Offentlige restancer status pr. december 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlige restancer status pr. december 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 175 Offentligt Notat J.nr Inddriv else Offentlige restancer status pr. december 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Kvartalsredegørelsen for fjerde kvartal 2016 indeholder den faste rapportering om de offentlige restancer, som de fremgår af SKATs restancestatistik pr. ultimo december Det har siden andet kvartal 2016 igen været muligt at opgøre restancerne i inddrivelig og ikke inddrivelig gæld. 1 Skatteministeriet arbejder på at udvikle en ny opgørelsesmetode, der bl.a. følger anerkendte internationale standarder for kursværdiansættelse, mhp. at kunne fastsætte et mere retvisende billede af, hvad gælden til det offentlige reelt er værd på baggrund af, hvor stor en del af gælden staten kan forventes at kunne inddrive over tid. Herudover indeholder redegørelsen en særlig orientering om status på aktiviteterne på inddrivelsesområdet i forlængelse af regeringens handleplan SKAT ud af krisen, som blev sendt til Skatteudvalget og Finansudvalget den 25. september 2015 samt den brede politiske Aftale om et nyt skattevæsen, der blev indgået den 18. november Aktiviteter på inddrivelsesområdet Suspenderingen af al automatisk inddrivelse og beslutningen om at nedlukke de fejlslagne it-systemer EFI/DMI medførte i efteråret 2015 et behov for hurtigt at etablere et organisatorisk set-up, som kunne håndtere manuel inddrivelse, oprydning i datagrundlaget, udvikling af en ny inddrivelsesorganisation og et nyt it-system samt forenkling af lovgivningen. Varetagelsen af disse opgaver er fordelt mellem: Implementeringscenter for inddrivelse (ICI), som er placeret i Skatteministeriets departement, og som bl.a. har ansvaret for udvikling af en ny organisation, ny itunderstøttelse og lovændringer. SKATs midlertidige inddrivelse (SMI), som er placeret i SKAT, og som varetager driftssiden af inddrivelsen og oprydningsaktiviteterne. 1 Opdelingen i inddrivelige og ikke inddrivelige restancer er nødvendig for at kunne sondre mellem restancemassens nominelle værdi og værdien af de reelt inddrivelige restancer. Dvs. hvor stor en andel af restancernes pålydende værdi, det aktuelt vurderes muligt at få inddrevet. Forskellige elementer, dels i forhold til skyldneren, fx betalingsevne, dels i forhold til den pågældende gældspost, fx fordringer med særlige inddrivelsesmuligheder, er afgørende for, om restancerne på opgørelsestidspunktet (ultimo måneden) kategoriseres som inddrivelige eller ikke inddrivelige.

2 Systemudvikling I september 2016 blev der indgået kontrakt med Netcompany om udviklingen af et nyt inddrivelsessystem. Systemet planlægges udviklet i tre udviklingsfaser (releases), og efterfølgende løbende videreudviklet med henblik på forbedringer og effektiviseringer. Udviklingen af første release er på nuværende tidspunkt forløbet som planlagt, og første udgave af systemet med få basisfunktioner og få fordringstyper forventes idriftsat ultimo april Til at forestå videreudviklingen af systemets release 2 og 3, samt efterfølgende mindre videreudvikling, blev der i november 2016 udbudt en rammeaftale. Der optages tre leverandører på rammeaftalen, der fremadrettet vil have mulighed for at byde på enkeltstående opgaver i udviklingsprocessen i modsætning til udbudsstrategien for 1. release, hvor Netcompany har været eneste leverandør på alle opgaver. Formålet med at optage flere leverandører er primært at mindske it-systemets leverandørafhængighed. Skatteministeriet modtog i januar 2017 fire tilbud på udbuddet af rammeaftalen og har netop underskrevet rammeaftalen med tre leverandører Netcompany, Visma og Cgi. Lovgivning Der gennemføres som nævnt i tidligere redegørelser en forenkling af inddrivelseslovgivningen med henblik på at støtte op om udviklingen og en succesfuld implementering af et nyt inddrivelsessystem. Der er tale om at fjerne en række særregler og forenkle og harmonisere inddrivelsesreglerne, så flest mulige fordringer kan underkastes samme behandling. Disse forslag er vigtige i forhold til at udvikle et mere enkelt it-system til understøttelse af inddrivelsen og sikrer, at inddrivelsesopgaven fremadrettet kan håndteres mere effektivt og gennemsigtigt. Et lovforslag, som udmønter disse regelforenklinger på inddrivelsesområdet, blev vedtaget den 23. marts 2017 med ikrafttrædelse den 1. april Herudover følges lovændringerne op med en revideret bekendtgørelse på området, som også indeholder forenklinger, bl.a. om renteharmonisering også med ikrafttrædelse 1. april Der er behov for yderligere regelforenklinger på inddrivelsesområdet for at sikre understøttelse af det nye inddrivelsessystem, i takt med at det udvikles. Der igangsættes derfor et arbejde med at afdække dette med sigte på, at en ny lovpakke med regelforenklinger på inddrivelsesområdet kan fremsættes i foråret Aftale mellem regeringen og KL Den 12. april 2016 indgik regeringen og KL en fælles forståelse om at sætte fokus på tiltag vedrørende inddrivelse af kommunale restancer. Dette som konsekvens af, at nedlukningen af den automatiserede inddrivelse i EFI/DMI har medført en nedsat og aktuelt begrænset inddrivelsesaktivitet, idet de krav, som kommunerne har til gode hos borgere og virksomheder, som er sendt til inddrivelse hos SKAT, kun i begrænset omfang inddrives. 2

3 Som led i aftalen blev der fremsat et lovforslag om kommunernes overtagelse af inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede krav. Lovforslaget er trådt i kraft, og kommunerne har fra den 2. februar 2017 overtaget inddrivelsen af ejendomsskatter mv. Derudover analyseres der fortsat på mulighederne for forbedring af inddrivelsen af kommunale civilretslige krav, ligesom der er igangsat en analyse vedrørende optimering af opkrævningen af de kommunale krav. Det fremgår af aftale om kommunernes økonomi for 2017, at den daværende V-regering og KL gennemfører en analyse af de økonomiske konsekvenser for kommunerne af den nedsatte inddrivelse i SKAT, samt muligheden for at kompensere kommunerne herfor eventuelt ved et afkøb. Analysen forventes færdiggjort i foråret Driftsopgaver SKATs inddrivelse er fortsat præget af suspenderingen af den automatiserede inddrivelse i EFI og DMI i september Hovedparten af driftsopgaverne omfatter dataoprydningsopgaver, håndtering af frivillige indbetalinger, modregning i tilgodehavender som skyldneren har hos det offentlige samt initiativer over for virksomhedsrestancer, hvor risikoen for tab vurderes høj. SKAT prioriterer også nye krav, der sendes til inddrivelse i SKAT, og i øvrigt udvalgte restancer baseret på væsentlighed og risiko, i det omfang, der er ressourcer til rådighed. Det drejer sig bl.a. om privatretlige underholdsbidrag og de tilbageværende fortrinsberettigede kommunale krav. Som en del af aftalen om SKAT ud af krisen er der afsat ressourcer til varetagelsen af driftsopgaverne mv., herunder udarbejdelse af vejledninger til nye processer, der kan erstatte den automatiserede inddrivelse i EFI. Der er bl.a. udarbejdet vejledninger til retskraftvurdering af gældsposter, placering af indbetalinger, modregning, rykning, telefoninkasso, screening og udlægshåndtering af visse virksomheder og særlig udlægshåndtering af civilretlige underholdsbidrag. Med aftalen om Et nyt skattevæsen blev der afsat yderligere ca. 350 årsværk til inddrivelsesområdet, som efter planen skal indgå i oprydningsarbejdet (behandling af genoptagelsessager og validering af de gældsposter, hvor der er tvivl om gyldighed) og siden til løsning af inddrivelsesopgaven. Den konkrete prioritering og fordeling mellem eksisterende og nye medarbejdere til aktiviteterne på inddrivelsesområdet vil blive foretaget i driften, hvor hensynet til en effektiv varetagelse af oprydnings- og inddrivelsesopgaverne, herunder opbygningen af en ny organisation i en selvstændig inddrivelsesstyrelse, vil indgå. Af særligt aktuelle driftsområder kan nævnes: Håndtering af frivillige indbetalinger I forlængelse af nedlukningen af de automatiserede processer i EFI/DMI pr. 8. september 2015 har det siden været nødvendigt at placere alle indbetalinger via en manuel behandling. En forudsætning for indplacering er samtidig, at gældsposterne, som indbetalingerne skal placeres på, efter en manuel gennemgang er vurderet som retskraftige og dermed er dækningsparate. Det har i markant grad gjort opgaven tidsmæssigt tungere at løfte i forhold til tiden før 8. september Pr. 31. december 2016 er der 3

4 placeret 2,75 mia. kr., mens godt 230 mio. kr. endnu ikke er placeret på retskraftige fordringer. Inddrivelse af fortrinsberettigede kommunale fordringer Som nævnt er der gennemført lovgivning om kommunernes overtagelse af inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede krav. Efter lovændringen inddriver kommunerne selv de fortrinsberettigede krav (kommunale ejendomsskatter mv.), der pr. 2. februar 2017 endnu ikke er sendt til inddrivelse i SKAT. Efter loven skal SKAT afslutte sagsbehandlingen af de fordringer, der er oversendt til SKAT indtil 1. februar SKAT inddriver således fortsat de fortrinsberettigede krav, som kommunerne allerede har sendt til inddrivelse i SKAT. SKAT forventer at have færdigbehandlet de sager, hvor der skal tilsiges til udlægsforretning med henblik på bevarelse af fortrinsretten, primo Der er enighed mellem KL og Skatteministeriet om en overordnet arbejdsbeskrivelse, der i videst mulige omfang skal følges for at sikre bedst mulig koordinering af sagsbehandlingen i overgangsperioden. Dette er blandt andet for at sikre, at kommunerne og SKAT i perioden med dobbelt myndighedsinddrivelse ikke samtidig begærer samme ejendom på tvangsauktion. Modregning i EU-støtte og offentlige udbetalinger Ultimo november 2016 har SKAT genetableret den automatiske modregning i udbetalinger af bl.a. landbrugsstøtte og fiskeristøtte fra EU. Modregningen foretages i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen. Genetableringen af den automatiske modregning i EU-støtten har resulteret i et modregningsprovenu på ca. 47 mio. kr. ultimo december I januar 2017 har SKAT genetableret den automatiske modregning i de sidste udbetalingstyper fra SKATs egne systemer. Det drejer sig hovedsageligt om udbetalinger af virksomhedsskatter, afgifter og visse personskatter. Dermed er funktionaliteten for den automatiske modregning i offentlige udbetalinger nu fuldt genetableret og overgået til almindelig drift. Modregning i offentlige udbetalinger til dækning af fordringer under opkrævning og inddrivelsesfordringer er for 2016 opgjort til et totalt modregningsprovenu på 3,5 mia. kr. Screening af kapitalselskaber Efter nedlukningen af den automatiske inddrivelse i efteråret 2015 har et fokusområde været initiativer over for virksomhedsrestancer, hvor risikoen for tab vurderes høj. SKAT har gennemført inddrivelsessager over for kapitalselskaber (alle tilfælde hvor debitor er et selskab med begrænset ansvar, herunder aktieselskaber og anpartsselskaber) med henblik på at indgive konkursbegæring over for selskaber, hvor risikoen for tab er høj, således at yderligere restancer ikke opstår. 4

5 I alt er der udsøgt selskaber med restancer over kr. med en samlet restancesum på ca. 5,0 mia. kr. til nærmere vurdering mv. Dette særlige fokusområde har ultimo december 2016 indbragt ca. 788 mio. kr. i provenu enten fordi restancen blev fuldt indbetalt eller som følge af indgåede afdragsordninger og rekonstruktion/kreditorordning. 523 virksomheder er erklæret konkurs, således at yderligere gældsstiftelse undgås. Der er fortsat sager under behandling under dette fokusområde. Derudover anmelder SKAT krav i de konkursboer, hvor selskabet selv eller en fremmed kreditor indgiver konkursbegæring. 2. Måltal på finansloven - Inddrivelsesprocent På finansloven fremgår måltal om inddrivelsesprocent for restanceinddrivelsesopgaven. Måltallet for 2016 udgør 110 i inddrivelsesprocent for øvrige restancer beregnet som et simpelt gennemsnit for årets måneder. Måltallet omfatter inddrivelige restancer fra andre fordringshavere end SKAT. I Kammeradvokatens legalitetsanalyse fra september 2015 er det bl.a. konkluderet, at SKAT ikke har hjemmel til at indhente og opbevare de indhentede oplysninger om forsørgere til brug ved opgørelse af nettoindkomst og betalingsevne som grundlag for opdeling af restancer i aktuelt inddrivelige og aktuelt ikke inddrivelige. Uden disse data har det ikke været muligt at opgøre en inddrivelsesprocent for inddrivelige restancer. Ved lov nr. 298 af 22. marts 2016 er der etableret hjemmel til at indsamle og anvende oplysninger til brug ved beregning af personers nettoindkomst og betalingsevne. SKATs statistikdatabase og beregninger er under tilpasning hertil. Det har således været muligt fra april måned at beregne en inddrivelsesprocent. Inddrivelsesprocenten for april til december er beregnet til 31,5 pct. Måltallet for 2016 er som anført i finansloven for 2016 ikke realiseret. Der arbejdes som led i hele genopbygningen af inddrivelsessystemet på et bedre og mere retvisende finanslovsmål, der fokuserer på de samlede offentlige restancer, som i praksis er inddrivelige, og som SKAT derfor har mulighed for at påvirke gennem en optimering af inddrivelsen, når forholdene på inddrivelsesområdet er normaliseret. Et sådant nyt inddrivelsesmål forventes at kunne indgå på FFL Samlede offentlige restancer De samlede offentlige restancer er ved udgangen af december 2016 opgjort til 98,1 mia. kr., jf. tabel 1 nedenfor. De reelt inddrivelige restancer er dog markant lavere. Det vurderes, at ca. 1/3 af de samlede restancer er aktuelt inddrivelige, når der tages højde for skyldnernes betalingsevne mv. efter den grovmaskede metode for opdeling af gælden i 5

6 aktuelt inddrivelig og ikke-inddrivelig, som SKAT anvender. De reelt inddrivelige restancer er ifølge SKATs restancestatistik vurderet til at udgøre ca. 32,6 mia. kr., jf. tabel 2 i afsnit 4. Tabel 1. Samlede offentlige restancer Mio. kr. (PL-2016) dec-15 mar-16 jun-16 sep-16 dec-16 Skatte- og afgiftsrestancer Kommunale restancer Statslige restancer inkl. underholdsbidrag Andre offentlige restancer Samlede offentlige restancer Anm.: Beløbene i tabellen vises i afrundede mio. kr., hvilket kan medføre sammentællingsdifferencer. For så vidt angår restan cer for tidligere år henvises til tidligere fremsendte redegørelser. Det bemærkes, at restanceopgørelser for før 2013 er opgjort efter en anden opgørelsesmetode og kan derfor ikke direkte sammenlignes med opgørelserne fra 2013 og senere. December 2015 tallene er ændret i forhold til redegørelserne afgivet for første og andet kvartal 2016, idet omregningsfaktoren fra PL-2015 til PL 2016 er ændret fra 1,01 til 1,007. Det fremgår af tabel 1, at restancerne er steget med ca. 14,8 mia. kr. (2016 priser) siden ultimo Stigningen er fordelt bredt over de forskellige restancearter, jf. tabellerne 3-6, men kan især henføres til skatte- og afgiftsrestancer samt inddrivelsesrenter, som alene tegner sig for en stigning på ca. 3,8 mia. kr. fra ultimo december 2015 til ultimo december Der er i tidligere redegørelser orienteret om, at den aktuelle situation betyder, at inddrivelsesprovenuet er reduceret i forhold til de gennemsnitligt ca mio. kr., som månedligt blev inddrevet, før automatiseret inddrivelse via EFI blev standset I månederne januar 2016 til december 2016 er inddrivelsesprovenuet imidlertid opgjort til ca. 5,1 mia. kr. svarende til 430 mio. kr. i gennemsnit pr. måned. Inddrivelsesprovenuet nærmer sig dermed det niveau, som provenuet lå på før nedlukningen af de automatiske inddrivelsesindsatser i EFI/DMI i september Det bemærkes endelig, at det igangværende oprydningsarbejde i inddrivelsesdata og udfordringer med blandt andre SKATs egne opkrævningssystemer, hvor data skabes inden oversendelse til inddrivelsen, vil påvirke restanceopgørelserne i tabel 1 og de efterfølgende tabeller, herunder fordi der som i tidligere år må forventes identificeret et potentielt betydeligt antal fordringer, der er forældet utilsigtet. SKAT er i gang med at afdække antal og størrelse af de utilsigtet forældede fordringer, samt i samarbejde med ICI i gang med at sikre, at opkrævningssystemerne fremadrettet har funktionalitet, herunder til renteberegning, og indeholder tilstrækkelige og korrekte data, som lever op til nødvendige standarder og datakvalitet for at kunne modtages og inddrives via det nye it-inddrivelsessystem. Skatteministeriet vil redegøre nærmere herfor over for Folketinget, når der foreligger et grundlag herfor. 6

7 4. og ikke inddrivelige restancer Af hjemmelsmæssige årsager har det som nævnt i perioden september 2015 til andet kvartal 2016 ikke været muligt at opgøre restancerne i inddrivelige restancer og ikke inddrivelige restancer. De nødvendige hjemler er etableret, og tabellerne 2-6 indeholder derfor igen denne opdeling. 1/3 af totalrestancen er opgjort som aktuelt inddrivelig, hvilket er opgjort på baggrund af skyldnernes betalingsevne og status i øvrigt. De inddrivelige restancer er opgjort til 32,6 mia. kr. og de ikke inddrivelige restancer til 65,5 mia. kr. Som følge af den igangværende vurdering af gældsposternes retskraft kan denne vurdering ændres. Der arbejdes som nævnt i øjeblikket på at udvikle en ny metode til opgørelse af en mere retvisende værdi af de offentlige restancer. Tabel 2 viser restancerne opgjort på hovedgrupper i lighed med tabel 1, mens tabel 3-6 er opgjort på restancearter. Tabel 2. og ikke inddrivelige restancer Mio. kr. (PL-2016) dec-15 dec-16 Skatte- og afgiftsrestancer N/A N/A Kommunale restancer N/A N/A Statslige restancer N/A N/A Andre offentlige restancer N/A N/A Samlede offentlige restancer N/A N/A Anm.: Beløbene i tabellen vises i afrundede mio. kr., hvilket kan medføre sammentællingsdifferencer. For en nærmere redegørelse om baggrunden for, at SKAT siden september 2015 ikke har kunnet opgøre og afrapportere om inddrivelige og ikke inddrivelige restancer, henvises til kvartalsredegørelsen om offentlige restancer for fjerde kvartal 2015, jf. SAU alm. del bilag 163. Det er fra andet kvartal 2016 igen muligt at opdele restancer i inddrivelige og ikke inddrivelige restancer. December 2015 tallene er ændret i forhold til redegørelserne afgivet for første og andet kvartal 2016, idet omregningsfaktoren fra PL-2015 til PL 2016 er ændret fra 1,01 til 1,007. SKATs krav Tabel 3 viser, at de samlede skatte- og afgiftsrestancer er steget med ca. 10,7 mia. kr. fra december 2015 til december 2016 og udgør 65,9 mia. kr. Stigningen knytter sig især til virksomheders restancer. Dels er virksomhedsrestancerne steget med ca. 4,8 mia. kr. til ca. 26,5 mia. kr., dels er B-skatterestancerne steget med ca. 1,1 mia. kr. til ca. 4,9 mia. kr. Herudover er inddrivelsesrenterne steget med ca. 2,7 mia. kr. til ca. 7,7 mia. kr. Vægtafgiftsrestancer er mere end fordoblet, hvilket skyldes stor tilgang af ophobede krav i SKATs opkrævningssystem, som manuelt er sendt til inddrivelse i første halvår af

8 Tabel 3. SKATs krav dec-15 dec-16 Mio. kr. (PL-2016) Personskat Personskat - restskat mv. N/A N/A Personskat - b-skat N/A N/A AM-bidrag - restbidrag mv. N/A N/A AM bidrag aconto N/A N/A I alt N/A N/A Virksomhedsskatter Moms N/A N/A A-skat N/A N/A Selskabsskat- og fondsskat N/A N/A Punktafgifter N/A N/A AM-bidrag N/A N/A Lønsum N/A N/A Told N/A N/A Øvrige skatte- og afgiftskrav N/A N/A I alt N/A N/A Vægtafgift Vægtafgift mv. N/A N/A I alt N/A N/A Renter Opkrævningsrente N/A N/A Inddrivelsesrente N/A N/A I alt N/A N/A Civilretlige krav Civilretlige krav N/A N/A Gebyr, retsafgift mv. N/A N/A I alt N/A N/A SKAT i alt N/A N/A Anm.: Der henvises til noten under tabel 2. Kommunale krav Tabel 4 viser, at de kommunale restancer er steget fra december 2015 til december 2016 med 363 mio. kr. til ca. 3,9 mia. kr. Stigningen i restancerne kan især henføres til en stigning i daginstitutionsrestancerne, der er steget med 45 mio. kr. til 253 mio. kr., og stigning i inddrivelsesrenter, der er steget med 177 mio. kr. til 528 mio. kr. Ejendomsskatterne er faldet med 133 mio. kr. til 232 mio. kr. 8

9 Tabel 4. Kommunale krav Mio. kr. (PL-2016) restancer dec-15 restancer restancer dec-16 restancer Boligstøtte N/A N/A Daginstitution mv. N/A N/A Ejendomsskat mv. N/A N/A Kontanthjælp mv. N/A N/A Parkeringsafgift N/A N/A Øvrige kommunale krav N/A N/A Opkrævningsrente N/A N/A Inddrivelsesrente N/A N/A Civilretlige krav N/A N/A Gebyr, retsafgift mv. N/A N/A I alt N/A N/A Anm.: Der henvises til noten under tabel 2. Statslige krav Tabel 5 viser, at de statslige restancer er steget fra december 2015 til december 2016 med ca. 3,2 mia. kr. til ca. 25,7 mia. kr. Stigningen kan især henføres til politibøder mv., der er steget med 935 mio. kr. til ca. 8,4 mia. kr., misligholdte studielån eller for meget udbetalt studiestøtte, der er steget med 648 mio. kr. til ca. 4,6 mia. kr., og inddrivelsesrenter, der er steget med 793 mio. kr. til ca. 2,4 mia. kr. Tabel 5. Statslige krav dec-15 dec-16 Mio. kr. (PL-2016) Underholdsbidrag N/A N/A Politibøder mv. N/A N/A Statsgaranteret studielån og for meget udbetalt studiestøtte N/A N/A Statslån/garanti fra erhverv N/A N/A Gæld til fiskeribanken N/A N/A Parkeringsafgift N/A N/A Øvrige statslige krav N/A N/A Opkrævningsrente N/A N/A Inddrivelsesrenter N/A N/A Civilretlige krav N/A N/A Gebyr, retsafgift mv. N/A N/A I alt N/A N/A Anm.: Der henvises til noten under tabel 2. 9

10 Andre offentlige virksomheder Tabel 6 viser, at restancer vedrørende krav fra andre offentlige virksomheder mv. er steget fra december 2015 til december 2016 med 518 mio. kr. og udgør ca. 2,5 mia. kr. Stigningen kan især henføres til gæld til DR licens, der er steget med 285 mio. kr. til 991 mio. kr., og inddrivelsesrenter, der er steget med 124 mio. kr. til 340 mio. kr. Tabel 6. Krav fra andre offentlige virksomheder mv. dec-15 dec-16 Mio. kr. (PL-2015) Licensgæld fra DR N/A N/A Gæld til A-kassen N/A N/A Kontrolafgifter personbefordring N/A N/A Gæld til regioner N/A N/A Forsyningsselskaber N/A N/A Øvrige offentlige krav N/A N/A Opkrævningsrente N/A N/A Inddrivelsesrente N/A N/A Civilretlige krav N/A N/A Gebyr, retsafgift mv. N/A N/A I alt N/A N/A Anm.: Der henvises til noten under tabel 2. 10

Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 234 Offentligt Notat J.nr. 17-0796543 Inddriv else Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Læs mere

Offentlige restancer status pr. september 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. september 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 90 Offentligt Notat J.nr. 16-1710814 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. september 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Læs mere

Offentlige restancer status pr. marts 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. marts 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 243 Offentligt Notat J.nr. 16-0709158 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. marts 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Læs mere

Offentlige restancer status pr. september 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen.

Offentlige restancer status pr. september 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen. Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 76 Offentligt Notat 21. december 2015 J.nr. 15-3218715 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. september 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning

Læs mere

Offentlige restancer status pr. juni 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. juni 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 293 Offentligt Notat 30. september 2016 J.nr. 16-1396361 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. juni 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning

Læs mere

Offentlige restancer status pr. december 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. december 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 438 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 163 Offentligt Notat J.nr. 16-0278092 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. december

Læs mere

Offentlige restancer status pr. juni 2015

Offentlige restancer status pr. juni 2015 Notat 25. september 2015 J.nr. 15-2711376 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. juni 2015 Dette notat indeholder den faste orientering om status for de offentlige restancer, som de fremgår af SKATs

Læs mere

Offentlige restancer - status pr. juni 2014

Offentlige restancer - status pr. juni 2014 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 278 Offentligt Notat 7. oktober 2014 J.nr. 14-4106629 Inddrivelse SBT Offentlige - status pr. juni 2014 Indledning I dette notat oplyses om restancesituationen

Læs mere

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7.

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 652 Offentligt Tale 4. maj 2015 J.nr. 15-1267148 Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. maj 2015 Spørgsmål

Læs mere

Hermed sendes redegørelse om offentlige restancer pr. april 2013.

Hermed sendes redegørelse om offentlige restancer pr. april 2013. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 263 Offentligt j.nr. 13-0191125 Dato: 28. Juni 2013 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om offentlige restancer pr. april 2013. Holger K. Nielsen

Læs mere

Offentlige restancer status pr. oktober 2013

Offentlige restancer status pr. oktober 2013 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 89 Offentligt Notat J.nr. 13-6430781 Den 21. januar 2014 Inddrivelse SBT Offentlige restancer status pr. oktober 2013 Indledning Det er aftalt, at SKAT skal redegøre

Læs mere

2. Særlig orientering om forretningsmæssig håndtering af implementeringen af EFI

2. Særlig orientering om forretningsmæssig håndtering af implementeringen af EFI Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 66 Offentligt Notat 17. december 2014 J.nr. 14-4106629 Inddrivelse Offentlige status pr. september 2014 samt særlig orientering om de aktuelle opgaver og udfordringer

Læs mere

Indledningsvis vil jeg gerne sige tak for invitationen til dagens samråd om SKATs inddrivelsesaktiviteter og restancesituationen.

Indledningsvis vil jeg gerne sige tak for invitationen til dagens samråd om SKATs inddrivelsesaktiviteter og restancesituationen. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Tale 12. november 2014 J.nr. 14-4859372 Samrådsspørgsmål H og I - Tale til samråd den 13. november 2014 Spørgsmål H Vil ministeren

Læs mere

- Tale til besvarelse af spørgsmål C, D, E, F og G den 30. september 2015

- Tale til besvarelse af spørgsmål C, D, E, F og G den 30. september 2015 Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 130 Offentligt 28. september 2015 J.nr. 15 2656542 15-2819882 15-2820279 Indsats og Inddrivelse SWC Samrådsspørgsmål C, D, E,

Læs mere

Udviklingen i kommunernes restancer

Udviklingen i kommunernes restancer NOTAT Udviklingen i kommunernes restancer KL s årlige undersøgelse af kommunernes restancer viser, at de senere års stigning i de kommunale restancer tilsyneladende fortsætter. Ved udgangen af 2012 udgjorde

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs forvaltning af restancer

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs forvaltning af restancer Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs forvaltning af restancer Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs forvaltning af restancer (beretning nr. 3/2014) 14. juni

Læs mere

Skatteudvalget L 102 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 102 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 Bilag 1 Offentligt 15. december 2016 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer April 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2014 om SKATs forvaltning af restancer

Læs mere

December December December

December December December 1. Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer steget siden 2006 med mere end 40 procent. Fra cirka 8,3 mia. kroner til 11,9 mia. kroner. Det er dog ikke alle 11,9 mia.

Læs mere

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Notat 6. februar 2017 J.nr. 16-0682813 ICI, Jura BL, AC, NB, IN og EL Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Med det vedlagte udkast til ny bekendtgørelse om inddrivelse

Læs mere

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formål...3 Opsummering...3 UDVIKLINGEN

Læs mere

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016.

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016. Vedrørende: Betalingskontoret resultater i 2016 Sagsnavn: Øget indsats på betalingskontoret Sagsnummer: 00.01.00-A00-22-15 Skrevet af: Betina Dichmann og Birgitte Wendelboe Stobberup Forvaltning: Økonomi

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt J.nr. j.nr. 08-179347 Dato : 19. januar 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 140 af 9. december 2008. (Alm.

Læs mere

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015

Læs mere

Skatteudvalget L 137 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 137 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 137 Bilag 1 Offentligt 23. februar 2017 J.nr. 16-1644685 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formålet med årsrapporten...3

Læs mere

Redegørelse for udviklingen i de kommunale restancer opgjort

Redegørelse for udviklingen i de kommunale restancer opgjort Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 9. marts 2017 Restanceudviklingen i 2016 Redegørelse for udviklingen i de kommunale restancer opgjort pr. 31.12.16 1. Resume

Læs mere

Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det?

Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det? - 1 Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et af elementerne i regeringens store genopretningsplan for Skat er etablering af

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Fremtidens kommune Årsrapport 2011 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

Redegørelse om Ét Fælles Inddrivelsessystem

Redegørelse om Ét Fælles Inddrivelsessystem Redegørelse om Ét Fælles Inddrivelsessystem Rapport 25. september 2015 Ét Fælles Inddrivelsessystem Indhold 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Inddrivelsesområdet frem til i dag... 7

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Fremtidens kommune Årsrapport 2013 Opkrævningen Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 Opsummering...

Læs mere

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Betaling & Kontrol NOTAT Til KFU KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 Gældsvejledning skaber nye muligheder for afvikling

Læs mere

Restanceudvikling i Aarhus Kommune. 2. Restanceudviklingen i Aarhus Kommune. Dato 7. marts 2014. Århus Kommune Kultur og Borgerservice. 1.

Restanceudvikling i Aarhus Kommune. 2. Restanceudviklingen i Aarhus Kommune. Dato 7. marts 2014. Århus Kommune Kultur og Borgerservice. 1. Til: Byrådet Dato 7. marts 2014 Århus Kommune Kultur og Borgerservice 1. Resume Bruttorestancerne i Aarhus Kommune er i løbet af 2013 faldet fra 391 til 357 mio. kr., svarende til et fald på 9 pct. Faldet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Notat om SKATs anvendelse af Ét Fælles Inddrivelsessystem

Notat om SKATs anvendelse af Ét Fælles Inddrivelsessystem 7511752 JKA/jka Notat om SKATs anvendelse af Ét Fælles Inddrivelsessystem (EFI) m.v. 1. Skatteministeriet har bedt mig vurdere, om de foreliggende undersøgelser af fordringsmassen og funktionerne i systemet

Læs mere

Restanceudviklingen og opkrævningsindsatsen årsrapport 2014

Restanceudviklingen og opkrævningsindsatsen årsrapport 2014 Restanceudviklingen og opkrævningsindsatsen årsrapport 2014 Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer iflg. oplysninger fra SKAT steget fra 2.6 mia. kr. i perioden

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 389 af 5. september 2008. (Alm. del). Kristian Jensen. /Tina R.

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 389 af 5. september 2008. (Alm. del). Kristian Jensen. /Tina R. J.nr. j.nr. 08-128864 Dato : 1. oktober 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 389 af 5. september 2008. (Alm. del). Kristian Jensen /Tina R. Olsen Spørgsmål 389: Ministeren

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 1. april 2014 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2009-2013. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

13.04.2016 Restancestatistik for

13.04.2016 Restancestatistik for 13.04.2016 Restancestatistik for Regnskabsservice Indhold Denne opgørelse viser udviklingen i Herning Kommunes tilgodehavender (restancer) i perioden 01.01.2013 til 31.12.2015. Opgørelsen indeholder følgende:

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Hvad er værdien af skatterestancerne?

Hvad er værdien af skatterestancerne? 1. december 2017 2017:19 Hvad er værdien af skatterestancerne? Af Niels Madsen og Jesper Bojsen 1 De samlede skatterestancer steg markant fra 2013 til 2016 og udgjorde i 2016 knap 66 mia. kr. Restancernes

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346, 347, 348 og 349 af 27. august (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Morten Homann (SF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346, 347, 348 og 349 af 27. august (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Morten Homann (SF). Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 346 Offentligt j.nr. 07-134076 Dato : 17. oktober 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346, 347, 348 og 349 af 27. august

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 23. marts 2015 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2010-2014. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016

Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016 Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016 1 Indledning: Opkrævningsafdelingen er en del af Team Back i Borgerservice og udgør en normering på ca. 2,5 årsværk. De medarbejdere som arbejder med opkrævning i Varde

Læs mere

- XV - Bilag 16. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune

- XV - Bilag 16. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 16 Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2015 Emne: Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Til: Aarhus Byråd

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs forvaltning af restancer. December 2014

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs forvaltning af restancer. December 2014 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs forvaltning af restancer December 2014 BERETNING OM SKATS FORVALTNING AF RESTANCER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 21 Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2014 Til: Aarhus Byråd 24-02-2015 Side 38 af 4 4.2 Orientering vedr. restanceudviklingen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 16-0053699 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 16-0053699 Udkast Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 90 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 16-0053699 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børneog ungeydelse

Læs mere

Overdragelse af inddrivelse af kommunal ejendomsskat og fortsættelse af styrket opkrævning.

Overdragelse af inddrivelse af kommunal ejendomsskat og fortsættelse af styrket opkrævning. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 20. januar 2017 Overdragelse af inddrivelse af kommunal og fortsættelse af styrket opkrævning. 1. Resume Med baggrund i en

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Økonomi- og Personaleforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 14-12-2011 Dato: 03-11-2011 Sag nr.: ØU 267 Sagsbehandler: Kerstin S. Büchner Dalkvist Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Sag nr. 14/1021 Dok nr. 13.317-14v1 Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Årsberetning 1. januar 2013 31. december 2013. Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005, blev opgaverne

Læs mere

Utilsigtet forældelse m.v.

Utilsigtet forældelse m.v. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 199 Offentligt Notat 13. maj 2014 J.nr. 14-2051750 Inddrivelse OIP Utilsigtet forældelse m.v. Indledning og opsummering Skatteudvalget har i spørgsmål nr. 219,

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 29. oktober 2015 J.nr. 15-1455984 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt 23. november 2015 J.nr. 15-2816833 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 133 af 23.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt SEKRETARIATET - NOTAT Notat om revisionssager på SKATs og Skatteministeriets område - til omdeling i Skatteudvalget på møde 19. maj 2016 19. maj

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Oktober 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs systemmodernisering (beretning nr. 5/2014) 3. oktober 2017

Læs mere

Aktstykke nr. 132 Folketinget Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016.

Aktstykke nr. 132 Folketinget Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016. Aktstykke nr. 132 Folketinget 2015-16 132 Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016. a. Skatteministeriet søger hermed om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte projektet vedrørende udviklingen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling

Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Skatteministeriet J. nr. 2017-3694 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. December 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. December 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet December 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet

Læs mere

Frederiksberg som frikommune på Borgerserviceområdet

Frederiksberg som frikommune på Borgerserviceområdet Frederiksberg som frikommune på Borgerserviceområdet Frederiksberg Kommune ønsker at blive frikommune, når fem til syv kommuner snart får mulighed for at prøve nye arbejdsmetoder i forbindelse med, at

Læs mere

* * UDKAST * * Notat. vedrørende restancer. Viborg Kommune

* * UDKAST * * Notat. vedrørende restancer. Viborg Kommune * * UDKAST * * Notat vedrørende restancer Viborg Kommune Udarbejdet juli 2014 Indhold Indledning... 3 Sammendrag... 3 Restancer pr. 31/12 2013... 4 Fordeling på typer af krav pr. 31/12 2013... 5 Restance

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET Organisation... 4 Personaleressourcer... 4 Opkrævningskontorets opgaver... 4 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om annullering af planlagte besparelser i SKAT

Forslag til folketingsbeslutning om annullering af planlagte besparelser i SKAT 2016/1 BSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 29. marts 2017 af Rune Lund (EL), Pelle Dragsted (EL) og Lisbeth Bech Poulsen (SF) Forslag til

Læs mere

Departementschef Jens Brøchner September Administrationen af SKAT

Departementschef Jens Brøchner September Administrationen af SKAT Departementschef Jens Brøchner September 2016 Administrationen af SKAT SKAT i tal Udviklingen i udgifter som del af BNP hhv. 2005 og 2013 (OECD, 2015) Ca. 950 mia. kr. opkræves årligt 200 it-systemer Ca.

Læs mere

Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer

Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 15-1455984 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 15-1455984 Udkast Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 53 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-1455984 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udskydelse af

Læs mere

3/2014. Beretning om SKATs forvaltning af restancer

3/2014. Beretning om SKATs forvaltning af restancer 3/2014 Beretning om SKATs forvaltning af restancer 3/2014 Beretning om SKATs forvaltning af restancer Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende minister,

Læs mere

Vurdering af forsøgsordningen om eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper.

Vurdering af forsøgsordningen om eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper. Socialudvalget, Skatteudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 293,SAU alm. del - Bilag 183 Offentligt J.nr. 2008-730-0072 Dato: 10. juni 2008 Til Folketinget - Socialudvalget Vurdering af forsøgsordningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udskydelse af forældelse

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 af 24. maj 2006.

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 af 24. maj 2006. Finansudvalget Aktstk. 151 - Svar på 9 Spørgsmål 7 Offentligt j.nr. 06-052864 Dato : Til Folketingets Finansudvalg Ad Aktstk. 151 SKATs it-systemer, igangsættelse af fase 2 Hermed sendes svar på spørgsmål

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Juni 2009

Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Juni 2009 Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet Juni 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs anvendelse af bagatel-

Læs mere

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Fakta om økonomi November 216 Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Over de seneste ti år er ressourcerne i SKAT faldet markant, hvilket har medført, at der

Læs mere

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 18. december 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

, FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013

, FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013 FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013 Orienteringssag til økonomiudvalget - opfølgning Økonomiudvalget blev på mødet i marts 2013 orienteret om resultatet af arbejdet med socialt bedrageri i 2012. I forbindelse

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt j.nr. 09-043424 Dato : 03.04.2009 Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes svar på 9 spørgsmål 4 af 19. februar 2009. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Til Kultur- og Fritidsudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Til Kultur- og Fritidsudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Betaling & Kontrol NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsforvaltningens årlige redegørelse om restanceudviklingen til Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 4/2007 om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning

Statsrevisorernes beretning nr. 4/2007 om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning Skatteministeren Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Telefax 3392 4258 www.skm.dk skm@skm.dk CVR-nr 17146815 EAN.NR.

Læs mere

Statsrevisorernes sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Skatteministeren Statsrevisorernes sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2014 om SKATs systemmodernisering Skatteministerens

Læs mere

Orientering om eindkomst samt særlig rykkerkørsel i forhold til virksomhederne

Orientering om eindkomst samt særlig rykkerkørsel i forhold til virksomhederne Til Skatteudvalget Notat Hovedcentret Kundeservice 8. oktober 2008 Orientering om eindkomst samt særlig rykkerkørsel i forhold til virksomhederne Indledning Som nævnt i kvartalsrapporten om den aktuelle

Læs mere

Bilag 8.6 Opkrævningspolitik

Bilag 8.6 Opkrævningspolitik Bilag 8.6 Indholdsfortegnelse 1. Hjemmel 1 2. Formål 2 3. Udsendelse af opkrævninger 2 4. Frister for indbetaling 2 5. Påmindelse 3 6. Rykkerskrivelse 3 7. Annoncering 3 8. Renter 3 9. Rykkergebyr 4 10.

Læs mere

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 13/2009 om SKATs fusion af inddrivelsesområdet

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 13/2009 om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Skatteministeren Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Telefax 3392 4258 www.skat.dk skm@skat.dk CVR-nr 19552101 EAN.NR.

Læs mere

Ministerredegørelse til Statsrevisorernes beretning nr. 23/2014 om revisionen af statsregnskabet for 2014

Ministerredegørelse til Statsrevisorernes beretning nr. 23/2014 om revisionen af statsregnskabet for 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K J.nr. 15-2900854 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 DK 1402 København K Telefon +45 33 92 33 92 Mail min@skm.dk Ministerredegørelse

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 301 Offentligt Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2011 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

2015/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar Fremsat den 12. februar 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag.

2015/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar Fremsat den 12. februar 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag. 2015/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0053699 Fremsat den 12. februar 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast

Skatteministeriet J. nr Udkast Skatteministeriet J. nr. 16-1644685 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige

Læs mere

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 24. september 2012 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt 11. august 2017 J.nr. 2017-2271 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 339 af 10. april 2017 (alm.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017.

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017. d. 06.02.2017 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017. Indhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige 2015/1 LSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j. nr. 15-1455984 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Januar 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere