Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013"

Transkript

1 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø Matr. nr Udenbys Klædebo Kvarter

2 INDHOLD Denne mappe indeholder oplysninger, som du bør være bekendt med som beboer i A/B Fiskedammen. Vær opmærksom på, at ikke alle regler og bestemmelser er omtalt. Er der særlige oplysninger, som du savner, er du velkommen til at henvende dig til Bestyrelsen. Se i øvrigt også andelsboligforeningens Vedtægter, bilag A. Du kan altid finde den nyeste version af mappen på foreningens hjemmeside, Når mappen opdateres, vil dette blive meddelt i førstkommende nyhedsbrev. INDHOLD... 1 KONTAKT INFORMATION... 3 Bestyrelsen... 3 Administrator... 3 Vicevært... 3 Udvalg... 3 Internet... 3 TV... 3 Hjemmeside... 3 LEJLIGHEDER... 4 Reparationer og vedligeholdelse... 4 Byggearbejder... 4 Brusekabiner, vaskemaskiner og opvaskemaskiner... 5 Emhætter og tørretumbler... 5 Husorden... 5 Fremleje... 5 SALG AF LEJLIGHED... 6 Salgsmappen... 6 Salgsaftale... 6 Vurdering... 6 Forbedringer... 6 Misligholdelse... 7 Løsøre... 7 Afskrivning... 7 Fortrydelsesret... 7 Venteliste... 7 LOFTER, TRAPPER OG KÆLDRE... 7 Loftrum og tørrelofter... 7 Trapper... 7 Kældre... 7 GÅRD, SKRALD, SKURE OG ALTANER... 8 Gård... 8 Storskrald... 8 Cykelskure... 8 Altaner... 8 VASKERI... 9 Betaling... 9 Reservation af vasketider... 9 Tørring af tøj... 9 BAGHUS OG FESTLOKALE Bad Festlokale INFORMATION OG ARRANGEMENTER Nyhedsbreve

3 Generalforsamling Fester og andre arrangementer Arbejdsdage Bilag A: VEDTÆGTER Bilag B: BESLUTNINGSPROTOKOLAT Bilag C: INTERN FLYTNING Bilag D: SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER Bilag E: REGLER FOR LEJE AF BAGHUS

4 KONTAKT INFORMATION Bestyrelsen Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og varetager den daglige ledelse af foreningen. Udover at udføre generalforsamlingens beslutninger er opgaverne overholdelse og opdatering af foreningens 10-års vedligeholdelsesplan, varetagelse af foreningens kreditforeningslån, kontakt til foreningens administrator, entreprenører, etc. Bestyrelsen består når fuldt besat af en formand, en næstformand, to ordinære bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Ud af disse udpeger Bestyrelsen selv en sekretær og en kasserer. Bemærk at suppleanterne pga. arbejdsbyrden deltager i bestyrelsesarbejdet på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens aktuelle sammensætning kan altid findes på foreningens hjemmeside samt på opslagstavlen i opgangene. Bestyrelsen holder møde ca. 1 gang om måneden, datoen kan ligeledes findes på opslagstavlen i opgangene. Se også Vedtægter, bilag A og under Generalforsamling. Administrator Foreningens administrator er: Advokat Bonnie R. Mürsch Gothersgade 109, 1123 København K Tlf.: Vicevært Se viceværtens træffetider på tavlen i opgangen eller på hjemmesiden. Som udgangspunkt skal du altid henvende dig hos viceværten indenfor træffetiden. Ved akuttilfælde kan du kontakte viceværten telefonisk. Opdager du fejl eller mangler i ejendommen, skal du gøre viceværten opmærksom på dette. Udvalg Foreningen har flere udvalg, der varetager forskellige opgaver til fælles gavn for alle. Se opslagstavlen eller foreningens hjemmeside for detaljer om de enkelte udvalgs kontaktpersoner. P.t. har vi følgende udvalg: Gårdmiljøudvalget Gårdmiljøudvalget sørger for, at gården er hyggelig med blomster om sommeren og juletræ i december. Nye ideer og hjælpende hænder er altid velkomne. Festudvalget Arrangerer de årlige fester i foreningen, se yderligere under Information og Arrangementer. Internet Det er muligt at gå på internettet via foreningens router. Prisen er kr. 40 om måneden, som betales via huslejeopkrævningen. For tilmelding, kontakt et medlem af Bestyrelsen. TV Foreningen har også eget antenneanlæg, som har alle gratiskanalerne. Der er gratis adgang til dette via tv-stik i alle lejligheder. Alle beboere betaler et vedligeholdelsesgebyr til anlægget underordnet om de benytter det eller ej. Tilmelding er ikke nødvendig. Hjemmeside Foreningens hjemmeside vedligeholdes af Bestyrelsen. Adressen er: 3

5 Alle reparationer og udskiftninger af cisterner, hvis der konstateres vandspild. Eksempler på reparationer, som andelshaveren selv betaler Opsætning af nye el-kontakter, nye lampesteder og HPFI-relæ. Udskiftning af vandhaner og andre forandringer, der kræver nye vandrør. Udskiftning af låse og dørgreb. Vedligeholdelse af fuger i bad. LEJLIGHEDER A/B Fiskedammen består pr. april 2013 af 44 lejligheder 18 toværelses, 23 treværelses og tre fireværelses. Der er en lejelejlighed (viceværtens lejlighed) og 43 andelslejligheder Reparationer og vedligeholdelse Visse reparationsarbejder i din lejlighed betales af andelsboligforeningen. Når foreningen skal betale, skal du kontakte viceværten, der bestiller en håndværker. Når håndværkeren er færdig, skal du melde tilbage til viceværten. Det er en forudsætning for at udgifterne dækkes, at arbejdet udføres af autoriserede håndværkere, som er rekvireret af viceværten eller et medlem af Bestyrelsen. Eksempler på reparationer andelsboligforeningen betaler - Reparation af vandinstallationer helt frem til aftapningsstedet, bortset fra nye installationer som er blevet godskrevet som forbedringer. - Nye el-kabler til gamle kontakter og lampesteder og reparation af gamle lampesteder, hvis eksisterende er defekte. Reparation eller udskiftning af faldstammer, radiator, radiatorventil, toiletkumme og Ballofix-afbrydere, hvis eksisterende er defekte. Alle reparationer af vandhaner og blandingsbatterier, hvis der konstateres vandspild. Hvis reparation ikke er mulig, betales arbejdsløn ved udskiftning. I tvivlstilfælde, kontakt Viceværten eller Bestyrelsen for at få afgjort hvem der betaler hvad. Husk at gemme alle regninger, da mange forbedringer kan godskrives på andelsbeviset. Vær opmærksom på, at andelsboligforeningen er glasforsikret. Foreningen betaler dog aldrig i tilfælde af hærværk eller uautoriseret installationer. Byggearbejder Byggearbejder eller ombygninger kræver altid en byggetilladelse. Så hvis du f.eks. vil installere bad eller rive vægge ned, skal det godkendes af Bestyrelsen før byggetilladelsen søges hos Københavns kommunes Center for Byggeri. Bestyrelsen skal sammen med en beskrivelse af arbejdet have en fuldmagt til underskrivelse. Oplysninger og relevante skemaer hentes på København kommunes hjemmeside, Byggetilladelsen kan ikke søges før Bestyrelsen har underskrevet fuldmagten. Husk at byggetilladelsen skal fremvises ved senere salg, da forbedringen ellers ikke kan godskrives. Derudover skal retningslinier for indretning af badeværelser vedtaget på Generalforsamlingen september 2003 følges. Reglerne i nyeste version kan findes på foreningens hjemmeside. Du skal også altid søge om byggetilladelse hos kommunen ved: Blænding af døre Nedsænkning af loft (dvs. forskalling med gipsplader) 4

6 Brusekabiner, vaskemaskiner og opvaskemaskiner Brusekabiner, vaskemaskiner og opvaskemaskiner skal installeres af en autoriseret VVS-installatør. Bemærk yderligere at der skal der forefindes HPFI-relæ i lejligheden, samt at vaskemaskiner og opvaskemaskiner altid skal monteres i drypbakke. Husk også at du selv har ansvaret for vedligeholdelse af alle maskiner, brusekabiner og badeværelser. Emhætter og tørretumbler Emhætter og tørretumblere må ikke tilsluttes skorsten eller udluftningskanaler, hvorfor kun recirkulations-emhætter og kondenstørretumblere kan installeres. Når du fremlejer skal der oprettes en fremlejekontrakt, som du rekvirerer hos administrator. Fremlejekontrakten skal være udformet og præsenteret for Bestyrelsen senest en måned før den påtænkte fremlejeperiode påbegyndes. Bestyrelsen har ret til at afvise en fremlejer. Bemærk at det er eksklusionsgrund fra foreningen at fremleje uden en fremlejekontrakt! Husk også at du som ejer af lejligheden og andelshaver fortsat er ansvarlig for det der sker i lejligheden. Navneskilt på hoveddøren ændres ved fremleje over seks måneder. Andelshaver betaler selv for et nyt navneskilt. Husorden Der skal være ro senest kl hvor al musik skal dæmpes. Der er meget lydt i lejlighederne, så vær opmærksom på dette. Tænk også på hvor f.eks. højttalere placeres, nogle steder er mere lydt end andre og bas høres ekstra meget gennem vægge, lofter og gulv. Holder du fest, eller udføres der længerevarende støjende arbejde, så informer beboerne til alle sider i god tid. Sæt eventuelt sedler op på opslagstavlerne i opgangene, men regn ikke med at dine naboer finder et sommerhus at bo i bare fordi du larmer. Vi skal stadig kunne være her alle sammen. Er du utilfreds med vedvarende støj fra en beboer, så kontakt vedkommende selv, før du henvender dig til Bestyrelsen. Fremleje Du kan fremleje din lejlighed når du har boet i den i et år. Lejligheden kan fremlejes et år uden begrundelse også kendt som kærestereglen og i to år med gyldig begrundelse. Gyldig begrundelse er bortrejse af midlertidig karakter, f.eks. udstationering, studierejse, værnepligt eller længere udlandsrejse. 5

7 Vurdering Alle lejligheder skal vurderes ved salg. Vurderingen foretages af en vurderingsmand, som er udpeget af Bestyrelsen. Du finder kontaktinformation på vurderingsmanden i salgsmappen. Udgiften til vurderingsmanden betales af sælger. Vurderingsmanden vurderer lejlighedens stand og værdien af eventuelle forbedringer. Forbedringer og løsøre skal så vidt muligt dokumenteres med originale kvitteringer. Ligeledes skal alle byggetilladelser fremvises. Forbedringer Vurderingsmanden tager udgangspunkt i den oprindelige anskaffelsespris og altså ikke et skøn over hvad prisen er i dag. SALG AF LEJLIGHED Du bestemmer selv, hvem du sælger din lejlighed til, dog skal køberen altid godkendes af Bestyrelsen. Når du skal sælge din lejlighed, henvender du dig til Bestyrelsen og får udleveret salgsmappen og til administrator for at få lavet en salgsaftale. Salgsmappen Salgsmappen indeholder alle de oplysninger og blanketter, som du skal bruge for at sælge din andel: Salgsproceduren Tjekliste for sælger Udtrædelsesblanket Prisoplysningsskema fra sælger til vurderingsmand Salgsproceduren er en oversigt over hvornår du skal gøre hvad og hvem de involverede parter i salgsprocessen er. Salgsaftale Andelsboligforeningens administrator udarbejder en salgsaftale, som skal godkendes af Bestyrelsen. Ved salg af lejligheden skal køberen præsenteres for og godkendes af Bestyrelsen, inden en bindende aftale kan indgås. Dette gælder også ved salg gennem brug af ejendomsmægler. Bemærk at foreningens salgsaftale altid skal bruges også ved brug af ejendomsmægler. Forbedringernes nuværende værdi beregnes som anskaffelsesprisen med fradrag for værdiforringelse på grund af alder og slitage, se eksempler i grafer på næste side under Afskrivning. Som forberedelse til vurderingen er det en god idé at udfylde prisoplysningsskemaet i salgsmappen omhyggeligt, så du får så mange af dine forbedringer godskrevet som muligt. Eget arbejde Hvis forbedringerne er udført ved eget arbejde, skal der foreligge oplysninger om materialernes pris og den tid, man har brugt til at udføre arbejdet. Værdien af eget arbejde, herunder timeforbruget, skønnes af vurderingsmanden. El, gas og VVS El, gas og VVS installationer skal altid dokumenteres og være udført af en autoriseret installatør, hvilket skal kunne dokumenteres ved faktura eller forelæggelse af El- og VVS-attester. Derudover skal der altid foreligge el og VVS attester ved salg, se salgsmappen for yderligere information. Grunden til dette er, at andelshaveren i forhold til foreningen har ansvar for lovligheden, og at foreningen igen ved dennes bestyrelse har ansvaret overfor myndighederne. Derudover er det er lovkrav at lejligheden har HFI- eller HPFI-relæ. 6

8 Misligholdelse I tilfælde af grov misligholdelse, hvor køber er nødsaget til at udføre istandsættelse, vil omkostningerne i forbindelse hermed blive fratrukket salgsprisen. Dette vurderes og værdisættes af vurderingsmanden. Løsøre Løsøre vurderes efter samme principper som forbedringer. Det skal understreges, at køber aldrig er forpligtet til at overtage løsøre, bortset fra inventar der er særligt tilpasset til lejligheden. Afskrivning Foreningen følger Andelsboligforeningens Fællesrepræsentations (ABF) anvisninger. Afskrivninger foregår normal over 0, 5, 10, 20 og 30 år. Nedenstående er eksempler på afskrivning for forbedringer og løsører. Bemærk dog at disse kan ændre sig. for køb af en andel i en andelsboligforening. Sælgere, der indgår aftale efter denne dato, må derfor indstille sig på at køber kan træde tilbage fra aftalen, hvis han senest seks hverdage efter aftalens indgåelse giver skriftligt besked herom. En sådan underretning skal være kommet frem til sælger inden fristens udløb. Hvis sælger har fremsendt tilbud, der accepteres af køber, skal tiltrædelseserklæringen være kommet frem senest seks hverdage efter, at sælgers tilbud er kommet til købers kundskab. Det skal tilføjes, at køber indenfor udløbet af den nævnte frist skal betale en godtgørelse på 1% af købesummen, for at fortrydelsesretten kan påberåbes. Venteliste Foreningen har valgt ikke længere at have en venteliste. For præcise ansvisninger henvises til ABF Håndbogen, som altid kan hentes i nyeste gældende udgave på under Publikationer. Afskrivning over 5 år Typisk foldedøre i plast, knager i entré, tætningslister, persienner, stik/afbryder. Afskrivning over 10 år F.eks. glasvæv/filt og puds i loft, renoveret stuk, træloft med brandlak, tremmelofter, foldedøre i træ, låse, el-radiator i løs installation, petroleums-/gas-/olieovn, gasradiator. Afskrivning over 20 år F.eks. gipsplader direkte på pudset loft, døre udskiftet til moderne glat type, døre blændet, blændet dør genåbnet, dørindfatninger og fodpaneler udskiftet, hoved- /køkkendør brandsikret, brystninger isoleret, el-installation omlagt, HPFI-relæ, natur, ekstra stik, el installation i loft, gulvvarme, termostatventiler. Fortrydelsesret Pr. 1. januar 1996 er der ved lov indført en fortrydelsesret for købere af fast ejendom, og denne bestemmelse gælder også 7

9 Husk at døren til loftet altid skal holdes lukket af brandhensyn som påbudt af brandmyndighederne. Trapper Viceværten vasker hovedtrapperne ugentligt og bagtrapperne månedligt. Man skal altid selv feje op efter sig på trappen efter nedbæring af f.eks. juletræ, byggeaffald og andre aktiviteter, der efterlader snavs på trappen. Såfremt du undlader at gøre rent efter dig, vil der blive gjort rent på din regning. LOFTER, TRAPPER OG KÆLDRE Loftrum og tørrelofter På lofterne er fælles tørrelofter. Derudover har hver lejlighed et loftrum til opbevaringsformål, som den enkelte andelshaver kan vælge at aflåse. Loftrummet skal altid ryddes ved fraflytning. Al opbevaring på loftet skal ske i dit eget loftrum og er på eget ansvar. Det er en god idé at opbevare tøj og andre ting med stoffer i lufttætte beholdere, da disse ellers kan tage skade af fugt eller angribes af svamp eller lignende. Bemærk også at brandmyndighederne forbyder at genstande (cykler, barnevogne, inventar, sko, etc.) stilles på hoved- eller bagtrapper og loftgange. Dette gælder også for ophængning af ting og tøj på bagdøren! Kældre På grund af fugt må der ikke henstilles ting og sager i kældrene. Cykler der ikke bruges i en periode, kan dog sættes i kælderen under 25B. Bemærk dog at pga. fugtigheden i kældrene ruster cyklerne nemt. Cykler der opbevares i kælderen skal bære navneskilt. Husk at tjekke dit loftrum efter snefald, da sneen nemt kan fyge ind på loftet og forårsage vandskade i lejlighederne på 5. sal. Viceværten tjekker tørrelofterne, men kan ikke tjekke de enkelte loftrum, da disse er normalt er aflåste. Det er ikke tilladt at stille ting til opbevaring på tørrelofterne eller i loftgangene. Dette vil blive fjernet på andelshavers regning. Når du tørrer tøj på tørreloftet så husk at åbne de skrå vinduer, men ikke så meget at det kan regne ind eller at duerne kan komme ind. Vinduerne skal lukkes så snart det er muligt eller hvis det begynder at regne. 7

10 Malerrester og andet miljøskadeligt affald, der ikke passer i de tre specialbeholdere, skal placeres ved metalskabet til samme brug. Viceværten sørger herefter for resten. Hvis du er i tvivl om hvad du må sætte til storskrald, så spørg viceværten. Flasker, syltetøjsglas, dåser, m.m. skal i flaskecontaineren. GÅRD, SKRALD, SKURE OG ALTANER Gård I sommerhalvåret opstilles borde, stole og bænke i gården til fælles brug og afbenyttelse. Ophold i gården skal foregå under hensyntagen til husordenen. Husk at der er meget lydt i gården. Tørrestativerne er også til fri afbenyttelse, både det stationære og de mobile. Husk at vi er mange, der bruger dem, så stil dem på plads straks efter brug og hent dit tøj så snart det er tørt. Hunde og katte skal holdes i snor i gården. Porten og alle yderdørene skal altid være lukkede og aflåste. Finder du dem ulåste, så luk dem. Storskrald Storskrald skal stilles bagved plankeværket ved de almindelige skraldecontainere. Vær omhyggelig med at pakke storskrald sammen. Papkasser og andet pap skal klappes sammen og i containeren til papaffald. Byggeaffald og affald efter renovering er ikke storskrald. Du skal selv sørge for bortskaffelse eller betale for at få det hentet. Se nærmeste genbrugsstation på kommunens hjemmeside, Miljøskadeligt affald må ikke smides i almindelig affald eller til storskrald. Elektronisk affald, hård plast og metal skal i de tre mærkede specialbeholdere til samme fra Københavns Kommune. Cykelskure De aflåste cykelskure må kun benyttes til parkering af almindelige cykler. Der må ikke stå motorcykler, knallerter, ladcykler, cykelanhængere, eller lignende. Derudover må skurene heller ikke bruges til opbevaring af diverse legetøj, etc. Cykler må ikke stilles i porten, gården eller på trapperne. Har du en cykel, du ikke bruger i perioder, kan den stilles i kælderen 25B, da pladserne i cykelskurene er begrænsede, se Kældre forrige side. Altaner Altanerne må ikke benyttes til opsætning af parabolantenner, til henstilling eller opbevaring af effekter eller lignende og må heller ikke benyttes til luftning af husdyr. Der må ikke grilles på altanerne eller i det område af gården, der tilhører stuelejlighederne med altandør, da dette kan genere de øvrige beboere i opgangen. Der må på altanerne ikke opbevares varer, der kan lokke fugle og andre dyr til. Altanerne skal tilstræbes at blive holdt fri for fugle og fordring er derfor ikke tilladt. Eventuelle altankasser og krukker skal holdes tætte, så underboer ikke generes af vanding og planter skal passes. Foreningen kan kræve visne planter fjernet, således at altanerne fremtræder som et aktiv også for naboer og det fremtidige gårdmiljø. Ved udvendig montering af altankasser og lignende skal disse fastgøres forsvarligt. Det er tilladt at opsætte altansejl (afskærmende stof) på altanerne. For at 8

11 tilsikre at altanerne fremstår ens og pæne for foreningens andre beboere, skal sejlet være af en bestemt type og en af to farver. Det tilladte altansejl er fra butikken 4Seasons Design på Frederiksberg, enten i farven lys grå eller antracitgrå. Se yderligere på butikkens hjemmeside, Den øvrige husorden om adfærd i ejendommen og på fællesarealer er ligeledes også gældende for altanerne. Der må derfor ikke larmes på altanerne efter kl Vedligeholdelse af altanerne Altanerne blev opført i november/december 2011 og er leveret af firmaet MinAltan. I 2012 blev der gennemført en 1-års gennemgang af altanerne. Herefter vil altanerne bliver gennemgået hvert 5. år af den til ejendommen knyttede bygningssagkyndige, der fastsætter vedligeholdelseskrav til den enkelte altan. Andelshaveren er forpligtet til at efterkommes en anvisning fra den bygningssagkyndige inden to måneder. Er dette ikke sket, foranlediger andelsforeningen efter påkrav arbejdet udført for andelshavers regning. Den enkelte andelshaver er pålagt at følge vedligeholdelsesmanualen, som blev udleveret i forbindelse med at altanerne blev sat op. Denne kan også findes på leverandøren MinAltans hjemmeside, se under Produkter, Vedligeholdelsesvejledning. 9

12 Glemt tøj vil blive lagt i kurven under højbordet, som tømmes efter behov og afleveres til genbrug. Tørring af tøj Der er tørrestativer til tørring af tøj i gården. Tørrestativerne er til fri afbenyttelse og må kun benyttes udendørs. Der er kun et begrænset antal tørrestativer, som der er plads til i gården. Sørg derfor for at fjerne dit tøj så snart det er tørt og at stille tørrestativet på plads efter brug. VASKERI I baghusets stueetage er indrettet et vaskeri med to vaskemaskiner samt en tørretumbler. Derudover er der tørrestativer til brug i gården. Betaling Til vaskemaskinerne og tørretumbleren bruges et betalingskort med chip, som købes hos viceværten. Det er også hos viceværten du herefter fylder kortet op. Det er tilladt at stille tørrestativer i porten, men kun langs den ene side dvs. modsat den dobbelte port. Undgå at banke tørrestativet op mod væggen under ophængning af tøjet, da dette generer beboerne i stuelejlighederne. Der må ikke tørres tøj i selve vaskeriet. Derudover kan tøj tørres på tørrelofterne, se også Lofter, trapper og kældre. Kortet fyldes op ved henvendelse til viceværten i dennes træffetid eller ved at aflevere kortet i viceværtens postkasse i opgang 25. Bemærk at der må forventes op til en uges ekspeditionstid, dog senest førstkommende træffetid. Du finder viceværtens træffetider på opslagstavlen i din opgang samt på foreningens hjemmeside. Reservation af vasketider Reservation af vasketider foregår på skemaerne i vaskeriet. Hvis en reserveret vasketid ikke er benyttet 20 minutter efter dens begyndelse, ophører reservationen og enhver kan starte en vask. Ligeledes kan ikke-reserverede tider frit benyttes. Der er ikke plads til opbevaring af vasketøj, vaskepulver, m.m. i vaskeriet udenfor de reserverede vasketider. Derudover vil effekter, der henstår i vaskeriet, vil blive fjernet. 9

13 BAGHUS OG FESTLOKALE På baghusets førstesal er der indrettet bad samt et festlokale. Bad Badet kan benyttes af alle beboere. Der anvendes 2-kroner for at få varmt vand. Der er klude og skraber til rengøring af badet efter brug og det forventes at alle rengører badet hver gang efter brug. Hold badet og vaskerummet pænt og rent der er mange der bruger det! Husk også at lufte ud efter dig, men efterlad ikke vinduet åbent når du går. Hvis du opdager fejl eller mangler ved badet, så henvend dig til viceværten. Festlokale I baghuset findes desuden et festlokale med tilhørende køkken, som kan lejes af beboerne. Hertil hører borde og stole samt service til ca. 35 personer. Ved leje lægges der et depositum i kontanter. Det er en god idé at bestille festlokalet god tid i forvejen. Retningslinjerne for leje af festlokalet står i bilag E. 10

14 andelshaverne også modtage foreningens regnskab og budget. Fester og andre arrangementer Vi tradition for at afholde en juletræsfest og en sommerfest. Festudvalget arrangerer festerne. Se kontaktperson på tavlen i opgangen samt på hjemmesiden. Hjælpende hænder og idéer er altid velkomne! INFORMATION OG ARRANGEMENTER I hver opgang hænger en opslagstavle, hvor meddelelser fra Bestyrelsen til beboerne bliver slået op. Her hænger også en kalender, hvor Bestyrelsens møder, foreningens arbejdsdage og andre mærkedage er markeret. Derudover kan beboerne benytte tavlen til ophængning af information til andre beboere. Nyhedsbreve Bestyrelsen laver et nyhedsbrev ca. 3-4 gange om året med informationer om tiltag, arbejder, arrangementer, etc. Arbejdsdage De istandsættelsesopgaver, som kan klares uden håndværkere, kaster vi os over på ca. fire arbejdsdage pr. år. Udover at det er billigere at lave tingene selv, er arbejdsdagene en god måde at møde andre beboere på. Typiske opgaver kan være istandsættelse og rengøring i baghuset, oprydning i værksted, kældre og på lofter, oprydning, maling af bagdøre, rengøring og vedligehold af havemøbler og vedligehold af skure og baghus. Altid under kyndig vejledning. For deltagelse i arbejdsdagen modtages et beløb på kr. 300, samt frokost og øl/vand. Nyhedsbrevet opslås altid på opslagstavlen i opgangene. Det er derudover muligt at få tilsendt nyhedsbrevet pr. mail. For tilmelding til dette, skal du gå ind på foreningens hjemmeside og tilmelde dig under Nyhedsbrev. Generalforsamling Den årlige generalforsamling afholdes normalt i september og indkaldes altid af Bestyrelsen. Derudover kan Bestyrelsen indkalde til ekstraordinære generalforsamlinger hvis den skønner det nødvendigt. Indkaldelse til generalforsamlinger foregår altid ved direkte brev til andelshaverne. Til den årlige generalforsamling vil 11

15 Bilag A: VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Fiskedammen. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns kommune Formål 2 (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr Udenbys Klædebo Kvarter. Medlemmer 3 (3.1) Som medlem kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der bebor eller samtidig med optagelsen flytter ind i en lejlighed i foreningens ejendom, og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelt tillæg. Hvert medlem kan kun have én lejlighed, og er forpligtet til at bebo lejligheden, jfr. dog 11. (3.2) På samme vilkår kan indehaveren af forretningslokaler indtræde som medlemmer af foreningen. Indskud 4 (4.1) Indskud udgør et beløb, svarende til 3 mdrs. forhøjet husleje, således som denne er fastsat ved stiftelsen. (4.2) Indskuddet skal betales kontant, idet dog beboere, der indtræder ved stiftelsen, kan modregne depositum, forudbetaling og indestående på indvendig vedligeholdelseskonto. Den kontante udbetaling vedrørende den enkelte andelshaver kan ikke finansieres ved lån i andelsboligforeningen. (4.3) Ved optagelse af et nyt medlem efter stiftelsen skal der udover indskud indbetales et tillægsbeløb, således at indskud plus tillægsbeløb svarer til den pris, som efter 14 godkendes for andel og lejlighed. Hæftelse 5 (5.1) Medlemmerne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser foreningen vedrørende, jfr. dog stk

16 (5.2) For de lån i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stiftelsen eller efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse på en generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter medlemmerne uanset stk. 1 personligt og solidarisk, såfremt kreditor har taget forbehold herom. (5.3) Et fratrædende medlem eller hans bo hæfter for den solidariske forpligtelse efter stk. 2, indtil ny godkendt andelshaver har overtaget lejligheden eller forretningen og dermed er indtrådt i forpligtelsen. Andel 6 (6.1) Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Generalforsamlingen er kompetent til at foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til lejlighedernes lejeværdi. (6.2) Andelen i foreningens formue kan ikke gøres til genstand for arrest eller eksekution. Den kan ikke belånes, og kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelsen med reglerne i (6.3) For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet bevis. Boligaftale 7 (7.1) Foreningen opretter med hvert medlem en boligaftale, der indeholder bestemmelser om lejlighedens eller forretningslokalets brug m.v. Indtil generalforsamlingen vedtager andet, anvendes som boligaftale sædvanlig lejekontrakt med de ændringer, der følger af disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Boligafgift 8 (8.1) Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle medlemmer af generalforsamlingen, der ligeledes er kompetent til at foretage regulering af boligafgiften for de enkelte lejligheder, således at det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens størrelse kommer til at svare til lejlighedernes lejeværdi. Den fastsatte boligafgift kan ikke nedsættes uden panthavernes tilladelse. (8.2) Som almindeligt depositum indbetales beløb svarende til 3 måneders boligafgift. Andelshavere, der er indtrådt ved foreningens stiftelse, har dog ikke betalt noget depositum. Andelshavere, der er indtrådt efter stiftelsen og inden 1/ , har indbetalt 2 måneders boligafgift i depositum. Vedligeholdelse 9 (9.1) Andelshaverne har pligt til at vedligeholde lejligheden med maling, hvidtning og tapetsering samt til at foretage andre vedligeholdelsesarbejder, som efter lejeloven påhviler en lejer, eller som efter særlig generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaverne. 13

17 (9.2) Andelshaver/lejer, der misligholder sin lejlighed udvendig eller indvendig har pligt til at bringe dette i orden efter skriftlig anmodning fra bestyrelsen. Hvis dette ikke sker efter 3 uger, kan bestyrelsen sætte en håndværker på, som betales af andelshaveren selv. Hvis der er tale om grov forsømmelse af lejligheden kan andelshaveren/lejeren ekskluderes af foreningen med 3 måneders varsel, jfr. 21. Forandringer 10 (10.1) Enhver påtænkt forandring i lejligheden skal forelægges bestyrelsen til godkendelse, og i tilfælde, hvor byggetilladelsen kræves efter byggelovgivningen, skal byggetilladelse forevises, inden arbejdet iværksættes. Fremleje 11 (11.1) Enhver andelshaver kan kun fremleje eller -låne sin lejlighed med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når en andelshaver af særlige grunde midlertidigt må fraflytte sin lejlighed for en kortere periode. Bestyrelsen skal endvidere godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet. Husorden 12 (12.1) Generalforsamlingen kan til enhver tid bindende for alle medlemmer fastsætte regler for husorden, husdyrhold m.v. Overdragelse 13 (13.1) Ønsker en andelshaver at fraflytte sin lejlighed, er han berettiget til at overdrage sin andel til en anden, der bebor eller samtidig med overdragelsen flytter ind i lejligheden. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver. Pris 14 (14.1) Prisen for andel og lejlighed skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et beløb opgjort efter nedenstående retningslinier: A. Værdien af andelen i foreningens formue sættes til den pris, der er fastsat på den seneste årlige generalforsamling med tillæg af den prisstigning, som generalforsamlingen har godkendt for tiden indtil næste generalforsamling. Andelens pris og prisstigning fastsættes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i lov om andelsboligforeninger. B. Værdien af forbedringer i lejligheden ansat til anskaffelsesprisen, inkl. arbejdsløn, med fradrag af evt. værdiforringelse på grund af alder og slitage. 14

18 C. Værdien af inventar fastsættes under hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage. Bortset fra inventar, der er særligt tilpasset eller installeret i lejligheden, skal køber dog frit kunne nægte at overtage inventar. D. Såfremt lejlighedens vedligeholdelsestilstand er usædvanlig mangelfuld, kan bestyrelsen beregne et prisnedslag under hensyn hertil. (14.2) Fastsættelse af prisen for forbedringer, inventar og løsøre sker på grundlag af en opgørelse udarbejdet af den fraflyttede andelshaver. (14.3) Såfremt den fraflyttede andelshaver ikke kan acceptere den af bestyrelsen fastsatte pris for forbedringer, inventar og løsøre, samt det af bestyrelsen fastsatte nedslag for mangelfuld vedligeholdelsestilstand, vurderes disse ved syn og skøn, foretaget af en arkitekt udpeget af Andelsboligforeningens Fællesrepræsentation. Skønsmanden skal ved besigtigelsen af lejligheden indkalde både den pågældende andelshaver og bestyrelsen og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Skønsmanden fastsætter selv sit honorar, og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved skønnet skal fordeles mellem den fraflyttede andelshaver og foreningen eller eventuelt pålægges den ene part fuldt ud, idet han herved skal tage hensyn til, hvem af parterne der har fået medhold ved skønnet. Fremgangsmåde 15 (15.1) Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse. Inden aftalens indgåelse skal køber have udleveret et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, seneste årsregnskab og budget, samt en opstilling af købesummens beregning med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar. Køber skal endvidere inden for aftalens indgåelse skriftligt gøres bekendt med andelsboligforeningens bestemmelse om prisfastsættelse og om straf. (15.2) Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsesaftalen skal oprettes på en standardformular. (15.3) Overdragelsessummen skal indbetales kontant til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender udbetaler resten til den fraflyttede andelshaver. Ved afregning er foreningen berettiget til at anvende provenuet til indfrielse af et eventuelt garanteret lån, således at garantien kan frigives. Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttede andelshaver berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af varmeudgifter og lign. Såfremt afregning sker inden fraflytning, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et skønsmæssigt beløb til dækning af køberens eventuelle krav i anledning af mangler konstateret ved overtagelsen. (15.4) Snarest muligt efter køberens overtagelse af lejligheden skal denne med bestyrelsen gennemgå lejligheden for at konstatere eventuelle mangler ved lejlighedens vedligeholdelsestilstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med lejligheden. Såfremt køberen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis forlangendet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregning til sælgeren, således at beløbet først udbetales, når det ved dommer eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer. 15

19 16 (16.1) Erhververen af en bolig kan forlange, at foreningen over for et pengeinstitut giver garanti for et lån til delvis finansiering af overdragelsessummen. (16.2) Garantien kan gives for annuitetslån på højst 15 år til delvis finansiering af det beløb, der betales for andelen i foreningens formue ( 14, 1A) med fradrag af mangelfuld vedligeholdelse ( 14.1D), således at lånet højst udgør 60% af den del af det nævnte beløb, der overstiger kr (16.3) Lånets forrentning må ikke overstige pengeinstituttets sædvanlige rente på boliglån. (16.4) Såfremt et lån optages for et større beløb, end der efter stk. 2 kan garanteres for, skal garantien forstås som begrænset til en så stor del af den til enhver tid værende restgæld inkl. renter m.v., som svarer til det oprindelige garantibeløbs andel af lånets oprindelige hovedstol. Indbetaling til pengeinstituttet af beløb, der hidrører fra salg af boligen, sker til nedbringelse af den garanterede del af restgælden, selv om indbetalingen ikke sker direkte fra foreningen. (16.5) I tilfælde af, at låntager ikke betaler renter og afdrag rettidigt, skal långiver underrette foreningen skriftligt om restancen. Bestyrelsen skal i så flad sende skriftligt påkrav til låntager om berigtigelse af restancen inden en angiven frist på mindst 4 dage. Såfremt restancen berigtiges inden fristens udløb, skal långiver være forpligtet til at lade lånet blive stående som oprindeligt aftalt. Såfremt restancen ikke berigtiges inden restancens udløb, kan bestyrelsen ekskludere låntageren af foreningen og bringe hans brugsret til ophør i overensstemmelse med reglerne i 21 om eksklusion. (16.6) Garanti kan kun gyldigt gives ved anvendelse af en af foreningen godkendt standard garantierklæring. 17 (17.1) Har en andelshaver ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin lejlighed indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelse aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighed og de vilkår, overdragelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i 15. Dødsfald 18 (18.1) I tilfælde af en andelshavers død skal den pågældende ægtefælle være berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af lejligheden. (18.2) Hvis der ikke efterlades ægtefælle, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret, skal der gives fortrinsret først til andre nærtstående, som beboede lejligheden ved dødsfaldet, og dernæst til personer, der var beslægtede med den afdøde andelshaver i lige op- og nedstigende linie, samt til personer, som den afdøde andelshaver overfor bestyrelsen har anmeldt som berettiget til andel og bolig ved hans død. Erhververen skal også i disse tilfælde godkendes af bestyrelsen, ligesom pris og vilkår for overtagelsen skal godkendes. (18.3) Lejligheden skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der indtræder næstefter 3 måneders dagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forin- 16

20 den, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighed og de vilkår, som overtagelsen skal ske på, hvorefter det indkomne beløb afregnes til boet efter reglerne i 15. Samlivsophævelse 19 (19.1) Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller, ligesom ved ophævelse af samlivsforhold i øvrigt, er den af parterne, der efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse bevarer retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af lejligheden. Opsigelse 20 (20.1) Andelshaverne kan ikke opsige deres medlemskab af foreningen og brugsret til lejligheden, men kan alene udtræde efter reglerne i om overførsel af andelen. Eksklusion 21 (21.1) Såfremt et medlem ikke betaler et eventuelt resterende indskud eller kommer i restance med boligafgiften eller andre ydelser, som skal erlægges sammen med denne, eller groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, såvel som hvis et medlem optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre medlemmer, eller i forbindelse med overdragelse af andelen betinger sig en større pris end godkendt af bestyrelsen, eller såfremt et medlem gør sig skyldig i forhold svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at ophæve lejemålet, kan det pågældende medlem ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør af bestyrelsen. (21.2) Efter eksklusion bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighed, og der forholdes som bestemt i 17. Generalforsamling 22 (22.1) Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. (22.2) Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden: 1) Bestyrelsens beretning 2) Forlæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet. 3) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 4) Forslag 5) Valg til bestyrelse 6) Valg af administrator 7) Valg af revisor 17

Vedtægter. Vedtægter for A/B Fiskedammen. Revideret september A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø

Vedtægter. Vedtægter for A/B Fiskedammen. Revideret september A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø Vedtægter Vedtægter for A/B Fiskedammen Revideret september 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter Navn og hjemsted 1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS Side 1 af 15 INDHOLD INDHOLD...2 1 DOKUMENT ÆNDRINGER...4 1. NAVN OG HJEMSTED...5 2. FORMÅL...5 3 MEDLEMMER...5 4 INDSKUD...5 5 HÆFTELSE...5 6 ANDEL...6 7

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sølvgade 93. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valbyparken. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune Formål 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger.

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger. 1 Navn og Hjemsted Vedtægter for 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølager. 1.2 Foreningens hjemsted er i Hinnerup kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 (Vedtaget ved ekstra ordinær generalforsamling den 1/3 2001, erstatter vedtægter af den 20/2 1979) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 Navn, hjemsted og formål: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 6. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo---

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo--- V E D T Æ G T E R For AB Rørmosen II ---ooooo--- Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Rørmosen II. Foreningens hjemsted er i Furesø kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for. Skipper Clement

Vedtægter for. Skipper Clement Vedtægter for Andelsboligforeningen Skipper Clement Revideret den 2. april 2014 - Vedtægterne tager udgangspunkt i Boligstyrelsens Normalvedtægt for en privat andelsboligforening, 1988. Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mariaborg. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Vedtægter/31. Marts 2008 Side 2 af 14 Navn, hjemsted og formål: 1 ( 1.1 ) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Nivå Bypark I. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Solbjerg. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 - 2-1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er A/B Istedgade 87/Saxogade 86-90. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25 Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25. Foreningens hjemsted er i Århus Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Lejlighed nr. Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Indhold: Side 1 Side 2-14 Side 15-17 Side 18-19 Side 20-21 Indholdsfortegnelse Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Bilag 1a og

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte Vedtægter for Andelsboligforeningen Tølløse Bymidte Indholdsfortegnelse: 1 Foreningens navn og hjemstad 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Indskud 5 Hæftelse 6 Andel 7 Boligafgift 8 Vedligeholdelse 9 Forandringer

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R

V E D T Æ G T E R F O R Andelsboligforeningen Kertemindegade 1 / Vordingborggade 3 V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN KERTEMINDEGADE 1 / VORDINGBORGGADE 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Foreningens vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

Vedtægter. for. A B Rosenhaven

Vedtægter. for. A B Rosenhaven Vedtægter for A B Rosenhaven 1 Vedtægter for Andelsboligforeningen Rosenhaven Indhold: Kapitel 1 Andelsboligforeningen 3 Kapitel 2 Medlemmer 3 Kapitel 3 Overdragelse af andelen 4 Kapitel 4 Dødsfald eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 25. oktober 2010

Indholdsfortegnelse. 25. oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 - Navn, hjemsted...2 2 - Foreningens formål...2 3 - Medlemmer...2 4 - Indskud...2 5 - Hæftelse...3 6 - Andel...3 7 - Andelsbevis...3 8 - Boligaftale...3 9 - Boligafgift...3 10 - Vedligeholdelse

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Rev. 2013-04-18 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen SØTOFTEN

Vedtægter for Andelsboligforeningen SØTOFTEN 1 Vedtægter for Andelsboligforeningen SØTOFTEN 2 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er "Andelsboligforeningen Søtoften. Foreningens hjemsted er i Skanderborg Kommune. 2. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Åparken 8

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Åparken 8 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 8 Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 8. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V

Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er andelsboligforeningen Mysundegade 11-13. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune.

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstra ordinær generalforsamling den 30. maj 2015 Udsendt den 18. juni 2015 Side 1 af 7

Andelsboligforeningen Frederik Ekstra ordinær generalforsamling den 30. maj 2015 Udsendt den 18. juni 2015 Side 1 af 7 Andelsboligforeningen Frederik Referat Ekstra ordinær generalforsamling den 30. maj 2015 Udsendt den 18. juni 2015 Side 1 af 7 Referat ekstra ordinær generalforsamling i A/B Frederik Lørdag den 30. maj

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksborggade 33/Nansensgade 71. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II Vedtægterne er i overensstemmelse med: Normalvedtægt for en privat Andelsboligforening, udarbejdet af Boligstyrelsen (j.nr. BO 1.5-5-80), med tilføjelser

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LYKSBORG

VEDTÆGTER FOR A/B LYKSBORG VEDTÆGTER FOR A/B LYKSBORG 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer Foreningens navn er Andelsboligforeningen Lyksborg. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Æblehaven. 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Jættestuen

Vedtægter Andelsboligforeningen Jættestuen 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Andelsboligforeningen JÆTTESTUEN Foreningens hjemsted er i Aalborg kommune. Formål. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Boligstyrelsen har gennem nogen tid arbejdet med en revision af Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 24 af 21.1.1981 om en normalvedtægt for en privat andelsboligforening.

Læs mere

ANDELBOLIGFORENINGEN VENNEPUNKTET VEDTÆGTER

ANDELBOLIGFORENINGEN VENNEPUNKTET VEDTÆGTER Vedtægter for Andelsboligforeningen Vennepunktet Odder Vedtaget på generalforsamling 31. maj 1990 Opdateret med ændringer 16. april 1993 Ændret på generalforsamling 7. juni 1998 Ændret på generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for A/B Hannover

Vedtægter for A/B Hannover Vedtægter for A/B Hannover Side 1 af 12 Indhold: Side 1 Navn og Hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemmer 3 4 Indskud 3 5 Hæftelse 3 6 Andel 3/4 7 Boligaftale 4 8 Boligafgift 4 9 Vedligeholdelse 4 10 Forandringer

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens navn er A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

VEDTÆGTER. for. A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens navn er A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. VEDTÆGTER for A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A 2014 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54A 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III

Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III Navn, hjemsted og formål 1. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III 2. Foreningens hjemsted er Solrød Kommune 1. Foreningens formål er at eje og drive ejendommen matr. 14 dh Jersie

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ - 2 - Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kongshøj. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål 2. (2.1) Foreningens

Læs mere

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T O R V E B O 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN GLASVEJ - FREDERIKSBORGVEJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN GLASVEJ - FREDERIKSBORGVEJ VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN GLASVEJ - FREDERIKSBORGVEJ (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Glasvej - Frederiksborgvej. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KØBENHAVN OG OMEGN 302-vedtægter-ag Side 1 af

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. --------------------------------------

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. -------------------------------------- V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. -------------------------------------- Navn, formål og hjemsted. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Istedgade 66-84. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bjergbakken

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bjergbakken Vedtægter for Andelsboligforeningen Bjergbakken Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bjergbakken. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AN D E L S B O L I G F O R E N I N G E N GOLFPARKEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN 2 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Golfparken. Foreningens hjemsted

Læs mere

Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune)

Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune) Vedtægten taget fra hjemmesiden NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er AB Søndertoften. Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune) 2. Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er A/B Østre Ringvej 11-21. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende administrators hjemkommune.

Læs mere

Vedtægter for den private andelsboligforening Den Tørre Side

Vedtægter for den private andelsboligforening Den Tørre Side 1 Vedtægter for Andelsboligforeningen Den Tørre Side Vedtægter for den private andelsboligforening Den Tørre Side matr.nr. 3648, 3649 af Udenbys Klædebo Kvarter Gl. Kalkbrænderivej 38, Strandboulevarden

Læs mere

A/B Frederik. Vedtægter. Frederiksberg, den 30. maj 2015 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIK GODTHÅBSVEJ 11 A 13 C & SINDSHVILEVEJ 10

A/B Frederik. Vedtægter. Frederiksberg, den 30. maj 2015 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIK GODTHÅBSVEJ 11 A 13 C & SINDSHVILEVEJ 10 Frederiksberg, den 30. maj 2015 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIK GODTHÅBSVEJ 11 A 13 C & SINDSHVILEVEJ 10 MATR. NR. 57 aq, 57 ar og 57 as FREDERIKSBERG Foreningen er stiftet den 9. maj 1984

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009.

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandparken I. (1.2) Foreningens hjemsted er Storstrømsparken

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N J. M. THORVALD. Navn og hjemsted:

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N J. M. THORVALD. Navn og hjemsted: J. nr. 11-10308 V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N J. M. THORVALD Navn og hjemsted: 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET"

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET" Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemmer... 3 4 Indskud... 3 5 Hæftelse... 4 6 Andel... 5 7 Boligaftale... 5 8 Boligafgift... 5 9 Vedligeholdelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Helgoland Strandpark I

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Helgoland Strandpark I J.nr. 16.329 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Helgoland Strandpark I 1. Navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Helgoland Strandpark I. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER A/B Rosenåen. Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17

VEDTÆGTER A/B Rosenåen. Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17 VEDTÆGTER A/B Rosenåen Beliggende Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17 Senest revideret på ekstraordinær generalforsamling d. 28. oktober 2009 hvor 12 stk. 3 vedr. forældrekøb er tilføjet. Side 1 af

Læs mere

ARBEJDERHJEM" ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR

ARBEJDERHJEM ANDELSBOLIGFORENINGEN BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR Frederiksberg, Frederiksberg, VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG ARBEJDERHJEM" Navn eq f6fmål Andelsboligforeningensnavn er "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem".

Læs mere

VEDTÆGTER. vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2006

VEDTÆGTER. vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2006 VEDTÆGTER vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2006 Med indføjning af vedtagne ændringer ved generalforsamlingen 18. marts 2014 i 4 og ved indsættelse af valg af administrator i 16 punkt 7 vedr.

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 123-95067 BOE/ KMA 23.11.2006 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N G O D T H Å B S V E J 18 A-D/20 A-D

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N G O D T H Å B S V E J 18 A-D/20 A-D V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N G O D T H Å B S V E J 18 A-D/20 A-D 2/17 N a v n o g h j e m s t e d (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 18 A-D/20

Læs mere

1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. VEDTÆGT Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18)

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) VEDTÆGTER for ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) 2006 Vedtægter 2006 ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade7, 7A og Bissensgade 18) 1 Navn og hjemsted 1.1

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LYGTEN.

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LYGTEN. VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LYGTEN. Navn, hjemsted og formål. l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Lygten, beliggende Lygten 61-65 /Landsdommervej 1-5. Foreningens hjemsted er København.

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SMEDELUNDEN

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SMEDELUNDEN V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SMEDELUNDEN 1 Navn, hjemsted og formål: Foreningens navn er: Smedelunden Foreningens hjemsted er Holbæk kommune Foreningens mål er at erhverve, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg VEDTÆGTER for A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg Indskud udgør et beløb svarende til 7 måneders forhøjet boligafgift, således som dette

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B ROARSVEJ 5-7 (version 1)

VEDTÆGTER FOR A/B ROARSVEJ 5-7 (version 1) 16. november 2005 VEDTÆGTER FOR A/B ROARSVEJ 5-7 (version 1) 16-11-05 Vedtægter for A/B Roarsvej 5-7 Side 1 af 20 2 Indhold: 1-2 Navn, hjemsted og formål 3 Medlemmer 4-6 Indskud, hæftelse og andel 7 Boligaftale

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Veksøhuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommene

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

A/B Verahus. Vedtægter for andelsboligforeningen Verahus

A/B Verahus. Vedtægter for andelsboligforeningen Verahus A/B Verahus Vedtægter for andelsboligforeningen Verahus 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Verahus. 1.2 Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildehøjen

Andelsboligforeningen Kildehøjen Andelsboligforeningen Kildehøjen V E D T Æ G T E R Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er: Andelsboliforeningen Kildehøjen Foreningens hjemsted er: Assens Kommune. 2. Foreningens formål er, at

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

V E D T Æ G T E R for "Andelsboligforeningen Ulfbuen"

V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Ulfbuen 1.7.2011 V E D T Æ G T E R for "Andelsboligforeningen Ulfbuen" (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 12, 20, 21, 23, 30, 34

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II Vedtægter for Andelsboligforeningen Højen II 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen II. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Frederiksberg Allé 27 A-B 1820 Frederiksberg C

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Frederiksberg Allé 27 A-B 1820 Frederiksberg C Vedtægter for Andelsboligforeningen Frederiksberg Allé 27 A-B 1820 Frederiksberg C Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 22-033-00 LBC/ 070824 Version 2 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 Navn, hjemsted og formål 1 1.01. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36. 1.02. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 2.01. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FIOLSTRÆDE 34-36

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FIOLSTRÆDE 34-36 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FIOLSTRÆDE 34-36 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Fiolstræde 34-36. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Side 1 Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skovåsen. 1.2 Foreningens hjemsted er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. A/B Skibelunden

VEDTÆGTER FOR. A/B Skibelunden VEDTÆGTER FOR A/B Skibelunden 1984 1 1.1 Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN SKIBELUNDEN. Dens hjemsted er Københavns kommune. Dens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr.nr.

Læs mere

Vedtægt for Andelsboligforeningen Buddinge Park. Navn og hjemsted. Formål. Medlemmer.

Vedtægt for Andelsboligforeningen Buddinge Park. Navn og hjemsted. Formål. Medlemmer. Vedtægt for Andelsboligforeningen Buddinge Park. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Buddinge Park. Foreningens hjemsted er i Gladsaxe kommune. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. ANDELSBOLIGFORENINGEN LangsøParken

VEDTÆGTER FOR. ANDELSBOLIGFORENINGEN LangsøParken Silkeborg, den 24. april 2014 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LangsøParken Senest opdateret med ændringer fremlagt og godkendt på generalforsamlingen den 24. april 2014 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandsvej 199 A-B & 201 A-B. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LILLE ODINSHØJ

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LILLE ODINSHØJ VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LILLE ODINSHØJ Side 2 af 17 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er A/B Lille Odinshøj. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser. Foreningens navn er:

Navn, hjemsted og formål. har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser. Foreningens navn er: Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Søhustoften III

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Søhustoften III Andelsboligforeningen Søhustoften III Søhus Vedtægter for Andelsboligforeningen Søhustoften III Indholdsfortegnelse Navn, hjemsted og formål... 2 Medlemmer... 2 Indskud, hæftelse og andel... 2 Boligaftale...

Læs mere

VEDTÆGT Andelsboligforeningen Frederiksbo. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksbo. Foreningens hjemsted er København Kommune.

VEDTÆGT Andelsboligforeningen Frederiksbo. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksbo. Foreningens hjemsted er København Kommune. VEDTÆGT Andelsboligforeningen Frederiksbo Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksbo. Foreningens hjemsted er København Kommune. 2 Foreningens formål er at eje og

Læs mere

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug Vedtægter for Andelsboligforeningen i Gug Andelsboligforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er "Andelsboligforeningen ". Foreningens hjemsted er i Aalborg Kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere