Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt"

Transkript

1 Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

2 Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Pjecen er udgivet af: Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej Herning Pjecen kan rekvireres på: Tlf Fax Pjecen er redigeret af: Socialrådgiver Hugo Knudsen Juni 2013 Internet: 2

3 Indledning Hvis en arbejdsmedicinsk undersøgelse på Arbejdsmedicinsk Klinik medfører anmeldelse til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen, kan du få behov for at kende til forskellige sagsbehandlingsregler, hvorfor og hvordan vi anmelder, og hvad der sker i sagsbehandlingen. Denne pjece giver dig information om, hvad der sker i en sag om fysiske sygdomme, hvilke ting du selv skal holde øje med, og hvad de forskellige myndigheder foretager sig. De enkelte sagsbehandlingsregler er beskrevet i den rækkefølge, du typisk vil støde på dem i forbindelse med sagsbehandlingen i din arbejdsskadesag. Har du spørgsmål eller er der områder, som du gerne vil have yderligere information om, er du velkommen til at kontakte din fagforening, Arbejdsskadestyrelsen eller Arbejdsmedicinsk Klinik Se kontaktoplysninger på bagsiden af pjecen. 3

4 Samtykkeerklæring I forbindelse med en arbejdsmedicinsk undersøgelse på Arbejdsmedicinsk Klinik bliver du bedt om at skrive under på en samtykkeerklæring. Den medfører, at du fortsat selv er partsrepræsentant, men at klinikken fra Arbejdsskadestyrelsen får tilsendt kopi af afgørelser i arbejdsskadesagen om anerkendelse eller afvisning og om erstatning. På den måde kan klinikken holde sig orienteret om Arbejdsskadestyrelsens praksis for anerkendelse. Fuldmagt Som part kan du på ethvert tidspunkt i sagen vælge at lade dig repræsentere eller bistå af andre. Arbejdsskadestyrelsen arbejder med tre typer af fuldmagtshavere, som du kan se på: Nyttig viden Til fagforeninger Vejledning om fuldmagter Anmeldepligt Ved arbejdsulykker er det arbejdsgiveren, der er forpligtet til at anmelde. Ulykken skal anmeldes til det forsikringsselskab, hvor arbejdsgiveren har tegnet sin lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Lægen kan anmelde arbejdsulykker - men har ikke pligt til det. Ved erhvervssygdomme har læger og tandlæger pligt til at anmelde sagen til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen. Det er de forpligtet til, når de gennem deres erhverv konstaterer eller får mistanke om, at en person har pådraget sig en konstateret eller formodet arbejdsbetinget lidelse eller på anden måde har pådraget sig helbredsmæssige ulemper af skadelige påvirkninger i 4

5 arbejdet. I forbindelse med en undersøgelse og udredning hos en arbejdsmedicinsk læge på Arbejdsmedicinsk Klinik, er det lægen, der anmelder, hvis lægen vurderer, at din sygdom er eller kan være forårsaget af påvirkninger i arbejdsmæssig sammenhæng. Anmeldepligten gælder uanset, om du er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Anmeldepligten er også uafhængig af, om lægen forventer, at lidelsen vil kunne anerkendes som en arbejdsskade i Arbejdsskadestyrelsen. Det er udelukkende Arbejdsskadestyrelsen og ikke lægen, der træffer beslutning om anerkendelse. Anmeldelsen går både til Arbejdstilsynet og til Arbejdsskadestyrelsen. I Arbejdstilsynet bliver anmeldelsen registreret som endnu en sag om fysisk arbejdsmiljø, men anmeldelsen medfører ikke, at Arbejdstilsynet møder op på din arbejdsplads for at undersøge dit arbejdsmiljø. Den arbejdsmedicinske journal bliver sammen med anmeldelsen fremsendt til Arbejdsskadestyrelsen, der laver sagsbehandling med henblik på, om din sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade og om du som følge heraf er berettiget til erstatning. Forældelse Hvis en sag på trods af anmeldepligten alligevel ikke er blevet anmeldt, så kan du selv anmelde sagen til Arbejdsskadestyrelsen indenfor et år efter, at du fra lægelig side er blevet orienteret om en formodet sammenhæng mellem din sygdom og påvirkning i arbejdsmæssig sammenhæng. Hvis sagen er blevet anmeldt for sent, kan Arbejdsskadestyrelsen dispensere for anmeldefristen, hvis der er erstatningsberettigede følger af sygdommen. 5

6 Registrering Når Arbejdsskadestyrelsen modtager anmeldelsen af din arbejdsskade, så bliver skaden registreret i styrelsens it-system. Sagens journalnummer indeholder dit cpr-nr., et sagsnummer der angiver om sagen er din 1. sag, din 2. sag osv., en kode for sagstypen og en kode for den gruppe, der laver sagsbehandling i sagen. Fx: J.nr /01/80/A4. Her er det personens første arbejdsskadesag, det er en sag om erhvervssygdom, og den behandles af gruppe A4. Hvis der i anmeldelsen er oplysninger om flere sygdomme, så bliver der oprettet en sag på hver sygdom. Når anmeldelsen er blevet registreret i Arbejdsskadestyrelsen, får du brev fra styrelsen med oplysninger om det videre forløb i sagen, bl.a. om stiltiende samtykke, dvs. at de arbejder videre med sagen med mindre, du beder dem om at stoppe sagsbehandlingen. Parter i sagen Der er to parter i din arbejdsskadesag, dig selv og din arbejdsgivers lovpligtige forsikringsselskab. At du er part i sagen betyder, at du har ret til aktindsigt, at du skal partshøres forud for afgørelsen, og at du kan anke afgørelsen. En arbejdsgiver skal have en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, det er den typiske situation. Staten, regioner og kommuner er eller kan være selvforsikret i forhold til arbejdsulykker, men ikke i forhold til erhvervssygdomme. Som selvforsikret er man både arbejdsgiver og forsikringsselskab i arbejdsskadesager, men arbejdsgiveren må ikke få personfølsomme oplysninger om dig, de forbliver i arbejdspladsens forsikringsenhed. 6

7 En arbejdsgiver, der har forsikret sig, kan klage over en anerkendelse eller afvisning, men bliver ikke dermed part i sagen. Disse arbejdsgivere kan ikke få personfølsomme oplysninger om dig, men kan alene få aktindsigt i de oplysninger i sagen, der beskriver virksomheden, arbejdspladsen og dine belastninger i arbejdsmæssig sammenhæng. indhentning AF OPLYSNINGER Arbejdsskadestyrelsen undersøger om skaden er omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Dvs. om skaden kan anerkendes efter loven eller om den må afvises. I mange tilfælde indhenter styrelsen flere oplysninger for at kunne behandle sagen korrekt. Det kan være et spørgeskema, som du selv skal udfylde om ansættelsesforhold, udsættelse for skadelige påvirkninger i arbejdsmæssig sammenhæng m.m. Det kan være oplysninger fra læger, sygehuse, SKAT, ATP, kommunen, Arbejdstilsynet, og det kan være en speciallægeundersøgelse eller vidneforklaringer. Hvis sagen kan føre til anerkendelse som en arbejdsskade, så skal arbejdsgiveren have mulighed for overfor Arbejdsskadestyrelsen at beskrive dine belastninger i arbejdsmæssig sammenhæng og at kommentere de oplysninger om arbejdsforhold og belastninger i arbejdsmæssig sammenhæng, der er i sagen fra Arbejdsmedicinsk Klinik og fra dig. Så bliver sagen belyst både af arbejdsgiver og lønmodtager. 7

8 Arbejdsgiveren får fra Arbejdsskadestyrelsen et uddrag af sagens oplysninger om de arbejdsmæssige belastninger fra arbejdsmedicinske undersøgelser og evt. uddrag fra journaler fra speciallæge. Det er alene de beskrevne arbejdsmæssige belastninger, der skal gengives i forbindelse med høringen af arbejdsgiveren. Oplysninger om helbredsforhold, familiære eller andre rent private forhold, er ikke en del af arbejdsgiverhøringen. Arbejdsgiveren bliver bedt om at forholde sig til arbejdsbeskrivelsen og komme med deres bemærkninger til den, og om at beskrive den tilskadekomnes arbejdsforhold. Aktindsigt Du har ret til at få kopi af ind- og udgående post i sagen (akter). Styrelsen har 10 dage til at træffe afgørelse om aktindsigt. Arbejdsskadestyrelsen tilbyder dig også mulighed for at få aktindsigt elektronisk via styrelsens digitale aktindsigt, Se Sag. Partshøring Arbejdsskadestyrelsen sender kopi til dig af de væsentlige oplysninger i sagen, som du ikke kender. På den måde får du mulighed for at komme med eventuelle kommentarer, inden styrelsen træffer en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens elektroniske aktindsigt, findes på: Du kan altid logge på med din NemID 8

9 Anerkendelse Når Arbejdsskadestyrelsen tager stilling til, om du kan få anerkendt din sygdom som en arbejdsskade, så træffer de beslutning på baggrund af de oplysninger, der er i sagen om de belastninger, du har haft i sammenhæng med dit arbejde forud for anmeldelsen. Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen tager stilling til, om du opfylder de krav til belastning for den pågældende diagnose, som står på Fortegnelsen over erhvervssygdomme, den såkaldte Erhvervssygdomsliste. På Erhvervssygdomslisten står sygdomme, som efter medicinsk dokumentation er forårsaget af særlige påvirkninger, som bestemte persongrupper gennem deres arbejde eller de forhold, det foregår under, er udsat for i højere grad end personer uden sådant arbejde. Det er således både diagnosen og kravene til påvirkningen i arbejdsmæssig sammenhæng, der skal være opfyldt, for at Arbejdsskadestyrelsen kan anerkende en sygdom som en arbejdsskade. På erhvervssygdomslisten står der en lang række fysiske sygdomme. Du kan finde en nærmere beskrivelse i vejledningen om erhvervssygdomme på: Udgivelser Vejledninger Erhvervssygdomme Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar Eksempler på fysiske sygdomme på Erhvervssygdomslisten Punkt Sygdom Påvirkning C.4.1. C.4.2. Tennisalbue (epicondylitis lateralis) Golfalbue (epicondylitis medialis) a. Kraftfulde og repetitive (gentagne) arbejdsbevægelser b. Kraftfulde arbejdsbevægelser i akavede stillinger c. Kraftfuldt statisk arbejde 9

10 Erhvervssygdomsudvalget Hvis en sag ikke kan anerkendes efter Erhvervssygdomslisten, så tager Arbejdsskadestyrelsen stilling til, om sagen skal vurderes i Erhvervssygdomsudvalget. Udvalget kan indstille en sag til anerkendelse ved helt specielt belastende arbejdsforhold, selv om diagnosen ikke står på erhvervssygdomslisten. Herefter træffer Arbejdsskadestyrelsen afgørelse i overensstemmelse med Erhvervssygdomsudvalgets indstilling. Du kan læse om udvalgets praksis i konkrete sager på: Om Arbejdsskadestyrelsen Erhvervssygdomsudvalget Praksis i konkrete sager Anke Hvis Arbejdsskadestyrelsen træffer afgørelse om, at sagen ikke kan anerkendes som en arbejdsskade, så kan du ikke få erstatning, men du kan anke afgørelsen. Hvis Arbejdsskadestyrelsen træffer en afgørelse om erstatning, som du er utilfreds med, så kan du også anke afgørelsen. Der er en tidsfrist på 4 uger til at klage over afgørelsen til Arbejdsskadestyrelsen. Hvis styrelsen fastholder sin afgørelse, så bliver klagesagen videresendt til Ankestyrelsen, der herefter træffer en ankeafgørelse i sagen. 10

11 Erstatning Hvis sagen bliver anerkendt som en arbejdsskade, så medfører anerkendelsen, at Arbejdsskadestyrelsen efterfølgende skal undersøge, om du er berettiget til erstatning. Betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m Under sagens behandling kan udgifter til sygebehandling eller optræning i visse tilfælde dækkes. Erstatning for fremtidige udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler som følge af arbejdsskaden fastsættes til et engangsbeløb. Godtgørelse for varigt mén er en skattefri engangsudbetaling for de helbredsgener, du har som en varig tilstand som følge af den anerkendte arbejdsskade. Beslutningsgrundlaget er lægelige oplysninger om dine helbredsgener. Erstatning for tab af erhvervsevne er en skattepligtig løbende erstatning eller et skattefrit engangsbeløb for tab i indtjening som følge af den anerkendte arbejdsskade. Beslutningsgrundlaget er sociale oplysninger om dit indtægtsgrundlag, herunder lønsedler. Der er også erstatningsformer i forbindelse med dødsfald som følge af en anerkendt arbejdsskade. Genoptagelse Der er en frist for genoptagelse af sagen på 5 år regnet fra datoen for den tidligere afgørelse. En genoptagelse af sagen forudsætter, at der er sket væsentlige ændringer af de forhold, der blev lagt til grund for den tidligere afgørelse. 11

12 Få råd og vejledning Du kan få råd og vejledning i din arbejdsskadesag hos din fagforening, Arbejdsskadestryrelsen eller hos socialrådgiveren på Arbejdsmedicinsk Klinik. Du kan finde yderligere oplysninger om sagsbehandling af arbejdsskadesager på: Du kan finde yderligere oplysninger om sagsbehandling i din egen arbejdsskadesag på: På Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside kan du derudover finde en ordbog over de fagudtryk og begreber, som du støder på i sagsgangen samt få svar på de spørgsmål, som oftest stilles af personer med igangværende sager. Klik ind på: Øvrige kontaktoplysninger: Arbejdstilsynet: Tlf Fax Arbejdsskadestyrelsen: Tlf Fax: Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Tlf Fax

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Sikkerhedsforum. For SEL 96 Borgerstyret Personlig Assistance Århus Kommune

Sikkerhedsforum. For SEL 96 Borgerstyret Personlig Assistance Århus Kommune Sikkerhedsforum For SEL 96 Borgerstyret Personlig Assistance Århus Kommune Arbejdsskade Hvornår skal man som arbejdsgiver anmelde en arbejdsskade: Ifølge: 1. Lov om arbejdsmiljø. Her er formålet at arbejdstilsynet

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,\Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2014-0000285 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger

3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger 3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger 3.1 Sammenfatning 91 3.2 Virksomhederne betaler selv erstatningerne 93 3.3 Arbejdsskader udvikling og status 95 3.4 Anerkendelse af arbejdsskader 11 3.5 Erstatninger

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes!

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Fra ulykke til anmeldelse 1. ulykken sker 2. Er virksomheden tilmeldt

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Bisidder - begreb og indhold

Bisidder - begreb og indhold Bisidder - begreb og indhold At være bisidder indebærer at hjælpe en anden person med dennes forhold og relation til omverdenen, f.eks. til offentlige myndigheder, til sundhedsvæsenet og andre væsener.

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere