3. DESIGN AF INTERVIEWUNDERSØGELSEN...6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. DESIGN AF INTERVIEWUNDERSØGELSEN...6"

Transkript

1 1. INDLEDNING PROBLEMFORMULERING INTRODUKTION KONCEPTUDVIKLING MÅLGRUPPEN DESIGN AF INTERVIEWUNDERSØGELSEN DEN KVALITATIVE INTERVIEWMETODE STRATEGISK UDVÆLGELSE AF RESPONDENTER VALIDITET OG REABILITET INTERVIEWS QUICK N DIRTY INTERVIEW ANALYSE OG TOLKNING AF FOKUSGRUPPEINTERVIEW Delkonklusion ANALYSE OG FORTOLKNING AF FOKUSGRUPPEINTERVIEW SAMMENFATNING KRITISKE OVERVEJELSER VALIDITET OG RELIABILITET I INTERVIEWS KONKLUSION...22 LITTERATURLISTE:...24 BILAGSOVERSIGT

2 1. Indledning Vores oprindelige idé til dette projekt var at oprette en linksdatabase til de studerende, der skulle tilknyttes IT-C s hjemmeside. Formålet med linksdatabasen var at skabe et site til de studerende, hvor de studerende kunne anbefale fagrelevante links. Tanken var også, at styrke et tværfagligt samarbejde de studerende imellem. Links databasen udviklede sig hurtigt til en diskussion om, hvorledes de studerendes interne kommunikation kunne styrkes, og idéen til en IT-C portal for de studerende var oplagt. Udover linksdatabasen mente vi, at de studerende havde behov for et sted, et fælles forum, hvor de kunne debatere. Denne funktion syntes også vedkommende, eftersom de studerende i nogen tid har anvendt de studerendes fælles mailingliste til dette formål, med en stor del utilfredse og irriterede studerende, til følge (et eksempel på en typisk IT-C debat er vedlagt i bilag 1). Mange IT-C studerende ønsker ikke at modtage disse debatmails endsige deltage. I det hele taget syntes der at være en del udækkede behov, som hverken IT-C s hjemmeside eller Intranettet opfylder på nuværende tidspunkt. Da vi selv er IT-C studerende kan vi blot tage fat i vores indkomne mails fra de studerendes fælles mailadresse, der til dels afspejler de studerendes behov, dog vil det ikke være tilstrækkeligt kun at fastlægge IT-C portalens indhold udelukkende på basis af dette, så projektet bygger på en undersøgelse af vores målgruppe, deres informationsbehov og kommunikationsbehov. Desuden er det nødvendigt at kigge på hvilken funktion, og hvor stor en rolle skolens hjemmeside spiller på nuværende tidspunkt, for at kunne præcisere de behov portalen skal dække. 1.1 Problemformulering Vi ønsker at skabe et koncept til en portal for studerende på IT-C, som vi udvikler på basis af interviews med respondenter fra målgruppen. Vi opstiller følgende hypoteser: 1. De nuværende elektroniske kommunikationskanaler, hjemmesiden og Intranettet er ikke tilstrækkelige til at dække de studerendes interne kommunikationsbehov. 2. Der er brug for at styrke den tværfaglige og interne kommunikation på IT-C. 2

3 For at besvare vores problemformulering, vil vi se på, hvor stor en relevans og funktionalitet en sådan portal vil have for de studerende. Vi vil forsøge at besvare følgende: Hvilke emner er relevante på en portal for studerende på IT-C? 2. Introduktion Udgangspunktet var, som nævnt i indledningen, de mangler og problemer der er ved IT-C s nuværende site. IT-C s hjemmeside indeholder kort fortalt information om uddannelsen, samt information relateret til de forskellige linier på IT-C (bilag 2). Problemet med sitet er bl.a., som vi efterfølgende fik konstateret i vores fokusgruppeinterviews, at sitet både henvender sig til studerende og folk udefra. Formen og strukturen gør sitet vanskeligt at finde information på og svært at navigere rundt i. Det vil sige, at hjemmesiden både virker som et informativt site for de, som generelt vil vide mere om IT-C, samt for de studerende. Ser man på forsidens menupunkter, er de præget af den brede målgruppe, som sitet henvender sig til. På samme måde forholder det sig med intranettet. Kun enkelte emner som speciale børs samt anden generel information er direkte henvendt til de studerende (bilag 3). Siden er svært tilgængelig, da man skal kende login samt password. Intranettet fungerer som et site for den interne kommunikation for alle de, som har relation til IT- C. Det gælder både undervisere, studerende, forskere og ansatte på IT-C. Alligevel bliver IT-C sitet og intranettet anvendt af de studerende, da der ikke er noget alternativ. Vores intention var derfor ikke at udvikle et konkurerende site men et site, der suplerede IT-C s nuværende site, hvor fokus skulle være på de studerende, med fx. debatforum, netværk, studiegrupper og links mm.. Det skal her lige nævnes, at da vi arbejdede med vores projekt, fandtes der ikke en velfungerende projektbørs, - det findes nu. Ligeledes gennemgår IT-C s hjemmeside i øjeblikket en omstrukturering for at gøre sitet mere overskueligt. Envidere er der 3

4 kommet et nyhedsbrev Fredag morgen, som bliver sendt ud engang om ugen via den fælles mailingliste. Nyhedsbrevet indeholder studierelateret information. 2.1 Konceptudvikling Vores udgangspunkt var en idé eller en "innovation" i forhold til noget eksisterende. Denne idé var i starten ikke færdigudviklet og formuleret og udgangspunktet var som tidligere nævnt en "Linksdatabase". Men da vi holdt en brainstorm over, hvad sådan et site kunne indeholde, fik vi en masse ideér til, hvad der kunne være relevant for sådan et site, og sitets koncept udviklede sig til, hvad vi siden kaldte en "portal" 1 for IT-C studerende. Efter vores brainstorm afholdt vi vores første gruppeinterview (quick n' dirty), som senere blev efterfulgt af endnu to fokusgruppeinterviews. Interviewene bliver uddybet i kap. 4. Indholdsmæssigt havde vi nu et noget mere konkretiseret koncept, med diverse forslag til indhold af sitet. For at finde ud af, om dette indhold havde relevans, og om vores idé kunne forbedres, besluttede vi os for at indrage vores målgruppe i udviklingen af sitet og dets indhold. Dette ville vi gøre ved hjælp af kvalitative interviews foretaget over to gange. Her fandt vi fokusgruppeinterviews bedst til at udvikle konceptet og indholdet af sitet, da vi som tidligere nævnt ville inddrage nye ideér og input fra respondenter fra vores målgruppe. I denne proces fik vi afprøvet de ideér vi havde og som formede sig under interviewet. Det var en form for iterativ proces, hvor en gruppe individer bliver konfronteret med et koncept og reagerer på dette, ved enten at give positiv eller negativ feedback samtidig med at nye ideér udvikles. Endvidere kunne respondenterne stille spørgsmål til os, hvis der var spørgsmål til definitioner og betydninger. Herved fandt vi også selv 1 A portal is a Web site with a rich navigation structure of both internal and external links. In business and on the Web generally, portals promise a better way to navigate and organize information. (http://latin.about.com/homework/latin/) 4

5 ud af, hvilke menupunkters indhold og virkemåde, vi ikke helt klart kunne formulere og visualisere. Det kvalitative interview uddybes i kap Målgruppen Målgruppen for vores site er studerende på IT-C, da al indhold på sitet er henvendt til de studerende. Det vil sige, at vi også selv er en del af målgruppen, hvilket har bevirket, at vi har været istand til at tage stilling til ideér og emners relevans for vores site. Samtidig har vi haft en god baggrund for at kunne forstå og tolke vores respondenters udtalelser, da vi har haft den samme erfaringsramme. Envidere har vi også gennem vores arbejdsprocess erfaret, at vores succeskriterier i forhold til emner på sitet ikke altid har stemt overens med respondenternes succeskriterier. For os og vores projekt var det derfor en fordel selv at være studerende på IT-C, da vi kunne præcisere vores målgruppe. Det var ikke nødvendigt at bruge resourcer på at definere den og inddele den i segmenter, eller finde ud af andre forhold vedrørende målgruppen. Det eneste der umiddelbart overordnet differentierede vores målgruppe, var de studerendes forskellige linier. Hvis målgruppen skulle defineres efter RISC- og Minerva modellerne 2, ville de fleste nok falde ind under det blå og grønne segment, men det vil være for ensidigt at drage konklusioner på formodninger. Samtidig ville langtfra alle studerende falde ind under disse katagorier. Det eneste vi med sikkerhed vil kunne antage og sige om vores målgruppe er, at den i øjeblikket er på ca. 700 kandidat studerende fordelt på seks linier derudover er der 15 studerende på masteruddannelserne og 28 er på en diplomuddannelse. Det kan sikkert formodes, at de fleste ofte er på nettet og derfor erfarne internetbrugere. Kønsfordeligen er nogenlunde ligeligt fordelt, og den gennemsnitlige studerende er ca år. 2 Jørgen Poulsen, 1998, s Udleveret kursusmateriale, 1999 (Minerva Snapshot) Segmentbeskrivelse. 5

6 3. Design af interviewundersøgelsen Dette kapitel er en beskrivelse af, hvorledes vores interviewundersøgelse tænkes gennemført samt de metodiske overvejelser som ligger bag. Gennem undersøgelsen søges der at få kvalificeret respons og svar på den overordnede problemstilling. Undersøgelsesparametrene i interviewene er således: Hvilke behov dækkes med IT-C sitet og Intranettet? Er der et behov for en studerendes portal?/hvor relevant er det? Hvilket indhold er relevant? Hvordan skal strukturen og formen være? Hvad skal der til, for at studerende synes portalen er så relevant at den faktisk også kommer i brug? Undersøgelsen kan kort skitseres på følgende måde: 6

7 Målet var først at lave et semistruktureret fokusgruppeinterview, hvor vi fremlagde vores ideer. Ideen var, at få respondenterne til at diskutere og komme med forslag bla. til formen. Vi har anvendt en iterativ proces, hvor vi har cyklet mellem konceptudvikling og respons. Vi har hele tiden vendt tilbage til vores koncept og forbedret og videreudviklet det. Målet var at forsøge at få vurderet indholdet til portalen, og hvilke punkter der var relevante i forhold til vores respondenter. I forbindelse med behandling og analyse af vores to fokusgruppeinterviews tager vi udgangspunkt i Steinar Kvale, som opstiller forskellige metoder til brug ved interviewanalyse. En af metoderne er det han kalder meningskondensering. Ved meningskondensering sammenfattes essensen af betydningerne i de interviewedes udtalelser. Interviewteksten forkortes derved og meget udenoms snak og gentagelser udelades 3. Vi vil således forsøge at kondensere respondenternes holdninger til de stillede spørgsmål og fremlægge det ved at temaopdele interviewet i de emner, som vi præsenterede for dem og beskrive deres synspunkter samt søge at tolke ud fra disse. Vi har valgt at lave referater af de båndede interviews frem for at transskribere dem, idet vi finder det for omfattende indenfor undersøgelsens rammer 4. Denne metode sikrer ikke, at det produkt vi når frem til vil blive en succes, såfremt vi videreudviklede produktet, men den giver et vink, om hvad vi umiddelbart kunne forvente der kunne have relevans på en portal for IT-C studerende. Metodisk set kunne vi vælge kun at spørge til, om respondenterne kunne tænke sig en studerendes portal. De adspurgte kunne så svare ja eller nej, og derfra kunne vi konkludere, hvorledes der var et behov eller ej. Dette kunne gøres ved hjælp af en kvantitativ metode med spørgeskema sendt ud til et repræsentativt udsnit af målgruppen. En sådan fremgangsmåde kunne karakteriseres som Anker Brink Lund skriver: 3 4 Slide fra kursusforelæsning nr.10. Båndene kan rekvireres hos Pernille Eisenhart 7

8 Det latente behov falder under bordet og der bliver tale om en statisk betragtning, som i sin logiske konsekvens udelukker forandring. 5 Den kvantitative fremgangsmåde ville være uhensigtsmæssig. Det ville ikke føre til noget resultat i forhold til vores målsætning om at udvikle en innovation delvist idegenereret udfra, hvad vi selv som IT-C studerende føler er et behov, samt andre IT- C studerendes behov og undersøge om denne nyskabelse er relevant. 3.1 Den kvalitative interviewmetode Vi har valgt at gøre brug af det kvalitative interview, da vi mener det inden for rammerne af denne undersøgelse ville kunne komme med frugtbare resultater i forhold til at konceptudvikle og måle relevansen af portalens indhold. Kvale ser det kvalitative forskningsinterview i en fænomenologisk-hermeneutisk forståelsesramme, hvor formålet med det kvalitative interview er, at få en forståelse af centrale temaer/fænomener i den interviewedes liv og personens forhold til dette. Målet sigter mod at få klarlagt meningen, eller indholdet af det de interviewede siger, også det mellem linierne 6. Genstande for det kvalitative forskningsinterview er den interviewedes livsverden og hans forhold til dennes livsverden[..].det kvalitative forskningsinterview søger at beskrive og forstå meningen med centrale temaer i den interviewede livsverden 7. Vi vælger således at interviewe personer, der er direkte berørte af vores problemstilling, og vi vælger at gøre det som fokusgruppeinterview i håb om at kunne bruge gruppedynamikken i et forum, hvor temaet er noget, der berører alle de interviewedes liv. Gennem det kvalitative interview er der mulighed for at se individet som et kontekstafhængigt-handlende subjekt. Vi betragter de studerende som de kontekstafhænige vi gerne vil have inddraget i undersøgelsen. Derfor kan vi i undersøgelsen her give aktøren (den studerende) mulighed for at komme til orde og dermed bidrage til konceptudviklingen af en portal for IT-C studerende. 5 Anker Brink Lund, 1986 s Anne Hjort, 1986, s. 93. Steiner Kvale citeret i Flyvebjerg, s

9 Dette søges gennem den hermeneutiske tolkningsfilosofi, hvor man fortolker teksten i cirkler. Det vil sige, at teksten kan gøres til genstand for en uendelig fortolkningsproces, men som i praksis standser når man er nået frem til en fornuftig mening, en gyldig enspræget mening uden modsigelser 8. Denne tanke søges ført over i det kvalitative interview, hvor vi gennem samtalen søger, at komme tættere på et gyldigt svar både ved at have flere respondenter og ved at tale med flere, over flere gange og så tolke på resultaterne af interviewene. Endvidere har vi mulighed for, at spørge ind til deltagernes holdninger og søge at få dem til at præcisere deres udtalelser, eller vi kan forsøge at manipulere med vores spørgsmål, hvis de ikke forstås umiddelbart, fordi de har været præsenteret upræcist. Interviewet sigter mod at få konkretiseret specifikke behov og oplevelser vedrørende informationsmængden og informationskarakteren på nettet på IT-C udfra en situation, hvor respondenterne er i et forum med andre studerende. Gennem et relativt åbent interview søger vi at opnå bekræftelse eller afkræftelse på vores tese til den manglende portal, heri indforståede informationsbehov, samt at få ideer til at videreudvikle vores koncept. Tanken er at der gennem gruppedynamikken kan opstå nye ideer til, hvad portalen skal indeholde. 3.2 Strategisk udvælgelse af respondenter I dette afsnit beskrives metodiske overvejelser omkring udvælgelse af respondenter. Målet med det kvalitative interview er at få størst mulig informationsmængde om vores problemstilling gennem en strategisk udvalgt respondentgruppe. Bent Flyvebjerg opstiller en række måder, hvorpå respondenter strategisk kan udvælges 9. Udgangspunktet for vores udvælgelse af respondenter er den, som Flyvebjerg kalder pardigmatiske case. Denne udvælgelse beskrives på følgende måde: søger at fungere som metafor for, eller danne skole for det område casen vedrører. 10 Det vil sige, at udvælgelsens mål er, at fremhæve almene karakteristika ved det område, der undersøges. Spørgsmålet er så, hvorledes man identificerer en sådan 8 Steiner Kvale, 1997 s Bent Flyvebjerg, 1991 s Bent Flyvebjerg, tabel 8.1, s

10 gruppe. Svaret er ifølge Flyvebjerg, at det bygger på en velbegrundet intuition på trods af, at den paradigmatiske case ligger hinsides det regelbaserede. Idet vores primære målgruppe er de studerende ved IT-højskolen og som sådan også os selv, tager vi som udgangspunkt, at de behov vi selv har, samt de behov der kom frem ved vores første interview er sammenfaldende med de øvrige studerendes. Således mener vi, som udgangspunkt for denne undersøgelses omfang, at syv forskellige studerende fra IT-højskolen kan bruges som metafor for resten til at kunne udvikle et koncept for en studenterportal for IT-C. I en større undersøgelsesrunde ville flere respondenter uden tvivl kunne danne et bedre grundlag for analysens endelige resultat. Det var vores plan at udvælge på tværs af faglinier og køn, men det viste sig, at de studerende havde travlt, og det kunne være svært at få dem til at afsætte en time til interviewet, så vi måtte tage dem, der var til at få fat i her og nu. 3.3 Validitet og reabilitet Når der laves en undersøgelse, er det vigtigt, at der er overvejelser omkring gyldighed og pålidelighed (validitet og reabilitet) i den måde, hvorpå undersøgelsen er gennemført på. Anker Brink Lund skriver, at det må være et krav til ethvert forskningsprojekt, at det der skal dokumenteres, er det der ønskes undersøgt, og samtidig er lig med det der bliver undersøgt 11. I forbindelse med validitet er det vigtigt, at der er bredde og konsensus i undersøgelsen. Med dette i baghovedet har vi søgt at skabe validitet i undersøgelsen ved følgende : Vi har valgt at fokusere på selve målgruppen, de studerende på IT-C. Vi har valgt vores respondenter fra forskellige linier for at skabe bredde i undersøgelsen. Vi har talt med respondenter flere gange i en iterativ proces. Vi har beskrevet produktet og dets funktionalitet for respondenterne. 11 Anker Brink Lund, kompendie 10

11 Et andet vigtigt aspekt der knytter sig til undersøgelsen er, hvorledes der er reabilitet i undersøgelsen. Som udgangspunkt i undersøgelsesdesignet sigter vi mod at skabe dette ved at gøre følgende: At bånde fokusgruppeinterviewene. At tage noter under interviewne. At være flere deltagere under interviewene. At være flere om at tolke interviewene. 4. Interviews De følgende afsnit består af analyse og fortolkning af de tre interviews, der er foretaget i undersøgelsen. Til de to fokusgruppeinterviews er der vedlagt referat samt det udleverede materiale til respondenterne som bilag 5, 6, 7 og Quick n Dirty interview Relativt tidligt i idégenereringen af vores koncept foretog vi et Quick n Dirty interview, som fandt sted 8. marts i IT-C s kantine. De interviewede var 3 kvindelige specialestuderende, fra DKM 12. Eftersom vores målgruppe er IT-C studerende var det nemt og hurtigt at få kontakt til nogle studerende, der var villige til at medvirke. Miljøet var behageligt og afslappet og desuden meget uformelt. Vi præsenterede vores koncept og herefter stillede vi åbne spørgsmål, der resulterede i et idégenererende interview. Der kom mange nye forslag og idéer til indholdsemner i portalen, men først og fremmest fik vi umiddelbart bekræftet en af vores hypoteser at de studerende havde et behov for bedre intern og tværfaglig kommunikation og en udbygget informationsbase. Som udgangspunkt var vores idé løst formuleret, men vi havde en idé om at lave en linksdatabase til de studerende med relevante links, som andre studerende kunne få gavn af. Vi mente, at der var mangel på tværfaglig vidensdeling, et sted hvor de studerende kunne debatere og ikke mindst et sted, hvor de kunne købe og sælge bøger 12 Design, Kommunikation og Medie- linien på IT-C 11

12 til hinanden. Som nævnt i indledningen var disse idéer til dels opstået på baggrund af alle de mails, der blev sendt til de studerendes fælles mailingliste (bilag 1). Vores interview resulterede i følgende: Til forskel fra vores fokusgruppeinterviews blev vores Quick n Dirty interview ikke båndet, og interviewet som det er beskrevet i dette kapital er blot en kort uddrag. Det positive ved et sådan uformelt åbent og spontant interview er, at der blev skabt en høj aktiv deltagen i diskussionen, og under interviewet opstod nye idéer. Vores respondenter kendte hinanden godt på forhånd, og de holdt sig ikke tilbage med forslag, tværtimod kunne man ane, at der opstod en synenergieffekt, hvilket generede et flow af idéer. De virkede generelt meget positive overfor vores idéer, som viste sig at være nogle emner, de fandt relevante. De bekræftede, at der var et klart behov, der ikke blev tilfredsstillet på nuværende tidspunkt via IT-C s hjemmeside, og som en ny portal eventuelt kunne opfylde (de mente hjemmesiden var et virvar ). Hermed fik vi umiddelbart bekræftet vores første hypotese. De kom med mange nye idéer til indhold på portalen. Nogle af emnerne bar tydeligt præg af, at de var i gang med deres speciale og snart skulle ud og finde jobs. De foreslog følgende: Et sted, hvor man kunne lægge sit CV ud, som virksomhederne kunne få adgang til. Minimumskrav til lønforhandling, hvilken løn kan jeg forlange, når jeg søger jobs? Fagforening hvilken fagforening, hvor skal jeg henvende mig? Tips til jobsamtaler og jobansøgninger Projekt- og specialebørs Projektbibliotek Tilbagebetaling af SU Netværk til efteruddannede En mere detaljeret fremstilling af undervisere Et community for kvinder, der er kandidater fra IT-C 12

13 Af de emner, vores respondenter foreslog i dette interview gik vi videre med: Projekt- & specialebørs (herefter Projektbørs ) Projektbibliotek CV & profil Derudover følgende emner af vores egne forslag, som respondenterne udtalte sig positivt omkring: Salg og Køb af bøger Debatforum Vidensdeling Vi besluttede at begrænse emneantallet for at skabe konceptet til en portal, hvis indhold skulle være så overskueligt som muligt. Vi fokuserede på de emner, som vi fandt relevante for den studerendes arbejde på skolen, fremfor emner til en portal for studerende, der er ved at afslutte deres studie. Vi besluttede os for at videreudvikle flere af idéerne heriblandt CV, da vi på dette tidspunkt fandt emnet relevant. Vi udbyggede dette emne med også at omfatte profil, som er en kort personbeskrivelse. Udfra disse idéer kunne vi skabe en interviewguide til brug ved næste interview. Derved kunne vi skabe et mere konkret og struktureret interviewforløb, hvor vi ønskede at få videreudviklet spørgsmålene vedrørende emner til portalen (bilag 4 af interviewguide). Disse emner bliver beskrevet nærmere i referatet af fokusgruppeinterview 1 og 2 i bilag 5 og Analyse og tolkning af fokusgruppeinterview 1 Først og fremmest ønskede vi med dette interview at få bekræftet, om der var behov for en ny IT-C portal. Endvidere søgte vi gennem en debat og til slut en pointdeling at få svar på nogle konkrete spørgsmål til de elementer, vi syntes portalen burde indeholde samt søge nye ideer. Til dette interview havde vi skriftligt præciseret, hvad portalen skulle indeholde (se bilag 4 over vores interviewguide). Endvidere søgte vi at få tilkendegivelser omkring de nuværende informationskilder (IT-C-sitet og Intranettet). Interviewet blev optaget på bånd, og referatet er vedlagt i bilag 5. I dette 13

14 afsnit analyserer vi for efterfølgende at kunne konkludere, hvad vi kan bruge resultatet til i den videre udvikling af konceptet. Der var opbakning bag vores overordnede idé om, at der manglede et forum for en tættere intern og tværfaglig kommunikation for de studerende på IT-C. Vores forslag til en ny portal fik både positiv og negativ feedback hvis portalen skulle fungere skulle den i hvert fald være godt struktureret, simpel og attraktiv. Oplevelsen af det nye koncept var særlig interessant for to af vores respondenter, der studerer på TIT 13. Det kom frem i interviewet, at de syntes det var en god idé at skabe kontakt til de studerende på andre linjer, da de normalt fandt det vanskeligt at skabe faglig kontakt til andre studerende på IT-C. De var derfor særligt interesserede i et forum, hvor de kunne kommunikere, men stadig kun hvis de ovennævnte krav til simpelhed, struktur og udformning blev opfyldt. Vores oprindelige idé med at oprette en linksdatabase blev i dette interview beskrevet som et link-bibliotek, et sted, hvor man kunne få nogle tips til gode links, oprettet af de studerende. De tolkede emnet således, at link-biblioteket var en lang liste over links, og det resulterede i en del skepsis. Det ville blive for uoverskueligt og ustruktureret. De foreslog en ny anvendelse, som ville højne dets interesse hvis linkbiblioteket blot var et sted med eventuelt the 10 best links of the week. En del af emnerne fik vi slet ikke diskuteret rigtigt igennem, og således blev fx emnet Vidensdeling ikke rigtigt forstået. Vi havde ikke gennemtænkt, hvad dette begreb egentlig skulle munde ud i, og det resulterede således i en manglende forståelse af emnerne og meget difus holdning fra vores respondenter. Ligeledes blev Intranettet slet ikke nævnt og Personkontakt ikke præciseret eller diskuteret, det samme gjorde sig gældende for Køb og salg af bøger samt Debatforum, som kun blev løst diskuteret jævnfør referat (bilag 5). Vores oprindelige idé med pointsystemet (se skema i referatet bilag 5), var at få lavet en prioriteringsrækkefølge over emnernes relevans i forhold til portalens indhold. Men skemaet har ikke efterfølgende kunne give os nogen helt præcis prioritering i 13 Tværfaglig Informationsteknologi, en linie, der er udliciteret til RUC 14

15 forhold til relevans og behov. Vi har blot kunne konstatere, at sådan som respondenterne tolkede emnerne, var Salg og køb af bøger ikke så relevant, mens Projektbørs var helt i top. Vi havde valgt en meget åben præsentationsform, som gav os anvendelige resultater. Det gode ved den åbne interviewform var, at indholdet til portalen blev diskuteret og tolket på en ny måde til gengæld var interviewet ikke struktureret nok, så vi fik ikke svar på alle emner. En åben diskussion kan nemt tage overhånd og blive ustruktrureret, men det var en erfaring vi lærte af. Vores opfattelse af vores pointsystem fungerede godt som en opsumering på de forskellige holdninger, der var til emnerne. Hvor det i diskussionen galdt om at få så meget dynamisk interageren og feedback, søgte vi ved hjælp af pointsystemet få et mere kvantitativt resultat frem. Vores oprindelige mål med pointsystemet gik tabt, idet vi indså, at vi ikke kunne kvantificere på så lille et materiale. Derfor har vi ikke kunne opstille en prioriteringsrækkefølge, og vi har heller ikke kunne afgøre, om der var emner, som ikke var relevante udfra skemaet Delkonklusion Ovenstående beskrivelser af de forskellige emner viser, at der var der flere punkter, hvor vi ikke fik præciseret den egentlige tanke bag ideen og ikke fik fulgt op på spørgsmålene. Det ses tydeligt, at der generelt er megen utilfredshed omkring strukturen og til dels indeholdet på IT-C`s hjemmeside. Det nævnes, at der mangler information om teknisk dele (printere mm.) samt, at det er et problem, at sitet sigter mod at informere flere målgrupper. Det henvender sig både til folk udefra og til studerende. Al information omkring undervisning med mere er tilgængelig fra denne hjemmeside. Vi kan konkludere, da respondenterne fandt IT-C s hjemmeside dårligt disponeret, at en enkel og logisk strukturering samt æstetik er væsentlige betragtninger til en hjemmesides indhold og udformning. Da dette projekt kun er baseret på at udvikle et koncept og ikke selve udformningen, vil strukturen for os ligge i selve emnernes indhold, at disse er nemme at forstå og godt struktureret i forhold til hinanden. Det lykkedes os desværre ikke at få debatteret samtlige punkter, som vi fra start havde forestillet os, hvilket skyldes den meget åbne og ustrukturerede form. I en større 15

16 undersøgelse kunne dette interview have fungeret som et pilotinterview, hvorfra den videre interviewstrategi kunne være blevet fastlagt. Vi ser dog ikke dette som noget graverende problem, da det netop åbner øjnene op for, hvad vi ikke fik svar på, og dermed er med til at indsnævre vores mål, hvordan vi under næste møde med respondenterne kan søge at få svar på vores dagsorden. Vi blev klar over, at vi til næste interview s præsentation blandt andet skulle beskrive de emner mere udførligt, som vi da var kommet frem til. Desuden skulle vi planlægge et mere struktureret interview, så vi kunne få svar på alt det vi ønskede, deriblandt Intranettets relevans og anvendelse. Vi var nu blevet sporet ind på nogle af de studerendes behov, men det var for os svært at gennemskue emnernes relevans, eftersom emnernes blev vurderet udfra den måde, vores respondenter tolkede emnerne s betydning og anvendelse. Spørgsmålet var, om det ville blive vurderet anderledes, hvis emnerne blev mere udførligt beskrevet og måske visualiseret? det var én af vores intentioner ved næste interview. 4.3 Analyse og fortolkning af fokusgruppeinterview 2 Dette interview havde til formål at få respons på det portal-koncept, vi på baggrund af de tidligere interviewrunder havde udviklet. Hvert element af portalen blev beskrevet og fremlagt for deltagerne (bilag 6). Desuden præsenterede vi et forslag til en indgangsside til portalen (bilag 8) samt et flowchart (bilag 9). Hovedproblemet var at få en vurdering af de enkelte elementer og en samlet vurdering af portalen som helhed, og hvorledes selve konceptet var en holdbar idé. Til emnerne Projektbørs, Bogbørs, og Personkontakt og Chat kom meget klare meldinger om et behov. Behovene synes især at knytte sig til et ønske om, at fremme kommunikationen og tværfagligheden på IT-C. Man ville gerne kunne komme i kontakt med studerende tilknyttet projekter eller andet, som man kunne have interesse i at komme i forbindelse med. Desuden ville man gerne vide, hvem der sender mails rundt. Chat var et nyt element, vi ikke havde diskuteret før med respondenterne. Her var alle enige om, at det ville fremme en bedre kommunikation, og det blev foreslået hertil, at man koblede Personkontakt til, så man kunne se, hvem man chattede med. Et andet forslag gik på, at man havde bestemte emner, der kunne diskuteres på 16

17 bestemte tidspunkter i Chatten på forskellige dage. Det kunne fx være rygning i kantinen. Chat ville dermed få en funktion som social ventil for de, som havde behov for at komme ud med nogle kontroversielle meninger. Det blev foreslået, at Chat kun skulle være for studerende, hvor meningen var, at man ikke skulle være anonym for at kunne lære hinanden at kende, samtidig kunne dette fremme en seriøsitet og bidrage til en tværfaglighed, som det blev nævnt, at man fx ikke finder ved fester. Interessen for Bogbørs var der blandt andet, fordi man her kunne spare penge på bogkøb. Der blev endvidere ytret ønske om, at de studerende kunne anbefale eller fraråde køb af pensumrelaterede litteratur. Dette knytter sig således til kommunikation blandt de studerende. Det blev foreslået, at Bogbørs eventuelt kunne opdeles i faggrupper, og at undervisere eventuelt kunne lægge pensumlister ud. Til Bogbørs blev det endvidere foreslået, at her kunne der ligge en anmeldelse af bøger erfaringer fra studerende, der tidligere havde købt bøger. I Bogbørs blev vores forslag om at skabe links til de billigste indkøbssteder på nettet, antaget som et relevant punkt. CV og profil var der enighed om ikke hørte til på portalen, da de mente det henvendte sig til andre udover de studerende på IT-C. Portalen opfattedes som et sted for intern kommunikation på IT-højskolen og ikke til ekstern kommunikation med virksomheder. Det var ikke, fordi man ikke kunne se relevansen af et CV og profil sted, men det skulle ikke ligge i portalens regi. Projektbiblioteket var en god ide, men det burde måske ligge i IT-C s regi frem for på en studerendes portal, man kunne evt. starte ideen op på portalen, og så håbe på at IT-C i fremtiden overtog den. Debatforum, Artikler/links og Netværket kom der ingen entydige respons på, idet respondenterne mente, disse havde ens funktion eller var overlappende og burde således lægges sammen eventuelt under et overordnet emne. Med Netværket blev der diskuteret, hvorledes det var den rette navngivning, og om det var entydigt, hvad navnet indebar. Man var positivt indstillet over for muligheden for at kunne oprette studiegruppe-lignende fora via Netværket, men man mente måske også, at det burde have flere funktioner. 17

18 Debatforum skabte meget tvivl. Nogen kunne se det, som en fordel at man netop blev fri for diskussion (støj) i sin mailbox. Samtidig ville det være et problem, at debatten så ikke nåede ud til alle de studerende. Én gad ikke selv gå ind og lede efter en debat, som han måske dybest set godt ville informeres om og evt. være meddebattør i. Det ser således ud som om, at man gerne vil have debat i en eller anden form. Spørgsmålet var så, i hvilken form det skulle være. Vi spurgte, om det kunne være en god idé, at de 5 sidste indslag automatisk blev genereret på portalens forside. Men vi nåede ikke til en klar enighed om, hvad der ville være en ideel løsning. Det blev diskuteret, hvorvidt de studerende virkelig ønskede at reducere antallet af debatmails fra deres mailliste. Det blev nævnt, at det var godt at kunne observere debatterne, selvom nogle blev sure. Og måske er det også nemmere at tage sig sammen til at debattere, hvis det hele ligger på en fælles mailingliste måske er det for besværligt at skulle klikke sig ind på et debatsted, der eventuelt kunne ligge på portalen? En løsning kunne være, at alle debatmails skulle sendes til en redaktion eller webmaster, der så kunne sørge for at sende en annoncerende mail til den fælles mailingliste, så man var klar over, at man nu kunne observere debatten på Debatforum på portalen. Dette var et forslag vi stillede, men det blev ikke besvaret. En endelig løsning på Debatforum blev ikke afklaret under dette interview. Én forslog, at Artikler/links kunne være en rodekasse, hvor han kunne ligge alle de ting,han havde samlet sammen i tidens løb. På den måde kunne man dele ud af sin viden. Der skulle bare gøres opmærksom på, at det var en rodekasse. Samlet set kan vi ikke sige, hvorledes Netværket, Artikler/links og Debatforum ville falde ind under relvanskriterier på portalen. Ingen blev direkte afvist, men i en videreudvikling af disse idéer burde vi nok afprøve dem igen evt. ved hjælp af en brugertest eller endnu en interviewrunde. Der herskede således tvivl om det klare formål og form med de tre nævnte emner. Det personificerede site, var der delte meninger om, nogle fortræk det ene forslag frem for det andet (bilag 7), så i en udvikling af konceptet burde man måske overveje, om man selv skulle kunne vælge at sætte sin profil op, så ens profils præferencer automatisk blev genereret. 18

19 Der blev, som i første fokusgruppeinterview, lagt stor vægt på, at portalens form og struktur skulle være simpel og forholdsvis logisk at navigere i. Endvidere havde de mandlige studerende en tendens til at fokusere en del på de praktiske dele af at få en portal realiseret, hvilket ikke var formålet ved vores interview. Med de praktiske dele menes blandt andet, at det ville kræve en jævnlig opdatering fra en redaktion mv. Dette giver os information om, at portalen skal holdes inden for nogle fastlagte rammer for at undgå anarki og for at søge at sikre en høj kvalitet af stoffet på portalen. På spørgsmålet om hvordan vi får de studerende til at bruge portalen, synes Chat at kunne være et bud. Vi fremlagde et forslag om at slå webmail.it-c.dk sammen med portalen, så man altid automatisk kom ind på portalen, når man checkede sin mail. Problematikken heri ligger i, at at man ikke nødvendigvis går ind via webmail.it-c.dk for at checke sin mail, men at man kan se sin post på andre måder. Udfra spørgeskemaet, som blev fremlagt i slutningen, ses at der faktisk ikke er noget suverænt fravalg af noget på portalen. Talmaterialet er for småt til overhovedet at kunne vise nogle tendenser. 4.4 Sammenfatning Sammenfattende kan vi sige, at Projektbørs, Projektbibliotek, Bogbørs, Chat og Personkontakt er elementer, som synes meget relevante og vedkommende for vores respondenter såfremt funktionaliten er i orden. De andre emner Netværket, CV & profil, Debatforum, Artikler/links, blev opfattet som mere udefinerbare. CV & profil, var der ikke den store begejstring for. Vi har fundet ud af at Netværket, CV & profil, Debatforum, Artikler/links stadig ikke har været defineret klart nok. Det kan derfor godt være, at de ville være vurderet anderledes og være fundet mere relevante, hvis vores respondenter havde haft et klarere billede, af hvordan de skulle fungere. I forhold til vores intention om at kunne give et bud på hvad en studerendes portal kunne indeholde, har vi derfor fundet frem til emner, der virker relevante, og emner der kræver videre bearbejdning. I et fortsat arbejde på denne portal ville næste skridt være at få styr på de punkter som ikke er klart definerede, og eventuelt lave en prototype af hele sitet og dets 19

20 funktionalitet. Denne prototype skulle så testes og udsættes for endnu et fokusgruppeinterview, hvorefter de sidste kommentarer burde implementeres. 5. Kritiske overvejelser Intentionen med de udleverede spørgeskemaer var, at vise prioriteringen og relevansen af de emner vi diskuterede til fokusgruppeinterviewene. Vi havde imidlertid ikke overvejet, hvordan det indsamlede materiale skulle behandles, dvs. vi havde ikke diskuteret hvilke problemer, der kunne være med skemaerne, og hvordan vi skulle analysere de indkomne værdier og fortolke resultateterne. I det første spørgeskema, hvor respondenterne blev bedt om at give vores forskellige punkter en karakter på mellem 0 og 10, burde vi have lavet en anden skala. Samtidig var det for respondenterne svært at tage stilling til vores spørgsmål i skemaet, da konceptet og indholdet af vores portal kun var løst formuleret. Det vil sige, at enkelte respondenter gerne ville give en høj karakter til et emne, hvis det blev udformet præcis på den måde respondenterne kunne tænke sig. Omvendt hvis vi ikke havde været gode nok til at forklare et menupunkt, så det blev forstået, som vi forstod det og gerne ville have det skulle forstås, kunne det af respondenterne, blive vurderet med en lav karakter. Det giver derfor problemer for skemaets validitet, at de enkelte spørgsmål kan være opfattet forskelligt. De burde have været mere entydigt formuleret. Og i forbindelse med karaktergivningen burde det have været muligt for respondenterne, kort at formulere skriftligt, hvordan de opfattede vigtigheden af det spurgte, og hvordan spørgsmålene var forstået. Det næste spørgeskema indeholdt færre svarmuligheder, men her næsten for få, hvilket vi fandt ud af, da en af respondenterne havde sat kryds mellem to svar, idet han ikke mente, der var et svar, der passede til hans holdning. Her burde der have været enten flere svarmuligheder eller mere præcise spørgsmål. For begge interviews var der flere forhold omkring reliabilitet der gjorde sig gældende. For os fortolkningen af de indkomne svar og vores påvirkning af svarafgivningen. Det vil sige, vores formuleringer af de enkelte punkter, der dannede bagrund for 20

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Anders Kragh Jensen D. 12.11.2012 Dagsorden Kort opsamling på kvalitativ metode Indsamling af kvalitativt data Bearbejdelse af det indsamlede data Analyse

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Pr. 21.01.09 nu med sidetal på Fokusgrupper både 1. og 2. udgave. Se aktuelle ændringer og andet på: http://maalgruppe.wordpress.com Generelt

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Reflekstions artikel

Reflekstions artikel Reflekstions artikel Kommunikation/IT er et fag hvor vi lærer at kommunikere med brugeren på, og hvorledes mit produkt skal forstås af brugeren. Når man laver en opgave i faget, er det brugeren der lægges

Læs mere

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE Oversigt Brev til skolen... 2 Brev 1 til skoleleder... 3 Brev til bibliotekar... 3 Brev 1 til lærere... 4 Brev til forældrene... 5 Brev 2 til skoleleder... 6 Brev

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Uddannelse for læringsvejledere i Herlev Kommune 20. Marts 2015, kl. 09:00-15:00 Underviser: Leon Dalgas Jensen, Program for Læring og Didaktik,

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

BILAG 2. TEORI OG METODE

BILAG 2. TEORI OG METODE BILAG 2. TEORI OG METODE Teori Vi benytter os af kvalitativ metode. Det hører med til denne metode, at man har gjort rede for egne holdninger og opfattelser af anvendte begreber for at opnå transparens

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Ekspedition og kundeservice: Kommuneforlaget A/S Tlf. 33 11 38 00 Fax 33 28 03 01 www.kommuneforlaget.dk. Bestillingsnr. 8026-10

Ekspedition og kundeservice: Kommuneforlaget A/S Tlf. 33 11 38 00 Fax 33 28 03 01 www.kommuneforlaget.dk. Bestillingsnr. 8026-10 COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling 1. udgave, 1. oplag 2010 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen, Kommuneforlaget A/S Grafisk tilrettelægning og omslag: art/grafik ApS Dtp: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview David Rasch, stud. psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Indledning En analyse af samtalens form, dvs. dynamikken mellem

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

INNOVATION. BLOGS. KU. DK

INNOVATION. BLOGS. KU. DK $ SPØRGEGUIDE TIL BRUGERTEST INNOVATION. BLOGS. KU. DK Katapult og Katalyst interviewer ca. 8 brugere af innovation.blogs.ku.dk for at samle viden om deres adfærd og behov i relationen til udvikling og

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

9. Kursusgang. Validitet og reliabilitet

9. Kursusgang. Validitet og reliabilitet 9. Kursusgang Validitet og reliabilitet 20.04.09 1 På programmet Validitet og reliabilitet - i teori og praksis Midtvejsevaluering 17-18: Oplæg 18-19: El-biler Lectio 19-20: Amnesty Cykelgruppen 1 20-21:

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

BRUGERTESTEN Introduktion

BRUGERTESTEN Introduktion BRUGERTESTEN Introduktion BAGGRUND Når man udfører en eller flere brugertests gøres det ud fra en idé om brugerinddragelse. Brugerinddragelse handler om at forstå brugernes behov, motivation og adfærd.

Læs mere

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research.

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research. Markedsundersøgelse Metode Der skal foretages desk research såvel som field research. o Hovedvægten vil blive lagt på desk research til at skaffe alle nødvendige oplysninger. o Det vil blive suppleret

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven.

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven. TIL OPGAVESKRIVEREN Formål med opgaven. Den større skriftlige opgave i biologi er en eksamensopgave, hvor der gives en selvstændig karakter, som tæller med på eksamensbeviset på lige fod med de øvrige

Læs mere

AKADEMISK IDÉGENERERING JULIE SCHMØKEL

AKADEMISK IDÉGENERERING JULIE SCHMØKEL JULIE SCHMØKEL AKADEMISK PROJEKT Seminar T Idégenerering Seminar U Akademisk skrivning Seminar V Akademisk feedback PRÆSENTATION Julie Schmøkel, 25 år Cand.scient. i nanoscience (2016) Projektkoordinator

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Anders Kragh Jensen D. 12.11.2012 Dagsorden Kort opsamling på kvalitativ metode Indsamling af kvalitativt data Bearbejdelse af det indsamlede data Analyse

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter, undervisningsaktiviteter,

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

Resultater af prototypetesten

Resultater af prototypetesten Resultater af prototypetesten Vi har prototypetestet use casene 1, 2, 4 og 5 1. For at undersøge, om vores prototypetest var forståelig for brugerne afholdt vi først en pilottest med en testperson for

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Borgerinddragelse i planlægningen - erfaringer med internettet kontra følgegrupper

Borgerinddragelse i planlægningen - erfaringer med internettet kontra følgegrupper Borgerinddragelse i planlægningen - erfaringer med internettet kontra følgegrupper Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, VIA TRAFIK Rådgivning ApS Email: jvl@viatrafik.dk I artiklen beskrives erfaringer

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Dokumentations modeller: -Bikva Side 1 af 6 BIKVA - modellen )...3 Indledning...3 Metodisk tilgang:...4 Hvordan indsamles data?...4 Hvordan registreres data?...5

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

På begge møder udfoldede der sig en livlig debat vedr. punkter fra dagsordenen som eks.:

På begge møder udfoldede der sig en livlig debat vedr. punkter fra dagsordenen som eks.: Referater fra censormøder i Århus og København foråret 2009. Deltagere i alt i de to censormøder: 27 censorer Århus den 27/1 2009. Deltagere i alt i 1. runde: 3 og 2.runde: 7 København den 24/2 2009. Deltagere

Læs mere

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD Indhold Indhold... 2 Opmærksom... 3 Indledning... 4 Problemfelt... 5 Problemstillinger... 5 Problemformulering...

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre undervisningen. Din og de øvrige

Læs mere

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING AFKLAR: FORMÅL OG KRAV PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING Forventningsafstem med samarbejdspartnere og ledelse om, hvad der er formålet med din evaluering. Skriv 1 ved det primære formål, 2 ved det

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale 27.09.13 En komplet guide til dig, der skal holde ansættelsessamtale. Ved at bruge spørgerammer sikrer du dig, at du får afklaret ansøgerens kompetencer og

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Bekymringssamtalen. Tilværelsespsykologi - bekymringssamtalen. Bekymringssamtalens struktur i Tilværelsespsykologiens optik.

Bekymringssamtalen. Tilværelsespsykologi - bekymringssamtalen. Bekymringssamtalens struktur i Tilværelsespsykologiens optik. Bekymringssamtalen Bekymringssamtalens struktur i Tilværelsespsykologiens optik Hav det overordnede formål med samtalen for øje: Tidlig/rettidig indsats Forandring Mobilisering af den unges egne og familiens

Læs mere

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med?

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med? Udkast til referat af fokusgruppeinterview angående temaet det gode specialeforløb. Tirsdag d 24.03.09, Det biovidenskabelige fakultet. Deltagere: Interviewer/ordfører: Jakob Lundgren Willesen Medinterviewer/logbogsholder:

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer Fokusgrupper En metode til dialog om udvalgte temaer Oktober 009 Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk tlf. + 7 00 Blommevej 0 DK - 890 Randers

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Gymnasieskolens musikundervisning på obligatorisk niveau

Gymnasieskolens musikundervisning på obligatorisk niveau Konferencerapport:Musikpædagogisk Forskning og Udvikling i Danmark Gymnasieskolens musikundervisning på obligatorisk niveau Rasmus Krogh-Jensen, stud. mag., Københavns Universitet, Musikvidenskabeligt

Læs mere

Transskribering af interview 5

Transskribering af interview 5 Transskribering af interview Interviewguiden er udarbejdet med udgangspunkt i de af Bryman (0) opstillede guidelines til kvalitative semistrukturerede dybdeinterviews. Spørgsmålene i interviewguiden inddeles

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Rapporten vil beskrive : 1) Tilrettelæggelse af undervisningen 2) Gennemførelsen af undervisningen 3) Undervisningsmateriale/Litteratur 4) Erfaringsopsamling,

Læs mere

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET KREATIVITET OG VEJLEDNING OPLÆG V. LARS EMMERIK DAMGAARD KNUDSEN, LEK@UCSJ.DK PROGRAM 14.45-15.30: Præsentation af de mest centrale kvalitative metoder

Læs mere