Faglige sammenslutninger 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglige sammenslutninger 2010"

Transkript

1 Faglige sammenslutninger 2010

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING HVAD ER EN FUSION? JURIDISKE FORHOLD Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion Underskrivelse af regnskaber Tegningsret i tiden fra den stiftende generalforsamling SKATTERETLIGE FORHOLD Skatteretlige aspekter i forbindelse med fusionen Skattepligtig fusion Retsvirkninger Ejendomme Aktier Obligationer og prioritetsgæld Skattefri fusion Retsvirkninger Vilkår i forbindelse med en skattefri fusion ANDRE FORHOLD Afgifter Lønoplysning Prioritetsgæld PROCESSENS TIDSMÆSSIGE FORLØB...13 BILAG (1-9)

4

5 1 INDLEDNING På baggrund af fremtidens mulige sammenlægninger af faglige sammenslutninger, skal vi neden for redegøre for primært de aspekter, man bør gøre sig klart i forbindelse med sammenlægningen. Pjecen er tænkt som en generel gennemgang af køreplanen for en sammenlægning. Pjecen berører ikke alle tænkelige problemstillinger i forbindelse med en sammenlægning, da dette vil føre for vidt. Her tænkes bl.a. på reglerne for overdragelse af medarbejdere. Pjecen omhandler sammenlægninger af faglige sammenslutninger, men kan ligeledes benyttes i forbindelse med sammenlægning af andre foreninger. En fagforening kan ophøre med at eksistere som selvstændig fagforening på flere måder: Den ene er at fagforeningen bliver optaget i en anden - som regel større - fagforening og f.eks. bliver en særlig brancheafdeling under denne. En anden mulighed er fusionen eller sammenlægningen, hvor to eller flere fagforeninger nedlægges og i stedet stiftes en ny. For det tredje kan en forening ophøre ved opsplitning i flere selvstændige fagforeninger. I pjecen er ordet sammenlægning erstattet med fusion. I pjecen er medtaget bilag (1-9), der kan anvendes i forbindelse med gennemførelsen af en fusion. Pjecen er senest redigeret i september

6 2 HVAD ER EN FUSION? En fusion er, når: 1 En eller flere foreninger overdrager aktiver og passiver som helhed til en anden eksisterende forening. 2 To eller flere foreninger sammensluttes til en ny forening, der eventuelt dannes i forbindelse med fusionen. Man skal på de enkelte generalforsamlinger vedtage, om afdelingen ophører ved fusionen, eller om afdelingen skal være den fortsættende forening. Dette har betydning for bibeholdelsen af CVR-nummer. Hvis ingen af afdelingerne skal være den fortsættende, skal der stiftes en ny forening, som skal have tildelt et nyt CVR-nummer. At optage en eksisterende forening i forbindelse med en fusion vil typisk kræve en vedtægtsændring (udvidelse eller ændring af formålsbestemmelsen). En fusion med en anden forening vil typisk være det samme som at beslutte at foreningen skal ophøre. Indeholder vedtægterne ingen bestemmelser om fusion (ophør), skal beslutningen træffes med det flertal, som kræves til vedtægtsændringer. I forbindelse med vedtagelsen af fusionen skal man være opmærksom på, at vedtægterne kan indeholde bestemmelser om, at formuen i tilfælde af opløsning af foreningen skal anvendes til almennyttige formål. En overdragelse af formuen til en anden forening, vil formentlig ikke kunne karakteriseres som almennyttigt. Vedtægterne kan også indeholde bestemmelser om, at formuen ved opløsning skal tilfalde en bestemt organisation. Det vil derfor være påkrævet først at ændre vedtægterne, så formuen kan anvendes til andre formål. Dernæst kan fusionen så vedtages. Det er vigtigt, at man inden man beslutter fusionen - får dannet sig et overblik over vedtægternes udformning og dermed får afklaret, hvorvidt der skal vedtages ændringer til vedtægterne, inden fusionen kan vedtages. 2

7 3 JURIDISKE FORHOLD 3.1 Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion Foreningslovgivningen tager ikke stilling til, hvilke dokumenter bestyrelserne for fagforeningerne skal udforme, inden beslutningen om fusionen træffes. For fonde skal Civilstyrelsen godkende fusionen mellem fonde, men foreninger er uden offentligt tilsyn i denne forbindelse. Der er ingen offentlige myndigheder, der kontrollerer, at fusionen juridisk set er forløbet korrekt. Vedtægtsændringerne skal blot indsendes sammen med selvangivelsen, når denne skal indsendes. I og med at fusion af foreninger ikke er undergivet noget egentligt offentligt tilsyn, er det op til bestyrelsen under hensyntagen til vedtægterne og generalforsamlingsbeslutningen at afgøre, hvor megen information - og hvorledes - medlemmerne skal have om den forestående fusion. Skeler man til selskabslovgivningen, skal bestyrelsen for et selskab forud for generalforsamlingen udfærdige en fusionsplan, der bl.a. skal indeholde: - vederlaget for kapitalandelene i det ophørende selskab - tidspunktet for hvornår det ophørende selskabs rettigheder og forpligtelser regnskabsmæssigt anses for overgået til det nye selskab. Det eneste brugbare, der kan hentes fra selskabslovgivningen, er tidspunktet for den regnskabsmæssige overgang af rettigheder og forpligtelser til den nye forening. Er der tillagt medlemmerne nogle rettigheder i de gamle foreninger, bør fusionsplanen - efter vor opfattelse - indeholde en redegørelse for, hvorvidt disse rettigheder kan overføres til den nye forening. Antallet af de påkrævede dokumenter afhænger af, i hvilket forum beslutningen om fusionen skal træffes. Skal beslutningen ud til urafstemning, er det formentlig påkrævet med et let forståeligt materiale, så det enkelte medlem har mulighed for at træffe et valg. 3

8 Det skal bemærkes, at hvis den ene forening vælges som den fortsættende, vil det formentlig blive nødvendigt at ændre vedtægterne i forbindelse med fusionen i den fortsættende forening. Det skal fremgå af generalforsamlingsreferaterne, at foreningerne ønsker at fusionere, samt at det fornødne flertal har stemt for beslutningen. Referaterne skal bl.a. bruges som dokumentation for, at medlemmerne ønsker fusionen, og at det ikke alene er bestyrelserne, der har truffet beslutningen (bilag 1 og 2). For god ordens skyld bør det også fremgå af indkaldelsen/ dagsordenen til generalforsamlingen. Det skal ligeledes fremgå af generalforsamlingsreferaterne, om fusionen skal ske skattefrit eller ej. Desuden skal der fremgå en fusionsdato, det vil sige den dag, hvor foreningerne forventer, at sammenlægningen bør ske og skal have retsvirkning fra. Det kan anbefales, at foreningerne i fællesskab udarbejder et sammenlægningsdokument, således at alle foreninger arbejder mod samme mål. Et sammenlægningsdokument bør indeholde følgende punkter: Vedtægtsændringer Dato for sammenlægning Skattefri eller skattepligtig fusion Nyt CVR-nummer eller genbrug af et af de eksisterende CVR-numre Dato for ophørende generalforsamlinger Dato for stiftende generalforsamling (kun hvor der stiftes en ny forening) Hvem skal underskrive de gamle regnskaber Hvem kan indgå forpligtelser fra den stiftende generalforsamling og til sammenlægningsdatoen Ved fusion på afdelingsplan evt. indhentelse af godkendelse fra forbund 4

9 3.2 Underskrivelse af regnskaber I forbindelse med vedtagelsen af fusionen er det vigtigt at beslutte, hvem der skal godkende/ underskrive de regnskaber, der aflægges efter fusionsdatoen, men vedrører en periode forud for fusionen. Ifølge Fondslovens 50, stk. 2 skal ledelsen underskrive årsregnskabet senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Er et regnskab ikke underskrevet eller kun underskrevet af en del af ledelsen, anses det ikke for korrekt aflagt. Efter vor opfattelse er det således nødvendigt, at der på den afsluttende generalforsamling træffes beslutning om, hvem der skal underskrive regnskabet. Som tidligere nævnt er det et krav fra SKAT, at regnskabet underskrives. Hvis det er den nye bestyrelse, som skal underskrive regnskaberne for de ophørende foreninger, har bestyrelsen mulighed for at tage et forbehold for oplysningerne i regnskabet (bilag 3). 3.3 Tegningsret i tiden fra den stiftende og afsluttende generalforsamling Det er i forbindelse med vedtagelsen af fusionen vigtigt at beslutte, hvilke personer der kan tegne såvel den nye og gamle forening over for omverdenen i perioden fra henholdsvis den stiftende og afsluttende generalforsamling og indtil datoen for den nye forenings virke. Selv om det vælges at lade den ene forening være den fortsættende, vil der stadig skulle træffes bestemmelse om, hvem der kan tegne foreningen overfor omverdenen. Bestyrelsen for den hidtidige forening vil ikke - uden bemyndigelse - kunne tegne den fortsættende forening over for omverdenen. Som hovedregel er det bestyrelsen eller forretningsudvalget, der tegner foreningen over for omverdenen. Men før bestyrelsen eller forretningsudvalget er trådt sammen, kan de af gode grunde ikke tegne foreningen. Det er derfor nødvendigt at bemyndige en eller flere personer til at tegne den kommende forening over for omverdenen. Efter vor opfattelse bør man bemyndige de samme personer, som efter fusionens gennemførelse også vil kunne tegne foreningen - typisk kommende bestyrelsesmedlemmer. 5

10 Man skal i denne forbindelse være opmærksom på, at hvis foreningen vil tilbagekalde bemyndigelsen, skal 3. mand underrettes om dette, da den pågældende ellers stadig vil kunne indgå aftaler på foreningens vegne. Fra og med det øjeblik, hvor 3. mand underrettes om tilbagekaldelsen, vil han ikke længere være i god tro, og dermed vil handler indgået efter dette tidspunkt ikke være bindende for foreningen. Er der ikke i vedtægterne bemyndiget en eller flere personer til at handle på foreningens vegne, vil tegningsberettigelsen følge de almindelige regler om stillingsfuldmagt. Det vil således typisk være den kommende bestyrelsesformand, der vil kunne indgå aftaler med bindende virkning for den kommende forening (bilag 4). Denne form for fuldmagt indebærer at foreningen hæfter for aftaler, som den bemyndigede person har indgået, så længe aftaleparten er i god tro om den pågældendes mulighed for at handle på foreningens vegne. Den bedste løsning vil være, at det i vedtægterne bestemmes, hvem der kan tegne foreningen og eventuelt inden for hvilke grænser. Dette giver foreningen en vis sikkerhed for, hvem der indgår aftalerne og omfanget af disse. Hvis foreningerne besidder ejendomme, som skal sælges eller påtænker at købe nye ejendomme i perioden fra den stiftende/afsluttende generalforsamling og indtil den nye forenings virke, skal vi anbefale, at det på generalforsamlingerne besluttes at give bestyrelserne bemyndigelse til at foretage de nødvendige handler. Den endelige ordlyd af disse bemyndigelser, vil vi foreslå, at der søges juridisk assistance til. 6

11 4 SKATTERETLIGE FORHOLD 4.1 Skatteretlige aspekter i forbindelse med fusionen En fusion kan ske både skattepligtigt og skattefrit. Ved valget af fusionstype skal der bl.a. henses til eventuelle skattemæssige underskud i de fusionerende foreninger. Er der udsigt til store skattepligtige avancer i de ophørende foreninger ved afståelse af formuegoder m.v. og ingen skattemæssige underskud til nedbringelse af disse avancer, bør en skattefri fusion overvejes. Er der til gengæld store skattemæssige underskud hos de ophørende foreninger, kan det anbefales at overveje en skattepligtig fusion, da skattepligtige avancer vil kunne nedbringes med disse underskud. Den endelige beslutning om, hvorvidt fusionen skal ske skattefrit eller skattepligtigt vil typisk kræve en nærmere undersøgelse af de fusionerende foreningers forhold. I den forbindelse har vi udarbejdet bilag 8-9, som kan anvendes i forbindelse med den endelige beslutning. 4.2 Skattepligtig fusion Retsvirkninger Ved en skattepligtig fusion betragtes overdragelsen af aktiver og passiver fra den ophørende forening som et almindeligt salg. Overdragelserne skal ske til handelsværdierne. Et eventuelt skattemæssigt underskud hos de ophørende foreninger kan udnyttes til nedbringelse af eventuelle avancer. Den fortsættende forenings eventuelle skattemæssige underskud kan fremføres på normal vis. 7

12 En skattepligtig fusion kan ske med en hvilken som helst skæringsdato. En skattepligtig fusion med tilbagevirkende kraft er også mulig. Skæringsdagen skal ved fusion med tilbagevirkende kraft være sammenfaldende med skæringsdatoen for den fortsættende forenings regnskabsår. Det er en betingelse for at tillægge den skattepligtige fusion virkning fra skæringsdagen, at de deltagende foreninger senest 1 måned efter den dag, hvor fusionen er vedtaget i alle de deltagende foreninger, indsender oplysninger til det lokale skattecenter om vedtagelsen af fusionen og fusionsdato. Ophør af CVR-nummer samt adresseændringer sker via webreg.dk. Der skal inden 1 måned efter ophørsdatoen indsendes selvangivelser vedrørende de ophørte foreninger. Det er dog vor erfaring, at SKAT efter ansøgning dispenserer herfor, således at selvangivelsen blot skal indsendes inden 6 måneder fra regnskabsafslutningsdatoen. For de ophørende foreninger skal der udarbejdes avanceopgørelser vedrørende foreningens ejendomme, aktier, obligationer og eventuel prioritetsgæld Ejendomme I forbindelse med en fusion sker der ofte det, at en eller flere ejendomme skal afstås. Hvis salget sker inden fusionsdatoen, beskattes en eventuel avance i den sælgende forening, selvom selve overdragelsen først sker efter fusionsdatoen. Hvis salget først sker efter fusionsdatoen, vil der skulle udarbejdes 2 avanceopgørelser. En i forbindelse med fusionen og en ved selve salget. I den forbindelse vil der på fusionsdatoen skulle ansættes en anslået handelsværdi, som ikke nødvendigvis er identisk med den offentlige vurdering. Fortjeneste medregnes fuldt ud i den skattepligtige indkomst. Tab ved salg af fast ejendom kan fradrages i fortjeneste ved salg af anden fast ejendom i samme indkomstår. Selve avanceopgørelsen bør typisk opgøres af revisor, da der gælder forskellige regler alt afhængig af, hvornår ejendommen er anskaffet. 8

13 4.2.3 Aktier I forbindelse med fusionen sælges eventuelle aktiebesiddelser typisk ikke, men alligevel vil der for de ophørende foreningers vedkommende skulle laves en avanceopgørelse, som tager udgangspunkt i handelsværdien på fusionsdatoen. Fra 1. januar 2010 er beskatningen af aktier ændret væsentligt. Der skal bl.a. vurderes om aktierne er enten datterselskabsaktier (over 10% af aktiekapitalen i datterselskabet) eller porteføjleaktier. Beskatning af fortjeneste eller fradragsret for tab afhænger af hvilken type aktier, der er tale om. Vi skal derfor anbefale at revisor kontaktes for opgørelse af eventuelle fortjenester eller tab Obligationer og prioritetsgæld Gevinst på fordringer (obligationer og evt. investeringsbeviser) skal medregnes til den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori gevinsten realiseres. Et eventuelt tab er fuldt fradragsberettiget. Fra indkomståret 2010 skal lagerprincippet anvendes. Avanceopgørelserne skal foretages med fusionsdatoen som skæringsdato og ske til handelsværdierne. Såfremt der foreligger en offentlig kursfastsættelse, vil denne kunne anvendes. Det skal bemærkes, at der også vedrørende prioritetsgæld (kontantlån) kan blive tale om konstatering af kurstab/-gevinst, som eventuelt skal beskattes eller kan fratrækkes. Også her vil avanceopgørelserne skulle foretages med fusionsdatoen som skæringsdato og ske til handelsværdierne. Såfremt der foreligger en offentlig kursfastsættelse, vil denne kunne anvendes Vi skal anbefale at revisor kontaktes for opgørelse af eventuelle fortjenester og tab. 9

14 4.3 Skattefri fusion Retsvirkninger Den fortsættende forening overtager den ophørende forenings rettigheder og pligter. Overtages aktiver og passiver, behandles disse som om de er anskaffet på tidspunktet, hvor de er erhvervet af de ophørende foreninger og for samme anskaffelsessum som disse. Den oprindelige anskaffelseshensigt overtages ligeledes af den fortsættende forening. Skattemæssige afskrivninger og nedskrivninger, som de ophørende foreninger har foretaget, anses for foretaget af den fortsættende forening. Eventuelle underskud før fusionen i de ophørende foreninger og den fortsættende forening kan ikke senere anvendes til fradrag ved indkomstopgørelserne efter fusionen Vilkår i forbindelse med en skattefri fusion Som hovedregel kan en skattefri fusion foretages uden skattemyndighedernes tilladelse. Vi skal anbefale, at det på alle generalforsamlingerne besluttes, at fusionen sker som en skattefri fusion, hvis det er dette der ønskes, således at der ikke senere kan opstå tvivl om de trufne beslutninger. Reglerne og vilkårene for en skattefri fusion fremgår af Fusionsskatteloven. Opfyldes vilkårene, er der udelukkende tale om en efterfølgende kontrol fra SKATs side. Vilkårene i Fusionsskatteloven er bl.a. at: Fusionsdatoen skal være sammenfaldende med skæringsdatoen for den fortsættende forenings regnskabsår. Typisk vil fusionsdatoen skulle være 1. januar. En skattefri fusion kan ske med tilbagevirkende kraft med op til 12 måneders tilbagevirkende kraft. I forbindelse med fusionen med tilbagevirkende kraft er det en betingelse, at fusionsdatoen er sammenfaldende med skæringsdatoen for den fortsættende forenings regnskabsår (typisk 1. januar). 10

15 Det er således muligt for foreningerne i november måned 2010 på en generalforsamling at vedtage at ville fusionere skattefrit med virkning fra 1. januar 2010 (her er det forudsat, at den fortsættende forening har kalenderåret som regnskabsår). En skattefri fusion kan finde sted på en anden dato end 1. januar, men det kræver, at der stiftes en hel ny forening med f.eks. første regnskabsår Fusionen kan da ske med virkning fra 1.4. Vi vil anbefale, at der forinden indhentes tilladelse fra skatteministeren (Skattecenter). Med henblik på at sikre SKAT tilstrækkelig information skal den fortsættende/nye forening anmelde fusionen. Anmeldelse bør ske ved et enslydende brev til den eller det Skattecenter, hvorunder de pågældende foreninger før og efter fusionen hører under. Af brevene bør følgende fremgå: Hvilke foreninger, der er omfattet af den skattefri fusion Datoen for fusionens påbegyndelse Vedtægter for den nye forening Liste over valgte bestyrelsesmedlemmer Afmeldelse af CVR-nummer sker på webreg.dk. Selv om der ikke er pligt til at indsende nogle regnskabsmæssige oplysninger på forhånd, skal vi anbefale, at der udarbejdes en åbningsbalance for den nye forening, samt at referater fra de ophørende og stiftende generalforsamlinger indsendes til skattecentrene. SKAT anbefaler, at oplysningerne ikke indsendes samtidig med selvangivelsen. Dokumenterne kan indsendes i udkast med den forudsætning, at de endelige dokumenter ikke afviger væsentlig fra udkastet. Den fortsættende forening skal indgive selvangivelser for de ophørende foreninger, ligesom den fortsættende forening hæfter for eventuelle skattekrav og bøder, der efter skattelovgivningen kan rettes mod de ophørende foreninger. Da den fortsættende forening hæfter for eventuelle skattekrav og bøder, bør den fortsættende forening ved indsendelse af den ophørende forenings sidste selvangivelse anmode SKAT om en skattekvittance. En skattekvittance indebærer, at SKAT afskærer sig fra muligheden for at forhøje den ophørende forenings skattepligtige indkomst for tidligere år. 11

16 5 ANDRE FORHOLD 5.1 Afgifter Ifølge Tinglysningsafgiftslovens 7 er dokumenter om overdragelse af formuegoder - herunder fast ejendom - tinglysningsafgiftsfri, når de affattes i forbindelse med en fusion. En fusion mellem foreninger er ikke direkte nævnt i ovennævnte lovparagraf, men vi har ved henvendelse til tinglysningsmyndighederne fået bekræftet, at der ikke skal betales stempelafgift ved overdragelsen af fast ejendom. Overdragelse af fast ejendom skal tinglyses med den nye forenings navn, og der skal i den forbindelse betales tinglysningsafgift for hver ejendom (p.t. kr ) (bilag 5). Denne tinglysning bør ske inden afmelding af CVR-numre. 5.2 Lønoplysning De ophørende foreninger skal ved sidste lønudbetaling indberette i e-indkomst efter de gældende tidsfrister. Derudover skal de ophørende foreninger afmeldes for A-skat m.v. på webreg.dk. 5.3 Prioritetsgæld Hvis der i afdelingernes ejendomme er optaget lån, skal man være opmærksom på, om en fusion vil medføre betaling af ejerskiftegebyrer/-afdrag. I alle tilfælde vil man skulle meddele kreditor, hvis ejendommen overdrages til en anden forening (bilag 6). 12

17 6 PROCESSENS TIDSMÆSSIGE FORLØB Nedenstående tidslinje er opstillet med henblik på at kunne følge, hvor langt foreningerne er i processen. Tankerne omkring fusionen opstår Vedtægterne gennemlæses for at kontrollere mulighederne for fusion Beregning af de skattemæssige konsekvenser ved skattepligtig eller skattefri fusion Eventuel indhentelse af tilladelse fra SKAT vedrørende skattefri fusion på en anden dato end 1. januar. Foreningens bestyrelse træffer beslutning om at ville spørge medlemmerne om deres holdning til fusionstankerne Materiale udsendes til medlemmerne Generalforsamling afholdes Planerne vedtages eller forkastes Generalforsamlingsreferat udarbejdes med det vedtagne resultat Vedtægtsændringer skal gennemføres for den fortsættende eller den nye forening Fastlæggelse af tegningsretter Tinglysning af ændret adkomst på ejendom Meddelelse til kreditor om debitorovergang Afmeldelse af A-skat m.v. på webreg.dk for den ophørende forening inden 8 dage efter fusionen er sket Indberetning til e-indkomst Indsendelse af vedtægtsændringer. Ved stiftelse af ny forening inden 3 måneder efter stiftelsen. Ved vedtægtsændringer i eksisterende foreninger skal indsendelse ske samtidig med indsendelse af selvangivelse Underskrivelse af regnskaber for den ophørende afdeling Indsendelse af selvangivelse for ophørende foreninger I bilag 7 har vi oplistet en række tidsfrister, som er vigtige i forbindelse med en fusion, ligesom vi i bilag 8 og 9 har oplistet de forhold, der bør indgå ved valg af skattefri/-pligtig fusion. 13

18 Bilag 1 Referat fra generalforsamlingen i forening X og forening Y De deltagende foreninger skal på en generalforsamling vedtage at ville fusionere med en anden forening enten med den ene af foreningerne som den fortsættende eller ved stiftelse af en ny forening. Skal fusionen ske skattefrit, skal dette vedtages på samtlige generalforsamlinger og fremgå af alle referaterne. Afholdelsesdato blev der holdt generalforsamling i forening X/Y. Ud over de øvrige drøftelser på generalforsamlingen blev fusionen besluttet. Det blev med flertal i henhold til vedtægternes xx besluttet at gennemføre fusion med forening X/Y. Det blev besluttet, at forening X skal være den fortsættende/ at der i forbindelse med fusionen stiftes en ny forening. Fusionen skal efter flertallets beslutning ske som en skattefri fusion med virkning fra 1. januar 200X Generalforsamlingen hævet. Sted og dato Som dirigent Generalforsamlingsreferaterne skal være enslydende for alle de deltagende foreninger. 14

19 Bilag 2 Referat fra stiftende generalforsamling Nedenstående dokument er beregnet som generalforsamlingsreferat fra både stiftelsen af en ny forening og vedtagelsen af den fortsættende forening - efter fusionen med den ophørende forening. Afholdelsesdato blev der holdt stiftende generalforsamling for forening X. Vedtægterne for forening X blev fremlagt og vedtaget med flertal. Forening X er således blevet stiftet. (Der kan her være tale om at den ene forening fortsætter efter fusionen - i så fald skal dette fremgå). Til forening X s bestyrelse valgtes: Navne og adresser på de valgte personer. Som formand for forening X valgtes: Navn og adresse på den valgte person. Til forening X s revisor valgtes: Navn og adresse på den valgte person/virksomhed Generalforsamlingen hævet. Sted og dato. Som dirigent: Stiftes der en helt ny forening ved fusionen, skal vedtægterne indsendes til SKAT inden 3 måneder efter oprettelsen. Er der tale om vedtægtsændringer for den fortsættende forening skal disse indsendes sammen med selvangivelsen, når denne skal indsendes. 15

20 Bilag 3 Underskrivelse af regnskaber I forbindelse med vedtagelsen af fusionen er det vigtigt at beslutte, hvem der skal godkende/ underskrive de regnskaber, der aflægges efter fusionsdatoen, men vedrører en periode forud for fusionen. Generalforsamlingen bemyndiger den siddende bestyrelse til at underskrive regnskabet for perioden xx.xx.xx - xx.xx.xx, når det er færdigudarbejdet. Subsidiært bemyndiges bestyrelsen i forening Y (den nye) til at underskrive regnskabet for den nævnte periode. Hvis det er den nye bestyrelse, som skal underskrive regnskaberne for de ophørende foreninger, har bestyrelsen mulighed for at tage et forbehold for oplysningerne i regnskabet. Forbeholdet kunne lyde: Efterstående regnskab for perioden xx.xx.xx - xx.xx.xx, der udviser et resultat på kr.... og en egenkapital på i alt kr...., er godkendt af bestyrelsen. Da bestyrelsen først er tiltrådt efter regnskabsperiodens udløb i forbindelse med fusionen med forening Y den xx.xx.xx, må den tage forbehold for de i regnskabet afholdte udgifter m.v. Dato Underskrift 16

21 Bilag 4 Tegningsret i tiden fra den stiftende og afsluttende generalforsamling I forbindelse med at det på foreningernes generalforsamlinger vedtages at fusionere med en anden forening, bør generalforsamlingerne tage stilling til hvilke personer, der kan tegne foreningen i den mellemliggende periode. Foreningen forpligtes udadtil af navne og adresser (på de personer, som efter generalforsamlingsbeslutningen bemyndiges hertil). Denne passus kan medtages i generalforsamlingsreferaterne for alle de fusionerende foreninger. Såfremt foreningerne besidder ejendomme, der i forbindelse med fusionen skal sælges eller skal der i forbindelse med fusionen købes en ejendom, er det vigtigt at tage stilling til, hvilke personer, der kan/skal bemyndiges til at sælge eller købe ejendommene. Dette har betydning for hvem, der har bemyndigelse til at underskrive slutseddel/skøde. Ved salg, pantsætning eller køb af fast ejendom tegnes foreningen dog af navn og adresser (på de personer, som skal bemyndiges hertil). 17

22 Bilag 5 Allonge til skøde - overdragelse af ejendom i forbindelse med fusion Overdragelse af en ejendom fra forening Y til forening X i forbindelse med en fusion, medfører alene betaling af den faste tinglysningsafgift på kr Ændring af adkomst Som følge af fusion mellem forening X og forening Y overdrages ejendommens matr.nr. og adresse vederlagsfrit til forening X (eventuelt den helt nye forening) Som følge heraf skal vi anmode om, at forening X noteres som adkomsthaver på ovenstående ejendom. Sted, den... Underskrift Ejendomsværdipåtegning af kommunale vurderingssekretariat - sker på ejendomsbeskatningen i den kommune, hvor ejendommen er beliggende. Indberetningsskema - det grønne skema skal ikke længere udfyldes. Oplysning erne gives nu i forbindelse med den digitale tinglysning. Husk at tinglysningen nu foregår digitalt, hvortil der bl.a. kræves en digital medarbejdersignatur. 18

23 Bilag 6 Meddelelse til kreditor I forbindelse med fusionen vil den fortsættende forening typisk overtage lån fra den ophørende forening. Den fortsættende forening vil skulle give kreditor meddelelse om debitorskiftet. Realkredit Danmark Som følge af fusionen mellem forening X og forening Y skal undertegnede hermed meddele, at lån m.v. er overtaget af forening X. Dato Underskrift Der kan blive tale om betaling af ejerskiftegebyr/-afdrag. 19

24 Bilag 7 Tidsfrister Her er en liste over de frister, der forekommer i forbindelse med en fusion. Afmelding af A-skat m.v. 8 dage efter ophørt med at have ansatte Indsendelse af selvangivelse - skattefri fusion 6 måneder efter ophør/indkomstårets udløb Indsendelse af selvangivelse - skattepligtig fusion 1 måned efter ophør/indkomstårets udløb Indsendelse af vedtægtsændringer - skattefri fusion 3 måneder ved oprettelsen af ny forening - ellers sammen med selvangivelsen Indsendelse af vedtægtsændringer - skattepligtig fusion 3 måneder ved oprettelsen af ny forening - ellers sammen med selvangivelsen Underskrivelse af regnskaber for ophørende forening 6 måneder efter regnskabsårets afslutning Tinglysning af ejerskifte I forbindelse med overdragelsen 20

25 Bilag 8 Checkliste Denne checkliste har til formål at fremskaffe oplysninger til brug for vurderingen af, om fusionen skal være skattepligtig eller skattefri. Der skal udarbejdes en checkliste pr. fusionerende afdeling. JA NEJ VED IKKE Har afdelingen ejendomme, der skal sælges i forbindelse med fusionen? Vil salg/overdragelse af afdelingens ejendomme udløse skat? Har afdelingen skattemæssige underskud fra tidligere år? Er kursværdien af aktier d.d. større eller mindre end anskaffelsessummen? Er kursværdien af obligationer d.d. større eller mindre end anskaffelsessummen? Vil afdelingen foretage uddelinger i forbindelse med fusionen? Har afdelingen prioritetsgæld? Kan afdelingen udnytte det skattemæssige bundfradrag på kr ? 21

26 Bilag 9 Checkliste - overslag ejendomsavance Til brug for beregningen af ejendomsavance skal følgende oplysninger/dokumenter fremfindes: CHECK Skøde inkl. dato for ejendommens erhvervelse Købspris og omkostninger ved anskaffelsen Ejendomsvurderinger pr. 1/ og 1/ Seneste ejendomsvurdering Dokumentation/oplistning af foretagne forbedringer - udført siden anskaffelsen Dokumentation/oplistning af afholdte vedligeholdelsesudgifter - udført i 1993 og senere Oplysning om hvorvidt der er foretaget skattemæssige afskrivninger på ejendomme - hvis ja, indhentes særskilte specialoplysninger Oplysning om salgspris - evt. anslået handelsværdi samt omkostninger ved afståelsen/overdragelsen Oplysning om afdelingen tidligere har solgt fast ejendom med tab Oplysning om hvorvidt ejendommen siden 1993 har været udlejet. Hvis dette er tilfældet, bør de skattemæssige opgørelser vedrørende ejendomsudlejningen foreligge Fusionsdato Kopi af seneste årsopgørelse vedrørende lån i ejendommen og seneste terminskvittering vedrørende evt. prioritetsgæld 22

27 EGNE NOTATER 23

28 København Skagensgade Tåstrup T: mail: Odense Magnoliavej 12 B 5250 Odense SV T: mail: Århus Stenvej Højbjerg T: mail:

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

F U S I O N S P L A N

F U S I O N S P L A N F U S I O N S P L A N For Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Sektorallokering Danmark (under navneændring til Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Danske Aktier) CVR-nr. 18226243

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE VEDTÆGTER 1993 Vedtægter 1993 Foreningens navn er "Søndermarkens Grundejerforening og Antennelaug" 1 2 Foreningens hjemsted er Odense kommune under Odense By- og Herredsret,

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er FIH Realkredit A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Selskabets formål er at drive alle former for realkreditvirksomhed,

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Dette forslag til nye vedtægter for Råbylille Vandværk er udformet på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af Foreningen for Vandforsyning i Danmark. Der

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Standardvedtægter andelsselskab

Standardvedtægter andelsselskab Standardvedtægter andelsselskab Vedtægter for 1 Selskabet, der er stiftet den, er et andelsselskab, hvis navn er Selskabet har hjemsted i Kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse med den

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst" CVR Nr

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst CVR Nr V E D T Æ G T E R 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen " CVR Nr. 35548211 Foreningens hjemsted er Århus Kommune og dens værneting er byretten i Århus 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kyndeløse Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. 2 Formål

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Fusionsplan 27. marts 2014

Fusionsplan 27. marts 2014 Fusionsplan 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelserne i Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Tranegaarden

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Tranegaarden Vedtægter for Grundejerforeningen Tranegaarden Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegaarden 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK Selskabet, der er stiftet i 1907, er et andelsselskab, hvis navn er Gyrstinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Ringsted Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE (Stiftet d. 19. januar 2000) Vedtægterne er ændret: 28. februar 2001, 2. oktober 2002, 17. februar 2004 og 20. marts 2012. KAP. 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED.

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER www.plutonvej.dk Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "NIELSMINDE SYD". Foreningens hjemsted er Aalborg kommune under Retten i Aalborg, der er foreningens

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Jægerspris Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

Fusionsplan 27. marts 2014

Fusionsplan 27. marts 2014 Fusionsplan 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelserne i

Læs mere

Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Roskilde Grøn Energi A/S ("Selskabet").

Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Roskilde Grøn Energi A/S (Selskabet). Følgende Stiftelsesdokument er udfærdiget af: Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 4000 Roskilde ("Stifter") 1. Stiftelse af aktieselskab Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRØBY EGEDE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR STRØBY EGEDE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR Andelsselskabet STRØBY EGEDE VANDVÆRK 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 24. marts 1949 er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Andelsselskabet Strøby

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Andelsselskabet RØRBÆK VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR Andelsselskabet RØRBÆK VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR Andelsselskabet RØRBÆK VANDVÆRK 1 Selskabet, der er stiftet i 1933, er et andelsselskab, hvis navn er Rørbæk Vandværk. Selskabet har hjemsted i Guldborgsund Kommune. 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer VEDTÆGTER for Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinderød Skov Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Stikordsregister V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er Grundejerforeningen LØKKEN anno 1977, omfattende grunde og institutioner på:

Stikordsregister V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er Grundejerforeningen LØKKEN anno 1977, omfattende grunde og institutioner på: Stikordsregister Adresse, foreningens... 02 Adresseændring... 08 Afholdelse af bestyrelsesmøder... 14 Afstemning... 11 Beslutningsdygtig... 14 Bestyrelsens sammensætning... 13 Daglig ledelse af foreningen...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. juni 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Brobyværk Andelsvandværk. Selskabet har hjemsted i Broby Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vrads Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Vedtægter. Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter. Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Vedtægter Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Generelle bestemmelser 1. Navnet er Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Grundejerforeningen og vandværket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Vedtægter for Galten Vandværk

Vedtægter for Galten Vandværk 1 Navn og hjemsted Vedtægter for Galten Vandværk Selskabet, der er stiftet den 6. maj 1929, er et andelsselskab ved navn Galten Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg kommune. 2 Formål Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Trustrup-Lyngby Vandværk a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Trustrup-Lyngby Vandværk a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Trustrup-Lyngby Vandværk a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Trustrup-Lyngby Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Norddjurs Kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup Vedtægter for Grundejerforeningen Blåmejsen 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen hedder Grundejerforeningen Blåmejsen. 1.2 Foreningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Århus. FORENINGENS

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Standardvedtægter for a.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar)

Standardvedtægter for a.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar) Standardvedtægter for a.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar) Vedtægter for 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: Selskabet har hjemsted i Ringkøbing- Skjern_ Kommune.

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Grundejerforeningen Ådalen Øst

Grundejerforeningen Ådalen Øst Vedtægter Grundejerforeningen Ådalen Øst 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ådalen Øst beliggende Ådalen i 6600 Vejen. Gældende for Ådalen 30 til og med Ådalen 62.

Læs mere

Vedtægter for Lohals Vandværk

Vedtægter for Lohals Vandværk Vedtægter for Lohals Vandværk Navn 1 Selskabet, der er stiftet den 21. december 1932, er et andelsselskab, hvis navn er Lohals Vandværk. Selskabet har hjemsted i Lohals i Langeland Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING V E D T Æ G T E R for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING INDHOLDSFORTEGNELSE: Grundejerforeningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens hjemsted Grundejerforeningens område

Læs mere