ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE: IDEGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE: IDEGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING"

Transkript

1 2013 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE: Idegrundlag og målsætning... 1 Fremadrettede udsagn... 2 Selskabsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning... 4 Ledelsesberetning... 5 Hoved- og nøgletal... 7 Forretningsgrundlag og strategi... 8 Forretningsmodel... 8 Projektfaser... 8 Projektstrategi... 9 Projektgennemgang Kerneprojekter Partnerprojekter Projektporteføjle (oversigt) Efterforskningsforpligtelser Udviklingen i råvarepriserne Udvikling i efterforskningsmarkedet Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Forventninger til regnskabsåret Risikostyring Påvirkning af det eksterne miljø Corporate Social Responsibility Corporate Governance Ledelsesforhold Aktionærforhold Investor Relations Regnskab Noter IDEGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING NunaMinerals idegrundlag er at udvikle og udnytte Grønlands naturgivne mineralressourcer. Selskabet underbygger mineralpotentialet ved at gennemføre efterforskning og evaluering af mineralressourcer. Aktiviteterne gennemføres med henblik på opbygning af en lønsom virksomhed med indtægter fra medejerskab i miner, royalties fra minedrift og helt eller delvist frasalg af projekter. Selskabet besidder udover en omfattende ekspertise indenfor efterforskning også betydelig logistik erfaring i Grønland.

2 FREMADRETTET UDSAGN SELSKABSOPLYSNINGER Fremadrettede udsagn indeholdt i denne årsrapport, herunder beskrivelser af NunaMinerals efterforsknings- og udviklingsprojekter, dets strategi og fremtidige planer og forventninger til fremtidig omsætning og indtjening i forbindelse hermed afspejler ledelsens nuværende forventninger og forudsigelser med hensyn til fremtidige begivenheder og er undergivet visse risici, usikkerheder og antagelser. Mange faktorer kan medføre, at de af NunaMinerals faktisk opnåede resultater vil afvige væsentligt fra de fremtidige resultater og forventninger, der måtte komme til udtryk i eller være forudsat af sådanne fremadrettede udsagn. Disse faktorer omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til, risici forbundet med efterforsknings-, udviklings- og mineaktiviteter, usikkerheder forbundet med resultatet af NunaMinerals efterforsknings- og udviklingsprojekter, herunder risici ved forsinkelser og nedlukning af projekter, prisfald, udsving i valutakurser og renteniveau og ændringer i licensvilkår, lovgivning og administrativ praksis så vel som konkurrencemæssige risici og andre uforudsete faktorer. Skulle en eller flere af disse risici eller usikkerhedsfaktorer indtræffe, eller skulle en eller flere af de angivne udsagn vise sig at være forkerte, kan udviklingen afvige væsentligt fra de fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne årsrapport. NunaMinerals er ikke forpligtet og frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere de indeholdte fremadrettede udsagn eller til at justere sådanne udsagn i forhold til fremtidige resultater, nye oplysninger eller andre forhold, medmindre dette er påkrævet ved lov. NUNAMINERALS A/S Reg.nr. A/S Hjemstedskommune: Sermersooq Ger-nr.: Telefon Telefax Mail: Hjemmeside: BESTYRELSE Birks Bovaird (formand) Anton Marinus Christoffersen (næstformand) Hans Kristian Karl Olsen Henning Skovlund Pedersen Edward Slowey DIREKTION Ole Christian Anthon Christiansen REVISION Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Fremlagt til godkendelse på selskabets generalforsamling, den 23. april 2014 Totaler i tabeller kan grundet afrunding afvige fra summen af de enkelte delposter. 2

3 LEDELSESPÅTEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2013 for NunaMinerals A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. DIREKTION Ole Christian Anthon Christiansen Administrerende direktør BESTYRELSEN Årsrapporten er aflagt under forudsætning af fortsat drift (going concern). Der er i afsnittene Kapitaltilførsel og Kapitalforhold i Ledelsesberetningen redegjort for, at der er knyttetbetydningsfulde usikkerheder til de fremtidige økonomiske ressourcer herunder evnen til at gennemføre en kapitaltilførsel. Birks Bovaird, Formand Anton Marinus Christoffersen, Næstformand Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk den 31. marts 2014 Hans Kristian Karl Olsen Henning Skovlund Pedersen Edward Slowey 3

4 DE UAFHÆNGIGE REVISORERS PÅTEGNING TIL AKTIONÆRERNE I NUNAMINERALS A/S Vi er blevet engageret til at revidere årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, og noter. Årsrapporten udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSRAPPORTEN Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlige fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. REVISORS ANSVAR Vores ansvar er at afgive en konklusion om årsrapporten på baggrund af revision udført i overensstemmelse med de internationale standarder om revision. På grund af de forhold, der er beskrevet i afsnittet Grundlag for manglende konklusion, har vi ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at danne grundlag for en revisionskonklusion. GRUNDLAG FOR MANGLENDE KONKLUSION Årsrapporten er aflagt under forudsætning af going concern. Som nævnt i note 2 til årsregnskabet og afsnittene Kapitalforhøjelse og Kapitalforhold i ledelsesberetningen er selskabets evne til at fortsætte som going concern afhængig af dens evne til at sikre den nødvendige mellemfinansiering til at dække perioden frem til en eventuel kapitalforhøjelse og af, om det overhovedet er muligt at gennemføre en kapitalforhøjelse. Da der fortsat hersker usikkerhed om selskabets evne til at sikre den nødvendige mellemfinansiering og om, hvorvidt det er muligt at gennemføre en kapitalforhøjelse, har selskabet ikke været i stand til at dokumentere, at tilstrækkelig finansiering vil være tilgængelig, eller om det er sandsynligt, at selskabet som minimum kan fortsætte som going concern frem til 31. december Som nævnt i ledelsesberetningen er de aktiverede efterforsknings- og vurderingsomkostninger desuden målt på baggrund af en ekstern vurdering, hvilket omfatter projekternes salgspris ved et ikke-tvunget kontantsalg. Det er usikkert, i hvilket omfang det manglende kapitalberedskab vil få indvirkning på værdiansættelsen som følge af f.eks. forsinkede projekter og/ eller tvunget salg af projekter. MANGLENDE KONKLUSION På grund af betydeligheden af de forhold, der er beskrevet i afsnittet Grundlag for manglende konklusion, har vi ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for selskabets evne til at skaffe tilstrækkelig finansiering til at danne grundlag for en revisionskonklusion. Vi udtrykker derfor ingen konklusion om årsrapporten. Nuuk, den 31. marts 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jørgen Holm Andersen statsautoriseret revisor Peter Wistoft statsautoriseret revisor 4

5 LEDELSESBERETNING HOVEDBEGIVENHEDER I 2013 Den ordinære økonomiske udvikling i NunaMinerals er i 2013 forløbet som forventet, men nedskrivninger og tilpasning af licensporteføljen på i alt 54 mdkk i løbet af regnskabsåret, har påvirket det samlede resultat negativt. Foranlediget af de meget positive resultater på Selskabets Vagar efterforskningslicens har Selskabet fortsat efterforskningsaktiviteterne i Nanortalik Gold Province, på Vagar og Hugin efterforskningslicenserne for yderligere at påvise guldpotentialet. På Vagar licensen har NunaMinerals gjort de bedste guldfund i Selskabets historie guld i Amphibolite Ridge og disse understøtter Selskabets tidligere arbejde og analyser i området. Guldfundene er verificeret af en uafhængig teknisk rapport udarbejdet i henhold til internationalt anerkendte canadiske standarder (NI ). Samtidig har prospektering på overfladen i Vagar ført til fund af flere nye guldmål indenfor et område på 96 kvadratkilometer. Udstrækningen af kendte efterforskningsmål er væsentlig forøget. Nye petrologiske og lithogeokemiske studier bekræfter tilstedeværelsen af Intrusion Related Gold Systems (IRGS) indenfor licensområdet. Der er ligeledes arbejdet med selskabets Qeqertaasaq sjældne jordarts- og niobium projekt og dette har resulteret i indgåelse af en Joint Exploration Agreement med det statsejede koreanske mineselskab KORES. I henhold til aftalen vil KORES gennem tre faser kunne optjene en 51 % ejerandel i Qeqertaasaq ved at finansiere 3,5 musd (ca. 20mDKK) af efterforskningsudgifterne inden udgangen af Når KORES har optjent en 51 % ejerandel, kan der indgås en joint-venture aftale mellem NunaMinerals og KORES for yderligere at udvikle Qeqertaasaq projektet. Licensen indgår i segmentet Diamanter & REE Selskabets direktør Ole Christiansen, er blevet tildelt Den Nordiske Efterforskningspris 2013, som påskønnelse for NunaMinerals seneste resultater på Vagar Guld Projektet i Sydgrønland og for adskillige årtiers dedikation til udviklingen af efterforsknings- og mineindustrien i Grønland. DRIFTSRESULTAT Driftsresultatet EBITDA i 2013 blev negativt med tdkk mod et negativt EBITDA i 2012 på tdkk. Driftsresultatet er i overensstemmelse med de udmeldte forventninger. Årets omkostninger bestod af personaleomkostninger på tdkk mod tdkk i 2012 samt andre eksterne omkostninger på tdkk primært udgifter til analyser, boringer, geofysik, helikopter samt konsulenter ( tdkk i 2012). NunaMinerals årsresultat og totalindkomst udgjorde i 2013 et underskud på tdkk og er i overensstemmelse med Selskabets udmeldinger i Q delårsrapporten. For 2012 udgjorde årets resultat et underskud på tdkk. Underskuddet er væsentlig højere end i 2012 grundet højere nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver på i alt tdkk som følge af opgivelser i licensporteføljen. I 2012 udgjorde afskrivningen tdkk. Herudover er visse af selskabets immaterielle anlægsaktiver nedskrevet med tdkk til en forventet lavere genindvindingsværdi i 2013 mod tdkk i Disse nedskrivninger påvirker ikke selskabet likviditet og er i overensstemmelse med selskabets regnskabsprincipper. Selskabet har i lighed med tidligere år fået evalueret sine projekter hos en uafhængig valuar SRK Consulting. Den samlede portefølje af licenser i et uforceret kontantsalg vurderes af SRK Consulting til pr. 31. december 2013 at udgøre tdkk (14,4 musd) mod tdkk (28,3 musd) i Nedgangen i værdien af den uafhængige vurdering skyldes tilpasning af licensporteføljen. Der henvises i øvrigt til note 12. PENGESTRØMME Pengestrømmen fra selskabets driftsaktiviteter var i regnskabsåret negativ med tdkk, hvor den i 2012 var negativ med tdkk. Pengestrømmene fra selskabets investeringsaktiviteter var negative med tdkk, hvilket er et fald i forhold til 2012, hvor de var negative med tdkk. Faldet skyldes væsentligst, lavere investering i efterforskning på tdkk i 2013 mod tdkk i INVESTERING I EFTERFORSKNING Selskabets investeringer i efterforskning og evaluering af mineralprojekter i 2013 beløber sig til tdkk, hvoraf tdkk er aktiveret I 2012 blev der investeret tdkk i efterforskning og evaluering af mineralprojekter, hvoraf tdkk er aktiveret. KAPITALTILFØRSEL Selskabet gennemførte i februar 2013 en rettet emission til markedskurs, hvor der blev tegnet stk. nye aktier à nominelt 100 DKK til kurs 210 DKK pr. aktie. NunaMinerals tilførtes derved et bruttoprovenu på 18,5 mio. DKK. NunaMinerals forhandler med nye strategiske investorer og andre interessenter omkring tilførsel af kapital og finansiering for at styrke selskabets kapitalgrundlag til fremtidig udvikling af selskabets projekter. Forhandlingerne pågår stadig og der er som følge heraf stadig usikkerhed om udfald, dog er Selskabet optimistisk omkring et positivt udfald 5

6 KAPITALFORHOLD Selskabets kapitalberedskab udgjorde 31. december 2013 i alt 1 mdkk Selskabets kapitalberedskab består af en uudnyttet kreditfacilitet i et pengeinstitut og udgør 1 mdkk ultimo 2013 mod et bankindestående på 3,9 MDKK ultimo Selskabet har i januar 2014 optaget et ansvarligt lån på 3,5 mdkk hos Greenland Holding A/S, som har forpligtet sig til at tegne aktier for et beløb svarende til lånet inklusiv den på det pågældende tidspunkt tilskrevne rente i en fremtidig aktieemission. Som anført i afsnittet Forventninger til 2014 forventer NunaMinerals, forudsat at finansieringen er på plads, at anvende i alt 36 mdkk på investeringer i efterforskning, hvoraf 6 mdkk vedrører feltprogrammet. Det er ledelsens vurdering, at der i givet fald vil være mulighed for at justere i de planlagte investeringer. KAPITALTILFØRSEL De økonomiske ressourcer er begrænsede og vil ikke være tilstrækkelige til at dække omkostningerne over en længere periode. En mellemfinansiering vil derfor være nødvendig for at dække perioden indtil en mulig kapitalforhøjelse kan gennemføres. Det er usikkert om denne mellemfinansiering kan opnås. Der er naturligt knyttet usikkerhed til selskabets fremtidige kapitalberedskab og omkostningerne ved gennemførelsen af de planlagte aktiviteter. Selskabets ledelse overvåger løbende kapitalberedskabet, og er indstillet på om nødvendigt at iværksætte yderligere tiltag for at styrke selskabets arbejdskapital. 6

7 HOVED- OG NØGLETAL BELØB I DKK 1, tdkk tdkk tdkk tdkk tdkk 5 ÅRS HOVEDTAL EBITDA Af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster Resultat før skat Årets resultat Egenkapital Balancesum Antal aktier Likviditet NØGLETAL Resultat pr. aktie -2,28-0,61-1,35-1,66-0,78 Egenkapitalens forrentning (%) Soliditetsgrad (%) Indre værdi pr. aktie 2,79 4,67 5,29 6,44 7,61 Udbytte pr. aktie Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeringer i immaterielle anlægsaktiver Antal årsværk ,9 13,7 18,7 Antal ansatte DEFINITIONER Resultat pr. aktie = Resultat før skat Gennemsnitlig antal aktier (*) Egenkapitalens forrentning = Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Soliditetsgrad = Egenkapital t x 100 Samlede aktiver Indre værdi pr. aktie = Egenkapital Antal aktier (*) Udbytte pr. aktie = Udbytte Antal aktier (*) (*) Antallet af aktier er korrigeret for foretaget aktiesplit i året 7

8 NUNAMINERALS FORRETNINGSMODEL OG STRATEGI FORRETNINGSMODEL NunaMinerals foretager mineralefterforskning og udvikling af mineralprojekter i Grønland. Hovedområdet er guld, men selskabets råder desuden over en bred vifte af kompetencer og efterforskningsprojekter inden for andre metaller og mineraler. Ved udgangen af 2013 råder selskabet over eksklusive efterforskningslicenser dækkende ca km² i alt. PROJEKTFASER I FORRETNINGSMODELLEN NunaMinerals inddeler projekterne fra den første spæde efterforskning frem til selve mineproduktionen i tre overordnede faser; Græsrods-fasen, Ressource-fasen og Mine-fasen. GRÆSRODSFASEN I områder af Grønland, hvor kendskabet til mineralpotentialet er begrænset, gennemfører NunaMinerals»græsrodsefterforskning«over større landområder for at lokalisere prospektive områder. Dette sker eksempelvis ved studier af eksisterende geologisk viden, herunder studier af geofysiske og geokemiske data. Når prospektive områder er udpeget følges op med nye undersøgelser. Eventuelle fund på overfladen dokumenteres ved detaljeret prøvetagning. Græsrodsfasen varer typisk flere år. RESSOURCEFASEN I ressourcefasen viderebearbejdes overfladefund af interessante mineraliseringer med kommercielt potentiale. I første omgang undersøges typisk ved hjælp af kerneboringer, mulighederne for, at fundet fortsætter ned i undergrunden. Er disse undersøgelser positive, foretages yderligere undersøgelser for at vurdere, om fundet vil kunne rumme tilstrækkelige ressourcer til at have kommercielt potentiale. Det kræver gennemførelse af kerneboringer i et finmasket net og vil i visse tilfælde også kunne kræve etablering af efterforskningstunneller i undergrunden. I arbejdet indgår også udtagning af bulkprøver samt metallurgiske undersøgelser. Ressource-fasen kan resultere i opgørelsen af malmressourcer for hele eller dele af undersøgelsesområdet. Denne fase er omkostningstung og kan forløbe over flere år. MINEFASEN Afsluttes ressource-fasen positivt, igangsættes økonomiske studier eksempelvis omfattende størrelsesordenen af malmzoner, forskellige brydningsscenarier og økonomiske forstudier samt lønsomhedsstudier. Lønsomhedsstudiet indeholder også en vurdering af, hvorledes udvindingen skal ske, samt en vurdering af miljø- og samfundsmæssige konsekvenser ved etablering af minedrift. De økonomiske studier tager ofte flere år og udgør sammen med ressourcefasen den dyreste del af et samlet efterforskningsforløb. Såfremt lønsomhedsstudiet er positivt, er der behov for finansiering af mineprojektet, hvorefter selve minedriften kan igangsættes, når minen er anlagt. Omvendt kan lønsomhedsstudiet også resultere i, at der ikke kan påvises tilstrækkelige ressourcer til at opnå rentabel minedrift. I så fald kan det enten medføre en endelig negativ konklusion eller en beslutning om at vende tilbage til ressource-fasen for at undersøge, om yderligere ressourcer kan inddrages. Såfremt minedrift vurderes at være lønsom, vil der ofte blive etableret et produktionsselskab, der forestår ansøgning om etablering af minedrift, kapitalfremskaffelse til anlæggelse af minen samt selve driften af minen. 8

9 STRATEGI NunaMinerals inddeler sine projekter i Flagskibsprojekter og i Partnerprojekter. Definitionen af det enkelte projekt sker udelukkende i henhold til den valgte ejerstrategi for projektet gennem de enkelte udviklingsfaser. Definitionen er således ikke relateret til projektets størrelse eller økonomiske potentiale. Flagskibsprojekt (Vagar) Det er NunaMinerals projektstrategi at eje sine flagskibsprojektet 100 % gennem ressourcefasen. Først i starten af minefasen besluttes det, hvorvidt selskabet fortsætter som 100 % ejer af minen, hvilket vil medføre en betydelig finansieringsog driftsopgave. Alternativt vil Flagskibsprojektet kunne afhændes helt eller delvist. Partnerprojekter Strategien for Partnerprojekter er modsat Flagskibsprojektet defineret ved, at NunaMinerals relativt tidligt eksempelvis allerede i græsrodsfasen påbegynder en reduktion af ejerandelen i takt med at en partner bidrager til projektfinansieringen og dermed opnår en såkaldt Earn in ejerandel. I udgangspunktet er det selskabets ønske at opretholde en ejerandel på ca. 35 %, når det enkelte Partnerprojekt afslutter ressourcefasen. Herefter vil NunaMinerals ejerandel i minefasen kunne fastholdes på 35 % eller falde til 0 alt efter udviklingen i selskabets øvrige projekter og dermed økonomiske position. NunaMinerals har over de seneste 10 år haft partneraftaler med en række mineralselskaber, herunder Crew Gold (guld), Diamond Fields International (nikkel), Inco (nikkel), Implats (platin), Revolution Resources (guld). I december 2013 indgik NunaMinerals en efterforskningsaftale (Joint Exploration Agreement) med det statslige koreanske selskab Korea Resources Corporation. Aftalen vedrører den fortsatte efterforskning og udvikling af NunaMinerals Qeqertaasaq sjældne jordarts- og niobium projekt.. 9

10 ÅRETS EFTERFORSKNINGSAKTIVITETER Årets efterforskningsaktiviteter har været fokuseret på Vagar guld-projektet, som er Selskabets flagskibsprojekt. Aktiviteterne bestod fortrinsvis af opfølgende boringer og intensivt overfladearbejde. Det resulterede i, hvad NunaMinerals betragter som værende de mest lovende resultater i Selskabets historie, hvilket bl.a. har ført til branchens anerkendelse i form af den Nordiske Efterforskningspris Overfladearbejde blev også udført på Qeqertaasaq og Hugin efterforskningslicenserne. VAGAR-LICENSEN (GULD) Der er til dato boret i alt meter fordelt på 8 huller, af hvilke 723 meter blev boret i Boringer har indtil videre testet de guldførende strukturer ved Vein 1 og Vein 2, som blot repræsenterer et mindre område af Greater Amphibolite Ridge undersøgelsesområdet. Opfølgende boringer i 2013 demonstrerede med succes en forlængelse i dybet 300 meter under overfladen af den guldførende Vein 2-struktur. Sideløbende med de opfølgende boringer, har NunaMinerals gennemført et større overfladeefterforskningsprogram. Der er indsamlet jord- og skredsedimenter samt bjergarts- og kanalprøver. Dette program identificerede adskillige nye guldefterforskningsmål og har væsentlig forøget de eksisterende efterforskningsmål. Fire kanalprøver (udtaget med stensav) på i alt 71 meter vinkelret på Vein 2-strukturen gennemskar alle højlødige guldmineraliseringer inklusiv nogle exceptionelle skæringer med up til 11 meter med indhold af 70,1 g/t guld. Synligt guld blev observeret i 8 af kanalprøverne. Håndstykprøver taget fra samme struktur i 2013 giver op til g/t guld som er den højeste lødighed som nogensinde er blevet rapporteret fra Vagar licensområdet. I overensstemmelse med NunaMinerals tidligere observationer, har borekerner, kanalprøver og stenprøver fra Vagar igen påvist guldmineraliseringen både i højlødige kvartsgange og i værtsgranitter som i variabel grad er omdannede, silificerede og sulfidiserede. Analyser bekræfter at den strukturelle ligvæg til Vein 2 er mineraliseret med op til 12,2 g/t guld. Adskillige håndstyksprøver med tilsvarende omdannelser indsamlet i 2013 indeholder op til 14,4 g/t guld i Øresund zone og 11,6 g/t guld i Femøren zone. Dette fremhæver potentialet for forekomster som kan brydes fra overfladen med tonnagepotentiale. De mineraliserede granitter karakteriseres ved at være svagt sulfidiserede på en måde som er nem at overse i felten. Anomalikort for sediment- og stenprøver indsamlet i 2013 sæsonen kan hentes på Selskabets hjemmeside ( sammen med en NI Teknisk Rapport på Vagar guldprojektet. Selskabet har nu adskillige stærke guldefterforskningsmål som vil blive bragt videre ved hjælp af intensivt overfladearbejde og kerneboringer i løbet af 2014, afhængig af at finansiering hertil falder på plads. HUGIN-LICENSEN (Guld, basismetaller og såkaldte kritiske metaller) Jokum s Shear NunaMinerals har identificeret et guldberiget område på Jokum s Shear i bunden af Danell Fjord i Sydøstgrønland. Jokum s Shear er først for nyligt blevet tilgængelig grundet tilbagetrækningen af overliggende gletcheris. Shear-zonen har en nordøstlig orientering og det er tænkeligt at det er den samme struktur som også indeholder Kangerluluk guldprospektet 25 kilometer længere mod nordøst. Begge guldforekomster ligger indenfor Selskabets 370 km² store Hugin eneretslicens og repræsenterer den nordøstlige fortsættelse af det >150 kilometer lange Nanortalik guldbælte. Prøver fra 2012 gav højlødige chipprøver fra blotninger med kraftigt omdannede (silificerede og sulfidiserede) plutoniske bjergarter som oprindeligt menes at have haft en gabbroid sammensætning. Kanalprøvetagning af disse guldprospektive blotninger var planlagt i 2013, men grundet en lang vinter forblev blotningen dækket af sne. Som følge deraf, blev planerne ændret, så der blev udtaget en kanalprøve på en ikke tidligere testet blotning umiddelbart syd herfor hvor bjergarter udviste tilsvarende omdannelser. Der blev udsavet 39 meter og hele sektionen indehold 0,3 g/t guld (inklusive 1 meter med 3,5 g/t guld samt 2 meter med 1,2 g/t guld). Fastfjelds- og sedimentprøver blev også taget for at teste den rumlige fordeling af guldmineraliseringen. 10

11 Sideløbende med dette arbejde, er der gennemført en begrænset, men succesfuld rekognosceringsindsats af Sorte Nunatak som er beliggende i kort afstand til Jokum s Shear. Prøver af faststående kvartsgange indsamlet i 2013 indeholder op til 5,5 g/t guld, hvilket berettiger yderligere efterforskning i området. Paatusoq Syenit komplekset og Paatusoq Gabbro Paatusoq er det østligste af de store alkaline komplekser hørende til Gardar Alkaline Igneous Province i Sydgrønland. Provinsen er allerede kendt for at indeholde verdensklasseforekomster af sjældne jordarter, niobium-tantal og zirkonium, som flere selskaber aktivt efterforsker (Greenland Minerals and Energy ved Kvanefjeldet, TANBREEZ ved Kringlerne og Ram Resources ved Motzfeldt). Paatusoq komplekset blev fundet gennem regional kortlægning af (GEUS) i 1990 erne. Bæksedimentprøver indsamlet af GEUS viser anomalier for sjældne jordarter og niobium i områder som matcher komplekset. På trods af den store kommercielle interesse for Gardar provinsen har Paatusoq aldrig været genstand for nogen tidligere efterforskning eller akademiske undersøgelser. NunaMinerals har derfor sideløbende med opfølgende arbejde med selskabets aktiviteter i Jokum s Shear beliggende 10 km nord herfor, gennemført en to dages rekognoscering af Paatusoq komplekset. Prøvetagningsprogrammet blev gennemført i samarbejde med dr. Adrian Finch fra CERSA, St. Andrews Universitet. Dr. Finch har 25 års erfaring med mineralforekomster associeret med alkaline magmatismer og har leveret konsulentarbejde til adskillige selskaber som efterforsker i Gardar regionen. NunaMinerals undersøgelser har vist, at det 240 km² store Paatusoq kompleks består af en serie af syenit-varianter, herunder augit-syenit, nefelin-syenit, kvarts-syenit samt pegmatiter af alkali-granit. Til geokemisk analyse er der indsamlet 45 bjergartsprøver dækkende alle syenit-varianter. Herudover er der indsamlet sedimentprøver. NunaMinerals har givet universitetet i St. Andrews tilladelse til at gennemføre et fuldt mineralogisk og petrologisk studie for at vurdere mineraliseringspotentialet i komplekset. I tillæg til tyndslib-petrografi og mikrosonde-analyse, vil CERSA benytte teknikker som er specielt udviklet til Gardar provinsen. Feldspaters katode-lysegenskaber undersøges for at bestemme udbredelsen af sene omdannelser ligesom tilstedeværelse af halogener i biotit testes for at bestemme fluor-indholdet i de sene fluider. De økonomisk mest interessante komplekser i Gardar provinsen er associeret med fluor-rige fluider og røde omdannelseszoner i alkali feldspater når disse udsættes for specielle lysspektre. Disse undersøgelser vil give en god indikation af mineralpotentialet i Paatusoq-komplekset. Foreløbige analyseresultater viser at de øverst beliggende syeniter i komplekset har været i vekselvirkning med karbonat- og fluorholdige fluider, hvilket øger områdets prospektivitet. Sedimentprøverne afslører flere anomalier af zirkonium, sjældne jordarter og niobium, hvilket understøtter tilstedeværelsen af mineraliseringer i dette store kompleks og berettiger yderligere efterforskning. I tillæg til Paatusoq komplekset er der lokaliseret en gabbroid intrusion som muligvis kan være beslægtet med Paatusoq intrusionen. Rekognoscering viser at enkelte lag i intrusion er op til ti-tals-meter i tykkelse. Komplekset skæres af talrige pegmatiter bestående af gabbro og ultramafiske bjergarter. Leopardskindstekstur dominerer intrusionen og antages at være et resultat af metasomatiske ændringer forårsaget af fluider fra Paatusoq syenit-komplekset. Fundet af dissemineret kobberkis og malakitomdannelse indikerer at denne lagdelte intrusion kan være kommercielt interessant. QEQERTAASAQ-LICENSEN (Sjældne jordarter - niobium) Feltarbejde på Qeqertaasaq-licensen blev foretaget over to perioder i Det første var et femdages inspektionsbesøg fra Korea Resources Corporation (KORES) i juni 2013, som led i deres forundersøgelse af projektet før indgåelsen af en Joint Exploration Agreement med NunaMinerals i december Senere i feltsæsonen blev der gennemført feltarbejde på licensen over tre uger. I forbindelse hermed er der indsamlet bjergarts- og jordprøver, ligesom foskorit-karbonatitkomplekset blev gen-kortlagt i samarbejde med dr. Kathryn Goodenough fra British Geological Survey. I alt blev 109 bjergartsprøver fra Qeqertaasaq foskorit-karbonatit komplekset indsamlet og analyseret. Nogle af disse prøver indeholdt synlige pyroklor-mineraler (pyroklor er et mineral som er vært for niobium +/-tantal). Herudover blev flere hundrede jordprøver analyseret på stedet ved brug af en bærbar XRF skanner som er kalibreret til analyse af sjældne jordarter. Dette afsluttede et jordprøveprogram igangsat i 2011, hvor jordprøver er udtaget over et net med 25 meters afstand dækkende kernen af komplekset. Data fra jordprøverne er ved at blive processeret for at skabe et geokemisk anomalikort for sjældne jordarter og niobium. Dette vil lette det videre borearbejde som er planlagt for 2014 feltsæsonen. Jordanomalier for tantal, niobium og uran blev identificeret ved den såkaldte QU2-anomali, en uran-anomali, som er lokaliseret ved radiometrisk opmåling fra fly. En historisk løsblok 11

12 taget i nærheden af denne anomali indeholder op til 1 % Ta 2 O 5, hvilket i sig selv definerer et efterforskningsmål efter tantal. Ved Banansøen i den sydlige del af komplekset er der ved kortlægningen af dette område, lokaliseret sammenhængende, nær-horisontale lag af karbonatiter (de såkaldte AMC-lag ), som er op til 5 meter tykke. Analyseresultater af disse lag giver gennemsnitlige lødigheder på mellem 0,5 1 % Nb 2 O 5 (op til 3,1 %). Disse lag er sammenhængende over betydelige strækninger og har derfor et stort tonnage-potentiale. Genkortlægning og revurdering af de originale kort fra 1985 for komplekset viser, at komplekset er gennemskåret af store forkastninger (som fortsætter ind i det gnejsiske grundfjeld). Disse forkastninger er ikke tidligere kortlagt. Det er heller ikke tidligere erkendt, at de tidlige karbonatiter kan opdeles i to suiter med forskellige karakteristika. Den oprindelige model for karbonatiten, som beskriver disse som ring-gange, er blevet opgivet. Komplekset er gennemsat af sene forkastninger som danner lineamenter på tværs af landskabet. De vigtigste forkastninger af disse er beliggende ved Banan-søen. Disse forkastningssystemer anses for at være transportveje for de magmaer og fluider som kom til sent i kompleksets historie. Gangsystemer som indeholder sjældne jordarter ser ud til at være fokuseret i området nord for disse Banan-sø-forkastninger og typisk i kernen af den ældre del af komplekset. Det er bemærkelsesværdigt, at disse sjældne jordartsgange optræder langs parallelle systemer i to forskellige retninger, nemlig enten vinkelret eller parallelt med de førnævnte forkastningssystemer der har en østnordøst-vestsydvest orientering. Herved udnytter disse gange eksisterende strukturelle svaghedszoner. Lette sjældne jordarter transporteres længere af hydrotermale fluider end niobium. Det tyder på at Banan-sø forkastningerne har optrådt som transportvej for de sene faser af intrusionen, herunder af fluidrige magmaer. Disse blev primært afsat langs Banan-sø-forkastningerne, hvor mineraler af pyroklorgruppen blev koncentreret i og omkring de sene intrusioner (AMC-lag og phoscoriter). De mere mobile carbo-hydrotermale fluider, som er bærere af de sjældne jordarter, blev aflejret længere oppe, nemlig i kernen af de tidlige karbonatit-faser, og indkapslet her af den overliggende grundfjeldsgnejs. Disse sjældne jordartsgange var målet for selskabets boringer i Banan-sø forkastningssystemet synes derfor at have haft den vigtigste rolle ved dannelsen af sjældne jordarters- og niobium-mineraliseringer i Qeqertaasaq. SELSKABETS PROJEKTPORTEFØLJE I 2013 har Selskabet ansøgt om følgende ændringer i eksisterende eneretslicenser: Storø (ændring fra 49 km² til 0 km², del af Nuuk Gold Province) - licensen er opgivet Hugin (ændring fra 770 km² til 370 km²) del af Nanortalik Gold Province Fiskefjord (ændring fra 125 km² til 0 km²) del af Greenland Platinum Project - licensen er opgivet Selskabets samlede koncessionsarealer er faldet til ca km² primo 2014 mod ca km² i Ved udgangen af 2013 rådede NunaMinerals over nedenstående eneretslicenser. SEGMENT LICENS/prospekt Areal Andel Type Fokus Nanortalik Gold Province Vagar Hugin 435 km² 370 km² 100 % 85 % -100 % Eneret Eneret Guld Guld Nickel Belt Stendalen(*) 0 km² 100 % Eneret Nikkel Thule Province Minturn Inglefield 41 km² km² 100 % 100 % Eneret Eneret Zink, Kobber-guld Zink, Kobber-guld Diamanter & REE Qeqertaasaq Tikiusaaq Qaamasoq 64 km² 288 km² 173 km² 100 % 100 % 100 % Eneret Eneret Eneret REE REE Diamant Andre projekter Ymer Noa Dal Margeries Dal 441 km² 100 % Eneret Guld/wolfram/antimon Wolfram/antimon (*) del af Hugin licensen 12

13 PROJEKTGENNEMGANG KERNEPROJEKTER VAGAR GULD PROJEKT Beliggenhed Selskabets flagskibsprojekt, Vagar guldprojektet (som dækker et område på 435 km²), er beliggende indenfor det >150 km lange Nanortalik Guld Bælte, tæt på byerne Nanortalik og Qaqortoq i Sydgrønland. De vigtigste prospekter, Greater Amphibolite Ridge prospektet, er beliggende blot 8 km fra en dybvandsfjord som er isfri hele året rundt. Terrænet er alpint og den gennemsnitlige højde af dette projekt er ca. 850 m. Guldefterforskning i Sydgrønland I forbindelse med efterforskning i Sydgrønland i 1980 erne blev der påvist guld i flodaflejringer, som i sidste ende førte til fundet af Nalunaq, en meget højlødig forekomst, hvor guldet sidder i en kvartsgang, ofte som synlige guldkorn. Forekomsten blev til Grønlands første guldmine i 2004 og har frem til 2013 produceret omkring 9 tons guld. Den fortsatte guldefterforskning i regionen gjorde brug af Nalunaq som efterforskningsmodel, hvilket gjorde, at muligheden for guld i granitiske bjergarter blev overset, på trods af tilstedeværelsen af guldanomalier. Siden modellen for guldsystemer, hvor guld optræder i forbindelse med intrusioner (Intrusion Related Gold System IRGS), blev påbegyndt anvendt af NunaMinerals i Nanortalik Guldbæltet i 2010, har selskabet oplevet en tiltagende succes i efterforskningen år efter år. Fundet af guldmineraliseringer som falder ind under IRGS åbner op for regionale muligheder og markerer et paradigmeskifte for guldefterforskningen i Grønland. Geologi Nanortalik Guldbæltet, som kun i begrænset omfang har været genstand for efterforskning, er beliggende langs med den sydlige rand af det tidligt-proterozoiske Julianehaab Batholith (alder millioner år), umiddelbart nordvest for Psammite Zonen. Julianehaab Batholithen udgør rodzonen af et nordøst-sydvest-gående foldebælte langs med sydkanten af det arkæiske Nordatlantiske Kraton. Regionale deformationer ses som store nord-nordøst- eller nordøst-orienterede venstregående shear-zoner som skærer igennem Batholiten. Vagar (beliggende ca. 25 km nord for Nalunaq guldminen) domineres af granodioriter og i mindre omfang af granitter. Ældre gabbro, kvartsdiorit og feltsiske vulkanske bjergarter forekommer i de granitiske bjergarter som nedfaldne fragmenter af taget til intrusionen. Disse lithologiske kontakter erkendes af selskabet som værende vigtige områder for guldmineraliseringer. Blotningsgraden indenfor licensen er god. Dalbundene er de eneste områder som er overdækkede. Nye lithogeokemiske og petrologiske studier iværksat af NunaMinerals i 2013 viser at Vagar guldprojektet har stærke geologiske ligheder med guldforekomster i Tintina Guldprovinsen i Alaska og Yukon, herunder udbredte guldmineraliseringer af forskellige typer, forhøjede indhold af wolfram, bismut og tellur samt kendetegnende omdannelsessystemer. Der ses store ligheder med Fort Knox guldminen i Alaska (>5 millioner unser guld i reserver og ressourcer). Studierne tilfører ny viden til den efterhånden veludviklede efterforskningsmodel, som selskabet er i gang med at udvikle for Nanortalik Guldbæltet. Disse vil hjælpe til en bedre målsøgning efter andre guldførende granitiske bjergarter, ligesom de vil hjælpe i den fortsatte efterforskning af Greater Amphibolite Ridge. Endvidere vil disse studier danne et grundlag for at selskabet kan igangsætte metallurgiske studier, hyperspektrale studier samt miljømæssige forstudier i takt med at dette flagskibsprojekt udvikles videre. Efterforskningsresultater fra Amphibolite Ridge Sediment prøver fra Vagar definerer flere store og stærke clustre af guldanomalier. Greater Amphibolite Ridge (GAR)-clustret er den stærkeste guldanomali i hele Grønland. Indsamling af skredsedimentprøver i 2013 resulterede i en betydelig forøgelse af GAR-clustret, som nu har en størrelse på >3 x 4 km og fortsat åben i alle retninger. GAR er beliggende indenfor et større og mere generelt anomalt område større end 96 km 2 indeholdende guldanomalier i bjergarts- og sedimentprøver. Ydermere findes andre, isolerede anomalier indenfor efterforskningslicensen. Prøver af kvartsgange i GAR indsamlet i 2013 indeholder op til g/t guld, hvilket er den højeste lødighed indsamlet i Vagar til dato. De første boringer i området blev gennemført med succes i 2012 og 2013 (i alt er der til dato boret 1916 m fordelt på 8 huller), med fokus på Vein 2-strukturen. Disse boringer førte 13

14 til opdagelsen af, at guldmineraliseringen er bredt fordelt i fjeldet og af kommerciel signifikans, f.x. op til 79 m med indhold af 0,96 g/t guld (indeholdende 23,3 m med 2,47 g/t guld). Mineraliseringen er fortsat åben i længderetningen og i dybet. Boringer antyder, at udstrækningen i dybet kan være >300 m under overfladen. Et boreprogram på m designet til at teste flere boremål er planlagt for 2014 (forudsætter, at finansiering falder på plads). Kanalprøver (sammenhængende prøver udtaget med stensav) af Vein 2 strukturen udtaget i 2013 giver op til 11 m med 70,1 g/t guld. Alle profiler ender i højlødig guld, hvilket viser, at de guldførende zoner må have en større rumlig udbredelse end de i 2013 testede profiler. Synligt guld er observeret i borekerner, kanalprøver og i overfladeprøver. Kerneboringer og kanalprøver har vist, at værtsbjergarten er en variabelt silificeret og sulfidiseret granitisk bjergart som ofte har indhold på >1 g/t guld. Flere overfladeprøver af omdannet granodiorite taget i 2013 indeholder op til 14,4 g/t guld i Øresund zonen og 11,6 g/t guld i Femøren. Disse prøver antyder tilstedeværelsen af guldførende bjergarter med mulighed for stor tonnage og som potentielt kan brydes bulk. Øvrige mål Selskabet har haft stor succes i forbindelse med regional overfladeefterforskning i Vagar i Flere nye efterforskningsmål er lokaliseret indenfor >96 km 2 hvilket har ført til en betydelig forlængelse af længdeudstrækningen af kendte mål. Yderligere efterforskning af flere af disse nye mål er berettiget i 2014 hvor boring også er berettiget for nogle ved første givne lejlighed. NI teknisk rapport for Vagar En uafhængig teknisk rapport er udformet for Vagar guldprojektet i henhold til de canadiske National Instrument standarder. Rapporten er udarbejdet af SRK Consulting (Sweden) AB og afsluttet i november Rapporten tilslutter sig guldpotentialet i Vagar og validerer NunaMinerals planer for et større boreprogram i Rapporten bemærker endvidere at NunaMinerals har påvist en betydelig erfaring til at gennemføre tidlig-fase efterforskning i Grønland, et vidnesbyrd om selskabets systematiske tilgang til guldefterforskning i Vagar licensen og grundige felt- og prøvetagningsprocedurer. Rapporten kan downloades fra selskabets hjemmeside ( Analyseresultater for udvalgte kerneborehuller ( ), Vagar guldprojektet Borehul ID Fra (m) Til (m) Interval (m) Guld (g/t) VAG Inklusive VAG Inklusive Inklusive VAG Inklusive VAG Inklusive og Inklusive VAG VAG ,00 72,30 68,00 78,70 78,70 62,00 62,00 295,20 295,20 330,30 28,00 54,00 68,00 72,00 78,00 74,00 147,00 133,40 102,00 76,00 64,00 331,50 298,50 331,50 66,00 56,00 84,00 74,90 8,00 1,70 79,00 54,70 23,30 14,00 2,00 36,30 3,30 1,20 38,00 2,00 16,00 2,90 0,76 g/t 2,74 g/t 0,96 g/t 1,33 g/t 2,47 g/t 0,57 g/t 2,74 g/t 0,29 g/t 1,22 g/t 3,76 g/t 0,18 g/t 0,99 g/t 0,30 g/t 1,35 g/t Skæringer fra kanalprøver fra Vein 2-strukturen indsamlet i 2013, Vagar guldprojektet Profil ID Kanal længde Skæring med guld (g/t) Vein 2 (A) 22 m 20 m med 2,9 g/t Inklusive 12 m med 4,3 g/t Inklusive 1 m med 27,6 g/t Vein 2 (B) 13 m 11 m med 82,6 g/t Inklusive 8 m med 110,1 g/t Inklusive 1 m med 747 g/t Vein 2 (C) 18 m 16 m med 12,8 g/t Inklusive 5 m med 32,6 g/t Vein 2 (D) 16 m 5 m med 56,1 g/t Inklusive 1 m med 216 g/t Kommentar Profil ender i 27,6 g/t guld (over 1 m) Profil starter i 17,0 g/t guld (over 1 m) Profil ender i 13,1 g/t guld (over 1 m) Profil starter i 39,3 g/t guld (over 1 m) Granodiorite indeholder op til 12,2 g/t over 1 m i den strukturelle ligevæg til Vein 2-strukturen Alle profiler starter eller ender i højlødig materiale. Profilerne vil blive forlænget i 2014 for at lukke mineraliseringen. 14

15 SELSKABETS PARTNERPROJEKTER HUGIN Beliggenhed Hugin guldprojektet som dækker et område på 370 km 2 i Sydøstgrønland udgør en fortsættelse af Nanortalik guldbæltet mod nordøst og er fortsættelsen mod øst af Vagar guldprojektet. Hugin-licensen består af 3 delområder som (fra nord mod syd) dækker: (1) Kangerluluk guldprojektet; (2) Sorte Nunatak og Jokum s Shear guldprojekterne sammen med Paatusoq syenit-komplekset (en del af Gardar komplekset og hører til Ilimmaasaq og Motzfeldt familien af intrusioner, med potentiale for sjældne jordarter, niob, tantal og zirkonium), Paatusoq gabbro (med potentiale for nikkel-kobber-platinmetaller) samt (3) Stendalen gabbro (med kendte mineraliseringer af titanium-vanadium samt nikkel-kobber-platinmetaller). Guldmineraliseringer Flere guldmineraliseringer er kendt i Hugin-licensen inklusive: Kangerluluk, Jokum s Shear og Sorte Nunatak. I Kangerluluk, som udgør den nordøstligste ende af Nanortalik guldbæltet, har selskabet dokumenteret overfladeprøver med op til 17.5 g/t guld fra en 20 m bred silificeret shear zone med en længde på mindst 500 m. Historiske prøver indeholder op til 118 g/t guld samt 1,8 % kobber. Efterforskning i Jokum s Shear i 2012 lokaliserede flere prøver af stærkt silificerede og sulfidiserede intrusive, plutonske bjergarter med indhold af mere end 1 g/t guld, inklusive en chip-prøve indsamlet over 3,1 m med 9,3 g/t guld samt en komposit-prøve indsamlet over 2 m med 3,7 g/t guld. Opfølgende efterforskning i 2013 blev forstyrret af usædvanligt meget snedække, men en enkelt kanalprøver blev taget over en længde på 39 m over et ikke tidligere prøvetaget, intenst hydrothermalt omdannet (silificeret og sulfidiseret) område med plutonske bjergarter som menes at have været gabbro-bjergarter engang. Kanalprøven gennemskar 39 m med 0,3 g/t guld inklusive 1 m med 3,5 g/t guld samt inklusive 2 m med 1,2 g/t guld. Et mindre prøvetagningsprogram i Sorte Nunatak gav op til 5,5 g/t guld i guldførende kvartsgange tæt på kontakten mellem granodioriter og overliggende metavulkanske bjergarter. GEUS har tidligere rapporteret om løsblokke i området med indhold af op til 4 % kobber og 9 g/t guld. Fortsat efterforskning Resultaterne fra både Hugin og Vagar licenserne antyder at der vil kunne findes yderligere guldmineraliseringer i Syd- og Sydøstgrønland i omdannede granitiske bjergarter hørende til den sydlige randzone af Julianehaab Batholitten, hvilket demonstrerer de regionale muligheder i området. Denne er ikke tidligere blevet erkendt af andre efterforskere i området, hvilket giver NunaMinerals en first mover fordel. Samtidig med aktiviteterne i Vagar licensen forventer selskabet at gennemføre yderligere efterforskning i 2014 i Jokum s Shear med henblik på at lokalisere boremål. 15

16 SJÆLDNE JORDARTS- OG NIOBIUMPROJEKT I QEQERTAASAQ Beliggenhed Selskabets Qeqertaasaq-licens (som dækker et område på 64 km 2 ) er beliggende ca. 130 km nord-nord-øst for Nuuk og ca. 55 km øst for Maniitsoq i Vestgrønland. Projektet er beliggende blot 18 km fra bunden af Kangia-fjorden som giver skibsadgang hele året rundt. Den gennemsnitlige højde over havet af projektområdet er ca. 350 m. Geologi Qeqertaasaq-licensen indeholder det 3 x 5 km store Qeqertaasaq foskorit-karbonatit-komplex (PhCC) og omkransende fenitiserede bjergarter. Denne jurasiske (165 millioner år gamle) PhCC blev emplaceret i en vigtig grænsezone mellem arkæisk grundfjeld og det yngre Finnefjeld-gnejs. Finnefjeld-gnejsen blev for nyligt tolket til at være resterne af verdens ældste (3000 millioner år gammel) og dybest eroderede kraterstruktur dannet ved nedslaget af en stor meteor. Sjældne jordarters-mineraliseringens udbredelse synes at være afgrænset til PhCCkompleksets kerne. Mineraliseringen består af stejlt hældende gangsystemer af kalksten med sjældne jordarter, hvor mineraler ancylit-(ce) er det vigtige malmmineral. Gangsystemerne sidder hovedsageligt i glimmer-bjergarter (grundfjeld der ved fenitisering er omdannet til næsten ren phlogopite). Efterforskningsresultater Selskabet betragter nu Qeqertaasaq som en forekomst som indeholder flere af de såkaldte kritiske elementer som sjældne jordarter, niobium og tantal samt mulige biprodukter af fosfor (apatit), strontium, zirkonium og glimmer (phlogopite). Overfladeprøver af gange med sjældne jordarter indeholder op til 12,3 % Total Rare Earth Oxides (TREO), 38,7 % barium og 7,7 % strontium, (i gennemsnit ca. 4 % TREO). I 2012 gennemførte NunaMinerals et m boreprogram (17 huller som alle gennemskar højlødige sjældne jordarters-gange i op til 6 m sektioner). Indholdet af sjældne jordarter er op til 4,5 % TREO over 4,7 m i den såkaldte Discovery Vein som har en længdeudstrækning på mere end 450 m og udstrækning i dybet ned til 200 m. Der findes flere tilsvarende gange. Disse gange med sjældne jordarter er omkranset over titalsmeter af en svagere mineralisering af sjældne jordarter. Frekvensen af tyndere (<1 m) gange ses at vokse med dybden. Den fysiske andel af de såkaldte kritiske sjældne jordarter (CREO) i forhold til TREO udgør 14,5 % CREO (domineret af neodymium) i Discovery Vein. Dette er som i andre producerende miner, men på grund af den høje lødighed er indholdet af CREO i Qeqertaasaq højere end i andre sjældne jordartersforekomster i karbonatiter. Historisk har Kryolitselskabet Øresund, på basis af begrænsede boringer, defineret en niobium-ressource på 1,2 millioner ton med indhold af 0,8 % Nb 2 O 5, eller 3,5 millioner ton med indhold af 0,5 % Nb 2 O 5 (dette ressource-estimat overholder ikke de canadiske NI standarder). NunaMinerals har delvist re-analyseret disse historiske borekerner for at kunne tolke disse resultater ind i et ressource-estimat i henhold til disse standarder. Disse mineraliseringer er beliggende inde i NunaMinerals interesseområde (Area of Interest; AoI), og er fortsat åbne i alle retninger. Potentialet for yderligere tonnage er betydelig. Overfladeprøver af phoscorite fra Magnetite Hill indsamlet for nyligt med synlige store korn af niobiummineralet pyroklor, indeholder op til 11,8 % Nb 2 O 5 (niob), 35,7 % P 2 O 5 (fosfor) og 1,9 % Zr (zirkonium). Jordprøver indsamlet i den såkaldte QU2 -anomali antyder et potentiale for tantal-niobium-uran i dette område. Ved banan-søen indeholder nogle svagt hældende op til 5 m tykke karbonatlag med et større tonnagepotentiale niobium-indhold på mellem 0,5 og 1 % Nb 2 O 5. Metallurgiske test af sjældne jordarter Sjældne jordartsprojekter adskiller sig fra andre mineralforekomster på deres mineralogi; de sjældne jordartersførende mineraler er afgørende for mulighederne for frigørelse og processering af disse mineraler, hvilket igen har stor betydning for projektets økonomiske muligheder. NunaMinerals har via metallurgiske forsøg udført i samarbejde med det amerikanske selskab, IntelliMET, demonstreret at materiale med sjældne jordarter fra Qeqertaasaq har en favorabel karbonat-mineralogi, som er meget medgørlig for processering med Solid Phase Extraction (SPE) teknologi, som er prisbillig og miljøvenlig. Sjældne jordarters-mineraliseringen fra Qeqertaasaq kan opløses direkte som et grovknust 2-3 cm materiale, og behøver således ikke yderligere knusning og pulverisering før opløsningsprocessen. Til opløsning anvendes mild saltsyre som er opvarmet til 50 o C og udnyttelsesgraden (recovery) er mere end 80 % af TREO-indholdet. Denne proces eliminerer fuldstændigt behovet for andre processer, som er omkostningstunge for andre sjældne jordartsprojekter i verden. Fortsat efterforskning I samarbejde med NunaMinerals efterforskningspartner, KO- RES, forventes der i 2014 gennemført ressourceboringer på i alt m. Kombineret med re-analyser fra både selskabets borekerner fra 2011 og historiske borekerner, forventer selskabet at kunne påvise en initial ressource for projektet i slutningen af året. Flere af de nye borehuller vil teste nyligt fundne mål for niob, tantal (+/- uran). Selskabet er i gang med at definere en robust metallurgisk procesrute i samarbejde med IntelliMET, hvilket vil være et vigtigt element i gennemførslen af et økonomisk forstudie. Forstudiet forventes at kunne demonstrere, at projektet vil kunne være konkurrencedygtigt i det globale marked, med lave kapital- og driftsomkostninger. Dette vil indebære procesoptimering og fjernelse af uønskede elementer i opløsningen for at kunne producere et fast og renset sjældne jordartsmix i karbonatform. Afhængig af succes en i disse forsøg vil disse kunne udbygges med selektiv udtrækning af de individuelle sjældne jordarter. Partnerskab I december 2013 underskrev Selskabet en partneraftale med det statsejede koreanske selskab, Korea Resources Corporation (KORES). KORES vil kunne optjene en ejerandel på 51 % ved at finansiere 3,5 musd (ca. 20 mdkk) inden udgangen af

GRØNLANDS STÆRKESTE GULDANOMALIER LOKALISERET I NUNAMINERALS VAGAR GULD PROSPEKT, SYDGRØNLAND

GRØNLANDS STÆRKESTE GULDANOMALIER LOKALISERET I NUNAMINERALS VAGAR GULD PROSPEKT, SYDGRØNLAND Nuuk, Greenland 18. september 2013 Meddelelse nr. 16/2013 Page 1 of 6 GRØNLANDS STÆRKESTE GULDANOMALIER LOKALISERET I NUNAMINERALS VAGAR GULD PROSPEKT, SYDGRØNLAND Prospektering på overfladen i Vagar har

Læs mere

NUNAMINERALS GENNEMSKÆRER EXCEPTIONELT HØJE GULDINDHOLD UNDER OPFØLGENDE BORINGER OG KANALPRØVETAGNING I SELSKABETS VAGAR GULD PROSPEKT, SYDGRØNLAND

NUNAMINERALS GENNEMSKÆRER EXCEPTIONELT HØJE GULDINDHOLD UNDER OPFØLGENDE BORINGER OG KANALPRØVETAGNING I SELSKABETS VAGAR GULD PROSPEKT, SYDGRØNLAND Nuuk, Greenland 28. august 2013 Meddelelse nr. 15/2013 Page 1 of 6 NUNAMINERALS GENNEMSKÆRER EXCEPTIONELT HØJE GULDINDHOLD UNDER OPFØLGENDE BORINGER OG KANALPRØVETAGNING I SELSKABETS VAGAR GULD PROSPEKT,

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal

Kvartalsrapport for 3. kvartal 30. oktober 2007 Meddelelse nr. 39/2007 www.nunaminerals.com Kvartalsrapport for 3. kvartal NunaMinerals har i 3. kvartal gennemført en intensiv efterforskningsindsats. Der er i alt indsamlet flere end

Læs mere

Årsrapport 2012. indholdsfortegnelse: idegrundlag og målsætning

Årsrapport 2012. indholdsfortegnelse: idegrundlag og målsætning ÅRSRAPPORT 2012 Udgiver: NunaMinerals A/S, Issortarfimmut 1, Box 790, 3900 Nuuk, www.nunaminerals.com Fotos: NunaMinerals A/S Grafisk produktion: Info Design aps, Nuuk, Marts 2013 2012 Årsrapport 2012

Læs mere

Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland

Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland Nuuk, 25.april 2006 Meddelelse nr. 8/2006 Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland Resultaterne af NunaMinerals kerneboringer på Storø i 2005 viser, at de guldførende strukturer findes

Læs mere

NUNAMINERALS: ( NUNA ) FINDER 14 KOBBER-GULD MÅL I INGLEFIELD LAND

NUNAMINERALS: ( NUNA ) FINDER 14 KOBBER-GULD MÅL I INGLEFIELD LAND Nuuk, Greenland 2. March 2011 Meddelelse nr. 02/2011 Side 1 af 5 NUNAMINERALS: ( NUNA ) FINDER 14 KOBBER-GULD MÅL I INGLEFIELD LAND Resumé NunaMinerals kan med glæde meddele fundet af 14 kobber-guld-efterforskningsmål

Læs mere

NUNAMINERALS ( NUNA ) RAPPORTERER OM KONTINUITET I QEQERTAASAQ REE PROSPEKTET RESULTATER FRA FASE 2 BORINGER 2011

NUNAMINERALS ( NUNA ) RAPPORTERER OM KONTINUITET I QEQERTAASAQ REE PROSPEKTET RESULTATER FRA FASE 2 BORINGER 2011 Nuuk, 28. februar 2012 Meddelelse nr. 02/2012 Side 1 af 5 NUNAMINERALS ( NUNA ) RAPPORTERER OM KONTINUITET I QEQERTAASAQ REE PROSPEKTET RESULTATER FRA FASE 2 BORINGER 2011 Resumé Qeqertaasaq fase 2 boringer:

Læs mere

NUNAMINERALS OG PARTNER KORES GENNEMFØRER BORINGER I QEQERTAASAQ PROJEKTET, VESTGRØNLAND

NUNAMINERALS OG PARTNER KORES GENNEMFØRER BORINGER I QEQERTAASAQ PROJEKTET, VESTGRØNLAND Nuuk, Greenland 1.oktober 2014 Meddelelse nr. 12/2014 Side 1 of 5 NUNAMINERALS OG PARTNER KORES GENNEMFØRER BORINGER I QEQERTAASAQ PROJEKTET, VESTGRØNLAND Der er boret i alt 2007 meter fordelt på 13 huller.

Læs mere

NunaMinerals overfører efterforskningslicensen for PAATUSOQ projektet (kritiske metaller) til partner Greenland Rare Earth Projects Ltd

NunaMinerals overfører efterforskningslicensen for PAATUSOQ projektet (kritiske metaller) til partner Greenland Rare Earth Projects Ltd Nuuk, Greenland 27. januar 2015 Meddelelse nr. 04/2015 Side 1 of 5 NunaMinerals overfører efterforskningslicensen for PAATUSOQ projektet (kritiske metaller) til partner Greenland Rare Earth Projects Ltd

Læs mere

NunaMinerals A/S offentliggør delårsrapport for 1. kvartal 2013

NunaMinerals A/S offentliggør delårsrapport for 1. kvartal 2013 NunaMinerals A/S offentliggør delårsrapport for 1. kvartal 2013 Nuuk, 17. april 2013 Meddelelse nr.: 2013/09 Side 1 af 21 Bestyrelsen i NunaMinerals A/S har i dag behandlet og godkendt regnskabet for perioden

Læs mere

NUNAMINERALS UNDERSKRIVER EN HENSIGTSERKLÆRING MED NORTHCORE RESOURCES INC. FOR YMER Ø WOLFRAM- ANTIMON-GULD PROJEKTET I DET CENTRALE ØSTGRØNLAND

NUNAMINERALS UNDERSKRIVER EN HENSIGTSERKLÆRING MED NORTHCORE RESOURCES INC. FOR YMER Ø WOLFRAM- ANTIMON-GULD PROJEKTET I DET CENTRALE ØSTGRØNLAND Nuuk, Greenland 15. maj 2014 Meddelelse nr. 7/2014 Side 1 of 5 NUNAMINERALS UNDERSKRIVER EN HENSIGTSERKLÆRING MED NORTHCORE RESOURCES INC. FOR YMER Ø WOLFRAM- ANTIMON-GULD PROJEKTET I DET CENTRALE ØSTGRØNLAND

Læs mere

En aktie i Grønlands mineralrigdomme

En aktie i Grønlands mineralrigdomme En aktie i Grønlands mineralrigdomme DAF 24. februar 2009 Ole Christiansen Adm. direktør Disclaimer Fremadrettede udsagn indeholdt i denne årsrapport, herunder beskrivelser af NunaMinerals efterforsknings-

Læs mere

Bestyrelsen i NunaMinerals A/S har i dag behandlet og godkendt regnskabet for perioden 1. januar - 30. juni 2011.

Bestyrelsen i NunaMinerals A/S har i dag behandlet og godkendt regnskabet for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Nuuk, 16. august 2011 Meddelelse nr.: 2011/15 Side 1 af 26 Bestyrelsen i NunaMinerals A/S har i dag behandlet og godkendt regnskabet for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Periodens resultat før skat

Læs mere

NunaMinerals A/S offentliggør delårsrapport for de første tre kvartaler af 2009.

NunaMinerals A/S offentliggør delårsrapport for de første tre kvartaler af 2009. NunaMinerals A/S offentliggør delårsrapport for de første tre kvartaler af 2009. København, 11. november 2009 Meddelelse nr.: 2009/20 Side 1 af 14 Resumé: Bestyrelsen i NunaMinerals A/S har i dag behandlet

Læs mere

NunaMinerals har gennemført diamant-tests og mineralkemiske analyser i kølvandet på diamantprospektering.

NunaMinerals har gennemført diamant-tests og mineralkemiske analyser i kølvandet på diamantprospektering. Nuuk, 29. februar 22 Meddelelse nr. 3/22 Page of 5 Qaamasoq-licensen bekræftes som et diamant-prospekt på basis af lovende mineral-kemiske resultater Opmuntrende tidlig-fase-rekognoseringsresultater for

Læs mere

NunaMinerals A/S Exploring the mineral potential of Greenland

NunaMinerals A/S Exploring the mineral potential of Greenland NunaMinerals A/S Exploring the mineral potential of Greenland Generalforsamling 27. april 2010 Slide 1 af 31 Agenda Introduktion til NunaMinerals Højdepunkter i 2009 Råvaremarkedet NunaMinerals projekter

Læs mere

NunaMinerals 10. november 2010

NunaMinerals 10. november 2010 n-09 d-09 f-10 m-10 a-10 m-10 a-10 s-10 o-10 n-10 d-10 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: Selskabsmeddelelse Stort guldfund NunaMinerals har i sin søgen efter kilden til placer guldforekomsterne i Sydgrønland

Læs mere

KOMMERCIELT INTERESSANTE LØDIGHEDER FOR SJÆLDNE JORDSARTSELEMENTER (REE) I TO SEPARATE PROJEKTER

KOMMERCIELT INTERESSANTE LØDIGHEDER FOR SJÆLDNE JORDSARTSELEMENTER (REE) I TO SEPARATE PROJEKTER Nuuk, 1. september 2010 Meddelelse nr. 22/2010 Side 1 af 6 KOMMERCIELT INTERESSANTE LØDIGHEDER FOR SJÆLDNE JORDSARTSELEMENTER (REE) I TO SEPARATE PROJEKTER NunaMinerals annoncerer resultaterne af indledende

Læs mere

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Side 2 af 24 Side 3 af 24 Side 4 af 24 Hoved- og nøgletal (Beløb i DKK 1.000) Hovedtal Q3-2010 Q3-2009 Q1-Q3-2010 Q1-Q3-2009 2009 Nettoomsætning

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Kirkespiret, Vagar

ÅRSRAPPORT. Kirkespiret, Vagar 2009 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE: Fremadrettede udsagn... 2 Selskabsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning... 4 Ledelsesberetning... 5 Idegrundlag og målsætning...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2001

Årsregnskabsmeddelelse 2001 NunaMinerals A/S, telefon +299 32 34 55, telefax +299 32 30 96 Vandsøvej 5, P. O. Box 790, DK-3900 Nuuk, Reg. nr. A/S 247.544 040302-2 dk Meddelelse nr. 03/2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 Hovedtal og

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

NunaMinerals A/S Reg.nr. 247544. Perioderegnskab 1. januar 30. juni 2003

NunaMinerals A/S Reg.nr. 247544. Perioderegnskab 1. januar 30. juni 2003 NunaMinerals A/S Reg.nr. 247544 Perioderegnskab 1. januar 30. juni 2003 NunaMinerals A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisors erklæring 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

2010 ÅRSRAPPORT indholdsfortegnelse:

2010 ÅRSRAPPORT indholdsfortegnelse: 2010 ÅRSRAPPORT indholdsfortegnelse: Fremadrettede udsagn... 2 Selskabsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning... 4 Ledelsesberetning... 5 Idegrundlag og målsætning...

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

NUNAMINERALS A/S (under betalingsstandsning)

NUNAMINERALS A/S (under betalingsstandsning) NUNAMINERALS A/S (under betalingsstandsning) Reg. nr. A/S 247544 ÅRSRAPPORT 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Idégrundlag og målsætning Fremadrettede udsagn Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

NunaMinerals 3. marts 2011

NunaMinerals 3. marts 2011 m-10 a-10 m-10 j-10 j-10 a-10 s-10 o-10 n-10 d-10 j-11 f-11 m-11 a-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: Selskabsmeddelelse Jernpotentiale flopper Efterforskningen i Thule omkring muligheden for en jern-ressource

Læs mere

Grønland som mineland? Dansk Aktionærforening, 16. september 2009

Grønland som mineland? Dansk Aktionærforening, 16. september 2009 Grønland som mineland? Dansk Aktionærforening, 16. september 2009 2 DISCLAIMER Fremadrettede udsagn indeholdt i denne årsrapport, herunder beskrivelser af NunaMinerals efterforsknings- og udviklingsprojekter,

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

NunaMinerals 12. april 2010

NunaMinerals 12. april 2010 a-09 m-09 j-09 j-09 a-09 s-09 o-09 n-09 d-09 j-10 f-10 m-10 a-10 m-10 Anledning: Selskabsmeddelelse Mulig private placement NunaMinerals har annonceret, at de er i færd med at undersøge mulighederne for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

NunaMinerals 19. september 2013

NunaMinerals 19. september 2013 s-12 o-12 n-12 d-12 j-13 f-13 m-13 a-13 m-13 j-13 j-13 a-13 s-13 o-13 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: Selskabsmeddelelse Et væsentligt skridt I kølvandet på meddelelsen i august, hvor NunaMinerals påviste

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

NunaMinerals søger guldet i Grønland

NunaMinerals søger guldet i Grønland NunaMinerals søger guldet i Grønland NunaMinerals formål er på kommerciel basis at udvikle og udnytte Grønlands naturgivne mineralressourcer, herunder guld. Succeskriteriet er skabelse af en indtægtsgivende

Læs mere

NunaMinerals 21. juni 2011

NunaMinerals 21. juni 2011 j-10 j-10 a-10 s-10 o-10 n-10 d-10 f-11 m-11 a-11 m-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: Selskabsmeddelelse Nuna på vej til Canada NunaMinerals har ved en rettet emission opnået et bruttoprovenu på DKK 19,5

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

* + ), *.!(! ) / $ $ " $ & 0 1 2(((" $ ) " 2 / ) &.((" ) & 34(( 5 & :8 * ) (+ ( + * ) (+ 5/6 ; " ( (< 9 =

* + ), *.!(! ) / $ $  $ & 0 1 2((( $ )  2 / ) &.(( ) & 34(( 5 & :8 * ) (+ ( + * ) (+ 5/6 ;  ( (< 9 = !!"! " # $ % & '(((" ) * + ), * (( & -(+((".!(! ) / $ $ " $ & 0 1 2(((" $ ) " 2 / ) &.((" ) & 34(( 5 &6 7 89+ :8 * ) (+ ( + * ) (+ 5/6 ; " ( (< 9 = =>9? @AA B!? @AA! %? CB.!!< 5 års hovedtal 2004 2005

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

NunaMinerals 26. februar 2010

NunaMinerals 26. februar 2010 f-09 m-09 a-09 m-09 j-09 j-09 a-09 s-09 o-09 n-09 d-09 j-10 f-10 PRAETORIAN RESEARCH På rette sted på rette tid Med en historisk høj guldpris, first mover advantage i Grønland, som har mulighed for at

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

RDS Förlag ApS. Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S. Årsrapport for. 17. juni december 2014

RDS Förlag ApS. Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S. Årsrapport for. 17. juni december 2014 Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 RDS Förlag ApS Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S Årsrapport for 17. juni - 31. december 2014

Læs mere

Årsrapport SD Karreen Holding ApS. Holmens Kanal København K CVR-nr Dirigent

Årsrapport SD Karreen Holding ApS. Holmens Kanal København K CVR-nr Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk SD Karreen Holding ApS Holmens

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

NunaMinerals A/S CVR-nr. 247 544. Perioderegnskab 1. januar 30. juni 2004

NunaMinerals A/S CVR-nr. 247 544. Perioderegnskab 1. januar 30. juni 2004 NunaMinerals A/S CVR-nr. 247 544 Perioderegnskab 1. januar 30. juni 2004 NunaMinerals A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisors erklæring 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk DG Rådgivning A/S CVR-nr. 20176393

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S)

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Billedskærervej 7, 5230 Odense M CVR-nr. 36 47 47 18 Årsrapport for perioden 22. december - 31. december 2014 (0 måneder) Godkendt

Læs mere

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Løgstørvej 14 Postboks 46 9600 Aars Telefon 96 98 23 00 Telefax 96 98 23 23 www.deloitte.dk OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej 1 9600 Aars

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår)

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR 30 54 65 20 ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18 / 12 2013. Henning Nørgaard Dirigent

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere