Notat vedr. eventuelt udbud af rengøring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedr. eventuelt udbud af rengøring"

Transkript

1 Notat vedr. eventuelt udbud af rengøring Indhold Notat vedr. eventuelt udbud af rengøring Indledning Tal og fakta / baseline... 3 Nøgletal og økonomi... 3 Rengøringsstandard... 3 Organisering Risici ved en eventuel konkurrenceudsættelse Formål med Offentligt-privat samarbejde... 6 Forskellige former for offentligt-privat samarbejde... 6 Formål 1: Udbud med henblik på størst mulig besparelse... 7 Formål 2: Udbud med henblik på samarbejde Sociale klausuler, virksomhedsoverdragelse mv Indledning Økonomiudvalget besluttede på udvalgets møde 3. juni 2013, at Der udarbejdes forslag til proces- og tidsplan for eventuelt muligt udbud af dele af rengøring. Notatet er udarbejdet i forlængelse heraf og har som formål at understøtte Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse vedr. eventuelt udbud af rengøringen i Silkeborg Kommune. [1]

2 Helt overordnet kan konkurrenceudsættelsesprocessen deles op i fem faser, som angivet herunder: Kilde: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området / Udbudsrådet 2012 I den tidlige fase, her kaldet Udbudsstrategisk afklaring kan der med fordel fokuseres på tre elementer: 1. Etablering af baseline 2. Risikoanalyse 3. Fastlæggelse af opgavens formål Notatet giver indledningsvis en kort oversigt over baseline for rengøringsområdet, altså tal og fakta på den nuværende varetagelse af rengøringen, hvorefter der følger en analyse af risici forbundet med eventuel konkurrenceudsættelse. Herefter er der et oplæg til to mulige formål med offentligt-privat samarbejde med hertil hørende opmærksomhedspunkter og pejlemærker: 1. Udbud med henblik på størst mulig besparelse 2. Udbud med henblik på samarbejde Under begge de to beskrevne hovedformål beskrives mulig udbudsform, opgavemæssig afgrænsning, organisering under og efter udbudsprocessen, ressourceforbrug, mulig tidsplan mv. Sidst i notatet beskrives en række emner der er fælles for de to formål, herunder sociale klausuler, virksomhedsoverdragelse mv. [2]

3 2. Tal og fakta / baseline Ejendomme rengør i dag størstedelen af kommunens bygninger. Samlet set var der i 2013 udgifter til rengøringen på 59,7 mio. kr., som dækker over rengøring af m2 fordelt på 197 enheder, herunder alle kommunens skoler, dagsinstitutioner og administrationsbygninger, samt nogle af kommunens botilbud, Rusmiddelcentret og Virksomheden, idrætsfaciliteter, bibliotekerne, hjælpemiddeldepotet, Entreprenørgården mv. I det følgende gives et overblik over tal og fakta for den aktuelle varetagelse af rengøringsopgaven, herunder økonomi, rengøringsstandard og organisering. Nøgletal og økonomi I alt er omfanget af og udgifter til rengøringsområdet fordelt som det fremgår af skemaet herunder. Afdeling / område Rengøringsareal (i m2) Rengøringsudgifter 2013 i alt (mio. kr.) Skoleafdelingen Børn- og Familie Administrationen* Kultur- og Fritid Ejendomme Handicap og Psykiatri Sundhed- og Omsorg Job- og Borgerservice Teknik- og Miljø (Entreprenørgården) I alt * Administrationen er ikke regnet med i kategorien i alt, da arealerne er indeholdt i de øvrige afdelinger. Rengøringsstandard Selve opmålingen er baseret på programmeret rengøring hvilket er en standard som definerer rengøringsfrekvensen i de enkelte lokaler. Programmet består af et trecifret tal som beskriver 1) Hvor ofte der foretages rengøring. 2) Hvor ofte der udføres grundig gulvvask. 3) Hvor ofte der udføres grundig inventarrengøring. Nedenfor er som eksempel vist den fastsatte standard for hhv. skoler, dagsinstitutioner og administrationen og som det fremgår, er der stor forskel på standarden på de tre områder. [3]

4 Afdeling / område Rengøringsfrekvens Antal daglige rengøring pr. uge Forklaring Antal grundig gulvvask pr. uge Antal grundig inventarrengøring pr. uge Skoler Daginstitutioner Administration Organisering Rengøringssektionen er opdelt i tre geografiske områder (Nord, Syd og Øst). Der er ansat ca. 225 rengøringsassistenter i sektionen. Tilsynet med rengøringen og den første kontakt til kunderne varetages i hvert af de tre områder, af to serviceledere. De tre geografiske områder er i store træk lige store og har følgende kvadratmetermæssige omfang: Nord: m2 Syd: m2 Øst: m2 De ansatte rengøringsassistenter er alle ansat på almindelige vilkår, men rengøringssektionen oplyser, at der arbejdes med forskellige projekter for at inddrage fx kontanthjælpemodtagere mv. Der er pt. ingen ansat i flexjob el.lign. [4]

5 3. Risici ved en eventuel konkurrenceudsættelse Vurderingen af hvilke risici der er forbundet med konkurrenceudsættelse kan med fordel ske med baggrund i nedenstående risikomatrice. Kommune Er kompetencerne til stede til at opstille relevante krav? Er man parat til at tilpasse sin bestillerorganisation? Er der vilje til at se opgaven løst på en anden måde end den vante? Er den rette kapacitet og kompetencerne til stede til at følge systematisk op på kravene? Er kommunen klar til at styre på en ny måde? Udbud Kontrakt Er leverandørerne teknisk i stand til at afgive bud? Er leverandørerne i stand til at præsentere egne forslag til opgaveløsning? Kan leverandørerne levere i forhold til kravene? Har leverandørerne et ønske om at levere i forhold til en ny type krav? Har leverandørerne et ønske om at tilføre løsningsværdi? Leverandør Kilde: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området / Udbudsrådet 2012 Matricen ovenfor har to akser, som viser kommune-leverandør aksen og udbud-kontrakt aksen. Konkurrenceudsættelse stiller uanset form, en række krav til såvel kommune som leverandør. Internt i kommunen, eventuelt ved hjælp af ekstern bistand, skal der være kompetencer til i første omgang at gennemføre udbudsprocessen og dernæst at vedligeholde kontrakten og varetage opgaven som kontraktholder. Samtidigt bør det tidligt i processen vurderes, om der i markedet er tilbudsgivere, der vil og kan afgive tilbud på baggrund af de givne betingelser, ligesom det skal sikres, at en kommende leverandør har kompetencerne til at løfte opgaven. Da formålet med konkurrenceudsættelsen vil være bestemmende for risikovurderingen, er risikovurderingen af de to mulige formål placeret under beskrivelsen af disse i afsnit 4. [5]

6 4. Formål med Offentligt-privat samarbejde Fastlæggelse af formålet med et eventuelt offentligt-privat samarbejde på rengøringsområdet er helt centralt for den videre proces, da et klart beskrevet formål vil sætte retningen for mange af de beslutninger, der skal træffes fremadrettet. I det følgende præsenteres kort mulige former for offentlig-privat samarbejde og herefter præsenteres to mulige formål for offentligt-privat samarbejde med tilhørende opmærksomhedspunkter og pejlemærker. Forskellige former for offentligt-privat samarbejde Offentligt-privat samarbejde findes i mange forskellige former, som hver især er velegnede til forskellige opgavetyper. Herunder ses seks samarbejdstyper, og hvilke faser de enkelte samarbejdsformer relaterer sig til: Kilde: Seks modeller for offentlig-privat samarbejde en guide til kommuner. KL / Udbudsportalen 2010 Rengøringsopgaven hører under faserne vedligehold eller drift og relevante former for offentligt-privat samarbejde i relation til konkurrenceudsættelse af rengøringsopgaven vil derfor være klassisk udbud eller serviceparnerskab. Klassisk udbud findes i to former: Ved offentligt udbud offentliggøres en præcis og veldefineret kravspecifikation og alle interesserede virksomheder vil have mulighed for at byde på opgaven. Kommunen vil i denne sammenhæng have pligt til objektivt at vurdere alle indkomne udbud som opfylder minimumsbetingelserne. En ofte anvendt variation af offentligt udbud er [6]

7 begrænset udbud, hvor udbuddet gennemføres med en indledende prækvalifikation, hvor virksomheder, der er interesserede i at byde på opgaven indsender ansøgning om prækvalifikation. De prækvalificerede virksomheder får efterfølgende tilsendt udbudsmaterialet med tilhørende kravspecifikation og afgiver derefter bud på opgaven. Servicepartnerskab Ved servicepartnerskab vælges partneren gennem et udbud. Der gennemføres et udbud med fokus på funktionskrav, dvs. outputkrav frem for inputkrav og ofte med tidlig dialog med mulige leverandører. Typisk vil udbudsmaterialet være mindre end i et klassisk udbud. Udbudsformen vil oftest være begrænset udbud (jf. ovenfor). Et væsentligt mål med servicepartnerskab er et konstruktivt samarbejde om levering af ydelsen med fokus på at effektivisere og rationalisere opgaveløsningen undervejs i kontraktperioden. Udfordringer ved denne metode er bl.a., at der er mindre detailstyring af den konkrete opgaveløsning, kravspecifikationen skal kunne beskrives som output og formen kræver større engagement og forberedelse i både udbudsfase og kontraktfase. I det følgende præsenteres to mulig formål med et udbud af rengøringen. Der er et vist sammenfald mellem formål og udbudsform, men ved at fokusere på formålet skabes en retning for flere elementer i udbuddet. For begge formål gælder, at de er beskrevet i idealiseret form. Dette er gjort for at sikre klarhed og overblik, men det vil være muligt at vælge en knap så idealiseret form, med fx opdeling i flere kontrakter, større fokus på sikring af medarbejdere mv., dog bør man være opmærksom på, at sådanne tilføjelser af krav eller nedsættelse af tilbudsgivernes mulighed for selv at tilrettelægge opgaveløsningen, sandsynligvis vil influere på tilbudsprisen. Formål 1: Udbud med henblik på størst mulig besparelse Et udbud har ofte som formål at sikre den bedst mulige pris på det relevante område. Det vil stort set altid være en del af formålet at sikre en besparelse, men i det følgende fokuseres der på et udbud, hvor besparelse er det absolut primære formål og på, hvilken betydning et sådant fokus vil have for sammensætningen af udbuddet. Hvis der arbejdes efter et ønske om størst mulig besparelse, vil udbudsprocessen være rettet mod at skabe størst mulig konkurrence og give mulige tilbudsgivere størst mulig frihed til at tilrettelægge opgaven. [7]

8 Udbudsform Et fokus på besparelse vil pege på et klassisk udbud, da det er den form der er kendt i markedet og da formen samtidig er afprøvet mange steder. Udbudsrådet har gennemført en analyse, hvor de har analyseret en række offentlige udbud af rengøring 1. Analysen fremhæver, at der i alle de analyserede cases er opnået økonomiske besparelser ved at udbyde rengøringsopgaverne. Der er fundet størst procentvis besparelse ved førstegangsudbud, men også positive økonomiske effekter ved fortsat konkurrence. Analysen peger desuden på, det ikke har betydning for den økonomiske effekt af et udbud om det gennemføres som offentligt eller begrænset. Afgrænsning af omfanget Opgavemæssig afgrænsning Ved et udbud af rengøring kan det være relevant at overveje muligheden for at udbyde relaterede opgaver. I relation til rengøringsopgaven vil det dreje sig om opgaver som fx vinduespolering, måtteservice mv. Imidlertid vurderes det, at et udbud af rengøringen alene, vil have volumen nok til at være interessant for alle relevante leverandører og dermed til at sikre tilstrækkelig konkurrence om opgaven. Samtidigt har der været gennemført udbud på måtteservice og indgået kontrakt gældende fra 1. december 2012 til 30. november 2016, hvor måtteservice tidligst kan tages med fra dette tidspunkt. Arealmæssig afgrænsning Principielt er der mulighed for at udbyde alt fra én institution til hele kommunens rengøring. Ved det seneste udbud 2 var der lagt op til at udbyde rengøringen i fire områder i to tempi, sådan at område 1 og 2 blev udbudt med kontraktopstart samtidigt og område 3 og 4 med kontraktopstart samtidigt. Grunden til, at man opdelte i fire områder var, at det skulle være muligt for andre end de allerstørste rengøringsfirmaer at byde ind på opgaven. Samtidig ville hvert af de fire områder stadig have en volumen, der gode det interessant at byde og opdelingen i fire områder gjorde også, at kommunen maksimalt ville få fire leverandører. I forlængelse af den nuværende organisering af området, vil det være relevant at udbyde et af de geografiske områder eller hele rengøringsopgaven (i forskellige tempi; se forslag 1 Effekterne af konkurrence om kommunal rengøring, Udbudsrådet Det seneste udbud refererer til det udbud af rengøringen, som blev annulleret i [8]

9 i udkast til tidsplan). Hvis man vælger at udbyde et geografisk område og senere ønsker at udbyde hele eller dele af den resterende rengøringsopgave, vil man sandsynligvis skulle gennemføre en ny prækvalifikation. Hvis man vælger at udbyde hele rengøringen, men i flere tempi, vil man kunne prækvalificere til hele tilbudsgivningen på en gang. Argumentet for den forskudte opstart er, at det er en meget stor opgave at overtage, uanset hvilken leverandør der vinder og kommunen ville også have lettere ved at håndtere overdragelsesopgaven. Endeligt vil det være muligt at rette eventuelle fejl eller uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet fra første til anden udbudsrunde. Viborg Kommune har gennemført et udbud af rengøringen med kontraktopstart 1.august Udbuddet omfattede en lang række institutioner og enheder i Viborg Kommune og omfattede blandt andet skoler, klubber, dagtilbud, botilbud, tandklinikker, biblioteker og administrationsbygninger. Udbuddet blev opdelt i otte områder. Absolut Rengøring vandt de syv, mens ISS vandt det sidste. Hvis der gennemføres et udbud med et entydigt mål om størst mulig besparelse vil det pege på, at hele den rengøringsopgave, som i dag varetages af rengøringssektionen, udbydes. Den store volumen vil gøre opgaven meget interessant for tilbudsgivere og deres interesse for at vinde kontrakten vil dermed øges. Derudover vil flere m2 alt andet lige gøre den akkumulerede økonomiske effekt større. Organisering og ressourceforbrug Under udbudsprocessen: Kontrolbud o Hvis der vælges et klassisk udbud, hvor hele den rengøring som i dag varetages af Ejendomme udbydes i et antal mindre kontrakter, vil det være naturligt at lade Ejendomme afgive kontrolbud og dermed få mulighed for fortsat at varetage hele eller del af rengøringsopgaven. o Hvis Ejendomme skal afgive kontrolbud fordrer det klare rammer for kommunikationen mellem rengøringssektionen og udbudsorganisationen, og dermed vil der ikke kunne trækkes på rengøringsfaglige kompetencer i rengøringssektionen og der vil derfor være behov for at indhente ekstern rengøringsfaglig bistand til udbudsprocessen. Ressourceforbrug i forbindelse med udbuddet. o Et rengøringsudbud er en omfattende opgave og forudsætter, at der afsættes økonomi til hhv. projektledelse, juridisk bistand og rengøringsfaglig bistand. [9]

10 o Da rengøringssektionen må formodes at skulle afgive kontrolbud vil der skulle være tætte skotter mellem udbudsorganisationen og rengøringssektionen og udbudsorganisationen vil derfor have behov for ekstern rengøringsfaglig bistand. o I lyset af omfanget af opgaven og historien omkring rengøringsudbud vil det også være nødvendigt at tilknytte ekstern juridisk bistand til udformning af materialet. Ved udbuddet i blev der indhentet ekstern bistand fra hhv. en selvstændig rengøringsfaglig konsulent og fra et advokatfirma. Opgaven vil eventuelt kunne varetages af et konsulenthus, hvis det vurderes at have den nødvendige kompetence. Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at sige noget eksakt om ressourceforbruget til et rengøringsudbud, men der vil skulle afsættes ressourcer til følgende: Projektledelse (Viborg Kommune oplyser, at de har brugt ca. 1⅟4 årsværk.) Der var dog tale om et førstegangsudbud med et andet udgangspunkt, så ressourceforbruget må forventes at være noget mindre, men dog betydeligt). Ekstern rengøringsfaglig bistand Ekstern juridisk / udbudsmæssig bistand Derudover vil der være større opgaver internt i kommunen i forbindelse med virksomhedsoverdragelse samt til kommunikation med og til ansatte, leverandører, aftagere af rengøringen mv. Efter udbudsprocessen o Hvis rengøringssektionen ikke vinder udbudsopgaven vil der også efterfølgende være behov for rengøringsfaglige kompetencer internt til bl.a. tilsyn med leverandører. Tilsynsopgaven kræver særlige kompetencer og det vil være nødvendigt at overveje om rengøringssektionen kan / skal varetage tilsynsopgaven, hvis sektionen netop har afgivet kontrolbud på rengøringsopgaven uden at vinde opgaven. o I Viborg Kommune blev rengøringschefen ikke virksomhedsoverdraget, men fortsatte i kommunen som kontraktansvarlig. Decentralt har institutioner og enheder selv kontakten til leverandøren. [10]

11 Risikovurdering Kommunen: Udbudsprocessen: Der er i kommunen god erfaring med at gennemføre klassiske udbud og samtidig var processen ved det seneste udbud af rengøringen så langt, at der stort set var udarbejdet et udbudsmateriale, hvilket samlet set gør, at der vil være gode betingelser for at gennemføre udbudsprocessen tilfredsstillende. Kontraktholderopgaven: Kommunen har ikke erfaring med at være kontraktholder på rengøringsopgaver, da rengøringen varetages af rengøringssektionen. Langt de fleste af de øvrige udbud der har været gennemført i kommune har været indkøb og der er derfor ikke store erfaringer med opgaven som kontraktholder på tjenesteydelser. Det må dog forventes, at opgaven som kontraktholder kan løses af rengøringssektionen, evt. i en anden organisering. Leverandør / marked: Tilbudsgivning: Der er i markedet stor erfaring med at afgive tilbud på klassiske udbud af rengøringsopgaver og der vil derfor være kompetencer i markedet til at afgive bud på opgaven. Der er eksempler på, at virksomheder har presset prisen meget og der er derfor en risiko for, at prisen bliver presset så meget, at det ikke er muligt at levere den kvalitet der er forudsat i udbudsmaterialet. Bodsbestemmelser mv. kan afhjælpe dette, men kun i et vist omfang, da der er set eksempler på, at leverandører har opfattet bod som en kalkuleret risiko i tilbudsgivningen. Det vil være op til udbudsorganisationen at tilrettelægge udbuddet på en sådan måde, at prisen ikke presses længere end at det stadig er muligt, at udføre opgaven med den forventede kvalitet. Et af værktøjerne til det kan være at indføje et tildelingskriterium, som sammenholder den tilbudte kvadratmeterydelse med den forventede kvadratmeterydelse og dermed belønner den leverandør, der ligger tættest på den rengøringstid, som kommunen anser for at være den korrekte balance mellem effektivitet, kvalitet og nedslidning af personalet. Løft af opgaven: Hvis hele rengøringsopgaven udbydes i fx 4 delkontrakter vil det sandsynligvis medfører, at 5-8 danske virksomheder vil kunne løfte opgaven. Hvis det skal være muligt for mindre virksomheder at løfte opgaven, skal der enten udbydes en væsentlig mindre del af opgaven, eller også skal opgaven deles op i væsentligt flere delkontrakter. Den sidste variant kan dog betyde, at arbejdet for kommunen som kontraktholder bliver større, da der kan komme flere leverandører. [11]

12 Mulig tidsplan Udkast til mulig tidsplan Beslutningen om, hvorvidt kommunen vil udbyde hele rengøringsopgaven eller fx et geografisk område vil naturligvis påvirke processen og tidsplanen for gennemførelse af udbuddet, men kun i begrænset omfang. Det der afgør om processen skal gennemføres som et EU-udbud er om kontraktværdien (i.e. samlet værdi i hele kontraktperioden) overstiger den såkaldte tærskelværdi (pt. kr ). Det er ikke tilladt at opdele opgave med henblik på at komme under tærskelværdien). Flere af de store skoler har også udgifter til rengøring der overstiger tærskelværdien, hvilket betyder, at stort set uanset hvilket arealmæssigt omfang der vælges for et udbud, så vil udbuddet skulle gennemføres som et EU-udbud og hovedlinjerne i nedenstående udkast til mulig tidsplan vil derfor kunne anvendes uanset omfanget af udbuddet. Forslaget til mulig tidsplan skal ses som et udkast med store forbehold. Særligt fase 0: politisk afklaring må forventes at kunne skubbe processen. Aktivitet Mulig tidsplan Bemærkninger Fase 0: politisk afklaring Fase 1: planlægning Fase 2: Prækvalifikation Fase 3: Konkurrenceudsættelse Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for igangsættelse, herunder bl.a.: Afklaring af sandsynligt potentiale ved udbud Erfaringsindsamling fra andre kommuners udbud (herunder Viborg) Erfaringsindsamling vedr. andre udbudsformer (fx servicepartnerskaber) Drøftelser / inspiration fra potentielle leverandører Valg af udbudsform (klassisk udbud, servicepartnerskab e.a.) Udarbejdelse af projektplan, fastlæggelse af udbudsorganisation (projektledelse, styregruppe, snitflade Ejendomme / udbudsorganisation mv.), tidsplan m.v. Udarbejdelse af prækvalifikationsmateriale Prækvalifikation Udarbejdelse af konkurrenceudsættelsesmateriale Konkurrenceudsættelse af geografisk område 1 (evt. i flere tempi) April 2014 Marts april 2014 Maj august 2014 September 2014 Februar 2015 Ved udbuddet i Silkeborg i 09/ 10 var der projektopstart helt i begyndelsen af 2009 og prækvalifikationsmaterialet blev sendt ud februar 2010; dvs. godt et år fra projektopstart til udsendelse af prækvalifikationsmateriale. I Viborg Kommune prækvalificerede de maj 2012 og udsendte udbudsmateriale i november [12]

13 Fase 4: Kontraktopstart Valg af leverandør og kontraktindgåelse Ikrafttrædelse af første geografiske område Evaluering og evt. tilretning af materiale jf. erfaringer i fbm. 1. kontrakt. Konkurrenceudsættelse af geografisk område 2 3 Valg af leverandør og kontraktindgåelse Ikrafttrædelse af geografisk område 2 3 Maj- juni 2015 I Viborg meddelte de valg af leverandører medio marts januar 2016 I Viborg er der kontraktopstart på alle dele 1. august september 2016 eller senere Formål 2: Udbud med henblik på samarbejde Med et udbud med henblik på samarbejde menes i denne sammenhæng et udbud, der grunder sig i et ønske om at etablere et partnerskab mellem kommunen og en privat aktør, for derefter i fællesskab at løfte opgaven. Formålet med at etablere et sådant samarbejde kan have flere underliggende formål, fx kan der være et ønske om besparelse eller om at udvikle nye opgaveløsninger. Denne form er mere ukendt i markedet og der er ikke mange eksempler på offentlige, der har udbudt rengøringsopgaven på denne måde og derfor vil forundersøgelsesfasen være længere ved et sådant formål, ligesom pejlemærkerne i nedenstående beskrivelse af formål er knap så præcise. Udbudsform Et servicepartnerskab etableres på baggrund af et udbud og den indledende proces vil derfor på lange stræk ligne den proces, der skal gennemføres ved et klassisk udbud. Processen vil dog være kendetegnet af, at der tidligt i processen vil være inddragelse af mulige leverandører og samtidig vil udbudsmaterialet sandsynligvis være mindre og med fokus på funktionskrav. Udbudsrådet peger på baggrund af deres analyse af offentlige cases på, at mulige effekter af et udbud af denne type kan være: - Økonomiske besparelser - Servicepartnerskaber kan give anledning til nye muligheder for medarbejdere - Servicepartnerskaber har større potentiale for udvikling og innovation. [13]

14 Afgrænsning af omfanget Opgavemæssig afgræsning Ved et udbud der har som formål at etablere et servicepartnerskab vil det i princippet være muligt at udbyde alt fra rengøringen af en enhed til hele kommunes rengøring og beslægtede opgaver. Servicepartnerskaber er ofte kendetegnet ved, at den udbudte opgaveportefølje er bredere end ved et klassisk udbud, hvorfor det vil være relevant at overveje, om der er andre relaterede opgaveområder, der skal inddrages i udbuddet. Relaterede opgaver kan i denne sammenhæng bl.a. være vinduespolering, måtteservice og der er også eksempler på, at rengøringen er udbudt sammen med kantinedrift og arealservice. Haderslev kommune har gennemført et udbud af både rengøring og vinduespolering samtidigt, mens Forsvaret gennemfører to store udbud af etablissementsdriften, bestående af rengøring og vinduespolering, kantinedrift, samt arealpleje og simpelt bygningsvedligehold. Silkeborg Kommune har i regi af KomUdbud udbudt måtteservice på en kontrakt gældende fra 1. december 2012 til 30. november Arealmæssig afgrænsning o Principielt er der mulighed for at udbyde alt fra én institution til hele kommunens rengøring. o Det vil kræve nærmere analyse af markedet at afgøre entydigt, hvilket omfang et udbud af denne type bør have, men umiddelbart kan der være ræson i kun at udbyde fx et af de tre område i første omgang, for derved at afprøve den samarbejdsform. Det vil dog samtidigt betyde, at hvis man på et tidspunkt ønsker at udvide samarbejde til at gælde hele opgaven, så vil det kræve et nyt udbud. Organisering og ressourceforbrug Under udbudsprocessen Ressourceforbrug i forbindelse med udbuddet. o Som ved et klassisk udbud forudsætter et udbud med henblik på etablering af et samarbejde, at der afsættes økonomi til hhv. projektledelse, juridisk bistand og rengøringsfaglig bistand. Hvis der vælges en udbudsform med fokus på samarbejde skal rengøringssektionen formodentlig ikke afgive kontrolbud og der vil [14]

15 derfor være mulighed for større grad af samarbejde på tværs af administrationen omkring et udbud. Da et udbud med henblik på indgåelse af et servicepartnerskab vil forudsætte et EU-udbud vil der skulle afsættes midler til at gennemføre dette og da der ikke er konkret erfaring med udbud med henblik på servicepartnerskaber i administrationen vil der være behov for ekstern bistand under hele processen. I lyset af omfanget af opgaven og historien omkring rengøringsudbud vil det også være nødvendigt at tilknytte ekstern juridisk bistand til udformning af materialet. Ved udbuddet i blev der indhentet ekstern bistand fra hhv. en selvstændig rengøringsfaglig konsulent og fra et advokatfirma. Opgaven vil eventuelt kunne varetages af et konsulenthus, hvis det vurderes at have den nødvendige kompetence. Projektledelsesopgaven vil også i denne proces kræve forholdsvis mange ressourcer og det er derfor nødvendigt, at der tages særskilt stilling vedr. projektledelsesopgaven. Der vil ligesom ved et klassisk udbud skulle afsættes ressourcer til projektledelse, ekstern rengøringsfaglig og juridisk bistand, samt til andre opgaver i relation til udbuddet. Det præcise ressourceforbrug er meget vanskeligt at fastlægge på et så tidligt tidspunkt i processen. Efter udbudsprocessen o Hvis der vælges et udbud med henblik på at finde en partner til et servicepartnerskab vil rengøringssektionen efter udbuddet skulle organiseres med henblik på varetagelsen af et sådant samarbejde. Et udbud med dette formål betyder, at de rengøringsfaglige kompetencer i rengøringssektionen i et eller andet omfang vil være i huset og rengøringssektionen vil derfor, evt. i en anden organisering, kunne varetage tilsyn og står for samarbejde med servicepartneren mv. o Et samarbejde med en privat leverandør stiller imidlertid andre krav til kommunen som samarbejdspartner. Hvor kommunens opgave i forlængelse af et klassisk udbud vil være ret tydelig som opdragsgiver, så vil opgaven efter etablering af et servicepartnerskab være mere flydende. Kommunen vil stadig være opdragsgiver, men løsningen af opgaven skal ske i et samarbejde og opgaven for både kommune og samarbejdspartner vil derfor være anderledes. [15]

16 o Udbudsrådet påpeger i analysen af effekterne ved rengøringsudbud, at der er en tendens til en mere centraliseret kontraktadministration ved servicepartnerskaber end ved klassiske udbud. I den sammenhæng er det relevant, at rengøringsopgaven er væsentligt mere centraliseret i Silkeborg end mange andre steder og der vil derfor sandsynligvis ikke være behov for yderligere centralisering. Risikovurdering Kommunen: Udbud: Der er ikke i kommunen erfaring med at gennemføre udbud af tjenesteydelser på denne måde og et sådant udbud vil derfor sandsynligvis kræve flere administrative ressourcer, da der ikke er nogen erfaring at trække på. En del af denne udfordring vil dog kunne afhjælpes ved hjælp af ekstern bistand, lige som der er god erfaring i kommunen generelt med udbud, både juridisk og procesmæssigt, som vi l kunne bidrage til at opgaven blev løftet på en hensigtsmæssig måde. Opfølgning: Etablering af et servicepartnerskab medfører andre udfordringer for samarbejdet mellem privat aktør og kommune. Der vil derfor i udbudsprocessen skulle arbejdes med, hvordan organiseringen i kommunen skal være fremadrettet for at sikre et godt og konstruktivt samarbejde med en kommende samarbejdspartner. Derudover er det ofte et af formålene med et servicepartnerskab, at opgaveløsningen udvikles og ændres løbende for at sikre effektivisering og udvikling. En sådan tilgang til rengøringsopgaven forudsætter, at modtagerne af rengøringen (skoler, daginstitutioner mv) er parate til denne form for samarbejde og opgaveløsning. I et vist omfang er der et kendskab til denne arbejdsmetode, da rengøringen allerede i dag klares efter et princip om dialogbaseret rengøring, hvor den konkrete løsning i et vist omfang aftale på de enkelte enheder. Leverandør / marked: Tilbud: Som nævnt er udbudsformen ikke så kendt i markedet, hvilket medfører en risiko for, at færre mulige leverandører vil kunne afgive fyldestgørende tilbud. Da formen er mere ukendt hos potentielle leverandører kan det endvidere medføre, at kun leverandører af en vis størrelse afgiver bud, da det altid forudsætter en del administration kraft at afgive tilbud og særligt ved nye udbudsformer. Opgaveløft: Det samme gælder for spørgsmålet om potentielle leverandørers mulighed for at løfte opgaven. Ved de to offentlige cases, som udbudsrådet har analyseret, var der mellem 3 og 8 tilbud på opgaverne; primært fra [16]

17 de store kendte virksomheder. Der kan stadig være god mulighed for at finde den rette samarbejdspartner, men det kan have betydning for små virksomheders mulighed for at vinde kontrakten. Mulig tidsplan Udkast til mulig tidsplan Ligesom ved et klassisk udbud forudsætter etableringen af et servicepartnerskab et udbud og tidsplanen vil derfor være tilnærmelsesvis den samme som for et klassisk udbud. Der er dog flere ubekendte ved denne udbudsform og samtidig ligger en større del af arbejdet tidligt i processen, hvor der i nedenstående udkast til tidsplan er sat længere tid af til planlægning mv. Forslaget til mulig tidsplan skal ses som et udkast med store forbehold. Særligt fase 0: politisk afklaring må forventes at kunne skubbe processen. Fase Aktivitet Mulig tidsplan Fase 0: politisk afklaring Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for igangsættelse, Marts 2014 herunder bl.a.: Afklaring af sandsynligt potentiale ved udbud Erfaringsindsamling fra andre kommuners udbud (herunder Viborg) Erfaringsindsamling vedr. andre udbudsformer (fx servicepartnerskaber) Drøftelser / inspiration fra potentielle leverandører Valg af udbudsform (klassisk udbud, servicepartnerskab e.a.) Fase 1: planlægning Udarbejdelse af projektplan, fastlæggelse af udbudsorganisation (projektledelse, styregruppe, snitflade Marts august 2014 Ejendomme / udbudsorganisation mv.), tidsplan m.v. Fase 2: Prækvalifikation Udarbejdelse af prækvalifikationsmateriale September december 2014 Fase 3: Konkurrenceudsættelse Prækvalifikation Januar 2015 Udarbejdelse af konkurrenceudsættelsesmateriale Konkurrenceudsættelse af geografisk område 1 (evt. i flere Juni 2015 tempi) Oktober - november 2015 Valg af leverandør og kontraktindgåelse Fase 4: Kontraktopstart Ikrafttrædelse af første geografiske område 1. maj 2016 Evaluering og evt. tilretning af materiale jf. erfaringer i fbm. 1. kontrakt. [17]

18 5. Sociale klausuler, virksomhedsoverdragelse mv Ved udbud af rengøring, som kan føre til udlicitering af rengøringsopgaven, vil en række krav til leverandøren skulle overvejes. Jf. kommunens udbudspolitik stiller kommunen i sådanne situationer altid krav om virksomhedsoverdragelse af personalet. Endvidere er det fx muligt at indføre skærpede krav om arbejdsmiljø (fx arbejdsmiljøcertificering). Derudover vil det være muligt at anvende uddannelsesklausuler, arbejdsklausuler (mhp. at sikre, at leverandørens ansatte ikke har løn- og ansættelsesvilkår, der er mindre gunstige end andre i samme fag) og sociale klausuler. Sociale klausuler kan bruges til at sikre sociale hensyn ved udbud. En social klausul er et krav i en udbudskontrakt, der pålægger vinderen af kontrakten en social forpligtelse og kan sigte mod at integrere ledige på arbejdsmarkedet eller fastholde personer på arbejdsmarkedet. Integration af ledige på arbejdsmarkedet: Kommunen kan forpligte vinderen af et udbud fx på at ansætte et vist antal ledige på særlige vilkår eller til at gennemføre uddannelses- eller praktikforløb. Fastholdelse på arbejdsmarkedet: Kommunen kan stille krav om at leverandører skal have eller udarbejde en personalepolitik, fx om at fastholde nuværende medarbejdere og forebygge nedslidning. Sociale klausuler kan som udgangspunkt kun stilles som et minimumskrav og ikke som et udvælgelseskriterium eller tildelingskriterium (dvs. de tilbudsgivende vil ikke kunne konkurrere på sociale klausuler). Den reelle effekt af klausulerne forudsætter dermed, at leverandøren opfylder de krav der er fremsat i kontrakten. Nogle kommuner har indføjet bodsbestemmelser i relation hertil. Der er en række krav forbundet med sociale klausuler; det handler bl.a. om gennemsigtighed, ikke-diskrimination og proportionalitet. Kravene i eventuelle sociale klausuler skal modsvare kommunens tilsvarende tiltag i relation til skånejobs, flexjobs, revalidering, jobtræning m.v. Som nævnt oplyser Ejendomme, at alle rengøringsassistenter pt. er ansat på almindlige vilkår og det vil derfor kræve ændringer eller ønsker om ændringer i praksis, hvis et udbud skal indeholde sociale klausuler. [18]

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse GULDBORGSUND Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BORNHOLM Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BALLERUP Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik 7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik Kommunerne er uden sammenligning Danmarks største indkøbere. Alligevel udbyder mange kommuner

Læs mere

Udbudspolitik for Slagelse Kommune

Udbudspolitik for Slagelse Kommune for Slagelse Kommune Gyldighedsområde ken er gældende for Slagelse Kommunes udbud af egne driftsopgaver. ken er ikke gældende for ordinære indkøb udbud og licitation af bygge- og anlægsopgaver og andre

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Notat. Statusnotat for rengøring i Børn og Unge med særligt fokus på udbud af rengøring Børn og Unge udvalget. Århus Kommune. Den 4.

Notat. Statusnotat for rengøring i Børn og Unge med særligt fokus på udbud af rengøring Børn og Unge udvalget. Århus Kommune. Den 4. Notat Emne Til Kopi til Statusnotat for rengøring i med særligt fokus på udbud af rengøring udvalget Nis Schultz Den 4. februar 2010 Århus Kommune I er rengøring af skoler, dagtilbud, specialtilbud og

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØGE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse

Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Sociale klausuler i FynBus udbud

Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud FynBus sikrer, at det i forbindelse med alle udbud bliver overvejet, hvorvidt det kunne være relevant og gavnligt at anvende sociale klausuler.

Læs mere

Indstilling. Udbud af pleje af grønne områder/vintertjeneste

Indstilling. Udbud af pleje af grønne områder/vintertjeneste Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 22. december 2016 1. Resume I forlængelse af beslutning i budgetforlig 2017-2020 indstilles det, at der gennemføres

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KOLDING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE IKU 2012

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE IKU 2012 Fakta om konkurrenceudsættelse GRIBSKOV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Innovation & IT December 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... 1 Valg af leverandører, kravspecifikationer og betingelser ved udbud... 2 Kontrolbud, herunder omkostningskalkulationer...

Læs mere

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 2 Sociale klausuler 88.00.00P22-0001 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Erhvervsudvalget 21-11-2013 9 Kommunalbestyrelsen 28-11-2013 2 Kommunalbestyrelsen 19-12-2013 2 Hvem beslutter

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BRØNDERSLEV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse AABENRAA Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

EU-Udbud af rengøring i Silkeborg Kommune

EU-Udbud af rengøring i Silkeborg Kommune EU-Udbud af rengøring i Silkeborg Kommune Teknisk dialog Silkeborg Kommune har i forbindelse med det kommende EU-Udbud af rengøring gennemført teknisk dialog med følgende fire virksomheder: ISS Facility

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse HOLSTEBRO Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Udbud af et plejehjem samt fritvalgsydelser på ældreområdet, inkl. hjemmesygepleje. Projektplan, oktober 2014

Udbud af et plejehjem samt fritvalgsydelser på ældreområdet, inkl. hjemmesygepleje. Projektplan, oktober 2014 Udbud af et plejehjem samt fritvalgsydelser på ældreområdet, inkl. hjemmesygepleje Projektplan, oktober 2014 Udgangspunkt for udbuddet Formål: Formålet med at udlicitere et plejehjem samt fritvalgsydelser,

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Vejledning til faggrupper

Vejledning til faggrupper Vejledning til faggrupper - en hjælp til at få et overblik over rollen som fagperson INDHOLD 1. Formål med vejledningen... 2 2. Definition af en faggruppe... 2 3. Hvornår skal der gennemføres et udbud

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Næstved Kommune. Udbudsstrategi

Næstved Kommune. Udbudsstrategi Næstved Kommune Udbudsstrategi 2012-2013 Side 1 af 5 1. Sådan gennemføres udbud af kommunale driftsopgaver Udbudsstrategien angiver de indsatsområder, hvor Næstved Kommune påtænker at udbyde driftsopgaver

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries:

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries: Udbudspolitik 1.1 Indledning Det overordnede formål med Furesø Kommunes udbudspolitik er at sikre at borgerne - som skatteydere og som kunder - får den bedst mulige service og kvalitet for pengene. For

Læs mere

Administrationsgrundlag - Sociale klausuler Indhold

Administrationsgrundlag - Sociale klausuler Indhold Administrationsgrundlag - Sociale klausuler Indhold Indledning... 2 Jura... 2 Udbudsformer... 4 Tærskelværdier og egnethedsvurdering... 5 Egnethed... 6 Kædeansvar i kontrakter... 7 Idekatalog over sociale

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

Prækvalifikation: Udbud af servicepartnerskab af plejecentret Søhusparken

Prækvalifikation: Udbud af servicepartnerskab af plejecentret Søhusparken KORRIGERET UDBUDSANNONCE Prækvalifikation: Udbud af servicepartnerskab af plejecentret Søhusparken Baggrund Kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune har den 25. november 2010 besluttet, at udbyde driften

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Referat (ekstraordinært møde) Mødedato: Søndag den 16. november 2014 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 20:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger: Borgmesterkontoret Torsten Nielsen, Nina

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Overordnet ser FOA positivt på det fremsendte materiale og de politiske intentioner bag anvendelsen af arbejdsklausuler ved eventuelt udbud.

Overordnet ser FOA positivt på det fremsendte materiale og de politiske intentioner bag anvendelsen af arbejdsklausuler ved eventuelt udbud. Til Skanderborg Kommune FOA Silkeborg-Skanderborg takker Skanderborg Kommune for henvendelsen vedrørende input i forbindelse med kommunens Standard for brug af arbejdsklausuler i forbindelse med udbud.

Læs mere

Udbudsstrategi Morsø Kommune

Udbudsstrategi Morsø Kommune U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n Udbudsstrategi 2011-13 Morsø Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse UDBUDSSTRATEGI BAGGRUND OG INDHOLD... 1 PLAN FOR AFKLARING AF EVT. KONKURRENCEUDSÆTTELSE:...

Læs mere

Prækvalifikation. Annoncering af ra dgivningsopgave til indretning af Furesø ra dhus

Prækvalifikation. Annoncering af ra dgivningsopgave til indretning af Furesø ra dhus Prækvalifikation Annoncering af ra dgivningsopgave til indretning af Furesø ra dhus 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang... 3 3 Den ordregivende myndighed... 3 4 Kontraktperioden...

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

Informationsmøde OSU 19-01-2011

Informationsmøde OSU 19-01-2011 Informationsmøde 1 Program Velkomst og introduktion Formelle rammer Opgaver og opdeling af udbud Gennemgang af udbudsbekendtgørelsen Kort information om det elektroniske udbudssystem (ETHICS) Tak for i

Læs mere

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009 Greve Kommune Hjælpemidler 26. marts 2009 1. Baggrund og formål Greve Kommune har henvendt sig til KLs Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til en afklaring af de muligheder, kommunen kan anvende

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Udbudsannonce Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus udbyder herved udførelse af grøn pleje og rengøring på

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

FORANALYSE AF KONKURRENCE- UDSÆTTELSE AF RENGØRING

FORANALYSE AF KONKURRENCE- UDSÆTTELSE AF RENGØRING JANUAR 2014 TØNDER KOMMUNE FORANALYSE AF KONKURRENCE- UDSÆTTELSE AF RENGØRING RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2014

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet

Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet 1. Lovgrundlag for inddragelse af anden aktør i beskæftigelsesindsatsen I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

FORANALYSE AF KONKURRENCE- UDSÆTTELSE AF RENGØRING

FORANALYSE AF KONKURRENCE- UDSÆTTELSE AF RENGØRING FEBRUAR 2014 TØNDER KOMMUNE FORANALYSE AF KONKURRENCE- UDSÆTTELSE AF RENGØRING RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indledning. Principper for offentligt-privat samarbejde

UDBUDSPOLITIK. Indledning. Principper for offentligt-privat samarbejde UDBUDSPOLITIK 2012 Indledning Langeland Kommunes udbudspolitik gælder ved kommunens indkøb af tjenesteydelser og varer samt ved indgåelse af kontrakter om bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken udgør

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15 HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME Udbudspolitik Bygge- og anlægsopgaver Sidst revideret: 8-9-15 1 UDBUDSPOLITIK Indholdsfortegnelse HØRSHOLM KOMMUNE 1 1 FORMÅL 3 2 UDBUDSPOLITIK 4 2.1 Afgrænsning 5

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse AARHUS Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Udbud af det samlede beredskab på Djursland

Udbud af det samlede beredskab på Djursland Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Udbud af det samlede beredskab på Djursland Tilbud Januar 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi.

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi. Københavns Kommunes udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere