30. april Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU"

Transkript

1 30. april 2012 Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU Udarbejdet af Ketty Søgaard, Allan Møller og Pia Søgaard Efteråret 2011 På vegne af MiD-udvalget Behandlet og anbefalet af MiD den 2.febr 2012 Behandlet og godkendt af FBR den 14. april

2 Indhold 1. Indledning Forud for ansættelse... 6 a. Vejledning til visionsdrøftelse i menigheden... 6 b. Forslag til fremgangsmåde ved ansættelse af medarbejder De juridiske forhold i en ansættelse a. Ansættelseskontrakt b. Arbejdsskadeforsikring c. APV Arbejdspladsvurdering og miljøscreening d. Tavshedspligt e. Børneattester De økonomiske forhold i ansættelse a. Vejledende lønsatser b. Pensionsordning c. Ferie og fridage d. Kontorudgifter og multimediaskat (nye regler i 2012 ) e. Kørselsgodtgørelse / rejseudgifter f. Telefon og internet g. Deltagelse i DDM s arrangementer h. Efteruddannelse/ retræte i. Boligforhold j. Barsel k. Sygdom l. Øvrigt Det gode ansættelsesforhold a. Personaleteam b. Omsorg for den ansatte og evt. familie c. MU-samtale d. Konflikthåndtering e. Mærkedage f. Etiske overvejelser Afslutning af et ansættelsesforhold

3 a. Senioraftale b. Opsigelse af en ansat medarbejder c. Medarbejderen siger op d. Afskedsreception eller ej Hvor kan man hente hjælp? a. Overenskomst, fagforening og arbejdsgiverforening b. DDMs arbejdsgiverudvalg c. DDMs arbejdstagerudvalg og missionsforstander d. Sekretariatet i Rosenlunden Særlig ansættelsesforhold Der kan også være tale om særlige ansættelsesforhold som a. Lønnede volontører Giv-et-år-medarbejdere b. Projektansættelser eller kontraktansættelse c. Ansatte i DDM og MBU d. Flere ansatte Bilag 1 Kommissorium for menighedens ansættelsesudvalg 34 Bilag 2 Medarbejdertitel og ordination Bilag 3 Ansættelsesaftale Bilag 4 Tjenestebeskrivelse Bilag 5 Løntabel Bilag 6 MU-samtale Bilag 7 Spørgsmål til seniorsamtalen

4 1. Indledning Man kunne vel forvente, at af alle steder i verden ville kirker og kirkesamfund være arbejdspladser, hvor det er godt at være ansat. Kan der vel tænkes noget bedre fundament for et godt arbejdsmiljø end Guds kærlighed og næstekærligheden? Nej, ikke i teorien, men desværre ved vi, at selv med alle gode intentioner fra både arbejdsgiver og ansatte kan virkeligheden godt være en anden. En menighed består af mange forskellige mennesker med relationer på kryds og tværs. Den er et levende fællesskab med fokus på at tjene andre. Dette fællesskab er de lønnede medarbejdere også en del af. I udgangspunktet er de medarbejdere, der er på lønningslisten, fuldstændig lige med alle andre, der har en funktion eller tjeneste i menigheden. Deres fokus er også det samme, nemlig at tjene med alt, hvad Gud har givet dem, men samtidig er menigheden også deres arbejdsplads. På en arbejdsplads findes der både arbejdsgiver og arbejdstager. Den store udfordring er at skabe en arbejdsplads, hvor man selvom man sidder på hver sin side af bordet arbejder sammen om opgaver og udfordringer og hvor man også arbejder sammen om at skabe en god arbejdsplads. Begge parter har et ansvar for, at samarbejdet bliver godt, men ansvaret for rammerne omkring den ansatte er arbejdsgiverens, altså menighedsrådets. I gamle dage kunne man forære præsten en høne, hvis pengekassen var tom. Det går ikke i dag. I dag er der lovgivning om arbejdsmiljø, arbejdskontrakt, løn og ferie og meget andet. Den slags lovbestemte retningslinjer er ikke til at komme uden om for en menighed, der påtager sig rollen som arbejdsgiver. Derfor er dette opslagsværk blevet til. For det kan virke næsten uoverskueligt at skulle have overblik over de mange detaljer i arbejdsmarkedslovgivningen, hvis man skal være arbejdsgiver i sin fritid. Det er vores hensigt og ønske med "Den gode arbejdsplads" at støtte menighederne i at være steder, hvor der er trivsel og åndelig udvikling for alle. 4

5 Det handler bl.a. om at skabe trygge rammer for de ansatte både i menighederne og i Det Danske Missionsforbund og Missionsforbundets Børn og Unge. Det betyder ikke, at vi kan skrive eller organisere os ud af konflikter og problemstillinger, men vi kan gøre et stykke arbejde for at forebygge dem ved bl.a. at tydeliggøre og synliggøre behovene og kompetencerne. November 2011/ Projektgruppen bag Den gode arbejdsplads". 5

6 2. Forud for ansættelse a. Vejledning til visionsdrøftelse i menigheden Det er en udfordring for menigheden at skulle ansætte en ny medarbejder. Menighedens syn på den nye medarbejders tjeneste er afgørende for et godt samarbejde i de efterfølgende år. Tjeneste De fleste medarbejdere forstår deres tjeneste som en personlig indsats - langt snarere end levering af arbejdskraft fra en funktionær. Det er i det lys, at ansættelsen af en medarbejder ofte betegnes som en kaldelse. Menighedsrådet Hvis dette syn også deles af menigheden, er det en selvfølge, at menigheden drøfter, hvad menighedens mål og opgaver består i. Først når mål og opgaver er veldefinerede, kan man afklare, hvilke opgaver menigheden allerede har (ansat/frivillig) arbejdskraft til at løse, og hvilke mål og opgaver menigheden har brug for hjælp til. Det er vigtigt, at menighedsrådet tager sig god tid til denne drøftelse. Det er menighedsrådets ansvar at lede menighedens arbejde. Efter samtalen i menighedsrådet er det vigtigt, at der finder en visionsdrøftelse sted i menigheden. Ofte vil man indkalde til en særskilt visionsdrøftelse, frem for at behandle emnet på et ordinært menighedsmøde. Menighedsmøde: Vision Visionsdrøftelsen bør handle om de udfordringer, som menigheden står over for. De kan være: Udfordringer i lokalområdet, menighedens aldersmæssige sammensætning, behov for inspiration til børne-og ungdomsarbejdet, omsorgsarbejdet mv. Visionsdrøftelsen bør også handle om, hvorvidt om menigheden ønsker at sprænge/ændre sine rammer, og hvilke muligheder der er ud fra menighedens kirkebygning(er). o Bliver der i så fald tale om en indsats i evangelisationsarbejdet og/eller det sociale arbejde? o Står menigheden evt. overfor en naturlig menighedsplantningsopgave? o Har menigheden behov for en fastansat eller en projektansættelse - og taler vi om fuldtids-og/eller deltidsansættelse? 6

7 Det er væsentligt, at man tager god tid til en bred drøftelse af menighedens muligheder og kommer frem til en bevidst prioritering af mål, opgaver og indsats. Økonomi En vision handler også om økonomi. Er menigheden indstillet på at fortsætte som hidtil, eller ønsker man at satse på at indsamle større menighedsbidrag? Det vil være en naturlig del af drøftelsen, at der foretages en analyse af, om menighedens offervilje (og evt. formue) står rimeligt mål med de faktiske udfordringer og fastlagte mål. Det kan også være nyttigt at undersøge om man evt. kan lære af andre menigheders erfaringer på området. Drøftelsen bør munde ud i en konkret tjenestebeskrivelse med de forventninger, som menigheden har til den kommende medarbejder. Først herefter er menigheden parat til at drøfte valg af Fremgangsmåde ved ansættelse af medarbejder : b. Forslag til fremgangsmåde ved ansættelse af medarbejder Menighedsmødet gennemfører en visionsdrøftelse. Drøftelsen bør munde ud i en skriftlig formulering af menighedens fremtidige visionsområder, og hvilke af disse man ønsker, at den kommende medarbejder skal gå ind i. Der nedsættes et ansættelsesudvalg i menigheden Menighedsrådet udpeger 2 rådsmedlemmer til et ansættelsesudvalg. Menighedsmødet udpeger 3 personer til ansættelsesudvalg. Ansættelsesudvalgets kommissorium - se bilag 1 Tre forslag til ansættelsesprocedure: Fremgangsmåde 1: Forespørgsel 1. På baggrund af menighedens visionsdrøftelse udarbejder ansættelsesudvalget en beskrivelse af de arbejdsopgaver, som menigheden ønsker løst af den kommende medarbejder. Opgavebeskrivelsen bør godkendes af menighedsrådet. 2. Herefter går ansættelsesudvalget i gang med at finde den kommende medarbejder. 7

8 3. Ansættelsesudvalget kontakter DDMs arbejdstagerudvalg og missionsforstander for at drøfte eventuelle aktuelle kandidater med dem. Derefter indbydes personer, der umiddelbart synes egnede til jobbet, til en uforpligtende drøftelse. 4. I indbydelsen vedlægges opgavebeskrivelsen. 5. På mødet tages der udgangspunkt i opgavebeskrivelsen, menighedens vision og menighedens forventninger til den nye medarbejder. Det forventes, at medarbejderen udtrykker sine forventninger til en evt. ansættelse i menigheden, og redegør for sine stærke og svage sider i forhold til opgavebeskrivelsen. DDMs arbejdstagerudvalg kan deltage i drøftelsen. 7. Hvis begge parter er interesserede indstiller udvalget kandidaten til godkendelse i menighedsrådet. 6. Menighedsrådet indkalder til menighedsmøde hvor man anbefaler ansættelse. 8. Der udarbejdes en ansættelsesaftale, der består af en ansættelseskontrakt (lovpligtig) og en tjenestebeskrivelse indeholdende arbejdsopgaver og tjenesteområder. Dette kan gøres med rådgivning fra DDMs arbejdstagerudvalg. Aftalen underskrives af begge parter. Fremgangsmåde 2: Stillingsopslag 1. På baggrund af menighedens visionsdrøftelse udarbejder ansættelsesudvalget en jobannonce, der som minimum indeholder: o En beskrivelse af menigheden. o Stillingsbeskrivelse med angivelse af de opgaver, menigheden ønsker løst af den kommende præst/medarbejder. o Kvalifikationskrav til den kommende medarbejder. o Ansøgningsfrist og -adresse. o Fortrolig behandling af ansøgningen 2. Udvalget beslutter, hvor annoncen skal indrykkes. 3. Relevante ansøgere indkaldes til en samtale med ansættelsesudvalget, hvor de gensidige forventninger afklares. Et medlem fra DDMs arbejdstagerudvalg kan deltage i samtalerne. 4. Efter samtalerne vurderes det, om der er egnede personer blandt de relevante ansøgere. 8

9 5. Enes man i ansættelsesudvalget om en person indstiller udvalget til beslutning i menighedsrådet. 6. Menighedsrådet indkalder til menighedsmøde hvor man anbefaler ansættelse af den udvalgte ansøger. Ansættelseskontrakten og tjenestepapiret færdiggøres - evt. med rådgivning fra DDMs arbejdstagerudvalg, og papirerne underskrives af begge parter. Fremgangsmåde 3: En kombination Fremgangsmåde 1 og 2 kan kombineres således, at der i en indledende fase udarbejdes en stillingsannonce. En annonce kan udvide feltet af kandidater til stillingen. En stillingsannonce kan resultere i ansøgning fra en kandidat, som menigheden ikke kendte eller anså for sandsynlig. Omvendt er en stillingsannonce jo ingen garanti for, at den rette person indsender en ansøgning. Både fremgangsmåde 1 og 2 har svagheder. Derfor kan det måske være en fordel at kombinere de to. Når beslutningen om en ansættelse er truffet, bør man lave en klar aftale om, hvordan og hvornår beslutningen offentliggøres. Til spørgsmålene om en medarbejders titel og ordination se bilag 2 9

10 3. De juridiske forhold i en ansættelse a. Ansættelseskontrakt Det er lovpligtigt, at alle medarbejdere (ansættelse over 8 timer pr. uge i mere end en måned) skal have en ansættelsesaftale. Hvis der ikke er en ansættelsesaftale, kan arbejdsgiveren straffes med en bøde (ca kr.), hvis arbejdsgiveren opsøges af Arbejdstilsynet og/eller den manglende ansættelsesaftale opdages af medarbejderens faglige organisation. Se eksempel på ansættelsesaftale bilag 3. Ifølge loven skal en ansættelsesaftale minimum beskrive følgende: o Arbejdsgiverens og lønmodtagerens adresse. o Arbejdsstedets beliggenhed eller i mangel af et fast arbejdssted, det sted hvor arbejdet hovedsageligt udføres. o Beskrivelse af arbejdet og angivelse af medarbejderens titel, stilling eller jobkategori. o Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt. o Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubegrænset ansættelse. o Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferien. o Varigheden af medarbejderens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom. o Den gældende eller aftalte løn, som medarbejderen har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, herunder tillæg / andre løndele, der ikke er indeholdt heri -f.eks. pensionsbidrag, bil mv. Endvidere skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer. o Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid, herunder om lønmodtageren kan pålægges overarbejde. o Angivelse af hvilke overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er. 10

11 o Herudover øvrige væsentlige forhold, som kan have betydning for ansættelsesforholdet. b. Arbejdsskadeforsikring Det er enhver arbejdsgivers pligt ifølge loven at være arbejdsskadeforsikret. Forsikringen tegnes hos et forsikringsselskab. Bemærk! "Ansatte" er i denne sammenhæng alle, som menigheden engagerer til et arbejde - lønnet såvel som ulønnet. c. APV Arbejdspladsvurdering og miljøscreening Jf. lov om arbejdsmiljø skal alle virksomheder med ansatte, både deltids- og fuldtidsansatte, udarbejde en Arbejdspladsvurdering (APV) mindst hvert tredje år. Se uddrag af Bekendtgørelsen om arbejdsmiljø nedenfor. Vi anbefaler, at de tjeklister der er udarbejdet af AT (Arbejdstilsynet) anvendes, selv om de ikke passer helt til vore forhold. For præster og andre med administrative opgaver anvendes tjekliste til kontor. For pedeller og rengøringsmedarbejdere mv. anvendes tjekliste til ejendomsfunktionær. Disse tjeklister kan findes på følgende hjemmeside: Søg efter APV. Her kan der ligeledes hentes information om Screening af arbejdsmiljøet. Screening er arbejdstilsynets besøg på en arbejdsplads. Søg på Screening under arbejdstilsynet. Menighedens personaleteam sørger for, at der gennemføres en udfærdigelse af menighedens APV. Kontakt DDMs arbejdsgiverudvalg for yderligere oplysninger. Uddrag af Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 Kapitel 4 - Almindelige pligter Arbejdsgiveren 15 a. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen under hensyntagen til arbejdets art, de 11

12 arbejdsmetoder og arbejdsprocesser, der anvendes, samt virksomhedens størrelse og organisering. Arbejdspladsvurderingen skal forefindes i virksomheden og være tilgængelig for virksomhedens ledelse, de ansatte og Arbejdstilsynet, som fører tilsyn med arbejdspladsvurderingen. En arbejdspladsvurdering skal revideres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser m.v. og disse ændringer har betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet, dog senest hvert tredje år. Stk. 2. En arbejdspladsvurdering skal omfatte en stillingtagen til virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, og hvordan de løses, under iagttagelse af de forebyggelsesprincipper, der er angivet i arbejdsmiljølovgivningen. Vurderingen skal indeholde følgende elementer: 1) Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold. 2) Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. 3) Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. 4) Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen. Stk. 3. Arbejdsgiveren skal inddrage arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte i planlægningen, tilrettelæggelsen og gennemførelsen af samt opfølgningen på arbejdspladsvurderingen, jf. stk. 1 og 2. Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om arbejdsgiverens pligter efter stk d. Tavshedspligt (Omfanget skal kontrolleres med Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) eller fx jurister i DDM) Arbejdsgiverens tavshedspligt Som arbejdsgiver har man tavshedspligt omkring forhold som vedrører den ansatte. Dette kan give anledning til frustrationer og svære balancegange, hvis der opstår samarbejdsvanskeligheder og konflikter i arbejdsforholdet, i forhold til, at menigheden ofte gerne vil vide: Hvad og hvorfor? 12

13 Det er en lovpligtig tavshed, så indhent hjælp, hvis der er tvivl om, hvad man må udtale sig om. Præstens tavshedspligt Ifølge Danske Lov fra 1683 har præster en udvidet tavshedspligt. Loven blev lavet for at sikre, at sognebørn havde et sted, hvor de kunne gå hen og fortælle sine allerdybeste hemmeligheder også de hemmeligheder, som handlede om begåede lovovertrædelser - i vished om, at de ikke blev fortalt videre. I DDM aflægger præsterne enten i forbindelse med ordinationen eller ved indsættelsen til præstetjenesten i menigheden et tavshedsløfte, som giver dem den udvidede tavshedspligt. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning og dermed også efter arbejdsforholdets ophør. Loven om udvidet tavshedspligt for præster er ikke blevet lavet om siden 1683, men loven om underretningspligt bliver af kirkeministeriet og justitsministeren, Lars Barfod, beskrevet som stærkere gældende på forespørgsel om dette fra Folketinget. Der var ikke politisk enighed om denne vurdering. På kirkeministeriets hjemmeside (foråret 2010) kan man læse følgende: Præsten skal således, som andre offentlig ansatte, underrette kommunen, hvis præsten under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særligt støtte (Serviceloven 153 om den skærpede underretningspligt). Præster bør også være opmærksomme på: Straffeloven 141 pligten til at informere om tilsigtet kriminalitet Den der bliver vidende om en forbrydelse det tilsigtes begået, som medfører fare for mennesker liv eller velfærd, betydelige samfundsværdier eller er forbrydelser mod staten eller statsmyndigheder skal gøre, hvad der er i vedkommendes magt for at forebygge forbrydelsen. Man straffes dog ikke for undladelse, hvis en forebyggende handling ville medføre fare for en selv eller ens nærmestes liv, helbred eller velfærd. 13

14 Andre ansattes tavshedspligt I forhold til andre ansættelser i menigheden, hvor der ikke er aflagt et tavshedsløfte, men hvor der alligevel kan være naturligt, at der finder betroelser sted, kan det være relevant at vide, hvilke love som kan få betydning for den ansatte: Seviceloven den almene (alle borgere) underretningspligt : Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen. Straffeloven 141 pligten til at informere om tilsigtet kriminalitet Den der bliver vidende om en forbrydelse det tilsigtes begået, som medfører fare for mennesker liv eller velfærd, betydelige samfundsværdier eller er forbrydelser mod staten eller statsmyndigheder skal gøre, hvad der er i vedkommendes magt for at forebygge forbrydelsen. Man straffes dog ikke for undladelse, hvis en forebyggende handling ville medføre fare for en selv eller ens nærmestes liv, helbred eller velfærd. e. Børneattester Der bør indhentes børneattester på alle ansatte i menigheden efter gældende lovgivning. Indhentning af børneattest sker ved at hente en formular på nettet (http://www.politi.dk/da/borgerservice/blanketter/), hvor den ansatte giver sin tilladelse til, at der må indhentes oplysninger ang. børnesager hos politiet. 14

15 4. De økonomiske forhold i ansættelse a. Vejledende lønsatser. Repræsentantskabsmødet besluttede i juli 2005, at den vejledende løn for Missionsforbundets præster skal følge lønnen for folkeskolelærere. Se bilag 4. Pr er klassificeringen således: Basisløn Efter 4 års anciennitet Slutløn opnås efter 8 års anciennitet Der udsendes ved ændringer af den vejledende løn cirkulære til alle præster, menighedsformænd og kasserere. Se bilag 3. Såfremt en menighed ikke ønsker at anvende den vejledende løn, anbefales en løn reguleret efter Finansministeriets cirkulære. For andre ansættelsesforhold end præster må der indhentes oplysninger om lønforhold i den pågældendes branche. Hvis ikke det er fuld tid, skal ansættelsesbrøken defineres. b. Pensionsordning Det anbefales, at der ved alle under 60 år, som ansættes under funktionærloven, træffes aftale om en pensionsordning enten på forsikringsbasis eller på opsparingsbasis i et pengeinstitut eller et pensionsselskab. DDM har indgået en pensionskontrakt med Tryg-Baltica Forsikring. Den enkelte menighed kan tilslutte sig ved at underskrive en tiltrædelseserklæring. Der er en fleksibel ordning, hvor man kan få individuel dækning inden for invalidepension, ægtefællepension, børnepension, ratepension, alderspension, livsforsikringssum og gruppeliv. Den ansatte betaler 1/3 og arbejdsgiveren 2/3 af præmien. Vejledende præmie fra er 17,25 (11,5+5,75) Kopi af pensionsaftalen fås ved henvendelse til Sekretariatet, hvor der også kan indhentes nærmere oplysning. 15

16 c. Ferie og fridage Ret til ferie: Alle har ret til 25 dages ferie pr. ferieår (fra 1.5. til 30.4) uanset om der er optjent ret til betalt ferie eller ej. Alle har også ret til 3 ugers sammenhængende ferie som hovedferie. Arbejdsgiveren kan med 3 måneders varsel bestemme, hvornår hovedferien skal være, og med en måneds varsel den øvrige ferie. Optjening af ferie: Der optjenes ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse i optjeningsåret (kalenderåret forud for ferieåret). Der optjenes ret til 0,0960 (2,08x7,4:160,33) timers betalt ferie pr. times arbejde. For dem der ikke har optjent ret til ferie fradrages 4,8 % af månedslønnen pr. dag medarbejderen afholder ferie. Årligt ferietillæg: I henhold til Ferieloven skal der i den måned, hvor hovedferien afholdes, udbetales et ferietillæg på 1 % af sidste års ferieberettigede løn (normalt den aftalte månedlige løn, men ekskl. kørsel, telefon m.v.). Missionsforbundets præster reguleres imidlertid efter finansministeriets løncirkulære for statstjenestemænd, hvor ferietillægget udgør 1½ % af sidste års ferieberettigede løn. Dette udbetales normalt med lønnen den 1.5. Ferie-fridage: er en overenskomstmæssig aftale, som bl.a. gælder for lærere. Bør drøftes om den er aktuel for menighedsansatte. Ud over ferielovens bestemmelser gives der for alle ansatte med 9 måneders anciennitet ret til 1,25 ferie-fridag med sædvanlig løn pr. kvartal. Retten til ferie-fridage opnås første gang den dag i det kvartal, hvor ancienniteten opnås. Herefter gives 1,25 ferie-fridag ved hver den første i et kalenderkvartal. Ferie-fridagene kan opspares til samlet afholdelse. Såfremt fridagene ikke ønskes afholdt, skal pengene i stedet udbetales. Ved fratrædelse skal opsparede ferie-fridage afholdes i opsigelsesperioden, eller pengene skal udbetales med sidste lønafregning. Der optjenes ikke ferie-fridage under orlov. Feriegodtgørelse ved fratrædelse: Ved fratrædelse skal der indbetales en feriegodtgørelse på 12½ % af den ferieberettigede løn i optjeningsåret med fradrag af løn under ferie og udbetalt ferietillæg. 16

17 Beløbet indbetales til "FerieKonto" efter fradrag af A-skat og AMbidrag senest d. 10. i den måned, der følger efter fratrædelse. A-skat og AM-bidrag afregnes som sædvanligt og feriegodtgørelsen medregnes som A-indkomst i det år, hvor fratrædelse sker. Anvendelse af "FerieKonto efter nyansættelse: Første gang der afholdes ferie i et nyt ansættelsesforhold, skal lønmodtageren normalt ikke have løn i ferieperioden, idet "optjening" af ferien vil være sket i et tidligere ansættelsesforhold. Lønmodtageren trækkes et beløb i lønnen, der svarer til det antal feriedage, som ikke er optjent i det nye ansættelsesforhold. Hvis man har været i et tidligere ansættelsesforhold kan man hæve sine feriepenge hos FerieKonto. Hvis man ikke tidligere har været i et ansættelsesforhold (f.x. hvis man er nyuddannet), kan man være i en situation, hvor man ikke har optjent feriepenge. Er man medlem af en A-kasse, kan man sandsynligvis få feriegodtgørelse derfra. Det bør aftales: Ugentlige fridage og antallet og hyppigheden af friweekends samt vikarordninger i tilfælde af fx ferie. d. Kontorudgifter og multimediaskat nye regler i 2012 Det er normalt, at menigheden refunderer nødvendige udgifter i forbindelse med arbejdets udførelse efter regning. Herunder driftsudgifter vedr. kontor samt anskaffelse af computer med nødvendigt tilbehør. Når der stilles computer til rådighed udløser det multimediebeskatning, også selv om der evt. ikke gives fri telefon og internet. Det er normalt, at menigheden afholder udgifter vedr. nødvendig faglitteratur og tidsskrifter. Der kan aftales et årligt rammebeløb. e. Kørselsgodtgørelse / rejseudgifter. Det aftales efter hvilke regler og retningslinjer, der ydes tilskud til kørsel i egen bil, (normalt statens takster). Vær opmærksom på gældende skatteregler på dette område i forhold til indberetning til Told og Skat. Øvrige aftalte rejseudgifter godtgøres normalt efter regning. De første km udløser sædvanligvis refusion til statens høje takst. 17

18 f. Telefon og internet Det aftales, hvilken godtgørelse medarbejderen skal have for telefon og internetadgang. Aftale om betalt telefon og internet i medarbejderens hjem skal indberettes til SKAT og udløser multimediebeskatning (af 2500 kr. årligt). Denne beskatning ændres ikke ved en evt. egenbetaling af en del af udgiften. Selv om der stilles både computer, telefon og internetforbindelse til rådighed sker der kun beskatning af én gange 2500 kr. g. Deltagelse i DDM s arrangementer Menigheden afholder normalt en række udgifter forbundet med medarbejderens deltagelse i: - DDM s årlige sommerkonference - Det årlige kursus for ansatte i DDM og MBU - andre relevante kurser eller inspirationsdage Det aftales, hvilke omkostninger menigheden dækker ved deltagelse i disse og om det også gælder deltageromkostningerne for den ansattes familie. h. Efteruddannelse/ retræte Det anbefales, at der efter aftale ydes en uges tjenestefrihed med fuld løn til efteruddannelse eller retræte pr. år. Det er en forudsætning at: o Efteruddannelse skal være relevant for det aktuelle job. o Efteruddannelse/retræte skal gennemføres, mens man er i det aktuelle job og kan ikke igangsættes, hvis der er truffet beslutning om, at jobbet skal ophøre. i. Boligforhold. Menigheden bør i tilfælde af ansættelse påtænke økonomisk hjælp til flytning. j. Barsel Ved barsel følges sygedagpengelovgivningens regler, der pt. giver forældre mulighed for barselsorlov i tilsammen 52 uger. En kvindelig ansat oppebærer fuld løn under barselsloven i 4 eller 8 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødsel. Yderligere 10 uger med fuld løn gives afhængig af forældres ønske om at dele orloven mellem sig. 18

19 De sidste 32 uger kan deles frit mellem forældrene. Forældrene har ret til at forlænge orloven med 8 uger, men fortsat kun fulde dagpenge for 32 uger. Orlov kan også udskydes, eller delvis genoptage arbejdet og dermed forlænge orlovsperioden. Spørg i sekretariatet eller se på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside under fleksibel barselsorlov. k. Sygdom Refusion af løn i henhold til Dagpengeloven Ansatte får fuld løn under sygdom. Strækker sygdommen sig ud over 2 uger, har menigheden ret til refusion fra kommunen af et beløb, som svarer til dagpengesatsen. Udbetaling af refusion forudsætter, at sygdommen anmeldes og dokumenteres. Anmeldelsen skal finde sted senest fire uger efter første fraværsdag og skal ske på en blanket, der rekvireres hos kommunens social- og sundhedsforvaltning. Refusionsanmodning skal fremsendes til kommunen senest seks uger efter den første fraværsdag. Forsikring" af arbejdsgiverperioden Det er muligt at forsikre sig, så lønrefusion kommer til udbetaling også i arbejdsgiverperioden (de to første uger). Forsikringspræmien udgør i ,64 % af lønudgiften. Tilmelding til ordningen sker til Den Sociale Ankestyrelse på en blanket, der udleveres hos kommunen. l. Øvrigt. Det kan være relevant at aftale retningslinjer for medarbejderens arbejde uden for menigheden. Herunder omfang, betingelser mv. Det bør anføres, at funktionærloven følges på områder, hvor der ikke er truffet anden aftale. Bemærk, at funktionærlovens bestemmelser ikke kan fraviges til ugunst for medarbejderen. 19

20 5. Det gode ansættelsesforhold a. Personaleteam Vi anbefaler, at menighederne har et team, som har det daglige arbejdsgiveransvar. Teamet bør bestå af to personer, hvor den ene er et menighedsrådsmedlem, mens den anden er valgt blandt menighedens medlemmer på et menighedsmøde. Teamets opgave er at sikre trivsel i ansættelsen for medarbejderen/medarbejderne bla. ved at holde gang i en løbende dialog mellem ansat og arbejdsgiver. Teamets kvalifikationer er en kombination af erfaring med personaleledelse og omsorgstjenesten. b. Omsorg for den ansatte og evt. familie Ansættelse i en frikirke/organisation kan til tider have stor indflydelse på privatlivet og kræve et særligt engagement for den ansattes familie, idet arbejdstiden ofte foregår på skæve tidspunkter (eftermiddage, aftener og weekends). Samtidig kan arbejdet/tjenesten have en karakter, som kræver megen indlevelse og empati. Det kan være vanskeligt at være ægtefælle til en medarbejder inden for kirkeligt regi, og her kan arbejdsgiveren/menighedsrådet med fordel forsøge at træffe en række foranstaltninger, så man kan forsøge at imødegå risikoen for, at den ansatte løber sur i tjenesten. Der kræves nok, i særlig grad i kirkelige ansættelser, opbakning fra den ansattes familie, for at tjenesten skal lykkes på lang sigt. Ægtefælle/familie Menighedsrådet kan sørge for at beskrive forventninger til ægtefællen i tjenestebeskrivelsen eller rettere sagt, få sat ord på, at der ikke er forventninger til ægtefællen. Denne har sandsynligvis sit eget lønnede arbejde og fritidsaktiviteter, og tiden må siges at være løbet fra de situationer, hvor der er en hjemmegående præstekone, som sørger for hele præstens private husholdning og børn m.m., samtidig med, at der skal være friskbagte boller til menighedsrådsmøderne. Ferie- og fridage Ansættelsen følger naturligvis Ferieloven. Herudover kan der bevilges 5 feriefridage, som det efterhånden er kutyme på arbejdsmarkedet. Disse kan afholdes enkeltvist, eller som en 6. ferieuge efter aftale med arbejdsgiveren. Under længere 20

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

U D K A S T E T I S K E R E T N I N G S L I N I E R F O R F R I K I R K E P R Æ S T E R

U D K A S T E T I S K E R E T N I N G S L I N I E R F O R F R I K I R K E P R Æ S T E R U D K A S T E T I S K E R E T N I N G S L I N I E R F O R F R I K I R K E P R Æ S T E R 1 Nedenstående etiske retningslinier skal tjene til vejledning for præster i kirker der er tilsluttet FrikirkeNet

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet.

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet. Mellem undertegnede [indsæt navn, adresse og CVR-/SE-nummer] (herefter kaldet praktikstedet) og undertegnede [indsæt navn, adresse og CPR-nummer] (herefter kaldet praktikanten), der studerer [indsæt studie]

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Rideklubben som arbejdsgiver

Rideklubben som arbejdsgiver Rideklubben som arbejdsgiver Dansk Ride Forbund har udarbejdet denne lille pjece som beskriver nogle af de forpligtelser en rideklub har i forbindelse med at have personale. Pjecen tager udgangspunkt i

Læs mere

Hvad sker der når en forening bliver arbejdsgiver?

Hvad sker der når en forening bliver arbejdsgiver? Hvad sker der når en forening bliver arbejdsgiver? Inspirationsseminar 20.November Dansk Forening for Rosport Helle Glyø helle@glyoe.com 22762760 Hvem er jeg? Helle Glyø Hvem er jeg? Selvstændig konsulent

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

VEDTÆGT. kontaktperson

VEDTÆGT. kontaktperson VEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 9 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person,

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS FOR IKKE-FUNKTIONÆRER. krifa.dk. Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer. Ansættelser under virksomhedsoverenskomst.

ANSÆTTELSESBEVIS FOR IKKE-FUNKTIONÆRER. krifa.dk. Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer. Ansættelser under virksomhedsoverenskomst. Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer krifa.dk Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet Ansættelsesbrev 1. Nedennævnte kristne friskole: skolens navn adresse ansætter hermed: den ansattes navn cpr. nr. Adresse Ansættelsesdato stillingsbetegnelse Optjent anciennitet Nærværende ansættelsesbrev

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende: Virksomhedens navn:

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1

krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 AN SÆ TTE L SE SB E V I S FO R FUN K TI O N Æ R E R krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 Ansættelsesbevis for funktionærer

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Ansættelseskontrakt for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Mellem Arbejdsgivers navn og adresse: og Medarbejders navn og adresse: Indgås

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden 2 Plan 2 af 5 Menighedsrådets organisationsplan 3 Plan 3 af 5 Menighedsrådets personalepolitik

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Ansættelsesmateriale. Baptistkirken i Danmark. Baptistkirken i Danmark The Baptist Union of Denmark. Materialet består af følgende dele:

Ansættelsesmateriale. Baptistkirken i Danmark. Baptistkirken i Danmark The Baptist Union of Denmark. Materialet består af følgende dele: København den 13. august 2013 Ansættelsesmateriale Baptistkirken i Danmark Materialet består af følgende dele: 1. Vejledning til missionsdrøftelse i menigheden 2. Forslag til fremgangsmåde ved præstekaldelse

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding

Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding 1 Indholdsfortegnelse Personalehåndbog Indledning... side 1 Tavshedspligt... side

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2002 for ferieåret 2003/2004) FE1 at læse vejledningen på side 3-5, før du udfylder blanketten. 1. Personoplysninger Navn CPR nr. E-mail Post nr. Land 2. Oplysninger

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Klub: (herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt berideren)

Klub: (herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt berideren) Ansættelseskontrakt (Berider) Ved underskrivelse af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i Klub: (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt berideren) Adresse: CPR.nr.: Ansættelsen sker

Læs mere