Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør"

Transkript

1 Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 476 af 17/04/2015 om uddannelsen til procesoperatør. 2. Der er pr sket følgende ændringer: Uddannelsesordningen er udgivet grundet implementering af erhvervsuddannelsesreformen, herunder: Ændringer i uddannelsens hovedforløb, herunder: o Revision af uddannelsens formål, kompetencemål og fagrækker o Indførsel af nye/reviderede obligatoriske uddannelsesspecifikke fag (inkl. fag på højere niveau end det obligatorisk fastlagte) o Indførsel af grundfaget kemi E på hovedforløbet (trin 2) samt flytning af Fremmedsprog F (engelsk) til grundforløbet o Ændringer i kataloget over valgfrie uddannelsesspecifikke fag Etablering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Ændringer i eux uddannelsen 3. Uddannelsens formål og opdeling Uddannelsen består af to trin. Trin 1 Procesarbejder og trin 2. Der er mulighed for at målrette uddannelsen mod procesindustriens forskellige delbrancher (fx medicinalindustri og fødevareindustri.) Dette kan ske gennem både valg af valgfrie uddannelsesrettede fag og ved en toning af uddannelsens obligatoriske elementer mod en særlig branche. 4. Uddannelsens struktur EUD Ved indgåelse af uddannelsesaftale skal der foretages valg mellem Procesarbejder (trin 1) eller (trin 1+2). Nedenstående uddannelsesstrukturer er vejledende. Procesarbejder (trin 1), 2 år 6 mdr Grundforløb Hovedforløb GF 1 GF 2 Skole Prak- Skole 20 uger 20 uger 5 uger tik 6 uger Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 12 uger og indeholder 1 uges valgfri uddannelsesspecifikke fag Grundforløb (trin 1+2), 4 år 6 mdr. Hovedforløb GF 1 20 uger GF 2 20 uger Skole 5 uger Skole 6 uger Skole 5 uger Skole 5 uger Skole 5 uger Skole 6 uger Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 35 uger og indeholder i alt 3 ugers valgfri uddannelsesspecifikke fag. Dvs. 1 uge på trin 1 og yderligere 2 uger på trin 2. 1

2 Gennemførsel af valgfrie uddannelsesrettede fag Valgfrie uddannelsesrettede fag kan gennemføres i forbindelse med, eller uafhængig af, de anførte skoleperioder. De valgfrie uddannelsesrettede fag gennemføres som udgangspunkt som enkeltstående uger og bør normalt være gennemført inden eleven påbegynder sidste skoleperiode. De valgfrie uddannelsesrettede fag vælges i samråd mellem eleven, praktikvirksomheden og skolen efter relevans, udbudsmuligheder og afviklingstidspunkt. EUV (+25 år) Varigheden af standardforløbet for voksne (EUV-forløbet) kan være væsentlig kortere end EUD afhængig af elevens tidligere uddannelse og relevante erhvervserfaring. For voksne elever med noget relevant erhvervserfaring vil uddannelsen til procesoperatør (trin 1+2) typisk have en varighed på ca. 2 år og 9 måneder. tiden kan for alle voksne kan maksimalt udgøre 2 år, og EUV-forløbets praktikdel er derfor som standard kortere end for EUD (ungeforløbet). Det anbefales, at skoleperiodernes længde for voksenforløb er af 4-6 ugers varighed. Dermed kan den voksne opnå en balance mellem skoleuddannelse, praktikuddannelse og familie/privatliv. Grundforløb 2 Skole Op til 20 uger Skole 4-6 uger Eksempel på et EUV 2, 2 år 9 mdr. Hovedforløb Skole 4-6 uger Skole 4-6 uger Skole 4-6 uger Skole 4-6 uger Skole 4-6 uger Skole 4-6 uger Skole 4-6 uger EUX Grundforløb GF1 Dansk C Engelsk C Samfundsfag C GF2 Matematik C Fysik C Informationsteknologi C Vejledende struktur for eux-forløbet, 5 år (trin 1+2) ½ år Skole ½ år Eud og eux fag ½ år Hovedforløb Skole ½ år ½ år Eud og eux fag Skole ½ år Eud og eux fag Skole Eud fag For nærmere information om regler og beskrivelse af EUX-forløbet, se gældende uddannelsesbekendtgørelse for uddannelsen. 5. Kompetencemål for hovedforløbet Uddannelsens kompetencemål er angivet i gældende bekendtgørelse for procesoperatøruddannelsen. Kompetencemålene for hovedforløbet opnås gennem en kombination af grundfag, obligatoriske uddannelsesspecifikke fag, valgfrie uddannelsesspecifikke fag og praktikmål. 6. Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne, skema 1-5, bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen. Herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau, som betegnes specialefag. I uddannelsen regnes alle de valgfri uddannelsesspecifikke fag som valgfri specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, som det pågældende fag/praktikmål understøtter. Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Uddannelsens opbygning og fordeling af grundfag, uddannelsesspecifikke fag og praktikmål sker ud fra en pædagogisk og helhedsorienteret tilrettelæggelse, der sikrer en løbende opbygning af kompetencer 2

3 hos eleven gennem en kombination af teori og øvelser på skolen og praktiske opgaver i praktikuddannelsen i virksomheden. Kompetencen som procesoperatør omfatter teknisk-faglige, almene og personlige kompetencer, hvor de to sidstnævnte er en forudsætning for at kunne deltage hensigtsmæssigt i virksomhedsrelaterede samarbejds- og problemløsningsopgaver og projekter. Disse kompetencer er ligeledes centrale for udvikling af mere langtidsholdbare kompetencer og for at kunne tilegne sig nye kompetencer gennem beskæftigelse og gennem efter- og videreuddannelse. Det er væsentligt at de kompetencer og kvalifikationer, som den enkelte elev har erhvervet sig igennem bl.a. erhvervserfaringer, synliggøres i undervisningen og inddrages som et aktiv i den løbende planlægning af projekter, temaer og undervisning gennem hele uddannelsesforløbet. Skoleundervisningen skal gennem hele uddannelsen tilrettelægges således, at: den i videst muligt omfang afspejler procesindustriens delbrancher, arbejdsfunktioner, arbejdsorganisering og teknologi eleven i videst muligt omfang aktiveres og gøres medansvarlig for undervisningen eleven både selvstændigt og i samarbejde med andre møder personligt udviklende problemstillinger. Elevens uddannelsesbog Uddannelsesbogen skal medbringes ved svendeprøven. Uddannelsens praktikmål og elevplan.dk Uddannelsens praktikmål fremgår af elevplan.dk, som både elev og virksomhed anbefales at anvende. moduler Det påhviler virksomheden at sørge for så alsidig en praktiktid som muligt. Eleven skal derfor i praktikken indgå i de af virksomhedens afdelinger og funktioner, der er relevante for uddannelsen. Det anbefales her, at dette sker ved, at elevens praktikuddannelse omfatter kortere praktikophold (praktikmoduler) i virksomhedens forskellige værksteder, laboratorier mv. Derudover kan det være relevant at supplere med praktikophold hos fx datter/søster selskaber, kunder/leverandører og/eller øvrige samarbejdspartnere. Det anbefales, at eleven løser og dokumenterer praktikopgaver som del af gennemførsel og evaluering af praktikmodulerne. opgaver Eleven skal i løbet af praktikperioderne på trin 1 udarbejde to praktikopgaver med stigende sværhedsgrad. opgaverne skal afspejle uddannelsens kompetenceområder. Eleven skal i løbet af praktikperioderne på trin 2 udarbejde fire praktikopgaver med stigende sværhedsgrad. opgaverne skal afspejle uddannelsens kompetenceområder. opgaverne har karakter af mindre praktikprojekter, som dokumenteres gennem udarbejdelse af mindre rapporter, procedurebeskrivelser, anlægsdokumentation, instruktioner, videomateriale eller lign. Virksomheden formulerer praktikopgaverne og stiller de fornødne ressourcer til rådighed for eleven. EUV1 elever gennemfører uddannelsen uden praktik og skal derfor ikke udarbejde praktikopgaver. EUV2 elever, som gennemfører uddannelsen med afkortet praktik, kan få nedsat antallet af praktikopgaver, så 3

4 antallet af praktikopgaver modsvarer afkortningen af praktiktiden. Skolen vurderer, hvor mange praktikopgaver den enkelte EUV2 elev skal udarbejde for at nå uddannelsens samlede mål. Uddannelsens praktikvejledning For inspiration og nærmere vejledning til gennemførsel af praktikuddannelsen henvises til uddannelsens praktikvejledning, som findes på Bedømmelse og beviser mv. Grundlaget for procesoperatøruddannelsen er kompetence- og målbeskrivelserne for uddannelsen. Beskrivelserne er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og således også grundlag for svendeprøvebedømmelsen. Svendeprøvens delprøver bidrager hver især til det samlede bedømmelsesgrundlag af eleven. Planlægning, gennemførsel og evaluering af svendeprøven sker i et samarbejde mellem Industriens Uddannelser, skole, elever og virksomheder. Der henvises i øvrigt til uddannelsens svendeprøvevejledning, som findes på Svendeprøvens struktur Uddannelsens svendeprøve afholdes som en del af sidste skoleperiode. Svendeprøven tilrettelægges af skolerne med udgangspunkt i uddannelsens svendeprøvevejledning ( efter nedenstående vejledende struktur. Skuemestrenes medvirken skal tidsbegrænses mest muligt og udgør max. 3 dage pr. hold/prøve ved normal holdstørrelse (op til og med 16 elever). Skuemestrenes medvirken planlægges af det faglige udvalg i samarbejde med skolerne. Fredag Weekend Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Teoriprøve (skriftligt prøvegrundlag) Mulighed for forberedelse til mundtlig overhøring Forberedelse til mundtlig overhøring Mundtlig overhøring Produktionsprøve Prøve i fejlfinding, reparation og vedligehold Ekstra dag ved hold med mere end 16 elever Indkaldelse af og kommunikation med skuemestre Senest tre måneder før afholdelse af svendeprøven registrerer skolen svendeprøve-holdet via it-systemet EASY og overfører det til Industriens Uddannelser. Samtidig angives datoer og adresse for, hvornår og hvor skolen har brug for skuemestre. Industriens Uddannelser udpeger på den baggrund skuemestre til svendeprøven. virksomheden skal have indsendt den afsluttende praktikerklæring. Skolen modtager en mail med information om de udpegede skuemestres navne og kontaktinformation og har samtidig til opgave at dobbelttjekke, at datoer og adresse er korrekte samt videreformidle til relevante kolleger på skolen. Skolen kontakter der på skuemestrene med hensyn til supplerende information og den nærmere planlægning af svendeprøveugen. Skolens kommenterede rettelse til problemløsningscasen sendes til de deltagende skuemestre tidligst muligt og senest dagen før afholdelse af den skriftlige teoriprøve. Skriftlig teoriprøve med tilhørende mundtlig overhøring Eleven må under besvarelse af det skriftlige prøvegrundlag tage egne noter til brug til mundtlig overhøring (på kladdepapir). Eleven kan efter aflevering af besvarelsen forberede sig med alle tænkelige midler frem mod den mundtlige overhøring. Dog er det ikke tilladt for elever at kommunikere med faglærere eller øvrige ansatte på de godkendte skoler. 4

5 Elevernes besvarelser af den skriftlige teoriprøve indscannes og sendes på prøvedagen per mail til skuemestrene. Faglærer retter de skriftlige teoriprøver og angiver en foreløbig vurdering af besvarelsens niveau. Til den mundtlige overhøring har eleven indledningsvist 5 minutter til at redegøre nærmere for samt supplere og kvalificere besvarelsen af teoriprøvens problemløsningscase. Eleven kan i sin præsentation anvende it og inddrage anden teori, praktikopgaver og lign. Den samlede karakter for teoriprøven gives ud fra en helhedsvurdering af elevens besvarelse af det skriftlige teoriprøve og den tilhørende mundtlige overhøring. Ved vurdering af det skriftlige opgavesæt vægter problemløsningscasen 75% og opgaven i multiple choice 25%. Den samlede karakter for den teoretiske prøve fastsættes i forlængelse af den mundtlige overhøring af eleven og efter votering mellem eksaminator og skuemestre. De praktiske prøver Opgaverne fordeles ved lodtrækning, og prøverne gennemføres på procesanlæg i pilot-anlægsstørrelse med industrikomponenter, hvor eleverne får mulighed for at dokumentere deres kompetencer i forhold til fuldskala produktionsanlæg. Til hvert anlæg skal foreligge de nødvendige anlægsbeskrivelser, driftsvejledninger, diagrammer, sikkerhedsforskrifter m.m. samt en "logbog" el. lign. til elevens notering af driftsuregelmæssigheder og eventuelle indgreb/ korrigerende handlinger. Der lægges ved bedømmelsen af de praktiske delprøver vægt på følgende: Teknisk-faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål. Almene og personlige kompetencer til at kunne planlægge og varetage opstart, gennemførsel og overlevering af produktion og udført fejlfinding, reparation og vedligehold effektivt og kvalitetsbevidst Såfremt der ved gennemførelse af svendeprøver konstateres fejl og mangler, der kan udbedres, træffer skolen efter drøftelse med skuemestrene beslutning om, hvordan udbedringen skal ske. Uddannelsens svendeprøvevejledning For nærmere beskrivelse af retningslinjer for planlægning, gennemførsel og bedømmelse af de praktiske prøver henvises til gældende uddannelsesbekendtgørelse (se retsinformation.dk) samt uddannelsens svendeprøvevejledning (findes på IU.dk) Fritagelse for dele af uddannelsen Varigheden af EUV-forløbet kan være væsentlig kortere end EUD afhængig af elevens tidligere uddannelse og relevante erhvervserfaring. Elevens uddannelsesforløb fastlægges på baggrund af en realkompetencevurdering (RKV) i en personlig uddannelsesplan. RKV en foretages af skolen sammen med elev og praktikvirksomhed. Grundlaget for RKV en omfatter dokumenteret uddannelse (og kurser) og erhvervserfaring suppleret med en dialog om elevens faglige kompetencer inden for uddannelses fagområder. Hvor der er tvivl om elevens kompetenceniveau anbefales det, at skolen laver en afprøvning - eksempelvis ved løsning af praktisk opgaver, besvarelse af spørgsmål, dialog om et fagligt emne eller en kombination af disse. I bekendtgørelsen om erhvervsuddannelsen til procesoperatør, bilag 1, fremgår varigheden af og kriterier for tildeling af standardmeritter på uddannelsen. Standardmeritten skal tildeles elever, der lever op til de angivne kriterier og udgør her det minimum, som eleven skal have godskrivning for. På baggrund af 5

6 RKV en vurderer skolen i samråd med elev og praktikvirksomhed, om der er grundlag for yderligere merit for skolefag og/eller praktiktid. Vedrørende bilag 1 s skema 3 Uddannelse der giver grundlag for godskrivning for alle elever bemærkes, at den angivne afkortning af praktiktiden alene gælder EUD-elever. Det bemærkes endvidere, at der i bilag 1 s skemaer er anført begrænsninger for, hvordan de angivne standardmeritter kan kombineres indbyrdes således, at eleven ikke kan opnå merit for den samme erhvervserfaring/uddannelse to gange ( dobbeltmerit ). 6

7 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. 0,2 uger svarer til 1 dag. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, Vejledende tid 0,2 uger svarer til 1 dag. Procesarbejder (trin 1) specialet (trin 2) (trin 1 + trin 2) Samlet varighed Grundfag F Kemi 1, 3, 7, 9, 11 F 2 X X E Kemi 12, 13, 16, 20 E 2 X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Procesarbejder (trin 1) Proces fysik 1, 3, 5, 7, 9, 11 Begynder 1 X Styring, regulering og 2, 5, 6, 9, 11 Rutineret 2,5 X overvågning I Procesteknologi I 1, 3, 5, 7, 9, 11 Rutineret 2,5 X Produktionsudstyr I 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Rutineret 1,5 X Produktionsstyring og organisering I 1, 4, 6, 9, 10, 11 Rutineret 1,5 X Styring, regulering og overvågning II 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24 (trin 2) Avanceret 5 X 7

8 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Procesteknologi II 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, Produktionsudstyr II 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 22, 23, Produktionsstyring og organisering II Produktion og optimering L-AUS arbejde i produktionen 1, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23 1, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 2, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 18 Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, Vejledende Procesarbejder tid (trin 1) 0,2 uger svarer til 1 dag. specialet (trin 2) Avanceret 4 X Avanceret 3 X Avanceret 2 X Avanceret 4,6 X Rutineret 0,4 X (trin 1 + trin 2) Samlet varighed Valgfri uddannelsesspecifikke fag Procesarbejder (trin 1) og (trin 2) Gaffeltruck certifikatkursus B Erhvervscertifikater og -prøver 1, 4, 12 AMU 1,4 X X 8

9 Fagnavn Fejlfinding på automatik og instrumentering Fejlfinding på komplekse procesanlæg Robotter i industrien Robotbetjening for operatører Faget bidrager til følgende kompetencemål Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, Vejledende Procesarbejder tid (trin 1) 0,2 uger svarer til 1 dag. specialet (trin 2) Styring, regulering & overvågning (SRO) 6, 17, 18 AMU 1,0 X X 6, 17, 18 AMU 1,0 X X 1, 2, 12, 14 AMU 0,4 X X 1, 2, 12, 14 AMU 0,6 X X IT i procesindustrien 5, 6, 11, 15, 17 Rutineret 1,0 X X Vedligeholdelsesteknik, vedligeholdelse af pumper Vedligeholdelsesteknik, lejereparation og smøring Vedligeholdelsesteknik, vibrationsmåling/-analyse Produktionsudstyr og vedligehold 2, 6, 7, 8, 17, 18 AMU 1,0 X X 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18 AMU 1,0 X X 6, 17, 18 AMU 1,0 X X Sammenføjningsteknik 6, 8 Begynder 1,0 X X (trin 1 + trin 2) Samlet varighed 9

10 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, Vejledende Procesarbejder tid (trin 1) 0,2 uger svarer til 1 dag. specialet (trin 2) Procesteknologi og optimering Brancheintroduktion 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, Rutineret 1,0 X X 13, 19, 20, 22, Branchespecialisering 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, Rutineret 2,0 X X 13, 19, 20, 22, Kemiske reaktioner i 1, 12, 13 AMU 2,0 X X procesindustri Produktion i biotekindustri 1, 9 12, 19 AMU 1,0 X X Energiforbedringer og 10, 11, 12, 20, 21 AMU 0,6 X X -beregninger i procesind Driftsoptimering af 10, 11, 12, 20, 21 AMU 1,0 X X produktionsforløb/procesflow 9593 Teknisk innovation 8, 10, 11, 20, 21, 22, Avanceret 1,0 X X BUS/Net til SMART- 11, 15, 17, 18, 22, 23 AMU 0,6 X X Procesinstrumentering 9454 Produktionsoptimering og effektivisering i teori 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Avanceret 2,0 X X 9457 Produktionsoptimering og effektivisering i praksis 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Avanceret 2,0 X X (trin 1 + trin 2) Samlet varighed 10

11 Fagnavn Prøvetagning og driftsanalyse Sensoriske undersøgelser Faget bidrager til følgende kompetencemål Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, Vejledende Procesarbejder tid (trin 1) 0,2 uger svarer til 1 dag. specialet (trin 2) Kvalitet 1, 3, 12, 13 AMU 1,0 X X 1, 3, 12, 13 AMU 0,6 X X (trin 1 + trin 2) Samlet varighed Fagrettet fremmedsprog Produktionsoptimering Lean værktøjsanvendelse Systematisk problemløsning Lean support i produktionen Omstillingseffektivisering Supply Chain Management (SCM) Organisering, lean og systemer 9, 11, 22, 23, 24 Rutineret 2,0 X X 10, 11, 12, 20, 21, 22 AMU 0,2 X X 10, 11, 12, 20, 21, 22 AMU 1,0 X X 5, 6, 10, 11, 17, 18, AMU 0,4 X X 19, 20, 21, 22 10, 11, 12, 20, 21, 22 AMU 0,4 X X 2, 9, 10, 11, 12, 19, 21 AMU 0,4 X X 4, 10, 11, 12, 20, 21, 22 AMU 1,0 X X 11

12 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål GMP i praksis 1, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 22, Kvalificering og validering i medicinalindustrien 1, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 22, 23 Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, Vejledende Procesarbejder tid (trin 1) 0,2 uger svarer til 1 dag. specialet (trin 2) AMU 0,6 X X AMU 0,4 X X (trin 1 + trin 2) Samlet varighed s valgfag Antal skoleuger i alt Fagrækken i skema 1 indeholder ikke fag eller niveauer, som alene har videreuddannelsesperspektiv. Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard Der indsættes én række pr. fag Rutineret,, ekspert Samme varighed som i skema 1 Samme navn som i skema 1 Begynder, rutineret, Styring, regulering og overvågning II Avanceret Styring, regulering og overvågning II Ekspert Procesteknologi II Avanceret Procesteknologi II Ekspert 12

13 11280 Produktionsudstyr II Produktionsstyring og organisering II Produktion og optimering Avanceret Produktionsudstyr II Avanceret Produktionsstyring og organisering II Avanceret 4, Produktion og optimering Ekspert Ekspert Ekspert SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, Vejledende tid Procesarbejder, trin 1 hvilket trin faget skal være gennemført på, trin 2 Trin 1 + trin 2 Grundfag F Kemi 1, 3, 7, 9, 11 F 2 X X E Kemi 12, 13, 16, 20 E 2 X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Procesarbejder (trin 1) Proces fysik 1, 3, 5, 7, 9, 11 Begynder 1 X Styring, regulering 2, 5, 6, 9, 11 Rutineret 2,5 X og overvågning I Procesteknologi I 1, 3, 5, 7, 9, 11 Rutineret 2,5 X Produktionsudstyr I 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Rutineret 1,5 X 13

14 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Produktionsstyring og organisering I Faget bidrager til følgende kompetencemål Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, Vejledende Procesarbejder, tid trin 1 hvilket trin faget skal være gennemført på 1, 4, 6, 9, 10, 11 Rutineret 1,5 X, trin 2 Trin 1 + trin Styring, regulering og overvågning II Procesteknologi II Produktionsudstyr II Produktionsstyring og organisering II Produktion og optimering L-AUS arbejde i produktionen 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 22, 23, 24 1, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23 1, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 2, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 18 (trin 2) Avanceret 5 X Avanceret 4 X Avanceret 3 X Avanceret 1 X Avanceret 4,6 X Rutineret 0,4 X 14

15 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, Vejledende Procesarbejder, tid trin 1 hvilket trin faget skal være gennemført på, trin 2 Trin 1 + trin 2 Valgfri uddannelsesspecifikke fag Procesarbejder (trin 1) og (trin 2) Erhvervscertifikater og -prøver Gaffeltruck certifikatkursus B 1, 4, 12 AMU 1,4 X Fejlfinding på automatik og instrumentering Fejlfinding på komplekse procesanlæg Robotter i industrien Robotbetjening IT i procesindustrien Vedligeholdelsesteknik, vedligeholdelse af pumper Styring, regulering & overvågning (SRO) 6, 17, 18 AMU 1,0 X X 6, 17, 18 AMU 1,0 X X 1, 2, 12, 14 AMU 0,4 X X 1, 2, 12, 14 AMU 0,6 X X 5, 6, 11, 15, 17 Rutineret 1,0 X X Produktionsudstyr og vedligehold 2, 6, 7, 8, 17, 18 AMU 1,0 X X 15

16 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Vedligeholdelsesteknik, lejereparation og smøring Vedligeholdelsesteknik, vibrationsmåling/-analyse Sammenføjningsteknik Brancheintroduktion Branchespecialisering Kemiske reaktioner i procesindustri Produktion i biotekindustri Energiforbedringer og -beregninger i procesind. Faget bidrager til følgende kompetencemål Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, Vejledende Procesarbejder, tid trin 1 hvilket trin faget skal være gennemført på, trin 2 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18 AMU 1,0 X X 6, 17, 18 AMU 1,0 X X 6, 8 Begynder 1,0 X X 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 19, 20, 22, 23 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 19, 20, 22, 23 Procesteknologi og optimering Rutineret 1,0 X X Rutineret 2,0 X X 1, 12, 13 AMU 2,0 X X 1, 9 12, 19 AMU 1,0 X X 10, 11, 12, 20, 21 AMU 0,6 X X Trin 1 + trin 2 16

17 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Driftsoptimering af produktionsforløb/procesflow 9593 Teknisk innovation BUS/Net til SMART-Procesinstrumentering 9454 Produktionsoptimering og effektivisering i teori 9457 Produktionsoptimering og effektivisering i praksis Prøveudtagning og driftsanalyser Sensoriske undersøgelser Fagrettet fremmedsprog Faget bidrager til følgende kompetencemål Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, Vejledende Procesarbejder, tid trin 1 hvilket trin faget skal være gennemført på, trin 2 10, 11, 12, 20, 21 AMU 1,0 X X 8, 10, 11, 20, 21, 22, 23 11, 15, 17, 18, 22, 23 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Avanceret 1,0 X X AMU 0,6 X X Avanceret 2,0 X X Avanceret 2,0 X X Kvalitet og hygiejne 1, 3, 12, 13 AMU 1,0 X X 1, 3, 12, 13 AMU 0,6 X X Organisering, lean og systemer 9, 11, 22, 23, 24 Rutineret 2,0 X X Trin 1 + trin 2 17

18 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Produktionsoptimering Lean værktøjsanvendelse Systematisk problemløsning Lean support i produktionen Omstillingseffektivisering Supply Chain Management (SCM) for operatører Faget bidrager til følgende kompetencemål 10, 11, 12, 20, 21, 22 2, 9, 10, 11, 12, 19, 21 4, 10, 11, 12, 20, 21, GMP i praksis 1, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 22, Kvalificering og validering i medicinalindustrien 1, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 22, 23 10, 11, 12, 20, 21, 22 10, 11, 12, 20, 21, 22 5, 6, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, Vejledende Procesarbejder, tid trin 1 hvilket trin faget skal være gennemført på, trin 2 AMU 0,2 X X AMU 1,0 X X AMU 0,4 X X AMU 0,4 X X AMU 0,4 X X AMU 1,0 X X AMU 0,6 X X AMU 0,4 X X Trin 1 + trin 2 s valgfag Antal skoleuger i alt Fagrækken i skema 2 indeholder ikke fag eller niveauer, som alene har videreuddannelsesperspektiv. 18

19 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard Der indsættes én række pr. fag Rutineret,, ekspert Samme varighed som i skema 2 Samme navn som i skema 2 Begynder, rutineret, Styring, regulering og overvågning II Avanceret Styring, regulering og overvågning II Ekspert Procesteknologi II Avanceret Procesteknologi II Ekspert Produktionsudstyr Avanceret Produktionsudstyr Ekspert II II Produktionsstyring og organisering II Produktion og optimering Avanceret Produktionsstyring og organisering II Avanceret 4, Produktion og optimering Ekspert Ekspert SKEMA 3a Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Skema 3a er udeladt, da uddannelsen ikke har talentspor. Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/unge. Fagrækken er magen til fagrækken i skema 1, men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. SKEMA 3b Talentsport for voksne med standardiseret hovedforløb Skema 3a er udeladt, da uddannelsen ikke har talentspor. Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/voksen. Fagrækken er magen til fagrækken i skema 2 men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. SKEMA 4 - Eux I skemaet for denne elevtype indgår den gymnasiale fagrække for elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, eux. 19

20 I dette skema fremgår kun den gymnasiale del på eux. Dette skema skal derfor ses i sammenhæng med et af de øvrige skemaer for at få elevens samlede fagrække. Dog skal det bemærkes, at valgfag og grundfag, som indgår på lavere eller samme niveau i fagrækken på gymnasialt niveau, som fremgår på de øvrige skemaer, ikke skal indgå hos en eux elev. Konkret betyder det, at følgende fag fra erhvervsuddannelsen (eud) udgår: Trin 1 Procesarbejder: Kemi F (2 uger) og Proces fysik (1 uge) samt Trin 2 : Kemi E (2 uger) Placeringen af fagene på skoleperiode er alene vejledende for skolerne. Om eux Der er EUX for specialet procesoperatør. Jf. den vejledende struktur for EUX bør skoleugerne fordeles ligeligt mellem skoleperioderne, således at der er tre skoleperioder af ca. 20 ugers varighed samt en afsluttende skoleperiode med de resterende 4,6 uge, hvor også svendeprøve, eux eksamensprojekt og den større skriftlig opgave (eux) placeres. Dette understøtter synenergi mellem EUX og EUD. Skoleperioder, der indeholder undervisning i gymnasiale fag, skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin. Eleven må ikke afslutte uddannelsen senere end 3 mdr. efter svendeprøven. Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, Vejledende tid Skoleperiode 1 hvilken skoleperiode faget anbefales at være på. Skoleperiode 2 hvilken skoleperiode faget anbefales at være på Skoleperiode 3 hvilken skoleperiode faget anbefales at være på Eux gymnasiale fag: Specialet Obligatoriske fag (fælles fag fra eux-modellen samt fag målrettet den enkelte erhvervsuddannelse) Dansk 1,3,5,6,8,9,10,11,12 A 6,2 X X X,13,15,21,22,23,24 Engelsk 22,23 B 4,8 X X Skoleperiode 4 hvilken skoleperiode faget anbefales at være på 20

21 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Matematik 1,3,9,10,11,12,13,2 0,21,24 Fysik 1,3,5,7,9,11,12,13,1 4,15,17,18,20,23,24 Kemi 1,3,5,7,9,11,12,13,1 5,16,20,23,24 Teknikfag B Design og produktion Større skriftlig opgave 3,5,9,10,11,13,15,2 0,21,24 Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, Vejledende tid Skoleperiode 1 hvilken skoleperiode faget anbefales at være på. Skoleperiode 2 hvilken skoleperiode faget anbefales at være på B 5 X X B 3,6 X X B 5,4 X X Skoleperiode 3 hvilken skoleperiode faget anbefales at være på B 4 X X Skoleperiode 4 hvilken skoleperiode faget anbefales at være på 1 X Eksamensprojekt 0,6 X Valgfag Matematik 1,3,9,10,11,12,13,2 A 4 X 0,21,24 Antal skoleuger i alt 34,6 (*) Grundforløbet indeholder følgende fag på C-niveau: Dansk, Engelsk, Samfundsfag, Matematik, Fysik og Informationsteknologi. For EUX udgår følgende fag fra EUD: Kemi F (2 uger på trin 1) og kemi E (2 uger på trin 2), da EUX indeholder kemi B. Proces fysik (1 uge på trin 1), da EUX indeholder fysik B. 21

22 Samlet EUD uddannelsestid for EUX-elever: 35 uger minus Kemi F og E (4 uger) og minus Procesfysik (1 uge) = 30 uger Samlet uddannelsestid: 64,6 uger Skema 5 uddannelsens bidrag til kompetencemålene mål Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Der indsættes én række pr. praktikmål Procesarbejder (trin 1) at praktikmålet skal være opnået på trin 1 (trin 2) at praktikmålet skal være opnået på trin 2 mål A. Produktion 1 1, 2, 5, 9, 11 X B. Kvalitetskontrol og dokumentation 1, 3, 9, 11 X C. Reparation og vedligehold 6, 7, 8, 9, 10, 11 X D. Lager og logistik 1 1, 4, 9, 11 X E. Kommunikation og 1, 3, 6, 9, 10, 11 X rapportering F. Projekt og udviklingsarbejde 6, 9, 10, 11 X 1 (trin 2) G. Produktion 2 1, 2, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 22, 23 X H. Kvalitetskontrol og dokumentation 1, 3, 9, 11, 12, 13, 20, 22, 23 X I. Reparation og vedligehold 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 23, 24 X J. Lager og logistik 2 1, 4, 9, 11, 12, 21 X K. Kommunikation og rapportering 2 1, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 21, 22 X 22

23 mål Der indsættes én række pr. praktikmål L. Projekt og udviklingsarbejde 2 Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Procesarbejder (trin 1) at praktikmålet skal være opnået på trin 1 (trin 2) at praktikmålet skal være opnået på trin 2 6, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 29, 21, 22, 23, 24 X 23

24 24

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for procesindustrien i henhold til bekendtgørelse nr. 254

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Sagsnr.: 060.09S.54 Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Procesoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Procesoperatøruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Procesoperatøruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. 489 af 21/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Indhold Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017... 2 Ændringer... 2 Uddannelsens formål og struktur... 3 Elevtyper... 4 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 215 af 9/03/2016

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 380 af 18. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016... 2 2. Ændringer... 2 3. Uddannelsens formål og struktur... 3 4. Elevtyper... 4 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler. Ikrafttrædelsesdato:. august 05 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 350 af. april 05 om uddannelsen til bygningsmaler..

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 339 af 1 april 2015 om uddannelsen til skorstensfejer. 2.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 4 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed 26.05.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. 390 af 09.04.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom . Ikrafttrædelsesdato: 5. juli 07 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af. december 06 om uddannelsen til gastronom.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 381 af 8. april 2015 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere