Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 24. juni Institution: Fiskeridirektoratet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 24. juni 2009. Institution: Fiskeridirektoratet"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: LEJ Sagsnr.: Juli 2009 Referat af møde i 7-udvalget den 24. juni 2009 Deltagere: Jan Steinbring Jensen Kaare M. Ebert Tom Donbæk Nadia Juhl Kurt Birch Allan Buch Vagn Gram Willy Nielsen Sten W. Laursen Niels Barslund Max Thomsen Harry Lorentzen Arne Rusbjerg Josianne Støttrup Hanne Nicolajsen Gorm Rasmussen Peter Geertz-Hansen Anders Koed Michael Ingemann Pedersen Jan Nielsen Birgit Bolgann Mik Jensen Esben Sverdrup-Jensen Lene Jensen Scheel-Bech Organisation: Skov- og Naturstyrelsen Danmarks Sportsfiskerforbund Danmarks Sportsfiskerforbund Danmarks Fiskeriforening Danmarks Fiskeriforening Danmarks Fiskeriforening Dansk Amatørfiskerforening Dansk Amatørfiskerforening Dansk Landbrug Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Dansk Fritidsfiskerforbund Dansk Fritidsfiskerforbund DTU, Aqua, Charlottenlund DTU, Aqua, Hirtshals Fiskeridirektoratet (formand) Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Mødet var indkaldt ved brev/mail af 20. maj 2009 med følgende dagsorden: 1. Drøftelse af forhold vedrørende den igangværende fiskepleje, herunder Status for Fiskeplejen, som blev udsendt inden mødet 2. Præsentation af nye fiskeplejekonsulenter for henholdsvis det marine og ferskvandsområdet

2 3. Orientering om status vedr. gennemførelsen af foranstaltningerne til genopretning af bestanden af europæisk ål 4. Orientering om godkendelse af nyt el-fiskeudstyr 5. Orientering om fiskeplejeprojekt om ål i Roskilde Fjord v/michael Ingemann Pedersen 6. Fiskeridirektoratets rapport om Fiskerikontrol 2008, udsendt inden mødet 7. Status for Skarvforvaltningsplanen 8. Orientering siden sidst 9. Eventuelt Birgit Bolgann bød velkommen til to nye medlemmer i udvalget; Jan Steinbring Jensen, som repræsenterer Skov- og Naturstyrelsen og Arne Rusbjerg, som er suppleant fra Dansk Fritidsfiskerforbund. Pkt. 1. Drøftelse af forhold vedrørende den igangværende fiskepleje, herunder Status for Fiskeplejen Birgit Bolgann henviste til den udsendte Status for Fiskeplejen. Det fremgår heraf, at der er overført 3,8 mio. kr. fra 2008 til I forhold til budgettet for Handlingsplanen for 2009 er det 0,2 mio. kr. mere end budgetteret. I forhold til at planen indeholder mange forskellige faglige projekter, vurderes en overførsel af denne størrelse at være forventeligt. Fisketegnsindtægterne i 2009 ser også ud til at ligge på det forventede niveau. Harry Lorentzen spurgte, om der var mulighed for overførsel af beløb fra et år til et andet, hvis f.eks. det viser sig, at der ved indkøb af fisk konstateres sygdom. Peter Geertz-Hansen svarede, at i det omfang der er mulighed herfor, f.eks. for pighvar og skrubber, vil man i rimelig tid forinden, f.eks. i løbet af efteråret, kunne anmode om at reservere et beløb til næste år. Niels Barslund mente, at målet med fisketegnsmidlerne inden for en kortere tidshorisont vil være opfyldt, idet det går godt med fiskebestandene i rigtig mange vandløb. Til den tid vil udsætningsmulighederne derfor være mindre og behovet for at betale fisketegn nok også mindre. Peter Geertz-Hansen svarede, at det er for tidligt at tale om en succes på alle områder. Det er rigtigt, at ørredbestandene mange steder går fremad og at der også er fremgang i laksebestandene. Derimod er der stadig lang vej i søerne og behov for vandløbsrestaurering og biotopforbedringer. Måske reduceres de store udsætninger gradvist, men de afløses af andre nødvendige fiskeplejeaktiviteter. Henviste til, at man kan få et godt indtryk af, hvad der foregår af aktiviteter på fiskeplejehjemmesiden: F.eks. har man foråret igennem kunnet følge et projekt on-line vedrørende udvandringen af ørredsmolt i Villestrup Å. Kaare M. Ebert var enig i, at det går den rigtige vej med fiskebestandene og at der derfor er behov for at tænke anderledes og tænke nye aspekter ind i fiskeplejen. Danmarks Sportsfiskerforbund fo- 2

3 reslår et seminar med drøftelse af det fremtidige mål for fiskeplejen og hvad fiskeplejen fremover skal prioritere mm. Forbundet påtager sig gerne sekretariatsfunktionen. Birgit Bolgann vurderede, at vil være en god ide med et punkt på Handlingsplanen for Fiskepleje 2010 om strategi for fisketegnsmidlernes anvendelse de næste 10 år, hvor man nærmere kan drøfte behov for indsats, indsatsmuligheder under fiskeplejen og hvilke aktiviteter under fiskeplejen, man fremover skal prioritere. Pkt. 2. Præsentation af nye fiskeplejekonsulenter for henholdsvis det marine og ferskvandsområdet. Jan Nielsen, som er ny fiskeplejekonsulent vedrørende ferskvand, præsenterede sig selv. Har stor erfaring fra bl.a. amt og kommuner inden for området og glæder sig til samarbejdet med sportsfiskerne og øvrige parter og til at oversætte viden til praksis. Vil bl.a. gerne være med til at hjælpe kommunerne med vandplanerne, således at fisk tænkes ind i planerne med det samme. Hanne Nicolajsen, som er ny halvtids fiskeplejekonsulent på det marine område, præsenterede sig selv og glædede sig til det fortsatte samarbejde med fritidsfiskerne og til som biolog at give faglig vejledning og formidle forskningsresultater inden for det marine område. Har bl.a. lavet plancher til lokalarrangementer. Begge blev budt velkomne af organisationerne, som med tilfredshed gav udtryk for, at der er tale om to meget kvalificerede personer og gode formidlere på deres område. Pkt. 3. Orientering om status vedr. gennemførelsen af foranstaltningerne til genopretning af bestanden af europæisk ål Birgit Bolgann orienterede om, at den danske ålehandlingsplan blev sendt til Kommissionen ved udgangen af Et såkaldt draft (udkast) på engelsk kan ses på Fiskeridirektoratets hjemmeside. Kommissionen har endnu ikke godkendt planerne og efter det oplyste, vil Kommissionen formentlig anmode om yderligere spørgsmål til de fleste lande. Med hensyn til ansøgninger til erhvervsmæssigt ålefiskeri kan følgende oplyses. Fiskeridirektoratet har modtaget 525 skriftlige ansøgninger. I saltvand er der givet 220 såkaldte A- tilladelse, 165 B/C tilladelser og 115 afslag. I ferskvand er der givet 18 tilladelser og 7 afslag. Der er indtil nu modtaget godt 20 klagesager. Tom Donbæk spurgte, om man med de foreliggende tiltag mener at kunne opnå det forventede fald i fisketrykket. Birgit Bolgann svarede, at det forventes, at fiskeriindsatsen falder. Regelsættet er udarbejdet, således at reduktionen opgøres i forhold til redskaber. I henhold til forordningen skal der ske en 50 % indsatsreduktion i forhold til indsatsen i perioden I det danske regelsæt kræves endvide- 3

4 re aktivitet i 2007 som betingelse for tilladelse for at sikre, at det ålefiskeri, som allerede er ophørt, ikke genintroduceres. For ålefiskeri som er påbegyndt i 2008 gives der afslag. Det vurderes, at der allerede inden iværksættelse af de nye tiltag er opnået den indsatsreduktion på 15 %, som kræves pr. 1. juli Med det nye tilladelsessystem for erhvervsmæssigt fiskeri, vil man kunne opgøre indsatsen i forhold til referenceperioden, således at der vil kunne foreligge en bedre dokumentation end tidligere. Arne Rusbjerg mente, at det var godt med statistik over redskaber, som har været brugt og hvad der nu gives tilladelse til. Havde indtryk af, at bierhvervsfiskeriet efter ål visse steder var forøget. Allan Buch vurderede, at der allerede er sket en reduktion, og at de nye regler klart betyder en yderligere reduktion. Kurt Birch bemærkede, at der er en vis tilfredshed med, at det erhvervsmæssige ålefiskeri ikke er helt faset ud. Med hensyn til ålefiskeri, vil der i sagens natur være interessekonflikter i forhold til fritidsfiskeri, hvor der fortsat er mulighed for ålefiskeri. Vagn Gram vurderede, at regelsættet for fritidsfiskeriet stort set følges, og at det handler om at holde styr i egne rækker. Niels Barslund gav udtryk for, at der efter en del benarbejde var opnået en rimelig retfærdig plan, hvilket der bestemt ikke var lagt op til fra starten, hvor det så ud til, at al ålefiskeri i ferskvand skulle udfases. Kaare M. Ebert spurgte til finansieringen af moniteringen af ål. Lagde vægt på, at moniteringen ikke skal finansieres af fisketegnsmidlerne. Gorm Rasmussen bemærkede, at der i ålehandlingsplanen er beskrevet metoder til at bestemme aktuelle blankålsudtræk. Fiskeplejen har hidtil moniteret glasålsindtræk, som forventes at fortsætte. Derudover er der i planen projekter med 3 større udvalgte vandsystemer, som vil give mere solide bestandsopgørelser. På spørgsmål om nedgang i glasålsindtrækket blev det oplyst, at der i Vester Vedsted bæk, hvor der moniteres, ses en nedgang, som er i fuld overensstemmelse med glasålsnedgangen i Europa, men at der fortsat er ål i bækken. Vandløbet anses ikke nødvendigvis for det mest repræsentative for absolutte tætheder, hvilket er begrundelsen for fremover at inddrage andre vandløb med udløb i Nordsøen, hvor man har et direkte indtræk af glasål. Birgit Bolgann bemærkede, at skønnet over den andel af biomassen af blankål, der undslipper tilbage til havet indgår i den rapport, som hvert medlemsland skal aflægge til Kommissionen senest 30. juli På baggrund af forordningen, har Danmark udarbejdet et nationalt regelsæt til opfyldelse af reduktionen. Samtidig må det konstateres, at prisudviklingen på ål og forholdene i fiskeriet i øvrigt vurderes at ville betyde en nedgang i ålefiskeriet. 4

5 Pkt. 4. Orientering om godkendelse af elfiskeudstyr Peter Geertz-Hansen orienterede om, at der i Danmark er foretaget elfiskeri siden slutningen af 40 erne. Der har heldigvis aldrig været ulykker med de anvendte apparater. På baggrund af EU s svagstrømsdirektiv har Sikkerhedsstyrelsen påpeget, at der meget snart skal udskiftes til nyt godkendt elfiskeudstyr. DTU, Aqua ser på det og har bestilt to forskellige apparater i Tyskland, som dog først sættes i produktion. DTU, Aqua vil invitere til en temadag i starten af efteråret, hvor elfiskeudstyret kan præsenteres. Det vil kunne være udgangspunktet for videre bestillinger for sportsfiskerforeninger, miljøcentre mv. Det er endnu ikke klart, hvad det nye udstyr koster og hvordan det skal finansieres. I mellemtiden indskærpes, at der elfiskes med stor forsigtighed. Pkt. 5. Orientering om fiskeplejeprojekt om ål i Roskilde Fjord Michael Ingemann Pedersen orienterede om projektet om effektvurdering af åleudsætningerne i Roskilde Fjord jf. vedlagte materiale. Birgit Bolgann bemærkede, at moniteringen er sket på baggrund af den hidtidige udsætningsstrategi med at udsætte ål i saltvand. Målet ved tilrettelæggelsen af de fremadrettede åleudsætninger fortrinsvis i ferskvand, som er en del af den danske ålehandlingsplan, er at bidrage til at øge ålebestanden på langt sigt. Pkt. 6. Fiskeridirektoratets rapport om Fiskerikontrol 2008 Mik Jensen orienterede om, at det fremgår af Fiskeridirektoratets resultatkontrakt, at bl.a. 7- udvalget orienteres om kontrolresultaterne vedrørende rekreativt fiskeri. Den udleverede rapport om fiskerikontrol for 2008 er udarbejdet på baggrund af kontrolpersonalets besøgsrapporter. Kontrolresultaterne kan således ikke umiddelbart sammenlignes med erhvervsfiskerikontrol, idet der ikke er lavet besøgsrapport, hvis forholdene er i orden. Kontrollen af det rekreative fiskeri er gennemført efter en risikobaseret strategi. Fra 2008 har man kunnet anmelde ulovligheder på Fiskeridirektoratets hjemmeside. Disse vil også fremadrettet indgå i kontrolarbejdet. Ville gerne høre om evt. andet, der ønskes medtaget i afrapporteringen fremover. Harry Lorentzen fandt rapporten oplysende. Ønskede et kort med opdelingen mellem inspektorat Øst og Vest. Mik Jensen bekræftede, at dette vil blive lagt på hjemmesiden. Vagn Gram foreslog en mere tydelig opdeling mellem overtrædelser for lystfiskere og fritidsfiskere. Manglede opgørelse over, hvor mange lystfiskere som ikke betaler fisketegn. Tom Donbæk tilsluttede sig forslaget om en mere tydelig opdeling af manglende fisketegnsbetaling vedrørende henholdsvis lystfiskeri og fritidsfiskeri. Mik Jensen nævnte, at manglende fisketegn ikke er en overtrædelse, som medfører sanktion, hvorfor den ikke indgår særskilt. Der vil evt. kunne laves en opgørelse heraf ud fra de tilsendte girokort med forhøjede beløb. Vil overveje muligheden for en opdeling af disse. 5

6 Arne Rusbjerg ønskede oplyst, hvor mange anmeldelser om ulovlige redskaber, viser sig at være lovlige og lovligt satte f.eks. ruser. Mik Jensen vurderede, at det vil være meget svært at opgøre, idet der ikke køres efter alle anmeldelser. Nogle anmeldelser er endvidere mangelfulde. Kaare M. Ebert fandt arbejdet godt på mange måder. Efterlyste mere presse om kontrollen af det rekreative fiskeri. Pointerede det virkelig fine samarbejde med inspektorat Øst, f.eks. vedrørende ferskvand, som styrker kontrollen. Savnede mere samarbejde med inspektorat Vest vedrørende det rekreative område. Harry Lorentzen fandt ligeledes, at samarbejdet med Øst fungerer godt og foreslog et tættere samarbejde med Vest. Birgit Bolgann oplyste, at det også indgår i resultatkontrakten, at man fra 2009 skal se på effekten af de skærpede straffe og se nærmere på hot-spot-områder. Der er rigtig mange af disse hot-spotområder. Kriterierne for udpegningen er ifølge den nuværende strategi områder, hvor der erfaringsmæssigt, ved kontrol, observationer og anmeldelser er særlig stor risiko for overtrædelser. Direktoratet vil gerne se på og evt. finde mere nøjagtige kriterier og også anmode biologerne om input hertil. I den forbindelse er det også vigtigt med kommunikation mv. med henblik på at fremme en kultur, hvor overtrædelser og åbne konflikter ikke er acceptable. Pkt. 7. Status for Skarvforvaltningsplanen Lene Jensen Scheel-Bech orienterede om, at Skov- og Naturstyrelsen netop har udsendt en status til medlemmerne i Miljøministeriets skarvarbejdsgruppe. Miljøministeriet sendte i efteråret 2008 udkast til revideret skarvforvaltningsplan og udpegning af fuglebeskyttelsesområder for skarv i offentlig høring. Dansk Ornitologisk Forening gjorde under høringen opmærksom på, at skarven optræder i så store antal i fuglebeskyttelsesområdet syd og vest for Amager, at arten burde på udpegningsgrundlaget for dette område. Dette har Statens Lufthavnsvæsen dog under den supplerende høring fundet betænkeligt med henvisning til risikoen for birdstrikes. Efter høringen har der været drøftelser mellem Skov- og Naturstyrelsen, By- og Landskabsstyrelsen og Statens Lufthavnsvæsen. Miljøministeriet har besluttet, at Skarvplanen og udpegningen af fuglebeskyttelsesområder skal forelægges og godkendes samtidig. Der foreligger endnu ikke en godkendt plan. Med hensyn til arbejdet med skarv i EU er det oplyst, at der har været afholdt møder bl.a. mellem Kommissionen og repræsentanter fra medlemslandene, senest den 31. marts Kommissionen slog på mødet fast, at den ikke vil udarbejde en fælles europæisk forvaltningsplan for skarv. Kommissionen vil imidlertid udarbejde en vejledning til fuglebeskyttelsesdirektivet målrettet på skarvproblematikken; medvirke til at distribuere viden om metoder til at reducere skarvernes skader på fiskerier; etablere en teknisk platform, der sikrer at erfaringer kan udveksles mellem landene; understøtte, at der indsamles pålidelige data om skarvbestanden; at der bliver åbenhed omkring metoder og data og at ngo erne, herunder fiskerne, inddrages. 6

7 Endelig har Miljøministeriet oplyst, at der fortsat sker overvågning og indsamling af oplysninger om ynglende skarver i Danmark. Foreløbige tal tyder på en mindre tilbagegang i antal ynglepar i forhold til Pkt. 8. Orientering siden sidst Birgit Bolgann orienterede om den nye fredningstid for gedde i saltvand i perioden 1. april til og med 15. maj, som der havde været ønske om bl.a. fra 7-udvalget. Ved samme høring om fredningstid for gedde blev der foreslået en landsdækkende udvidet fredningstid for helt i perioden 1. oktober til 31. marts. Høringen blev efter ønske forlænget. Der er indkommet forskellige høringssvar. På baggrund af de samlede bemærkninger vil der blive truffet beslutning herom efter sommerferien. Mindstemål for gulål i saltvand forøges pr. 1. juli 2009 som en del af ålehandlingsplanen. Forøgelsen sker gradvist over 5 år. Præcisering af den nye bestemmelse om fritidsfiskerpælerejerusen er trådt i kraft den 7. juli Er sket efter drøftelse med fritidsfiskerorganisationerne og Danmarks Fiskeriforening. Folderen med oplysning om bl.a. reglerne for lyst- og fritidsfiskeri er ved at blive opdateret. Forventes færdig i løbet af august måned. Der har været høring omkring reglerne i Mariager Fjord, hvor der under hensyn til de særlige lokale forhold med iltsvind mv. er et generelt ruseforbud fra 15. juni til og med 15. august. Fritidsfiskerne har ønsket bestemmelsen ændret i lyset af de nye åleregler, således at ruseforbudet kun er gældende til 31. juli. Der er indkommet forskellige høringssvar. Fiskeridirektoratet afventer en biologisk vurdering før der træffes endelig beslutning herom. Vagn Gram bemærkede, at fritidsfiskerne i området er utilfredse, da de mener, at de nye landsdækkende åleregler med forbud mod at anvende ruser i perioden 10. maj til 31. juli også skal gælde i Mariager Fjord. Birgit Bolgann henviste til, at der tidligere har været behov for at indføre stop for fiskeri i Mariager Fjord på grund af iltsvind og at der dermed er tale om særlige lokale forhold med iltsvind, hvor ål og andre fisk bliver lettere at fange. Beslutningen skal træffes i lyset af den bedste beskyttelse for bl.a. ål. Hvis der er to beskyttelseshensyn, som kræver ruseforbud i flere perioder, skal begge hensyn tilgodeses i reglerne. Fiskeridirektoratet har sendt kopi til 7-udvalget af brev til Hvide Sande Fiskeriforening vedrørende reglerne om mulighed for at anvende bundgarn til sildefiskeri i Ringkøbing Fjord. Spørgsmålet har de seneste forår været aktuelt. Der er ikke taget stilling hertil, men direktoratet har oplyst, at man vil se grundigt på reglerne i forhold til den betydning de har for sildefiskeriet og for beskyttelse af Skjern Å laksebestanden. Afgørelsen vil blive baseret på en biologisk vurdering i forhold til reglerne, som de er udformet i dag. Allan Buch bemærkede, at sildefiskeriet i Ringkøbing Fjord har stor betydning. Der er kommet forslag fra Danmarks Sportsdykkerforbund om ophævelse af forbudet mod undervandsfiskeri i Øresund. Fiskeridirektoratet vil snarest lave en høring med forslag om 7

8 ophævelse af forbudet. På spørgsmål blev det oplyst, at blusning og stangning af ål ikke er tilladt. Fiskeridirektoratet har modtaget rigtig mange henvendelser fra naturvejledere, lærere, turbåde, fritidsorganisationer mv. om dispensation fra forbudet mod at anvende ruser i perioden 10. maj til og med 31. juli med henblik på undervisningsformål mm. Direktoratet var først indstillet på at give dispensation, da man påregnede, at det kun kunne dreje sig om enkeltstående tilfælde. På baggrund af de mange henvendelser og hensynet til ålebestanden har det desværre været nødvendigt at give afslag. Allan Buch tilbød at bundgarnsfiskere evt. vil kunne være behjælpelig i lokale områder omkring formidling. Kaare M. Ebert efterlyste igen ajourføring af fredningsbælterne ved Lolland og Østjylland. Allan Buch var imod at der udarbejdes fredningsbælter næsten hele vejen rundt på kysten, som afskærer områder for erhvervsfiskeri. Mente ikke det var rimeligt, at der skabes større bestande af f.eks. ørred, som kun få må fiske. Anders Koed bemærkede, at formålet med fredningsbælter er at beskytte fisk på gydevandring og at der er tale om beskyttelse af gydebestanden mod al form for fiskeri, herunder også lystfiskeri. Forsøget med chip-mærkning af garnredskaber er ved at gå i gang. Fiskeridirektoratet har set på pristalsregulering af fisketegnspriser. I forhold til prisudviklingen generelt ville der være tale om en stigning på ca. 8 kr., hvilket vurderes ikke at give anledning til ændring af prisen p.t. 8

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 15. juni 2010. Institution: Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 15. juni 2010. Institution: Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: /LEJ Sagsnr.: 2010-01530 Dato: Juli 2010 Referat af møde i 7-udvalget den 15. juni 2010 Deltagere: Organisation:

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udkast til referat af møde i 7-udvalget den 16. maj 2013

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udkast til referat af møde i 7-udvalget den 16. maj 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 8. juli 2013 Udkast til referat af møde i 7-udvalget

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen (referent)

NaturErhvervstyrelsen (referent) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Initialer: RIMA J.nr. 2012-02891 Den 7. november 2012 Referat af møde i 7-udvalget den 30. maj 2012 Deltagere: Kaare M. Ebert Steffen

Læs mere

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark. DTU, Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri, Silkeborg DTU, Aqua, Sektion for Populationsgenetik, Silkeborg

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark. DTU, Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri, Silkeborg DTU, Aqua, Sektion for Populationsgenetik, Silkeborg Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet LEJ Sagsnr.: 2008-10491 December 2008 Referat af møde i 7-udvalget den 25. november 2008 Deltagere: Kaare M. Ebert Niels Barslund Max

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet RESUMÉ. Februar 2008 J.nr.: Ref.: ESJE

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet RESUMÉ. Februar 2008 J.nr.: Ref.: ESJE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Februar 2008 J.nr.: Ref.: ESJE RESUMÉ Vedr.: Orienteringsmøde og drøftelse af mulighederne for gennemførelse

Læs mere

Revideret referat af møde i 7 udvalget den 24. september 2014

Revideret referat af møde i 7 udvalget den 24. september 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 22. januar 2015 Revideret referat af møde i 7 udvalget

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 4. november 2010. Institution: Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 4. november 2010. Institution: Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: /LEJ Sagsnr.: 2010-01530 Dato: November 2010 Referat af møde i 7-udvalget den 4. november 2010 Deltagere: Organisation:

Læs mere

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Initialer: RIMA J.nr. 2011-01823 Den 11. januar 2012 Referat af møde i 7-udvalget den 1. november 2011 Deltagere: Kaare M. Ebert Steffen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 13. november 2012

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 13. november 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 23. januar 2013 Referat af møde i 7-udvalget den

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 25. juni 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 25. juni 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 3. september 2014 Referat af møde i 7 udvalget den

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 20. november 2013

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 20. november 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 15. januar 2014 Referat af møde i 7 udvalget den

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet December 2005 J.nr.: 2005-04978 LEJ Deltagere: Referat af møde i 7-udvalget den 22. november 2005 Niels Barslund Ferskvandsfiskeriforeningen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Den 8. november 2006 J.nr.: 2006-04956 Deltagere: Referat af møde i 7-udvalget den 1. november 2006 Harry Lorentzen Dansk Fritidsfiskerforbund

Læs mere

Vedr.: Høring vedr. forslag til revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn

Vedr.: Høring vedr. forslag til revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn Se vedlagte høringsparter Dato: 11. januar 2013 Sagsnr.:13-7400-000005 Bedes anført i svar Vedr.: Høring vedr. forslag til revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn Fredningsbælter generelt

Læs mere

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Politik Dansk Akvakultur arbejder proaktivt for at sikre et bæredygtigt Dansk opdræt af ål. Det kræver tiltag på en række centrale områder,

Læs mere

Arternes kamp i Skjern Å!

Arternes kamp i Skjern Å! Arternes kamp i Skjern Å Foto: Scanpix. Området omkring Ringkøbing Fjord og Skjern Å ligger centralt på skarvens rute, når fuglene trækker nord og syd på om for- og efteråret. Skarven har tidligere været

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 25. marts 2015

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 25. marts 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sags nr.: 15-7440-000001 Dato: 22. maj 2015 Referat af møde i 7 udvalget den

Læs mere

Udvalget for Rekreativt Fiskeri, Dato: 27. oktober 2015 Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje ( 7-udvalget) Sagsnr.: 15-7440-000026

Udvalget for Rekreativt Fiskeri, Dato: 27. oktober 2015 Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje ( 7-udvalget) Sagsnr.: 15-7440-000026 Udvalget for Rekreativt Fiskeri, Dato: 27. oktober 2015 Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje ( 7-udvalget) Sagsnr.: 15-7440-000026 Udkast til referat af 7-udvalget den 16. september 2015 Mødet blev afholdt

Læs mere

kr kr 2010-budge Overførte midler fra 10 (skøn pr nov.) 3.084.203 Samlet aktivitet for Ferskvand 24.030.085

kr kr 2010-budge Overførte midler fra 10 (skøn pr nov.) 3.084.203 Samlet aktivitet for Ferskvand 24.030.085 Handlingsplan 2011 Bilag 1 Økonomisk oversigt Indtægter Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt 35.200.000 kr kr 2010-budge Overførte midler fra 10 (skøn pr nov.) 3.084.203 Fiskepleje 2011 - til disposition:

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 8. juni Institution: Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 8. juni Institution: Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: /LEJ Sagsnr.: 2011-01823 Dato: Juli 2011 Referat af møde i 7-udvalget den 8. juni 2011 Deltagere: Kaare M. Ebert

Læs mere

Handlingsplan for Fiskeplejen 2015

Handlingsplan for Fiskeplejen 2015 Handlingsplan for Fiskeplejen 2015 Fødevareminister Dan Jørgensens vision for lyst- og fritidsfiskeri Fødevareminister Dan Jørgensen inviterede lørdag den 6. september 2014 til konference om vision for

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Juni 2005 J.nr.: 2005-00830 LEJ Deltagere: Endeligt referat af møde i 7-udvalget den 25. maj 2005 Christian Graver Vagn Gram Kurt Madsen

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen:

NaturErhvervstyrelsen: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2013-7121-000001 18. marts 2013 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets

Læs mere

Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015

Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 155 Offentligt Dansk kystfiskerforening Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015 Ministerens vision

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

Institut for Akvatiske Ressourcer

Institut for Akvatiske Ressourcer Bilag C 1 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Akvatiske Ressourcer Dato: 18.09.2008 Ref.: JGS/CRS 01 J.nr.: 2002-31-0020 Notat vedrørende beregning af rusefiskeres fangstindsats og mulighed for

Læs mere

DTU Aqua Ref: PGH/MAOC J.nr. 15/04752

DTU Aqua Ref: PGH/MAOC J.nr. 15/04752 NOTAT Til NaturErhvervstyrelsen Att. Janne Palomino Dalby Vedr. Notat om biologisk rådgivning vedr. ny fiskeriregulering ved Nybøl Nor Fra DTU Aqua Ref: PGH/MAOC J.nr. 15/04752 Biologisk rådgivning vedr.

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0472 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0472 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0472 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 4. november 2005 Til underretning for

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Oktober 2007 J.nr.: Ref.: MKRO

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Oktober 2007 J.nr.: Ref.: MKRO Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Oktober 2007 J.nr.: 2007-02069 Ref.: MKRO REFERAT Vedr.: Møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 20. juni 2007 Deltagere: Birgit Bolgann,

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Marine Ingredients Denmark: Danske Fiskeauktioner: Pelagisk

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Den Store Nationale Konference for Natur- og Miljøområdet Lystfiskerne som samarbejdspartnere og deres bidrag til samskabelse titeltypografi i 14-06-2017 Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Agenda Hvad er det rekreative fiskeri, Lystfiskeri, Fritidsfiskeri, Økonomiske og samfundsmæssige

Læs mere

Notat vedr. betydning for fiskeriet af gulål og blankål ved en ændring af det nuværende mindstemål og fremtidig indsatsreduktion.

Notat vedr. betydning for fiskeriet af gulål og blankål ved en ændring af det nuværende mindstemål og fremtidig indsatsreduktion. DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri J.nr. 12. august 2008 Notat vedr. betydning for fiskeriet af gulål og blankål ved en ændring af det nuværende mindstemål og fremtidig indsatsreduktion. 1. Formål.

Læs mere

REFERAT. Vedr.: Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 6. oktober 2009

REFERAT. Vedr.: Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 6. oktober 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet november 2009 J.nr.: 2009-04544 Ref.: MKRO REFERAT Vedr.: Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 6. oktober 2009 Deltagere:

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00193 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn.

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn. NaturErhvervstyrelsen Center for Fiskeri Att. fiskeri@naturerhverv.dk Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn. Danmarks

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år Bilag B UDKAST Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10e, 12, stk. 2, 30-32. 34-36, 38, stk. 2,

Læs mere

Handlingsplan 2012 Bilag 1. kr kr 2011-budge

Handlingsplan 2012 Bilag 1. kr kr 2011-budge Handlingsplan 2012 Bilag 1 Økonomisk oversigt Indtægter Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt 43.000.000 kr kr 2011-budge Overførte midler fra 11 (skøn pr nov.) 5.243.175 Fiskepleje 2012 - til disposition:

Læs mere

Handlingsplan for Fiskeplejen 2016

Handlingsplan for Fiskeplejen 2016 Handlingsplan for Fiskeplejen 2016 Lyst- og fritidsfiskeri i Danmark Lyst- og fritidsfiskeri udøves til glæde for rigtig mange mennesker overalt ved de danske kyster, i vandløb og i søer. Danmark skal

Læs mere

Handlingsplan for Fiskeplejen 2017

Handlingsplan for Fiskeplejen 2017 Handlingsplan for Fiskeplejen 2017 Lyst- og fritidsfiskeri i Danmark Lyst- og fritidsfiskeri udøves til glæde for rigtig mange mennesker overalt ved de danske kyster, i vandløb og i søer. Danmark skal

Læs mere

Hvorfor er brakvandet så vigtigt?

Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvad er problemet?! Bestandene kan blive slået ud i situationer med stor indtrængen af saltvand! De er udsatte for overfiskeri af garn og ruseredskaber! Anden predation

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE REFERAT Vedr.: Møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 28. november 2008 Deltagere: Birgit

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Baggrundsmateriale for udarbejdelse af åleforvaltningsplan i Danmark

Baggrundsmateriale for udarbejdelse af åleforvaltningsplan i Danmark Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Baggrundsmateriale for udarbejdelse af åleforvaltningsplan i Danmark Pedersen, Michael Ingemann; Rasmussen, Gorm Publication date: 2013 Document Version Forlagets

Læs mere

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Til udsætningsforeninger Dato: 12.03.2015 Ref.: J.nr.: Meddelelse om udsætning af ørred, laks og helt i 2015 finansieret af Fiskeplejeordningen Handlingsplanen

Læs mere

Ny Forvaltningsplan for Laks. Anders Koed, Finn Sivebæk, Einar Eg Nielsen & Jan Steinbring Jensen NST og DTU Aqua

Ny Forvaltningsplan for Laks. Anders Koed, Finn Sivebæk, Einar Eg Nielsen & Jan Steinbring Jensen NST og DTU Aqua Ny Forvaltningsplan for Laks Anders Koed, Finn Sivebæk, Einar Eg Nielsen & Jan Steinbring Jensen NST og DTU Aqua Baggrund I 2004 udkom National Forvaltningsplan for Laks. En drejebog til genskabelse af

Læs mere

Handlingsplan for Fiskeplejen 2014

Handlingsplan for Fiskeplejen 2014 Handlingsplan for Fiskeplejen 2014 Fiskeplejens formål og indhold Formål Fiskeplejen har til formål at fremme den naturlige reproduktion af fiskebestandene ( 61 i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven),

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Enhed/initialer: Center for Fiskeri/ ANBO Sagsnr.: 13-7400-000040 Dato: 17. september 2013 Referat af møde i Muslingeudvalget

Læs mere

Lyst- og fritidsfiskere. Fiskepleje og fiskeriregler

Lyst- og fritidsfiskere. Fiskepleje og fiskeriregler Lyst- og fritidsfiskere Fiskepleje og fiskeriregler 2009 1 Indhold Indledning...3 1. Fisketegn...4 Lystfiskertegn...4 Fritidsfiskertegn...4 2. Fiskeren og omgivelserne...5 3. Fiskeplejemidlerne...6 4.

Læs mere

November 2007. Indeks side 5. Kaldenavn Sportsfiskerne Regeringen snyder på vægten Nyt forsøg med skarv seminar. Antallet af bierhvervsfiskere stabilt

November 2007. Indeks side 5. Kaldenavn Sportsfiskerne Regeringen snyder på vægten Nyt forsøg med skarv seminar. Antallet af bierhvervsfiskere stabilt Nyhedsbrev November 2007 Indeks side 2 Kaldenavn Sportsfiskerne Regeringen snyder på vægten Nyt forsøg med skarv seminar Indeks side 3 Antallet af bierhvervsfiskere stabilt Dramatisk stigning i dambrugenes

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Vedrørende: Høring angående revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter

Læs mere

Fishing Zealand GEDDEFABRIKKER Workshop på Fishing Zealand konference 2015

Fishing Zealand GEDDEFABRIKKER Workshop på Fishing Zealand konference 2015 Mødereferat Fishing Zealand GEDDEFABRIKKER Workshop på Fishing Zealand konference 2015 Mødetid/-sted: Sankt Helene, Tisvilde, 16. november 2015 kl. 10.45-12.00 Referent: Mødedeltagere: Mads Lottrup Jyde

Læs mere

Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Idé- og Visionskatalog for fremtidens rekreative lyst- og fritidsfiskeri 10. november 2014 De tre landsdækkende

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 17. april 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Skivedyk Strandvejen 28 7800 Skive Dato: 1. oktober 2010 Ref.: MSLA Sagsnr.: Bedes anført i svar Vedr.: Undervandsfiskeri efter hummere i Limfjorden retter

Læs mere

Grundvandsrådet. 6. februar 2008 Kl. 16:00 i Mødelokale, TF. Deltagere: Gæster: Afbud: Bo Jensen, Byrådet, Formand for Grundvandsrådet

Grundvandsrådet. 6. februar 2008 Kl. 16:00 i Mødelokale, TF. Deltagere: Gæster: Afbud: Bo Jensen, Byrådet, Formand for Grundvandsrådet 6. februar 2008 Kl. 16:00 i Mødelokale, TF Deltagere: Grundvandsrådet Bo Jensen, Byrådet, Formand for Grundvandsrådet Benny Christensen, Byrådet Arne Hastrup Larsen, Danmarks Naturfredningsforening Hans-Kurt

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet 2000 Indledning Denne brochure indeholder oplysninger som enhver lystfisker og fritidsfisker kan have gavn af. Den fortæller om det store

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Envina Fagmøde Skarrild, den 1. november 2016 Samfundsøkonomiske gevinster ved større fiskebestande titeltypografi i undertiteltypografien i 06-11-2016 Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1)

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) Bekendtgørelse nr. x af x 2013 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) I medfør af 3 i lov nr. 550 af 18. juni 2012 om frikommuner og 29 b-29 d, 29 l, stk. 2, 29 t, stk. 3, 29 v,

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 13. december 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 13. december 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 13. december 2008 11. december 2008. Nr. 1200. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10 e,

Læs mere

Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00

Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00 Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00 Tilstede var: Richard Andersen (RA), formand for Dansk Fåreavl. Bjarne

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 273 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF):

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF): Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 13. april 2013 Havørredbestanden i Vejle Å. 1 Indledning Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne

Læs mere

Natura 2000 December 2010

Natura 2000 December 2010 Natura 2000 December 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet December 2010 ISBN 978-87-7083-973-0 Fotos: Fiskeridirektoratet og Colourbox Natura 2000 har til formål at sikre,

Læs mere

Krafttak for Laksen i. Danmark

Krafttak for Laksen i. Danmark Krafttak for Laksen i Historie. Tiltag. Udfordringer. Forvaltning. Målsætninger. Danmark Danmarks Center for Vildlaks Hvem arbejder med laksen i Danmark? Naturstyrelsen Overordnet ansvar laksen i Danmark!

Læs mere

Heltbestanden i Ringkøbing Fjord Rekreativ anvendelse i kyst og fjorde. - fangst og bifangst i garnfiskeri efter helt. Undersøgt

Heltbestanden i Ringkøbing Fjord Rekreativ anvendelse i kyst og fjorde. - fangst og bifangst i garnfiskeri efter helt. Undersøgt Heltbestanden i Ringkøbing Fjord Rekreativ anvendelse i kyst og fjorde - fangst og bifangst i garnfiskeri efter helt Undersøgt 212-215 Josianne G Støttrup & Søren Berg DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

TALEPUNKT. Indledning

TALEPUNKT. Indledning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 119 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Internationalt Fiskerikontor Sagsnr..: 7384/453118 Den 2. december

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. juni 2014 Sagsnr.: 99 FVM 284./. Vedlagt fremsendes til

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 4. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 25.09.2014 Varighed:

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 24. november 2009

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 24. november 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: /LEJ Sagsnr.: 2009-05102 Januar 2010 Referat af møde i 7-udvalget den 24. november 2009 Deltagere: Kaare M. Ebert

Læs mere

EU & Fiskeriregulering J.nr Ref. jpda Den 7. december 2016

EU & Fiskeriregulering J.nr Ref. jpda Den 7. december 2016 EU & Fiskeriregulering J.nr. 16-7440-000023 Ref. jpda Den 7. december 2016 Referat af møde i 7-udvalget den 2. november 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Drøftelse af forhold vedrørende den

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog:

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog: Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog, NNF Lars Gram, Danske

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sekretariatet orienterer 3. Bestyrelsens arbejde i 2015 4. Årsrapport 5. Symposium 2015 6. Kendskab

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

NOTAT. Vandplaner og havmiljø J.nr. NST Ref. sawgu Den 30. april Referat af 2. møde i Blåt Fremdriftsforum den 30.

NOTAT. Vandplaner og havmiljø J.nr. NST Ref. sawgu Den 30. april Referat af 2. møde i Blåt Fremdriftsforum den 30. NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4203-00044 Ref. sawgu Den 30. april 2013 Referat af 2. møde i Blåt Fremdriftsforum den 30. april 2013 Deltagere: Helle Katrine Andersen, DANVA Lars Brinch Thysen,

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 4 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2009 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen Dagsorden for Videnudvalget Mødedato 5. februar 2014 Mødetid Kl. 16.00-18.00 Mødested Ved Fjorden 6, 6950 (Rådhuset) Mødelokale 1 Fraværende Bemærkninger R E F E R A T Deltagere: Bent Brodersen Tine Korsholm

Læs mere

kr kr 2014-budget Tilbageførte uforbrugte midler fra 2014 1.159.000 Bidrag til vandløbsrestaurering 10.000.000

kr kr 2014-budget Tilbageførte uforbrugte midler fra 2014 1.159.000 Bidrag til vandløbsrestaurering 10.000.000 Handlingsplan 2015 Bilag 1 Økonomisk oversigt Indtægter Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt 41.000.000 kr kr 2014-budget Tilbageførte uforbrugte midler fra 2014 1.159.000 Fiskepleje 2015 - til disposition:

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 18. september 2012 FVM 069 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 8.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Grønt Råd

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Grønt Råd TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Grønt Råd Dato: 23.01.2012 Tidspunkt: 15.00-17.05 Sted: C2 Deltagere: Lars Brandstrup Nielsen, Arne S. Hansen, Betina Grimm, Viviane Mortensen, Bertel Riber, Kim Jørgensen, Jørgen

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1)

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j. nr. 14-7130-000003 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Sagsnr./ 2011-03048 Dato: 21. oktober 2011 Referat af 4. møde i Dialogforum afholdt den 10. oktober 2011 kl. 10 i NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1)

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1) BEK nr 788 af 25/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fiskeridirektoratet, j.nr. 200819339 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR 10. marts 2016 Deltagere: Flemming Kronsten, formand Gert Jørgensen, næstformand Carsten Bloch Nielsen, næstformand Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør AMK Øst Helle Klein, AMK Øst (referent) Dagsorden

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 21. februar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 21. februar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00192 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 21. februar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret REFERAT Emne: Referat af møde i Handicaprådet Mødedato: 7. december 2015 Kl.: 17-19.00 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian Mørch,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr: 26857 Den 16. juli 2014 FVM 303 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens gennemførelsesforordning

Læs mere

Fiskeplejens formål og indhold

Fiskeplejens formål og indhold Fiskeplejens formål og indhold Formål Fiskeplejen har til formål at fremme den naturlige reproduktion af fiskebestandene ( 61 i fiskeriloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 828 af 31. juli 2004). Indsatsen

Læs mere

Hvem skal have fisken? Effekten af prædationen NIELS JEPSEN, SENIOR RESEARCHER, DTU AQUA

Hvem skal have fisken? Effekten af prædationen NIELS JEPSEN, SENIOR RESEARCHER, DTU AQUA Hvem skal have fisken? Effekten af prædationen NIELS JEPSEN, SENIOR RESEARCHER, DTU AQUA Seminar Fregatten, 2016 Overblik og historik Danmark Prædation på fisk pattedyr (däggdjur) Fugle - skarv Forvaltning

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup 1 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere