Faglige sammenslutninger 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglige sammenslutninger 2010"

Transkript

1 Faglige sammenslutninger 2010

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING HVAD ER EN FUSION? JURIDISKE FORHOLD Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion Underskrivelse af regnskaber Tegningsret i tiden fra den stiftende generalforsamling SKATTERETLIGE FORHOLD Skatteretlige aspekter i forbindelse med fusionen Skattepligtig fusion Retsvirkninger Ejendomme Aktier Obligationer og prioritetsgæld Skattefri fusion Retsvirkninger Vilkår i forbindelse med en skattefri fusion ANDRE FORHOLD Afgifter Lønoplysning Prioritetsgæld PROCESSENS TIDSMÆSSIGE FORLØB...13 BILAG (1-9)

4

5 1 INDLEDNING På baggrund af fremtidens mulige sammenlægninger af faglige sammenslutninger, skal vi neden for redegøre for primært de aspekter, man bør gøre sig klart i forbindelse med sammenlægningen. Pjecen er tænkt som en generel gennemgang af køreplanen for en sammenlægning. Pjecen berører ikke alle tænkelige problemstillinger i forbindelse med en sammenlægning, da dette vil føre for vidt. Her tænkes bl.a. på reglerne for overdragelse af medarbejdere. Pjecen omhandler sammenlægninger af faglige sammenslutninger, men kan ligeledes benyttes i forbindelse med sammenlægning af andre foreninger. En fagforening kan ophøre med at eksistere som selvstændig fagforening på flere måder: Den ene er at fagforeningen bliver optaget i en anden - som regel større - fagforening og f.eks. bliver en særlig brancheafdeling under denne. En anden mulighed er fusionen eller sammenlægningen, hvor to eller flere fagforeninger nedlægges og i stedet stiftes en ny. For det tredje kan en forening ophøre ved opsplitning i flere selvstændige fagforeninger. I pjecen er ordet sammenlægning erstattet med fusion. I pjecen er medtaget bilag (1-9), der kan anvendes i forbindelse med gennemførelsen af en fusion. Pjecen er senest redigeret i september

6 2 HVAD ER EN FUSION? En fusion er, når: 1 En eller flere foreninger overdrager aktiver og passiver som helhed til en anden eksisterende forening. 2 To eller flere foreninger sammensluttes til en ny forening, der eventuelt dannes i forbindelse med fusionen. Man skal på de enkelte generalforsamlinger vedtage, om afdelingen ophører ved fusionen, eller om afdelingen skal være den fortsættende forening. Dette har betydning for bibeholdelsen af CVR-nummer. Hvis ingen af afdelingerne skal være den fortsættende, skal der stiftes en ny forening, som skal have tildelt et nyt CVR-nummer. At optage en eksisterende forening i forbindelse med en fusion vil typisk kræve en vedtægtsændring (udvidelse eller ændring af formålsbestemmelsen). En fusion med en anden forening vil typisk være det samme som at beslutte at foreningen skal ophøre. Indeholder vedtægterne ingen bestemmelser om fusion (ophør), skal beslutningen træffes med det flertal, som kræves til vedtægtsændringer. I forbindelse med vedtagelsen af fusionen skal man være opmærksom på, at vedtægterne kan indeholde bestemmelser om, at formuen i tilfælde af opløsning af foreningen skal anvendes til almennyttige formål. En overdragelse af formuen til en anden forening, vil formentlig ikke kunne karakteriseres som almennyttigt. Vedtægterne kan også indeholde bestemmelser om, at formuen ved opløsning skal tilfalde en bestemt organisation. Det vil derfor være påkrævet først at ændre vedtægterne, så formuen kan anvendes til andre formål. Dernæst kan fusionen så vedtages. Det er vigtigt, at man inden man beslutter fusionen - får dannet sig et overblik over vedtægternes udformning og dermed får afklaret, hvorvidt der skal vedtages ændringer til vedtægterne, inden fusionen kan vedtages. 2

7 3 JURIDISKE FORHOLD 3.1 Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion Foreningslovgivningen tager ikke stilling til, hvilke dokumenter bestyrelserne for fagforeningerne skal udforme, inden beslutningen om fusionen træffes. For fonde skal Civilstyrelsen godkende fusionen mellem fonde, men foreninger er uden offentligt tilsyn i denne forbindelse. Der er ingen offentlige myndigheder, der kontrollerer, at fusionen juridisk set er forløbet korrekt. Vedtægtsændringerne skal blot indsendes sammen med selvangivelsen, når denne skal indsendes. I og med at fusion af foreninger ikke er undergivet noget egentligt offentligt tilsyn, er det op til bestyrelsen under hensyntagen til vedtægterne og generalforsamlingsbeslutningen at afgøre, hvor megen information - og hvorledes - medlemmerne skal have om den forestående fusion. Skeler man til selskabslovgivningen, skal bestyrelsen for et selskab forud for generalforsamlingen udfærdige en fusionsplan, der bl.a. skal indeholde: - vederlaget for kapitalandelene i det ophørende selskab - tidspunktet for hvornår det ophørende selskabs rettigheder og forpligtelser regnskabsmæssigt anses for overgået til det nye selskab. Det eneste brugbare, der kan hentes fra selskabslovgivningen, er tidspunktet for den regnskabsmæssige overgang af rettigheder og forpligtelser til den nye forening. Er der tillagt medlemmerne nogle rettigheder i de gamle foreninger, bør fusionsplanen - efter vor opfattelse - indeholde en redegørelse for, hvorvidt disse rettigheder kan overføres til den nye forening. Antallet af de påkrævede dokumenter afhænger af, i hvilket forum beslutningen om fusionen skal træffes. Skal beslutningen ud til urafstemning, er det formentlig påkrævet med et let forståeligt materiale, så det enkelte medlem har mulighed for at træffe et valg. 3

8 Det skal bemærkes, at hvis den ene forening vælges som den fortsættende, vil det formentlig blive nødvendigt at ændre vedtægterne i forbindelse med fusionen i den fortsættende forening. Det skal fremgå af generalforsamlingsreferaterne, at foreningerne ønsker at fusionere, samt at det fornødne flertal har stemt for beslutningen. Referaterne skal bl.a. bruges som dokumentation for, at medlemmerne ønsker fusionen, og at det ikke alene er bestyrelserne, der har truffet beslutningen (bilag 1 og 2). For god ordens skyld bør det også fremgå af indkaldelsen/ dagsordenen til generalforsamlingen. Det skal ligeledes fremgå af generalforsamlingsreferaterne, om fusionen skal ske skattefrit eller ej. Desuden skal der fremgå en fusionsdato, det vil sige den dag, hvor foreningerne forventer, at sammenlægningen bør ske og skal have retsvirkning fra. Det kan anbefales, at foreningerne i fællesskab udarbejder et sammenlægningsdokument, således at alle foreninger arbejder mod samme mål. Et sammenlægningsdokument bør indeholde følgende punkter: Vedtægtsændringer Dato for sammenlægning Skattefri eller skattepligtig fusion Nyt CVR-nummer eller genbrug af et af de eksisterende CVR-numre Dato for ophørende generalforsamlinger Dato for stiftende generalforsamling (kun hvor der stiftes en ny forening) Hvem skal underskrive de gamle regnskaber Hvem kan indgå forpligtelser fra den stiftende generalforsamling og til sammenlægningsdatoen Ved fusion på afdelingsplan evt. indhentelse af godkendelse fra forbund 4

9 3.2 Underskrivelse af regnskaber I forbindelse med vedtagelsen af fusionen er det vigtigt at beslutte, hvem der skal godkende/ underskrive de regnskaber, der aflægges efter fusionsdatoen, men vedrører en periode forud for fusionen. Ifølge Fondslovens 50, stk. 2 skal ledelsen underskrive årsregnskabet senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Er et regnskab ikke underskrevet eller kun underskrevet af en del af ledelsen, anses det ikke for korrekt aflagt. Efter vor opfattelse er det således nødvendigt, at der på den afsluttende generalforsamling træffes beslutning om, hvem der skal underskrive regnskabet. Som tidligere nævnt er det et krav fra SKAT, at regnskabet underskrives. Hvis det er den nye bestyrelse, som skal underskrive regnskaberne for de ophørende foreninger, har bestyrelsen mulighed for at tage et forbehold for oplysningerne i regnskabet (bilag 3). 3.3 Tegningsret i tiden fra den stiftende og afsluttende generalforsamling Det er i forbindelse med vedtagelsen af fusionen vigtigt at beslutte, hvilke personer der kan tegne såvel den nye og gamle forening over for omverdenen i perioden fra henholdsvis den stiftende og afsluttende generalforsamling og indtil datoen for den nye forenings virke. Selv om det vælges at lade den ene forening være den fortsættende, vil der stadig skulle træffes bestemmelse om, hvem der kan tegne foreningen overfor omverdenen. Bestyrelsen for den hidtidige forening vil ikke - uden bemyndigelse - kunne tegne den fortsættende forening over for omverdenen. Som hovedregel er det bestyrelsen eller forretningsudvalget, der tegner foreningen over for omverdenen. Men før bestyrelsen eller forretningsudvalget er trådt sammen, kan de af gode grunde ikke tegne foreningen. Det er derfor nødvendigt at bemyndige en eller flere personer til at tegne den kommende forening over for omverdenen. Efter vor opfattelse bør man bemyndige de samme personer, som efter fusionens gennemførelse også vil kunne tegne foreningen - typisk kommende bestyrelsesmedlemmer. 5

10 Man skal i denne forbindelse være opmærksom på, at hvis foreningen vil tilbagekalde bemyndigelsen, skal 3. mand underrettes om dette, da den pågældende ellers stadig vil kunne indgå aftaler på foreningens vegne. Fra og med det øjeblik, hvor 3. mand underrettes om tilbagekaldelsen, vil han ikke længere være i god tro, og dermed vil handler indgået efter dette tidspunkt ikke være bindende for foreningen. Er der ikke i vedtægterne bemyndiget en eller flere personer til at handle på foreningens vegne, vil tegningsberettigelsen følge de almindelige regler om stillingsfuldmagt. Det vil således typisk være den kommende bestyrelsesformand, der vil kunne indgå aftaler med bindende virkning for den kommende forening (bilag 4). Denne form for fuldmagt indebærer at foreningen hæfter for aftaler, som den bemyndigede person har indgået, så længe aftaleparten er i god tro om den pågældendes mulighed for at handle på foreningens vegne. Den bedste løsning vil være, at det i vedtægterne bestemmes, hvem der kan tegne foreningen og eventuelt inden for hvilke grænser. Dette giver foreningen en vis sikkerhed for, hvem der indgår aftalerne og omfanget af disse. Hvis foreningerne besidder ejendomme, som skal sælges eller påtænker at købe nye ejendomme i perioden fra den stiftende/afsluttende generalforsamling og indtil den nye forenings virke, skal vi anbefale, at det på generalforsamlingerne besluttes at give bestyrelserne bemyndigelse til at foretage de nødvendige handler. Den endelige ordlyd af disse bemyndigelser, vil vi foreslå, at der søges juridisk assistance til. 6

11 4 SKATTERETLIGE FORHOLD 4.1 Skatteretlige aspekter i forbindelse med fusionen En fusion kan ske både skattepligtigt og skattefrit. Ved valget af fusionstype skal der bl.a. henses til eventuelle skattemæssige underskud i de fusionerende foreninger. Er der udsigt til store skattepligtige avancer i de ophørende foreninger ved afståelse af formuegoder m.v. og ingen skattemæssige underskud til nedbringelse af disse avancer, bør en skattefri fusion overvejes. Er der til gengæld store skattemæssige underskud hos de ophørende foreninger, kan det anbefales at overveje en skattepligtig fusion, da skattepligtige avancer vil kunne nedbringes med disse underskud. Den endelige beslutning om, hvorvidt fusionen skal ske skattefrit eller skattepligtigt vil typisk kræve en nærmere undersøgelse af de fusionerende foreningers forhold. I den forbindelse har vi udarbejdet bilag 8-9, som kan anvendes i forbindelse med den endelige beslutning. 4.2 Skattepligtig fusion Retsvirkninger Ved en skattepligtig fusion betragtes overdragelsen af aktiver og passiver fra den ophørende forening som et almindeligt salg. Overdragelserne skal ske til handelsværdierne. Et eventuelt skattemæssigt underskud hos de ophørende foreninger kan udnyttes til nedbringelse af eventuelle avancer. Den fortsættende forenings eventuelle skattemæssige underskud kan fremføres på normal vis. 7

12 En skattepligtig fusion kan ske med en hvilken som helst skæringsdato. En skattepligtig fusion med tilbagevirkende kraft er også mulig. Skæringsdagen skal ved fusion med tilbagevirkende kraft være sammenfaldende med skæringsdatoen for den fortsættende forenings regnskabsår. Det er en betingelse for at tillægge den skattepligtige fusion virkning fra skæringsdagen, at de deltagende foreninger senest 1 måned efter den dag, hvor fusionen er vedtaget i alle de deltagende foreninger, indsender oplysninger til det lokale skattecenter om vedtagelsen af fusionen og fusionsdato. Ophør af CVR-nummer samt adresseændringer sker via webreg.dk. Der skal inden 1 måned efter ophørsdatoen indsendes selvangivelser vedrørende de ophørte foreninger. Det er dog vor erfaring, at SKAT efter ansøgning dispenserer herfor, således at selvangivelsen blot skal indsendes inden 6 måneder fra regnskabsafslutningsdatoen. For de ophørende foreninger skal der udarbejdes avanceopgørelser vedrørende foreningens ejendomme, aktier, obligationer og eventuel prioritetsgæld Ejendomme I forbindelse med en fusion sker der ofte det, at en eller flere ejendomme skal afstås. Hvis salget sker inden fusionsdatoen, beskattes en eventuel avance i den sælgende forening, selvom selve overdragelsen først sker efter fusionsdatoen. Hvis salget først sker efter fusionsdatoen, vil der skulle udarbejdes 2 avanceopgørelser. En i forbindelse med fusionen og en ved selve salget. I den forbindelse vil der på fusionsdatoen skulle ansættes en anslået handelsværdi, som ikke nødvendigvis er identisk med den offentlige vurdering. Fortjeneste medregnes fuldt ud i den skattepligtige indkomst. Tab ved salg af fast ejendom kan fradrages i fortjeneste ved salg af anden fast ejendom i samme indkomstår. Selve avanceopgørelsen bør typisk opgøres af revisor, da der gælder forskellige regler alt afhængig af, hvornår ejendommen er anskaffet. 8

13 4.2.3 Aktier I forbindelse med fusionen sælges eventuelle aktiebesiddelser typisk ikke, men alligevel vil der for de ophørende foreningers vedkommende skulle laves en avanceopgørelse, som tager udgangspunkt i handelsværdien på fusionsdatoen. Fra 1. januar 2010 er beskatningen af aktier ændret væsentligt. Der skal bl.a. vurderes om aktierne er enten datterselskabsaktier (over 10% af aktiekapitalen i datterselskabet) eller porteføjleaktier. Beskatning af fortjeneste eller fradragsret for tab afhænger af hvilken type aktier, der er tale om. Vi skal derfor anbefale at revisor kontaktes for opgørelse af eventuelle fortjenester eller tab Obligationer og prioritetsgæld Gevinst på fordringer (obligationer og evt. investeringsbeviser) skal medregnes til den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori gevinsten realiseres. Et eventuelt tab er fuldt fradragsberettiget. Fra indkomståret 2010 skal lagerprincippet anvendes. Avanceopgørelserne skal foretages med fusionsdatoen som skæringsdato og ske til handelsværdierne. Såfremt der foreligger en offentlig kursfastsættelse, vil denne kunne anvendes. Det skal bemærkes, at der også vedrørende prioritetsgæld (kontantlån) kan blive tale om konstatering af kurstab/-gevinst, som eventuelt skal beskattes eller kan fratrækkes. Også her vil avanceopgørelserne skulle foretages med fusionsdatoen som skæringsdato og ske til handelsværdierne. Såfremt der foreligger en offentlig kursfastsættelse, vil denne kunne anvendes Vi skal anbefale at revisor kontaktes for opgørelse af eventuelle fortjenester og tab. 9

14 4.3 Skattefri fusion Retsvirkninger Den fortsættende forening overtager den ophørende forenings rettigheder og pligter. Overtages aktiver og passiver, behandles disse som om de er anskaffet på tidspunktet, hvor de er erhvervet af de ophørende foreninger og for samme anskaffelsessum som disse. Den oprindelige anskaffelseshensigt overtages ligeledes af den fortsættende forening. Skattemæssige afskrivninger og nedskrivninger, som de ophørende foreninger har foretaget, anses for foretaget af den fortsættende forening. Eventuelle underskud før fusionen i de ophørende foreninger og den fortsættende forening kan ikke senere anvendes til fradrag ved indkomstopgørelserne efter fusionen Vilkår i forbindelse med en skattefri fusion Som hovedregel kan en skattefri fusion foretages uden skattemyndighedernes tilladelse. Vi skal anbefale, at det på alle generalforsamlingerne besluttes, at fusionen sker som en skattefri fusion, hvis det er dette der ønskes, således at der ikke senere kan opstå tvivl om de trufne beslutninger. Reglerne og vilkårene for en skattefri fusion fremgår af Fusionsskatteloven. Opfyldes vilkårene, er der udelukkende tale om en efterfølgende kontrol fra SKATs side. Vilkårene i Fusionsskatteloven er bl.a. at: Fusionsdatoen skal være sammenfaldende med skæringsdatoen for den fortsættende forenings regnskabsår. Typisk vil fusionsdatoen skulle være 1. januar. En skattefri fusion kan ske med tilbagevirkende kraft med op til 12 måneders tilbagevirkende kraft. I forbindelse med fusionen med tilbagevirkende kraft er det en betingelse, at fusionsdatoen er sammenfaldende med skæringsdatoen for den fortsættende forenings regnskabsår (typisk 1. januar). 10

15 Det er således muligt for foreningerne i november måned 2010 på en generalforsamling at vedtage at ville fusionere skattefrit med virkning fra 1. januar 2010 (her er det forudsat, at den fortsættende forening har kalenderåret som regnskabsår). En skattefri fusion kan finde sted på en anden dato end 1. januar, men det kræver, at der stiftes en hel ny forening med f.eks. første regnskabsår Fusionen kan da ske med virkning fra 1.4. Vi vil anbefale, at der forinden indhentes tilladelse fra skatteministeren (Skattecenter). Med henblik på at sikre SKAT tilstrækkelig information skal den fortsættende/nye forening anmelde fusionen. Anmeldelse bør ske ved et enslydende brev til den eller det Skattecenter, hvorunder de pågældende foreninger før og efter fusionen hører under. Af brevene bør følgende fremgå: Hvilke foreninger, der er omfattet af den skattefri fusion Datoen for fusionens påbegyndelse Vedtægter for den nye forening Liste over valgte bestyrelsesmedlemmer Afmeldelse af CVR-nummer sker på webreg.dk. Selv om der ikke er pligt til at indsende nogle regnskabsmæssige oplysninger på forhånd, skal vi anbefale, at der udarbejdes en åbningsbalance for den nye forening, samt at referater fra de ophørende og stiftende generalforsamlinger indsendes til skattecentrene. SKAT anbefaler, at oplysningerne ikke indsendes samtidig med selvangivelsen. Dokumenterne kan indsendes i udkast med den forudsætning, at de endelige dokumenter ikke afviger væsentlig fra udkastet. Den fortsættende forening skal indgive selvangivelser for de ophørende foreninger, ligesom den fortsættende forening hæfter for eventuelle skattekrav og bøder, der efter skattelovgivningen kan rettes mod de ophørende foreninger. Da den fortsættende forening hæfter for eventuelle skattekrav og bøder, bør den fortsættende forening ved indsendelse af den ophørende forenings sidste selvangivelse anmode SKAT om en skattekvittance. En skattekvittance indebærer, at SKAT afskærer sig fra muligheden for at forhøje den ophørende forenings skattepligtige indkomst for tidligere år. 11

16 5 ANDRE FORHOLD 5.1 Afgifter Ifølge Tinglysningsafgiftslovens 7 er dokumenter om overdragelse af formuegoder - herunder fast ejendom - tinglysningsafgiftsfri, når de affattes i forbindelse med en fusion. En fusion mellem foreninger er ikke direkte nævnt i ovennævnte lovparagraf, men vi har ved henvendelse til tinglysningsmyndighederne fået bekræftet, at der ikke skal betales stempelafgift ved overdragelsen af fast ejendom. Overdragelse af fast ejendom skal tinglyses med den nye forenings navn, og der skal i den forbindelse betales tinglysningsafgift for hver ejendom (p.t. kr ) (bilag 5). Denne tinglysning bør ske inden afmelding af CVR-numre. 5.2 Lønoplysning De ophørende foreninger skal ved sidste lønudbetaling indberette i e-indkomst efter de gældende tidsfrister. Derudover skal de ophørende foreninger afmeldes for A-skat m.v. på webreg.dk. 5.3 Prioritetsgæld Hvis der i afdelingernes ejendomme er optaget lån, skal man være opmærksom på, om en fusion vil medføre betaling af ejerskiftegebyrer/-afdrag. I alle tilfælde vil man skulle meddele kreditor, hvis ejendommen overdrages til en anden forening (bilag 6). 12

17 6 PROCESSENS TIDSMÆSSIGE FORLØB Nedenstående tidslinje er opstillet med henblik på at kunne følge, hvor langt foreningerne er i processen. Tankerne omkring fusionen opstår Vedtægterne gennemlæses for at kontrollere mulighederne for fusion Beregning af de skattemæssige konsekvenser ved skattepligtig eller skattefri fusion Eventuel indhentelse af tilladelse fra SKAT vedrørende skattefri fusion på en anden dato end 1. januar. Foreningens bestyrelse træffer beslutning om at ville spørge medlemmerne om deres holdning til fusionstankerne Materiale udsendes til medlemmerne Generalforsamling afholdes Planerne vedtages eller forkastes Generalforsamlingsreferat udarbejdes med det vedtagne resultat Vedtægtsændringer skal gennemføres for den fortsættende eller den nye forening Fastlæggelse af tegningsretter Tinglysning af ændret adkomst på ejendom Meddelelse til kreditor om debitorovergang Afmeldelse af A-skat m.v. på webreg.dk for den ophørende forening inden 8 dage efter fusionen er sket Indberetning til e-indkomst Indsendelse af vedtægtsændringer. Ved stiftelse af ny forening inden 3 måneder efter stiftelsen. Ved vedtægtsændringer i eksisterende foreninger skal indsendelse ske samtidig med indsendelse af selvangivelse Underskrivelse af regnskaber for den ophørende afdeling Indsendelse af selvangivelse for ophørende foreninger I bilag 7 har vi oplistet en række tidsfrister, som er vigtige i forbindelse med en fusion, ligesom vi i bilag 8 og 9 har oplistet de forhold, der bør indgå ved valg af skattefri/-pligtig fusion. 13

18 Bilag 1 Referat fra generalforsamlingen i forening X og forening Y De deltagende foreninger skal på en generalforsamling vedtage at ville fusionere med en anden forening enten med den ene af foreningerne som den fortsættende eller ved stiftelse af en ny forening. Skal fusionen ske skattefrit, skal dette vedtages på samtlige generalforsamlinger og fremgå af alle referaterne. Afholdelsesdato blev der holdt generalforsamling i forening X/Y. Ud over de øvrige drøftelser på generalforsamlingen blev fusionen besluttet. Det blev med flertal i henhold til vedtægternes xx besluttet at gennemføre fusion med forening X/Y. Det blev besluttet, at forening X skal være den fortsættende/ at der i forbindelse med fusionen stiftes en ny forening. Fusionen skal efter flertallets beslutning ske som en skattefri fusion med virkning fra 1. januar 200X Generalforsamlingen hævet. Sted og dato Som dirigent Generalforsamlingsreferaterne skal være enslydende for alle de deltagende foreninger. 14

19 Bilag 2 Referat fra stiftende generalforsamling Nedenstående dokument er beregnet som generalforsamlingsreferat fra både stiftelsen af en ny forening og vedtagelsen af den fortsættende forening - efter fusionen med den ophørende forening. Afholdelsesdato blev der holdt stiftende generalforsamling for forening X. Vedtægterne for forening X blev fremlagt og vedtaget med flertal. Forening X er således blevet stiftet. (Der kan her være tale om at den ene forening fortsætter efter fusionen - i så fald skal dette fremgå). Til forening X s bestyrelse valgtes: Navne og adresser på de valgte personer. Som formand for forening X valgtes: Navn og adresse på den valgte person. Til forening X s revisor valgtes: Navn og adresse på den valgte person/virksomhed Generalforsamlingen hævet. Sted og dato. Som dirigent: Stiftes der en helt ny forening ved fusionen, skal vedtægterne indsendes til SKAT inden 3 måneder efter oprettelsen. Er der tale om vedtægtsændringer for den fortsættende forening skal disse indsendes sammen med selvangivelsen, når denne skal indsendes. 15

20 Bilag 3 Underskrivelse af regnskaber I forbindelse med vedtagelsen af fusionen er det vigtigt at beslutte, hvem der skal godkende/ underskrive de regnskaber, der aflægges efter fusionsdatoen, men vedrører en periode forud for fusionen. Generalforsamlingen bemyndiger den siddende bestyrelse til at underskrive regnskabet for perioden xx.xx.xx - xx.xx.xx, når det er færdigudarbejdet. Subsidiært bemyndiges bestyrelsen i forening Y (den nye) til at underskrive regnskabet for den nævnte periode. Hvis det er den nye bestyrelse, som skal underskrive regnskaberne for de ophørende foreninger, har bestyrelsen mulighed for at tage et forbehold for oplysningerne i regnskabet. Forbeholdet kunne lyde: Efterstående regnskab for perioden xx.xx.xx - xx.xx.xx, der udviser et resultat på kr.... og en egenkapital på i alt kr...., er godkendt af bestyrelsen. Da bestyrelsen først er tiltrådt efter regnskabsperiodens udløb i forbindelse med fusionen med forening Y den xx.xx.xx, må den tage forbehold for de i regnskabet afholdte udgifter m.v. Dato Underskrift 16

21 Bilag 4 Tegningsret i tiden fra den stiftende og afsluttende generalforsamling I forbindelse med at det på foreningernes generalforsamlinger vedtages at fusionere med en anden forening, bør generalforsamlingerne tage stilling til hvilke personer, der kan tegne foreningen i den mellemliggende periode. Foreningen forpligtes udadtil af navne og adresser (på de personer, som efter generalforsamlingsbeslutningen bemyndiges hertil). Denne passus kan medtages i generalforsamlingsreferaterne for alle de fusionerende foreninger. Såfremt foreningerne besidder ejendomme, der i forbindelse med fusionen skal sælges eller skal der i forbindelse med fusionen købes en ejendom, er det vigtigt at tage stilling til, hvilke personer, der kan/skal bemyndiges til at sælge eller købe ejendommene. Dette har betydning for hvem, der har bemyndigelse til at underskrive slutseddel/skøde. Ved salg, pantsætning eller køb af fast ejendom tegnes foreningen dog af navn og adresser (på de personer, som skal bemyndiges hertil). 17

22 Bilag 5 Allonge til skøde - overdragelse af ejendom i forbindelse med fusion Overdragelse af en ejendom fra forening Y til forening X i forbindelse med en fusion, medfører alene betaling af den faste tinglysningsafgift på kr Ændring af adkomst Som følge af fusion mellem forening X og forening Y overdrages ejendommens matr.nr. og adresse vederlagsfrit til forening X (eventuelt den helt nye forening) Som følge heraf skal vi anmode om, at forening X noteres som adkomsthaver på ovenstående ejendom. Sted, den... Underskrift Ejendomsværdipåtegning af kommunale vurderingssekretariat - sker på ejendomsbeskatningen i den kommune, hvor ejendommen er beliggende. Indberetningsskema - det grønne skema skal ikke længere udfyldes. Oplysning erne gives nu i forbindelse med den digitale tinglysning. Husk at tinglysningen nu foregår digitalt, hvortil der bl.a. kræves en digital medarbejdersignatur. 18

23 Bilag 6 Meddelelse til kreditor I forbindelse med fusionen vil den fortsættende forening typisk overtage lån fra den ophørende forening. Den fortsættende forening vil skulle give kreditor meddelelse om debitorskiftet. Realkredit Danmark Som følge af fusionen mellem forening X og forening Y skal undertegnede hermed meddele, at lån m.v. er overtaget af forening X. Dato Underskrift Der kan blive tale om betaling af ejerskiftegebyr/-afdrag. 19

24 Bilag 7 Tidsfrister Her er en liste over de frister, der forekommer i forbindelse med en fusion. Afmelding af A-skat m.v. 8 dage efter ophørt med at have ansatte Indsendelse af selvangivelse - skattefri fusion 6 måneder efter ophør/indkomstårets udløb Indsendelse af selvangivelse - skattepligtig fusion 1 måned efter ophør/indkomstårets udløb Indsendelse af vedtægtsændringer - skattefri fusion 3 måneder ved oprettelsen af ny forening - ellers sammen med selvangivelsen Indsendelse af vedtægtsændringer - skattepligtig fusion 3 måneder ved oprettelsen af ny forening - ellers sammen med selvangivelsen Underskrivelse af regnskaber for ophørende forening 6 måneder efter regnskabsårets afslutning Tinglysning af ejerskifte I forbindelse med overdragelsen 20

25 Bilag 8 Checkliste Denne checkliste har til formål at fremskaffe oplysninger til brug for vurderingen af, om fusionen skal være skattepligtig eller skattefri. Der skal udarbejdes en checkliste pr. fusionerende afdeling. JA NEJ VED IKKE Har afdelingen ejendomme, der skal sælges i forbindelse med fusionen? Vil salg/overdragelse af afdelingens ejendomme udløse skat? Har afdelingen skattemæssige underskud fra tidligere år? Er kursværdien af aktier d.d. større eller mindre end anskaffelsessummen? Er kursværdien af obligationer d.d. større eller mindre end anskaffelsessummen? Vil afdelingen foretage uddelinger i forbindelse med fusionen? Har afdelingen prioritetsgæld? Kan afdelingen udnytte det skattemæssige bundfradrag på kr ? 21

26 Bilag 9 Checkliste - overslag ejendomsavance Til brug for beregningen af ejendomsavance skal følgende oplysninger/dokumenter fremfindes: CHECK Skøde inkl. dato for ejendommens erhvervelse Købspris og omkostninger ved anskaffelsen Ejendomsvurderinger pr. 1/ og 1/ Seneste ejendomsvurdering Dokumentation/oplistning af foretagne forbedringer - udført siden anskaffelsen Dokumentation/oplistning af afholdte vedligeholdelsesudgifter - udført i 1993 og senere Oplysning om hvorvidt der er foretaget skattemæssige afskrivninger på ejendomme - hvis ja, indhentes særskilte specialoplysninger Oplysning om salgspris - evt. anslået handelsværdi samt omkostninger ved afståelsen/overdragelsen Oplysning om afdelingen tidligere har solgt fast ejendom med tab Oplysning om hvorvidt ejendommen siden 1993 har været udlejet. Hvis dette er tilfældet, bør de skattemæssige opgørelser vedrørende ejendomsudlejningen foreligge Fusionsdato Kopi af seneste årsopgørelse vedrørende lån i ejendommen og seneste terminskvittering vedrørende evt. prioritetsgæld 22

27 EGNE NOTATER 23

28 København Skagensgade Tåstrup T: mail: Odense Magnoliavej 12 B 5250 Odense SV T: mail: Århus Stenvej Højbjerg T: mail:

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer.

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer. De lyse nætters tid INDHOLD: Generationsskifte... 2-3 Konkurrenceevnepakken... 4 Parcelhusreglen er til debat igen... 5 Ansættelsesbeviser... 5 Omkostningsdækning i skattesager... 6 Nye regler for ejendomsværdiskat...

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Société Civile Immobilière SCI-selskabet - det franske ejendomsinteressentskab

Société Civile Immobilière SCI-selskabet - det franske ejendomsinteressentskab Société Civile Immobilière SCI-selskabet - det franske ejendomsinteressentskab Société Civile Immobilière forkortet SCI er en fransk selskabstype, i hvilken deltagerne ejer og driver en fast ejendom i

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere