Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT"

Transkript

1 Gjern Å Regulativ Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ SEPTEMBER 1988 og JUNI 1993 Opdateret i Februar 2006

2 2 Forord Dette regulativ er retsgrundlaget for administrationen af amtsvandløbet Gjern Å. Det indeholder bestemmelser om vandløbets fysiske udseende, vedligeholdelse, samt amtets og lodsejernes forpligtelser og rettigheder ved vandløbet, og er derfor af stor betydning for såvel de afvandingsmæssige forhold som miljøet i og ved vandløbet. Som bilag til regulativet er lavet en redegørelse, der nærmere beskriver baggrunden for og konsekvenserne af regulativet for Gjern Å. I foråret 2006 er regulativet ajourført og opdateret med hensyn til godkendelser efter vandløbsloven samt ændringer i lov- og plangrundlaget. Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé Højbjerg Tlf.:

3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side Forord Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for regulativet 2. Beskrivelse af vandløbet 3. Vandløbets afmærkning, målsætning og dimensioner 3.1 Afmærkning og stationering 3.2 Målsætning 3.3 Dimensioner 4. Bygværker 4.1 Broer 4.2 Stemmeværker og flodemål 4.3 Andre bygværker 5. Administrative bestemmelser 6. Bredejerforhold 7. Vedligeholdelse 8. Tilsyn 9. Revision 10. Regulativets ikrafttræden Bilag 1: Redegørelse om grundlaget for regulativet

4 4 1. GRUNDLAG FOR REGULATIVET Gjern Å er optaget som amtsvandløb i Århus Amt. Regulativet er udarbejdet med udgangspunkt i de faktiske fysiske forhold og på baggrund af lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992 om vandløb (vandløbsloven) samt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om klassifikation og registrering af vandløb og om regulativer for offentlige vandløb. Regulativet er endvidere udarbejdet i overensstemmelse med Århus Amts recipientkvalitetsplan Regulativet erstatter det tidligere regulativ for Gjern Å af 10. juni 1958 og 18. august 1958 gældende for de øverste m (fra Hammel Kommune) og for resten af vandløbet (i fra Gjern Kommune) erstatter det - regulativ for Gjern Aa fra Gjern Bro til Tvilum Skal af 15. januar 1925, - regulativ for åløbet fra Søbygaard og Gjern Sogeneskel til Ellerup skjel af 21. februar 1881 samt - regulativ for Gjern Aa fra Søbygaards ejendom til Sminge Sø af 22. november Siden regulativets vedtagelse i september 1988 (Hammel Kommune) og i juni 1993 (Gjern Kommune) er der godkendt følgende ændringer: * Gjern Å er opklassificeret til amtsvandløb i Gjern Å var tidlige kommunevandløb med de øverste m beliggende i Hammel Kommune og resten af vandløbet ( m) beliggende i Gjern Kommune. * Anlæg af faunapassage ved opstemning ved Søbyvad Mølle i * Fjernelse af styrt ved Søbygård i *Ændrede bestemmelser om ekstraordinær vedligeholdelse fra Vandløbsloven er flere gange - og sidst i blevet ændret, og Regionplanen samt recipientkvalitetsplanen (nu Vandkvalitetsplanen) er ligeledes blevet revideret i 2001 og i De nugældende regler er nærmere omtalt i bilag 1, redegørelsesdelen. Regulativet er derfor i 2006 opdateret i overensstemmelse med ændringerne i lovgrundlaget, plangrundlaget samt de konkret godkendte projekter og bestemmelser.

5 5 2. BESKRIVELSE AF VANDLØBET Regulativet for amtsvandløbet omfatter en samlet strækning på m. Gjern Å er en del af Gudenåens vandsystem. Amtsvandløbet begynder ved udløbet fra Søbygård Sø og slutter ved Gjern Å s udløb i Sminge Sø. Gjern Å løber på den øverste m strækning i Hammel Kommune, de næste m løber den i skellet mellem Hammel og Gjern Kommuner, og på se sidste m i Gjern Kommune. Opstrøms Søbygård Sø er åen optaget som kommunevandløb (Møllebæk) i Hammel Kommune.

6 3. VANDLØBETS AFMÆRKNING, MÅLSÆTNING OG DIMENSIONER Afmærkning og stationering Vandløbet er stationeret fra amtsvandløbets begyndelse. Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i meter. Gjern Å begynder i UTM-koordinaterne: UTM 32 og ender ved udløbet i Sminge Sø UTM-koordinaterne: UTM 32 Vandløbets skikkelse, det tilstødende terræn, bygværker i og ved vandløbet samt nødvendige kontrolafmærkninger er opmålt og samtlige koter er henført til Dansk Normal Nul (DNN), idet følgende GI-fikspunkter er anvendt: GI-fikspunkt nr. Beliggenhed Kote DNN m 9026 Gl. Søbyvadbro pkt. i broens sø fløjmur. 0,97 m sø for broens dæksten og 0,62 m under dækstens overkant 9032 Bro på vejen Gjern-Ellerup. Pkt. i broens frontmur 1,27 m fra v. pille og 0,17 m under broens overkant 9012 Bro over Gjern Å i Gjern By. Pkt. i broens vestre side 0,23 m nord for gennemløbet og 0,32 m under brodække 9013 Vejen Søbygård-Futting nv siden 0,8 km nv for nv hjørne af Søbygård. Umiddelbart nø for vejsammenstød med nv gående vej til Vesterris Skov. Grå, mindre bygning - motorhus til vandværk på matr. nr. 1v. Pkt. i gavl mod vejen 0,86 m fra nø-hjørne og 0,29 m over terræn. 31,75 27,40 25,59 64,89

7 Målsætning Med baggrund i vandkvalitetsplanens målsætninger er vandløbet delt i to delstrækninger, der er målsat som følgende: St (ved tilløb af Gelbæk): Karpefiskevand (B3) St udløb i Sminge Sø: Særligt naturområde (A) Dimensioner Vandløbets dimensioner er fastlagt ud fra de faktiske fysiske forhold i vandløbet samt under hensyntagen til, at afledningen af de registrerede medianmaksimumsvandføringer under både vinter- og sommerforhold kan foregå uden væsentlige oversvømmelser til følge. Endvidere er der ved fastlæggelsen af vandløbets dimensioner påset, at vandføringsevnen ikke ændres væsentligt i forhold til de fastsatte vandløbsdimensioner i de tidligere regulativer. Vandløbets dimensioner er fastlagt som de teoretiske dimensioner, der som minimum er nødvendige for afledningen af medianmaksimumsafstrømningen. Vedligeholdelsen sker med henblik på at sikre den vandføringsevne og det tilhørende vandspejl, der svarer til den teoretiske dimensionsbeskrivelse. Dimensionerne er udtrykt ved en strømrendebredde. Endvidere er der taget hensyn til vandløbslovens 1, vandkvalitetsplanens målsætninger, og retningslinier for vedligeholdelsen (se bilag 2) ved dimensioneringen. Dimensionerne fremgår af efterfølgende skema: Station Bundkote Bundbredde Fald Bemærkninger (m) (m) (m) o/oo 0 33,95 x x Søbygård Sø 0, ,90 x 149/152 2,00 Bro privat 2,7 184/192 Bro, Søbygårdvej ,77 x x

8 8 20, ,51 x Gl. stemmeværk 1,50 55, ,05 x 3, ,75 x x 634/639 0,9 Bro, Søbymøllevej 2, ,26 x 1, ,92 x x Sammenløb, Gelbæk 2, ,67 x 0, ,41??? x Søbyvad Mølle ,21??? x 1, ,43 x 1, ,03 x 1, ,03 x 0, ,20 x Udløb fra Gjern Bro 3, x , Markvejsbro ,90 3, Markvejsbro , ,30 1, , , ,70 Jernbanebro , , ,90 x ,85 0, Smingebro ,42 x x Udløb i Sminge Sø Regulativmæssig kant er overalt med anlæg 1:1. I bilag 1 redegørelse for regulativet - er der i afsnit 3 yderligere oplysninger om forudsætningerne for vandløbets dimensioner m.v.

9 9 Kontrol af skikkelse udføres i den grødefri periode 1. januar april. Herudover kan vandløbet opmåles efter behov. Mindst en gang hvert 10. år måles tværprofil for hver 100 m i hele vandløbets længde. 4. BYGVÆRKER Broer. Over vandløbet fører følgende broer og overkørsler (stationsangivelse er til indløbet i bygværket): Station m Beskrivelse Vandslug cm Ejerforhold Indkørsel 175 Privat Søbygårdvej 170 Hammel Kommune Søbymøllevej 170 Hammel Kommune Vejbro, ldv. 407 Århus-Viborg Vejbro, gl. Århus-Viborg ldv. Vejbro, Ellerupvej Vejbro, Gjern By Jernbanebro, gl. jernbane Vejbro, Sørkelvej Århus Amt Gjern Kommune Gjern Kommune Gjern Kommune DSB Gjern Kommune 4.2. Andre bygværker Stemmeværk ved Søbygård Som nævnt i 1988-regulativet for øvre Gjern Å er opstemningsretten ved Søbygård bortfaldet. Resterne af stemmeværket 200 m nedstrøms Søbygård Sø har været en spærring i vandløbet i form af et mindre styrt (st ). Århus Amt har fjernet de resterende dele af stemmeværket i Vandløbsbunden er samtidig blevet udjævnet til et stryg, hvilket har givet en betydelig forbedring af faunapassagen videre op i vandløbet. Åens afledningsevne og vandspejl opstrøms / nedstrøms er ikke ændret. Stemmeværk ved Søbyvad Gjern Å har ved Søbyvad Mølle (st ) en opstemning, der bliver brugt til elproduktion. Stemmeværkets faldhøjde er ca. 3,10 m. Kun via et indbygget ålepas har vandløbsfaunaen frem til 1996 været i stand til at komme videre op i åen forbi denne spærring.

10 10 I h.t. Århus Amts godkendelse af 25. juli 1996 er derskabt passage forbi opstemningen, idet der er anlagt en såkaldt zig-zag faunapassage imellem møllebygningen og frislusen (det tidligere møllehjulskammer). Zig-Zag passagen består af tre parallelle, ca. 11 m lange løb (render). Øverste og nederste løb har et fald på 15%, medens det mellemste, hvor vandet løber i modsat retning, er horisontalt. Der er anlagt hvilebassiner i overgangene mellem løbene. Største vanddybde er 0,35 m, dog ca. 0,85 m i hvilebassinerne. Faunapassagen er dimensioneret for en vandføring på ca. 150 liter/sek. ~ ca. 40% af medianminimum). Søbyvad Mølle skal hele året afgive denne vandmængde til faunapassagen. Af frislusens 12 manuelt betjente stigborde er de 3 blevet udskiftet med en automatisk sluseport, hvis åbning er 2,55 m. De resterende stigborde har hver en åbning på 0,85 m. Opstemningens flodemål i h.t. Landvæsenskommissionens kendelse af 16. december 1939 er nu relateret til fikspunkter i DNN-koter og fastlagt til 32,60 m DNN i h.t. samme godkendelse af 25. juli Flodemålet er afmærket med en gevindrundjernsbolt, der er indstøbt i betonbygværket ved siden af indløbet til faunapassagen. Stemmeværksejeren er ansvarlig for, at flodemålet ikke overskrides.ejeren er dog uden ansvar for overskridelser, såfremt stemmeplankerne er helt trukket, samt når is, grøde og lignende er fjernet, så vandet har uhindret løb gennem stemmeværket. Århus Amt er ansvarlig for vedligeholdelsen af faunapassagen, herunder reparation og eventuelle udskiftninger. Vedligeholdelsen af stemmeværket, riste og øvrige bygværker påhviler stemmeværksejeren. 5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Vandløbet administreres af Århus Amt Vandløbet vedligeholdes i overensstemmelse med de fastsatte strømrendebredder i afsnit Vandløbets vedligeholdelse påhviler Århus Amt. Med hensyn til de fastlagte vedligeholdelsesprincipper og metoder for vandløbet henvises til afsnit Stryg og skråningssikringer, der er udført af hensyn til vandløbet, vedligeholdes af amtet.

11 11 Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, overkørsler og udløbsbygværker m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage den slam, grøde m.v., der samler sig ved bygværkerne, jfr. vandløbslovens 27, stk. 4. Mindre bygværker i vandløbet kan af vandløbsmyndigheden ændres uden videre foranstaltning eller godkendelse, forudsat at afledningsevnen ikke ændres. Efter aftale med lodsejerne kan der udlægges sten og gydegrus i vandløbet for at forbedre de fysiske forhold. Arbejdet må ikke give anledning til forringelser i afstrømningsforholdene Træer og buske langs vandløbet skal så vidt muligt bevares af hensyn til deres grødebegrænsende virkning. Under henvisning til bestemmelserne i afsnit 6 pkt. 1 og 2 må beplantning indenfor en afstand af 2 m fra vandløbets øverste kant ikke fjernes uden amtets tilladelse. Amtet kan, efter aftale med lodsejerne, foretage supplerende beplantning langs vandløbet for at begrænse grødevæksten Med hensyn til ombygning eller anbringelse af broer og bygværker henvises til vandløbslovens kapitel 10, jfr. iøvrigt regulativets afsnit 6, pkt. 4 og Det er ikke tilladt at sejle på vandløbet. 6. BREDEJERFORHOLD I landzone skal en bræmme på 2 m fra vandløbets øverste kant friholdes for dyrkning og jordbehandling. På bræmmerne må der ikke foretages noget, der kan hindre eller vanskeliggøre vedligeholdelsesarbejdet eller tilsynets færdsel Benyttes de tilgrænsende arealer til afgræsning af løsgående husdyr, skal der sættes forsvarligt hegn langs med og i en afstand på mindst 2 m fra øverste vandløbskant. Efter en konkret afgørelse kan vandløbsmyndigheden beslutte at hegningsafstanden kan nedsættes eller, at der ikke skal opsættes hegn. Ejeren skal fjerne hegn med 2 ugers varsel efter tilsynets meddelelse om, at det er nødvendigt af hensyn til udførelse af vedligeholdelsesarbejdet Ejere og brugere af de ejendomme, der grænser til vandløbet, skal tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af

12 12 materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbets bredder. Arbejdsbæltet bliver normalt ikke over 8 meter bredt Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger, påfyldninger og lignende må ikke uden amtets tilladelse anbringes nærmere øverste vandløbskant end 8 meter. Denne bestemmelse gælder dog ikke for beplantning på fredskovspligtige arealer Efter vandløbslovens 6 må ingen uden amtets tilladelse bortlede vand fra vandløbet, forandre vandstanden i vandløbet eller hindre vandets frie løb Regulering - herunder rørlægning af vandløbet - må ikke finde sted uden amtets tilladelse Ingen må uden tilladelse fra amtet foretage foranstaltninger ved vandløbet med anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i dette regulativ, vandløbsloven eller anden lovgivning Vandløbet må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand, okkerholdigt drænspulevand, eller andre væsker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbet, jfr. miljøbeskyttelseslovens regler herom Nye tilløb og tilløb der reguleres, kan kræves forsynet med en 5 m bred overkørsel ved udløbet til brug ved transport af materiel, der anvendes til vandløbets vedligeholdelse Ingen må uden amtets tilladelse indvinde vand fra vandløbet. Bredejerne kan dog uden tilladelse pumpe vand op fra vandløbet til kreaturvanding, såfremt dette sker med mule- eller vindpumpe. Indretningen af nye vandingssteder ved vandløbet må ikke finde sted uden amtets tilladelse Afmærkning langs vandløbet med kontrolpæle, kantpæle eller skalapæle må ikke beskadiges eller fjernes. Hvis det sker, skal den ansvarlige betale retableringen Hvis vandløbet, bygværker eller andre anlæg ved vandløbet beskadiges, eller der foretages foranstaltninger i strid med vandløbsloven, kan amtet give påbud om at genoprette den tidligere tilstand. Er et påbud ikke efterkommet inden den fastsatte frist, kan amtet foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jfr. vandløbslovens Er der fare for, at der kan ske betydelig skade på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan amtet foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jfr. vandløbslovens Udløb fra drænledning skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbets skråninger. Udførelse af andre rørledninger må

13 13 kun ske efter forud indhentet tilladelse fra amtet Anlæg af broer og overkørsler samt nedlægning af rørledninger og kabler i vandløbet må ikke ske uden amtets godkendelse Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde, jfr. 85 i vandløbsloven.

14 14 7. VEDLIGEHOLDELSE Vandløbet vedligeholdes af Århus Amt. Amtet afgør, om arbejdet skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning Ved tilrettelæggelse af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges ligeligt fordelt på begge sider af vandløbet Oprenset materiale m.v. der fremkommer ved vandløbets vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende arealer pligtige til at modtage. Brugerne er endvidere pligtige til at flytte materialet mindst 5 m væk fra vandløbskanten eller sprede det i et ikke over 10 cm tykt lag. Amtet fastsætter hvornår materialet skal være fjernet eller fordelt. Foretages oprensningen med maskine, kan materialet oplægges ensidigt Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt materiale, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne materialet, kan amtet 2 uger efter, at ejeren eller brugeren har modtaget skriftlig varsel herom, lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning Lodsejere eller andre med interesse i vandløbet, der finder dets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbet utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til amtet Vandløbet er i amtets vandkvalitetsplan 2005 målsat som karpefiskevand (B3) fra st. 0 til st (tilløb af Gelbæk) og som gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk (B1) fra st til udløbet i Sminge Sø. Amtet har besluttet, at vandløbet skal vedligeholdes sådan, at vandløbets fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav, som målsætningen stiller hertil. I konsekvens heraf skal vandløbet vedligeholdes efter følgende bestemmelser: Generelt for vandløbet: 1. Vedligeholdelsen udføres således, at der opnåes størst mulig variation i vandløbet. 2. Vedligeholdelsen foretages i en naturlig slynget strømrende, hvor grøde, grene og andet, der måtte hindre vandets frie løb, fjernes. Strømrenden kan bestå af flere løb. 3. Der vedligeholdes med håndredskaber.hvor de fysiske forhold gør det påkrævet, kan arbejdet udføres med maskine. 4. Afskåret grøde optages løbende og føres på land.

15 15 5. Hvor det er påkrævet for overholdelse af den forudsatte vandføringsevne, foretages opgravning af sandbanker og aflejringer. Opgravning foretages kun, når den forudsatte vandføringsevne er forringet svarende til en hævning af vandspejlet ved middelvandføring med mere end 10 cm. I forbindelse med en opgravning må der fjernes materiale ned til 10 cm under den til regulativet opmålte bund (middelbund). Middelbund og vandspejlet ved middelvandføring fremgår af længdeprofilet i bilag 1, side Aflejringer ved drænudløb, hvis udmunding ligger mere end 10 cm over den til regulativet opmålte bund, vil efter anmodning blive fjernet. 7. Grus- og stenbund skal bevares. 8. Vandløbet vedligeholdes 1 gang årligt i august. Vandløbet skal iøvrigt henligge i naturlig tilstand. Vandløbets dimensioner anses for at være overholdt i naturlig skikkelse, hvis den aktuelle vandføringsevne er lige så god som vandføringsevnen i et tilsvarende vandløb med de anførte dimensioner i regualtiver. 9. Med baggrund i tillægsregulativ fra 2004 kan ekstraordinær grødeskæring iværksættes i følgende tilfælde: 8. TILSYN -Væsentlige og pludselige ændringer i vandløbets grødesammensætning. -Væsentligt tidligere vækstsæson end forudsat ved fastlæggelsen af oprensningstidspunkter i regulativet. -Akut risiko for oversvømmelse af bebyggede arealer og tekniske anlæg. -Punktpåvirkninger (f.eks. nedstrøms dambrug). Specielt for de enkelte delstrækninger: Strækning 1: Fra st. 0 til st (tilløb af Gelbæk) vedligeholdes en strømrende med en bredde på 1,50 m. Strækning 2: Fra st (tilløb af Gelbæk) til st (udløb i Sminge Sø) vedligeholdes en strømrende med en bredde på 2,00 m. 1. Tilsyn med vandløbet udøves af Århus Amt. 2. Amtet afholder offentligt syn over vandløbet. 3. Bredejere, organisationer eller andre, der har ønske om at deltage i det offentlige syn, kan træffe aftale herom med vandløbsmyndigheden.

16 16 9. REVISION I februar 2006 har Århus Amt i forbindelse med opdateringen af regulativet vurderet at der ikke er behov for en revision af regulativet. Senest 1. januar 2010 foretages en vurdering af, om forudsætningerne for regulativet er ændret således, at regulativets bestemmelser bør revideres. 10. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN. Regulativet er vedtaget af Hammel Kommune 19. september 1988 for de øverste m og af Gjern Kommune 24. juni 1993 for de nederste m. Den 1. februar 2006 er regulativet opdateret af Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt.

17 Bilag 1. REDEGØRELSE OM GRUNDLAGET FOR REGULATIVET for GJERN Å amtsvandløb nr. 48.

18 2 REDEGØRELSE OM GRUNDLAGET FOR - OG KONSEKVENSERNE AF - REGULATIVET FOR GJERN Å 1. Lovgrundlaget Vandløbsloven Regulativet er opdateret på baggrund af lovbekendtgørelse nr. 882 af 18. august 2004 om vandløb (vandløbsloven) og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om klassifikation og registrering af vandløb og om regulativer for offentlige vandløb. I lovens 1 er det anført, at det skal tilstræbes at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand, og endvidere at fastsættelse og gennemførelse af foranstaltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i anden lovgivning såsom Naturbeskyttelsesloven og Miljøbeskyttelsesloven. Disse bestemmelser har som konsekvens, at reglerne om vandløbets fremtidige anvendelse ikke skal fastsættes ud fra individuelle interesser, men skal fastsættes ud fra en konkret afvejning af alle de interesser, der er knyttet til vandløbet - afvanding, fiskeri, jagt, sejlads etc. - og gerne således at alle interesser i videst mulig omfang tilgodeses. Grundlaget for denne afvejning og hermed for ændringerne i regulativet er bl. a. indeholdt i Regionplan 2005 for Århus Amt. Naturbeskyttelsesloven I medfør af 3 i lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004 om naturbeskyttelse må der ikke foretages ændringer af tilstanden i vandløb eller dele af vandløb, der af miljøministeren er udpeget som beskyttede. Amtsrådet kan dog dispensere fra denne bestemmelse. Bestemmelsen gælder ikke sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb. Alle amtsvandløb er omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens 3. Okkerpotentielle områder Lov nr. 180 af 8. maj 1985 om okker Regionplanen Regionplanen for Århus Amt angiver f.eks. retningslinier for, hvordan by og land kan udvikle sig, hvordan det åbne land kan anvendes og hvordan natur og vandløb skal forvaltes. I vandkvalitetsplanen, som er en sektorplan under regionplanen, er målsætninger og vedligeholdesanvisninger for samtlige vandløb i amtet fastsat. Alle vandløb tildeles en målsætning indenfor følgende hovedkategorier: Skærpet målsætning (A): Vandløb med skærpet målsætning er oftest vandløb, som er upåvirkede eller kun svagt påvirkede af menneskelig aktivitet, f.eks. skovvandløb og kilder, som er uregulerede og som ikke er regelmæssigt vedligeholdte. Der kan i enkelte tilfælde

19 3 også være tale om vandløb, som rummer en speciel fiske- eller insektfauna eller på anden måde er særligt bevaringsværdige og som derfor udpeges som særligt naturområde. Det kan f.eks. være vandløb med særlige geologiske, hydrogeologiske, kulturhistoriske eller landskabelige bevaringsinteresser. For A-målsatte vandløb er det generelt målet, at en i forvejen upåvirket miljøtilstand skal bevares, og at eventuelle eksisterende påvirkninger skal fjernes, eller i det mindste reduceres mest muligt. Derfor kan der normalt ikke gives tilladelse til nye udledninger af spildevand til A-målsatte vandløb, medmindre det kan godtgøres, at udledningen ikke vil påvirke miljøtilstanden i vandløbet. Generel målsætning (B): Vandløb med en generel målsætning er vandløb, hvor det naturlige plante- og dyreliv tillades svagt påvirket af menneskelige aktiviteter. Den generelle vandløbsmålsætning underinddeles i fire typer ud fra vandløbenes størrelse, strømhastighed og fysiske forhold i øvrigt. B0 Alsidigt dyre- og planteliv B0-målsætningen anvendes for små vandløb der på grund af størrelsen ikke har mulighed for at opfylde en fiskevandsmålsætning. Det er karakteristisk for B0-målsatte vandløb, at de har en god fysisk variation, fordi de er uregulerede, men de er ofte sommerudtørrende. B1 Gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk B1-målsætningen anvendes for små til mellemstore vandløb, som kan anvendes som gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk, primært ørred. Det er typisk vandløb med hurtigtstrømmende vand og grusbund med stor fysisk variation. B2 Laksefiskvand B2-målsætningen anvendes ofte i de lidt større vandløb med god fysisk variation og som kan være levested for de større laksefisk, primært ørred. B3 Karpefiskvand B3-målsætningen anvendes typisk for vandløbsstrækninger, hvor der er ringe fald og dermed sand- eller mudderbund uden større fysisk variation. Disse vandløb kan være levested for f.eks. ål, aborre og gedde. Lempet målsætning (C, D, F) De lempede målsætninger anvendes for vandløb, hvor det accepteres, at den menneskeskabte påvirkning ændrer vandløbskvaliteten stærkt, bl.a. således at disse vandløb ikke kan påregnes at være levesteder for fisk. Bortset fra korte strækninger, er de lempede målsætninger ikke anvendt i amtsvandløb. I efterfølgende skema vises de væsentligste retningslinier, der knytter sig til de fastlagte målsætninger for vandløbene. Målsætning Max. forureningsgrad Fysisk variation Vandløbsvedligeholdelse Direkte vandindvinding Nye rørlægninger Kræves dyrkningsfrie 2m bræmmer? Kræves kreaturfrahegning? * A I-II Stor Ingen/minimal Ikke Tillades Ja Ja

20 4 tilladt ikke B0 II Middel Skånsom Ja Ja B1 II Stor Ingen/minimal Tillades Ja Ja B2 II Middel Skånsom Kun normalt Ja Ja særligt ikke B3 II-III Lille Afhænger af udpege Ja Ja dyrkningsinteresser stræk- de ninger C II-III Kun Ja D III langs naturlige Ja F vandløb Ja * I særlige tilfælde kan frahegning for kreaturer m.v. undlades efter vandløbsmyndighedens konkrete vurdering. Generelle krav til vandløbsmålsætninger. Målsætninger for de enkelte vandløbsstrækninger findes i Århus Amts Vandkvalitetsplan 2005, afsnit 3.8. Vandløbsvedligeholdelse. Vedligeholdelse af vandløbene er en af de væsentligste påvirkninger af vandløb og som oftest årsagen til, at målsætningerne i vandløb ikke er opfyldt. Der er derfor i vandkvalitetsplanens afsnit 3.8 fastsat retningslinier for udførelsen af vedligeholdelse i relation til den konkrete målsætning på vandløbet. Vedligeholdelsen udføres med baggrund i vandløbslovens bestemmelser. Det fremgår heraf, at alle offentlige vandløb skal have en fastsat skikkelse og/eller afledningsevne, men også at vedligeholdelsen af denne skikkelse eller afledningsevne skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten. Restaurering og genopretning. Såfremt de fysiske forhold i vandløbene ikke kan bringes i overensstemmelse med målsætningen alene ved omlægning og ændring af vedligeholdelsen af vandløbene, kan en egentlig restaurering eller genopretning overvejes. De tiltag, der i givet fald kan komme på tale, er restaurering, der f.eks. omfatter udlægning af gydegrus og store sten på udvalgte strækninger, eller reguleringer, der f.eks. omfatter anlæg af ændrede vandløbsprofiler, gensnoninger, fiske- eller faunapassager og sandfang. I Vandkvalitsplanens afsnit 3.8 er angivet en handlingsplan med prioriterede krav til faunapassage ved udvalgte spærringer.

21 5 3. VANDLØBETS DIMENSIONER Dimensioneringsgrundlaget Vandløbets dimensioner er beregnet på baggrund af en opmåling af vandløbet i???, samt de fastsatte dimensioner i tidligere regulativer. I afsnit 3.3 i regulativet anføres, at vandløbet skal vedligeholdes på basis af vandløbets dynamiske skikkelse. Dette indebærer, at vandløbet kan have en vilkårlig form, når blot vandføringsevnen ikke er dårligere end svarende til vandføringsevnen ved de fastsatte strømrender. Det resulterende vandspejl ved en given vandføring må ikke være højere end det i regulativet forudsatte. Eksempelvis kan vandløbet have én af følgende regulativmæssige skikkelser:

R E G U L A T I V. for. Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19

R E G U L A T I V. for. Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19 R E G U L A T I V for Vandmose å m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19 Regulativ, Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17

R E G U L A T I V. for. Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17 R E G U L A T I V for Stokkeruprenden m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17 Regulativ, Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.""."""".""""""""""""""".""""""""""".. ""."".. ""."".. "... "... ""...

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet"... "".".. ""... """.. "".. ".".. """... ".... """.. "".. "... ""."...

Læs mere

FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE

FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsingeniørens Kontor September 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDLIGEHOLDELSESBESTEMMELSER 1.1 Udførelse og omkostninger

Læs mere

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online.

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. Notat Bemærk venligst Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. For yderligere oplysninger om dette vandløb kontakt venligst Teknik- og Miljømyndigheden i Lolland

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 2. HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af NDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... "".""... ".""... ""... """."".. "... """."".. """.. ""."".. ""... "...

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 57.1 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... ".................... 3 2. Betegnelse af vandløbet"........ "....

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet..".".. "... "."... ".""".. "."."."... "".. "..... "... ".... "..

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER KOMMUNEVANDLØB

GENERELLE BESTEMMELSER KOMMUNEVANDLØB MAJ 1997 GENERELLE BESTEMMELSER FOR KOMMUNEVANDLØB I RIBE KOMMUNE RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 7989 8989, fax 7989 8992 Generelle bestemmelser for kommunevandløb i Ribe

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

AARS KOMMUNE. Vandløb mellem Havbro og Grårup. Regulativ 2005

AARS KOMMUNE. Vandløb mellem Havbro og Grårup. Regulativ 2005 AARS KOMMUNE Vandløb mellem Havbro og Grårup Regulativ 2005 Kommunevandløbet VANDLØB MELLEM HAVBRO OG GRÅRUP Vandløb nr. 861-6.1 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET

Læs mere

REGULATIV. Kommunevandløb nr. 27 FOR. Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM

REGULATIV. Kommunevandløb nr. 27 FOR. Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. 27 Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM 1. Grundlaget for regulativet 2 Vandløbet er optaget som kommunevandløb i Ravnsborg kommune i henhold til beslutning

Læs mere

REGULATIV. Kommunevandløb nr. K 33 FOR. April Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV. Kommunevandløb nr. K 33 FOR. April Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. K 33. 1 Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 33 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 HOLEBY KOMMUNE REGULATIV FOR ( KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 I HOLEBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af 8 ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Lemming å systemet, der omfatter: Lemming å ( nr. 25 ) Skægkær bæk ( nr. 29 ) Sinding bæk ( nr. 28 ) Sejling

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 35.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.... "...... 3 2. Betegnelse af vandløbet... "...... 3 3. Vandløbets

Læs mere

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften By & Miljø - Miljøafdelingen Regulativ for kommunevandløb nr. 4.43 August 2003 Råkildegrøften FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere og myndighed om - vandløbets fysiske

Læs mere

REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT.

REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT. REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT. FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Linå ( nr. 5 ) og Linå Grøft ( nr. 13 ). Regulativet indeholder bestemmelser om vandløbenes vedligeholdelse

Læs mere

REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ

REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Thorsø ( nr. 93 ) og Gravbæk ( nr. 90 ). Thorsø opfattes i denne forbindelse som et vandløb. Regulativet

Læs mere

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr. K 10. I Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr. K 10. I Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. K 10 I Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 10 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 HOLEBY KOMMUNE REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 I HOLEBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

Lystrup Å. regulativ. Amtsvandløb nr. 52, beliggende i Them Kommune

Lystrup Å. regulativ. Amtsvandløb nr. 52, beliggende i Them Kommune Lystrup Å regulativ Amtsvandløb nr. 52, beliggende i Them Kommune ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ NOVEMBER 1999 Opdateret i Februar 2006 2 Forord Dette regulativ er retsgrundlaget for administrationen af amtsvandløbet

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Møngegrøften. Helsinge Kommune

R E G U L A T I V. for. Møngegrøften. Helsinge Kommune R E G U L A T I V for Møngegrøften Helsinge Kommune Regulativ, Møngegrøften. Helsinge Kommune, 1998. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...4 2 BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...5

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 37.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af JO INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... "..... 3 2. Betegnelse af vandløbet... "... "... " ".. "".. " "...

Læs mere

IISilkeborg Kommune REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE

IISilkeborg Kommune REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE IISilkeborg Kommune ~ Teknisk forvaltning ~ Søve 1, 8600 Silkeborg - Tlf. 86822000 - Giro 2 0091 10 ~,. _ Eksp.tid: Mandag-fredag kl. 10-14 - Torsdag

Læs mere

Vandløbsregulativ for. Stenstrup-Lumsåsløbet. Odsherred Kommune

Vandløbsregulativ for. Stenstrup-Lumsåsløbet. Odsherred Kommune Vandløbsregulativ for Stenstrup-Lumsåsløbet Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for regulativet... 3 2. Betegnelse af vandløbet... 3 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner... 4 4. Tilløb...

Læs mere

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / )

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / ) Pixi-udgave af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune 2012 Side 1 af 33 Indhold Bilag nr. Indhold Bilag nr. Indhold 3 Vandløbenes dimension og/eller vandføringsevne. Oversigt

Læs mere

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Indledning Bestemmelserne fastlægger, hvordan private vandløb i Silkeborg Kommune skal vedligeholdes på en miljømæssigt forsvarlig måde samtidig med

Læs mere

AARS KOMMUNE. Mosbækken. Regulativ 2005

AARS KOMMUNE. Mosbækken. Regulativ 2005 AARS KOMMUNE Mosbækken Regulativ 2005 Kommunevandløbet MOSBÆKKEN Vandløb nr. 861-2.0 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET Side 3 2.0 BETEGNELSE AF VANDLØBET

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT

Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

Nørre Å. regulativ. Amtsvandløb nr. 1 i Århus Amt beliggende i Purhus, Randers og Langå Kommuner.

Nørre Å. regulativ. Amtsvandløb nr. 1 i Århus Amt beliggende i Purhus, Randers og Langå Kommuner. Nørre Å regulativ Amtsvandløb nr. 1 i Århus Amt beliggende i Purhus, Randers og Langå Kommuner. ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ MAJ 2000 Opdateret i Februar 2006 1 FORORD Dette regulativ er retsgrundlaget for

Læs mere

Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN

Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet - 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. - 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE Regulativ for kommunevandløbene Nr. 108 Rytlebæk Nr. 110 Lerbæk Regulativ 1999 FORORD Et vandløbsregulativ er populært

Læs mere

Dette regulativ er retsgrundlaget for administrationen af amtsvandløbet Borum Møllebæk.

Dette regulativ er retsgrundlaget for administrationen af amtsvandløbet Borum Møllebæk. Forord Dette regulativ er retsgrundlaget for administrationen af amtsvandløbet Borum Møllebæk. Det indeholder bestemmelser om vandløbets fysiske udseende, vedligeholdelse samt amtsrådets og lodsejernes

Læs mere

Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø 26. november 2009 Regulativ for Krusebæk

Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø 26. november 2009 Regulativ for Krusebæk Regulativ for Krusebæk Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for regulativet 2 2. Betegnelse for vandløbet 2 3. Vandløbets vandføringsevne 2 4. Bygværker, tilløb m.v. 3. Administrative bestemmelser 3. Bredejerforhold

Læs mere

Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Vedligeholdelse af offentlige vandløb Vedligeholdelse af offentlige vandløb Lidt baggrund om vandløb Vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Bredejer: Ejer af

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3

R E G U L A T I V. for. Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3 R E G U L A T I V for Ellebækken Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3 Regulativ, Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET 7 2.

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE REGULATV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU Vandløb nr. 817 2.0 St. 1835 St. 2049 m Juli 2006 Tillægsregulativ for Renden i Hou, 2006 1 Forord Dette tillægsregulativ og regulativ af 15.9.2006

Læs mere

REDEGØRELSE OM FÆLLESGRUNDLAGET FOR REGULATIVERNE FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE

REDEGØRELSE OM FÆLLESGRUNDLAGET FOR REGULATIVERNE FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE REDEGØRELSE OM FÆLLESGRUNDLAGET FOR REGULATIVERNE FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsingeniørens Kontor SEPTEMBER 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. LOVGRUNDLAG

Læs mere

VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET

VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET 837-27... HOVED- og REFSBJERGGRØFTEN I SDR. KONGERSLEV SEJLFLOD KOMMUNE FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere

Læs mere

Regulativ for Langstrup Mosevandløb

Regulativ for Langstrup Mosevandløb April 2014 Regulativ for Langstrup Mosevandløb INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Regulativ for Langstrup Mosevandløb 3 1.1 Vandløbet 3 1.2 Klassifikation 3 1.3 Lovgrundlag 3 1.4 Grundlaget for regulativet 4 1.5 Regulativet

Læs mere

BODHOLT BÆK, NR ALMINDELIGE BESTEMMELSER

BODHOLT BÆK, NR ALMINDELIGE BESTEMMELSER 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER BODHOLT BÆK, NR. 53 De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen inkl.

Læs mere

Kommunevandløb nr. 312 KLITHUSE - SNEVRE VANDLØB

Kommunevandløb nr. 312 KLITHUSE - SNEVRE VANDLØB Kommunevandløb nr. 312 KLITHUSE - SNEVRE VANDLØB 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet - 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. - 5 3.1 Afmærkning

Læs mere

NEDRE TILLØB TIL RY Å

NEDRE TILLØB TIL RY Å PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup NEDRE TILLØB TIL RY Å Regulativ for kommunevandløbene Nr. 117 Skødsholmsvandløbet (nedklas. privat) Nr. 118 Voldkærsvandløbet Nr. 119 Holmsgårdsvandløbet

Læs mere

ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK

ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK Regulativ for kommunevandløbene Nr. 136 Kanal fra Lundergårds mose Nr. 138 Vandengsvandløbet Nr. 153 Lundergårds bæk

Læs mere

Generelt om vandløbsregulativer

Generelt om vandløbsregulativer Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune

R E G U L A T I V. for. Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune R E G U L A T I V for Annissevandløbet med sideløb Helsinge Kommune Regulativ, Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune 1999. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...4 2 BETEGNELSE

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE FJERRITSLEV KOMMUNE Teknisk forvaltning Danmarksgade 3 9690 Fjerritslev REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE Nr. 14 Sønderkærgrøften Nr. 21 Mejlhedegrøften Nr. 25 Gøttrup bæk Nr. 60 Skivergrøftens nedre del

Læs mere

Kommunevandløb nr. 318 SKELGRØFTEN

Kommunevandløb nr. 318 SKELGRØFTEN Kommunevandløb nr. 318 SKELGRØFTEN 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet - 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. - 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger.

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger. LILLEÅ NR 19 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen incl. grænsevandløbene.

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9

R E G U L A T I V. for. Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9 R E G U L A T I V for Maglemose å m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9 Regulativ, Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET

Læs mere

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. 4 1 Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 4 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

AARS KOMMUNE. Herredsbækken Gislum bæk. Regulativ 2006

AARS KOMMUNE. Herredsbækken Gislum bæk. Regulativ 2006 AARS KOMMUNE Herredsbækken Gislum bæk Regulativ 2006 Kommunevandløbene HERREDSBÆKKEN Vandløb nr. 861 1.0 GISLUM BÆK Vandløb nr. 861 1.4 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET

Læs mere

Ballerup Kommune Herlev Kommune. Regulativ for Sømose Å

Ballerup Kommune Herlev Kommune. Regulativ for Sømose Å Ballerup Kommune Herlev Kommune Regulativ for Sømose Å Side 0. Generelt...1 1. Grundlaget for regulativet...2 1. 1. Lovgrundlag...2 1. 2. Tidligere regulativ....2 1. 3. Fredning...2 1. 4. Regulering....2

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Alslev Å Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 Kvl. nr. A 1 Alslev Å ESBJERG KOMMUNE - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE... Side 0.

Læs mere

Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring

Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring Holstebro Kommune har opklassificeret vandløbet Stampestrømmen og har jf. vandløbslovens kapitel 5 udarbejdet et regulativ for dette vandløb. Regulativet

Læs mere

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger.

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger. SMEDEGÅRD GRØFT NR. 14 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen

Læs mere

NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK

NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK Regulativ for kommunevandløbene Nr. 139 Kvorupkærvandløbet Nr. 140 Kærsiggrøften Nr. 145 Ilsig Regulativ 1999 FORORD

Læs mere

RØDBY. Vandløbsregulativ. Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) for. Vandløbsregulativ. 9. april 200 I. Rødby Ko mmune. Tlf S Fax S I SJSJ

RØDBY. Vandløbsregulativ. Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) for. Vandløbsregulativ. 9. april 200 I. Rødby Ko mmune. Tlf S Fax S I SJSJ RØDBY for Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) R dby Kommune Fruegade7 4970 RIHlby Tlf S4 67 01 00 Fax S4 67 0 I SJSJ Rødby Ko mmune 9. april 200 I Indholdsfortegnelse Vandløb nr. 34.5 ( 15 TSV) I. Grundlag for

Læs mere

R E G U L A T I V. St. Vejle å. Albertslund kommune. Høje-Taastrup kommune. Kommunevandløb nr. 10

R E G U L A T I V. St. Vejle å. Albertslund kommune. Høje-Taastrup kommune. Kommunevandløb nr. 10 R E G U L A T I V for St. Vejle å Albertslund kommune Høje-Taastrup kommune Kommunevandløb nr. 10 Regulativ, St. Vejle å. Albertslund kommune/høje-taastrup kommune, december 1993. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 2 4.0

Læs mere

Regulativ for kommunevandløbet. Værngrøften. Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd. Ringkøbing-Skjern Kommune

Regulativ for kommunevandløbet. Værngrøften. Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd. Ringkøbing-Skjern Kommune Regulativ for kommunevandløbet Værngrøften Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd Ringkøbing-Skjern Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Side Forord 1. Grundlaget for regulativet 2. Betegnelse af vandløbet

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 202 BYRBÆKKENS ØVRE DEL INDHOLDSFORTEGNELSE

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 202 BYRBÆKKENS ØVRE DEL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 202 BYRBÆKKENS ØVRE DEL INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 3 4.0 Vandløbets skikkelse og

Læs mere

SVENSTRUPGRØFTEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 4 KALUNDBORG KOMMUNE. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90

SVENSTRUPGRØFTEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 4 KALUNDBORG KOMMUNE. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90 REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 4 SVENSTRUPGRØFTEN KALUNDBORG KOMMUNE Kalundborg kommune Teknisk forvaltning Klosterparkvej 7 4400 Kalundborg. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

TRANEMOSEGRØFTEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 5 KALUNDBORG KOMMUNE. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90

TRANEMOSEGRØFTEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 5 KALUNDBORG KOMMUNE. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90 REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 5 TRANEMOSEGRØFTEN KALUNDBORG KOMMUNE Kalundborg kommune Teknisk forvaltning Klosterparkvej 7 4400 Kalundborg. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

LilleÅ. regulativ. Amtsvandløb nr. 13, beliggende i Hinnerup, Hadsten og Langå Kommuner.

LilleÅ. regulativ. Amtsvandløb nr. 13, beliggende i Hinnerup, Hadsten og Langå Kommuner. LilleÅ regulativ Amtsvandløb nr. 13, beliggende i Hinnerup, Hadsten og Langå Kommuner. ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ NOVEMBER 1996 Opdateret i Februar 2006 2 Forord Dette regulativ er retsgrundlaget for administrationen

Læs mere

ØVRE TILLØB TIL RY Å. PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej Pandrup. Regulativ for kommunevandløbene

ØVRE TILLØB TIL RY Å. PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej Pandrup. Regulativ for kommunevandløbene PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup ØVRE TILLØB TIL RY Å Regulativ for kommunevandløbene Nr. 102 Banegrøften Nr. 105 Munkholtvandløbet Nr. 107 Ilbækken Regulativ 1999 FORORD Et

Læs mere

Høringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015

Høringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015 Vandløbslauget GST 24. november 2015 Høringssvar Forslag til Fællesregulativ For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune Vandløbslaug for Gudenå-systemet Silkeborg Tange sø CVR-nr. 32498701 Klostergårdsvej

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 261 SKELGRØFTEN MED TILLØB

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 261 SKELGRØFTEN MED TILLØB REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 261 SKELGRØFTEN MED TILLØB AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 3 4.0 Vandløbets

Læs mere

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune Tillægsregulativ for Damrenden, 8 Egerupvandløbet, 5c Fjællebroløbet, 2f Frøsmose Å, 4a Grønbæksløbet, 5a Høm Lilleå, 1a Skee Å, 14 Vigersdal Å - Kværkeby Bæk, 2d Vigersdal Å - Bedsted Bæk, 2a Ågårdsløbet,

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse for vandløbsregulativ for. Afløb fra Overby

Bilag 1. Redegørelse for vandløbsregulativ for. Afløb fra Overby Bilag 1 Redegørelse for vandløbsregulativ for Afløb fra Overby Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Planmateriale...3 2.1 Vandplan... 3 2.2 Anden regionplanlægning m.m.... 3 3. Oplandets

Læs mere

RØDBY. Vandløbsr egulativ. Vandløb nr.: ( 19 TSV) for. 9. apr il 200 I. Fruegade7 4970R9dby. Rødby Kommune. Tlf S Fax

RØDBY. Vandløbsr egulativ. Vandløb nr.: ( 19 TSV) for. 9. apr il 200 I. Fruegade7 4970R9dby. Rødby Kommune. Tlf S Fax RØDBY for Vandløb nr.: 34.1. 1.2 ( 19 TSV) R dby Kommune Fruegade7 4970R9dby Tlf S4 67 01 00 Fax 146701 99 Vandløbsr egulativ 9. apr il 200 I Indholdsfortegnelse Vandløb nr. 34. 1.1.2 ( 19 TSV) I. Grundlag

Læs mere

Forslag. Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune

Forslag. Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune Forslag Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune Offentlighedsperiode Forslag til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune er offentliggjort den xxxx 2015. Eventuelle

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Astrup Bæk og Fuglbæk. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområde 3184

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Astrup Bæk og Fuglbæk. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområde 3184 OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Astrup Bæk og Fuglbæk Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområde 3184 vl. nr. A 3 Astrup Bæk vl. nr. A 4 Fuglbæk ESBJERG OMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Fovrfelt Bæk vandløbssystem

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Fovrfelt Bæk vandløbssystem OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Fovrfelt Bæk vandløbssystem Hovedopland 3000 omfattende de mindre tilløb til Vesterhavet og Ho bugt Afstrømningsområde 3029, 3030 og 3031 Kvl. nr. G 1 Fovrfelt Bæk - -

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 227 BOVSTBÆKKEN

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 227 BOVSTBÆKKEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 227 BOVSTBÆKKEN AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 2 4.0 Vandløbets skikkelse

Læs mere

Agroplan aps Løvelbrovej

Agroplan aps Løvelbrovej Agroplan aps Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16 Projekt for åbent vandløb og stenstryg i Kølsen Møllebæk ved Kølsen Mølle Viborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning....2 2. Forundersøgelse...2

Læs mere

Amtsvandløb nr. 104 Viborg Amt

Amtsvandløb nr. 104 Viborg Amt REGULATIV FOR NØRREÅ (Non Mølleå, Vedsø med Spangsund og Nørreå) Amtsvandløb nr. 104 Viborg Amt Amtsvandløb nr. 1 Århus Amt Side 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1 FORORD...3 2 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...4

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE UDKAST Februar 2015 Forslag til Fællesregulativ - UDKAST Offentlige vandløb i Guldborgsund Kommune 2015 Ophavsret. Skabelonen

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 217 SKELGRØFTEN OG NEDRE DEL AF HORSBÆKKEN

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 217 SKELGRØFTEN OG NEDRE DEL AF HORSBÆKKEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 217 SKELGRØFTEN OG NEDRE DEL AF HORSBÆKKEN AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet

Læs mere

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund Regulativ for Mademose å Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET... 4 2. BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

REGULATIV FOR NORDLIGE TILLØB TIL KONGEÅEN

REGULATIV FOR NORDLIGE TILLØB TIL KONGEÅEN REGULATIV FOR NORDLIGE TILLØB TIL KONGEÅEN Regulativ nr. 2 VANDLØBSNAVN VANDLØBS NR. KLEBÆK 4 ØSTER VAMDRUP BÆK 9 NAGBØL Å 3 SØGÅRD BÆK 8 HJARUP BÆK 24 VAMDRUP Å 25 BØNSTRUP Å 26 Vamdrup kommune Side 2

Læs mere

REGULATIV FOR MØNSTED JORDBRO Å. Amtsvandløb nr. 112 og 115 Viborg Amt

REGULATIV FOR MØNSTED JORDBRO Å. Amtsvandløb nr. 112 og 115 Viborg Amt REGULATIV FOR MØNSTED JORDBRO Å Amtsvandløb nr. 112 og 115 Viborg Amt Side 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1 FORORD...3 2 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...4 3 BETEGNELSE AF VANDLØBET...6 3.1 Plankort

Læs mere

SKØRRING Å, inkl. tilløbet Skel Å og Mørke Mosesø regulativ Amtsvandløb nr. 16, beliggende i Rosenholm og Hadsten Kommune.

SKØRRING Å, inkl. tilløbet Skel Å og Mørke Mosesø regulativ Amtsvandløb nr. 16, beliggende i Rosenholm og Hadsten Kommune. SKØRRING Å, inkl. tilløbet Skel Å og Mørke Mosesø regulativ Amtsvandløb nr. 16, beliggende i Rosenholm og Hadsten Kommune. ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ august 1999 FORORD Dette regulativ er retsgrundlaget

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Krogsgård Møllebæk vandløbssystem

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Krogsgård Møllebæk vandløbssystem OJ-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Krogsgård Møllebæk vandløbssystem Hovedopland 3000 omfattende de mindre tilløb til Vesterhavet og Ho bugt Afstrømningsområde 3036 Kvl. nr. K 1 Krogsgård Møllebæk - - K

Læs mere

Regulativ for amtsvandløb nr. H 6, Sønderjyllands amtskommune, amtsvandløb nr. 17, Ribe amtskommune, Gelså, nedre del, ved Årup, gennem Gram og Ribe

Regulativ for amtsvandløb nr. H 6, Sønderjyllands amtskommune, amtsvandløb nr. 17, Ribe amtskommune, Gelså, nedre del, ved Årup, gennem Gram og Ribe Regulativ fr amtsvandløb nr. H 6, Sønderjyllands amtskmmune, amtsvandløb nr. 17, Ribe amtskmmune, Gelså, nedre del, ved Årup, gennem Gram g Ribe kmmuner, Sønderjyllands g Ribe amtskmmuner. I Regulativ

Læs mere

R E G U L A T I V. For. Værebro å. Frederiksborg Amt Roskilde Amt Københavns Amt

R E G U L A T I V. For. Værebro å. Frederiksborg Amt Roskilde Amt Københavns Amt Side 1 R E G U L A T I V For Værebro å Frederiksborg Amt Roskilde Amt Københavns Amt Side 2 Udgivet af: Frederiksborg Amt Teknisk Forvaltning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Tlf.: 42 26 66 00 Roskilde Amt

Læs mere

Vandløbsregulativer - ordbog

Vandløbsregulativer - ordbog Vandløbsregulativer - ordbog Vandløbsregulativ Et vandløbsregulativ danner administrationsgrundlaget for det enkelte vandløb og er et retsgyldigt dokument for vandløbet. Et vandløbsregulativ beskrives

Læs mere

Alling Å. regulativ. Amtsvandløb nr. 14, beliggende i Randers, Hadsten, Sønderhald, Rosenholm og Rougsø Kommuner.

Alling Å. regulativ. Amtsvandløb nr. 14, beliggende i Randers, Hadsten, Sønderhald, Rosenholm og Rougsø Kommuner. Alling Å regulativ Amtsvandløb nr. 14, beliggende i Randers, Hadsten, Sønderhald, Rosenholm og Rougsø Kommuner. ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ NOVEMBER 1997 Opdateret i Februar 2006 1 Forord Dette regulativ

Læs mere

Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold

Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Vandløbsloven Bekendtgørelse

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FÆLLESREGULATIV - FORSLAG FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV For 85 OFFENTLIGE VANDLØB I LEMVIG KOMMUNE 2015 NIRAS A/S Herningvej 34A, Stuen 4800 Nykøbing F, CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI www.niras.dk T: +45

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 201 HORSBÆKKEN OG MØLLEBÆKKEN

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 201 HORSBÆKKEN OG MØLLEBÆKKEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 201 HORSBÆKKEN OG MØLLEBÆKKEN AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 3 4.0 Vandløbets

Læs mere