Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta om energimærkning af enfamiliehuse"

Transkript

1 Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007

2 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug anvendes til opvarmning, ventilation og lys i bygninger. En række ændrede regler skal medvirke til at spare på energien i danske bygninger til gavn for privatøkonomien, miljøet og forsyningssikkerheden. Målet er at reducere energiforbruget i bygninger til opvarmning, ventilation, køling, belysning og varmt vand mv. Baggrunden for ændringerne De nye regler indføres som led i implementeringen af EU s nye bygningsdirektiv om bygningers energimæssige ydeevne. For enfamiliehuse har direktivet i Danmark givet sig udslag i en ny energimærkningsordning. en ny kedeleftersynsordning. nye tillæg til bygningsreglementet for småhuse, der stiller øgede energikrav til både nybyggeri og ved renovering. Lovgrundlaget for de nye regler om energimærkning og kedler er lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger. Du kan læse mere om den nye energimærkningsordning samt kort om kedelordningen på de følgende sider. De nye energiregler for enfamiliehuse Denne brochure handler primært om energimærkningsordningen, men for at give overblik er der her en oversigt over alle de væsentligste nye energiregler, der vedrører enfamilieshuse: Alle fritliggende enfamiliehuse over 60 m² skal energimærkes, når de sælges. Fra 1. juli 2008 skal fritliggende enfamiliehuse over 60 m² også energimærkes ved udlejning samt ved overdragelse af andel eller anpart. Række-, kæde- og dobbelthuse skal energimærkes ved salg enten enkeltvis eller som en samlet enhed. Fra 1. juli 2008 skal række-, kæde- og dobbelthuse også energimærkes ved udlejning eller ved overdragelse af andel eller anpart. Ved salg eller udlejning må energimærkningen ikke være over 5 år gammel. Energimærkninger udført efter den nye ordning har 5 års gyldighed. Energimærkninger udført efter den gamle energimærkningsordning har 3 års gyldighed fra indberetningsdatoen. Alle nye fritliggende enfamilieshuse over 60 m² skal energimærkes, inden byggeriet tages i brug. Det samme gælder række-, kæde- og dobbelthuse. Bygningsreglementet stiller skærpede krav til øget energieffektivitet i nybyggeri. Olie- og fastbrændselskedler (ikke biobrændsel) skal gennemgå et lovpligtigt regelmæssigt eftersyn hvert femte år, første gang inden 1. september Oliekedler skal renses mindst en gang om året af en teknisk ekspert. Dette gælder dog ikke de typer af kedler, som skorstensfejeren har pligt til at rense efter skorstensfejningen. Varmeanlæg med kedler, der er mere end 15 år gamle, skal have foretaget et mere omfattende engangseftersyn. Reglerne gælder alle kedler uanset brændselstype (dog ikke hvor biobrændsel er det primære brændsel). Engangseftersynet kan erstatte et regelmæssigt eftersyn og skal foretages i kedlens 16. år. Hvis kedlen er fyldt 15 år før den 1. september 2006, skal engangseftersynet foretages senest den 31. december ENERGIMÆRKNING ENFAMILIEHUSE

3 Vi skal spare på energien i danske bygninger til gavn for virksomheds- og privatøkonomien, miljøet og samfundet. 3

4 Det kan betale sig at spare på energien Danmark har i over 25 år været begunstiget af relativt stabile energipriser, men i de senere år har vi oplevet prisstigninger på fyringsolie og gas. Priserne er nu på så højt et niveau, at det er en god forretning at udføre energibesparende forbedringer på ejendommen. Efterisolering, nye termostater og nye vinduer mv. vil reducere bygningens energiforbrug til glæde for økonomien og miljøet. Gode grunde til at undgå energispild Mange danske huse bruger unødvendigt meget energi. Hvert år går det danske samfund glip af 18 milliarder kroner på grund af unødigt energiforbrug, viser tal fra DTU. Ofte kan der i den enkelte husholdning spares flere tusinde kroner om året ved at forbedre bygningen, så energiforbruget falder og her er energimærkningen et godt værktøj. end udgifterne til tilbagebetaling. Samtidig vil man opleve at få et hjem med langt større komfort, fordi energieffektivisering ofte forbedrer indeklimaet. Desuden gør energiforbedringer boligen mere attraktiv, når den skal sælges. Alt i alt er energibesparende foranstaltninger en af de bedste og mest rentable forbedringer, en boligejer kan foretage i sin bolig. Også til fordel for miljøet Boligens unødige energitab belaster ikke kun boligejerens pengepung. Det belaster også miljøet. Da boliger er en stor energisluger, er den bedste måde, man som individ kan medvirke til at reducere miljøbelastningen på, dermed at nedbringe energiforbruget i sin bolig eller skifte til en mere energirigtig energikilde. Selv hvis energirenoveringen finansieres med et lån, vil besparelsen på varmeregningen i de fleste tilfælde være langt større Udviklingen i energipriser 10 Energipriser Energipriserne er steget i de seneste år. (Energikilderne er ikke opgjort i de samme enheder, og prisniveauet kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes.) Fyringsolie, kr. pr. liter Naturgas, kr. pr. Nm³ Elektricitet, kr. pr. kwh 4 ENERGIMÆRKNING ENFAMILIEHUSE

5 Efterisolering, nye termostater og nye vinduer reducerer bygningens energiforbrug til glæde for økonomien og miljøet. 5

6 Det kan energimærkningen bruges til Energimærkningen har i første omgang til formål at hjælpe boligkøbere og lejere med at finde ud af, hvor dyr ejendommen samlet set vil være at opvarme, før der skrives under på købsaftalen eller lejeaftalen. Dernæst er det formålet med mærkningen at give både sælger og køber eller ejer og lejer et værktøj til at få overblik over, hvilke energimæssige forbedringer der er rentable at gennemføre. Ikke en del af tilstandsrapporten Energimærkningen er ikke en del af tilstandsrapporten ved bolighandel. Tilstandsrapporten der er valgfri oplyser om skader på ejendommen og har til formål at afklare bygningens fysiske tilstand. Energimærkningen som er lovpligtig vurderer derimod en ejendoms energimæssige stand, uafhængig af de tidligere beboeres vaner og livsstil. Energimærkningen baserer sig i stedet på en standardanvendelse af ejendommen og et beregnet forbrug. Energimærkningen indeholder desuden forslag til energibesparelser, der giver overblik over, hvordan boligen kan forbedres rent energimæssigt. Energimærkning af enfamiliehuse har været obligatorisk i forbindelse med køb og salg af ejendomme siden Fordele ved bolighandel Det er målet med energimærkningen at oplyse om mulighederne og omkostningerne ved at gennemføre energibesparelser allerede på købstidspunktet. Dermed kan køberen tage stilling til, om det kan betale sig med det samme at få udført de energiforbedringer, energikonsulenten foreslår i mærkningen. Det har den fordel, at forbedringerne kan lånefinansieres ved med det samme at forhøje boliglånet og dermed spare omkostninger til stiftelse af et senere lån. Gem mærkningen! Gennemfører den nye ejer ikke de energibesparende forslag med det samme, er energimærkningen god at gemme og finde frem igen senere. Især i forbindelse med lånekonverteringer, eller hvis der skal renoveres. Det skyldes, at det ofte er rentabelt at energiforbedre, når man alligevel er i gang med at renovere. En energimærkning udført efter de nye regler er gyldig i 5 år. Køber man en ejendom og sælger den igen inden for energimærkningens gyldighed, kan energimærkningen bruges igen. I disse tilfælde behøver man ikke få lavet en ny mærkning og sparer derfor udgifterne til en energikonsulent. Et simpelt regnestykke Hvor meget kan man egentlig spare på varmeregningen ved at foretage en energirigtig renovering, hvis man bor i et ældre byggeri? I 2005 gav en gennemgribende renovering af en murermestervilla fra 1927 i Køge syn for sagen. Det lykkedes nemlig Rockwool, Danfoss, Danmarks Tekniske Universitet og sekretariatet for den tidligere energimærkningsordning for små ejendomme i fællesskab at sænke energiforbruget betydeligt. Herved har husejeren kroner mere i hånden om året eller kroner netto, når forbedringen bliver finansieret med et lån. Det varierer selvfølgelig, hvor meget der kan spares. Det afhænger bl.a. af, hvilke tiltag der allerede er foretaget, hvor gammel boligen er, og hvordan den opvarmes. Ifølge Statens Byggeforskningsinstitut, som har gennemgået mere end energimærkninger på huse, er der gennemsnitligt mellem 25 og 30 procent at spare på el- og varmeregningen i almindelige danskeres huse. Det største potentiale for besparelser ligger i udskiftning af vinduer og efterisolering. 6 ENERGIMÆRKNING ENFAMILIEHUSE

7 Energikonsulenten er ekspert i energi Energimærkningen udføres af energikonsulenter for enfamiliehuse beskikket af Energistyrelsen til at gennemføre energimærkningen. Energikonsulenten gennemgår ejendommen efter helt fastlagte regler og vurderer alle de bygningsmæssige forhold og installationer, som har betydning for boligens energimæssige tilstand og ejendommens energiforbrug. Kontrol af energikonsulentens arbejde Der følges op på energikonsulenternes arbejde bl.a. ved stikprøvekontrol af energimærkningerne. Hvis kontrollen afslører, at nogle af mærkningerne ikke lever op til kravene, eller at de er forkerte eller misvisende, gribes der ind over for de konsulenter, der har lavet mærkningerne. Hvis man som bygningsejer har en formodning om fejl eller mangler ved den udførte energimærkning, bør man henvende sig til den energikonsulent, der har udført mærkningen. Klager over mærkningen kan rettes til Energistyrelsen. Oplysning om energikonsulenten Det er Energistyrelsen, der står for beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration varetages af Fællessekretariatet for Eftersynsog Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet. Der findes beskikkede energikonsulenter i hele landet. En liste over beskikkede konsulenter findes på FEM-sekretariatets hjemmeside Betaling af energikonsulenten Det er sælgeren eller udlejer af ejendommen, der har ansvaret for, at den bliver energimærket, og som betaler energikonsulenten for at udføre mærkningen. Loven fastsætter en øvre grænse for energikonsulentens honorar for energimærkning af enfamilliehuse under 300 m 2. Maksimalhonorarerne kan findes på Energistyrelsens eller FEMsekretariatets hjemmesider, og 7

8 Sådan ser energimærkningen ud Energimærkningen giver et overblik over bygningens samlede energiforbrug og mulighederne for at reducere varme-, el- og vandforbruget. Det samlede energiforbrug omfatter energiforbrug til opvarmning af bygningen og til drift af de faste bygningsinstallationer. Energimærket På forsiden af energimærkningen finder du selve energimærket. Energimærket viser på en skala fra A1, A2, B1, B2 op til G1, G2, hvor stort energiforbrug ejendommen har. A1 er det bedst opnåelige energimærke, så A2, herefter B1 osv. og G2 er det dårligst opnåelige. Skalaen kendes fra mærkningen af hårde hvidevarer, men adskiller sig ved at have to kategorier inden for hvert bogstav, altså A1, A2, B1, B2 osv. Denne skala er udviklet for at kunne dække de mange variationer i den danske bygningsmasse. Det varierer, hvor meget varme den enkelte husejer eller lejer bruger. Det afhænger bl.a. af vejret, husstandens størrelse, forbrugsvaner Postnr./by: og ønsket temperatur i boligen. Da energimærkningen udarbejdes i forbindelse med salg eller leje af en ejendom og på et tidspunkt, hvor den kommende ejer ikke er kendt, tager energikonsulenten udgangspunkt i et be regnet forbrug på basis af en standard anvendelse af ejendommen. Et beregnet forbrug giver den nye husejer et reelt billede af det typiske energiforbrug for ejendommen. Det bliver her ved muligt at bruge mærkningen til at sammenligne energiforbruget i forskellige ejendomme på samme grundlag og lade sammenligningen indgå ved en vurdering af ejendommene. Besparelser og finansiering Energimærkningen indeholder en detaljeret liste med forslag til forbedringer for henholdsvis varme, vand og el. Det er her, man helt konkret kan se, hvordan der kan spares energi i ejendommen. Mærkningen oplyser, hvor meget det erfaringsmæssigt vil koste at få udført de foreslåede forbedringer, hvor stor en besparelse der kan forventes, og det antal år, der skal bruges til at tjene investeringen hjem igen. Der er i tilbagebetalingstiden ikke taget højde for eventuelle låneomkostninger. Omkostningerne til de foreslåede forbedringer er konsulentens skøn. Da byggeomkostninger varierer meget, bør der altid indhentes tilbud og foretages en vurdering af den samlede økonomi, inden opgaven gennemføres. Konsulentens skøn er baseret på de samlede omkostninger, herunder omkostninger til både materialer, arbejdsløn, evt. projektering, byggeplads og andre følgeomkostninger. I nogen tilfælde vil forslagene kunne gennemføres billigere, hvis ejeren selv udfører arbejdet. Energimærkning SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej Storstaden BBR nr.: Energimærkning nr.: Erstatter energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: 1. juli 2006 Energikonsulent: Jens Pedersen Firma: Aktuel Energirådgivning Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres af beskikkede energikonsulenter for enfamiliehuse og er lovpligtig. Bygningsbeskrivelse Energimærkningen indeholder en beskrivelse af bygningens energimæssige egenskaber, bygningsdel for bygningsdel. I den kan man læse en statusbeskrivelse af ejendommen. Beskrivelsen giver oplysninger om isoleringen på loftet, vinduernes isoleringsevne osv. Samtidig indeholder den en uddybende beskrivelse af de prissatte besparelsesforslag. Konsulenten skal sørge for at beskrive de forudsætninger, der ligger til grund for den beregnede besparelseseffekt. Den nye energimærkning Beregnet varmeforbrug Energimærkningen indeholder Udgift en inkl. række nye elementer kr./år i forhold til den tidligere mærkning, moms bl.a.: og afgifter: Forbrug: liter olie/år Energimærkningen foretages efter en ny skala, som er velkendt kwh/år fra hårde hvidevarer. Forslag til energibesparende forbedringer er samlet i en tabel forrest i mærkningen. Det varierer, hvor meget varme den enkelte husejer bruger. Det afhænger bl.a. af vejret, husstandsstørrelse, den samlede forbrugsvaner, besparelse ved og ønsket at gennem- tempe- Mærkningen beregner føre de rentable besparelsesforslag. ratur i boligen. Derfor har energikonsulenten beregnet hvor stort normalforbruget er i denne Bygningsgennemgangen beskriver bygningens energimæssige bolig. Beregningen baserer sig på en række faste egenskaber. forudsætninger, se afsnittet på næstsidste side. Energimærke Energikonsulent og gyldighed Lavt forbrug A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 G2 Højt forbrug A1 er det bedst opnåelige energimærke, så A2, herefter B1 osv. og G2 er det dårligste. Rentable besparelsesforslag 8 Energimærkning enfamiliehuse Her er energikonsulentens forslag til at reducere energi- og vandforbruget i boligen. Se evt. flere forslag på næste side. Forslagene nedenfor uddybes i afsnittet om bygningsgennemgangen.

9 Energimærkning SIDE 1 AF SIDE 9 1 AF SIDE 9 1 AF 9 Herved bliver det muligt for bygningsejeren at gennemføre besparelsesforslagene på det rigtige grundlag. Det er dog ikke meningen, at konsulenten skal foretage egentlig projektering. Konklusion Endelig sammenfatter energikonsulenten hovedkonklusionerne vedrørende ejendommens energiforhold og den gennemførte energimærkning. Mærkningen afsluttes med en rapport over energikonsulentens bygningsgennemgang og en række supplerende oplysninger. Energimærkning Energimærkning for følgende for følgende for følgende ejendom: ejendom: ejendom: Adresse: Adresse: Adresse: Rolighedsvej Rolighedsvej Postnr./by: Postnr./by: Storstaden 9990 Storstaden Storstaden BBR nr.: BBR nr.: BBR nr.: Energimærkning Energimærkning nr.: nr.: nr.: Erstatter Erstatter Erstatter energimærkning energimærkning nr.: nr.: nr.: Gyldigt Gyldigt 5 Gyldigt år 5 fra: år 5 fra: år fra: 1. juli juli juli 2006 Energikonsulent: Energikonsulent: Jens Jens Pedersen Jens Pedersen Pedersen Firma: Firma: Aktuel Firma: Aktuel Energirådgivning Aktuel Energirådgivning Energimærkningen Energimærkningen oplyser oplyser om oplyser ejendommens ejendommens energiforbrug energiforbrug og mulighederne og og mulighederne for at for opnå at for opnå besparelser. at opnå besparelser. Energimærkningen Energimærkningen udføres udføres af udføres beskikkede af beskikkede af beskikkede energikonsulenter energikonsulenter for enfamiliehuse for for enfamiliehuse og er og lovpligtig. er og lovpligtig. er lovpligtig. Beregnet Beregnet Beregnet varmeforbrug varmeforbrug Energimærke Energikonsulent Energimærke Energikonsulent og gyldighed og gyldighed og gyldighed Udgift Udgift inkl. Udgift inkl. inkl kr./år kr./år kr./år Lavt Lavt forbrug Lavt forbrug forbrug moms moms og moms afgifter: og afgifter: og afgifter: A1 A1 A2 A1 A2 A2 B1 Forbrug: Forbrug: Forbrug: liter olie/år liter olie/år liter olie/år C kwh/år kwh/år kwh/år D1 B1 B2 B1 B2 B2 C1 C1 C2 C2 C2 D1 D1 D2 D2 D2 E1 E1 E1 E2 E2 E2 Det varierer, Det varierer, Det hvor varierer, hvor meget hvor meget varme meget varme den varme enkelte den enkelte den husejer enkelte hus- husstandsstørrelsestandsstørrelse, bruger. ejer bruger. ejer Det bruger. afhænger Det afhænger Det afhænger bl.a. bl.a. vejret, af bl.a. vejret, hus- af vejret, hus- hus- F1 F1 F1 F2 F2 F2 forbrugsvaner, forbrugsvaner, og ønsket og ønsket og temperaturatur i boligen. ratur i boligen. Derfor i boligen. Derfor har Derfor energikonsulenten har har energikonsulenten ønsket tempe- tempe- G1 G1 G1 G2 G2 G2 G2 G2 G2 beregnet beregnet hvor beregnet hvor stort hvor stort normalforbruget stort normalforbruget er i denne er i denne er i denne Højt Højt forbrug Højt forbrug forbrug bolig. bolig. Beregningen bolig. Beregningen baserer baserer sig baserer på sig en på sig række en på række en faste række faste faste A1 er A1 det er A1 bedst det er bedst det opnåelige bedst opnåelige opnåelige energimærke, energimærke, så A2, så A2, så A2, forudsætninger, forudsætninger, se afsnittet se afsnittet se på afsnittet næstsidste på næstsidste på næstsidste side. side. side. herefter herefter B1 herefter osv. B1 og osv. B1 G2 og osv. er G2 det og er G2 dårligste. det er dårligste. det dårligste. Rentable Rentable Rentable besparelsesforslag besparelsesforslag Her Her energikonsulentens er Her er energikonsulentens forslag forslag til at forslag reducere til at reducere til at energi- reducere energi- og energi- vandforbruget og og vandforbruget i boligen. i boligen. Se i boligen. evt. Se flere evt. Se flere forslag evt. forslag flere på forslag på på næste næste side. næste side. Forslagene side. Forslagene Forslagene nedenfor nedenfor uddybes nedenfor uddybes i uddybes afsnittet i afsnittet om i afsnittet bygningsgennemgangen. om om bygningsgennemgangen. Besparelsesforslag Besparelsesforslag Årlig Årlig Årlig Årlig Årlig Årlig Skønnet Skønnet Skønnet besparelse besparelse besparelse i i besparelse i besparelse besparelse i investering i investering i investering Tilbagebetalingstid moms betalingstid Tilbage- Tilbagebetalingstid energienheder energienheder kr. inkl. kr. inkl. moms kr. moms inkl. inkl. moms inkl. moms moms inkl. 1 Efterisolering 1 1 Efterisolering på loft på af loft hanebånd på af loft hanebånd af hanebånd 300 liter 300 olie liter 300 olie liter olie og skunkrum og skunkrum og skunkrum kwh1.200 kwh kr kr kr kr kr. kr. 7 år 7 år 7 år 2 Hulmursisolering 2 2 Hulmursisolering af ydervægge af ydervægge af ydervægge 840 liter 840 olie liter 840 olie liter olie og efterisolering og og efterisolering af radiatornicher af af radiatornicher kwh3.200 kwh kr kr kr kr kr. kr. 2 år 2 år 2 år 3 Nye 3 forsatsrammer Nye 3 Nye forsatsrammer på alle på vinduer alle på vinduer alle vinduer med med lavenergiglas med lavenergiglas + tætning + tætning + af tætning af af 600 liter 600 olie liter 600 olie liter olie vinduer vinduer vinduer kwh2.400 kwh kr kr kr kr kr kr10 år10 år10 år Et eksempel på side 1 af energimærkningen. 4 Efterisolering 4 4 Efterisolering af etageadskillelse af af etageadskillelse 250 liter 250 olie liter 250 olie liter olie mod mod kælder mod kælder med kælder med indblæst med indblæst granulat indblæst granulat granulat kwh1.000 kwh kr kr kr kr kr. kr. 5 år 5 år 5 år 5 Udskiftning 5 Udskiftning 5 Udskiftning af kedel af kedel og af etablering kedel og etablering og etablering liter olie liter olie liter olie af natsænkning. af af natsænkning. 920 kwh 920 kwh el 920 kwh el el kr kr kr kr kr. kr. 5 år 5 år 5 år Energimærkningen giver en detaljeret liste over forslag til forbedringer for henholdsvis varme, vand og el. 9

10 Vigtig viden om energimærkning Energimærkning er lovpligtig Det er lovpligtigt at fremlægge en gyldig energimærkning, når et enfamiliehus over 60 m 2 skal sælges. Det er dermed sælgers pligt at sørge for, at køber inden aftale om salg indgås, har fået udleveret energimærkningen for den pågældende ejendom. Energimærkningen for enfamiliehuse omfatter desuden række-, kæde- og dobbelthuse med lodret adskillelse mellem enhederne samt stuehuse til en landbrugsejendom. Fra 1. juli 2008 skal enfamiliehuse over 60 m 2 samt række-, kæde- og dobbelthuse også energimærkes ved udlejning og ved overdragelse af andel eller anpart. Energimærkning af enfamiliehuse har været obligatorisk i forbindelse med køb og salg af ejendomme siden 1997, men med den nye lov er der sket ændringer af reglerne og energimærkningen som beskrevet i denne brochure. Købers rettigheder Køber har ret til at kræve energimærkningen udleveret. Hvis en køber af et hus ikke har fået udleveret energimærkningen, inden handlen indgås, og sælger ikke efterfølgende udleverer energimærkningen, er køber berettiget til at få energimærkningen udarbejdet på sælgers regning. Køber skal dog forinden sikre sig, at sælger er klar over, at energimærkningen ønskes udleveret. Energimærkningens gyldighed Alle energimærkninger udarbejdet efter den nye energimærkningsmetode har 5 års gyldighed. Energimærkninger udarbejdet efter den gamle metode har en gyldighed på 3 år. Gyldigheden gælder fra energimærkningens indberetningsdato. Tvivl om eller klage over energimærkningen Hvis der er spørgsmål til indholdet af energimærkningen, eller hvis der er en formodning om, at der er fejl eller mangler, skal man i første omgang henvende sig til den ansvarlige energikonsulent. Hvis der herefter stadig er grund til at klage, kan det ske ved henvendelse til Energistyrelsen. Klageskema og klagevejledning kan findes på FEM- sekretariatets hjemmeside, og på Energistyrelsens hjemmeside Vælger man at udskifte sin oliekedel til en energieffektiv kedel i stedet for en Alle offentlige ejendomme skal standardkedel, kan man spare helt op energimærkes hvert 5. år uanset ejendommens størrelse. til kr. på olieregningen. 10 ENERGIMÆRKNING ENFAMILIEHUSE

11 Kedler og varmeanlæg skal nu efterses Som led i indsatsen for at spare på energien er det ud over energimærkningen fra den 1. september 2006 lovpligtigt for husejere at få efterset oliefyrede kedler og fastbrændselskedler til kul og koks, som er over 5 år gamle. Kravene gælder dog ikke biobrændselskedler. De nævnte kedler skal gennemgå et eftersyn hvert 5. år, første gang inden den 1. september På baggrund af en teknisk eksperts gennemgang af kedlen udarbejdes en rapport. Hvis det skønnes rentabelt for husejeren, vil rapporten indeholde forslag til energibesparelser, herunder evt. en anbefaling til udskiftning af kedlen. Oliefyrede kedler skal som tidligere renses hvert år. Efter 1. september 2006 skal rensningen foretages af en godkendt teknisk ekspert. Dårlig udnyttelse af energien I gennemsnit er landets oliefyr (oliekedler) 25 år gamle. En gammel kedel brænder ofte med en årsvirkningsgrad på omkring procent. Moderne oliekedler har derimod årsvirkningsgrader på over 90 procent og lever dermed op til de nye regler i bygningsreglementet. Årsvirkningsgraden udtrykker hvor stor en del af energiindholdet i brændslet, kedlen udnytter. Det er altså i nogle tilfælde muligt at spare en tredjedel af forbruget ved at udskifte oliekedlen. Vælger man at udskifte til en energieffektiv oliekedel frem for en standardkedel, kan man spare helt op til kroner på olieregningen. Engangseftersyn af gamle varmeanlæg Desuden skal husejeren få en teknisk ekspert til at foretage et mere omfattende engangseftersyn af det samlede varmeanlæg, når kedlen er mere end 15 år uanset brændselstype (dog ikke hvor biobrændsel er det primære brændsel). Det samlede varmeanlæg omfatter ud over kedelanlægget også beholdere, rør, pumper, automatik, kanaler og radiatorer. Engangseftersynet skal foretages i kedlens 16. år. For kedler, der er fyldt 15 år, allerede før reglerne trådte i kraft den 1. september 2006, har bygningsejeren også pligt til at få foretaget engangseftersynet inden 31. december Hvem gennemfører eftersynene og rensningen? Den tekniske ekspert, der gennemfører eftersynene og kedelrensningen, er udannet og godkendt af Energistyrelsen. For kedeleftersynet hvert 5. år kan der være tale om en oliefyrsmontør evt. fra et olieselskab, en skorstensfejer eller en vvs- og gasinstallatør. For 15. års eftersynet er det en oliefyrsmontør evt. fra et olieselskab, en vvs- og gasinstallatør eller en energikonsulent, der udfører eftersynet. Godkendte tekniske eksperter kan findes på FEM-sekretariatets hjemmeside 11

12 Udgivet juli 2007 af: Energistyrelsen Amaliegade København K Tlf Fax oplag: ISBN: wwwisbn: Hvis du vil vide mere Brochuren kan bestilles i papirudgave hos Energitjenesten, tlf Yderligere oplysninger om den nye energimærkningsordning og kedeleftersynsordning kan findes på: (Energistyrelsen) (FEM-sekretariatet) Inspiration til energibesparelser Inspiration til energibesparelser kan findes på følgende hjemmesider: (om elbesparelser) (om oliekedler) (om vinduer) (om energibesparelse generelt) (om energibesparelser generelt)

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 0-77 Portugalsgade 0-2, Normandigade 0 Portugalsgade 0 2300 København S ens energimærke: Gyldig fra 30. april 203 Til

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010 Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Klimakommissionens formand 12 Situationen

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: Grib chancen for at energiforbedre På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt magasinet for andelshavere TEMA Tjen penge på miljøet POLITIK Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" ANDELSLIV På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nyt fra kredsene

Læs mere

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning April 2009 ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? - øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning Johan

Læs mere

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats.

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats. 25.7.2014 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL - ENERGISPAREORDNINGEN ENERGISPAREAFTALEN AF 13. NOVEMBER 2012 Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel (en overskrift der fortæller lidt om projektet) Fastholdelse

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig Bedre og billigere bolighandel NORDISK MILJØMÆRKNING Bedre og billigere bolighandel Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang

Læs mere

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Taksatorvejledning Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord... 2 20 Bygningstaksators

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere