Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen"

Transkript

1 Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset Elnas minde...6 Nøddebo...6 Bårse Børnecenter og Børnehuset Bøgebjerg...7 Dronning Fanes Børnehus...9 BUPL...11 FOA Sydsjælland...12 Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Udtalelserne handler både om forhold for børnene, forældrene og for dagplejerne. Tryghed for børnene: Det giver tryghed for børnene, at de kan komme i en fast ordning med kendte ansigter. Vigtigt med fokus på nærvær og tryghed for børnene i gæsteordningen. Transport: Mad: Økonomi: Personalet: Kapacitet: Bekymring for en længere transport for forældrene ved aflevering i gæsteordningen. Forståelse for den længere transport, da den pga. faldende børnetal også vil være der med den nuværende løsning. Bekymring for at det ved især akut placering af barn i gæstepleje er svært for forældrene at give børnene madpakker med. Bekymring over at gæstebørnene selv skal medbringe maden. Hvorfor er det økonomien der sætter dagsordenen for børns trivsel? Svært at gennemskue de økonomiske beregninger. God personalepolitik at sikre arbejdspladser. Hvorfor er det dagplejerne der skal holde for ved fald i børnetallet og ikke institutionerne? Bekymring for om kapaciteten i de enkelte gæsteordninger holder. 1

2 Dagplejens forældrebestyrelse Samlet konklusion på baggrund af oplægget: Oplægget er grundlæggende ikke konkret nok til at bestyrelsen kan gennemskue modellen i sin endelige udmøntning. Forældrebestyrelsen ønsker derfor fremadrettet, at der bliver nedsat arbejdsgrupper med forældrerepræsentanter, således at forældreperspektivet bliver medtaget hele processen igennem. Forældrebestyrelsen finder, at der bør være en særlig opmærksomhed på at værne om værdier der knytter sig til dagplejen med små overskuelige børnemiljøer således at disse ikke tilsidesættes i en daginstitution. Forældrebestyrelsen mener derfor at gæstebørnene i udgangspunktet er en selvstændig børnegruppe i eget grupperum. Forældretilfredsundersøgelsen 2013 viser at dagplejens forældre er meget tilfredse med dagplejen som den fungere i dag, og at vi trods nødvendige strukturforandringer skal sikre at værne om dagplejen og det lille nære børnemiljø. Brobygning mellem dagplejerne og institutionerne vil være udfordret grundet afstanden. Det er derfor vigtigt at der fremadrettet i projektbeskrivelsen sikres tiltag der understøtter denne. Forældrebestyrelsen ønsker derfor fremadrettet at der arbejdes med følgende punkter for at bestyrelsen kan tilslutte sig oplægget. Kommentarer til enkelte punkter: Fysiske rammer - Hvor skal dp-børnene være? Det må være et krav at gæstedagplejen har sin egen stue i institutionen, så udgangspunktet er at de små trygge rammer fra dagplejen bevares. Antallet af børn ud fra den forventede kapacitet er af en størrelse der tilbyder rammer der ligger meget langt fra dagplejens miljø med en daglig normering på kun 4 børn. Dette er et afgørende incitament for mange forældre der netop vælger dagplejen for at sikre et roligt miljø for deres børn. Dagplejens forældre ønsker ikke en vuggestue struktur. Udemiljø - Det forventes at der etableres et udemiljø der tilgodeser børn i alderen 0-3 år. Ledelse og organisering - Bestyrelsen finder det problematisk at det alene er institutionslederne der har det daglige ansvar og indholdet af de pædagogiske aktiviteter i institutionen. Samarbejdet bør beskrives bedre. Bestyrelsen mener det er vigtigt at personalet har et godt 2

3 kendskab til det enkelte barn, og at trygheden og nærværet bør vægtes højere end det generelle pædagogiske læringsmiljø blandt de øvrige i institutionen. Info om barnet - Det er vigtigt, at der via KMD modulet eller andet giver mulighed for at overdrage de særlige tiltag og informationer, der er nødvendige for at sikre det enkeltes barn trivsel Afstande - Gæstesystemet i dag tilbyder primært gæstepleje lokalt og sekundært i nærområdet. Ved at der i oplægget kun er 6 institutioner fordelt i hele kommunen, vil der som udgangspunkt være langt for de fleste forældre. Sekundært såfremt der ikke er plads i den primære institution, vil der urimelig langt hvilket vil medføre så store problemer for de fleste forældre, at projektet ikke kan gennemføres. Ved sygdom på gæstestuen - Det er bekymrende at der i børnehaverne ikke er personale tilknyttet der i det daglige har erfaring med arbejdet af børn i alderen 0-3. Kost - Det nuværende prisniveau er indeholdt kost, hvilket også bør gøre sig gældende i gæsteplejen. Dette er en klar serviceforringelse. Økonomi - Strukturen virker dyr, og det ville være ønskeligt om den merudgift blev tilført dagplejen, da det optimale må være at der i dagplejegrupperne er gæstedagplejere, som der hidtil har været. Dagplejens MED udvalg Grundlæggende finder dagplejens MED udvalg oplægget og initiativet spændende. Vi finder oplægget både nytænkende og konstruktivt, og vil grundlæggende gerne en udvikling af dagplejen. Vi ser meget positivt på, at oplægget er med til at sikre tilbud om ansættelse af vores dagplejere i en tid, hvor dagplejen løbende gennem de sidste 6 år er reduceret fra 220 dagplejere til 96 (2014) grundet faldende børnetal. Som følge af denne udvikling er vi naturligvis bekymret for dagplejens fremtid, og med de yderst positive tilkendegivelser dagplejens forældre gav i forbindelse med tilfredsundersøgelsen foråret 2013, bør det være i alles interesse at dagplejen sikres et fremtidigt grundvilkår der er bæredygtigt. 3

4 Økonomi a. Budget for gæstestrukturen Der fremgår af materialet fra styregruppen ikke et fyldestgørende budget, idet at de beregninger der ligger til grund for det tilgængelige talmateriale indeholder stor usikkerhed, da der alene er tale om forældrenes forventede ønsker og adfærd. Finansieringen af lukke dage er ikke beskrevet. Finansieringen er ikke krone til krone, idet at det vederlag der udløses i dagplejen ikke slår til da institutionslederen er nød til at bemande gæstestuen ud fra det forventede fremmøde. Det er fordyrende at medarbejderne der er tilknyttet gæstestuen er ansat på et ugentlig timetal på 37 timer og ikke de 48 timer der er gældende i dagplejen. Eksempelvis henvises der til side 3 tabel 2 Dronning Fanes Børnehus, hvoraf det fremgår at der skal normeres med 2 medarbejdere til pasning af 4 børn. I dagplejen kunne dette behov finansieres med kun 1 dagplejer. Dagligt er der på nuværende tidspunkt kun 2 børn i gæstepleje i området. b. Budget for dagplejens fratrædelsesudgifter Dersom at det ikke er muligt at rekrutere dagplejere til gæsteordningen, bør dagplejens fremtidige budget ikke belastes at store fratrædelsesudgifter. Dagplejen har tidligere båret stort millionunderskud grundet fratrædelsesudgifter som følge af den demografiske udvikling, og har ikke mulighed for at dække disse ved et ordinært budget. c. Budget for børnerelaterede udgifter Dagplejen har løbende været omfattet af besparelser, og har ikke mulighed for at anvise yderligere besparelser for at dække kr til etablering af de børnerelaterede udgifter i gæsteordningen. Ferieafvikling a. MED udvalget er bekymret for at gæsteordningen ikke har kapacitet til at indeholde de spidsbelastninger der vil være i ferieperioderne (hovedferien). Struktur for fleksibel visitering a. Vi ønsker at kunne tilbyde de forældre der ønsker dagplejen, en dagplejeplads, også der hvor der kan være få ugers ventetid på en ledig plads. Derfor ønsker vi at fastholde den struktur, der altid har været gældende ved, at dagplejen har budget til at placere et barn på en 5. plads for en kort periode, til der er en ledig plads i området. Dette er ikke en dyrere løsning, men udtryk for dagplejernes fleksibilitet og et ønske om at imødekomme forældrenes ønske. Kost a. Vi mener der er tale om en serviceforringelse at forældrene selv skal medbringe mad, idet at kosten dækkes via forældrebetalingen 4

5 Tusindfryd Forældrebestyrelsen havde følgende kommentarer til det politiske oplæg vedr. gæsteplejen. - Et meget positivt initiativ/tiltag. - Ser det som en fordel at gæstebørnene skal afleveres samme sted, da flere har erfaring med at blive tilbudt flere forskellige steder til deres børn. - Det giver mulighed for trygge og kendte omgivelser. - Det skaber tryghed og nærvær i brobygningen mellem dagpleje og institution for børn og forældre, da de er vant til at komme i institutionen og kender omgivelser og personale. - Ser fordele i at kunne bruge hinandens ressourcer. - Ifht. formidlingen til kommende brugere af ordningen kan der ligge en udfordring ifht. at børnene selv skal have mad med. Det kan blive her fokus ligger i stedet for på at det samlet er en god løsning med gæsteplejen. En løsningsmodel kunne måske være at få mad leveret fra eks. Centralkøkkenet. Herved skal institutionerne kun have modtage køkken og ikke produktionskøkken. Nordlys Det markante fald i børnetallet er selvfølgelig beklageligt, men vi er positive overfor muligheden for at Børnehuset Nordlys kan blive en del af dagplejernes gæsteordning. Grundlag I følge oplægget er det en væsentlig forudsætning for det økonomiske grundlag, at dagplejerne acceptere at blive flyttet fra den almindelige dagpleje til gæsteordningen. I henhold til tabel 4 er der afsat kr til betaling af fratrædelsesgodtgørelse. Det beløb svare til, at ca. 7 dagplejere ikke accepterer tilbuddet om overgang til gæsteordningen. Er det realistisk, at "kun" 7 dagplejere vil fratræde? Hvordan sikres det økonomiske grundlag for ordning, hvis flere end 7 dagplejere fratræder? Organisering Vi er positive overfor organiseringen, hvor de ansatte, der er tilknyttet gæsteordningen bliver en ligeværdig del af personalegruppen. Det vil give børnehuset leder beføjelser til at sikre den daglige normering både i gæsteordningen og i børnehavedelen. Forældre i dagplejen skal prioritere, hvilken institution de vil tilknyttes. Men vi mener, at det er vigtigt at synliggøre, hvad der sker i situationer, hvor den ønskede institution har nået sin fastlagte maks. kapacitet. Nogle forældre vil opleve, at der er en væsentlig længere afstand til deres gæsteordning end deres sædvanlige dagplejer. Vi mener, at det er vigtigt at synliggøre overfor forældregruppen, at den længere afstand ikke er en konsekvens af gæsteordning i børnehaverne, men at det er en konsekvens af faldende børnetal, samt at de også ville have oplevet en længere afstand, hvis det eksisterende system var blevet fastholdt, da antallet af dagplejere reduceres (som følge af faldende børnetal). 5

6 Herudover vil forældrene nok opleve det som en serviceforringelse, at de selv skal medbringe mad i gæsteordningen. Vi håber dog, at det vil blive opvejet af, at kommunen viser initiativ til at arbejde med gæsteordning, hvilket var efterspurgt i kvalitetsrapporten fra Børnehuset Elnas minde Vi har diskuteret oplægget og ser i det store hele positivt på, at der etableres faste gæsteplejepladser i udvalgte børnehaver i kommunen. Følgende er vores kommentarer: Madpakker I en børnefamilie er der som oftest fart på om morgenen og alt kører efter et fast tids program. At blive ringet op kl 6 og få at vide, at ens barn skal i gæstepleje vil for de fleste kræve, at morgenen struktureres anderledes og nogle skal måske tidligere af sted. Her vil det være en yderligere udfordring pludselig at skulle smøre madpakke til sit barn det er ikke alle, som lige har ting i køleskabet til det, hvis man ikke er vant til at smøre madpakker til et dagplejebarn. Vi foreslår derfor, at der laves en ordning sådan, at børnene i gæsteplejen får mad, sådan som de også gør lige nu i dagplejen. Barnevogne Det lyder rigtig fint, at børnehaverne stiller barnevogne til rådighed, sådan at forældrene ikke selv skal transportere og sørge for det, når barnet skal i gæstepleje. Tryghed Det er vores oplevelse, at en fast gæstepleje i en daginstitution vil give tryghed for forældre og børn, da barnet ikke skal flyttes rundt og afleveres til dagplejere, de måske dårligt kender i tilfælde af sygdom. Det vil give tryghed, at kunne aflevere sit barn til kendte ansigter og i kendte rammer både ved sygdom, fridage og i ferieperioder. Transport Det vil være en udfordring for nogen at skulle transportere sig langt hen til en gæstedagpleje i sær i de familier, hvor der ikke er bil til rådighed og hvor man kan være vant til at have en dagplejer og gæstedagplejere i den nuværende form tæt på. Information til dagplejere Vi vil opfordre forvaltningen til grundigt at informere de nuværende dagplejere om ændringerne, udvikling i børnetal osv. Manglende viden giver usikkerhed og utryghed i hverdagen i en stor personalegruppe. Nøddebo Vi ser følgende udfordringer: - En hverdag i et dagplejehjem, hvor der max er 5. børn, kan det for nogle børn virke overvældende at skulle forholde sig en større gruppe Derudover ligner en institution ikke et dagpleje hjem indretningsmæssigt. 6

7 - På hvilken måde organiseres det mht vikar? Vil der blive et korps af dagpleje vikarer, eller skal institutionens øvrige personale eller vikarer bruges? - Hvis forældre ringes op om morgenen, og tilbydes gæstehusplads, og skal have madpakke med, er det ikke sikkert, familien har rugbrød og pålæg. - Det kan være en udfordring, når dagplejeren, der har åbnet, skal hjem, og der er flere end 5 børn, og kun én dagplejer tilbage. - Vi ser en mulig udfordring i, at gæstehuset og institutionen ikke har samme åbningstid. Bårse Børnecenter og Børnehuset Bøgebjerg Udtalelse fra bestyrelsesmedlem i Børnehuset Bøgebjerg: Det er en fordel at gæste dagplejen placeres i kommunens institutioner, da det forhåbentligt vil resultere i at de helt små børn i langt de flere tilfælde kun skal passes to forskellige steder; hos deres dagplejer og i gæsteinstitutionen. Der er dog følgende betænkeligheder: 1) Geografien: for forældre i Lundby, vil gæsteinstitutionen ligge i Køng. Dette vil blive en udfordring for en del forældre, som er afhængige af offentlig transport i hverdagen. Ved akut gæsteplads kommer beskeden fra dagplejekontoret for mange (særligt pendlere) når man er på vej ud af døren om morgenen - her vil en gæsteplads i Køng blive en logistik (og tidsmæssig) udfordring. 2) Mad: Forslaget lægger op til at børnene skal have madpakke med (modsat deres hverdag i dagplejen). Dette er fint ved planlagt gæsteophold, men bestemt ikke ved akut gæsteplads, hvor forældrene bliver ringet op om morgenen med besked om at skulle aflevere et andet sted (og have madpakke med). Såfremt det vedtages at børnene selv skal have mad med, må der blive tale om en reduktion i prisen for en plads i dagpleje - beregnet på de dage barnet har været i gæsteinstitutionen. Udtalelse fra bestyrelsesmedlem i Børnehuset Bøgebjerg Følgende er set ud fra Børnehuset Bøgebjerg, som er der jeg har fornøjelsen af, at have min daglige gang er mine begrundelser er følgende: De vil opnå større tilknytning til Æblehaven. Derfor tror jeg, at mange af forældrene, især fra oplandet, vil vælge Æblehaven frem for Bøgebjerg når børnene skal starte i børnehave. Alternativt vælge Bårse som vuggestue og dernæst også som børnehave(se nærmere forklaring nedenfor). De vil miste en del af den nærhed der er i, at også gæstedagplejen kan besøge Bøgebjerg. Det kan blive svært for de forældre der ikke har to biler være svært at få børnene hentet og afleveret. Det tror jeg også er en af grundene til, at mange fravælger gæstedagplejen og selv finder en løsning. Set på baggrund af historik, så anser jeg det ikke for sandsynligt at flertallet af de fyrede dagplejer vil takke ja til at blive ansat i "gæstehuset". Dels af økonomiske årsager(de mister deres skattefrie godtgørelse, som giver et stort tilskud til deres nettoløn). Jeg er opmærksom på, at der her kan argumenteres for, at de så heller ikke har udgifterne i hjemmet. Men jeg mener ikke at de to ting - i dagplejernes optik opvejer hinanden. 7

8 Hertil kommer det, at de fleste af dem har mange år bag sig om dagplejere og er det "af hjertet". Det at have børnene i deres privat hjem opvejes ikke af at have dem i en institution. I det fremsendte argumenteres der for, at de bliver ansat i gæstehusene som alternativ til en fyring. Jeg mener ikke, at man tager højde for, at de som alternativ kan vælge at blive private dagplejere. Baggrund for min iagttagelse er, at størstedelen af de fyrede dagplejere i vores område efterfølgende valgte at blive private. Jeg forstår godt problematikken i, at når der er faldende børnetal, så er man også nødt til at skære ned på antallet af dagplejere. Men vælger bare nogle af dem at blive private, så udhuler man bare sit eget kundegrundlag yderligere. Man har budgetteret med, at 4 dagplejere vil takke nej og derved fratrædelsesgodtgørelser til dem. Jeg er meget interesseret i, at høre hvordan de er kommet frem til det tal. Som jeg ser det, er det en meget teoretisk betragtning. Det er i hvert fald noget jeg meget gerne vil høre mere om. Set i forhold til det fremlagte budget, så er det nødvendigt for mig at spørge mere ind til hvordan de er kommet frem til deres beregninger for at kunne komme med yderligere kommentarer. Det er meget overordnet og jeg savner især i specifikation på omkostningssiden. Her er spørgsmål som: "hvordan er man kommet frem til udgifterne for plads i eksisterende lokaler" og "hvad gør man hvis de ansatte i gæstehuset er syge" og "hvad med de dage hvor man ikke har nogen eller meget få børn, indgår de så som en del af personalet i børnehaven?" og "hvad hvis der ikke er plads i det nærmeste gæstehus? kan man så risikere at blive sendt fra Lundby til Vordingborg eller Præstø?" Jeg savner en overordnet strategi fra dagplejekontoret. Det virker for mig mest som om, at man de sidste 3 år har beskåret sig selv helt derned, hvor yderligere besparelser kræver en ny strategi. Det eneste man har fået ud af tidligere besparelser er, at mange af de fyrede dagplejere er blevet private og konkurrence til det kommunale derved er øget. Udtalelse fra bestyrelsesmedlem i Børnehuset Bøgebjerg: Det vil give tryghed at børnene er det samme sted og at det er de samme voksne de bliver afleveret til, når de er i gæstedagpleje. Det er vigtigt at de kan tilknyttes en institution i nærområdet, da det ellers vil blive for presset for mange familier i deres hverdag Udtalelse fra bestyrelsesmedlem i Bårse Børnecenter: Min første tanke er, at det bliver da voldsomt for dagplejebørn pludselig lige at møde i vuggestue/børnehave-institution. De børn er vant til at være sammen med få børn og så lige en morgen lande i en institution med MANGE børn, må virke voldsomt for den størrelse børn. For det er jo ikke kun for nogle timer, nej det er hele dagen og måske flere dage. Hvis dette indføres, kommer dagplejerne så til at samarbejde med den institution, som børnene skal i gæstepleje hos? Ellers siger jeg stakkels børn! Det kan vi ikke være bekendt overfor børnene og deres forældre. Jeg kan godt se - fra et økonomisk synspunkt, at det er smart at bruge de tomme institutions pladser til gæstebørn. Men i de områder, hvor institutionerne er fyldt op f.eks. Bårse, skal forældrene så køre til Præstø - en ekstra køretid på min. 30 min morgen og aften på en i forvejen travlt arbejdsdag, hvor logistik er vigtig for at få dagen til at hænge sammen. Jeg ved ikke, hvor langt dagplejeforældre pt. kan forventes at køre for at aflevere i gæstepleje. Jeg ville nødig skulle kører længere morgen og aften for at aflevere/hente - så kan det blive svært at få til at hænge sammen. 8

9 Det kunne så set fra børnenes side være smart, at alle institutioner kunne tilbyde gæstepladser, men på den anden side synes jeg ikke, det er smart at have "tomme" pladser ledig i f.eks. BBC, da det så betyder, at der er børn, der dagligt ikke kan blive passet tæt på deres bopæl. Det er ærgerligt, at det igen er økonomien, der skal sætte dagsorden og ikke vores børns trivsels. Jeg håber, mit næste barn kan komme i vuggestue - især hvis jeg skal pendle den halve kommune rundt i tilfælde af den faste dagplejers sygdom, kursus, ferie eller lign. Udtalelse fra bestyrelsesmedlem i Bårse Børnecenter. Som udgangspunkt synes det som en god ide Med hensyn til antallet af børn i kommunen der er drastisk faldende, ser jeg denne løsning som et bedre alternativ for de fleste forældre, idet der ellers kunne blive rigtig langt til en afløsning for nogle. Jeg er med på, at nogle enkelte vil se længere transport hvis de har været så heldige at få passet deres børn af nabodagplejeren i tilfælde af fravær hos deres normale. Det er dog vigtigt at det personale, som jeg har forstået det jo vil være nogle dagplejere, der i stedet for pasning i eget hjem, får arbejdsdag i en af institutionerne, bliver anvendt til de børn der rent faktisk er i gæstepleje. Jeg kan godt være nervøs for, at personalet blot vil indgå og blive en integreret del af den hverdag der er i institutionen, hvilket vil betyde at gæstedagplejefunktionen bliver udvandet og børnene i gæstepleje bare er der ekstra for alle de andre. Jeg tror at rigtig mange forældre netop vælger dagplejeløsningen, idet der er et ønske om at børnene skal have en mere stabil/tryg start, hvilket kontakten med en bestemt dagplejer og begrænset antal andre børn giver. Derfor kan jeg godt forstå at der kan være modvilje mod netop sådan en løsning som denne idet den opfattes som en forringelse af dagplejen og den nære/intime kontakt mellem barn og dagplejer. Hvis det altid er de samme gæstedagplejere der er i huset (og formentlig de samme gæstebørn idet hele dagplejerens flok sandsynligvis vælger samme institution) tror jeg at det kan blive en god oplevelse for børnene. De vil se de samme ansigter alligevel ved fravær af deres normale dagplejer så længe at gæstedagplejeren får lov at udfylde sin funktion og ikke bliver trukket over i stordriften af resten af børnehaven/vuggestuen. Dronning Fanes Børnehus Først vil vi gerne sige, at vi synes det er en rigtig god ide. Vi synes det giver god sammenhæng for børnene i dagplejen, at de kommer i gæstepleje det samme sted hver gang. Det er fint at rammerne og de voksne er de samme og måske endda også børnene. Vi glæder os også over tankerne om, at holde på den kvalificerede arbejdskraft vi har i kommunen. Denne ordning giver også mulighed for have legestue i institutionen regelmæssigt uden at en børnehavestue skal tage på tur. Vi tror, at på længere sigt, vil denne løsning blive meget populær og dermed meget søgt. Set ud fra institutionens synspunkt, giver det også god mening, at de små børn er vante til at komme i institutionen, så overgang fra dagpleje til børnehave bliver endnu nemmere. Det at man skal medbringe madpakke synes vi er en stor ulempe og irritationsmoment for forældrene en tidlig morgen. Kunne det f.eks. løses ved at lave en ordning med Vordingborg Kommunes kommunale madordning, så de leverede maden og den bare skal serveres? I er godt klar over, at det vil have nogle økonomiske konsekvenser som institutionerne skal kompenseres for. 9

10 Set fra institutionens side, er det vigtigt at de i det hele taget bliver økonomisk kompenseret, både for etablering af halvtage, barnevogne, evt. hæve/sænkepuslebord, indretning af legeplads m.m. men også for lønudgifterne de faste såvel som vikarudgifter og med et beløb til andre børnerelaterede udgifter så som legetøj, beskæftigelsesmaterialer, forbrugsvare som toiletpapir m.m. Det kan også blive nødvendigt i samarbejde med institutionen - at finde alternative løsninger på mere plads til børnehavebørnene, når antallet af børn kommer til at overstige det der kvadratmetermæssigt er plads til på de stuer der er tilbage, når der er skabt plads til gæstestuerne. De personalepolitiske spørgsmål i forhold til ansættelser m.m. regner vi med bliver forhandlet med de faglige organisationer som de plejer og at der tages de nødvendige individuelle hensyn. 10

11 BUPL 11

12 FOA Sydsjælland FOA Sydsjælland ser positivt på at Vordingborg Kommune, med denne ordning vil bibeholde dagplejen i kommunen. Vi mener at dagplejen er et kvalificeret pasnings tilbud kontra daginstitutioner, så forældrene derved får et valg i mellem dagpleje og dag institutioner. Samtidigt håber vi at dette vil være medvirkende til at der kan skabes arbejdsro i dagplejen således at dagplejere og dagplejepædagoger får et bedre psykisk arbejdsmiljø. Bemærkningerne er skrevet ind under de forskellige overskrifts punkter: Grundlag Udviklingen i dagplejen fremgår af tabel 1, som viser, at der i løbet af en fireårig periode har været et markant fald i antallet af børn og en tilsvarende nedgang i antallet af dagplejere, som en naturlig konsekvens af det faldende børnetal. Der er pr. 1. september 2013 ansat 114 dagplejere i Vordingborg Kommune. FOA Sydsjælland ser ikke at det er en naturlig konsekvens, at det er dagplejere som er blevet afskediget når børnetallet er faldende i kommunen. Her har Vordingborg Kommune lagt en bevist strategi om at det var dagplejere der skulle afskediges ved faldende børnetal her kunne man også have valgt at reduktionen skulle ske i andre dagtilbud. Udover den mulige politiske beslutning er styregruppen bekendt med, at det er en væsentlig forudsætning for etablering af gæsteordningen, at de nuværende dagplejere, som ikke længere kan tilbydes ansættelse som dagplejere, ønsker at tage imod tilbuddet om at blive ansat i dagplejens gæsteordning. Hvis de ikke ønsker det, vil det udfordre det økonomiske grundlag for at etablere gæsteordningen, da der skal finansieres fratrædelsesgodtgørelser for de 18 dagplejere, som ud fra de nuværende børnetal ikke længere kan tilbydes ansættelse som dagplejere i løbet af Her må Vordingborg kommune forholde sig til overenskomsten for dagplejere. Struktur Dagplejen indgår en aftale med udvalgte daginstitutioner om at varetage gæsteplejefunktion for dagplejebørn. Erfaringen fra det nuværende gæstesystem i dagplejen viser, at tilbud om gæsteplacering kun anvendes af forældrene i halvdelen af de situationer, hvor den faste dagplejer er fraværende. FOA Sydsjælland er uforstående overfor hvorfor man har valgt denne struktur, da der i dagplejernes overenskomst i protokollat 3 er aftalt hvordan der kan etableres gæstedagplejehuse. Citat. Protokollat nr. 3 gæstedagplejehuse Protokollatet omfatter gæstedagplejere, der ansættes i gæstedagplejehuse uden for eget hjem til at modtage børn i dispositionspleje. Gæstedagplejehuse er huse/lokaler, der benyttes til dispositionspleje i forbindelse med andre dagplejers forfald. Der kan ikke i gæstedagplejehuse indskrives faste børn. Tilsynet med gæstedagplejehuset varetages af dagplejepædagogerne. Herudover er vi stærkt bekymrede for at den struktur der er beskrevet i oplægget ikke er en holdbar løsning på sigt. Da det daglige forventede kapacitetsbehov svinger meget fra gæsteordning til gæsteordning 12

13 Organisering Dagplejepædagogerne er primære kontaktpersoner og sparringspartnere for forældrene og for lederen i daginstitutionen med en gæsteordning. Det sikrer, at der altid sker den nødvendige overlevering af viden om barnets behov, så både barn og forældre oplever tryghed og nærvær i gæsteordningen. Gæstebørnene placeres i lokaler der er indrettet til formålet. Hverdagen for børn og forældre i gæsteordningen vil ligne den, de kender fra deres faste dagplejer. Her er det vigtigt at der i dagplejens MED system udarbejdes et notat der klart beskriver hvilke arbejdsopgaver den enkelte dagplejepædagog skal løse og at rolle fordelingen er klar. I gæstepleje kommer børn fra dagplejen ved dagplejernes planlagte og akutte fravær. Det betyder, at børnene kan opholde sig i gæsteordningen i kortere perioder. Gæstebørn kan ikke indskrives fast i gæsteordningen. Hvordan er definitionen på kortere perioder som er beskrevet i overstående? Der kan vel opstå situationer, hvor enkelte børn vil skulle være i gæstedagpleje ordningen i længere perioder, eks. ved dagplejers barsel eller ved langtidssygdom. Åbningstiden for gæsteordningen vil svare til den fulde åbningstid i Dagplejen, der pt. er kl alle ugens hverdage. Gæsteordningen har ligesom daginstitutionerne lukkedage fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag og mellem jul og nytår. Disse dage tilbydes alternativ pasning i dagplejen. Vi kan se at der ikke er afsat økonomi, til gæstevederlag der hvor der skal tilbydes alternativ pasning. Økonomi Budgettet til drift af gæsteordningen fremgår af tabel 3, hvor det er forudsat, at der som udgangspunkt ikke længere anvendes 5. børns kontrakter og dispositionsvederlag, så alle dagplejere max har 4 børn pr. dag. Der vil ikke fremad rettet blive afsat driftsmidler til dispositionsvederlag, da der tænkes at alle dagplejere fremover max skal 4 børn. pr. dag. FOA Sydsjælland mener at det bør drøftes hvilke økonomiske konsekvenser det vil have hvis den kapacitet der er til rådighed i gæsteordningen er fyldt op, og alligevel er nødt til at indsætte børn i dagplejen på 5 pladsen. Evaluering Der gennemføres en opstartsevaluering med inddragelse af både ledere og medarbejdere for at afklare mulige justeringsbehov. Opstartsevalueringen drøftes i Børne-, Unge- og Familieudvalget på deres møde i juni Herudover gennemføres en større evaluering af gæsteplejesystemet i første halvår af Lokal og område MED orienteres om evalueringen efter gældende regler og aftaler. FOA vil foreslå, at der nedsættes en følgegruppe som er bredt repræsenteret af medarbejdere i gæsteordningerne, så denne kan følge gæsteordningen tæt. Dette på baggrund af at der undervejs, kan aftales nødvendige justeringer og ændringer i gæsteordningen hvis der bliver behov for dette. 13

Dagplejens gæsteordning

Dagplejens gæsteordning Dagplejens Supplerende notat til Børne-, Unge- og Familieudvalget 30. september 2013 1 1. Indledning Dette notat uddyber det oprindelige beslutningsnotat i forhold til de områder, som Børne-, Unge- og

Læs mere

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup Giørtz Plads 2, 6760 Ribe Dato 20. juni 2016 Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup I forbindelse med forslaget om at lukke dagplejen i Grimstrup pga. et lavt børnetal sammenholdt med den overskydende fysiske

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

1. Baggrund NOTAT. Supplerende høringsmateriale budget Gæstepleje i institutioner

1. Baggrund NOTAT. Supplerende høringsmateriale budget Gæstepleje i institutioner NOTAT Supplerende høringsmateriale budget 2017 Gæstepleje i institutioner Haderslev Kommune Børn og Kulturservice Gåskærgade 26 6100 Haderslev www.haderslev.dk Indhold 1. Baggrund 2. Gæstepleje i 0. 6.

Læs mere

Omlægning af dagplejen

Omlægning af dagplejen Omlægning af dagplejen Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 11.3. 2014 følgende i forbindelse med fremlæggelsen af udmøntningsplanen for omlægningen af dagplejen.: Dagplejen overgår

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere

Vilkår for dagplejen. Haderslev kommune

Vilkår for dagplejen. Haderslev kommune Vilkår for dagplejen Haderslev kommune Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 3 2. Børnepasningsgaranti... 3 3. Dagplejens organisations- og ledelsesstruktur... 3 4. Retningslinjer

Læs mere

Børn og forældres behov for tryghed, stabilitet og medindflydelse på hverdagen i perioder, hvor barnet er hos andre dagplejere end sin egen.

Børn og forældres behov for tryghed, stabilitet og medindflydelse på hverdagen i perioder, hvor barnet er hos andre dagplejere end sin egen. Kvalitetsstandard: Gæste-dagpleje I forbindelse med Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje er der opstået behov for at tydeliggøre, hvilke krav der stilles i forbindelse med placering af børn,

Læs mere

Notat. Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende, 20 dagplejere og 4 ansatte i gæstehuset.

Notat. Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende, 20 dagplejere og 4 ansatte i gæstehuset. BALLERUP KOMMUNE Dato: 15. august 2016 Sagsid: 28.09.00-A00-3-16 Notat Status for Dagplejen i Ballerup Kommune - august 2016 1. FAKTA Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende,

Læs mere

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa Velkommen i dagplejen i Område Grenaa 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Dagplejen har egne og gode lokaler til legestue i Toksværd, som umiddelbart bibeholdes.

Dagplejen har egne og gode lokaler til legestue i Toksværd, som umiddelbart bibeholdes. Sagsnr. 28.06.04-P08-1-13 Dato 21-1-2015 Sagsbehandler Johnni Helt Evaluering af forsøg med gæstedagpleje i Ellebæk 1. Baggrund for forsøget med gæstedagpleje i Ellebæk. I forbindelse med Børneudvalgets

Læs mere

Hvad er en kommunal dagpleje?

Hvad er en kommunal dagpleje? DAGPLEJEN 1 Velkommen Vi byder dig og dit barn velkommen i Den kommunale Dagpleje i Esbjerg kommune. Med denne folder vil vi gerne fortælle dig om dagplejen og dens muligheder. Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE VORBASSE DAGPLEJE VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE Kære Forældre Denne pjece er tænkt som information om de praktiske spørgsmål der kan være i forbindelse med Jeres barns start i

Læs mere

Mariehuset: Antal Børn i gennemsnit pr. uge

Mariehuset: Antal Børn i gennemsnit pr. uge Uge 1 Uge 4 Uge 7 Uge 10 Uge 13 Uge 16 Uge 19 Uge 22 Uge 25 Uge 28 Uge 31 Uge 34 Uge 37 Uge 40 Uge 43 Uge 46 Uge 49 Uge 52 Nedlæggelse af Gæstehusene i deres nuværende form I forbindelse med omlægningen

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Velkommen til børn og forældre

Velkommen til børn og forældre Velkommen til børn og forældre Præsentationsmøde Når I har fået en plads i dagplejen, inviterer pædagogen jer og jeres barn til et præsentationsmøde hos dagplejer. Pædagogen forestår mødet. På mødet fortæller

Læs mere

Evaluering af forsøgsordning i Mariehønens vuggestueafdeling. Juni Gitte Schilkowski

Evaluering af forsøgsordning i Mariehønens vuggestueafdeling. Juni Gitte Schilkowski Evaluering af forsøgsordning i Mariehønens vuggestueafdeling Juni 2012 Gitte Schilkowski Indledning Siden 1. januar 2011 har daginstitutionen Mariehønen kørt en forsøgsordning, hvor forældre har kunnet

Læs mere

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Den kommunale Dagpleje. En vigtig brik

Den kommunale Dagpleje. En vigtig brik Den kommunale Dagpleje En vigtig brik Vi byder hermed dig og dit barn hjertelig velkommen til Dagplejen i Vordingborg Kommune For os er det vigtigt at give dit barn tryghed, omsorg og nærvær Med dette

Læs mere

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen 2015 Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Forældrebestyrelsens evaluering... 4 Udførelse af undersøgelsen...

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Bæredygtige enheder. Dagtilbud

Bæredygtige enheder. Dagtilbud Bæredygtige enheder Dagtilbud Juli 2014 Indledning Dette oplæg er udarbejdet efter anmodning fra borgmesteren, der ønsker en samlet gennemgang af konsekvenser og muligheder for at kommunen kan fastholde

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning Notat Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning 26.11.13 Sags id: 13/70 Kontaktperson: dchekla E-mail: hekla@assens.dk Dagplejens stigende udfordringer Dagplejen er en

Læs mere

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Dagtilbuddet... 3 Kontaktoplysninger... 3 Dagplejens kendetegn... 3 Forbesøg... 3 Kontaktmødet... 4 En god start på dagplejelivet...

Læs mere

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Opsamling på høringssvar vedrørende de langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet.

Opsamling på høringssvar vedrørende de langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet. Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Opsamling på høringssvar vedrørende de langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet.

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen.

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. 1. Dagplejen hvorfor er den så speciel og så vigtig? Hvad tilbyder

Læs mere

NOTAT. om de nye overenskomstbestemmelser vedrørende gæstedagpleje

NOTAT. om de nye overenskomstbestemmelser vedrørende gæstedagpleje Notat, opdateret 29. april 2009 NOTAT om de nye overenskomstbestemmelser vedrørende gæstedagpleje FOA Frederikshavn * Constantiavej 35 * 9900 Frederikshavn * Telefon: 46971170 frederikshavn@foa.dk * www.foa.dk/frederikshavn

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

Notat. Høringssvar Fremtidens Dagtilbud 2014-2020. Til: Fra: Notat til sagen: Høringsnotat Fremtidens Dagtilbud 2014-2020

Notat. Høringssvar Fremtidens Dagtilbud 2014-2020. Til: Fra: Notat til sagen: Høringsnotat Fremtidens Dagtilbud 2014-2020 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Høringsnotat Fremtidens Dagtilbud 2014-2020 Høringssvar Fremtidens Dagtilbud 2014-2020 Den 3. februar

Læs mere

Velkommen til Dagplejen Syvstjernen

Velkommen til Dagplejen Syvstjernen Velkomstfolder Velkommen til Dagplejen Syvstjernen SYVSTJERNEN Børnehusene Syvstjernen Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen som forældre i dagplejen ved Børnehusene Syvstjernen, samt give jer

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud 6. august 2010 Børne- og Undervisningsudvalget behandlede 7. juni 2010 to sager vedrørende

Læs mere

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Forord Børne- og Familieudvalget besluttede den 25. februar 2014 at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet

Læs mere

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen Dagplejen Dagtilbudsafdelingen Velkommen 2 3 Pædagogiske læreplaner Vi byder jer og jeres barn velkommen i dagplejen i Viborg Kommune. I dagplejen modtager vi børn i alderen 0 3 år. Børnene kan blive i

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE

VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE Adresse: Møllebakken 22 A, 5690 Tommerup Leder: Aase Lind Nielsen Tlf.nr.: 64 74 68 09 E-mail: alnie@assens.dk Souschef: Maike Rodenberg Tlf. nr.: 64 74 67 07 E-mail:

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

VILKÅR FOR HADERSLEV KOMMUNES DAGPLEJE. Udarbejdet af Haderslev Kommune, Børne- & Familieservice, Dagtilbud

VILKÅR FOR HADERSLEV KOMMUNES DAGPLEJE. Udarbejdet af Haderslev Kommune, Børne- & Familieservice, Dagtilbud VILKÅR FOR HADERSLEV KOMMUNES DAGPLEJE 1 Indholdsfortegnelse side 3 Indledning side 3 Dagplejens organisations- og ledelsesstruktur side 3 Tilsyn Kommunale dagplejer side 3 Private Børnepasser - tilsyn

Læs mere

Fredensborg gæstelokale

Fredensborg gæstelokale Fredensborg gæstelokale Dagplejens karakteristika bibeholdes i det daglige Fra projektets start ønskede dagplejerne, at gæstelokalet skulle ligge i deres legestue, hvilket blev imødekommet. Det kan konstateres,

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indhold Baggrund... 3 Styrende elementer for kapacitetsfordeling mellem dagplejen

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 28 Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone Hansen (E), Poul Albrechtsen (O), Jørgen

Læs mere

Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i. 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune

Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i. 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune 1 Vurdering af sagsfremstilling Det er vigtigt at understrege at vi i bestyrelsen ser dette forslag som et

Læs mere

Med kommuneøkonomiaftalen for 2010 bekræftede og præciserede regeringen og KL aftalen for 2009 om lukkedage. 29. januar 2010

Med kommuneøkonomiaftalen for 2010 bekræftede og præciserede regeringen og KL aftalen for 2009 om lukkedage. 29. januar 2010 Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsbrev om revideret vejledningstekst vedr. lukkedage Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Med

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2015-332757 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw Udkast fordelingsmodel 2015 Dagplejen ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Vejledning om afholdelse af lukkedage

Vejledning om afholdelse af lukkedage Vejledning om afholdelse af lukkedage Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 17. december 2008 politikken for lukkedage i dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 12. januar 2011 en revision af politikken,

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar vedr. udmøntning af kvalitetsmidler

Sammenfatning af høringssvar vedr. udmøntning af kvalitetsmidler Sammenfatning af høringssvar vedr. udmøntning af kvalitetsmidler Regeringen har afsat 500 mio. til bedre normeringer og et kvalitetsløft i daginstitutioner til udmøntning i 2013, og Randers kommune har

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Solrød kommune 1 Overordnede mål og rammer Byrådet har det overordnede ansvar for de kommunale dagtilbud og fastsætter

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 39 Fremtidens Fritidstilbud ved Holbergskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Velkommen. i Ringsted Kommunale Dagpleje

Velkommen. i Ringsted Kommunale Dagpleje Velkommen i Ringsted Kommunale Dagpleje 2015 Ringsted Kommunale Dagpleje Dagplejekontorets information Adresse: Frejasvej 3, 4100 Ringsted. Kære Forældre Vi håber jeres barn kommer til at trives i dagplejen

Læs mere

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN MORSØ KOMMUNE 3 MULIGHED FOR ORLOV 4 BARNETS PASNINGSBEHOV 5 BESKÆFTIGELSE OG UDVIKLING 5 LEGESTUE 6 RYGEPOLITIK 6 UDSTYR 6 BØRN I BILEN

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

NOTAT. Lukkedage i dagtilbud i Billund Kommune

NOTAT. Lukkedage i dagtilbud i Billund Kommune NOTAT Lukkedage i dagtilbud i Billund Kommune Udarbejdet af Lisbeth Østergaard, marts 2017 revideret efter høring, maj 2017 1 Indhold Indledning...3 Lukkedage...3 Hvad siger vejledningen til dagtilbudsloven

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole Fælles børneliv i Thorsager Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole 1 Hvorfor dette projekt? Prognoserne for børnetallet i Thorsager viser en faldende tendens over de kommende år. Samtidig

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Business Case for. Tidligere overgange. fra Dagpleje/vuggestue til børnehave. Version 01, den

Business Case for. Tidligere overgange. fra Dagpleje/vuggestue til børnehave. Version 01, den Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Tidligere overgange fra Dagpleje/vuggestue til børnehave Version 01, den 30.05.2011 Samlet konklusion I dag begynder børnene i

Læs mere

Spilleregler for brugen af åbningstid / moduler. Dette for at sikre et optimalt læringsmiljø for alle børn. Normering.

Spilleregler for brugen af åbningstid / moduler. Dette for at sikre et optimalt læringsmiljø for alle børn. Normering. Pixi udgave af høringssvarene vedr. ny resursetildelingsmodel i daginstitutionerne. Institution Model 1, med en fast ugentlig åbningstid, med mulighed for tilmelding fra 6 til 18. Valg af 5 moduler; 48,

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Dit barn og Dagplejen

Dit barn og Dagplejen Sæson 11/12 Dit barn og Dagplejen Nyttig information for Forældre Skole og Børneforvaltningen DIT BARN OG DAGPLEJEN- NYTTIG INFORMATION FOR FORÆLDRE Den kommunale dagpleje Den kommunale dagpleje er et

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner Børn & Kultur Dagtilbud Oktober 2014 RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Norddjurs Kommune. Evaluering af ændringer i optagelsesreglerne i daginstitutioner

Norddjurs Kommune. Evaluering af ændringer i optagelsesreglerne i daginstitutioner Norddjurs Kommune Evaluering af ændringer i optagelsesreglerne i daginstitutioner Skole- og dagtilbudsafdelingen Oktober 2012 BAGGRUND FOR EVALUERINGEN Den 13. september 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 213 Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven. Version 03, den

Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven. Version 03, den Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven Version 03, den 09.09.2011 Samlet konklusion I Carl Nielsen Skolens distrikt

Læs mere

Dagsorden 124. Indstilling vedr. Fønsafdeling af Nørre Aaby Børnehus 1

Dagsorden 124. Indstilling vedr. Fønsafdeling af Nørre Aaby Børnehus 1 Dagsorden Børn- Kultur og Fritidsudvalget 2. februar 2016 kl. 13:15 Mødested: Mødelokale 5.04, Anlægsvej 4, Ejby Dagsorden 124. Indstilling vedr. Fønsafdeling af Nørre Aaby Børnehus 1 Lukket dagsorden

Læs mere

NOTAT. Medudvalget og områdeforældrebestyrelsen ønsker at udtale følgende:

NOTAT. Medudvalget og områdeforældrebestyrelsen ønsker at udtale følgende: Høringssvar fra Områdeforældrebestyrelsen og Medudvalget ved, vedr. rapport om analyse af særlige tilbud indenfor dagtilbudsområdet DATO 8. oktober 2012 SAGSNR. Områdeforældrebestyrelsen og Medudvalget

Læs mere

Hvem passer os? Det gør dagplejen. i Brøndby kommune

Hvem passer os? Det gør dagplejen. i Brøndby kommune Hvem passer os? Det gør dagplejen i Brøndby kommune Lidt om os selv I dagplejen modtager vi børn i alderen fra 0 og til 2 år og 8 måneder. Børnene bliver passet i dagplejernes private hjem. Dagplejerne

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkommen til den kommunale dagpleje Toubro Børneby Dagplejekontorets personale: AfdelingsLeder Birgitte Chalmer Rasmussen Tlf. : 89592572/2750 Mobil: 31544500 Email

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder Dagplejen i Odder Den kommunale dagpleje er et tilbud om pasning i et privat hjem, hvor hverdagen er præget af ro og harmoni. Børnene har mulighed for at deltage i hjemlige aktiviteter, som kan være at

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere