Jyske Bank Delårsrapport 1. halvår 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jyske Bank Delårsrapport 1. halvår 2011"

Transkript

1 Jyske Bank Delårsrapport Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 12/ af 22. august Side 1 af 31

2 Delårsrapport Ledelsesberetning Sammendrag 3 Ledelsen udtaler 3 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 4 Samlet resultat 5 Basisindtjening 5 Nedskrivninger på udlån mv. 6 Beholdningsindtjening 7 Bankpakke 1 og Garantifonden 7 Basis- og Beholdningsindtjening samt Bankpakke 1 og Garantifonden 8 2. kvartal 8 Kapitalforhold og kapitalstyring 9 Likviditetsstyring 9 Forventninger til 10 EU-stresstest 10 Redegørelse fra Finanstilsynet 10 Øvrig information 11 Påtegning Ledelsespåtegning 12 Delårsregnskab Resultatopgørelse og opgørelse af totalindkomst 13 Balance 14 Egenkapitalopgørelse 15 Solvensopgørelse og kapitalkrav 17 Pengestrømsopgørelse i sammendrag 18 Noter 19 Koncernoversigt 29 Supplerende oplysninger Finanstilsynets redegørelse om inspektion i Jyske Bank A/S (små og mellemstore erhvervskunder samt IRB-modeller) 30 Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon Hjemmeside Hjemsted: Silkeborg, Danmark CVR nr Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 12/ af 22. august Side 2 af 31

3 Sammendrag - RESULTAT FØR SKAT SAMT BIDRAG TIL BANKPAKKE 1 OG GARANTIFONDEN 574 MIO. KR. (1. HALVÅR : 625 MIO. KR.) - Bidrag til Bankpakke 1 og Garantifonden mv. 256 mio. kr. ( : 227 mio. kr.) - Resultat før skat 318 mio. kr. ( : 398 mio. kr.) - Netto rente- og gebyrindtægter under basisindtjening mio. kr. ( : mio. kr.) - Førtidsindfrielse af ansvarlig lånekapital har i 2. kvartal medført et kurstab på 52 mio. kr. mod en fremtidig rentebesparelse på 65 mio. kr. - Nedskrivninger på udlån mv. under basisindtjening 614 mio. kr. ( : 984 mio. kr.) - Basisindtjening 407 mio. kr. ( : 346 mio. kr.) - Beholdningsindtjening efter finansieringsomkostninger 167 mio. kr. ( : 279 mio. kr.) - Nedskrivnings- og hensættelsessaldo mio. kr. (ultimo : mio. kr.) - Solvens 16,0%, kernekapital 14,5% og kernekapital ekskl. hybrid kernekapital 12,8% (ultimo : 15,8%, 14,1% og 12,5%) Ledelsen udtaler Ordførende direktør Anders Dam udtaler: Første halvår har på mange måder været præget af stor aktivitet i hele koncernen. Vi oplever en stor tilgang af både privat- og erhvervskunder. Kundetilgangen understøtter en positiv udvikling i forretningsomfanget i en situation, hvor konjunkturerne er svage. Det er også positivt, at periodens netto rente- og gebyrindtægter fastholdes på et uændret niveau sammenholdt med første halvår. Desværre er kursreguleringerne 340 mio. kr. mindre end i samme periode sidste år, hvilket for 52 mio. kr. vedkommende skyldes førtidsindfrielse af et ansvarligt lån. Dansk økonomi har i været svagere end forventet, hvorfor nedskrivninger på udlån mv. stiger i 2. kvartal. Det er dog tilfredsstillende, at nedskrivninger på udlån mv. i viser et fald på knap 40% eller 370 mio. kr. i forhold til samme periode i. Med en solvensprocent på 16,0 og en kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kapital) på 12,8 ved udgangen af første halvår er Jyske Banks kapitalforhold på et tilfredsstillende niveau. Jyske Bank har på lige fod med de største banker i Europa deltaget i den fælleseuropæiske stresstest. Jyske Bank opnåede en placering som nummer 7 af 90 deltagende banker, hvilket er samme placering som i stresstesten. Stresstestens resultat viser, at Jyske Bank har solide og fuldt ud betryggende kapitalforhold og -struktur at stå imod med, hvis tilbageslag i konjunkturerne skulle indtræffe. Endelig har Finanstilsynet været på inspektion i Jyske Bank i første halvår. Inspektionerne er afsluttet og vi er blevet bestyrket i, at bankens principper og politikker på centrale områder som kredit og solvens i al væsentlighed er i overensstemmelse med Finanstilsynets fortolkning af reglerne på de respektive områder. Rapporten er vedlagt denne selskabsmeddelelse, slutter Anders Dam. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 12/ af 22. august Side 3 af 31

4 Jyske Bank-koncernen i hovedtal Resultatopgørelse i sammendrag Indeks 11/10 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyr- og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Driftsudgifter og driftsafskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Heraf minoritetsinteressers andel Balance ultimo Udlån bankudlån repoudlån Indlån bankindlån repoindlån puljeindlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt Nøgletal Resultat før skat pr. aktie (kr.) 4,92 6,15-1,82 3,10 6,23 3,14 3,39 15,52 Periodens resultat pr. aktie (kr.) 3,59 4,55-1,36 2,23 4,80 2,36 2,57 11,71 Periodens resultat (udvandet) pr. aktie (kr.) 3,59 4,55-1,36 2,23 4,80 2,36 2,57 11,71 Basisindtjening pr. aktie (kr.) 6,30 5,35-1,70 4,60 5,04 6,45 3,50 16,44 Ultimokurs pr. aktie (kr.) Indre værdi pr. aktie (kr.) Kurs/indre værdi pr. aktie (kr.) 0,97 0,90-0,97 1,13 1,26 1,06 0,90 1,26 Gns. antal aktier i omløb (tusind stk.) Solvensprocent 16,0 14,8-16,0 16,2 15,8 15,6 14,8 15,8 Kernekapitalprocent inkl. hybrid kapital 14,5 13,0-14,5 14,4 14,1 13,9 13,0 14,1 Kernekapitalprocent ekskl. hybrid kapital 12,8 11,5-12,8 12,8 12,5 12,3 11,5 12,5 Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital 2,4 3,1-0,9 1,5 3,1 1,6 1,7 7,8 Periodens resultat i pct. af gns. egenkapital 1,7 2,3-0,6 1,1 2,4 1,2 1,3 5,9 Indtjening pr. omkostningskrone 1,1 1,1-1,1 1,1 1,3 1,1 1,2 1,2 Renterisiko (%) 1,7 0,3-1,7 2,4 1,5-0,1 0,3 1,5 Valutarisiko (%) 0,2 0,2-0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Akkumuleret nedskrivningsprocent 2,9 3,2-2,9 2,9 3,3 3,4 3,2 3,3 Periodens nedskrivningsprocent 0,5 0,8-0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 1,4 Antal heltidsmedarbejdere ultimo perioden Nøgletallene er baseret på Finanstilsynets definitioner og vejledning. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 12/ af 22. august Side 4 af 31

5 Samlet resultat Koncernen opnåede et resultat før skat på 318 mio. kr. Beregnet skat udgør 84 mio. kr., og resultat efter skat udgør herefter 234 mio. kr. Resultat før skat forrenter primoegenkapitalen med 4,8% p.a. Ekskl. bidrag til Bankpakke 1 og Garantifonden forrentes primoegenkapitalen med 8,6% p.a. mod 10,0% p.a. i første halvår. Periodens resultat før skat Indeks 11/10 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyr- og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Bruttoindtjening Driftsudgifter og afskrivninger Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før Bankpakke 1 og Garantifonden Bankpakke 1 og Garantifonden Resultat før skat Basisindtjening Basisindtjening, som repræsenterer koncernens indtjening på kunderelaterede forretninger, udgør 407 mio. kr. mod 346 mio. kr. i samme periode i. Netto renteindtægter under basisindtjening udgør mio. kr., og niveauet for fastholdes dermed. Netto gebyrindtægter og andre driftsindtægter viser en stigning på 4,9% til 839 mio. kr. mod 800 mio. kr. i tilsvarende periode i. Totalkredit og DLR har foretaget modregninger i afregnet formidlingsprovision i forbindelse med Jyske Banks formidling af realkreditlån på henholdsvis 10,5 mio. kr. og 17 mio. kr. i. Kursreguleringer udgør 8 mio. kr. og er dermed på et markant lavere niveau end i tilsvarende periode i. Kursreguleringer på valuta og obligationer er negativt påvirket af uroen på de finansielle markeder. I er kursreguleringer desuden påvirket af, at Jyske Bank har førtidsindfriet ansvarlig lånekapital i form af et 7% obligationslån med nominel værdi på 25 mio. EUR og med kontraktuel udløb i Førtidsindfrielsen af lånet og af tilhørende renteafdækningsforretning udløser et kurstab under basisindtjening på 52 mio. kr. i. Førtidsindfrielsen giver isoleret set en rentebesparelse på 6,5 mio. kr. om året eller 65 mio. kr. over den oprindelig forventede løbetid. Driftsudgifter og -afskrivninger udgør mio. kr. mod mio. kr. i tilsvarende periode i. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 12/ af 22. august Side 5 af 31

6 Nedskrivninger på udlån mv. Periodens samlede nedskrivninger på udlån mv. udgør 620 mio. kr. og er dermed lavere end i tilsvarende periode i. Udlån og garantier samt nedskrivninger på udlån mv. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Udlån og garantier Nedskrivnings- og hensættelsessaldo ¹4.408 ¹ ¹4.408 Individuelle nedskrivninger mv ¹3.814 ¹ ¹3.814 Gruppevise nedskrivninger mv Nedskrivnings- og hensættelsessaldo i procent af udlån og garantier 2,9% 2,9% 3,3% 3,4% 3,2% 3,3% Periodens nedskrivninger på udlån mv Periodens tab ¹Heraf er 524 mio. kr. vedrørende Bankpakke 1. 2 Heraf er 530 mio. kr. vedrørende Bankpakke 1. Koncernens nedskrivnings- og hensættelsessaldo udgør mio. kr. mod mio. kr. ultimo. Saldoen udgør 2,9% af udlån og garantier mod 3,3% ultimo. Porteføljen af individuelle vurderede udlån med objektiv indikation på værdiforringelse (ekskl. fuldt nedskrevet) er i forhold til ultimo faldet med 0,6 mia. kr. til 7,7 mia. kr., og nedskrivningsandelen herpå er 37% mod 35% ultimo. Jyske Bank A/S Udlån og garantier Nedskrivnings og hensættelsessaldo Periodens nedskrivninger på udlån mv. Periodens tab Udlån og garantier samt nedskrivninger på udlån mv. Ultimo Ultimo Offentlige myndigheder Landbrug, jagt, skovbrug, fiskeri Industri og råstofudvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restaurant Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv Erhverv, individuelt vurderede i alt Erhverv, gruppevise nedskrivninger Private, individuelt vurderede Private, gruppevise nedskrivninger I alt ¹Heraf er 524 mio. kr. vedrørende Bankpakke 1. 2 Udlån og garantier vedrørende gruppevise nedskrivninger udgør mio. kr. pr. ultimo juni. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 12/ af 22. august Side 6 af 31

7 Udlån og garantier samt nedskrivnings- og hensættelsessaldoen i Jyske Bank A/S fordeles på brancher som vist i ovenstående tabel. Nedskrivnings- og hensættelsessaldo i procent af udlån og garantier er størst i henholdsvis landbrug mv. samt fast ejendom. Koncernen har to engagementer større end 10% af basiskapitalen. Samlet set udgør disse 25,7% af basiskapitalen mod 32,5% ultimo. Der er tale om engagementer med de to største finanskoncerner i Danmark. Koncernen har syv engagementer mellem 5% og 7,5% og tre engagementer mellem 7,5% og 10% af basiskapitalen. Beholdningsindtjening Beholdningsindtjeningen udgør 167 mio. kr. mod 279 mio. kr. i tilsvarende periode i. Beholdningsindtjeningen er påvirket af det lave renteniveau og uroen på de finansielle markeder. Der har set over de seneste fem år været en gennemsnitlig indtjening pr. halvår på 116 mio. kr. efter finansieringsomkostninger. Markedsrisiko Den samlede Value-at-Risk på rente-, valuta og aktierisiko udgjorde 23 mio. kr. (opgjort med 1 dags horisont og 99% sandsynlighed) mod 12 mio. kr. ultimo. Renterisikoen er Jyske Banks væsentligste markedsrisiko og er domineret af eksponeringer i danske og udenlandske realkreditobligationer samt særlige dækkede obligationer med kort og mellemlang løbetid. % 0,4 Udvikling i Value-at-Risk i procent af egenkapital 0,3 0,2 0,1 0, Total Renter Valuta Aktier Koncernens portefølje af obligationer under Hold-til-udløb udgør 12,6 mia. kr. mod 12,4 mia. kr. ultimo. Den er fortsat domineret af kreditsikre værdipapirer. Ved udgangen af første halvår er markedsværdien 40 mio. kr. højere end den regnskabsmæssige værdi mod 96 mio. kr. ultimo. Bankpakke 1 og Garantifonden Jyske Bank deltog i Bankpakke 1 og er lovmæssigt omfattet af Garantifonden, og Jyske Bank er således forpligtet til at betale og garantere for sin forholdsmæssige andel af omkostningerne i forbindelse med garantiordningen. Jyske Bank har udgiftsført 256 mio. kr. i første halvår for Bankpakke 1 og Garantifonden mod 227 mio. kr. i samme periode i. Jyske Bank har i udgiftsført 140 mio. kr. som Jyske Banks skønnede andel af Garantifondens refusion til Finansiel Stabilitet efter Amagerbankens afvikling. Beløbet er opgjort i henhold til Jyske Banks seneste opgjorte andel på 7,12% af sektorens indeståelse overfor Garantifonden og et forventet sektortab på mio. kr. Jyske Bank har desuden udgiftsført 6 mio. kr. i forlængelse af Amagerbankens afvikling, som dækker Jyske Banks andel af Amagerbankens restforpligtigelse overfor Finansiel Stabilitet. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 12/ af 22. august Side 7 af 31

8 Jyske Bank har ligeledes i udgiftsført 96 mio. kr., som Jyske Banks skønnede andel af Garantifondens refusion til Finansiel Stabilitet efter afviklingen af Fjordbank Mors, opgjort ud fra et forventet sektortab på mio. kr. Endelig har Jyske Bank i udgiftsført 14 mio. kr. som Jyske Banks andel af Garantifondens likviditetsbehov efter afviklingen af Capinordic Bank. Garantifondens samlede tab kan først opgøres endeligt, når de respektive konkursbo er færdigbehandlet, og der kan derfor komme reguleringer til de udgiftsførte beløb. I alt har Jyske Bank udgiftsført mio. kr. siden Roskilde Banks konkurs i efteråret Basis- og beholdningsindtjening samt Bankpakke 1 og Garantifonden Resultat før skat for fordelt på basis- og beholdningsindtjening samt Bankpakke 1 og Garantifonden præsenteres nedenfor. I alt Basisindtjening Beholdningsindtjening Bankpakke 1 og Garantifonden Basisindtjening Beholdningsindtjening Bankpakke 1 og Garantifonden Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyr- og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Bruttoindtjening Driftsudgifter og afskrivninger Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Resultat før skat I alt 2. kvartal Faldet i den indenlandske efterspørgsel, uroen i udlandet og udfordringerne i den finansielle sektor er forhold, som har påvirket resultatet for 2. kvartal negativt. Som følge af stigende finansieringsudgifter samt udgifter til Garantifonden har Jyske Bank ændret renten med op til 0,25% i 2. kvartal og 0,25% i forbindelse med Nationalbankens renteforhøjelse på 0,25% i juli. Kursreguleringer i 2. kvartal er i lighed med 1. kvartal påvirket af uroen på de finansielle markeder og heraf følgende udsving i både renteniveauer og valutakurser. Nedskrivninger på udlån mv., som i en længere periode har udvist en faldende tendens, stiger i 2. kvartal sammenlignet med de to foregående kvartaler. Udviklingen i nedskrivninger på udlån mv. viser, at det fortsat meget Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 12/ af 22. august Side 8 af 31

9 lave økonomiske aktivitetsniveau har en negativ indvirkning på en række engagementer især små og mellemstore erhvervskunder og landbrugskunder. Bankudlån stiger knap 2% i forhold til ultimo 1. kvartal, hvilket er positivt i en markedssituation, hvor efterspørgslen er meget lille. Bankindlån er på et uændret niveau. Kapitalforhold og kapitalstyring Kapitalplanlægningen for er kendetegnet ved konsolidering samt fortsat optimering af de risikovægtede poster under hensyntagen til forretningsstrategien. Koncernens egenkapital udgør 13,5 mia. kr., og basiskapitalen udgør 16,0 mia. kr., hvilket er på niveau med ultimo. Solvens og kernekapitalprocent 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Solvensprocent ¹16,0 16,2 15,8 15,6 14,8 15,8 Kernekapitalprocent inkl. hybrid kapital 14,5 14,4 14,1 13,9 13,0 14,1 Kernekapitalprocent ekskl. hybrid kapital 12,8 12,8 12,5 12,3 11,5 12,5 ¹Jyske Bank har førtidsindfriet ansvarlig lånekapital med nominel værdi på 25 mio. EUR hvilket isoleret set medfører et fald i solvensen på 0,2 procentpoint. Koncernen har opgjort et individuelt solvensbehov på 9,8% af de risikovægtede poster. Yderligere informationer om Jyske Banks kapitalforhold fremgår af Likviditetsstyring Ved udgangen af udgjorde Jyske Banks likviditetsberedskab 37,5 mia. kr. Indskudsbeviser i Nationalbanken udgjorde 3,5 mia. kr. Herudover bestod beredskabet hovedsageligt af højlikvide danske realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer. Jyske Banks likviditetsberedskab vil, i et stress scenarie hvor det forudsættes, at Jyske Bank afskæres fra refinansiering på Interbank markedet samt markedet for udstedelse af commercial paper (CP) og European Medium Term Notes (EMTN) obligationer, efter 12 måneder udgøre 7,9 mia. kr. hvilket er på niveau med ultimo 1. kvartal og. Efter 24 måneder vil beredskabet i dette stress scenarie udgøre -8 mia. kr. Mia. kr Udgangspunkt 4 måneder 8 måneder 12 måneder 24 måneder Jyske Bank har i og haft mulighed for at udstede længereløbende obligationer. Jyske Bank har gennem de seneste 15 måneder samlet udstedt obligationer for knap 9 mia. kr. (1,2 mia. EUR) på relativt attraktive prisniveauer og løbetider. Den vægtede gennemsnitlige løbetid er 4,3 år. Koncernens likviditetsreserve målt ved 152, stk. 1, nr. 2 i Lov om Finansiel Virksomhed har til stadighed ligget højt. Ved udgangen af ligger likviditetsbrøken på 23,8%, hvilket er en overdækning på 138%. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 12/ af 22. august Side 9 af 31

10 Finansiering Koncernens primære finansieringskilde er indskud fra kunder, og koncernen har en solid og veldiversificeret indlånsbase. Ultimo finansierede bankindlån 88% af bankudlån, hvilket er uændret i forhold til ultimo. Koncernens øvrige finansieringskilder er interbank markedet samt udstedelse af CP og EMTN. Koncernens aktuelle låneramme under CP-programmet er 5 mia. EUR, og lånerammen under EMTN-programmet er 8 mia. USD. Ved udgangen af udgjorde udnyttelsen af CP-programmet 15,8 mia. kr. (2,1 mia. EUR) mod 24 mia. kr. (3,2 mia. EUR) ultimo. Udestående senior obligationer under EMTN-programmet udgjorde i alt 24,5 mia. kr. (4,8 mia. USD) ultimo mod 21,9 mia. kr. (3,9 mia. USD) ultimo. Forventninger til Den negative samfundsøkonomiske udvikling i, den aktuelle uro på de finansielle markeder, udfordringerne i den finansielle sektor i Danmark, uroen omkring lande i eurozonen samt dårlige økonomiske nøgletal fra USA viser, at den finansielle og økonomiske krise endnu ikke er afsluttet, og disse forhold vanskeliggør forudsigelser om udviklingen i bruttoindtjening og dermed basisindtjeningen, hvorfor Jyske Bank fortsat afstår herfra. Det er forventningen, at Jyske Bank fortsat vil øge både kundeantal og markedsandele i den resterende del af. EU-stresstest Jyske Bank har deltaget i den fælleseuropæiske stresstest koordineret af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA). Formålet med stresstesten, som udføres på tværs af 90 banker, har været at vurdere den europæiske banksektors modstandskraft i forhold til en negativ økonomisk udvikling i og Jyske Bank opnåede en 7. plads, og EU-stresstesten bekræfter Jyske Banks solide kapitalforhold og -struktur. I det negative økonomiske scenarie vil den egentlige kernekapitalprocent stige til 12,8% ultimo 2012 mod 12,1% ultimo. Stresstesten anvender til analyseformål et minimumskriterie på 5,0% i den egentlige kernekapitalprocent, svarende til en egentlig kernekapital for Jyske Bank på 5,6 mia. kr. ultimo Jyske Bank har ultimo 2012 en egentlig kernekapital på 14,2 mia. kr. i det mest negative økonomiske scenarie, svarende til en overskydende kernekapital på 8,6 mia. kr. i forhold til minimumskriteriet. Redegørelse fra Finanstilsynet Finanstilsynets har i 2. kvartal gennemført inspektion af Jyske Bank på områderne små og mellemstore erhvervskunder samt IRB-modeller. Konklusionen af kreditinspektionen er, at kvaliteten af Jyske Banks skriftlige beslutningsgrundlag generelt er tilfredsstillende, og Finanstilsynet finder ikke anledning til at kræve ændring af det samlede niveau for nedskrivninger på udlån mv. Konklusionen af inspektionen vedrørende IRB-modeller er, at Jyske Banks IRB-modeller virker tilfredsstillende. Finanstilsynet har på baggrund af inspektionen ingen bemærkninger til det opgjorte solvensbehov på 9,8% pr.. Finanstilsynets redegørelse er i sin helhed vedlagt som supplerende oplysning. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 12/ af 22. august Side 10 af 31

11 Øvrig information Årsrapporten samt Risiko- og kapitalstyring indeholder informationer om Jyske Banks interne risiko- og kapitalstyring samt regulatoriske forhold, herunder en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer som Jyske Bank kan påvirkes af. For yderligere information henvises til Her findes øvrige finansiel information og interview med Anders Dam. Kontaktpersoner er Anders Dam ( ) og Birger Krøgh Nielsen ( ). Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 12/ af 22. august Side 11 af 31

12 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt delårsrapporten for perioden 1. januar for Jyske Bank A/S. Delårsregnskabet for koncernen aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU, og delårsregnskabet for moderselskabet aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Delårsrapporten udarbejdes herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Delårsrapporten har ikke været genstand for revision eller review. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet for koncernen og moderselskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 1. januar. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen giver en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og koncernens og moderselskabets finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet kan påvirkes af. Silkeborg, den 22. august DIREKTIONEN ANDERS DAM Ordførende JØRGEN CHRISTENSEN NIELS ERIK JAKOBSEN LEIF F. LARSEN /JENS BORUM Funktionsdirektør BESTYRELSEN SVEN BUHRKALL Formand JENS A. BORUP Næstformand PHILIP BARUCH KURT BRUSGAARD JOHN EGEBJERG-JOHANSEN KELD NORUP HAGGAI KUNISCH Medarbejderrepræsentant MARIANNE LILLEVANG Medarbejderrepræsentant STEEN SNEDKER Medarbejderrepræsentant Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 12/ af 22. august Side 12 af 31

13 RESULTATOPGØRELSE OG OPGØRELSE AF TOTALINDKOMST Note Jyske Bank-koncernen Jyske Bank-koncernen Jyske Bank 2. kvt. 2. kvt. 1 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Fordeles således: 10 Aktionærerne i Jyske Bank A/S Minoritetsinteresser I alt Resultat pr. aktie, kr. 3,59 4,55 1,36 2,57 Resultat pr. aktie udvandet, kr. 3,59 4,55 1,36 2,57 Opgørelse af totalindkomst Periodens resultat Anden totalindkomst: Valutakursregulering af udenlandske enheder Regnskabsmæssig sikring af udenlandske enheder Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat Periodens totalindkomst Fordeles således: Aktionærerne i Jyske Bank A/S Minoritetsinteresser I alt Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 12/ af 22. august Side 13 af 31

14 BALANCE, ULTIMO Note Jyske Bank-koncernen Jyske Bank 31. dec. 31. dec. AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Obligationer til amortiseret kostpris Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt heraf investeringsejendomme heraf domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner o.l Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Valutaomregningsreserve Reserve efter indre værdis metode Overført overskud Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Passiver i alt Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 12/ af 22. august Side 14 af 31

15 EGENKAPITALOPGØRELSE Jyske Bank-koncernen Opskriv- Valutaom- Total Aktie- ningshen- læggelser reserve overskud I alt interesser kapital regnings- Overført Minoritets- egen- kapital Egenkapital 1. januar Periodens resultat Anden totalindkomst: Valutakursregulering af udenlandske enheder Regnskabsmæssig sikring af udenlandske enheder Skat af regnskabsmæssig sikring Anden totalindkomst efter skat Periodens totalindkomst Køb af egne aktier Salg af egne aktier Regulering af minoritetsinteresser Transaktioner med aktionærer Egenkapital Egenkapital 1. januar Periodens resultat Anden totalindkomst: Valutakursregulering af udenlandske enheder Regnskabsmæssig sikring af udenlandske enheder Skat af regnskabsmæssig sikring Anden totalindkomst efter skat Periodens totalindkomst Køb af egne aktier Salg af egne aktier Regulering af minoritetsinteresser Transaktioner med aktionærer Egenkapital Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 12/ af 22. august Side 15 af 31

16 EGENKAPITALOPGØRELSE Jyske Bank Opskriv- Valutaom- Reserve efter indre Aktie- ningshen- læggelser reserve metode overskud I alt regnings- værdis Overført kapital Egenkapital 1. januar Periodens resultat Anden totalindkomst: Valutakursregulering af udenlandske enheder Regnskabsmæssig sikring af udenlandske enheder Skat af regnskabsmæssig sikring Anden totalindkomst efter skat Periodens totalindkomst Køb af egne aktier Salg af egne aktier Regulering af minoritetsinteresser Transaktioner med aktionærer Egenkapital Egenkapital 1. januar Periodens resultat Anden totalindkomst: Valutakursregulering af udenlandske enheder Regnskabsmæssig sikring af udenlandske enheder Skat af regnskabsmæssig sikring Anden totalindkomst efter skat Periodens totalindkomst Køb af egne aktier Salg af egne aktier Regulering af minoritetsinteresser Transaktioner med aktionærer Egenkapital Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 12/ af 22. august Side 16 af 31

17 SOLVENSOPGØRELSE OG KAPITALKRAV Jyske Bank-koncernen 31. dec. Egenkapital Heraf opskrivningshenlæggelser Heraf valutaomregningsreserve Kernekapital Immaterielle aktiver Udskudte skatteaktiver Medregnet hybrid kernekapital Forskel mellem forventet tab og regnskabsmæssige nedskrivninger Øvrige fradrag Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter fradrag Medregnet efterstillede kapitalindskud og opskrivningshenlæggelser Forskel mellem forventet tab og regnskabsmæssige nedskrivninger Øvrige fradrag Supplerende kapital efter fradrag Basiskapital efter fradrag Risikovægtede poster med kreditrisiko mv Risikovægtede poster med markedsrisiko Risikovægtede poster med operationel risiko Risikovægtede poster i alt Kapitalkrav fra søjle I Kapitalkrav fra overgangsregler Kapitalkrav i alt Solvensprocent 16,0 15,8 14,8 Kernekapitalprocent inkl. hybrid kernekapital 14,5 14,1 13,0 Kernekapitalprocent ekskl. hybrid kernekapital 12,8 12,5 11,5 Solvens- og kernekapitalprocent er fra 2008 opgjort efter CRD (Basel II). Pr. udgør risikovægtede poster efter Basel I mio. kr. for Jyske Bank-koncernen. Det medfører et kapitalkrav efter overgangsreglerne på 80% af kapitalkravet på 8% af de risikovægtede poster svarende til mio. kr. for Jyske Bank-koncernen. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 12/ af 22. august Side 17 af 31

18 PENGESTRØMSOPGØRELSE I SAMMENDRAG Jyske Bank-koncernen Periodens resultat Regulering for ikke-likvide driftsposter og ændring i driftskapitalen Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle aktiver Køb af immaterielle aktiver -1-2 Pengestrømme fra investeringsaktivitet Køb af egne aktier Salg af egne aktier Optagelse og indfrielse af efterstillede kapitalindskud Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Likvider primo Likvider ultimo Likvider ultimo omfatter: Kassebeholdning mv Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Likvider ultimo Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 12/ af 22. august Side 18 af 31

19 NOTER Note Jyske Bank-koncernen Jyske Bank 1 Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt Heraf Valutakontrakter Rentekontrakter Øvrige I alt Heraf udgør renteindtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Renteudgifter Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Andet I alt Heraf udgør renteudgifter af ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 12/ af 22. august Side 19 af 31

20 NOTER Note Jyske Bank-koncernen Jyske Bank 4 Kursreguleringer Obligationer Aktier mv Valuta Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter samt andre afledte finansielle instrumenter Aktiver tilknyttet puljeordninger Indlån i puljeordninger Øvrige aktiver Udstedte obligationer Øvrige forpligtelser I alt Andre driftsindtægter Drift af fast ejendom Fortjeneste ved salg af ejendomme og driftsmidler Øvrige ordinære indtægter I alt Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 12/ af 22. august Side 20 af 31

21 NOTER Note Jyske Bank-koncernen Jyske Bank 6 Udgifter til personale og administration Personaleudgifter Lønninger mv Pensioner Udgifter til social sikring I alt Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab Direktion Bestyrelse Repræsentantskab I alt Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Øvrige administrationsudgifter It-udgifter Husleje, lys og varme mv Porto, telefon mv Øvrige administrationsudgifter I alt Heltidsmedarbejdere, gns. antal Jyske Bank A/S's Pensionstilskudsfond yder pensionstilskud til nuværende og tidligere medlemmer i direktionen i Jyske Bank A/S og deres efterladte. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 12/ af 22. august Side 21 af 31

22 NOTER Note Jyske Bank-koncernen Jyske Bank 7 Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier Nedskrivnings- og hensættelsessaldo primo Nedskrivninger/hensættelser i perioden Tabsbogført dækket af nedskrivninger/hensættelser Renteregulering og valutakursændring Nedskrivnings- og hensættelsessaldo ultimo Nedskrivninger på udlån Hensættelser på garantier Nedskrivnings- og hensættelsessaldo ultimo Nedskrivninger/hensættelser i perioden Tabsbogført ej dækket af nedskrivninger/hensættelser Indgået på tidligere afskrevne fordringer Nettopåvirkning indregnet i resultatopgørelsen Individuelle nedskrivninger på udlån primo Nedskrivninger i perioden Tabsbogført dækket af nedskrivninger Renteregulering og valutakursændring Individuelle nedskrivninger på udlån ultimo Individuelle hensættelser på garantier primo Hensættelser i perioden Tabsbogført dækket af hensættelser Individuelle hensættelser på garantier ultimo Gruppevise nedskrivninger på udlån primo Nedskrivninger i perioden Renteregulering Gruppevise nedskrivninger på udlån ultimo Gruppevise hensættelser på garantier primo Hensættelser i perioden Gruppevise hensættelser på garantier ultimo Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder I alt Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 12/ af 22. august Side 22 af 31

23 NOTER Note Jyske Bank-koncernen Jyske Bank 9 Effektiv skatteprocent Selskabsskatteprocent i Danmark 25,0 25,0 25,0 25,0 Ikke-skattepligtige indtægter og ikke-fradragsberettigede udgifter mv. 1,4 0,6-0,3-2,6 I alt 26,4 25,6 24,7 22,4 10 Resultat pr. aktie Periodens resultat Minoritetsinteressers andel -2-1 Aktionærerne i Jyske Bank A/S`s andel Gennemsnitligt antal aktier Gennemsnitligt antal egne aktier Gennemsnitligt antal aktier i omløb Antal udestående aktier i omløb, ultimo Resultat pr. aktie (EPS) kr. 3,59 4,55 Resultat pr. aktie udvandet (EPS-D) kr. 3,59 4,55 Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 12/ af 22. august Side 23 af 31

24 NOTER Note Jyske Bank-koncernen Jyske Bank 31. dec. 31. dec. 11 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt Andre aktiver Positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter mv Tilgodehavende renter og provision Øvrige aktiver I alt Indlån På anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud Særlige indlånsformer I alt Andre passiver Modpost til negative obligationsbeholdninger ifm. repo-/reverseforretninger Negativ værdi af afledte finansielle instrumenter mv Skyldige renter og provision Øvrige passiver I alt Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 12/ af 22. august Side 24 af 31

25 NOTER Note Jyske Bank-koncernen Jyske Bank 31. dec. 31. dec. 15 Efterstillede kapitalindskud Supplerende kapital: 6,73% Obligationslån EUR 15 mio ,00% Obligationslån EUR 25 mio Var.% Obligationslån EUR 10 mio ,65% Obligationslån EUR 10 mio ,67% Obligationslån EUR 10 mio Var.% Obligationslån EUR 146,4 mio * Hybrid kernekapital: Var.% Obligationslån EUR 120,5 mio. Uendelig Var.% Obligationslån EUR 100 mio. Uendelig Efterstillede kapitalindskud, nominelt Sikring af renterisiko til dagsværdi I alt Efterstillede kapitalindskud, som medregnes ved opgørelsen af basiskapitalen * Kan førtidsindfries , ellers stiger kuponrenten med 1,5 procentpoint p.a. 16 Eventualforpligtelser Eventualforpligtelser Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige eventualforpligtelser I alt Andre forpligtende aftaler Uigenkaldelige kredittilsagn Øvrige I alt Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 12/ af 22. august Side 25 af 31

26 NOTER Note 16 Eventualforpligtelser, fortsat Totalkredit-lån formidlet af Jyske Bank er fra 2007 omfattet af en aftalt modregningsret i fremtidige løbende provisioner, som Totalkredit kan gøre gældende i tilfælde af tabskonstatering på de formidlede lån. Jyske Bank forventer ikke, at denne modregning får væsentlig indvirkning på Jyske Banks finansielle stilling. Som følge af de forretningsmæssige aktiviteter er Jyske Bank part i forskellige retssager og tvister. Jyske Bank vurderer risikoen i hvert enkelt tilfælde, og nødvendige hensættelser bogføres under hensættelser til forpligtelser. Jyske Bank forventer ikke, at sådanne tvister får væsentlig indvirkning på Jyske Banks finansielle stilling. Foreningen af investorer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer har fremsendt stævning til Jyske Bank. Stævningen indeholder bl.a. en påstand om, at Jyske Bank har ydet mangelfuld og vildledende rådgivning i forbindelse med salget af investeringsbeviserne i Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer. Jyske Bank forventer ikke, at forholdet får væsentlig indvirkning på Jyske Banks finansielle stilling. Eventuelle individuelle søgsmål mod Jyske Bank i relation til bankens generelle håndtering af rådgivningen i forbindelse med salget af andele i Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer vurderes løbende. Jyske Bank forventer ikke, at forholdet får væsentlig indvirkning på Jyske Banks finansielle stilling. Jyske Bank 31. dec. Sikkerhedsstillelse Jyske Bank har deponeret obligationer hos nationalbanker og clearingscentraler mv. i forbindelse med clearing og afvikling af fonds- og valutatermins-forretninger, med en samlet kursværdi på Aktionærer Nykredit, København har senest meddelt Jyske Bank en ejerandel på 7,19% af aktiekapitalen. Baillie Gifford & Co. Ltd., Edinburgh har senest meddelt Jyske Bank, at de varetager forvaltning af 5,06% af aktiekapitalen. 18 Nærtstående parter Jyske Bank er bankforbindelse for en række af de nærtstående parter. Transaktioner med nærtstående parter er foretaget på markedsmæssige vilkår. I har der ikke været usædvanlige transaktioner med nærtstående parter. Der henvises til Jyske Banks årsrapport for en nærmere beskrivelse af transaktioner med nærtstående parter. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 12/ af 22. august Side 26 af 31

27 NOTER Note Bankaktiviteter Handel og Investering Bankpakke 1 og Garantifonden Øvrige Jyske Bankkoncernen 19 Segmentregnskab Jyske Bank-koncernen Bruttoindtjening Omkostninger Resultat før nedskrivninger på udlån mv Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele Resultat før skat Interne indtjeningsallokeringer Indlån Udlån Garantier Obligationer og aktier Aktiver i alt Bruttoindtjening Omkostninger Resultat før nedskrivninger på udlån mv Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele Resultat før skat Interne indtjeningsallokeringer Indlån Udlån Garantier Obligationer og aktier Aktiver i alt Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 12/ af 22. august Side 27 af 31

28 NOTER Note 19 Segmentregnskab Jyske Bank-koncernen, fortsat Jyske Bank driver primært virksomhed under det fælles brand "Jyske". Koncernen er organiseret i en række forretningsområder og stabsenheder af hensyn til forskelle i produkter og tjenesteydelser samt lovgivningsmæssige rammer. Den interne ledelsesrapportering omfatter følgende segmenter: Bankaktiviteter Bankaktiviteter omfatter personlig rådgivning i forbindelse med finansielle løsninger, herunder leasing- og finansieringsaktiviteter. Bankaktiviteter er primært rettet mod danske privatkunder og erhvervskunder, offentlige institutioner samt leasingkunder. Handel og Investering Handels- og investeringsaktiviteterne er rettet mod danske og internationale investorer og omfatter investeringsrådgivning og kapitalforvaltning, herunder handel med renteprodukter, valuta, obligationer, aktier, råvarer og derivater. Den strategiske balanceog risikostyring samt forretningsomfang med koncernens største erhvervskunder indgår også heri. Endelig omfatter Handel og Investering private banking-aktiviteter rettet mod udenlandske kunder, herunder de udenlandske enheder i Gibraltar, Schweiz, Holland og Frankrig. Bankpakke 1 og Garantifonden Bankpakke 1 og Garantifonden præsenteres som et selvstændigt driftssegment til trods for, at der ikke er tale om et egentlig forretningsområde i Jyske Bank. I den interne ledelsesrapportering er der fokus på omkostningerne til Bankpakke 1 og Garantifonden, og det er ledelsens ønske at vurdere øvrige segmenter eksklusiv omkostningerne til Bankpakke 1 og Garantifonden. Øvrige områder Omfatter en række hjemstedsenheder, herunder it-udvikling, forretningsudvikling, kommunikation og marketing, ejendomme, økonomi- og risikostyring samt øvrige stabsfunktioner og mindre datterselskaber. Øvrige omfatter endvidere regnskabsmæssige elimineringer. Intern allokering Interne transaktioner er baseret på markedsvilkår og serviceydelser allokeres efter aftalt forbrug og i henhold til kalkulerede enhedspriser i overensstemmelse med reglerne om Transfer Pricing. Likviditet afregnes via intern mellemregning, som følger pengemarkedsrenten og korrigeres løbende. Aktiver og forpligtelser præsenteres i de segmenter, som modtager økonomiske fordele, eller hvor økonomiske fordele vil fragå segmentet. 20 Anvendt regnskabspraksis Generelt Delårsrapporten for perioden 1. januar for Jyske Bank A/S er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU for så vidt angår delårsregnskabet for koncernen og lov om finansiel virksomhed for så vidt angår delårsregnskabet for moderselskabet. Delårsrapporten er herudover aflagt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten, som indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. På tidspunktet for offentliggørelse af denne delårsrapport er en række nye eller ændrede regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag endnu ikke trådt i kraft og derfor ikke indarbejdet i nærværende delårsrapport. Ingen af disse regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag forventes at få væsentlig indflydelse på koncernens fremtidige regnskabsaflæggelse. Regnskabsmæssige skøn Målingen af visse aktiver og forpligtelser kræver ledelsesmæssige skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages blandt andet ved opgørelse af nedskrivninger på værdiforringede udlån, dagsværdier af unoterede finansielle instrumenter samt hensatte forpligtelser, jf. nærmere redegørelse i årsrapporten. De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer er forsvarlige, men som i sagens natur er usikre. Endvidere er koncernen underlagt risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater vil afvige fra disse skøn. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 12/ af 22. august Side 28 af 31

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal 2011

Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal 2011 Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 15/ af 24. oktober Side 1 af 29 Delårsrapport 1.-3. kvartal Ledelsesberetning Sammendrag 3 Ledelsen udtaler 3 Jyske Bank-koncernen

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Jyske Bank Årsregnskabsmeddelelse 2010

Jyske Bank Årsregnskabsmeddelelse 2010 Jyske Bank Årsregnskabsmeddelelse 2010 Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 2/2011 af 22. februar 2011 Side 1 af 16 Årsregnskabsmeddelelse Beretning Sammendrag 3 Ledelsen udtaler 3 Jyske Bank-koncernen i

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal 2012

Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal 2012 Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 11/ af 7. maj Side 1 af 29 Delårsrapport 1. kvartal Ledelsesberetning Sammendrag 3 Ledelsen udtaler 3 Jyske Bank-koncernen i hovedtal

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

25.10.2010. Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2010

25.10.2010. Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2010 25.10.2010 Kvartalsrapport 1. 3. kvartal 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010 Side 1 af 29 Jyske Bank 1.-3. kvartal 2010 Indholdsfortegnelse Sammendrag 3 Jyske Bank-koncernen 4 Jyske Bank-koncernen i 7

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal 2013

Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal 2013 Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 1. maj Side 1 af 30 Delårsrapport 1. kvartal Ledelsesberetning Sammendrag 3 Ledelsen udtaler 3 Jyske Bank-koncernen i hovedtal

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

- BASISINDTJENING FØR NEDSKRIVNINGER PÅ REKORDNIVEAU OG OPJUSTERES.

- BASISINDTJENING FØR NEDSKRIVNINGER PÅ REKORDNIVEAU OG OPJUSTERES. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 20 01 Telefax 89 89 19 99 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 24.07.2007 Jyske Bank-koncernens halvårsrapport for 1. halvår 2007

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Selskabsmeddelelse. 21. februar Årsregnskabsmeddelelse 2016 SAMMENDRAG

Selskabsmeddelelse. 21. februar Årsregnskabsmeddelelse 2016 SAMMENDRAG Selskabsmeddelelse Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. 17616617 Årsregnskabsmeddelelse 21. februar 2017 SAMMENDRAG

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1. halvår 2012

Jyske Bank Delårsrapport 1. halvår 2012 Jyske Bank Delårsrapport Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 13/ af 21. august Side 1 af 28 Delårsrapport Ledelsesberetning Sammendrag 3 Ledelsen udtaler 3 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 4 Samlet resultat

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

25.08.2009. Halvårsrapport. 1. halvår 2009

25.08.2009. Halvårsrapport. 1. halvår 2009 25.08.2009 Halvårsrapport 1. halvår 2009 Selskabsmeddelelse nr. 12/2009 1/28 Jyske Bank 1. halvår 2009 Indholdsfortegnelse Sammendrag 3 Hovedtal Jyske Bank-koncernen 4 Beretning - Samlet resultat 6 - Basisindtjening

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal 2014

Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal 2014 Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 13/ af 30. april Side 1 af 33 Delårsrapport 1. kvartal Ledelsesberetning Sammendrag 3 Ledelsen udtaler 3 Jyske Bank-koncernen i hovedtal

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2011 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere