Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund"

Transkript

1 Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse af potentialet ved anvendelsen af de nye regler. Potentialeafklaringen indeholder en beskrivelse af følgende emner: Journal nr Sagsbehandler SLNIE Konkurrencesituationen for de private leverandører i Frederikssund Kommune. Befolkningstætheden i kommunen. Kommunens timepriser sammenlignet med timepriserne i nabokommunerne. Det økonomiske potentiale ved de nye regler. Mulige udbudsmodeller. Potentialet ved at udbyde både hjemmeplejen og et plejecenter. Den 1. april 2013 trådte de nye regler for udbud og frit valg i kraft. De nye regler giver i højere grad end tidligere kommunerne mulighed for at bruge udbud som redskab i effektiviseringen af hjemmeplejen. Beregninger udarbejdet af KL viser, at der på landsplan vil være et besparelsespotentiale på 80 mio. kr. årligt, hvis de hjemmehjælpstimer, der pt. leveres af private leverandører, leveres efter udbud og ikke som i dag - efter en godkendelsesmodel med en kommunalt fastsat timepris. Potentialet vil variere for den enkelte kommune. Formålet med denne potentialeafklaring er, at afdække om det er muligt at realisere Frederikssund Kommunes relative andel af det beregnede potentiale ved at gennemføre et udbud. Konkurrencesituationen En væsentlig forudsætning for at en eventuel konkurrenceudsættelse bliver en succes er, at der er eller kan skabes en god konkurrencesituation. Det vil sige, der skal være op til flere interesserede aktører der kan varetage opgaven. Derudover har udbuddets størrelse, leverandørernes størrelse og befolkningstætheden en stor betydning for hvilken timepris der kan opnås ved et udbud efter de nye regler. Frederikssund Kommune har pr. december 2013 syv private leverandører der er godkendt til at levere hjemmehjælp i kommunen. Alle syv leverandører leverer praktisk hjælp i kommunen. Ud af de syv er tre af kommunens leverandører godkendt til at levere personlig pleje. Det forventes, at ud af kommunens nuværende leverandører kan disse tre byde ind på et evt. udbud med personlig pleje.

2 Udover de nuværende syv leverandører, må det forventes at private leverandører, der endnu ikke opererer i Frederikssund Kommune, også vil byde ind på opgaven. Både på det regionale og nationale plan findes der flere større leverandører af hjemmehjælp der potentielt vil kunne byde på et udbud af praktisk hjælp og personlig pleje. Ifølge Fritvalgsdatabasen.dk 1 er der mere end 100 private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje der opererer i Region Hovedstaden. En del af de 100 leverandører er dog mindre virksomheder der kun leverer praktisk hjælp. Tabellen nedenfor viser et overblik over de leverandører Frederikssund Kommune samarbejder med i dag. Derudover viser tabellen hver enkelt leverandørs visiterede hjemmehjælpstimer pr. år. Det fremgår af tabellen, at der er en markant forskel på hvor meget hjemmehjælp de private virksomheder leverer. En del af forskellen beror på om leverandøren har både praktisk hjælp og personlig pleje, og på leverandørens størrelse. Tabel: Fordeling af antal hjemmehjælpstimer visiteret til de private leverandører pr. år (2013) Leverandør Praktisk hjælp Personlig pleje Total Estrids pleje & hjemmeservice GM-Rengøring ApS Pleje Plus Pryts Service Sika Rengøring Trasbo A/S Værdig pleje og hjemmeservice Total Note: Beregnet med udgangspunkt i niveauet for december 2013 Størstedelen af kommunens leverandører leverer også hjemmehjælp i andre sjællandske kommuner og virksomhedernes samlede kapacitet er derfor væsentligt større end det timetal der leveres i Frederikssund Kommune. 1 På fritvalgsdatabasen.dk fremgår samtlige private leverandører af frit valg 2/16

3 Ved et eventuelt udbud, må det forventes, at leverandørernes nuværende kapacitet har betydning for den timepris de kan tilbyde. Hvis leverandørerne har en stor volumen må det forventes at medføre stordriftsfordele og derved mulighed for en lavere timepris. Nedenstående tabel viser, hvor mange kommuner de enkelte leverandører dækker. Leverandørerne dækker hovedsageligt kommuner i nærområdet. Tabel: Antal kommuner der dækkes af de private leverandører Leverandør Antal kommuner Estrids pleje & hjemmeservice 3 GM-Rengøring ApS 1 Pleje Plus 5 Pryts Service 1 Sika Rengøring 2 Trasbo A/S 8 Værdig pleje og hjemmeservice 3 Tabellen viser, at der er et velfungerende regionalt marked. Størstedelen af de leverandører der leverer til Frederikssund Kommune, leverer også ydelser i andre nabokommuner. De privates andel af hjemmehjælpen En vigtig faktor der afgør hvorvidt det er attraktivt at byde ind som leverandør af kommunens hjemmehjælp er omfanget af opgaven. Hvis der i forvejen er en stor andel af den samlede hjemmehjælp der leveres af private vil opgaven være attraktiv da der ved en stor volumen kan opnås stordriftsfordele for leverandørerne. Antallet af borgere der er visiteret til en privat leverandør i Frederikssund Kommune er faldet fra januar 2012 til december Faldet i antal borgere kan blandt andet tilskrives kommunens revisitationer. Men selvom antallet af borgere er faldet, er der ikke sket et tilsvarende fald i antallet af visiterede timer. Der er til gengæld sket en markant ændring i fordelingen imellem timer til praktisk hjælp og personlig pleje. Samtidig med at visiteret tid til praktisk hjælp er faldet de seneste år er den visiterede tid til personlig pleje steget. 3/16

4 I Frederikssund Kommune har de private leverandører en markedsandel på 13 pct. af den personlige pleje og 52 pct. af den praktiske hjælp. På landsplan har de private en markedsandel på 5 pct. af den personlige pleje og 45 pct. af den praktiske hjælp. I Frederikssund Kommune har de private leverandører altså en større andel af det samlede antal visiterede timer sammenlignet med resten af landet. I tabellen nedenfor er forskellen i markedsandele mellem Frederikssund Kommune og hele landet beskrevet. Tabel: Markedsandele for de private leverandører i henholdsvis Frederikssund Kommune og på landsplan Praktisk hjælp Personlig pleje Frederikssund 52% 13% Hele landet 45% 5% 4/16

5 Befolkningstæthed/geografi I figuren nedenfor er befolkningstætheden for Frederikssund og 5 nabokommuner beskrevet. Nabokommunerne er udvalgt på baggrund af fritvalgsdatabasens 2 definition af Frederikssund Kommunes nabokommuner. Som det fremgår af nedenstående, har Frederikssund Kommune en befolkningstæthed på 145 indbyggere pr. km² dette svarer til lidt under gennemsnittet for alle kommunerne. Det relativt høje antal godkendte private leverandører i kommunen indikerer at kommunens befolkningstæthed er god nok til at kunne drive et privat hjemmehjælpsfirma. Derudover har Gribskov Kommune også en befolkningstæthed på 145 indbyggere pr. km² og her er størstedelen af hjemmeplejen udbudt til private leverandører. Indbyggere Areal km² Tabel: Indbyggere og areal i Frederikssund Kommune og nabokommuner Befolkningstæthed (Indbyg. Pr. km²) Hillerød Kommune Halsnæs Kommune Frederikssund Kommune Egedal Kommune Lejre Kommune Gribskov Kommune Gennemsnit Økonomi/nuværende timepriser I et økonomisk perspektiv vil et udbud være en succes, hvis udbuddet fører til, at en opgave løses på en mere effektiv måde. Det vil sige, at opgaven løses på samme eller bedre kvalitetsniveau men til lavere omkostninger. 2 Fritvalgsdatabasen.dk er en offentlig portal drevet af Socialstyrelsen. På fritvalgsdatabasen fremgår kommunernes offentliggjorte pris- og kvalitetskrav for fritvalg af hjemmehjælp. 5/16

6 En sammenligning af nabokommunernes timepriser på hjemmehjælpsområdet kan bidrage til at tegne et billede af det økonomiske potentiale kommunen kan formodes at opnå ved et eventuelt udbud. I nedenstående er der udarbejdet en sammenligning af Frederikssunds timepriser og timepriserne for 5 af Frederikssunds nabokommuner. Priserne er hentet fra fritvalgsdatabasen.dk og er herefter valideret af hver enkelt kommune. Nedenfor er Frederikssund Kommunes timepris for praktisk hjælp sammenlignet med 5 nabokommuners timepriser. Tabel: Frederikssund Kommunes timepris på praktisk hjælp sammenlignet med 5 nabokommuner Praktisk hjælp Pris pr. time (uden moms) Over (+) / under (-) gennemsnittet Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Lejre Kommune Hillerød Kommune Egedal Kommune Gribskov Kommune Gennemsnit 308 Frederikssund Kommune har den højeste timepris af alle kommunerne. Med en timepris på 347 kr. ligger Frederikssund 39 kroner over gennemsnittet for kommunernes priser. I tabellen nedenfor fremgår Frederikssund Kommunes timepriser for personlig pleje sammenlignet med de 5 nabokommuner. 6/16

7 Tabel: Frederikssund Kommunes timepris på personlig pleje i hverdagstimerne sammenlignet med 5 nabokommuner Personlig pleje Pris pr. time (uden moms) Over (+) / under (-) gennemsnittet Hillerød Kommune Egedal Kommune Halsnæs Kommune Gribskov Kommune Frederikssund Kommune Lejre Kommune Gennemsnit 390 Sammenligningen af timepriserne for personlig pleje viser, at Frederikssund Kommune har en timepris der ligger 14 kr. under gennemsnittet for de 5 nabokommuner. Frederikssunds timepris for personlig pleje er således relativt tæt på timepriserne i de resterende 5 kommuner. Billedet er dog markant anderledes i forhold til den personlige pleje der udføres på øvrig tid ( personlig pleje - øvrig tid er lig med den personlige pleje der leveres udenfor den almindelige arbejdstid). I nedenstående tabel fremgår det, at Frederikssund Kommunes timepris er 57 kr. under den gennemsnitlige timepris for de 5 nabokommuner. Tabel: Frederikssund Kommunes timepris på personlig pleje øvrig tid sammenlignet med 5 nabokommuner Personlig pleje - øvrig tid Pris pr. time (uden moms) Over (+) / under (-) gennemsnittet Egedal Kommune Halsnæs Kommune Hillerød Kommune Gribskov Kommune Frederikssund Kommune Lejre Kommune Gennemsnit 470 7/16

8 Alt i alt viser ovenstående sammenligninger af Frederikssund og nabokommunernes timepriser, at prisen for praktisk hjælp i Frederikssund, er markant højere end gennemsnittet for nabokommunerne. Det er således specielt på praktisk hjælp der er et potentiale for at opnå en lavere timepris. Det skal dog bemærkes at et større udbud med en større volumen kan føre til skarpere priser. En større volumen kan evt. opnås ved også at udbyde den personlige pleje sammen med den praktiske hjælp. Det økonomiske potentiale De ændrede regler for frit valg og udbud indgår i moderniseringsaftalen 2013, der er en del af aftalen om kommunernes økonomi for Potentialet i de nye regler er af KL beregnet til 80 mio. kr. årligt. Potentialet er beregnet for den del af hjemmeplejen, som i dag leveres af private leverandører. I beregningen af potentialet indgår, at det for alle landets kommuner under et vil være muligt at sænke timeprisen pr. hjemmehjælpstime med 20 kr. i gennemsnit som følge af priskonkurrence. Nedenfor samles op på de faktorer der har betydning for hvilken timepris der kan opnås i Frederikssund Kommune ved et eventuelt udbud: Hvordan ser befolkningstætheden i Frederikssund Kommune ud? Sammenlignet med nabokommunerne har Frederikssund Kommune en befolkningstæthed der er lidt under gennemsnittet af nabokommunerne. Set i forhold til nabokommunerne bør det dog ikke forventes at give store logistiske udfordringer for de private leverandører at operere i kommunen. Hvilket det store antal nuværende leverandører i Frederikssund Kommune også vidner om. Samtidig har Gribskov Kommune den samme befolkningstæthed som i Frederikssund og her er størstedelen af hjemmeplejen udbudt til private leverandører. Hvor mange private leverandører vil kunne byde ind på opgaven? Der er i Frederikssund Kommune et velfungerende marked med syv godkendte leverandører. Derudover findes der en række store private leverandører der opererer i Region Hovedstaden som må forventes at have interesse i et evt. udbud. Hvor stor en markedsandel har de private leverandører? Sammenlignet med de privates markedsandel på nationalt plan, har de private leverandører i Frederikssund Kommune en stor markedsandel. Hvordan ser timepriserne ud? I Frederikssund Kommune er timepriserne for praktisk hjælp højere end den gennemsnitlige timepris for nabokommunerne. For personlig pleje og personlig pleje - øvrig tid er priserne lavere end gennemsnittet i nabokommunerne. For den praktiske hjælp viser sammenligningen af timepriserne 8/16

9 således et relativt stort potentiale. For praktisk hjælp, er timeprisen 39 kr. over gennemsnittet for nabokommunerne. Ovenstående punkter viser, at Frederikssund Kommune vil være et attraktivt marked for de private leverandører. Det kan forventes, at en del leverandører vil byde på opgaven og at timepriserne kan nedbringes i forbindelse med et udbud. Specielt set i lyset af at timeprisen på praktisk hjælp allerede er relativt høj sammenlignet med andre kommuner. Nedenfor foretages der en række beregninger af potentialet i at udbyde personlig pleje og praktisk hjælp efter de nye regler. Beregningerne er opdelt i to afsnit. Første afsnit omhandler beregninger for den del af hjemmeplejen der pt. varetages af private leverandører. Andet afsnit omhandler beregninger af potentialet i at udbyde alt praktisk hjælp både den del der pt. varetages af kommunens hjemmepleje og den del der pt. varetages af private leverandører. Potentialeberegning ved udbud af den praktiske hjælp og personlige pleje der pt. varetages af private leverandører I nedenstående beregninger er der taget udgangspunkt i at det udelukkende er den del af hjemmeplejen der pt. varetages af de private leverandører der udbydes. Hvis der tages udgangspunkt i KL s beregninger, der forudsætter, at alle timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje, kan reduceres med 20 kr. vil det betyde at der i Frederikssund Kommune kan opnås en samlet besparelse på kr (1) Tages der derimod udgangspunkt i, at kommunen opnår en reduktion i timeprisen svarende til den forskel der er imellem Frederikssunds nuværende timepriser og gennemsnittet for nabokommunerne, viser beregningerne at den største besparelse opnås ved udelukkende at lave et udbud for den praktiske hjælp. Et udbud der kun omfatter praktisk hjælp, kan potentielt betyde en samlet besparelse på kr (2) Ved et udbud kan det desuden formodes, at Frederikssund Kommune opnår en timepris der svarer til den laveste af nabokommunernes timepriser. Hvis Frederikssund Kommune går i udbud med alt den praktiske hjælp der i dag udføres af private leverandører, kan kommunen opnå en besparelse på kr (3) Vælger kommunen også at udbyde alt den personlige pleje sammen med den praktiske hjælp der pt. varetages af de private leverandører vil det skabe en stor volumen. Hvis der samtidig opnås en timepris der svarer til den laveste af nabokommunernes timepriser vil kommunen kunne opnå en besparelse på kr (4). I nedenstående tabel fremgår beregningerne fordelt på ydelsestyper. 9/16

10 Tabel: Økonomisk potentiale ved udbud efter de ny regler fordelt på ydelsestyper Praktisk hjælp Personlig pleje Øvrig tid (pers. pleje) Total Visiteret tid (antal timer pr. år) Potentiale ved reduktion i timepris på 20 kr. kr kr kr kr (1) Potentiale ved reduktion i timepris svarende til forskellen mellem Frederikssund og den gennemsnitlige timepris i nabokommunerne kr kr (2) Potentiale ved reduktion i timepris svarende til forskellen mellem Frederikssund og den laveste timepris i nabokommunerne kr (3) kr kr kr (4) Ved ovenstående beregninger, er det forudsat at udbuddets volumen svarer til den hjemmehjælp der i dag leveres af de private leverandører. Øges udbuddets volumen med en større andel af den kommunale hjemmepleje vil der kunne opnås en større besparelse. Nedenfor beregnes potentialet ved at udbyde alt praktisk hjælp både den del der i dag varetages af private leverandører og den del der varetages af kommunens hjemmepleje. Potentialeberegning ved udbud af alt den praktiske hjælp der pt. varetages af private leverandører og den kommunale hjemmepleje Frederikssund Kommune kan vælge, at udbyde alt den praktiske hjælp. Det vil betyde et større volumen og dermed kan der muligvis opnås en skarpere pris. Hvis kommunen opnår en pris der svarer til den laveste af nabokommunernes timepris, vil potentialet ved at udbyde alt praktisk hjælp, samlet set være kr (1). Et sådant udbud vil betyde, at alle borgere med en kommunal leverandør af praktisk hjælp skal overgå til en privat leverandør. Det drejer sig samlet set om 368 borgere hvoraf 239 borgere har både praktisk hjælp og personlig pleje. Hvorvidt der vil være tale om virksomhedsoverdragelse ved denne model skal afklares nærmere, da praktisk hjælp kun udgør en begrænset andel af medarbejdernes arbejdsopgaver i dag. I nedenstående tabel fremgår forudsætningerne bag beregningerne. 10/16

11 Tabel: Økonomisk potentiale ved udbud efter de nye regler. Beregning for udbud af praktisk hjælp Private leverandører Kommunal hjemmepleje Total Antal timer Potentiale ved at opnå en pris svarende til gennemsnittet af nabokommunerne kr kr kr Potentiale ved at opnå en pris svarende til den laveste timepris i nabokommunerne kr kr kr (1) 2 modeller for udbud Det økonomiske potentiale ved et udbud hænger som angivet sammen med hvad der udbydes men også hvordan udbuddet sammensættes. Vælger Frederikssund Kommune at lave et udbud af hjemmehjælpen med eksempelvis 3-4 leverandører, kan kommunen vælge imellem 2 modeller: 1. Kommunen vælger via et udbud én leverandør (hovedleverandøren), hvorefter 1-3 leverandører godkendes på samme vilkår. 2. Kommunen vælger via et udbud 3-4 leverandører samtidig. Den første model forventes at kunne realisere det største potentiale, hvilket hænger sammen med, at den pris, udbudsprocessen resulterer i ved model 1, bliver afregningsprisen for alle leverandører. I model 2 vil der være forskellig afregningspris for hver af leverandørerne. Og leverandørerne, der bliver henholdsvis nummer 2, 3 og 4 i konkurrencen, vil have budt ind med priser, der er højere end nr. 1. Det er desuden væsentligt, at vælger kommunen at udbyde hjemmehjælpen for færre leverandører end 3-4 kan den timepris kommunen opnår blive skarpere eftersom leverandørerne vil kunne opnå stordriftsfordele. Det samme gør sig gældende, hvis kommunen vælger at udvide udbuddets volumen og udbyde både den kommunale hjemmepleje og den hjemmepleje der leveres af de private leverandører. 11/16

12 Et andet scenarie vil være et udbud der omfatter både et plejecenter og den privatiserede hjemmepleje. Potentialet ved dette scenarie er beregnet nedenfor. Potentiale ved udbud af både et plejecenter og den privatiserede del af hjemmeplejen Det er ifølge KL for usikkert entydigt at fastslå, at det er billigere at lade private drive plejecentre, selvom en række erfaringer peger i den retning. Kommunernes hidtidige inddragelse af private leverandører i driften af plejecentre har dog heller ikke kun været økonomisk motiveret. Kommunerne er også motiveret af, at de private plejeøjne kan bidrage til kvalitetsudvikling og videndeling, skabe synergieffekter og øge fleksibiliteten og variationen i kommunens tilbud. Når det kan give god mening at udbyde driften af et eller flere plejecentre sammen med hjemmeplejen, skyldes det, at leverandøren på den måde kan opnå en base i form af et plejecenter og dermed et fast kunde- og indtjeningsgrundlag, som kan gøre det rentabelt at levere hjemmehjælp på trods af et usikkert antal borgere at levere til. At have en fast base på et plejecenter må derfor alt andet lige forventes at føre til, at leverandøren kan skærpe prisen på hjemmeplejeydelserne. Derved kan et samlet udbud af hjemmeplejen og et plejecenter gøre det attraktivt for private leverandører at byde ind i kommunen og således også føre til skarpere priser. Der er et velfungerende marked på dette område, og både aktører på lokalt, regionalt og nationalt plan vil kunne løfte opgaven. I Gribskov Kommune har driften af størstedelen af kommunens plejecentre og 75 pct. af den praktiske hjælp og personlige pleje været udliciteret til private leverandører siden kommunesammenlægningen. Gribskov Kommune har i marts indgået nye aftaler om driften af kommunens plejecentre. Til beregningen af det økonomiske potentiale ved et samlet udbud af både plejecenter og hjemmepleje tages der udgangspunkt i den metode KL s udbudsportal har anvendt i deres potentialeafklaring for hjemmeplejen i Hillerød Kommune. Udbudsportalen forventer, at kommunen ved et samlet udbud af et plejecenter og hjemmeplejen, vil opnå en timepris svarende til minimum den gennemsnitlige timepris for nabokommunerne. Samtidig forventes det, at den procentvise udgiftsreduktion der kan opnås for de private hjemmehjælpstimer også kan opnås på plejecenteret. Besparelsen der kan opnås i hjemmeplejen er således lig med de kr. hvilket svarer til ca. 3 pct. af den samlede udgift til de private leverandører af hjemmehjælp. Den samlede budgetramme til personale er i 2013 ca. 128,5 mio. kr. svarende til ca. 25,7 mio. kr. for hvert af de 5 centre. 12/16

13 Det besparelsespotentiale der kan opnås ved at udbyde et plejecenter til private leverandører vil således være lig med: 3 pct. X 25,7 mio. kr. = kr Ovenstående potentialeberegning bør vurderes med det forbehold, at forudsætningen for beregningen er, at den besparelse der kan opnås i hjemmeplejen også kan opnås i samme niveau på et af kommunens plejecentre. I forbindelse med et eventuelt udbud af et plejecenter er det vigtigt at være opmærksom på reglerne for virksomhedsoverdragelse. Her beskrives blandt andet at medarbejderne har ret og pligt til at følge med opgaven og overgå til ansættelse hos den eksterne leverandør. Virksomhedsoverdragelsesloven regulerer vilkårene for medarbejdernes overgang til en ny leverandør og loven beskytter blandt andet medarbejderne mod afskedigelse med begrundelse umiddelbart i udliciteringen og sikrer, at den enkelte medarbejder tager sine individuelle løn- og ansættelsesvilkår med sig over til den nye leverandør. Medarbejderen bevarer som udgangspunkt disse rettigheder i den periode, der resterer i den kommunale kollektive overenskomst. Erfaringer fra andre kommuner De nye regler for udbud og frit valg af hjemmehjælp er relativt nye. Så der er endnu ikke mange erfaringer med at benytte de nye fritvalgsregler. Gribskov Kommune har i en årrække udliciteret deres ældrepleje og har for nylig færdiggjort en stor udbudsrunde af både kommunens hjemmepleje og plejecentre. Formålet med denne udbudsrunde var, at sikre borgerne, at borgerne i Gribskov fik den bedste service uden, at det bliver dyrere. Med det nye udbud er der således heller ikke opnået yderligere besparelser på driften. Men ifølge Gribskov Kommune blev der hentet store besparelser for 12 år siden da hjemmehjælpen første gang blev udbudt til private. Hillerød Kommune har også besluttet at konkurrenceudsætte hjemmehjælpen via de nye regler for frit valg. Formålet med konkurrenceudsættelsen er blandt andet at markedsafprøve kommunens nuværende fritvalgspriser. Hillerød Kommune har valgt at udbyde den personlige pleje og den praktiske hjælp samtidig med at kommunens hjemmepleje fortsat skal være leverandør efter udbuddet. Resultatet af udbuddet vil foreligge i juni 2014 hvor Hillerød offentliggør vinderne af udbuddet. Holbæk Kommune har valgt at udbyde et plejecenter og et geografisk afgrænset hjemmehjælpsområde til en privat leverandør. Firmaet Forenede Care har vundet udbuddet og sammenlagt forventer Holbæk 13/16

14 Kommune en økonomisk gevinst på op mod fem millioner kroner årligt ved udbuddet. Opsummering Analysen viser overordnet at udbuddet af Frederikssund Kommunes hjemmepleje vil være attraktiv for de private leverandører eftersom der er en stor volumen, en fornuftig befolkningstæthed og et velfungerende privat marked. De økonomiske beregninger indikerer, at Frederikssund Kommune potentielt kan opnå en årlig besparelse på kr. ved at konkurrenceudsætte den praktiske hjælp der pt. varetages af de private. Tallene viser, at det er for ydelsen praktisk hjælp der er relativt størst potentiale, da timeprisen for denne ydelse er markant højere end de resterende nabokommuners. Denne økonomiske beregning er i udgangspunktet forsigtig, da den vigtigste præmis for beregningen er, at nabokommunernes gennemsnitspriser er det bedst mulige resultat for Frederikssund Kommune. Men der kan potentielt opnås større besparelser hvis Frederikssund Kommune opnår priser svarende til de laveste timepriser blandt nabokommunerne. Hvis det lykkes, vil det betyde en årlig besparelse på ca kr. I Frederikssund Kommune. Derudover kunne Frederikssund Kommune vælge at konkurrenceudsætte alt den praktiske hjælp. Hvis kommunen opnår en pris der svarer til den laveste af nabokommunernes timepris vil der kunne opnås en samlet besparelse på den praktiske hjælp svarende til kr. årligt. Af nedenstående tabel fremgår besparelsespotentialet ved de forskellige udbudsmodeller. 14/16

15 Tabel: Økonomisk effekt ved forskellige udbudsmodeller Udbudsmodel Besparelsespotentiale ved at opnå timepriser på 20 kr. under det nuværende niveau. Udbud af den personlige pleje og praktisk hjælp der pt. leveres af private leverandører. Besparelsespotentiale ved at opnå en reduktion af timepriserne svarende til forskellen mellem Frederikssund og den gennemsnitlige timepris i nabokommunerne. Besparelsespotentiale kr kr Udbud af den praktiske hjælp der pt. leveres af private leverandører.* Besparelsespotentiale ved at opnå en reduktion af timepriserne svarende til forskellen mellem Frederikssund og den laveste timepris i nabokommunerne. kr Udbud af den praktiske hjælp der pt. leveres af private leverandører.** Besparelsespotentiale ved at opnå en reduktion af timepriserne svarende til forskellen mellem Frederikssund og den laveste timepris i nabokommunerne. Udbud af den praktiske hjælp og den personlige pleje der pt. leveres af private leverandører. Besparelsespotentiale ved reduktion af timepriserne svarende til forskellen mellem Frederikssund og den gennemsnitlige timepris i nabokommunerne. Udbud af alt den praktiske hjælp. Både den del der pt. leveres af private leverandører og den del der leveres af private leverandører. Besparelsespotentiale ved reduktion af timepriserne svarende til forskellen mellem Frederikssund og den laveste timepris i nabokommunerne. Udbud af alt den praktiske hjælp. Både den del der pt. leveres af private leverandører og den del der leveres af private leverandører. kr kr kr *I denne model regnes der kun på udbud af praktisk hjælp, da udbud af personlig pleje ikke vil have en effekt fordi timepriserne for personlig pleje er lavere end den gennemsnitlige timepris i nabokommunerne. **I denne model regnes der kun på udbud af praktisk hjælp, da udbud af personlig pleje vil have en begrænset økonomisk effekt, fordi timepriserne for personlig pleje er på ca. samme niveau som de laveste timepriser i nabokommunerne. 15/16

16 Anbefaling Det vil være en tidskrævende proces at udarbejde udbudsmateriale, som kan anvendes til udbud af personlig pleje og plejecentre. Ældre og Sundhed anbefaler, at den praktiske hjælp udbydes via de nye regler, og at det på grundlag af erfaringerne fra dette udbud og erfaringer i andre kommuner vurderes hvorvidt der i de følgende år skal udbydes yderligere områder via de nye regler på ældreområdet. 16/16

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Nye regler på fritvalgsområdet

Nye regler på fritvalgsområdet Nye regler på fritvalgsområdet Og mulighederne for at indhente en effektiviseringsgevinst Temadrøftelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Den 11. februar 2014 1 Udbudsportalen i KL... Et fællesoffentligt initiativ

Læs mere

Konkurrenceudsættelse: Foranalyse på ældreområdet.

Konkurrenceudsættelse: Foranalyse på ældreområdet. Konkurrenceudsættelse: Foranalyse på ældreområdet. 1. Introduktion Med udgangspunkt i konkurrenceudsættelsesstrategien er der udarbejdet en foranalyse vedrørende konkurrenceudsættelse af et ældredistrikt

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 25. april 2014 Udbud af hjemmeplejen 1. Resumé Regeringen har vedtaget at forenkle reglerne for frit valg i hjemmeplejen. Det foreslås derfor, at de private

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012 Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet Oktober 2012 Kommunalbestyrelsen i Solkøbing Kommune har besluttet at udbyde to af kommunens tre plejecentre (i alt 132 pladser)

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BALLERUP Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune NOTAT Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune Horsens Kommune har kontaktet Udbudsportalen for bistand til afklaring af fordele og ulemper ved at konkurrenceudsætte hjemmehjælpsydelser

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Debatmøde 10 Udbud på ældreområdet nye regler, nye muligheder

Debatmøde 10 Udbud på ældreområdet nye regler, nye muligheder Debatmøde 10 Udbud på ældreområdet nye regler, nye muligheder Fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Kommunaløkonomisk Forum 2013

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Kommunale erfaringer med private leverandører i ældreplejen

Kommunale erfaringer med private leverandører i ældreplejen Kommunale erfaringer med private leverandører i ældreplejen I 2011 fik borgerne leveret 30,7 mio. timers praktisk hjælp og personlig pleje i eget hjem. Borgerne valgte at få 4 mio. af timerne leveret af

Læs mere

Frit leverandørvalg valg af model

Frit leverandørvalg valg af model Frit leverandørvalg valg af model 1.0 Baggrund Kommunerne er i henhold til Lov om Social Service 91 forpligtet til at sikre borgerne et frit valg af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BORNHOLM Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

40 procent flere ældre per ansat på ældreområdet i 2025

40 procent flere ældre per ansat på ældreområdet i 2025 40 procent flere ældre per ansat på ældreområdet i 2025 Der kommer markant flere ældre over 80 år i de kommende år. Samtidig er der udsigt til, at beskæftigelsen i den offentlige sektor vil blive reduceret

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre - 2013

Hjemmehjælp til ældre - 2013 ÆLDRE I TAL 2014 Hjemmehjælp til ældre - 2013 Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Furesø Kommune

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Furesø Kommune Potentialeafklaring for hjemmeplejen Furesø Kommune Maj 2013 1 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Forord Potentialeafklaringen er udarbejdet af Udbudsportalen i

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse HOLSTEBRO Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet

Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet Ofte får udbudslovgivning skyld for at være rigid og ufleksibel og gøre det svært for kommunerne at lave gode udbudsforløb. På ældreområdet er mulighederne for

Læs mere

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015 Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015 November 2015 BILAG Titel Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015_Bilag Udgiver

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Aalborg Kommune

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Aalborg Kommune Potentialeafklaring for hjemmeplejen Aalborg Kommune Februar 2013 1 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Forord Potentialeafklaringen er udarbejdet af Udbudsportalen

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune April 2013 Forord Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S 1 Post@udbudsportalen.dk Forord Potentialeafklaringen er udarbejdet af Udbudsportalen

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse GULDBORGSUND Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 6 på pressemøde den 17. februar 2014 Dagsorden Hvad er offentlig-privat

Læs mere

På baggrund af gennemgangen af de strategiske aspekter foreslås en konkret udbudsmodel. Udbudsmodellen har følgende elementer:

På baggrund af gennemgangen af de strategiske aspekter foreslås en konkret udbudsmodel. Udbudsmodellen har følgende elementer: Beslutningsoplæg 1. Beslutningsoplæg - Esbjerg Kommune Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Sundheds- og Omsorgsudvalget i Esbjerg Kommune forud for kommunens udbud af praktisk hjælp og personlig

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØGE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Regionernes udbud af behandlinger til private leverandører

Regionernes udbud af behandlinger til private leverandører N O T A T Regionernes udbud af behandlinger til private leverandører Regionernes udbudsrunder (udbud af behandlinger, red.) i forbindelse med suspensionen af det udvidede frie valg har vist, at der er

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Odder Kommune

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Odder Kommune Potentialeafklaring for hjemmeplejen Odder Kommune April 2013 Forord 1 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Forord Potentialeafklaringen er udarbejdet af Udbudsportalen

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Sorø Kommune

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Sorø Kommune Potentialeafklaring for hjemmeplejen Sorø Kommune Maj 2013 Forord Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S 1 Post@udbudsportalen.dk Forord Potentialeafklaringen er udarbejdet af Udbudsportalen

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

Konkurrenceudsættelse og effektiviseringspotentiale

Konkurrenceudsættelse og effektiviseringspotentiale DI Juli 2015 Konkurrenceudsættelse og effektiviseringspotentiale i kommunerne, 2014 1. Resultater kort - Kommunernes konkurrenceudsættelse (målt ved IKU) har rykket sig med 0,4 pct.point i 2014 svarende

Læs mere

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting Consulting Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Notat Uddybning

Læs mere

Udbudsprocessen blev formelt igangsat ultimo februar 2014 ved annoncering af en prækvalifikationsrunde.

Udbudsprocessen blev formelt igangsat ultimo februar 2014 ved annoncering af en prækvalifikationsrunde. N O TAT Udbud af hjemmeplejeydelser i Esbjerg Kommune Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Esbjerg Kommune i relation til ovenstående udbud. Notatet giver indledningsvist et kort resume af

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE IKU 2012

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE IKU 2012 Fakta om konkurrenceudsættelse GRIBSKOV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Konkurrence udsættelse. - et nyt redskab til at sikre størst mulig effektivitet

Konkurrence udsættelse. - et nyt redskab til at sikre størst mulig effektivitet Konkurrence udsættelse - et nyt redskab til at sikre størst mulig effektivitet TØNDER KOMMUNE April 2013 Vi skal være konkurrencedygtige Ligesom alle andre virksomheder skal vi hele tiden sikre, at vi

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Jammerbugt Kommune

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Jammerbugt Kommune Potentialeafklaring for hjemmeplejen Jammerbugt Kommune Maj 2013 Forord Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S 1 Post@udbudsportalen.dk Forord Potentialeafklaringen er udarbejdet af Udbudsportalen

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 SYDDJURS Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) 1 Dagsorden 1. Præsentation 2. Regler for udbud af praktisk hjælp og personlig pleje 3. Formålet med udbud 4. Den

Læs mere

Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis.

Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis. Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis. Et moderne velfærdssamfund sætter borgeren i centrum og tilbyder fleksible muligheder for at vælge de

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Brønderslev Kommune

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Brønderslev Kommune Potentialeafklaring for hjemmeplejen Brønderslev Kommune Maj 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S 1 Post@udbudsportalen.dk Forord Potentialeafklaringen er udarbejdet af Udbudsportalen

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BRØNDERSLEV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. Nye anlæg 11.

Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. Nye anlæg 11. Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Bruttoanlægsudgifter Bruttoanlægsindtægter SSU 4.6.14: Nr. 200-202 anbefales. 11.211

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Potentialeafklaring for hjemmeplejen Horsens Kommune Maj 2013 Forord Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S 1 Post@udbudsportalen.dk Forord Potentialeafklaringen er udarbejdet af Udbudsportalen

Læs mere

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre - Benchmarkinging og beregning af potentialer Formål og afgrænsning Antallet af 70+-årige forventes at stige med 37 % over de næste ti år. Dette er en

Læs mere

Et nærmere blik på botilbudsområdet

Et nærmere blik på botilbudsområdet Camilla Dalsgaard og Rasmus Dørken Et nærmere blik på botilbudsområdet Hovedresultater i to nye analyserapporter i KORAs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

Udlicitering af kommunale opgaver hvornår bør man overveje at overdrage opgaver til private?

Udlicitering af kommunale opgaver hvornår bør man overveje at overdrage opgaver til private? Udlicitering af kommunale opgaver hvornår bør man overveje at overdrage opgaver til private? Mette Rose Branchedirektør DI Service Branchefællesskab for den operationelle servicebranche i DI. Fokus på

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Potentialeafklaring for hjemmeplejen Høje-Taastrup Kommune Maj 2013 Forord Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S 1 Post@udbudsportalen.dk Forord Potentialeafklaringen er udarbejdet af Udbudsportalen

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Faaborg-Midtfyn Kommune

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Faaborg-Midtfyn Kommune Potentialeafklaring for hjemmeplejen Faaborg-Midtfyn Kommune December 2013 Forord Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S 1 Post@udbudsportalen.dk Forord Potentialeafklaringen er udarbejdet

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Varde Kommune

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Varde Kommune + Potentialeafklaring for hjemmeplejen Varde Kommune Juli 2013 Forord Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S 1 Post@udbudsportalen.dk Forord Potentialeafklaringen er udarbejdet af Udbudsportalen

Læs mere

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet.

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Beskrivelse af opgaven... 3 3. Reglerne på området... 4 4. Frit valg scenarier... 5 5. Økonomi...

Læs mere

Høringssvar ifm. udbud af hjemmeplejen i Frederiksberg Kommune

Høringssvar ifm. udbud af hjemmeplejen i Frederiksberg Kommune Høringssvar ifm. udbud af hjemmeplejen i Frederiksberg Kommune Jf. aftale med forvaltningen i Frederiksberg kommune afgiver hermed et samlet høringssvar fra medarbejdersiden i forbindelse med den påtænkte

Læs mere

Potentialeafklaring. vedr. leverandører af hjemmepleje SUNDHED OG ÆLDRE

Potentialeafklaring. vedr. leverandører af hjemmepleje SUNDHED OG ÆLDRE Potentialeafklaring vedr. leverandører af hjemmepleje SUNDHED OG ÆLDRE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål... 3 Borgerens frie valg under godkendelsesmodellen... 4 2. Regulering og retningslinjer...

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse AABENRAA Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Helsingør Kommune

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Helsingør Kommune Potentialeafklaring for hjemmeplejen Helsingør Kommune Maj 2013 Forord Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S 1 Post@udbudsportalen.dk Forord Potentialeafklaringen er udarbejdet af Udbudsportalen

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET, VEST

STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET, VEST Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt (01) STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET,

Læs mere

ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG

ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG fremtiden starter her... ÆLDREPLEJEN UNDER FORANDRING ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG I ÆLDREPLEJEN 1 ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG / Dansk Erhverv Augustl

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

HILLERØD. 22,6 MIO. KR. Så meget kan Hillerød Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HILLERØD. 22,6 MIO. KR. Så meget kan Hillerød Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HILLERØD 22,6 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 229 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Samråd i Finansudvalget Dato / tid 2. februar 2017

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Ikast-Brande Kommune

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Ikast-Brande Kommune Potentialeafklaring for hjemmeplejen Ikast-Brande Kommune September 2013 Forord Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S 1 Post@udbudsportalen.dk Forord Potentialeafklaringen er udarbejdet

Læs mere

Opdraget. Hvordan kravspecificerer man ydelser vedrørende omsorg og pleje? Hvordan konkurrenceudsætter man køb af fritvalgsydelser?

Opdraget. Hvordan kravspecificerer man ydelser vedrørende omsorg og pleje? Hvordan konkurrenceudsætter man køb af fritvalgsydelser? Opdraget Hvordan kravspecificerer man ydelser vedrørende omsorg og pleje? Hvordan konkurrenceudsætter man køb af fritvalgsydelser? Særlige udbudsretlige opmærksomhedspunkter ved Gribskov-udbuddet i øvrigt

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

HALSNÆS. 21,4 MIO. KR. Så meget kan Halsnæs Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HALSNÆS. 21,4 MIO. KR. Så meget kan Halsnæs Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HALSNÆS 21,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Rebild Kommune

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Rebild Kommune Potentialeafklaring for hjemmeplejen Rebild Kommune April 2013 1 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Forord Potentialeafklaringen er udarbejdet af Udbudsportalen

Læs mere

KREVI skylder en stor tak til Servicestyrelsen, som har bistået med information og dataudtræk fra Fritvalgsdatabasen.

KREVI skylder en stor tak til Servicestyrelsen, som har bistået med information og dataudtræk fra Fritvalgsdatabasen. Marts 2011 Forord De danske kommuner fik i 2003 med indførelsen af fritvalgsordningen på ældreområdet pligt til at skabe rammerne for, at borgere visiteret til hjemmehjælp har mulighed for frit at vælge

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Herning Kommune

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Herning Kommune Potentialeafklaring for hjemmeplejen Herning Kommune Oktober 2013 Forord Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S 1 Post@udbudsportalen.dk Forord Potentialeafklaringen er udarbejdet af Udbudsportalen

Læs mere

Prisanalyse: Kommunalt eller privat plejecenter?

Prisanalyse: Kommunalt eller privat plejecenter? NOTAT Prisanalyse: Kommunalt eller privat plejecenter? Er der forskel på kommunernes driftsudgifter til et kommunalt og et udliciteret plejecenter? Er der for kommunerne en økonomisk gevinst ved at lade

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 MIDDELFART Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

HØJE-TAASTRUP 25,9 PCT. Konkurrenceudsættelse i Høje-Taastrup Kommune

HØJE-TAASTRUP 25,9 PCT. Konkurrenceudsættelse i Høje-Taastrup Kommune HØJE-TAASTRUP 38,1 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

HELSINGØR. 60,3 MIO. KR. Så meget kan Helsingør Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HELSINGØR. 60,3 MIO. KR. Så meget kan Helsingør Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HELSINGØR 60,3 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,6 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

BESPARELSESPOTENTIALET I HERNING KOMMUNE

BESPARELSESPOTENTIALET I HERNING KOMMUNE HERNING 60,2 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Bilag 2. Afrapportering af effektiviseringsanalyse Konkurrenceudsættelse og mellemkommunale samarbejder

Bilag 2. Afrapportering af effektiviseringsanalyse Konkurrenceudsættelse og mellemkommunale samarbejder Bilag 2. Afrapportering af effektiviseringsanalyse 2011 Konkurrenceudsættelse og mellemkommunale samarbejder Byrådet besluttede på byrådsmødet den 22. december 2010 at iværksætte 4 effektiviseringsanalyser

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre - 2015 Ældre Sagen Juli 2016/januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

VIBORG. 70,2 MIO. KR. Så meget kan Viborg Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

VIBORG. 70,2 MIO. KR. Så meget kan Viborg Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: VIBORG 70,2 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

FREDERICIA 38,4 MIO. KR.

FREDERICIA 38,4 MIO. KR. FREDERICIA 38,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

BALLERUP. 41,0 MIO. KR. Så meget kan Ballerup Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

BALLERUP. 41,0 MIO. KR. Så meget kan Ballerup Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: BALLERUP 41,0 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere