Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten"

Transkript

1 Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/ Vejledning til TR omkring processen ved nyansættelser 3/ Vejledning til TR omkring processen ved den årlige lønforhandling 4/ Fasesystemet 5/ Inspirations katalog til funktions og kvalifikationstillæg 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: Retningslinjer er tænkt som faste holdepunkter for tillidsrepræsentanter og konsulenter i sekretariat i foreningen. Nogle retningslinjer er mere fast beskrevet, mens andre er gode råd til hvordan du skal gøre. Autorisation og Specialist tillæg: Dansk Psykolog Forening mener at alle offentlige ansatte psykologer der arbejder i stilling hvor autorisation og specialist kompetencer er relevante at anvende, skal have disse to tillæg. Autorisationstillæg er relevant hvis man kan opnå autorisation ved det arbejde man laver, mens der skal ske en vurderingen af om der skal gives specialisttillæg indgår om der er tale om en stilling hvor specialistkompetencer er nødvendige og hvor den pågældende specialist uddannelse er relevant. Men på de store områder som PPR og Psykiatri vil udgangspunkt, altid være at specialistkompetencerne kan bruges. Samtidig må ingen indgå aftaler med lavere beløb for autorisation og specialist tillæg ind de beløb der fremgår af DP s løn pjece. Dvs. Autorisationstillæg på (kommuner og regioner) og (staten) samt specialisttillæg på (kommuner og regioner) og (staten). Øvrige argumenter for mere i løn: Udover autorisation og specialisttillæg kan der være andre argumenter for mere i løn. Disse argumenter bør afprøves i lokale lønforhandlinger. Som hovedregel skal disse diskussioner tages på arbejdspladsen og forhandlingerne kan ikke løftes videre. Men der kan være argumenter for at bruges tvisteløsningssystemet. Disse argumenter kan være ændret praksis på arbejdspladsen, forskels behandling mellem medlemmer

2 eller manglende overholdes af tilsagn til medlem eller TR fra tidligere drøftelser. Det kan f.eks. være to medarbejder med den samme kvalifikation eller lignende kvalifikationer der får forskelligt tillæg fordi de blev ansat på forskellige tidspunkter. Lønforhandling: Alle har krav på en årlig lønforhandling, forhandling ved ny ansættelse, væsentlig stillings ændring eller når en vender tilbage fra barsel. Endelig er der en særlig regel om at TR der holder op har krav på en lønforhandling. Det vil typisk være her man forsøger at konvertere et TR tillæg der falder bort til et kvalifikationstillæg så TR ikke skal gå ned i løn. Disse forhandlinger skal gennemføres hvis Tillidsrepræsentant/organisation ønsker det og hvis ledelsen afslår forhandling eller forslag fra vores side med manglende økonomi skal sagen forfølges, med et uenighedsreferat. Det vigtigt at vi holder fast i retten til den årlige lønforhandling og at denne gennemføres reelt. Mandat og mandatets betydning: Både TR og sekretariat skal indhente mandat fra medlemmet eller medlemmerne. Til den årlige runde er det klubmødet der er mandat giver eller det enkelte medlem. Men der er begrænsninger i hvor dan et mandat kan fortolkes og rækkeviden af dette. Er der tvivl om mandatet, både i forhold til den præcise beslutning eller om det er realistisk må både TR og sekretariatet søge afklaring af dette. Denne afklaring kan ske ved at bruge DP s lønpolitik som kan over trumfe det lokale mandat. Det kan f.eks. være hvis en klub prioritere funktionstillæg for en særlig opgave højere ind et autorisationstillæg. Her vil DP s lønpolitik om autorisationstillæg være det vigtigste. Det er væsentlig både for TR og sekretariatet at informere medlemmerne undervejs i processen, ikke mindst når vi arbejder med mandatet. På arbejdspladser med TR vil det typisk være klubmødet der er mandat givende, mens der hvor der ikke er TR vil det være via mail mandatet indhentes. Specielt ved nyansættelser: Ved nyansættelser er mandatet særlig vigtigt. Vores formål er, at forhandle bedst mulig aftale hjem for medlemmet, der derefter afgøre om man vil tiltræde stillingen. Her er det særlig vigtigt at vi både respektere medlemmet der er på vej ind på arbejdspladen og de aftaler og traditioner der i forvejen er på arbejdspladsen. Vi skal ikke fremsætte et hvilket som helst krav, men gå langt for at tilfredsstille medlemmets ønsker. På et tidspunkt i forhandlingen kan vi måske konstatere, at nu kan vi ikke komme længere og vil så afslutte forhandlingen med det der var muligt og det er så op til medlemmet at afgøre om man vil tiltræde. Svaret til medlemmet her må så være at vi desværre ikke kan komme videre, ledelsen ville ikke være med til mere og nu må du selv afgøre evt. tiltrædelse på disse kendte vilkår. Særligt ved uenighed lokalt:

3 Hvis du som TR konstatere uenighed skal denne uenighed enten accepteres i form af at vi trækker vores forslag eller forfølges i fase systemet. Det er vigtigt at vi ikke ender i en situation hvor medlemmerne føler at vi intet gjorde når lederen sagde nej. Vi skal ikke rejse alle sager, men alene rejse sager der passer ind i vores strategiske overvejelser og at der er et formål at rejse dem. Så udgangen af uenighed lokalt må enten være at vi tager ledelsens afgørelse til efterretning da vi må antage at vi ikke kan opnå en bedre løsning i fase systemet eller at vi føre sagen i fase systemet. Sager vi fører i fase systemet, føres for at opnå et bedre resultatet og markering af vores principper som fagforening. Det er i sidste ende Dansk Psykolog Forenings beslutning om en sag skal føres videre. Beslutningerne træffes typisk i sekretariatet under ansvar overfor foreningens Løn og Stillinsstruktur udvalg. Fase systemet betyder at man først forhandler lokalt og kan man ikke opnå enighed træder fase systemet i gang. Fase 1 er en forhandling med højeste myndighed i kommune/region/styrelsen, fase 2 er med assistance fra de centrale partere og fase 3 er en forhandling kun med deltagelse af de centrale partere. Typisk vil den enkelte konsulent fra Psykologforeningen være med fra fase 1 og den lokale TR deltager i fase 1 og 2 men ikke i fase 3. 2/ Vejledning til TR omkring processen ved nyansættelser 1. Jobsamtale og løn Flere arbejdsgivere vælger at spørge til medlemmernes forventninger til lønnen under en ansættelsessamtale. Dansk Psykolog Forening anbefaler, at medlemmerne så vidt muligt ikke taler om løn under jobsamtalen. Hvis medlemmerne taler om løn, anbefaler vi, at de ikke stiller præcise lønkrav, idet de risikerer at blive valgt fra, hvis kravet er for højt og hvis kravet er for lavt, er det svært bagefter at forhandle lønnen op. Afklar om parterne har drøftet løn under jobsamtalen og om arbejdsgiver eventuelt har givet løfter omkring aflønningen. 2. Selve lønforhandlingen Mandat fra medlemmet Du skal sørge for at få medlemmets lønargumenter og minimumskrav til lønnen. Herved får du mandat fra medlemmet til lønforhandlingen. Du kan bruge dine erfaringer fra tidligere forhandlinger til at afstemme forventninger med medlemmet. Dansk Psykolog Forening anbefaler, at lønudspillet er ambitiøst, men realistisk. Vi går altid til en lønforhandling for at opnå de bedst mulige vilkår for medlemmet. Lønforhandlingens nærmere forløb aftales mellem tillidsrepræsentanten og medlemmet.

4 Lønudspil Lønudspillet gives til arbejdsgiver. I de fleste situationer vil det være en fordel at komme først med lønudspillet. Dialog Under lønforhandlingen bør du løbende være i dialog med medlemmet. Herved er du med til at skabe en god proces. Hvis arbejdsgiveren kommer med et lønudspil, som ligger under medlemmets mandat skal medlemmet høres om udspillet. Formidling af det endelige resultat Når forhandlingen er afsluttet, er det vigtigt at formidle resultatet til medlemmet på en god måde. Tag ikke ansvar for ledelsens eventuelle afvisning af lønkrav og lad derfor ledelsen selv give en tilbagemelding til medlemmerne. Drøft eventuelt med medlemmet hvilke muligheder der er fremover for lønforhandling. 3. Hvad kan medlemmerne gøre hvis de ikke får noget ved lønforhandlingen Hvis medlemmet ikke får forhandlet den ønskede løn på plads kan det være en god ide at opfordre medlemmet til efterfølgende selv at lave en aftale om andre ting. Fx kan medlemmet måske få lavet en god aftale om uddannelse/supervision eller nedsat tid til samme løn. 3/ Vejledning til TR omkring processen ved den årlige lønforhandling 1. Lønforhandling er en igangværende proces hele året Sørg for at have en god relation til ledelsen og skab dermed et godt grundlag for kommende lønforhandlinger. 2. Klubmøde Den årlige lønforhandling bør drøftes i jeres klub. Her kan I eventuelt aftale en fælles strategi for lønforhandlingen. 3. Åbenhed om løn Dansk Psykolog Forening anbefaler åbenhed omkring lønnen, da erfaringen viser, at det giver et bedre grundlag for en god lønforhandling. Derfor er det en god ide at sikre at alle medlemmer inden lønforhandlingen har adgang til hinandens lønoplysninger og tidligere begrundelser for tillæg. 4. Selve lønforhandlingen Mandat fra medlemmet Du skal sørge for at få hvert medlems lønargumenter og minimumskrav til lønnen. Herved får du mandat fra medlemmerne til lønforhandlingen. Du kan bruge dine erfaringer fra tidligere forhandlinger til at

5 afstemme forventninger med medlemmerne. Dansk Psykolog Forening anbefaler, at lønudspillet er ambitiøst, men realistisk. Vi går altid til en lønforhandling for at opnå de bedst mulige vilkår for medlemmerne. Lønudspil Sørg for at udveksle lønkrav med arbejdsgiveren inden selve lønforhandlingen. I de fleste situationer vil det være en fordel at komme først med lønudspillet. Hvis arbejdsgiveren kommer med et lønudspil, som ligger under medlemmets mandat, skal medlemmet høres om udspillet. Formidling af det endelige resultat Når forhandlingen er afsluttet, er det vigtigt at resultatet bliver formidlet til medlemmerne på en god måde. Aftal med ledelsen hvordan resultatet offentliggøres. Tag ikke ansvar for ledelsens eventuelle afvisning af lønkrav og lad derfor ledelsen selv give en tilbagemelding til medlemmerne. Drøft eventuelt med medlemmerne, hvilke muligheder der er for lønforhandling fremover. 5. Afslutning / optakt til næste års lønforhandling Sørg for at afslutte lønforhandlingen med ledelsen på en god måde. Bevar en god relation til ledelsen og gør dermed klar til næste års lønforhandling. 6. Hvad kan medlemmerne gøre, hvis de ikke får noget ved lønforhandlingen Hvis medlemmet ikke får forhandlet den ønskede løn på plads, kan det være en god ide at opfordre medlemmet til efterfølgende selv at lave en aftale om andre ting. Fx kan medlemmet måske få lavet en god aftale om uddannelse/supervision eller nedsat tid til samme løn. 4/ Fasesystemet Hvad gør i hvis i ikke kan blive enig med arbejdsgiver om et tillæg eller et lønniveau. Heldigvis går mange lønforhandlinger uden de store problemer, men det hænder at man ikke kan blive enig med arbejdsgiver, og hvad gør man så. Almindeligvis indleder i en forhandling med arbejdsgiver fordi et af jeres medlemmer skal have et tillæg. Forhandlingen kan foregå længe med udveksling af div. Argumenter, men arbejdsgiver vil ikke give sig. Hvis det sker, skal i bede om at få udarbejdet et uenighedsreferat. Det vil sige et referat af forhandlingen hvor der anføres begge siders argumenter. På dette tidspunkt er det meget vigtigt at kontakte jeres konsulent i DP. Grunden til at der skal udarbejdes et sådant referat, er, at der derved træder en procedure i kraft, som man kan vælge at bruge, og med den er der en række tidsfrister der skal overholdes.

6 Indholdet i proceduren er, at man kan efter den første forhandling og indenfor en tidsfrist, kan løfte forhandlingen op til et trin højere hvor der skal forhandles igen. Det vil sig, at på dette tidspunkt overtager foreningen forhandlingen og forsøger at forhandle med arbejdsgiver på ny. Bliver arbejdsgiver og foreningen ikke enig under dette forhandling, udarbejdes et nyt uenighedsreferat, sådan at foreningen indenfor en fastsat frist kan vælge at løfte sagen op i endnu et niveau og i medfør af Hovedaftalen anmoder foreningen om et mæglingsmøde. Det vil fortsat være foreningen der forhandler men nu er modparten arbejdsgivers organisation, for eksempel KL (Kommunernes Landsforening, Dansk Regioner eller Moderniseringsstyrelsen). Hvis der fortsat er en principiel uenighed kan foreningen vælge at varsle strejke og iværksætte blokade på stillingen. Disse tre forhandlingsrunder kaldes populært fase 1, 2 og 3. Vælge foreningen at udtage strejkevarsel eller iværksætte blokade betyder det, at ingen medlemmer må tage ansættelse i stillingen så længe der er uenighed. Det er derfor særdeles vigtigt at i som TR ere kontakter foreningen så snart der er uenighed om et tillæg således at vi sammen med jer kan vurdere om sagen skal køres videre. Det vil altid være foreningens afgørelse om der skal tages en fasesag. Der er nogle mindre forskelle i reglerne i de tre organisationer. Evt tegne nogle bokse der illustrerer sagsgangen? 5/ Inspirations katalog til funktions og kvalifikationstillæg Det er DP s overordnede lønpolitik at : Psykologer, der nærmer sig eller er på sluttrin skal have et løntillæg Psykologens kvalifikationer og kompetencer udvikles og udvides løbende og dette skal danne grundlag for en tilsvarende udvikling Funktioner bør give løn, når de defineres i form af stillingsbeskrivelser m.m Psykologernes individuelle kompetencer skal afspejles i lønnen og det er vigtigt at få defineret præcist med begrundelse, hvad det er der gives løn for og hvordan man kan opnå denne. Idekatalog til hvad der kan og bør udløses kvalifikations og funktionstillæg. I kan også finde inspiration i Bilag 2 i overenskomsten med KL og i bilag 4 i overenskomsten med Danske Regioner Kvalifikationstillæg: Fleksibilitet- at kunne håndtere en bred opgave vifte, kvalificeret, være nytænkende og parat til at yde en ekstra indsats-

7 Rutine og sikkerhed Dybde i faglig viden Bredde i faglig viden og færdighede Specialviden af betydning for stillingen Evne til at formidle og viderebringe viden Efter og videreuddannelse Selvstændighed og engagement Samlet vurdering af erfaringer erhvervet på arbejdsstedet, fra andre arbejdssteder eller uden for nuværende fag Kendskab til et bredt udsnit af arbejdsopgaver Funktionstillæg : Faglig kompetence Bredde i opgave sammensætningen Specialist indenfor et delområde Selvstændig rådgivningsfunktion Projektdeltagelse eller ledelse Supervision Undervisning Forskning Tværorganisatoriske opgaver Konsulent eller faglig rådgivningsfunktion Omstillings og udviklingsopgaver Udarbejdelse af informationsmateriale Aflønning efter individuelle kompetencer må ikke erstatte aflønning efter formelle kompetencer, men kan supplere denne aflønning Har man særlige funktioner skal man have funktionsløn. Der skal naturligvis ske an vurdering af funktionen og vigtigheden af denne, men de fleste funktioner, der er defineret og tildelt en medarbejder bør give et løntillæg.

8 Den lokale løndannelse bør understøtte udvikling og kvalitet i det arbejde der udføres og den enkelte ansattes engagement og kvalitet i arbejdet

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Kom godt i gang med. områdestruktur og ledelsesnetværk. En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller, der har vist sig at fungere i praksis

Kom godt i gang med. områdestruktur og ledelsesnetværk. En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller, der har vist sig at fungere i praksis Landsforeningen Frie Børnehaver Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K Tlf. 3314 8890 info@frie.dk Kom godt i gang med områdestruktur ledelsesnetværk En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller,

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888 Tillykke! Eller skulle jeg hellere sige lykke til? Hvis du læser dette her, så har du eller er tæt på at få din eksamen som dyrlæge og er nu på vej ud den virkelige verden, nærmere bestemt klinisk praksis.

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere