud og idet den store skare betragtede de høje bjerge, der tårnede sig op over dem, kunne de indse deres egen intethed i Guds øjne. Omgivet af disse klipper, der ikke kunne rokkes uden ved den guddommelige viljes kraft, talte Gud til menneskene. Og for at hans ord altid måtte stå klart og tydeligt for deres sind, forkyndte han under torden og lyn og med forfærdelig majestæt den lov, som han havde givet i Eden og som var afskriften af hans karakter og med Guds finger blev ordene skrevet på stentavler. Således blev den evige Guds vilje åbenbaret for et folk, der var kaldet til at oplyse alle slægter, stammer og tungemål om de principper, som råder i hans regering i himmelen og på jorden. Til den samme gerning har han kaldet sit folk i denne slægt. For dem har han åbenbaret sin vilje og af dem kræver han lydighed. Den røst, der talte fra Sinaj, siger endnu i disse sidste dage til menneskene: 10

15 Sektion eti udsigtguds hensigt med menigheden 11»Du må ikke have andre guder end mig!«2.mos. 20,3. Menneskene har sat deres veje op imod Guds vilje, men de kan ikke fjerne dette befalende ord. Det menneskelige sind kan aldrig fuldt ud fatte sin forpligtelse over for den højere magt, men det kan ikke unddrage sig forpligtelsen. Dybsindige teorier og spekulationer kan der være nok af og menneskene kan forsøge at stille videnskaben op imod åbenbaringen og derved gøre det af med Guds lov; men med stadig større styrke vil Helligånden foreholde dem befalingen: Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.«matt. 4,10. Hvordan behandler verden Guds lov? Overalt modarbejder menneskene de guddommelige forskrifter. I deres ønske om at unddrage sig det kors, lydighed medfører, stiller endog menigheden sig på den store oprørers side i påstanden om, at Guds lov er blevet forandret eller sat ud af kraft. I deres blindhed praler menneskene af vidunder- [11] lig fremgang og oplysning; men de himmelske vægtere ser jorden fyldt med fordærvelse og vold. Som følge af synd er atmosfæren på vor jord blevet som atmosfæren i et pestlazaret. En stor gerning skal udføres for at fremholde evangeliets frelsende sandheder for menneskene. Dette er det af Gud forordnede middel til at dæmme op for den moralske fordærvelses flodbølge. Dette er hans sidste middel til genoprettelse af hans moralske billede i mennesket. Det er hans lægemiddel mod en verdensomspændende opløsning. Det er den kraft, der drager mennesket sammen i enighed. At fremholde disse sandheder er formålet med den tredje engels budskab. Det er Herrens hensigt, at fremholdelsen af dette budskab skal være den højeste og største gerning, der foregår i verden i denne tid. Satan tilskynder stadig menneskene til at antage hans principper. Således søger han at modarbejde Guds værk. Han fremstiller stadig Guds udvalgte folk som et vildledet folk. Han er brødrenes anklager og sin magt til at anklage, bruger han stadig imod dem, der gør retfærdighed. Gennem sit folk ønsker Herren at besvare Satans beskyldninger ved at påvise følgen af lydighed mod rigtige principper. Alt lyset fra fortiden og alt det lys, der skinner i nutiden og strækker sig ind i fremtiden, sådan som det åbenbares i Guds ord, er for enhver sjæl, som vil modtage det. Glansen af dette lys, som er selve glansen af Kristi karakter, skal komme for dagen hos den enkelte

16 12 Vidnesbyrd for menigheden bind 6 [12] [13] kristne, i familien, i menigheden, i ordets forkyndelse og i hver institution, som oprettes af Guds folk. Alle disse skal ifølge Herrens hensigt være billeder på, hvad der kan udrettes for verden. De skal være forbillede på den frelsende kraft i evangeliets sandheder. De er midler i fuldbyrdelsen af Guds store forsæt med menneskeslægten. Guds folk skal være redskaber, gennem hvilke de højeste indflydelser i universet virker. Ifølge fremstillingen i Zakarias syn udgår der gylden olie fra de to olietræer, som står for Guds åsyn og flyder gennem guldrør ned i helligdommens oliekar. Fra dette forsynes helligdommens lamper, for at disse uafbrudt kan give et klart og skinnende lys. Fra de salvede, som står for Guds åsyn, bliver således fylden af lys, kærlighed og kraft fra Gud meddelt hans folk, for at de må kunne meddele lys og glæde og vederkvægelse til andre. De skal være kanaler, gennem hvilke guddommelige redskaber lader Guds kærligheds strøm tilflyde verden. Det forsæt, Gud søger at fuldbyrde gennem sit folk i dag, er det samme, som han ønskede at fuldbyrde gennem Israel, da han førte dem ud af Ægypten. Ved at se Guds godhed, barmhjertighed, retfærdighed og kærlighed åbenbaret i menigheden, skal verden få en fremstilling af hans karakter. Når Guds lov således kommer til udtryk i livet, vil endog verden indse, at de, der elsker og frygter og tjener Gud, er alle andre folk på jorden langt overlegne. Herren har sine øjne fæstede på enhver iblandt sit folk; han har sine planer angående hver enkelt. Det er hans hensigt, at de, der følger hans hellige forskrifter, skal være et folk, der gør sig bemærket. Følgende ord, som Moses skrev ved Åndens inspiration, tilhører Guds folk i dag, lige så vel som de tilhørte Israel fordum:»du er et folk, der er helliget Herren din Gud; dig har Herren din Gud udvalgt til sit ejendomsfolk blandt alle folk på jorden.«se, jeg har lært eder anordninger og lovbud, således som Herren min Gud har pålagt mig, for at I skal handle derefter i det land, I skal ind og tage i besiddelse; hold dem og følg dem! Thi det skal være eders visdom og eders kløgt i de andre folks øjne. Når de hører om alle disse anordninger, skal de sige:»sandelig, det er et vist og klogt folk, dette store folk!«thi hvor er der vel et stort folk, som har guder, der kommer blandt det, således som Herren vor Gud gør det, når vi kalder på ham; og hvor er der vel et stort folk, der har så retfærdige anordninger og

17 Sektion eti udsigtguds hensigt med menigheden 13 lovbud som hele denne lov, jeg forelægger eder i dag?«5.mos. 7,6; og 4,5-8. Selv disse ord formår ikke at udtrykke storheden og herligheden i Guds forsæt, som skal fuldbyrdes gennem hans folk. Ikke for denne verden alene, men for universet skal vi åbenbare hans riges principper. Ved Helligånden skriver apostelen Paulus:»Mig, den allerringeste af alle hellige, blev denne nåde givet at forkynde hedningerne evangeliet om Kristi uransagelige rigdom og at oplyse, hvorledes den frelsesplan er, der fra evighed har ligget gemt som en hemmelighed hos Gud, alle tings Skaber, for at Guds visdom nu i al dens mangfoldighed ved kirken [menigheden] skulle gives til kende for magterne og myndighederne i den himmelske verden.«ef. 3,8-10.»Brødre et skuespil er vi blevet for verden, både for engle og mennesker«.»hvor bør I da ikke vandre i hellig livsførelse og gudsfrygt, mens I venter og fremskynder Guds dags komme.«1.kor. 4,9; 2.Pet. 3, For at kunne åbenbare Guds karakter og for at vi ikke skal bedrage os selv, menigheden og verden ved en eftergjort kristendom, må vi personlig lære Gud at kende. Hvis vi har samfund med Gud, er vi hans tjenere, selv om vi måske aldrig prædiker for en forsamling. Vi er Guds medarbejdere i at fremstille hans karakter fuldkommengjort i mennesker. [14]

18 Arbejdet I denne tid [15] ARBEJDET I DENNE TID Vi står på tærskelen til store og højtidelige begivenheder. Profetier går i opfyldelse. Mærkværdig og begivenhedsrig historie nedtegnes i himmelens bøger. Alt her i verden er præget af uro. Der er krige og krigsrygter. Folkeslagene er vrede og de dødes tid er kommet, da de skal dømmes. Tildragelser skifter for at hidføre Guds dag, der haster såre. Al tid er der så at sige kun et øjeblik igen. Men skønt folk allerede rejser sig mod folk og rige mod rige, foregår der dog ikke nu en altomfattende kamp. Endnu holdes de fire vinde, indtil Guds tjenere er beseglede på deres pander. Da vil de jordiske magter samle deres styrker til det sidste store slag. Satan har travlt med at lægge sine planer til den sidste vældige strid, da alle vil indtage deres standpunkt. Efter at evangeliet har været forkyndt i verden i næsten to tusind år, fremstiller Satan endnu de samme syner for menneskene, som han fremstillede for Kristus. På en forunderlig måde lader han verdens riger og deres herlighed oprulle for dem. Disse ting lover han alle, der vil falde ned og tilbede ham. Således søger han at få menneskene ind under sit herredømme. Satan arbejder til det yderste for at gøre sig Gud lig og ødelægge alle, der modsætter sig hans magt. Og i dag bøjer verden sig for ham. Hans magt bliver modtaget som Guds magt. Profetien i Åbenbaringens bog om, at»hele jorderig fulgte undrende efter dyret«går i opfyldelse. Åb 13,3. I deres blindhed praler menneskene af underfuld fremgang og oplysning; men for den Alvidende er deres brøde og fordærvelse åbenbar. De himmelske vægtere ser jorden fyldt med vold og forbrydelse. Rigdom erhverves ved udplyndring af enhver art, ikke udplyndring over for mennesker alene, men over for Gud. Menneskene bruger hans midler til at tilfredsstille deres egoisme. Alt, hvad de kan tilrive sig, bruger de i griskhedens tjeneste. Magtsyge og sanselighed får overhånd. Menneskene nærer den første store oprørers 14

19 Arbejdet I denne tid 15 egenskaber. De har antaget ham som Gud og er blevet gennemtrængt af hans ånd. Men dommens vredes sky, der indeholder de samme elementer, som lagde Sodoma øde, hænger over dem. I syner om kommende ting så profeten Johannes dette skue. Denne dæmontilbedelse blev åbenbaret for ham og for ham så det ud, som om hele verden befandt sig på undergangens rand. Men idet han skuede med spændt interesse, så han gudsfolkets lovlydige skare. De havde den levende Guds segl på deres pander og han sagde:»her gælder det om udholdenhed for de hellige, der holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. Og jeg hørte en røst fra himmelen sige:»skriv: Salige er de døde, som dør i Herren fra nu af. Ja, siger Ånden, de skal hvile efter deres møje, thi deres gerninger følger dem.«og jeg så og se, en hvid sky og på skyen sad der én, som lignede en menneskesøn, med en gylden krans på sit hoved og en skarp segl i sin hånd. Og en anden engel kom ud fra templet og råbte med høj røst til ham, som sad på skyen:»tag din segl og høst; thi høsttiden er inde, jordens høst er overmoden.«og han, som sad på skyen, svang sin segl over jorden og jorden blev høstet. Og en anden engel kom ud fra templet i himmelen; også han havde en skarp segl. Derefter kom der fra alteret en engel, som [16] havde magt over ilden; og han råbte med høj røst til ham, som havde den skarpe segl og sagde:»tag din skarpe segl og skær klaserne af jordens vintræ; thi dets druer er modne.«og engelen svang sin segl over jorden og afskar frugten på jordens vintræ og kastede den i Guds harmes store persekar.«åb 14,12?19. Når Guds vredes storm bryder løs over verden, vil det blive en frygtelig åbenbarelse for sjæle at finde, at deres hus fejes bort, fordi det er bygget på sand. Lad advarselen lyde for dem, inden det er for sent. Vi bør nu føle det som et ansvar at virke med stor alvor for at meddele andre de sandheder, Gud har givet for denne tid. Vi kan ikke vise for megen alvor. Guds hjerte røres. Sjæle er meget kostelige i hans øjne. Det var for denne verden, Kristus græd af angst; for denne verden blev han korsfæstet. Gud gav sin enbårne Søn for at frelse syndere og han vil, at vi skal elske andre, således som han har elsket os. Han ønsker at se dem, der har kundskab om sandheden, meddele denne kundskab til deres medmennesker.

20 16 Vidnesbyrd for menigheden bind 6 [17] [18] Nu er tiden, da den sidste advarsel skal gives. Der er for nærværende en særskilt kraft i sandhedens forkyndelse; men hvor længe vil dette vedvare? Blot en kort stund. Hvis der nogensinde har været en krisetid, så er det nu. Alle afgør nu deres evige skæbne. Menneskene trænger til at vågne, så de kan forstå tidens alvor og indse, hvor nær den dag er, da deres prøvetid vil blive afsluttet. Afgjorte bestræbelser bør ske for at gøre budskabet for denne tid fremtrædende for folket. Den tredje engel skal gå frem med stor kraft. Lad ingen ignorere dette arbejde eller behandle det som værende af ringe betydning. Det lys, vi har modtaget angående det tredje englebudskab, er det sande lys. Dyrets mærke er netop, hvad man har forkyndt, at det er. Ikke alt vedrørende denne sag er endnu blevet forstået og vil heller ikke blive forstået, før bogrullen åbnes; men et overmåde højtideligt værk skal udføres her i verden. Herrens befaling til sine tjenere er:»råb højt, spar ikke din strube, løft din røst som basunen, forkynd mit folk dets brøde og Jakobs hus deres synder!«es. 58,1. Der skal ingen forandringer gøres i de almindelige hovedtræk i vort arbejde. Det skal blive stående lige så klart og tydeligt, som profetien har fremstillet det. Vi skal ikke indlade os i strid med verden udfra den antagelse, at vi derved skulle kunne udrette mere. Hvis nogen stiller sig i vejen for at hindre dets fremadskriden efter de af Gud bestemte linier, vil de vække Guds mishag. Ingen sandhedslinie, som har gjort syvende-dags adventisterne til det folk, de er, skal svækkes. Vi har sandhedens, erfaringens og pligtens landemærker og vi skal i verdens fulde påsyn med fasthed forsvare vore principper. Det er af væsentlig betydning, at der opstår mennesker til at oplade Guds levende ord for alle folk. Mennesker i alle samfundslag og stillinger og med deres forskellige evner skal virke harmonisk for et fælles mål. De skal forene sig i arbejdet med at bringe folket sandheden, idet enhver fuldbyrder sin egen særskilt anviste gerning. De tre engle i Åbenbaringens bog, 14. kapitel, fremstilles som flyvende midt oppe under himmelen, hvilket er et symbol på det arbejde, der udføres af dem, der forkynder den første, den anden og den tredje engels budskab. De er alle tilknyttet hverandre. Beviserne på den blivende, altid levende sandhed i disse herlige budskaber, som betyder så meget for menigheden og som har vakt så heftig modstand i den religiøse verden, er ikke blevet til intet. Satan søger

Profeter og konger. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

Profeter og konger. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Profeter og konger Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free

Læs mere

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere

E. G. White DEN STORE STRID

E. G. White DEN STORE STRID E. G. White DEN STORE STRID 1 Oversat fra The Great Controversy ISBN 87-990923-0-1 Kristen Informationstjeneste Solberg, 3522 Bjoneroa, Norge www. Endtime.net Kontaktperson i Danmark: Frode Andersen Ørslevklostervej

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Katekese i vor tid Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Udgivet af Ansgarstiftelsen i kommission hos Niels

Læs mere

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Guds Harpe Afgørende Beviser for at Millioner af nulevende Mennesker aldrig skal dø En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Af J.

Læs mere

Til. styrke. for de unge

Til. styrke. for de unge Til styrke for de unge Budskab til de unge fra Det Første Præsidentskab VORE KÆRE UNGE MÆND OG UNGE PIGER, vi nærer stor tillid til jer. I er Guds elskede sønner og døtre, og han er opmærksom på jer.

Læs mere

Dette budskab er en prædiken fra Time Square Kirken, og den blev optaget der. Prædikant er pastor David Wilkerson.

Dette budskab er en prædiken fra Time Square Kirken, og den blev optaget der. Prædikant er pastor David Wilkerson. Skændselen over den højtidelige forsamling. Dette budskab er en prædiken fra Time Square Kirken, og den blev optaget der. Prædikant er pastor David Wilkerson. Jeg er bange for, at budskabet, jeg vil bringe

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Vanskelige bibelsteder (1. del)

Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (1. del) Livets Kildes hæfteserie Nr. 37 8. årgang August 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

Kirkens præsidenter. Religion 345

Kirkens præsidenter. Religion 345 Kirkens præsidenter E LEVENS Religion 345 HÆFTE Kirkens præsidenter Elevens hæfte Religion 345 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City,

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!«

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!« Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. Gud elsker Nexø og han elsker Bornholm og han længes efter at flere mennesker vil gengælde denne kærlighed ved at tro og følge ham. Stenen blev rullet væk

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch

HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch WILHEM BUSH HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch Originaltitel: Jesus unser Schicksal Copyright : Schrif tenmissions-verlag for dansk udgave: Dansk Luthersk Forlag, Hillerød Omslag og Lay-Out: www.ronaldgabrielsen.com

Læs mere

1. ÅRG. # NR. 2 # MAJ 2011

1. ÅRG. # NR. 2 # MAJ 2011 1. ÅRG. # NR. 2 # MAJ 2011 Niels-Erik Andreasen hovedtaler ved sommerens seniorstævne. Muslimens manglende integration NR. 2 # MAJ 2011 80 år for hånd, hjerte og hoved På vej til Skarrildhus SENIORKONSULENTENS

Læs mere

I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66. Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80. Vi magiveagtp

I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66. Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80. Vi magiveagtp 15. AUGUST 2013 34567 STUDIEARTIKLER 30. SEPTEMBER 6. OKTOBER I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66 7.-13. OKTOBER Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80 14.-20. OKTOBER Vi magiveagtp

Læs mere

Martin Luthers lille Katekismus

Martin Luthers lille Katekismus Martin Luthers lille Katekismus Forord Ordet katekismus stammer fra det græske ord, katekhismos og betyder undervisning. Undervisning i kristendom har altid været en hjørnesten i kirken. Udviklingen de

Læs mere

HJEM FØR OG EFTER DØDEN

HJEM FØR OG EFTER DØDEN HJEM FØR OG EFTER DØDEN Projekt af: Emma, Anine, Sia og Frederik 1 2 Indholdsfortegnelse Side 1: forside Side 2: Indholdsfortegnelse Side 3: Indledning Side 4-5: Buddhisme Side 6: Hinduisme Side 7-8: Islam

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

Den sunde indre undren. Religion og tro i et barns perspektiv. af Jakob H. Heidelberg [?]

Den sunde indre undren. Religion og tro i et barns perspektiv. af Jakob H. Heidelberg [?] Den sunde indre undren Religion og tro i et barns perspektiv af Jakob H. Heidelberg [?] INDHOLDSFORTEGNELSE Den sunde indre undren... 3 Evner og ansvar hænger sammen... 3 Hvorfor kun nogle udvalgte få?...

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Møder med Jesus Indhold Forord side 4 Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8 Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16 Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Afsnit 4 Brødet (6,30-8,21) side 40 Afsnit 5 Messiasskolen

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere