NR. 7 JULI ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012"

Transkript

1 NR. 7 JULI ÅRGANG PO-bladet STÆVNE 2012

2 PRÆLUDIUM - OG SÅ VAR DER DEN OM NONNEN OG SØMANDEN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Det er næppe undgået trofaste læseres opmærksomhed, at Organistforeningen i august er arrangør af et seminar med titlen Den danske model på Herrens mark. Hvis titlen har fået nogle til at tænke på historier i samme kategori som overskriften, så har det nok vakt deres nysgerrighed og dermed har titlen tjent sit formål! Det danske arbejdsmarked er kendetegnet ved, at langt de fleste løn- og arbejdsforhold aftales mellem arbejdsmarkedets parter. Dette betegnes ofte som Den danske model. I de fleste andre EU-lande, er fagforeningerne relativt svagere end i Danmark, og meget af det, der i Danmark er aftalestof, er dér et lovgivningsanliggende. Dette er gældende for det private arbejdsmarked, medens det statslige område indtil for nylig (et vidt begreb) var domineret af tjenestemandsansættelser. En ansættelsesform, der om ikke i alle detaljer, så dog i ånden har tydelige rødder tilbage til enevældens kongeligt udnævnte embedsmænd. Da Kirkeministeriet i 2005 tilkendegav at ville ophøre med tjenestemands-ansættelser, og fagforeningerne efterfølgende indledte forhandlinger med ministeriet om indgåelse af en overenskomst, var det således to meget forskellige systemer, der mødtes, og vi er nu i gang med en lang omstillingsproces, der gælder både ministerium, fagforening og de menige kirkefunktionærer. Store omstillinger er notorisk vanskelige at gennemføre, for mens alle jo går ind for forbedringer, er alle til gengæld imod forandringer! Man ved jo, hvad man har, men ikke, hvad man får. I bedre tider end de nuværende kunne man ofte købe sig til velvilje over for ændringer, men her og nu er der jo ingen penge. Vi må altså sluge den bitre pille uden sukkerglasur! Formålet med seminaret i august er at formidle en indsigt i de vilkår, som vi både som foreninger og medlemmer har at virke under. For den første betingelse for at kunne ændre noget er trods alt at have en indsigt i og forståelse af udgangspunktet. Hvis dette har din interesse, så tilmeld dig, mød op og sug til dig fra eksperternes viden og bland dig selv i debatten. 2 PO-bladet

3 FORENINGSNYT STÆVNE INDHOLD OG KOLOFON NYHEDER SIDE 4 SIDE 8 SIDE 22 GENERALFORSAMLING Læs referatet af Organistforeningens generalforsamling, som fandt sted onsdag den 30. maj i Svendborg. SVENDBORG I MAJ Vi dækker desuden årets organiststævne med en fotoreportage (s. 8), en deltagerberetning (s. 13), reportager fra to workshops (s. 18) og en voxpop (s. 21). KIRKELUKNINGER Læs, hvad ministeriets mand sagde på stævnet om kirkelukningerne i København, og se listen over nyuddannede PO ere fra de tre kirkemusikskoler INSPIRATION ANMELDELSER STILLINGER SIDE 24 SIDE 28 SIDE 36 Foto: Søren Møller / Wikimedia Commons MUSIK TIL DELING Henriette Hoppe introducerer en oversigt (sammensat af red.) over hjemmesider, hvorfra man kan downloade gratis noder til gudstjenestebrug. SATSBOG/SALMEBOG Vi anmelder satsbogen, som omsider er udkommet til Salmer og sange i skole og kirke 2 (Dansk Sang), samt aktuelle salmer fra samlingen Lysets utålmodighed. 1 ORGANIST SØGES Allesø og Næsbyhoved-Broby pastorat ved Odense har en ledig stilling. PO-BLADET Udkommer 12 gange årligt og udgives af Organistforeningen Oplag: stk. ISSN: REDAKTION Ansvarshavende: Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), Ordklang.dk, Frederiksberggade 102, 8600 Silkeborg, tlf , DEADLINE Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren (normalt) senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på (normalt) senest den 5. klokken 13 måneden før. TRYK WERKs Grafiske Hus a s, Aarhus, FORSIDEN Ulla Poulsen, organist i Nr. Lyndelse Kirke, øver sig i avanceret direktionsteknik på workshop med Jim Daus Hjernøe under Organistforeningens stævne. Foto: Filip Graugaard Esmarch PO-bladet 3

4 GENERALFORSAMLING 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN Organistforeningens ordinære generalforsamling fandt sted den 30. maj 2012 på Hotel Svendborg. Her kom formanden i sin beretning blandt andet ind på diskussionen om en sammenlægning af de tre danske kirkemusikerforeninger. Referent: Inge Bech Hansen, sekretariatsmedarbejder Formand Anders Thorup (AT) startede med at byde velkommen til alle fremmødte medlemmer og inviterede gæster: Ulrik Søborg fra CO10, Charlotte Muus Mogensen fra DOKS, Merete Brautsch Sand fra Dansk Kirkemusikerforening, Ole Brinth fra Sjællands Kirkemusikskole, Ivar Mæland og Knud Dam gaard Andersen fra Vestervig Kirkemusikskole, Hans Christian Hein fra Løgumkloster Kirkemusikskole, Torben Palm fra Dansk kordegneforening, Per Buchholdt Andreasen fra Den danske Præsteforening og Kurt Henriksen fra Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. 1. Valg af dirigent AT foreslog Provst Per Aas Christensen fra Svendborg Provsti som dirigent. Han blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt varslet og indkaldt og beslutningsdygtig. Han gav derefter formanden ordet til aflæggelse af beretning. 2. Formandens beretning AT startede beretningen med at afdøde medlemmer siden sidste generalforsamling Søren Zerahn, Lintrup, og Mogens Axel Hybel, Nørresundby blev mindet med et minuts stilhed. Herefter sagde AT på hele foreningens vegne stort tillykke med 40 års jubilæum og den kongelige dekorering (Dronningens Fortjenstmedalje i sølv) til Jørgen Nielsen, Hjulby kirke. AT supplerede herefter den skriftlige beretning, der er trykt i PO-bladets maj-nummer, med en mundtlig beretning. NYE VEDTÆGTER, SCK-MIDLER Siden den skriftlige beretning har foreningen haft en nettotilgang på fem medlemmer. Foreningen har i forlængelse af sidste års generalforsamling haft de nye vedtægter til urafstemning hos medlemmerne, og disse blev vedtaget med stort flertal. Det har betydet, at vi har skiftet navn til Organistforeningen. Dermed er det lettere at forklare, hvad det betyder, og hvordan det staves det nye spørgsmål er Hvordan forkorter man det?. Der afventes stadig endelig udmelding fra SCK om fordeling af penge fra Kompetencefonden Uddannelsesudvalget har nu besluttet, at fordelingsnøglen fra sidste gang benyttes, og der skulle være besked på vej ud til ansøgerne. ISLAND, ARBEJDSMILJØ, SEMINAR AT opfordrede til at deltage i Nordisk Kirkemusikråds Symposium på Island i september måned med en varm anbefaling af at træffe musikkollegaer fra hele Norden og af Island som rejsemål. Der skal foretages en opfølgning på undersøgelsen af psykisk arbejdsmiljø fra 2002, og der er nedsat en styregruppe. Det nye projekt om psykisk arbejdsmiljø i folkekirken forventes færdigt i PO-bladet

5 GENERALFORSAMLING 2012 (foto: Filip Graugaard Esmarch) AT opfordrede alle medlemmer til at tilmelde sig det CLOPU-finansierede seminar, Organistforeningen arrangerer i august måned: Den danske model på herrens mark om muligheder, begrænsninger og udfordringer ved at være en lille fagforening under folkekirken i en global krisetid. Omtale findes i PO-bladets juni-nummer og på vores hjemmeside. Seminaret er gratis for deltagerne. Organistforeningens formand beretter FUSION AF FORENINGER? Bestyrelsen blev ved sidste års generalforsamling pålagt at sondere terrænet for samarbejde og evt. sammenlægning med DOKS og Dansk Kirkemusikerforening. Samarbejdet med de to nævnte naturlige samarbejdspartnere er tæt og konstruktivt, men der er ikke p.t. udsigt til en sammenlægning. En sammenlægning vanskeliggøres i øvrigt af, at foreningerne er medlem af forskellige hovedorganisationer. På formandsmøder for de otte fagforeninger for kirkefunktionærer samt 3F er der i øvrigt enighed om, at man skal samarbejde tæt. Nogen siger: jo større forening desto større vægt/indflydelse. Men det vigtigste skulle da gerne være, at det er substansen i kravene, der tæller, og ikke hvor mange, der kræver. Forskelligheden i kirkefunktionærernes otte fagforeninger er her og nu for stor til at vi kan fusionere til én stor fagforening, dog kunne et fremtidigt større samarbejde på sekretariatsniveau på fælles adresse give stordriftsfordele ved betjening af medlemmerne og med tiden bane vejen for yderligere samarbejde. For tiden er der det bedste samarbejdsklima nogensinde generelt og på udvalgte emner specielt. SPØRGEUNDERSØGELSE AT afsluttede herefter sin mundtlige beretning, og dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til beretningen (den skriftlige og mundtlige). Organist Jette Plougheld (Skagen og Hulsig) efterlyste resultat af den spørgeskemaundersøgelse for overenskomstansatte, der blev gennemført i november AT svarede, at da resultatet er med til at danne grundlag for OK13-forhandlingen, kan der ikke offentliggøres noget på nuværende tidspunkt. AT takkede endnu engang for de mange besvarelser, som giver et rigtig godt forhandlingsgrundlag. Der var ikke yderligere spørgsmål, og beretningen i sin helhed blev godkendt. 3. Valg til bestyrelsen Dirigenten konstaterede, at Kenn Therkelsen og Henriette Hoppe var på valg, og at Kenn PO-bladet 5

6 GENERALFORSAMLING 2012 (foto: Filip Graugaard Esmarch) Therkelsen ikke modtog genvalg. Bestyrelsen genopstillede Henriette Hoppe og opstillede Lasse Christensen, og da der ikke var indkommet forslag om modkandidater, blev de to valgt. Generalforsamlingens dirigent, provst Per Aas Christensen, spærrede øjnene op, da det nyvalgte og uventet unge bestyrelsesmedlem rejste sig. 4. Valg af suppleanter Inger Marie Riis og Nils Henrik Wyke blev af bestyrelsen foreslået som suppleanter. Begge blev valgt. 5. Regnskab til godkendelse Kasserer Kenn Therkelsen gennemgik regnskaberne, som udviste et overskud på kr , hvilket er det bedste i fem år. Regnskabet er godkendt uden kommentarer fra revisoren. Uden spørgsmål blev regnskabet enstemmigt godkendt. 6. Fastlæggelse af kontingent og genindmeldelsesgebyr Bestyrelsen forslag til kontingent i 2013 er en bibeholdelse af kontingentsatser gældende pr Bestyrelsens forslag til kontingent blev uden spørgsmål vedtaget. Satserne fremgår af PO-bladets majnummer. 7. Indkomne forslag Mette Østergaard (ikke til stede) havde indsendt forslag om Sammenlægning af organistforeninger FPO og DOKS. Formand AT foreslog forslaget afvist med følgende begrundelse: Vi kan ikke beslutte, hvad DOKS gør. Generalforsamlingen tilsluttede sig afvisningen. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var faldet. 8. Eventuelt AT takkede dirigenten for en munter, hurtig, effektiv og korrekt gennemførelse af generalforsamlingen. Som afslutning på generalforsamlingen rettede AT en stor tak til bestyrelsen for et stort og frivilligt arbejde, tak til sekretariatet for kompetent og hurtig sagsbehandling, tak til Preben Berg for fortsat virke i stævneudvalget og en speciel tak til Kenn Therkelsen for tjeneste i bestyrelsen som kasserer, stor behagelighed i samarbejdet og håb om snarligt nyt job, så Kenn kan blive foreningens mand på Bornholm. Sidst men ikke mindst, tak for opbakning og fremmøde til medlemmerne. AT takkede for god ro og orden. CARSTEN ER FRATRÅDT Organistforeningens konsulent Carsten Bech Madsen er fratrådt sin stilling med virkning fra den 1. juni Aktuelle sager, som Carsten Bech Madsen har været involveret i, er overtaget af foreningens sekretariat, og alle henvendelser bedes rettet til sekretariatet på 6 PO-bladet

7 BESTYRELSEN KONSTITUTION 2012 På bestyrelsesmødet d. 14. juni konstituerede bestyrelsen sig og fordelte udvalgsposter som følger. ORGANISTFORENINGENS BESTYRELSE Formand Anders Thorup AT Næstformand Helle Zederkof HZ Kasserer Poul Mørk-Hansen PMH Henriette Hoppe HH Thilde Madsen TM Susanne Mørk-Jensen SMJ Lasse Christensen LC INTERNE UDVALG Redaktionsudvalg HH, TM, JP Stævneudvalg HZ, PMH, SMJ, LC, PB Tillidsrepræsentantudvalg HZ, SMJ, JP EKSTERNE UDVALG Organistforeningens repræsentation i eksterne udvalg, styregrupper og råd: Folkekirkens Samarbejdsudvalg AT, (HZ) Folkekirkens Arbejdsmiljøråd JP (AT) (Kirke)ministeriets uddannelsesudvalg AT Styregruppen under (kirke)ministeriet for undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø AT SCK's brancheudvalg for folkekirken KDA (JP) Styregrupper for udvalg under ovennævnte: - Folkekirkens efteruddannelse for kirkemusikere AT, JP - Kirkefunktionærers kompetenceudvikling i faglige teams JP Kirkemusikalsk Kompetencecenter HH Nordisk Kirkemusikråd AT Nordisk Faglig Konference AT, JP Formandsmøderne AT KLF (Kirkemusikernes Landsforb.) AT, HZ FAF-L (Forsikringsagenturforeningen) AT DOKS's Gramex-udvalg LC Kontaktperson til Spil Dansk PMH KIRKEMUSIKSKOLERNE Organistforeningens repræsentation i kirkemusikskolernes bestyrelser: Løgumkloster Vestervig Sjælland JP = sekretariatsleder John Poulsen PB = Preben Berg KDA = Knud Damgaard Andersen (Initialer i parentes angiver suppleanter) TM HH PMH (foto: Filip Graugaard Esmarch) Henholdsvis den afgående og den nyvalgte bestyrelse på billedet til højre er venstre mod højre: AT, HZ, TM, PMH, HH, LC, SMJ). PO-bladet 7

8 STÆVNE 2012 SVENDBORG-DAGE MED INSPIRATION Foto: Henriette Hoppe, Filip Graugaard Esmarch og Carsten Engstrøm Tekst: Filip Graugaard Esmarch Fotos: Henriette Hoppe FIK DU 14 RIGTIGE? Povl Chr. Balslevs klokkespilskoncert fra Vor Frue Kirkes tårn var faktisk en frisk sommerquiz. Han nåede ikke selv at afsløre nogen løsninger, men det råder vi bod på her med sangtitler i alfabetisk orden: 8 Danmark nu blunder Du danske sommer En yndig og frydefuld sommertid Fo ajle di små blomster Godmorgen lille land Han kommer med sommer Ida s sommervise (Du skal inte tro det bli r sommar) Jeg bærer med smil min byrde Nu lyser løv i lunde Sangen om sol Se det summer af sol (P. Helmuth) Se det summer af sol (eng. melodi) Se dig ud en sommerdag Se hvilken morgenstund PO-bladet

9 STÆVNE 2012 Beatsalmer er en nyskabende gruppe med nær tilknytning til Sct. Nicolai Kirke, hvor koncerten fandt sted mandag aften. Til venstre er det Marianne Kjær i indlevende bibel-recitation og til højre Bjørn Krogh Larsen ved klaveret. (fotos: Henriette Hoppe) Afsejling fra Svendborg Havn tirsdag morgen (foto: Henriette Hoppe) Valdemar Slot var ud over selve sejlturen dertil udflugtens hovedmål (foto: Henriette Hoppe) Ankomst til Tåsinge ved Valdemar Slot (foto: Carsten Engstrøm) Fra Brejninge Kirkes tårn er der en storslået udsigt (foto: Henriette Hoppe) Ved Povl Chr. Balslevs orgelworkshop i Vor Frue Kirke fandt både kororglet og hovedorglet anvendelse (foto: Carsten Engstrøm) PO-bladet 9

10 STÆVNE 2012 (fotos: FGE) Anne-Marie Meinche kaster håndtegn under Jim Daus Hjernøes korworkshop tirsdag aften (foto: Filip Graugaard Esmarch) Onsdag morgen sørgede Jim Daus Hjernøe på energisk vis for at få hele stævneforsamlingen godt i gang Jim Daus Hjernøe fører an i rytmiske kortrin 10 (foto: FGE) På Lotte Smidt-Petersens workshop om vokalmetodik blev kroppen taget flittigt i brug (fotos: FGE) PO-bladet

11 STÆVNE 2012 (foto: FGE) Over middag var der besøg fra Kirkeministeriet i form af afdelingschef Steffen Brunés, der aflagde en rapport fra folkekirkens maskinrum. Han kom især ind på frihedsrettighederne i forbindelse med kirkelig vielse af homoseksuelle, kirkelukninger i København, udvidelse af provstiudvalgets beføjelser samt debatten om en ny overordnet styringsstruktur for folkekirken. Efter den afsluttende spørgetid lovede han at tage et forslag om fælles kalendersystem for folkekirkens ansatte med hjem til ministeriets it-afdeling VIP-bordet ved den efterfølgende festaften. Forrest er det (tv.) rektor Hans Chr. Hein fra Løgumkloster Kirkemusikskole og (th.) rektor Ivar Mæland fra Vestervig Kirkemusikskole (foto: FGE) Generalforsamlingen forløb fredeligt i år (fotos: FGE) Der var hilsner fra bl.a. Præsteforeningens formand, Per Bucholdt Andreasen, som blandt andet fortælte, at præstestanden tager de helt aktuelle diskussioner om at sløjfe helligdage ganske roligt. Nogen har foreslået, at man kan slå verdslige og kirkelige helligdage sammen f.eks. 1. maj og bededag, som man jo så kan kalde for rød bededag (foto: FGE) PO-bladet 11

12 STÆVNE 2012 Sigurd Hockings, Kristin Lomholdt og Andreas Tophøj vakte begejstring med deres amerikanske nybyggersange (foto: FGE) Jørgen Nielsen, som også går under det kærlige tilnavn domorganisten i Hjulby fremviste sin kongelige fortjenstmedalje i sølv, og han lod sig hurtigt overtale til blandt andet at berette om, hvordan han modtog den ved sit 40-års jubilæum som organist. (foto: FGE) Povl Chr. Balslevs morgensang torsdag tog til tider næsten form af et musikalsk stand up-show, som især kredsede om de store fynske komponister (i Odense er de godt på vej til Carl Nielsens 150-år i 2015 de har inviteret Tina Turner!). Der blev dog også god lejlighed til at synge, bl.a. I Danmark er jeg født på alle tre melodier. Her påpegede Povl Balslev, at det næppe er tilfældigt, at omkvædet lyder så forskelligt: Mens den romantiske Rung betoner elsker, ligger betoningen hos Schierbeck i 1926 på dig (fædrelandet) og hos Sebastian på jeg (foto: FGE) (foto: FGE) Asger Balling stod endnu engang i spidsen for den traditionelle folkedans (foto: FGE) Stævnet sluttede traditionen tro med medlemmernes spørgetime. Sekretariatsleder John Poulsen svarede bl.a. på spørgsmål om rammetid, lokallønstillæg og geografisk fleksibilitet. Han stillede også forsamlingen et spørgsmål: Hvor mange menighedsråd overholder ikke bestemmelserne om rammetid? At dømme ud fra de ganske få hænder, der viste sig, har menighedsrådene godt styr på det. Men John Poulsen anslog alligevel, at det nok vil tage Landsforeningen og stifterne de næste fem år at lære menighedsrådene at håndtere overenskomsten. 12 PO-bladet

13 STÆVNE 2012 DET FIK VI MED FRA STÆVNET Foto: Henriette Hoppe To af deltagerne i Organistforeningens årsstævne fortæller her om nogle af deres sydfynske oplevelser i løbet af stævnets første halvanden dag den maj. Af Birgit Mulvad Samsing og Jette Plougheld Det er altid spændende, hvad man får ud af et stævne. Vi ser blandt andet frem til gensynet og samværet med kollegaer fra hele landet. Lever forventningerne op til indholdet i de forskellige workshops, og får vi noget med hjem, som vi kan bruge? Nodeudstilling og nodekøb er også et vigtigt punkt, og udflugten giver os blandt andet en oplevelse af den egn af landet, vi besøger. Sidst men ikke mindst er nyt fra ministeriet, generalforsamlingen og medlemmernes spørgetime vigtige programpunkter og meget interessante. I år begyndte stævnet 2. pinsedag, og det indledtes allerede klokken 16 med en klokkespilkoncert på torvet ved Vor Frue Kirke spillet af kirkens egen organist Povl Chr. Balslev. Da vi først ankom til Hotel Svendborg inden middagen om aftenen, oplevede vi desværre ikke klokkespillet. AFTENKONCERTEN På stævnets første aften var vi inviteret til koncerten All You Need Is Love i Sct. Nicolai Kirke. Gruppen Beatsalmer består af kirkens egen organist, Tore Bjørn Larsen, hans søn, pianisten Bjørn Krog Larsen, tenor Simon Mott Madsen og oplæser Marianne Kjær. All You Need Is Love er bygget op som en slags 9 Læsninger med tekster fra Det Gamle og Det Nye Testamente koblet sammen med udvalgte Beatles-sange. Tore Bjørn Larsen indledte aftenen med et karakteristisk quodlibet-præludium over salmen O hoved, højt forhånet og Beatles-melodien The Fool on the Hill. Sidstnævnte blev senere brugt i forbindelse med 5. læsning om korsfæstelsen. Det var en fantastisk oplevelse at høre klaver og orgel spille sammen. Noget af en præstation, taget i betragtning at orgel og klaver var placeret i hver sin ende af kirkerummet og på hver sin etage. PO-bladet 13

14 STÆVNE 2012 Aftenen bød på mange spændende arrangementer i både pop-, blues- og jazz-stil. Teksterne blev fortolket af den unge tenor i musical-stil. Til slut hørte vi orgel og klaver smelte sammen for fuld udblæsning, så kirkerummet fyldtes af en kæmpe klang, og man følte sig hvirvlet rundt i hele universet. En meget anderledes og inspirerende koncertoplevelse. UDFLUGTEN Tirsdag morgen gik samtlige stævnedeltagere i solskin og kold vind ombord på Veteranskibet M/S Helge, og i de næste par timer oplevede vi Sydfyn og Svendborgsund fra den smukkeste side med udsigt til den smukke natur med skove, strande og hyggelige små havne. Guiden, der i parentes bemærket er formand for Troense Lokalforening og meget vidende, holdt os i ånde med interessante fortællinger et par timer i træk. Efter endt sejlads nåede vi Tåsinge med Valdemar Slot, som blev bygget af Kong Christian d. 4. i årene til sønnen Valdemar Christian. Her fik vi en guidet rundvisning på Herregårdsmuseet, og senere satte vi os godt sultne til bords i Restaurant Slotskælderen for at nyde en god frokost. Preben Berg havde medbragt en sang: Hvad vindes ved verdens vidtløftige hav med tekst af Ambrosius Stub, som i sin tid var huslærer på Valdemar Slot. Flerstemmig sang fra blad et ganske forløsende indslag! Med bus videre op til Bregninge kirke, hvor vi gjorde holdt. Kirken ligger smukt på toppen af Tåsinge, og fra tårnet er der en fantastisk udsigt over Det sydfynske øhav og Svendborg. Kirkens historiske tilknytning til Valdemars (foto: Carsten Engstrøm) Frisk vind over Svendborgsund det er Jette til højre. 14 PO-bladet

15 STÆVNE 2012 Foto: Filip Graugaard Esmarch slot betyder, at slottets ejere stadig er ejere af gravkapellet, og at præsterne og personalet ved Bregninge kirke holder gudstjenester og foretager kirkelige handlinger i Valdemar Slots kirke. Det havde været ønskværdigt, om vi havde fået lidt at vide om kirken og en demonstration på kirkens orgel. Videre gik turen gennem Troense, som er kendt for sine mange smukke bindingsværkshuse. Kaffen ventede, da vi nåede Hotel Svendborg og Aarhus Musik åbnede sin nodeudstilling, så det varede ikke længe, inden vi stod på hovedet i alle herlighederne! I løbet af de små to timer afprøvede vi mange forskellige korøvelser, som blandt andet viste, hvor vigtigt det er med en god sangstøtte. Lotte gjorde os opmærksom på vigtigheden af at sende de rigtige signaler til sit kor med blandt andet en god kropsholdning og opmærksomhed til og fra koret: Vær engageret i hele din udstråling og direktion. Lad koret se dig også ved klaveret! Syng for dit kor så meget som muligt uden klaver. Og syng med bevægelser! Hun foreslog også at inddrage små effekter, eksempelvis en utraditionel koropstilling, hvor koret starter med at vende ryggen til publikum og slutter med at vælte som dominobrikker det vækker jubel hos tilhørerne. Lotte udstråler kærlighed og engagement i arbejdet med børnekor, og det er ikke uden grund, at hun er en meget eftertragtet korleder og stævneinstruktør. Foto: Filip Graugaard Esmarch VOKALMETODIK I KORET Tirsdag aften deltog Birgit sammen med 18 andre i en workshop om vokalmetodik. Instruktøren var Lotte Schmidt-Petersen, til daglig kantor og leder i det københavnske Vesterbro Provsti, hvor hun leder fire kor fra 0. klasse og opefter. Lotte lagde ud med at spørge, om nogen har problemer med deres stemme. Det resulterede i en lille snak om de forskellige problemer og i gode råd. Senere fik vi blandt andet også mange gode råd til, hvad man gør med brummere i koret. Lotte Smidt-Petersen PO-bladet 15

16 STÆVNE 2012 (foto: Carsten Engstrøm) Povl Chr. Balslev i livlig aktion ved Krohn-orglet i Vor Frue Kirke, Svendborg. ORGELREPERTOIRE Samme aften fulgtes Jette med en stor flok stævnedeltagere til den nærliggende Vor Frue Kirke, hvor Povl Chr. Balslev tog imod. Han havde selvfølgelig en stak noder klar til os vippende synligt fremme på kanten af døbefonten. For, som Povl Balslev indledte med at sige, når vi organister er på kursus, vil vi jo gerne have noget med os hjem. På papir! Hvorefter han udtrykte en from forhåbning om, at vi måske efter de næste par timer også kunne tage noget andet med os hjem: Inspiration, en stemning, krydderier. Povl Balslev havde inddelt sin orgelrepertoire-workshop i to halvlege. Første del udspillede sig ved det lille kororgel og tog afsæt i en kommende antologi med 147 (eller hvor mange det nu bliver) nye orgelkoraler til kirkeåret. Den forventes udgivet til efteråret og udmærker sig ved at inkludere mange af de nye salmer, være fremkommelig og indeholde flere satser af Balslev selv. Vi fik smagsprøver, og Povl krydrede et par af satserne ved at demonstrere, hvor meget en ændring i tempo, spillestil og/eller registrering kan forvandle karakteren af den samme koralsats. Denne aften var det Egil Hovlands Våkn opp, og slå på dine strenger, der måtte holde for. Vi er, mener Balslev, som organister ansvarlige for den røde tråd i gudstjenesteforløbet. Ikke blot ved passende valg af musik til indog udgang, men også ved den måde, hvorpå vi fremfører, farver og krydrer musikken, så den er afstemt efter dagens tekster og liturgi! GÅ DEN ANDEN VEJ Workshoppens anden halvleg foregik oppe ved det store Krohn-orgel, hvor Povl lagde ud med at demonstrere, hvordan man også kan 16 PO-bladet

17 STÆVNE 2012 gøre det omvendt. En lille aha-oplevelse, for hvad mener han nu med det? Som bekendt bliver kravene til vore dages organister stadig mere alsidige: At dømme ud fra en del jobannoncer, skal vi, med Povl Balslevs ord, jo nærmest være blæksprutter. Jo tak, vi skal med vores klassiske bagage også kunne spille rytmisk musik, men hvad med det omvendte? Altså, tag eksempelvis C.V. Jørgensen og transformer hans musik om til gregoriansk kirkemusik. Ren umani for øregangen. Nu øste Povl gavmildt ud af gør-det-selvværktøjskassen: Hvad stiller man op, når brudeparret har et ønske om at høre et bestemt hit hvis man som forandringsparat organist ikke mener, at det korte svar nej er fremmende for orglet (og organiststandens) berettigelse på sigt? Ja, man kan jo prøve at finde melodien og gå i gang med en enkel, men afhængig af registreringen ganske effektfuld udgave, med pedal på bas-tonerne, akkorderne (efter becifring) i venstre hånd og solo en i højre. Det går an og brudeparret får hørt deres melodi. DET ER IKKE EN FEJL Afdelingen for tips og enkle, effektfulde, tricks forsatte med en lille trin-for-trin demoprøve på improvisation. En disciplin, der nok kan få mangen en ellers erfaren organist til at stå af. Helt ufortjent, mener Povl, hvis pointe her er, nærmest at definere improvisation som friheden til at spille fejl hele tiden. Vi kom nu med på en tour-de-force gennem syv-otte improvisationer over Nu bede vi den Helligånd. En yderst pædagogisk trinvis gennemgang af enkle virkemidler. Og undervejs med en lille session over dyrk dine (fortegns-) fejl : Ulykken er jo sket, hvad gør du så? Kredser om og gentager fejlen så publikum (menigheden) må tro, det er forsætligt. Et pikant krydret udslag af organistens kreative evner. Sådan. Så, jo, vi fik sandelig meget mere end papir med os hjem, og begejstringen hos deltagerne i aftenens workshop som Povl Balslev afsluttede med Morning has Broken var stor. Jette Plougheld er organist ved Skagen og Hulsig Kirker i Vendsyssel, og Birgit Mulvad Samsing er organist ved Højby Kirke syd for Odense. Læs reportagen fra Jim Daus Hjernøes Workshop på side 18, og læs på side 20, hvad der onsdag formiddag skete på Lotte-Smidt-Petersens workshop. PO-bladet 17

18 STÆVNE 2012 ET LYNKURSUS I FYSISK HØRELÆRE Deltagerne i Jim Daus Hjernøes stævneworkshop blev praktisk udfordret med en ny og effektiv tilgang til korledelse. Af Filip Graugaard Esmarch På Organistforeningens stævne kunne man i år forsikre sig om, at en professor ikke altid er så tør. Jim Daus Hjernøe fra Det Jyske Musikkonservatorium stod for både en workshop og onsdagens morgensang. Workshoppen med overskriften rytmiske rytmer i koret var i høj grad lagt an som learning by doing, og den handlede ganske meget om rytme, men også om den rytmiske kormusiks øvrige parametre. Professoren introducerede en metodik, som kan løfte koret ved at gøre sangerne børn såvel som voksne mere bevidste om musikkens byggesten. Målet med øvelserne er at gøre forudsætningsløse kor til intelligente kor. Og vi har efterhånden testet øvelserne på alle aldersgrupper, meldte Jim Daus ud ved tirsdags-workshoppen. 4 KASSER OG 4 TRIN Når man arbejder med en bestemt korsang, tænker man som korleder naturligvis over, hvordan man kan flytte den videre fra A til B. Her er det godt at dele det hele op i nogle kasser. Den grundmodel, jeg bruger, har jeg udviklet sammen med blandt andre Real Group, fortalte Jim Daus med henvisning til den kendte svenske vokalgruppe. På tavlen tegnede han nu fire kasser, hvori han skrev henholdsvis rytme, toner, klang og udtryk, hvilket tilsammen beskriver alle musikkens elementer. Ret meget mere stillesiddende teori blev det ikke til. Nu var det op at stå eller rettere gå. Jim Daus lærte deltagerne fire forskellige trin, som de trådte, alt imens de sang nogle rytmiske melodilinjer. Eksempelvis træder man ved grundtrin 1 fremad på højre fod på ét-slaget, venstre fod på to-slaget og så tilsvarende tilbage på tre og fire. Erfaringen har vist, at det at indøve de fire grundtrin giver korsangerne en fælles forståelse for musikken. Derefter kan korlederen blot med et håndtegn vise grundtrin 1, og så har koret straks en fælles forståelse for den puls, foreslog Jim Daus. Mens workshop-deltagerne fortsatte med at synge og gå, skulle de nu også sætte underdelinger på, blandt andet ved at klappe på og - slagene. Noget af en udfordring for mange af deltagerne. Men ifølge professoren kan øvelser som denne hjælpe et kor til bevæge sig fra det swinger næsten til nu swinger det!. De fysiske bevægelser generer et overskud til at mærke underdelingerne, påpegede han og understregede samtidig, at han ikke mener, at korsangere altid skal bevæge sig, når de synger rytmisk. SOUNDPAINTING OG ENERGIZING Jim Daus bruger udtrykket fysisk hørelære om den kropslige tilgang til kormetodikken, som man i flere andre lande har en noget stærkere tradition for, end vi har. Fysisk hørelære er godt også i børnehøjde, hævdede han. Og hermed sigtede han ikke kun på rytmeøvelserne. Han anbefalede også, at man gi- 18 PO-bladet

19 STÆVNE 2012 Ifølge professor Jim Daus Hjernøe fortjener den klassiske solfègemetodik en central plads i moderne korledelse. På sin stævne-workshop gav han deltagerne eksempler på, hvordan den kan udbygges efter behov (foto: FGE) ver sig i kast med solfège som i forhold til de kendte håndtegn kan udbygges mere eller mindre. Jim Daus har udviklet et system på baggrund af det såkaldte soundpainting. Her viser man ikke kun tonehøjden, men også elementer fra de øvrige tre kasser. Det fik workshop-deltagerne god lejlighed til at snuse til. Efter et grundkursus i de enkelte do-re-mihåndtegn skabte deltagerne en kollektiv (pentaton) improvisation ved på skift at at dirigere hinanden i tremands-grupper. Det skete til Jims klaverledsagelse, og dirigenterne stod i en indre rundkreds med front mod sangerne i den ydre rundkreds. Pointen var, at sådan kan man også lade sit kor gøre. Hvis jeg som introduktion til workshoppen havde sagt improvisation, havde der måske været udvandring. Men for mig at se ligger byggestenene til et godt rytmisk kor i at blive dus med improvisation, erklærede Jim Daus bagefter. Og tonemalerkunsten blev gradvist mere avanceret: Workshop-deltagerne lærte at bruge den anden hånd til at vise andre ting, mens den ene stadig viste tonehøjden. Der blev blandt andet arbejdet med improviserede rytmiske underdelinger af tonen, som dirigenten kunne skrue op og ned for intensiteten af. En anden øvelse, deltagerne stiftede bekendtskab med, kaldte Jim Daus for energizing : At fremføre teksten rytmisk uden toner, men med rytmiske udfyldninger ( ghost notes ) omkring de egentlige meloditoner. KOM OG LÆR MERE Jim Daus Hjernøe inviterede de omkring 20 engagerede workshop-deltagere til at studere metoderne nærmere. På konservatoriet er han ansat som professor med særlige opgaver, hvilket indebærer, at han skal være med til at konsolidere en metodik for korledelse (learning by doing). Og i den forbindelse er han tovholder for nogle inspirationskurser, som Rytmisk Korcenter (under Det Jyske Musikkonservatorium) afholder over fire weekender i både Aalborg og København. Desuden står han som noget nyt også bag en hel efteruddannelse i rytmisk korledelse for erfarne korledere på for eksempel PO-niveau. Og han undlod ikke at nævne, at der på det hold, som begynder efter sommerferien, stadig er to ledige pladser. Find information om Rytmisk Korcenter samt inspirationskurser og videreuddannelser i rytmisk korledelse på Musikkons.dk under rytmisk > Rytmisk Korcenter. PO-bladet 19

20 STÆVNE 2012 JEG TALER ALDRIG OM STØTTE Når det handler om vokalmetodik, kommer man næsten automatisk ind på det komplekse begreb støtte. Men som erfaren korleder for børn og unge kunne Lotte Smidt-Petersen ikke drømme om at bruge det i en øve-situation. Af Filip Graugaard Esmarch Jeg hører af og til korledere råbe husk støtten!, men for børnene giver det ingen mening, sagde Lotte Smidt-Petersen til deltagerne på hendes stævne-workshop onsdag formiddag. Det betyder dog langt fra, at man ikke kan og skal arbejde på at gøre børnene bevidst om støttefunktionen. Støtte er summen af de muskler, man bruger for at lave en given tone med en given klang. Derfor er det vigtigt at vide, hvad de enkelte musikler foretager sig. Det kan man godt lære børnene. Nogle taler om at trække luften helt ned i maven, men der er jo ikke anden luft i maven end gas, bemærkede hun til workshop-deltagernes morskab. Hun bad dem om to og to på skift at sætte et par fingre på de nederste ribben i hver side af den andens brystkasse, mens vedkommende sang på forskellige måder. Det var for flere af deltagerne tydeligvis lidt af en aha-oplevelse. Den øvelse kan man også lave med de store børn, mens de tæller højt uden vejrtrækning, først til 10, så til 20 og så måske til 30. Ribbenene skal blive ude. Og når de synger, kan de arbejde med at bevæge ribbenene udad på de lange toner. VEJRET SKAL TRÆKKES AKTIVT Lotte Smidt-Petersen anbefalede korøvelser aktiv vejrtrækning forskrækket eller gispende som en hund. Modsat visse andre sangpædagog mener hun, at hver frase kræver en aktiv vejrtrækning det er ikke nok blot at slippe. Til mine store piger siger jeg: Prøv at holde vejret, lige inden I synger en linje. Det aktiverer mellemgulvet forud for frasen, forklarede hun. For at give mellemgulvet gode arbejdsbetingelser er kropsholdningen også vigtig. Husk at holde dem fast på at sidde på kanten af stolen. Og prøv, når de står op, at se efter, om de spænder i knæene, foreslog Lotte Smidt-Petersen, som senere også kom ind på, hvordan kæbespændinger kan forhindre en aktiv kæbeåbning og dermed en ordentlig klangstøtte. 20 PO-bladet

21 STÆVNE 2012 VOXPOP OM STÆVNET HANS DAMMEYER, Skjoldhøj Kirke, Aarhus Hvorfor tog du med på stævne? Jeg har en baggrund som højskolelærer og er stadig ret ny i organistbranchen. Derfor er det vigtigt for mig at møde nogle kollegaer. Og så er der selvfølgelig også det faglige udbytte selvom det ikke er helt nemt at lægge niveauet, når PO ere er så forskellige, som de er. Hvordan har det så været? Det har været et rigtigt fint stævne. Mødet med Jim Daus var helt enestående hans metoder er virkelig vejen frem. Det er også rigtig godt med nodesalget det måtte gerne være her under hele stævnet. Omvendt er stævnet egentlig én dag for langt. Det er for meget at tage ud af kalenderen. THOMAS OLESEN, studerende, Aalborg Hvorfor tog du med på stævne? Primært for at lære folk at kende. Jeg er først lige blevet medlem her i april. Som organist men egentlig også som PO-studerende er man jo ret alene, så det har været rigtig godt at møde nogle kollegaer. Hvordan har det så været? Jeg har oplevet en god stemning, og folk er meget positive og åbne. Det giver mig en fornemmelse af, hvordan det er at være ansat som organist både det positive og det vanskelige. Og jeg har fået rigtig meget faglig inspiration. Det har har været et veltilrettelagt stævne. KAREN MARGRETHE LARSEN, Herrested, Søllinge og Hellerup kirker, Midtfyn Hvorfor tog du med på stævne? Når man til daglig er ensom i sit job, er det positivt at komme ud og høre om, hvad der sker andre steder. Desværre mangler vi jo nogen her. Menighedsrådene rundt omkring skal huske, at det er god personalepleje at give folk mulighed for at komme på kurser og få inspiration. Hvordan har det så været? Det var en oplevelse i mandags at kunne ligge på ryggen på græsset neden for Vor Frue Kirke og lade det strømme ned fra klokketårnet i tre kvarter. Beatsalmer var fantastiske. Og Jim Daus er en helt utrolig kapacitet; han har sjælen med ud i fingerspidserne, og han fik os alle til at vugge med uanset alder. PO-bladet 21

22 NYHEDER MANUAL FOR KIRKELUKNINGER PÅ VEJ Efter Københavns Stiftsråds forslag om lukning af 16 kirker, arbejder Kirkeministeriet på at skabe klare linjer for, hvad man i givet fald stiller op med de ansatte. Af Filip Graugaard Esmarch Kirkeminister Manu Sareen nedsætter nu et udvalg, som skal afklare forholdene for kirkefunktionærerne ved de 16 københavnske kirke, som ser ud til at være lukningstruede. Det oplyste afdelingschef Steffen Brunés under orienteringen fra ministeriet på Organistforeningens stævne d. 30. maj. Der skal laves en form for manual for, hvad der skal ske med personalet. Hvilke muligheder, rettigheder og pligter har de? Og hvordan kan man gennemtænke situationen på en begavet måde frem for bare at fyre fra en ende af?, sagde han. Det er DOKS, der over for ministeren og biskoppen har påpeget behovet. Nu vil vi indbyde de faglige organisationer til et udvalgsarbejde. Vi har en erkendelse af, at vi skal lave et stykke pædagogisk arbejde. Det er vores fornemmelse, at de regler, der er brug for, egentlig er der i forvejen men man vil prøve at samle en begavet vejledning, som både vil kunne hjælpe medarbejdere, menighedsråd og myndigheder til at håndtere det her på en fornuftig måde, lovede Steffen Brunés. MÅSKE IKKE KUN I KØBENHAVN Blandt organisterne ved de 16 københavnske kirker er kun de to medlemmer af Organistforeningen. Steffen Brunés pegede imidlertid på, at den økonomiske nedtur, som er den egentlige årsag til, at et antal kirker i København formodentlig skal lukke, nok desværre ikke bare er et københavnerfænomen. Vores antagelse er, at de realiteter, som de seneste år har været ubehagelig levende i andre dele af den offentlige sektor, også er ved at blive det i folkekirken. Det er nok ikke urealistisk at gætte på en økonomisk nedgang på 5%, erkender han. Med andre ord kan behovet for at skabe klare linjer omkring kirkelukninger inden for en årrække ventes at blive aktuelt flere steder end i hovedstaden. HELE 29 NYE PO ERE Følgende organister har bestået kirkemusikskolernes PO-eksamen i juni fra Vestervig: Jan Mygind, Nørresundby; Helle Majlund Jensen, Aulum; Irina Stetsun, Hjørring; Lone Bech Leuchtmann, Lemvig; Esben Kudsk Skoffer, Brabrand; Karina Brix Andersen, Aalborg, og Maria Krogh Melgaard, Brabrand. 7 fra Løgumkloster: Mikkel Dons Burchardt, Odense NV; Martin Høier, Nyborg; Silke Jepsen, Flensburg; Anette Kjærgaard, Skjern; Roma Korbas, Varde; Christina Funch Mellgren, Odense, og Helle Sørensen, Middelfart. 15 fra Sjælland: Niels Andersson, København; Amalie Anne Kaad, København; Ingvar Svendsen, Holte; Dennis Venzel Hansen, Køge; Claudia Mørch, Borup; Betina Gøtterup Friis, Hillerød; Vibeke Sahner Ockelmann, Nivå; Christian Jesper Gammelgaard Nielsen, Næstved; Pia Arentoft Nielsen, Allerød; Jørgen Messerschmidt, København; Sverre Larsen, Frederiksberg; Loïc Destremau, Vordingborg; Pia Lyster, Søborg; Jacob Mouritzen, København, og Margrethe Bard, København. Organistforeningen ønsker alle tillykke! 22 PO-bladet

23 Efteruddannelse for organister Syddansk Musikkonservatorium udbyder i studieåret tre efteruddannelseskurser for organister. Kurserne finder sted i Odense eller Esbjerg hvis ikke andet aftales. Kursusbeskrivelser, frister og tilmeldingsskema findes på Kontakt projektkoordinator Malene Møller ( eller og få tilsendt et efteruddannelseskatalog. Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Tlf.:

24 INSPIRATION OM AT DELE SIN MUSIK MED ANDRE Hvis man komponerer og nedskriver sin egen gudstjeneste-musik, er det oplagt lade andre organister få glæde af den via en hjemmeside, mener Henriette Hoppe fra PO-bladets redaktionsudvalg. Af Henriette Hoppe Når man som nyuddannet PO er skal til at bruge de kompetencer, man har erhvervet inden for faget musikteori, kan man alt efter temperament vælge 1. at fortsætte det gode arbejde med at skrive 3- og 4-stemmige koralbundne satser og fugerede eller romantiske forspil, efter de retningslinjer, som ens værdige teorilærer har givet, 2. kun at sætte pennen til nodepapiret, når alle andre muligheder er udtømt og alle opslag i diverse samlinger har været forgæves, 3. eller at gå i gang med at udforske den frie kompositions mere ukendte land. Selv hører jeg til den sidste type. Jeg satte mig for at skrive forspil til alle melodier i koralbogen, men inden jeg var færdig, var der udkommet en ny koralbog og jeg tabte lidt af pusten i forhold til projektet. Jeg havde imidlertid gjort den erfaring, at det var de sjove, urubricerbare satser, jeg var mest glad for. Og når man har skrevet musik et stykke tid, opstår ideen om at dele den med andre. For Det her er da så godt, at andre også må kunne få glæde af det. IKKE RIGTIG FORKERT? Som komponist er man indehaver af rettighederne til sin egen musik, hvor beskedne end værkerne måtte være, og spørgsmålet er så, hvad man skal stille op med de rettigheder. Organister er altid på jagt efter et godt forspil eller et festligt præludium til en bestemt søndag, og i jagten på egnet musik udvikler mangen en pæn organist sig til en lov- og samvittighedsløs pirat. Hvor organister mødes, udveksles fotokopier i mængder, der ville få Copydan op i det røde felt, hvis de fik nys om det. Men da der ikke er penge mellem folk, anser man det ikke for rigtig forkert. Man udveksler bare gode fif. Ofte er det ikke muligt at se komponisternes navne på kopierne, og så kan det som modtager være svært at finde kilden til kopien, som ens kollega vist havde fået på et kursus engang. Forskellen på den type pirateri og den type, der fortrinsvis udøves af vakse teenagere med download af det nyeste inden for film og musik, er, at der er penge i det sidste, men ikke i det første. Markedet for orgelmusik i Danmark er lille, så lille, at det knap kan betale sig at udgive dansk orgelmusik. Nogle har derfor valgt at starte deres eget forlag med det formål at udgive egen musik frem for at gå til de etablerede nodeforlag. Dette er efterhånden blevet betydeligt enklere og billigere med gode nodeprogrammer og moderne teknik til en pris, den enkelte kan overkomme, hvis man da ikke lige skal leve af sit nodesalg. 24 PO-bladet

25 INSPIRATION Tilbage står nodeforlagene, der må kæmpe med et vigende marked. En ond spiral, som jeg ikke lige ser vejen ud af. ET TAGSELVBORD ONLINE Den sidste mulighed er at vælge ikke at tjene på sin musik at dele den med andre. Når besværet med at udgive på traditionel vis ikke står mål med udbyttet. Eller når man egentlig ikke interesserer sig særligt for fortjeneste og bare synes, det er sjovt, at andre har glæde af ens musik. Man kan dele kopier ud til højre og venstre eller man kan vælge at lægge det ud på nettet. SÅDAN ER REGLERNE Et værk (f.eks. en tekst, en melodi eller et arrangement) er ophavsretsligt beskyttet ind til 70 år efter kunstnerens død. Ligesom med værker, der er udgivet på tryk, skal der indgås en kopiaftale med Copydan, hvis man vil kopiere et beskyttet værk fundet på en hjemmeside og uddele det til f.eks. sit kor med mindre det fremgår af hjemmesiden, at indholdet frit kan kopieres uden aftale med Copydan. Man kan dog uden problemer udskrive det til eget brug. Inden man fremfører det offentligt, bør man i nogle tilfælde sikre sig, at hjemmesidens indehaver/redaktør har fået tilladelse til at offentliggøre værket, nemlig hvis en beskyttet tekst har fået ny melodi eller omvendt eller hvis en beskyttet melodi har fået ny musikalsk klædedragt. Man kan begynde med at spørge sig for hos Koda, og hvis ikke de har en tilladelse registreret, vil man typisk kunne spørge hjemmeside-redaktøren direkte. Find flere oplysninger på Tekstognode.dk (Copydan) og Der er efterhånden en del hjemmesider, der tilbyder noder til gratis download. Noget af det er gammel musik, der ikke længere er beskyttet, andet er shareware, som man frit kan printe ud. Når man går om bord i dette tagselvbord, skal man imidlertid være opmærksom. Dels skal man stadig tænke på de ophavsretslige forhold (se boksen), og dels skal man selv kontrollere selve kvaliteten. Det strenge filter, forlagene er nødt at bruge, er ikke til stede her. Der er derfor ingen garanti for, at opsætningen er overskuelig, eller at der ikke har indsneget sig fejl. Her risikerer man ikke at forkøbe sig i musik, der viser sig ikke at være praktisk anvendelig af den ene eller anden grund, men man er til gengæld selv alene om at vurdere lødigheden af materialet, og om det er egnet til f.eks. gudstjenestebrug. RESPEKT FOR DET Jeg har endnu ikke selv taget stilling til spørgsmålet om at udgive eller ikke udgive egne værker, men er kun kommet til det stadium, hvor man deler kopier ud med løs hånd. Jeg har den største respekt for dem, der ofrer tid og kræfter på at lægge deres værker ud på nettet til glæde for os andre. PO-bladet vil hermed gerne bringe nogle henvisninger til forskellige hjemmesider, man kan muntre sig med. Hvis nogen har kendskab til andre gode sites, må man meget gerne give os et tip (på dk), så lægger vi det på hjemmesiden under Organistfaget > Nyttige hjemmesider. Men før man går helt i selvsving ved printeren, så husk: Lige som film skal ses i biografen, skal orgelmusik spilles af en rigtig musiker fra lovlige noder. > PO-bladet 25

26 INSPIRATION GRATIS KIRKEMUSIK-NODER PÅ NETTET Fra danske organister: Georg Klinting: Georganist.dk (meget omfattende samling af forspil, orgelkoraler, motetter, ledsagesatser mm. se eksempel på en alternativ ledsagesats nedenfor) Jørgen Erichsen: Josebamus.dk (masser af forspil, orgelkoraler samt anden orgelmusik og kormusik mm.) Jesper Topp: Orgelkoncert.dk (en del orgelforspil samt nogle ledsagesatser mm.) Thomas H. Lennert: Lennerts.dk (gudstjeneste-motetter) Kirsten Pultz: Familien-pultz.dk.htm (nye salmer/salmemelodier samt overstemmer) Andre hjemmesider med kirkemusik: Nodebanken på FUK's nodebibliotek: Nodebibliotek.dk (kornoder for lige stemmer) Jens Rosendal og Ole Ugilt Jensens sange til læsningerne (kun melodi og tekst) Er man på udkig efter ældre, klassiske værker, kan fremhæves the Werner Icking Music Archive (icking-music-archive.org) og the International Music Score Library Project (imslp.org), som er i færd med at smelte sammen. Her ligger der enorme mængder af indscannede noder. Desuden har KMKC (på kmkc.dk/guide_netnoder.asp) en nyttig oversigt over internationale ressourcer. DDK 048 Den signede dag (DDS 402) C. E. F. Weyse 1826 Harmonisering Georg Klinting Den signede dag er blandt salmebogens primære forslag til 6. s.e.t. efter 2. række. 26 PO-bladet

27 ORGLET I HASLUM KIRKE, NORGE Orglet i Haslum kirke, Norge 2 manualer og pedal, 15 stemmer, heraf 5 vekselregistre. Gl. facade genanvendt med nye, klingende piber. MARCUSSEN & SØN ORGELBYGGERI A/S Storegade Aabenraa Tlf

28 ANMELDELSER EN VÆSENTLIG SANGBOG NU MED SATSER Med brugervenlige orgel- og klaversatser har Dansk Sang nu fuldendt udgivelsen af Salmer og sange 2, som rummer mange anvendelsesmuligheder. Af Tom Pedersen Satsbogen til Salmer og sange i skole og kirke 2, som i længere tid har været varslet fra forlaget Dansk Sang, er nu på gaden. Selve sangbogen lever i store træk op til 1 eren fra En ting, der er med til at løfte udgivelsen op på forgængerens niveau, er tilstedeværelsen af Sigurd Barretts børnesange sidst i bogen. Mere herom senere. Det er Birgitte Agerskov Buur og Willy Egmose, der står som redaktører af satsbogen. Allerede i december 2010 udkom tekstbogen, melodibogen og klaverspiralen (med melodi, becifring og tekst), og man kan endda anskaffe sig en boks med 8 cd er, hvor alle de 173 salmer og sange er indsunget med alle vers. Den nye koralbogsversion (satsbogen) har udskrevne orgel- og klaversatser. Der er bogen igennem angivet hvilke af stykkerne, der egner sig for orgel, ved brug af symbolet: orgelpibe. I øvrigt kan alle stykkerne spilles på klaver. Som forbruger kan man eventuelt nøjes med at anskaffe sig satsbogen og tekstbogen. Satsbogen er i et indbydende format med kraftigt omslag og med et harmonisk nodebillede hele vejen igennem. DE RYTMISKE SALMER For organister, der er bekendte med forgængeren og med almindelig salmespilspraksis, Birgitte Agerskov Buur og Willy Egmose Salmer og sange i skole og kirke 2 Dansk Sang Satsbogen: 570 kr. Tekstbogen: 140 kr. Melodibogen: 260 kr. Bog med spiralryg: 390 kr. Cd-boks: 500 kr. Se indholdsoversigt på Dansksang.dk skulle nærværende udgave ikke volde de store spillemæssige problemer. Den vanskelige del er selvfølgelig udførelsen af de rytmiske salmer i fuldt udskrevet form. Et stykke som Han kom over søens bølger af Willy Egmose kan ved første syn se lidt svær ud. Især, hvis man mest er vant til at spille rytmisk musik efter melodi med becifring. Og jeg tvivler på, at ret mange kan spille den ved første syn i hurtigt tempo. Det er i et smukt arrangement, Egmose her har lavet, hvor mellemstemmerne på smuk- 28 PO-bladet

29 ANMELDELSER keste vis fletter sig ind i hinanden (dette kan næppe gøres bedre). Selvfølgelig er det ikke forbudt for en organist at øve sig, men der findes jo mange situationer, hvor man ikke har mulighed for det. Jeg selv ville vælge en kombination af becifringsspil og de noterede mellemstemmer. Til de rytmiske salmer generelt vil mange nok foretrække melodibogen med melodi plus becifringer. Alt sammen afhængig af den enkeltes ståsted. GROTRIAN FLETTER FINGRE Udgivelsen lægger ud med morgensalmer heriblandt Tak, Gud, for denne lyse morgen, som kan virke lidt malplaceret og naiv i denne sammenhæng. En af de bedre er her Herre, tak jeg fletter fingre med musik af Erling Lindgren og tekst af Simon Grotrian. Musikken har en naturlig vekslen mellem fire- og tredelt takt og passer fint til teksten. Aftensalmer afløser morgensalmer. Her falder jeg over Hans Holms søde melodi til Grotrians tekst: Når klokken ringer solen ind, der usædvanligt starter med et klokke -forspil. Jeg beundrer Willy Egmose, men forstår ikke hans melodivalg til Den klare sol går ned med tekst af Hans Anker Jørgensen. Når jeg læser teksten, er det overvejende mørke, jeg møder. Men melodien, der er noget rytmisk, udsender kun lys og glæde (måske skulle han skrive den om i mol det ville passe fortræffeligt!). BÅDE ENKELT OG SVÆRT Aftensalmer afløses af årets gang -salmer. Arne Andreasens Med vintervejr om øerne med musik af Jens Nielsen starter ganske godt, men slutningen er lutter sekvenser, og det hele ender noget trivielt. Anderledes godt går det med Jens Nielsens melodi til Midt i en himmelblå april (også af Arne Andreasen). Melodien her er nem at synge og passer perfekt til teksten. Længere fremme optræder så den velkendte Det dufter lysegrønt af græs med musik af Waldemar Åhlen og tekst af Carl David af Wirsen. Denne burde kunne tjene som et skoleeksempel på en salme, der er lykkedes helt. Hans Anker Jørgensens Du, som kom fra himlen med musik af Johannes Konstantin Neergaard vil aldrig blive et hit i kirken som menighedssang pga. toneartsskiftet til A-dur, som virker påklistret og gør den for svær at synge. Men den er ganske god at lytte til. Og de sidste to takter leder på bedste vis op til begyndelsestakten. OGSÅ FOR BØRN Entertaineren Sigurd Barrett har i en del år slået sig på kirkeligt stof. Og er sluppet rigtig godt fra det. Så godt, at redaktionen har medtaget ikke mindre end ti sange fra Sigurd Barretts bibelhistorie-projekt. Overalt, hvor der er børn til stede, i forbindelse med børnegudstjenester, krybbespil, børnekor osv., bør disse stykker kunne anvendes som en naturlig del af tjenesten. Sigurd Barretts egen udgivelse (DKM og Dansk Sang) rummer i øvrigt et korhæfte, hvor der er skrevet overkommelige korstemmer ud mest andenstemmer. Som børne- og ungdomskorleder har jeg været glad for den første Salmer og sange. Jeg har sat stemmer på mange af satserne herfra til stor glæde for koret. Og menigheden har været glade for at lytte dertil. De samme muligheder indeholder efterfølgeren. Også til menighedssang hvad samlingen vel mest er tiltænkt rummer den store og rige muligheder. PO-bladet 29

30 ANMELDELSER NYE SALMER INVITERER TIL AFPRØVNING Samlingen Lysets utålmodighed fra Unitas Forlag er noget af en bedrift, og den rummer mange kærkomne muligheder for underbygning af GT-læsningerne. Af Peter Lindhardt Toft og Line Skovgaard Pedersen I 1992 fik man i den nye gudstjenesteordning mulighed for at inddrage gammeltestamentlig tekstlæsning i gudstjenesten. Med Lysets utålmodighed foreligger der en komplet samling af nye salmer, der kan spejle disse tekster. Nu behøver heller ikke disse led i gudstjenesten længere stå uden en poetisk/musikalsk mulighed. Der er ingen tvivl om, at de nye salmer rammer et reelt behov. Nu har den gudstjenestefejrende menighed og den gudstjeneste-forberedende præst og organist nye muligheder for at arbejde med de gammeltestamentlige tekster. I denne anmeldelse beskæftiger vi os med Trinitatis-salmerne efter 2. tekstrække og advents- jule- og nytårssalmerne efter 1. tekstrække, i alt 45 salmer. MED- OG MODSPIL TIL LÆSETEKSTEN Hvad finder man så i de nye salmer? Det kan være en poetisk reflekterende synsvinkel, som i Lisbeth Smedegaard Andersens altid elegante tekster. personligt aktualiserende, som i Lars Busk Sørensens Du vil, høje Skaber, jeg møder Holger Lissner, red. Lysets utålmodighed - Salmer til gammeltestamentlige læsninger Unitas Forlag 349 kr. på Unitasforlag.dk Samlingen fås nu også i en ren tekstudgave med titlen 165 salmer. Den kan bestilles med mængderabat: 149 kr. for én, 129 kr. for 50 stk. og 99 kr. for 100 stk. eller Jens Simonsens Det er så flygtigt, dette nu tematiske tekster med inddragelse af de øvrige tekster til den pågældende søndag, som i Holger Lissners Da Moses mødte Guds ild eller Jens Simonsens Skæbne med den vingeskudte. Der er også både loyale gendigtninger og tekster, der spiller op imod bibelteksten. Der er 30 PO-bladet

31 ANMELDELSER meditative tekster og helt enkle, sansende tekster. MANGE STILARTER Man mærker hurtigt, at det er erfarne folk, der har stået for både musik og tekster. Og det er positivt med så stor en genremæssig spredning i både musik og tekster det gør anvendelsesmulighederne mangfoldige. En enkelt salmetekst, Hans Anker Jørgensens Ezekiel, synes at bevæge sig indenfor præstens/forkynderens indre spekulation og føles dermed fremmed i munden på en syngende søndagsmenighed. Salmen rummer dog andre interessante anvendelsesmuligheder. Blandt de 45 melodier finder man eksempelvis tango, rytmisk (rock-)salme i orgelsats, jazz, Kingo-salmeagtig melodi, visemelodier, traditionel salmesats, og sømandsvals. IKKE KUN ORGELSATSER Mens melodierne generelt er gode og sangbare, så er indtrykket af satserne desværre meget rodet. Der har manglet en musikredaktør, der kunne præcisere hvad/hvem der skal skrives for. Skrives der til en syngende forsamling, et kor eller en solist? Skal det spilles på klaver, orgel eller i et band? Blandt de nævnte 45 melodier kan kun godt halvdelen spilles velfungerende på orgel i den form, de er noteret. Resten af satserne må man selv tillempe for at få det til at fungere. Men da materialet her har klar adresse til gudstjenesten, ville det have været nærliggende at bruge nogenlunde samme modeller for satserne som i Den danske koralbog, dog gerne med becifring som her. Det kunne samtidig have styrket udviklingen af orgelsatsen, sådan at de mange nye, især rytmiske stilarter kunne fremføres velklingende på orglet. Et eksempel på det findes faktisk blandt salmerne i udgivelsen: Martin Ravn Jensen lykkes i Du er den Gud, der hører med en enkel melodi med rytmisk underlæg i en orgelsats, der fungerer. Ærgerligt er det omvendt, at eksempelvis Erling Lindgren og Erik Sommer, der begge har en særlig tæft for melodiskrivning, i henholdsvis En morgenstund med sne og Hellige Eneste Gud stiller med højskolesangbogssatser. BEVARENDE OG FORNYENDE Flere lignende eksempler kunne føjes til, men vigtigst er det at fremhæve, at salmerne fortjener at blive prøvet af ude i kirkerne. Dette er måske vores første egentlige salmebogstillæg på vej mod en ny salmebog om år!? Udgivelsen kan både betegnes som gudstjeneste-bevarende og -fornyende, da salmedigtergruppen med Holger Lissner i spidsen har taget fat i kirkens rødder og, som det fremgår, fået skabt en mængde nye gedigne salmer i et varieret tekst og tonesprog. En virkelig bedrift! Anbefaling: Køb den til jeres kirker og prøv dem! Anmelderne er henholdsvis organist og sognepræst i Tornby-Vidstrup, Nordjylland. En anmeldelse af samlingens salmer til faste, påske og pinse efter 2. tekstrække blev bragt i PO-bladet fra februar Allerede i januar blev det bebudet, at også de salmer, som er aktuelle i 2013, vil blive særskilt anmeldt i senere numre. Det bliver der formodentlig ikke plads til, for fremover vil der i bladet oftest blot være en enkelt anmeldelse per nummer. PO-bladet 31

32 Over 60 kirkekoncerter i hele Danmark! - hørt ved Organistforeningens årsstævne 2012 Orgel, klaver, sang og oplæsning fra Bibelen Honorar: ,- + transport Kontakt: Tore Bjørn Larsen, tlf

33 ibureauet dk TORSDAG TORSDAG DEN DEN OKTOBER OKTOBER spildansk.dk MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS ÅRLIGE ÅRLIGE FESTDAG FESTDAG dagen 2012

34 Jo vist er det ferietid men den får også en ende og til den tid vil det måske føles rart at være lidt på forkant med den nye sæsons opgaver. NODEhandleren bruger gerne sommertiden til at finde frem til den musik, du kunne tænke dig at arbejde med i efterårssæsonen, såvel med koret som ved orglet. NODEhandleren tager også gerne noderne hjem til dig, så de ligger klar, når du skal bruge dem. NODEhandleren er indstillet på at belønne dig med et godt tilbud for at være i god tid. NODEhandleren har mere end 30 års erfaring i noder og hjælper dig gerne på sporet, hvis du skulle mangle en idé, og så behøver der ikke komme ordrer ud af hver eneste samtale. Du ønskes en god sommer. Med venlig hilsen Bent Påske Tlf

35 ØVEORGEL Et enestående godt orgel til en enestående god pris JOHANNUS Studio 150: Nyt øveorgel med 28 stemmer og 4 dispositioner: Barok, symfonisk, romantisk samt historisk. Det har 2 manualer og et 30 toners pedalspil, som kan fås i både konkav og lige udgave. Endvidere, 2 Tremulanter 3 Kobler MIDI tilslutning SPECIALPRIS: ,- Kr. JOHANNUS Studio 150 Ribevej 38, Ødsted 7100 Vejle Skandinavisk Orgelcentrum Tlf.:

36 STILLINGER VILKÅR FOR BESÆTTELSE AF ORGANISTSTILLINGER Alle organiststillinger besættes i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 herunder Protokollat for organister med præliminær orgelprøve. Såfremt en ansøger i forvejen er ansat som tjenestemand, bevarer man sin status som tjenestemand, forudsat at man går direkte fra én stilling til en anden, samt at man meddeler dette i forbindelse med ansættelsen. Alle organister kan søge alle organiststillinger. Ansøgerens uddannelse er afgørende for, hvilken overenskomst man er omfattet af. ARBEJDSBESKRIVELSE Ved ansættelse som organist udfærdiges der ikke længere et regulativ for stillingen. Organisten skal derfor forlange, at menighedsrådet sammen med stillingsindehaveren udfærdiger en arbejdsbeskrivelse for stillingen. En skabelon for arbejdsbeskrivelse kan downloades fra Organistforeningens hjemmeside eller fra IT-skrivebordet. Organister bør, inden de underskriver arbejdsbeskrivelsen og ansættelsesbrevet, sende disse til Organistforeningen for kontrol af indholdet. Er der tvivlsspørgsmål, kan man ringe til Organistforeningens lokale tillidsrepræsentanter. I alle tilfælde bør en kopi af den færdigforhandlede arbejdsbeskrivelse samt ansættelsesbrevet indsendes til Organistforeningens sekretariat. ANSÆTTELSESVILKÅR Organister med en PO-uddannelse aflønnes således (pr ): Basisløn (kvoteret) Trin 1 kr ,12 Trin 2 kr ,02 (Man indplaceres på trin 2 efter to års relevant beskæftigelse). Rådighedstillæg (kvoteret) Rådighedstillægget er gradueret efter hvor mange kirker, man er ansat ved: 1 kirke kr , kirker kr ,82 4 eller flere kirker kr ,93 LOKALT AFTALTE TILLÆG Der kan i forbindelse med ansættelsen eller senere aftales yderligere tillæg som fx kvalifikationstillæg, funktionstillæg eller éngangsvederlag. Aftaler om sådanne lokale tillæg skal i henhold til overenskomsten indgås af Organistforeningen. Ansøgere, der tilbydes ansættelse i en overenskomststilling, bør inden underskrivelse af ansættelsesbevis kontakte en af de lokale tillidsrepræsentanter for bistand vedr. tillæg og øvrige løn- og ansættelsesvilkår. Man bør aldrig opsige sin nuværende stilling, før der er underskrevet et ansættelsesbevis for den nye stilling. TJENESTEMÆND Såfremt ansøgeren er tjenestemand indplaceres vedkommende i én af følgende løngrupper (pr ): Lønramme 23-26: med et rådighedstillæg på kr ,85. Lønramme 20: med et kvoteret kvalifikationstillæg på kr ,43 samt rådighedstillæg på p.t. kr ,85. Lønramme 19: med et kvoteret kvalifikationstillæg på kr ,43 samt rådighedstillæg på p.t. kr , PO-bladet

37 STILLINGER ORGANIST TIL ALLESØ OG NÆSBYHOVED-BROBY KIRKER, HJALLESE PROVSTI, FYENS STIFT Allesø og Næsbyhoved-Broby pastorat i det nordlige Odense søger en organist snarest muligt. Der er et plejehjem i sognet med 2 månedlige gudstjenester. VI TILBYDER to smukke landsbykirker med to præster, to sogne, der kombinerer landsognets nærhed og forstadsdynamik, et aktivt og engageret menighedsråd, to velfungerende Bruno Christensen-orgler, 7 og 8 stemmer med pedal, en stilling på 31 timer om ugen. LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. Kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. Der vil være tre måneders prøvetid. Ved ansættelsen indhentes børneattest. VI ØNSKER en organist med store menneskelige og musikalske kvaliteter, som har lyst og evne til at indgå i et frugtbart samarbejde med præsterne og menighedsrådet omkring gudstjenesterne, de kirkelige handlinger og sognearrangementerne. at du kan lede og udvikle vort børnekor, at du kan lede vort voksenkor, så sognets sangglade mennesker får et godt fællesskab, at du skal arrangere 6 kirkekoncerter eller sangaftener om året, at du derover skal deltage i cirka 10 sognearrangementer om året, og at du skal deltage i konfirmand/minikonfirmandundervisning efter nærmere aftale med præsterne. ANSØGNINGSFRIST mandag den 30. juli 2012 til: Knud Erik Pedersen, Broby Kirkevej 27, 5270 Odense N (tlf ), pr. Søren Møller / Wikimedia Commons Søren Møller / Wikimedia Commons Søren Møller / Wikimedia Commons Allesø Kirke Næsbyhoved-Broby Kirke TJEK STILLINGSOPSLAG PÅ ORGANISTFORENINGEN.DK DER SKER LØBENDE OPDATERING PO-bladet 37

38 MEDLEMSNYT ADRESSEÆNDRINGER Eva Thestrup Sandfort, Sparresholmvej 13, 2700 Brønshøj RUNDE FØDSELSDAGE Joannes Nolsøe, Skagen, 70 år den 24. juni Niels Johs. Hansen, Odense SV, 60 år den 3. juli Karen Louise Bünemann, Beder, Østbirk og Yding kirker, Århus Stift, 50 år den 9. juli Ruth Just Iversen, Bevtoft, Agerskov kirke, Ribe Stift, 60 år den 26. juli Charlotte Hjerrild Andersen, Store Heddinge, 50 år den 29. juli HUSKESEDLEN Tilmelding senest 6. august til todages-seminar på Hotel Nyborg Strand den august. Der er et begrænset antal pladser, som fordeles efter først til mølle-princippet (se præludium s. 2, og find program for arrangementet under nyheder på Organistforeningen.dk). 38 PO-bladet

Referat af Organistforeningens ordinære generalforsamling mandag den 30. maj 2016 i koncertsalen på Herning kunstmuseum HEART

Referat af Organistforeningens ordinære generalforsamling mandag den 30. maj 2016 i koncertsalen på Herning kunstmuseum HEART Referat af Organistforeningens ordinære generalforsamling mandag den 30. maj 2016 i koncertsalen på Herning kunstmuseum HEART Formand Anders Thorup (AT) startede med at byde velkommen til de fremmødte.

Læs mere

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003"

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til Den danske Salmebog 2003 ORGELBOG 2004 indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003" Bidragydere til samlingen er: Mikkel Andreassen, Povl Christian Balslev, Peter Gawol,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN Henriette Hoppe har ikke været omkring en anden uddannelse, før hun blev PO. Jobbet som organist lå i naturlig forlængelse af glæden ved at spille orgel, og medlemskabet af

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG - Esbjerg April Februar 20072006 Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG Kom og mød Torben Seldrup, (Musikhuset Esbjerg), Axel Momme (Vestjysk Musikkonservatorium)

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Ad1) Kim Buus blev valgt som dirigent og Grete Mundbjerg som skriftfører. Ad2) Formandens beretning: 11.1. Holdt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen,

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, Frederikssund, den 2. december 2015 Kære Alle Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, som kan ses nedenfor. Vi minder om vores juleafslutning søndag

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen.

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Referat af generalforsamling - AIF 27-02-2015 Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Generalforsamlingen.: Valg af dirigent. Jim

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 98 Marts 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark 1864, første verdenskrig, og min familie. Jeg blev

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK 2016 SOFIA MANNING & MAJA DAUSGAARD

DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK 2016 SOFIA MANNING & MAJA DAUSGAARD DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK KÆRE SKØNNE DU! Tak for din interesse til mig og kurset 'Det bare mad' vejen til større frihed og indre madro. En ting er at læse Sofias,

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Inge Haüser bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Henrik Foght Hansen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Valgfag på Feldballe Friskole

Valgfag på Feldballe Friskole Valgfag på Feldballe Friskole For elever i fritidsordningen på Feldballe Friskole bliver der nu flere valgfag at vælge imellem i løbet af året. I dette lille hæfte kan du se hvilke aktiviteter det handler

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland

Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland 1 Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland Referat af generalforsamling mandag den 23. marts 2015 i Ringsted. Dagsorden: Formalia 1 Beretning, herunder regnskab 2 Indkomne forslag 3 Fremtidigt arbejde

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Dagsorden 1. Valg af dirigent Tis dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 Referat af ordinært sektionsmøde for sektion 1, afholdt lørdag den 24. september 2011, kl. 1700 på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Referat fra årsmøde i Rådighedslønsforeningen kl på Viby kro.

Referat fra årsmøde i Rådighedslønsforeningen kl på Viby kro. Referat fra årsmøde i Rådighedslønsforeningen 28.01.2016 kl. 12.00. på Viby kro. Deltagere: Ole Gold, Claus Stenberg, Kaj Kreilgaard, Käte Hansen, Eva Nielsen, Erik Nørgaard, Erling Pedersen, Anette Godsk,

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Ansøgt beløb i kr. Udgivelse af CD og nodehæfte samt afholdelse af gudstjenester og foredragsaftner 60.000 90.000

Ansøgt beløb i kr. Udgivelse af CD og nodehæfte samt afholdelse af gudstjenester og foredragsaftner 60.000 90.000 Den folkekirkelige Udviklingsfond. Tilsluttede ansøgninger 2010 (dok.nr. 38642/10) Dok.nr. Ansøger navn Projekttitel Projekt beskrivelse Ansøgt beløb i kr. Samlet Begrundelse budget i kr. Tids-horisont

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS SEPTEMBER 2015 FORMANDEN HAR ORDET Kære korledere Der har i år været lidt stille her fra kredsbestyrelsens side, men det skyldes, at vi i juli afholdt Landsstævnet i Aarhus,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS MEDLEMSBLADET KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS Musikeren og komponisten Louise Eckardt Jensen beskrives som en af de nyskabende kunstnere inden for eksperimentel musik. Hun bryder gerne normer og modsætter

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4

13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4 K I R K E N Y T PADESØ SOGN 13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4 Høst i Padesø Nyt fra menighedsrådet Nyt orgel Padesø Kirkes gamle orgel, der er ca. 125 år, er slidt op. Det har også været flittigt brugt i

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Generalforsamling d. 12.11.09

Generalforsamling d. 12.11.09 Generalforsamling d. 12.11.09 Til stede: Jytte Kjærgaard Isaksen, Stine Kjær, Anne-Mette Veber, Annesofie Ishøy Nielsen, Rikke Vang, Mille Hess, Maria Nauta, Bjarne Dammsbo Nissen, Ellen Lomholt, Lene

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Jeppe Skovgaard Schmidt

Jeppe Skovgaard Schmidt Jeppe Skovgaard Schmidt Fra: Familien Buur/Petersen Sendt: 20. august 2014 12:37 Til: Jeppe Skovgaard Schmidt Emne: Fjernelse/udskifning af bump på Knud Rasmussensvej, Lynge Vedhæftede

Læs mere

Morgensang i Vejen Kirke,

Morgensang i Vejen Kirke, Morgensang i Vejen Kirke, fredag d. 29. januar, kl. 9.00 Hermed links til salmetekster og inspirationsmateriale/idéer til arbejdet med salmerne. Materialet består af: 1) Salmeteksterne dels på papir dels

Læs mere