USAglighed* HumBach( 12(hus(7.1((Gruppe(7( ((Vejleder:(Marianne(Rathje(

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "USAglighed* HumBach( 12(hus(7.1((Gruppe(7( ((Vejleder:(Marianne(Rathje("

Transkript

1 HumBach 12hus7.1Gruppe7 Vejleder:MarianneRathje USAglighed* ChristinnaBeeken,EyðbjørtSkylvMidjord,JanKlitsgaard, JaquelinePaprikaSommer,MarcAlexanderJønsson,Nina JasmineS.Vosoughi,PernilleVesterledogThomasBrorholm

2 Side 1 af 100 Abstract NowadaystheAmericanpoliticiansalmostbarelyhaveasay celebritiessayit forthem,theymarketthepoliticians.wasthereeveranypoliticsinpolitics?the overallpurposeofthisthesisistofindoutwhethertherehasbeena developmentintheamericanpresidents useofrhetoricinstrumentsintheir speechescomparedtoobjectivitythroughthecourseofhistory.themethodof analysisisbaseduponrhetoricandargumentation.thetheoreticaltoolsusedto provethethesisarearistotle sappealslogos,pathosandethos,andtoulmin s argumentationmodel.furthermoreeachspeechwillbeputintoroman Jakobson scommunicationmodel,donesotoinvestigateeachspeech s communicationsituation.alsothereisaspecificscheduleindefiningeach analyticalelementasobjectiveornot.theanalysiswillbeconstructedonfour presidentialspeechesthroughoutamericanhistory;roosevelt1932,carter 1976,Obama2008andObama2012.Tomaketheanalysisasspecificaspossible thespeecheschosenareallnominationacceptancespeechesandsotheylaya basisintheimmediatevicinityofeachother.afterhavinganalyzedallfour speeches,thespecificationofobjectivitydoesnotdecreaseinthewayexpected. Itcanhoweverbeconcludedthattheuseofappealshaschanged.Thelogos appealhasdisappearedwithtimeandhasleftpathostobethedominating appealinthepoliticalspeeches. Side 2 af 100 Indholdsfortegnelse ABSTRACT INDLEDNING PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING METODE OPGAVENSOPBYGNING BEGREBSDEFINITION $Retorik$...$ $Politisk$saglighed$og$usaglighed$...$8 1.6DIMENSIONSKRYDS AFGRÆNSNING METODE FIKSPUNKTER KONTROLPUNKT ANALYSEMETODE KOMMUNIKATIONSMODEL APPELFORMER ARGUMENTATION ANALYSE OPERATIONALISERING $Appelformer$...$ $Argumentation$...$14 4.2FRANKLIND.ROOSEVELT $Samfundssituation$...$ $Kommunikationsmodel$...$ $Minioversigt$...$ $Referat$...$ $Appelanalyse$...$ Logos Etos Patos Delkonklusionafappelanalyse $Argumentationsanalyse$...$ Delkonklusionafargumentationsanalyse $Delkonklusion$...$31 4.3JIMMYCARTER $Samfundssituation$...$ $Kommunikationsmodel$...$ $Minioversigt$...$ $Referat$...$ $Appelanalyse$...$ Logos Etos Patos Delkonklusionafappelanalyse $Argumentationsanalyse$...$ Delkonklusionafargumentationsanalyse $Delkonklusion$...$50 4.4BARACKOBAMA

3 Side 3 af $Samfundssituation$...$ $Kommunikationsmodel$...$ $Minioversigt$...$ $Referat$...$ $Appelanalyse$...$ Logos Etos Patos Delkonklusionafappelanalyse $Argumentationsanalyse$...$ Delkonklusionafargumentationsanalyse $Delkonklusion$...$65 4.6BARACKOBAMA $Samfundssituation$...$ $Kommunikationsmodel$...$ $Minioversigt$...$ $Referat$...$ $Appelanalyse$...$ Logos Etos Patos Delkonklusionafappelanalyse $Argumentationsanalyse$...$ Delkonklusionenafargumentationsanalyse $Delkonklusion$...$83 5.DISKUSSION PERSPEKTIVERING PERSPEKTIVERINGTILDANSKPOLITIK EKSISTERENDEFORSKNINGPÅOMRÅDET SAMLETKONKLUSION FEJLKILDE LITTERATURLISTE LITTERATUSLISTEcSPROGPROFIL BILAG Side 4 af Indledning 1.1Problemfelt Four$more$years,$four$more$years SåledeslødpublikumstilråbtilBarack Obamaundervalgeti2012,hvordetdemokratiskepartiendtemedensnæver sejr.valgkampenblevindledtomsommeren,hvordemokraterneblandtandet vedbrugafskræmmekampagneradvarededenamerikanskebefolkningmod republikanernespræsidentkandidatmittromney.medetsamletbudgetpå omkringdkk2.2mia.harpræsidentobamaogmittromneykæmpetfor,atfå deresholdningerudbredttildenamerikanskebefolkningogdermedvinde folketsstemme. Deamerikanskevalgkampeeroftestfokuseretpåselvepræsidentkandidaten, hvilketledertilspørgsmålsåsom:handlervalgetefterhåndenmereomhudfarve ogpersonlighedendomenpolitiskholdning?handlerdetomatværegiftmed denrigtigekvinde?erdetivirkelighedenetspørgsmålomatkunneoverbevise befolkningenmedallekneb? Gennemenvalgkampbliverdepolitiskesynspunkteroftesattilsideogerstattet medmudderkastningogskræmmekampagneromhandlendemodstanderen.ved valgetiår2012,demokraterneskandidatbarackobamamodrepublikanernes MittRomney,blevdereksempelvisbrugtentvcreklameudarbejdetaf demokraternekaldet Firms Internetkilde:youtube),somrettedesigmodMitt Romney.Reklamenangiver,atRomneyførstsomforretningsmandhar outsourcetarbejdspladsertilmexicoogkina,ogefterfølgendesomguvernørhar outsourcettilindien.derudoverharhanfleremillionerpåenkontoiswiss Bank,hvorskattenerminimal.Tilsidststårder: MITTROMNEY'SNOTTHE

4 SOLUTIONcHE'STHEPROBLEM. IindledningenvisesetklipafMittRomney, hvorhansyngerdenpatriotiskesang AmericatheBeautiful.Dennehymne fortsætterigennemhelereklamen,mensbillederaftommefabriksbygningerog strandeoverlappesafdeførnævntepointer.påstandeneforankresi kildehenvisningertilbl.a.losangelestimes,thebostonglobe,vanityfairog ABCNews.Allekilderergeografisklokaliseretistater,hvormajoriteten sædvaneligtstemmerdemokratisk. PåsammemådemodarbejderrepublikanerneBarackObamavedatkritisere hanspersonogresultater.ireklamen DoingFine? Internetkilde:youtube) påståsat23,2millioneramerikaneremangleretarbejde,atarbejdsløshedenhar væretover8i40månederitræk,samtatmiddelklassensproblemererblevet øgetunderobama.dernæstvisesetklipafobama,hvorihanudtaler,atden privatesektorklarersigfint.afslutningsvisstillesspørgsmåletomhvorvidt ObamaerdenoptimalepræsidentforAmerika,hvishanikkeforstår,atden privatesektoreribund,ogatøkonomienerusammenhængende. Denneformforskræmmekampagnegiveranledningtilenvisundring.Erdet amerikanskevalgpolitisksagligtellerusagligt? Sammenlignetmeddanskevalgforholderdetamerikanskevalgmerebaseretpå præsidentkandidatensfortidogpersonligerelationer.denneudviklingkan delvistanesidanmark,hvilketeksempelviskansespådentiltagendemængde afpersonangreb,somdanskpolitikharværetudsatforblandetandetgennem mediernedesenesteår.f.eks.hellethorningschmidtsmandstephenkinnocks skattesag,leneespersenoghendesmandsøkonomiskeuorden,ogsenest anklageromnepotismemoduffeelbæk. Gennemvalgperiodernebliverderdesudenholdtutalligetalerfrabegge kandidater,menerdeivirkelighedenpolitisksaglige?oghardenpolitiske saglighedændretsig? 1.2Problemformulering Viformoder,atsaglighedenharændretsiggennemåreneisæritaktmeddet voksendemedieudbud.denneopgavevilundersøge,omderersketenudvikling ellereventuelændringibrugenafpolitisksagligogusaglighedideamerikanske præsidentkandidaterstaler.detersåledesdenneopgavesformålatundersøge oganalysereomderharværetenændring,ogisåfaldhvordandenneer foregået. Opgavenerbaseretpåenhypoteseomkringusaglighedeniamerikanskpolitik erstigende,hvilketopgavenvilbecellerafkræfte. Hypotesenvilbliveundersøgtmedfokuspåfireforskelligevalgperioderi henholdsvis1932,1976,2008ogi2012. Opgavensoverordnedeproblemformuleringlyderderforsåledes: Hvilkenudviklingharderværetideamerikanskepræsidentersbrugaf retoriskevirkemidleriforholdttilpolitisksagligogusaglighed? 1.3Metode Foratundersøgedenpolitiskesaglighedellerusaglighednærstudereropgaven dedemokratiskepræsidentkandidatersnomineringstalerideførnævnteårstal. Deteridissetaler,atkandidaterneskalfastslåsinepolitiskeholdninger,ogde vilderforsomudgangspunktværebaseretpåetsagligtgrundlagt.foratopnå Side 5 af 100 Side 6 af 100

5 detbedstmuligeresultatforholderopgavensigtiludvalgteaspekterafretorisk analyse.analyseneropbyggetaftohovedelementeriformafargumentationog appelformer,hvilketvilblivebeskrevetsenereiafsnittetomhandlende analysemetoden. 1.4Opgavensopbygning Detkommendeafsnitvilredegørefor,hvadderidenneopgavemenesmed retorik,sagligcogusaglighed.dettenævnesfor,atlæserenerindforståetmed begrebernesbetydningogdermedprojektetsreelleformål. Hereftervilderblivebegrundetforvalgetaftaler,hvilketviltydeliggøre sammenligningsgrundlaget.dernæstvilfølgeetteoretiskafsnit,somudruster læserentilenkompletforståelseafdenefterfølgendeanalyse.iselveanalysen bliverdergjortopmærksompåtalernessamfundssituation,samten dybdegåendegennemgangafhvertalemedudgangspunktideteoretiske værktøjeriforholdtilsaglighedogusaglighed.projektetsresultatervilisidste endeudmundeiendiskussion,perspektiveringogensammenfattende konklusion. 1.5Begrebsdefinition 1.5.1Retorik Retorikerkortdefinerettalekunstellersnarereovertalenskunst.Iet demokratisksamfund,medflerepartierogoffentligdebat,erretorikdet afgørendemiddeltilatskaffesigetvælgermæssigtflertaltilsinepolitiske standpunkter.argumentationogretorikfungerersomdemokratiets kampvåben Politisksaglighedogusaglighed Opgavensbegrebsdefinitiontagerudgangspunkti Sagligargumentationerikke altidsagen afcharlottejørgensen.saglighedkantolkespåtoforskelligemåder: Denenemådekankarakteriseresvedafsenderensholdningtildetdiskuterede emne,mensdenandenmådekoncentrerersigomafsenderensindstillingog fremfærdoverformodtagerenjørgensen,1988:23).saglighedenkontra usaglighedenvilsomdetførsteianalysepunktetblivenærmeredefinereti forholdtilanalyseteorierneappelformerogargumentation. 1.6Dimensionskryds ProjekteterforankretidimensionerneTekst&TegnogFremmedsprogiformaf engelsk.daopgaventagerudgangspunktienretoriskanalyseaffire amerikansketalerindgårbeggedimensioneriopgaven.talerneersåledes sprogligkommunikationogfungerersomenargumenterendetekst.daopgaven beskæftigersigmedenovervejendedelengelsksprogetempiri,falderdet naturligt,atopgavenbefindersigindenfornetopdissedimensioner. 1.7Afgrænsning Idenneopgavebehandlesudelukkendedemokratiskepræsidentkandidater,da enanalyseafkandidaterfrabådedetdemokratiskecogrepublikanskepartiville medføreetmindresammenligningsgrundlag.dettekunnepåvirkeopgavens troværdighedpånegativvis.dertagesudgangspunktikandidaternes nomineringstaler,dadisseharsammeforudsætninger.varderblevetvalgt andretaler,villetalenskommunikationssituation,somvilblivenærmere uddybetianalysen,ændresigmarkant.dettevilleforårsage,at sammenligningsgrundlagetvilleblivesvækket.dadetkunønskesatbelyseen Side 7 af 100 Side 8 af 100

6 eventuelsagligellerusagligudvikling,vilopgavenfokuserepådetsproglige, hvorfordethistoriskeaspekterblevetfravalgt.diskursteorierblevet frasorteret,dadettevilleændreopgavensfokus.diskursanalyseeretprojekti sigselv,hvilketogsåvillekræveenvisindblandingafhistorie. 2.Metode 2.1Fikspunkter Somnævnteropgavenbaseretpåfireforskelligevalgperioder.Årstallene1932, 1976og2008fungerersomopgavensfikspunkter.Disseernøjeudvalgtsåledes, atgrundlagetersåenssommuligt.selvomtalerneerfravidtforskellige tidsperioder,erfællestrækkeneoggrundlagetfortalernesåledes: Nomineringstaleveddendemokratiskekongres Demokratiskpræsidentkandidat Kriselignendetilstandeidetamerikanskesamfund Præsidentkandidatenstilleropmodensiddenderepublikanskpræsident Nomineringstalenbliverafholdtafdennyudnævntepræsidentkandidatved partietskongres,altsåforkandidatenspartifæller,hvilketerenamerikansk tradition.idissetalertakkerpræsidentkandidatenforstøttenunderdetnyligt afsluttedeprimærvalgogfremlæggersinoverordnedepolitiskestrategi. Detamerikanskesamfundharidevalgteårstalværetkriseramt,hvilkethar påvirketlandetsmoral,økonomi,konjunkturogarbejdsmarked. Opgavensbevæggrundeforatvælgenetopdissetrefikspunktereratopnådet mesttroværdigeresultat.dermedbaseresundersøgelsenpådemest sammenligneligeforudsætninger. 1932ZDenstoredepression Fra1929til1933vardensiddendepræsidentrepublikanerenHerbert ClarkHoover.Opgavenomhandlerdendemokratiskenomineringstaleaf FranklinD.Roosevelti1932.Rooseveltsejrede,ogindtrådtesom præsidenti WatergateZskandalen GeraldRudolphFordvarpræsidentfra1974c1977,efteratRichardNixon havdetrukketsigtilbagegrundetwatergatecskandalen.i1976sejrede dendemokratiskepræsidentkandidatjimmycarter.hantiltrådtei Finanskrisen RepublikanerenGeorgeW.Bushfungeredesompræsidentfra2001c2009. Hansefterfølger,JohnMcCain,kæmpedei2008moddendemokratiske kandidatbarackobama.obamavandtvalgetogtiltrådtesompræsidenti Kontrolpunkt Foratbevareprojektetsaktualitetblivervalget2012belyst,dadettekan illustrerehvorvidtudviklingenafdenpolitiskesaglighedfortsætterellerejiden retningfikspunkternekonkluderer Fortsatfinanskrise DenrepublikanskepræsidentkandidatMittRomneystilledei2012op imoddensiddendepræsidentbarackobama,hvilketendtemed,atobama sejrrigtvandtvalget. Indenhveranalyseafsnitaftalernevilderværeenmereomfattendeforklaring vedrørendelandetssituation. Side 9 af 100 Side 10 af 100

7 Side 11 af Analysemetode Denanalytiskefremgangsmetodeersatsammenaftooverordnederetoriske teorieriformafappelformscogargumentationsteori.samletudgørdisseen analytiskramme,somopgavenvilarbejdeindenfor.herudoverertalernes kommunikationssituationbeskrevetmedudgangspunktiromanjakobsons kommunikationsmodel. 3.1Kommunikationsmodel Opgavens)kommunikationsmodel)tager)afsæti"bogen" På"vej"mod"vor"tid "af LarsBrorholm. Afsenderenerden,somønskeratformidleetbudskab.Denneharatgøremed denemotivefunktion,somomhandlerafsendersintentionomatpåvirke modtageren. Meddelelsenerinformationen,somafsenderformidlertilmodtageren. Stærkemetaforerellermarkantesprogligefigurerfårmodtagerentilatfokusere ikkekunpåindholdet,menogsåselvemeddelelsensudformning. Modtagerenerdenellerdepersoner,sommodtagerafsenderensbudskabog informationer.modtagerenerdrevetafatfindeudaf,hvadmeddelesenharaf betydningformodtageren.detteknyttestildetkonativeaspekt,hvilketvilsige nytteaspektet. Kontekst Kanal Kode Modtager Afsender Meddelelse Side 12 af 100 Kontekstenerdeomstændighederhvorikommunikationenudspillersig.Under dettepunktfindervidetreferentielleaspekt,somomhandlerreferencertil konteksten. Kanalenerdetmedie,hvoriafsenderkommunikerertilmodtager.Detkaldes ogsådenfatiskefunktion.enpolitisktalevilprimærtvære envejskommunikation,dogkandetteændrestilentovejskommunikationmed ytringeromtilstedeværelseogsignalerom,atkontakteneråben.dettekan væreiformafjubelogtilråbfrapublikum. Kodenomhandlerordvalgetogdetsprogdervælgesattalesi,f.eks.formeleller uformel.kodenkaldesogsådenmetasprogligefunktion.detvilsige,atman forklarerdetsprogmananvender. 3.2Appelformer Aristotelesklassiskeappelformerlogos,etosogpatosdannergrundlagfor opgavenssprogligevurderingafsaglighedogusaglighed.genereltfordissetre appelformerer,atafsendersøgertilslutningtilsinholdning.følgendeforklaring tagerudgangspunkti Praktiskargumentation afcharlottejørgensenogmerete Onsberg. Logoserenlogiskappelform,somhenvendersigtilmodtagerensfornuftog rationalitet.talerenvilforsøgeatgøretalenforførendevedbrugafbeviseri formaffaktaogstatistik.talervilsåvidtmuligtforholdesigobjektiv.ensidig logoscappelssvaghedliggerikedsommelighedogpedanteri.styrkenliggeri tankemæssigklarhedogstringens. Etoserenemotionelappelform,somerbaseretpåafsenderenstroværdighed. Afsenderprøveratfremstillesigsometgodt,velovervejetogpålideligt

8 menneske.etoskendetegnesvedkaraktercogpersonlighedstræk.afsender fortælleromensideafsigselv,dervirkerfornuftigoggennemtænkt,ogsøger dermedtilslutningtilsinholdningvedatbasereappellenpåmodtagerenstillid. Patoserligeledesenemotionelappelform,somappellerertilmodtagerens følelser,primærtbaseretpåetværdiladetordvalg.dissekanblandtandetvære prægetaffrygt,glæde,sorg,sympatiellerbekymringer. 3.3Argumentation OpgavensandenanalysedeltagerudgangspunktiStephenToulmins argumentationsmodel.dennedeltagerligeledesafsæti Praktisk argumentation afcharlottejørgensenogmereteonsberg. Påstandeneretsynspunktellerenholdning,somafsenderønskermodtagers acceptafogtilslutningtil.påstandenergrundelementetiethvertargument.for atfastslåellerretfærdiggørepåstandenkrævesetbelægogenhjemmel. Belægerdeninformationellerfaktasomafsenderspåstandunderbyggesaf. Hjemleneretgenereltsynspunkt,sombådeafsenderogmodtagerkantilslutte sig.detteelementbinderpåstandogbelægsammenogforekommerofte implicit. Dissetregrundelementervilaltidværetilstedeietargument.Detrekommende frieelementererfakultative,ogvilderforikkenødvendigvisværetilstedei ethvertargument. Styrkemarkørenknyttersigtilpåstandenogangiverdensstyrkegrad.Dette elementkanbådeværestyrkendeogsvækkende,ogersomoftestindlejreti påstanden.elementetkommertiludtrykmeddiverseadverbier. Gendrivelseknyttersigtilstyrkemarkøren.Begrebetomfatterbetingelserog omstændigheder,somermedvirkendetilatsættehjemlensautoritetudafkraft. Medandreordomhandlergendrivelse,atafsenderimødekommereneventuel modargumentation. Rygdækningharendirektetilknytningtilhjemlen.Detteelementunderstøtter hjemlen,hvisdeternødvendigtatunderstregedennesoprigtighed. 4.Analyse 4.1Operationalisering Detteindledendeafsnithartilformålatdefineresaglighedogusaglighedi forholdtilanalysemetoderne.romanjakobsonskommunikationsmodelspiller ingenrolleidettedefinitionsspørgsmål,dadensfunktionidenneopgaveerat klarlæggetalerneskommunikationssituation Appelformer Benyttelseaflogoscappelienargumentationvilblivedefineretsomsagligt. Kontekstenogkommunikationssituationenerligeledesfaktorer,somafgøri hvorhøjgradbrugenafdenneappelformersaglig. Nårderfokuserespådeemotionelleappelformeretosogpatos,vilbrugenaf disseforekommeusaglige Argumentation Argumentetsgrundelementerkanforekommeatværebådesagligeogusaglige, hvilketafhængerafkonteksten.hvisstyrkemarkørbenyttesiennedtonende Side 13 af 100 Side 14 af 100

9 Side 15 af 100 sammenhæng,fremstårafsendermindresikkerpåsitargument.brugenaf positivstyrkemarkørøgergradenafsaglighed,hvorimodennegativ styrkemarkørvilmindskesagligheden.enhverbrugafgendrivelsebliver betegnetsommindresagligt,dadetprimærtblivertagetibrug,nårargumentet fremstårusikkertellersvagt.rygdækningkanbådeværesagligellerusaglig afhængigafargumentetsbudskab.derskalherfokuserespå,hvadderbliver sagtiselverygdækningen. 4.2FranklinD.Roosevelt Samfundssituation Denstoredepressionstrækkersigca.fra1929til1933,ogdenerdermedden længsteøkonomiskekriseihistorien.dereralmenenighedom,atstartskuddet tildepressionenkom,daaktiemarkedetiusapludseligtfaldtdrastisk,pådet dersenereblevkaldtblackthursday,den24.oktober1929.grundentildette krakvar,atprisernepåaktiernegennemflereårvarblevethævetunaturligt megetiforholdtildenegentligepris.blackthursdayresulteredeiet øjeblikkeligtprisfaldpåstørstedelenafaktierne.detteforårsagede,atmange aktiespekulantersolgteudafsineaktier. Efterbørskrakketbegyndtemajoritetenafdeamerikanskeborgereatspareopi stedetforatforbruge.detteresulteredeietdrastiskstyrtdykiøkonomien. Mangevirksomhederbegyndteatskærenedogfyremedarbejdere,hvilketførte tilstigendearbejdsløshed.dadenamerikanskeøkonomiskesektorbrød sammen,gikfolketipanikogbegyndteathævesineindeståendepenge,hvilket forårsagede,atendnuflerebankergikkonkurs.overordnetsetvardertaleom enlavineeffekt.mindreforbrugførtetilmindreproduktion,hvilketgavfærre arbejdspladserogdermedflerearbejdsløse,hvilketigenførtetilbagetilmindre Side 16 af 100 forbrug. DaRoosevelti1932holdtsinnomineringstale,vardetimoddensiddende republikanskepræsidenthoover,derifolketsøjnevarskyldiusa stilstand. Rooseveltblevansetsomenfolkehelt,derkunnereddelandet,oghanvandt derforenjordskredssejr Kommunikationsmodel AfsenderafdennetaleerFranklinD.Roosevelt,somvarpræsidentkandidati 1932.Talensmeddelelseer,atRooseveltfremlæggersinepolitiske standpunktermedhenblikpåatfåvælgernestilslutning: At$last$our$eyes$are$ open.$at$last$the$american$people$are$ready$to$acknowledge$that$republican$ leadership$was$wrong$and$that$the$democracy$is$right $Roosevelt,1932:l.275c 276).Rooseveltbenyttersiggennemgåendeafstærkemetaforer: I$warn$those$ nominal$democrats$who$squint$at$the$future$with$their$faces$turned$toward$the$ past$ $Roosevelt,1932:l.65c66).Dendirektemodtageraftalenerde mennesker,somfysiskbefandtsigtildendemokratiskekonvention.de Kontekst: Konventet1932 Kanal: 1)Konventet 2)Radioogtrykte medier Kode: Engelskc amerikanskog politisk Modtager: 1)Konventet 2)Omverden Afsender: Roosevelt Meddelelse: Fåtilslutningtil politiskholdning

10 indirektemodtagereerdem,somharhørttaleniradioenellerlæstdenitrykte medier.dettekanværeamerikaneresåvelsomrestenafomverden. Nytteaspektetformodtagerkommerblandtandettiludtryk,dahanhenvender sigtildearbejdsløse: In$so$doing,$employment$can$be$given$to$a$million$men $ Roosevelt,1932:l.195).Talenskonteksterdendemokratiskekonventioni 1932,hvorRooseveltaccepteredesinpræsidentnominering.Omstændighederne varpådettetidspunkt,atusahavdehaftøkonomiskkriseica.treår,ogat landetemmedeafenovervejendestemningforforandring,derafetnytpolitisk partiogholdning.denanvendtekanalfinderiførsteomgangstedvedden demokratiskekonvention.gennemradioogtidsskriftererbudskabetblevet kanaliseretudtilrestenafverden.rooseveltbenyttersigafgentagelser,dahan eksempelvistiltalermodtagerengennemheletalensom myfriends.dette bevirker,athanbefindersigiøjenhøjdemedmodtageren,hvilketskaber fællesskab.sprogkodenerengelskcamerikanskogpolitisk.talenforegårdogiet sprog,somforekommerhverdagsagtigtogvenskabeligt.eksempelvisudtaler han: Just$one$word$or$two$on$taxes,$the$taxes$that$all$of$us$pay$toward$the$cost$of$ Government$of$all$kinds $Roosevelt,1932:l.136c137) Minioversigt Indledning TakfornomineringenRoosevelt,1932:l.1c12) IntentionermedtalenRoosevelt,1932:l.13c32) ThenewbattleRoosevelt,1932:l.33c55) Hoveddelen AnklagenRoosevelt,1932:l.56c71) BevisførelseRoosevelt,1932:l.72c109) OpfordringtilsammenholdRoosevelt,1932:l.110c135) PræsentationafstrategienRoosevelt:l.136c253) SkatogfinansRoosevelt,1932:l.136c177) ArbejdsløshedRoosevelt,1932:l.178c202) LandbrugRoosevelt,1932:l.203c253) Slutning GenopbygningafmoraleRoosevelt,1932:l.254c304) FremtidsplanerRoosevelt,1932:l.305c343) 4.2.4Referat Indledning TakfornomineringenRoosevelt,1932:l.1c12) Roosevelttakkerfornomineringen,forhjælpenhanharfåetog undskylderhansforsinkelse.hanlæggertalensstiludmedathentydetil bruddetmedabsurdetraditioner. IntentionermedtalenRoosevelt,1932:l.13c32) Rooseveltforklarer,athansintentioneratbrydemedderepublikanske traditioner.hanloverikkeatlukkeøjneneforsandheden.herefter fremhæverhansitønskeomatgenopretteretfærdighedoglighed,og nævneridenneforbindelsewoodrowwilsonsomsitforbillede. ThenewbattleRoosevelt,1932:l.33c55) Rooseveltgørheropmærksompåforskellenemellemdemokraterneog republikanerne. Side 17 af 100 Side 18 af 100

11 Hoveddelen AnklagenRoosevelt,1932:l.56c71) HeranklagerhanrepublikanerneforatføredensammepolitiksomToryc partietgjordei1776.hanbeskylderrepublikanerneforkunathjælpeen begrænsetbefolkningsgruppemedforventningenom,atelitensvelfærd vilsmitteafpåarbejderklassen.hanunderstreger,atdetteikkeer demokraternespolitik,oginvitererbådehanspartifællerogmodstandere tilatstøtteopomham. BevisførelseRoosevelt,1932:l.72c109) Rooseveltnævnerkrisenoghvilkefaktorer,derharværetmedvirkendetil atstarteden,oglæggerkraftigtvægtpårepublikanernesansvar. OpfordringtilsammenholdRoosevelt,1932:l.110c135) Efterfølgendeforklarerhanhvorledesallebefolkningsgrupperer afhængigeafhinanden,ogderforernødttilatståsammen.hanbeskylder tilsidstrepublikanerneforatværeuvidendeom,athvisen befolkningsgrupperammesøkonomiskhårdt,rammeshelelandet. PræsentationafstrategienRoosevelt:l.136c253) SkatogfinansRoosevelt,1932:l.136c177) Rooseveltforklarer,hvordanregeringenernødttilatgåforrestiforsøget påateliminereunødvendigestillinger,somifølgehamerspildafpenge. Undersammeemnelykønskerhansitpartimedderesbeslutningom afskaffelsenafdet18.forfatningsgrundlag,alkoholforbuddet,og understreger,atdetteerenmodigbeslutning.detteskaldogskeuden,at saloonmentalitetenvendertilbage. ArbejdsløshedRoosevelt,1932:l.178c202) Rooseveltbeskriversinplanforatmindskearbejdsløsheden.Alle arbejdspladserderskabesskalkunneholdesigselvigang.hanuddyber, atdetskalskepåenmåde,hvorpåderikkebyggesudengrund.enmåde atgøredettepåervedatbeplantedemangeuudnyttedestykker landbrugsjordmedskov.dettebegrunderhanblandtandetmed,atmange europæiskelandehargjortdetigennemfleregenerationer. LandbrugRoosevelt,1932:l.203c253) IetforsøgpåathjælpelandbrugetvilRooseveltfjernebestemtelovepå området.tilgengældforventerroosevelt,atlandmændenesenerevil godkendereglerfor,hvormegetdemådyrke.rooseveltslutterafmedat understrege,hvordanalleerafhængigeafhinanden,ogatbefolkningen derformåståsammenforatrejsesigpåny. Slutning GenopbygningafmoraleRoosevelt,1932:l.254c304) EfterfremlæggelsenafstrategienfortællerRoosevelt,hvordandissetiltag kanhjælpealledeleafbefolkningen,ogforsikrerom,atdernuerhåbfor fremtiden. FremtidsplanerRoosevelt,1932:l.305c343) Rooseveltafsluttersintalemedatkaldetilberedskab.Derskalkæmpes foretbedreamerika,hvislandetskalvendetilbagetildegamledyder medhåbogfremtidforalle Appelanalyse &Logos& Appelformenlogosbliveridennetalehovedsagligtbrugteksplicit.Hanafrunder sineargumentermedensidstebemærkning,hvorlogosermedvirkendetil,atfå Side 19 af 100 Side 20 af 100

12 detsomhansigertilatfremståsomdenendegyldigesandhed.detteerspecielt bakketopafhanssortchvidopdelingafdemokratiskogrepublikanskpolitik. Dererikkemegetimplicitlogositeksten,dadetoftestliggeriordvalget,atdet hansigererlogisk: $The$fact$that$the$Democratic$Party$by$tradition$and$by$the$ continuing$logic$of$history,$past$and$present,$is$the$bearer$of$liberalism$and$of$ progress$and$at$the$same$time$of$safety$to$our$institutions. $Roosevelt,1932:l. 34c36). Herbrugerhanlogostilatfåsitbudskabud,idethanbrugerordene the$fact og logic.ifølgeroosevelterdetlogisk,atdetkunkanværesådan. Etandettydeligteksempelfinderstedidendelaftalen,somkaldes Bevisførelse.Herharhanopbyggetenlængeredirekteanklageimodden siddenderepublikanskeregering.hanfortællerometopsvingikonjunktureni 1928,ogbeskriverhvordanregeringen,ifølgehamselv,gernetogansvarfordet. It$will$not$do$merely$to$state,$as$do$Republican$leaders$to$explain$their$broken$ promises$of$continued$inaction,$that$the$depression$is$worldwide.$that$was$not$ their$explanation$of$the$apparent$prosperity$of$1928.$the$people$will$not$forget$the$ claim$made$by$them$then$that$prosperity$was$only$a$domestic$product$ manufactured$by$a$republican$president$and$a$republican$congress.$if$they$claim$ paternity$for$the$one$they$cannot$deny$paternity$for$the$other. $Roosevelt,1932:l. 75c80). $Republikanernevillegernepraleaf,atdetgikgodti1928ogmente,at detvarderesfortjeneste.devillederimodikkepåtagesigskyldenfor,atdetgik nedadbakkei1929.devarafdenholdning,atdetvarudeafdereshænder. Rooseveltslogiskeovervejelserbagdetteer,atmanskaltageansvarforsine handlinger.$ Etandeteksempelpålogoserfølgende: Let$us$talk$economics$that$the$figures$ prove$and$that$we$can$understand.$why,$they$went$chiefly$in$two$directions:$first,$ into$new$and$unnecessary$plants$which$now$stand$stark$and$idle;$and$second,$into$ the$call[money$market$of$wall$street,$either$directly$by$the$corporations,$or$ indirectly$through$the$banks.$those$are$the$facts.$why$blink$at$them? Roosevelt, 1932:l.99c103).Hanindlederafsnittetmedattaleomøkonomi,ognævnersom bevis,atøkonomiskefigurerbekræfterhamidette.ligeledessigerhan afsluttende,atdenneinformationerfakta,ogderforikkekanargumenteres imod.hanafrundermedatsige: Whyblinkatthem?,somgiverudtrykfor,at deterlogikforalle. & &Etos& Rooseveltbrugerihøjgradappelformenetosistartenafhanstale.Dettebliver gjortpåtreforskelligemåder.iførsteomgangopbyggerhanetosvedathentyde tilsinegenmilitærebaggrund,ogvedathenvisetilhansstoreforbillede WoodrowWilson.Hanlæggerudmedblandtandetatnævnesintidiflåden alleredeiindledningen: I$regret$that$I$am$late,$but$I$have$no$control$over$the$ winds$of$heaven$and$could$only$be$thankful$for$my$navy$training. Roosevelt, 1932:l.4c6)Idetfølgendecitatviserhanstorhengivenhedforsitforbillede,og vælgerbevidst,atpræsenterehamsåledes:$ Let$us$feel$that$in$everything$we$do$ there$still$lives$with$us,$if$not$the$body,$the$great$indomitable,$unquenchable,$ progressive$soul$of$our$commander[in[chief,$woodrow$wilson. $Roosevelt,1932: l.25c27)$ Vedathenvisetildennehistoriskeledersomenafsinepersonligehelte,viser hanomverden,athanselvstræberefteratgåihansfodspor.detmilitære sprogbrugergennemgåendeforheletalen,ogkommerisærtiludtrykimåden, Side 21 af 100 Side 22 af 100

13 hvorpåhanfremlæggersinpolitik.talenminderihøjgradommåden,enofficer villefremlæggeenkrigsstrategipå.detteermedtilatfremstillerooseveltsom enledertypemedenklarmission. Denandenmådehanopbyggersinegenetospåerdenmindreåbenlyseog mindresagligemåde.gennemheletalenbliverhanspolitiskemodstandere nedgjortindenhansegneplanerbliverfremlagt.republikanernebliver gentagendegangefremhævetsomskurkenogenafdedirektegrundetilkrisen. And$if$this$appeal$fails,$remember$well,$my$friends,$that$a$resentment$against$the$ failure$of$republican$leadership[[and$note$well$that$in$this$campaign$i$shall$not$ use$the$word$"republican$party,"$but$i$shall$use,$day$in$and$day$out,$the$words,$ "Republican$leadership"[[the$failure$of$Republican$leaders$to$solve$our$troubles$ may$degenerate$into$unreasoning$radicalism. $Roosevelt,1932:l.36c41).Et andeteksempelpådetteer: There$are$two$ways$of$viewing$the$Government's$ duty$in$matters$affecting$economic$and$social$life.$the$first$sees$to$it$that$a$favored$ few$are$helped$and$hopes$that$some$of$their$prosperity$will$leak$through,$sift$ through,$to$labor,$to$the$farmer,$to$the$small$business$man.$that$theory$belongs$to$ the$party$of$toryism,$and$i$had$hoped$that$most$of$the$tories$left$this$country$in$ $Roosevelt,1932:l.56c60).DettecitatereteksempelpåRooseveltssortc hvidopdeling.dererifølgeroosevelttomåderatførepolitikpådenrigtigeog denforkerte,voresogderes.nårrooseveltfremstillerrepublikanernespolitik somværendeforkert,liggerdetimplicit,atdemokraternespolitikerdenrigtige. IsammecitatsammenlignerhanrepublikanernemeddenforhadteToryisme. Dissevarengruppe,derunderUafhængighedskrigenestøttededetbritiske kongehusogaristokratiet,hvilketfremhæverdemokraternesomliberalister.$ Dissetomåderatbrugeetospåfårdemokraternetilatfremståsomamerikas frelsere $The$way$to$meet$that$danger$is$to$offer$a$workable$program$of$ reconstruction,$and$the$party$to$offer$it$is$the$party$with$clean$hands. $Roosevelt, 1932:l.51c53).$ Rooseveltforstærkersinegenetosvedatforsikremodtagerenom,athanved nogetomemnet. I$know$something$of$taxes. Roosevelt,1932:l.138). Dissesætningerbliverudelukkendesagtforatværeiøjenhøjdemed modtageren,ogpådenmådefremstillerrooseveltsigsommenneskelig.denne menneskelighedsammensatmedhansmilitærebaggrundskaberbilledetafen typiskamerikanskfaderfigur,derelskersinfamilie,sinfrihedogsitland Just$ one$word$or$two$on$taxes,$the$taxes$that$all$of$us$pay$toward$the$cost$of$goverment$ of$all$kinds. Roosevelt,1932:l.136c137) &Patos& IgennemheletalenbenytterRooseveltsigafordene my$friends.derialtbliver brugt6gangeiløbetaftalen.hanbrugerdisseordtilatfastholdelytternevedat inkluderedemitalen,ogdervedskaberhanenfællesskabsfølelse.dettebliver genereltbrugtforatgøredetklart,atdethantaleromvedrøreralle,ogathan snakkertildemsomligeværdige. Let$us$look$a$little$at$the$recent$history$and$the$ simple$economics,$the$kind$of$economics$that$you$and$i$and$the$average$man$and$ woman$talk $Roosevelt,1932:l.82c83).Rooseveltbrugerordene you$and$i i forbindelsemed the$average$man$and$woman,ogskaberdervedetbånd mellemsigselvogmodtageren.$hansættersigiøjenhøjdemeddem. Han$brugerogsåmegetpatos,når$han$taler$om$republikanerne Letitalsobe symbolic)that)in)so)doing)i)broke)traditions.)let$it$be$from$now$on$the$task$of$our$ Party&to&break&foolish&traditions.&We&will&break&foolish&traditions&and&leave&it&to&the& Side 23 af 100 Side 24 af 100

14 Republican+leadership,+far+more+skilled$in$that$art,$to$break$promises "Roosevelt,) 1932:"l.17c20).Når$Rooseveltpåpeger,at#deres#nuværende#regeringbryder& deresløfterogikke$kan$stoles$på,henvender'han'sig'til'amerikanernes' retfærdighedsfølelse..han$forsøger$at$skabe$vrede#og#skuffelse'blandt' befolkningen.dette$bliver$også$fremhævet$i"slutningen"af"talen,"hvor"han" illustrereretkonkret'billede'af'republikanerne'som'de'forkerte'og' demokraterne*som*de*rigtige.*han*taler*følelsesladet*om,"hvordan"amerikas" befolkning*endelig'har'set$sandheden,og#er#klar#til#at#indse,hvem"deres"nye" regering&skal&være& At#last#our#eyes#are#open.#At#last#the#American#people#are# ready&to&acknowledge&that&republican&leadership&was&wrong&and&that&the& Democracy)is)right. Roosevelt,,1932:,l.275c276). GenereltbrugerRooseveltovervejendepatos,når$han$omtaler$demokraterne.$ Dette$er$tydeligt$i$næste$citat.$Her#lykønsker#han#sit#parti#for#at#have#mod#til#at# sætteeksempler,og#væretromodderespolitiskeholdninger Andtalkingabout setting'a'definite"example,"i"congratulate"this"convention"for"having"had"the" couragefearlesslytowriteintoitsdeclarationofprincipleswhatanoverwhelming majority)here)assembled)really)thinks)about)the)18th)amendment.)this)convention) wants&repeal.&your&candidate&wants$repeal.$and$i$am$confident$that$the$united$ States&of&America&wants&repeal. "Roosevelt,*1932:"l.154c158). I"slutningen#aftalen,#benytter#han#megetpatos: I#pledge#you,#I#pledge#myself,#to#a# new$deal$for$the$american$people.$let$us$all$here$assembled$constitute$ourselves$ prophetsofaneworderofcompetenceandofcourage.thisismorethana politicalcampaign;itisacalltoarms.givemeyourhelp,notto#win#votes#alone,# but$to$win$in$this$crusade$to$restore$america$to$its$own$people. Roosevelt,*1932:" l.339c343).hermed&siger&han&at&demokraterne&er&til&for&usa.&hvis&folket&rejser& sig,rejserlandetsig.rooseveltappellererigentil$amerikanernes$nationalfølelse., Hvilketisærkommertiludtrykifølgendecitat I#pledge#you,#I#pledge#myself.# &Delkonklusion&af&appelanalyse& Detkankonkluderes,atRoosevelthovedsagligtbrugerpatositreforskellige tilfælde.detførstetilfældeer,nårhanomtalerrepublikanernesfejlogmangler. Deterusagligt,nårhanfremstillerdemsomløgnagtigeforatforstærkesiteget etos.detandettilfældeer,nårhanfølelsesladetomtalerdemokraterne.de bliverrostogfremførtsomlandetsnyehåbogdenenestevejudafkrisen.dette forekommermindresagligt.detvilledogværeunaturligt,idenneforbindelse, ikkeattaleudfrafølelser,dahanisåfaldvillevirkeligeglad.idettredjetilfælde brugerhanpatostilatskabefællesskabsfølelseiformafordene myfriend. Generelterfællesskabsfølelsengennemgåendeitalen,ogermedtilat opretholdemodtagersinteresse.patoserennødvendigbenyttelseaf appelformerne,dadettegiverenpolitisktaleslagkraft. Rooseveltbrugerappelformenlogostilatskabeendegyldigesandheder.Nårhan fremførerensagfremstårdettesomfakta,hvilketikkeertilfældet.detteeren manipulerendebrugafetosogfremstårusagligt Argumentationsanalyse Argument1 IRooseveltsførsteargumentopstillerhanrepublikanernespolitik.Påstandenog belæggetudtrykkesikkedirekte,menkanfindesidetfølgendecitat: The$first$ sees$to$it$that$a$favored$few$are$helped$and$hopes$that$some$of$their$prosperity$will$ leak$through,$sift$through,$to$labor,$to$the$farmer,$to$the$small$business$man.$that$ theory$belongs$to$the$party$of$toryism,$and$i$had$hoped$that$most$of$the$tories$left$ Side 25 af 100 Side 26 af 100

15 this$country$in$1776 Roosevelt,1932:l.57c60).Idenførstesætningbeskriver Roosevelthvorledesrepublikanskpolitikfungerer.Dernæstsammenlignerhan dennepolitikmedtoryismens,somhanmener,ikkekanbenyttesidenne samfundssituation.rooseveltspåstander,atrepublikanernesnuværendepolitik erubrugelig.dermederbelægget,atrepublikanernespolitiklænersigopad toryismen,somerforældetogdervedubrugelig.hjemlenerimplicitog indbefatteratpolitikfra1776erforældet,datoryismenspolitikblevfravalgt underuafhængighedskrigen.rooseveltbenytteringenfrieelementeridette argument. Argument2 IRooseveltsandetargumenterhanspåstandimplicit,ogerformuleretudfra hanseksplicittebelægoghjemmel.påstandener,atrepublikanernespolitikvar fejlslagenogskyldikrisen.belæggetforpåstandenfremføresidetteafsnit: In$ the$years$before$1929$we$know$that$this$country$had$completed$a$vast$cycle$of$ building$and$inflation;$for$ten$years$we$expanded$on$the$theory$of$repairing$the$ wastes$of$the$war,$but$actually$expanding$far$beyond$that,$and$also$beyond$our$ natural$and$normal$growth.$now$it$is$worth$remembering,$and$the$cold$figures$of$ finance$prove$it,$that$during$that$time$there$was$little$or$no$drop$in$the$prices$that$ the$consumer$had$to$pay,$although$those$same$figures$proved$that$the$cost$of$ production$fell$very$greatly;$corporate$profit$resulting$from$this$period$was$ enormous;$at$the$same$time$little$of$that$profit$was$devoted$to$the$reduction$of$ prices.$the$consumer$was$forgotten.$very$little$of$it$went$into$increased$wages;$the$ worker$was$forgotten,$and$by$no$means$an$adequate$proportion$was$even$paid$out$ in$dividends[[the$stockholder$was$forgotten. Roosevelt,1932:l.84c94).Her givesdereksemplerpåalledefejltagelser,republikanernegjorde,mensdervar økonomiskopsving.disseeksemplerbliverfremlagtsomfaktaogindiskutable, nårhaneksempelvissiger: the$cold$figures$of$finance$prove$it.hjemlen,somer eksplicit,lyder: If$they$claim$paternity$for$the$one$they$cannot$deny$paternity$for$ the$other. Roosevelt,1932:l.80).EndnuengangbenytterRooseveltingenafde frieelementer. Argument3 IargumenttreforklarerRoosevelt,hvordanbefolkningenerafhængigaf hinanden.hanopremserhvilkegrupperisamfundet,dererblevetramthårdest afkrisen,ogopfordrertilsammenholdmedpåstanden: Danger$to$one$is$danger$ to$all. $Roosevelt,1932:l.126c127). Ibelæggetforklarerhan,hvordanhverkenlandbrugellerindustrienkan overleve,nårnationensøkonomierdårlig. Translate$that$into$human$terms.$See$ how$the$events$of$the$past$three$years$have$come$home$to$specific$groups$of$ people:$first,$the$group$dependent$on$industry;$second,$the$group$dependent$on$ agriculture;$third,$and$made$up$in$large$part$of$members$of$the$first$two$groups,$ the$people$who$are$called$"small$investors$and$depositors."$in$fact,$the$strongest$ possible$tie$between$the$first$two$groups,$agriculture$and$industry,$is$the$fact$that$ the$savings$and$to$a$degree$the$security$of$both$are$tied$together$in$that$third$ group[[the$credit$structure$of$the$nation. $Roosevelt,1932:l.110c117). Dettebliverunderbyggetafhjemlen: We$know$well$that$in$our$complicated,$ interrelated$credit$structure$if$any$one$of$these$credit$groups$collapses$they$may$ all$collapse. $Roosevelt,1932:l.125c126).Detteskaberenimplicittilslutning vedbrugafordene weknow. Argument4$ Påstandener: It$is$clear$that$economic$foresight$and$immediate$employment$ march$hand$in$hand$in$the$call$for$the$reforestation$of$these$vast$areas $ Roosevelt,1932:l.193c194).Baseretpåpåstandenlyderbelæggetsåledes: In$ Side 27 af 100 Side 28 af 100

16 so$doing,$employment$can$be$given$to$a$million$men.$that$is$the$kind$of$public$ work$that$is$self[sustaining,$and$therefore$capable$of$being$financed$by$the$ issuance$of$bonds$which$are$made$secure$by$the$fact$that$the$growth$of$ tremendous$crops$will$provide$adequate$security$for$the$investment. $Roosevelt, 1932:l.195c198),Og every$european$nation$has$a$definite$land$policy,$and$has$ had$one$for$generations $Roosevelt,1932:l.190c191).Hjemlenforekommeri sætningen: we$know$that$a$very$hopeful$and$immediate$means$of$relief,$both$for$ the$unemployed$and$for$agriculture,$will$come$from$a$wide$plan$of$the$converting$ of$many$millions$of$acres$of$marginal$and$unused$land$into$timberland$through$ reforestation Roosevelt,1932:l.185c188).$$ Rooseveltopstilleretargumentfor,hvorforhanslandbrugspolitikvilskabeflere arbejdspladserogderforværeensikkervejudafkrisen.vedatgenskabeskove pådeuudnyttedelandområderskabesarbejdspladser,ogdermedforbedres økonomien.dette,sigerroosevelt,harimangeårværetpolitikkenieuropaog derforværeenpositivting.hjemlenersætningen We$know Roosevelt,1932:l. 125).Pådennemådefremstårdetsomenselvfølgelighed,atdemokraternes politikvilvirkeoptimalt. Detoverordnedeargument Rooseveltsnomineringstalekansessomhavendeenenkeltoverordnetpåstand. Påstandenbliverbegrundetafargumenterneitalen,dvs.atdissefungerersom belæg.påstandener,atusaharbrugforendemokratiskpræsidenthentydende tilroosevelt.detoførsteargumenterangriberrepublikanerneogderespolitik vedførstatsige,atrepublikanernespolitikerforældet,ogdervedikkekan regerelandetforsvarligt.efterfulgtafandetargument,somfastslår,at republikanernespolitikvarfejlagtigiåreneoptildenstoredepressionog dervedskyldidenøkonomiskekrise.detosidsteargumenterharderimod fokuspådemokraterneogderespolitik.dettredjeargumentgiverbegrundelse fordenoverordnedepåstand.dettesiger,atdemokraterneerbevidsteom hvordanøkonomienhængersammenogskalstyres.detfjerdeogsidste argumentgiverbegrundelsen,atdendemokratiskepolitikkanskabe arbejdspladserogsættegangilandbruget &Delkonklusion&af&argumentationsanalyse& GenerelterdermegetfåeksplicittepåstandeiRoosveltstale.Deterdog forholdsvistydeligt,hvadhansintentionererideimplicittepåstande.dereren rødtrådihansoverordnedeargumentcathanskalvælgessompræsident. Belæggenefordetteertvedelt.Denførstetypepåstandeskabermistillidtil modstanderenvedatbeskrivederesfejlagtigepolitikogderesrolleikrisen.den andentypepåstandeomhandler,hvadrooseveltvilgøreforathjælpelandetud afkrisen. Rooseveltsførstetypepåstandevirkerusaglige,idenforstand,atdetikkeburde værenødvendigtatskabemistillidtilmodstanderen,hvisensegenpolitiker stærknok.herimodfremstårandentypepåstandesommegetsaglige,fordihan, somudgangspunkt,kommermedmegetkonkreteeksemplerpå,hvadhanvil gøreforlandet. Detkankonkluderes,atRooseveltsargumentationsformgenerelterusaglig. Dettesesspecieltihansbelæg,deralleerbyggetoppåeneksplicithjemmel medordene weknow.yderligerestigerusagligheden,nårdettydeliggøres,at derintetfaktueltogbeviseligterihansbelæg.dekanallesammenbetragtes sompåstande,fortaltsomfakta. Side 29 af 100 Side 30 af 100

17 Side 31 af Delkonklusion Rooseveltstalefremståroverordnetusaglig.Detteskyldes,athanudelukkende brugerpatossometmiddeltilatskabesammenholdogikkeforatbegrundesin politiskeagenda. DetfremgåriRooseveltsargumentation,athanharentendenstilikkeat begrundesinepåstande.hanskaberhjemlervedbevidstordvalgogbruger sprogettilatfremstillesinepåstandesande.hanstaleharadskilligemilitæriske træk.dettevirkemiddelkommerhamtilgode,dadetbådeskaberenautoritær karisma,samtidigmedatsprogbrugeterklart,tydeligtogforståeligtforenhver. Derkandiskuteres,hvorvidtdetteersagligtellerusagligt.Idennetalefremstår Rooseveltsmilitærisketræksaglige. Denkonstantenedrakningafmodstanderenidennetalebetragtessomusaglig. Republikanernebeskyldesforlandetsdårligesituation,ogbliverhermedbrugt somskræmmeeksempelgennemheletalen.dettevilleikkeværenødvendigt hvisafsenderensbudskabogpolitikvarfyldestgørendenok.roosevelt præsentererensolidogforståeligpolitik,ogdermedburdenedrakningenvære enunødvendighed. 4.3JimmyCarter Samfundssituation SamfundssituationiUSAunderpræsidentvalget1976havdetofaktorer,som spillededevæsentligsterolleroghavdemestrelevans,hvorafdenenehavde væsentligstørreindflydelsepåvalgetenddenanden.denklartvigtigste begivenhediåreneoptilvalget,varwatergatecskandalen,somudvikledesigi Side 32 af Kortfortalt,bestodkrisenafengruppemenneskermedforbindelsetil Præsidenten,RichardNixon,somhavdeplantetaflytningsudstyrietlokalehos Demokraterne.DettemedførteatNixonmåttetrædeafogdermedovergive præsidentpostentilsinvicepræsident,geraldford.detterejsteentvivli befolkningen,omhvorvidtmankunnehavetillidtilregeringerogdetpolitiske system.derforvisertalentydeligt,atdetoverordnedetemaijimmycarter nomineringstale,erspørgsmåletomkringmoral.denandenogdelvist overskyggedefaktoriåreneomkringvalget,eraftrykketfravietnamkrigen, hvoramerikanernehavdedenafgørenderolle.krigen,somusatraksigudafi 1975,efterlodetland,somhavdemistetenmassesoldater.Dettespillerenklar rolleijimmycarterstale,hvorbefolkningensammenlignesmedsoldaterne Kommunikationsmodel AfsenderenaftalenerJimmyCarter,somvardendemokratiske præsidentkandidat,i,1976.,meddelelsens,formål,er,,at,få,tilslutning,til,hans, politiske)synspunkter)fra)landets)vælgere:) We$need$a$Democratic$President$and$ Congresstoworkinharmonyforachange,$with$mutual$respect$for$change.$And$ Kontekst: Konventet1976 Kanal: 1)Konventet 2)Tv,radioog tryktemedier Kode: Engelskc Amerikansk, Politisk Modtager: 1)Konventet 2)Omverden Afsender: JimmyCarter Meddelelse: Fåtilslutningtil politiskholdning

18 nextyearwearegoingtohavethatnewleadership.youcandependonit Carter, 1976:&l.119c121).Foratgivetalenliv,beskriverCarterblandtandetUSAmed denne$metafor:$ We#have#an#America#that,#in#Bob#Dylan's#phrase,#is#busy#being# born,&not&busy&dying &Carter,1976:l.268c269).&Den&direkte&modtager&er&de& tilstedeværende+til+den+demokratiske+konvention.+den$indirekte$modtager$er$ den$amerikanske$befolkning$og$resten$af$verden.$nytteaspektet$for$det$brede$ amerikanskefolk,kommerblandtandettiludtrykpådennemåde: Oursisthe party&that&welcomed&generations&of&immigrants the$jews,$theirish,'the'italians,' the$poles,$and$all$the$others,$enlisted$them$in$its$ranks$and$fought$the$political$ battles'that'helped"bring"them"into"the"american"mainstream "Carter,1976:l.78c 82).Dettevilappelleretildenævnteetniskegrupper,somdeflesteamerikanere har$en$vis$form$for$relation$til.$carter$henvender$sig$senere$til$usa's$allierede,$uc lande,'fjender'og'verden'generelt,hvorfornytteaspektetbliverpåetglobaltplan: To$our$friends$and$allies$I$say$that$what$unites$us$through$our$common$dedication$ to#democracy#is#much#more#important#than#that#which#occasionally#divides#us#on# economicsorpolitics.tothenations#that#seek#to#lift#themselves#from#poverty#i#say# that$america$shares$your$aspirations$and$extends$its$hand$to$you.$to$those$nation[ statesthatwishtocompetewithusisaythatweneitherfearcompetitionnorseeit as#an#obstacle#to#wider#cooperation.#to#all#people#i#say#that#after#two#hundred# years&america&still&remains&confident&and&youthful&in&its&commitment&to&freedom& and$equality,$and$we$always$will$be. Carter,1976:l.254c261).&Hermed&retter& Carter&sin&tale&mod&en&større&målgruppe.&Kontekstener,#at#Jimmy#Carter#i#1976# holder'en'tale'til'den'demokratiske'konvention,'hvori'han'accepterer' præsidentkandidaturet:....andnowi'vecomehereafterseeingourgreatcountry to#accept#your#nomination. #Carter,1976:l.4c5)#Den#anvendte#kanal#består#i# førsteomgangafdenfysisketilstedeværelsetildendemokratiskekonvention. For$at$gøre$opmærksom$på$dette$indleder$Carter$med$ordene:$ My#name#is#Jimmy# Carter,'and'I'm'running'for'President 'Carter,1976:l.2). Meddelelsenerblevetkanaliseretudtilbådedetamerikanskefolkogomverden viaradio,tidsskrifterogtv.detanvendteengelskcamerikanske,politiskesprog eroverordnetsetuformeltogletforståeligt. We, our og they bliverbrugt gentagendegangeigennemtalen,foratfjendtliggørerepublikanernespolitiki forholdtilhansegenagenda. We hardenbetydning,atdetkoderbefolkningen tilatladesigmedrive,dadetomtalte vi erfolketisigselv. We$can$have$an$ America$that... indledersekssætningeriafslutningen.dettehenvendersigtil denmenneskeligenysgerrighed,somperautomatikvilfølesigudfordretaf dennesætning. It$is$time... indledersyvforskelligesætningertalenigennem, somallebrugestilatsammenlignefortidenmeddenønskedefremtid,hvilket harendragendeogprovokerendeeffekt Minioversigt IndledningenCarter,1976;L.1c16) JimmyCarterpræsenterersigselvsompræsidentkandidatenCarter, 1976;L.1c5) ReferencetilJohnF.Kennedysnomineringstale derciteresdirekte Carter,1976;L.7c9) Referencetil200årsjubilæumc FoundingFathers Carter,1976;L.11c 16) HoveddelCarter,1976;L.18c264) AngrebpåRepublikanerne omhandlendemagtbegrebet magtenskal tilbagetilfolketcarter,1976;l.18c25) Storytellingc Farmersboy :Enheltalmindeligopvækstogenalmindelig Side 33 af 100 Side 34 af 100

19 mandcarter,1976;l.36c56) Firefoldigreferencetilforhenværendedemokratiskepræsidenterog deresegenskabercarter,1976;l.58c71) DemokraterneshistorieogderesmangfoldighedCarter,1976;L.73c173) Itistimefor achange skat,vælgerregistrering,healthcare, diskrimination,håndhævelseaflovencarter,1976:l.175c218) Fredogpatriotisme befolkningenssikkerhedogrettighedercarter, 1976;L.220c264) AfslutningCarter,1976;L.264c310) SammenfatningafUSA'sfremtid,hvisdemokraternevinder 4.3.4Referat IndledningCarter,1976;L.1c16) AUnitedDemocraticParty IindledningenrefereresderdirektetildenlikvideredepræsidentJohnF. Kennedy,vedførstatnævne,athanaccepterernominering in$the$words$ of$john$f.$kennedy,forderefteratkopierekennedysnomineringsaccept fra1960: I$accept$it$with$a$full$and$grateful$heart$[without$reservation$[$ and$with$only$one$obligation$[$the$obligation$to$devote$every$effort$of$body,$ mind$and$spirit$to$lead$our$party$back$to$victory$and$our$nation$back$to$ greatness. $Carter,1976:L.7c9) HoveddelCarter,1976;L.18c264) RepublikanskfiaskoCarter,1976;L.18c34) HerangriberCarterindirekterepublikanerne.Dettegørhanvedatsigeat magtenskaltilbagetilbefolkningen,hvilketunderforståetbetyder,at underdentidligererepublikanskepræsident,havdebefolkningeningen magt.cartersammenlignerbefolkningenmedtropperikrigogsiger,at folketvilrejsesigogståstærktigen. FolketsmandCarter,1976;L.36c56) IdetteafsnitfortsætterCartermedatforklarehvordanrepublikanerne ikkeharbefolkningensinteressersomførsteprioritet,handistancerersig selvfrafinansverden,ogfortællerendnuengang,atmagtenliggerhos befolkningenogikkehosdelobbyistersomhankalder power$brokers.$ Derefterfortællerhanenhistoriefrasinbarndom.Dennehistorieskal giveetindtrykafham,somenalmindeligmand,påniveaumedrestenaf befolkningen. HistorisktilbageblikCarter,1976;L.58c71) HerefterreferererCarterendnuengangtilforhenværendedemokratiske præsidenter.dersættesfokuspåfranklind.roosevelt,harrys.truman, JohnF.KennedyogLyndonB.Johnson.Dertalesomderespersonog politik. MangfoldighedogfortsatsmædekampagneCarter,1976;L.73c173) Carterforsøgerendnuengangatrammedenbredebefolkningogfåalle inddragetidennehistorie,omhvorfordeterdemokraterne ogderved befolkningen derskaltilmagten.hanfortælleratdemokraterneer dannetidenhårdtarbejdendearbejderklasse,sommangeamerikanereser sigselvsomværendeendelaf.ydermereatpartietharbudtdiverse etniskegruppervelkomne,dervedinddragerhanogsådisseogsigeratde harværetenvigtigdelafdemokraterneshistorie. Itistimefor...achangeCarter,1976;L.175c218) Side 35 af 100 Side 36 af 100

20 IdetteafsnitbliverCartermerekonkretomkringsinpolitikmedbudpå, hvadhanmener,vilhjælpelandettilbagepåsporet.derbliverlagtvægt på,atfolketerberettigettilathaveindflydelse hererdetunderforstået, atdetståriskarpkontrasttildennuværende korrupte republikanske regering. I$see$no$reason$why$big[shot$crooks$should$go$free$and$the$poor$ ones$go$to$jail Carter,1976;L.201)referertildenstoreforskelmellem samfundsklasserne,somcartermener,ertilfældet.fralinje127c135 bliverderfokuseretpåarbejdslivet.cartergøropmærksompåathansom engineer,$a$planner,$a$businessman Carter,1976;L.206)vedhvorstor betydningetvelfungerendearbejdsmarkedarbejderklassen)oggenerel aktiveringharforlandetstilstandogprogression. FredogPatriotismeCarter,1976;L.220c264) The$foremost$responsibility$of$any$President,$above$all$else,$is$to$guarentee$ the$security$of$our$nation$ $a$guarentee$of$freedom$from$the$threat$of$ succesful$attack$or$blackmail,$and$the$ability$with$our$allies$to$maintain$ peace.$but$peace$is$not$the$mere$absence$of$war.$peace$is$action$to$stand$out$ international$terrorism.$peace$is$the$unceasing$effort$to$preserve$human$ rights Carter,1976;L.220c225) Carterhenvendersigtilfolketssikkerhedogrettigheder,hvilkethan understregervedatsige: We$will$pray$for$peace$and$we$will$work$for$ peace,$until$we$have$removed$from$all$nations$for$all$time$the$threat$of$ nuclear$destruction Carter,1976;L.227c229) AfslutningCarter,1976;L.264c310) WecanhaveanAmerica Modslutningenaftalenbliverderigensatfokuspåfremtidenogden egentligepolitik.hvorderførblevsagt It$is$time$for bliverdernusagt We$can$have$an$America$that... CartersammenlignerAmerikaspositive fremtidmedetbobdylancitat,somangiveligtskullevære...busy$being$ born,$not$busy$dying Carter,1976;L.269) Appelanalyse &Logos&& Iafsnittet It$is$time$for...$a$change nævnercarterdette: I$believe$that$anyone$ who$is$able$to$work$ought$to$work$ $and$ought$to$have$a$chance$to$work Carter, 1976;L.212c213),hvilkethenvendersigtildenenkelteborger.Dererikke mangedervilværeuenigei,atmanerberettigettilatarbejde,hvismanvelat mærkeharmulighedfordet.dennævntepassageerlogoscpræget,fordideteret accepteretsynspunkt,somallevilsesigenigi.selvomderfindesfålogosc elementericarterstale,såforsøgerhanatskabeenfornemmelseaflogoscappel. Dettegøresved,atdetfremføressomlogiskforenhver,atmedCartersetos,vil detværesundfornuftattilsluttesighansargumenter.dettefremføresselvom detmesteitalenerunderstøttetafpatosogetos.hvismanaccepterercarters etos,såkanmanikkesigesiguenig.defåelementeraflogos,sombenyttesi talenersvaglogos.deterbegrænsethvormegetfaktaderinddragesitalen.der bliveraltsåikkebenyttetnogenlogosunderbyggetmedbelæg,mennærmereen logoscfornemmelse &Etos& IdenførstedelafCartersnomineringstalelinje1c16)benytterhansigbådeaf patos,menogsåetos,altsådeemotionelleappelformer.detgørhanvedat Side 37 af 100 Side 38 af 100

21 refereretiljfkogandrepopulæreskikkelser.dettebevirkerathanfremstår som denretteløsning.enmeningsmålinglavetafcnni2011viser,atjohnf. KennedyJFK)erdenmestpopulærepræsidentgennemtiderneInternetkilde: CNN),hvor85afdeadspurgte,ertilfredsemedJFK sforvaltningaf præsidentembedet,hvilketforklarerhvorforcarternævnernetopham.detteer enanvendelseafkombineretetosogpatos,daudsagnetfårfølelserfremifolk, netopfordijfkblevlikvideret.cartersigerimplicit,somjfkgjordedet,at demokraterneskalledelandetfremtil succes igen,efterrepublikanernehar fejlet,hvilketnævnesidetrefererendeafsnit.hansammenlignerdervedsigselv meddissestorepersonlighederogopbyggerderforsinetos. Carterforsøgerfralinje36c56,atoverbeviseomathanerdenrettetil præsidentpostenvedatophøjesinetos,altsåsintroværdighed,vedat underbyggedenmedpatos.derbenyttesstorytellingidetteafsnit,hvor hovedpunktetihistoriener,athankommerfratrængekår,langtvækfra magtenshøjborg.hanfortæller,athansomdrenglyttedetildemokratiske konventioner,somdenhannuselvstårogtalerved.endnuengangmalerhanet billedesigselvsomfolketsmand,vedatsigeathanaltidharværetdemokrat, menathanaldrigharmødtendemokratiskpræsident.iheleafsnittetforsøger Carteratoverbeviseomsinjordnærhedogdermedertilatstolepå.Hansætter, sigselvsomdiametralmodsætningtilrepublikanerne,somhanmener forhandlerommagtenogtilsidesætterbefolkningensbehov.hanvilsomfolkets mandudentvivlikkevilgøre:hanvilsættebefolkningensbehovforrest. Carterbegrunderyderligeresinegenetosogisærpartiets,dahansbudskaber, athvisdemokraterneharklaretstorekrisertidligere,såkandegøredetigen. Ours$is$the$party$of$the$man$who$was$nominated$by$those$distant$conventions$and$ who$inspired$and$restored$this$nation$in$its$darkest$hours Franklin$D.$Roosevelt.$ Ours$is$the$party$of$a$fighting$Democrat$who$showed$us$that$a$common$man$could$ be$an$uncommon$leader Harry$S.$Truman.$ Ours$is$the$party$of$a$brave$young$President$who$called$the$young$at$heart,$ regardless$of$age,$to$seek$a$"new$frontier"$of$national$greatness John$F.$ Kennedy.$ And$ours$is$also$the$party$of$a$great[hearted$Texan$who$took$office$in$a$tragic$hour$ and$who$went$on$to$do$more$than$any$other$president$in$this$century$to$advance$ the$cause$of$human$rights Lyndon$Johnson. Carter,1976;L.58c71)Hele afsnittetunderstøttercartervedbrugafetosogpatos.carterpromoverersin egenpersonvedatsammenlignepartietmedtidligerepræsidentersomhan sætteroppåenpiedestal.dermedunderforståetsammenlignermedsigselv. DenførsteerFranklinD.RooseveltFDR),somnetopvarenafdepræsidenter, hanlyttedetilisinbarndom.fdrvarpræsidenten,somfikusapårettekøl efter denstoredepression,ogdervedsigesatfdrsomledervardygtig,men ogsåatdemokraternespolitikvirkededengang,hvilketergrundentilatden ogsåvilvirkenu.dennæstepræsidenthaninddragererharrys.trumanhst), somhanbeskrivermedordet fighting,$somassociereresmedstyrkeogvilje. HanfortælleratHSTvarenalmindeligmand,dervistesigatværeen ualmindeligleder.dacarteralleredeharmaletbilledetafsigselvsom'the$ average$american',pådutterhanimplicitogsåsigselvordet fighting vedat benyttedetisammesætning.derefterreferererhanendnuengangtiljfk,som erenafdemestpopulærepræsidenter.tilsidstindlemmeslyndonb.johnson LBJ)idetteafsnit,CarterforklareratLBJgjordemereformenneskerettigheder endnogenandenpræsident,hvilketogsåeretafhovedtemaerneicarters politik.ordvalgetsombeskriverdefirepræsidenter,visertydeligetegnpå patos,fx...)$who$inspired$and$restored$this$nation$in$its$darkest$hours Carter, 1976;L.59c60)omFDR,$ fighting$democrat Carter,1976;L.62)omTruman, Side 39 af 100 Side 40 af 100

22 brave$young$president Carter,1976;L.65)omJFKog great[hearted$texan $ Carter,1976;L.69)omJohnson. Iafsnittet Mangfoldighedogfortsatsmædekampagne L.73c173)virker Carter,somenvelfunderetmand,idethansigeratdemokraterneikkealtidhar væretperfekte,menatdedogharståetindeforderesfejlogførtenbæredygtig politik,somharløstmangekriser.dervedsigesdetogsåathanvilkunneløse denmoralskekrise Watergateogdenøkonomiskekrise Børskrise/Oliekrise, somherskerpådetgivendetidspunkt.icitatet Our$country$has$lived$through$a$ time$of$torment.$it$is$now$a$time$for$healing.$we$want$to$have$faith$again.$we$want$ to$be$proud$again.$we$just$want$the$truth$again. $Carter,1976;L.110c112) brugercarterstoreord,somatgenfindetroen,stolthedenogsandheden sandhederendnuenhenvisningtilwatergatecskandalen.hanpointererigen,at deterfolketsomskalhavemagten,vedatsigeatdeterfolketderskalstyre regeringenogikkedenandenvejrundt.altdettelederfremtil,atdeter indiskutabelt,atdererbrugforendemokratiskpræsident.deteralmindelig sundfornuftogklartforenhverihansargumentation.hanbrugerordet they ofteidetteafsnit,hvilkethenvisertilrepublikanerne.hanfremmedgørdemog derespolitik.hanfortsættermedatmaledettebilledeafrepublikanerneog fortælleromhvordanhanharoplevetdettepåegenkropsomguvernørunder denrepublikanskeregering.dettevilhanændre,nårhanbliverpræsident. TilsluthenvenderCartersigtilindividetsforholdtilBobDylanstroværdighed ogstatussomfolkeeje,vedatrefereretilensangafbobdylan We$have$an$ America$that,$in$Bob$Dylan s$phrase,$is$busy$being$born,$not$busy$dying. $Carter, 1976;L.268c269)LigesomtidligerelånerCarterandrestroværdighedtilat underbyggesinegenetos.referencentilbobdylanermedfuldtoverlæg,dabob Dylanpådaværendetidspunktvarpersonificeringenogproduktetafde muligheder,somusakantilbyde &Patos& IindledningenaftalenbenytterCartersigafpatosappelvedattaleom fællesskabsfølelseogroipartiet.ordene body,$mind$and$spirit Carter1976;L. 8)brugestilatudtrykkeathanervelbalanceretogklartilopgaven. Fralinje25c34benytterCarterenmegetstærkpatos,dahaninddrageremner somkrigogskandaler,hvilketermedtilatvækkefølelserhosmodtageren.ved atsigedette,fårhandemokraternetilatfremståsombefolkningenspartiog republikanernesomlobbyister/bureaukrater.isæremnetskandaler,må betegnessometdirekteangrebpårepublikanernecmedhenvisningtil Watergatecskandalen.Derlæggesvægtpå,atamerikaneregenereltsersoldater somheltederforsvarerlandet.hanskaberenfølelseafatbefolkningenligesom soldaterneerhelte.iafsnittetbenytterhanstærkeordsominspirationoghåb. Carterindledersineholdningermedfemsætningerfralinje175c192med ordene: It$is$time....$Disseordfungerersometos.Derafvigesikkefrabrugenaf patos.medfølelsesladedesætninger,somtalertildehumanebehoviethvert menneske:...)it$is$a$disgrace$to$the$human$race...) Carter,1976;L.175c 176),...)what$it$is$to$suffer$from$discrimination Carter,1976;L.187)ogisær We$cannot$educate$children,$we$cannot$create$harmony$among$our$people,$we$ cannot$preserve$basic$human$freedom$unless$we$have$an$orderly$society Carter, 1976;L.190c192)Mankansådiskutereomdetderbliversagt,ersandfærdigt, menargumentetblivergjorttroværdigtvedhjælpaffølelsesbetonetappel. Netopdetfaktumatfolketogfællesskabeterifokusunderstøtterpatos,dader Side 41 af 100 Side 42 af 100

23 snakkespåetoverfladiskpersonligtplan.uddannelse,harmoniogmenneskelig frihedernoget,sommannormaltviltageforgivet.detteøgerstyrkenipatosc appellen,daderbliverlagtvægtpå,atdeteruladsiggørligtunderden republikanskeregering.dademokraternefremstårsomfolketsparti,erderigen taleomenpatoscappel,dalangtdeflestevilidentificeresigmed the$poor$ ones Carter,1976;L.201)fremfor big[shot$crooks Carter,1976;L.201) Afsnittetderberørerdefølelsesvækkendeemner:Fredogpatriotismepålinje 220c264indledesblandtandetmedatsige: America's$birth$opened$a$new$ chapter$in$mankind's$history Carter,1976;L.231).Deterutvivlsomt,athan sætterlandetsstatusoppåenpiedestalogtalerdirektetilfædrelandsfølelsen. Detteunderstøttesafdethistorisketilbageblik,somhanogsågiverudtrykfor tidligereitalen:$...to$all$people$i$say$that$after$two$hundred$years$america$still$ remains$confident$and$youthful$in$its$commitment$to$freedom$and$equality,$and$we$ always$will$be. Carter,1976;L.259c261).HanfremhæverUSAerenenestående pioner enfødtsværvægter,somaltidvilstræbeefteratværepåtoppen. Derbenyttesordet pray,hvilketgiversætningenetreligiøstudtryk,som styrkervigtighedenafhvadfredvilsige. Threat blivernævntigenpåenmåde, somfårmodtagerentilatfølesigsikker,daderblivergivetudtrykfor,at regeringenviludslettedenfrygt,somdereventueltmåttefindesifolket. Ligesomtidligereliggerdetmellemlinjerne,atfrederenmenneskeret.Derfor henvenderdetteafsnitsigogsåtilfølelsernehosdenenkelte.vedatrefereretil 200cårsjubilæet,byggerhanviderepådenpatoscappel,somhanharskabt tidligere,nårhannutaleromstolthedenafatværeamerikaner. Afslutningsvisbrugesdetkonkluderende We$can$have$an$America... Carter, 1976;L.271c292)somvirkeroprivende,motiverendeogprædikende,hvilketer enpatoscappeltilindividetsfædrelandsfølelseogdemokratiskestolthed.i we$ CAN$have liggerdetimplicit,atdetkunermuligtatfåetsådantamerika,hvis Carterblivervalgtsompræsident.Derbliverdannetentryghedsrammefor fremtidenmedsætningersomforeksempel: I$have$never$had$more$faith$in$ America$than$I$do$today Carter,1976;L.267c268),efterfulgtaf We$can$have$an$ America$that$provides$excellence$in$education$to$my$child$and$your$child$and$every$ child Carter,1976;L.273c274).DennerammeknyttersigtildetUSA,som Carterønskeratskabe &Delkonklusion&af&appelanalyse& IJimmyCartersnomineringstalebenyttesderklartenovervejendedelafde emotionelleappelformerpatosogetos.talenerbyggetopsåledesatcarteride første2/3aftalenopbyggersinegenetos,isærvedattrækkepå referencepersoner,såsomtidligeredemokratiskepræsidenter.haninddrageret citatafjfk,hvilketharenstoreffektpåmodtagerensopfattelseafcarter.han forsøgeratimplementerealledissereferencepersonersetostilegenvindingog sammenlignerdissemedhansegenperson,dahanerdemokraternes præsidentkandidat.hanunderstregerallesinepunkteritalenmedpatoscappel. Detathanforsøgeratgivemodtagerenetindtrykaf,erathanerfolketsmandog dervedvilværedenbedstekandidat,bliverbeskrevetmedstorytellingogen kraftigpatos.ieksempletianalysen,hvorcarterbeskriverfolketsomsoldateri krig,gøresdissetil helte,hvilketendnuengangskaberpatos.allesituationer bliverbeskrevetmedord,somindeholderelementerafpatos fxbeskriverhan krigensom tragic ogordet pray benyttestilatgiveenreligiøsvinkel.ord somdisseerstærktfølelsesladedeogunderstreger,atcarterønskerattaletil modtagerensfølelserogikkedennessundefornuft.logosbenyttesfågangei talen.derkommerdoglogostiludtryk,dacartertaleromfolksrettilarbejde, Side 43 af 100 Side 44 af 100

24 hvisdisseeristandtildet.deterlogisk,atmanskalhavedennerettighedog ikkeståudenforsystemet Argumentationsanalyse Argument1 DetførsteargumentCarterfremstillerisintale,findespålinje12c14.Herer hanspåstand: Nineteen$seventy[six$will$not$be$a$year$of$politics$as$usual Carter, 1976;L.18).Belæggetfordeter: It$can$be$a$year$of$inspiration$and$ hope... Carter,1976;L.18c19).Hjemmelenmåhervære,atdetunderden nuværenderepublikanskeregeringerenselvfølgelighed,athåboginspiration erfraværende.herefterfremførercarterendnuetbelægforpåstanden,som lyder: and$it$will$be$a$year$of$concern,$of$quiet$and$sober$reassessment$of$our$ nation's$character$and$purpose Carter,1976;L.19c20).Hermåhjemmelen være,atdennuværenderepublikanskeregeringikkeharbekymretsigom landetsvelvære.carterharbyggetdetteargumentopsomenargumentrække. Detvilsige,athanunderbyggersinpåstandmedtoforskelligebelæg,somhar hversinhjemmeltildenenkeltståendepåstand.isitargumentbenyttercarter tostyrkemarkører.isinpåstandogisitandetbelægbrugerhanordet will, hvilketforstærkerpåstanden,dahangiverudtrykforatdeterindiskutabelti beggetilfælde.idetførstebelægbrugerhanordet can,hvorforhanfralægger sigansvaretfor,atdetikkenødvendigviskommertilforholdesigsådan.fælles fordetohjemlerer,atdeerimplicite. Tilsidstbenytterhangendrivelse,vedimplicitatsige,atderfindesnogle ekspertersomikkeerenigeihanspolitik: It$has$already$been$a$year$when$voters$ have$confounded$the$experts Carter,1976;L.20c21).Samtidigsigerhanat befolkningenstillerspørgsmålstegnveddisseeksperter,ergohardisse eksperterikkeret,da befolkningen$ved$bedst.$ Argument2 Påstandener: There$is$a$new$mood$in$America Carter,1976;L.25),hvilkethan uddybermed:$ Our$people$are$searching$for$new$voice$and$new$ideas$and$new$ leaders Carter,1976;L.26c27),hvilketreeltset,ersammepåstandformuleret påenmerekonkretmåde.belæggeterher: We$have$been$shaken$by$a$tragic$war$ abroad$and$by$scandals$and$broken$promises$at$home $Carter,1976;L.25c26) Hjemlenerendnuengangimplicit.Denkunnevære,atnårlandeterpåsit lavesteerderbehovforpolitiskluftforandring.idetteargumentbenyttercarter ingenafdefrieelementer,dahanikkeharbehovforatunderbygge,hvilketfår hamtilatfremståsikkerisinsag. Argument3 Påstandentildettredjeargumentlyder: In$times$of$need,$the$Democrats$were$ there Carter,1976;L.91c92)Detbelæghanunderbyggersinpåstandmed, findesførhanudlæggerpåstanden.belæggetersamletaffirereferencerfralinje 58c71.Herhenviserhantilfirestærkedemokratiskepræsidenter,sompåhver sinvis,harløftetlandet,dalandethavdemestbrugfordet.hjemlenerimplicit ogmåvære,athvisdissefirepræsidenterharkunnetløftelandetmeden demokratiskpolitik,såkancarterogsågøredetdennegang. Hanbenyttergendrivelseiformatetnytargument.Gendrivelsenudelukkerevt. kritik,dahangøropmærksompåatpolitikkenikkeerperfekt,menatdentrods altskaberresultater.påstandentildetunderbyggendeargumenter: Our$party$ has$not$been$perfect Carter,1976;L.86)Hererbelægget: We$have$made$ mistakes,$and$we$have$paid$for$them $Carter,1976;L.86c87) But$ours$is$a$ tradition$of$leadership$and$compassion$and$progress.$our$leaders$have$fought$for$ every$piece$of$progressive$legislation,$from$rfd$and$rea$to$social$security$and$ civil$rights Carter,1976;L.87c91).Hvilketfungerersomendnuetbelægfor Side 45 af 100 Side 46 af 100

25 denoverordnedepåstand.derblivergjortopmærksompå,atdeteren progressivpolitik.dettebelægharsammehjemmelsomdetførstebelæg,altså hvisdetharkunnetladesiggøreforendemokratiskpræsidentatsamlelandet førhen,kandetogsåladesiggørenu. Argument4 Carterstillerfempåstandeop,somfungerersomensamletpåstandP).Dette stårpålinje110c112: Our$country$has$lived$through$a$time$of$torment$P1).It$is$ now$a$time$for$healing$p2).we$want$to$have$faith$againp3).we$want$to$be$ proud$again$p4).we$just$want$the$truth$again$p5).densamledepåstand,skal forståssom,atdeterpåtideatlandetrejsersigogbliverforenetigen.herefter svarercarterdirektemedfembelægb),efterfulgtatfemyderligerebelæg.ved enopdelingkanmanhæftetobelægtilhverenkeltståendepåstand.denførste samlingbelæglydersåledesfralinje94c101: But$in$recent$years$our$nation$has$ seen$a$failure$of$leadershipb1a).we$have$been$hurt,$and$we$have$been$ disillusionedb2a).we$have$seen$a$wall$go$up$that$separates$us$from$our$own$ governmentb3a).we$have$lost$some$precious$things$that$historically$have$bound$ our$people$and$our$government$togetherb4a).we$feel$that$moral$decay$has$ weakened$our$country,$that$it$is$crippled$by$a$lack$of$goals$and$values,$and$that$ our$public$officials$have$lost$faith$in$usb5a).hverafpåstandenekanknyttestil belæggenekronologisk,hvilketogsåertilfældetidenandensamlingfralinje 103c107,somerfølgende; We$have$been$a$nation$adrift$too$long$B1$b).$We$have$ been$without$leadership$too$longb2b).we$have$had$divided$and$deadlocked$ government$too$long$b3b).we$have$been$governed$by$veto$too$longb4b).we$ have$suffered$enough$at$the$hands$of$a$tired$and$worn[out$administration$without$ new$ideas,$without$youth$or$vitality,$without$vision$and$without$the$confidence$of$ the$american$people$b5b) Fællesforalletibelæg,eratCarterlangerudefter densiddenderegering,ogmestafaltdefejltagelserdeharbegået.dette underbyggerhanspåstandom,atdeterpåtideatderskalskenogetnyt. Enfælleshjemmelforheledetsamledeargumentkanlyde:Hvisnogenharfejlet skaldeståtilansvarforsituationen,ogforatretteoppåfejlenemåmanændre enfaktoridettetilfældehvemdererpræsident). Detoverordnedeargument Enpolitisktalevilsomudgangspunktaltidværeargumenterende,såderfor blivermannødttilatseheletalensometstort,samletargument. Deførnævntefireargumenterfungererallesammensombelægforden overordnedepåstand,somgårudpåatoverbevisebefolkningenomat: We$need$ a$democratic$president$and$a$congress$to$work$in$harmony$for$a$change,$with$ mutual$respect$for$a$change Carter,1976;L.119c120).Heletalenerbyggetop afeksemplerpå,hvadrepublikanernehargjortforkert,oghvaddemokraternei sintidhargjortrigtigt.derfindesitalenyderligereeksemplerpåmodstridende belæg,iforholdtilrepublikanerneogdemokraternessynspunkter,mendadette villebliveforbredtatkoncentreresigom,erdennemetodeblevetvalgt. Udenatgiveyderligeredirekteeksemplerudoverdemdereromtaltidefire førnævnteargumenter,kanmansigeatdenaltoverskyggendepåstandlyder: Vi$ har$behov$for$en$demokratisk$præsident. Belæggenefordetlyderiargument1 og2iretningaf: Republikanerne$er$ikke$folkets$regering,$ de$er$ikke$til$at$stole$ på,og de$er$ikke$ledere,$som$vi$normalt$har$været$vant$til. Derimodinddrages deridettredjeargumentreferencertiltidligeretidersdemokratiske præsidenter,somkommertilatfremståsompersonificeringerneafpolitisk succes,hvilketligeledesfungerersomgrundlagfordenoverordnedepåstand. Detfjerdeargumentgiverudtrykfor,atdemokraterneskalgenvindemagten, hvilketdergivestibelægfor.denoverordnedehjemmeler,atietdemokrati Side 47 af 100 Side 48 af 100

26 skalmagtindehavernerepræsenterebefolkningenogdervedvaretagefolkets interesse &Delkonklusion&af&argumentationsanalyse& Detførsteargumenterbyggetopsomenargumentrækkemedenpåstand,to belægogtoenslydendehjemmeler.derbliverbenyttettostyrkemarkører:en derforstærkerpåstanden,ogenderfralæggersigansvaretforbelægget.udfra begrebsdefinitionenerstyrkemarkøren,derhenvisertilpåstanden, medvirkendetilatgøreargumentetsagligt,mensstyrkemarkørentilbelægget svækkerargumentetssaglighed.brugenafgendrivelsetolkesligeledessom værendeklartusagligt,hvorfordetførsteargumentvilfremståsomværende usagligt. Idetandetargumenterdertaleomenpåstand,etbelægogenhjemmel.Deter ikkenødvendigvissagligt,mendeterudfraargumentationsanalysenhellerikke usagligt.deteruladsiggørligt,atdefinereudfraargumentationsanalysenalene, hvorfordetteargumentvilblivenævntsenereidensamledeanalysekonklusion. Idettredjeargumenterdertaleomsammeopbygning,somideforgående argumenter.derinddragesendnuenganggendrivelse,hvilketperdefinition ansessomværendeusagligt.meddensenereinddragelseafappelformernes effektpåargumentation,vildenendeligegradafsaglighedellerusaglighed konkluderesmerekonkret. Detfjerdeargumentbenytteringenfrieelementer,ogskalderforsesienstørre kontekst,hvorfordetligesomdeovenfornævnteargumentervilblivetydeligere oggrundigerebelystisamspilmeddeandreanalyseredskaber Delkonklusion Foratfådefinerethvorvidttalenfremstårsagligellerusagligmåman kombinerebrugenafappelformeriargumentationensamtidigmed,attalens kontekstspillerenstorogbærenderolle.dadetperdefinitionerblevet vedtaget,afbrugenaflogosappelvilfremståsomværendesaglig,kanmanfra startafudelukke,attalenerbyggetpåetsagligtfundament.derinddrageskun direktelogiksdadertalesomarbejdsmarkedet.somnævntidelkonklusionentil appelformersiddermanalligevelmedopfattelsenaf,atdeterdenlogiske udvikling:jimmycarterskalhaveensstemmeogdermedbliveamerikansk præsident.etosogpatosappelformerneunderbyggerargumenterne,fordidet fårcartertilatfremståtroværdig,jordnærogpåbølgelængdemedfolket, hvilketfrastartaføgereffektenafensmodtagelseafdetsagte.samtidigblandes patosind,dadetderbliverrefererettil,vækkerenvredeogenusikkerhed omkringdensiddenderepublikanskeregering,elleromkringrepublikanernei detheletaget.sammenspilletmellemdissetoappelformeriargumentationen kommerderfortilatvirkesomensamletlogoscappel. Tagermantalenskontekstibetragtning,giverdetetsvarpå,hvorforbrugenaf direktelogos,altsådirektefaktam.m.,erblevetskruetned.folketharbefundet sigietmoralskdilemma,ogerblevetitvivlommanoverhovedetkanstolepå politikernegenerelt.cartertagerpartietshistorieop,oggiverudtrykfor,athan eretproduktderaf.manhar,historienigennem,altidkunnetstolepå demokraterneogderesresultater.enrepublikanskregeringsomudspionerer denrivaliserendefløj,kommerderfortilatfremståyderstutroværdig,ogikke mindstbundkorrupt.detteberøresidetførsteargument,hvoridetindirekte siges,atrepublikanerneerskyldi,atdetbliveretårmedbekymringeroget forsøgpåatgenetableredeamerikanskeværdier.netopdisseerstærke følelsesmæssigeappeller.detsammeherskeridetandetogfjerdeargument, Side 49 af 100 Side 50 af 100

27 Side 51 af 100 hvorderogsåbenyttesord,somhenvendersigtilfølelsernehosindividet. SkandalerpåhjemmefrontenogentragiskkrigiVietnam,nævnesidetandet argument,hvorderidetfjerdeargumentnævnes,atlandetbl.a.harværetuden lederskabimangeår,atregeringenharbevægetsigvækfrafolket,ogat regeringenmereellermindreergåetitomgang. Idettredjeargumentbenyttesfiretidligeresiddendedemokratiske præsidenterspolitiskeresultatertilatophøjejimmycartersstatus,dahan 'selvfølgelig'vilgåideresfodspor.dergøresligeledesopmærksompå,at demokraterneikkeharværetfejlfri,menidetmindstehardealtidsatværdier, moralogfolketihøjsædet.vedatlæggevægtpådenegativesiderafden republikanskeregering,samtidigmeddennemoralskeusikkerhedalleredehar floreretisamfundet,harbehovetfordirektefakta,ikkeværetennødvendighed. Mankanderforargumenterefor,attalenerusaglig,daderigennemtalen overordnetsetkunfokuserespåatdyngerepublikanernesetostilmedkritik, samtidigmedatdemokraternesetosophøjesvedatrefereretiltidligeretiders storhed. 4.4BarackObama Samfundssituation I2007ulmedeenstigendeutilfredshedmedBushcregeringenidenamerikanske befolkning.denneutilfredshedblevstyrketi2008,hvorlandetsøkonomi kollapsede.denøkonomiskenedturvarbaseretpåvestensoverforbrug,og resulteredeiekstremevilkårforstoredeleafdenamerikanskebefolkning,som mistedebådehusogarbejde.dendaværendepræsidentgeorgew.bushblev underkrisenbeskyldtfor,athaveførtpolitikdermedførtedennekriseog Side 52 af 100 dermedlandetsøkonomiskesituation.beskyldningenvarbaseretpåde skattelettelser,somhanhavdegivetdevelståendeamerikanere,samtdetstore budgethanhavdeanvendtpåkrigogterrorbekæmpelse.republikanerneblevi 2008ansetsometpartiderhavdefejlet,dadethavdebragtlandetidenværste økonomiskekriseimangeårtier.denamerikanskebefolkninghavdeetkonkret behovforennymotiverendeleder,derkunneføreusaudafkrisenogfålandet pårettekursigen.obamaskarismasompræsidentkandidat,derudstrålede motivationogkampgejst,fikbefolkningentilatselysereogmerehåbefuldtpå fremtiden Kommunikationsmodel AfsenderaftalenerBarackObama,somvarpræsidentkandidattilvalget2008. Talensmeddelelseer,atObamatakkerforsejrenoverHillaryClintoni primærvalgetoggøropmærksompå,atpartietstårstærkereendnogensinde: Kontekst: Sejri primærvalget Kanal: 1)Fysisk tilstedeværelse 2)Diversemedier Kode: Engelskc amerikanskog politisk Modtager: 1)Tilstedeværende 2)Omverden Afsender: Obama Meddelelse: Opbakning Tilslutning

28 Our$party$and$our$country$are$better$off$because$of$her,$and$I$am$a$better$ candidate$for$having$had$the$honor$to$compete$with$hillary$rodham$clinton Obama,2008:l.41c43).Obamagørbrugafmetaforeroglivagtiggørpådenne mådesitsprogvedeksempelvisatsige: widened$the$gap$between$wall$street$ and$main$street,$and$left$our$children$with$a$mountain$of$debt Obama,2008:l. 74c75).Obamasdirektemodtagereerdefremmødtetiltalen.Denindirekte modtagererbefolkningenogrestenafomverden,derhørermeddelelsen gennemmedierne.nytteaspektetformodtagererblandtandetnårobamasiger: Maybe$if$he$went$to$Pennsylvania$and$met$the$man$who$lost$his$job$but$can t$even$ afford$to$drive$around$to$look$for$a$new$one$ $Obama,2008:l.145c146).Her henvenderobamasigdirektetildemangearbejdsløse.kontekstener,atobama afholderentale,sombekræfter,athanharvundetdetindledendedemokratiske primærvalg: Tonight,$I$can$stand$before$you$and$say$that$I$will$be$the$democratic$ nominee$for$president$of$the$united$states Obama,2008:l.11c13).Kanalener denfysisketilstedeværelsevedtalen,somtransmitteresvidereiblandtandet radio,tvoginternet.sprogetderanvendesertilgængeligt.obamabrugerdet poetiskeaspektvedatbrugebilledsprog,hvilketvilblivenærmereuddybeti denfølgendeanalyse.obamagentagerfleregange we,$ us og our,hvilket skaberenfællesskabsfølelse Minioversigt IndledningObama,2008:l.1Z51) RejsenmodpræsidentkandidaturetObama,2008:l.1c13) ObamatakkersitbaglandObama,2008:l.14c51) HoveddelObama,2008:l.52Z178) StyrkelseafsammenholdamerikanereimellemObama,2008:l.52 60) RespekttilJohnMcCainObama,2008:l.61c70) RepublikanskpolitikførerikketilforandringObama,2008:l.71c96) ForandringerObama,2008:l.97c110) JohnMcCainsignorancetilforandringObama,2008:l.111c145) DendemokratiskekampagnesamtObamaspolitiskeresultaterObama, 2008:l.146c178) Afslutningl.179Z193) AmerikasfremtidogopfordringtilfolketomatståsammenObama, 2008:l.179c193) 4.4.4Referat Indledning RejsenmodpræsidentkandidaturetObama,2008:l.1Z13) BarackObamaindledersintalemedenbeskrivelseafsinvejtil kandidaturet,ogathannuserfremtilatkæmpefordemokraternesom præsidentkandidat. ObamatakkersitbaglandObama,2008:l.14Z51) Obamatakkerpersonerne,derharhjulpethamtilkandidatposten.Obama roseroggengiverhillaryclintonserfaringer,samthvorledesobamaselv erenbedrekandidattakketværehende. Hoveddel EtinspirerendefolkeslagObama,2008:l.52Z60) Side 53 af 100 Side 54 af 100

29 HerfastslårObama,atdetteprimærvalgharopnåetvalgdeltagelsesrekord, ogatnationeninspirererham.herefteropfordrerobamatilennypolitisk kursforusa. RespekttilJohnMcCainObama,2008:l.61Z70) ObamapåpegersinrespektoganerkendelseafmodkandidatenJohn McCain,somhartjentUSAgennemsithvervimilitæret.Obamapointerer, atderesforskelleerpolitiskeogikkepersonlige. RepublikanskpolitikførerikketilforandringObama,2008:l.71Z 96) Obamakritisererrepublikanernespolitikogtydeliggør,atderespolitik intetvilforandrefordenamerikanskebefolkning.detteunderbyggesmed, atmccainudelukkendeforeslårdensammeøkonomiskeogmilitæriske politik,somgeorgew.bushharførtgennemdesenesteotteår. ForandringerObama,2008:l.97Z110) Obamauddyberhansfortolkningafordetforandringiforholdtiludenrigsc,militæriskogøkonomiskpolitik,samtiforholdtildengenerelle amerikanskediplomatik. JohnMcCainsignorancetilforandringObama,2008:l.111Z145) Obamapointerer,atMcCainikkevedhvadforandringervedatbruge eksemplerfraarbejdsmarkedet,sundhedscoguddannelsesvæsenet. DendemokratiskekampagnesamtObamasopnåelseipolitik Obama,2008:l.146Z178) Obamaredegørfor,hvadbefolkningenvilogikkevilhøre,oghvaddeter, somdefortjenerathøre.følgeligtsnakkerhanomsineresultaterog erfaringergennemsinemangeåripolitik. AfslutningObama,2008:l.179Z193) ThisisourtimeObama,2008:l.179Z193) ItalensafslutningfortællerObama,atdetteeramerikanernestid.Deter tidtilatståsammenogarbejdefornationensfremtid Appelanalyse &Logos& Logosappellerertilenrationelstillingstagenhosmodtageren,hvilketderikke erbeviserellereksemplerpåiobamastale.dennemanglendelogoscappel bevirker,attalenikkevirkerkedsommelig.obamaanvenderdogingenfakta ellerbevisførelse,hvilketfårtalentilatforekommemindresaglig. & &Etos& ObamahenvisertilsenatorHillaryClinton,somhanroserogtakkerforden videnhunhargivetham: Senator$Hillary$Clinton$has$made$history$in$this$ campaign$not$just$because$she s$a$woman$who$has$done$what$no$woman$has$done$ before,$but$because$she s$a$leader$who$inspires$millions$of$americans$with$her$ strength,$her$courage,$and$her$commitment$to$the$cause$that$brought$us$here$ tonight. $Obama,2008:l.25c29).Vedatfokuserepåkompetencerfremforkøn virkerobamaydmygogbeskeden.obamasetosophøjesindirekteved,athan harvundetprimærvalgetmodenligeværdigmodstander. IdetfølgendecitatbenytterObamasigafetoscappel,dahanrespektfuldt beskriverjohnmccain,samtfremhæver,atjohnmccainmuligvisbenægter Obamashidtidigeresultater: In$just$a$few$short$months,$the$Republican$Party$ will$arrive$in$st.$paul$with$a$very$different$agenda.$they$will$come$here$to$ nominate$john$mccain,$a$man$who$has$served$this$country$heroically.$i$honor$that$ Side 55 af 100 Side 56 af 100

30 service,$and$i$respect$his$many$accomplishments,$even$if$he$chooses$to$deny$mine.$ My$differences$with$him$are$not$personal;they$are$with$the$policies$he$has$ proposed$in$this$campaign. Obama,2008:l.61c65).Obamaophøjersitetosog tilskriversigselvegenskaber,såsomdetatværerespektfuldogdetatværei standtilatlyttetilandresmeninger. Obamaforstærkersintroværdighedvedatfremståsomenfairpolitiker,som førerenretsindigvalgkampagne,hvorimodrepublikanerneinddrager uretfærdigevalgtricks,hvilketbeskrivespådennemåde: What$you$won t$hear$ from$this$campaign$or$this$party$is$the$kind$of$politics$that$uses$religion$as$a$ wedge,$and$patriotism$as$a$bludgeon$ $that$sees$our$opponents$not$as$competitors$ to$challenge,$but$enemies$to$demonize. $Obama,2008:l.141c144). Derskabesendnuenetoscappel,hvorObamafremhæversigselvsometerfarent ogvelbalanceretmenneske: I ve$sat$across$the$table$from$law$enforcement$and$ civil$rights$advocates$to$reform$a$criminal$justice$system$that$sent$thirteen$ innocent$people$to$death$row.$and$i ve$worked$with$friends$in$the$other$party$to$ provide$more$children$with$health$insurance$and$more$working$families$with$a$tax$ break$ Obama,2008:l.151c154). Obamareferererogsåtiltidligeresuccesfuldepræsidenter,somstadigvækhar enstorbetydningforbefolkningen: We$must$once$again$have$the$courage$and$ conviction$to$lead$the$free$world.$that$is$the$legacy$of$roosevelt,$and$truman,$and$ Kennedy.$That's$what$the$American$people$want.$That's$what$change$is. Obama, 2008:l.100c102).Detteskaberenkraftigetoscappel,dahanhernævnernogle betydningsfuldeamerikanskeforbilleder.obamaligestillersigselvmeddisse præsidenteroggøropmærksompå,athanvilførederespolitiskearvvidereved atgenetableredemokratiskedyderogtraditioneridetamerikanskesamfund &Patos& Obamaindledersintalemedfølgende: And$because$of$what$you$said$ $because$ you$decided$that$change$must$come$to$washington;$because$you$believed$that$this$ year$must$be$different$than$all$the$rest;$because$you$chose$to$listen$not$to$your$ doubts$or$your$fears$but$to$your$greatest$hopes$and$highest$aspirations,$tonight$we$ mark$the$end$of$one$historic$journey$with$the$beginning$of$another$ $a$journey$ that$will$bring$a$new$and$better$day$to$america. Obama,2008:l.6c11).Her opfordrerobamavedbrugafpatoscappeltilophidselseogbegejstring,dahan bringerenfølelseafstolthed,trooghåbfremidenamerikanskebefolkning. There$are$young$people,$and$African[Americans,$and$Latinos,$and$woman$of$all$ ages$who$have$voted$in$numbers$that$have$broken$records$and$inspired$a$nation. Obama,2008:l.49c51).IdettecitattakkerObamabefolkningenfordenstore valgdeltagelse,hvilkethentydertilalledestemmerhanharfået.hanhenvender sigtildenamerikanskebefolkningvedbrugafglædeogtaknemmelighed, hvilketerpatoscappel. NationalfølelsentræderikraftdaObamasolidarisksiger: We$cannot$afford$to$ keep$doing$what$we ve$been$doing.$we$owe$our$children$a$better$future.$we$owe$ our$country$a$better$future.$and$for$all$those$who$dream$of$that$future$tonight,$i$ say$ $let$us$begin$the$work$together. Obama,2008:l.56c59).Obamaappellerer fortsattilophidselseogkampgejst,ogsamtidigskaberhanetfællesskabbaseret pådenamerikanskenationalfølelse.obamakonstaterer,atrepublikanernes politikikkeervejenfrem,menathanvilkæmpeborgernessagogdermedrette oppådenamerikansketilstand.deterenstærkpatoscappelderbenyttes,som Side 57 af 100 Side 58 af 100

31 styrkermodtagerensforhåbningomennystart.obamaskaberenspontan stemningfortilhørerne,hvilketfrembringerenovervældendefølelseaf solidaritetogfædrelandskærlighed. It s$not$change$when$he$offers$four$more$years$of$bush$economic$policies$that$ have$failed$to$create$well[paying$jobs,$or$insure$our$workers,$or$help$americans$ afford$the$skyrocketing$cost$of$college$[$policies$that$have$lowered$the$real$incomes$ of$that$average$american$family,$widened$the$gab$between$wall$street$and$main$ Street,$and$left$our$children$with$a$mountain$of$deb. Obama,2008:l.71c75). Obamaindledersætningenmedatomtalesinpolitiskemodstanderoghans politiknegativt.hanunderbyggercitatetmedenfrygtforfremtidenmed republikanernevedmagten.hangørdetindlysendeformodtageren,atdetvil skadeusamedenfortsættelseafdenrepublikanskepolitik,ogdermeder Obamadenenesteløsningudafkrisen,dahan,ligesombefolkningen,også kræverforandring.atterherappellererobamatildenamerikanskebefolknings trangtilforandringogstyrkerdennefølelse. Obamagentagerheletalenigennem,atUSAikkekanoverlevefireårmeremed republikanskpolitik.eksempelvisvedbrugafdennebeskrivelse: Maybe$if$he$went$to$Iowa$and$met$the$student$who$works$the$night$shift$after$a$ full$day$of$class$and$still$can t$pay$the$medical$bills$for$a$sister$who s$ill,$he d$ understand$that$she$can t$afford$four$more$years$of$a$health$care$plan$that$only$ takes$care$of$the$healthy$and$wealthy. Obama,2008:l.116c119).Obama understreger,atjohnmccainingenforståelseharforlandetsogbefolkningens situation,samtfremstillerhamubegavetoginkompetenttiljobbetsom Amerikasnæstepræsident.DerimodfremstillerObamasigselvsomhavende storforståelseforbefolkningenssituation,ogathanvilkæmpedereskampfra DetHvideHus.Obamaappellerermodtagerensmedfølelsevedatbeskrivede uretfærdigtbehandledesamfundslag. Fralinje164til177italenbenytterObamasigaffirereferencertilhistorien, sompåhversinmådeharhaftbetydningforlandetsfremdrift....$and$for$all$those$who$gave$the$fields$of$gettysburg$and$antietam$their$last$full$ measure$of$devotion$to$save$that$same$union. Obama,2008:l.165c167).Citatet appellerertilnationalfølelsenogstolthedenidetamerikanskefolk.slagetved Gettysburgomhandlerdenamerikanskeborgerkrig,somvaretopgørmod slaveri,hvilketisidsteendeudmundedeidannelsenafdetpolitiskesystemi USA.DernæstfølgerenreferencetilFranklinD.Roosevelt,somObamaudtrykte således: So$it$was$for$the$Greatest$Generation$that$conquered$fear$itself$ Obama,2008:l.168).Rooseveltscitatlødsomfølgende: The$only$thing$we$ have$to$fear$is$fear$itself Internetkilde:TheAmericanPresidencyProject). HermedsammenlignerObamadennuværendekrisetiltidligeretiderog beskriver,hvorledesnationendengangrejstesigogkomstyrketudafdet.han omtalerrepublikanernespolitiki20'ernemeddennegativtladedestyreform tyranny Obama,2008:l.169),hvorfordetimplicitkommertilatfremståsom værenderepublikanernesarbejde,dererskyldi,atusaernåetdertil,hvordet variår2008. Dentredjereferencehenvendersigtilborgerrettighederne,hvilketligeledeser enpatoscappel: So$it$was$for$the$workers$who$stood$out$on$the$picket$lines;$the$ women$who$shattered$glass$ceilings$the$children$who$braved$a$selma$bridge$for$ freedom's$cause Obama,2008;l.171c173).Herrefererestildenprotesterende arbejderklasse,hvilketblandtandetvarkvinder,somikkevilleladesig undertrykke,ogbørnsomønskedefrihedtilde,pådaværendetidspunkt, racediskrimineredeafroamerikanere. Side 59 af 100 Side 60 af 100

32 AfslutningsvisgørObamaopmærksompå,atlandetføritidenharværetistand tilatrejsesig,ogatdetderforeroptildemokraterneatvideregiveverdenigod standtildennæstegeneration: So$it$has$been$for$every$generation$that$faced$ downthe$greatest$challenges$and$the$most$improbable$odds$to$leave$their$children$ a$world$that's$better,$and$kinder,$and$more$just.$and$so$it$must$be$for$us Obama, 2008:l.174c177).Dissehistoriskeinddragningerfungerersomensamletpatosc appel,damodtagerengøresopmærksompåtidligeretiderstragiske begivenheder.kriserneerhverforsigblevetovervundet,hvilketderogsåer behovfornu. TilsidstitalensammenfatterObamasitbudskab: America,$this$is$our$moment.$ This$is$our$time.$Our$time$to$turn$the$page$on$the$policies$of$the$past.$Our$time$to$ bring$new$energy$and$new$ideas$to$the$challenges$we$face.$our$time$to$offer$a$new$ direction$for$the$country$we$love. Obama,2008:l.178c180).Obamaforsøgerpå dennemådeatvindemodtagerenssympatiogopnåenighedblandt befolkningen.citateteropbyggetvedbrugafgentagelser,hvilketskaberen rytmeitalen.obamaskaberendnuengangenfællesskabsfølelsevedatgentage our ihversætning,ogsættersigselviøjenhøjdemedbefolkningen &Delkonklusion&af&appelanalyse& SamletsetbenytterObamapatossomendominerendeappelformtilat overbevisebefolkningen.talenbringerenkraftignationalfølelsefremi amerikanerneietvældafforskelligeproportioner.datalenbærerprægaf patoscappel,erdetteogsåpågrundafobamasgentagendebrugafpronomener såsom we, us og our.ordet we forekommereksempelvis36gangeitalen, hvilketanvendesforatværeiøjenhøjdemedbefolkningenogderafskabe fællesskabmellemobamaogdem. Brugenafetoscappelforstærkerusaglighedenitalen,dahanophøjersinegen personpåbekostningafrepublikanerne. Talenerudelukkendeusagligpågrundafmanglendebrugaflogos,ogden tilsvarendedominerendeanvendelseafdeemotionelleappelformer Argumentationsanalyse Argument1 Påstandenidetførsteargumentlyder: Ourparty$and$our$country$are$better$of$ because$of$her Obama,2008:l41c42.).Belæggetforpåstandener: And$you$can$ rest$assured$that$when$we$finally$win$the$battle$for$universal$health$care$in$this$ country,$she$will$be$central$to$that$victory Obama,2008:l.38c39).Barack ObamafremhæveridetteargumentHillaryClinton,fordihunharværeten hjørnestenidennekampagne,ogfordihunforstærketbådepartietogobama somkandidat.hjemlenerimplicitogkanformuleressomværende,hvisetparti harmangestærkekandidater,vilpartietståstærkeresamlet. Argument2 Påstandenidetteargumenter: It's$time$to$refocus$our$efforts$on$al$Qaeda's$ leadership$and$afghanistan,$and$rally$the$world$against$the$common$threats$of$the$ 21st$century$ $terrorism$and$nuclear$weapons;$climate$change$and$poverty;$ genocide$and$disease.$that's$what$change$is. Obama,2008:l.93c96).Obamas belægfordennepåstander: And$it s$not$change$when$he$promises$to$continue$a$ policy$in$iraq$that$asks$everything$of$our$brave$men$and$women$in$uniform$and$ nothing$of$iraqi$politicians$ $a$policy$where$all$we$look$for$are$reasons$to$stay$in$ Iraq,$while$we$spend$billions$of$dollars$a$month$on$a$war$that$isn t$making$the$ American$people$any$safer. $Obama,2008:l.76c80).Denimplicittehjemmelkan hervære,athvisudenrigspolitikkenikkegørdetforfolket,somdenertiltænkt Side 61 af 100 Side 62 af 100

33 atskulle,såmåmanændreden.idetteargumentangriberobamamccains udenrigspolitik,ogfletterderindihvilkenpolitikobamaselvhartænktsigat føre.dettekommertilatfremstilleobamasomdenenesterigtigeløsning. Argument3 Argument3ergentagetfiregangemedhversittema.Denoverordnedepåstand fordetteargumentlyder: He d$understand$the$kind$of$change$that$people$are$ looking$for $Obama,2008:l114c115).Obamaspåstandgårudpåat understrege,hvorformccaineruenigihanspolitik.hanforklarergrundendertil medbelægget: Maybe$if$he$spent$some$time$taking$trips$to$the$cities$and$towns$ that$have$been$hardest$hit $Obama,2008:l.112c113).Hjemlenerderfor,aten præsidentikkekanvide,hvilkeforandringerlandetharbrugfor,hvishanikke harbesøgtdehårdestramteområder.detessentielleidetteargumenter ObamasangrebpåMcCainsvidenomkringhvilkepolitisketiltag,somsamfundet harbrugfor.obamafrembringereteksempelihvertafsnit.hergivesudtrykfor enforståelseaf,hvadlandetbehøverforatrejsesig.samtidigformuleresdette påenmåde,somviser,atobamaerklaroverdette,ogderforeristandtilat gørenogetvedproblemerne. Argument4 Idetfjerdeargumenterpåstanden: What$you$won t$hear$from$this$campaign$or$ this$party$is$the$kind$of$politics$that$uses$religion$as$a$wedge,$an$patriotism$as$a$ bludgeon$ $that$sees$our$opponents$not$as$competitors$to$challenge,$but$enemies$to$ demonize $Obama,2008:l.141c144).NårObamaherpåpegerhvad demokraterneikkegør,liggerdetunderforståetidet,atdeterpræcisdette republikanernegør.belæggetforpåstandener: Because$we$may$call$ourselves$ Democrats$and$Republicans,$but$we$are$Americans$first.$We$are$always$Americans$ first. Obama,2008:l144c145).Hjemlenliggerheri,athvismanvildetbedste forlandet,skalmansættelandetførpartiet. Detoverordnedeargument Påstandenfortalensomhelheder,atBarackObamaskalværepræsident.Som belægfordennepåstandfungererdeførnævntefireargumenter.første argumentogfjerdehæftersigvedatfremhævedemokraternespositivesider, hvorimodandenogtredjeargumentogangriberrepublikanerne.derved angiverdetførstebelæg,atdemokraterneeretsamletpartimedstærke lederskikkelser.detandethenvisertilmccainsforældedeudenrigspolitik.belæg trefremhævermccainsuvidenhedomkring,hvilkeinterneforandringerusahar brugfor.detsidstebelægfremhæverdemokraternesviljetilaltidatsætte landetførpartiet,hvilketviserrepublikanernesmodviljetilatgøredetsamme. Denoverordnedehjemmeler,atlandetssituationkunkanændres,hvisen forandringfindersted &Delkonklusion&af&argumentationsanalyse& Obamabenytteringendefrieelementerisineargumenter,ogderforkanman ikkeudfrabegrebsdefinitionensige,atargumentationenerusaglig.hansformål medtoafargumenternefremstårusaglige,idethanbenytterdissetilatangribe sinmodstander.tredjeogfjerdeargumentkansessomværendeennaturligdel ienpolitisktale,dadeternødvendigtatskabeopbakningtilsitegetparti.forat findeendeligafklaringmådettesættesikontekstmedbrugenafappelformer. Side 63 af 100 Side 64 af 100

34 Side 65 af Delkonklusion Nårmanskaldefineretalensomværendesagligellerusaglig,skal argumentationogappelformersesiensamletenhed.udfradettekander konkluderes,atobamaopbyggersinetosvedbrugafpatosogvedattale nedsættendeomsinmodstander,hvilketkonkluderesusagligt.patoseren altdominerendeappelformidennetale,ogkommertiludtrykidetsprogbrug, Obamabenytter.Ligeledeskansprogetsladningogbilledsprog,knyttestilden emotionelleappelform,ogkonkluderessomværendeusagligt.appelformen logos,somgivertalenetsagligtpræg,erikkeeksisterende,dadermangler konkretfakta.udfrasamspilletmellemargumentationogappelformerkan konkluderes,attoafhansargumentererdecideretusaglige,daderesformåler atskabemistillidtilmodstanderen. 4.6BarackObama Samfundssituation Iår2008startededenfinanskrise,derstadigpåvirkerøkonomieni2012.Krisen resulteredeisubprimelån,enfaldendedollarværdi,samtstoretabaf arbejdspladserpåglobaltplan.grundlagetforusa'sdårligeøkonomivarfå skatteindtægtergennemmangeår,samttodyrekrigeiirakogafghanistan,der blevfinansieretaflåntepenge.dennefinanskriseblevafmangeøkonomer nævntsomdenværstesidendepressioneni1930 erne.adskillelige amerikaneremistedebådesitarbejdeoghjemsomfølgeaffinanskrisenogdet højeforbrug,somhavdedomineretåreneinden.boligmarkedetgikistå,hvilket resulteredeitvangsaktioner,ogfamilierendtepågaden.besparelsernefra statenssidebetødogsåmassefyringerindenfordetamerikanskeforsvar,samt adskilligeredningspakkertildetfinansiellemarked,hvoraktiernefaldtdrastisk. Side 66 af 100 Ivalgkampen2012stillerdenrepublikanskepræsidentkandidatMittRomney opimoddensiddendepræsidentbarackobama.valgkampenbærertydeligt prægaf,atsamfundsøkonomienstadigerpåvirketafkrisen,derstartedei Kommunikationsmodel BarackObamaafholdertalen,ogerderforafsenderen.Ifølgendecitatopfordrer afsendertilhandling: And$if$you$share$that$faith$with$me if$you$share$that$hope$ with$me I$ask$you$tonight$for$your$vote. Obama,2012:l.408c409). Meddelelsenfremgårklartidettecitatislutningenaftalen.$Obamasøger opbakningogstemmer.dettekommertiludtrykviamangeargumenter,som talenindeholder.modtagereneriførsteomgangdefremmødtedemokrater,som ertilstedevedkonventet.densekundæremodtagererdenamerikanske befolkning,hvilketdettecitatpåviser: But$know$this,$America:&Our$problems$can$ be$solved. $Obama,2012:l.105).Vedmeddelsenfindesdetfatiskeaspekt,som erdetderkarakteriseresvedathavedialogiskekarakteristika.detvilsige,at dererresponstildendertaler.dettekunneværeiformafjubelogtilråb. Kontekst: Konventet2012 Kanal: 1)Konventet 2)Tv,radio, internetogtrykte medier Kode: Engelskc Amerikansk, Politisk Modtager: 1)Konventet 2)Omverden Afsender: BarackObama Meddelelse: Fåtilslutningtil politiskholdning

35 Obamabenyttersigyderligereafdirektetaletilpublikum: So$now$you$have$a$ choice:$between$a$strategy$that$reverses$this$progress$or$one$that$builds$on$it. Obama,2012:l.151c152).Undermeddelelsenfindesdetmetasprogligeaspekt, hvorobamaforetagerenintertekstuelreferencetildenvalgkampagnederkører iusa smedier: And$if$you re$sick$of$hearing$me$approve$this$message,$believe$me,$ so$am$i. Obama,2012:l.37c38).Kontekstenertydelig,daObamaindledermed entakfornomineringen: Madam$Chairwoman,$delegates,$I$accept$your$ nomination$for$president$of$the$united$states $Obama,2012:l.20).Kanalen eksistererfysisk:talen,menvigtigstafaltgennemmediernesvidereformidling. Meddelelsenblivertransmitteretpådiversesendefladerbl.a.detraditionelle medier:avis,radioogtv,menogsåigenneminternettet,youtubeogde socialemedier.kodenerenamerikanskpolitisktale,medbrugafforskellige retoriskefigurerblandtandetrepetition:$ We$have$been$there,$we've$tried$that,$ and$we're$not$going$back.$we$are$moving$forward,$america $Obama,2012:l.92c 93).Valgsloganet Yes$we$can fra$2008erblevetudvidettilforward.$$dereri dettetilfældetaleometmulighedsargumentbrorholm,2000:s.74).mennesker erfødtnysgerrigeogekspansive,medentrangtilatpræstereivoresgenetiske kodningogmedenlysttilaterobrenytland.begrebethope$erfællesforbåde talernei2008og2012:$ But$as$I$stand$here$tonight,$I$have$never$been$more$ hopeful$about$america. Obama,2012:l.324).Hoperepræsentereret værdiargument.ingenkanværeimodathåbepånogetandetogbedre.alter muligtathåbepå,danogetønskeligtkanblivetilvirkelighed.nårmantænker, håbomforandringerdetaltidligmednogetnytogpositivt Minioversigt IndledningObama,2012:l.1c36) FørstedamenMichelleObamastartermedatpræsentereBarackObama Obama,2012:l.1c5) PræsidentObamatakkersinfamilieogsinvicepræsidentObama,2012:l. 6c17) IdensidstedelafindledningenfastslårBarackObamatalenstemacdet fundamentalevalgamerikanerneståroverforobama,2012:l.18c36) HoveddelenObama,2012:l.37c358) BarackObamasfamiliærebaggrundObama,2012:l.37c58) StopskattelettelserObama,2012:l.59c93) USAskaleksporteremereogskabeflerearbejdspladserObama,2012:l. 95c116) MiljøcolieindustrienskalikkediktereUSA'senergipolitikObama,2012:l. 117c141) Uddannelse standardenforundervisningskalhævesoggøresmuligfor alleobama,2012:l.142c168) USAafslutterkrige,menkæmperstadigforbefolkningersrettighederi krigsramtelandeobama,2012:l.169c211) Republikanskpolitikkontrademokratiskpolitikcskattetryksomunder ClintonObama,2012:l.212c323) HåbcdenamerikanskebefolkningskaberhåbhosObamaogstyrkerhans tropåfremtidenobama,2012:l.324c358) SlutningObama,2012:l.359c366) FællesskabogfremtidenObama,2012:l.359c366) Side 67 af 100 Side 68 af 100

36 4.6.3Referat IndledningObama,2012:l.1c36) FørstedamenMichelleObamaindledertalenmedatintroducereBarack Obama,vedatunderstregehansmenneskeligerelationersomhusbondog far.hereftertakkerobamasinfamilieogvicepræsidenten,ogaccepterer sinnomineringsompræsidentkandidat. HoveddelenObama,2012:l.37c358) BarackObamasfamiliærebaggrundObama,2012:l.37c58) TalensførsteemneerBarackObamasfamilie.Herbeskriverhan hvorledeshansbedsteforældredeltogiusa'sudviklingtilenstærk velfærdsstat.obamaunderstregerherudoversinpassionforusaog begrundersitpræsidentkandidatur. StopskattelettelserObama,2012:l.59c93) Obamaindlederskatteafsnittetmedattalenegativtomrepublikanerne. Hanunderstreger,athanvilføreUSAudafkrisenpåsammemåde,som FranklinRooseveltgjorde:Løsningenerikkeatfindeshosetandetparti enddemokraterne. USAskaleksporteremereogskabeflerearbejdspladserObama, 2012:l.95c116) BarackObamaberetteridetteafsnitomalmindeligeamerikanere,hanhar mødt,somkæmperforatbibeholdeproduktionogarbejdspladseriusa. Obamavilsompræsidentfokuserepå,athjælpefabrikkerogsmå virksomhedertilatøgedereseksportogdermedskabeflerejobs.dette sætterhaniforholdtilrepublikanerne,somvilgiveskattelettelser,hvilket ifølgeobamavilresultereifærrejobs. MiljøZolieindustrienskalikkeskabeUSA'senergiplanObama,2012: l.117c141) IstedetforatfokuserepåolieindustrienvilObamainvestereikul,vindcog solenergi.detteermeremiljøvenligtognedsætterusa'sforurening,og gørelandetmereuafhængigtafarabiskeolistater. Uddannelse standardenforundervisereogundervisningenskal hævesobama,2012:l.142c168) Obamafortæller,hvordanMichelleoghansegnemulighederharværet baseretpåderesmulighedforuddannelse,hvilketernoget,alle amerikanereskalhave.herudoverunderstregerhan,atalle undervisningsinstitutionerervilligetilathæveundervisningsniveauet. USAafslutterkrige,menkæmperstadigforbefolkningers rettighederikrigsramtelandeobama,2012:l.169c211) Detteafsnitindledesmedathanpointerer,atkrigeniIrakerafsluttetsom lovet.herudoverfokusererhanpåatfårampåterroristernefra9/11. Obamatydeliggør,atUSAstadigstøtterIsrael,ogerstærkemodstandere afiransatomprogram. Republikanskpolitikkontrademokratiskpolitik skattetryksom underclintonobama,2012:l.212c323) Obamastillerrepublikanernespolitikopimodsinegen.Hanvilkæmpefor middelklassen,deresmulighedforuddannelseogskattelettelser.obama meneratmillionærerneskalbæredentungebyrde. HåbZdenamerikanskebefolkningskaberhåbforObamaogstyrker hanstropåfremtidenobama,2012:l.324c358) IdetteafsnitbeskriverObama,atdeterdenamerikanskebefolkning,som opretholderhanshåbforfremtiden.derudoverkommerhanmeddirekte Side 69 af 100 Side 70 af 100

37 fortællinger,dererbaseretpåfolkhanharmødtiusa,sompersonificerer hanshåb. SlutningObama,2012:l.359c366) FællesskabogfremtidenObama,2012:l.359c366) HerforklarerObama,atvælgernenuskalbesluttehvilkenfremtidde ønsker.hanfokusererpåfællesskabet,ogatbefolkningensammenkan skabeenpositivfremtidforusa Appelanalyse &Logos& GennemtalenanvenderObamamegetlidtlogos,nårhanberørertungeemner såsomskat,forretningerogmiljø,hvilketgøresforatunderbyggehanspointer påensagligmåde.eksempelvissesdetteiafsnittetforretning/arbejde,hvorhan begrundersinpointemedfaktaomkringjobstigningen: And$after$a$decade$of$ decline,$this$country$created$over$half$a$million$manufactory$jobs$in$the$last$2$½$ year Obama,2012:l.109c110).Detteerpolitisksagligt,dahanbrugertalog faktatilatbeskriveensamfundsændring.ietsenereafsnittalerhantil befolkningensfornuftlogos),vedatnævnetilbagetrækningenfrairakog indskrænkelsenaftalibansslagkraft.hananvender jeg/vi retoriskstærkt.når hanbenytter jeg fremstillerhanløfterogudfordringer. Vi bruges,nårhan beskriver,hvadderergjortogopnået. Four$years$ago,$I$promised$to$end$the$war$ in$iraq.$we$did. Obama,2012:l.170c171) &Etos& BarackObamaanvenderåbenlystetosidettecitat: I$began$my$career$helping$ people$in$the$shadow$of$a$shuttered$steel$mill$at$a$time$when$too$many$good$jobs$ were$starting$to$move$overseas.obama,2012:l.50c52).hanbesidder idealisme,lystentilatgavnedefleste,stabileholdningerogloyalitetoverforsine idealer,altsammenkarakteristikaforetoscapellenbrorholm,2000:83). NårObamabelyseremnetkrigogmilitær,underbyggeshansetosgennemlogos. Four$years$ago,$I$promised$to$end$the$war$in$Iraq.$We$did.$I$promised$to$refocus$on$ the$terrorists$who$actually$attacked$us$on$9/11.$and$we$have.$we ve$blunted$the$ Taliban s$momentum$in$afghanistan,$and$in$2014,$our$longest$war$will$be$over. Obama,2012:l.170c173).HerfremstillerObamasigselvsometgodtog troværdigtmenneske,dahanførstnævneretløftehanhargivetogdernæst giveretårstalforindfrielsenafløftet.heranvenderhanudvalgsprincippet Brorholm,2012:75),hvilketvilsige,athanharselekteretnogleinformationer, ogudeladtnogleandre.dennelandsfaderligeetoscappelmedvirkertilen fællesskabsfølelse,ogtilskriverudviklingenogresultaternebefolkningen,og fraskriverdermedsigselværen. Denneanvendelseaf I og we gentagersiggennemheletalenmedfokuspå etosogpatos.underafsnittetrepublikanskpolitikkontrademokratiskpolitik vækkerobamabefolkningensretfærdighedsfølelseomkringdetamerikanske samfund. I$refuse$to$ask$middle$class$families$to$give$up$their$deductions$for$ owning$a$home$or$raising$their$kids$just$to$pay$for$another$millionaire s$tax$cut Obama2012:230c232).IstartenafcitatetbelyserObamasagerisamfundet, somhanvilkæmpemod.gennemetosfremstillerhansigsåledessomet retfærdigtmenneske.heranvenderhanordsåsom never og I$refuse,som understregerhansafstandtagningiadabsurdumargumentetbrorholm,2000: 82),medmiddelklassendermågåfrahusoghjemforatfinansiere virksomhedsledernesogmillionærensskattelettelser.hanbrugeraltså I,når Side 71 af 100 Side 72 af 100

38 hantaleromhvadamerikaikkeharbrugfor,og we,nårhanbeskriverhvilke holdningerogfremtidsønsker,hanspartiharforusa. Yes,$we$will$reform$and$ strengthen$medicare$for$the$long$haul,$but$we ll$do$it$by$reducing$the$cost$of$health$ care,$not$by$asking$seniors$to$pay$thousands$of$dollars$more Obama,2012:240c 242)Dettetiltalerbefolkningensfællesskabsfølelse,ogpåpegeratdeopnår visseting,hvisobamaforbliverpræsident.detusagligekommertiludtrykskjult ilinjerne,hvorobamapåennegativmådefremstillerrepublikanernespolitik, somidetførnævnteeksempel: not$by$asking$seniors$to$pay$thousands$of$ dollars$more. Obama,2012:6,241c242),hvilketerenhentydningtil,hvaden stemmepåromneyvilmedføre &Patos& BarackObamaanvenderpatosnegativtoverforrepublikanerne.Dettesesilinje 22c24: Eight$years$later,$that$hope$has$been$tested$by$the$cost$of$war,$by$one$of$ the$worst$economic$crises$in$history,$and$by$political$gridlock$that s$left$us$ wondering$whether$it s$still$even$possible$to$tackle$the$challenges$of$our$time. BarackObamaanvenderpatos,vedatappelleretilfrygtogbekymringer.Obama forsøgeratoverbevisemodtagerenogafsluttersætningenmedbekymringom landetsdårligesituation. AfsnittetomBarackObamasfamiliærebaggrunderbyggetpåpatos,somidette tilfældemenneskeliggørpræsidenten.obamauddyberdenbekymringogfrygt, hanomtaleridetførnævntecitat,vedatbeskrivelandetsdepressivesituation. Hanpersonificererdepressionsperiodenvedatfortælleomsinebedsteforældre, oghvordandetogdelilandetsudvikling.hanunderstreger,hvordandevarmed tilatændrekrisentiletlandmedfremtidogsucces.dettekanfortolkessåledes: $ Krisetid$+$Barack$Obamas$bedsteforældre$=$succes$og$fremtid$for$USA$ Krisetid$+$Barack$Obama$=$ny$succes$og$fremtid$for$USA$$$$$$ Hermedanvenderhanetosindirekte.Hanpåvirkermodtagerens underbevidsthed,vedatladebedsteforældrenekontamineresigogskabe associationertilnogetpositivt;løsningenpådennutidigekrisetid.herved svarerhanogsåpåundringenhanafsluttedemedtidligere that s$left$us$ wondering$whether$it s$still$even$possible$to$tackle$the$challenges$of$our$ time Obama,2012:l.23c24).Svareter,athankanfåvendtUSAoggivelandet enpositivudviklingigen. FællesskabsfølelseneretstærktretoriskvåbenforObama,somhananvendertil atunderstrege,atdeterdenamerikanskebefolkning,somudretterdegodeting ilandetogpåvirkerlandetsudvikling.pålinje289c311anvenderobamapatos, dahanroserbefolkningen,hvilketmedfører,atdisseerletteretilbøjeligetilat giveobamaret.obamatalerdirektetildenamerikanskebefolkningog understregermedsætningen:$ So$you$see,$the$election$4$years$ago$wasn t$about$ me.$it$was$about$you. $Obama,2012:289).HermedfremstillerObamasigselv, vedbrugafetoscappelcmegetydmyg,deterbefolkningenssaghankæmperfor ogikkesinegen. $ And$that$means$I$know$what$it$means$to$send$young$Americans$into$battle,$for$I$ have$held$in$my$arms$the$mothers$and$fathers$of$those$who$didn t$return.$i ve$ shared$the$pain$of$families$who ve$lost$their$homes$and$the$frustration$of$workers$ who ve$lost$their$jobs. Obama,2012:315c318).Idennesætninganvender Obamapatos,nårhanhenvendersigtilmodtagerensfrygtogsorg,ogappellere pådennemådetilalmenempatiogdirektetilsoldatercogarbejderfamilier. Side 73 af 100 Side 74 af 100

39 Detteermanipulationafmodtagerensfølelser.Denneappelmetodeerpolitisk usaglig,dadenhenvendersigtilmodtageren,vedatappelleretilen følelsesmæssighårdtid,modtagerenharetforholdtilellerselvharværet igennem,ogikketildenlogiskeogkonkretegrundtilatobamaskalvære præsident. Obamasafsnitomhåberbaseretpåpatos.Idettetilfældeerappelformen opbyggetafenlangrækkeeksemplerpåamerikanere,somhanknyttertil begrebethåbf.eks.: I$think$about$the$young$sailor$I$met$at$Walter$Reed$hospital,$ still$recovering$from$a$grenade$attack$that$would$cause$him$to$have$his$leg$ amputated$above$the$knee $And$I$remember$how$a$few$months$after$that$I$would$ watch$him$on$a$bicycle,$racing$with$his$fellow$wounded$warriors$on$a$sparkling$ spring$day,$inspiring$other$heroes$who$had$just$begun$the$hard$path$he$had$ traveled,$he$gives$me$hope.$he$gives$me$hope. $Obama,2012:338c345).Altsåfår Obamafæstnetsithåbivirkelighedensamerikanere.$ [If$you$share$that$hope$ with$me[$i$ask$you$tonight$for$your$vote.$if$you$reject$the$notion$that$this$nation s$ promise$is$reserved$for$the$few,$your$voice$must$be$heard$in$this$election.$if$you$ reject$the$notion$that$our$government$is$forever$beholden$to$the$highest$bidder,$ you$need$to$stand$up$in$this$election. Obama,2012:l.349c353).Herkanman argumentereforusaglighedenved,atderbrugesmalende,luftigebegrebersom håbogmetaforer.ordet hope eremotivtsprogudenstipulationafgrænsning). DettegiverargumentetkarakterafetværdiargumentBrorholm,2000:74).Alle vilgernehåbepånogetgodt,dvs.detkanikkemodsigesellernegeres. You&see$the$election$four$years$ago$wasn t$about$me,$it$was$about&you.$my$fellow$ citizens$you re$the$change.$you re$the$reason$there s$a$little$girl$with$a$heart$ disorder$in$phoenix$who$will$get$the$surgery$she$needs$because$an$insurance$ company$can t$limit$her$coverage.$you&did$that. Obama,2012:l.289c292)Et patosccitat,hvorobamatagermodtagerinddragelsetiletnytniveauiforholdtil budskabeti2008 Yeswecan.Udfradenøkonomiskesituation,Amerika befindersigianno2012,villebudskabet Wedidit udentvivlvirkesomen provokation.selvomalleikkeertilfredsemedresultatet,fremhæverobamafolk derhar vundetoverkrisen,ogunderstregerat you$did$that &Delkonklusion&af&appelanalyse& SamletsetanvenderBarackObamaenstorovervægtafpatos,hvilketappellerer tilmodtagerensfølelser.idenævnteeksemplerbenyttesderenpolitiskusaglig mådeatovertaledenamerikanskebefolkningpå,dadeikkeunderstregernoget, ellererbaseredepåobamaspolitik.deunderbyggerderimodnærmere,at Obamaeretalmindeligtmenneskepåsammeniveausombefolkningen.Han påtagersigtitlen,somendervilkæmpeforhelebefolkningensfremtidsønsker, ogatdeterbefolkningensfortjeneste,atusaudviklersigtilenstørre velfærdsstat. Logosbliveranvendtmegetlidtgennemtalen,menkunnehavegjort overbevisningentideligerevedbrugafdirektefaktaogtal. BarackObamaerretoriskstærktilatanvendeetosindirekte,såledesat modtagerenikkebemærkerobamasselviscenesættelse.obamagørtalen forførendemedbillederpåbegreberne hope $og forward.hanerydmyg omkringsigselvogroserdenamerikanskebefolkning.istedetforatfremstille sigselvietgodtlys,drejerhanetoscappellenvedbrugafpatos,hvilketbevirker atdenamerikanskebefolkningbliverfremstilletpositivt. Side 75 af 100 Side 76 af 100

40 Side 77 af Argumentationsanalyse Argument&1& They$want$your$vote,$but$they$don t$want$you$to$know$their$plan$p).$and$that s$ because$all$they$have$to$offer$is$the$same$prescriptions$they ve$had$had$for$the$last$ 30$yearsB):$Have$a$surplus?$Try$a$taxcut.$Deficit$to$high?$Try$another.$Feel$a$cold$ coming$on?$take$two$tax$cuts,$roll$back$some$regulations,$and$call$us$in$the$ morning. Obama,2012:l.61c65) Påstandener,atrepublikanernevilhavedeamerikanskeborgeresstemmer, menudenatfortælleomderespolitiskeslagplan.belæggetliggeri,at republikanernetilbydersammeløsningsmodel,somdehargjortdeseneste30 år,nemligskattelettelser,somobamalatterliggør.hjemlener,athvismanikke fornyersinpolitikløbende,kandenikkeanvendesinutiden.derertaleomen fordrejning,nårobamahævder,atrepublikanernevilanvendepræcisden sammeløsningsmodel,somdeharanvendtdeseneste30år.mankanhertale omenantagonistisktankegang.detvilsigeenitalesættelse,derfortrængerog udelukkerandremåderatforståsamfundsmæssigefænomenerpå,somidette tilfældeerpolitik. P:Ingenpolitik udviklingi30år B:Republikanernevil haveborgernesstemme udenatnævnederes politik H:Udenfornyelsei sinpolitikerden ugyldig Side 78 af 100 Argument2 And$now$you$have$choice$B):$We$can$give$more$tax$breaks$to$corporations$that$ ship$jobs$overseas1),$or$we$can$start$rewarding$companies$that$open$new$plants$ and$train$new$workers$and$create$jobs$here$in$the$united$states$of$america$2).$ We$can$help$big$factories$and$small$businesses$double$their$exports,$and$if$we$ choose$this$path,$we$can$create$a$million$new$manufacturing$jobs$in$the$next$4$ years.$p)$you$can$make$that$happen. $Obama,2012:l ) Belæggeter,atbefolkningenharetvalgmellemtopolitiskedagsordner.Denene styrkervirksomhederogbinderjobstilusa,mensdenstøttervirksomhedernes vækstogoutsourcing.demokraternesløsning1)erden,derskaberflerejobsi USAoghjælperbefolkningen.Republikanernesløsning2)er,atgive skattelettelsertilerhvervslivet,sominteresserersigforprofit,ogsåselvomdette betyderoutsourcingafarbejdspladser.påstandener,atobamakanskabeflere arbejdspladseriusadenæstefireår.hjemlener,atnårdererarbejdsløshedog dårligøkonomi,skalmanbibeholdearbejdeindenforlandetsgrænser. Løsning1. =Flerejobsi USA. B:1.løsning B:2.løsning H:Nårderer arbejdsløshedog dårligøkonomiskal manbibeholde arbejdspladserinden forlandet

41 Side 79 af 100 Argument3 You$can$choose$a$future$where$more$Americans$have$the$chance$to$gain$the$skills$ they$need$to$compete,$no$matter$how$old$they$are$or$how$much$money$they$have$ P).$Education$was$the$gateway$to$opportunity$for$me.$It$was$the$gateway$for$ Michelle.$It$was$the$gateway$for$most$of$you.$And$now$more$than$ever,$it$is$the$ gateway$to$a$middle$class$life. B).Obama,2012:l.142c146) Påstandenidetteargumenter,atamerikanernenukanvælgeet uddannelsessystem,somertilgængeligtforflere,hvilketvilgiveengenvejtilet godtmiddelklasseliv.belæggetfindesherikraftaf,atobamahenvisertilsigselv ogsinkonemichelleobama,derselverlevendeeksemplerpåuddannelsens muligheder.hjemlenliggeraltsåi,atstørretilgængelighedpåuddannelserne førertilbedrelevestandardogherafenstærkeremiddelklasse.styrkemarkøren you$can$choose giverenhypotetiskdimensiontilargumentet.deteraltsåikke definitivt,atdetendermedatblivesådan. Argument4 My$opponent$and$his$running$mate$are$new$to$foreign$policy,$but$from$all$that$ we've$seen$and$heard,$they$want$to$take$us$back$to$an$era$of$blustering$and$ blundering$that$cost$america$so$dearly$p).$after$all,$you$don't$call$russia$our$ P:Uddannelse erenudvej H:Uddannelse ertilgavnfor samfundet B:udvejfor Obamaog Michelle Side 80 af 100 number[one$enemy not$al$qaida,$russia unless$you're$still$stuck$in$a$cold$war$ mind$warp.$b)$you$might$not$be$ready$for$diplomacy$with$beijing$if$you$can't$visit$ the$olympics$without$insulting$our$closest$ally. $Obama,2012:l.197c203) Iargumentfireerpåstanden,atMittRomneybringerAmerikatilbagetilden koldekrigiforholdtiltankegangen.belæggetliggeri,atromneymaleret forældetbilledeafrusland,somværendeamerikasstørstefjende.formangevil dettecitatværeheltafgørendefor,hvordanmanserromney,dadethergøres tydeligt,athanikkeerajourførtanno2012.hjemleneraltså,atmanikkekan haveenmandmedetforældetverdensbillede,tilatstyreenafverdens supermagter. Argument5 And$now$you$have$the$choice:$We$can$gut$education,$or$we$can$decide$that$in$the$ United$States$of$America,$no$child$should$have$hear$dreams$deferred$because$of$a$ crowded$classroom$or$a$crumbling$school.$no$family$should$have$to$set$aside$a$ college$acceptance$letter$because$they$don t$have$the$money.$no$company$should$ have$to$look$for$workers$overseas$because$they$couldn t$find$the$any$with$the$right$ skills$here$at$home.$b)$that s$not$our$future.$p) $Obama,2012:l.152c158) P:Romneyer outcofcdatepå krigsområdet H:uden fornyelseisin politikerden ugyldig B:MittRomney serrusland somlandsc fjende

42 Påstandener,atAmerikasfremtidikkeliggeriderestringerede,trøstesløse begrænsningeraffrihed.belæggetproklamerer,atdetikkeskalværeen nødvendighedforamerikanerneattilsidesætteuddannelseogsøgearbejdei andrelande.deterfundamentaleting,somskalværetilgængeligeforallei Amerika.Hjemlener,atifremtidenskalbefolkningensfundamentalebehovpå arbejdsmarkedetoguddannelsesinstitutionerneopfyldes. B:Ingenskalværenødttil at Nochildshould Nofamilyshould NoCompanyshould Overordnetargument: H:USA s fremtider byggetpå,at befolkningens fundamentale behovopfyldes P:That snot ourfuture Samletseterheletalenetstortargument.Defemførnævnteargumenterer belægfordenoverordnedepåstand,somindbefatter,atobamaskalhaveden amerikanskebefolkningsstemme: I$ask$you$tonight$for$your$vote Obama, 2012:l.408c409).Detteuddybesmed: The$path$we$offer$may$be$harder,$but$it$ leads$to$a$better$place.$and$i m$asking$you$to$choose$that$future.$$obama,2012: l.87c88).belæggenefordenoverordnedepåstandbrugespåforskelligemåder. Argument1og4angriberrepublikanernespolitik,oganklagerdemforatvære stagnerede.argument2,3og5beskriverhvordandemokraternespolitikkan skabefortsatprogressionforusa.argumentet2omhandler,endemokratisk tankegang,somvilskabeogbevarearbejdspladseriusa.argument3og4 fokusererpåvigtighedenafetstærktuddannelsessystem,ogatdeteren nødvendighedatsættedetteihøjsædet,dadeterensbetydendemedenlys fremtidmedvækst. Denoverordnedehjemmeler,atdetikkeeroptimaltforlandetsfremtidathave enpræsident,derikkeønskerdette.$ &Delkonklusionen&af&argumentationsanalyse& Obamasmådeatargumenterepåkræver,atbefolkningenharenvis baggrundsviden.eksempelvishævderhaniargument1,atrepublikanerneintet nytharattilføjetilamerikanskpolitik.herkrævesdet,atmanharvidenudover talenogstillersigkritiskoverforsådanenpåstand,foratvurdereomderer holdidennebeskyldning.dettegørsigligeledesgældendeiargument4,hvor Obamahævderatamerikanernekanvælgeenfremtid,hvorflerevilfåmulighed forattageenuddannelse.detteerentompåstandsaglighedsmæssigt,daden ikkerummerdokumentationfor,hvordanhanvilgøredet,selvompåstanden harbelægget,atuddannelsevargavnligtforhamoghanskone.derforkanman sige,atdetteeretaftalensideologiskeelementer,daderrefererestilpolitiske visioneromhandlendeuddannelseogvækst,somersløredemedhensyntil realiseringen.ibegrebernesnaturliggerdereretgrundigtekstraarbejdeiat specificereogforklarerealiseringsplanernemereudpenslende. Denmanglendeplanforkonkrethandlinggør,attalensomhelhedvirker politiskusaglig.forståelsenvilledale,ogkunfolkmedreelpolitiskvidenville forstådenspecifikkehandlingsplan,ogderforfremlæggerhansinepolitiske visionerpåethåndgribeligtbegrebsniveau,eksemplificeretvedmetaforer omhandlendedenalmeneamerikaner,densåkaldte Average$Joe. Side 81 af 100 Side 82 af 100

43 4.6.5Delkonklusion Vanskelighedenvedverbalformidling,somObamalykkesmed,eratmanstår alenemedsitord.hergælderandreogsimplerereglerfor,hvordanman kommunikerersitbudskabogfårfolktilathuskedet.deterblandtandetvedat benyttedenretoriskefiguranafor,altsåatstartesætningermedsammeordien treenighed,hvilketobamaf.eks.anvenderi$argument5.manmisterihøjere gradsitpublikumsopmærksomhedvedkonstantatinddragefaktuelle oplysningermedmindreman,somalgore,byggersitforedragopomen PowerPointcpræsentation,somvisualisererkomplekseinformationerbestående aftal,grafer,problemer,årsagerogkonsekvenser.deterdegræskedyder,der virkedeforverbalkommunikationvedfolkeforsamlinger,dervirkededengang ognu:repetition,metaforerogaktivanvendelseafappelformerne.dissefårfolk tilatlytte,danneindrebilleder,huskeogforstå. Dererenovervægtafbrugenafpatosogetos,mensdefålogoscappellerikkeer underbyggede.argumentationsanalysenviserusaglighediforholdtil realiseringenafdepolitiskevisioner,derikkebeskrivesudførligt,menbaseres påemotionelleappelformer.detenesteeksempelpåenvispolitisksaglighed, nævnesunderanalysenslogosafsnit.hergiverobamadirektefaktapå jobstigningengennemdesidste2½år.detteerdoghellerikkedokumenteret. AppelcogargumentationsanalysenbevisersamletsetatObamastaleikkeer politisksaglig. 5.Diskussion RomanJakobsonskommunikationsmodelerrelevantforprojektetsanalyseved atværeinformerendeforlæseren.modellensfunktioniprojekteteratgive læserenetindblikikommunikationssituationen,menspunkterneuddybes yderligereogbenyttesvidereianalysen. Detkandiskuteres,hvorvidtToulminsanalysemodelerdenmestkorrekte modelattagefatpå,nårprojektetomhandlersaglighedogusaglighed.analysen kunnehaveværetforbedretvedeneventuelinddragelseafenanden analysemodelomhandlendeargumentationsteori.detkanværesværtat forholdesigobjektivogkritiskisinanalyse,daderkanopståsituationerhvor mankankommetilatforcereresultatet. Derfindesandreanalyseredskaber,somogsåafdækkerdetteområde.Enanden teorisomkunneværeblevetinddraget,ercollinsargumentationsteori.denne befindersigindenfordimensionenvidenskabogfilosofi.collins argumentationsteoritagerfatpåetantalpræmisser,hvorafenfungerersom konklusion.detteerenanalysemetode,somafdækkerhvorvidtetargument indeholdergyldighed,sandhedogholdbarhed.teorientagerikkeudgangspunkt iselveindholdetietargument,menomhandlernærmere,somdennævnte treenighed,hvorvidtpræmissernetoulmin:belæg)givergodgrundtilat accepterekonklusionentoulmin:påstand),somværendekorrekt.vedat anvendedenneanalysemodeliprojektetogmuligvisisammenhængmed Toulminsargumentationsteori,kunnedenneeventuelthavebidragettil,atman bedrekunnehaveafdækketgradenafusaglighedietargument.brugenafden valgteanalysemodel,toulminsargumentationsanalyse,harblotkunnet konstatereometargumentersagligtellerusagligt. Mankunnemedfordelhavetagetdiskursanalyseibrug,dadennevillegøredet muligtatgåtilbundsidegivneemner,derbliverberørtitalerne.vedathave anvendediskursanalyseiprojektet,kunnemanhaveanalyseretsigfremtilen eventuelsprogligudvikling,hvilketkunnehaveværetmedtilatmåleenmulig Side 83 af 100 Side 84 af 100

44 udviklingiusagligheden.dogvilledettegiveanledningtiletforstortogbredt problemfelt,påtrodsafatdetsandsynligvisvillegiveetmerefyldestgørende resultat.ligeledeskandetdiskuteres,omindholdetafappelformerforekommer iensådangrad,somdetfremstår.daisærappelformenetosikkekun forekommerpåtekst,menogsåliggerbådeforudogiselve kommunikationssituationen,kanmandiskutereomdetpåvirkeranalysernes resultater.mediernesopbygningafenpolitikerstroværdighed,kanisærvære interessantnårmanarbejdermedpolitisketaler,damediernegenereltharen enormpåvirkning.itaktmeddettekunnedetværeinteressantatsepå,hvorvidt talerinyeretiderskrevetmeddetformålatfåpositivomtaleimedierne. Attalerneikkeerfremførtisammetidsligeperiode,ogderforhellerikkei sammemedie,kanogsåhaveenrolleatspille.havdedetteværettilfældet, kunnemanogsåhavekiggetpådeenkeltepræsidentkandidatersgestikulation, kropssprogogtoneleje.dettekangenereltværemedtilatforstærkebåde argumentation,menisærappelformernesindflydelse.hvordanen præsidentkandidatfremtræderimedierne,harenindflydelsepåderesetos. Dettekanforekommenegativt,itilfældehvorkandidatenfremståruvidendeog derforutroværdig,menogsåpositivt,hvorkandidatenfremstårlivserfarenog troværdigalenevedhjælpafsitudseendeogbaggrund. Valgetaffikspunkterlederogsåoptildiskussion.Detkandiskutereshvorvidt determuligtatsammenlignehistoriskeperiodermedsåstoreintervaller,når disseikkeharensforudsætninger.ligeledeskandetværeproblematisk,at sammenligneforskelligepolitikere,daderbådeertaleomforskellige generationerogbaggrunde. Attoafdefiretalerudelukkendeerafhængigeafhistoriskekilderkanligeledes væreproblematisk,damanvilhaveenstørreviden,selvoplevelseogindsigtide tosenestetaler,hvorformanvilhaveentendenstilatblivepåvirketellerfarvet, afdeteksisterendeforholdmanhartiltalen,bådeførogunderanalysen. Problematikkenomkringudelukkendeatanvendehistoriskekilder,derikkealle ersamtidige,liggerihvorvidtdetermuligtatfornemmeogbevidnetalens kontekst,samfundssituationentagetibetragtning.rooseveltogcarterstaler blevafholdtidet20.århundredeogderforforringeskildenveddetbegrænsede materialeomdeydrefaktorerogdertagesprimærtudgangspunktitalenog historiskbaggrundslæsning. Enandenindgangsvinkeltilvalgetaffikspunkter,kunnehaveværetatvælgeen præsidentkandidatfrahvertpartiunderdesammeperioder,hvilketvillehave krævetenændringafproblemformulering,etændretfokusoggenerelthave skabtetlangtmindredybdegåenderesultat.mankunneeventuelogsåhave udvalgtfikspunktereftereksempletviskrigeistedetforkriser.krigstilstand villeværelettereatdokumentereendkrise,dabegrebetkriseforekommersom etabstraktogvarierendebegreb.følgendekrigevilleværecentraleattage udgangspunkti:2.verdenskrig,denkoldekrig,vietnamkrigen,irakkrigenog krigeniafghanistan.dettevilleforekommesometgennemgåendeemneialle taler,mensamtidigværeenulempe,dakrigogselvesamfundssituationen forekommeruensartet.selveudgangspunktetsvækkesiforholdtilanalysenaf appelformer,dakrigisigselveretemotioneltemne. Mankunnehavevalgtattageudgangspunktiselveudviklingenaffxmedierne. Herkunnemanhavearbejdetmedtaler,somvarblevetafholdtpåtidspunktet forudbredelsenafhenholdsvisfotografi,avis,radio,tvoginternet.hervilleman kunnesepåhvilkenindflydelsedisseforskelligemedierkunnehavehaftpåden politisketalesombegreb. Side 85 af 100 Side 86 af 100

45 6.Perspektivering Perspektiveringenvilførstfokuserepåbrugbarhedenafdetteprojekt.Dernæst vilbetydningenogkonsekvenserneafopgavensresultaterbeskrives.herefter vilprojektetsresultaterfremstillesogdervilundersøgesomdekanbrugespå nuværendetidspunktellerifremtiden.opgavenvilperspektiverestilettidligere projektfraroskildeuniversitet,deromhandlerdiskursenogpromoveringenaf kandidater,fremforderespolitik.afslutningsvisvilresultaternesættesiforhold tildetdanskepolitiskesystem. Projektetsresultaterkanbrugestilatfortællelæserenomsaglighedog usaglighediamerikanskpolitik.dettevilgivelæserenetstørreindbliki,hvilke formerforretoriskevirkemidlerpolitikerebrugertilatappelleretilvælgerne, ogomdevirkemidlerharændretsigigennemtiden.projektetundersøgerom, hvorvidtdererenklartendenstilpolitisksaglighedsnedgangellerstigning.på dennemådeskabesetindblikafvirkningenafretoriskevirkemidleripolitiske talerforlæserenogdermedøgefokussetpåusaglighedipolitik. Detvilgøredetlettereforlæseren,atgennemskuehvornåroghvordan politikerebenyttersigafretoriskevirkemidlertilatfåderespolitikigennem. Dererdogforskelpå,hvordanpolitikerneharbrugtretoriskevirkemidler gennemtiden. Politikkontrausaglighed,selvpromoveringogpersonsagerertidligereblevet undersøgt.etforskningsprojektfraroskildeuniversitethartidligere konkluderetpåfarenvedatbliveforusaglig: Grundet$denne$øgede$konkurrence$ om$modtagernes$opmærksomhed$er,$at$valgkampagnen$ligeledes$blevet$ professionaliseret,$og$det$betyder,$at$diskurs$er$blevet$instrumentaliseret.$denne$ instrumentalisering$af$diskurs$ $promoveringsdiskurs$ $resulterer$i,$at$mening$og$ betydning$bliver$manipuleret$med$og$derved$kan$der,$ifølge$fairclough,$på$længere$ sigt$opstå$et$tillidsproblem$mellem$politikerne$og$vælgerne.$derfor$kan$det$være$ svært$for$vælgerne$at$skelne$mellem,$hvad$der$blot$er$en$del$af$kandidaternes$ promoveringsdiskurs,$og$hvad$der$er$faktiske$standpunkter$og$holdninger,$som$ senere$vil$få$betydning$for$vælgerne.$derfor$har$vælgerne$risiko$for$at$deltage$i$ demokratiet$ud$fra$et$falskt$grundlag$og$dermed$mulighed$for$at$underminere$ dette.$i$følge$norris$kan$den$manglende$tillid$skabe$kynisme$blandt$vælgerne$og$på$ længere$sigt$afholde$vælgerne$fra$overhovedet$at$deltage$i$demokratiet$ved$at$ afgive$deres$stemmer. Denførnævnteforskningsgruppeharundersøgtproblematikken,vedat usaglighedentageroverhånd,iforsøgetpåatkommetilordeogblivehørtiden støjfyldtedebat.detvilsige,atamerikanerenibredforstandharaccepteret patoscappellensomdenprimæreivalgkampen.dererenfareforoverdreven brugafpatos,damedierneogsåermedtilatforstærkedeneskalerendekamp omordet.isidsteendekandetføretiletdemokrati,derikkelængerekan fungere,daafstandenmellemdet,dertalesom,ogdet,dergøres,bliverforstor. Det,$vi$kan$konkludere$efter$at$have$arbejdet$med$kandidaternes$ promoveringsdiskurs,$er,$at$kendiseffekt,$persondyrkelse$og$penge$har$indflydelse$ på$demokratiet.$når$der$fokuseres$meget$på$den$enkelte$kandidats$personlige$ egenskaber$i$en$valgkamp,$flyttes$fokus$fra$den$egentlige$politik. $ Baseretpåforskningsprojektetskonklusion,kanudledes,atfokusliggerihøj gradpåkandidaternesperson,kendisomgangskredsogtilllidtildenne mens politikkentræderibaggrunden.dissetoprojektersupplererhinandens konklusionerfratalernetilmediernesdækning.deterdenusagligepatoscappel, derpræsenteresforfolket. Udfradissetoprojekterssynspunkterkanskabesetnytprojektomhandlende yderligereforskningideneksisterendelogosikonventet. Side 87 af 100 Side 88 af 100

46 6.1Perspektiveringtildanskpolitik Iforholdtilperspektiveringenvildetværeoplagtatsættevoresresultaterfor valgkampeniusaopimoddenpolitiskeretorikheridanmark.detåbenlyse spørgsmåler,omdenusaglighedderprægertalerneiusaogsåkanspores herhjemme.forafgrænsningensskyldvilkonklusionenhertiludelukkende byggepådenmeståbenlysebrugafappelformeroggenerelletydeligetendenser tilsagligcogusaglighed. Detbedstesammenligningsgrundlagaftalerfradetamerikanskeprimærvalger dendanskeformforåbningstaleafstatsministerentilfolketinget. Påfolketingetshjemmesidekandetlæses,hvadderforventesafenåbningstale: I$åbningstalen$gør$regeringslederen$status$over$Rigets$og$omverdenens$ tilstand.$åbningstalen$har$hjemmel$i$grundlovens$ 38,$stk.$1,$der$fastslår,$at$ statsministeren$skal$afgive$en$redegørelse$for$rigets$almindelige$stilling$og$de$af$ regeringen$påtænkte$foranstaltninger$ $populært$kaldes$denne$mundtlige$ redegørelse$for$statsministerens$åbningstale $Internetkilde:$Folketinget).$ HelleThorningcSchmidtsåbningstalefra2011erpåbaggrundafdette,det nærmestemankommerpåensammenligneligtaleiforholdtildevalgte nomineringstaler. Denstoreforskelmellemdendanskeåbningstaleaffolketingetogdevalgte amerikanskenomineringstalererdenmanglendekritikafmodstanderen. Iåbningstalenfra2011omtalerHelleThorningcSchmidtmodstanderenfem gangeiløbetaftalen.hunudtalersåledes: Vi$sætter$barren$højere$end$den$ tidligere$regering $ThorningcSchmidt,2011:l.147)og For$efter$en$årrække$med$ svag$styring$af$de$offentlige$udgifter ThorningcSchmidt,2011:l.129).I opgavenbliverdeudpegetimplicitsåvelsomeksplicitkritikafmodstanderen somværendeusaglig.detvilsige,atdetkankonkluderes,atetfraværafdenne kritikkunkanværemedtilatgøreentalemeresaglig.grundentildetteer forskellenpådanmarksogamerikasregeringsopbygning.iamerikaerder udelukkendetohovedkandidater.endemokratogenrepublikaner.idanmark skalderdannesenregeringpåbaggrundafflerestøttepartier,deralleskal udpegeenevt.statsminister.foratsammenlignedetonationerkanman fremhæve,atderidanmark,ertraditionfor,atdetostatsministerkandidaterer formændfordetostørstepartiersocialdemokratietogvenstre.derforkander ikkebrugessammenedskydningsteknikidanmark. IAmerikaerderkuntokandidatertilpræsidentposten.Detteopfordrertil logisktankegang,athvismanmiskrediterersinmodstander,vilmanselvstå stærkere.pådenmådekanmanvedhjælpafpatosforstærkeegenetos,udenat givevælgernekonkretebudpåegenpolitik.somnævntførerdetteenusaglig mådeatførevalgkamppå,mendetkanoftestværedenlettesteløsningforen politiker,dererusikkerisinpolitik. IDanmarkerdetikkemuligtpåsammemåde,daensmodstandereikkeeren enkeltpersonellerbareetenkeltparti.deterenstorgruppepolitikerefordelt på8fremtrædendepartier,deralleharderesegenpolitikogværdisæt,ogflere fremtrædendepolitikeremedhverderesagenda.hvisenstatsministerkandidat idanmarkførtepolitikpåsammemåde,somiamerika,villedennebliveanset somværendeuseriøs.dastatsministerenisåfaldskullebrugelangtmere taletid,foratberørekritikpunkternehosalledepartier,derikkestøttedeopom hende,endenpræsidentkandidatiusaskulle. EnandenfremtrædendetendensiThorningcSchmidtstale,iforholdtildevalgte nomineringstaler,erbrugenaflogos. Logoserenafdemindstbrugteappelformeriamerikanskpolitik.Dettekan skyldes,atdenofteerforbundetmedkonkretetalogløfter,hvilketgørdetlangt lettereforbådepressenogoppositionensenereatanklageregeringenfor Side 89 af 100 Side 90 af 100

47 løftebrud.thorningcschmidtsatseraltså,vedatfremlæggekonkretefakta, hvilketgørhendesårbarforsenerebeskyldninger. HeriDanmarkerderengenerelforventningtildanskepolitikereomatgive konkretebudpåløsningerafetaktueltproblemunderenvalgkamp.altfor vævendesvarellerdirekteuviljetilatsvarevilresultereienfaldende troværdighedfordenpågældendepolitikerinternetkilde:berlinsketidende). BlandtandetsigerThorningcSchmidtsåledesisintale. Vi$vil$fremrykke$ investeringer$for$i$alt$10$mia.$kr.$de$projekter,$der$var$planlagt$til$at$gå$i$gang$om$ ét,$to$eller$tre$år,$sætter$vi$nu$i$gang$så$hurtigt,$som$det$overhovedet$er$muligt. ThorningcSchmidt,2011:l.34)Detteereteksempel,hvorhunnævnerhelt klarepengebeløboggiverdemetbestemtformål.detteertydeligtlogosog hjælpertilatstyrkehendessaglighed. Dererogsåmindreåbenlyseforskelle.Herkanmanblandtandetnævne appelformenpatos,dererdenmestfremtrædendeafappelformerneiamerika.i ThorningcSchmidtstalebliverderbrugtpatosfleresteder,detersomoftestmed detsammeformålsomiamerika,atskabeenfællesskabsfølelseogopbakningtil regeringen.dogerdetbrugtilangtmindregradendhos præsidentkandidaterne. Indenderkankonkluderes,erdetvigtigtatunderstregedeforskelle,derer mellemdetotypertaler.nomineringstalererholdtforankandidatensegne partifæller.hvorimodenåbningstalebliverholdtafenalleredevalgt statsministerogforanfolketinget.detkandogargumenteresfor,atderstadig kanudledesogkonkluderesudfradeførnævnteforskelle,dadisseerså markante,atdetsigernogetgenereltomlandet. Detkanderforkonkluderes,atAmerikasusagligetendenseripolitikikkeernær såfremtrædendesomherhjemme.danskerneforventeretlangthøjereniveauaf logos,somforstærkesafetos,modsatamerikahvorlogoshovedsagligt forstærkesafpatos.ligesomdethellerikkeergjorttilnormenatstyrkeegen etosvedatmiskrediteresinemodstandereidanmark. Detkandiskuteres,hvorvidtbrugenafpatosidanskpolitiskretorikerblevet større,dettekandogikkekonkluderesudenenmeredybdegående undersøgelse. 6.2Eksisterendeforskningpåområdet Detteafsnitomhandler,hvordanemnetsaglighedellerobjektivitetbliver diskuteretiforskermiljøerpåakademiskniveau.detteergjortforatsætte projektetsanskuelserafpolitikeresomusagligeiperspektiv. Bogen Trust$in$Numbers:$In$Pursuit$of$Objectivity$in$Science$and$Public$Life Af TheodoreM.Porter,undersøgerbegrebetobjektivitet,derkansammenlignes medsaglighedsbegrebetpådansk.isinintroduktionkaldt Cultures$of$ Objectivity nævnerhan,atspørgsmåletomsaglighedoftestrejsesiforbindelse medhævdetsaglighedibrancher,derikkeerbåretafsaglighedbl.a. politik). Attacks$are$rarely$directed$true$objectivity,$but$rather$pretenders$who$use$ it$to$mask$their$own$dishonesty,$or$perhaps$the$falseness$and$injustice$of$a$whole$ culture.$most$often$it$is$not$closely$defined,$but$simply$invoked$to$praise$or$blame.$ In$the$United$States,$scientist,$engineers,$and$judges$are$generally$presumed$to$be$ objective.$politicians,$lawyers,$and$salesmen$are$not. $Politikeretilhøreraltsåikke denkategori,somporterbetragter,somsaglige.viderefundererporterover objektivitet,derikkealtidharhaftdenbetydning,denharidag: $ Its$etymology$suggests$an$acquaintance$with$objects.$ Paradoxically,$to$us,$until$the$eighteenth$century$these$were$usually$objects$of$ consciousness$rather$than$physical$things;$real$entities$existing$outside$us$were$ Side 91 af 100 Side 92 af 100

48 called$subjects. $Altså,harobjektivitetførværetknyttettilbevidsthedsobjekter snarereenddenfysiskevirkelighed. $ But$in$current$philosophical$usage,$objectivity$is$very$nearly$synonymous$with$ realism,$while$ subjectivity $refers$to$ideas$and$beliefs$that$exist$only$in$the$mind.$ When$philosophers$speak$of$the$objectivity$science,$they$generally$mean$its$ability$ to$know$things$as$they$are. $Citatetsigeratmanudendiskussionkanfæstnesig veddetobjektive,detfaktuelleudenanalyserendeogfortolkendelagfra mennesketsbevidsthed.detkanaltsåudefraportersbogudledes,atpolitikere medenvidenskabeligvinkel,ansesforatværeusaglige,hvilketharmonerer godtmedopgavenssenerekonklusion. Herudovereruddragafartiklen The$Social$Psychology$of$the$2008$U.S.$ Presidential$Election afkevinlanning2010),læst,mendennevistesigathave langtmerefokuspåvælgernesogikkecvælgeresblankstemmer)baggrund. Hvilketikkeerrelevantforprjoketetsanalyse. 7.Samletkonklusion Analysenkonkluderer,atudviklingenideretoriskevirkemidlerikkeharværet såmarkant,somførstantaget.medudelukkendefokuspåudviklingenibrugen afappelformer,erderirooseveltstalebrugtmerelogosendbådecartersog isæriobamastaler.detteerpågrundafsamfundssituationenpådaværende tidspunkt,somhartilladtrooseveltatfremføresintalepåenmåde,somvirkede logiskogindiskutabelformodtageren,dalandetbefandtsigmidtidenværste økonomiskekrisenogensinde.ligeledesfremstilledecartersineholdningersom logiskvirkende,hvilketogsåfungerede,dalandetbefandtsigiendybmoralsk krisepåbaggrundafwatergatecskandalen,somhavdeforkastetdemokratiets grundelementer.fællesforbeggeerydermere,atbeggepræsidentkandidater stillederepublikanernetilansvarfordennesamfundssituation. Medfokuspåappelformernesenkeltstående,viseropgavenenusagligudvikling ogenændringianvendelsesmetoden.usaglighedenharaltidværettilstede,dog hardenændretsigfraatværebaseretpålogisktænkningogdermedikke direkteåbenlystformodtageren,tilatværebaseretpådeemotionelle appelformer,somkommertiludtrykmereeksplicitusagligt. Resultatetafusaglighedensammenholdtmedbeggeanalysemetoder,giverdog ettildelestvetydigtudfald,dadenførnævnteændringianvendelsenaf appelformerikkesesiargumentationsopbygningen. Denopstilledehypoteseangåendeenstigendeusaglighedgennemårene, bekræftesikkeidenneforskning.derimodoptræderusaglighedenisamme mængde,menmedforskelligeanvendelsesmetoder,grundet præsidentkandidaternespersonlighedogsamfundssituation. Itilfældeafatmodtagerenaccepterertalernesopbyggedeetos,somer underbyggetafpatos,viltalenssynspunkterfremståsomværendelogiske.dette skaldogikkeforvekslesmedlogosappel,menderimodsomforførendeog overbevisendeargumentation. Gennemgåendeforalletalerneer,atderbliverderlagtvægtpåattilsværte republikanerne,samtophøjningafdemokratiskpolitik,udenegentligatforklare handlingsplanenforatgennemførepolitikken.dettekunneværegrundetusa s tocpartiescsystem,hvilketresultereritomegetforskelligepolitiskeholdninger, Side 93 af 100 Side 94 af 100

49 somdenamerikanskebefolkningalleredeerbekendtmed,ogetskiftaf præsidentkandidatresultererikkeienændringipartiernespolitikken. Samletsetkonkluderedenneforskningatusaglighedenaltidharværettilstedei detvalgtetidsinterval,samtatbehovetforsaglighedipolitisketalerhverkenhar fåetmereellermindreplads. Samtidigmåvisandeatsaglighedenikkeeretmålsomsådanipolitik,dadet villeværeetidealistiskmål.politikermerepragmatisk,dadetgælderomat vindebefolkningenstilslutningligegyldighvilkemidlerpolitikerenskalbruge. Løgneogfordrejningerregnesforstærkevåben,ognegativemetaforerog hentydningerommodpartenerogsåetanerkendtvåbeniretorik. 8.Fejlkilde Brugenaffejlkilde Idenafsluttendefaseafprojektetblevderopdagetenfejlkilde.Fremforat analyseredenofficiellenomineringstale,somobamaafholdteikonventetden 28.august2008,erderblevetanalyseretenumiddelbaraccepteringstale,som fandtstedden3.juni2008.dennetalefulgtekortefter,atdetvarsikkert,at BarackObamahavdeslåetHillaryClintonikampenomatblivedemokraternes præsidentkandidat. Dereretparvæsentligeforskellepåtalerne.Denvigtigsteogmestiøjnefaldende forskeleromstændighederne:fraatkæmpeomatblivepartietsfrontfigurtil kampenomatbliveamerikaspræsident. Primærvalgetssejrstalefejlkildetale) 3.juni2008 Remarks$in$St.$Paul$Minnesota,$claiming$the$democratic$presidential$ nomination$following$the$montana$and$south$dakota$primaries. Detteerdenanalyseredetale,ogerivirkelighedenenafsluttendetalefor primærvalget.idenneharhillaryclintonogbarackobamakæmpetinterntom demokraternesstøttepålandsplan.derforlæggesderidennetalestorvægtpå ledelsesmæssigenighedipartietclintonfamilien).deterderfornærmereen bekendtgørelsestale,hvorhanforførstegangofficieltpræsenterersig,som kandidatfordemokraterne. Overordnetseterfokuslagtpåatforklarehvadforandringer. Konventionstalenomineringstalen) Denofficiellenomineringstaleforegiktildennationaledemokratiske konventionidenverd.28.august2008.netopkontekstenerafgørende,da konventtalenharenstørremålgruppeogstørremediebevågenhed. Dererhertaleomenlandsdækkendeofficielacceptafpræsidentkandidaturet.I dennetaleerderbrugtetmerelevendesprog,somforsøgeratrammehele landetsbefolkning.idennetalebelyserobama,hvordanrepublikanernehar misforstået the$american$promise. Forholdmellemtalerne Opgavenkonkluderer,atusaglighedenaltiderblevetbrugtiamerikanskpolitik. Dennefejlkildeændrerikkekonklusionen,dadetotalersbudskabogmådeat appellerepåerensartet.ifejlkildenbliverderanalyseretfremtilingenbrugaf logoscappel.dettestemmerdogikkeoverensmeddenkorrektetale,daderher anvendeslogos.detteskerdogimegenmildgrad,ogpåvirkerderforikkeden samledevurderingafappelanalysen. Side 95 af 100 Side 96 af 100

50 Side 97 af 100 Tendensenitalerneerdensamme,dadebeggetagerudgangspunktiat forandringernødvendig.ibeggetalergøresopmærksompåatforandringikke erligmedrepublikanskpolitik.deemnerderbliverberørtomhandler: Uddannelse,arbejdsmarkedetogderafvækst.Talenikonventeterdoglængere, ogderlæggesgenereltmeretrykpåeksemplerne,daobamaherkøresistilling sompræsidentkandidat: This$country$is$more$generous$than$one$where$a$man$in$ Indiana$has$to$pack$up$the$equipment$he's$worked$on$for$twenty$years$and$watch$ it$shipped$off$to$china,$and$then$chokes$up$as$he$explains$how$he$felt$like$a$failure$ when$he$went$home$to$tell$his$family$the$news. Obama,konventtale2008l.44c 47)Iforholdtildetknaptsåemotionelleordvalgiprimærvalgetssejrstale: Maybe$if$he$went$to$Pennsylvania$and$met$the$man$who$lost$his$job$but$can't$even$ afford$the$gas$to$drive$around$and$look$for$a$new$one $ Mankansige,atkonventtalenerenelaboreretudgaveafprimærvalgstalen.Det afgørendeerderfor,atkontekstenerforskelligfortalerne,menatmeddelelsen sigerdetsamme. $ 9.Litteraturliste Bøger Bitsch,PoulOlsenogPedersen,Kaare2011):Problemorienteret$projektarbejde. 3.udgave,6.oplag.RoskildeUniversitetsForlag Bjøl,Erling2002):Gyldendals$USA[historie.Gyldendal.1.Udgave Brorholm,Lars2000):På$vej$mod$vor$tid.København:Gyldendaluddannelse Side 98 af 100 Frederiksen,SørenMarquardt2009):Talen$er$vejen$til$indflydelse. Frederiksberg:Samfundslitteratur Gabrielsen,Jonas,Christiansen,TanjaJuul.2010):The$Power$of$Speech.$ København:HansReitzelsForlag Jørgensen,CharlotteogOnsberg,Merete1999):Praktisk$argumentation.$Valby: TekniskForlag Mandrup,Charlotte2009):Autenticitet.Moderneledelseskommunikation. JyllandscPostensforlag. Porter,TheodoreM.1995):$ Trust$in$Numbers:$In$Pursuit$of$Objectivity$in$ Science$and$Public$Life.PrincetonUniversityPress Rienecker,LotteogJørgensenogStray,Peter:2008)Den$gode$opgave.3. udgave,2.oplag.frederiksberg:samfundslitteratur Internetkilde Carter,Jimmy1976):"Our$Nation's$Past$and$Future":$Address$Accepting$the$ Presidential$Nomination$at$the$Democratic$National$Convention$in$New$York$City. 12c2012 Obama,Barack2008):Address$Accepting$the$Presidential$Nomination$at$the$ Democratic$National$Convention$in$Denver:$"The$American$Promise" Obama,Barack2008):Remarks$in$St.$Paul,$Minnesota$Claiming$the$Democratic$ Presidential$Nomination$Following$the$Montana$and$South$Dakota$Primaries. 12c2012 Obama,Barack2012):Remarks$Accepting$the$Presidential$Nomination$at$the$ Democratic$National$Convention$in$Charlotte,$North$Carolina.

51 Side 99 af c2012 OxfordDictionaries:Tory.$ Lokaliseret08c12c2012 Romer,ChristinaD.2003):The$great$depression. 04/12/12 Roosevelt,FranklinD.1932):Address$Accepting$the$Presidential$Nomination$at$ the$democratic$national$convention$in$chicago.$$ 12c2012 Roosevelt,FranklinD.1933):1$[$Inaugural$Address$ 12c2012 Stewart,Rebecca2011):CNN$Poll:$JFK$remains$most$popular$past$president$,CNNPoliticshttp://politicalticker.blogs.cnn.com/2011/01/20/cnncpollcjfkc remainscmostcpopularcpastcpresident/.lokaliseretd.10c12c2012 Artikel Klüwer,Louise,Nøhr,Pernille,MartinEngelberg,NannaRoed,StinnaJensen, SidselFenshøj,JohanneSørensen,LasseByrdal2008): DetAmerikanske Primærvalg07/08.RoskildeUniversitet.HumcbasHABc1Chus05.2Forår Sørensen,FinnTørngren2011): Folketingetsåbning trinfortrin. Folketinget.http://www.ft.dk/Aktuelt/Nyheder/2010/09/Aabning2011.aspx. Lokaliseretd.10c12c2012 Side 100 af 100 ThorningcSchmidt,Helle.Statsminister2011): Dettalteordgælder. Folketinget.http://www.stm.dk/_p_13517.html.Lokaliseretd.10c12c LitteratuslisteZsprogprofil Internetkilde: Kohl,Helmuth1983): Rede$vor$dem$Deutschen$Bundestag$zum$NATO[ Doppelbeschluss =&menu_sel4=&msg=523.lokaliseretd.10c12c2012 Merkel,Angela2009): Rede$von$Bundeskanzlerin$$Angela$Merkel$anlässlich$der$ Eröffnung$des$Freiheitsmuseums$"Villa$Schöningen" merkelcvillacschoeningen.html?nn=74420.lokaliseretd.10c12c2012 Riesinger,Kurt1966): Regierungserklärung$des$Bundeskanzlers$am$13.$ Dezember$1966$vor$dem$Deutschen$Bundestag$in$Bonn online.de/fileadmin/bibliothek/kiesinger_re_1966/kiesinger_re_1966.pdf. Lokaliseretd.10c12c Bilag

52 FranklinD.Roosevelt ChairmanWalsh,myfriendsoftheDemocraticNationalConventionof1932 Iappreciateyourwillingnessafterthesesixarduousdaystoremainhere,forI knowwellthesleeplesshourswhichyouandihavehad.iregretthatiamlate, butihavenocontroloverthewindsofheavenandcouldonlybethankfulfor 5 mynavytraining. TheappearancebeforeaNationalConventionofitsnomineeforPresident,tobe formallynotifiedofhisselection,isunprecedentedandunusual,buttheseare unprecedentedandunusualtimes.ihavestartedoutonthetasksthatlieahead bybreakingtheabsurdtraditionsthatthecandidateshouldremaininprofessed 10 ignoranceofwhathashappenedforweeksuntilheisformallynotifiedofthat eventmanyweekslater. Myfriends,maythisbethesymbolofmyintentiontobehonestandtoavoidall hypocrisyorsham,toavoidallsillyshuttingoftheeyestothetruthinthis campaign.youhavenominatedmeandiknowit,andiamheretothankyoufor 15 thehonor. LetitalsobesymbolicthatinsodoingIbroketraditions.Letitbefromnowon thetaskofourpartytobreakfoolishtraditions.wewillbreakfoolishtraditions andleaveittotherepublicanleadership,farmoreskilledinthatart,tobreak promises. 20 Letusnowandherehighlyresolvetoresumethecountry'sinterruptedmarch alongthepathofrealprogress,ofrealjustice,ofrealequalityforallofour citizens,greatandsmall.ourindomitableleaderinthatinterruptedmarchisno longerwithus,buttherestillsurvivestodayhisspirit.manyofhiscaptains, thankgod,arestillwithus,togiveuswisecounsel.letusfeelthatineverything 25 wedotherestillliveswithus,ifnotthebody,thegreatindomitable, unquenchable,progressivesoulofourcommanderrinrchief,woodrowwilson. IhavemanythingsonwhichIwanttomakemypositionclearattheearliest possiblemomentinthiscampaign.thatadmirabledocument,theplatform whichyouhaveadopted,isclear.iacceptit100percent. 30 AndyoucanacceptmypledgethatIwillleavenodoubtorambiguityonwhereI standonanyquestionofmomentinthiscampaign. Asweenterthisnewbattle,letuskeepalwayspresentwithussomeofthe idealsoftheparty:thefactthatthedemocraticpartybytraditionandbythe continuinglogicofhistory,pastandpresent,isthebearerofliberalismandof 35 progressandatthesametimeofsafetytoourinstitutions.andifthisappeal fails,rememberwell,myfriends,thataresentmentagainstthefailureof RepublicanleadershipRRandnotewellthatinthiscampaignIshallnotusethe word"republicanparty,"butishalluse,dayinanddayout,thewords, "Republicanleadership"RRthefailureofRepublicanleaderstosolveourtroubles 40 maydegenerateintounreasoningradicalism. Thegreatsocialphenomenonofthisdepression,unlikeothersbeforeit,isthatit hasproducedbutafewofthedisorderlymanifestationsthattoooftenattend uponsuchtimes. Wildradicalismhasmadefewconverts,andthegreatesttributethatIcanpayto 45 mycountrymenisthatinthesedaysofcrushingwanttherepersistsanorderly andhopefulspiritonthepartofthemillionsofourpeoplewhohavesufferedso much.tofailtoofferthemanewchanceisnotonlytobetraytheirhopesbutto misunderstandtheirpatience.

53 Tomeetbyreactionthatdangerofradicalismistoinvitedisaster.Reactionisno 50 barriertotheradical.itisachallenge,aprovocation.thewaytomeetthat dangeristoofferaworkableprogramofreconstruction,andthepartytoofferit isthepartywithcleanhands. This,andthisonly,isaproperprotectionagainstblindreactionontheonehand andanimprovised,hitrorrmiss,irresponsibleopportunismontheother. 55 TherearetwowaysofviewingtheGovernment'sdutyinmattersaffecting economicandsociallife.thefirstseestoitthatafavoredfewarehelpedand hopesthatsomeoftheirprosperitywillleakthrough,siftthrough,tolabor,to thefarmer,tothesmallbusinessman.thattheorybelongstothepartyof Toryism,andIhadhopedthatmostoftheToriesleftthiscountryin ButitisnotandneverwillbethetheoryoftheDemocraticParty.Thisisnotime forfear,forreactionorfortimidity.hereandnowiinvitethosenominal Republicanswhofindthattheirconsciencecannotbesquaredwiththegroping andthefailureoftheirpartyleaderstojoinhandswithus;hereandnow,in equalmeasure,iwarnthosenominaldemocratswhosquintatthefuturewith 65 theirfacesturnedtowardthepast,andwhofeelnoresponsibilitytothe demandsofthenewtime,thattheyareoutofstepwiththeirparty. Yes,thepeopleofthiscountrywantagenuinechoicethisyear,notachoice betweentwonamesforthesamereactionarydoctrine.oursmustbeapartyof liberalthought,ofplannedaction,ofenlightenedinternationaloutlook,andof 70 thegreatestgoodtothegreatestnumberofourcitizens. NowitisinevitableRRandthechoiceisthatofthetimesRRitisinevitablethatthe mainissueofthiscampaignshouldrevolveabouttheclearfactofoureconomic condition,adepressionsodeepthatitiswithoutprecedentinmodernhistory. Itwillnotdomerelytostate,asdoRepublicanleaderstoexplaintheirbroken 75 promisesofcontinuedinaction,thatthedepressionisworldwide.thatwasnot theirexplanationoftheapparentprosperityof1928.thepeoplewillnotforget theclaimmadebythemthenthatprosperitywasonlyadomesticproduct manufacturedbyarepublicanpresidentandarepublicancongress. Iftheyclaimpaternityfortheonetheycannotdenypaternityfortheother. 80 Icannottakeupalltheproblemstoday.Iwanttotouchonafewthatarevital. Letuslookalittleattherecenthistoryandthesimpleeconomics,thekindof economicsthatyouandiandtheaveragemanandwomantalk. Intheyearsbefore1929weknowthatthiscountryhadcompletedavastcycle ofbuildingandinflation;fortenyearsweexpandedonthetheoryofrepairing 85 thewastesofthewar,butactuallyexpandingfarbeyondthat,andalsobeyond ournaturalandnormalgrowth.nowitisworthremembering,andthecold figuresoffinanceproveit,thatduringthattimetherewaslittleornodropinthe pricesthattheconsumerhadtopay,althoughthosesamefiguresprovedthat thecostofproductionfellverygreatly;corporateprofitresultingfromthis 90 periodwasenormous;atthesametimelittleofthatprofitwasdevotedtothe reductionofprices.theconsumerwasforgotten.verylittleofitwentinto increasedwages;theworkerwasforgotten,andbynomeansanadequate proportionwasevenpaidoutindividendsrrthestockholderwasforgotten. And,incidentally,verylittleofitwastakenbytaxationtothebeneficent 95 Governmentofthoseyears. Whatwastheresult?EnormouscorporatesurplusespiledupRRthemost stupendousinhistory.where,underthespellofdeliriousspeculation,didthose surplusesgo?letustalkeconomicsthatthefiguresproveandthatwecan

54 understand.why,theywentchieflyintwodirections:first,intonewand 100 unnecessaryplantswhichnowstandstarkandidle;andsecond,intothecallr moneymarketofwallstreet,eitherdirectlybythecorporations,orindirectly throughthebanks.thosearethefacts.whyblinkatthem? Thencamethecrash.Youknowthestory.Surplusesinvestedinunnecessary plantsbecameidle.menlosttheirjobs;purchasingpowerdriedup;banks 105 becamefrightenedandstartedcallingloans.thosewhohadmoneywereafraid topartwithit.creditcontracted.industrystopped.commercedeclined,and unemploymentmounted. Andtherewearetoday. Translatethatintohumanterms.Seehowtheeventsofthepastthreeyears 110 havecomehometospecificgroupsofpeople:first,thegroupdependenton industry;second,thegroupdependentonagriculture;third,andmadeupin largepartofmembersofthefirsttwogroups,thepeoplewhoarecalled"small investorsanddepositors."infact,thestrongestpossibletiebetweenthefirst twogroups,agricultureandindustry,isthefactthatthesavingsandtoadegree 115 thesecurityofbotharetiedtogetherinthatthirdgrouprrthecreditstructureof thenation. Neverinhistoryhavetheinterestsofallthepeoplebeensounitedinasingle economicproblem.picturetoyourself,forinstance,thegreatgroupsofproperty ownedbymillionsofourcitizens,representedbycreditsissuedintheformof 120 bondsandmortgagesrrgovernmentbondsofallkinds,federal,state,county, municipal;bondsofindustrialcompanies,ofutilitycompanies;mortgageson realestateinfarmsandcities,andfinallythevastinvestmentsofthenationin therailroads.whatisthemeasureofthesecurityofeachofthosegroups?we knowwellthatinourcomplicated,interrelatedcreditstructureifanyoneof 125 thesecreditgroupscollapsestheymayallcollapse.dangertooneisdangerto all. How,Iask,hasthepresentAdministrationinWashingtontreatedthe interrelationshipofthesecreditgroups?theanswerisclear:ithasnot recognizedthatinterrelationshipexistedatall.why,thenationasks,has 130 Washingtonfailedtounderstandthatallofthesegroups,eachandeveryone,the topofthepyramidandthebottomofthepyramid,mustbeconsideredtogether, thateachandeveryoneofthemisdependentoneveryother;eachandevery oneofthemaffectingthewholefinancialfabric? Statesmanshipandvision,myfriends,requirerelieftoallatthesametime. 135 Justonewordortwoontaxes,thetaxesthatallofuspaytowardthecostof Governmentofallkinds. Iknowsomethingoftaxes.ForthreelongyearsIhavebeengoingupanddown thiscountrypreachingthatgovernmentrrfederalandstateandlocalrrcoststoo much.ishallnotstopthatpreaching.asanimmediateprogramofactionwe 140 mustabolishuselessoffices.wemusteliminateunnecessaryfunctionsof GovernmentRRfunctions,infact,thatarenotdefinitelyessentialtothe continuanceofgovernment.wemustmerge,wemustconsolidatesubdivisions ofgovernment,and,liketheprivatecitizen,giveupluxurieswhichwecanno longerafford. 145 ByourexampleatWashingtonitself,weshallhavetheopportunityofpointing thewayofeconomytolocalgovernment,forletusrememberwellthatoutof everytaxdollarintheaveragestateinthisnation,40centsenterthetreasuryin Washington,D.C.,10or12centsonlygototheStatecapitals,and48centsare

55 consumedbythecostsoflocalgovernmentincountiesandcitiesandtowns. 150 Iproposetoyou,myfriends,andthroughyou,thatGovernmentofallkinds,big andlittle,bemadesolventandthattheexamplebesetbythepresidentofthe UnitedStatesandhisCabinet. Andtalkingaboutsettingadefiniteexample,Icongratulatethisconventionfor havinghadthecouragefearlesslytowriteintoitsdeclarationofprincipleswhat 155 anoverwhelmingmajorityhereassembledreallythinksaboutthe18th Amendment.Thisconventionwantsrepeal.Yourcandidatewantsrepeal.AndI amconfidentthattheunitedstatesofamericawantsrepeal. TwoyearsagotheplatformonwhichIranforGovernorthesecondtime containedsubstantiallythesameprovision.theoverwhelmingsentimentofthe 160 peopleofmystate,asshownbythevoteofthatyear,extends,iknow,tothe peopleofmanyoftheotherstates.isaytoyounowthatfromthisdateonthe 18thAmendmentisdoomed.Whenthathappens,weasDemocratsmustand will,rightlyandmorally,enablethestatestoprotectthemselvesagainstthe importationofintoxicatingliquorwheresuchimportationmayviolatetheir 165 Statelaws.Wemustrightlyandmorallypreventthereturnofthesaloon. Togobacktothisdrysubjectoffinance,becauseitalltiesintogetherRRthe18th Amendmenthassomethingtodowithfinance,tooRRinacomprehensiveplanning forthereconstructionofthegreatcreditgroups,includinggovernmentcredit,i listanimportantplaceforthatprizestatementofprincipleintheplatformhere 170 adoptedcallingforthelettinginofthelightofdayonissuesofsecurities,foreign anddomestic,whichareofferedforsaletotheinvestingpublic. Myfriends,youandIascommonRsensecitizensknowthatitwouldhelpto protectthesavingsofthecountryfromthedishonestyofcrooksandfromthe lackofhonorofsomemeninhighfinancialplaces.publicityistheenemyof 175 crookedness. Andnowonewordaboutunemployment,andincidentallyaboutagriculture. Ihavefavoredtheuseofcertaintypesofpublicworksasafurtheremergency meansofstimulatingemploymentandtheissuanceofbondstopayforsuch publicworks,butihavepointedoutthatnoeconomicendisservedifwemerely 180 buildwithoutbuildingforanecessarypurpose.suchworks,ofcourse,should insofaraspossiblebeselfrsustainingiftheyaretobefinancedbytheissuingof bonds.soastospreadthepointsofallkindsaswidelyaspossible,wemusttake definitestepstoshortentheworkingdayandtheworkingweek. Letususecommonsenseandbusinesssense.Justasoneexample,weknowthat 185 averyhopefulandimmediatemeansofrelief,bothfortheunemployedandfor agriculture,willcomefromawideplanoftheconvertingofmanymillionsof acresofmarginalandunusedlandintotimberlandthroughreforestation.there aretensofmillionsofacreseastofthemississippiriveraloneinabandoned farms,incutroverland,nowgrowingupinworthlessbrush.why,every 190 EuropeanNationhasadefinitelandpolicy,andhashadoneforgenerations.We havenone.havingnone,wefaceafutureofsoilerosionandtimberfamine. Itisclearthateconomicforesightandimmediateemploymentmarchhandin handinthecallforthereforestationofthesevastareas. Insodoing,employmentcanbegiventoamillionmen.Thatisthekindofpublic 195 workthatisselfrsustaining,andthereforecapableofbeingfinancedbythe issuanceofbondswhicharemadesecurebythefactthatthegrowthof tremendouscropswillprovideadequatesecurityfortheinvestment. Yes,Ihaveaverydefiniteprogramforprovidingemploymentbythatmeans.I

56 havedoneit,andiamdoingittodayinthestateofnewyork.iknowthatthe 200 DemocraticPartycandoitsuccessfullyintheNation.Thatwillputmentowork, andthatisanexampleoftheactionthatwearegoingtohave. Nowasafurtheraidtoagriculture,weknowperfectlywellRRbuthavewecome outandsaidsoclearlyanddistinctly?rrweshouldrepealimmediatelythose provisionsoflawthatcompelthefederalgovernmenttogointothemarketto 205 purchase,tosell,tospeculateinfarmproductsinafutileattempttoreducefarm surpluses.andtheyarethepeoplewhoaretalkingofkeepinggovernmentout ofbusiness.thepracticalwaytohelpthefarmerisbyanarrangementthatwill, inadditiontolighteningsomeoftheimpoverishingburdensfromhisback,do somethingtowardthereductionofthesurplusesofstaplecommoditiesthat 210 hangonthemarket.itshouldbeouraimtoaddtotheworldpricesofstaple productstheamountofareasonabletariffprotection,togiveagriculturethe sameprotectionthatindustryhastoday. AndinexchangeforthisimmediatelyincreasedreturnIamsurethatthe farmersofthisnationwouldagreeultimatelytosuchplanningoftheir 215 productionaswouldreducethesurplusesandmakeitunnecessaryinlater yearstodependondumpingthosesurplusesabroadinordertosupport domesticprices.thatresulthasbeenaccomplishedinothernations;whynotin America,too? Farmleadersandfarmeconomists,generally,agreethataplanbasedonthat 220 principleisadesirablefirststepinthereconstructionofagriculture.itdoesnot initselffurnishacompleteprogram,butitwillserveingreatmeasureinthe longruntoremovethepallofasurpluswithoutthecontinuedperpetualthreat ofworlddumping.finalvoluntaryreductionofsurplusisapartofourobjective, butthelongcontinuanceandthepresentburdenofexistingsurplusesmakeit 225 necessarytorepairgreatdamageofthepresentbyimmediateemergency measures. Suchaplanasthat,myfriends,doesnotcosttheGovernmentanymoney,nor doesitkeepthegovernmentinbusinessorinspeculation. Astotheactualwordingofabill,IbelievethattheDemocraticPartystands 230 readytobeguidedbywhatevertheresponsiblefarmgroupsthemselvesagree on.thatisaprinciplethatissound;andagainiaskforaction. Onemorewordaboutthefarmer,andIknowthateverydelegateinthishall wholivesinthecityknowswhyilayemphasisonthefarmer.itisbecauseoner halfofourpopulation,over50,000,000people,aredependentonagriculture; 235 and,myfriends,ifthose50,000,000peoplehavenomoney,nocash,tobuywhat isproducedinthecity,thecitysufferstoanequalorgreaterextent. Thatiswhywearegoingtomakethevotersunderstandthisyearthatthis NationisnotmerelyaNationofindependence,butitis,ifwearetosurvive, boundtobeanationofinterdependencerrtownandcity,andnorthandsouth, 240 EastandWest.Thatisourgoal,andthatgoalwillbeunderstoodbythepeopleof thiscountrynomatterwheretheylive. Yes,thepurchasingpowerofthathalfofourpopulationdependenton agricultureisgone.farmmortgagesreachnearlytenbillionsofdollarstoday andinterestchargesonthataloneare$560,000,000ayear.butthatisnotall. 245 Thetaxburdencausedbyextravagantandinefficientlocalgovernmentisan additionalfactor.ourmostimmediateconcernshouldbetoreducetheinterest burdenonthesemortgages. Rediscountingoffarmmortgagesundersalutaryrestrictionsmustbeexpanded

57 andshould,inthefuture,beconditionedonthereductionofinterestrates. 250 Amortizationpayments,maturitiesshouldlikewiseinthiscrisisbeextended beforerediscountispermittedwherethemortgagorissorelypressed.that,my friends,isanotherexampleofpractical,immediaterelief:action. Iaimtodothesamething,anditcanbedone,forthesmallhomeRownerinour citiesandvillages.wecanlightenhisburdenanddevelophispurchasingpower. 255 Takeaway,myfriends,thatspectreoftoohighaninterestrate.Takeawaythat spectreoftheduedatejustashorttimeaway.savehomes;savehomesfor thousandsofselfrrespectingfamilies,anddriveoutthatspectreofinsecurity fromourmidst. Outofallthetonsofprintedpaper,outofallthehoursoforatory,the 260 recriminations,thedefenses,thehappyrthoughtplansinwashingtonandin everystate,thereemergesonegreat,simple,crystalrpurefactthatduringthe pasttenyearsanationof120,000,000peoplehasbeenledbytherepublican leaderstoerectanimpregnablebarbedwireentanglementarounditsborders throughtheinstrumentalityoftariffswhichhaveisolatedusfromalltheother 265 humanbeingsinalltherestoftheroundworld.iacceptthatadmirabletariff statementintheplatformofthisconvention.itwouldprotectamericanbusiness andamericanlabor.byouractsofthepastwehaveinvitedandreceivedthe retaliationofothernations.iproposeaninvitationtothemtoforgetthepast,to sitatthetablewithus,asfriends,andtoplanwithusfortherestorationofthe 270 tradeoftheworld. Gointothehomeofthebusinessman.Heknowswhatthetariffhasdonefor him.gointothehomeofthefactoryworker.heknowswhygoodsdonotmove. Gointothehomeofthefarmer.Heknowshowthetariffhashelpedtoruinhim. Atlastoureyesareopen.AtlasttheAmericanpeoplearereadytoacknowledge 275 thatrepublicanleadershipwaswrongandthatthedemocracyisright. Myprogram,ofwhichIcanonlytouchonthesepoints,isbaseduponthissimple moralprinciple:thewelfareandthesoundnessofanationdependfirstupon whatthegreatmassofthepeoplewishandneed;andsecond,whetherornot theyaregettingit. 280 WhatdothepeopleofAmericawantmorethananythingelse?Tomymind,they wanttwothings:work,withallthemoralandspiritualvaluesthatgowithit; andwithwork,areasonablemeasureofsecurityrrsecurityforthemselvesand fortheirwivesandchildren.workandsecurityrrthesearemorethanwords. Theyaremorethanfacts.Theyarethespiritualvalues,thetruegoaltoward 285 whichoureffortsofreconstructionshouldlead.thesearethevaluesthatthis programisintendedtogain;thesearethevalueswehavefailedtoachieveby theleadershipwenowhave. OurRepublicanleaderstelluseconomiclawsRRsacred,inviolable,unchangeableR Rcausepanicswhichnoonecouldprevent.Butwhiletheyprateofeconomic 290 laws,menandwomenarestarving.wemustlayholdofthefactthateconomic lawsarenotmadebynature.theyaremadebyhumanbeings. Yes,whenRRnotifRRwhenwegetthechance,theFederalGovernmentwillassume boldleadershipindistressrelief.foryearswashingtonhasalternatedbetween puttingitsheadinthesandandsayingthereisnolargenumberofdestitute 295 peopleinourmidstwhoneedfoodandclothing,andthensayingthestates shouldtakecareofthem,ifthereare.insteadofplanningtwoandahalfyears agotodowhattheyarenowtryingtodo,theykeptputtingitofffromdaytoday, weektoweek,andmonthtomonth,untiltheconscienceofamericademanded

58 action. 300 Isaythatwhileprimaryresponsibilityforreliefrestswithlocalitiesnow,as ever,yetthefederalgovernmenthasalwayshadandstillhasacontinuing responsibilityforthebroaderpublicwelfare.itwillsoonfulfillthat responsibility. Andnow,justafewwordsaboutourplansforthenextfourmonths.Bycoming 305 hereinsteadofwaitingforaformalnotification,ihavemadeitclearthati believeweshouldeliminateexpensiveceremoniesandthatweshouldsetin motionatonce,tonight,myfriends,thenecessarymachineryforanadequate presentationoftheissuestotheelectorateofthenation. ImyselfhaveimportantdutiesasGovernorofagreatState,dutieswhichin 310 thesetimesaremorearduousandmoregravethanatanypreviousperiod.yeti feelconfidentthatishallbeabletomakeanumberofshortvisitstoseveral partsofthenation.mytripswillhaveastheirfirstobjectivethestudyatfirst hand,fromthelipsofmenandwomenofallpartiesandalloccupations,ofthe actualconditionsandneedsofeverypartofaninterdependentcountry. 315 Onewordmore:Outofeverycrisis,everytribulation,everydisaster,mankind riseswithsomeshareofgreaterknowledge,ofhigherdecency,ofpurerpurpose. Todayweshallhavecomethroughaperiodofloosethinking,descending morals,aneraofselfishness,amongindividualmenandwomenandamong Nations.BlamenotGovernmentsaloneforthis.Blameourselvesinequalshare. 320 Letusbefrankinacknowledgmentofthetruththatmanyamongstushave madeobeisancetomammon,thattheprofitsofspeculation,theeasyroad withouttoil,haveluredusfromtheoldbarricades.toreturntohigher standardswemustabandonthefalseprophetsandseeknewleadersofourown choosing. 325 Neverbeforeinmodernhistoryhavetheessentialdifferencesbetweenthetwo majoramericanpartiesstoodoutinsuchstrikingcontrastastheydotoday. Republicanleadersnotonlyhavefailedinmaterialthings,theyhavefailedin nationalvision,becauseindisastertheyhaveheldoutnohope,theyhave pointedoutnopathforthepeoplebelowtoclimbbacktoplacesofsecurityand 330 ofsafetyinouramericanlife. ThroughouttheNation,menandwomen,forgotteninthepoliticalphilosophyof thegovernmentofthelastyearslooktoushereforguidanceandformore equitableopportunitytoshareinthedistributionofnationalwealth. Onthefarms,inthelargemetropolitanareas,inthesmallercitiesandinthe 335 villages,millionsofourcitizenscherishthehopethattheiroldstandardsof livingandofthoughthavenotgoneforever.thosemillionscannotandshallnot hopeinvain. Ipledgeyou,Ipledgemyself,toanewdealfortheAmericanpeople.Letusall hereassembledconstituteourselvesprophetsofaneworderofcompetenceand 340 ofcourage.thisismorethanapoliticalcampaign;itisacalltoarms.giveme yourhelp,nottowinvotesalone,buttowininthiscrusadetorestoreamerica toitsownpeople.

59 JimmyCarter MynameisJimmyCarter,andI'mrunningforPresident. It'sbeenalongtimesinceIsaidthosewordsthefirsttime,andnowI'vecome hereafterseeingourgreatcountrytoacceptyournomination. 5 Iacceptit,inthewordsofJohnF.Kennedy,withafullandgratefulheartand withonlyoneobligation:todevoteeveryeffortofbody,mindandspirittolead ourpartybacktovictoryandournationbacktogreatness. 10 It'sapleasuretobeherewithallyouDemocratsandtoseethatourBicentennial celebrationandourbicentennialconventionhasbeenoneofdecorumandorder withoutanyfightsorfreehforhalls.amongdemocratsthatcanonlyhappenonce everytwohundredyears.withthiskindofauniteddemocraticparty,weare ready,andeager,totakeontherepublicans whicheverrepublicanpartythey 15 decidetosendagainstusinnovember. NineteenseventyHsixwillnotbeayearofpoliticsasusual.Itcanbeayearof inspirationandhope,anditwillbeayearofconcern,ofquietandsober reassessmentofournation'scharacterandpurpose.ithasalreadybeenayear 20 whenvotershaveconfoundedtheexperts.andiguaranteeyouthatitwillbethe yearwhenwegivethegovernmentofthiscountrybacktothepeopleofthis country. ThereisanewmoodinAmerica.Wehavebeenshakenbyatragicwarabroad 25 andbyscandalsandbrokenpromisesathome.ourpeoplearesearchingfornew voicesandnewideasandnewleaders. Althoughgovernmenthasitslimitsandcannotsolveallourproblems,we Americansrejecttheviewthatwemustbereconciledtofailuresandmediocrity, 30 ortoaninferiorqualityoflife.foribelievethatwecancomethroughthistime oftroublestrongerthanever.liketroopswhohavebeenincombat,wehave beentemperedinthefire;wehavebeendisciplined,andwehavebeen educated. 35 Guidedbylastingandsimplemoralvalues,wehaveemergedidealistswithout illusions,realistswhostillknowtheolddreamsofjusticeandliberty,ofcountry andofcommunity. ThisyearwehavehadthirtystateprimariesHHmorethaneverbefore makingit 40 possibletotakeourcampaigndirectlytothepeopleofamerica:tohomesand shoppingcenters,tofactoryshiftlinesandcolleges,tobeautyparlorsand barbershops,tofarmers,marketsandunionhalls. Thishasbeenalongandpersonalcampaign ahumblingexperience,reminding 45 usthatultimatepoliticalinfluencerestsnotwiththepowerbrokersbutwiththe people.thishasbeenatimeoftoughdebateontheimportantissuesfacingour country.thiskindofdebateispartofourtradition,andasdemocratsweare heirstoagreattradition. 50 IhavenevermetaDemocraticPresident,butIhavealwaysbeenaDemocrat. Yearsago,asafarmboysittingoutdoorswithmyfamilyonthegroundinthe middleofthenight,gatheredclosearoundabatteryradioconnectedtothe

60 automobilebatteryandlisteningtothedemocraticconventionsinfarhoffcities,i 55 wasalongwayfromtheselectionprocess.ifeelmuchclosertoittonight. Oursisthepartyofthemanwhowasnominatedbythosedistantconventions andwhoinspiredandrestoredthisnationinitsdarkesthours FranklinD. Roosevelt. 60 OursisthepartyofafightingDemocratwhoshowedusthatacommonman couldbeanuncommonleader HarryS.Truman. OursisthepartyofabraveyoungPresidentwhocalledtheyoungatheart, 65 regardlessofage,toseeka"newfrontier"ofnationalgreatness JohnF. Kennedy. AndoursisalsothepartyofagreatHheartedTexanwhotookofficeinatragic hourandwhowentontodomorethananyotherpresidentinthiscenturyto 70 advancethecauseofhumanrights LyndonJohnson. OurPartywasbuiltoutofthesweatshopsoftheoldLowerEastSide,thedark millsofnewhampshire,theblazinghearthsofillinois,thecoalminesof Pennsylvania,thehardHscrabblefarmsofthesoutherncoastalplains,andthe 75 unlimitedfrontiersofamerica. Oursisthepartythatwelcomedgenerationsofimmigrants thejews,the Irish,theItalians,thePoles,andalltheothers,enlistedtheminitsranksand 80 foughtthepoliticalbattlesthathelpedbringthemintotheamerican mainstream. Andtheyhaveshapedthecharacterofourparty. 85 Thatisourheritage.Ourpartyhasnotbeenperfect.Wehavemademistakes, andwehavepaidforthem.butoursisatraditionofleadershipandcompassion andprogress. Ourleadershavefoughtforeverypieceofprogressivelegislation,fromRFDand 90 REAtoSocialSecurityandcivilrights.Intimesofneed,theDemocratswere there. Butinrecentyearsournationhasseenafailureofleadership.Wehavebeen hurt,andwehavebeendisillusioned.wehaveseenawallgoupthatseparates 95 usfromourowngovernment. Wehavelostsomepreciousthingsthathistoricallyhaveboundourpeopleand ourgovernmenttogether.wefeelthatmoraldecayhasweakenedourcountry, thatitiscrippledbyalackofgoalsandvalues,andthatourpublicofficialshave 100 lostfaithinus. Wehavebeenanationadrifttoolong.Wehavebeenwithoutleadershiptoo long.wehavehaddividedanddeadlockedgovernmenttoolong.wehavebeen governedbyvetotoolong.wehavesufferedenoughatthehandsofatiredand 105 wornhoutadministrationwithoutnewideas,withoutyouthorvitality,without visionandwithouttheconfidenceoftheamericanpeople.thereisafearthat ourbestyearsarebehindus.butisaytoyouthatournation'sbestisstillahead.

61 Ourcountryhaslivedthroughatimeoftorment.Itisnowatimeforhealing.We 110 wanttohavefaithagain.wewanttobeproudagain.wejustwantthetruth again. Itistimeforthepeopletorunthegovernment,andnottheotherwayaround. 115 Itisthetimetohonorandstrengthenourfamiliesandourneighborhoodsand ourdiverseculturesandcustoms. WeneedaDemocraticPresidentandaCongresstoworkinharmonyfora change,withmutualrespectforachange.andnextyearwearegoingtohave 120 thatnewleadership.youcandependonit ItistimeforAmericatomoveandtospeaknotwithboastingandbelligerence butwithaquietstrength,todependinworldaffairsnotmerelyonthesizeofan arsenalbutonthenobilityofideas,andtogovernathomenotbyconfusionand 125 crisisbutwithgraceandimaginationandcommonsense. Toomanyhavehadtosufferatthehandsofapoliticaleconomicelitewhohave shapeddecisionsandneverhadtoaccountformistakesortosufferfrom injustice.whenunemploymentprevails,theyneverstandinlinelookingfora 130 job. Whendeprivationresultsfromaconfusedandbewilderingwelfaresystem,they neverdowithoutfoodorclothingoraplacetosleep.whenthepublicschools areinferiorortornbystrife,theirchildrengotoexclusiveprivateschools.and 135 whenthebureaucracyisbloatedandconfused,thepowerfulalwaysmanageto discoverandoccupynichesofspecialinfluenceandprivilege.anunfairtax structureservestheirneeds.andtightsecrecyalwaysseemstopreventreform. Allofusmustbecarefulnottocheateachother.Toooftenunholy, 140 selfperpetuatingallianceshavebeenformedbetweenmoneyandpolitics,and theaveragecitizenhasbeenheldatarm'slength. EachtimeournationhasmadeaseriousmistaketheAmericanpeoplehave beenexcludedfrom 145 theprocess.thetragedyofvietnamandcambodia,thedisgraceofwatergate, andtheembarrassmentoftheciarevelationscouldhavebeenavoidedifour governmenthadsimplyreflectedthesoundjudgementandgoodcommonsense andthehighmoralcharacteroftheamericanpeople. 150 Itistimeforustotakeanewlookatourowngovernment,tostripawaythe secrecy,toexposetheunwarrantedpressureoflobbyists,toeliminatewaste,to releaseourcivilservantsfrombureaucraticchaos,toprovidetough management,andalwaystorememberthatinanytownorcitythemayor,the governor,andthepresidentrepresentexactlythesameconstituents. 155 Asagovernor,Ihadtodealeachdaywiththecomplicatedandconfusedand overlappingandwastefulfederalgovernmentbureaucracy.aspresident,iwant youtohelpmeevolveanefficient,economical,purposeful,andmanageable governmentforournation.now,irecognizethedifficulty,butifi'melected,it's 160 goingtobedone.andyoucandependonit

62 Wemuststrengthenthegovernmentclosesttothepeople.Business,labor, agriculture,education,science,andgovernmentshouldnotstruggleinisolation fromoneanotherbutshouldbeabletostrivetowardmutualgoalsandshared 165 opportunities.weshouldmakemajorinvestmentsinpeopleandnotin buildingsandweapons.thepoor,theaged,theweak,theafflictedmustbe treatedwithrespectandcompassionandwithlove. Ihavespokenalotoftimesthisyearaboutlove.Butlovemustbeaggressively 170 translatedintosimplejustice.thetestofanygovernmentisnothowpopularit iswiththepowerfulbuthowhonestlyandfairlyitdealswiththosewhomust dependonit. Itistimeforacompleteoverhaulofourincometaxsystem.Istilltellyou:Itisa 175 disgracetothehumanrace.allmylifeihaveheardpromisesabouttaxreform, butitneverquitehappens.withyourhelp,wearefinallygoingtomakeit happen.andyoucandependonit. Hereissomethingthatcanreallyhelpourcountry:Itistimeforuniversalvoter 180 registration. Itistimeforanationwidecomprehensivehealthprogramforallourpeople. Itistimetoguaranteeanendtodiscriminationbecauseofraceorsexbyfull 185 involvementinthedecisionmakingprocessofgovernmentbythosewhoknow whatitistosufferfromdiscrimination.andthey'llbeinthegovernmentifiam elected. Itistimeforthelawtobeenforced.Wecannoteducatechildren,wecannot 190 createharmonyamongourpeople,wecannotpreservebasichumanfreedom unlesswehaveanorderlysociety. Crimeandlackofjusticeareespeciallycrueltothosewhoareleastableto protectthemselves.swiftarrestandtrial,fairanduniformpunishment,should 195 beexpectedbyanyonewhowouldbreakourlaws. Itistimeforourgovernmentleaderstorespectthelawnolessthanthe humblestcitizen,sothatwecanendonceandforalladoublestandardofjustice. 200 IseenoreasonwhybigHshotcrooksshouldgofreeandthepooronesgotojail. Asimpleandaproperfunctionofgovernmentisjusttomakeiteasyforustodo goodanddifficultforustodowrong. 205 Asanengineer,aplanner,abusinessman,Iseeclearlythevaluetoournationof astrongsystemoffreeenterprisebasedonincreaseproductivityandadequate wages.wedemocratsbelievethatcompetitionisbetterthanregulation,andwe intendtocombinestrongsafeguardsforconsumerswithminimalintrusionof governmentinourfreeeconomicsystem. 210 IbelievethatanyonewhoisabletoworkoughttoworkHHandoughttohavea chancetowork.wewillneverhaveanendtotheinflationaryspiral,wewill neverhaveabalancedbudget whichiamdeterminedtoseehhaslongaswe haveeightorninemillionamericansoutofworkwhocannotfindajob.any 215 systemofeconomicsisbankruptifitseeseithervalueorvirtuein

63 unemployment.wesimplycannotcheckinflationbykeepingpeopleoutof work. TheforemostresponsibilityofanyPresident,aboveallelse,istoguaranteethe 220 securityofournation aguaranteeoffreedomfromthethreatofsuccessful attackorblackmail,andtheabilitywithouralliestomaintainpeace. Butpeaceisnotthemereabsenceofwar.Peaceisactiontostampout internationalterrorism.peaceistheunceasingefforttopreservehumanrights. 225 Peaceisacombineddemonstrationofstrengthandgoodwill.Wewillprayfor peaceandwewillworkforpeace,untilwehaveremovedfromallnationsforall timethethreatofnucleardestruction. 230 America'sbirthopenedanewchapterinmankind'shistory.Ourswasthefirst nationtodedicateitselfclearlytobasicmoralandphilosophicalprinciples:that allpeoplearecreatedequalandendowedwithinalienablerightstolife,liberty, andthepursuitofhappiness,andthatthepowerofgovernmentisderivedfrom theconsentofthegoverned. 235 Thisnationalcommitmentwasasingularactofwisdomandcourage,andit broughtthebestandthebravestfromothernationstoourshores.itwasa revolutionarydevelopmentthatcapturedtheimaginationofmankind.itcreated abasisforauniqueroleofamerica thatofapioneerinshapingmoredecent 240 andjustrelationsamongpeopleandamongsocieties. Today,twohundredyearslater,wemustaddressourselvestothatrole,bothin whatwedoathomeandhowweactabroad'amongpeopleeverywherewho havebecomepoliticallymorealert,sociallymorecongested,andincreasingly 245 impatientwithglobalinequities,andwhoarenoworganized,asyouknow,into someonehundredandfiftydifferentnations.thiscallsfornothinglessthana sustainedarchitecturalefforttoshapeaninternationalframeworkofpeace withinwhichourownidealsgraduallycanbecomeaglobalreality. Ournationshouldalwaysderiveitscharacterdirectlyfromthepeopleandlet 250 thisbethestrengthandtheimagetobepresentedtotheworld thecharacter oftheamericanpeople. ToourfriendsandalliesIsaythatwhatunitesusthroughourcommon dedicationtodemocracyismuchmoreimportantthanthatwhichoccasionally 255 dividesusoneconomicsorpolitics.tothenationsthatseektoliftthemselves frompovertyisaythatamericasharesyouraspirationsandextendsitshandto you.tothosenationhstatesthatwishtocompetewithusisaythatweneither fearcompetitionnorseeitasanobstacletowidercooperation.toallpeoplei saythataftertwohundredyearsamericastillremainsconfidentandyouthfulin 260 itscommitmenttofreedomandequality,andwealwayswillbe. Duringthiselectionyearwecandidateswillaskyouforyourvotes,andfromus willbedemandedourvision. 265 Myvisionofthisnationanditsfuturehasbeendeepenedandmaturedduring thenineteenmonthsthatihavecampaignedamongyouforpresident.ihave neverhadmorefaithinamericathanidotoday.wehaveanamericathat,in BobDylan'sphrase,isbusybeingborn,notbusydying. 270

64 WecanhaveanAmericathathasreconcileditseconomicneedswithitsdesire foranenvironmentthatwecanpassonwithpridetothenextgeneration. WecanhaveanAmericathatprovidesexcellenceineducationtomychildand yourchildandeverychild. WecanhaveanAmericathatencouragesandtakesprideinourethnicdiversity, ourreligiousdiversity,ourculturaldiversity knowingthatoutofthis pluralisticheritagehascomethestrengthandthevitalityandthecreativitythat hasmadeusgreatandwillkeepusgreat. WecanhaveanAmericangovernmentthatdoesnotoppressorspyonitsown peoplebutrespectsourdignityandourprivacyandourrighttobeletalone. WecanhaveanAmericawherefreedom,ontheonehand,andequality,onthe otherhand,aremutuallysupportiveandnotinconflict,andwherethedreamsof ournation'sfirstleadersarefullyrealizedinourowndayandage. AndwecanhaveanAmericawhichharnessestheidealismofthestudent,the compassionofanurseorthesocialworker,thedeterminationofafarmer,the wisdomofateacher,thepracticalityofthebusinessleader,theexperienceofthe seniorcitizen,andthehopeofalaborertobuildabetterlifeforusall.andwe canhaveit,andwe'regoingtohaveit AsI'vesaidmanytimesbefore,wecanhaveanAmericanPresidentwhodoes notgovernwithnegativismandfearofthefuture,butwithvigorandvisionand aggressiveleadership apresidentwho'snotisolatedfromthepeople,butwho feelsyourpainandsharesyourdreamsandtakeshisstrengthandhiswisdom andhiscouragefromyou. IseeanAmericaonthemoveagain,united,adiverseandvitalandtolerant nation,enteringourthirdcenturywithprideandconfidence,anamericathat livesuptothemajestyofourconstitutionandthesimpledecencyofourpeople. ThisistheAmericawewant.ThisistheAmericathatwewillhave. Wewillgoforwardfromthisconventionwithsomedifferencesofopinion perhaps,butneverthelessunitedinacalmdeterminationtomakeourcountry largeanddrivingandgenerousinspiritonceagain,readytoembarkongreat nationaldeeds.andonceagain,asbrothersandsisters,ourheartswillswell withpridetocallourselvesamericans.

65 Barack&Obama&2008& To&Chairman&Dean&and&my&great&friend&Dick&Durbin;&and&to&all&my&fellow&citizens& of&this&great&nation;& With&profound&gratitude&and&great&humility,&I&accept&your&nomination&for&the& presidency&of&the&united&states.& 5" Let&me&express&my&thanks&to&the&historic&slate&of&candidates&who&accompanied& me&on&this&journey,&and&especially&the&one&who&traveled&the&farthest& &a& champion&for&working&americans&and&an&inspiration&to&my&daughters&and&to& yours&mm&hillary&rodham&clinton.&to&president&clinton,&who&last&night&made&the& case&for&change&as&only&he&can&make⁢&to&ted&kennedy,&who&embodies&the&spirit& 10" of&service;&and&to&the&next&vice&president&of&the&united&states,&joe&biden,&i&thank& you.&i&am&grateful&to&finish&this&journey&with&one&of&the&finest&statesmen&of&our& time,&a&man&at&ease&with&everyone&from&world&leaders&to&the&conductors&on&the& Amtrak&train&he&still&takes&home&every&night.& To&the&love&of&my&life,&our&next&First&Lady,&Michelle&Obama,&and&to&Sasha&and& 15" Malia& &I&love&you&so&much,&and&I'm&so&proud&of&all&of&you.& Four&years&ago,&I&stood&before&you&and&told&you&my&story& &of&the&brief&union& between&a&young&man&from&kenya&and&a&young&woman&from&kansas&who& weren't&wellmoff&or&wellmknown,&but&shared&a&belief&that&in&america,&their&son& could&achieve&whatever&he&put&his&mind&to.& 20" It&is&that&promise&that&has&always&set&this&country&apart& &that&through&hard& work&and&sacrifice,&each&of&us&can&pursue&our&individual&dreams&but&still&come& together&as&one&american&family,&to&ensure&that&the&next&generation&can&pursue& their&dreams&as&well.& That's&why&I&stand&here&tonight.&Because&for&two&hundred&and&thirty&two&years,& 25" at&each&moment&when&that&promise&was&in&jeopardy,&ordinary&men&and&women& & students&and&soldiers,&farmers&and&teachers,&nurses&and&janitors&mm&found&the& courage&to&keep&it&alive.& We&meet&at&one&of&those&defining&moments& &a&moment&when&our&nation&is&at& war,&our&economy&is&in&turmoil,&and&the&american&promise&has&been&threatened& 30" once&more.& Tonight,&more&Americans&are&out&of&work&and&more&are&working&harder&for&less.& More&of&you&have&lost&your&homes&and&even&more&are&watching&your&home& values&plummet.&more&of&you&have&cars&you&can't&afford&to&drive,&credit&card&bills& you&can't&afford&to&pay,&and&tuition&that's&beyond&your&reach.& 35" These&challenges&are&not&all&of&government's&making.&But&the&failure&to&respond& is&a&direct&result&of&a&broken&politics&in&washington&and&the&failed&policies&of& George&W.&Bush.& America,&we&are&better&than&these&last&eight&years.&We&are&a&better&country&than& this.& 40" This&country&is&more&decent&than&one&where&a&woman&in&Ohio,&on&the&brink&of& retirement,&finds&herself&one&illness&away&from&disaster&after&a&lifetime&of&hard& work.& This&country&is&more&generous&than&one&where&a&man&in&Indiana&has&to&pack&up& the&equipment&he's&worked&on&for&twenty&years&and&watch&it&shipped&off&to& 45" China,&and&then&chokes&up&as&he&explains&how&he&felt&like&a&failure&when&he&went& home&to&tell&his&family&the&news.&

66 We&are&more&compassionate&than&a&government&that&lets&veterans&sleep&on&our& streets&and&families&slide&into&poverty;&that&sits&on&its&hands&while&a&major& American&city&drowns&before&our&eyes.& 50" Tonight,&I&say&to&the&American&people,&to&Democrats&and&Republicans&and& Independents&across&this&great&land& &enough&this&moment& &this&election& &is& our&chance&to&keep,&in&the&21st&century,&the&american&promise&alive.&because& next&week,&in&minnesota,&the&same&party&that&brought&you&two&terms&of&george& Bush&and&Dick&Cheney&will&ask&this&country&for&a&third.&And&we&are&here&because& 55" we&love&this&country&too&much&to&let&the&next&four&years&look&like&the&last&eight.& On&November&4th,&we&must&stand&up&and&say:&"Eight&is&enough."& Now&let&there&be&no&doubt.&The&Republican&nominee,&John&McCain,&has&worn&the& uniform&of&our&country&with&bravery&and&distinction,&and&for&that&we&owe&him& our&gratitude&and&respect.&and&next&week,&we'll&also&hear&about&those&occasions& 60" when&he's&broken&with&his&party&as&evidence&that&he&can&deliver&the&change&that& we&need.& But&the&record's&clear:&John&McCain&has&voted&with&George&Bush&ninety&percent& of&the&time.&senator&mccain&likes&to&talk&about&judgment,&but&really,&what&does&it& say&about&your&judgment&when&you&think&george&bush&has&been&right&more&than& 65" ninety&percent&of&the&time?&i&don't&know&about&you,&but&i'm&not&ready&to&take&a& ten&percent&chance&on&change.& The&truth&is,&on&issue&after&issue&that&would&make&a&difference&in&your&lives& &on& health&care&and&education&and&the&economy& &Senator&McCain&has&been&anything& but&independent.&he&said&that&our&economy&has&made&"great&progress"&under& 70" this&president.&he&said&that&the&fundamentals&of&the&economy&are&strong.&and& when&one&of&his&chief&advisors& &the&man&who&wrote&his&economic&plan& &was& talking&about&the&anxiety&americans&are&feeling,&he&said&that&we&were&just& suffering&from&a&"mental&recession,"&and&that&we've&become,&and&i&quote,&"a& nation&of&whiners."& 75" A&nation&of&whiners?&Tell&that&to&the&proud&auto&workers&at&a&Michigan&plant& who,&after&they&found&out&it&was&closing,&kept&showing&up&every&day&and&working& as&hard&as&ever,&because&they&knew&there&were&people&who&counted&on&the& brakes&that&they&made.&tell&that&to&the&military&families&who&shoulder&their& burdens&silently&as&they&watch&their&loved&ones&leave&for&their&third&or&fourth&or& 80" fifth&tour&of&duty.&these&are&not&whiners.&they&work&hard&and&give&back&and&keep& going&without&complaint.&these&are&the&americans&that&i&know.& Now,&I&don't&believe&that&Senator&McCain&doesn't&care&what's&going&on&in&the& lives&of&americans.&i&just&think&he&doesn't&know.&why&else&would&he&define& middlemclass&as&someone&making&under&five&million&dollars&a&year?&how&else& 85" could&he&propose&hundreds&of&billions&in&tax&breaks&for&big&corporations&and&oil& companies&but&not&one&penny&of&tax&relief&to&more&than&one&hundred&million& Americans?&How&else&could&he&offer&a&health&care&plan&that&would&actually&tax& people's&benefits,&or&an&education&plan&that&would&do&nothing&to&help&families& pay&for&college,&or&a&plan&that&would&privatize&social&security&and&gamble&your& 90" retirement?& It's&not&because&John&McCain&doesn't&care.&It's&because&John&McCain&doesn't&get& it.& For&over&two&decades,&he's&subscribed&to&that&old,&discredited&Republican& philosophy& &give&more&and&more&to&those&with&the&most&and&hope&that& 95" prosperity&trickles&down&to&everyone&else.&in&washington,&they&call&this&the& Ownership&Society,&but&what&it&really&means&is& &you're&on&your&own.&out&of&

67 work?&tough&luck.&no&health&care?&the&market&will&fix&it.&born&into&poverty?&pull& yourself&up&by&your&own&bootstraps& &even&if&you&don't&have&boots.&you're&on& your&own.& 100" Well&it's&time&for&them&to&own&their&failure.&It's&time&for&us&to&change&America.& You&see,&we&Democrats&have&a&very&different&measure&of&what&constitutes& progress&in&this&country.& We&measure&progress&by&how&many&people&can&find&a&job&that&pays&the& mortgage;&whether&you&can&put&a&little&extra&money&away&at&the&end&of&each& 105" month&so&you&can&someday&watch&your&child&receive&her&college&diploma.&we& measure&progress&in&the&23&million&new&jobs&that&were&created&when&bill&clinton& was&president& &when&the&average&american&family&saw&its&income&go&up&$7,500& instead&of&down&$2,000&like&it&has&under&george&bush.& We&measure&the&strength&of&our&economy&not&by&the&number&of&billionaires&we& 110" have&or&the&profits&of&the&fortune&500,&but&by&whether&someone&with&a&good&idea& can&take&a&risk&and&start&a&new&business,&or&whether&the&waitress&who&lives&on& tips&can&take&a&day&off&to&look&after&a&sick&kid&without&losing&her&job& &an& economy&that&honors&the&dignity&of&work.& The&fundamentals&we&use&to&measure&economic&strength&are&whether&we&are& 115" living&up&to&that&fundamental&promise&that&has&made&this&country&great& &a& promise&that&is&the&only&reason&i&am&standing&here&tonight.& Because&in&the&faces&of&those&young&veterans&who&come&back&from&Iraq&and& Afghanistan,&I&see&my&grandfather,&who&signed&up&after&Pearl&Harbor,&marched&in& Patton's&Army,&and&was&rewarded&by&a&grateful&nation&with&the&chance&to&go&to& 120" college&on&the&gi&bill.& In&the&face&of&that&young&student&who&sleeps&just&three&hours&before&working&the& night&shift,&i&think&about&my&mom,&who&raised&my&sister&and&me&on&her&own& while&she&worked&and&earned&her&degree;&who&once&turned&to&food&stamps&but& was&still&able&to&send&us&to&the&best&schools&in&the&country&with&the&help&of& 125" student&loans&and&scholarships.& When&I&listen&to&another&worker&tell&me&that&his&factory&has&shut&down,&I& remember&all&those&men&and&women&on&the&south&side&of&chicago&who&i&stood&by& and&fought&for&two&decades&ago&after&the&local&steel&plant&closed.& And&when&I&hear&a&woman&talk&about&the&difficulties&of&starting&her&own& 130" business,&i&think&about&my&grandmother,&who&worked&her&way&up&from&the& secretarial&pool&to&middlemmanagement,&despite&years&of&being&passed&over&for& promotions&because&she&was&a&woman.&she's&the&one&who&taught&me&about&hard& work.&she's&the&one&who&put&off&buying&a&new&car&or&a&new&dress&for&herself&so& that&i&could&have&a&better&life.&she&poured&everything&she&had&into&me.&and& 135" although&she&can&no&longer&travel,&i&know&that&she's&watching&tonight,&and&that& tonight&is&her&night&as&well.& I&don't&know&what&kind&of&lives&John&McCain&thinks&that&celebrities&lead,&but&this& has&been&mine.&these&are&my&heroes.&theirs&are&the&stories&that&shaped&me.&and& it&is&on&their&behalf&that&i&intend&to&win&this&election&and&keep&our&promise&alive& 140" as&president&of&the&united&states.& What&is&that&promise?& It's&a&promise&that&says&each&of&us&has&the&freedom&to&make&of&our&own&lives&what& we&will,&but&that&we&also&have&the&obligation&to&treat&each&other&with&dignity&and& respect.& 145"

68 It's&a&promise&that&says&the&market&should&reward&drive&and&innovation&and& generate&growth,&but&that&businesses&should&live&up&to&their&responsibilities&to& create&american&jobs,&look&out&for&american&workers,&and&play&by&the&rules&of& the&road.& Ours&is&a&promise&that&says&government&cannot&solve&all&our&problems,&but&what& 150" it&should&do&is&that&which&we&cannot&do&for&ourselves& &protect&us&from&harm&and& provide&every&child&a&decent&education;&keep&our&water&clean&and&our&toys&safe;& invest&in&new&schools&and&new&roads&and&new&science&and&technology.& Our&government&should&work&for&us,&not&against&us.&It&should&help&us,&not&hurt& us.&it&should&ensure&opportunity&not&just&for&those&with&the&most&money&and& 155" influence,&but&for&every&american&who's&willing&to&work.& That's&the&promise&of&America& &the&idea&that&we&are&responsible&for&ourselves,& but&that&we&also&rise&or&fall&as&one&nation;&the&fundamental&belief&that&i&am&my& brother's&keeper;&i&am&my&sister's&keeper.& That's&the&promise&we&need&to&keep.&That's&the&change&we&need&right&now.&So&let& 160" me&spell&out&exactly&what&that&change&would&mean&if&i&am&president.& Change&means&a&tax&code&that&doesn't&reward&the&lobbyists&who&wrote&it,&but&the& American&workers&and&small&businesses&who&deserve&it.& Unlike&John&McCain,&I&will&stop&giving&tax&breaks&to&corporations&that&ship&jobs& overseas,&and&i&will&start&giving&them&to&companies&that&create&good&jobs&right& 165" here&in&america.& I&will&eliminate&capital&gains&taxes&for&the&small&businesses&and&the&startMups&that& will&create&the&highmwage,&highmtech&jobs&of&tomorrow.& I&will&cut&taxes& &cut&taxes& &for&95&of&all&working&families.&because&in&an& economy&like&this,&the&last&thing&we&should&do&is&raise&taxes&on&the&middlemclass.& 170" And&for&the&sake&of&our&economy,&our&security,&and&the&future&of&our&planet,&I&will& set&a&clear&goal&as&president:&in&ten&years,&we&will&finally&end&our&dependence&on& oil&from&the&middle&east.& Washington's&been&talking&about&our&oil&addiction&for&the&last&thirty&years,&and& John&McCain&has&been&there&for&twentyMsix&of&them.&In&that&time,&he's&said&no&to& 175" higher&fuelmefficiency&standards&for&cars,&no&to&investments&in&renewable&energy,& no&to&renewable&fuels.&and&today,&we&import&triple&the&amount&of&oil&as&the&day& that&senator&mccain&took&office.& Now&is&the&time&to&end&this&addiction,&and&to&understand&that&drilling&is&a&stopM gap&measure,&not&a&longmterm&solution.&not&even&close.& 180" As&President,&I&will&tap&our&natural&gas&reserves,&invest&in&clean&coal&technology,& and&find&ways&to&safely&harness&nuclear&power.&i'll&help&our&auto&companies&rem tool,&so&that&the&fuelmefficient&cars&of&the&future&are&built&right&here&in&america.&i'll& make&it&easier&for&the&american&people&to&afford&these&new&cars.&and&i'll&invest& 150&billion&dollars&over&the&next&decade&in&affordable,&renewable&sources&of& 185" energy& &wind&power&and&solar&power&and&the&next&generation&of&biofuels;&an& investment&that&will&lead&to&new&industries&and&five&million&new&jobs&that&pay& well&and&can't&ever&be&outsourced.& America,&now&is&not&the&time&for&small&plans.& Now&is&the&time&to&finally&meet&our&moral&obligation&to&provide&every&child&a& 190" worldmclass&education,&because&it&will&take&nothing&less&to&compete&in&the&global& economy.&michelle&and&i&are&only&here&tonight&because&we&were&given&a&chance&

69 at&an&education.&and&i&will&not&settle&for&an&america&where&some&kids&don't&have& that&chance.&i'll&invest&in&early&childhood&education.&i'll&recruit&an&army&of&new& teachers,&and&pay&them&higher&salaries&and&give&them&more&support.&and&in& 195" exchange,&i'll&ask&for&higher&standards&and&more&accountability.&and&we&will& keep&our&promise&to&every&young&american& &if&you&commit&to&serving&your& community&or&your&country,&we&will&make&sure&you&can&afford&a&college& education.& Now&is&the&time&to&finally&keep&the&promise&of&affordable,&accessible&health&care& 200" for&every&single&american.&if&you&have&health&care,&my&plan&will&lower&your& premiums.&if&you&don't,&you'll&be&able&to&get&the&same&kind&of&coverage&that& members&of&congress&give&themselves.&and&as&someone&who&watched&my& mother&argue&with&insurance&companies&while&she&lay&in&bed&dying&of&cancer,&i& will&make&certain&those&companies&stop&discriminating&against&those&who&are& 205" sick&and&need&care&the&most.& Now&is&the&time&to&help&families&with&paid&sick&days&and&better&family&leave,& because&nobody&in&america&should&have&to&choose&between&keeping&their&jobs& and&caring&for&a&sick&child&or&ailing&parent.& Now&is&the&time&to&change&our&bankruptcy&laws,&so&that&your&pensions&are& 210" protected&ahead&of&ceo&bonuses;&and&the&time&to&protect&social&security&for& future&generations.& And&now&is&the&time&to&keep&the&promise&of&equal&pay&for&an&equal&day's&work,& because&i&want&my&daughters&to&have&exactly&the&same&opportunities&as&your& sons.& 215" Now,&many&of&these&plans&will&cost&money,&which&is&why&I've&laid&out&how&I'll&pay& for&every&dime& &by&closing&corporate&loopholes&and&tax&havens&that&don't&help& America&grow.&But&I&will&also&go&through&the&federal&budget,&line&by&line,& eliminating&programs&that&no&longer&work&and&making&the&ones&we&do&need& work&better&and&cost&less& &because&we&cannot&meet&twentymfirst&century& 220" challenges&with&a&twentieth&century&bureaucracy.& And&Democrats,&we&must&also&admit&that&fulfilling&America's&promise&will& require&more&than&just&money.&it&will&require&a&renewed&sense&of&responsibility& from&each&of&us&to&recover&what&john&f.&kennedy&called&our&"intellectual&and& moral&strength."&yes,&government&must&lead&on&energy&independence,&but&each& 225" of&us&must&do&our&part&to&make&our&homes&and&businesses&more&efficient.&yes,&we& must&provide&more&ladders&to&success&for&young&men&who&fall&into&lives&of&crime& and&despair.&but&we&must&also&admit&that&programs&alone&can't&replace&parents;& that&government&can't&turn&off&the&television&and&make&a&child&do&her&homework;& that&fathers&must&take&more&responsibility&for&providing&the&love&and&guidance& 230" their&children&need.& Individual&responsibility&and&mutual&responsibility& &that's&the&essence&of& America's&promise.& And&just&as&we&keep&our&keep&our&promise&to&the&next&generation&here&at&home,& so&must&we&keep&america's&promise&abroad.&if&john&mccain&wants&to&have&a& 235" debate&about&who&has&the&temperament,&and&judgment,&to&serve&as&the&next& CommanderMinMChief,&that's&a&debate&I'm&ready&to&have.& For&while&Senator&McCain&was&turning&his&sights&to&Iraq&just&days&after&9/11,&I& stood&up&and&opposed&this&war,&knowing&that&it&would&distract&us&from&the&real& threats&we&face.&when&john&mccain&said&we&could&just&"muddle&through"&in& 240"

70 Afghanistan,&I&argued&for&more&resources&and&more&troops&to&finish&the&fight& against&the&terrorists&who&actually&attacked&us&on&9/11,&and&made&clear&that&we& must&take&out&osama&bin&laden&and&his&lieutenants&if&we&have&them&in&our&sights.& John&McCain&likes&to&say&that&he'll&follow&bin&Laden&to&the&Gates&of&Hell& &but&he& won't&even&go&to&the&cave&where&he&lives.& 245" And&today,&as&my&call&for&a&time&frame&to&remove&our&troops&from&Iraq&has&been& echoed&by&the&iraqi&government&and&even&the&bush&administration,&even&after& we&learned&that&iraq&has&a&$79&billion&surplus&while&we're&wallowing&in&deficits,& John&McCain&stands&alone&in&his&stubborn&refusal&to&end&a&misguided&war.& That's&not&the&judgment&we&need.&That&won't&keep&America&safe.&We&need&a& 250" President&who&can&face&the&threats&of&the&future,&not&keep&grasping&at&the&ideas& of&the&past.& You&don't&defeat&a&terrorist&network&that&operates&in&eighty&countries&by& occupying&iraq.&you&don't&protect&israel&and&deter&iran&just&by&talking&tough&in& Washington.&You&can't&truly&stand&up&for&Georgia&when&you've&strained&our& 255" oldest&alliances.&if&john&mccain&wants&to&follow&george&bush&with&more&tough& talk&and&bad&strategy,&that&is&his&choice& &but&it&is&not&the&change&we&need.& We&are&the&party&of&Roosevelt.&We&are&the&party&of&Kennedy.&So&don't&tell&me&that& Democrats&won't&defend&this&country.&Don't&tell&me&that&Democrats&won't&keep& us&safe.&the&bushmmccain&foreign&policy&has&squandered&the&legacy&that& 260" generations&of&americans&mm&democrats&and&republicans& &have&built,&and&we&are& here&to&restore&that&legacy.& As&CommanderMinMChief,&I&will&never&hesitate&to&defend&this&nation,&but&I&will& only&send&our&troops&into&harm's&way&with&a&clear&mission&and&a&sacred& commitment&to&give&them&the&equipment&they&need&in&battle&and&the&care&and& 265" benefits&they&deserve&when&they&come&home.& I&will&end&this&war&in&Iraq&responsibly,&and&finish&the&fight&against&al&Qaeda&and& the&taliban&in&afghanistan.&i&will&rebuild&our&military&to&meet&future&conflicts.& But&I&will&also&renew&the&tough,&direct&diplomacy&that&can&prevent&Iran&from& obtaining&nuclear&weapons&and&curb&russian&aggression.&i&will&build&new& 270" partnerships&to&defeat&the&threats&of&the&21st&century:&terrorism&and&nuclear& proliferation;&poverty&and&genocide;&climate&change&and&disease.&and&i&will& restore&our&moral&standing,&so&that&america&is&once&again&that&last,&best&hope&for& all&who&are&called&to&the&cause&of&freedom,&who&long&for&lives&of&peace,&and&who& yearn&for&a&better&future.& 275" These&are&the&policies&I&will&pursue.&And&in&the&weeks&ahead,&I&look&forward&to& debating&them&with&john&mccain.& But&what&I&will&not&do&is&suggest&that&the&Senator&takes&his&positions&for&political& purposes.&because&one&of&the&things&that&we&have&to&change&in&our&politics&is&the& idea&that&people&cannot&disagree&without&challenging&each&other's&character&and& 280" patriotism.& The&times&are&too&serious,&the&stakes&are&too&high&for&this&same&partisan& playbook.&so&let&us&agree&that&patriotism&has&no&party.&i&love&this&country,&and&so& do&you,&and&so&does&john&mccain.&the&men&and&women&who&serve&in&our& battlefields&may&be&democrats&and&republicans&and&independents,&but&they&have& 285" fought&together&and&bled&together&and&some&died&together&under&the&same&proud& flag.&they&have&not&served&a&red&america&or&a&blue&america& &they&have&served& the&united&states&of&america.&

71 So&I've&got&news&for&you,&John&McCain.&We&all&put&our&country&first.& America,&our&work&will&not&be&easy.&The&challenges&we&face&require&tough& 290" choices,&and&democrats&as&well&as&republicans&will&need&to&cast&off&the&wornmout& ideas&and&politics&of&the&past.&for&part&of&what&has&been&lost&these&past&eight& years&can't&just&be&measured&by&lost&wages&or&bigger&trade&deficits.&what&has&also& been&lost&is&our&sense&of&common&purpose& &our&sense&of&higher&purpose.&and& that's&what&we&have&to&restore.& 295" We&may&not&agree&on&abortion,&but&surely&we&can&agree&on&reducing&the&number& of&unwanted&pregnancies&in&this&country.&the&reality&of&gun&ownership&may&be& different&for&hunters&in&rural&ohio&than&for&those&plagued&by&gangmviolence&in& Cleveland,&but&don't&tell&me&we&can't&uphold&the&Second&Amendment&while& keeping&akm47s&out&of&the&hands&of&criminals.&i&know&there&are&differences&on& 300" samemsex&marriage,&but&surely&we&can&agree&that&our&gay&and&lesbian&brothers& and&sisters&deserve&to&visit&the&person&they&love&in&the&hospital&and&to&live&lives& free&of&discrimination.&passions&fly&on&immigration,&but&i&don't&know&anyone&who& benefits&when&a&mother&is&separated&from&her&infant&child&or&an&employer& undercuts&american&wages&by&hiring&illegal&workers.&this&too&is&part&of& 305" America's&promise& &the&promise&of&a&democracy&where&we&can&find&the&strength& and&grace&to&bridge&divides&and&unite&in&common&effort.& I&know&there&are&those&who&dismiss&such&beliefs&as&happy&talk.&They&claim&that& our&insistence&on&something&larger,&something&firmer&and&more&honest&in&our& public&life&is&just&a&trojan&horse&for&higher&taxes&and&the&abandonment&of& 310" traditional&values.&and&that's&to&be&expected.&because&if&you&don't&have&any&fresh& ideas,&then&you&use&stale&tactics&to&scare&the&voters.&if&you&don't&have&a&record&to& run&on,&then&you&paint&your&opponent&as&someone&people&should&run&from.& You&make&a&big&election&about&small&things.& And&you&know&what& &it's&worked&before.&because&it&feeds&into&the&cynicism&we& 315" all&have&about&government.&when&washington&doesn't&work,&all&its&promises& seem&empty.&if&your&hopes&have&been&dashed&again&and&again,&then&it's&best&to& stop&hoping,&and&settle&for&what&you&already&know.& I&get&it.&I&realize&that&I&am&not&the&likeliest&candidate&for&this&office.&I&don't&fit&the& typical&pedigree,&and&i&haven't&spent&my&career&in&the&halls&of&washington.& 320" But&I&stand&before&you&tonight&because&all&across&America&something&is&stirring.& What&the&nayMsayers&don't&understand&is&that&this&election&has&never&been&about& me.&it's&been&about&you.& For&eighteen&long&months,&you&have&stood&up,&one&by&one,&and&said&enough&to&the& politics&of&the&past.&you&understand&that&in&this&election,&the&greatest&risk&we&can& 325" take&is&to&try&the&same&old&politics&with&the&same&old&players&and&expect&a& different&result.&you&have&shown&what&history&teaches&us& &that&at&defining& moments&like&this&one,&the&change&we&need&doesn't&come&from&washington.& Change&comes&to&Washington.&Change&happens&because&the&American&people& demand&it& &because&they&rise&up&and&insist&on&new&ideas&and&new&leadership,&a& 330" new&politics&for&a&new&time.& America,&this&is&one&of&those&moments.& I&believe&that&as&hard&as&it&will&be,&the&change&we&need&is&coming.&Because&I've& seen&it.&because&i've&lived&it.&i've&seen&it&in&illinois,&when&we&provided&health&care& to&more&children&and&moved&more&families&from&welfare&to&work.&i've&seen&it&in& 335" Washington,&when&we&worked&across&party&lines&to&open&up&government&and&

72 340" 345" 350" 355" hold&lobbyists&more&accountable,&to&give&better&care&for&our&veterans&and&keep& nuclear&weapons&out&of&terrorist&hands.& And&I've&seen&it&in&this&campaign.&In&the&young&people&who&voted&for&the&first& time,&and&in&those&who&got&involved&again&after&a&very&long&time.&in&the& Republicans&who&never&thought&they'd&pick&up&a&Democratic&ballot,&but&did.&I've& seen&it&in&the&workers&who&would&rather&cut&their&hours&back&a&day&than&see& their&friends&lose&their&jobs,&in&the&soldiers&who&remenlist&after&losing&a&limb,&in& the&good&neighbors&who&take&a&stranger&in&when&a&hurricane&strikes&and&the& floodwaters&rise.& This&country&of&ours&has&more&wealth&than&any&nation,&but&that's&not&what&makes& us&rich.&we&have&the&most&powerful&military&on&earth,&but&that's&not&what&makes& us&strong.&our&universities&and&our&culture&are&the&envy&of&the&world,&but&that's& not&what&keeps&the&world&coming&to&our&shores.& Instead,&it&is&that&American&spirit& &that&american&promise& &that&pushes&us& forward&even&when&the&path&is&uncertain;&that&binds&us&together&in&spite&of&our& differences;&that&makes&us&fix&our&eye&not&on&what&is&seen,&but&what&is&unseen,& that&better&place&around&the&bend.& That&promise&is&our&greatest&inheritance.&It's&a&promise&I&make&to&my&daughters& when&i&tuck&them&in&at&night,&and&a&promise&that&you&make&to&yours& &a&promise& that&has&led&immigrants&to&cross&oceans&and&pioneers&to&travel&west;&a&promise& that&led&workers&to&picket&lines,&and&women&to&reach&for&the&ballot.& 365" 370" 375" The&men&and&women&who&gathered&there&could've&heard&many&things.&They& could've&heard&words&of&anger&and&discord.&they&could've&been&told&to&succumb& to&the&fear&and&frustration&of&so&many&dreams&deferred.& But&what&the&people&heard&instead& &people&of&every&creed&and&color,&from&every& walk&of&life& &is&that&in&america,&our&destiny&is&inextricably&linked.&that&together,& our&dreams&can&be&one.& "We&cannot&walk&alone,"&the&preacher&cried.&"And&as&we&walk,&we&must&make&the& pledge&that&we&shall&always&march&ahead.&we&cannot&turn&back."& America,&we&cannot&turn&back.&Not&with&so&much&work&to&be&done.&Not&with&so& many&children&to&educate,&and&so&many&veterans&to&care&for.&not&with&an& economy&to&fix&and&cities&to&rebuild&and&farms&to&save.&not&with&so&many&families& to&protect&and&so&many&lives&to&mend.&america,&we&cannot&turn&back.&we&cannot& walk&alone.&at&this&moment,&in&this&election,&we&must&pledge&once&more&to&march& into&the&future.&let&us&keep&that&promise& &that&american&promise& &and&in&the& words&of&scripture&hold&firmly,&without&wavering,&to&the&hope&that&we&confess.& Thank&you,&God&Bless&you,&and&and&God&Bless&the&United&States&of&America.& & 360" And&it&is&that&promise&that&forty&five&years&ago&today,&brought&Americans&from& every&corner&of&this&land&to&stand&together&on&a&mall&in&washington,&before& Lincoln's&Memorial,&and&hear&a&young&preacher&from&Georgia&speak&of&his&dream.&

73 Obama,&remarks&upon&nomination&2008& Tonight,&after&fifty9four&hard9fought&contests,&our&primary&season&has&finally& come&to&an&end.& Sixteen&months&have&passed&since&we&first&stood&together&on&the&steps&of&the&Old& State&Capitol&in&Springfield,&Illinois.&Thousands&of&miles&have&been&traveled.& 5& Millions&of&voices&have&been&heard.&And&because&of&what&you&said& &because&you& decided&that&change&must&come&to&washington;&because&you&believed&that&this& year&must&be&different&than&all&the&rest;&because&you&chose&to&listen&not&to&your& doubts&or&your&fears&but&to&your&greatest&hopes&and&highest&aspirations,&tonight& we&mark&the&end&of&one&historic&journey&with&the&beginning&of&another& &a& 10& journey&that&will&bring&a&new&and&better&day&to&america.&tonight,&i&can&stand& before&you&and&say&that&i&will&be&the&democratic&nominee&for&president&of&the& United&States.& I&want&to&thank&every&American&who&stood&with&us&over&the&course&of&this& campaign& &through&the&good&days&and&the&bad;&from&the&snows&of&cedar&rapids& 15& to&the&sunshine&of&sioux&falls.&and&tonight&i&also&want&to&thank&the&men&and& woman&who&took&this&journey&with&me&as&fellow&candidates&for&president.& At&this&defining&moment&for&our&nation,&we&should&be&proud&that&our&party&put& forth&one&of&the&most&talented,&qualified&field&of&individuals&ever&to&run&for&this& office.&i&have&not&just&competed&with&them&as&rivals,&i&have&learned&from&them&as& 20& friends,&as&public&servants,&and&as&patriots&who&love&america&and&are&willing&to& work&tirelessly&to&make&this&country&better.&they&are&leaders&of&this&party,&and& leaders&that&america&will&turn&to&for&years&to&come.& That&is&particularly&true&for&the&candidate&who&has&traveled&further&on&this& journey&than&anyone&else.&senator&hillary&clinton&has&made&history&in&this& 25& campaign&not&just&because&she's&a&woman&who&has&done&what&no&woman&has& done&before,&but&because&she's&a&leader&who&inspires&millions&of&americans&with& her&strength,&her&courage,&and&her&commitment&to&the&causes&that&brought&us& here&tonight.& We've&certainly&had&our&differences&over&the&last&sixteen&months.&But&as& 30& someone&who's&shared&a&stage&with&her&many&times,&i&can&tell&you&that&what&gets& Hillary&Clinton&up&in&the&morning& &even&in&the&face&of&tough&odds& &is&exactly& what&sent&her&and&bill&clinton&to&sign&up&for&their&first&campaign&in&texas&all& those&years&ago;&what&sent&her&to&work&at&the&children's&defense&fund&and&made& her&fight&for&health&care&as&first&lady;&what&led&her&to&the&united&states&senate& 35& and&fueled&her&barrier9breaking&campaign&for&the&presidency& &an&unyielding& desire&to&improve&the&lives&of&ordinary&americans,&no&matter&how&difficult&the& fight&may&be.&and&you&can&rest&assured&that&when&we&finally&win&the&battle&for& universal&health&care&in&this&country,&she&will&be&central&to&that&victory.&when&we& transform&our&energy&policy&and&lift&our&children&out&of&poverty,&it&will&be& 40& because&she&worked&to&help&make&it&happen.&our&party&and&our&country&are& better&off&because&of&her,&and&i&am&a&better&candidate&for&having&had&the&honor&to& compete&with&hillary&rodham&clinton.& There&are&those&who&say&that&this&primary&has&somehow&left&us&weaker&and& more&divided.&well&i&say&that&because&of&this&primary,&there&are&millions&of& 45& Americans&who&have&cast&their&ballot&for&the&very&first&time.&There&are& Independents&and&Republicans&who&understand&that&this&election&isn't&just&about& the&party&in&charge&of&washington,&it's&about&the&need&to&change&washington.& There&are&young&people,&and&African9Americans,&and&Latinos,&and&women&of&all& ages&who&have&voted&in&numbers&that&have&broken&records&and&inspired&a& 50& nation.& All&of&you&chose&to&support&a&candidate&you&believe&in&deeply.&But&at&the&end&of& the&day,&we&aren't&the&reason&you&came&out&and&waited&in&lines&that&stretched& block&after&block&to&make&your&voice&heard.&you&didn't&do&that&because&of&me&or&

74 Senator&Clinton&or&anyone&else.&You&did&it&because&you&know&in&your&hearts&that& 55& at&this&moment& &a&moment&that&will&define&a&generation& &we&cannot&afford&to& keep&doing&what&we've&been&doing.&we&owe&our&children&a&better&future.&we&owe& our&country&a&better&future.&and&for&all&those&who&dream&of&that&future&tonight,&i& say& &let&us&begin&the&work&together.&let&us&unite&in&common&effort&to&chart&a& new&course&for&america.& 60& In&just&a&few&short&months,&the&Republican&Party&will&arrive&in&St.&Paul&with&a& very&different&agenda.&they&will&come&here&to&nominate&john&mccain,&a&man&who& has&served&this&country&heroically.&i&honor&that&service,&and&i&respect&his&many& accomplishments,&even&if&he&chooses&to&deny&mine.&my&differences&with&him&are& not&personal;&they&are&with&the&policies&he&has&proposed&in&this&campaign.& 65& Because&while&John&McCain&can&legitimately&tout&moments&of&independence& from&his&party&in&the&past,&such&independence&has&not&been&the&hallmark&of&his& presidential&campaign.& It's&not&change&when&John&McCain&decided&to&stand&with&George&Bush&ninety9five& percent&of&the&time,&as&he&did&in&the&senate&last&year.& 70& It's&not&change&when&he&offers&four&more&years&of&Bush&economic&policies&that& have&failed&to&create&well9paying&jobs,&or&insure&our&workers,&or&help&americans& afford&the&skyrocketing&cost&of&college& &policies&that&have&lowered&the&real& incomes&of&the&average&american&family,&widened&the&gap&between&wall&street& and&main&street,&and&left&our&children&with&a&mountain&of&debt.& 75& And&it's&not&change&when&he&promises&to&continue&a&policy&in&Iraq&that&asks& everything&of&our&brave&men&and&women&in&uniform&and&nothing&of&iraqi& politicians& &a&policy&where&all&we&look&for&are&reasons&to&stay&in&iraq,&while&we& spend&billions&of&dollars&a&month&on&a&war&that&isn't&making&the&american&people& any&safer.& 80& So&I'll&say&this& &there&are&many&words&to&describe&john&mccain's&attempt&to&pass& off&his&embrace&of&george&bush's&policies&as&bipartisan&and&new.&but&change&is& not&one&of&them.& Change&is&a&foreign&policy&that&doesn't&begin&and&end&with&a&war&that&should've& never&been&authorized&and&never&been&waged.&i&won't&stand&here&and&pretend& 85& that&there&are&many&good&options&left&in&iraq,&but&what's&not&an&option&is&leaving& our&troops&in&that&country&for&the&next&hundred&years& &especially&at&a&time&when& our&military&is&overstretched,&our&nation&is&isolated,&and&nearly&every&other& threat&to&america&is&being&ignored.& We&must&be&as&careful&getting&out&of&Iraq&as&we&were&careless&getting&in&9&but& 90& start&leaving&we&must.&it's&time&for&iraqis&to&take&responsibility&for&their&future.& It's&time&to&rebuild&our&military&and&give&our&veterans&the&care&they&need&and&the& benefits&they&deserve&when&they&come&home.&it's&time&to&refocus&our&efforts&on&al& Qaeda's&leadership&and&Afghanistan,&and&rally&the&world&against&the&common& threats&of&the&21st&century& &terrorism&and&nuclear&weapons;&climate&change&and& 95& poverty;&genocide&and&disease.&that's&what&change&is.& Change&is&realizing&that&meeting&today's&threats&requires&not&just&our&firepower,& but&the&power&of&our&diplomacy& &tough,&direct&diplomacy&where&the&president& of&the&united&states&isn't&afraid&to&let&any&petty&dictator&know&where&america& stands&and&what&we&stand&for.&we&must&once&again&have&the&courage&and& 100& conviction&to&lead&the&free&world.&that&is&the&legacy&of&roosevelt,&and&truman,& and&kennedy.&that's&what&the&american&people&want.&that's&what&change&is.& Change&is&building&an&economy&that&rewards&not&just&wealth,&but&the&work&and& workers&who&created&it.&it's&understanding&that&the&struggles&facing&working& families&can't&be&solved&by&spending&billions&of&dollars&on&more&tax&breaks&for&big& 105& corporations&and&wealthy&ceos,&but&by&giving&a&the&middle9class&a&tax&break,&and& investing&in&our&crumbling&infrastructure,&and&transforming&how&we&use&energy,& and&improving&our&schools,&and&renewing&our&commitment&to&science&and&

75 innovation.&it's&understanding&that&fiscal&responsibility&and&shared&prosperity& can&go&hand9in9hand,&as&they&did&when&bill&clinton&was&president.& 110& John&McCain&has&spent&a&lot&of&time&talking&about&trips&to&Iraq&in&the&last&few& weeks,&but&maybe&if&he&spent&some&time&taking&trips&to&the&cities&and&towns&that& have&been&hardest&hit&by&this&economy& &cities&in&michigan,&and&ohio,&and&right& here&in&minnesota& &he'd&understand&the&kind&of&change&that&people&are&looking& for.& 115& Maybe&if&he&went&to&Iowa&and&met&the&student&who&works&the&night&shift&after&a& full&day&of&class&and&still&can't&pay&the&medical&bills&for&a&sister&who's&ill,&he'd& understand&that&she&can't&afford&four&more&years&of&a&health&care&plan&that&only& takes&care&of&the&healthy&and&wealthy.&she&needs&us&to&pass&health&care&plan&that& guarantees&insurance&to&every&american&who&wants&it&and&brings&down& 120& premiums&for&every&family&who&needs&it.&that's&the&change&we&need.& Maybe&if&he&went&to&Pennsylvania&and&met&the&man&who&lost&his&job&but&can't& even&afford&the&gas&to&drive&around&and&look&for&a&new&one,&he'd&understand&that& we&can't&afford&four&more&years&of&our&addiction&to&oil&from&dictators.&that&man& needs&us&to&pass&an&energy&policy&that&works&with&automakers&to&raise&fuel& 125& standards,&and&makes&corporations&pay&for&their&pollution,&and&oil&companies& invest&their&record&profits&in&a&clean&energy&future& &an&energy&policy&that&will& create&millions&of&new&jobs&that&pay&well&and&can't&be&outsourced.&that's&the& change&we&need.& And&maybe&if&he&spent&some&time&in&the&schools&of&South&Carolina&or&St.&Paul&or& 130& where&he&spoke&tonight&in&new&orleans,&he'd&understand&that&we&can't&afford&to& leave&the&money&behind&for&no&child&left&behind;&that&we&owe&it&to&our&children& to&invest&in&early&childhood&education;&to&recruit&an&army&of&new&teachers&and& give&them&better&pay&and&more&support;&to&finally&decide&that&in&this&global& economy,&the&chance&to&get&a&college&education&should&not&be&a&privilege&for&the& 135& wealthy&few,&but&the&birthright&of&every&american.&that's&the&change&we&need&in& America.&That's&why&I'm&running&for&President.& The&other&side&will&come&here&in&September&and&offer&a&very&different&set&of& policies&and&positions,&and&that&is&a&debate&i&look&forward&to.&it&is&a&debate&the& American&people&deserve.&But&what&you&don't&deserve&is&another&election&that's& 140& governed&by&fear,&and&innuendo,&and&division.&what&you&won't&hear&from&this& campaign&or&this&party&is&the&kind&of&politics&that&uses&religion&as&a&wedge,&and& patriotism&as&a&bludgeon& &that&sees&our&opponents&not&as&competitors&to& challenge,&but&enemies&to&demonize.&because&we&may&call&ourselves&democrats& and&republicans,&but&we&are&americans&first.&we&are&always&americans&first.& 145& Despite&what&the&good&Senator&from&Arizona&said&tonight,&I&have&seen&people&of& differing&views&and&opinions&find&common&cause&many&times&during&my&two& decades&in&public&life,&and&i&have&brought&many&together&myself.&i've&walked& arm9in9arm&with&community&leaders&on&the&south&side&of&chicago&and&watched& tensions&fade&as&black,&white,&and&latino&fought&together&for&good&jobs&and&good& 150& schools.&i've&sat&across&the&table&from&law&enforcement&and&civil&rights&advocates& to&reform&a&criminal&justice&system&that&sent&thirteen&innocent&people&to&death& row.&and&i've&worked&with&friends&in&the&other&party&to&provide&more&children& with&health&insurance&and&more&working&families&with&a&tax&break;&to&curb&the& spread&of&nuclear&weapons&and&ensure&that&the&american&people&know&where& 155& their&tax&dollars&are&being&spent;&and&to&reduce&the&influence&of&lobbyists&who& have&all&too&often&set&the&agenda&in&washington.& In&our&country,&I&have&found&that&this&cooperation&happens&not&because&we&agree& on&everything,&but&because&behind&all&the&labels&and&false&divisions&and& categories&that&define&us;&beyond&all&the&petty&bickering&and&point9scoring&in& 160& Washington,&Americans&are&a&decent,&generous,&compassionate&people,&united&by& common&challenges&and&common&hopes.&and&every&so&often,&there&are&moments&

76 165& 170& 175& 180& 185& which&call&on&that&fundamental&goodness&to&make&this&country&great&again.& So&it&was&for&that&band&of&patriots&who&declared&in&a&Philadelphia&hall&the& formation&of&a&more&perfect&union;&and&for&all&those&who&gave&on&the&fields&of& Gettysburg&and&Antietam&their&last&full&measure&of&devotion&to&save&that&same& union.& So&it&was&for&the&Greatest&Generation&that&conquered&fear&itself,&and&liberated&a& continent&from&tyranny,&and&made&this&country&home&to&untold&opportunity&and& prosperity.& So&it&was&for&the&workers&who&stood&out&on&the&picket&lines;&the&women&who& shattered&glass&ceilings;&the&children&who&braved&a&selma&bridge&for&freedom's& cause.& So&it&has&been&for&every&generation&that&faced&down&the&greatest&challenges&and& the&most&improbable&odds&to&leave&their&children&a&world&that's&better,&and& kinder,&and&more&just.& And&so&it&must&be&for&us.& America,&this&is&our&moment.&This&is&our&time.&Our&time&to&turn&the&page&on&the& policies&of&the&past.&our&time&to&bring&new&energy&and&new&ideas&to&the& challenges&we&face.&our&time&to&offer&a&new&direction&for&the&country&we&love.& The&journey&will&be&difficult.&The&road&will&be&long.&I&face&this&challenge&with& profound&humility,&and&knowledge&of&my&own&limitations.&but&i&also&face&it&with& limitless&faith&in&the&capacity&of&the&american&people.&because&if&we&are&willing&to& work&for&it,&and&fight&for&it,&and&believe&in&it,&then&i&am&absolutely&certain&that& generations&from&now,&we&will&be&able&to&look&back&and&tell&our&children&that&this& was&the&moment&when&we&began&to&provide&care&for&the&sick&and&good&jobs&to& the&jobless;&this&was&the&moment&when&the&rise&of&the&oceans&began&to&slow&and& our&planet&began&to&heal;&this&was&the&moment&when&we&ended&a&war&and& secured&our&nation&and&restored&our&image&as&the&last,&best&hope&on&earth.&this& 190& was&the&moment& &this&was&the&time& &when&we&came&together&to&remake&this& great&nation&so&that&it&may&always&reflect&our&very&best&selves,&and&our&highest& ideals.&thank&you,&god&bless&you,&and&may&god&bless&the&united&states&of& America.&

77 Barack&Obama&2012& The&First&Lady.Thankyousomuch.TonightIamsothrilledandsohonoredand soproudtointroducetheloveofmylife,thefatherofourtwogirls,andthe PresidentoftheUnitedStatesofAmerica:BarackObama. The&President.Thankyou.Thankyou.Thankyou.Thankyousomuch. 5 Audience&members.FourmoreyearsFourmoreyearsFourmoreyears The&President.Thankyou.Thankyousomuch.Thankyou.Thankyouverymuch, everybody.thankyou. Michelle,Iloveyousomuch.Afewnightsago,everybodywasremindedjust whataluckymaniam.maliaandsasha,wearesoproudofyou.andyes,youdo 10 havetogotoschoolinthemorning.[laughter] And,JoeBiden,thankyouforbeingtheverybestVicePresidentIcouldhave everhopedforandbeingastrongandloyalfriend. MadamChairwoman,delegates,IacceptyournominationforPresidentofthe UnitedStates. 15 Audience&members.FourmoreyearsFourmoreyearsFourmoreyears Now,thefirsttimeIaddressedthisconventionin2004,Iwasayoungerman,a SenatecandidatefromIllinoiswhospokeabouthope,notblindoptimism,not wishfulthinking,buthopeinthefaceofdifficulty,hopeinthefaceof uncertainty,thatdoggedfaithinthefuturewhichhaspushedthisnation 20 forward,evenwhentheoddsaregreat,evenwhentheroadislong. Eightyearslater,thathopehasbeentestedbythecostofwar,byoneofthe worsteconomiccrisesinhistory,andbypoliticalgridlockthat'sleftus wonderingwhetherit'sstillevenpossibletotacklethechallengesofourtime. Iknowcampaignscanseemsmall,evensillysometimes.Trivialthingsbecome 25 bigdistractions.seriousissuesbecomesoundbites.thetruthgetsburiedunder anavalancheofmoneyandadvertising.andifyou'resickofhearingmeapprove thismessage,believeme,soami.[laughter] Butwhenallissaidanddone whenyoupickupthatballottovote youwill facetheclearestchoiceofanytimeinageneration.overthenextfewyears,big 30 decisionswillbemadeinwashingtononjobs,theeconomy,taxesanddeficits, energy,education,warandpeace,decisionsthatwillhaveahugeimpactonour livesandonourchildren'slivesfordecadestocome. Andoneveryissue,thechoiceyoufacewon'tjustbebetweentwocandidatesor twoparties.itwillbeachoicebetweentwodifferentpathsforamerica,achoice 35 betweentwofundamentallydifferentvisionsforthefuture. Oursisafighttorestorethevaluesthatbuiltthelargestmiddleclassandthe strongesteconomytheworldhaseverknown,thevaluesmygrandfather defendedasasoldierinpatton'sarmy,thevaluesthatdrovemygrandmotherto workonabomberassemblylinewhilehewasgone. 40 Theyknewtheywerepartofsomethinglarger:anationthattriumphedover fascismanddepression;anationwherethemostinnovativebusinessesturned outtheworld'sbestproducts.andeveryonesharedinthatprideandsuccess, fromthecornerofficetothefactoryfloor. Mygrandparentsweregiventhechancetogotocollege,buytheirownhome, 45 andfulfillthebasicbargainattheheartofamerica'sstory:thepromisethat hardworkwillpayoff,thatresponsibilitywillberewarded,thateveryonegetsa fairshotandeveryonedoestheirfairshareandeveryoneplaysbythesame rulesfrommainstreettowallstreettowashington,dc. AndIranforPresidentbecauseIsawthatbasicbargainslippingaway.Ibegan 50 mycareerhelpingpeopleintheshadowofashutteredsteelmillatatimewhen toomanygoodjobswerestartingtomoveoverseas.andby2008,wehadseen nearlyadecadeinwhichfamiliesstruggledwithcoststhatkeptrising,but paychecksthatdidn't:folksrackingupmoreandmoredebtjusttomakethe mortgageorpaytuition,putgasinthecarorfoodonthetable.andwhenthe 55 houseofcardscollapsedinthegreatrecession,millionsofinnocentamericans losttheirjobs,theirhomes,theirlifesavings,atragedyfromwhichwe'restill fightingtorecover. Now,ourfriendsdowninTampaattheRepublicanConventionweremorethan happytotalkabouteverythingtheythinkiswrongwithamerica.buttheydidn't 60 havemuchtosayabouthowthey'dmakeitright.theywantyourvote,butthey don'twantyoutoknowtheirplan.andthat'sbecausealltheyhavetoofferisthe sameprescriptionsthey'vehadforthelast30years:haveasurplus?tryatax cut.deficittoohigh?tryanother.feelacoldcomingon?taketwotaxcuts,roll backsomeregulations,andcallusinthemorning. 65 Now,I'vecuttaxesforthosewhoneedit:middleclassfamilies,smallbusinesses. ButIdon'tbelievethatanotherroundoftaxbreaksformillionaireswillbring goodjobstoourshoresorpaydownourdeficit.idon'tbelievethatfiring teachersorkickingstudentsofffinancialaidwillgrowtheeconomyorhelpus

78 competewiththescientistsandengineerscomingoutofchina. 70 Afterallwe'vebeenthrough,Idon'tbelievethatrollingbackregulationsonWall Streetwillhelpthesmallbusinesswomanexpandorthelaid`offconstruction workerkeephishome. Wehavebeenthere,we'vetriedthat,andwe'renotgoingback.Wearemoving forward,america. 75 Now,Iwon'tpretendthepathI'mofferingisquickoreasy.Ineverhave.You didn'telectmetotellyouwhatyouwantedtohear.youelectedmetotellyou thetruth. Andthetruthisitwilltakemorethanafewyearsforustosolvechallengesthat havebuiltupoverdecades.itwillrequirecommoneffortandshared 80 responsibilityandthekindofbold,persistentexperimentationthatfranklin Rooseveltpursuedduringtheonlycrisisworsethanthisone.Andbytheway, thoseofuswhocarryonhisparty'slegacyshouldrememberthatnotevery problemcanberemediedwithanothergovernmentprogramordictatefrom Washington. 85 Butknowthis,America:Ourproblemscanbesolved.Ourchallengescanbemet. Thepathweoffermaybeharder,butitleadstoabetterplace.AndI'masking youtochoosethatfuture. I'maskingyoutorallyaroundasetofgoalsforyourcountry goalsin manufacturing,energy,education,nationalsecurity,andthedeficit real, 90 achievableplansthatwillleadtonewjobs,moreopportunity,andrebuildthis economyonastrongerfoundation.that'swhatwecandointhenext4years, andthatiswhyi'mrunningforasecondtermaspresidentoftheunitedstates. Audience&members.FourmoreyearsFourmoreyearsFourmoreyears The&President.Wecanchooseafuturewhereweexportmoreproductsand 95 outsourcefewerjobs.afteradecadethatwasdefinedbywhatweboughtand borrowed,we'regettingbacktobasicsanddoingwhatamericahasalwaysdone best:wearemakingthingsagain. I'vemetworkersinDetroitandToledowhofearedthey'dneverbuildanother Americancar.Andtoday,theycan'tbuildthemfastenough,becausewe 100 reinventedadyingautoindustrythat'sbackonthetopoftheworld. I'veworkedwithbusinessleaderswhoarebringingjobsbacktoAmerica,not becauseourworkersmakelesspay,butbecausewemakebetterproducts. Becauseweworkharderandsmarterthananyoneelse. I'vesignedtradeagreementsthatarehelpingourcompaniessellmoregoodsto 105 millionsofnewcustomers,goodsthatarestampedwiththreeproudwords: MadeinAmerica. Audience&members.U.S.AU.S.A.U.S.A. The&President.Andafteradecadeofdecline,thiscountrycreatedoverhalfa millionmanufacturingjobsinthelast2½years. 110 Andnowyouhaveachoice:Wecangivemoretaxbreakstocorporationsthat shipjobsoverseas,orwecanstartrewardingcompaniesthatopennewplants andtrainnewworkersandcreatenewjobshereintheunitedstatesofamerica. Wecanhelpbigfactoriesandsmallbusinessesdoubletheirexports,andifwe choosethispath,wecancreateamillionnewmanufacturingjobsinthenext4 115 years.youcanmakethathappen.youcanchoosethatfuture. Youcanchoosethepathwherewecontrolmoreofourownenergy.After30 yearsofinaction,weraisedfuelstandardssothatbythemiddleofthenext decade,carsandtruckswillgotwiceasfaronagallonofgas.wehavedoubled ouruseofrenewableenergy,andthousandsofamericanshavejobstoday 120 buildingwindturbinesandlong`lastingbatteries.inthelastyearalone,wecut oilimportsby1millionbarrelsaday,morethananyadministrationinrecent history.andtoday,theunitedstatesofamericaislessdependentonforeignoil thanatanytimeinthelasttwodecades. Sonowyouhaveachoice:betweenastrategythatreversesthisprogressorone 125 thatbuildsonit.we'veopenedmillionsofnewacresforoilandgasexploration inthelast3years,andwe'llopenmore.butunlikemyopponent,iwillnotletoil companieswritethiscountry'senergyplanorendangerourcoastlinesorcollect another$4billionincorporatewelfarefromourtaxpayers.we'reofferinga betterpath. 130 We'reofferingabetterpath,wherewe afuturewherewekeepinvestingin windandsolarandcleancoal;wherefarmersandscientistsharnessnew biofuelstopowerourcarsandtrucks;whereconstructionworkersbuildhomes andfactoriesthatwastelessenergy;wherewedevelopahundred`yearsupply ofnaturalgasthat'srightbeneathourfeet.ifyouchoosethispath,wecancut 135 ouroilimportsinhalfby2020andsupportmorethan600,000newjobsin naturalgasalone. Andyes,myplanwillcontinuetoreducethecarbonpollutionthatisheatingour

79 planet,becauseclimatechangeisnotahoax.moredroughtsandfloodsand wildfiresarenotajoke.theyareathreattoourchildren'sfuture.andinthis 140 election,youcandosomethingaboutit. YoucanchooseafuturewheremoreAmericanshavethechancetogainthe skillstheyneedtocompete,nomatterhowoldtheyareorhowmuchmoney theyhave.educationwasthegatewaytoopportunityforme.itwasthegateway formichelle.itwasthegatewayformostofyou.andnowmorethanever,itis 145 thegatewaytoamiddleclasslife. Forthefirsttimeinageneration,nearlyeveryStatehasansweredourcallto raisetheirstandardsforteachingandlearning.someoftheworstschoolsinthe countryhavemaderealgainsinmathandreading.millionsofstudentsare payinglessforcollegetodaybecausewefinallytookonasystemthatwasted 150 billionsoftaxpayerdollarsonbanksandlenders. Andnowyouhaveachoice:Wecanguteducation,orwecandecidethatinthe UnitedStatesofAmerica,nochildshouldhaveherdreamsdeferredbecauseofa crowdedclassroomoracrumblingschool.nofamilyshouldhavetosetasidea collegeacceptanceletterbecausetheydon'thavethemoney.nocompany 155 shouldhavetolookforworkersoverseasbecausetheycouldn'tfindanywith therightskillshereathome.that'snotourfuture.[applause]thatisnotour future. Andgovernmenthasaroleinthis.Butteachersmustinspire;principalsmust lead;parentsmustinstillathirstforlearning.and,students,you'vegottodothe 160 work.andtogether,ipromiseyou,wecanout`educateandout`competeany nationonearth. Sohelpme.Helpmerecruit100,000mathandscienceteacherswithin10years andimproveearlychildhoodeducation.helpgive2millionworkersthechance tolearnskillsattheircommunitycollegethatwillleaddirectlytoajob.helpus 165 workwithcollegesanduniversitiestocutinhalfthegrowthoftuitioncostsover thenext10years.wecanmeetthatgoaltogether.youcanchoosethatfuturefor America.That'sourfuture. Inaworldofnewthreatsandnewchallenges,youcanchooseleadershipthat hasbeentestedandproven.fouryearsago,ipromisedtoendthewariniraq. 170 Wedid.Ipromisedtorefocusontheterroristswhoactuallyattackeduson9/11. Andwehave.We'vebluntedtheTaliban'smomentuminAfghanistan,andin 2014,ourlongestwarwillbeover. AnewtowerrisesabovetheNewYorkskyline,AlQaidaisonthepathtodefeat, andusamabinladenisdead. 175 Audience&members.U.S.A.U.S.A.U.S.A. The&President.TonightwepaytributetotheAmericanswhostillserveinharm's way.weareforeverindebttoagenerationwhosesacrificehasmadethis countrysaferandmorerespected.wewillneverforgetyou.andsolongasi'm CommanderinChief,wewillsustainthestrongestmilitarytheworldhasever 180 known.whenyoutakeofftheuniform,wewillserveyouaswellasyou've servedus,becausenoonewhofightsforthiscountryshouldhavetofightfora joboraroofovertheirheadsorthecarethattheyneedwhentheycomehome. Aroundtheworld,we'vestrengthenedoldalliancesandforgednewcoalitionsto stopthespreadofnuclearweapons.we'vereassertedourpoweracrossthe 185 PacificandstooduptoChinaonbehalfofourworkers.FromBurmatoLibyato SouthSudan,wehaveadvancedtherightsanddignityofallhumanbeings:men andwomen,christiansandmuslimsandjews. Butforalltheprogressthatwe'vemade,challengesremain.Terroristplotsmust bedisrupted.europe'scrisismustbecontained.ourcommitmenttoisrael's 190 securitymustnotwaver,andneithermustourpursuitofpeace.theiranian Governmentmustfaceaworldthatstaysunitedagainstitsnuclearambitions. ThehistoricchangesweepingacrosstheArabworldmustbedefinednotbythe ironfistofadictatororthehateofextremists,butbythehopesandaspirations ofordinarypeoplewhoarereachingforthesamerightsthatwecelebratehere 195 today. Sonowwehaveachoice.Myopponentandhisrunningmatearenewtoforeign policy,butfromallthatwe'veseenandheard,theywanttotakeusbacktoan eraofblusteringandblunderingthatcostamericasodearly. Afterall,youdon'tcallRussiaournumber`oneenemy notalqaida,russia 200 unlessyou'restillstuckinacoldwarmindwarp.youmightnotbereadyfor diplomacywithbeijingifyoucan'tvisittheolympicswithoutinsultingour closestally. Myopponentsaidthatitwas"tragic"toendthewarinIraq.Andhewon'ttellus howhe'llendthewarinafghanistan.well,ihave,andiwill. 205 Andwhilemyopponentwouldspendmoremoneyonmilitaryhardwarethat ourjointchiefsdon'tevenwant,iwillusethemoneywe'renolongerspending onwartopaydownourdebtandputmorepeoplebacktoworkrebuilding roadsandbridgesandschoolsandrunways.becauseaftertwowarsthathave

80 costusthousandsofliveandoveratrilliondollars,it'stimetodosomenation` 210 buildingrighthereathome. Youcanchooseafuturewherewereduceourdeficitwithoutstickingittothe middleclass.independentexpertssaythatmyplanwouldcutourdeficitby$4 trillion.andlastsummer,iworkedwithrepublicansincongresstocutabillion [trillion]*dollarsinspending becausethoseofuswhobelievegovernmentcan 215 beaforceforgoodshouldworkharderthananyonetoreformitsothatit's leanerandmoreefficientandmoreresponsivetotheamericanpeople. IwanttoreformtheTaxCodesothatit'ssimple,fair,andasksthewealthiest householdstopayhighertaxesonincomesover$250,000,thesameratewehad whenbillclintonwaspresident;thesameratewehadwhenoureconomy 220 creatednearly23millionnewjobs,thebiggestsurplusinhistory,andawhole lotofmillionairestoboot. Now,I'mstilleagertoreachanagreementbasedontheprinciplesofmy bipartisandebtcommission.nopartyhasamonopolyonwisdom.no democracyworkswithoutcompromise.iwanttogetthisdone,andwecangetit 225 done.butwhengovernorromneyandhisfriendsincongresstelluswecan somehowlowerourdeficitsbyspendingtrillionsmoreonnewtaxbreaksfor thewealthy,well,whatdidbillclintoncallit:"youdothearithmetic."youdothe math. IrefusetogoalongwiththatandaslongasI'mPresident,Ineverwill.Irefuseto 230 askmiddleclassfamiliestogiveuptheirdeductionsforowningahomeor raisingtheirkidsjusttopayforanothermillionaire'staxcut. IrefusetoaskstudentstopaymoreforcollegeorkickchildrenoutofHeadStart programs,toeliminatehealthinsuranceformillionsofamericanswhoarepoor andelderlyordisabled,allsothosewiththemostcanpayless.i'mnotgoing 235 alongwiththat. AndIwillnever Iwillnever turnmedicareintoavoucher.noamerican shouldeverhavetospendtheirgoldenyearsatthemercyofinsurance companies.theyshouldretirewiththecareandthedignitythattheyhave earned.yes,wewillreformandstrengthenmedicareforthelonghaul,butwe'll 240 doitbyreducingthecostofhealthcare,notbyaskingseniorstopaythousands ofdollarsmore. AndwewillkeepthepromiseofSocialSecuritybytakingtheresponsiblesteps tostrengthenit,notbyturningitovertowallstreet. Thisisthechoicewenowface.Thisiswhattheelectioncomesdownto.Over 245 andover,we'vebeentoldbyouropponentsthatbiggertaxcutsandfewer regulationsaretheonlyway;thatsincegovernmentcan'tdoeverything,it shoulddoalmostnothing.ifyoucan'taffordhealthinsurance,hopethatyou don'tgetsick.ifacompanyreleasestoxicpollutionintotheairyourchildren breathe,well,that'sthepriceofprogress.ifyoucan'taffordtostartabusiness 250 orgotocollege,takemyopponent'sadviceandborrowmoneyfromyour parents.[laughter] Youknowwhat,that'snotwhoweare.That'snotwhatthiscountry'sabout.As Americans,webelieveweareendowedbyourCreatorwithcertain,inalienable rights,rightsthatnomanorgovernmentcantakeaway.weinsistonpersonal 255 responsibility,andwecelebrateindividualinitiative.we'renotentitledto success;wehavetoearnit.wehonorthestrivers,thedreamers,therisktakers, theentrepreneurswhohavealwaysbeenthedrivingforcebehindourfree enterprisesystem,thegreatestengineofgrowthandprosperitythattheworld's everknown. 260 Butwealsobelieveinsomethingcalledcitizenship.Citizenship:awordatthe veryheartofourfounding,awordattheveryessenceofourdemocracy,the ideathatthiscountryonlyworkswhenweacceptcertainobligationstoone anotherandtofuturegenerations. WebelievethatwhenaCEOpayshisautoworkersenoughtobuythecarsthat 265 theybuild,thewholecompanydoesbetter.webelievethatwhenafamilycan nolongerbetrickedintosigningamortgagetheycan'tafford,thatfamilyis protected,butsoisthevalueofotherpeople'shomes,andsoistheentire economy.webelievethelittlegirlwho'sofferedanescapefrompovertybya greatteacheroragrantforcollegecouldbecomethenextstevejobsorthe 270 scientistwhocurescancerorthepresidentoftheunitedstates,anditisinour powertogiveherthatchance. Weknowthatchurchesandcharitiescanoftenmakemoreofadifferencethana povertyprogramalone.wedon'twanthandoutsforpeoplewhorefusetohelp themselves,andwecertainlydon'twantbailoutsforbanksthatbreaktherules. 275 Wedon'tthinkthatgovernmentcansolveallofourproblems,butwedon'tthink thatgovernmentisthesourceofallofourproblems,anymorethanarewelfare recipients,orcorporations,orunions,orimmigrants,orgays,oranyothergroup we'retoldtoblameforourtroubles. Because,America,weunderstandthatthisdemocracyisours.We,thepeople, 280 recognizethatwehaveresponsibilitiesaswellasrights;thatourdestiniesare

81 boundtogether,thatafreedomwhichasksonly"what'sinitforme,"afreedom withoutacommitmenttoothers,afreedomwithoutloveorcharityordutyor patriotismisunworthyofourfoundingidealsandthosewhodiedintheir defense. 285 Ascitizens,weunderstandthatAmericaisnotaboutwhatcanbedoneforus; it'saboutwhatcanbedonebyus,together,throughthehardandfrustrating,but necessaryworkofself`government.that'swhatwebelieve. Soyousee,theelection4yearsagowasn'taboutme.Itwasaboutyou.Myfellow citizens,youwerethechange.you'rethereasonthere'salittlegirlwithaheart 290 disorderinphoenixwhowillgetthesurgerysheneedsbecauseaninsurance companycan'tlimithercoverage.youdidthat. You'rethereasonayoungmaninColoradowhoneverthoughthe'dbeableto affordhisdreamofearningamedicaldegreeisabouttogetthatchance.you madethatpossible. 295 You'rethereasonayoungimmigrantwhogrewuphereandwenttoschoolhere andpledgedallegiancetoourflagwillnolongerbedeportedfromtheonly countryshe'severcalledhome;whyselflesssoldierswon'tbekickedoutofthe militarybecauseofwhotheyareorwhotheylove;whythousandsoffamilies havefinallybeenabletosaytothelovedoneswhoservedussobravely: 300 Welcomehome."[Applause]"Welcomehome."Youdidthat.[Applause]Youdid that.youdidthat. Ifyouturnawaynow,ifyoubuyintothecynicismthatthechangewefoughtfor isn'tpossible,well,changewillnothappen.ifyougiveupontheideathatyour voicecanmakeadifference,thenothervoiceswillfillthevoid:thelobbyistsand 305 specialinterests;thepeoplewiththe$10millioncheckswhoaretryingtobuy thiselectionandthosewhoaretryingtomakeitharderforyoutovote; Washingtonpoliticianswhowanttodecidewhoyoucanmarry,orcontrol healthcarechoicesthatwomenshouldbemakingforthemselves. Onlyyoucanmakesurethatdoesn'thappen.Onlyyouhavethepowertomove 310 usforward. IrecognizethattimeshavechangedsinceIfirstspoketothisconvention.The timeshavechanged,andsohavei.i'mnolongerjustacandidate.i'mthe President. AndthatmeansIknowwhatitmeanstosendyoungAmericansintobattle,forI 315 haveheldinmyarmsthemothersandfathersofthosewhodidn'treturn.i've sharedthepainoffamilieswho'velosttheirhomesandthefrustrationof workerswho'velosttheirjobs. IfthecriticsarerightthatI'vemadeallmydecisionsbasedonpolls,thenImust notbeverygoodatreadingthem.[laughter]andwhilei'mveryproudofwhat 320 we'veachievedtogether,i'mfarmoremindfulofmyownfailings,knowing exactlywhatlincolnmeantwhenhesaid,"ihavebeendriventomykneesmany timesbytheoverwhelmingconvictionthatihadnoplaceelsetogo." ButasIstandheretonight,IhaveneverbeenmorehopefulaboutAmerica.Not becauseithinkihavealltheanswers.notbecausei'mnaiveaboutthe 325 magnitudeofourchallenges.i'mhopefulbecauseofyou. TheyoungwomanImetatasciencefairwhowonnationalrecognitionforher biologyresearchwhilelivingwithherfamilyatahomelessshelter,shegivesme hope. Theautoworkerwhowonthelotteryafterhisplantalmostclosed,butkept 330 comingtoworkeverydayandboughtflagsforhiswholetownandoneofthe carsthathebuilttosurprisehiswife,hegivesmehope. ThefamilybusinessinWarroad,Minnesota,thatdidn'tlayoffasingleoneof their4,000employeeswhentherecessionhit,evenwhentheircompetitorsshut downdozensofplants,evenwhenitmeanttheownergaveupsomeperksand 335 somepaybecausetheyunderstoodthattheirbiggestassetwasthecommunity andtheworkerswhohadhelpedbuildthatbusiness theygivemehope. IthinkabouttheyoungsailorImetatWalterReedhospital,stillrecoveringfrom agrenadeattackthatwouldcausehimtohavehislegamputatedabovetheknee. Sixmonthsago,wewouldwatchhimwalkintoaWhiteHousedinnerhonoring 340 thosewhoservediniraq,talland20poundsheavier,dashinginhisuniform, withabiggrinonhisface,sturdyonhisnewleg.andirememberhowafew monthsafterthatiwouldwatchhimonabicycle,racingwithhisfellow woundedwarriorsonasparklingspringday,inspiringotherheroeswhohad justbegunthehardpathhehadtraveled,hegivesmehope.hegivesmehope. 345 Idon'tknowwhatpartythesemenandwomenbelongto.Idon'tknowifthey'll voteforme.butiknowthattheirspiritdefinesus.theyremindme,inthe wordsofscripture,thatoursisa"futurefilledwithhope." Andifyousharethatfaithwithme ifyousharethathopewithme Iaskyou tonightforyourvote.ifyourejectthenotionthatthisnation'spromiseis 350 reservedforthefew,yourvoicemustbeheardinthiselection.ifyourejectthe

82 notionthatourgovernmentisforeverbeholdentothehighestbidder,youneed tostandupinthiselection Ifyoubelievethatnewplantsandfactoriescandotourlandscape,thatnew energycanpowerourfuture,thatnewschoolscanprovideladdersof opportunitytothisnationofdreamers;ifyoubelieveinacountrywhere everyonegetsafairshotandeveryonedoestheirfairshareandeveryoneplays bythesamerules,thenineedyoutovotethisnovember. America,Ineversaidthisjourneywouldbeeasy,andIwon'tpromisethatnow. Yes,ourpathisharder,butitleadstoabetterplace.Yes,ourroadislonger,but wetravelittogether.wedon'tturnback.weleavenoonebehind.wepulleach otherup.wedrawstrengthfromourvictories,andwelearnfromourmistakes, butwekeepoureyesfixedonthatdistanthorizon,knowingthatprovidenceis withus,andthatwearesurelyblessedtobecitizensofthegreatestnationon Earth. Thankyou.Godblessyou,andGodblesstheseUnitedStates.

Mundtlighedens genrer

Mundtlighedens genrer Mundtlighedens genrer Debat Diskussion Samtale Fortælling Foredrag Tale Tydelige indlæg,... At have forskellige synspunkter,... Få personer, spontanitet,... Mundtlig fremstilling af fx et eventyr eller

Læs mere

Innovationsprojekt om professionel kommunikation

Innovationsprojekt om professionel kommunikation Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Retorik C Rikke Randorff

Læs mere

RETORIK OG ARGUMENTATION

RETORIK OG ARGUMENTATION RETORIK OG ARGUMENTATION Akademiet for talentfulde unge 2014 præsen TATION PROGRAM 16.00-16.15: Introduktion 16.15-17.00: Oplæg 1: Overbevisende kommunikation v/sofie 17.00-17.45: Aftensmad 17.45-18.30:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2016 HF & VUC Nordsjælland, Hillerød afd. HF enkeltfag

Læs mere

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Gruppe&nr.:&21&& & & & Hus&45.2& & & & & &&Hum1Bach& 6.&semester&& & & &&&Bachelorprojekt& & & & & F2015& & & Gine&Khatibzadeh&Buch&& & & & &

Læs mere

Abstract Indholdsfortegnelse( Resumé(

Abstract Indholdsfortegnelse( Resumé( Abstract DetteprojektomhandlertoafJamieOliversmadprogrammermedhenblikpåat analysereogfortolkehansmaskulinitetidisse.voresanalysestrategiharvi konstrueretaffilmanalytiskebegreberogifortolkningenanvenderviraewynw.

Læs mere

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.! Big!data! Gruppe7,HusP10 FrederikThordalJørgensen SouphianIramdane ChristofferBolvigThomsen MartinBeckerNilsson NikolajSteffensen RasmusBjørkOlesen! Vejleder:!KennethHansen Studienr.:55889 Studienr.:56140

Læs mere

Argumentation. Tekst & Tegn Hus 7.1. Caroline Mathilde Qvarfot

Argumentation. Tekst & Tegn Hus 7.1. Caroline Mathilde Qvarfot Argumentation Tekst & Tegn Hus 7.1. Caroline Mathilde Qvarfot Hvor placerer argumentation sig? Logisk positivisme Dagligsprogsfilosofi Stephen Toulmin (1922-2009) Kommunikationslogik Tre tekstgenre Hvad

Læs mere

Resume. Side 1 af 112

Resume. Side 1 af 112 Resume VoresprojekttagerudgangspunktiKøbenhavnsKommunesambitionomoverde kommendeår,atudvikleamagerbrogadetilenmereattraktivhandelsgade.deterplanen,at gadenskalhavemindregennemkørendetrafik,udviklefleregrønnepladserogmereplads

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

Teori og tillid i en krisetid

Teori og tillid i en krisetid Teori og tillid i en krisetid Gruppe&10& Hus&20.2& Vejleder:&Gry&Dam&Schachtschabel& Simon&Hartkopp& Studienr.&51962& Zoey&Holst& & Studienr.&51895& Kathrine&A.&B.&Jensen& Studienr.&51870& Cecilie&E.&L.&Johansen&

Læs mere

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:*

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* Speciale,SocialvidenskabK2,Forår2013 Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* sammenhænge*mellem*offentlige*lederes*sociale*og* professionelle*position*og*subjektive*dispositioner* omkring*innovation*

Læs mere

Retorik og argumentation. Retorik. Joseph Goebbels. To modstridende betydninger af ordet retorik

Retorik og argumentation. Retorik. Joseph Goebbels. To modstridende betydninger af ordet retorik Retorik og argumentation Retorik 1) Læren om at formidle hensigtsmæssigt. 2) Læren om, hvordan man overbeviser (retorisk argumentationslære). Læren om, hvordan man formidler og overbeviser eller kunsten

Læs mere

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Program Generelt om projektskrivning Struktur på opgaven Lidt om kapitlerne i opgaven Skrivetips GENERELT OM PROJEKTSKRIVNING Generelt om projektskrivning

Læs mere

Forord... 9 Indledning... 11

Forord... 9 Indledning... 11 1 ARGUMENTMODELLEN Indhold Forord........................................................ 9 Indledning.................................................... 11 1. Argumentmodellen..........................................

Læs mere

Akademisk Arbejde & Formidling 2013

Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Tidsrum: 10.00-13.50 Lektioner: Aud 4 Øvelsestimer: 2A14, 2A56 Lektion 1: Introduktion til kurset 1. time Velkomst, præsentation af undervisere + TAs + studerende, gennemgang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 2015 juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC-Vest HTX Dansk A Else K. Simonsen

Læs mere

Skabelon til redegørelse og diskussion (fakta-tekster)

Skabelon til redegørelse og diskussion (fakta-tekster) Skabelon til redegørelse og diskussion (fakta-tekster) Indledning 1.0 2.0 Brug indledningsmodellerne, se bilag 1 Præsentation af teksten Redegørelse for tekstens fokus og emne Analyse af argumentationen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December-januar 2011-2012 Institution GYMNASIET HTX SKJERN Uddannelse HTX Fag og niveau RETORIK C, - VALGFAG,

Læs mere

Præsentationsteknik og overbevisende budskaber

Præsentationsteknik og overbevisende budskaber Præsentationsteknik og overbevisende budskaber Underviser: Undervisningen varetages af konsulenter fra kursus- og konsulenthuset Rhetorica. Alle kursusledere og rådgivere har en cand.mag. i retorik og

Læs mere

Opgavens byggesten. v/ Christina Juul Jensen, pædagogisk konsulent Pædagogisk Center Samfundsvidenskab. Fredag d. 19. februar

Opgavens byggesten. v/ Christina Juul Jensen, pædagogisk konsulent Pædagogisk Center Samfundsvidenskab. Fredag d. 19. februar Opgavens byggesten v/ Christina Juul Jensen, pædagogisk konsulent Pædagogisk Center Samfundsvidenskab www.samf.ku.dk/pcs Fredag d. 19. februar 2010 Byggesten i videnskabelige tekster problemlegitimering

Læs mere

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289*

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289* Christoffer*Granhøj*Hansen* *48909** Lea*Poulsen* *46969** Fie*Frøling*Ipsen* *50212** Cristina*Nyangai*Siiger*E*49433* BA*Pædagogik*og*Uddannelsesstudier Roskilde*Universitet Vejleder:*Christine*Revsbech

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Christina

Læs mere

Gode præsentationer er gjort af. Metodisk forberedelse Mod til at møde lytteren

Gode præsentationer er gjort af. Metodisk forberedelse Mod til at møde lytteren Gode præsentationer er gjort af Metodisk forberedelse Mod til at møde lytteren (c) Linda Greve - Den Gode Præsentation - Folkeuniversitetet Odense 2010 Min dagsorden (c) Linda Greve - Den Gode Præsentation

Læs mere

Komparativ analyse af M! og Woman

Komparativ analyse af M! og Woman Komparativ analyse af M! og Woman Af gruppe 10: Charlotte Østergaard Henriksen Gransgaard Helle Martin Buch Sebastian Sobolewski Vejleder: Allan Grutt Hansen Samlede antal sider: 112 Antal normalsider:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Abstract...2

Indholdsfortegnelse. Abstract...2 Abstract In this assignment we have examined the documentary film genre and a trend called hybrid documentary. This trend within the documentary genre is relatively new, and we have attempted to define

Læs mere

Anslag med mellemrum: 180.965 Normalsider: 75,4

Anslag med mellemrum: 180.965 Normalsider: 75,4 Anslag med mellemrum: 180.965 Normalsider: 75,4 Anders Kjærby Jacobsen Cecilie Larsen Anna Helene Eeg Justesen Mai Choe Thode Charlotte Buur Simon Øhrstrøm Willer 2 Indledning...4 Den videnskabsteoretiske

Læs mere

Indledning...2 Problemfelt... 2 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 Projektdesign... 7

Indledning...2 Problemfelt... 2 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 Projektdesign... 7 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Problemfelt... 2 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 Projektdesign... 7 Kapitel1:Metode...9 Videnskabsteori kritiskrealisme... 9 Flyvbjergogdenphronetiskeforskning...13

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Synopsis og proces Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Din største synopsisudfordring Synopsis og proces Struktur giver overblik I skal formidle jeres niveau af viden Dagsorden for i dag Lidt

Læs mere

Argumenttyper. Alm. argumenttyper. Tegnargumentet. Årsagsargumentet. Klassifikationsargumentet. Generaliseringsargumentet. Sammenligningsargumentet

Argumenttyper. Alm. argumenttyper. Tegnargumentet. Årsagsargumentet. Klassifikationsargumentet. Generaliseringsargumentet. Sammenligningsargumentet Argumenttyper I almindelig argumentation findes der en række typiske måder at argumentere på, som har at gøre med, hvilken hjemmel eller generel regel, der ligger bag belæggene. Vi kan f.eks. se noget

Læs mere

Resumé. Abstract. Side 1 af 81

Resumé. Abstract. Side 1 af 81 Resumé NationalparkMolsBjergeblevopretteti2009somenudafDanmarksforeløbigttre Nationalparker.Detmesteafparkensarealerpålandjorden,og80%erprivatejet. Landskabetiparkeneretresultatafflereisfremstødundersidsteistidogbestårafbl.a.

Læs mere

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

Bilag A Det ved vi Det diskuterer vi

Bilag A Det ved vi Det diskuterer vi Bilag A Det ved vi Det diskuterer vi Bilag B Problem Virkning Årsag Løsning Bilag C TOULMINS MODEL FOR ARGUMENTATION BELÆG PÅSTAND Han har ikke læst lektier Peter dumper til eksamen HJEMMEL ARGUMENT En

Læs mere

Kommunikation i en svær tid

Kommunikation i en svær tid 1. semester - December 2006 Kommunikation i en svær tid Tekst: Form og Indhold P1-Projekt Gruppe 4 Inge Benner Larsen Maiken Larsson Esben Christensen Skov Mai Therese Kallehave Vejleder Majken Johansen

Læs mere

Situationsanalyse, argumentation og vinkling

Situationsanalyse, argumentation og vinkling Syddansk Universitet / Aarhus Universitet Master i Offentlig Ledelse (MOL) Efterårssemestret 2016 Ledelseskommunikation i praksis Læseplan Fagansvarlig: Heidi Jønch-Clausen, ph.d., adjunkt, Center for

Læs mere

Eksempel 2: Forløb med inddragelse af argumentation

Eksempel 2: Forløb med inddragelse af argumentation Eksempel 2: Forløb med inddragelse af Læringsmål i forhold til Analyse af (dansk, engelsk, kult) 1. Hvad er (evt. udgangspunkt i model) 2. Argumenter kommer i bølger 3. Evt. argumenttyper 4. God Kobling:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 10/11 HTX

Læs mere

Dopingdebat på nettet

Dopingdebat på nettet Dopingdebat på nettet En analyse af debat på internet - om doping i cykelsporten. Skrevet af Dan C. Dall. Studienr. 49407. Antal tegn: 69.027 Vejleder: Claus Munch Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...

Læs mere

Synopsis i Almen Studieforberedelse matematik. Hanne Hautop, lektor ved Favrskov Gymnasium formand for opgavekommissionen i AT

Synopsis i Almen Studieforberedelse matematik. Hanne Hautop, lektor ved Favrskov Gymnasium formand for opgavekommissionen i AT Synopsis i Almen Studieforberedelse matematik Hanne Hautop, lektor ved Favrskov Gymnasium formand for opgavekommissionen i AT Synopsis-eksamen Den tredelte prøve skriftligt oplæg fremlæggelse diskussion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 11/12 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Ekstra - Til egen læsning

Ekstra - Til egen læsning Om Didaktik Kompetence Præsentationsteknik Kropssprog Litteratur Ekstra - Til egen læsning U N V E R S T Y C O L L E G E L L L E B Æ L T Didaktik * og 9 HV-spørgsmål i forhold til læring *) Læren om undervisningens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Jane Larsen Hold 2.D

Læs mere

I#AM#YOUR#VOICE # ! En!begrebsorienteret!kritik!af!populistisk!retorik! med!afsæt!i!donald!trumps!valgkampagne! !!!!!!! !!!

I#AM#YOUR#VOICE # ! En!begrebsorienteret!kritik!af!populistisk!retorik! med!afsæt!i!donald!trumps!valgkampagne! !!!!!!! !!! I#AM#YOUR#VOICE # Enbegrebsorienteretkritikafpopulistiskretorik medafsætidonaldtrumpsvalgkampagne Af#Gry#Inger#Reiter# VejledtafMetteBengtsson 80normalsider Januar2017 AfdelingforRetorik,InstitutforMedier,Erkendelseogformidling

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Hvad er videnskabelig viden?

Hvad er videnskabelig viden? V. Anders Hjortskov Dagsorden Hvad er videnskab? Appelformerne i videnskab Forskellige videnskaber og argumentation Hvad er akademisk argumentation? Opgaven som et argument Hvad er videnskab? Videnskaben

Læs mere

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk Forlaget 2vejs.dk Indhold Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Før du skriver om målgrupper og analyser... 9 En tekstmodel sætter rammen. Vi sætter konkrete mål for de fem elementer i teksten: Du skal formulere

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning Eleven kan læse og forstå enkle Eleven kan læse og forstå fiktive og ikkefiktive Eleven

Læs mere

Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile

Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile Lov om gymnasiale uddannelser Generelt Særlige fokusområder ( 29): Håndtere valg og overgange i uddannelsessystemet i et studie- og karriereperspektiv og personligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 147

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 147 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Problemfelt... 5 Problemformulering.... 11 Hypoteser... 11 Undringsspørgsmål... 11 Temarammeredegørelse... 12 Metodeafsnit... 13 Teori... 17 Indledning... 17 Portrætgenren...

Læs mere

Internettets Personlige Udfordringer

Internettets Personlige Udfordringer Internettets Personlige Udfordringer Internettets'Personlige'Udfordringer' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Udarbejdet'af:' Emil%Westborg%Schiøtz%3%46845% Nicholas%Jørgensen% %46880% Thomas%Sebastian%Lildal%Moisen%46851%

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F14 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen Danskhh1113-F14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 10/11 HTX

Læs mere

Argumentationsanalyse af avisledere

Argumentationsanalyse af avisledere FORLAG Argumentationsanalyse af avisledere Af Claus Nielsen og Inger Marie Keld, VUC & hf Nordjylland Introduktion Argumentationsanalyse er en fast del af det sproglige område både på hf og stx. I argumentationsanalysen

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Skrevet af: Camilla Louise Grandt, Caroline Elmquist-Clausen, Johannes S. Schultz-Lorentzen og Lars Asbjørn Holst Projekttitel: Tea Party skabelsen af en politisk

Læs mere

Opgaveskrivning kort og godt

Opgaveskrivning kort og godt Opgaveskrivningkortoggodt afjanfogtogkennethreineckehansen FrederiksbergSeminarium,2.udgave2009 INDLEDNING...1 ARBEJDSPROCESSEN...1 PRODUKTET...3 OPGAVENSEMNE...6 HVADINDEBÆRERKRAVETOMVIDENSKABELIGHED?...7

Læs mere

Professionsbacheloropgaven

Professionsbacheloropgaven GORM BAGGER ANDERSEN & JESPER BODING Professionsbacheloropgaven i læreruddannelsen I n d h o l d Indhold 7 Forord 9 Hvad er en professionsbacheloropgave? 9 Særlig genre, særlige krav 10 Praksis som omdrejningspunkt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Ingeborg

Læs mere

Hh1312-Virksomhedsøkonomi

Hh1312-Virksomhedsøkonomi Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 - juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

LOGIK OG ARUMENTATIONSTEORI

LOGIK OG ARUMENTATIONSTEORI LOGIK OG ARUMENTATIONSTEORI Anden forelæsning 23. februar, 2007 At nå frem til sandheden? At vinde tilslutning? At blive klogere? At få ret? At opnå magt? Hvad er formålet med argumentationen? 1 Lidt repetition

Læs mere

At arbejde akademisk: kritisk tænkning og argumentation.

At arbejde akademisk: kritisk tænkning og argumentation. At arbejde akademisk/jette hannibal/ side 1/7 At arbejde akademisk: kritisk tænkning og argumentation. Undervisningen i gymnasiet har bl.a. til formål at gøre eleverne studiekompetent. En af de bedste

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2015 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Dansk C Jan Hyldig Hfu

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Jane Larsen Hold 2.G

Læs mere

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien((

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( ( ( ( ( Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( Vejleder:)Ebbe(Prag( ( Udarbejdet)af:) Gruppe(7,(Sam

Læs mere

Crowdfunding+af+ computerspil+

Crowdfunding+af+ computerspil+ !!!! Crowdfunding+af+ computerspil+! 4+et+studie+af+online+relationer+!!!!!!!!! Roskilde!Universitet,!Speciale!Forår!2015,!Kommunikation!!! Af:!Anders!Kildebæk!&!Julie!Bremholm!Sørensen! Vejleder:!Lisbeth!Frølunde!!!

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-e Dansk C Mads Krogh Lemminger

Læs mere

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer.

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer. Skrivekompetencer Genrebevidsthed 1. Reproduktion: a. Lad elever reproducere genrer, fx i forbindelse med processkrivning. Eleverne kan bruge en eksemplarisk tekst (fx en undersøgelse, artikel etc.) som

Læs mere

ÆK i praksis Retorik I 14/05/12 01.03 Lasse

ÆK i praksis Retorik I 14/05/12 01.03 Lasse ÆK i praksis Retorik I 14/05/12 01.03 Lasse Hvad er retorik? Matematik, filosofi etc. fra samme periode. Omtumlet fag. På den ene side ophøjet, som en dannelse, anden side mistro til retorik, med dårligt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Fag: Dansk C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Hold: dansk C-niveau koncentreret Termin: Juni 2013 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Politik, medier og kommunikation - et projekt om politisk kommunikation i medialiseringen

Politik, medier og kommunikation - et projekt om politisk kommunikation i medialiseringen Politik, medier og kommunikation - et projekt om politisk kommunikation i medialiseringen 3. semester Humanistisk Informatik Aalborg Universitet København Gruppe 16 Emma Holst Eskildsen Julie Stidsholt

Læs mere

Trine Villumsen, Osypa Les, Conrad Grant Jensen, Flemming Ravn Neft, Mette Kjær Bækgaard

Trine Villumsen, Osypa Les, Conrad Grant Jensen, Flemming Ravn Neft, Mette Kjær Bækgaard AT-synopsis Titel: Invasionen af Irak: hvordan argumenterer man for krig? Fag: Samfundsfag og engelsk Problemformulering: USA's invasion af Irak i 2003 har medført en række problemstillinger indenfor emnet

Læs mere

Lærerens version ANBEFALING. Fordi. Vores belæg: Hentet i Ressourcerummet, praktiske forsøg, ekspertudsagn, virksomhedsbesøg

Lærerens version ANBEFALING. Fordi. Vores belæg: Hentet i Ressourcerummet, praktiske forsøg, ekspertudsagn, virksomhedsbesøg Anbefaling Lærerens version ANBEFALING Problemfelt Klasse Gymnasium Vi anbefaler de danske politikere, at Hovedpåstand Argumentation: Fordi. Vores belæg: Hentet i Ressourcerummet, praktiske forsøg, ekspertudsagn,

Læs mere

Det sproglige stofområde i dansk

Det sproglige stofområde i dansk Af Maja Bødtcher-Hansen, Skt. Annæ Gymnasium oplægsholder om det sproglige stofområde på det fagdidaktiske kursus i dansk & Susan Mose, fagkonsulent i dansk på stx og hf. i dansk er indlysende anvendeligt

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

MUSIKVIDEOER FRA FJERNSYNSSKÆRM TIL INTERNET

MUSIKVIDEOER FRA FJERNSYNSSKÆRM TIL INTERNET Abstract: Theobjectiveofthisthesisisthephenomenonoftransitionandmeaninginmusic videotransmissionandconsumptioninadigitalmediaorder. Anewmediatedcommunicationsituationformedbymerginginteractionbetween production,distributionandreceptionthatbringsnewcomplexpositionsintoplay

Læs mere

DEN STORE REJSE. P1 gruppe 17 Humanistisk Informatik. Titelblad. P1-projekt. 1. semester. Tekst: form og indhold. Søren Husted.

DEN STORE REJSE. P1 gruppe 17 Humanistisk Informatik. Titelblad. P1-projekt. 1. semester. Tekst: form og indhold. Søren Husted. DEN STORE REJSE P1 gruppe 17 Humanistisk Informatik Titelblad Aalborg Universitet P1-projekt 1. semester DEN STORE REJSE Tema Tekst: form og indhold Vejleder Søren Husted Afleveringsdato 17. december 2008

Læs mere

Fremtidig!positionering!af! Rema!1000!

Fremtidig!positionering!af! Rema!1000! Fremtidigpositioneringaf Rema1000 InstitutforMarketingogOrganisation Bachelorafhandling Forfatter:ChrisSecherChristensen HAAAlmen6.semester Studienr.:201208006 Vejleder:MargitNsofor Antalanslageksklusivmellemrum:107.161

Læs mere

KNÆK KODEN. Danglish

KNÆK KODEN. Danglish KNÆK KODEN Danglish Tidsplan Tidspunkt Aktivitet 9. april Information om intern prøve i Studieområdet Del 1 13. april 17. april Lodtrækning om område i klasserne Valg af opgaveformulering Kursus i synopsis

Læs mere

Akademisk retorik. - En genre som alle andre

Akademisk retorik. - En genre som alle andre Akademisk retorik - En genre som alle andre Hvad det hele egentlig handler om FORTÆL DEM, HVAD DU VIL FORTÆLLE DEM. FORTÆL DEM DET. FORTÆL DEM, HVAD DU HAR FORTALT DEM! Hvem og hvad skriver jeg? Du skriver

Læs mere

INTRODUKTION TIL AKADEMISK ARGUMENTATION

INTRODUKTION TIL AKADEMISK ARGUMENTATION EFTERÅR 2015 INTRODUKTION TIL AKADEMISK ARGUMENTATION - ARGUMENTER I OPGAVEN OG OPGAVEN SOM ET ARGUMENT STINE HEGER OG HELLE HVASS workahop argumnet VI TILBYDER Undervisning - vi afholder workshops for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution VUC Vest Esbjerg Afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Retorik C Valgfag Lea

Læs mere

At dække en begivenhed grammatik og stilistik - gennem digte og artikler (JBE/MNI)

At dække en begivenhed grammatik og stilistik - gennem digte og artikler (JBE/MNI) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: December 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC

Læs mere

1. semester, Humanistisk informatik Gruppe 11 Vejleder: Majken Kjer Johansen

1. semester, Humanistisk informatik Gruppe 11 Vejleder: Majken Kjer Johansen 1. semester, Humanistisk informatik Gruppe 11 Vejleder: Majken Kjer Johansen Titel: Børnehjælp i en nøddeskal Projektperiode: P1 December 2007 1. semester humanistisk informatik Projektgruppe: Gruppe 11

Læs mere

Eftermiddagen i dag Feedback og kommunikation pause undervejs. AKON AS - Tlf.:

Eftermiddagen i dag Feedback og kommunikation pause undervejs. AKON AS - Tlf.: Eftermiddagen i dag 14.15-16.00 Feedback og kommunikation pause undervejs Har I tænkt over at ord er magt? Hvordan får jeg det bedste ud af AM møder? Hvordan lykkes jeg med at kommunikere, så mit budskab

Læs mere

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve)

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Fokusområde: Mødet med mennesket i radiografi Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra 1. februar. 2009 MAGO/BORM

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 10/11 HTX

Læs mere

Læserbrev om lærerkritikken af Birgit Karmark Tjalve: http://politiken.dk/debat/laeserbreve/ece1833482/hvem-lytter-tillaererne---de-uddannede-laerere/

Læserbrev om lærerkritikken af Birgit Karmark Tjalve: http://politiken.dk/debat/laeserbreve/ece1833482/hvem-lytter-tillaererne---de-uddannede-laerere/ Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin, hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14/15 Herning

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

VIS DIN KOMMUNES INDSATS - OG SKAB ACCEPT, ANERKENDELSE OG VELVILJE

VIS DIN KOMMUNES INDSATS - OG SKAB ACCEPT, ANERKENDELSE OG VELVILJE VIS DIN KOMMUNES INDSATS - OG SKAB ACCEPT, ANERKENDELSE OG VELVILJE FORTÆLLINGEN 1. MÅLET 2. KORT OM OS 3. UDFORDRINGEN OG LØSNINGEN 4. TRE GODE RÅD 5. FREM TIL MÅLET Steffen Torvits Per-Henrik Goosmann

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for 2a 2016 ved Pje

Undervisningsbeskrivelse for 2a 2016 ved Pje Undervisningsbeskrivelse for 2a 2016 ved Pje 1 2 3 4 5 6 7 8 Forskellige fortolkninger; strukturalismen, psykoanalysen, biografisk, socialhistorisk, læserorienteret Leif Panduro: Uro i forstæderne H.C.

Læs mere

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Af Maj Wedderkopp, december 2009 Opgavestrukturen er opgavens skelet, der allerede i indholdsfortegnelsen giver et overblik over opgaveelementerne. Sammen

Læs mere

Copenhagen Business School. Occupy Wall Street-bevægelsen og Barack Obama i dialog?

Copenhagen Business School. Occupy Wall Street-bevægelsen og Barack Obama i dialog? Copenhagen Business School Occupy Wall Street-bevægelsen og Barack Obama i dialog? En komparativ undersøgelse af konstruerede økonomiske virkeligheder Af: Uddannelse: Tanja Brodzki Holm Cand.ling.merc.

Læs mere

Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse*

Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse* Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse* Involvement)of)children)as)relatives)of)a)parent)with)a)mental)disorder) Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Hornbøll, 676493

Læs mere

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser.

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser. Synopsis Flugten fra DDR til BRD Synopsis handler om flugten fra DDR til BRD, samt hvilke forhold DDR har levet under. Det er derfor også interessant at undersøge forholdende efter Berlinmurens fald. Jeg

Læs mere