Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening"

Transkript

1 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk i Bibelen. Stk. 2 KA er uafhængig af partipolitiske og kirkelige organisationer. 3 - Formål Stk. 1 Det er KA s formål at beskytte og fremme medlemmernes faglige og økonomiske interesser, samt medvirke til et gensidigt positivt samarbejde mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. Det er KA s mål, at der er fri organisationsret på arbejdsmarkedet. Stk. 2 For at fremme de i stk. 1 nævnte formål vil KA: A. Indgå kollektive overenskomster angående løn- og ansættelsesforhold. B. Varetage medlemmernes faglige interesse, herunder yde faglig og juridisk rådgivning. C. Arbejde for, at uoverensstemmelser mellem medlemmerne og medarbejderne ikke fører til arbejdsstandsning af nogen art, men bliver bilagt ved forhandling parterne imellem, eventuelt ved endelig afgørelse ved voldgift. D. Samarbejde med andre arbejdsmarkedsorganisationer og politiske partier. 4 - Organisationsmæssig tilknytning Stk. 1 KA er medlem af Kristelige Arbejdsgiverforeningers Hovedorganisation (KAH) og er, ligesom organisationens medlemmer, forpligtet af dennes vedtægter og bestemmelser. 5 - Optagelse af medlemmer Stk. 1 Som medlemmer optager KA selvstændige erhvervsdrivende og selskaber inden for alle brancher og fag, enten som et medlemskab, hvor medlemmet er forpligtet af de kollektive overenskomster og ikke henhører under en anden organisation under KAH, eller som et associeret medlemskab, hvor medlemmet ikke på associeringstidspunktet er omfattet af en kollektiv overenskomst. Side 1 af 10

2 Et medlem må ikke udøve virksomhed, der strider mod værdigrundlag og formål jvf. 2 og 3. Stk. 2 Hvis optagelse nægtes administrativt kan ansøgeren indbringe sagen for bestyrelsen. Ansøgeren har ret til, såvel skriftligt som mundtligt at fremføre sin sag for bestyrelsen før endelig afgørelse finder sted. Stk. 3 Optagelse af medlemmer sker gennem sekretariatet og har virkning fra det tidspunkt, hvor optagelsesbegæringen er modtaget af sekretariatet. Stk. 4 Medlemmer, der ikke længere er erhvervsaktive, kan opretholde tilhørsforholdet til KA ved passivt medlemskab. Passive medlemmer har adgang til generalforsamlingen, men uden stemmeret og kan ikke vælges til organisationens tillidsposter. 6 - Overenskomst forpligtet medlemskab Stk. 1 Ethvert medlem er i alle forhold forpligtet til at overholde vedtægter, samt efterkomme vedtagelser og pålæg fra bestyrelsen. Ligeledes er ethvert medlem forpligtet til at overholde de af KA indgåede kollektive overenskomster og aftaler. Stk. 2 Intet medlem må iværksætte nogen form for lockout af medarbejdere. Stk. 3 Et medlem der efter påtale ikke overholder vedtægter, overenskomster eller meddelte vedtagelser og pålæg kan ekskluderes som medlem af organisationen. Eksklusionen besluttes af bestyrelsen. Ved kontingentrestance besluttes eksklusionen af sekretariatet efter retningslinier fastsat af bestyrelsen. Medlemmet har ret til, såvel skriftligt som mundtligt, at fremføre sin sag for bestyrelsen før endelig afgørelse finder sted. Stk. 4 I tilfælde, hvor et medlem er blevet ekskluderet, skal bestyrelsen godkende en eventuelt genoptagelse som medlem. En forudsætning for en eventuelt genoptagelse af medlemskabet er, at det forhold, der har givet anledning til eksklusionen, er bragt i overensstemmelse med KA s vedtægter, overenskomster og øvrige aftaler. Stk. 5 KA varetager medlemmernes interesse ved indgåelse af kollektive overenskomster og lokale virksomhedsaftaler samt ved bistand i øvrige forhold Side 2 af 10

3 vedrørende løn- og ansættelsesforhold. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem et medlem og medarbejderne og/eller deres organisation, skal KA tilbyde bistand til løsning af uoverensstemmelsen. Stk. 6 En forudsætning for, at der til medlemmerne ydes gratis bistand i faglige forhold er, at sagen er opstået i medlemsperioden. Stk. 7 Hvor KA skønner, at en sag skal videreføres ved retslige instanser, dækker KA sagens omkostninger. KA træffer afgørelse om sagens førelse. Stk. 8 Medlemmer, der udsættes for strejke eller blokader påført af andre faglige organisationer, kan oppebære støtte efter de af KAH s bestyrelse fastsatte retningslinier. For at opnå støtte, skal medlemmet i tilfælde af uro eller trusler om strejke eller blokade omgående rette henvendelse til sekretariatet, som herefter i samarbejde med medlemmet træffer foranstaltninger til løsning af konflikten. 7 Associeret medlemskab Stk. 1 Ethvert medlem er i alle forhold forpligtet til at overholde vedtægter samt efterkomme vedtagelser og pålæg fra bestyrelsen. Stk. 2 For at opretholde et associeret medlemskab forudsætter det, at medlemmet ikke modtager et krav om indgåelse af en kollektiv overenskomst fra Kristelig Fagforening. Stk. 3 I tilfælde af, at et associeret medlem modtager en skriftlig henvendelse vedrørende indgåelse af en kollektiv overenskomst fra Kristelig Fagforening, skal medlemmet omgående meddele dette til KA med henblik på en afklaring af, hvorvidt medlemmet ønsker at blive overenskomstforpligtet medlem af KA eller afbryde associeringen. Stk. 4 Indgår et associeret medlem en kollektiv overenskomst, skal medlemmet omgående meddele dette til KA med henblik på en afklaring af, hvorvidt medlemmet ønsker at blive overenskomstforpligtet medlem af KA eller afbryde associeringen. Stk. 5 I det tilfælde, hvor et associeret medlem jf. stk. 3 og 4 vælger at blive overenskomstforpligtet medlem af KA, overflyttes medlemskabet på tidspunktet for henvendelsen fra Kristelig Fagforening eller indgåelsen af en tiltrædelsesoverenskomst. Det kan dog tidligst ske fra det tidspunkt, hvor sekretariatet har Side 3 af 10

4 modtaget meddelelse herom. Stk. 6 Vælger et associeret medlem at afbryde medlemskabet af KA jf. stk. 3 og 4 sker dette på tidspunktet for henvendelsen fra Kristelig Fagforening eller indgåelsen af en tiltrædelsesoverenskomst. Det kan dog tidligst ske fra det tidspunkt, hvor sekretariatet har modtaget meddelelse herom. Der skal dog betales kontingent som associeret medlem i henhold til gældende regler for udmeldelse jf. 9 stk. 1. Stk. 7 KA s bestyrelse efter godkendelse i KAH s bestyrelse, fastlægger regler for, i hvilken omfang et associeret medlem har adgang til KA s serviceydelser. Stk. 8 Et associeret medlem, der efter påtale ikke overholder vedtægter eller meddelte vedtagelser og pålæg, kan ekskluderes som medlem. Eksklusionen besluttes af bestyrelsen. Ved kontingentrestance besluttes eksklusionen af sekretariatet efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen. Et associeret medlem har ret til, såvel skriftligt som mundtligt, at fremføre sin sag for bestyrelsen før endelig afgørelse finder sted. Stk. 9 I tilfælde, hvor et associeret medlem er blevet ekskluderet, skal bestyrelsen godkende en eventuel genoptagelse som medlem. En forudsætning for en eventuel genoptagelse som medlem er, at det forhold, der har givet anledning til eksklusionen, er bragt i overensstemmelse med KA s vedtægter og øvrige aftaler. Stk. 10 KA varetager et associeret medlems interesse ved bistand vedrørende løn- og ansættelsesforhold. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem et associeret medlem og medarbejderne, skal KA tilbyde bistand til løsning af uoverensstemmelsen. Stk. 11 En forudsætning for, at der til et associeret medlem ydes gratis bistand i faglige forhold er, at sagen er opstået i medlemsperioden. Stk. 12 Hvor KA skønner, at en sag skal videreføres ved retslige instanser, dækker KA sagens omkostninger. KA træffer afgørelse om sagens førelse. 8 - Kontingent Stk. 1 Medlemmerne betaler et kontingent, fastsat af bestyrelsen og godkendt af KAH s bestyrelse, bestående af et grundkontingent og et kontingent beregnet Side 4 af 10

5 efter virksomhedens lønsum. Bestyrelsen kan endvidere fastsætte yderligere kontingent til varetagelse af særlige branche- og erhvervsforhold. Stk. 2 Medlemmerne er pligtige til hvert år inden den 1. februar til sekretariatet at indberette virksomhedens lønsum. Til medlemmerne fremsendes i januar måned et skema, hvorpå virksomhedens lønsum skal angives. Stk. 3 Til dokumentation for lønsummen vedlægges kopi af indberetning til Told og Skat eller en revisorerklæring. Stk. 4 Til lønsummen medregnes alle lønandele for samtlige ansatte inklusiv ejere, direktører og ansvarlige ledere, dog fratrukket eventuelle bestyrelseshonorarer. Stk. 5 Indsendes oplysninger om virksomhedens lønsum ikke rettidigt, fastsætter bestyrelsen kontingentstørrelse ud fra sidste års indberettede lønsum med et tillæg på 25%. Stk. 6 Ændring af kontingent som følge af ændret lønsum kan alene ske i det år, hvor lønsumsoplysninger indsendes. Der kan ikke ske tilbagebetaling af kontingent for tidligere år. Stk. 7 Skyldigt kontingent kan om nødvendigt inddrives ved retlig incasso. Sagsomkostninger i denne forbindelse påhviler medlemmet. Stk. 8 Medlemmer med kontingentrestance kan ekskluderes. Genoptagelse kan finde sted, hvis det skyldige kontingentbeløb indbetales. Stk. 9 Eksklusion som følge af kontingentrestance frigør ikke medlemmet for at betale kontingent indtil udløbet af den almindelige udmeldelsesfrist, jvf Udmeldelse Stk. 1 Udmeldelse kan kun foretages skriftligt til sekretariatet med 3 måneders varsel til ophør pr. 30. juni eller 31. december. En medlemsvirksomhed kan ikke blive udmeldt af KA før 2 år efter, at virksomheden har modtaget økonomisk støtte fra KAH, eller har tilbagebetalt den modtagne støtte. Stk. 2 Bestyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i stk. 1. Side 5 af 10

6 Stk. 3 Et medlem, der er under konkursbehandling ophører med at være medlem ved udgangen af det halvår, i hvilket dette meddeles til sekretariatet. Konkursboet kan indtræde i medlemsforholdet Generalforsamling Stk. 1 Generalforsamlingen er KA s højeste myndighed underlagt de forpligtelser, der følger af medlemskabet af KAH. Stk. 2 Der afholdes generalforsamling hvert år inden 1. juni. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller 1/10 af medlemmerne skriftligt kræver det og samtidigt angiver, hvilke sager, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling kan forlanges afholdt senest 1 måned efter, at der skriftligt til formanden for bestyrelsen er fremsat begæring herom. Indkaldelse skal udsendes med mindst 8 dages varsel ledsaget af dagsorden. Stk. 3 Berettiget til at deltage i generalforsamlingen er både overenskomstforpligtede og associerede medlemmer ved én repræsentant fra virksomhedens ansvarlige ledelse. Ved virksomhedens ansvarlige ledelse forstås ejere, direktion og bestyrelse. Stk. 4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: - Mandaterne prøves - Valg af dirigent, referent og stemmetællere - Godkendelse af møderegulativ - Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse - Forelæggelse af regnskab til godkendelse, herunder orientering om budget og kontingentregler - Afstemning om den kollektive overenskomst - Valg af bestyrelsesmedlemmer - Valg af medlemmer til overenskomstudvalg - Behandling af indkomne forslag - Eventuelt Stk. 5 Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske senest 2 måneder før afholdelse. Dagsorden og regnskab tilsendes deltagerne senest 14 dage før generalforsamlingen. Kandidatforslag til bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af overenskomstudvalg Side 6 af 10

7 og øvrige forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretariatet i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen. Stk. 6 Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Ved den ordinære generalforsamling i ulige år afgår 4 bestyrelsesmedlemmer og i lige år 3 bestyrelsesmedlemmer. Valgbar til bestyrelsen er alle repræsentanter for medlemmer jvf. 10 stk. 3, der ikke er fyldt 65 år og erklærer loyalt at ville arbejde for KA s værdigrundlag og formål angivet i 2 og 3. Dette bekræftes ved underskrivelsen af en af bestyrelsen vedtaget kandidaterklæring. Stk. 7 Afstemninger på generalforsamlingen foregår i henhold til et godkendt møderegulativ. Der kan alene stemmes ved fremmøde Bestyrelsen Stk. 1 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen og beslutter de politiske retningslinier på grundlag af vedtægterne og generalforsamlingens vedtagelser. Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter hver generalforsamling med valg af formand, næstformand, sekretær og repræsentation til KAH s bestyrelse. Herudover udpeges medlemmer til diverse bestyrelser og udvalg. Bestyrelsen kan nedsætte ad-hoc udvalg til formålsbestemte opgaver. Stk. 4 Der afholdes mindst 2 bestyrelsesmøder årligt. Der føres protokol over de på møderne vedtagne beslutninger. Bestyrelsen samles iøvrigt så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Formanden og sekretariatet i KAH udarbejder dagsorden til bestyrelsesmøderne. Stk. 5 Bestyrelsen er ansvarlig for indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger. Stk. 6 Bestyrelsen indstiller revideret regnskab til godkendelse på generalfor- Side 7 af 10

8 samlingen. Bestyrelsen fastlægger budget og regler for kontingent for det kommende år Administration Stk. 1 Administration samt bistand i faglige forhold varetages af KAH s sekretariat. Stk. 2 KA kan for særskilt kontingent til branche- og erhvervsmæssige formål etablere serviceydelser i samarbejde med KAH s sekretariat Økonomi Stk. 1 KA s kontingentindtægter og andre indtægter anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med opfyldelsen af KA s formål. Stk. 2 Bestyrelsen har pligt til at sikre sig, at foreningens formue forvaltes forsvarligt. Formuen kan, efter retningslinier fastsat af bestyrelsen, anbringes i et pengeinstitut, værdipapirer eller fast ejendom. Køb og salg af fast ejendom samt optagelse af lån skal godkendes af bestyrelsen. Stk. 3 KA hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid stående formue. Der påhviler ikke KA s medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. Stk. 4 KA s regnskabsår er kalenderåret. Stk. 5 Revision af KA s regnskaber foretages af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Stk. 6 KA tegnes af 4 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af formanden sammen med direktionen i KAH. Formanden og direktionen kan i forening meddele prokura til medarbejdere i KAH s sekretariat Faglige forhold Stk. 1 Den Kollektive overenskomst med Kristelig Fagforening, bestående af Aftale om Samarbejde og Trivsel, hovedoverenskomst og fagoverenskomster, er underlagt Organisationsaftalen. Stk. 2 Bestyrelsen, med bistand af KAH s sekretariat, forhandler Organisationsaftalen og regler for overenskomstforhandlinger. Organisationsaftalen og regler for overenskomstforhandlinger skal, med en ind- Side 8 af 10

9 stilling fra bestyrelsen, forelægges KAH s hovedbestyrelse til godkendelse. Stk. 3 Forhandling af den kollektive overenskomst med Kristelig Fagforening foretages af Overenskomstudvalget med bistand af KAH s sekretariat. I det år, hvor der er sket fornyelse, skal den kollektive overenskomst, med en indstilling fra generalforsamlingen, forelægges KAH s bestyrelse til godkendelse. Det er alene overenskomstforpligtede medlemmer, der kan deltage i afstemningen om den kollektive overenskomst. Stk. 4 Eventuelle uoverensstemmelser om Organisationsaftalen og den kollektive overenskomst afgøres af en af parterne nedsat voldgiftsret, efter de i Organisationsaftalen nærmere fastsatte bestemmelser. Stk. 5 Overenskomstudvalget består af bestyrelsen og op til to på generalforsamlingen valgte medlemmer for hvert brancheområde i den kollektive overenskomst. Valgperioden for generalforsamlingsvalgte medlemmer af overenskomstudvalget er overenskomstperioden. Det år, hvor der er sket fornyelse af overenskomsten, skal der foretages valg til overenskomstudvalget. KA s bestyrelse vælger formanden for overenskomstudvalget. Det er alene overenskomstforpligtede medlemmer, der kan vælge medlemmer til overenskomstudvalget. Stk. 6 Valgbar til overenskomstudvalget er alle repræsentanter for overenskomstforpligtede medlemmer jvf. 10 stk. 3, der ikke er fyldt 65 år. Stk. 7 Ønsker organisationen at ændre antallet af fagoverenskomster i den kollektive overenskomst, skal dette forud for forhandlingerne, forelægges KAH s bestyrelse til godkendelse Almindelige bestemmelser Stk. 1 Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede på en generalforsamling. For at en vedtægtsændring kan træde i kraft, skal den godkendes af KAH s bestyrelse. Stk. 2 KA kan opløses, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor. En sådan beslutning skal, for at være gyldig, godkendes af KAH s bestyrelse. Det er endvidere en betingelse for opløsningens gyldighed, at der på den anden generalforsamling med simpelt flertal vedtages en af KA s bestyrelse godkendt Side 9 af 10

10 plan for opfyldelse eller afvikling af de for organisationen påhvilende økonomiske forpligtelser, samt anvendelse af overskydende midler. Stk. 3 Såfremt der opstår forhold, der ikke er beskrevet i denne vedtægt, er disse underlagt KAH s bestyrelsens beslutning. Disse vedtægter er godkendt på en ordinær generalforsamling i KA den 4. marts 2011 og godkendt af KAH s bestyrelse den 15. april 2011, der er ikrafttrædelsestidspunktet. Side 10 af 10

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere