1. Indledning Om ViFAB... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning... 3. 2. Om ViFAB... 4"

Transkript

1 7

2 Indhold 1. Indledning Om ViFAB Formål, opgaver og mission Vision Bestyrelse Centerets medarbejdere Økonomi ViFABs aktiviteter i Vidensmarkedsplads Uddeling af forskningsmidler til Større Tværgående Forskergrupper Uddeling af forskningsmidler Cochrane Review Udarbejdelse af dansksproget artikel Forsknings- og samarbejdsprojekter Hjemmeside Formidling, foredrag og sparring Kompetenceudbygning Temadage Konsulenthjælp og forskningsvejledning Forskningsnetværk, Efteruddannelse og Rådgivning Forskningsnetværk Efteruddannelse Foredrag Rådgivning Resumé Årsberetning Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2

3 1. Indledning Et af ViFABs formål er at fremme og udvikle forskningen inden for alternativ behandling, og ViFAB har hvert år haft en ordinær bevilling på en million kroner til uddeling til eksterne forskningsprojekter. Ved finansloven 2004 blev der tilført en ekstrabevilling på 10 millioner kroner. Denne ekstrabevilling har givet ViFAB mulighed for at tage initiativ til at etablere tværfaglige forskergrupper, som er tilknyttet universitetsmiljøer, og som forsker i alternativ behandling. ViFAB vægter, at samarbejdet mellem alternative behandlere og forskere bliver reelt, ligeværdigt og drevet af lysten til at skabe ny viden om alternativ behandling. ViFAB skal bidrage til at sikre dette og ser frem til den betydning for området, som dannelsen af disse forskergrupper vil få i fremtiden. Det er ViFABs oplevelse, at behovet for formidling af viden om alternativ behandling er stigende, selvom patientorganisationer som Gigtforeningen og Kræftens Bekæmpelse gennem det seneste år har intensiveret deres informationsindsats på området. Også i Norge opleves et stort behov for viden om alternativ behandling. Derfor har den norske regering besluttet at oprette et offentligt informationskontor lokaliseret sammen med NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin). Informationskontoret skal primært etablere og drive en hjemmeside om alternativ behandling i Norge. Om end ViFAB er en smule misundelig over de forholdsvis store ressourcer, der fremover vil være til rådighed for informationsindsatsen i Norge, så glæder vi os samtidig til et fortsat frugtbart samarbejde og håber på, at ViFABs og NAFKAMs hjemmesider via en gensidig inspiration kan komplementere hinanden. Hvad angår ViFABs formidlingsindsats har vi i 2004 værdsat samarbejdet med henholdsvis Det Nordiske Cochrane Center og Kræftens Bekæmpelse. På ViFABs hjemmeside, er der adgang til de såkaldte Cochrane Reviews, der findes om alternativ behandling. Takket være et økonomisk tilskud fra Kræftens Bekæmpelse, blev der i 2004 fortsat arbejdet med at udarbejde nye oversigter over, hvilken effekt nogle af de mest anvendte alternative behandlingsformer og naturlægemidler har på bestemte kræftsygdomme. Hensigten med disse oversigter er at gøre det lettere for den enkelte borger og sundhedsfagligt personale at danne sig et overblik over området. Hanne Mollerup Formand Helle L. Lønroth Centerchef Årsberetning Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 3

4 2. Om ViFAB 2.1 Formål, opgaver og mission Med folketingsvedtagelse nr. V8 af 3. december 1998 besluttede Folketinget at oprette Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB). ViFAB er etableret som en selvejende institution under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Centeret ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, der repræsenterer såvel alternative behandlerorganisationer som det etablerede sundhedssystem. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for centerets virksomhed. Den daglige administrative og økonomiske ledelse af centeret varetages af centerchefen med ansvar over for bestyrelsen. ViFABs formål er at øge viden om og kendskabet til forskellige former for alternativ behandling og deres virkning, at fremme og udvikle forskning på området samt fremme en dialog mellem sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere. Med henblik på at realisere ViFABs formål, er det centerets opgave: at indsamle, bearbejde, udvikle og formidle viden om alternativ behandling og naturmedicin at initiere forskning inden for alternativ behandling og naturmedicin enten i centerets regi eller ved at tilskynde og medvirke til igangsætning af forskning i andre forskningsmiljøer, herunder samarbejde med eksisterende forskningsmiljøer at fremme en dialog mellem autoriseret sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere at øge kendskabet til det behandlingsfilosofiske grundlag for alternativ behandling og naturmedicin. At skelne mellem forskning, viden og dialog skaber et kunstigt skel, som ikke eksisterer i virkeligheden. Som en følge heraf har ViFAB valgt at arbejde med en integreret forståelse af forskning, viden og dialog i formuleringen af ViFABs overordnede retning, det vil sige ViFABs mission: ViFABs mission er at bidrage til skabelsen af en effektiv og tilgængelig vidensmarkedsplads for alternativ behandling og naturmedicin. Med vidensmarkedsplads forstås etablering af fora, hvor viden om alternativ behandling og naturmedicin forankres, udvikles og formidles. Årsberetning Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 4

5 2.2 Vision ViFAB formulerede i 2003 en vision, der angiver ViFABs nuværende udviklingsretning, og hvor ViFAB ønsker at bevæge sig hen med henblik på opfyldelse af ViFABs mission. Elementerne i ViFABs vision komplementerer og understøtter hinanden med henblik på, at der via udnyttelse af synergieffekter kan opnås størst mulig kvalitet med færrest mulige ressourcer. ViFABs vision er illustreret ved figur 1: Årsberetning Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 5

6 ViFAB vil i løbet af de næste 5-7 år arbejde med hovedområderne, der indgår i ViFABs vision: Vidensmarkedsplads: Gennem vidensforankring, vidensudvikling og vidensformidling vil ViFAB sikre, at den viden, der genereres i visionens øvrige delelementer, udvikles og forankres internt i ViFAB og gøres tilgængelig, dvs. udvikles og formidles eksternt. Kompetenceudbygning til alternative behandlere: ViFAB vil fastholde og udvikle efteruddannelse, kurser og vejledning for alternative behandlere om forskning med henblik på at give alternative behandlere kvalifikationer, så de kan indgå som kvalificerede deltagere i tværfaglige forskningsprojekter, eksempelvis ph.d.-projekter, og gennemføre egne, mindre forskningsprojekter. Etablering af et forskningsnetværk: ViFAB vil arbejde for etableringen af et forskningsnetværk, gerne med deltagelse af ph.d.-studerende inden for området alternativ behandling og naturmedicin. Det er hensigten, at forskerne skal være tilknyttet eksterne partnere, eksempelvis universiteter og sygehuse. Forskningsnetværket skal således fungere som et tværinstitutionelt netværk, hvor der tilbydes forskningskurser og workshops om relevante, tværfaglige emner med centrale, internationale anerkendte forskere. Desuden vil ViFAB tilbyde erfaringsudveksling, working paper-serie mv. Formålet med at etablere alternative behandlernetværk og forskningsnetværk, herunder ViFABs nyiværksatte projekt med Større Tværgående Forskergrupper, er at styrke og stimulere forskningen inden for området. Etablering af en efteruddannelse ViFAB vil være aktivt medvirkende til, at der på de relevante uddannelsesinstitutioner etableres efteruddannelse for sundhedsfagligt personale om alternativ behandling på kandidat- og efteruddannelsesniveau. Formålet med efteruddannelsen er at sikre, at sundhedsfagligt personales har adgang til viden om alternativ behandling og naturmedicin på et højt fagligt og forskningsbaseret niveau. Uddannelsen skal have et niveau, der gør den attraktiv for sundhedsfagligt personale i Norden og evt. i Europa. Etablering af en neutral, saglig og uafhængig rådgivning ViFAB vil arbejde for, at borgerne har adgang til neutral, saglig og uafhængig rådgivning om alternativ behandling og naturmedicin. Den primære målgruppe er brugere af alternativ behandling, den sekundære målgruppe er sundhedsfagligt personale. Årsberetning Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 6

7 2.3 Bestyrelse Centeret ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, der beskikkes af indenrigs- og sundhedsministeren efter indstilling fra nedennævnte organisationer og myndigheder. Bestyrelsen sammensættes af to medlemmer udpeget personligt af indenrigs- og sundhedsministeren, et medlem fra Aarhus Universitet og Århus Amt i forening, to medlemmer fra Landsorganisationen NaturSundhedsrådet, to medlemmer fra SundhedsRådet, to medlemmer fra Den Almindelige Danske Lægeforening, et medlem fra Sundhedsstyrelsen samt et medlem fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Funktionsperioden for bestyrelsesmedlemmerne er tre år. Bestyrelsens sammensætning er ved udgangen af 2004: Vikar for afdelingslæge, 1. reservelæge Hanne Mollerup (formand), personligt udpeget af indenrigs- og sundhedsministeren Direktør for Kræftens Bekæmpelse og tidligere sundhedsminister Arne Rolighed, personligt udpeget af indenrigs- og sundhedsministeren Professor, dr.theol. Svend Andersen, repræsentant for Aarhus Universitet og Århus Amt i forening Juridisk konsulent, cand.jur. og healer Torsten Dinesen Skjerne og ernæringsterapeut, DET Eva Lydeking-Olsen, repræsentanter for Landsorganisationen NaturSundhedsrådet Konsulent og FDZ-zoneterapeut Leila Eriksen og kinesiolog Mette Pedersen, repræsentanter for SundhedsRådet Overlæge Anette Damkier og 1. reservelæge Mette Siemsen, repræsentanter for Den Almindelige Danske Lægeforening Overlæge og kontorchef Michael von Magnus, repræsentant for Sundhedsstyrelsen Kontorchef Steen Loiborg, repræsentant for Indenrigs- og Sundhedsministeriet Årsberetning Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 7

8 2.4 Centerets medarbejdere Centeret havde i 2004 følgende medarbejdere: Centerchef, cand. merc., ph.d. Helle L. Lønroth Sekretær, BA Marianne H. Johansen (orlov ) Sekretær, Lis R. Jensen, (vikariat ). Vidensformidler, cand. mag. Anette I. S. Ranneries AC-medarbejder, cand. mag. og ph.d. Niels Viggo Hansen AC-medarbejder, mag. art. og MPH Lisbeth Ørtenblad (til og med 31. oktober 2004) Tabel 2.1 Personaleforbrug angivet i årsværk Lønramme Øvrige 4,8* 3,9** Årsværk i alt 5,8* 4,9** * Heraf to tidsbegrænsede ansættelser ** Inkl. en tidsbegrænset ansættelse Tabel 2.2 Antal nyansatte og fratrådte medarbejdere i 2004 Nyansatte Fratrådte Tilgang * 2* -1 * Inkl. et vikariat i perioden Årsberetning Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 8

9 2.5 Økonomi ViFAB disponerer over to hovedkonti. Hovedkonto , der er ViFABs driftskonto, og hovedkonto , der er en reservationskonto, hvorfra midler til eksterne forskningsprojekter bevilges. Hovedkonto Det overordnede, finansielle resultat for ViFABs driftskonto, er angivet i tabel 2.3. Tabel 2.3 Oversigt over ViFABs finansielle resultat, driftsbevillingen Hovedkonto Lønsum Øvrige drift I alt kr Akkumuleret overskud primo Bevilling * Regnskab Årets overskud Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo * 1 mio. kr. overført fra hovedkonto ViFABs driftsudgifter udgjorde i 2004 i alt 3,4 mio. kr. I forhold til bevillingen på 4 mio. kr. er årets finansielle resultat et mindreforbrug på knap 0,6 mio. kr. Der videreføres en opsparing på knap 1,9 mio. kr. til Hovedparten af dette beløb er disponeret til administration og faglige støtteaktiviteter forbundet med uddelingen af forskningsmidler til Større Tværgående Forskergrupper. En mindre del af det overførte beløb er disponeret til ViFABs øvrige aktiviteter, primært inden for hovedområderne Vidensmarkedsplads og Kompetenceudbygning samt til sidste fase af omlægningen af diverse nye IT- og administrative løsninger. Samlet set er ViFABs regnskab samt opsparing på et niveau, som må betragtes som tilfredsstillende. ViFABs akkumulerede resultat i årene 2000 til 2004 fremgår af tabel 2.4. Årsberetning Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 9

10 Tabel 2.4 Akkumuleret resultat for konti, der administreres af ViFAB Hovedkonto Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo kr * ** *** * Konto er oprettet i 2002 ** Heraf blev 1,9 mio. kr. i 2002 overført til konto *** 12 mio. kr. forventes uddelt til eksterne forskningsprojekter i 2005 ViFABs driftsbevilling, hovedkonto , består af tre underkonti: underkonto 10, der vedrører ViFABs almindelige virksomhed. underkonto 95, der vedrører ViFABs eksternt finansierede forskningsvirksomhed. underkonto 97, der vedrører ViFABs øvrige tilskudsfinansierede aktiviteter. ViFABs drifts- og bevillingsregnskab specificeres og kommenteres på underkontoniveau i det følgende. ViFABs driftsbevilling for underkonto 10 (tabel 2.5) bestod i 2004 af en ordinær bevilling på 3 mio. kr., samt af en ekstrabevilling på 1 mio. kr. overført fra ViFABs reservationsbevilling hovedkonto Tabel 2.5 Driftsregnskab og bevillingsafregning for ViFABs alm. virksomhed. Hovedkonto Underkonto 10 Lønsum Øvrige drift I alt kr Beholdning primo Bevilling * Regnskab Årets overskud Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo * 1 mio. kr. overført fra hovedkonto I forhold til lønsumsbevillingen på 3,1 mio. kr. udviste regnskabsresultatet for løn et mindreforbrug på knap 1,1 mio. kr. Heraf er 1 mio. kr. opsparet til lønmidler øremærket til administration og faglige støtteaktiviteter forbundet med uddelingen af forskningsmidler til Større Tværgående Forskergrupper i perioden Årsberetning Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 10

11 Det resterende mindreforbrug på knap 0,09 mio. kr. er primært et resultat af bevilget orlov uden vikardækning, samt en vakant fuldtidsstilling i ViFAB i de to sidste måneder i I forhold til den øvrige driftsbevilling på 0,9 mio. kr. udviste regnskabsresultatet for øvrig drift et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Merforbruget er primært et resultat af driftsudgifter til et samarbejdsprojekt med Statens Institut for Sundhed om udarbejdelse af en repræsentativ undersøgelse vedrørende brugen af alternativ behandling. ViFAB disponerede i 2003 driftsmidler til denne aktivitet, som imidlertid først blev realiseret i 2004, og som i samme år blev dækket af de opsparede midler. Det akkumulerede overskud til videreførsel ultimo 2004 er således på ca. 1,7 mio. kr. ViFAB driver i mindre omfang eksternt finansieret forskningsvirksomhed, underkonto 95 (tabel 2.6). Bl.a. er ViFAB projektansvarlig for et projekt, der skal skaffe overblik over eksisterende viden om kræft og udvalgte alternative behandlingsformer. Tabel 2.6 Driftsregnskab og bevillingsafregning for ViFABs eksternt finansierede forskningsvirksomhed Hovedkonto Underkonto 95 Lønsum Øvrige drift I alt kr Beholdning primo Bevilling Regnskab Årets overskud Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo I 2004 udgjorde driftsudgifterne i alt knap 0,2 mio. kr. Beløbet er anvendt til udbetaling af forskningsmidler til udarbejdelse af Cochrane-oversigter. De uforbrugte midler på også knap 0,2 mio. kr. er disponeret til projektets afslutningsfase i 2005, hvor der bl.a. forventes udarbejdet danske resumeer af resultaterne fra de færdigudarbejdede Cochrane-oversigter. ViFAB drev i 2004 ikke øvrige tilskudsfinansierede aktiviteter tilhørende underkonto 97 og har ikke opsparet midler på denne konto. Årsberetning Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 11

12 Hovedkonto ViFABs reservationsbevilling, hovedkonto (tabel 2.7), som er en bevilling til tilskud til forskning i alternativ behandling, bestod i 2004 af en ordinær bevilling på 1 mio. kr. samt af en ekstrabevilling på 10 mio. kr. Primo 2004 blev ViFABs reservationsbevilling dog reduceret til 10 mio. kr., da 1 mio. kr. blev overført til ViFABs lønsumsbevilling på driftsbevillingen (jf. tabel 2.3). Tabel 2.7 Bevillingsafregning for ViFABs tilskud til forskning o.lign. i alternativ behandling Hovedkonto kr Beholdning primo Bevilling * Regnskab Årets overskud Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo ** * 1 mio. kr. er overført til ViFABs lønsumsbevilling på driftsbevillingskontoen ** 12 mio. kr. forventes uddelt til eksterne forskningsprojekter i 2005 ViFAB havde i starten af 2004 et akkumuleret overskud på knap 5,0 mio. kr. Beløbet vedrører opsparede midler, som fordeler sig på følgende: uddelte forskningsmidler, der først udbetales i 2005 og årene frem, til forskningsprojekter, der er opslået ultimo uddelte forskningsmidler, der endnu ikke er udbetalt til igangværende forskningsprojekter uddelte forskningsmidler, der ikke er udbetalt til forskningsprojekter, der er helt eller delvist opgivet Ultimo 2004 havde ViFAB således ca. 13,7 mio. kr. til videreførsel i Beløbet fordeler sig på følgende: 10 mio. kr. er øremærket til uddeling af forskningsmidler til Større Tværgående Forskergrupper. 2 mio. kr., der forventes uddelt til forskningsprojekter, der vedrører en ekstrabevilling meddelt ViFAB oktober 2003, som blev opslået ultimo Ca. 1,7 mio. kr., der vedrører forskningsmidler, som er reserveret igangværende forskningsprojekter, hvor bevillingsmodtageren endnu ikke har benyttet bevillingen/den fulde bevilling. Årsberetning Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 12

13 3. ViFABs aktiviteter i 2004 ViFABs aktiviteter i 2004 har ligget i forlængelse af ViFABs vision, der blev formuleret i Aktiviteterne er gennemført i overensstemmelse med de resultatkrav og indsatsområder, som blev fastlagt i Resultatkontrakt for ViFAB, Resultatkrav for ViFAB i 2004 findes på ViFABs hjemmeside under menupunktet Om ViFAB. ViFAB har i 2004 primært fokuseret på aktiviteter inden for hovedområderne Vidensmarkedsplads og Kompetenceudbygning. Da der er overlap mellem de enkelte områder, hører aktiviteterne til flere områder på én gang. 3.1 Vidensmarkedsplads I henhold til ViFABs vision arbejder ViFAB på at etablere en vidensmarkedsplads, hvor viden om alternativ behandling og naturmedicin: udvikles formidles og forankres. Med henblik på udvikling af ny viden har ViFAB i 2004 som hovedaktiviteter beskæftiget sig med at uddele forskningsmidler, udarbejde en Cochrane-oversigt og en artikel. ViFAB samarbejdede endvidere med eksterne parter omkring følgende forskningsprojekter: Samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse, Kræftforeningen Tidslerne og Rådgivningscenteret Buen omkring et forskningsprojekt, der går ud på at udarbejde Cochrane-oversigter, hvis formål er at indsamle eksisterende viden om kræft og udvalgte alternative behandlingsformer. Samarbejdsprojektet med Astma-Allergi Forbundet og Sundhedsområdet omkring en undersøgelse af hvordan henholdsvis zoneterapi og akupunktur virker på astma og allergi. Årsberetning Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 13

14 Med henblik på formidling og forankring af viden har ViFAB i 2004 som hovedaktiviteter beskæftiget sig med at udvikle og vedligeholde hjemmesiden, vidensformidle til eksterne tidsskrifter samt afholde foredrag: ViFAB har på hjemmesiden udarbejdet blandt andet et nyt tema om forskning i alternativ behandling og en beskrivelse af behandlingsformen aromaterapi samt styrket informationsindsatsen generelt på hjemmesiden. ViFAB har leveret skriftligt materiale til bl.a. alternative medlemsblade og fagblade for sundhedsfagligt personale. ViFAB har afholdt foredrag i bl.a. patientforeninger og Kræftens Bekæmpelse om eksisterende viden om alternativ behandling og naturmedicin. I det følgende uddybes ViFABs hovedaktiviteter i 2004 inden for hovedområdet Vidensformidling under henholdsvis A. Udvikling af ny viden og B. Formidling og forankring af viden. A. Udvikling af ny viden Uddeling af forskningsmidler til Større Tværgående Forskergrupper I forbindelse med den store ekstrabevilling på 10 mio. kr. til forskning i alternativ behandling besluttede bestyrelsen at afholde en to-dages intern bestyrelseskonference med det formål at belyse forskellige modeller til, hvorledes ViFAB skulle uddele midlerne. Bestyrelsesseminaret blev afviklet den april med oplæg fra ViFABs sekretariat og inviterede repræsentanter fra danske forskningsmiljøer og alternative behandlerorganisationer. På baggrund af bestyrelsesseminaret valgte ViFABs bestyrelse, at ekstrabevillingen på Finansloven for 2004 på 10 mio. kr. til forskning i alternativ behandling skulle uddeles til Større Tværgående Forskergrupper. Projektet Uddeling af forskningsmidler til Større Tværgående Forskergrupper blev iværksat umiddelbart efter for perioden 2005 til ViFAB lagde sig fra projektstarten tæt op af Forskningsstyrelsens formål med etablering af Større Tværgående Forskergrupper. Således besluttede ViFAB i overensstemmelse med ViFABs mission at fastlægge følgende formål med uddeling af forskningsmidler til Større Tværgående Forskergrupper: At fremme og udvikle forskning i alternativ behandling At stimulere samarbejdet på tværs af fagområder og institutioner, institutter og organisationer At styrke samspillet mellem etablerede, danske forskningsinstitutioner, danske alternative behandlingsmiljøer, den danske sundhedssektor og ViFAB At sikre koordination mellem de deltagende parters aktiviteter, bl.a. med henblik på at opnå øget medfinansiering. Årsberetning Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 14

15 I projektet skal forskningen foregå med fokus på en belysning af alternativ behandlings effekt for behandling og sundhedsfremme i bred forståelse. Der lægges vægt på at der benyttes flerstrengede metodologier samt flerfaglige tilgange, eksempelvis medicinske, økonomiske, antropologiske eller sociologiske tilgange. Således stiller ViFAB flere krav til ansøgerne, for at de kan betegne sig som en større tværgående forskergruppe og dermed komme i betragtning som ansøger til forskningsmidlerne i det konkrete projekt. ViFAB valgte også her at lægge sig tæt op af Forskningsstyrelsens anvisninger. Blandt kravene er, at der skal være tale om et formaliseret netværk med en anerkendt forsker som leder, at lederen er ansat på en offentlig, dansk forskningsinstitution, og at der er sikret kobling til de relevante videregående uddannelser. Det er også et krav, at der er sikret et tværgående element i form af, at forskningsmiljøer på tværs af fag og eventuelt videnskabelige hovedområder belyser samme problemkompleks fra flere sider og/eller i form af et netværk på tværs af institutioner, sektorgrænser, eventuelt på tværs af flere institutter inden for samme institution. Både universiteter, sektorforskningsinstitutioner, offentlige og private virksomheder kan indgå som parter. Endelig er det et krav ved etableringen af en Større Tværgående Forskergruppe, at der er 50% medfinansiering fra de deltagende parter. Med henblik på at inspirere til samarbejdet mellem forskermiljøer og alternative behandlingsmiljøer samt for at øge interessen for opslaget om forskningsmidler, afholdt ViFAB i efteråret 2004 et seminar i Århus. Sidst i 2004 kunne ViFAB med stor tilfredshed konstatere, at der indkom i alt 24 interessetilkendegivelser. I samarbejde med en arbejdsgruppe, nedsat af det daværende Statens Sundhedsfaglige Forskningsråd, udvalgte ViFAB efter faglige og strategiske vurderinger interessetilkendegivelser fra i alt seks forskergrupper til at indsende endelig ansøgning om forskningsmidlerne på 10 mio. kr. De seks inviterede forskergrupper har mulighed for at indgive en endelig ansøgning med ansøgningsfrist 2. maj 2005, hvorefter der igen vil ske en udvælgelse. Idet der kræves 50% medfinansiering fra de deltagende parter, forventer ViFAB, at bevillingen kan dække udgifterne til 1-3 større tværgående forskergrupper i en 3-årig periode. ViFAB forventer, at uddelingen af forskningsmidler til større tværgående forskergrupper vil få stor betydning for forskningen i alternativ behandling i Danmark. Med denne i ViFAB-regi store bevilling bliver det muligt at igangsætte større forskningsprojekter, der forløber over flere år. Inkluderes bevillingsmodtagernes bidrag med 50% medfinansiering, er der tale om ca. 20 mio. kr. til forskning inden for det alternative behandlingsområde. Med midler i denne størrelsesorden vil det være muligt at tiltrække universitetsforskere og dermed styrke forskningsindsatsen inden for området. I ViFAB er det planlagt, at de næste 3 år vil være præget af aktiviteter forbundet med uddelingen af forskningsmidler til Større Tværgående Forskergrupper. Det forventes, at især administration og faglige støtteaktiviteter vil blive tids- og personalemæssigt ressourcekrævende. ViFAB fik derfor i 2004 efter Årsberetning Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 15

16 anmodning mulighed for at overføre 1 mio. kr. fra reservationsbevillingen til driftsbevillingen, primært med henblik på oprettelsen af en tidsbegrænset deltidsstilling i perioden til varetagelsen af det administrative arbejde. De samlede aktiviteter knyttet til uddelingen af forskningsmidler til Større Tværgående Forskergrupper kommer til at ligge inden for hovedområderne Vidensmarkedsplads, Kompetenceudbygning og Forskningsnetværk under ViFABs vision Uddeling af forskningsmidler ViFAB har gennem finanslovsbevillingerne til ViFABs hovedkonto , der vedrører tilskud til forskning o.lign. i alternativ behandling, mulighed for at uddele forskningsmidler over flere år til eksterne forskningsprojekter. Uddeling af forskningsmidler til gennemførelse af forskningsprojekter er blandt ViFABs vigtigste opgaver med henblik på at stimulere til udviklingen af ny kvalificeret, forskningsbaseret viden om alternativ behandling og naturmedicin. I 2004 uddelte ViFAB forskningsmidler for knap 1 mio. kr. Forskningsmidlerne blev opslået i efteråret 2003 og vedrører en ordinær bevilling for 2003 på 1 mio. kr. Der blev uddelt forskningsmidler til følgende forskningsprojekter: Akupunkturs effekt på hedestigninger og svedeture hos kvinder i klimakteriet Uddelt beløb: kr. Effekt af hypnose ved behandling af kroniske ansigtssmerter Uddelt beløb: kr. Har zoneterapeutisk behandling virkning på museskader? Uddelt beløb: kr. Pilebark som alternativ behandling mod milde, vedvarende smerter Uddelt beløb: kr. Mitochodriel funktion og taurins betydning Uddelt beløb: kr. Receptiv musikterapi (GIM) til patienter i behandling for kræft i æggestokkene. Forberedelse af kontrolleret undersøgelse med fokus på angst, stemningsleje og livskvalitet Uddelt beløb: kr. ViFAB havde i 2004 endvidere et beløb på 2 mio. kr. til uddeling som forskningsmidler. Beløbet vedrører en ekstrabevilling meddelt ViFAB oktober 2003 og opslået ultimo Centeret forventer at uddele disse midler i juni Som noget nyt skal alle indkomne ansøgninger ikke længere vurderes af ViFABs forskningsudvalg. Som følge af en lovændring skal Det Strategiske Forskningsråd (DSF) under Forskningsstyrelsen fremover foretage de forskningsfaglige vurderinger. Herefter skal ViFABs bestyrelse prioritere og uddele midlerne på baggrund af DSF s forskningsfaglige vurderinger. Årsberetning Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 16

17 For de i alt 48 forskningsprojekter, som ViFAB har bevilget midler til siden ViFABs første uddelingsrunde i 2001, er status ved udgangen af 2004, at 36 forskningsprojekter er afsluttet, heraf er 8 helt eller delvist opgivet, og 12 forskningsprojekter er fortsat i gang. Af de igangværende forskningsprojekter forventes ca. halvdelen afsluttet i Fordelingen af de anvendte alternative behandlingsformer, som indgår i de 48 forskningsprojekter støttet af ViFAB, er illustreret i figur 2: Fordeling af anvendte alternative behandlingsformer zoneterapi 8% afspænding 2% urte/naturmedicin 10% akupunktur 20% suggestion 2% musikterapi 6% andet*** 2% meditation 4% ernæringsterapi 4% kunstterapi 2% kst* 2% kosttilskud 2% homøopati kinesiologi 4% 4% healing 4% flere** 24% * Kranio sakral terapi ** Flere forskellige behandlingsformer indgår i samme projekt *** Andre behandlingsformer Det fremgår af figur 2, at behandlingsformerne akupunktur, zoneterapi og urte-/naturmedicin samt flere tilhører de fire største kategorier af behandlingsformer, som indgår i forskningsprojekterne, der hidtil har fået støtte af ViFAB. ViFAB har kun i en enkelt tildelingsrunde stillet krav om, hvilke specifikke behandlingsformer, der skulle indgå i forskningsprojekterne. Det drejer sig om opslag af en ekstrabevilling på finansloven for 2002, hvor uddelingen af forskningsmidler var øremærket til Årsberetning Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 17

18 forskningsprojekter med henblik på at afprøve effekten af akupunktur og zoneterapi i behandlingen af visse sygdomme eller effekten af alternative behandlinger/naturmedicin i behandlingen af astma og allergi. På ViFABs hjemmeside under menupunktet Forskning findes en oversigt over de enkelte ansøgningsrunder. Oversigten indeholder titel på forskningsprojekterne, der har fået uddelt forskningsmidler, navne på projektledere samt uddelingsbeløb for forskningsprojekterne. Der findes ikke oversigter over forskningsprojekternes status, men for ansøgningsrunder fra og med 2005, er det ViFABs hensigt at offentliggøre projekternes status Cochrane Review ViFAB har gennem en årrække samarbejdet med Det Nordiske Cochrane Center. Centeret, der har til huse på Rigshospitalet, er en del af det såkaldte Cochrane-samarbejde, som er et uafhængigt, videnskabeligt internationalt netværk. Forskere i samarbejdet udarbejder oversigter over effekten af behandlinger, forebyggelse, pleje og andre interventioner. Oversigterne betegnes Cochrane-oversigter (på engelsk Cochrane Reviews ), der udgives elektronisk i Cochrane-biblioteket, der udkommer fire gange årligt. Den elektroniske version opdateres med de nyeste resultater, hvilket muliggør, at patienten kan få den optimale behandling og at forskere ikke går i gang med forsøg, man allerede kender svaret på. Cochrane-biblioteket anvendes ofte af behandlere og forskere, men kan også være en hjælp til patienter og pårørende. Som et resultat af samarbejdet med Det Nordiske Cochrane Center har ViFAB siden primo 2004 formidlet link og adgang til Cochrane-biblioteket via ViFABs hjemmeside under menupunktet Forskning. I Cochrane-biblioteket skønnes alternativ behandling at indgå i knap 5% af de publicerede Cochrane-oversigter. ViFAB valgte i 2004 selv at påbegynde udarbejdelsen af en Cochrane-oversigt med titlen Massage and Touch in Dementia. Aktiviteten indgår som en naturlig del af ViFABs arbejde, jf. ViFABs formål at fremme og udvikle forskning på området. Oversigten er blandt de første dansk-udarbejdede Cochrane-oversigter inden for alternativ behandling. ViFAB vurderer, at ViFAB kan drage nytte af de oplevede erfaringer og opnåede kompetencer med egen udarbejdelse af en Cochrane-oversigt i ViFABs fremtidige rådgivning omkring forskningsprojekter. ViFAB forventer, at den egenproducerede Cochrane-oversigt færdiggøres i Årsberetning Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 18

19 3.1.4 Udarbejdelse af dansksproget artikel ViFAB igangsatte i slutningen af 2003 en repræsentativ undersøgelse af den danske befolknings brug af alternativ behandling og naturlægemidler. Undersøgelsen blev udarbejdet i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed (SIF) og baseredes på tillægsspørgsmål til de regelmæssige landsdækkende undersøgelser af befolkningens sundheds- og sygdomsforhold foretaget af SIF. Aktiviteten indgår som en del af ViFABs formål at fremme og udvikle forskning på området og er i lighed med ViFABs udarbejdelse af en Cochrane-oversigt et ønske om at afprøve egenproduktion af forskning og udarbejdelse af artikler i ViFAB. Endvidere ønskede ViFAB at få belyst udbredelsen og udviklingen af brugen af alternativ behandling i Danmark, herunder at undersøge (1) brugen af alternativ behandling i den danske befolkning, (2) eventuelle sammenhænge mellem brug af alternativ behandling og køn, alder uddannelse m.v., samt (3) årsager til brug af alternativ behandling Artiklen blev ultimo 2004 indsendt til et relevant tidsskrift med henblik på publikation, og dele af datamaterialet offentliggøres på ViFABs hjemmeside i ViFAB vurderer, at artiklens resultater vil bidrage til at skabe større viden om udviklingen i danskernes brug af alternativ behandling Forsknings- og samarbejdsprojekter ViFAB har i 2004 beskæftiget sig med to projekter konkret med henblik på at udvikle, men også formidle og forankre viden. Begge projekter har løbet over flere år og er foregået i samarbejde med eksterne parter. Det ene projekt vedrører forsknings- og samarbejdsprojektet finansieret af Kræftens Bekæmpelse. Det andet projekt vedrører et samarbejdsprojekt med Astma-Allergi Forbundet og SundhedsRådet. Samarbejdsprojekt med Kræftens Bekæmpelse, Kræftforeningen Tidslerne og Rådgivningscenteret Buen ViFAB fortsatte i 2004 sit samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, Kræftforeningen Tidslerne og Rådgivningscenteret Buen om et forskningsprojekt, der skal samle eksisterende viden om kræft og udvalgte alternative behandlingsformer. Projektet er finansieret af Kræftens Bekæmpelse med i alt 0,7 mio. kr. Formålet med projektet har været at bidrage til at skaffe overblik over det meget omfattende materiale, som allerede eksisterer på området, og præsentere det på en måde, så resultaterne bliver mere tilgængelige for såvel enkeltpersoner som sundhedsfagligt personale og rådgivere. Gennem samarbejdsprojektet er otte Cochrane-oversigter iværksat udarbejdet, som bl.a. har sat fokus på effekten af behandlingsformerne akupunktur og homøopati og på naturmedicinske produkter som mistelten, hajbrusk og kinesiske urter i forhold til kræft. Der er udbetalt i alt 0,5 mio. kr. i forskningsmidler til Årsberetning Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 19

20 udarbejdelsen af disse Cochrane-oversigter. I 2004 blev følgende Cochrane-oversigt publiceret i Cochranebiblioteket: Antioxidant supplements for preventing gastrointestinal cancers Udbetalt beløb: kr. Ved udgangen af 2004 er status for de resterende syv Cochrane-oversigter: To Cochrane-oversigter afventer publicering i første nummer af Cochrane-biblioteket 2005 Fem protokoller er publiceret eller afventer publicering i Cochrane-biblioteket samt afventer fremtidig publicering i form af oversigter i Cochrane-biblioteket. ViFAB forventer, at projektet afsluttes i 2005 med udarbejdelsen af danske resumeer af de publicerede engelsksprogede Cochrane-oversigter. Den afsluttende status for projektet forventes endvidere offentliggjort i løbet af 2005 på hjemmesiden samt på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside Samarbejdsprojekt med Astma-Allergi Forbundet og SundhedsRådet ViFABs samarbejdsprojekt med Astma-Allergi Forbundet og SundhedsRådet omkring projektet Evaluering af behandlingsforløb hos akupunktør, alment praktiserende læge og zoneterapeut for personer med astma er desværre ikke resulteret i de ønskede resultater. Ved udgangen af 2004 var det endnu ikke lykkedes, gennem ansøgning om midler hos flere fonde, at skaffe en tilstrækkelig finansiering til at kunne gennemføre selve projektet. Styregruppen for samarbejdsprojektet vil primo 2005 tage endelig stilling til, om det vil være muligt at realisere projektet. B. Formidling og forankring af viden Hjemmeside Også i 2004 har udviklingen og forbedringen af ViFABs hjemmeside været en vigtig hovedaktivitet. Af særlige opgaver i forhold til hjemmesiden kan for 2004 nævnes følgende: Udarbejdelse af et tema om forskning i alternativ behandling. Temaet bestod af artikler, som blandt andet gav indblik i forskellige forskningsmetoder. Samtidig havde brugerne mulighed for at læse om, hvilke eksterne forskningsprojekter, ViFAB har støttet økonomisk, og hvor stort et beløb projekterne hver især har modtaget. Desuden tilbød temaet oplysninger om de samarbejdsprojekter, som ViFAB har indgået med blandt andre Det Nordiske Cochrane Center og Statens Institut for Folkesundhed, som er beskrevet ovenfor i afsnit og Årsberetning Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 20

21 Udarbejdelse af en beskrivelse af behandlingsformen aromaterapi. I beskrivelsen kan brugerne bl.a. læse om, hvordan aromaterapi anvendes, hvordan behandlingen foregår i praksis, og om hvilke brugerrettigheder og klagemuligheder der gælder på området. Beskrivelsen af aromaterapi er en af mange beskrivelser af forskellige alternative behandlingsformer, som findes på ViFABs hjemmeside under menupunktet Alternativ behandling. De sproglige formuleringer i teksterne på hjemmesidens forskellige introduktionssider er blevet omarbejdet, så teksterne fremstår lettilgængelige og overskuelige for brugerne. Formålet har været at skabe grundlag for en mere målrettet og effektiv informationsindsats. Aktiviteterne inden for ViFABs hjemmeside har medvirket til at synliggøre ViFAB, hvilket sammen med omlægningen af hjemmesiden til et nyt og mere brugervenligt system, der påbegyndtes i efteråret 2002, har medført at hjemmesiden er blevet godt besøgt. Det fremgår ikke mindst af den statistiske opgørelse for ViFABs hjemmeside, der viser, at det gennemsnitlige antal besøg pr. måned i 2004 er steget med næsten 60% i forhold til 2003, fordelt på næsten 40% flere brugere. Den stigende interesse for ViFABs hjemmeside afspejler sig også i, at antallet af web-abonnenter, der automatisk får besked, når centeret udsender nyheder og pressemeddelelser, er fordoblet i løbet af Stigningen af besøg og brugere illustreres i figur 3: Antal besøg og antal brugere på ViFABs hjemmeside i perioden juli 2003 til december antal besøg antal brugere dec. nov. okt. sep. aug. jul. jun. maj apr. mar. feb. jan dec. nov. okt. sep. aug. jul Statistikken viser også, at brugerne især er interesseret i nyhedsstoffet på ViFABs hjemmeside samt oplysninger om naturmedicin og beskrivelser af alternative behandlingsformer. Det fremgår således af statistikken, at mange brugere enten benytter sig af hjemmesiden til at holde sig opdateret i forhold til Årsberetning Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 21

22 nyheder inden for det alternativ behandlingsområde eller henvises til hjemmesiden, når de søger konkrete oplysninger på nettet om naturmedicin og alternative behandlingsformer. I løbet af 2004 opfylder ViFAB altså i stadig højere grad ambitionen om at placere sig som en central webportal inden for det alternative behandlingsområde Formidling, foredrag og sparring ViFAB har i 2004 benyttet sig af flere muligheder og metoder til at formidle viden om alternativ behandling. Blandt andet har ViFAB leveret materiale i form af artikler, indlæg, m.m. til alternative medlemsblade og fagblade for sundhedsfagligt personale. Således udarbejdede ViFAB to artikler til Uddannelsesnyt, som er et medlemsblad for Faglig Sammenslutning af undervisende sygeplejersker. Artiklerne omhandlede ViFAB, samt hvad sygeplejersker kan anvende ViFAB og ViFABs hjemmeside til. Af andre formidlingsaktiviteter i 2004 kan endvidere nævnes: ViFAB afholdt forelæsning på Aalborg Universitetscenter om komplementær og alternativ behandling og forskning for studerende på specialiseringen i sundheds-sociologi marts ViFAB afholdt forelæsning for sygeplejestuderende om forskning i alternativ behandling oktober Bestyrelsesformanden deltog med oplæg ved Gigtforeningens temadag om alternativ behandling november Bestyrelsesformanden deltog med oplæg om alternativ behandling til efterårsmødet ved Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode november ViFAB har endvidere deltaget som sparringspartnere, bl.a. i forbindelse med følgende projekter: ViFAB deltog i styregruppen for et projekt omkring opstart af en informationsbank, indeholdende hjemmeside og databaser, i NAFKAM (Nasjonalt forskingssenter innen komplementær og alternativ medisin), Tromsø, Norge. Sundheds CVU Ålborg tilbød i efteråret Alternativ behandling som valgfag i sygeplejerskeuddannelsen. ViFAB gav sparring vedrørende indholdet i uddannelsen. ViFAB gav sparring til Køge Kommune vedrørende kommunens erhvervsudviklingsinitiativ med henblik på at tiltrække uddannelser i alternativ behandling til Køge. ViFAB gav sparring til Silkeborg Kommune i forbindelse med projekt Silkeborg Kur By, og Universitet for alternativ Behandling i Silkeborg. ViFAB har i løbet af 2004 deltaget som medlem af en tværfaglig redaktionsgruppe for en seminarrække om alternativ behandling iværksat af Kræftens Bekæmpelse. Årsberetning Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 22

23 3.2. Kompetenceudbygning ViFAB har i sine bestræbelser på at udvikle ny viden inden for hovedområdet Kompetenceudbygning koncentreret sig om aktiviteter, der giver alternative behandlere kvalifikationer, så de dels kan indgå som kvalificerede deltagere i tværfaglige forskningsprojekter, dels kan gennemføre mindre forskningsprojekter. Aktiviteterne har i 2004 vedrørt temadage samt konsulenthjælp og forskningsvejledning Temadage Udviklingen af en forskningsbaseret viden om det alternative behandlingsområde kræver, at der benyttes anerkendte videnskabelige metoder, og ofte vil det være relevant at anvende både kvalitative og kvantitative fremgangsmåder. ViFABs hensigt er derfor løbende at afvikle temadage m.v., der kan introducere forskningsarbejdet for alternative behandlere samt styrke deres kompetencer. ViFAB har på baggrund heraf afviklet to temadage i maj 2004 i henholdsvis Århus og København om Introduktion til forskningsarbejde for alternative behandlere. To temadage med tilsvarende indhold blev ligeledes afholdt i december 2003, og da tilslutningen var meget stor, valgte ViFAB at gentage succesen i Også i maj 2004 var såvel tilslutning til, som tilfredshed med temadagene stor. Temadagene var samtidig en præsentation af ViFABs Forsknings-guide for alternative behandlere. Guiden er udarbejdet for de alternative behandlere, som kun har lidt eller slet ingen erfaring med at forske. Guiden giver et indblik i de overvejelser, man må gøre sig, før man går i gang med og i løbet af et forskningsprojekt. Blandt andet kan den give et godt overblik over de vigtigste typer af forskning og give indblik i, hvordan man stiller gode og relevante forskningsspørgsmål og skaber et godt design. Forskningsguiden blev publiceret i 2004 på ViFABs hjemmeside under menupunktet Forskning, hvorfra den gratis kan downloades. I vinteren 2004 afviklede ViFAB to temadage om Kvalitativ forskningsmetode i henholdsvis Århus og København. Emnet tiltrak mange deltagere, som fik indblik i den kvalitative forskningsmetode, herunder under hvilke forhold denne type forskningsmetode er specielt velegnet. Årsberetning Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 23

24 3.2.2 Konsulenthjælp og forskningsvejledning Konsulenthjælpen, som ViFAB indførte i 2002, har ViFAB valgt at opretholde på grund af dens popularitet blandt alternativ behandlere og andre, der er eller skal i gang med et forskningsprojekt om alternativ behandling. En gang om ugen sidder en af ViFABs medarbejdere med forskningskompetencer klar ved den særlige konsulenttelefon for at give svar på konkrete spørgsmål om, hvordan alternative behandlere (eller andre) bedst tilrettelægger og gennemfører sit forskningsprojekt. Den alternative behandler kan også få en introduktion til de traditioner og begreber, der findes inden for forskningen, eller en snak om de mere overordnede spørgsmål, som det er fornuftigt at stille sig selv, inden man går i gang med at forske. ViFABs konsulenttelefon er åben tirsdag kl på tlf Forskningsnetværk, Efteruddannelse og Rådgivning ViFAB har i 2004 haft enkelte aktiviteter inden for hovedområderne Forskningsnetværk, Efteruddannelse og Rådgivning. ViFAB har begrænsede ressourcer til disse aktiviteter og har i 2004 valgt at fokusere på aktiviteter i relation til undervisning og efteruddannelse Forskningsnetværk ViFAB har i 2004 arbejdet aktivt på at bidrage til, at der skabes forskningsnetværk for de forskere, der arbejder inden for området i forbindelse med den videre realisering af ViFABs strategier for indsatsområdet Forskningsnetværk. Gennem formidlings- og dialogskabende aktiviteter, bl.a. i relation til opslag af interessetilkendegivelser og afholdelse af seminarer vedrørende Større Tværgående Forskningsgrupper, har ViFAB iværksat en stimulering af interessen for at igangsætte forskningsprojekter vedrørende alternativ behandling i eksterne forskningsmiljøer. Årsberetning Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 24

25 3.3.2 Efteruddannelse ViFAB har i forbindelse med den videre realisering af strategierne for hovedområdet Efteruddannelse iværksat aktiviteter gennem netværksarbejde med institutioner og organisationer, bl.a. via foredrag og forelæsninger. ViFAB har afholdt foredrag og forelæsninger om alternativ behandling og forskning for sundhedsfagligt personale Foredrag og forelæsninger Blandt foredrag og forelæsninger inden for ViFABs efteruddannelse kan bl.a. nævnes: ViFAB afholdt foredrag om komplementær og alternativ behandling og forskning inden for dette for den lokale lægeforening i Herning marts ViFAB holdt oplæg om alternativ behandling på landsmødet for MS-sygeplejersker i Danmark september ViFAB afholdt, som led i den onkologiske efteruddannelse, Århus Kommunehospital, foredrag om bl.a. ViFAB, ViFABs hjemmeside og om, hvad kræftsygeplejersker kan bruge ViFAB til. Bestyrelsesformanden deltog i Lægedage med et oplæg om alternativ behandling november ViFAB afholdt foredrag om emnet Vidensudvikling og forskning på det alternative område, og hvad foreligger der af dokumenteret viden inden for dette område? november 2004 på Sundheds CVU Ålborg, der er center for 5 sundhedsfaglige grunduddannelser Sygeplejerske-, Ergoterapeut-, Fysioterapeut-, Jordemoder- og Radiografuddannelserne. Årsberetning Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 25

26 3.3.3 Rådgivning Overordnet arbejder ViFAB aktivt på, at brugere af alternativ behandling får adgang til uafhængig, neutral og saglig rådgivning om alternativ behandling og naturmedicin. Formålet med rådgivning er at give brugere af alternativ behandling og sundhedsfagligt personale neutral og saglig rådgivning. Målet er, at brugerne skal få den nødvendige information til selv at kunne træffe kvalificerede valg med hensyn til, om brugen af alternativ behandling og naturmedicin er relevant for dem i deres givne situation. ViFAB har i 2004 ikke målrettet haft aktiviteter inden for hovedområdet Rådgivning. Årsberetning Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 26

27 4. Resumé ViFAB har i 2004 primært fokuseret på aktiviteter inden for hovedområderne Vidensmarkedsplads og Kompetenceudbygning. Inden for hovedområdet Vidensmarkedsplads blev aktiviteterne opdelt med henblik på udvikling af ny viden samt formidling og forankring af viden. Inden for udvikling af ny viden udmøntede ViFAB en ekstrabevilling på 10 mio. kr. til projektet Uddeling af forskningsmidler til Større Tværgående Forskergrupper for perioden 2005 til I projektet skal forskningen foregå med fokus på en belysning af alternativ behandlings effekt for behandling og sundhedsfremme i bred forståelse. Vægten lægges på, at der benyttes flerstrengede metodologier samt flerfaglige tilgange, eksempelvis medicinske, økonomiske, antropologiske eller sociologiske tilgange. Den i ViFAB-regi store bevilling muliggør for ViFAB at iværksætte større forskningsprojekter, ledet af universitetsforskere, der løber over flere år. Det forventes, at forskningsindsatsen for alternativ behandling styrkes væsentligt ved dette projekt. ViFAB uddelte også ordinære forskningsmidler for knap 1 mio. kr. Seks forskningsprojekter indenfor en bred vifte af behandlingsformer, fx akupunktur, hypnose, zoneterapi og musikterapi modtog forskningsmidlerne. Endelig opslog ViFAB i slutningen af 2004 ordinære forskningsmidler for i alt på 2 mio. kr., som forventes uddelt i juni ViFAB valgte som led i ønsket om at fremme og udvikle forskning på området at forestå en decideret egenproduktion. ViFAB påbegyndte udarbejdelsen af en Cochrane-oversigt med titlen Massage and Touch in Dementia, som udover at resultere i konkrete resultater, som ViFAB vil formidle, forventes at øge ViFABs generelle rådgivningskompetence omkring forskningsprojekter. Endvidere udarbejdede ViFAB i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed (SIF) en artikel baseret på en repræsentativ undersøgelse af den danske befolknings brug af alternativ behandling og naturlægemidler. ViFAB fortsatte i 2004 samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse, Kræftforeningen Tidslerne og Rådgivningscenteret Buen om et større forskningsprojekt, der skal skaffe viden om kræft og udvalgte behandlingsformer. Projektet nærmer sig sin afsluttende fase og vil resultere i Cochrane-oversigter, som bl.a. sætter fokus på effekten af behandlingsformerne akupunktur, homøopati, naturmedicinske produkter som mistelten, hajbrusk og kinesiske urter. Ligeledes fortsatte ViFAB samarbejdet med Astma-Allergi Forbundet og SundhedsRådet om et projekt, der skal undersøge, hvordan zoneterapi og akupunktur virker på overfølsomhedssymptomer som astma og allergi. Ved udgangen af 2004 var det dog endnu ikke lykkedes at skaffe midler hos fonde til at kunne gennemføre selve projektet. Inden for formidling og forankring af ny viden har ViFAB haft fokus på hjemmesiden, som gennemgår en fortsat udvikling og forbedring. Indholdet i 2004 er bl.a. udvidet med et tema om forskningsmetoder, Årsberetning Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 27

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 3 3. Vision... 5 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver og mission... 3 3. Vision... 4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Årsberetning 2003 for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Indhold 1. Beretning.......... 1.1 Præsentation af ViFAB..... 1.2 ViFABs overordnede finansielle og faglige resultat.

Læs mere

Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. Årsberetning 2000

Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. Årsberetning 2000 Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling Årsberetning 2000 Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling Årsberetning for 2000 Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2004

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2004 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 3. Vision... 4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 6 4.a Strategi og resultatkrav

Læs mere

INDHOLD ÅRSBERETNING 2005 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 / 21

INDHOLD ÅRSBERETNING 2005 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 / 21 Årsberetning 2005 INDHOLD 1. Indledning...3 2. ViFABs aktiviteter i 2005...4 2.1 Forankring og formidling af viden...4 2.1.1 Indholdsudvikling af hjemmeside...5 2.1.2 Bedst på nettet...6 2.1.3 Brugen af

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 ÅRSBERETNING 2006 INDHOLD 1. Indledning...2 2. ViFABs aktiviteter i 2006...4 2.1 Forankring og formidling af viden...4 2.1.1 Udvikling af hjemmeside...5 2.1.2 Brugen af hjemmesiden...6 2.1.3 Artikelserie

Læs mere

ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 ÅRSBERETNING 2008 INDHOLD 1. Indledning... 2 2. ViFABs aktiviteter i 2008... 3 2.1 Forankring og formidling af viden... 3 2.1.1 Information om folkesygdomme og alternativ behandling... 4 2.1.2 Udvikling

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERETNING 2007 INDHOLD 1. Indledning... 2 2. ViFABs aktiviteter i 2007... 4 2.1 Forankring og formidling af viden... 5 2.1.1 Udvikling af hjemmeside... 5 2.1.2 Brugen af hjemmesiden... 7 2.1.3 Information

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. Årsberetning 2001

Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. Årsberetning 2001 Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling Årsberetning 2001 Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling Årsberetning 2001 Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2001

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. Årsberetning 2002

Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. Årsberetning 2002 Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling Årsberetning 2002 Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling Årsberetning 2002 Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2002

Læs mere

INDHOLD ÅRSBERETNING 2009 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

INDHOLD ÅRSBERETNING 2009 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 Årsberetning 2009 INDHOLD Forord... 2 1. Præsentation af ViFAB... 3 2. ViFABs aktiviteter i 2009... 4 2.1 Formidling... 4 2.1.1 Information målrettet kronisk og langvarigt syge... 4 2.1.2 Information om

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

INDHOLD ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

INDHOLD ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 Årsberetning 2010 INDHOLD Forord... 2 1. Præsentation af ViFAB... 3 2. ViFABs aktiviteter i 2010... 4 2.1 Formidling... 4 2.1.1 Information målrettet kronisk og langvarigt syge... 5 2.1.2 Information om

Læs mere

Ordinære finanslovsbevillinger 759

Ordinære finanslovsbevillinger 759 Økonomiske forhold Ordinære finanslovsbevillinger 759 Samlet oversigt milliard kroner, hvoraf godt 80 % er dækket af bevillinger, mens de 20% er betinget af indtægter. Forde- Universitetet har i 1992

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 22. oktober 2016. Ansøgningsfrister: 1. runde: 15. marts 2017 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 15. januar 2017. 2. runde: 14. september 2017 kl. 24. Ansøgninger

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Bindinger på universiteternes basismidler til forskning

Bindinger på universiteternes basismidler til forskning Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 17. august 2009 KS Baggrundsnotat Bindinger på universiteternes basismidler til forskning I princippet skulle basismidlerne til universiteterne være

Læs mere

ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012

ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012 ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012 ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012 INDHOLD Forord... 3 1. ViFABs oprettelse... 4 1.1 Før ViFAB... 4 1.2 ViFAB bliver til... 4 2. Øge viden om og kendskabet til

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016:

Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016: Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016: Dette dokument beskriver opslags- og behandlingsproceduren for ansøgninger til uddeling af 1 Mio. kr. af Dansk

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

INDHOLD ÅRSBERETNING 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

INDHOLD ÅRSBERETNING 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 Årsberetning 2011 INDHOLD Forord... 2 1. Præsentation af ViFAB... 3 2. Aktiviteter i 2011... 3 2.1 Formidling... 3 2.1.1 Information om alternative behandlingsformer... 5 2.1.2 Hvad viser international

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Koncept for håndtering af flaskehalslisten

Koncept for håndtering af flaskehalslisten Koncept for håndtering af flaskehalslisten Beskæftigelsesregion Midtjylland August 2006 Koncept for håndtering af flaskehalsbevillingen Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 1 2. FLASKEHALSBEVILLINGEN...

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN ÅRSRAPPORT 2004 Patientklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon:33 38 95 00 Internet: www.pkn.dk E-mail: pkn@pkn.dk FORORD...3 1 BERETNING...4 1.1 Patientklagenævnets

Læs mere

Åbenhed efterlyses. Sygeplejersken artikler

Åbenhed efterlyses. Sygeplejersken artikler Åbenhed efterlyses Mødet med alternativ behandling sætter mange sygeplejersker i et dilemma - splittet mellem den naturvidenskabelige faglighed og ønsket om at støtte patienten. Recepten er mere viden

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl. 12.00. Copenhagen Health Science Partners (CHSP) er etableret som en ny fælles organisation

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Forsknings og innovationsstyrelsen Eliteforskning

Forsknings og innovationsstyrelsen Eliteforskning Forsknings og innovationsstyrelsen Eliteforskning Karakteristik EliteForsk er igangsat i 2006 af videnskabsministeren som en ramme for tiltag, der har til formål at finde, styrke og pleje nogle af landets

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 - Vi kæmper for bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose Formål... 3 Vision... 3 Målsætning 2020... 3 1. Støtte... 4 2.

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Årsrapport Indhold. Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7

Årsrapport Indhold. Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7 Årsrapport 2003 Indhold Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7 Side 1 af 7 1: Beretning Dansk Center for Undervisningsmiljø åbnede i april 2002, hvor der blev ansat en

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017.

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. Aktstykke nr. 57 Folketinget 2016-17 Afgjort den 23. februar 2017 57 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

OS2 årshjul Forretningsledelsen

OS2 årshjul Forretningsledelsen OS2 årshjul Forretningsledelsen Governance workshop Leverandør workshop Bestyrelsesseminar Governance workshop Leverandør workshop Generalforsamling Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Medlemsnyhedsbrev

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 10. juni 2004 J.nr /1 /hbi. Referat

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 10. juni 2004 J.nr /1 /hbi. Referat Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 10. juni 2004 J.nr. 0-205-01-3/1 /hbi Referat af møde i Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling 4. juni 2004

Læs mere

Retningslinjer for forskningsadgang til data fra de støttede, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Retningslinjer for forskningsadgang til data fra de støttede, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Retningslinjer for forskningsadgang til data fra de støttede, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Version 4.01, d. 25.09.15. Retningslinjerne for forskningsadgang er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Forslag til prioritering af ikke-disponerede midler under Markedsplads for højtuddannede. Formål med projektet

Forslag til prioritering af ikke-disponerede midler under Markedsplads for højtuddannede. Formål med projektet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Forslag til prioritering af ikke-disponerede midler under Markedsplads for højtuddannede Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Formål

Læs mere

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016 Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles August 2016 Side 2 af 9 Indhold Vejledning om det koncernfælles grundbudgetnotat... 3 1. Overblik over ministerområdet... 4 2. Driftsbevilling og statsvirksomhed...

Læs mere

Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007)

Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007) Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007) Introduktion: Som et led i PDA-projektets 1. fase skal der udarbejdes en handleplan for projektets videre gennemførelse. Nedenstående

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre BILAG 4 Dato 02-02-2016 Sagsnr. 1-1010-251/1 kiha kiha@sst.dk Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Hermed inviteres regioner og kommuner til i samarbejde at søge om midler

Læs mere

Rammeaftale. Januar Lokale & Anlægsfonden

Rammeaftale. Januar Lokale & Anlægsfonden Rammeaftale Januar 2015 Lokale & Anlægsfonden 2015-2018 Rammeaftalen mellem Lokale og Anlægsfonden og Kulturministeriet fastlægger mål for Lokale Anlægsfondens virksomhed i aftaleperioden inden for de

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod 2020 4 Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og

Læs mere

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk.

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Performanceregnskab 2014 Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Skemaet er opdelt i tre blokke: A. Netværkets struktur (Generelle

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data Forvaltning af adgang til -data Retningslinjer pr. august 2012 1. Indledende kommentarer -data (HHDD-data) er indsamlet i 2001, 2006 og 2010. Data baserer sig på postomdelte spørgeskemaer, hvori der spørges

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Procedure for faglig bedømmelse af medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Procedure for faglig bedømmelse af medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger) Til: centerdirektørerne Opgang 5212 Afsnit 5212 Personaleafdelingen Personale og Jura Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35456422 Direkte 35456422 Fax 35456645 Mail anne.mette.ellyton@regionh.dk Ref.:

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

KFF s årsberetning 2014 om kontrolindsatsen, målsætninger og forbedringer

KFF s årsberetning 2014 om kontrolindsatsen, målsætninger og forbedringer KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Betaling & Kontrol NOTAT Til KFU KFF s årsberetning 2014 om kontrolindsatsen, målsætninger og forbedringer Baggrund Efter CPR-lovens 6, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 20. januar 2016 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010 1 Thomas Kristensen Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder Historik 2006: Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrkelse af infrastrukturen for den

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 På Finansloven for 2017 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2018. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Principper for organiseringen af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri

Principper for organiseringen af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri Principper for organiseringen af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri Socialministeren har i sit brev af 18. august 2010 besluttet, at de 13 videnscentre og 3 vidensnetværk på området for handicap

Læs mere

Center for Sygeplejeforskning - Viborg

Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Oprettet pr. 1. april 2005 I et samarbejde mellem Sygehus Viborg (pr.1. jan. 07: Region Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive,

Læs mere