Kontrahering med udenlandsk underentreprenør (udstationerede medarbejdere)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrahering med udenlandsk underentreprenør (udstationerede medarbejdere)"

Transkript

1 Kontrahering med udenlandsk underentreprenør (udstationerede medarbejdere) I den efterfølgende vejledning har vi fremhævet en række forhold, som du kan / bør / skal tjekke op på, inden du indgår aftale om kontrakt med en udenlandsk underentreprenør. Der kan være rigtig mange gode grunde til at vælge en udenlandsk underentreprenør, men derfor kan det alligevel godt - udover de nævnte lov- og overenskomstmæssige forhold - anbefales lige at mærke efter, om din virksomhed, dine samarbejdspartnere og din kunde er parat til at modtage en udenlandsk underentreprenør på byggepladsen. Har din virksomhed de fornødne sproglige og mentale kapaciteter til at håndtere et samarbejde med en udenlandsk underentreprenør, der ikke taler dansk, og som udgangspunkt ikke er fortrolig med traditionel dansk tankegang, kultur og omgangstone, endsige med danske regler og lovgivning? Er dine andre samarbejdspartnere på byggeriet, der måske skal arbejde sammen med den udenlandske underentreprenør, parate og klar til at møde en udenlandsk kollega på pladsen? Og hvad siger din kunde til, at du bruger en udenlandsk underentreprenør? Er der sociale klausuler, som du skal leve op til og have gjort din udenlandske underentreprenør bekendt med? Alt efter, hvor byggepladsen ligger, må du også regne med en øget interesse for byggepladsen og de udenlandske medarbejdere fra det omgivne samfund, fagforeningerne og de offentlige myndigheder. Uanset om det er retfærdigt eller ej, så er det forhold, som man i dagens Danmark bliver nødt til at forholde sig til. Alt andet lige betyder ovenstående, at man skal være lidt tidligere ude, når man skal indgå aftaler med en udenlandsk underentreprenør end med en dansk, og det har vi ikke rigtig haft tradition for før. Her er Femern A/S sociale dialogfase med de prækvalificerede konsortier et godt eksempel på, hvordan det kan gøres. Ideen med at bruge udenlandske underentreprenører er jo, at det gerne skal være til gavn og berigelse for begge parter, fremme udviklingen og konkurrenceevnen i EU og en naturlig konsekvens af det indre marked og den frie udveksling af arbejdskraft og tjenesteydelser. Deværre er vi i nogle tilfælde kommet skævt i gang i Danmark, og tonen, holdningerne og kontrollen omkring social dumpning og unfair konkurrence er blevet skærpet gennem årene. En af måderne til at få rettet op på forholdene er, at sørge for at gældende regler og love overholdes, samt en bedre dialog og forståelse blandt de involverede parter. På den måde bliver samarbejdet med den udenlandske underentreprenør til gavn og glæde for alle. God fornøjelse med din udenlandske underentreprenør. Stand:

2 Lovkrav Efterfølgende er fremhævet de lovmæssige områder, som ofte dukker op i forbindelse med en udenlandsk underentreprenørs aktiviteter i Danmark. Da dansk lovgivning gælder for alle, der opholder sig inden for Danmarks grænser, er listen ikke udtømmende og heller ikke udtryk for, at det nødvendigvis er hovedentreprenørens ansvar, at lovkravene følges. I de fleste tilfælde vil det dog være særdeles nyttigt at have listen i baghovedet og gennemgå emnerne med underentreprenøren, da ansvaret godt kan lande hos hovedentreprenøren eller da emnerne kan give underentreprenøren problemer, hvis lovgivningen ikke respekteres. RUT-registrering Arbejds- og opholdstilladelse Hvervgiver skal modtage dokumentation for den udenlandske virksomheds registrering i RUT-registeret senest inden opstart. Registreringen foretages online via EU / EØS, Nordiske og Schweiziske statsborgere er så at sige født med en arbejdstilladelse i Danmark og kan frit udstationeres. Nordiske statsborgere kan også frit opholde sig i Danmark, men andre skal have et registreringsbevis (opholdstilladelse), hvis de opholder sig inden for Danmarks grænser i mere end 3 måneder uafbrudt. Tredjelandes statsborgere med lovligt opholds og arbejdsgrundlag i et andet EU/ EØS-land kan udstationeres i Danmark på samme vilkår som EU/EØS statsborgere. Tredjelandes statsborgere uden lovligt opholds og arbejdsgrundlag i et andet EU/EØS-land skal ansøge om opholds- og arbejdstilladelse via Udlændingestyrelsen. For at undgå en sag om brug af illegal arbejdskraft på din byggeplads anbefales det derfor at få en skriftlig garanti fra underentreprenøren på, at der kun vil blive indsat arbejdskraft med et lovligt arbejds- og opholdsgrundlag. Der skal her især gøres opmærksom på, at det syd for de danske grænser ofte er normalt at indgå aftaler med selvstændige enkeltmandsvirksomheder i stedet for egentlige ansættelsesforhold, samt at underentreprenøren ikke 2

3 umiddelbart informerer om dette forhold. Sådanne personer vil i givet fald ikke være udstationeret - fordi de ikke er ansat - men udøve selvstændig underentreprenøraktivitet for din underentreprenør og skal således opfylde kravene til opholds- og arbejdstilladelse selvstændigt og ikke som udstationeret. Det kan f.eks. være selvstændige tyrkiske statsborgere med lovligt arbejds- og opholdsgrundlag i Tyskland, marokkanske statsborgere fra Spanien eller ukrainske statsborgere fra Polen. De må gerne udstationeres i Danmark, men de må ikke udøve selvstændig aktivitet i Danmark uden en opholdsog arbejdstilladelse udstedt af Udlændingestyrelsen. Skiltning Den udenlandske virksomheds navn og RUT-nummer skal kunne læses på et skilt, der er synligt fra offentlig vej i arbejdstiden, hvor der er tale om opgaver over kr. inkl. moms, arbejdet foregår på en privat grund og har en varighed på mere end en dag. Skiltet skal være sat op senest inden, arbejdet påbegyndes. Derudover skal virksomhedens RUT-nummer være synligt i forruden af virksomhedens biler, der har en vægt på op til 4000 kg. Identifikationspligt Moms Alle medarbejdere skal kunne identificere sig med billeddokumentation (pas, kørekort, personnummerbevis e.l.), hvis der kommer myndighedskontrol på arbejdspladsen. Regninger til momsregistrerede danske kunder fra udenlandske underleverandører skal være uden moms, men de skal være forsynet med hvervgiverens danske momsnummer. Dette gælder også selv om den udenlandske virksomhed har et dansk momsnummer. Skat Som udgangspunkt gælder Danmarks aftale til undgåelse af dobbeltbeskatning med det land, hvor den udenlandske underentreprenør har hjemsted. Men dels har Danmark opsagt aftalerne med f.eks. Spanien og Frankrig, og dels har flere af de nyere aftaler med f.eks. de baltiske lande andre tidshorisonter end de ældre aftaler. Derfor kan det anbefales at undersøge regelsættet i hvert enkelt tilfælde. Det er ikke umiddelbart hovedentreprenørens problem, men hvis underleverandøren rammes af uforudsete regler - og 3

4 måske deraf får svært ved at gennemføre leverancen - så bliver det indirekte også et problem for hovedentreprenøren. Dernæst har Danmark indført en skatteregel om arbejdsudlejebeskatning, som mere eller mindre sætter vores aftaler til undgåelse af dobbeltbeskatning ud af kraft, senest præciseret ved SKATS styresignal (SKM SKAT) af 27. juni Styresignalet præciserer, at der er tale om arbejdsudleje, når en person erhverver indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde for en virksomhed her i landet, når arbejdet udgør en integreret del af virksomheden. Det er dog ikke længere udgangspunktet, at der foreligger arbejdsudleje udelukkende under hensyn til, at udenlandske virksomheders medarbejdere arbejder inden for en dansk virksomheds forretningsområde. Det betyder, at det efter omstændighederne kan blive anerkendt, at virksomheden kan bruge underleverandører - herunder inden for samme branche - uden at de ansatte skal beskattes efter reglerne om arbejdsudleje. Altså er de udenlandske arbejdstagere ikke omfattet af arbejdsudlejereglerne, når arbejdet: 1) Ikke er integreret i virksomhedens forretningsområde 2) Er tilstrækkeligt udskilt til en selvstændig udenlandsk erhvervsvirksomhed. Til vurdering heraf anvender SKAT følgende kriterier: Har den formelle arbejdsgiver direkte afkrævet det foretagende, som tjenesteydelserne leveres til, vederlag til personen? Hvem har den reelle instruktionsbeføjelse over for personen? Hvem stiller nødvendige arbejdsredskaber og materiel til rådighed for personen? Hvem bestemmer antallet af personer, der skal udføre arbejdet og deres kvalifikationer? Hvem har retten til at udvælge den person, som skal udføre arbejdet og retten til at opsige den kontrakt, der er indgået med personen vedrørende arbejdet? Hvem har retten til at pålægge personen sanktioner, der er relaterede til personens arbejde? 4

5 Hvem bestemmer personens arbejdstider og ferier? Ingen af de nævnte kriterier er i sig selv afgørende, og de kan have forskellige betydning i de enkelte tilfælde, men som hurtig hovedregel kan du stille følgende spørgsmål til afklaring af, om der er tale om arbejdsudleje eller en entrepriseaftale: 1) Hvem har den reelle instruktionsbeføjelse? 2) Hvem har ansvaret for det arbejde, der udføres? 3) Hvem bærer risikoen for arbejdet? Afgørende er, at svaret reelt afspejler de faktiske forhold og ikke bare formelt er opfyldt. Er svaret på de tre spørgsmål hovedentreprenøren, så er der højst sandsynlig tale om arbejdsudleje. Hvis svaret er underentreprenøren, så er der højst sandsynlig tale om en entrepriseaftale. Brug af udenlandsk registreret motorkøretøjer Her gælder bekendtgørelsen om registrering af køretøjer (BEK nr. 20 af ) og det er helt klart et område, som politiet har sin opmærksomhed på. Specielt skal gøres opmærksom på følgende: Afgørende for, om et motorkøretøj skal registreres i det danske Køretøjsregister, er, hvor ejeren har bopæl eller hjemsted. En person, der er registreret i CPR-registeret med bopæl i Danmark, anses for at have bopæl i Danmark. En person, der ikke er registreret i CPR-registeret, anses for at have bopæl her i landet, hvis den pågældende opholder sig i Danmark mere end 185 dage eller mere, eller den pågældende opholder sig her i landet i afbrudte perioder på tilsammen 185 dage eller mere inden for en periode på 12 måneder. Med hjemsted for en virksomhed sidestilles et fast driftssted. Hvis en ejer af et udenlandsk køretøj etablerer bopæl eller hjemsted her i landet, og køretøjet skal registreres i Køretøjsregisteret, skal registrering ske inden 14 dage efter tilflytningen. Personer med dobbeltdomicil kan ved hjælp af blanket

6 (findes på ansøge om tilladelse til at bruge det udenlandske køretøj her i landet hos: SKAT, Motorcenter 8, Helgeshøj Allé 9, 2630 Taastrup. Hvis motorkøretøjet bliver konfiskeret af politiet, fordi ejeren ikke har overholdt regelsættet om registrering, koster det typisk en afgift på 70 % af bilens salgsværdi, før bilen frigives igen. Det er ofte en særdeles ubehagelig oplevelse for udlændinge, der ikke kender til de høje danske bilpriser. Godkendelse af udenlandske kvalifikationer Vær opmærksom på, at Danmark ikke altid umiddelbart anerkender udenlandske kvalifikationer. Der kræves anerkendelse af følgende uddannelser: - Arbejde med asbest - Fører af teleskoplæsser - Arbejde som elevatormontør - Arbejde som gaffeltruckfører - Arbejde som kranfører (mobilkraner, tårnkraner og lastbilmonterede kraner over 25 tonsmeter) - Arbejde som kølemontør - Arbejde med opstilling at stilladser undtagen opstilling af rulle- og bukkestilladser - Arbejde med svejsning efter kræftbekendtgørelsen Anerkendelse foretages af Kontor for Videngrundlag hos Arbejdstilsynet. Læs eventuel nærmere på: anerkendelse-af-kvalifikationer-fra-udlandet.aspx Lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser Der stilles naturligvis samme krav til arbejdsmiljøuddannelse til den udenlandske medarbejder, som til den danske. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne har de lovpligtige uddannelser, og her skal man være opmærksom på, at det kan være et problem at få en ikke-dansktalende medarbejder gennem systemet, eller at det kan være forbundet med store omkostninger til tolke- og oversættelsesbistand. Der er desværre set eksempler på, at gode samarbejdsrelationer måtte afbrydes, fordi den udenlandske underentreprenørs medarbejdere ikke kunne få de lovpligtige danske arbejdsmiljøkurser bl.a. på grund af manglende danske cpr-numre. Efterfølgende en liste over funktionsknyttede 6

7 arbejdsmiljøuddannelser: Tårn- og svingkran A-certifikat Mobilkran B-certifikat Certifikat uddannelse C for kranførere Lastbilmonteret kran certifikat D Lastbilmonteret kran D-certifikat udvidelse Lastbilmonterede kraner over 25 tonsmeter E-certifikat Entreprenørmaskiner, der bruges som kran G-certifikat Gaffeltruck som føreren skal stå eller sidde på. Certifikattype A Teleskoplæsser med gafler. Certifikattype A Teleskoplæsser med kranfunktion. Certifikattype B Rulle- og bukkestilladser opstilling m.v. Systemstilladser opstilling m.v. Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater Fugning personlig sikkerhed ved fugning m.v. Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning/termisk skæring Sikkerhed ved arbejde med fjernelse af asbestholdige materialer Sikkerhed ved polyesterstøbning Vejasfalt varetagelse af sikkerhed og sundhed Tagdækning sikkerhed ved bitumen og asfaltmaterialer Du kan læse mere på følgende link: Udover de lovpligtige krav i forbindelse med kontrahering med en udenlandsk entreprenør kan det, alt efter hvilke erfaringer underentreprenøren har med det danske marked, anbefales at gennemgå følgende med underentreprenøren: Inden afgivelse af tilbud: Registrering i hjemlandet Dokumentation for moms- og skatteregistrering i hjemlandet Du kan tjekke udenlandske EU-momsnumre på følgende link: https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=71454 Ekspertise og kapacitet Bed om dokumentation eller redegørelse for, hvordan 7

8 underentreprenøren vil løse den pågældende opgave, så du får et indblik i, om underentreprenøren selv har den nødvendige ekspertise og kapacitet, eller om opgaven vil blive løst med underentreprenører, så du kan tage højde for det i din kontrakt. Gør ligeledes underentreprenøren opmærksom på de danske krav til anerkendelse af kvalifikationer og lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser, så underentreprenøren kan få bragt disse forhold i orden, inden arbejdet igangsættes. Bemærk, at der kræves dansk anerkendelse af følgende uddannelser: - Arbejde med asbest - Fører af teleskoplæsser - Arbejde som elevatormontør - Arbejde som gaffeltruckfører - Arbejde som kranfører (mobilkraner, tårnkraner og lastbilmonterede kraner over 25 tonsmeter) - Arbejde som kølemontør - Arbejde med opstilling at stilladser undtagen opstilling af rulle- og bukkestilladser - Arbejde med svejsning efter kræftbekendtgørelsen Anerkendelse foretages af Kontor for Videngrundlag hos Arbejdstilsynet. Læs eventuel nærmere på: anerkendelse-af-kvalifikationer-fra-udlandet.aspx Ligeledes kræves der iflg. arbejdsmiljøloven følgende arbejdsmiljøuddannelser, som det godt kan være problematisk for en udenlandsk medarbejder at leve op til / henholdsvis at få uddannelsen i Danmark: Tårn- og svingkran A-certifikat Mobilkran B-certifikat Certifikat uddannelse C for kranførere Lastbilmonteret kran certifikat D Lastbilmonteret kran D-certifikat udvidelse Lastbilmonterede kraner over 25 tonsmeter E-certifikat Entreprenørmaskiner, der bruges som kran G-certifikat Gaffeltruck som føreren skal stå eller sidde på. Certifikattype A Teleskoplæsser med gafler. Certifikattype A Teleskoplæsser med kranfunktion. Certifikattype B 8

9 Rulle- og bukkestilladser opstilling m.v. Systemstilladser opstilling m.v. Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater Fugning personlig sikkerhed ved fugning m.v. Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning/termisk skæring Sikkerhed ved arbejde med fjernelse af asbestholdige materialer Sikkerhed ved polyesterstøbning Vejasfalt varetagelse af sikkerhed og sundhed Tagdækning sikkerhed ved bitumen og asfaltmaterialer Du kan læse mere på følgende link: Overenskomstforhold Udstationeringsloven siger i kapitel 2 a, 6 a om anvendelse af kollektive kampskridt, aflønning m.v. følgende: 6 a. Med henblik på at sikre udstationerede lønmodtagere løn svarende til, hvad danske arbejdsgivere er forpligtet til at betale for udførelsen af tilsvarende arbejde, kan der på samme måde som over for danske arbejdsgivere anvendes kollektive kampskridt over for udenlandske tjenesteydere til støtte for et krav om indgåelse af en kollektiv overenskomst, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Det er en betingelse for iværksættelse af kollektive kampskridt som nævnt i stk. 1, at der forinden over for den udenlandske tjenesteyder er henvist til bestemmelser i de kollektive overenskomster, der indgås af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der efter overenskomsterne skal betales. Dette sammenholdt med, at Fagforeningerne downloader alle registreringer i RUT-registeret hver nat, betyder alt andet lige, at din udenlandske underentreprenør vil blive mødt med krav om at tiltræde de gældende danske overenskomster. Derfor kan det anbefales at gennemgå de relevante overenskomster, så underentreprenøren kan indkalkulere konsekvenserne i sin pris og tidsplan. Erfaringsmæssigt er det følgende forhold, der altid vækker forbavselse, og som de fleste har svært ved at leve op til. 9

10 Krav om indbetaling af ferie og SH til Feriekassen i Danmark Krav om indbetaling af arbejdsmarkedspension til Pension Danmark Krav om indbetaling til sundhedsordningen ved Pension Danmark Lønniveauet samt at der ikke må være misforhold i løndannelsen Arbejdstidsregler herunder især reglerne for overarbejde, varierende arbejdstider, arbejdstid med timeopsparing og weekendarbejde, da langt de fleste udstationerede medarbejdere hellere vil have flere timer end de normale 37 timer, eller at tidsplanerne tilskynder til at arbejde mere end normal arbejdstid Konfliktramt underentreprenør Du kan tjekke på LO s hjemmeside, om virksomheden er konfliktramt i Danmark via følgende link: https://www.lo.dk/arbejdsret/sympatikonfliktlisten.aspx Prisens indhold Tag en snak om, hvad parterne forventer, tilbuddet skal indeholde skær det ud i pap, for en dansk og en udenlandsk pris på en given enhed har ikke nødvendigvis samme indhold. Der kan være meget stor forskel på forventningerne til, hvad der er indeholdt i en given pris fra land til land. Det er ofte uskrevne regler bundet i den lokale tradition, og derfor er det en fordel for begge parter at få afstemt forventningerne, inden der kalkuleres og afgives pris. Kontraktgrundlaget Arbejdsmiljøregler Det kan være overordentlig vigtigt også at tage en snak om kontraktgrundlaget. En dansk entreprenør er vokset op med AB92 og danske kutymer men tilsvarende er den udenlandske entreprenør vokset op med sit hjemlands almindelige betingelser og kutymer, og forskellen i kutymer og regelsæt kan være betragtelig. Derfor kan en afklarende snak om regelsættet være rigtig nyttig for begge parter. Det er dig, der har det overordnede ansvar for, at den udenlandske underentreprenør, og dens udenlandske ikkedansktalende medarbejder, forstår instruktionen og arbejdsmiljøreglerne på pladsen. Det er derfor her også vigtigt med en forventningsafstemning, da der er stor forskel på regelsættet og måske især 10

11 opfattelsen af, hvordan de skal forstås i de forskellige lande Der er frit valg af metode, så længe instruktionen bliver forstået. Der er f.eks. hjælp at hente på: og Herunder også en snak om, hvordan I forventer byggepladsen organiseret og inddrag gerne en konsulent fra Bam-bus projektet til at assistere underentreprenøren, når der skal startes op på projektet. Entreprisekontrakten Udover hvervgivers normale betingelser for indgåelse af entrepriseaftaler bør følgende også gøres til væsentlige punkter i entrepriseaftalen: Social sikring Arbejdsskadeforsikring Kvalifikationer Overenskomstforhold Dokumentation for at de udstationerede medarbejdere er omfattet af hjemlandets eller dansk social sikring i form af dokument A1 fra hjemlandets myndigheder eller et dansk sundhedskort Dokumentation for at de udstationerede medarbejdere er dækket af en arbejdsskadeforsikring under opholdet i Danmark. Dokumentation for at de udstationerede medarbejdere har de fornødne kvalifikationer og eventuelle annerkendelse af deres uddannelser i Danmark inden opstart. Det gælder specielt kranfører, svejsere, truckfører og stilladsbyggere. Derudover dokumentation for, at medarbejderne har de lovpligtige arbejdsmiljøkurser, der kræves i Danmark for at måtte udføre de pågældende arbejder. f.eks. asbestkurser, vejen som arbejdsplads, epoxykurser, etc. Løbende dokumentation for at gældende danske overenskomster overholdes. Eventuel i form af ret til stikprøvekontrol af ansættelsesbevis og lønsedler. Husk her, at udlevering og bearbejdning af personlige data uden samtykke fra den enkelte medarbejder kan være i strid med den nationale databeskyttelseslovgivning samt EUretningslinjer (databeskyttelsesforordning 95/46/EU). Derfor skal der eventuelt indhentes accept fra de berørte 11

12 udenlandske medarbejdere. Illegal beskæftigelse Sprog og kontaktperson Garanti for at der ikke beskæftiges folk på byggepladsen, som ikke har lovlig arbejds- og opholdstilladelse i Danmark. Det kan f.eks. være tredjelandes statsborgere uden gyldig opholds- og arbejdstilladelse i udstationeringslandet (f.eks. ukrainsk statsborger ansat i en polsk virksomhed) eller tredjelands statsborgere generelt. Kontroller eventuelt pas sammen med blanket A1. Det bør aftales, hvem der er aftaleberettiget kontaktperson på pladsen og hvilket sprog, der skal anvendes på byggemøder og i korrespondance. Hvordan får du kontakt til udenlandske underentreprenører? Kontakt til udenlandske underentreprenører Søg først og fremmest i dit netværk eller på Dansk Byggeris hjemmeside (www.danskbyggeri.dk), hvor du kan finde vores udenlandske medlemsvirksomheder under menuen søg medlemmer Mange udenlandske repræsentationer (handelsafdelinger, kamre, konsulater, m.m.) her i landet hjælper også gerne med at skabe kontakt eller afsøgning af markedet. I nogle lande har vi rigtig gode kontakter til vores søsterorganisationer eller kamre (Sverige, Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien, Belgien, Holland, Østrig) og hjælper gerne med kontakt. Kontaktpersoner i Dansk Byggeri Kontraktforhold Overenskomstforhold Udenlandsk arbejdskraft Arbejdsmiljøforhold Juridisk afdeling Tel: Mail: Arbejdsgiversekretariatet Tel: Mail: Chefkonsulent Søren Lange Nielsen Tel: Mail: Chefkonsulent Jacob Ugelvig Christiansen, Tel: , Mail: 12

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem af en faglig organisation...

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked 3. udgave, maj 2009 Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping

Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Oktober 2012 UDVALGET OM MODVIRKNING AF SOCIAL DUMPING 27. oktober 2012 Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Kommissorium Danmarks minister for nordisk samarbejde, Carsten Hansen, tog i oktober 2014 initiativ til nedsættelsen af en uformel rådgivningsgruppe

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 i sag nr.: AR2013.0828 Hekabe Design GmbH (advokat Niels Lyhne) mod Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark for Malernes Fagforening

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæftets tekst bygger videre på teksten i bogen Arbejdsret for tillidsvalgte. I dette temahæfte er der

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter FORRETNINGSVÆRKTØJER KONSULENTAFTALER En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter Britta K. Thomsen Jurisconsult Konsulentaftaler 2. udgave, 2008 Britta K.

Læs mere