Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013"

Transkript

1 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø Matr. nr Udenbys Klædebo Kvarter

2 INDHOLD Denne mappe indeholder oplysninger, som du bør være bekendt med som beboer i A/B Fiskedammen. Vær opmærksom på, at ikke alle regler og bestemmelser er omtalt. Er der særlige oplysninger, som du savner, er du velkommen til at henvende dig til Bestyrelsen. Se i øvrigt også andelsboligforeningens Vedtægter, bilag A. Du kan altid finde den nyeste version af mappen på foreningens hjemmeside, Når mappen opdateres, vil dette blive meddelt i førstkommende nyhedsbrev. INDHOLD... 1 KONTAKT INFORMATION... 3 Bestyrelsen... 3 Administrator... 3 Vicevært... 3 Udvalg... 3 Internet... 3 TV... 3 Hjemmeside... 3 LEJLIGHEDER... 4 Reparationer og vedligeholdelse... 4 Byggearbejder... 4 Brusekabiner, vaskemaskiner og opvaskemaskiner... 5 Emhætter og tørretumbler... 5 Husorden... 5 Fremleje... 5 SALG AF LEJLIGHED... 6 Salgsmappen... 6 Salgsaftale... 6 Vurdering... 6 Forbedringer... 6 Misligholdelse... 7 Løsøre... 7 Afskrivning... 7 Fortrydelsesret... 7 Venteliste... 7 LOFTER, TRAPPER OG KÆLDRE... 7 Loftrum og tørrelofter... 7 Trapper... 7 Kældre... 7 GÅRD, SKRALD, SKURE OG ALTANER... 8 Gård... 8 Storskrald... 8 Cykelskure... 8 Altaner... 8 VASKERI... 9 Betaling... 9 Reservation af vasketider... 9 Tørring af tøj... 9 BAGHUS OG FESTLOKALE Bad Festlokale INFORMATION OG ARRANGEMENTER Nyhedsbreve

3 Generalforsamling Fester og andre arrangementer Arbejdsdage Bilag A: VEDTÆGTER Bilag B: BESLUTNINGSPROTOKOLAT Bilag C: INTERN FLYTNING Bilag D: SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER Bilag E: REGLER FOR LEJE AF BAGHUS

4 KONTAKT INFORMATION Bestyrelsen Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og varetager den daglige ledelse af foreningen. Udover at udføre generalforsamlingens beslutninger er opgaverne overholdelse og opdatering af foreningens 10-års vedligeholdelsesplan, varetagelse af foreningens kreditforeningslån, kontakt til foreningens administrator, entreprenører, etc. Bestyrelsen består når fuldt besat af en formand, en næstformand, to ordinære bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Ud af disse udpeger Bestyrelsen selv en sekretær og en kasserer. Bemærk at suppleanterne pga. arbejdsbyrden deltager i bestyrelsesarbejdet på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens aktuelle sammensætning kan altid findes på foreningens hjemmeside samt på opslagstavlen i opgangene. Bestyrelsen holder møde ca. 1 gang om måneden, datoen kan ligeledes findes på opslagstavlen i opgangene. Se også Vedtægter, bilag A og under Generalforsamling. Administrator Foreningens administrator er: Advokat Bonnie R. Mürsch Gothersgade 109, 1123 København K Tlf.: Vicevært Se viceværtens træffetider på tavlen i opgangen eller på hjemmesiden. Som udgangspunkt skal du altid henvende dig hos viceværten indenfor træffetiden. Ved akuttilfælde kan du kontakte viceværten telefonisk. Opdager du fejl eller mangler i ejendommen, skal du gøre viceværten opmærksom på dette. Udvalg Foreningen har flere udvalg, der varetager forskellige opgaver til fælles gavn for alle. Se opslagstavlen eller foreningens hjemmeside for detaljer om de enkelte udvalgs kontaktpersoner. P.t. har vi følgende udvalg: Gårdmiljøudvalget Gårdmiljøudvalget sørger for, at gården er hyggelig med blomster om sommeren og juletræ i december. Nye ideer og hjælpende hænder er altid velkomne. Festudvalget Arrangerer de årlige fester i foreningen, se yderligere under Information og Arrangementer. Internet Det er muligt at gå på internettet via foreningens router. Prisen er kr. 40 om måneden, som betales via huslejeopkrævningen. For tilmelding, kontakt et medlem af Bestyrelsen. TV Foreningen har også eget antenneanlæg, som har alle gratiskanalerne. Der er gratis adgang til dette via tv-stik i alle lejligheder. Alle beboere betaler et vedligeholdelsesgebyr til anlægget underordnet om de benytter det eller ej. Tilmelding er ikke nødvendig. Hjemmeside Foreningens hjemmeside vedligeholdes af Bestyrelsen. Adressen er: 3

5 Alle reparationer og udskiftninger af cisterner, hvis der konstateres vandspild. Eksempler på reparationer, som andelshaveren selv betaler Opsætning af nye el-kontakter, nye lampesteder og HPFI-relæ. Udskiftning af vandhaner og andre forandringer, der kræver nye vandrør. Udskiftning af låse og dørgreb. Vedligeholdelse af fuger i bad. LEJLIGHEDER A/B Fiskedammen består pr. april 2013 af 44 lejligheder 18 toværelses, 23 treværelses og tre fireværelses. Der er en lejelejlighed (viceværtens lejlighed) og 43 andelslejligheder Reparationer og vedligeholdelse Visse reparationsarbejder i din lejlighed betales af andelsboligforeningen. Når foreningen skal betale, skal du kontakte viceværten, der bestiller en håndværker. Når håndværkeren er færdig, skal du melde tilbage til viceværten. Det er en forudsætning for at udgifterne dækkes, at arbejdet udføres af autoriserede håndværkere, som er rekvireret af viceværten eller et medlem af Bestyrelsen. Eksempler på reparationer andelsboligforeningen betaler - Reparation af vandinstallationer helt frem til aftapningsstedet, bortset fra nye installationer som er blevet godskrevet som forbedringer. - Nye el-kabler til gamle kontakter og lampesteder og reparation af gamle lampesteder, hvis eksisterende er defekte. Reparation eller udskiftning af faldstammer, radiator, radiatorventil, toiletkumme og Ballofix-afbrydere, hvis eksisterende er defekte. Alle reparationer af vandhaner og blandingsbatterier, hvis der konstateres vandspild. Hvis reparation ikke er mulig, betales arbejdsløn ved udskiftning. I tvivlstilfælde, kontakt Viceværten eller Bestyrelsen for at få afgjort hvem der betaler hvad. Husk at gemme alle regninger, da mange forbedringer kan godskrives på andelsbeviset. Vær opmærksom på, at andelsboligforeningen er glasforsikret. Foreningen betaler dog aldrig i tilfælde af hærværk eller uautoriseret installationer. Byggearbejder Byggearbejder eller ombygninger kræver altid en byggetilladelse. Så hvis du f.eks. vil installere bad eller rive vægge ned, skal det godkendes af Bestyrelsen før byggetilladelsen søges hos Københavns kommunes Center for Byggeri. Bestyrelsen skal sammen med en beskrivelse af arbejdet have en fuldmagt til underskrivelse. Oplysninger og relevante skemaer hentes på København kommunes hjemmeside, Byggetilladelsen kan ikke søges før Bestyrelsen har underskrevet fuldmagten. Husk at byggetilladelsen skal fremvises ved senere salg, da forbedringen ellers ikke kan godskrives. Derudover skal retningslinier for indretning af badeværelser vedtaget på Generalforsamlingen september 2003 følges. Reglerne i nyeste version kan findes på foreningens hjemmeside. Du skal også altid søge om byggetilladelse hos kommunen ved: Blænding af døre Nedsænkning af loft (dvs. forskalling med gipsplader) 4

6 Brusekabiner, vaskemaskiner og opvaskemaskiner Brusekabiner, vaskemaskiner og opvaskemaskiner skal installeres af en autoriseret VVS-installatør. Bemærk yderligere at der skal der forefindes HPFI-relæ i lejligheden, samt at vaskemaskiner og opvaskemaskiner altid skal monteres i drypbakke. Husk også at du selv har ansvaret for vedligeholdelse af alle maskiner, brusekabiner og badeværelser. Emhætter og tørretumbler Emhætter og tørretumblere må ikke tilsluttes skorsten eller udluftningskanaler, hvorfor kun recirkulations-emhætter og kondenstørretumblere kan installeres. Når du fremlejer skal der oprettes en fremlejekontrakt, som du rekvirerer hos administrator. Fremlejekontrakten skal være udformet og præsenteret for Bestyrelsen senest en måned før den påtænkte fremlejeperiode påbegyndes. Bestyrelsen har ret til at afvise en fremlejer. Bemærk at det er eksklusionsgrund fra foreningen at fremleje uden en fremlejekontrakt! Husk også at du som ejer af lejligheden og andelshaver fortsat er ansvarlig for det der sker i lejligheden. Navneskilt på hoveddøren ændres ved fremleje over seks måneder. Andelshaver betaler selv for et nyt navneskilt. Husorden Der skal være ro senest kl hvor al musik skal dæmpes. Der er meget lydt i lejlighederne, så vær opmærksom på dette. Tænk også på hvor f.eks. højttalere placeres, nogle steder er mere lydt end andre og bas høres ekstra meget gennem vægge, lofter og gulv. Holder du fest, eller udføres der længerevarende støjende arbejde, så informer beboerne til alle sider i god tid. Sæt eventuelt sedler op på opslagstavlerne i opgangene, men regn ikke med at dine naboer finder et sommerhus at bo i bare fordi du larmer. Vi skal stadig kunne være her alle sammen. Er du utilfreds med vedvarende støj fra en beboer, så kontakt vedkommende selv, før du henvender dig til Bestyrelsen. Fremleje Du kan fremleje din lejlighed når du har boet i den i et år. Lejligheden kan fremlejes et år uden begrundelse også kendt som kærestereglen og i to år med gyldig begrundelse. Gyldig begrundelse er bortrejse af midlertidig karakter, f.eks. udstationering, studierejse, værnepligt eller længere udlandsrejse. 5

7 Vurdering Alle lejligheder skal vurderes ved salg. Vurderingen foretages af en vurderingsmand, som er udpeget af Bestyrelsen. Du finder kontaktinformation på vurderingsmanden i salgsmappen. Udgiften til vurderingsmanden betales af sælger. Vurderingsmanden vurderer lejlighedens stand og værdien af eventuelle forbedringer. Forbedringer og løsøre skal så vidt muligt dokumenteres med originale kvitteringer. Ligeledes skal alle byggetilladelser fremvises. Forbedringer Vurderingsmanden tager udgangspunkt i den oprindelige anskaffelsespris og altså ikke et skøn over hvad prisen er i dag. SALG AF LEJLIGHED Du bestemmer selv, hvem du sælger din lejlighed til, dog skal køberen altid godkendes af Bestyrelsen. Når du skal sælge din lejlighed, henvender du dig til Bestyrelsen og får udleveret salgsmappen og til administrator for at få lavet en salgsaftale. Salgsmappen Salgsmappen indeholder alle de oplysninger og blanketter, som du skal bruge for at sælge din andel: Salgsproceduren Tjekliste for sælger Udtrædelsesblanket Prisoplysningsskema fra sælger til vurderingsmand Salgsproceduren er en oversigt over hvornår du skal gøre hvad og hvem de involverede parter i salgsprocessen er. Salgsaftale Andelsboligforeningens administrator udarbejder en salgsaftale, som skal godkendes af Bestyrelsen. Ved salg af lejligheden skal køberen præsenteres for og godkendes af Bestyrelsen, inden en bindende aftale kan indgås. Dette gælder også ved salg gennem brug af ejendomsmægler. Bemærk at foreningens salgsaftale altid skal bruges også ved brug af ejendomsmægler. Forbedringernes nuværende værdi beregnes som anskaffelsesprisen med fradrag for værdiforringelse på grund af alder og slitage, se eksempler i grafer på næste side under Afskrivning. Som forberedelse til vurderingen er det en god idé at udfylde prisoplysningsskemaet i salgsmappen omhyggeligt, så du får så mange af dine forbedringer godskrevet som muligt. Eget arbejde Hvis forbedringerne er udført ved eget arbejde, skal der foreligge oplysninger om materialernes pris og den tid, man har brugt til at udføre arbejdet. Værdien af eget arbejde, herunder timeforbruget, skønnes af vurderingsmanden. El, gas og VVS El, gas og VVS installationer skal altid dokumenteres og være udført af en autoriseret installatør, hvilket skal kunne dokumenteres ved faktura eller forelæggelse af El- og VVS-attester. Derudover skal der altid foreligge el og VVS attester ved salg, se salgsmappen for yderligere information. Grunden til dette er, at andelshaveren i forhold til foreningen har ansvar for lovligheden, og at foreningen igen ved dennes bestyrelse har ansvaret overfor myndighederne. Derudover er det er lovkrav at lejligheden har HFI- eller HPFI-relæ. 6

8 Misligholdelse I tilfælde af grov misligholdelse, hvor køber er nødsaget til at udføre istandsættelse, vil omkostningerne i forbindelse hermed blive fratrukket salgsprisen. Dette vurderes og værdisættes af vurderingsmanden. Løsøre Løsøre vurderes efter samme principper som forbedringer. Det skal understreges, at køber aldrig er forpligtet til at overtage løsøre, bortset fra inventar der er særligt tilpasset til lejligheden. Afskrivning Foreningen følger Andelsboligforeningens Fællesrepræsentations (ABF) anvisninger. Afskrivninger foregår normal over 0, 5, 10, 20 og 30 år. Nedenstående er eksempler på afskrivning for forbedringer og løsører. Bemærk dog at disse kan ændre sig. for køb af en andel i en andelsboligforening. Sælgere, der indgår aftale efter denne dato, må derfor indstille sig på at køber kan træde tilbage fra aftalen, hvis han senest seks hverdage efter aftalens indgåelse giver skriftligt besked herom. En sådan underretning skal være kommet frem til sælger inden fristens udløb. Hvis sælger har fremsendt tilbud, der accepteres af køber, skal tiltrædelseserklæringen være kommet frem senest seks hverdage efter, at sælgers tilbud er kommet til købers kundskab. Det skal tilføjes, at køber indenfor udløbet af den nævnte frist skal betale en godtgørelse på 1% af købesummen, for at fortrydelsesretten kan påberåbes. Venteliste Foreningen har valgt ikke længere at have en venteliste. For præcise ansvisninger henvises til ABF Håndbogen, som altid kan hentes i nyeste gældende udgave på under Publikationer. Afskrivning over 5 år Typisk foldedøre i plast, knager i entré, tætningslister, persienner, stik/afbryder. Afskrivning over 10 år F.eks. glasvæv/filt og puds i loft, renoveret stuk, træloft med brandlak, tremmelofter, foldedøre i træ, låse, el-radiator i løs installation, petroleums-/gas-/olieovn, gasradiator. Afskrivning over 20 år F.eks. gipsplader direkte på pudset loft, døre udskiftet til moderne glat type, døre blændet, blændet dør genåbnet, dørindfatninger og fodpaneler udskiftet, hoved- /køkkendør brandsikret, brystninger isoleret, el-installation omlagt, HPFI-relæ, natur, ekstra stik, el installation i loft, gulvvarme, termostatventiler. Fortrydelsesret Pr. 1. januar 1996 er der ved lov indført en fortrydelsesret for købere af fast ejendom, og denne bestemmelse gælder også 7

9 Husk at døren til loftet altid skal holdes lukket af brandhensyn som påbudt af brandmyndighederne. Trapper Viceværten vasker hovedtrapperne ugentligt og bagtrapperne månedligt. Man skal altid selv feje op efter sig på trappen efter nedbæring af f.eks. juletræ, byggeaffald og andre aktiviteter, der efterlader snavs på trappen. Såfremt du undlader at gøre rent efter dig, vil der blive gjort rent på din regning. LOFTER, TRAPPER OG KÆLDRE Loftrum og tørrelofter På lofterne er fælles tørrelofter. Derudover har hver lejlighed et loftrum til opbevaringsformål, som den enkelte andelshaver kan vælge at aflåse. Loftrummet skal altid ryddes ved fraflytning. Al opbevaring på loftet skal ske i dit eget loftrum og er på eget ansvar. Det er en god idé at opbevare tøj og andre ting med stoffer i lufttætte beholdere, da disse ellers kan tage skade af fugt eller angribes af svamp eller lignende. Bemærk også at brandmyndighederne forbyder at genstande (cykler, barnevogne, inventar, sko, etc.) stilles på hoved- eller bagtrapper og loftgange. Dette gælder også for ophængning af ting og tøj på bagdøren! Kældre På grund af fugt må der ikke henstilles ting og sager i kældrene. Cykler der ikke bruges i en periode, kan dog sættes i kælderen under 25B. Bemærk dog at pga. fugtigheden i kældrene ruster cyklerne nemt. Cykler der opbevares i kælderen skal bære navneskilt. Husk at tjekke dit loftrum efter snefald, da sneen nemt kan fyge ind på loftet og forårsage vandskade i lejlighederne på 5. sal. Viceværten tjekker tørrelofterne, men kan ikke tjekke de enkelte loftrum, da disse er normalt er aflåste. Det er ikke tilladt at stille ting til opbevaring på tørrelofterne eller i loftgangene. Dette vil blive fjernet på andelshavers regning. Når du tørrer tøj på tørreloftet så husk at åbne de skrå vinduer, men ikke så meget at det kan regne ind eller at duerne kan komme ind. Vinduerne skal lukkes så snart det er muligt eller hvis det begynder at regne. 7

10 Malerrester og andet miljøskadeligt affald, der ikke passer i de tre specialbeholdere, skal placeres ved metalskabet til samme brug. Viceværten sørger herefter for resten. Hvis du er i tvivl om hvad du må sætte til storskrald, så spørg viceværten. Flasker, syltetøjsglas, dåser, m.m. skal i flaskecontaineren. GÅRD, SKRALD, SKURE OG ALTANER Gård I sommerhalvåret opstilles borde, stole og bænke i gården til fælles brug og afbenyttelse. Ophold i gården skal foregå under hensyntagen til husordenen. Husk at der er meget lydt i gården. Tørrestativerne er også til fri afbenyttelse, både det stationære og de mobile. Husk at vi er mange, der bruger dem, så stil dem på plads straks efter brug og hent dit tøj så snart det er tørt. Hunde og katte skal holdes i snor i gården. Porten og alle yderdørene skal altid være lukkede og aflåste. Finder du dem ulåste, så luk dem. Storskrald Storskrald skal stilles bagved plankeværket ved de almindelige skraldecontainere. Vær omhyggelig med at pakke storskrald sammen. Papkasser og andet pap skal klappes sammen og i containeren til papaffald. Byggeaffald og affald efter renovering er ikke storskrald. Du skal selv sørge for bortskaffelse eller betale for at få det hentet. Se nærmeste genbrugsstation på kommunens hjemmeside, Miljøskadeligt affald må ikke smides i almindelig affald eller til storskrald. Elektronisk affald, hård plast og metal skal i de tre mærkede specialbeholdere til samme fra Københavns Kommune. Cykelskure De aflåste cykelskure må kun benyttes til parkering af almindelige cykler. Der må ikke stå motorcykler, knallerter, ladcykler, cykelanhængere, eller lignende. Derudover må skurene heller ikke bruges til opbevaring af diverse legetøj, etc. Cykler må ikke stilles i porten, gården eller på trapperne. Har du en cykel, du ikke bruger i perioder, kan den stilles i kælderen 25B, da pladserne i cykelskurene er begrænsede, se Kældre forrige side. Altaner Altanerne må ikke benyttes til opsætning af parabolantenner, til henstilling eller opbevaring af effekter eller lignende og må heller ikke benyttes til luftning af husdyr. Der må ikke grilles på altanerne eller i det område af gården, der tilhører stuelejlighederne med altandør, da dette kan genere de øvrige beboere i opgangen. Der må på altanerne ikke opbevares varer, der kan lokke fugle og andre dyr til. Altanerne skal tilstræbes at blive holdt fri for fugle og fordring er derfor ikke tilladt. Eventuelle altankasser og krukker skal holdes tætte, så underboer ikke generes af vanding og planter skal passes. Foreningen kan kræve visne planter fjernet, således at altanerne fremtræder som et aktiv også for naboer og det fremtidige gårdmiljø. Ved udvendig montering af altankasser og lignende skal disse fastgøres forsvarligt. Det er tilladt at opsætte altansejl (afskærmende stof) på altanerne. For at 8

11 tilsikre at altanerne fremstår ens og pæne for foreningens andre beboere, skal sejlet være af en bestemt type og en af to farver. Det tilladte altansejl er fra butikken 4Seasons Design på Frederiksberg, enten i farven lys grå eller antracitgrå. Se yderligere på butikkens hjemmeside, Den øvrige husorden om adfærd i ejendommen og på fællesarealer er ligeledes også gældende for altanerne. Der må derfor ikke larmes på altanerne efter kl Vedligeholdelse af altanerne Altanerne blev opført i november/december 2011 og er leveret af firmaet MinAltan. I 2012 blev der gennemført en 1-års gennemgang af altanerne. Herefter vil altanerne bliver gennemgået hvert 5. år af den til ejendommen knyttede bygningssagkyndige, der fastsætter vedligeholdelseskrav til den enkelte altan. Andelshaveren er forpligtet til at efterkommes en anvisning fra den bygningssagkyndige inden to måneder. Er dette ikke sket, foranlediger andelsforeningen efter påkrav arbejdet udført for andelshavers regning. Den enkelte andelshaver er pålagt at følge vedligeholdelsesmanualen, som blev udleveret i forbindelse med at altanerne blev sat op. Denne kan også findes på leverandøren MinAltans hjemmeside, se under Produkter, Vedligeholdelsesvejledning. 9

12 Glemt tøj vil blive lagt i kurven under højbordet, som tømmes efter behov og afleveres til genbrug. Tørring af tøj Der er tørrestativer til tørring af tøj i gården. Tørrestativerne er til fri afbenyttelse og må kun benyttes udendørs. Der er kun et begrænset antal tørrestativer, som der er plads til i gården. Sørg derfor for at fjerne dit tøj så snart det er tørt og at stille tørrestativet på plads efter brug. VASKERI I baghusets stueetage er indrettet et vaskeri med to vaskemaskiner samt en tørretumbler. Derudover er der tørrestativer til brug i gården. Betaling Til vaskemaskinerne og tørretumbleren bruges et betalingskort med chip, som købes hos viceværten. Det er også hos viceværten du herefter fylder kortet op. Det er tilladt at stille tørrestativer i porten, men kun langs den ene side dvs. modsat den dobbelte port. Undgå at banke tørrestativet op mod væggen under ophængning af tøjet, da dette generer beboerne i stuelejlighederne. Der må ikke tørres tøj i selve vaskeriet. Derudover kan tøj tørres på tørrelofterne, se også Lofter, trapper og kældre. Kortet fyldes op ved henvendelse til viceværten i dennes træffetid eller ved at aflevere kortet i viceværtens postkasse i opgang 25. Bemærk at der må forventes op til en uges ekspeditionstid, dog senest førstkommende træffetid. Du finder viceværtens træffetider på opslagstavlen i din opgang samt på foreningens hjemmeside. Reservation af vasketider Reservation af vasketider foregår på skemaerne i vaskeriet. Hvis en reserveret vasketid ikke er benyttet 20 minutter efter dens begyndelse, ophører reservationen og enhver kan starte en vask. Ligeledes kan ikke-reserverede tider frit benyttes. Der er ikke plads til opbevaring af vasketøj, vaskepulver, m.m. i vaskeriet udenfor de reserverede vasketider. Derudover vil effekter, der henstår i vaskeriet, vil blive fjernet. 9

13 BAGHUS OG FESTLOKALE På baghusets førstesal er der indrettet bad samt et festlokale. Bad Badet kan benyttes af alle beboere. Der anvendes 2-kroner for at få varmt vand. Der er klude og skraber til rengøring af badet efter brug og det forventes at alle rengører badet hver gang efter brug. Hold badet og vaskerummet pænt og rent der er mange der bruger det! Husk også at lufte ud efter dig, men efterlad ikke vinduet åbent når du går. Hvis du opdager fejl eller mangler ved badet, så henvend dig til viceværten. Festlokale I baghuset findes desuden et festlokale med tilhørende køkken, som kan lejes af beboerne. Hertil hører borde og stole samt service til ca. 35 personer. Ved leje lægges der et depositum i kontanter. Det er en god idé at bestille festlokalet god tid i forvejen. Retningslinjerne for leje af festlokalet står i bilag E. 10

14 andelshaverne også modtage foreningens regnskab og budget. Fester og andre arrangementer Vi tradition for at afholde en juletræsfest og en sommerfest. Festudvalget arrangerer festerne. Se kontaktperson på tavlen i opgangen samt på hjemmesiden. Hjælpende hænder og idéer er altid velkomne! INFORMATION OG ARRANGEMENTER I hver opgang hænger en opslagstavle, hvor meddelelser fra Bestyrelsen til beboerne bliver slået op. Her hænger også en kalender, hvor Bestyrelsens møder, foreningens arbejdsdage og andre mærkedage er markeret. Derudover kan beboerne benytte tavlen til ophængning af information til andre beboere. Nyhedsbreve Bestyrelsen laver et nyhedsbrev ca. 3-4 gange om året med informationer om tiltag, arbejder, arrangementer, etc. Arbejdsdage De istandsættelsesopgaver, som kan klares uden håndværkere, kaster vi os over på ca. fire arbejdsdage pr. år. Udover at det er billigere at lave tingene selv, er arbejdsdagene en god måde at møde andre beboere på. Typiske opgaver kan være istandsættelse og rengøring i baghuset, oprydning i værksted, kældre og på lofter, oprydning, maling af bagdøre, rengøring og vedligehold af havemøbler og vedligehold af skure og baghus. Altid under kyndig vejledning. For deltagelse i arbejdsdagen modtages et beløb på kr. 300, samt frokost og øl/vand. Nyhedsbrevet opslås altid på opslagstavlen i opgangene. Det er derudover muligt at få tilsendt nyhedsbrevet pr. mail. For tilmelding til dette, skal du gå ind på foreningens hjemmeside og tilmelde dig under Nyhedsbrev. Generalforsamling Den årlige generalforsamling afholdes normalt i september og indkaldes altid af Bestyrelsen. Derudover kan Bestyrelsen indkalde til ekstraordinære generalforsamlinger hvis den skønner det nødvendigt. Indkaldelse til generalforsamlinger foregår altid ved direkte brev til andelshaverne. Til den årlige generalforsamling vil 11

15 Bilag A: VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Fiskedammen. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns kommune Formål 2 (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr Udenbys Klædebo Kvarter. Medlemmer 3 (3.1) Som medlem kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der bebor eller samtidig med optagelsen flytter ind i en lejlighed i foreningens ejendom, og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelt tillæg. Hvert medlem kan kun have én lejlighed, og er forpligtet til at bebo lejligheden, jfr. dog 11. (3.2) På samme vilkår kan indehaveren af forretningslokaler indtræde som medlemmer af foreningen. Indskud 4 (4.1) Indskud udgør et beløb, svarende til 3 mdrs. forhøjet husleje, således som denne er fastsat ved stiftelsen. (4.2) Indskuddet skal betales kontant, idet dog beboere, der indtræder ved stiftelsen, kan modregne depositum, forudbetaling og indestående på indvendig vedligeholdelseskonto. Den kontante udbetaling vedrørende den enkelte andelshaver kan ikke finansieres ved lån i andelsboligforeningen. (4.3) Ved optagelse af et nyt medlem efter stiftelsen skal der udover indskud indbetales et tillægsbeløb, således at indskud plus tillægsbeløb svarer til den pris, som efter 14 godkendes for andel og lejlighed. Hæftelse 5 (5.1) Medlemmerne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser foreningen vedrørende, jfr. dog stk

16 (5.2) For de lån i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stiftelsen eller efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse på en generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter medlemmerne uanset stk. 1 personligt og solidarisk, såfremt kreditor har taget forbehold herom. (5.3) Et fratrædende medlem eller hans bo hæfter for den solidariske forpligtelse efter stk. 2, indtil ny godkendt andelshaver har overtaget lejligheden eller forretningen og dermed er indtrådt i forpligtelsen. Andel 6 (6.1) Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Generalforsamlingen er kompetent til at foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til lejlighedernes lejeværdi. (6.2) Andelen i foreningens formue kan ikke gøres til genstand for arrest eller eksekution. Den kan ikke belånes, og kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelsen med reglerne i (6.3) For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet bevis. Boligaftale 7 (7.1) Foreningen opretter med hvert medlem en boligaftale, der indeholder bestemmelser om lejlighedens eller forretningslokalets brug m.v. Indtil generalforsamlingen vedtager andet, anvendes som boligaftale sædvanlig lejekontrakt med de ændringer, der følger af disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Boligafgift 8 (8.1) Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle medlemmer af generalforsamlingen, der ligeledes er kompetent til at foretage regulering af boligafgiften for de enkelte lejligheder, således at det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens størrelse kommer til at svare til lejlighedernes lejeværdi. Den fastsatte boligafgift kan ikke nedsættes uden panthavernes tilladelse. (8.2) Som almindeligt depositum indbetales beløb svarende til 3 måneders boligafgift. Andelshavere, der er indtrådt ved foreningens stiftelse, har dog ikke betalt noget depositum. Andelshavere, der er indtrådt efter stiftelsen og inden 1/ , har indbetalt 2 måneders boligafgift i depositum. Vedligeholdelse 9 (9.1) Andelshaverne har pligt til at vedligeholde lejligheden med maling, hvidtning og tapetsering samt til at foretage andre vedligeholdelsesarbejder, som efter lejeloven påhviler en lejer, eller som efter særlig generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaverne. 13

17 (9.2) Andelshaver/lejer, der misligholder sin lejlighed udvendig eller indvendig har pligt til at bringe dette i orden efter skriftlig anmodning fra bestyrelsen. Hvis dette ikke sker efter 3 uger, kan bestyrelsen sætte en håndværker på, som betales af andelshaveren selv. Hvis der er tale om grov forsømmelse af lejligheden kan andelshaveren/lejeren ekskluderes af foreningen med 3 måneders varsel, jfr. 21. Forandringer 10 (10.1) Enhver påtænkt forandring i lejligheden skal forelægges bestyrelsen til godkendelse, og i tilfælde, hvor byggetilladelsen kræves efter byggelovgivningen, skal byggetilladelse forevises, inden arbejdet iværksættes. Fremleje 11 (11.1) Enhver andelshaver kan kun fremleje eller -låne sin lejlighed med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når en andelshaver af særlige grunde midlertidigt må fraflytte sin lejlighed for en kortere periode. Bestyrelsen skal endvidere godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet. Husorden 12 (12.1) Generalforsamlingen kan til enhver tid bindende for alle medlemmer fastsætte regler for husorden, husdyrhold m.v. Overdragelse 13 (13.1) Ønsker en andelshaver at fraflytte sin lejlighed, er han berettiget til at overdrage sin andel til en anden, der bebor eller samtidig med overdragelsen flytter ind i lejligheden. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver. Pris 14 (14.1) Prisen for andel og lejlighed skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et beløb opgjort efter nedenstående retningslinier: A. Værdien af andelen i foreningens formue sættes til den pris, der er fastsat på den seneste årlige generalforsamling med tillæg af den prisstigning, som generalforsamlingen har godkendt for tiden indtil næste generalforsamling. Andelens pris og prisstigning fastsættes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i lov om andelsboligforeninger. B. Værdien af forbedringer i lejligheden ansat til anskaffelsesprisen, inkl. arbejdsløn, med fradrag af evt. værdiforringelse på grund af alder og slitage. 14

18 C. Værdien af inventar fastsættes under hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage. Bortset fra inventar, der er særligt tilpasset eller installeret i lejligheden, skal køber dog frit kunne nægte at overtage inventar. D. Såfremt lejlighedens vedligeholdelsestilstand er usædvanlig mangelfuld, kan bestyrelsen beregne et prisnedslag under hensyn hertil. (14.2) Fastsættelse af prisen for forbedringer, inventar og løsøre sker på grundlag af en opgørelse udarbejdet af den fraflyttede andelshaver. (14.3) Såfremt den fraflyttede andelshaver ikke kan acceptere den af bestyrelsen fastsatte pris for forbedringer, inventar og løsøre, samt det af bestyrelsen fastsatte nedslag for mangelfuld vedligeholdelsestilstand, vurderes disse ved syn og skøn, foretaget af en arkitekt udpeget af Andelsboligforeningens Fællesrepræsentation. Skønsmanden skal ved besigtigelsen af lejligheden indkalde både den pågældende andelshaver og bestyrelsen og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Skønsmanden fastsætter selv sit honorar, og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved skønnet skal fordeles mellem den fraflyttede andelshaver og foreningen eller eventuelt pålægges den ene part fuldt ud, idet han herved skal tage hensyn til, hvem af parterne der har fået medhold ved skønnet. Fremgangsmåde 15 (15.1) Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse. Inden aftalens indgåelse skal køber have udleveret et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, seneste årsregnskab og budget, samt en opstilling af købesummens beregning med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar. Køber skal endvidere inden for aftalens indgåelse skriftligt gøres bekendt med andelsboligforeningens bestemmelse om prisfastsættelse og om straf. (15.2) Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsesaftalen skal oprettes på en standardformular. (15.3) Overdragelsessummen skal indbetales kontant til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender udbetaler resten til den fraflyttede andelshaver. Ved afregning er foreningen berettiget til at anvende provenuet til indfrielse af et eventuelt garanteret lån, således at garantien kan frigives. Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttede andelshaver berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af varmeudgifter og lign. Såfremt afregning sker inden fraflytning, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et skønsmæssigt beløb til dækning af køberens eventuelle krav i anledning af mangler konstateret ved overtagelsen. (15.4) Snarest muligt efter køberens overtagelse af lejligheden skal denne med bestyrelsen gennemgå lejligheden for at konstatere eventuelle mangler ved lejlighedens vedligeholdelsestilstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med lejligheden. Såfremt køberen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis forlangendet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregning til sælgeren, således at beløbet først udbetales, når det ved dommer eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer. 15

19 16 (16.1) Erhververen af en bolig kan forlange, at foreningen over for et pengeinstitut giver garanti for et lån til delvis finansiering af overdragelsessummen. (16.2) Garantien kan gives for annuitetslån på højst 15 år til delvis finansiering af det beløb, der betales for andelen i foreningens formue ( 14, 1A) med fradrag af mangelfuld vedligeholdelse ( 14.1D), således at lånet højst udgør 60% af den del af det nævnte beløb, der overstiger kr (16.3) Lånets forrentning må ikke overstige pengeinstituttets sædvanlige rente på boliglån. (16.4) Såfremt et lån optages for et større beløb, end der efter stk. 2 kan garanteres for, skal garantien forstås som begrænset til en så stor del af den til enhver tid værende restgæld inkl. renter m.v., som svarer til det oprindelige garantibeløbs andel af lånets oprindelige hovedstol. Indbetaling til pengeinstituttet af beløb, der hidrører fra salg af boligen, sker til nedbringelse af den garanterede del af restgælden, selv om indbetalingen ikke sker direkte fra foreningen. (16.5) I tilfælde af, at låntager ikke betaler renter og afdrag rettidigt, skal långiver underrette foreningen skriftligt om restancen. Bestyrelsen skal i så flad sende skriftligt påkrav til låntager om berigtigelse af restancen inden en angiven frist på mindst 4 dage. Såfremt restancen berigtiges inden fristens udløb, skal långiver være forpligtet til at lade lånet blive stående som oprindeligt aftalt. Såfremt restancen ikke berigtiges inden restancens udløb, kan bestyrelsen ekskludere låntageren af foreningen og bringe hans brugsret til ophør i overensstemmelse med reglerne i 21 om eksklusion. (16.6) Garanti kan kun gyldigt gives ved anvendelse af en af foreningen godkendt standard garantierklæring. 17 (17.1) Har en andelshaver ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin lejlighed indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelse aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighed og de vilkår, overdragelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i 15. Dødsfald 18 (18.1) I tilfælde af en andelshavers død skal den pågældende ægtefælle være berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af lejligheden. (18.2) Hvis der ikke efterlades ægtefælle, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret, skal der gives fortrinsret først til andre nærtstående, som beboede lejligheden ved dødsfaldet, og dernæst til personer, der var beslægtede med den afdøde andelshaver i lige op- og nedstigende linie, samt til personer, som den afdøde andelshaver overfor bestyrelsen har anmeldt som berettiget til andel og bolig ved hans død. Erhververen skal også i disse tilfælde godkendes af bestyrelsen, ligesom pris og vilkår for overtagelsen skal godkendes. (18.3) Lejligheden skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der indtræder næstefter 3 måneders dagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forin- 16

20 den, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighed og de vilkår, som overtagelsen skal ske på, hvorefter det indkomne beløb afregnes til boet efter reglerne i 15. Samlivsophævelse 19 (19.1) Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller, ligesom ved ophævelse af samlivsforhold i øvrigt, er den af parterne, der efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse bevarer retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af lejligheden. Opsigelse 20 (20.1) Andelshaverne kan ikke opsige deres medlemskab af foreningen og brugsret til lejligheden, men kan alene udtræde efter reglerne i om overførsel af andelen. Eksklusion 21 (21.1) Såfremt et medlem ikke betaler et eventuelt resterende indskud eller kommer i restance med boligafgiften eller andre ydelser, som skal erlægges sammen med denne, eller groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, såvel som hvis et medlem optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre medlemmer, eller i forbindelse med overdragelse af andelen betinger sig en større pris end godkendt af bestyrelsen, eller såfremt et medlem gør sig skyldig i forhold svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at ophæve lejemålet, kan det pågældende medlem ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør af bestyrelsen. (21.2) Efter eksklusion bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighed, og der forholdes som bestemt i 17. Generalforsamling 22 (22.1) Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. (22.2) Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden: 1) Bestyrelsens beretning 2) Forlæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet. 3) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 4) Forslag 5) Valg til bestyrelse 6) Valg af administrator 7) Valg af revisor 17

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere