NR. 7 JULI ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012"

Transkript

1 NR. 7 JULI ÅRGANG PO-bladet STÆVNE 2012

2 PRÆLUDIUM - OG SÅ VAR DER DEN OM NONNEN OG SØMANDEN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Det er næppe undgået trofaste læseres opmærksomhed, at Organistforeningen i august er arrangør af et seminar med titlen Den danske model på Herrens mark. Hvis titlen har fået nogle til at tænke på historier i samme kategori som overskriften, så har det nok vakt deres nysgerrighed og dermed har titlen tjent sit formål! Det danske arbejdsmarked er kendetegnet ved, at langt de fleste løn- og arbejdsforhold aftales mellem arbejdsmarkedets parter. Dette betegnes ofte som Den danske model. I de fleste andre EU-lande, er fagforeningerne relativt svagere end i Danmark, og meget af det, der i Danmark er aftalestof, er dér et lovgivningsanliggende. Dette er gældende for det private arbejdsmarked, medens det statslige område indtil for nylig (et vidt begreb) var domineret af tjenestemandsansættelser. En ansættelsesform, der om ikke i alle detaljer, så dog i ånden har tydelige rødder tilbage til enevældens kongeligt udnævnte embedsmænd. Da Kirkeministeriet i 2005 tilkendegav at ville ophøre med tjenestemands-ansættelser, og fagforeningerne efterfølgende indledte forhandlinger med ministeriet om indgåelse af en overenskomst, var det således to meget forskellige systemer, der mødtes, og vi er nu i gang med en lang omstillingsproces, der gælder både ministerium, fagforening og de menige kirkefunktionærer. Store omstillinger er notorisk vanskelige at gennemføre, for mens alle jo går ind for forbedringer, er alle til gengæld imod forandringer! Man ved jo, hvad man har, men ikke, hvad man får. I bedre tider end de nuværende kunne man ofte købe sig til velvilje over for ændringer, men her og nu er der jo ingen penge. Vi må altså sluge den bitre pille uden sukkerglasur! Formålet med seminaret i august er at formidle en indsigt i de vilkår, som vi både som foreninger og medlemmer har at virke under. For den første betingelse for at kunne ændre noget er trods alt at have en indsigt i og forståelse af udgangspunktet. Hvis dette har din interesse, så tilmeld dig, mød op og sug til dig fra eksperternes viden og bland dig selv i debatten. 2 PO-bladet

3 FORENINGSNYT STÆVNE INDHOLD OG KOLOFON NYHEDER SIDE 4 SIDE 8 SIDE 22 GENERALFORSAMLING Læs referatet af Organistforeningens generalforsamling, som fandt sted onsdag den 30. maj i Svendborg. SVENDBORG I MAJ Vi dækker desuden årets organiststævne med en fotoreportage (s. 8), en deltagerberetning (s. 13), reportager fra to workshops (s. 18) og en voxpop (s. 21). KIRKELUKNINGER Læs, hvad ministeriets mand sagde på stævnet om kirkelukningerne i København, og se listen over nyuddannede PO ere fra de tre kirkemusikskoler INSPIRATION ANMELDELSER STILLINGER SIDE 24 SIDE 28 SIDE 36 Foto: Søren Møller / Wikimedia Commons MUSIK TIL DELING Henriette Hoppe introducerer en oversigt (sammensat af red.) over hjemmesider, hvorfra man kan downloade gratis noder til gudstjenestebrug. SATSBOG/SALMEBOG Vi anmelder satsbogen, som omsider er udkommet til Salmer og sange i skole og kirke 2 (Dansk Sang), samt aktuelle salmer fra samlingen Lysets utålmodighed. 1 ORGANIST SØGES Allesø og Næsbyhoved-Broby pastorat ved Odense har en ledig stilling. PO-BLADET Udkommer 12 gange årligt og udgives af Organistforeningen Oplag: stk. ISSN: REDAKTION Ansvarshavende: Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), Ordklang.dk, Frederiksberggade 102, 8600 Silkeborg, tlf , DEADLINE Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren (normalt) senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på (normalt) senest den 5. klokken 13 måneden før. TRYK WERKs Grafiske Hus a s, Aarhus, FORSIDEN Ulla Poulsen, organist i Nr. Lyndelse Kirke, øver sig i avanceret direktionsteknik på workshop med Jim Daus Hjernøe under Organistforeningens stævne. Foto: Filip Graugaard Esmarch PO-bladet 3

4 GENERALFORSAMLING 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN Organistforeningens ordinære generalforsamling fandt sted den 30. maj 2012 på Hotel Svendborg. Her kom formanden i sin beretning blandt andet ind på diskussionen om en sammenlægning af de tre danske kirkemusikerforeninger. Referent: Inge Bech Hansen, sekretariatsmedarbejder Formand Anders Thorup (AT) startede med at byde velkommen til alle fremmødte medlemmer og inviterede gæster: Ulrik Søborg fra CO10, Charlotte Muus Mogensen fra DOKS, Merete Brautsch Sand fra Dansk Kirkemusikerforening, Ole Brinth fra Sjællands Kirkemusikskole, Ivar Mæland og Knud Dam gaard Andersen fra Vestervig Kirkemusikskole, Hans Christian Hein fra Løgumkloster Kirkemusikskole, Torben Palm fra Dansk kordegneforening, Per Buchholdt Andreasen fra Den danske Præsteforening og Kurt Henriksen fra Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. 1. Valg af dirigent AT foreslog Provst Per Aas Christensen fra Svendborg Provsti som dirigent. Han blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt varslet og indkaldt og beslutningsdygtig. Han gav derefter formanden ordet til aflæggelse af beretning. 2. Formandens beretning AT startede beretningen med at afdøde medlemmer siden sidste generalforsamling Søren Zerahn, Lintrup, og Mogens Axel Hybel, Nørresundby blev mindet med et minuts stilhed. Herefter sagde AT på hele foreningens vegne stort tillykke med 40 års jubilæum og den kongelige dekorering (Dronningens Fortjenstmedalje i sølv) til Jørgen Nielsen, Hjulby kirke. AT supplerede herefter den skriftlige beretning, der er trykt i PO-bladets maj-nummer, med en mundtlig beretning. NYE VEDTÆGTER, SCK-MIDLER Siden den skriftlige beretning har foreningen haft en nettotilgang på fem medlemmer. Foreningen har i forlængelse af sidste års generalforsamling haft de nye vedtægter til urafstemning hos medlemmerne, og disse blev vedtaget med stort flertal. Det har betydet, at vi har skiftet navn til Organistforeningen. Dermed er det lettere at forklare, hvad det betyder, og hvordan det staves det nye spørgsmål er Hvordan forkorter man det?. Der afventes stadig endelig udmelding fra SCK om fordeling af penge fra Kompetencefonden Uddannelsesudvalget har nu besluttet, at fordelingsnøglen fra sidste gang benyttes, og der skulle være besked på vej ud til ansøgerne. ISLAND, ARBEJDSMILJØ, SEMINAR AT opfordrede til at deltage i Nordisk Kirkemusikråds Symposium på Island i september måned med en varm anbefaling af at træffe musikkollegaer fra hele Norden og af Island som rejsemål. Der skal foretages en opfølgning på undersøgelsen af psykisk arbejdsmiljø fra 2002, og der er nedsat en styregruppe. Det nye projekt om psykisk arbejdsmiljø i folkekirken forventes færdigt i PO-bladet

5 GENERALFORSAMLING 2012 (foto: Filip Graugaard Esmarch) AT opfordrede alle medlemmer til at tilmelde sig det CLOPU-finansierede seminar, Organistforeningen arrangerer i august måned: Den danske model på herrens mark om muligheder, begrænsninger og udfordringer ved at være en lille fagforening under folkekirken i en global krisetid. Omtale findes i PO-bladets juni-nummer og på vores hjemmeside. Seminaret er gratis for deltagerne. Organistforeningens formand beretter FUSION AF FORENINGER? Bestyrelsen blev ved sidste års generalforsamling pålagt at sondere terrænet for samarbejde og evt. sammenlægning med DOKS og Dansk Kirkemusikerforening. Samarbejdet med de to nævnte naturlige samarbejdspartnere er tæt og konstruktivt, men der er ikke p.t. udsigt til en sammenlægning. En sammenlægning vanskeliggøres i øvrigt af, at foreningerne er medlem af forskellige hovedorganisationer. På formandsmøder for de otte fagforeninger for kirkefunktionærer samt 3F er der i øvrigt enighed om, at man skal samarbejde tæt. Nogen siger: jo større forening desto større vægt/indflydelse. Men det vigtigste skulle da gerne være, at det er substansen i kravene, der tæller, og ikke hvor mange, der kræver. Forskelligheden i kirkefunktionærernes otte fagforeninger er her og nu for stor til at vi kan fusionere til én stor fagforening, dog kunne et fremtidigt større samarbejde på sekretariatsniveau på fælles adresse give stordriftsfordele ved betjening af medlemmerne og med tiden bane vejen for yderligere samarbejde. For tiden er der det bedste samarbejdsklima nogensinde generelt og på udvalgte emner specielt. SPØRGEUNDERSØGELSE AT afsluttede herefter sin mundtlige beretning, og dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til beretningen (den skriftlige og mundtlige). Organist Jette Plougheld (Skagen og Hulsig) efterlyste resultat af den spørgeskemaundersøgelse for overenskomstansatte, der blev gennemført i november AT svarede, at da resultatet er med til at danne grundlag for OK13-forhandlingen, kan der ikke offentliggøres noget på nuværende tidspunkt. AT takkede endnu engang for de mange besvarelser, som giver et rigtig godt forhandlingsgrundlag. Der var ikke yderligere spørgsmål, og beretningen i sin helhed blev godkendt. 3. Valg til bestyrelsen Dirigenten konstaterede, at Kenn Therkelsen og Henriette Hoppe var på valg, og at Kenn PO-bladet 5

6 GENERALFORSAMLING 2012 (foto: Filip Graugaard Esmarch) Therkelsen ikke modtog genvalg. Bestyrelsen genopstillede Henriette Hoppe og opstillede Lasse Christensen, og da der ikke var indkommet forslag om modkandidater, blev de to valgt. Generalforsamlingens dirigent, provst Per Aas Christensen, spærrede øjnene op, da det nyvalgte og uventet unge bestyrelsesmedlem rejste sig. 4. Valg af suppleanter Inger Marie Riis og Nils Henrik Wyke blev af bestyrelsen foreslået som suppleanter. Begge blev valgt. 5. Regnskab til godkendelse Kasserer Kenn Therkelsen gennemgik regnskaberne, som udviste et overskud på kr , hvilket er det bedste i fem år. Regnskabet er godkendt uden kommentarer fra revisoren. Uden spørgsmål blev regnskabet enstemmigt godkendt. 6. Fastlæggelse af kontingent og genindmeldelsesgebyr Bestyrelsen forslag til kontingent i 2013 er en bibeholdelse af kontingentsatser gældende pr Bestyrelsens forslag til kontingent blev uden spørgsmål vedtaget. Satserne fremgår af PO-bladets majnummer. 7. Indkomne forslag Mette Østergaard (ikke til stede) havde indsendt forslag om Sammenlægning af organistforeninger FPO og DOKS. Formand AT foreslog forslaget afvist med følgende begrundelse: Vi kan ikke beslutte, hvad DOKS gør. Generalforsamlingen tilsluttede sig afvisningen. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var faldet. 8. Eventuelt AT takkede dirigenten for en munter, hurtig, effektiv og korrekt gennemførelse af generalforsamlingen. Som afslutning på generalforsamlingen rettede AT en stor tak til bestyrelsen for et stort og frivilligt arbejde, tak til sekretariatet for kompetent og hurtig sagsbehandling, tak til Preben Berg for fortsat virke i stævneudvalget og en speciel tak til Kenn Therkelsen for tjeneste i bestyrelsen som kasserer, stor behagelighed i samarbejdet og håb om snarligt nyt job, så Kenn kan blive foreningens mand på Bornholm. Sidst men ikke mindst, tak for opbakning og fremmøde til medlemmerne. AT takkede for god ro og orden. CARSTEN ER FRATRÅDT Organistforeningens konsulent Carsten Bech Madsen er fratrådt sin stilling med virkning fra den 1. juni Aktuelle sager, som Carsten Bech Madsen har været involveret i, er overtaget af foreningens sekretariat, og alle henvendelser bedes rettet til sekretariatet på 6 PO-bladet

7 BESTYRELSEN KONSTITUTION 2012 På bestyrelsesmødet d. 14. juni konstituerede bestyrelsen sig og fordelte udvalgsposter som følger. ORGANISTFORENINGENS BESTYRELSE Formand Anders Thorup AT Næstformand Helle Zederkof HZ Kasserer Poul Mørk-Hansen PMH Henriette Hoppe HH Thilde Madsen TM Susanne Mørk-Jensen SMJ Lasse Christensen LC INTERNE UDVALG Redaktionsudvalg HH, TM, JP Stævneudvalg HZ, PMH, SMJ, LC, PB Tillidsrepræsentantudvalg HZ, SMJ, JP EKSTERNE UDVALG Organistforeningens repræsentation i eksterne udvalg, styregrupper og råd: Folkekirkens Samarbejdsudvalg AT, (HZ) Folkekirkens Arbejdsmiljøråd JP (AT) (Kirke)ministeriets uddannelsesudvalg AT Styregruppen under (kirke)ministeriet for undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø AT SCK's brancheudvalg for folkekirken KDA (JP) Styregrupper for udvalg under ovennævnte: - Folkekirkens efteruddannelse for kirkemusikere AT, JP - Kirkefunktionærers kompetenceudvikling i faglige teams JP Kirkemusikalsk Kompetencecenter HH Nordisk Kirkemusikråd AT Nordisk Faglig Konference AT, JP Formandsmøderne AT KLF (Kirkemusikernes Landsforb.) AT, HZ FAF-L (Forsikringsagenturforeningen) AT DOKS's Gramex-udvalg LC Kontaktperson til Spil Dansk PMH KIRKEMUSIKSKOLERNE Organistforeningens repræsentation i kirkemusikskolernes bestyrelser: Løgumkloster Vestervig Sjælland JP = sekretariatsleder John Poulsen PB = Preben Berg KDA = Knud Damgaard Andersen (Initialer i parentes angiver suppleanter) TM HH PMH (foto: Filip Graugaard Esmarch) Henholdsvis den afgående og den nyvalgte bestyrelse på billedet til højre er venstre mod højre: AT, HZ, TM, PMH, HH, LC, SMJ). PO-bladet 7

8 STÆVNE 2012 SVENDBORG-DAGE MED INSPIRATION Foto: Henriette Hoppe, Filip Graugaard Esmarch og Carsten Engstrøm Tekst: Filip Graugaard Esmarch Fotos: Henriette Hoppe FIK DU 14 RIGTIGE? Povl Chr. Balslevs klokkespilskoncert fra Vor Frue Kirkes tårn var faktisk en frisk sommerquiz. Han nåede ikke selv at afsløre nogen løsninger, men det råder vi bod på her med sangtitler i alfabetisk orden: 8 Danmark nu blunder Du danske sommer En yndig og frydefuld sommertid Fo ajle di små blomster Godmorgen lille land Han kommer med sommer Ida s sommervise (Du skal inte tro det bli r sommar) Jeg bærer med smil min byrde Nu lyser løv i lunde Sangen om sol Se det summer af sol (P. Helmuth) Se det summer af sol (eng. melodi) Se dig ud en sommerdag Se hvilken morgenstund PO-bladet

9 STÆVNE 2012 Beatsalmer er en nyskabende gruppe med nær tilknytning til Sct. Nicolai Kirke, hvor koncerten fandt sted mandag aften. Til venstre er det Marianne Kjær i indlevende bibel-recitation og til højre Bjørn Krogh Larsen ved klaveret. (fotos: Henriette Hoppe) Afsejling fra Svendborg Havn tirsdag morgen (foto: Henriette Hoppe) Valdemar Slot var ud over selve sejlturen dertil udflugtens hovedmål (foto: Henriette Hoppe) Ankomst til Tåsinge ved Valdemar Slot (foto: Carsten Engstrøm) Fra Brejninge Kirkes tårn er der en storslået udsigt (foto: Henriette Hoppe) Ved Povl Chr. Balslevs orgelworkshop i Vor Frue Kirke fandt både kororglet og hovedorglet anvendelse (foto: Carsten Engstrøm) PO-bladet 9

10 STÆVNE 2012 (fotos: FGE) Anne-Marie Meinche kaster håndtegn under Jim Daus Hjernøes korworkshop tirsdag aften (foto: Filip Graugaard Esmarch) Onsdag morgen sørgede Jim Daus Hjernøe på energisk vis for at få hele stævneforsamlingen godt i gang Jim Daus Hjernøe fører an i rytmiske kortrin 10 (foto: FGE) På Lotte Smidt-Petersens workshop om vokalmetodik blev kroppen taget flittigt i brug (fotos: FGE) PO-bladet

11 STÆVNE 2012 (foto: FGE) Over middag var der besøg fra Kirkeministeriet i form af afdelingschef Steffen Brunés, der aflagde en rapport fra folkekirkens maskinrum. Han kom især ind på frihedsrettighederne i forbindelse med kirkelig vielse af homoseksuelle, kirkelukninger i København, udvidelse af provstiudvalgets beføjelser samt debatten om en ny overordnet styringsstruktur for folkekirken. Efter den afsluttende spørgetid lovede han at tage et forslag om fælles kalendersystem for folkekirkens ansatte med hjem til ministeriets it-afdeling VIP-bordet ved den efterfølgende festaften. Forrest er det (tv.) rektor Hans Chr. Hein fra Løgumkloster Kirkemusikskole og (th.) rektor Ivar Mæland fra Vestervig Kirkemusikskole (foto: FGE) Generalforsamlingen forløb fredeligt i år (fotos: FGE) Der var hilsner fra bl.a. Præsteforeningens formand, Per Bucholdt Andreasen, som blandt andet fortælte, at præstestanden tager de helt aktuelle diskussioner om at sløjfe helligdage ganske roligt. Nogen har foreslået, at man kan slå verdslige og kirkelige helligdage sammen f.eks. 1. maj og bededag, som man jo så kan kalde for rød bededag (foto: FGE) PO-bladet 11

12 STÆVNE 2012 Sigurd Hockings, Kristin Lomholdt og Andreas Tophøj vakte begejstring med deres amerikanske nybyggersange (foto: FGE) Jørgen Nielsen, som også går under det kærlige tilnavn domorganisten i Hjulby fremviste sin kongelige fortjenstmedalje i sølv, og han lod sig hurtigt overtale til blandt andet at berette om, hvordan han modtog den ved sit 40-års jubilæum som organist. (foto: FGE) Povl Chr. Balslevs morgensang torsdag tog til tider næsten form af et musikalsk stand up-show, som især kredsede om de store fynske komponister (i Odense er de godt på vej til Carl Nielsens 150-år i 2015 de har inviteret Tina Turner!). Der blev dog også god lejlighed til at synge, bl.a. I Danmark er jeg født på alle tre melodier. Her påpegede Povl Balslev, at det næppe er tilfældigt, at omkvædet lyder så forskelligt: Mens den romantiske Rung betoner elsker, ligger betoningen hos Schierbeck i 1926 på dig (fædrelandet) og hos Sebastian på jeg (foto: FGE) (foto: FGE) Asger Balling stod endnu engang i spidsen for den traditionelle folkedans (foto: FGE) Stævnet sluttede traditionen tro med medlemmernes spørgetime. Sekretariatsleder John Poulsen svarede bl.a. på spørgsmål om rammetid, lokallønstillæg og geografisk fleksibilitet. Han stillede også forsamlingen et spørgsmål: Hvor mange menighedsråd overholder ikke bestemmelserne om rammetid? At dømme ud fra de ganske få hænder, der viste sig, har menighedsrådene godt styr på det. Men John Poulsen anslog alligevel, at det nok vil tage Landsforeningen og stifterne de næste fem år at lære menighedsrådene at håndtere overenskomsten. 12 PO-bladet

13 STÆVNE 2012 DET FIK VI MED FRA STÆVNET Foto: Henriette Hoppe To af deltagerne i Organistforeningens årsstævne fortæller her om nogle af deres sydfynske oplevelser i løbet af stævnets første halvanden dag den maj. Af Birgit Mulvad Samsing og Jette Plougheld Det er altid spændende, hvad man får ud af et stævne. Vi ser blandt andet frem til gensynet og samværet med kollegaer fra hele landet. Lever forventningerne op til indholdet i de forskellige workshops, og får vi noget med hjem, som vi kan bruge? Nodeudstilling og nodekøb er også et vigtigt punkt, og udflugten giver os blandt andet en oplevelse af den egn af landet, vi besøger. Sidst men ikke mindst er nyt fra ministeriet, generalforsamlingen og medlemmernes spørgetime vigtige programpunkter og meget interessante. I år begyndte stævnet 2. pinsedag, og det indledtes allerede klokken 16 med en klokkespilkoncert på torvet ved Vor Frue Kirke spillet af kirkens egen organist Povl Chr. Balslev. Da vi først ankom til Hotel Svendborg inden middagen om aftenen, oplevede vi desværre ikke klokkespillet. AFTENKONCERTEN På stævnets første aften var vi inviteret til koncerten All You Need Is Love i Sct. Nicolai Kirke. Gruppen Beatsalmer består af kirkens egen organist, Tore Bjørn Larsen, hans søn, pianisten Bjørn Krog Larsen, tenor Simon Mott Madsen og oplæser Marianne Kjær. All You Need Is Love er bygget op som en slags 9 Læsninger med tekster fra Det Gamle og Det Nye Testamente koblet sammen med udvalgte Beatles-sange. Tore Bjørn Larsen indledte aftenen med et karakteristisk quodlibet-præludium over salmen O hoved, højt forhånet og Beatles-melodien The Fool on the Hill. Sidstnævnte blev senere brugt i forbindelse med 5. læsning om korsfæstelsen. Det var en fantastisk oplevelse at høre klaver og orgel spille sammen. Noget af en præstation, taget i betragtning at orgel og klaver var placeret i hver sin ende af kirkerummet og på hver sin etage. PO-bladet 13

14 STÆVNE 2012 Aftenen bød på mange spændende arrangementer i både pop-, blues- og jazz-stil. Teksterne blev fortolket af den unge tenor i musical-stil. Til slut hørte vi orgel og klaver smelte sammen for fuld udblæsning, så kirkerummet fyldtes af en kæmpe klang, og man følte sig hvirvlet rundt i hele universet. En meget anderledes og inspirerende koncertoplevelse. UDFLUGTEN Tirsdag morgen gik samtlige stævnedeltagere i solskin og kold vind ombord på Veteranskibet M/S Helge, og i de næste par timer oplevede vi Sydfyn og Svendborgsund fra den smukkeste side med udsigt til den smukke natur med skove, strande og hyggelige små havne. Guiden, der i parentes bemærket er formand for Troense Lokalforening og meget vidende, holdt os i ånde med interessante fortællinger et par timer i træk. Efter endt sejlads nåede vi Tåsinge med Valdemar Slot, som blev bygget af Kong Christian d. 4. i årene til sønnen Valdemar Christian. Her fik vi en guidet rundvisning på Herregårdsmuseet, og senere satte vi os godt sultne til bords i Restaurant Slotskælderen for at nyde en god frokost. Preben Berg havde medbragt en sang: Hvad vindes ved verdens vidtløftige hav med tekst af Ambrosius Stub, som i sin tid var huslærer på Valdemar Slot. Flerstemmig sang fra blad et ganske forløsende indslag! Med bus videre op til Bregninge kirke, hvor vi gjorde holdt. Kirken ligger smukt på toppen af Tåsinge, og fra tårnet er der en fantastisk udsigt over Det sydfynske øhav og Svendborg. Kirkens historiske tilknytning til Valdemars (foto: Carsten Engstrøm) Frisk vind over Svendborgsund det er Jette til højre. 14 PO-bladet

15 STÆVNE 2012 Foto: Filip Graugaard Esmarch slot betyder, at slottets ejere stadig er ejere af gravkapellet, og at præsterne og personalet ved Bregninge kirke holder gudstjenester og foretager kirkelige handlinger i Valdemar Slots kirke. Det havde været ønskværdigt, om vi havde fået lidt at vide om kirken og en demonstration på kirkens orgel. Videre gik turen gennem Troense, som er kendt for sine mange smukke bindingsværkshuse. Kaffen ventede, da vi nåede Hotel Svendborg og Aarhus Musik åbnede sin nodeudstilling, så det varede ikke længe, inden vi stod på hovedet i alle herlighederne! I løbet af de små to timer afprøvede vi mange forskellige korøvelser, som blandt andet viste, hvor vigtigt det er med en god sangstøtte. Lotte gjorde os opmærksom på vigtigheden af at sende de rigtige signaler til sit kor med blandt andet en god kropsholdning og opmærksomhed til og fra koret: Vær engageret i hele din udstråling og direktion. Lad koret se dig også ved klaveret! Syng for dit kor så meget som muligt uden klaver. Og syng med bevægelser! Hun foreslog også at inddrage små effekter, eksempelvis en utraditionel koropstilling, hvor koret starter med at vende ryggen til publikum og slutter med at vælte som dominobrikker det vækker jubel hos tilhørerne. Lotte udstråler kærlighed og engagement i arbejdet med børnekor, og det er ikke uden grund, at hun er en meget eftertragtet korleder og stævneinstruktør. Foto: Filip Graugaard Esmarch VOKALMETODIK I KORET Tirsdag aften deltog Birgit sammen med 18 andre i en workshop om vokalmetodik. Instruktøren var Lotte Schmidt-Petersen, til daglig kantor og leder i det københavnske Vesterbro Provsti, hvor hun leder fire kor fra 0. klasse og opefter. Lotte lagde ud med at spørge, om nogen har problemer med deres stemme. Det resulterede i en lille snak om de forskellige problemer og i gode råd. Senere fik vi blandt andet også mange gode råd til, hvad man gør med brummere i koret. Lotte Smidt-Petersen PO-bladet 15

16 STÆVNE 2012 (foto: Carsten Engstrøm) Povl Chr. Balslev i livlig aktion ved Krohn-orglet i Vor Frue Kirke, Svendborg. ORGELREPERTOIRE Samme aften fulgtes Jette med en stor flok stævnedeltagere til den nærliggende Vor Frue Kirke, hvor Povl Chr. Balslev tog imod. Han havde selvfølgelig en stak noder klar til os vippende synligt fremme på kanten af døbefonten. For, som Povl Balslev indledte med at sige, når vi organister er på kursus, vil vi jo gerne have noget med os hjem. På papir! Hvorefter han udtrykte en from forhåbning om, at vi måske efter de næste par timer også kunne tage noget andet med os hjem: Inspiration, en stemning, krydderier. Povl Balslev havde inddelt sin orgelrepertoire-workshop i to halvlege. Første del udspillede sig ved det lille kororgel og tog afsæt i en kommende antologi med 147 (eller hvor mange det nu bliver) nye orgelkoraler til kirkeåret. Den forventes udgivet til efteråret og udmærker sig ved at inkludere mange af de nye salmer, være fremkommelig og indeholde flere satser af Balslev selv. Vi fik smagsprøver, og Povl krydrede et par af satserne ved at demonstrere, hvor meget en ændring i tempo, spillestil og/eller registrering kan forvandle karakteren af den samme koralsats. Denne aften var det Egil Hovlands Våkn opp, og slå på dine strenger, der måtte holde for. Vi er, mener Balslev, som organister ansvarlige for den røde tråd i gudstjenesteforløbet. Ikke blot ved passende valg af musik til indog udgang, men også ved den måde, hvorpå vi fremfører, farver og krydrer musikken, så den er afstemt efter dagens tekster og liturgi! GÅ DEN ANDEN VEJ Workshoppens anden halvleg foregik oppe ved det store Krohn-orgel, hvor Povl lagde ud med at demonstrere, hvordan man også kan 16 PO-bladet

17 STÆVNE 2012 gøre det omvendt. En lille aha-oplevelse, for hvad mener han nu med det? Som bekendt bliver kravene til vore dages organister stadig mere alsidige: At dømme ud fra en del jobannoncer, skal vi, med Povl Balslevs ord, jo nærmest være blæksprutter. Jo tak, vi skal med vores klassiske bagage også kunne spille rytmisk musik, men hvad med det omvendte? Altså, tag eksempelvis C.V. Jørgensen og transformer hans musik om til gregoriansk kirkemusik. Ren umani for øregangen. Nu øste Povl gavmildt ud af gør-det-selvværktøjskassen: Hvad stiller man op, når brudeparret har et ønske om at høre et bestemt hit hvis man som forandringsparat organist ikke mener, at det korte svar nej er fremmende for orglet (og organiststandens) berettigelse på sigt? Ja, man kan jo prøve at finde melodien og gå i gang med en enkel, men afhængig af registreringen ganske effektfuld udgave, med pedal på bas-tonerne, akkorderne (efter becifring) i venstre hånd og solo en i højre. Det går an og brudeparret får hørt deres melodi. DET ER IKKE EN FEJL Afdelingen for tips og enkle, effektfulde, tricks forsatte med en lille trin-for-trin demoprøve på improvisation. En disciplin, der nok kan få mangen en ellers erfaren organist til at stå af. Helt ufortjent, mener Povl, hvis pointe her er, nærmest at definere improvisation som friheden til at spille fejl hele tiden. Vi kom nu med på en tour-de-force gennem syv-otte improvisationer over Nu bede vi den Helligånd. En yderst pædagogisk trinvis gennemgang af enkle virkemidler. Og undervejs med en lille session over dyrk dine (fortegns-) fejl : Ulykken er jo sket, hvad gør du så? Kredser om og gentager fejlen så publikum (menigheden) må tro, det er forsætligt. Et pikant krydret udslag af organistens kreative evner. Sådan. Så, jo, vi fik sandelig meget mere end papir med os hjem, og begejstringen hos deltagerne i aftenens workshop som Povl Balslev afsluttede med Morning has Broken var stor. Jette Plougheld er organist ved Skagen og Hulsig Kirker i Vendsyssel, og Birgit Mulvad Samsing er organist ved Højby Kirke syd for Odense. Læs reportagen fra Jim Daus Hjernøes Workshop på side 18, og læs på side 20, hvad der onsdag formiddag skete på Lotte-Smidt-Petersens workshop. PO-bladet 17

18 STÆVNE 2012 ET LYNKURSUS I FYSISK HØRELÆRE Deltagerne i Jim Daus Hjernøes stævneworkshop blev praktisk udfordret med en ny og effektiv tilgang til korledelse. Af Filip Graugaard Esmarch På Organistforeningens stævne kunne man i år forsikre sig om, at en professor ikke altid er så tør. Jim Daus Hjernøe fra Det Jyske Musikkonservatorium stod for både en workshop og onsdagens morgensang. Workshoppen med overskriften rytmiske rytmer i koret var i høj grad lagt an som learning by doing, og den handlede ganske meget om rytme, men også om den rytmiske kormusiks øvrige parametre. Professoren introducerede en metodik, som kan løfte koret ved at gøre sangerne børn såvel som voksne mere bevidste om musikkens byggesten. Målet med øvelserne er at gøre forudsætningsløse kor til intelligente kor. Og vi har efterhånden testet øvelserne på alle aldersgrupper, meldte Jim Daus ud ved tirsdags-workshoppen. 4 KASSER OG 4 TRIN Når man arbejder med en bestemt korsang, tænker man som korleder naturligvis over, hvordan man kan flytte den videre fra A til B. Her er det godt at dele det hele op i nogle kasser. Den grundmodel, jeg bruger, har jeg udviklet sammen med blandt andre Real Group, fortalte Jim Daus med henvisning til den kendte svenske vokalgruppe. På tavlen tegnede han nu fire kasser, hvori han skrev henholdsvis rytme, toner, klang og udtryk, hvilket tilsammen beskriver alle musikkens elementer. Ret meget mere stillesiddende teori blev det ikke til. Nu var det op at stå eller rettere gå. Jim Daus lærte deltagerne fire forskellige trin, som de trådte, alt imens de sang nogle rytmiske melodilinjer. Eksempelvis træder man ved grundtrin 1 fremad på højre fod på ét-slaget, venstre fod på to-slaget og så tilsvarende tilbage på tre og fire. Erfaringen har vist, at det at indøve de fire grundtrin giver korsangerne en fælles forståelse for musikken. Derefter kan korlederen blot med et håndtegn vise grundtrin 1, og så har koret straks en fælles forståelse for den puls, foreslog Jim Daus. Mens workshop-deltagerne fortsatte med at synge og gå, skulle de nu også sætte underdelinger på, blandt andet ved at klappe på og - slagene. Noget af en udfordring for mange af deltagerne. Men ifølge professoren kan øvelser som denne hjælpe et kor til bevæge sig fra det swinger næsten til nu swinger det!. De fysiske bevægelser generer et overskud til at mærke underdelingerne, påpegede han og understregede samtidig, at han ikke mener, at korsangere altid skal bevæge sig, når de synger rytmisk. SOUNDPAINTING OG ENERGIZING Jim Daus bruger udtrykket fysisk hørelære om den kropslige tilgang til kormetodikken, som man i flere andre lande har en noget stærkere tradition for, end vi har. Fysisk hørelære er godt også i børnehøjde, hævdede han. Og hermed sigtede han ikke kun på rytmeøvelserne. Han anbefalede også, at man gi- 18 PO-bladet

19 STÆVNE 2012 Ifølge professor Jim Daus Hjernøe fortjener den klassiske solfègemetodik en central plads i moderne korledelse. På sin stævne-workshop gav han deltagerne eksempler på, hvordan den kan udbygges efter behov (foto: FGE) ver sig i kast med solfège som i forhold til de kendte håndtegn kan udbygges mere eller mindre. Jim Daus har udviklet et system på baggrund af det såkaldte soundpainting. Her viser man ikke kun tonehøjden, men også elementer fra de øvrige tre kasser. Det fik workshop-deltagerne god lejlighed til at snuse til. Efter et grundkursus i de enkelte do-re-mihåndtegn skabte deltagerne en kollektiv (pentaton) improvisation ved på skift at at dirigere hinanden i tremands-grupper. Det skete til Jims klaverledsagelse, og dirigenterne stod i en indre rundkreds med front mod sangerne i den ydre rundkreds. Pointen var, at sådan kan man også lade sit kor gøre. Hvis jeg som introduktion til workshoppen havde sagt improvisation, havde der måske været udvandring. Men for mig at se ligger byggestenene til et godt rytmisk kor i at blive dus med improvisation, erklærede Jim Daus bagefter. Og tonemalerkunsten blev gradvist mere avanceret: Workshop-deltagerne lærte at bruge den anden hånd til at vise andre ting, mens den ene stadig viste tonehøjden. Der blev blandt andet arbejdet med improviserede rytmiske underdelinger af tonen, som dirigenten kunne skrue op og ned for intensiteten af. En anden øvelse, deltagerne stiftede bekendtskab med, kaldte Jim Daus for energizing : At fremføre teksten rytmisk uden toner, men med rytmiske udfyldninger ( ghost notes ) omkring de egentlige meloditoner. KOM OG LÆR MERE Jim Daus Hjernøe inviterede de omkring 20 engagerede workshop-deltagere til at studere metoderne nærmere. På konservatoriet er han ansat som professor med særlige opgaver, hvilket indebærer, at han skal være med til at konsolidere en metodik for korledelse (learning by doing). Og i den forbindelse er han tovholder for nogle inspirationskurser, som Rytmisk Korcenter (under Det Jyske Musikkonservatorium) afholder over fire weekender i både Aalborg og København. Desuden står han som noget nyt også bag en hel efteruddannelse i rytmisk korledelse for erfarne korledere på for eksempel PO-niveau. Og han undlod ikke at nævne, at der på det hold, som begynder efter sommerferien, stadig er to ledige pladser. Find information om Rytmisk Korcenter samt inspirationskurser og videreuddannelser i rytmisk korledelse på Musikkons.dk under rytmisk > Rytmisk Korcenter. PO-bladet 19

20 STÆVNE 2012 JEG TALER ALDRIG OM STØTTE Når det handler om vokalmetodik, kommer man næsten automatisk ind på det komplekse begreb støtte. Men som erfaren korleder for børn og unge kunne Lotte Smidt-Petersen ikke drømme om at bruge det i en øve-situation. Af Filip Graugaard Esmarch Jeg hører af og til korledere råbe husk støtten!, men for børnene giver det ingen mening, sagde Lotte Smidt-Petersen til deltagerne på hendes stævne-workshop onsdag formiddag. Det betyder dog langt fra, at man ikke kan og skal arbejde på at gøre børnene bevidst om støttefunktionen. Støtte er summen af de muskler, man bruger for at lave en given tone med en given klang. Derfor er det vigtigt at vide, hvad de enkelte musikler foretager sig. Det kan man godt lære børnene. Nogle taler om at trække luften helt ned i maven, men der er jo ikke anden luft i maven end gas, bemærkede hun til workshop-deltagernes morskab. Hun bad dem om to og to på skift at sætte et par fingre på de nederste ribben i hver side af den andens brystkasse, mens vedkommende sang på forskellige måder. Det var for flere af deltagerne tydeligvis lidt af en aha-oplevelse. Den øvelse kan man også lave med de store børn, mens de tæller højt uden vejrtrækning, først til 10, så til 20 og så måske til 30. Ribbenene skal blive ude. Og når de synger, kan de arbejde med at bevæge ribbenene udad på de lange toner. VEJRET SKAL TRÆKKES AKTIVT Lotte Smidt-Petersen anbefalede korøvelser aktiv vejrtrækning forskrækket eller gispende som en hund. Modsat visse andre sangpædagog mener hun, at hver frase kræver en aktiv vejrtrækning det er ikke nok blot at slippe. Til mine store piger siger jeg: Prøv at holde vejret, lige inden I synger en linje. Det aktiverer mellemgulvet forud for frasen, forklarede hun. For at give mellemgulvet gode arbejdsbetingelser er kropsholdningen også vigtig. Husk at holde dem fast på at sidde på kanten af stolen. Og prøv, når de står op, at se efter, om de spænder i knæene, foreslog Lotte Smidt-Petersen, som senere også kom ind på, hvordan kæbespændinger kan forhindre en aktiv kæbeåbning og dermed en ordentlig klangstøtte. 20 PO-bladet

21 STÆVNE 2012 VOXPOP OM STÆVNET HANS DAMMEYER, Skjoldhøj Kirke, Aarhus Hvorfor tog du med på stævne? Jeg har en baggrund som højskolelærer og er stadig ret ny i organistbranchen. Derfor er det vigtigt for mig at møde nogle kollegaer. Og så er der selvfølgelig også det faglige udbytte selvom det ikke er helt nemt at lægge niveauet, når PO ere er så forskellige, som de er. Hvordan har det så været? Det har været et rigtigt fint stævne. Mødet med Jim Daus var helt enestående hans metoder er virkelig vejen frem. Det er også rigtig godt med nodesalget det måtte gerne være her under hele stævnet. Omvendt er stævnet egentlig én dag for langt. Det er for meget at tage ud af kalenderen. THOMAS OLESEN, studerende, Aalborg Hvorfor tog du med på stævne? Primært for at lære folk at kende. Jeg er først lige blevet medlem her i april. Som organist men egentlig også som PO-studerende er man jo ret alene, så det har været rigtig godt at møde nogle kollegaer. Hvordan har det så været? Jeg har oplevet en god stemning, og folk er meget positive og åbne. Det giver mig en fornemmelse af, hvordan det er at være ansat som organist både det positive og det vanskelige. Og jeg har fået rigtig meget faglig inspiration. Det har har været et veltilrettelagt stævne. KAREN MARGRETHE LARSEN, Herrested, Søllinge og Hellerup kirker, Midtfyn Hvorfor tog du med på stævne? Når man til daglig er ensom i sit job, er det positivt at komme ud og høre om, hvad der sker andre steder. Desværre mangler vi jo nogen her. Menighedsrådene rundt omkring skal huske, at det er god personalepleje at give folk mulighed for at komme på kurser og få inspiration. Hvordan har det så været? Det var en oplevelse i mandags at kunne ligge på ryggen på græsset neden for Vor Frue Kirke og lade det strømme ned fra klokketårnet i tre kvarter. Beatsalmer var fantastiske. Og Jim Daus er en helt utrolig kapacitet; han har sjælen med ud i fingerspidserne, og han fik os alle til at vugge med uanset alder. PO-bladet 21

22 NYHEDER MANUAL FOR KIRKELUKNINGER PÅ VEJ Efter Københavns Stiftsråds forslag om lukning af 16 kirker, arbejder Kirkeministeriet på at skabe klare linjer for, hvad man i givet fald stiller op med de ansatte. Af Filip Graugaard Esmarch Kirkeminister Manu Sareen nedsætter nu et udvalg, som skal afklare forholdene for kirkefunktionærerne ved de 16 københavnske kirke, som ser ud til at være lukningstruede. Det oplyste afdelingschef Steffen Brunés under orienteringen fra ministeriet på Organistforeningens stævne d. 30. maj. Der skal laves en form for manual for, hvad der skal ske med personalet. Hvilke muligheder, rettigheder og pligter har de? Og hvordan kan man gennemtænke situationen på en begavet måde frem for bare at fyre fra en ende af?, sagde han. Det er DOKS, der over for ministeren og biskoppen har påpeget behovet. Nu vil vi indbyde de faglige organisationer til et udvalgsarbejde. Vi har en erkendelse af, at vi skal lave et stykke pædagogisk arbejde. Det er vores fornemmelse, at de regler, der er brug for, egentlig er der i forvejen men man vil prøve at samle en begavet vejledning, som både vil kunne hjælpe medarbejdere, menighedsråd og myndigheder til at håndtere det her på en fornuftig måde, lovede Steffen Brunés. MÅSKE IKKE KUN I KØBENHAVN Blandt organisterne ved de 16 københavnske kirker er kun de to medlemmer af Organistforeningen. Steffen Brunés pegede imidlertid på, at den økonomiske nedtur, som er den egentlige årsag til, at et antal kirker i København formodentlig skal lukke, nok desværre ikke bare er et københavnerfænomen. Vores antagelse er, at de realiteter, som de seneste år har været ubehagelig levende i andre dele af den offentlige sektor, også er ved at blive det i folkekirken. Det er nok ikke urealistisk at gætte på en økonomisk nedgang på 5%, erkender han. Med andre ord kan behovet for at skabe klare linjer omkring kirkelukninger inden for en årrække ventes at blive aktuelt flere steder end i hovedstaden. HELE 29 NYE PO ERE Følgende organister har bestået kirkemusikskolernes PO-eksamen i juni fra Vestervig: Jan Mygind, Nørresundby; Helle Majlund Jensen, Aulum; Irina Stetsun, Hjørring; Lone Bech Leuchtmann, Lemvig; Esben Kudsk Skoffer, Brabrand; Karina Brix Andersen, Aalborg, og Maria Krogh Melgaard, Brabrand. 7 fra Løgumkloster: Mikkel Dons Burchardt, Odense NV; Martin Høier, Nyborg; Silke Jepsen, Flensburg; Anette Kjærgaard, Skjern; Roma Korbas, Varde; Christina Funch Mellgren, Odense, og Helle Sørensen, Middelfart. 15 fra Sjælland: Niels Andersson, København; Amalie Anne Kaad, København; Ingvar Svendsen, Holte; Dennis Venzel Hansen, Køge; Claudia Mørch, Borup; Betina Gøtterup Friis, Hillerød; Vibeke Sahner Ockelmann, Nivå; Christian Jesper Gammelgaard Nielsen, Næstved; Pia Arentoft Nielsen, Allerød; Jørgen Messerschmidt, København; Sverre Larsen, Frederiksberg; Loïc Destremau, Vordingborg; Pia Lyster, Søborg; Jacob Mouritzen, København, og Margrethe Bard, København. Organistforeningen ønsker alle tillykke! 22 PO-bladet

23 Efteruddannelse for organister Syddansk Musikkonservatorium udbyder i studieåret tre efteruddannelseskurser for organister. Kurserne finder sted i Odense eller Esbjerg hvis ikke andet aftales. Kursusbeskrivelser, frister og tilmeldingsskema findes på Kontakt projektkoordinator Malene Møller ( eller og få tilsendt et efteruddannelseskatalog. Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Tlf.:

24 INSPIRATION OM AT DELE SIN MUSIK MED ANDRE Hvis man komponerer og nedskriver sin egen gudstjeneste-musik, er det oplagt lade andre organister få glæde af den via en hjemmeside, mener Henriette Hoppe fra PO-bladets redaktionsudvalg. Af Henriette Hoppe Når man som nyuddannet PO er skal til at bruge de kompetencer, man har erhvervet inden for faget musikteori, kan man alt efter temperament vælge 1. at fortsætte det gode arbejde med at skrive 3- og 4-stemmige koralbundne satser og fugerede eller romantiske forspil, efter de retningslinjer, som ens værdige teorilærer har givet, 2. kun at sætte pennen til nodepapiret, når alle andre muligheder er udtømt og alle opslag i diverse samlinger har været forgæves, 3. eller at gå i gang med at udforske den frie kompositions mere ukendte land. Selv hører jeg til den sidste type. Jeg satte mig for at skrive forspil til alle melodier i koralbogen, men inden jeg var færdig, var der udkommet en ny koralbog og jeg tabte lidt af pusten i forhold til projektet. Jeg havde imidlertid gjort den erfaring, at det var de sjove, urubricerbare satser, jeg var mest glad for. Og når man har skrevet musik et stykke tid, opstår ideen om at dele den med andre. For Det her er da så godt, at andre også må kunne få glæde af det. IKKE RIGTIG FORKERT? Som komponist er man indehaver af rettighederne til sin egen musik, hvor beskedne end værkerne måtte være, og spørgsmålet er så, hvad man skal stille op med de rettigheder. Organister er altid på jagt efter et godt forspil eller et festligt præludium til en bestemt søndag, og i jagten på egnet musik udvikler mangen en pæn organist sig til en lov- og samvittighedsløs pirat. Hvor organister mødes, udveksles fotokopier i mængder, der ville få Copydan op i det røde felt, hvis de fik nys om det. Men da der ikke er penge mellem folk, anser man det ikke for rigtig forkert. Man udveksler bare gode fif. Ofte er det ikke muligt at se komponisternes navne på kopierne, og så kan det som modtager være svært at finde kilden til kopien, som ens kollega vist havde fået på et kursus engang. Forskellen på den type pirateri og den type, der fortrinsvis udøves af vakse teenagere med download af det nyeste inden for film og musik, er, at der er penge i det sidste, men ikke i det første. Markedet for orgelmusik i Danmark er lille, så lille, at det knap kan betale sig at udgive dansk orgelmusik. Nogle har derfor valgt at starte deres eget forlag med det formål at udgive egen musik frem for at gå til de etablerede nodeforlag. Dette er efterhånden blevet betydeligt enklere og billigere med gode nodeprogrammer og moderne teknik til en pris, den enkelte kan overkomme, hvis man da ikke lige skal leve af sit nodesalg. 24 PO-bladet

25 INSPIRATION Tilbage står nodeforlagene, der må kæmpe med et vigende marked. En ond spiral, som jeg ikke lige ser vejen ud af. ET TAGSELVBORD ONLINE Den sidste mulighed er at vælge ikke at tjene på sin musik at dele den med andre. Når besværet med at udgive på traditionel vis ikke står mål med udbyttet. Eller når man egentlig ikke interesserer sig særligt for fortjeneste og bare synes, det er sjovt, at andre har glæde af ens musik. Man kan dele kopier ud til højre og venstre eller man kan vælge at lægge det ud på nettet. SÅDAN ER REGLERNE Et værk (f.eks. en tekst, en melodi eller et arrangement) er ophavsretsligt beskyttet ind til 70 år efter kunstnerens død. Ligesom med værker, der er udgivet på tryk, skal der indgås en kopiaftale med Copydan, hvis man vil kopiere et beskyttet værk fundet på en hjemmeside og uddele det til f.eks. sit kor med mindre det fremgår af hjemmesiden, at indholdet frit kan kopieres uden aftale med Copydan. Man kan dog uden problemer udskrive det til eget brug. Inden man fremfører det offentligt, bør man i nogle tilfælde sikre sig, at hjemmesidens indehaver/redaktør har fået tilladelse til at offentliggøre værket, nemlig hvis en beskyttet tekst har fået ny melodi eller omvendt eller hvis en beskyttet melodi har fået ny musikalsk klædedragt. Man kan begynde med at spørge sig for hos Koda, og hvis ikke de har en tilladelse registreret, vil man typisk kunne spørge hjemmeside-redaktøren direkte. Find flere oplysninger på Tekstognode.dk (Copydan) og Der er efterhånden en del hjemmesider, der tilbyder noder til gratis download. Noget af det er gammel musik, der ikke længere er beskyttet, andet er shareware, som man frit kan printe ud. Når man går om bord i dette tagselvbord, skal man imidlertid være opmærksom. Dels skal man stadig tænke på de ophavsretslige forhold (se boksen), og dels skal man selv kontrollere selve kvaliteten. Det strenge filter, forlagene er nødt at bruge, er ikke til stede her. Der er derfor ingen garanti for, at opsætningen er overskuelig, eller at der ikke har indsneget sig fejl. Her risikerer man ikke at forkøbe sig i musik, der viser sig ikke at være praktisk anvendelig af den ene eller anden grund, men man er til gengæld selv alene om at vurdere lødigheden af materialet, og om det er egnet til f.eks. gudstjenestebrug. RESPEKT FOR DET Jeg har endnu ikke selv taget stilling til spørgsmålet om at udgive eller ikke udgive egne værker, men er kun kommet til det stadium, hvor man deler kopier ud med løs hånd. Jeg har den største respekt for dem, der ofrer tid og kræfter på at lægge deres værker ud på nettet til glæde for os andre. PO-bladet vil hermed gerne bringe nogle henvisninger til forskellige hjemmesider, man kan muntre sig med. Hvis nogen har kendskab til andre gode sites, må man meget gerne give os et tip (på dk), så lægger vi det på hjemmesiden under Organistfaget > Nyttige hjemmesider. Men før man går helt i selvsving ved printeren, så husk: Lige som film skal ses i biografen, skal orgelmusik spilles af en rigtig musiker fra lovlige noder. > PO-bladet 25

26 INSPIRATION GRATIS KIRKEMUSIK-NODER PÅ NETTET Fra danske organister: Georg Klinting: Georganist.dk (meget omfattende samling af forspil, orgelkoraler, motetter, ledsagesatser mm. se eksempel på en alternativ ledsagesats nedenfor) Jørgen Erichsen: Josebamus.dk (masser af forspil, orgelkoraler samt anden orgelmusik og kormusik mm.) Jesper Topp: Orgelkoncert.dk (en del orgelforspil samt nogle ledsagesatser mm.) Thomas H. Lennert: Lennerts.dk (gudstjeneste-motetter) Kirsten Pultz: Familien-pultz.dk.htm (nye salmer/salmemelodier samt overstemmer) Andre hjemmesider med kirkemusik: Nodebanken på FUK's nodebibliotek: Nodebibliotek.dk (kornoder for lige stemmer) Jens Rosendal og Ole Ugilt Jensens sange til læsningerne (kun melodi og tekst) Er man på udkig efter ældre, klassiske værker, kan fremhæves the Werner Icking Music Archive (icking-music-archive.org) og the International Music Score Library Project (imslp.org), som er i færd med at smelte sammen. Her ligger der enorme mængder af indscannede noder. Desuden har KMKC (på kmkc.dk/guide_netnoder.asp) en nyttig oversigt over internationale ressourcer. DDK 048 Den signede dag (DDS 402) C. E. F. Weyse 1826 Harmonisering Georg Klinting Den signede dag er blandt salmebogens primære forslag til 6. s.e.t. efter 2. række. 26 PO-bladet

27 ORGLET I HASLUM KIRKE, NORGE Orglet i Haslum kirke, Norge 2 manualer og pedal, 15 stemmer, heraf 5 vekselregistre. Gl. facade genanvendt med nye, klingende piber. MARCUSSEN & SØN ORGELBYGGERI A/S Storegade Aabenraa Tlf

28 ANMELDELSER EN VÆSENTLIG SANGBOG NU MED SATSER Med brugervenlige orgel- og klaversatser har Dansk Sang nu fuldendt udgivelsen af Salmer og sange 2, som rummer mange anvendelsesmuligheder. Af Tom Pedersen Satsbogen til Salmer og sange i skole og kirke 2, som i længere tid har været varslet fra forlaget Dansk Sang, er nu på gaden. Selve sangbogen lever i store træk op til 1 eren fra En ting, der er med til at løfte udgivelsen op på forgængerens niveau, er tilstedeværelsen af Sigurd Barretts børnesange sidst i bogen. Mere herom senere. Det er Birgitte Agerskov Buur og Willy Egmose, der står som redaktører af satsbogen. Allerede i december 2010 udkom tekstbogen, melodibogen og klaverspiralen (med melodi, becifring og tekst), og man kan endda anskaffe sig en boks med 8 cd er, hvor alle de 173 salmer og sange er indsunget med alle vers. Den nye koralbogsversion (satsbogen) har udskrevne orgel- og klaversatser. Der er bogen igennem angivet hvilke af stykkerne, der egner sig for orgel, ved brug af symbolet: orgelpibe. I øvrigt kan alle stykkerne spilles på klaver. Som forbruger kan man eventuelt nøjes med at anskaffe sig satsbogen og tekstbogen. Satsbogen er i et indbydende format med kraftigt omslag og med et harmonisk nodebillede hele vejen igennem. DE RYTMISKE SALMER For organister, der er bekendte med forgængeren og med almindelig salmespilspraksis, Birgitte Agerskov Buur og Willy Egmose Salmer og sange i skole og kirke 2 Dansk Sang Satsbogen: 570 kr. Tekstbogen: 140 kr. Melodibogen: 260 kr. Bog med spiralryg: 390 kr. Cd-boks: 500 kr. Se indholdsoversigt på Dansksang.dk skulle nærværende udgave ikke volde de store spillemæssige problemer. Den vanskelige del er selvfølgelig udførelsen af de rytmiske salmer i fuldt udskrevet form. Et stykke som Han kom over søens bølger af Willy Egmose kan ved første syn se lidt svær ud. Især, hvis man mest er vant til at spille rytmisk musik efter melodi med becifring. Og jeg tvivler på, at ret mange kan spille den ved første syn i hurtigt tempo. Det er i et smukt arrangement, Egmose her har lavet, hvor mellemstemmerne på smuk- 28 PO-bladet

29 ANMELDELSER keste vis fletter sig ind i hinanden (dette kan næppe gøres bedre). Selvfølgelig er det ikke forbudt for en organist at øve sig, men der findes jo mange situationer, hvor man ikke har mulighed for det. Jeg selv ville vælge en kombination af becifringsspil og de noterede mellemstemmer. Til de rytmiske salmer generelt vil mange nok foretrække melodibogen med melodi plus becifringer. Alt sammen afhængig af den enkeltes ståsted. GROTRIAN FLETTER FINGRE Udgivelsen lægger ud med morgensalmer heriblandt Tak, Gud, for denne lyse morgen, som kan virke lidt malplaceret og naiv i denne sammenhæng. En af de bedre er her Herre, tak jeg fletter fingre med musik af Erling Lindgren og tekst af Simon Grotrian. Musikken har en naturlig vekslen mellem fire- og tredelt takt og passer fint til teksten. Aftensalmer afløser morgensalmer. Her falder jeg over Hans Holms søde melodi til Grotrians tekst: Når klokken ringer solen ind, der usædvanligt starter med et klokke -forspil. Jeg beundrer Willy Egmose, men forstår ikke hans melodivalg til Den klare sol går ned med tekst af Hans Anker Jørgensen. Når jeg læser teksten, er det overvejende mørke, jeg møder. Men melodien, der er noget rytmisk, udsender kun lys og glæde (måske skulle han skrive den om i mol det ville passe fortræffeligt!). BÅDE ENKELT OG SVÆRT Aftensalmer afløses af årets gang -salmer. Arne Andreasens Med vintervejr om øerne med musik af Jens Nielsen starter ganske godt, men slutningen er lutter sekvenser, og det hele ender noget trivielt. Anderledes godt går det med Jens Nielsens melodi til Midt i en himmelblå april (også af Arne Andreasen). Melodien her er nem at synge og passer perfekt til teksten. Længere fremme optræder så den velkendte Det dufter lysegrønt af græs med musik af Waldemar Åhlen og tekst af Carl David af Wirsen. Denne burde kunne tjene som et skoleeksempel på en salme, der er lykkedes helt. Hans Anker Jørgensens Du, som kom fra himlen med musik af Johannes Konstantin Neergaard vil aldrig blive et hit i kirken som menighedssang pga. toneartsskiftet til A-dur, som virker påklistret og gør den for svær at synge. Men den er ganske god at lytte til. Og de sidste to takter leder på bedste vis op til begyndelsestakten. OGSÅ FOR BØRN Entertaineren Sigurd Barrett har i en del år slået sig på kirkeligt stof. Og er sluppet rigtig godt fra det. Så godt, at redaktionen har medtaget ikke mindre end ti sange fra Sigurd Barretts bibelhistorie-projekt. Overalt, hvor der er børn til stede, i forbindelse med børnegudstjenester, krybbespil, børnekor osv., bør disse stykker kunne anvendes som en naturlig del af tjenesten. Sigurd Barretts egen udgivelse (DKM og Dansk Sang) rummer i øvrigt et korhæfte, hvor der er skrevet overkommelige korstemmer ud mest andenstemmer. Som børne- og ungdomskorleder har jeg været glad for den første Salmer og sange. Jeg har sat stemmer på mange af satserne herfra til stor glæde for koret. Og menigheden har været glade for at lytte dertil. De samme muligheder indeholder efterfølgeren. Også til menighedssang hvad samlingen vel mest er tiltænkt rummer den store og rige muligheder. PO-bladet 29

30 ANMELDELSER NYE SALMER INVITERER TIL AFPRØVNING Samlingen Lysets utålmodighed fra Unitas Forlag er noget af en bedrift, og den rummer mange kærkomne muligheder for underbygning af GT-læsningerne. Af Peter Lindhardt Toft og Line Skovgaard Pedersen I 1992 fik man i den nye gudstjenesteordning mulighed for at inddrage gammeltestamentlig tekstlæsning i gudstjenesten. Med Lysets utålmodighed foreligger der en komplet samling af nye salmer, der kan spejle disse tekster. Nu behøver heller ikke disse led i gudstjenesten længere stå uden en poetisk/musikalsk mulighed. Der er ingen tvivl om, at de nye salmer rammer et reelt behov. Nu har den gudstjenestefejrende menighed og den gudstjeneste-forberedende præst og organist nye muligheder for at arbejde med de gammeltestamentlige tekster. I denne anmeldelse beskæftiger vi os med Trinitatis-salmerne efter 2. tekstrække og advents- jule- og nytårssalmerne efter 1. tekstrække, i alt 45 salmer. MED- OG MODSPIL TIL LÆSETEKSTEN Hvad finder man så i de nye salmer? Det kan være en poetisk reflekterende synsvinkel, som i Lisbeth Smedegaard Andersens altid elegante tekster. personligt aktualiserende, som i Lars Busk Sørensens Du vil, høje Skaber, jeg møder Holger Lissner, red. Lysets utålmodighed - Salmer til gammeltestamentlige læsninger Unitas Forlag 349 kr. på Unitasforlag.dk Samlingen fås nu også i en ren tekstudgave med titlen 165 salmer. Den kan bestilles med mængderabat: 149 kr. for én, 129 kr. for 50 stk. og 99 kr. for 100 stk. eller Jens Simonsens Det er så flygtigt, dette nu tematiske tekster med inddragelse af de øvrige tekster til den pågældende søndag, som i Holger Lissners Da Moses mødte Guds ild eller Jens Simonsens Skæbne med den vingeskudte. Der er også både loyale gendigtninger og tekster, der spiller op imod bibelteksten. Der er 30 PO-bladet

31 ANMELDELSER meditative tekster og helt enkle, sansende tekster. MANGE STILARTER Man mærker hurtigt, at det er erfarne folk, der har stået for både musik og tekster. Og det er positivt med så stor en genremæssig spredning i både musik og tekster det gør anvendelsesmulighederne mangfoldige. En enkelt salmetekst, Hans Anker Jørgensens Ezekiel, synes at bevæge sig indenfor præstens/forkynderens indre spekulation og føles dermed fremmed i munden på en syngende søndagsmenighed. Salmen rummer dog andre interessante anvendelsesmuligheder. Blandt de 45 melodier finder man eksempelvis tango, rytmisk (rock-)salme i orgelsats, jazz, Kingo-salmeagtig melodi, visemelodier, traditionel salmesats, og sømandsvals. IKKE KUN ORGELSATSER Mens melodierne generelt er gode og sangbare, så er indtrykket af satserne desværre meget rodet. Der har manglet en musikredaktør, der kunne præcisere hvad/hvem der skal skrives for. Skrives der til en syngende forsamling, et kor eller en solist? Skal det spilles på klaver, orgel eller i et band? Blandt de nævnte 45 melodier kan kun godt halvdelen spilles velfungerende på orgel i den form, de er noteret. Resten af satserne må man selv tillempe for at få det til at fungere. Men da materialet her har klar adresse til gudstjenesten, ville det have været nærliggende at bruge nogenlunde samme modeller for satserne som i Den danske koralbog, dog gerne med becifring som her. Det kunne samtidig have styrket udviklingen af orgelsatsen, sådan at de mange nye, især rytmiske stilarter kunne fremføres velklingende på orglet. Et eksempel på det findes faktisk blandt salmerne i udgivelsen: Martin Ravn Jensen lykkes i Du er den Gud, der hører med en enkel melodi med rytmisk underlæg i en orgelsats, der fungerer. Ærgerligt er det omvendt, at eksempelvis Erling Lindgren og Erik Sommer, der begge har en særlig tæft for melodiskrivning, i henholdsvis En morgenstund med sne og Hellige Eneste Gud stiller med højskolesangbogssatser. BEVARENDE OG FORNYENDE Flere lignende eksempler kunne føjes til, men vigtigst er det at fremhæve, at salmerne fortjener at blive prøvet af ude i kirkerne. Dette er måske vores første egentlige salmebogstillæg på vej mod en ny salmebog om år!? Udgivelsen kan både betegnes som gudstjeneste-bevarende og -fornyende, da salmedigtergruppen med Holger Lissner i spidsen har taget fat i kirkens rødder og, som det fremgår, fået skabt en mængde nye gedigne salmer i et varieret tekst og tonesprog. En virkelig bedrift! Anbefaling: Køb den til jeres kirker og prøv dem! Anmelderne er henholdsvis organist og sognepræst i Tornby-Vidstrup, Nordjylland. En anmeldelse af samlingens salmer til faste, påske og pinse efter 2. tekstrække blev bragt i PO-bladet fra februar Allerede i januar blev det bebudet, at også de salmer, som er aktuelle i 2013, vil blive særskilt anmeldt i senere numre. Det bliver der formodentlig ikke plads til, for fremover vil der i bladet oftest blot være en enkelt anmeldelse per nummer. PO-bladet 31

32 Over 60 kirkekoncerter i hele Danmark! - hørt ved Organistforeningens årsstævne 2012 Orgel, klaver, sang og oplæsning fra Bibelen Honorar: ,- + transport Kontakt: Tore Bjørn Larsen, tlf

33 ibureauet dk TORSDAG TORSDAG DEN DEN OKTOBER OKTOBER spildansk.dk MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS ÅRLIGE ÅRLIGE FESTDAG FESTDAG dagen 2012

34 Jo vist er det ferietid men den får også en ende og til den tid vil det måske føles rart at være lidt på forkant med den nye sæsons opgaver. NODEhandleren bruger gerne sommertiden til at finde frem til den musik, du kunne tænke dig at arbejde med i efterårssæsonen, såvel med koret som ved orglet. NODEhandleren tager også gerne noderne hjem til dig, så de ligger klar, når du skal bruge dem. NODEhandleren er indstillet på at belønne dig med et godt tilbud for at være i god tid. NODEhandleren har mere end 30 års erfaring i noder og hjælper dig gerne på sporet, hvis du skulle mangle en idé, og så behøver der ikke komme ordrer ud af hver eneste samtale. Du ønskes en god sommer. Med venlig hilsen Bent Påske Tlf

35 ØVEORGEL Et enestående godt orgel til en enestående god pris JOHANNUS Studio 150: Nyt øveorgel med 28 stemmer og 4 dispositioner: Barok, symfonisk, romantisk samt historisk. Det har 2 manualer og et 30 toners pedalspil, som kan fås i både konkav og lige udgave. Endvidere, 2 Tremulanter 3 Kobler MIDI tilslutning SPECIALPRIS: ,- Kr. JOHANNUS Studio 150 Ribevej 38, Ødsted 7100 Vejle Skandinavisk Orgelcentrum Tlf.:

36 STILLINGER VILKÅR FOR BESÆTTELSE AF ORGANISTSTILLINGER Alle organiststillinger besættes i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 herunder Protokollat for organister med præliminær orgelprøve. Såfremt en ansøger i forvejen er ansat som tjenestemand, bevarer man sin status som tjenestemand, forudsat at man går direkte fra én stilling til en anden, samt at man meddeler dette i forbindelse med ansættelsen. Alle organister kan søge alle organiststillinger. Ansøgerens uddannelse er afgørende for, hvilken overenskomst man er omfattet af. ARBEJDSBESKRIVELSE Ved ansættelse som organist udfærdiges der ikke længere et regulativ for stillingen. Organisten skal derfor forlange, at menighedsrådet sammen med stillingsindehaveren udfærdiger en arbejdsbeskrivelse for stillingen. En skabelon for arbejdsbeskrivelse kan downloades fra Organistforeningens hjemmeside eller fra IT-skrivebordet. Organister bør, inden de underskriver arbejdsbeskrivelsen og ansættelsesbrevet, sende disse til Organistforeningen for kontrol af indholdet. Er der tvivlsspørgsmål, kan man ringe til Organistforeningens lokale tillidsrepræsentanter. I alle tilfælde bør en kopi af den færdigforhandlede arbejdsbeskrivelse samt ansættelsesbrevet indsendes til Organistforeningens sekretariat. ANSÆTTELSESVILKÅR Organister med en PO-uddannelse aflønnes således (pr ): Basisløn (kvoteret) Trin 1 kr ,12 Trin 2 kr ,02 (Man indplaceres på trin 2 efter to års relevant beskæftigelse). Rådighedstillæg (kvoteret) Rådighedstillægget er gradueret efter hvor mange kirker, man er ansat ved: 1 kirke kr , kirker kr ,82 4 eller flere kirker kr ,93 LOKALT AFTALTE TILLÆG Der kan i forbindelse med ansættelsen eller senere aftales yderligere tillæg som fx kvalifikationstillæg, funktionstillæg eller éngangsvederlag. Aftaler om sådanne lokale tillæg skal i henhold til overenskomsten indgås af Organistforeningen. Ansøgere, der tilbydes ansættelse i en overenskomststilling, bør inden underskrivelse af ansættelsesbevis kontakte en af de lokale tillidsrepræsentanter for bistand vedr. tillæg og øvrige løn- og ansættelsesvilkår. Man bør aldrig opsige sin nuværende stilling, før der er underskrevet et ansættelsesbevis for den nye stilling. TJENESTEMÆND Såfremt ansøgeren er tjenestemand indplaceres vedkommende i én af følgende løngrupper (pr ): Lønramme 23-26: med et rådighedstillæg på kr ,85. Lønramme 20: med et kvoteret kvalifikationstillæg på kr ,43 samt rådighedstillæg på p.t. kr ,85. Lønramme 19: med et kvoteret kvalifikationstillæg på kr ,43 samt rådighedstillæg på p.t. kr , PO-bladet

37 STILLINGER ORGANIST TIL ALLESØ OG NÆSBYHOVED-BROBY KIRKER, HJALLESE PROVSTI, FYENS STIFT Allesø og Næsbyhoved-Broby pastorat i det nordlige Odense søger en organist snarest muligt. Der er et plejehjem i sognet med 2 månedlige gudstjenester. VI TILBYDER to smukke landsbykirker med to præster, to sogne, der kombinerer landsognets nærhed og forstadsdynamik, et aktivt og engageret menighedsråd, to velfungerende Bruno Christensen-orgler, 7 og 8 stemmer med pedal, en stilling på 31 timer om ugen. LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. Kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. Der vil være tre måneders prøvetid. Ved ansættelsen indhentes børneattest. VI ØNSKER en organist med store menneskelige og musikalske kvaliteter, som har lyst og evne til at indgå i et frugtbart samarbejde med præsterne og menighedsrådet omkring gudstjenesterne, de kirkelige handlinger og sognearrangementerne. at du kan lede og udvikle vort børnekor, at du kan lede vort voksenkor, så sognets sangglade mennesker får et godt fællesskab, at du skal arrangere 6 kirkekoncerter eller sangaftener om året, at du derover skal deltage i cirka 10 sognearrangementer om året, og at du skal deltage i konfirmand/minikonfirmandundervisning efter nærmere aftale med præsterne. ANSØGNINGSFRIST mandag den 30. juli 2012 til: Knud Erik Pedersen, Broby Kirkevej 27, 5270 Odense N (tlf ), pr. Søren Møller / Wikimedia Commons Søren Møller / Wikimedia Commons Søren Møller / Wikimedia Commons Allesø Kirke Næsbyhoved-Broby Kirke TJEK STILLINGSOPSLAG PÅ ORGANISTFORENINGEN.DK DER SKER LØBENDE OPDATERING PO-bladet 37

38 MEDLEMSNYT ADRESSEÆNDRINGER Eva Thestrup Sandfort, Sparresholmvej 13, 2700 Brønshøj RUNDE FØDSELSDAGE Joannes Nolsøe, Skagen, 70 år den 24. juni Niels Johs. Hansen, Odense SV, 60 år den 3. juli Karen Louise Bünemann, Beder, Østbirk og Yding kirker, Århus Stift, 50 år den 9. juli Ruth Just Iversen, Bevtoft, Agerskov kirke, Ribe Stift, 60 år den 26. juli Charlotte Hjerrild Andersen, Store Heddinge, 50 år den 29. juli HUSKESEDLEN Tilmelding senest 6. august til todages-seminar på Hotel Nyborg Strand den august. Der er et begrænset antal pladser, som fordeles efter først til mølle-princippet (se præludium s. 2, og find program for arrangementet under nyheder på Organistforeningen.dk). 38 PO-bladet

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Salmemelodikonference på Emmaus ved Sct. Hans 2014

Salmemelodikonference på Emmaus ved Sct. Hans 2014 Nr. 2, 2014 Salmemelodikonference på Emmaus ved Sct. Hans 2014 Læs i Pulsen: Salmemelodikonference s. 1 Korstævne s. 2 Sne er sølv i hjertet, Krist s. 3 Anmeldelse s. 4 Spurv møder Svale s. 7 Lovsynger

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12)

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12) JAZZ PÅ DANSK Kære lytter! "Jazz på dansk" er opsummeringen af ti års arbejde med danske sange, som jeg ka li at spille dem. Denne cd er et produkt af min freelance-virksomhed herhjemme og i udlandet.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 Dato: Mandag, den 23. marts 2015 kl. 19:30 Sted: Deltagere: Dirigent: Referent: Rødding Centret 12 foreninger + 7 medlemmer fra Kredsbestyrelsen i alt 31 stemmer

Læs mere

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Punkt 1 Valg af dirigent Søren Kløjgaard indstillede på hovedbestyrelsens vegne advokat Henrik Oehlenschläger som dirigent.

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet Inspirationshæfte Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk +45-28 40 66 95 morten@mortenmusik.dk Indhold Indledning...

Læs mere

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Pkt. 1: Godkendelse af dagsordenen Pkt. 2: Udpegning af repræsentant

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere