Produktionsoptimering i frugt og bær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktionsoptimering i frugt og bær"

Transkript

1 Produktionsoptimering i frugt og bær Projektet består af 7 delprojekter: 2. Optimering og udvikling af beslutningsstøttesystemet RIMpro 4. Udvikling af maskinbeskæring i æbler 5. Udvikling af mekanisk udtynding til æbler og blommer. 6. Få grønnere og fastere Clara Frijs pærer ved korrekt tilførsel af calcium, kvælstof, mangan og jern. 7. Udvikle prognoseværktøj til bestemmelse af korrekt høsttidspunkt for blommer Baggrund for aktiviteternes gennemførelse Pesticidrester har politikernes, pressens og forbrugernes bevågenhed. Et eksempel på en overskrift er fra Ekstra Bladet 10. juli 2013: Så klamt er dit frugt og grønt - giftrester i hvert andet stykke. Danmarks Naturfredningsforening var også fremme med krav om mærkning af sprøjtet frugt. Sidst, men ikke mindst, er nogle supermarkedskæder begyndt at definere deres egne grænser for, hvad de accepterer med hensyn til indholdet af pesticidrester. 2. Beslutningsstøttesystemet RIMpro Det hollandske IT-system RIMpro indeholder modeller, som varsler for æbleskurv, æblevikler og sodplet. Projektet er en videreførelse af et delprojekt fra 2012, hvor der blev arbejdet med at implementere og tilpasse RIMpro til danske forhold. Foreløbige erfaringer viser, at æbleviklermodellen behøver mindre justeringer, for at virke optimalt under nordeuropæiske forhold. Modellen for sodplet er hovedsagelige aktuel for økologiske avlere. Modellen for kirsebærbladplet kræver mere udvikling, samt afprøvning i lille skala, før den kan bruges af avlerne. Varsling for skivesvamp er helt nyt. Gåsebiller er et stigende problem hos flere frugtavlere. Formålet er at undersøge gåsebillers biologi, indhente erfaringer fra andre lande, fastsætte varsling for det optimale bekæmpelsestidspunkt, og således udvikle et redskab til effektiv, helst ikke-kemisk bekæmpelse. 4. Maskinbeskæring i æble Maskinbeskæring er en metode til at sikre økonomisk bæredygtig avl af æbler ved at nedsætte arbejdsomkostningerne. Der er gode erfaringer fra det sydlige Europa, som giver anledning til at afprøve metoden i Danmark. I projektet undersøges, om der kan opnås acceptabel frugtkvalitet og udbytte ved metoden. Det er vigtigt for frugtkvaliteten, at frugtavlerne udtynder frugt på æble- og blommetræer, da mængden af frugt har afgørende betydning for sukkerindhold, farvedannelse, fasthed samt frugtstørrelse. Udtynding sikrer et jævnt udbytte hvert år, hvilket er en betingelse for at kunne afsætte høsten tilfredsstillende. Mekanisk udtynding er en metode til at sikre økonomisk bæredygtig avl af æbler og blommer ved at nedsætte arbejdsomkostningerne. Clara Frijs er en pæresort, som forventes at være grøn og sprød når den når ud til forbrugeren, men ofte er den allerede gullig og blød, når den ligger i butikken. Calcium forventes at kunne forbedre frugtens fasthed og lagerholdbarhed, og jern forventes at kunne forbedre den grønne farve i frugten. Desuden skal kvælstof være i balance, for at frugtkvaliteten bliver bedst mulig. 7. Høstprognose for blommer Tidspunktet for høst af frugt er ofte baseret på en subjektivt skøn. Tidspunktet kan variere op til flere uger mellem årene. Sammen med beskæring, er høst de dyreste produktionsomkostninger i produktion af stenfrugt. Det vil derfor være et godt planlægningsværktøj, at kunne forudbestemme årets høsttidspunkt, af hensyn til ansættelse af plukkere, og hjemtagning af emballage, samt at kunne meddele afsætningsleddet om forventningen til de enkelte sorters høsttidspunkt af hensyn til markedsføringen. Formål med aktiviteterne Formål med de 7 delprojekter er:

2 At afprøve og formidle, hvordan der ved en ændret behandlingsstrategi kan produceres frugt med færre pesticidrester. At formidle varsling ved brug af beslutningsstøttesystemet RIMpro i kernefrugt, og udvikling af varsling for kirsebærbladplet i surkirsebær og skivesvamp i solbær og ribs. At opbygge varsling og forebyggelse af angreb af gåsebiller i kernefrugt. At undersøge, hvor mange arbejdsomkostninger, der kan spares ved maskinel beskæring og om evt. udbyttetab og frugtkvalitet er acceptabelt efter maskinbeskæring, i forhold til de sparede omkostninger. At udvikle en strategi for mekanisk udtynding i æbler og blommer, samt undersøge virkningerne på udbytte, frugtkvalitet og arbejdsomkostninger. At opnå grønnere og fastere Clara Frijs pærer ved korrekt tilførsel af calcium, kvælstof og jern. At udvikle et prognosesystem til bestemmelse af det optimale høsttidspunkt for de blommesorter, der dyrkes i Danmark. Aktiviteternes indhold Behandlingsstrategier med færre pesticidrester for øje er afprøvet i tre æblesorter hos to fynske producenter. Sorten Discovery, som plukkes tidligt, og ikke skal lagres, kunne produceres helt fri for pesticidrester. Fra slutningen af juni og frem til høst, blev der ikke anvendt svampemidler. Smittetrykket af æblevikler var så lavt, at det biologiske virusprodukt Madex alene gav tilstrækkelig god bekæmpelse af æblevikler. I sorterne Elstar og Jonagored, som begge plukkes senere, og begge skal lagres, kunne antallet af pesticidrester reduceres ved at anvende feromonforvirringsproduktet Isomate fremfor sprøjtning med insekticidet Steward. En enkelt behandling mod bladlus førte til rest i frugten ved høst, hvilket var mere end 3 måneder efter behandlingen. Med hensyn til svampemidler, gælder det om at indskrænke brugen til et eller to midler i månederne før høst. 2. Beslutningsstøttesystemet RIMpro Varslingsmodellerne for æbleskurv og sodplet, og de udvidede funktioner, er implementeret i rådgivningstjenesten, og udbredt til producenterne. Æbleskurvmodellen bruges både af konventionelle og økologiske avlere. Sodpletmodellen bruges af økologiske avlere. Der er udført tællinger af ascosporer fra æbleskurv, kirsebærbladplet og skivesvamp. For æblevikleren blev den bedste timing af bekæmpelsen udført ved at kombinere fangst i feromonfælder, klimadata og ægklækning. Disse data blev sammenlignet med data fra RIMpro, og softwaren er justeret til lokale forhold. For kirsebærbladplet er der anlagt 3 varslingsforsøg hos 3 surkirsebærproducenter. For skivesvamp er sporeudslyngningerne og klimadata brugt til at optimere bekæmpelsesstrategier. Flyvningen af gåsebiller er overvåget hos 1-2 avlere. Avlerne er varslet om flyvning, og muligheder for bekæmpelse af gåsebillerne. 4. Maskinbeskæring i æbler Der er målt forskel i tidsforbrug på henholdsvis håndbeskårne og maskinbeskårne træer i Farven på frugten er vurderet før høst, og kun velfarvet frugt er plukket til opgørelsen. Sukker og fasthed er målt på stikprøver af frugten. Al frugt fra parcellerne er størrelsessorteret. Der er udført udtynding med håndholdt ElectroFlor udtyndingsredskab i blommer. Der er udført udtynding med Traktorført Darwin maskinudtyndingsredskab. Der er udført optælling af frugt før og efter udtynding, og efter junifald. Frugtkvaliteten inkl. størrelsessortering er opgjort ved høst. Jern er tildelt til ensartede rækker pærer i V-system i en parcel, der ofte har været jernmangel i. Tre jernprodukter blev testet mod ubehandlet.

3 Calcium blev pga. en meget lang og varm sommer kun tildelt 5 gange i løbet af vækstsæsonen, hvor målet havde været hver dag. Calcium kan svide frugten, hvorfor det ikke kunne tilføres næsten hele juli måned. Farven på frugten blev vurderet før høst og igen efter lagring og hyldeliv. Der blev lavet klorofylmålinger på hver parcel, for at se, om jernmangel kunne identificeres, før det optræder på visuelt i bladene. Sukker og fasthed er målt på stikprøver af frugten før og efter lagring. 7. Høstprognose for blommer Prognosemodellen tager udgangspunkt i GDH-data 30 dage efter fuld blomst, som beskrevet for abrikoser og ferskner i Californien, USA. Dato for fuld blomst blev indhentet hos 2-4 danske blommeavlere. Klimadata fra lokale vejrstationer blev indhentet for perioden (30 dg efter fuld blomst). Der blev fremstillet formler og regneark for de enkelte avlere og deres blommesorter. Høsttidspunktet for 2013 blev indrapporteret og indsat i formlen. Dato for fuld blomst i de i 2013 indrapporterede sorter genindrapporteres for 2014, og der gives på baggrund af beregninger mva prognosemodellen forslag til høstdato for Målopfyldelse I projektet blev det vist, at såfremt der anvendes Madex og/eller feromonforvirring, kan antallet af pesticidrester i frugten reduceres. Endvidere kan der med sund fornuft reduceres på antallet af svampemidler. Det var et mål at afprøve SmartFresh til erstatning for konventionelt svampemiddel før høst. Dette blev dog ikke gennemført på grund af modvilje i detailleddet mod SmartFresh-behandlet frugt. Hverken den ny version af feromonforvirringsproduktet Isomate eller kaliumbicarbonat, der var tiltænkt mod svampesygdomme, blev alment tilgængelige i 2013, og blev derfor ikke afprøvet. Brugen af svovl måtte frarådes på grund af høje temperaturer i løbet af sommeren, da svovl øger faren for solskoldning af frugten. 2. Beslutningsstøttesystemet RIMpro RIMpro er flittigt brugt som beslutningsstøttesystem til optimering af bekæmpelsen af æbleskurv i både konventionel og økologisk produktion i 2013, og til bedre bekæmpelse af sodplet hos økologiske avlere. Desuden har 13 økologiske avlere haft forsøgsdispensation til at bekæmpe sodplet med kaliumbicarbonat (bagepulver), og deres erfaringer med brug af RIMpro og kaliumbicarbonat er indsamlet. Prototypen af RIMpro mod kirsebærbladplet viste kun 1 varsling i den primære infektionsperiode i Der har kun været angreb i usprøjtede træer hos 1 ud af 3 producenter. Der er brug for større erfaring med programmet, før det kan udbredes. Arbejdet med opbygning af varslingssystem for skivesvamp er lovende, men der er brug for mere baggrundsviden, og mere arbejde med systemet. Der er talt askosporer for æbleskurv, kirsebærbladplet og skivesvamp. Den aktuelle flyvning af æbleviklere og sene viklere blev registreret ved brug af fælder hos flere avlere. På baggrund af fældefangst og simuleringen i RIMpro, samt lokale klimadata, blev tidspunkt for bekæmpelse fastlagt. Sæsonen 2013 var kendetegnet ved generelt små fangster og skade af viklere, så datagrundlaget er for lille til at der kan argumenteres for, at modellen i RIMpro bør justeres til nordeuropæiske forhold. Der var ikke alvorlige problemer med gåsebiller i 2013, hvorfor detailundersøgelser ikke kunne udføres. Der er udviklet et specifikt feromon til monitering af gåsebiller. Fælden forhandles gennem firmaet Prodana. 4. Maskinbeskæring i æbler Der blev fundet besparelse i arbejdsomkostninger på 55 timer pr ha ved at bruge maskinbeskæring i forhold til alm beskæring. Det giver en besparelse på ca kr. pr ha alene i Udbyttet blev større i maskinbeskårne træer; bedst, hvor der også var maskinudtyndet. Frugtfarven var ved den visuelle bedømmelse ved høst lige god i begge typer træer. Sukkerindholdet i frugten var ens i de to behandlinger, og fastheden var en anelse større i frugter fra de maskinbeskårne træer. Der var stor forskel på frugtstørrelsen, hvilket har betydning for avlerens økonomi, idet der er en del forskel på afregningen afhængig af netop frugtstørrelsen.

4 Ser man på salgsprisen. som afhænger af udbytte og frugtstørrelse, var der i 2013 en stor gevinst i at maskinbeskære når der også blev maskinudtyndet i parcellen Salgspris pluk Hånd Maskin + udtyndet Maskin Salgspris pluk ElectroFlor i blommer kan indsættes meget målrettet og havde god effekt på udtynding af blomster visuelt ved brug. Frugtstørrelsen blev lidt større ved udtynding i blomst. Udbyttet i blommer blev reduceret pga. dårlig frugtsætning i alle træer i I æbler var der en lille udbyttereduktion ved mekanisk udtynding, når denne var moderat til hård. Det salgbare udbytte blev dog større end fra kemisk udtyndede træer pga. bedre frugtstørrelse. Frugtkvaliteten blev bedre ved hårdere udtynding, især blev frugtstørrelsen bedre. Arbejdsindsatsen til udtynding i æbler faldt markant, når der blev maskinudtyndet sammenlignet med håndudtynding. Der kunne spares kr. pr ha ved maskinudtynding sammenlignet med kemisk udtynding. I blommer var frugtfaldet så stort, at der ikke skulle håndudtyndes heller ikke i ubehandlede træer. Det er nødvendigt at supplere maskinudtynding med håndudtynding i de fleste år. Der var meget tydelig effekt af tildelingen af jern til træerne i forhold til ubehandlet. Pærerne var betydeligt grønnere efter lagring i stort set alle parceller, som havde fået jern, uanset produkt. Ved høst kunne denne forskel ikke ses. Calcium havde tendens til at give fastere pærer ved høst. Efter lagring var der stor forskel på fastheden i de frugter, som havde fået calcium i forhold til de frugter, som ikke havde fået calcium. Ca Fasthed Ved høst Sukker Ved høst Fasthed Efter lagring Efter hyldeliv Kontrol 5,7 12,4 5,1 4,4 Ca spindel 5,9 12,1 5,5 5,4 Ca v-system 6,5 13,4 6,2 5,5 Interessant sidegevinst ved forsøget viser at frugterne fra V-systemet var både højere i sukker og bedre i fasthed ved høst og efter lagring. 600 målinger med klorofylmålinger gav ingen indikationer på jernmangel, før man kunne se det med det blotte øje på bladene. 7. Høstprognose for blommer Tre blommeproducenter har deltaget i projektet med tilsammen 47 blommesorter. Der er lavet prognoseskemaer for 33 af de 47 sorter (14 sorter blev ikke høstet i 2013). Prognosemodellen er klar til 1. prøve for de 47 sorter i Aktivitetens offentliggørelse Afsnit fra Håndbog for frugtavlere 2013 blev udsendt med nyhedsbrevet ÆblePæreNyt den 25. juni 2013 til omkring 150 kernefrugtavlere. Uddelingskopier til ERFA-møde (Ørskov) 15. august 2013 på Fyn med 10 deltagere. Slide 6-7. Nyhedsbrevet ÆblePæreNyt den 26. august 2013 til omkring 150 kernefrugtavlere. Frarådning af Signum, side 2.

5 2. Varsling og forebyggelse af angreb af gåsebiller i kernefrugt Bojesen M ÆblePære/Nyt nr Beslutningsstøttesystemet RIMpro Erfagruppemøder: Der er brugt informationer fra arbejdet i projektet på talrige erfa-gruppemøder og markvandringer i Både konventionel og økologisk. Nyhedsbreve: Der har været bragt informationer fra projektet mht. æbleskurv i ÆblePæreNYT i 2013 i nr: 5, 6, 9, 11,14 og 5 og æblevikler i ÆblePæreNYT i 2013 i nr.: 13, 15, 16, 17 og 18. Temadag: Lindhard H Indlæg ved økologisk temadag på Årslev 22. august. Titel: Kort om æbleskurv, varsling og RIMpro. Boyesen M og Lindhard H Indlæg ved økologisk temadag på Årslev 22. august. Titel: Feromonforvirring og Madex. Artikler: Lindhard H Kirsebærbladpet varsling er på vej. Frugt og Grønt, april s Lindhard H Sodplet ødelægger øko-æbler. Frugt og Grønt oktober 2013, s.10. Lindhard H Feromonforvirring til forebyggelse af orm og gnav i æbler. Økologisk Nyhedsbrev. May 2013, nr 4. s.16 Rapport: Lindhard H Forsøgsmæssig afprøvning med Kali39 Food Grade (kaliumbicarbonat) på 20 ha hos 13 økologiske kernefrugtavlere i rapport pp 12. Foredrag: Lindhard H Foredrag til Frugtkursus i Kivik Sverige 11/6: Bättre prognos mot skorv. Undervisning: Lindhard H Master course Aarhus University: Organic fruit, berries and vegetables in a temperate climate. 4. November 2013: Knowledge on fungal diseases in fruit crops). Emner: Apple Scab caused by Venturia inaequalis, 2. Cultural practices to reduce infection risk. 3. Organic products to control apple scab. 4. Warning as DSS for the grower. 5. Other DDS systems under development. 4. Maskinbeskæring i æbler Frugt og Grønt april Maskinbeskæring af Aroma. Frugt og Grønt marts Maskinbeskæring resultater af 2 års projekter i Aroma. Temadag Maskinbeskæring i Danmark Resultater og Erfaringer. Omtale af resultater i rådgivningssammenhæng. Frugt og Grønt. Maskinudtynding i Elstar kan ikke stå alene. Fremlæggelse af resultater på konsulentmøde 16. december Fremlægge resultater og bud på strategi på Æble/Pære Klubbens blomstringstur 8. maj Integreret i rådgivningen, 5 avlere er begyndt med metoden siden projektets start. Frugt og Grønt nr. 4, 2014: Grønne og faste Clara Frijs med jern og calcium. Indlæg på Æble/Pære klub blomstringstur 8. maj Integreret i rådgivningen fra gødningsplanlægning til Præsentation af resultater for alle konsulenter GartneriRådgivningen 16. december Høstprognose for blommer. Projektet har været en del af blomme-erfagruppen. Ultrakort resumé af pkt Der er i projektet gennemført 7 delprojekter, hvor formålet har været at optimere produktionen af æbler, pærer og blommer. Projekterne har vist, at: Brug af Madex og/eller feromonforvirring kan reducere antallet af pesticidrester i frugt. Endvidere kan der med sund fornuft reduceres på antallet af svampemidler.

6 Varslingssystemet RIMpro til optimeret bekæmpelse af æbleskurv, sodplet og æblevikler er under implementering i Danmark. Prototype af varslingssystem til kirsebærbladplet er under afprøvning og forbedring. Varslingssystem mod skivesvamp i solbær og ribs er under opbygning. Der kan købes feromonfælder til varsling af gåsebiller. Maskinbeskæring kan i nogle æblesorter være en metode til at forbedre en ellers anstrengt økonomi hos frugtproducenterne. Der er opnået en besparelse på kr. pr ha ved maskinbeskæring. Frugtkvalitet og udbytte blev i 2013 ikke påvirket negativt ved maskinbeskæring. Maskinel udtynding i æbler og blommer kan være en god måde at spare arbejdsomkostninger på håndudtynding, og dermed styrke frugtproducenternes konkurrenceevne. Der er opnået gode resultater på frugtkvaliteten, og afregningen af frugten, ved at maskinudtynde. Det er muligt at forbedre pærer Clara Frijs med hensyn til både fasthed og den grønne frugtfarve, ved brug af jern. Calcium ser ud til at kunne forbedre fasthed og lagerholdbarhed. Der er udviklet en høstprognosemodel til blommer. Metoden skal testes i Arbejdet er formidlet til primærproducenter via telefonrådgivning, nyhedsbreve, rådgivningsbesøg, erfagrupper, temadage, foredrag, undervisning og artikler.

Projektets titel: Frugt og grønt 8 aktiviteter med fokus på produktionsoptimering

Projektets titel: Frugt og grønt 8 aktiviteter med fokus på produktionsoptimering Projektets titel: Frugt og grønt 8 aktiviteter med fokus på produktionsoptimering 1. Baggrunden for aktivitetens gennemførelse Projektet består af 8 aktiviteter (delprojekter) med fokus på praktiske undersøgelser

Læs mere

Slutrapport over projektet Dansk frugt sikker fremtid Projektet er støttet af PlanDanmark Udarbejdet af Lene Baarts, GartneriRådgivnigen A/S

Slutrapport over projektet Dansk frugt sikker fremtid Projektet er støttet af PlanDanmark Udarbejdet af Lene Baarts, GartneriRådgivnigen A/S Slutrapport over projektet Dansk frugt sikker fremtid 2014-2016 Projektet er støttet af PlanDanmark Udarbejdet af Lene Baarts, GartneriRådgivnigen A/S Indhold Delprojekt 1: Optimering af gødningsstrategi

Læs mere

Faglig beretning for projekter med tilskud fra Fonden for økologisk landbrug i 2012

Faglig beretning for projekter med tilskud fra Fonden for økologisk landbrug i 2012 Faglig beretning for projekter med tilskud fra Fonden for økologisk landbrug i 2012 Projektets titel 1. Optimering af dyrkningssikkerhed i økologisk kernefrugt Tilskudsmodtager GartneriRådgivningen A/S

Læs mere

Økologisk æbleavl - regntag og sprinklersprøjtning. Seniorforsker Marianne Bertelsen Institut for Fødevarer, Årslev Aarhus Universitet

Økologisk æbleavl - regntag og sprinklersprøjtning. Seniorforsker Marianne Bertelsen Institut for Fødevarer, Årslev Aarhus Universitet Økologisk æbleavl - regntag og sprinklersprøjtning Seniorforsker Marianne Bertelsen Institut for Fødevarer, Årslev Aarhus Universitet Økologiske æbleforsøg 2009-2013 Usprøjtet Sprøjtet med Svovl og bagepulver

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Produktion af æbler og pærer uden pesticidrester

AARHUS UNIVERSITET. Produktion af æbler og pærer uden pesticidrester AARHUS Produktion af æbler og pærer uden pesticidrester Formål: Undersøge muligheden for at producere kernefrugt uden pesticidrester Strategi: Undgå brug af pesticider på frugten Optimal bekæmpelse af

Læs mere

Forebyggende foranstaltninger mod sygdomme og skadedyr i æbler og pærer. Status og hvor mangler vi viden.

Forebyggende foranstaltninger mod sygdomme og skadedyr i æbler og pærer. Status og hvor mangler vi viden. Forebyggende foranstaltninger mod sygdomme og skadedyr i æbler og pærer. Status og hvor mangler vi viden. http://www.okologi.dk/landmand/fagomraader/oekologisk-frugt-oggroent/forebyggelse-af-sygdomme-og-skadedyr.aspx

Læs mere

Hvor er der brug for kvalitetsløft af økologiske æbler og pærer. Af Birgitte A Pedersen Kvalitets- og fagkonsulent GASA NORD GRØNT I/S

Hvor er der brug for kvalitetsløft af økologiske æbler og pærer. Af Birgitte A Pedersen Kvalitets- og fagkonsulent GASA NORD GRØNT I/S Hvor er der brug for kvalitetsløft af økologiske æbler og pærer Af Birgitte A Pedersen Kvalitets- og fagkonsulent GASA NORD GRØNT I/S GASA NORD GRØNT er Danmarks største salgsorganisation indenfor friske

Læs mere

Nyt fra forskning, forsøg og praksis i frugt og bæravl. ved Økologikonsulent Maren Korsgaard, Økologisk Rådgivning

Nyt fra forskning, forsøg og praksis i frugt og bæravl. ved Økologikonsulent Maren Korsgaard, Økologisk Rådgivning Nyt fra forskning, forsøg og praksis i frugt og bæravl ved Økologikonsulent Maren Korsgaard, Økologisk Rådgivning Blomster giver signifikant flere luse-bekæmpende insekter Arter 1. Antal /m2 2. Antal /m2

Læs mere

Sortsforsøg Udvalgte sorter

Sortsforsøg Udvalgte sorter Santana Rød Topaz Sortsforsøg 2015 2016 Udvalgte sorter OBS - Resultater i dette bilag er foreløbige og må ikke publiceres Bevillingsgiver: Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget og Projektet

Læs mere

Fornuftig økonomi i markiser over øko-æbler

Fornuftig økonomi i markiser over øko-æbler Overdækning af æbletræer med en markise gør det muligt at dyrke høje udbytter af usprøjtet frugt, også af sorter, som er følsomme overfor æbleskurv. ne er mindre angrebet af svampesygdomme, også lagerskurv.

Læs mere

Æble/PæreNYT. Udvikling. Udtynding med Cerone

Æble/PæreNYT. Udvikling. Udtynding med Cerone Æble/PæreNYT Nr. 11 // 31. maj 2016 Udvikling Der er stor forskel på sætningen i Clara Frijs fra plantage til plantage, nogle steder er der 5 store frugter pr klynge, mens der andre steder kun er 1-2 frugter

Læs mere

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren.

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Demonstrationsprojekt J. nr. 3663-D-11-00490 Projektets samlede demonstrationseffekt

Læs mere

NYT. Æble/Pære. nr. Ukrudt

NYT. Æble/Pære. nr. Ukrudt Nyhedsbrev fra Æble/Pære NYT Nr. 5 18. april 2016 nr. Sygemelding Maya Bojesen er midlertidigt sygemeldt. For akutte spørgsmål kontakt i mellemtiden Hanne Lindhard Pedersen eller Lene Baarts (se mail og

Læs mere

Resultater 2011 Projektet er en forsættelse fra 2010 (slutrapport og resultater for 2010 findes her)

Resultater 2011 Projektet er en forsættelse fra 2010 (slutrapport og resultater for 2010 findes her) Gødevand i æbler, resultater af projekt 2011 Formål at optimere ressourceforbrug og minimere næringsstofudvaskning gennem demonstration af gødevanding og optimeret brug af mikronæringsstoffer i æbler Baggrund

Læs mere

Økonomi i økologisk æble- og pæredyrkning med eksempler fra forskellige produktionsmetoder, usprøjtet, sprøjtet og regntag.

Økonomi i økologisk æble- og pæredyrkning med eksempler fra forskellige produktionsmetoder, usprøjtet, sprøjtet og regntag. Økonomi i økologisk æble- og pæredyrkning med eksempler fra forskellige produktionsmetoder, usprøjtet, sprøjtet og regntag. Hanne Lindhard, GartneriRådgivningen og Institut for fødevarer, AU, Årslev. Der

Læs mere

Temadag i kernefrugt den 2. februar 2011

Temadag i kernefrugt den 2. februar 2011 Temadag i kernefrugt den 2. februar 2011 Kirsten Stentebjerg-Olesen GartneriRådgivningen Agrovej 1 4800 Nykøbing F. Mail: kso@vfl.dk Mobil: 23 20 83 60 Tlf. 54 84 09 86 Blommer til det danske marked RÅDGIVNING

Læs mere

NYT. Æble/Pære. nr. Limplader og Feromonfælder. Skurv. Skurvbekæmpelse. Bladgødskning

NYT. Æble/Pære. nr. Limplader og Feromonfælder. Skurv. Skurvbekæmpelse. Bladgødskning Æble/Pære NYT Nyhedsbrev fra Nr. 4 6. april 2016 nr. Limplader og Feromonfælder For at få det rigtige billede af viklersituationen i din plantage og for at kunne bestemme bekæmpelsestidspunktet netop i

Læs mere

Hold dine frugttræer sunde

Hold dine frugttræer sunde Hold dine frugttræer sunde Æble- og pæretræer kan angribes af sygdomme og skadedyr og påvirkes af klima og jordbund. I dette katalog kan du se de 20 mest almindelige problemer i æbler og pærer og få tip

Læs mere

Bilag 3 Slutrapport GUDP: Verdens bedste industrifrugt, 31-12-2014 Ap 3 Øget bærkvalitet og bærfasthed i solbær

Bilag 3 Slutrapport GUDP: Verdens bedste industrifrugt, 31-12-2014 Ap 3 Øget bærkvalitet og bærfasthed i solbær Bilag 3 Slutrapport GUDP: Verdens bedste industrifrugt, 3-2-204 Ap 3 Øget bærkvalitet og bærfasthed i solbær Formål.. At undersøge sammenhænge mellem gødningsstrategi og bærkvalitet, fasthed og revnetilbøjelighed.

Læs mere

Orientering om Projektet: Robuste sorter af æbler og pærer til Økologisk dyrkning. Specialkonsulent Hanne Lindhard Pedersen GartneriRådgivningen.

Orientering om Projektet: Robuste sorter af æbler og pærer til Økologisk dyrkning. Specialkonsulent Hanne Lindhard Pedersen GartneriRådgivningen. Orientering om Projektet: Robuste sorter af æbler og pærer til Økologisk dyrkning Specialkonsulent Hanne Lindhard Pedersen GartneriRådgivningen. Projektets formål er at: 1. Afprøve potentielle nye sorter

Læs mere

Projektets formål At demonstrere nye metoder, der kan bidrage til at give dansk gartnerierhverv mere rentable og miljøvenlige produktionsmetoder.

Projektets formål At demonstrere nye metoder, der kan bidrage til at give dansk gartnerierhverv mere rentable og miljøvenlige produktionsmetoder. Slutrapport for demonstrationsprojektet Optimering af anvendelse og reduktion i miljøbelastningen af plantebeskyttelsesmidler indenfor havebruget J. nr. Demonstrationen/forsøget er finansieret ved hjælp

Læs mere

Gennemgang af egne udbytter, priser, og en lille historie fra sæsonen, samt hvad i tænker om fremtiden.

Gennemgang af egne udbytter, priser, og en lille historie fra sæsonen, samt hvad i tænker om fremtiden. ERFA 2014 Gennemgang af egne udbytter, priser, og en lille historie fra sæsonen, samt hvad i tænker om fremtiden. Situationen i 2014. hvor meget blev høstet? Vi laver en lille statistik i gruppen Hvor

Læs mere

Æble/PæreNYT. Udvikling. Ferieafvikling. Udvikling

Æble/PæreNYT. Udvikling. Ferieafvikling. Udvikling Æble/PæreNYT Nr. 14 // 21. juni 2016 Ferieafvikling 2016 Hanne Lindhard holder ferie 27. juni til 10. juli Lene Baarts holder ferie 18. juli til 5. august Maya Bojesen er sygemeldt Udvikling Der er efterhånden

Læs mere

Lucas har også haft rigtigt gode bestøvningsforhold,

Lucas har også haft rigtigt gode bestøvningsforhold, Æble/PæreNYT Nr. 8 // 9. maj 2016 Udvikling Det fantastiske vejr i den forgangne uge, har rigtigt sat skub i udviklingen. De første avlere har således allerede været ude med ATS i Clara Frijs. Forholdene

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 106 Offentligt Den 22. november 2006 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer,

Læs mere

Industrifrugt Temadag 31-1-2013

Industrifrugt Temadag 31-1-2013 Industrifrugt Temadag 31-1-2013 Kirsebærfluen & GAU Projektet Bjarne Hjelmsted Pedersen, GartneriRådgivningen A/S Kirsebærfluen Rhagoletis cerasi L., (R. indifferens & R. fausta) Washington State University

Læs mere

Københavns Universitet. Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik. Publication date: 2010

Københavns Universitet. Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik. Publication date: 2010 university of copenhagen Københavns Universitet Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Økologisk æbledyrkning Dækkulturer og skurvresistente æblesorter

Økologisk æbledyrkning Dækkulturer og skurvresistente æblesorter Økologisk æbledyrkning Dækkulturer og skurvresistente æblesorter Hanne Lindhard, Forskningsleder, Danmarks JordbrugsForskning. Forskningscenter Årslev, Danmark. Økologiske produktion af æbler er vanskeligt.

Læs mere

Æble/PæreNYT KONVENTIONELT. Sæt kryds i kalenderen 4. Maj hvor der bliver blomstringstur om aftenen hos Henning Jensen, Egeby Frugtplantage.

Æble/PæreNYT KONVENTIONELT. Sæt kryds i kalenderen 4. Maj hvor der bliver blomstringstur om aftenen hos Henning Jensen, Egeby Frugtplantage. Æble/PæreNYT Nr. 4 // 29. marts 2017 Sæt kryds i kalenderen 4. Maj hvor der bliver blomstringstur om aftenen hos Henning Jensen, Egeby Frugtplantage. Program kommer her i nyhedsbrevet. INDHOLD KONVENTIONELT

Læs mere

NYHEDSBREV Produkttilpasset pakning

NYHEDSBREV Produkttilpasset pakning NYHEDSBREV Produkttilpasset pakning af frisk frugt og grønt DECEMBER 2009 NY HJEMMESIDE. Efter en lidt stille start er der nu fuld gang i både forsknings og virksomhedsprojekter. Det er muligt at følge

Læs mere

Katalog - Skadedyr Friland - Varslingssystemer

Katalog - Skadedyr Friland - Varslingssystemer Katalog - Skadedyr Friland - Varslingssystemer Trips Kål, porre Fangst af trips på de blå limplader kan give et fingerpeg om, at det er tid for en nærmere kontrol af kålhovederne. Det samme gælder trips

Læs mere

Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik

Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik university of copenhagen Københavns Universitet Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Bedre udnyttelse af produktionen og mindre spild

Bedre udnyttelse af produktionen og mindre spild Bedre udnyttelse af produktionen og mindre spild Merete Edelenbos, Marianne Bertelsen, og Hinrich Holthusen Institut for Fødevare, Aarhus Universitet merete.edelenbos@food.au.dk ProtectFruit er støttet

Læs mere

TIL GAVN FOR GARTNERE

TIL GAVN FOR GARTNERE Integreret plantebeskyttelse (IPM) havebrug IPM-midtvejs-workshop Videncentret for Landbrug den 1. maj 2013 Ved konsulent Stig F. Nielsen GartneriRådgivningen A/S Rådgivningsprojektet: Besøgsaftaler med

Læs mere

Forbedret produktkvalitet i solbær Projektperioden: Finansiering Det samlede budget: Projektleder Formål Baggrund Indhold Målopfyldelse

Forbedret produktkvalitet i solbær Projektperioden: Finansiering Det samlede budget: Projektleder Formål Baggrund Indhold Målopfyldelse Forbedret produktkvalitet i solbær Projektperioden: Januar 2011 til december 2011. Finansiering: Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget Det samlede budget: 203.000 kr. Heraf 50 % finansieret

Læs mere

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren.

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren Demonstrationsprojekt J nr 3663-D-11-00500 Projektets samlede demonstrationseffekt

Læs mere

Slutrapport for projektet Optimeret anvendelse af gødning, pesticider og energi i frugtavlen og gartneribruget

Slutrapport for projektet Optimeret anvendelse af gødning, pesticider og energi i frugtavlen og gartneribruget Slutrapport for projektet Optimeret anvendelse af gødning, pesticider og energi i frugtavlen og gartneribruget 1. Baggrunden Der er i erhvervet et ønske om at optimere og reducere anvendelsen af gødning,

Læs mere

Beskæring af frugttræer

Beskæring af frugttræer Sunde træer, lækker frugt Hvorfor er det så vigtigt, at du beskærer frugttræer? Hvor og hvornår skal æble, pære, blomme, valnød, kirsebær, fersken beskæres? Brug det rigtige værktøj og professionel beskæringsteknik

Læs mere

Sprøjt med calcium og få faste surkirsebær

Sprøjt med calcium og få faste surkirsebær Traditionel surkirsebærhøst med rystearm og opsamlersejl kan være en barsk oplevelse for de bløde surkirsebær. Sprøjt med calcium og få faste surkirsebær Et højt indhold af calcium i bærrenes celler giver

Læs mere

Forsøgmed snyltehvepse i Svanholm okologiske frugtplantage i sommeren 1998

Forsøgmed snyltehvepse i Svanholm okologiske frugtplantage i sommeren 1998 Forsøgmed snyltehvepse i Svanholm okologiske frugtplantage i sommeren 1998 A. Beskrivelse af projektet. B. Rapportering af projektet udsætninger flyveaktivitet / følsomhed overfor svovl systemets brugbarhed

Læs mere

Kirsten Stentebjerg-Olesen GartneriRådgivningen Agrovej 1 4800 Nykøbing F. Mail: kso@vfl.dk. Mobil: 23 20 83 60. Tlf. 54 84 09 86

Kirsten Stentebjerg-Olesen GartneriRådgivningen Agrovej 1 4800 Nykøbing F. Mail: kso@vfl.dk. Mobil: 23 20 83 60. Tlf. 54 84 09 86 Kirsten Stentebjerg-Olesen GartneriRådgivningen Agrovej 1 4800 Nykøbing F. Mail: kso@vfl.dk Mobil: 23 20 83 60 Tlf. 54 84 09 86 Afprøvede midler i æble 2010 Temadag i kernefrugt den 2. februar 2011 Duxon

Læs mere

Uddrag af bogen "Vejledning i Planteværn 2015" udgivet af Landbrugsforlaget. Dithane NT

Uddrag af bogen Vejledning i Planteværn 2015 udgivet af Landbrugsforlaget. Dithane NT MACOZEB Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Dithane T, reg.nr. 687-4, 10 kg, Indofil Industries Limited Tridex DG, reg.nr. 291-7, 25 kg, United Phosphorus Manfil 75 WG, reg.nr. 687-2,

Læs mere

Alternativer til pesticider

Alternativer til pesticider 31 Januar 2011 præsen TATION Fysiske/ mekaniske tiltag Produkter af naturlig oprindelse GRAS Generally recognized as safe Stoffer fra fødevarerindustrien Antagonistiske mikroorganismer Forsøg i Frankrig

Læs mere

F9.TG. F10.PrzJabl. F11.PrezPorz. F14.ZwojPorz. Katalog - Skadedyr Frugt og bær Varslingssystemer. Navn Varenummer Varslingssystemer

F9.TG. F10.PrzJabl. F11.PrezPorz. F14.ZwojPorz. Katalog - Skadedyr Frugt og bær Varslingssystemer. Navn Varenummer Varslingssystemer Katalog - Skadedyr Frugt og bær Varslingssystemer Navn Varenummer Varslingssystemer Æble- pærevikler Coding moth (Cydia pomonella) Blommevikler Plum fruit moth (Cydia funedrana) Chokoladebrun frugtbladvikler

Læs mere

DAFRUS Dansk frugt uden sprøjterester 2 års erfaringer fra 3 plantager

DAFRUS Dansk frugt uden sprøjterester 2 års erfaringer fra 3 plantager DAFRUS Dansk frugt uden sprøjterester 2 års erfaringer fra 3 plantager Bevillingsgiver: NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, landbrug og fiskeri Foreningen Seniorforsker Marianne Bertelsen

Læs mere

Etablering af økologiske frugt- og bærarealer. Trin for trin

Etablering af økologiske frugt- og bærarealer. Trin for trin Etablering af økologiske frugt- og bærarealer. Trin for trin Maren Korsgaard, Økologisk rådgivning Økologisk inspirationsdag 18. nov. 2014 Første trin: Hvorfor? Lyst til nye udfordringer /mere arbejde

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Frugt og Bær. Nr. 11 23. august 2011

Frugt og Bær. Nr. 11 23. august 2011 Frugt og Bær Nr. 11 23. august 2011 Læs i dette nummer: Druknede marker Kan træer tåle oversvømmelse? Bladprøver Tilskud til gamle sorter Jordbærmarken lige nu Frugtplantagen lige nu Druknede marker Sommeren

Læs mere

NYT. nr. Busk&Stenfrugt. Indhold Nye midler til Kirsebær... 1 Udslyngning af sporer... 2 Buskfrugt... 2 Surkirsebær... 3 Sødkirsebær...

NYT. nr. Busk&Stenfrugt. Indhold Nye midler til Kirsebær... 1 Udslyngning af sporer... 2 Buskfrugt... 2 Surkirsebær... 3 Sødkirsebær... Nyhedsbrev fra Busk&Stenfrugt NYT Nr. 7 2. juni 2015 nr. Aktuelt Bærsætningen er godt i gang. Generelt ser det godt ud, dog minus enkelte steder / arealer hvor der er kommet frost. Indhold Nye midler til

Læs mere

DYRKNINGSVEJLEDNING IPM

DYRKNINGSVEJLEDNING IPM Æble (Malus domestica) Opdateret 12. oktober 2015 DYRKNINGSVEJLEDNING IPM Indhold Produktionsmål Jordbund og klima Plantemateriale Sorter Bestøvning Gødskning og kalkning Plantesystem og etablering Støtte-

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste... Side 1 af 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Planteavl - økologi > Ukrudt > Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af Oprettet: 20-04-2015 Nyt dyrkningssystem til

Læs mere

Fradrag for Grøn energi fortsætter i 2010.

Fradrag for Grøn energi fortsætter i 2010. Fradrag for Grøn energi fortsætter i 2010. Fradragsordningen for Grøn El fortsætter i MPS. Vi har modtaget opgørelsen for 2009, som vi så anvender, som bedste bud på hvordan det også vil blive i 2010.

Læs mere

Styregruppens forventninger til de kommende tre år. Hvordan ser målet ud? Lise Nistrup Jørgensen Institut for agroøkologi Aarhus Universitet, Danmark

Styregruppens forventninger til de kommende tre år. Hvordan ser målet ud? Lise Nistrup Jørgensen Institut for agroøkologi Aarhus Universitet, Danmark Styregruppens forventninger til de kommende tre år. Hvordan ser målet ud? Lise Nistrup Jørgensen Institut for agroøkologi Aarhus Universitet, Danmark Indhold Stor respekt for en bred, men også koncentreret

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN LAMBDA-CYHALOTHRIN Middelnavn,

Læs mere

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 REGNSKAB PRMILLEAFGIFTSFNDEN FR FRUGTAVLEN G GARTNERIBRUGET FR PERIDEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 LEDELSESpATEGNTN G Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2013 for Promilleafgiftsfonden for fnjgtavlen

Læs mere

Præcisionsjordbrug og planteavlskonsulenten Bo JM Secher Planteavlschef, DLS Disposition Hvad får man ud af det? Kortgrundlag Tildelingskort Sprøjtning i roer Konklusioner 11-12-2015/BMS/2 Anslået besparelse

Læs mere

Sorter af gule løg i 2014

Sorter af gule løg i 2014 Sorter af gule spiseløg 2014 Dansk Løgavl nr. 3-2015 Resultaterne fra en afprøvning i 2014 af 12 sorter af gule løg viste at der er mange dyrkningsværdige sorter, som giver et stort udbytte af god kvalitet

Læs mere

Planter er også mad. PLANTER er også din mad. Æbler. PLANTER er også mad Tema om frugt INDSKOLINGEN: 1.-3. klasse 1

Planter er også mad. PLANTER er også din mad. Æbler. PLANTER er også mad Tema om frugt INDSKOLINGEN: 1.-3. klasse 1 Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn PLANTER er også din mad Tema om FRUGT Æbler INDSKOLINGen: 1.-3. klasse PLANTER er også mad Tema om frugt INDSKOLINGEN: 1.-3. klasse 1 Delemne 1 Plantekendskab

Læs mere

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2014 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2014 for Promilleafgiftsfonden for frugtavlen

Læs mere

Gode Billige Planter. Høstperioder: Juni - - - - - - - Juli - Lambada. Svanemosegaard. Din jordbærplante-leverandør K D R A G O M.

Gode Billige Planter. Høstperioder: Juni - - - - - - - Juli - Lambada. Svanemosegaard. Din jordbærplante-leverandør K D R A G O M. Høstperioder: Juni - - - - - - - Juli - Lambada -nyhedrumba Honeoye Senga Sengana Korona Elsanta Vivaldi Polka Sonata Salsa Florence Jive Malwina Pandora Svanemosegaard Din jordbærplante-leverandør K.D

Læs mere

Formål Formålet har været at vise effekten af biofumigation som et miljøvenligt alternativ til bekæmpelse af visnesyge i jordbærproduktionen.

Formål Formålet har været at vise effekten af biofumigation som et miljøvenligt alternativ til bekæmpelse af visnesyge i jordbærproduktionen. Afrapportering vedr. GAU-projekt gennemført i 2008 Titel Jordbær bekæmpelse af visnesyge med biofumigation i jordbær Formål Formålet har været at vise effekten af biofumigation som et miljøvenligt alternativ

Læs mere

Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark

Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark Författare Nielsen B. Utgivningsår Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt

Læs mere

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard Anvendelsesorienteret Planteværn 2011 V Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard Majsarealet i Danmark er øget fra 10.000 ha i 1980

Læs mere

Sorter af gule spiseløg 2010

Sorter af gule spiseløg 2010 er af gule spiseløg 2010 Resultaterne fra 2010 viste, at der blandt de afprøvede sorter er mange dyrkningsværdige sorter, som giver et stort udbytte af god kvalitet selv efter fem måneders lagring. Under

Læs mere

Optimal ernæring og mangelsygdomme i nordmannsgran I & II. Winnie Olsen, Brenntag Paul Christensen, PC-Consult Iben Thomsen, Skov & Landskab

Optimal ernæring og mangelsygdomme i nordmannsgran I & II. Winnie Olsen, Brenntag Paul Christensen, PC-Consult Iben Thomsen, Skov & Landskab Optimal ernæring og mangelsygdomme i nordmannsgran I & II Winnie Olsen, Brenntag Paul Christensen, PC-Consult Iben Thomsen, Skov & Landskab Tolkning af gennemsnitsværdier og tilhørende konfidensintervaller

Læs mere

Beretning Nr. 47. 1. Projektets titel Udvikling og implementering af rådgivningskoncepter: 2. Projektperiode 2 år

Beretning Nr. 47. 1. Projektets titel Udvikling og implementering af rådgivningskoncepter: 2. Projektperiode 2 år Beretning Nr. 47 1. Projektets titel Udvikling og implementering af rådgivningskoncepter: 2. Projektperiode 2 år Projektstart: januar 2010 Projektafslutning: december 2011 Projektstart: 28.04.10 Projektafslutning:

Læs mere

IPM. Trips- overvågning og registrering

IPM. Trips- overvågning og registrering IPM Trips- overvågning og registrering Trips og især den amerikanske blomstertrips (Franklinella occidentalis) anses for at være et meget skadeligt og alvorligt skadedyr i de fleste kulturer dyrket i væksthus.

Læs mere

Integreret plantebeskyttelse TIL GAVN FOR GARTNERE

Integreret plantebeskyttelse TIL GAVN FOR GARTNERE Integreret plantebeskyttelse Bekæmpelse af en skadegører er integreret plantesbeskyttelse, hvor alle kneb gælder. Bekæmpelse/forebyggelse starter, så snart kulturen sættes i gang. Start rent. Det handler

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET Vedrørende notat om Klimaændringers betydning for udviklingen i arealet til vinproduktion i Danmark Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 21. februar 212 Direkte tlf.: 8715 7685 E-mail:

Læs mere

Hvilke bekæmpelsesmidler er tilladte? Ved Økologikonsulent Maren Korsgaard, Økologisk Rådgivning

Hvilke bekæmpelsesmidler er tilladte? Ved Økologikonsulent Maren Korsgaard, Økologisk Rådgivning Hvilke bekæmpelsesmidler er tilladte? Ved Økologikonsulent Maren Korsgaard, Økologisk Rådgivning Tilladte midler mod ukrudt: Ild og jern Foto: SEGES Foto: Lucko Hvilke midler mod sygdomme og skadedyr må

Læs mere

Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø

Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Dyrkning tidlig kartoffel i DK Finde de bedste arealer Stenstreng lægge eller stenfræsning Sædskifte (ingen) Tidlig

Læs mere

Nyt fra forskning, forsøg og praksis i frugt og bæravl 2015. ved Økologikonsulent Maren Korsgaard, Økologisk Rådgivning

Nyt fra forskning, forsøg og praksis i frugt og bæravl 2015. ved Økologikonsulent Maren Korsgaard, Økologisk Rådgivning Nyt fra forskning, forsøg og praksis i frugt og bæravl 2015 ved Økologikonsulent Maren Korsgaard, Økologisk Rådgivning Økologisk Inspirationsdag d. 10. nov. 2015 Mild vinter, 2015 i frugtplantagen tidligt

Læs mere

Gødningsforsøg, planteanalyser og bladsaftmålinger. Kristian Elkjær Planter & Miljø

Gødningsforsøg, planteanalyser og bladsaftmålinger. Kristian Elkjær Planter & Miljø Gødningsforsøg, planteanalyser og bladsaftmålinger Kristian Elkjær Planter & Miljø Agenda Gødning Fosfortildeling Kalium/magnesiumforhold Mikronæringsstoffer Planteanalyser (samarbejde med lokale avlere)

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

Afsluttende rapport. Landbrugsmaskiner/-udstyr Salatvogn til satellitdyrkning

Afsluttende rapport. Landbrugsmaskiner/-udstyr Salatvogn til satellitdyrkning Afsluttende rapport Landbrugsmaskiner/-udstyr Salatvogn til satellitdyrkning Et projekt med tilskud fra puljen for græsrodsforskning inden for økologisk jordbrug J.nr. 93S-2462-Å02-01123 Projektperioden:

Læs mere

Pære. Arbejdskraftbehov og investering. Etablering

Pære. Arbejdskraftbehov og investering. Etablering Side 1 af 6 Pære Pære dyrkes til frisk konsum til hjemmemarkedet, hvor afsætningen overvejende sker gennem salgsforeninger. Det samlede dyrkede areal i Danmark ler på 338 ha (DFFE, 2009), heraf er de syv

Læs mere

N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter. Rapport 2015

N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter. Rapport 2015 N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter Rapport 2015 Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov Indhold Resumé... 3 Baggrund... 4-5

Læs mere

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Nytårskur Grovfoder Græs til 2016 Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Vi skal snakke om Overblik over græsblandinger Græsarter Rajgræs Rajsvingel Type: Rajgræs Type: Strandsvingel Strandsvingel Rød-

Læs mere

Begrænsning af spredning af sortbensyge og andre sygdomme ved langtidsfrilægning

Begrænsning af spredning af sortbensyge og andre sygdomme ved langtidsfrilægning Begrænsning af spredning af sortbensyge og andre sygdomme ved langtidsfrilægning Delrapport 2015 Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov Indhold Resumé...

Læs mere

Referat fra Partnerskabsmøde torsdag d. 26. november 2015 kl. 12:30 til 16:00. Mødet afholdtes hos AU-FOOD.

Referat fra Partnerskabsmøde torsdag d. 26. november 2015 kl. 12:30 til 16:00. Mødet afholdtes hos AU-FOOD. Referat fra Partnerskabsmøde torsdag d. 26. november 2015 kl. 12:30 til 16:00. Mødet afholdtes hos AU-FOOD. Dagsorden: 1. Velkomst og frokost 2. Gennemgang af status for arbejdspakkerne AP1: Projektledelse

Læs mere

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Fordelingen og antal af planter i marken kan have betydning for planternes vækst. Nye forsøg har vist, at en høj afgrødetæthed

Læs mere

Metoder og Økonomi ved tripsbekæmpelse i væksthuse

Metoder og Økonomi ved tripsbekæmpelse i væksthuse Metoder og Økonomi ved tripsbekæmpelse i væksthuse I forbindelse med IPM projekterne i 2016, har Gartnerirådgivningen lavet en undersøgelse af, hvordan tripsbekæmpelsen i danske væksthusgartnerier gribes

Læs mere

Overvågning, varsling og forebyggelse

Overvågning, varsling og forebyggelse Overvågning, varsling og forebyggelse Kirsebærfluerne Rhagoletis cerasi og Rhagoletis cingulata Vi kender til problemer med den europæiske kirsebærflue, Rhagoletis cerasi, i sødkirsebær. Den europæiske

Læs mere

N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter. Rapport 2016

N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter. Rapport 2016 N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter Rapport 2016 Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov Indhold Resumé... 3 Baggrund... 4-6

Læs mere

Skurv på blad. Monilia. Gloeosporium. Fire fungicider med forskellig virkningsmekanismer til bekæmpelse af svampeangreb i æbler og pærer.

Skurv på blad. Monilia. Gloeosporium. Fire fungicider med forskellig virkningsmekanismer til bekæmpelse af svampeangreb i æbler og pærer. Skurv på blad Fire fungicider med forskellig virkningsmekanismer til bekæmpelse af svampeangreb i æbler og pærer. Monilia 4 produkter med effekt på skurv. Candit og Delan WG har desuden effekt på gloeosporium

Læs mere

TOMATSORTSFORSØG 2015

TOMATSORTSFORSØG 2015 TOMATSORTSFORSØG 215 Nick Starkey, Consultant, Grotek Consulting ApS ns@grotek.dk GAU (Gartneribrugets Afsætningsudvalg) og følgende frøfirmaer har finansieret projektet: Rijk Zwaan, Enza Zaden, Monsanto

Læs mere

Field Experiments with a Mobile Robotic Field Server for Smart Agriculture

Field Experiments with a Mobile Robotic Field Server for Smart Agriculture Field Experiments with a Mobile Robotic Field Server for Smart Agriculture Af: Tokihiro Fukatsu m.fl. fra National Agriculture and Food Research Organization i Japan, Tokyo Institute of Technology og Shinshu

Læs mere

Kontrolmark for økologisk dyrkede læggekartofler

Kontrolmark for økologisk dyrkede læggekartofler Rapport Kontrolmark for økologisk dyrkede læggekartofler Støttet af Kartoffelafgiftsfonden Januar 214 Projektansvarlig og deltagere. Landskonsulent Lars Bødker, Videncentret for Landbrug, e-mail: lab@vfl.dk

Læs mere

VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske

VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske Pesticidafprøvning 2010 VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske Der er i 2010 gennemført 9 forsøg med insektmidler til landbrugsafgrøder og de afprøvede midler, afgrøder og skadegørere er vist i

Læs mere

Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller

Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Disposition Hvorfor gik det så galt med rapsudbytterne i 2016? Hvilke erfaringer bør vi tage med tilbage til fremtiden

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

Grøn Viden. Frugtkvalitet af æblesorter. DJF Havebrug nr. 178 maj 2010

Grøn Viden. Frugtkvalitet af æblesorter. DJF Havebrug nr. 178 maj 2010 Grøn Viden Frugtkvalitet af æblesorter DJF Havebrug nr. 178 maj 2010 2 det jordbrugsvidenskabelige Vi skal spise mere frugt og grønt af hensyn til vores generelle folkesundhed. Det har været budskabet

Læs mere

24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING

24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING 24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING FORMÅL OG MÅL FOR KURSUSDAGEN Det primære formål med dagen er at blive fortrolig med brugen af programmet Kende overordnet

Læs mere

Københavns Universitet. Biologisk bekæmpelse i kernefrugt Ørum, Jens Erik; Jacobsen, Lasse Bech. Publication date: 2013

Københavns Universitet. Biologisk bekæmpelse i kernefrugt Ørum, Jens Erik; Jacobsen, Lasse Bech. Publication date: 2013 university of copenhagen Københavns Universitet Biologisk bekæmpelse i kernefrugt Ørum, Jens Erik; Jacobsen, Lasse Bech Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Tomaterne fra avler 1 og 2 var noget mindre modne (mindre røde) end fra de øvrige avlere (Figur 2a).

Tomaterne fra avler 1 og 2 var noget mindre modne (mindre røde) end fra de øvrige avlere (Figur 2a). YDOLWHWDIGDQVNHWRPDWHU I forbindelse med projektet Næringsstofforsyning til økologiske væksthusgrønsager - tomat og agurk under forskningsprogrammet "Forskning i økologisk jordbrug 2000 2005" (FØJO II)

Læs mere

Mangantest & Bladgødskning

Mangantest & Bladgødskning Avlerforeningen af danske spiseløg Årsmøde den 28.-29. januar 2014 Mangantest & Bladgødskning Jørn Nygaard Sørensen AU-Årslev Bladgødskning i 2013 Formål at sikre en sund plantetop og derigennem sygdomsfrie

Læs mere

Sorter af økologiske spiseløg 2013

Sorter af økologiske spiseløg 2013 Sorter af økologiske spiseløg 2013 Ved dyrkning under økologiske dyrkningsbetingelser blev der opnået acceptable udbytter af god kvalitet i flere af de afprøvede sorter. Sorterne udviste forskelle i deres

Læs mere

Notat i forbindelse med EU-kriseforanstaltninger som følge af Rusland-embargo for udvalgte frugt- og grønsagsprodukter Hansen, Henning Otte

Notat i forbindelse med EU-kriseforanstaltninger som følge af Rusland-embargo for udvalgte frugt- og grønsagsprodukter Hansen, Henning Otte university of copenhagen University of Copenhagen Notat i forbindelse med EU-kriseforanstaltninger som følge af Rusland-embargo for udvalgte frugt- og grønsagsprodukter Hansen, Henning Otte Publication

Læs mere

Forbedret produktkvalitet i solbær Projektperioden: Finansiering Det samlede budget: Projektleder Formål Baggrund Indhold Målopfyldelse

Forbedret produktkvalitet i solbær Projektperioden: Finansiering Det samlede budget: Projektleder Formål Baggrund Indhold Målopfyldelse Forbedret produktkvalitet i solbær Projektperioden: Januar 2010 til december 2010. Finansiering: Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget Det samlede budget: 194.000 kr. Heraf 50 % finansieret

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere