Ulykker til søs 1994

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulykker til søs 1994"

Transkript

1 Ulykker til søs 994 Søulykkesstatistik 994 Arbejdsskader til søs 994 Dykkerulykkesstatistik 994 Februar 996 Søfartsstyrelsen Opklarings- og Kontrolenheden Vermundsgade 8 C Postboks 589 København Ø

2 Opklarings- og Kontrolenheden Søfartsstyrelsen - Ulykker til søs Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord DANSK SØULYKKESSTATISTIK Introduktion 5 Definitioner 5 Oversigt 5 Hvor mange søulykker skete der i ? 8 Hvilken slags søulykker hændte i 994 og i hvilke skibstyper? 9 Hvad var årsagerne til søulykkerne? Årsager - Handelsskibe Årsager - Fiskeskibe 4 Under hvilke forhold skete søulykkerne? 7 Hvad kan man uddrage af årets statistik? Handelsskibe Fiskeskibe ARBEJDSSKADER TIL SØS 994 Introduktion Arbejdsulykker Arbejdsulykker i handelsskibe 8 Arbejdsulykker i fiskeskibe... Dødsulykker Arbejdsbetingede lidelser 6 Sammenfatning 8 Hvad kan man lære af årets statistik 8 DANSK DYKKERULYKKESSTATISTIK Introduktion hvordan gik det? 9 Sammenfatning. 4 Ulykker til søs 994 Med Søulykkesstatistik 994, Arbejdsskader til søs 994 og Dykkerulykkesstatistik 994 Søfartsstyrelsen, Vermundsgade 8C, København Ø, Telefon , Fax Februar 996 Indholdet i statistikken må kun gengives med tydelig angivelse af kilde. Tryk: JBK offset - Skrevet med MS Word 6. - fil: SØULYKA.DOC ISSN: 9-8

3 Søfartsstyrelsen - en styrelse under Erhvervsministeriet Opklarings- og Kontrolenheden. april 996 Brevnr.: 5 Journalnr.: 67- (Bedes anført ved svar) "Ulykker til søs 994" - Statistik over ulykker og arbejds skader til søs. Vedlagt fremsendes "Ulykker til søs 994", udarbejdet af Søfartsstyrelsens Opklarings- og Kontrolenhed. Såfremt De har spørgsmål til statistikken kan de kontakte undertegnede på telefon 9745, lokal 558. Niels ekspeditionssekretær Vermundsgade 8 C København Ø Postboks 589 Telefon Telefax S-56

4 Opklarings- og Kontrolenheden Søfartsstyrelsen - Ulykker til søs Forord Forord Denne publikation indeholder oplysninger om alle de ulykker til søs i 994, som er kommet til Søfartsstyrelsens kendskab. Publikationen er opdelt i dele: Dansk Søulykkesstatistik 994, Arbejdsskader til søs 994 og Dansk Dykkerulykkesstatistik 994. Dansk Søulykkesstatistik 994 er udarbejdet af Opklarings- og Kontrolenheden. En søulykke er i denne forbindelse en hændelse, hvor et dansk, inkl. færøsk og grønlandsk, skib er involveret i en grundstødning, kollision, påsejling, brand, kæntring eller slagside, lækage eller vandfyldning, eller anden hændelse med materiel skade til følge. Arbejdsskader til søs 994 er udarbejdet af Arbejdsmiljøkontoret. Denne del af publikationen indeholder såvel arbejdsbetingede lidelser som arbejdsulykker, hvor besætningsmedlemmer er kommet til skade. Samtlige arbejdsulykkesanmeldelser vurderes af Opklarings- og Kontrolenheden, og i de tilfælde, hvor ulykken skønnes alvorlig, iværksætter Enheden en yderligere undersøgelse. Opklarings- og Kontrolenheden undersøger endvidere alle personulykker til søs, hvor passagerer er kommet til skade. Dansk Dykkerulykkesstatistik 994 er udarbejdet af Opklarings- og Kontrolenheden i samråd med Søværnets Teknikskole, som administrerer bl.a. Søværnets Dykkerskole. Søværnets Dykkerskole er den eneste skole i Danmark for uddannelse af erhvervsdykkere, og søværnet behandler både erhvervsdykkere og sportsdykkere for dykkersyge. Statistikken indeholder derfor oplysninger om ulykker ved både erhvervs- og fritidsdykning. Oplysninger om ulykker i fritidsbåde offentliggøres af Søsportens Sikkerhedsråd under Søfartsstyrelsens Nautiske Kontor. Formålet med publikationen er at udbrede kendskabet til ulykker til søs samt at opbygge et statistisk grundlag for iværksættelse af forholdsregler, der tjener til at begrænse antallet af gentagne, beslægtede ulykkestyper. Heldigvis er det årlige antal ulykker begrænset, og de statistiske sammenhænge bør derfor taget med et vist forbehold. Ved at opsummere ulykkestyper og -årsager, år for år, fås et bedre statistisk bedømmelsesgrundlag. Dele af publikationen indeholder en sådan opsummering for 99 og 994, og det er hensigten, i de kommende år, at fortsætte denne opsummering og herved opbygge et veldokumenteret grundlag for en eventuel indsats.

5 4 Opklarings- og Kontrolenheden Søfartsstyrelsen - Ulykker til søs 994

6 Opklarings- og Kontrolenheden 5 Søfartsstyrelsen - Ulykker til søs Dansk Søulykkesstatistik 994 Dansk Søulykkesstatistik 994 Introduktion Opklarings- og Kontrolenheden har ansvaret for opklaring af søulykker og personulykker i danske, grønlandske og færøske, skibe, fartøjer, havanlæg og i udenlandske passagerskibe på dansk territorium samt andre ulykker efter Søfartsstyrelsens direktørs afgørelse. Undtaget er dog platforme omfattet af Havanlægsloven, d.v.s. på dansk sokkelområde. Opklarings- og Kontrolenheden har envidere ansvaret for opklaring af dykkerulykker, hvor Dykkerloven finder anvendelse. Endelig har Opklarings- og Kontrolenheden ansvaret for udarbejdelse af en årlig ulykkesstatistik. Opklarings- og Kontrolenheden arbejder som en selvstændig og uafhængig "Havarienhed", og Enhedens chef refererer direkte til Søfartsstyrelsens direktør. Formålet med Opklarings- og Kontrolenhedens undersøgelser er: AT klarlægge, hvad der er sket AT klarlægge, hvordan det er sket AT finde årsagen til, hvorfor det er sket AT konstatere, hvad der evt. kan gøres for at nedsætte risikoen for gentagelser AT indsamle materiale til den årlige søulykkesstatistik Formålet er ikke at placere skyld eller ansvar. Opklarings- og Kontrolenhedens opklaringsarbejde foregår helt adskilt fra anden sagsbehandling i Søfartsstyrelsen og er baseret på egne undersøgelser om bord, egne interview af involverede personer, søforklaringer, politirapporter samt andre oplysninger fra inden- og udenlandske kilder. Opklaringsarbejdet afsluttes med en Søulykkesrapport, som udsendes til de involverede parter og til almindelig offentliggørelse. Dansk Søulykkesstatistik udgives en gang om året. Statistikken udarbejdes på grundlag af de oplysninger, som indhentes af Opklarings- og Kontrolenheden i forbindelse med opklaring af søulykker. Definitioner Statistikken omfatter søulykker i alle danske handelsskibe og alle danske fiskeskibe, incl. grønlandske og færøske skibe. Ved handelsskibe forstås i denne forbindelse skibe, som ikke er fiskeskibe eller ikke er selvbevægende pramme. I statistikken er handelsskibe igen opdelt i tørlastskibe, tankskibe, passagerskibe og andre skibe (skoleskibe, bugserfartøjer, uddybningsfartøjer og andre specialfartøjer, samt fritidsfartøjer over BRT). Ulykker i ikke selvbevægende pramme er medtaget under bugserende skib. Ved fiskeskibe forstås skibe, som er optaget i register over fiskefartøjer og derved forsynet med havnekendingsnummer. Kollision mellem danske skibe er i statistikken medtaget som ulykker. Near miss er en hændelse, typisk næsten-kollision, hvor ulykken kun blev undgået ved en sidste øjebliks manøvre. Oversigt I 994 har Opklarings- og Kontrolenheden behandlet 4 søulykker, 58 i handelsskibe og 56 i fiskeskibe. I forbindelse med disse søulykker forliste 8 handelsskibe og 6 fiskeskibe. Der omkom søfarende, 4 i handelsskibe og 7 fiskere. De tilsvarende tal for fremgår af Tabel og er grafisk fremstillet i Figur for handelsskibe og i Figur for fiskeskibe. Her ud over har Opklarings- og Kontrolenheden behandlet fire Near miss hændelser, tre i handelsskibe og en i fiskeskibe, samt 4 alvorlige arbejdsulykker, i handelsskibe og tre i fiskeskibe. Ved arbejdsulykkerne omkom fem besætningsmedlemmer i handelsskibe og en fisker. Arbejdsulykkerne er indeholdt i arbejdsskades-statistikken.

7 6 Opklarings- og Kontrolenheden Søfartsstyrelsen - Ulykker til søs Dansk Søulykkesstatistik 994 Handelsskibe Fiskeskibe Ulykker Omkomne Forlis Ulykker Omkomne Tilskadekomne Tilskadekomne Forlis Tabel - Antal ulykker, omkomne og tilskadekomne som følge af ulykken samt forlis i årene 989 til 994. Der er ikke medtaget "Near miss" hændelser eller arbejdsulykker, hvorfor tallene for ulykker i 99 er rettet i forhold til de i 99 søulykkesstatistikken offentliggjorte. Faldet i antallet af søulykker i handelsskibe, fra 86 i 99 til 58 i 994, er fordelt på næsten alle hændelsestyper, jf. Figur 8. Mest markant er dog, at antallet af søulykker i passagerskibe, hovedsagelig kontaktskader, er faldet fra til 9, jf. Tabel. Hertil kan bemærkes, at danske passagerskibe har foretaget ca. 6. havneanløb i 994. Faldet i antallet af søulykker i fiskeskibe er hovedsagelig i hændelsestyperne grundstødning og brand, jf. Figur 9. 4 af søulykkerne skete med færøske fiskeskibe og med grønlandske. De resterende ulykker er sket med dansk registrerede fiskeskibe, som ifølge oplysninger fra Fiskeridirektoratet alle er registrerede som erhvervsfiskere. Fire besætningsmedlemmer omkom i handelsskibe. De to druknede da en bugserbåd kæntrede under bugsering, og de øvrige to da et mindre færøsk tankskib kæntrede i dårligt vejr. Otte af de 7 omkomne fiskere er fra to grønlandske kuttere, som forsvandt under fiskeri ved Grønlands vestkyst, muligvis på grund af overisning. To færøske fiskere omkom, da skibet efter en grundstødning ud for Skotland vandfyldtes og kæntrede. To fiskere omkom, da deres skib ramte en sten, blev slået læk og forliste, og to andre fiskere omkom, da deres kutter forliste i Nordsøen på grund af en lækage i saltvandssystemet. En fisker omkom under en maskinrumsbrand, og to fiskere omkom, da deres små kuttere kæntrede i dårligt vejr. Af de 6 forliste fiskeskibe var tre grønlandske og fire færøske. 9 af de forliste fiskeskibe var under BRT. Alle var passagerer Heraf 6 passagerer Heraf 4 passagerer (8 besætningsmedlemmer og passagerer kom til skade ved et passagerskibs meget hårde anløb af lejet). 4 Heraf 7 passagerer, som kom til skade ved et passagerskibs meget hårde anløb af lejet.

8 Opklarings- og Kontrolenheden 7 Søfartsstyrelsen - Ulykker til søs Dansk Søulykkesstatistik Ulykker Omkomne 8 8 Tilskadekomne 7 7 Forlis Ulykker Omkomne Tilskadekomne Forlis Figur - Antal ulykker, omkomne, tilskadekomne og forlis for handelsskibe 989 til 994 Figur - Antal ulykker, omkomne, tilskadekomne og forlis for fiske skibe i perioden 989 til 994. Dansk skibsfart i tal og derover I alt over BT/BRT Under l alt Tabel - Antal danske skibe fordelt efter størrelse i BT/BRT, samt efter anvendelse. Pramme og lægtere, samt boreplatforme er ikke medtaget. Fritidsfartøjer under BT/BRT er udeladt idet disse falder udenfor Søfartsstyrelsens regler. 5 Incl. 9 fritidsfartøjer over BT/BRT.

9 8 Opklarings- og Kontrolenheden Søfartsstyrelsen - Ulykker til søs Dansk Søulykkesstatistik 994 Hvor mange søulykker skete der i ? Tørlast- Tank- Pas- Andre l alt Fiske- Fiske- Fiske- skibe skibe sager- skibe handels- skibe skibe skibe i skibe skibe under over alt BT/brt BT/brt Antal hændelser Antal hændelser Antal hændelser pr. skibe, 6,,9 8,,8,6,5, 99 Antal hændelser pr. skibe,4,5 7,5 8,,6,4,5,9 994 Tabel - Antal hændelser i 99 og 994 med alle skibe. Antallet af hændelser erfar både 99 og 994 holdt op imod bestanden afskibe i 994 da der er ændret opgørelsesmåde fra 99 til Antal hændelser 99 Antal hændelser Antal hændelser 99 pr. skibe Antal hændelser 994 pr. skibe 6 4 Figur - Antalsvis fordeling af hændelser på skibstyper 99 og 994. Figur 4- Procentvis fordeling af hændelser i 99 og 994 set i forhold til flådens antalsmæssige størrelse.

10 Opklarings- og Kontrolenheden 9 Søfartsstyrelsen - Ulykker til søs Dansk Søulykkesstatistik 994 Hvilken slags søulykker hændte i 994 og i hvilke skibstyper? I de efterfølgende tabeller og figurer er vist de forskellige hændelsestyper og deres fordeling i relation til skibstyper m.m. Under "Kollision" er en kollision mellem danske skibe medtaget som hændelser, medens en kollision mellem et dansk og et udenlandsk skib kun er medtaget som hændelse. "Kontaktskade" er hændelser, hvor et skib har påsejlet en mole, et færgeleje el. lign., og "Påsejling af skib" er hændelser, hvor et skib har påsejlet et andet skib, som ligger til ankers eller fortøjet ved kaj eller i bøje. Alvorlig ulykke 9% Forlis 46% Mindre ulykke 45% "Sunket" er forlis hvor skibet synker omtrent lige ned, d.v.s. med intakt stabilitet under forliset. Med "Kæntring" har skibet lagt sig på siden under forliset med den deraf følgende meget vanskeligere evakuering mv. Forlis som følge af en forudgående hændelse så som grundstødning, lækage eller andet er opført under den forudgående hændelse. I forbindelse med Opklarings- og Kontrolenhedens undersøgelser af de enkelte ulykker er der foretaget en "grovsortering" i de i Figur 7 viste tre kategori- Under "Alvorlig ulykke" er rubriceret ulykker, som har forårsaget så store skader på skibet, at det må betegnes som usødygtigt, samt ulykker som har medført alvorlig skade på person. Figur 6 - Fiskeskibe - Fordeling efter hændelsens karakter på antal Fiskeskibe Passagerskibe Tørlastskibe Mindre ulykke 65% Tankskibe Forlis Alvorlig ulykke Mindre ulykke Andre skibe Alvorlig ulykke % Forlis 4% Figur 5 - Handelsskibe - Fordeling efter hændelsens karakter på antal Figur 7 - Ulykker opdelt på hovedskibstyper og på hændelsens karakter 994.

11 Opklarings- og Kontrolenheden Søfartsstyrelsen - Ulykker til søs Dansk Søulykkesstatistik 994 Påsejling af skib Påsejling af skib Maskinhavari Maskinhavari Lækage, vandfyldning Lækage, vandfyldning Kæntring Kæntring Kontaktskade Kontaktskade Kollision Kollision Hårdtvejrsskade Hårdtvejrsskade Grundstødning Grundstødning Forsvundet Forsvundet Forskydning af ladning Forskydning af ladning Forlis, ukendt årsag Forlis, ukendt årsag Brand Brand Figur 8 - Handelsskibe, hændelser i detaljer for 99 og 994. Figur 9 - Fiskeskibe, hændelser i detaljer for 99 i og 994. Hvad var årsagerne til søulykkerne? Opklarings- og Kontrolenhedens vigtigste opgave i forbindelse med undersøgelse af en søulykke er at finde årsagen til ulykken. Kun herved er det muligt, bl. a. gennem statistisk behandling, at iværksætte forebyggende foranstaltninger. I de efterfølgende figurer er vist ulykkesårsagerne i relation til skibstype. Ulykkesårsagerne er opdelt i 4 hovedårsager, og hver hovedårsag er igen opdelt i en række mere specifikke underårsager.

12 Opklarings- og Kontrolenheden Søfartsstyrelsen - Ulykker til søs Dansk Søulykkesstatistik 994 Årsager - Handelsskibe Figur - Handelsskibe - Skibstyper involveret i søulykker fordelt efter antal på hovedårsager Figur - Handelsskibe - Skibstyper involveret i søulykker fordelt efter antal på hovedårsager - 99 og 994. Operative fejl Opklarings- og Kontrolenheden har skønnet, at 5 af de 58 søulykker i handelsskibe - 4 % - skyldes "operative fejl" begået af besætningen, eller - med andre ord - menneskelige fejl. I 99 blev 59 % af søulykkerne rubriceret under denne årsag og for de to år samlet udgør procentandelsen 5 %. Af Figur fremgår, at "navigatoriske fejl", "manøvreringsfejl" og "mangelfuld udkig" er de fremherskende operative fejl. De 6 ulykker under "navigatoriske fejl" resulterede alle i, at skibet stødte på grund. I af tilfældene havde man i søkortet overset hindringer, i tilfælde tog den vagthavende navigatør fejl af lysbøjer, og i det sidste tilfælde grundstødte skibet, fordi den vagthavende fejlaflæste en passageafstand på radaren. Figur - Handelsskibe - Hovedårsager til søulykker fordelt efter antal på skibstyper De 5 ulykker under "mangelfuldt udkig" resulterede i kollisioner, påsejling af et bundfast fyr og påsejling af en ankerligger. I alle tilfælde var den vagthavende alene på broen og havde opmærksomheden henledt på andre ting.

13 A Opklarings- og Kontrolenheden Søfartsstyrelsen - Ulykker til søs Dansk Søulykkesstatistik 994 Forhold uden for skibet I 8 søulykker i handelsskibe i 994 har Opklarings- og Kontrolenheden bedømt årsagen som "forhold uden for skibet". I 6 af disse er der sket skader på skibet, og i tilfælde er skibet forlist, som følge af meget dårlige vejrforhold. af hændelserne er kollisioner under sejlads i iskonvoy, og i tilfælde er skibet grundstødt under sejlads i isfyldt farvand ved Grønlands vestkyst. Hændelser, som klart skyldes fejl begået i et andet skib, er også rubriceret under denne årsag, hændelser i 994. Blandt de 4 under "andre forhold uden for skibet" kan nævnes en hændelse, hvor et større passagerskib væltede i dokken, fordi dokklodserne skred. 4 6 Figur - Handelsskibe - Antalsvis fordeling af ulykkesårsager under gruppen "Operative fejl" 994. De 5 "manøvreringsfejl" resulterede i grundstødninger og kollisioner. Navigatoriske fejl Mangelfuld udkig Mangelfuld brodisciplin Fejlbetjening af udstyr 4 6 Figur 5 - Handelsskibe - Fordeling af ulykke sårsager uden for skibet 994. Navigatoriske fejl Mangelfuld udkig Mangelfuld brodisciplin Manøvreringsfejl Overholdt ikke vigepligt Mangelfuld sikring af last Utilstrækkelig uddannelse Andre operative fejl Manøvreringsfejl Overholdt ikke vigepligt Sov på vagten Mangelfuld sikring af last Utilstrækkelig uddannelse Stor arbejdsbelastning Andre operative fejl Fejl ved fyr, bøjer, kort, Is Fejl begået af andet skib Ekstreme vejrforhold Andre forhold udenfor skibet 5 5 Figur 4 - Handelsskibe - Antalsvis fordeling af ulykkesårsager under gruppen " Operative fejl Figur 6 - Handelsskibe - Fordeling af ulykkesårsager uden for skibet

14 Opklarings- og Kontrolenheden Søfartsstyrelsen - Ulykker til søs Dansk Søulykkesstatistik 994 Tekniske fejl I 9 søulykker er årsagen anført som "tekniske fejl". Herunder er medtaget grundstødninger og kontaktskade som følge af svigtende omstyring, 4 brande på grund af fejl, bl.a. kortslutning, i maskineriet og grundstødning med forlist til følge, da slæbetrossen til et ubemandet slæb sprang i dårligt vejr. Uopklaret I 4 søulykker i handelsskibe i 994 har det ikke været muligt for Opklarings- og Kontrolenheden med rimelig sikkerhed at angive årsagen, hvorfor disse er anført som "uopklaret". af disse var kollisioner med udenlandske skibe, hvorfra det ikke har været muligt at få forklaring, er styrehusbrand i et skib, som lå ved kaj, og i det sidste tilfælde kæntrede skibet, muligvis på grund af forringet stabilitet som følge af vandindtrængen. Figur 7- Handelsskibe - Procentvis fordeling af ulykkesårsager som følge af tekniske forhold ved udstyret 994. Figur 9 - Handelsskibe - Antal uopklarede søulykker 994. Konstruktionsfejl Endelig har Opklarings- og Kontrolenheden rubriceret søulykker under årsagen "konstruktionsfejl". I det ene tilfælde kæntrede en slæbebåd, fordi slæbekrogens udløsermekanisme ikke kunne bringes til at virke, og i det andet tilfælde kæntrede skibet på grund af for ringe stabilitet i forbindelse med en forskydning af ladningen. Figur 8 - Handelsskibe - Procentvis fordeling af ulykkesårsager som følge af tekniske forhold ved udstyret

15 4 Opklarings- og Kontrolenheden Søfartsstyrelsen - Ulykker til søs Dansk Søulykkesstatistik 994 Årsager - Fiskeskibe Af Figur fremgår, at det er mangelfuldt vagthold i styrehuset, "mangelfuld brodisciplin", "mangelfuld udkig" og "navigatoriske fejl", som er de fremherskende årsager. Figur - Fiskeskibe involveret i søulykker fordelt efter antal på hovedårsager Figur - Fiskeskibe - Antalsvis fordeling af ulykkesårsager under gruppen " Operative fejl" tilfælde forlod den vagthavende styrehuset kort før en kollision - typisk for at hente kaffe. Figur - Fiskeskibe involveret i søulykker fordelt efter antal på hovedårsager Operative fejl I af de 55 (4 %) søulykker i fiskeskibe i 994 har Opklarings- og Kontrolenheden konkluderet, at årsagen til ulykken kan henføres til "operative fejl" begået af besætningen. 8 af disse resulterede i, at skibet forliste, fiskere omkom og kom til skade. 7 af ulykkerne skyldes, at den vagthavende fisker i styrehuset beskæftigede sig med andet - sejladsen uvedkommende. ulykker, en brand og en påsejling, hvor skibene efterfølgende forliste, skete i fiskeskibe, der lå til ankers,og hvor hele besætningen sov. grundstødning skyldes, at den vagthavende fisker overså søkortets angivelser af lav vanddybde og grundstødning, at der blev navigert i et oversejlingskort, hvor hindringen ikke var vist.

16 Opklarings- og Kontrolenheden 5 Søfartsstyrelsen - Ulykker til søs Dansk Søulykkesstatistik 994 Figur 4 - Fiskeskibe - Fordeling af ulykkesårsager udenfor skibet 994. Figur - Fiskeskibe - Procentvis fordeling af ulykkesårsager under gruppen "Operative fejl" Forhold uden for skibet I søulykker i fiskeskibe har Opklarings- og Kontrolenheden konkluderet, at årsagen er "forhold uden for skibet". 6 af disse skyldes"ekstreme vejrforhold", 5 hvor skibet fik skrogskader i kraftig sø og, hvor skibet kæntrede under røgtning af bundgarn i dårligt vejr, og hvor den ombordværende omkom. kollisioner skete, fordi det andet skib ikke opfyldte sin vigepligt, den ene kollision medførte skibets forlis. En 7-tons grønlansk kutter forsvandt under fiskeri, sandsynligvis på grund af overisning, og besætningen på 5 omkom. Endelig grundstødte en kutter, fordi den kom for tæt på en farvandsbøje og fik bøjekæden i skruen. Figur 5 - Fiskeskibe - Fordeling af ulykkesårsager udenfor skibet Tekniske fejl 6 af søulykkerne i fiskeskibe skyldtes efter Opklarings- og Kontrolenhedens opfattelse "Tekniske fejl". De 4 ulykker under "teknisk fejl i hovedmaskineri" er grundstødning på grund af maskinstop, er vandfyldning på grund af galvanisk tæring af søventil med efterfølgende forlis og omkomne, påsejling som følge af svigtende omstyring og simpelt maskinhavari på grund af snavset oliefilter. De ulykker under "teknisk fejl ved hjælpemaskineri" er alle brand som følge af fejl i elektriske installationer.

17 6 Opklarings- og Kontrolenheden Søfartsstyrelsen - Ulykker til søs Dansk Søulykkesstatistik af ulykkerne er rubriceret under "andre tekniske fejl", herunder apteringsbrande ved kaj på grund af defekt oliefyr, apteringsbrand på grund af kortslutning, kæntringer efter bordfyldning og 4 tilfælde af lækager i søventiler eller stævnrørspakninger, hvoraf de medførte skibets forlis. Uopklaret I 8 af søulykkerne i fiskeskibe har det ikke været muligt for Opklarings- og Kontrolenheden med rimelig sikkerhed at angive årsagen. 5 af disse er forlis på grund af lækage og dermed følgende vandfyldning. 4 fiskere omkom. maskinrumsbrande forårsagede kutterens forlis. fisker omkom og kom til skade. Endelig forsvandt et fiskeskib under fiskeri ved Grønland hvorved fiskere omkom. Figur 6 - Fiskeskibe - Procentvis fordeling af ulykkesårsager som følge af tekniske forhold ved udstyret 994. Figur 8 - Fiskeskibe - Antal uopklarede søulykker 994. Figur 7 - Fiskeskibe - Antalsvis fordeling af ulykkesårsager som følge af tekniske forhold ved udstyret

18 Opklarings- og Kontrolenheden 7 Søfartsstyrelsen - Ulykker til søs Dansk Søulykkesstatistik 994 Under hvilke forhold skete søulykkerne? I de efterfølgende tabeller og figurer er på basis af datagrundlaget vist nogle af de forhold, hvorunder søulykkerne skete. Skibenes størrelse Figur 9 - Handelsskibe, kollisioner og grundstødninger pr. skibe i relation til skibsstørrelsen Figur - Fiskeskibe, kollisioner og grundstødninger pr. skibe i relation til skibsstørrelsen Sejladsens fase Figur - Handelsskibe, procentvis fordeling af sejladsens faser

19 8 Opklarings- og Kontrolenheden Søfartsstyrelsen - Ulykker til søs Dansk Søulykkesstatistik 994 Figur - Fiskeskibe, procentvis fordeling af sejladsens faser, Figur - Forliste fiskeskibe, procentvis fordeling af sejladsens faser,

20 Opklarings- og Kontrolenheden 9 Søfartsstyrelsen - Ulykker til søs Dansk Søulykkesstatistik 994 Lysforhold Sigtbarhed Figur 4 - Alle skibstyper - Procentvis fordeling af lysforhold Figur 5 - Alle skibstyper - Procentvis fordeling af sigtbarhed ved søulykker. Alle hændelser hvor sigten ved opklaringen har være vurderet som relevant for hændelsen, og hvor sigten har været oplyst Figur 6 - Alle skibstyper - Antal hændelser fordelt efter sigtbarhed

21 Opklarings- og Kontrolenheden Søfartsstyrelsen - Ulykker til søs Dansk Søulykkesstatistik 994 Tidspunktet Figur 7 - Handelsskibe, tidspunktet for de anførte hændelser, Tidspunktet er angivet i hele timer således c minuttallet er skåret bort. Figur 8 - Fiskeskibe, tidspunktet for de anførte hændelser, Tidspunktet er angivet i hele timer således minuttallet er skåret bort.

22 Opklarings- og Kontrolenheden Søfartsstyrelsen - Ulykker til søs Dansk Søulykkesstatistik 994 Stedet Figur 9 - Handelsskibe - Sted for hændelse Figur 4 - Fiskeskibe - Sted for hændelse

23 Opklarings- og Kontrolenheden Søfartsstyrelsen - Ulykker til søs Dansk Søulykkesstatistik 994 Hvad kan man uddrage af årets statistik? Som tidligere nævnt skal man være forsigtig med at drage for bastante konklusioner på grundlag af det forholdsvis spinkle statistikgrundlag. Handelsskibe Sammenlignet med 99 er der sket færre søulykker i 994, fra,8 til,6 pr. skibe, og som tidligere nævnt, er forskellen størst i antallet af kontaktulykker i passagerskibe. Dette kan være resultatet af de tiltag, der er iværksat af rederierne og af Søfartsstyrelsen for at forbedre broorganisationen og brodisciplinen. Når dette er sagt, kan det dog ud af tabellerne læses, at det fortsat er mangelfuldt vagthold på broen, der er årsag til mange af ulykkerne. En gennemgang af de enkelte ulykker viser, at det i de fleste tilfælde er banale fejl, der har forårsaget ulykken. Et skib kolliderer med et indhentende skib, fordi den vagthavende navigatør har sendt udkiggen på rondering samtidig med, at han selv er gået på toilettet på det kritiske tidspunkt. Et skib grundstøder, med senere forlis til følge, fordi den vagthavende på broen aflæser en forkert passageafstand på radaren. Flere tilfælde af kollisioner, fordi skibenes vagthavende navigatører for sent opdager det andet skib. Tilfælde af grundstødninger fordi den vagthavende på broen er optaget af VHF kommunikation, telex, papirarbejde eller andet navigationen uvedkommende. De fleste af disse søulykker kunne have været undgået, såfremt man havde efterlevet bestemmelserne om vagthold i skibe, og de fejl, som er begået, har helt unødvendigt medvirket til at sætte menneskeliv på spil, har medført alvorlig risici for forurening og har medført store økonomiske tab. Opklarings- og Kontrolenheden er bekendt med, at Søfartsstyrelsen fremover vil sætte yderligere focus på vigtigheden af at overholde vagtholdsbestemmelserne, herunder, i forbindelsen med de enkelte ulykker, i sin vejledning til anklagemyndigheden at præcisere den risiko, der er forbundet med dårlig brodisciplin, og den alvor, hvormed Søfartsstyrelsen betragter overtrædelse af vagtholdsbekendtgørelsen. Fiskeskibe 7 fiskere omkom i 994, det højeste antal i mange år. 5 forsvandt, da deres 7 tons kutter forsvandt under fiskeri i grønlandsk farvand, og 8 af de omkomne var i fiskeskibe under tons. Antallet af forlis af mindre fiskeskibe, under tons, anser Opklarings- og Kontrolenheden for alarmerende. 9 forliste i 994, ud af et samlet antal ulykkeshændelser på i fiskeskibe under tons. Efter Opklarings- og Kontrolenhedens opfattelse illustrerer disse tal, at de små fiskeskibe er meget "sårbare" overfor havarier. Der bliver færre større fiskefartøjer - -4 mands både, de hugges op, og flere fiskere fisker alene, eller sammen med en enkelt makker, fra små kuttere under tons - ja, meget ofte under tons. Adskillige af dem er ringe vedligeholdt og er ofte ombygget, uden at Søfartsstyrelsen har afholdt et efterfølgende syn og godkendelse. Der er nemlig i dag ikke krav om periodiske syn på fiskeskibe under tons, med mindre de har et fartsområde, som omfatter udvidet fart i Nordsøen. Opklarings- og Kontrolenheden har gjort opmærksom på dette forhold og har anbefalet, at der indføres periodiske syn på de små erhvervsfartøjer. Det er bekendt for Opklarings- og Kontrolenheden, at Søfartsstyrelsen i løbet af 995 og i de kommende år vil intensivere kontrolvirksomheden på små erhvervsfartøjer ved at udvide antallet af uanmeldte kontrolsyn.

24 Arbejdsmiljøkontoret Søfartsstyrelsen - Arbejdsskader til søs 994 Arbejdsskader til søs 994 Introduktion Arbejdsskader til søs omfatter arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. Disse registreres i Søfartsstyrelsens arbejdsmiljøkontor. Anmeldelserne af arbejdsulykker vurderes alle af skibsinspektører, både i Arbejdsmiljøkontoret og i Opklarings- og Kontrolenheden, med henblik på om den enkelte anmeldelse kan give anledning til særlige forebyggelsesinitiativer, samt om der skal indhentes supplerende oplysninger. Anmeldelserne af arbejdsbetingede lidelser foretages af landets læger, der i følge Socialministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 6. maj 986 har anmeldepligt til Arbejdstilsynet/Arbejdsskadestyrelsen. Alle anmeldelser, der vedrører arbejdstagere på skibe videresendes fra Arbejdstilsynet til Søfartsstyrelsens arbejdsmiljøkontor. Alle anmeldelser vurderes af Søfartsstyrelsens arbejdsmediciner. Hvis det ud fra anmeldelsen fremgår, at den eller de arbejdsmiljøpåvirkninger, der har medført anmeldelse fra lægen stadig finder sted og at det skønnes, at problemerne kan løses "her og nu", tager arbejdsmiljøkontoret de fornødne initiativer til en sådan indsats. Det kan f.eks. dreje sig om at gennemføre et uanmeldt arbejdsmiljøsyn på det pågældende skib, kontakte rederi, besætning, mandskabsorganisationer mv. for at opnå en løsning, der reducerer - eller bedst - eliminerer den sundhedsskadelige påvirkning. Arten og omfanget af anmeldelser af arbejdsbetingede lidelser og arbejdsulykker udgør således et væsentligt element i Søfartsstyrelsens forebyggelsesindsats på arbejdsmiljøområdet. Arbejdsulykker I 994 blev i alt modtaget 6 anmeldelser i Søfartsstyrelsen; 87 fra handelssskibe og 69 fra fiskeskibe. I 99 blev modtaget i alt 958 anmeldelser. Stigningen i antallet af anmeldelser kan alene tages som udtryk for anmeldelse af flere ulykkestilfælde; og ikke nødvendigvis som udtryk for at der er sket flere ulykker. 6 af de 6 anmeldelser angår kvinder, hovedsagelig beskæftiget som kabys- eller servicepersonale på skibe i passagerfart. Arbejdsulykkesstatistikken er i øvrigt ikke opdelt på køn. Af Tabel 4 fremgår, at det for handelskibene hyppigst er dæks- og maskinbesætningen samt kabysog servicepersonale, der anmeldes for arbejdsulykker. Hyppigste skadeart for dæksbesætningen er forstuvning, forvridning, og forstrækning. For kabysog servicepersonale er det herudover også sårskader, hvor fingre og hænder læderes med skarpt køkkengrej i form af knive, sakse og lignende. Af Tabel 5 fremgår, at det for fiskeskibe hyppigst drejer sig om sårskader, forstuvning, forvridning og forstrækning samt knoglebrud. I Tabel 6 og Tabel 7 er vist anmeldte arbejdsulykker fordelt på stilling og på skadens følger for henholds vis handelsskibe og fiskeskibe. For handelsskibe ses her en mindre overvægt af ulykker, der har medført uarbejdsdygtighed i mere end uge. For fiskeskibene er der for de anmeldte ulykker formentlig tale om mere alvorlige arbejdsulykker, idet langt størsteparten af de tilskadekomne fiskerimedhjælpere er uarbejdsdygtige i mere end en uge efter tilskadekomstdagen. Det er iøvrigt ikke muligt at opdele statistikken i erhvervsfiskere og bierhvervsfiskere.

25 4 Arbejdsmiljøkontoret Søfartsstyrelsen - Arbejdsskader til søs 994 Tabel 4 Handelsskibe, antal anmeldte arbejdsulykker m.v. i 994 fordelt på stilling og skadeart. Figur 4 - Handelsskibe, anmeldte arbejdsulykker m.v. i 994 fordelt på skadeart. I alt 87 ulykker.

26 Arbejdsmiljøkontoret 5 Søfartsstyrelsen - Arbejdsskader ti! søs 994 Tabel 5 Fiskeskibe, antal anmeldte arbejdsulykker m.v. i 994 fordelt på stilling og skadeart. Figur 4 - Fiskeskibe, anmeldte arbejdsulykker m.v. i 994 fordelt på skadeart. I alt 69 ulykker.

27 6 Arbejdsmiljokontoret Søfartsstyrelsen - Arbejdsskader til søs 994 Stillingsbetegnelse Uarbejdsdygtig, dag- uge Uarbejdsdygtig i mere end en uge Død I alt Navigationsofficerer Maskinofficerer Enhedsbesætning 9 6 Dæksbesætning Maskinbesætning 5 Kabyspersonale Servicepersonale 9 Andre tjenestegørende 4 I alt Tabel 6 Handelsskibe, antal anmeldte arbejdsulykker m.v. i 994 fordelt på stilling og skadens følger Stillingsbetegnelse Uarbejdsdygtig, dag - uge Uarbejdsdygtig i mere end en uge Død I alt Fiskeskipper Overstyrmand Maskinchef Styrmandsaspirant Fisker 5 8 Servicepersonale Andre tjenestegørende I alt Tabel 7 Fiskeskibe, antal anmeldte arbejdsulykker m.v. i 994 fordelt på stilling og skadens følger. Figur 4 - Handelsskibe, anmeldte arbejdsulykker m.v. i 994. I alt 87 ulykker. Figur 44 - Fiskeskibe, anmeldte arbejdsulykker m.v. i 994. l alt 69 ulykker.

28 Arbejdsmiljøkontoret 7 Søfartsstyrelsen - Arbejdsskader til søs 994 Med hensyn til arbejdsbetingede dødsulykker viser Tabel 6 og Tabel 7, at søfarende og 9 fiskere døde på grund af arbejdsulykker i 994. Disse dødsfald er nærmere beskrevet i Tabel 9 og Tabel. I Tabel 8 til Tabel er vist en oversigt for handelsskibe over de anmeldte arbejdsulykkers fordeling på arbejdets art og stilling. Med hensyn til "arbejde på dækket" kan det ses, at dæksbesætningens og enhedsbesætningens arbejde med fortøjning/ankring, betjening af dæksudstyr samt lastning/losning andrager en stor del af arbejdsulykkerne. Vedrørende "arbejde i maskinen" er maskinofficerer og maskinbesætning anmeldt for en hel del arbejdsulykker ved arbejde med vedligeholdelse/reparation af hoved- og hjælpemaskineri. For kabys- og servicearbejde ses en mere ligelig fordeling af arbejdsulykkernes antal over samtlige arbejdsfunktioner. I Tabel til Tabel 6 er vist fordelingen af arbejdsulykker på fiskeskibe fordelt på arbejdets art og stilling. Ikke overraskende drejer de fleste anmeldte ulykker sig om "klargøring, udsætning og bjærgning af fiskeredskaber". Mange af ulykkerne er betinget af samtidig slingerage. Ulykkerne er meget forskelligartede, men hyppigt er der tale om sårskader og knoglebrud på fingre og hænder, der kommer i klemme mellem trawlskovle og skibsside, trawlliner og trawltromle, fald på dækket med forstuvning eller knoglebrud af ankler. Der er også en del skæreulykker i forbindelse med rensning af fangsten.

29 Arbejdsmiljøkontoret Søfartsstyrelsen - Arbejdsskader til søs 994 Arbejdsulykker i handelsskibe Navigations off. Radio off. Maskin off. Enheds besætning Dæks besætning Maskin besætning Kabys pers. Service pers. Andre l alt Betjening af dæksudstyr Vedligehold af dæksudstyr Fortøjning/ankring Lastning/losning Arbejde med lasten. 9 Forhaling/bjergning/ bugsering Tank/lastrum rens/vedl Ombordtagning & stuvning af stores Rengøring 7 4 Andet arbejde på dæk l alt Tabel 8 - Handelsskibe, anmeldte arbejdsskader i 994 fordelt på arbejdets art og stilling - Dæksarbejde. Figur 45 - Handelsskibe, fordeling af anmeldte arbejdsulykker på aktiviteter på dækket 994. I alt 4 ulykker.

30 Arbejdsmiljøkontoret 9 Søfartsstyrelsen - Arbejdsskader til søs 994 Navigations off. Radio off. Maskin off. Enheds besætning Dæks besætning Maskin besætning Kabys pers. Service pets. Andre l alt Hovedmaskineri vedl/rep Hjælpemaskineri vedl/rep Br. o. systemer 5 Kedelanlæg vedl/rep El-systemer 4 vedl/rep Ombordtagning & stuvning af stores 5 4 Rengøring 9 Andet arbejde i maskinrum l alt Tabel 9 - Handelsskibe, anmeldte arbejdsulykker m.v. i 994 fordelt på arbejdets art og stilling - Arbejde i maskinen. Figur 46 - Handelsskibe, fordeling af anmeldte arbejdsulykker på aktiviteter i maskinen 994. l alt 4 ulykker.

31 Arbejdsmiljøkontoret Søfartsstyrelsen - Arbejdsskader til søs 994 Navigations off. Radio off. Maskin off. Enheds Dæks besætning Maskin besætning Kabys pers. Service pers. Andre l alt i Tilberedning af mad 5 Opvask 4 Servering/afrydning 9 Ombordtagning & stuvning af stores Rengøring 5 8 Andet arbejde i kabys 4 5 Andet servicearbejde l alt Tabel - Handelsskibe, anmeldte arbejdsulykker m.v. i 994 fordelt på arbejdets art og stilling - Kabys- og servicearbejde. Figur 47 - Handelsskibe, fordeling af anmeldte arbejdsulykker på aktiviteter ved kabys- og servicearbejde 994. l alt 7 ulykker.

32 Arbejdsmiljøkontoret Søfartsstyrelsen - Arbejdsskader til søs 994 Navigations off. Radio off. Maskin off. Enheds besætning Dæks besæt- Maskin besæt- Kabys pers. Service pers. Andre I alt ning ning Idræt/motion 8 9 Frivagt 6 5 Afprøvning af sik kerhedsudstyr Nødsituation 8 Andet arbejde l alt Tabel - Handelsskibe, anmeldte arbejdsulykker m.v. i 994 fordelt på arbejdets art og stilling - Øvrig beskæftigelse. Arbejdsulykker i fiskeskibe Fiske- Fiskere Øvrige l alt Fiske- Fiskere Øvrige l alt skippere skippere Betjening af dæksud- 4 4 Hjælpemaskine styr vedl/rep. Vedligehold af Rengøring dæksudstyr Andet arbejde i må- Fortøjning/ankring Betjening af hånd- I alt 4 værktøj Lastning/losning Tank/lastrum rens/vedl Tabel - Fiskesskibe, anmeldte arbejdsulykker m.v. i 994 fordelt på arbejdets art og stilling - Arbejde i maskinen. Ombordt/stuv af stores Fiskø Fiskere Øvrige l alt Rengøring Andet arbejde på dæk l alt 6 7 Kabys- og servicearbejde l alt skippere Tabel - Fiskesskibe, anmeldte arbejdsulykker m.v. i 994 fordelt på arbejdets art og stilling - Arbejde på dækket. Tabel 4 - Fiskesskibe, anmeldte arbejdsulykker m.v. i 994 fordelt på arbejdets art og stilling - Arbejde i kabys og servicearbejde.

33 Arbejdsmiljøkontoret Søfartsstyrelsen - Arbejdsskader til søs 994 Fiskeskippere Fiskere Øvrige I alt Fiske- Fiskere Øvrige skippere l alt Klargøring af redska- 6 9 Frivagt ber Nødsituation 7 Stuvning af redskaber Udsætning af redska- l alt ber Tabel 6 - Fiskesskibe, anmeldte arbejdsulykker m.v. i Bjergning af redskaber fordelt på arbejdets art og stilling - Øvrige aktiviteter Behandling af fangst 5 5 Konservering af fangst 8 8 Rengøring Andet arbejde 7 l alt 4 5 Tabel 5 - Fiskesskibe, anmeldte arbejdsulykker m.v. i 994 fordelt på arbejdets art og stilling - Fiskeri relateret arbejde. Figur 48 - Fiskeskibe, anmeldte arbejdsulykker i 994 fordelt på arbejdets art. l alt 69 ulykker.

34 Arbejdsmiljøkontoret Søfartsstyrelsen - Arbejdsskader til søs 994 Dødsulykker For 994 har Søfartsstyrelsen registreret dødsulykker blandt søfarende, og 9 dødsulykker blandt fiskere (Tabel 7 og Tabel 8). I Tabel 9 og Tabel er vist oversigter over hændelsesforløbene ved de i alt 9 dødsulykker blandt søfarende og fiskere. Dødsårsagerne er opdelt i følgende grupper: Arbejdsulykker: Ulykker i arbejdstiden og direkte relateret til arbejdet om bord. Andre ulykker: Ulykker uden for arbejdstiden og uden direkte forbindelse til arbejdet om bord. Søulykker: Dødsulykker i forbindelse med søulykker. Dødsulykkerne med søfarende er sket ved: forlis fald overbord håndtering af gods og grej Dødsulykkerne med fiskere er sket ved: forlis fald overbord! Dødsårsag Dansk Skibsregister Dansk Internationalt skibsregister Færøsk eller Grønlandsk skib l alt! Arbejdsulykker 4 Andre ulykker Søulykker 4 l alt 4 4 Tabel 7 - Handelsskibe, dødsulykker i 994. Dødsårsag Dansk skib Færøsk eller Grønlandsk skib l alt Arbejdsulykker Andre ulykker Søulykker 7 7 l alt 9 9 Tabel 8 - Fiskeskibe, dødsulykker i 994.

35 4 Arbejdsmiljøkontoret Søfartsstyrelsen - Arbejdsskader til søs 994 Stilling Kok Skibsfører Matros Lods Skidsassistent Skibsassistent Skibsassistent Matros Skibsfører Maskinmester Alder Hændelse Faldet i havnen fra skibet i forbindelse med færdsel til skibet. Sted: La Coruna, Spanien. Omkommet ved forlis af slæbebåd. Sted: Skagen havn. Samme forlis som ovenstående Faldet i vandet i forbindelse med ombordstigning af større fartøj. Sted: Østersøen ved Bornholm. Arbejdsulykke i forbindelse med håndtering af ankre til off-shore brug. Sted: Nordsøen. Samme arbejdsulykke som ovenstående. Arbejdsulykke i forbindelse med lastning af container fra platform. Sted: Nordsøen. Druknet i havneområde i forbindelse med færdsel til skibet. Sted: Tysk havn. Omkommet ved kæntring af mindre færøsk tankskib Sted: Færøsk farvand Samme forlis som ovenstående Tabel 9 - Beskrivelse af dødsulykker eller mistænkt arbejdsbetingede dødsfald - søfarende

36 Arbejdsmiljøkontoret 5 Søfartsstyrelsen - Arbejdsskader til søs 994 Stilling Fisker Fiskeskipper Fisker Fisker Fiskeskipper Fisker Fiskeskipper Fisker Fisker Fisker Fisker Fiskeskipper Fisker Fisker Fisker Fisker Fiskeskipper Fisker Fisker Alder Forlis efter indtrængen af vand ved stævnrørslækage som formentlig var opstået på grund af beskadigelse af skruen. Garnbåd på 4,7 brt. Sted: Nordsøen ved Hanstholm Hændelse Forlis af enmandsbetjent åben damjolle (ikke opmålt). Forliset formentligt foråsaget af forringet stabilitet p.g.a. overlast, negativ styrlastighed som følge af placering af garn, samt vejr- og strømforhold. Sted: Ud for Hundested. Samme forlis som ovenstående. Forlis efter kæntring af åben garnjolle (ikke opmålt). Dårligt vejr og vanskelige strømforhold var medvirkende årsager til forliset. Sted: Lillebælt. Forlis efter lækage i kølevandssystemet der forårsagede vandindtrængen i fartøjet. Garnbåd med dam på 4,8 brt. Sted: Nordsøen. Samme forlis som ovenstående. Fundet druknet i havnen. Ingen vidner. Sted: Hollandsk havn. Fundet druknet i havnen. Ingen vidner. Sted: Engelsk havn. Druknet efter at være sprunget i vandet p.g.a. brand ombord. Sted: Nordsøen Grundstødning og efterfølgende forlis af 9, brt fiskefartøj hjemmehørende på Færøerne. Sted: Nordsøen ved Skotland. Samme forlis som ovenstående. Forlis af 69,7 brt fiskefartøj hjemmehørende på Grønland. Alle ombordværende omkommet. Ingen spor af skibet fundet. Sted: Grønlands vestkyst. Samme forlis som ovenstående. Samme forlis som ovenstående. Samme forlis som ovenstående. Samme forlis som ovenstående. Forlis af 9,5 brt fiskefartøj hjemmehørende på Grønland. Alle ombordværende omkommet. Ingen spor af skibet fundet. Sted: Grønlands vestkyst. Samme forlis som ovenstående. Samme forlis som ovenstående. Tabel - Beskrivelse af dødsulykker eller mistænkt arbejdsbetingede dødsfald -fiskere -994.

37 6 Arbejdsmiljøkontoret Søfartsstyrelsen - Arbejdsskader til søs 994 Arbejdsbetingede lidelser I 994 modtog Søfartsstyrelsen 6 anmeldelser vedrørende søfarende og anmeldelser vedrørende fiskere. Anmeldelserne fordeler sig på diagnoser, som vist for handelsskibe i Tabel og Figur 49 og for fiskeskibe i Tabel og Figur 5. Figur 49 - Handelsskibe, fordeling af anmeldte arbejdsbetingede lidelser blandt søfarende i 994 fordelt på diagnose. I alt Figur 5 - Fiskeskibe, fordeling af anmeldte arbejdsbetingede lidelser blandt fiskere i 994 fordelt på diagnose. I alt. For de søfarende er den hyppigst anmeldte lidelse høreskade, som følge af støj. Det er altovervejende officerer og menige i maskinen, der anmeldes. For hjerneskadernes vedkommende drejer det sig om matroser beskæftiget med malearbejde, maskinfolk der afrenser fedtede overflader i maskinen samt reparatører/elektrikere der afrenser el-tavler og lignende med opløsningsmidler. Ud fra anmeldelserne kan man dog ikke med sikkerhed se, om der er tale om en person, der har erhvervet sig en kronisk hjerneskade som følge af udsættelse for organiske opløsningsmidler, idet lægerne anmelder på mistanke om arbejdsbetinget sygdom. Herefter er det som hovedregel de arbejdsmedicinske afdelinger, der af- eller bekræfter diagnosen.

38 Arbejdsmiljøkontoret 7 Søfartsstyrelsen - Arbejdsskader til søs 994 Diagnose Svulster Hjerneskade - akutte påvirkninger Høreskader Allergiske lidelser, undtagen hudsygdomme Hudsygdomme 6 Luftvejssygdomme, undtagen allergiske lidelser Skader på lænderyggen Skader på arme, skuldrer, øvre ryg, ben m.m. Andre lidelser l alt Antal Tabel - Handelsskibe, antal og hyppighed af anmeldte arbejdsbetingede lidelser i 994 fordelt på diagnose. Diagnose Svulster Hjerneskade - akutte påvirkninger Høreskader Allergiske lidelser, undtagen hudsygdomme Hudsygdomme Luftvejssygdomme, undtagen allergiske lidelser Skader på lænderyggen Skader på arme, skuldrer, øvre ryg, Antal 4 6 De anmeldte hudsygdomme er altovervejende eksemer blandt servicepersonale og maskinfolk. For servicepersonalets vedkommende drejer det sig om rengøringsassistenter og kabyspersonale, der hyppigt og dagligt har vådt arbejde. Ud fra anmeldelserne kan det ikke umiddelbart ses, om der har været arbejdet med "kradse" rengøringsmidler. Maskinfolkene får håndeksem som følge af kontakt med olier. Mineralolier er f.eks. en kendt årsag til håndeksem. De anmeldte bevægeapparatsygdomme blandt søfarende deler sig i diagnosegrupper. Sygdomme i lænderyggen og sygdomme i andre dele af bevægeapparatet hyppigst arme, skuldre og nakke. For de anmeldte lidelser vedrørende arme, skuldre og nakke er stort set alle personalegrupper inddraget. For fiskernes vedkommende drejer det sig udelukkende om høreskader og bevægeapparatssygdomme. Vedrørende hørelidelserne er i alle tilfælde anført støj fra maskinen på fiskeskibet som årsag til høreskaden. For lænderyglidelserne er ofte anført "tunge løft ved bjærgning af fiskeredskaber" og for de andre bevægeapparatlidelser, som hovedsagelig er "tennisalbuer", "seneskedebetændelser" og "ondt i nakke og skuldre", er årsagen oftest anført som rensning af fisk, bjærgning af fiskeredskaber og håndtering af fiskekasser. Andre lidelser l alt Tabel - Fiskeskibe, antal og hyppighed af anmeldte arbejdsbetingede lidelser i 994 fordelt på diagnose

39 8 Arbejdsmiljøkontoret Søfartsstyrelsen - Arbejdsskader til søs 994 Sammenfatning Statistikken omfatter anmeldelse af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser i 994. Vedrørende handelsskibene er anmeldt 87 arbejdsulykker - herunder dødsulykker - og 6 arbejdsbetingede lidelser. Vedrørende fiskeskibe blev anmeldt 69 arbejdsulykker - herunder 9 dødsulykker - og arbejdsbetingede lidelser. På handelsskibene er det dæks- og maskinbesætningen samt kabys- og servicepersonalet, der hyppigst anmeldes for arbejdsulykker. Ulykkerne sker ved almindeligt vedligeholdelsesarbejde om bord og for kabys- og servicepersonalets vedkommende er det ved tilberedning af maden. De 8 dødsulykker på handelsskibe er sket ved forlis, overbordfald og håndtering af gods og grej. På fiskeskibe er det ved klargøring, udsætning og bjærgning af fiskeredskaber, at de fleste ulykker sker. Der er hyppigt tale om alvorlige ulykker med knoglebrud og svære kvæstelser på trawlere. De 9 dødsulykker på fiskeskibe er betinget af forlis, og fald over bord. Anmeldelserne af arbejdsbetingede lidelser viser, at arbejdsmiljøbelastningerne på handelsskibene overvejende består af udsættelse for kemiske stoffer og produkter (hjerneskader og eksemer), støj i maskinen samt tunge løft og ergonomisk uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. I fiskeskibe drejer det sig om høreskader som følge af maskinstøj på kutteren samt bevægeapparatssygdomme som følge af fysisk hårdt arbejde med belastning af både lænd/ryg, underarme, skuldre og nakke. For de anmeldte lidelser har der ikke været tale om særligt arbejde inden for fiskeri og søfart. De anmeldte lidelser må ses som et udtryk for almindelige belastninger, som søfarende og fiskere dagligt er udsat for. Det er klart, at der specielt for fiskeflåden er sket væsentlige forbedringer ved bjærgning af fiskeredskaber - Forbedringer som har været med til at nedsætte belastningen på blandt andet fiskernes rygge. På den anden side omhandler hovedparten af de anmeldelser, der er modtaget inden for fiskerierhvervet i 994 unge eller midaldrende fiskere, der inden for de sidste par år har pådraget sig en ryglidelse eller f.eks. seneskedehindebetændelse som følge af arbejdet på kutteren - så der er formentlig ikke blot tale om gamle dages synder. Hvad kan man lære af årets statistik For at reducere antallet og alvorligheden af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser på handels- og fiskeskibe skal skibsføreren og/eller arbejdslederne om bord give en grundig instruktion om arbejdets udførelse inden dette påbegyndes. For de mest sundhedsskadelige og farlige arbejdsprocesser skal der foreligge en skriftlig risikovurdering om bord. På fiskeskibe er bl.a. arbejdspladserne omkring trawlskovle og styrestængerne på trawlere farlige og de nuværende tekniske løsninger utilfredsstillende. For fiskeskibe er forlis den væsentligste faktor af betydning for dødsulykker. På handelsskibene arbejdes der fortsat på uforsvarlig vis med kemiske stoffer og materialer, der på langt sigt kan give invaliderende arbejdsbetingede lidelser, som hjerneskader, eksemer og kræftsygdomme. Skriftlige risikovurderinger og substitution - det vil sige erstatning af de farlige stoffer med mindre farlige eller ufarlige stoffer - er nødvendige initiativer, der snarest skal gennemføres. På de store passagerskibe håndteres tunge byrder i et omfang, der indebærer risiko for arbejdsbetingede rygsygdomme på lang sigt. For det mest risikobetonede arbejde, skal der foreligge skriftlige risikovurderinger og arbejdet skal tilrettelægges og planlægges så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der er behov for en særlig indsats på både handels- og fiskeskibe med henblik på at få reduceret støjniveauet om bord.

40 Opklarings- og Kontrolenheden 9 Søfartsstyrelsen - Ulykker til søs Dansk Dykkerulykkesstatistik 994 Dansk Dykkerulykkesstatistik 994 Introduktion De indsamlede data fra dykkerulykker i præsenteres hermed i statistisk form, uanset at det meget spinkle statistiske grundlag ikke gør det muligt at drage mange velunderbyggede slutninger. Det er hensigten i fremtiden at anvende flere parametre i indsamlingen af grundlag til statistikken, således at disse, sammen med de erfaringer der er indhøstet i forbindelse med udarbejdelsen af denne statistik, vil danne basis for en mere fyldestgørende statistik. Definitioner Dykkerulykker er i denne statistik alle uheld og personskader i forbindelse med erhvervsdykning - herunder tunnelarbejde, samt fritidsdykning. Erhvervsdykning Ved erhvervsdykning forstås arbejdsopgaver, der udføres i vand under anvendelse af åndemiddeludstyr, og som normalt udføres imod vederlag, og ved tunnelarbejde forstås arbejdsopgaver, der udføres som komprimeret luftarbejde, d.v.s., at arbejdsstedet er vandfrit og under et højere tryk end atmosfæretrykket. Fritidsdykning Ved fritidsdykning forstås dykning, der alene udføres med henblik på rekreative formål under anvendelse af åndemiddeludstyr. dykning. Baggrund Erhvervsdykning er helt omfattet af dykkerlovgivningen, hvorimod udførelse af fritidsdykning ikke for indeværende er omfattet af nævnte lovgivning. Administrationen af dykkerlovgivningen ligger hos Søfartsstyrelsen. Opklaring og behandling af ulykkessager i forbindelse med erhvervsdykning udføres af Opklarings- og Kontrolenheden. Endvidere opklarer og sagsbehandler Enheden ulykker i forbindelse med fritidsdykning i det omfang, som politiet anmoder herom. Søværnets Teknikskole varetager uddannelse af militære og civile erhvervsdykkere. Teknikskolen udfører behandling af personer der har været udsat for trykrelaterede sygdomme, som f.eks. dykkersyge eller lungesprængning, eller med symptomer herpå. Søværnets Teknikskole er endvidere rådgiver for Søfartsstyrelsen i spørgsmål vedrørende Søværnets Teknikskole, Opklarings- og Kontrolenheden og medlemmerne af Dykkerrådet indsamler i fællesskab oplysninger til statistisk brug. Specielt Teknikskolen indsamler data i forbindelse med behandling af dykkersyge personer. Oplysningerne registreres og databehandles af Opklaringsog Kontrolenheden, som udgiver denne statistik sammen med dansk Søulykkesstatistik og Arbejdsmiljøkontorets arbejdsskades-statistik hvordan gik det? Der er i 994 ikke blevet registreret dødsulykker ved dykning. Opsøgende forespørgsler hos interessenter har bekræftet denne konstatering. I alt er der registreret 5 ulykker i 994. Heraf er de 4 med erhvervsdykkere og med fritidsdykkere. Alle de beskrevne ulykker er registreret i forbindelse med hyperbar oxygen behandling, som er den behandlingsprocedure, der gives i behandlingstanke, hvor patienten under tryk indånder oxygen i bestemte tidsintervaller - populært, behandling mod dykkersyge. Søværnet råder over tre sådanne behandlingsanlæg, og opretholder et døgnbemandet beredskab.

Ulykker til søs 1995

Ulykker til søs 1995 Ulykker til søs 1995 Dansk Søulykkesstatistik Nordisk Søulykkesstatistik Arbejdsskader til søs Danske Erhvervsdykkerulykker Else Terkol grundstødte ved faldende vand i Bristolkanlen den 28, januar 1995,

Læs mere

Ulykker til søs 1993

Ulykker til søs 1993 Ulykker til søs 99 Dansk Søulykkesstatistik 99 Dansk Arbejdsskadesstatistik 99 Dansk Dykkerulykkesstatistik 99 December 99 Søfartsstyrelsen Vermundsgade 8C København Ø Ulykker til søs 99 Ulykker til søs

Læs mere

Fremgang for fiskeriet

Fremgang for fiskeriet Tema om "Ulykker til søs 2001" Færre ulykker og dødsfald i fiskeriet Dansk fiskeri bliver ramt af færre og færre sø-ulykker. Antallet af arbejds-ulykker og dødsfald falder også. Forlisene holder sig på

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

ULYKKER TIL SØS 1997 DANSK SØULYKKESSTATISTIK ARBEJDSSKADER TIL SØS DANSKE ERHVERVSDYKKERULYKKER

ULYKKER TIL SØS 1997 DANSK SØULYKKESSTATISTIK ARBEJDSSKADER TIL SØS DANSKE ERHVERVSDYKKERULYKKER ULYKKER TIL SØS 997 DANSK SØULYKKESSTATISTIK ARBEJDSSKADER TIL SØS DANSKE ERHVERVSDYKKERULYKKER SØFARTSSTYRELSEN - ULYKKER TIL SØS 997 - INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... ULYKKER TIL SØS 997...3

Læs mere

DANSK SØULYKKESSTATISTIK

DANSK SØULYKKESSTATISTIK DANSK SØULYKKESSTATISTIK for og Søfartsstyrelsen December INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion Søulykkernes fordeling efter hændelsestype og skibstype Oversigt over forliste Søulykkernes årsag 0 Menneskelig

Læs mere

Det nytter! Forebyggelse af arbejdsulykker i fiskeriet

Det nytter! Forebyggelse af arbejdsulykker i fiskeriet Forebyggelse af arbejdsulykker i fiskeriet Det nytter! Jørgen Møller Christiansen Seniorforsker Center for Maritim Sundhed og Samfund Syddansk Universitet, Esbjerg Den danske fiskerflåde Værdien af danske

Læs mere

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af spørgsmål 33 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 2. august 2005.

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af spørgsmål 33 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 2. august 2005. Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 33 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ERHVERVSMINISTEREN Sag 200502976 25. august 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse

Læs mere

Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen faldt over bord den 20. oktober 1997

Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen faldt over bord den 20. oktober 1997 Opklaringsenheden Søfartsstyrelsen SØULYKKESRAPPORT 2. april 1998 Lars H. Jacobsen Tlf.nr. 98 12 24 00 Journalnr.: 0811.86-127 (Bedes anført ved svar) Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen

Læs mere

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe GÆLDENDE Sikkerhedsarbejde Kapitel XI af 1. september 2013 Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe Regel 1 Anvendelse og definitioner 1 I handelsskibe, hvor den fastsatte besætning,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri

Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri 2 Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri Vejledning

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Version: 06-02-2015 Indhold 1. FORMÅL... 3 2. GRUNDLAG... 3 3.

Læs mere

Skema til indberetning om personulykke på handelsskib

Skema til indberetning om personulykke på handelsskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning om personulykke på handelsskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom.

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom. Forord Der er ændret på opbygningen af årsstatistikken fra arbejdsskadestatikken i år i forhold til tidligere år. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden 2002, er der i tilknytning

Læs mere

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Sikkerhedsarbejde om bord i skibe I denne pjece kan du læse om sikkerhedsarbejde i skibe. Pjecen fortæller om bestemmelserne i kapitel XIA i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A om sikkerhedsarbejde i handelsskibe,

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier 3 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier og renserier Ulykker inden for Vaskerier og renserier

Læs mere

Skema til indberetning af havari på handelsskib

Skema til indberetning af havari på handelsskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning af havari på handelsskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

Tema om arbejdsulykker på kontorområdet

Tema om arbejdsulykker på kontorområdet Tema om arbejdsulykker på kontorområdet I Danmark bliver der hvert år anmeldt over 40.000 arbejdsulykker, hvor ca. 1.400 af disse sker på kontorarbejdspladser på det private område. Mange accepterer forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v.

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, og 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS Version 2 Dato: 1. oktober 2008 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens prøvekrav ved erhvervelse af Duelighedsbevis

Læs mere

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 1 Forord Der er ændret på opbygningen af sstatistikken fra arbejdsskadestatikken i i forhold til tidligere. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat 6 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat husholdning med privathjælp Ulykker inden for Privat

Læs mere

Skema til indberetning af grundstødning på handelsskib

Skema til indberetning af grundstødning på handelsskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning af grundstødning på handelsskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 MERANO Forlis den 2. maj 2011 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 40, CVR-nr.: 33 74 62 10 E-post:

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

Skema til indberetning af kollision på fiskeskib

Skema til indberetning af kollision på fiskeskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning af kollision på fiskeskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 Redegørelse fra Opklaringsenheden Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 TINA ROSENGREN ved kaj, billedet viser agterskibet med muslingeskrabere og rejste bomme Faktuel information TINA

Læs mere

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER FOR NAVIGATØRER BEVIS 1.1 Du skal til prøven kunne demonstrere: Skibsfører Styrmand 1. grad Styrmand 2. grad Sætteskipper Styrmand af 3. grad Fiskeskipper af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Kystskipper

Læs mere

ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER

ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER 2011-2016 Antallet af anmeldte arbejdsulykker er stort set uændret i 2016 sammenlignet med 2015. Men antallet af dødsulykker er steget fra 27

Læs mere

Prøvekrav for navigatører

Prøvekrav for navigatører Prøvekrav for navigatører Kvalifikationer Bevis Prøvekrav Prøveform 1.1 Sønæringsbevis som: Styrmand af 3. grad i fiskeskibe demonstrere, hvorledes man som navigatør skaffer sig kendskab til placering

Læs mere

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre Ansvar og vagthold Det er føreren, der har ansvar for, at der bliver holdt behørig bro-, maskinog radiovagt. Vagten er førerens stedfortræder. Der skal altid holdes behørig bro- og maskinvagt, når skibet

Læs mere

Arbejdsulykker Værktøjer til undersøgelse af arbejdsulykker

Arbejdsulykker Værktøjer til undersøgelse af arbejdsulykker Arbejdsulykker Værktøjer til undersøgelse af arbejdsulykker 1. Beskrivelse af ulykken Udfyldes af sikkerhedsgruppen sammen med den medarbejder, der kom til skade. I mindre virksomheder uden sikkerhedsgruppe

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

FINNAN forlist den 7. oktober 1997

FINNAN forlist den 7. oktober 1997 Opklaringsenheden Søfartsstyrelsen SØULYKKESRAPPORT 20. maj 1998 Lars H. Jacobsen Tlf.nr.: 98 12 24 00 FINNAN forlist den 7. oktober 1997 Journal nr.: 0811.05-29 Vermundsgade 38 C Postboks 2589 2100 København

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? RIB/følgebåd Båden er en Bombard Explorer CE-mærket, under dimensionstal 20

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i.

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i. Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i Trafikudvalget Tirsdag den 26. april 2005 Indledning. Som min kollega

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Detektiv- og

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Detektiv- og 4Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Detektiv- og overvågningsvirksomhed Ulykker inden for Detektiv-

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 212 Personale / HR 14 12 1 8 6 4 2 29 21 211 212 Indledning Hermed foreligger arbejdsskadestatistikken efter første kvartal i 212. Statistikken indeholder kun arbejdspladser

Læs mere

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE Maj 2013

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE Maj 2013 REDEGØRELSE OM SØULYKKE Maj 2013 FALKEN Kulilteforgiftning den 22. juli 2012 Den Maritime Havarikommission 15. Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk Hjemmeside: www.dmaib.dk

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Øvrige

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Øvrige 7 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Øvrige service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Øvrige

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. i medfør af offshoresikkerhedsloven 1

Bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. i medfør af offshoresikkerhedsloven 1 Bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. i medfør af offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 49, 52 og 52 a og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v.

Læs mere

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe Farlige stoffer og materialer om bord i skibe I denne pjece kan du læse om de forholdsregler, du skal tage for at undgå skadelige påvirkninger, når du arbejder med stoffer og materialer. Det kan fx være

Læs mere

"Nær ved ulykke" undersøgelse

Nær ved ulykke undersøgelse "Nær ved ulykke" undersøgelse Vejledning Formålet med undersøgelsen er at finde ud af, dels hvordan og hvorfor "nær ved ulykken" skete, og dels hvad der kan gøres for at hindre, at en lignende situation

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør,

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør, 4 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør, skønhed, hudpleje, sol- og motionscentre Ulykker inden

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 HELLLE SAJ / TØNNE Kollision den 21. november 2011 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. T U C A N A ( H G 2 8 0 ) F o r l i s d e n 2 7.

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. T U C A N A ( H G 2 8 0 ) F o r l i s d e n 2 7. SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION T U C A N A ( H G 2 8 0 ) F o r l i s d e n 2 7. a p r i l 2 0 1 1 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København

Læs mere

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister, DIS, 2013

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister, DIS, 2013 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 117 Offentligt NOTAT December 2013 Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister, DIS, 2013 Nedenfor følger en orientering om udviklingen

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke fald over bord Fiskeskib VENDELBO den 1. juli 2004

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke fald over bord Fiskeskib VENDELBO den 1. juli 2004 SØULYKKESRAPPORT Dato 24. januar 2005 Sag 199949292/11 Arkivkode 01.40.50 Opklaringsenheden /LHJ Opklaringsenheden Arbejdsulykke fald over bord Fiskeskib VENDELBO den 1. juli 2004 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

Erhvervsfiskere skal bevise, at de er sunde og raske, og at de ikke drikker for meget. Ellers er det slut med at fiske.

Erhvervsfiskere skal bevise, at de er sunde og raske, og at de ikke drikker for meget. Ellers er det slut med at fiske. Bevis på sundheden : DE MÅSKE EGNEDE Erhvervsfiskere skal bevise, at de er sunde og raske, og at de ikke drikker for meget. Ellers er det slut med at fiske. Absolut kassation! Med den dom er fisk noget,

Læs mere

VEJLEDNING OM KRAV TIL BESÆTNINGEN PÅ FISKESKIBE

VEJLEDNING OM KRAV TIL BESÆTNINGEN PÅ FISKESKIBE På alle fiskeskibe uanset længde gælder følgende: VEJLEDNING OM KRAV TIL BESÆTNINGEN PÅ FISKESKIBE Ingen må udføre arbejde om bord i et fiskeskib, uanset skibets længde, uden at have gyldigt sundhedsbevis

Læs mere

NNF ere er hårdt ramt af arbejdsskader

NNF ere er hårdt ramt af arbejdsskader AE har undersøgt hyppigheden af arbejdsskader blandt medlemmer af NNF s a-kasse. Analysen viser, at NNF ere har flere arbejdsskader end andre, både når det gælder arbejdsulykker og erhvervssygdomme. NNF

Læs mere

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK Slipkrog til "Tyskertræk" SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK En ny-udviklet slipkrog kan hurtigt fjern-udløse tyskertrækket. Det har været lovpligtigt siden 1. december. Trækpunktet skal også ned. Den nye slipkrog

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

ADVARSEL MOD OVERISNING LYT TIL VEJRMELDINGEN

ADVARSEL MOD OVERISNING LYT TIL VEJRMELDINGEN Tema om overisning ADVARSEL MOD OVERISNING DECEMBER, JANUAR, FEBRUAR OG MARTS ER SÆSON FOR OVERISNING. OG OVERISNING KAN I LØBET AF GANSKE KORT TID - SÆTTE ET TYKT PANSER AF IS PÅ BÅDE STORE OG SMÅ SKIBE.

Læs mere

Erfaringer fra arbejdet med ny film om farlige stoffer. Anne Ries, Arbejdsmiljøkonsulent, M. Sc. Søfartens Arbejdsmiljøråd

Erfaringer fra arbejdet med ny film om farlige stoffer. Anne Ries, Arbejdsmiljøkonsulent, M. Sc. Søfartens Arbejdsmiljøråd Erfaringer fra arbejdet med ny film om farlige stoffer Anne Ries, Arbejdsmiljøkonsulent, M. Sc. Søfartens Arbejdsmiljøråd Lidt om mig selv Vikariat 2 måneder Teknisk skole i Slagelse, laborant afd. 9 år

Læs mere

NOTAT. Ulykker til søs. Dette notat giver overblik over udviklingen i:

NOTAT. Ulykker til søs. Dette notat giver overblik over udviklingen i: NOTAT 25. juni 2015 Vores reference: Sag 2015009851 Ulykker til søs Dette notat giver overblik over udviklingen i: 1. Arbejdsulykker på skibe hjemhørende i Danmark og Grønland 2. Søulykker i danske og

Læs mere

kan standse lystsejlere

kan standse lystsejlere Bådmagasinet har spurgt advokatfi rmaet Delacour, der er eksperter i maritim jura, Søværnets Operative Kommando og Søfartsstyrelsen om, hvem der kan tilbageholde en lystbåd, hvis det er uforsvarligt, at

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

K I N G F I S H E R A r b e j d s u l y k k e d e n L i n k t i l v i d e o k l i p p å s i d e 1 0

K I N G F I S H E R A r b e j d s u l y k k e d e n L i n k t i l v i d e o k l i p p å s i d e 1 0 SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN K I N G F I S H E R A r b e j d s u l y k k e d e n 2 0. 1 1. 2 0 0 8 L i n k t i l v i d e o k l i p p å s i d e 1 0 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. D U E O D D E A r b e j d s u l y k k e d e n 1 3. a p r i l 2 0 1 0

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. D U E O D D E A r b e j d s u l y k k e d e n 1 3. a p r i l 2 0 1 0 SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN D U E O D D E A r b e j d s u l y k k e d e n 1 3. a p r i l 2 0 1 0 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17 44 16 CVR-nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bkg. nr. 274 af 3. april 2009 og bkg. nr. 1439

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Den 9. maj 2000 forliste Ninette. Den 1. august 2001 forliste Gratia. Og den 13. april 2002 forliste Lissy Bjerregård.

Den 9. maj 2000 forliste Ninette. Den 1. august 2001 forliste Gratia. Og den 13. april 2002 forliste Lissy Bjerregård. 01-11-2003 Tema om stabilitets-video VÆLTEPETER TIL SØS! Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste har lavet en videofilm om stabilitet. Den hedder Væltepeter til søs! og viser, hvor vigtigt det er med en god stabilitet,

Læs mere

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe I medfør af 6 og 32, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.12.11.12 OS 1. Identifikation af rederen Olav Storm,

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Kloakvæsen

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Kloakvæsen 0 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Kloakvæsen og rensningsanlæg Ulykker inden for Kloakvæsen og

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke SONJA DORIS den 21. maj 2004

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke SONJA DORIS den 21. maj 2004 SØULYKKESRAPPORT Dato 12. januar 2005 Sag 199948196/12 Arkivkode 01.40.50 Opklaringsenheden /LHJ Opklaringsenheden Arbejdsulykke SONJA DORIS den 21. maj 2004 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade 38 C 2100 København

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE Skibsfører Seniorofficerer (overstyrmand) Seniorofficerer (maskinchef og 1. maskinmester) Juniorofficerer (styrmænd) Juniorofficerer (maskinmestre) matroser) motormænd) og matroser) og motormænd) Hovmester,

Læs mere

UDKAST TIL SØULYKKESRAPPORT

UDKAST TIL SØULYKKESRAPPORT UDKAST TIL SØULYKKESRAPPORT SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN Opklaringsenheden U I L O Q B r a n d 2 3. s e p t e m b e r 2 0 0 9 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø.* Tlf. 39 17

Læs mere

Forsikring af dit fartøj. Sikkerhed til søs! Dansk Fartøjsforsikring

Forsikring af dit fartøj. Sikkerhed til søs! Dansk Fartøjsforsikring Forsikring af dit fartøj Sikkerhed til søs! Fiskefartøjer Fritidsfiskefartøjer Erhvervsfartøjer Lystfartøjer Arbejdsskader mv. Dansk Fartøjsforsikring Dansk Fartøjsforsikring A/S forsikrer l Erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 79 Offentligt NOTAT 11. december 2014 Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Nedenfor følger en orientering om udviklingen

Læs mere

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE og Alle skibe Sundhedsbevis for søfarende Sønæringsbevis Anerkendelsesbevis Vagtholdsbevis (STCW II/4) Instruktion af nymønstrede søfarende Familiarization training Grundlæggende søsikkerhed (Basic safety

Læs mere

Landbrugets arbejdsskader og deres forebyggelse Lektor Kirsten Jørgensen DTU

Landbrugets arbejdsskader og deres forebyggelse Lektor Kirsten Jørgensen DTU NytLandbrug 2007 - Konference Landbrugets arbejdsskader og deres forebyggelse Lektor DTU NytLandbrug 2007 - Konference Udviklingen Hvad er problemet Risici og farekilder Hvordan forebygge Sikkerhed og

Læs mere

Gode råd når du skal købe fiskeskib

Gode råd når du skal købe fiskeskib Gode råd når du skal købe fiskeskib 1 Det er en stor beslutning at købe et fiskeskib Vi synes, det er vigtigt, at du får det rigtige skib med hjem. Følg rådene her, så er du godt på vej til en god handel.

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere Lovtidende A Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere I medfør af 10, stk. 1, og 10 a i lov om skibes besætning, (jr. lovbekendtgørelse nr 74 af 17. januar 2014,) fastsættes følgende (efter

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2016 COM(2016) 82 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelsen af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for sejlands på

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1990

Dansk søulykkesstatistik for 1990 Dansk søulykkesstatistik for 1990 Søfartsstyrelsen December 1991 ISBN 87-7454-183-8 ISSN 0109-1018 S-889/90 Indholdsfortegnelse Side Introduktion.................................................. 5 Udvikling

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2011

Arbejdsskadestatistik 2011 Forord Traditionen tro udgiver Arbejdsskadestyrelsen igen i år en statistisk opgørelse over de arbejdsskadesager, som styrelsen har modtaget og behandlet året forinden. Som noget nyt er arbejdsskadestatistikken

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B?

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B? SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER.

SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER. Part of The Royal & Sun Alliance Insurance Group plc. SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER. Skibsteknisk Selskab 17.01.2011 NORDVESTPASSAGEN 2 NORDØSTPASSAGEN 3 FARE FORBUNDET MED SEJLADS I ARKTIS ARKTISK IS: Der

Læs mere

K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan

K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Kommunikation... 3 2. Skolesejlads og sikkerhed... 4 2.1. Bemandingskrav... 4 2.1.1. Krav til lærere...

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der anvendes til industrifiskeri

Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der anvendes til industrifiskeri Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der anvendes til industrifiskeri 2 Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der anvendes til industrifiskeri Gode råd til skipper og besætning Tobissæsonen

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1

Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1 Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1 I medfør af 18, 19, stk. 1, 20, 25 b, stk. 1 og 2, og 27, stk. 3, i lov om skibes besætning,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter. Aktiviteter med

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. R U T H A r b e j d s u l y k k e d e n 3 0. a p r i l

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. R U T H A r b e j d s u l y k k e d e n 3 0. a p r i l SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN R U T H A r b e j d s u l y k k e d e n 3 0. a p r i l 2 0 0 8 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø.* Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17 44 16 CVR-nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere BEK nr 1641 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2016026857 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE August 2013

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE August 2013 REDEGØRELSE OM SØULYKKE August 2013 CAMILLA C Forlis den 20. december 2012 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk www.dmaib.dk Uden for kontortid

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke Fiskeskib ORKAMA den 6. maj 2003

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke Fiskeskib ORKAMA den 6. maj 2003 SØULYKKESRAPPORT Dato 13. april 2004 Sag 199935043/13 Arkivkode 01.40.50 /lhj Opklaringsenheden Arbejdsulykke Fiskeskib ORKAMA den 6. maj 2003 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade 38 C 2100 København Ø Tlf. 39

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere