Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen"

Transkript

1 Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset Elnas minde...6 Nøddebo...6 Bårse Børnecenter og Børnehuset Bøgebjerg...7 Dronning Fanes Børnehus...9 BUPL...11 FOA Sydsjælland...12 Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Udtalelserne handler både om forhold for børnene, forældrene og for dagplejerne. Tryghed for børnene: Det giver tryghed for børnene, at de kan komme i en fast ordning med kendte ansigter. Vigtigt med fokus på nærvær og tryghed for børnene i gæsteordningen. Transport: Mad: Økonomi: Personalet: Kapacitet: Bekymring for en længere transport for forældrene ved aflevering i gæsteordningen. Forståelse for den længere transport, da den pga. faldende børnetal også vil være der med den nuværende løsning. Bekymring for at det ved især akut placering af barn i gæstepleje er svært for forældrene at give børnene madpakker med. Bekymring over at gæstebørnene selv skal medbringe maden. Hvorfor er det økonomien der sætter dagsordenen for børns trivsel? Svært at gennemskue de økonomiske beregninger. God personalepolitik at sikre arbejdspladser. Hvorfor er det dagplejerne der skal holde for ved fald i børnetallet og ikke institutionerne? Bekymring for om kapaciteten i de enkelte gæsteordninger holder. 1

2 Dagplejens forældrebestyrelse Samlet konklusion på baggrund af oplægget: Oplægget er grundlæggende ikke konkret nok til at bestyrelsen kan gennemskue modellen i sin endelige udmøntning. Forældrebestyrelsen ønsker derfor fremadrettet, at der bliver nedsat arbejdsgrupper med forældrerepræsentanter, således at forældreperspektivet bliver medtaget hele processen igennem. Forældrebestyrelsen finder, at der bør være en særlig opmærksomhed på at værne om værdier der knytter sig til dagplejen med små overskuelige børnemiljøer således at disse ikke tilsidesættes i en daginstitution. Forældrebestyrelsen mener derfor at gæstebørnene i udgangspunktet er en selvstændig børnegruppe i eget grupperum. Forældretilfredsundersøgelsen 2013 viser at dagplejens forældre er meget tilfredse med dagplejen som den fungere i dag, og at vi trods nødvendige strukturforandringer skal sikre at værne om dagplejen og det lille nære børnemiljø. Brobygning mellem dagplejerne og institutionerne vil være udfordret grundet afstanden. Det er derfor vigtigt at der fremadrettet i projektbeskrivelsen sikres tiltag der understøtter denne. Forældrebestyrelsen ønsker derfor fremadrettet at der arbejdes med følgende punkter for at bestyrelsen kan tilslutte sig oplægget. Kommentarer til enkelte punkter: Fysiske rammer - Hvor skal dp-børnene være? Det må være et krav at gæstedagplejen har sin egen stue i institutionen, så udgangspunktet er at de små trygge rammer fra dagplejen bevares. Antallet af børn ud fra den forventede kapacitet er af en størrelse der tilbyder rammer der ligger meget langt fra dagplejens miljø med en daglig normering på kun 4 børn. Dette er et afgørende incitament for mange forældre der netop vælger dagplejen for at sikre et roligt miljø for deres børn. Dagplejens forældre ønsker ikke en vuggestue struktur. Udemiljø - Det forventes at der etableres et udemiljø der tilgodeser børn i alderen 0-3 år. Ledelse og organisering - Bestyrelsen finder det problematisk at det alene er institutionslederne der har det daglige ansvar og indholdet af de pædagogiske aktiviteter i institutionen. Samarbejdet bør beskrives bedre. Bestyrelsen mener det er vigtigt at personalet har et godt 2

3 kendskab til det enkelte barn, og at trygheden og nærværet bør vægtes højere end det generelle pædagogiske læringsmiljø blandt de øvrige i institutionen. Info om barnet - Det er vigtigt, at der via KMD modulet eller andet giver mulighed for at overdrage de særlige tiltag og informationer, der er nødvendige for at sikre det enkeltes barn trivsel Afstande - Gæstesystemet i dag tilbyder primært gæstepleje lokalt og sekundært i nærområdet. Ved at der i oplægget kun er 6 institutioner fordelt i hele kommunen, vil der som udgangspunkt være langt for de fleste forældre. Sekundært såfremt der ikke er plads i den primære institution, vil der urimelig langt hvilket vil medføre så store problemer for de fleste forældre, at projektet ikke kan gennemføres. Ved sygdom på gæstestuen - Det er bekymrende at der i børnehaverne ikke er personale tilknyttet der i det daglige har erfaring med arbejdet af børn i alderen 0-3. Kost - Det nuværende prisniveau er indeholdt kost, hvilket også bør gøre sig gældende i gæsteplejen. Dette er en klar serviceforringelse. Økonomi - Strukturen virker dyr, og det ville være ønskeligt om den merudgift blev tilført dagplejen, da det optimale må være at der i dagplejegrupperne er gæstedagplejere, som der hidtil har været. Dagplejens MED udvalg Grundlæggende finder dagplejens MED udvalg oplægget og initiativet spændende. Vi finder oplægget både nytænkende og konstruktivt, og vil grundlæggende gerne en udvikling af dagplejen. Vi ser meget positivt på, at oplægget er med til at sikre tilbud om ansættelse af vores dagplejere i en tid, hvor dagplejen løbende gennem de sidste 6 år er reduceret fra 220 dagplejere til 96 (2014) grundet faldende børnetal. Som følge af denne udvikling er vi naturligvis bekymret for dagplejens fremtid, og med de yderst positive tilkendegivelser dagplejens forældre gav i forbindelse med tilfredsundersøgelsen foråret 2013, bør det være i alles interesse at dagplejen sikres et fremtidigt grundvilkår der er bæredygtigt. 3

4 Økonomi a. Budget for gæstestrukturen Der fremgår af materialet fra styregruppen ikke et fyldestgørende budget, idet at de beregninger der ligger til grund for det tilgængelige talmateriale indeholder stor usikkerhed, da der alene er tale om forældrenes forventede ønsker og adfærd. Finansieringen af lukke dage er ikke beskrevet. Finansieringen er ikke krone til krone, idet at det vederlag der udløses i dagplejen ikke slår til da institutionslederen er nød til at bemande gæstestuen ud fra det forventede fremmøde. Det er fordyrende at medarbejderne der er tilknyttet gæstestuen er ansat på et ugentlig timetal på 37 timer og ikke de 48 timer der er gældende i dagplejen. Eksempelvis henvises der til side 3 tabel 2 Dronning Fanes Børnehus, hvoraf det fremgår at der skal normeres med 2 medarbejdere til pasning af 4 børn. I dagplejen kunne dette behov finansieres med kun 1 dagplejer. Dagligt er der på nuværende tidspunkt kun 2 børn i gæstepleje i området. b. Budget for dagplejens fratrædelsesudgifter Dersom at det ikke er muligt at rekrutere dagplejere til gæsteordningen, bør dagplejens fremtidige budget ikke belastes at store fratrædelsesudgifter. Dagplejen har tidligere båret stort millionunderskud grundet fratrædelsesudgifter som følge af den demografiske udvikling, og har ikke mulighed for at dække disse ved et ordinært budget. c. Budget for børnerelaterede udgifter Dagplejen har løbende været omfattet af besparelser, og har ikke mulighed for at anvise yderligere besparelser for at dække kr til etablering af de børnerelaterede udgifter i gæsteordningen. Ferieafvikling a. MED udvalget er bekymret for at gæsteordningen ikke har kapacitet til at indeholde de spidsbelastninger der vil være i ferieperioderne (hovedferien). Struktur for fleksibel visitering a. Vi ønsker at kunne tilbyde de forældre der ønsker dagplejen, en dagplejeplads, også der hvor der kan være få ugers ventetid på en ledig plads. Derfor ønsker vi at fastholde den struktur, der altid har været gældende ved, at dagplejen har budget til at placere et barn på en 5. plads for en kort periode, til der er en ledig plads i området. Dette er ikke en dyrere løsning, men udtryk for dagplejernes fleksibilitet og et ønske om at imødekomme forældrenes ønske. Kost a. Vi mener der er tale om en serviceforringelse at forældrene selv skal medbringe mad, idet at kosten dækkes via forældrebetalingen 4

5 Tusindfryd Forældrebestyrelsen havde følgende kommentarer til det politiske oplæg vedr. gæsteplejen. - Et meget positivt initiativ/tiltag. - Ser det som en fordel at gæstebørnene skal afleveres samme sted, da flere har erfaring med at blive tilbudt flere forskellige steder til deres børn. - Det giver mulighed for trygge og kendte omgivelser. - Det skaber tryghed og nærvær i brobygningen mellem dagpleje og institution for børn og forældre, da de er vant til at komme i institutionen og kender omgivelser og personale. - Ser fordele i at kunne bruge hinandens ressourcer. - Ifht. formidlingen til kommende brugere af ordningen kan der ligge en udfordring ifht. at børnene selv skal have mad med. Det kan blive her fokus ligger i stedet for på at det samlet er en god løsning med gæsteplejen. En løsningsmodel kunne måske være at få mad leveret fra eks. Centralkøkkenet. Herved skal institutionerne kun have modtage køkken og ikke produktionskøkken. Nordlys Det markante fald i børnetallet er selvfølgelig beklageligt, men vi er positive overfor muligheden for at Børnehuset Nordlys kan blive en del af dagplejernes gæsteordning. Grundlag I følge oplægget er det en væsentlig forudsætning for det økonomiske grundlag, at dagplejerne acceptere at blive flyttet fra den almindelige dagpleje til gæsteordningen. I henhold til tabel 4 er der afsat kr til betaling af fratrædelsesgodtgørelse. Det beløb svare til, at ca. 7 dagplejere ikke accepterer tilbuddet om overgang til gæsteordningen. Er det realistisk, at "kun" 7 dagplejere vil fratræde? Hvordan sikres det økonomiske grundlag for ordning, hvis flere end 7 dagplejere fratræder? Organisering Vi er positive overfor organiseringen, hvor de ansatte, der er tilknyttet gæsteordningen bliver en ligeværdig del af personalegruppen. Det vil give børnehuset leder beføjelser til at sikre den daglige normering både i gæsteordningen og i børnehavedelen. Forældre i dagplejen skal prioritere, hvilken institution de vil tilknyttes. Men vi mener, at det er vigtigt at synliggøre, hvad der sker i situationer, hvor den ønskede institution har nået sin fastlagte maks. kapacitet. Nogle forældre vil opleve, at der er en væsentlig længere afstand til deres gæsteordning end deres sædvanlige dagplejer. Vi mener, at det er vigtigt at synliggøre overfor forældregruppen, at den længere afstand ikke er en konsekvens af gæsteordning i børnehaverne, men at det er en konsekvens af faldende børnetal, samt at de også ville have oplevet en længere afstand, hvis det eksisterende system var blevet fastholdt, da antallet af dagplejere reduceres (som følge af faldende børnetal). 5

6 Herudover vil forældrene nok opleve det som en serviceforringelse, at de selv skal medbringe mad i gæsteordningen. Vi håber dog, at det vil blive opvejet af, at kommunen viser initiativ til at arbejde med gæsteordning, hvilket var efterspurgt i kvalitetsrapporten fra Børnehuset Elnas minde Vi har diskuteret oplægget og ser i det store hele positivt på, at der etableres faste gæsteplejepladser i udvalgte børnehaver i kommunen. Følgende er vores kommentarer: Madpakker I en børnefamilie er der som oftest fart på om morgenen og alt kører efter et fast tids program. At blive ringet op kl 6 og få at vide, at ens barn skal i gæstepleje vil for de fleste kræve, at morgenen struktureres anderledes og nogle skal måske tidligere af sted. Her vil det være en yderligere udfordring pludselig at skulle smøre madpakke til sit barn det er ikke alle, som lige har ting i køleskabet til det, hvis man ikke er vant til at smøre madpakker til et dagplejebarn. Vi foreslår derfor, at der laves en ordning sådan, at børnene i gæsteplejen får mad, sådan som de også gør lige nu i dagplejen. Barnevogne Det lyder rigtig fint, at børnehaverne stiller barnevogne til rådighed, sådan at forældrene ikke selv skal transportere og sørge for det, når barnet skal i gæstepleje. Tryghed Det er vores oplevelse, at en fast gæstepleje i en daginstitution vil give tryghed for forældre og børn, da barnet ikke skal flyttes rundt og afleveres til dagplejere, de måske dårligt kender i tilfælde af sygdom. Det vil give tryghed, at kunne aflevere sit barn til kendte ansigter og i kendte rammer både ved sygdom, fridage og i ferieperioder. Transport Det vil være en udfordring for nogen at skulle transportere sig langt hen til en gæstedagpleje i sær i de familier, hvor der ikke er bil til rådighed og hvor man kan være vant til at have en dagplejer og gæstedagplejere i den nuværende form tæt på. Information til dagplejere Vi vil opfordre forvaltningen til grundigt at informere de nuværende dagplejere om ændringerne, udvikling i børnetal osv. Manglende viden giver usikkerhed og utryghed i hverdagen i en stor personalegruppe. Nøddebo Vi ser følgende udfordringer: - En hverdag i et dagplejehjem, hvor der max er 5. børn, kan det for nogle børn virke overvældende at skulle forholde sig en større gruppe Derudover ligner en institution ikke et dagpleje hjem indretningsmæssigt. 6

7 - På hvilken måde organiseres det mht vikar? Vil der blive et korps af dagpleje vikarer, eller skal institutionens øvrige personale eller vikarer bruges? - Hvis forældre ringes op om morgenen, og tilbydes gæstehusplads, og skal have madpakke med, er det ikke sikkert, familien har rugbrød og pålæg. - Det kan være en udfordring, når dagplejeren, der har åbnet, skal hjem, og der er flere end 5 børn, og kun én dagplejer tilbage. - Vi ser en mulig udfordring i, at gæstehuset og institutionen ikke har samme åbningstid. Bårse Børnecenter og Børnehuset Bøgebjerg Udtalelse fra bestyrelsesmedlem i Børnehuset Bøgebjerg: Det er en fordel at gæste dagplejen placeres i kommunens institutioner, da det forhåbentligt vil resultere i at de helt små børn i langt de flere tilfælde kun skal passes to forskellige steder; hos deres dagplejer og i gæsteinstitutionen. Der er dog følgende betænkeligheder: 1) Geografien: for forældre i Lundby, vil gæsteinstitutionen ligge i Køng. Dette vil blive en udfordring for en del forældre, som er afhængige af offentlig transport i hverdagen. Ved akut gæsteplads kommer beskeden fra dagplejekontoret for mange (særligt pendlere) når man er på vej ud af døren om morgenen - her vil en gæsteplads i Køng blive en logistik (og tidsmæssig) udfordring. 2) Mad: Forslaget lægger op til at børnene skal have madpakke med (modsat deres hverdag i dagplejen). Dette er fint ved planlagt gæsteophold, men bestemt ikke ved akut gæsteplads, hvor forældrene bliver ringet op om morgenen med besked om at skulle aflevere et andet sted (og have madpakke med). Såfremt det vedtages at børnene selv skal have mad med, må der blive tale om en reduktion i prisen for en plads i dagpleje - beregnet på de dage barnet har været i gæsteinstitutionen. Udtalelse fra bestyrelsesmedlem i Børnehuset Bøgebjerg Følgende er set ud fra Børnehuset Bøgebjerg, som er der jeg har fornøjelsen af, at have min daglige gang er mine begrundelser er følgende: De vil opnå større tilknytning til Æblehaven. Derfor tror jeg, at mange af forældrene, især fra oplandet, vil vælge Æblehaven frem for Bøgebjerg når børnene skal starte i børnehave. Alternativt vælge Bårse som vuggestue og dernæst også som børnehave(se nærmere forklaring nedenfor). De vil miste en del af den nærhed der er i, at også gæstedagplejen kan besøge Bøgebjerg. Det kan blive svært for de forældre der ikke har to biler være svært at få børnene hentet og afleveret. Det tror jeg også er en af grundene til, at mange fravælger gæstedagplejen og selv finder en løsning. Set på baggrund af historik, så anser jeg det ikke for sandsynligt at flertallet af de fyrede dagplejer vil takke ja til at blive ansat i "gæstehuset". Dels af økonomiske årsager(de mister deres skattefrie godtgørelse, som giver et stort tilskud til deres nettoløn). Jeg er opmærksom på, at der her kan argumenteres for, at de så heller ikke har udgifterne i hjemmet. Men jeg mener ikke at de to ting - i dagplejernes optik opvejer hinanden. 7

8 Hertil kommer det, at de fleste af dem har mange år bag sig om dagplejere og er det "af hjertet". Det at have børnene i deres privat hjem opvejes ikke af at have dem i en institution. I det fremsendte argumenteres der for, at de bliver ansat i gæstehusene som alternativ til en fyring. Jeg mener ikke, at man tager højde for, at de som alternativ kan vælge at blive private dagplejere. Baggrund for min iagttagelse er, at størstedelen af de fyrede dagplejere i vores område efterfølgende valgte at blive private. Jeg forstår godt problematikken i, at når der er faldende børnetal, så er man også nødt til at skære ned på antallet af dagplejere. Men vælger bare nogle af dem at blive private, så udhuler man bare sit eget kundegrundlag yderligere. Man har budgetteret med, at 4 dagplejere vil takke nej og derved fratrædelsesgodtgørelser til dem. Jeg er meget interesseret i, at høre hvordan de er kommet frem til det tal. Som jeg ser det, er det en meget teoretisk betragtning. Det er i hvert fald noget jeg meget gerne vil høre mere om. Set i forhold til det fremlagte budget, så er det nødvendigt for mig at spørge mere ind til hvordan de er kommet frem til deres beregninger for at kunne komme med yderligere kommentarer. Det er meget overordnet og jeg savner især i specifikation på omkostningssiden. Her er spørgsmål som: "hvordan er man kommet frem til udgifterne for plads i eksisterende lokaler" og "hvad gør man hvis de ansatte i gæstehuset er syge" og "hvad med de dage hvor man ikke har nogen eller meget få børn, indgår de så som en del af personalet i børnehaven?" og "hvad hvis der ikke er plads i det nærmeste gæstehus? kan man så risikere at blive sendt fra Lundby til Vordingborg eller Præstø?" Jeg savner en overordnet strategi fra dagplejekontoret. Det virker for mig mest som om, at man de sidste 3 år har beskåret sig selv helt derned, hvor yderligere besparelser kræver en ny strategi. Det eneste man har fået ud af tidligere besparelser er, at mange af de fyrede dagplejere er blevet private og konkurrence til det kommunale derved er øget. Udtalelse fra bestyrelsesmedlem i Børnehuset Bøgebjerg: Det vil give tryghed at børnene er det samme sted og at det er de samme voksne de bliver afleveret til, når de er i gæstedagpleje. Det er vigtigt at de kan tilknyttes en institution i nærområdet, da det ellers vil blive for presset for mange familier i deres hverdag Udtalelse fra bestyrelsesmedlem i Bårse Børnecenter: Min første tanke er, at det bliver da voldsomt for dagplejebørn pludselig lige at møde i vuggestue/børnehave-institution. De børn er vant til at være sammen med få børn og så lige en morgen lande i en institution med MANGE børn, må virke voldsomt for den størrelse børn. For det er jo ikke kun for nogle timer, nej det er hele dagen og måske flere dage. Hvis dette indføres, kommer dagplejerne så til at samarbejde med den institution, som børnene skal i gæstepleje hos? Ellers siger jeg stakkels børn! Det kan vi ikke være bekendt overfor børnene og deres forældre. Jeg kan godt se - fra et økonomisk synspunkt, at det er smart at bruge de tomme institutions pladser til gæstebørn. Men i de områder, hvor institutionerne er fyldt op f.eks. Bårse, skal forældrene så køre til Præstø - en ekstra køretid på min. 30 min morgen og aften på en i forvejen travlt arbejdsdag, hvor logistik er vigtig for at få dagen til at hænge sammen. Jeg ved ikke, hvor langt dagplejeforældre pt. kan forventes at køre for at aflevere i gæstepleje. Jeg ville nødig skulle kører længere morgen og aften for at aflevere/hente - så kan det blive svært at få til at hænge sammen. 8

9 Det kunne så set fra børnenes side være smart, at alle institutioner kunne tilbyde gæstepladser, men på den anden side synes jeg ikke, det er smart at have "tomme" pladser ledig i f.eks. BBC, da det så betyder, at der er børn, der dagligt ikke kan blive passet tæt på deres bopæl. Det er ærgerligt, at det igen er økonomien, der skal sætte dagsorden og ikke vores børns trivsels. Jeg håber, mit næste barn kan komme i vuggestue - især hvis jeg skal pendle den halve kommune rundt i tilfælde af den faste dagplejers sygdom, kursus, ferie eller lign. Udtalelse fra bestyrelsesmedlem i Bårse Børnecenter. Som udgangspunkt synes det som en god ide Med hensyn til antallet af børn i kommunen der er drastisk faldende, ser jeg denne løsning som et bedre alternativ for de fleste forældre, idet der ellers kunne blive rigtig langt til en afløsning for nogle. Jeg er med på, at nogle enkelte vil se længere transport hvis de har været så heldige at få passet deres børn af nabodagplejeren i tilfælde af fravær hos deres normale. Det er dog vigtigt at det personale, som jeg har forstået det jo vil være nogle dagplejere, der i stedet for pasning i eget hjem, får arbejdsdag i en af institutionerne, bliver anvendt til de børn der rent faktisk er i gæstepleje. Jeg kan godt være nervøs for, at personalet blot vil indgå og blive en integreret del af den hverdag der er i institutionen, hvilket vil betyde at gæstedagplejefunktionen bliver udvandet og børnene i gæstepleje bare er der ekstra for alle de andre. Jeg tror at rigtig mange forældre netop vælger dagplejeløsningen, idet der er et ønske om at børnene skal have en mere stabil/tryg start, hvilket kontakten med en bestemt dagplejer og begrænset antal andre børn giver. Derfor kan jeg godt forstå at der kan være modvilje mod netop sådan en løsning som denne idet den opfattes som en forringelse af dagplejen og den nære/intime kontakt mellem barn og dagplejer. Hvis det altid er de samme gæstedagplejere der er i huset (og formentlig de samme gæstebørn idet hele dagplejerens flok sandsynligvis vælger samme institution) tror jeg at det kan blive en god oplevelse for børnene. De vil se de samme ansigter alligevel ved fravær af deres normale dagplejer så længe at gæstedagplejeren får lov at udfylde sin funktion og ikke bliver trukket over i stordriften af resten af børnehaven/vuggestuen. Dronning Fanes Børnehus Først vil vi gerne sige, at vi synes det er en rigtig god ide. Vi synes det giver god sammenhæng for børnene i dagplejen, at de kommer i gæstepleje det samme sted hver gang. Det er fint at rammerne og de voksne er de samme og måske endda også børnene. Vi glæder os også over tankerne om, at holde på den kvalificerede arbejdskraft vi har i kommunen. Denne ordning giver også mulighed for have legestue i institutionen regelmæssigt uden at en børnehavestue skal tage på tur. Vi tror, at på længere sigt, vil denne løsning blive meget populær og dermed meget søgt. Set ud fra institutionens synspunkt, giver det også god mening, at de små børn er vante til at komme i institutionen, så overgang fra dagpleje til børnehave bliver endnu nemmere. Det at man skal medbringe madpakke synes vi er en stor ulempe og irritationsmoment for forældrene en tidlig morgen. Kunne det f.eks. løses ved at lave en ordning med Vordingborg Kommunes kommunale madordning, så de leverede maden og den bare skal serveres? I er godt klar over, at det vil have nogle økonomiske konsekvenser som institutionerne skal kompenseres for. 9

10 Set fra institutionens side, er det vigtigt at de i det hele taget bliver økonomisk kompenseret, både for etablering af halvtage, barnevogne, evt. hæve/sænkepuslebord, indretning af legeplads m.m. men også for lønudgifterne de faste såvel som vikarudgifter og med et beløb til andre børnerelaterede udgifter så som legetøj, beskæftigelsesmaterialer, forbrugsvare som toiletpapir m.m. Det kan også blive nødvendigt i samarbejde med institutionen - at finde alternative løsninger på mere plads til børnehavebørnene, når antallet af børn kommer til at overstige det der kvadratmetermæssigt er plads til på de stuer der er tilbage, når der er skabt plads til gæstestuerne. De personalepolitiske spørgsmål i forhold til ansættelser m.m. regner vi med bliver forhandlet med de faglige organisationer som de plejer og at der tages de nødvendige individuelle hensyn. 10

11 BUPL 11

12 FOA Sydsjælland FOA Sydsjælland ser positivt på at Vordingborg Kommune, med denne ordning vil bibeholde dagplejen i kommunen. Vi mener at dagplejen er et kvalificeret pasnings tilbud kontra daginstitutioner, så forældrene derved får et valg i mellem dagpleje og dag institutioner. Samtidigt håber vi at dette vil være medvirkende til at der kan skabes arbejdsro i dagplejen således at dagplejere og dagplejepædagoger får et bedre psykisk arbejdsmiljø. Bemærkningerne er skrevet ind under de forskellige overskrifts punkter: Grundlag Udviklingen i dagplejen fremgår af tabel 1, som viser, at der i løbet af en fireårig periode har været et markant fald i antallet af børn og en tilsvarende nedgang i antallet af dagplejere, som en naturlig konsekvens af det faldende børnetal. Der er pr. 1. september 2013 ansat 114 dagplejere i Vordingborg Kommune. FOA Sydsjælland ser ikke at det er en naturlig konsekvens, at det er dagplejere som er blevet afskediget når børnetallet er faldende i kommunen. Her har Vordingborg Kommune lagt en bevist strategi om at det var dagplejere der skulle afskediges ved faldende børnetal her kunne man også have valgt at reduktionen skulle ske i andre dagtilbud. Udover den mulige politiske beslutning er styregruppen bekendt med, at det er en væsentlig forudsætning for etablering af gæsteordningen, at de nuværende dagplejere, som ikke længere kan tilbydes ansættelse som dagplejere, ønsker at tage imod tilbuddet om at blive ansat i dagplejens gæsteordning. Hvis de ikke ønsker det, vil det udfordre det økonomiske grundlag for at etablere gæsteordningen, da der skal finansieres fratrædelsesgodtgørelser for de 18 dagplejere, som ud fra de nuværende børnetal ikke længere kan tilbydes ansættelse som dagplejere i løbet af Her må Vordingborg kommune forholde sig til overenskomsten for dagplejere. Struktur Dagplejen indgår en aftale med udvalgte daginstitutioner om at varetage gæsteplejefunktion for dagplejebørn. Erfaringen fra det nuværende gæstesystem i dagplejen viser, at tilbud om gæsteplacering kun anvendes af forældrene i halvdelen af de situationer, hvor den faste dagplejer er fraværende. FOA Sydsjælland er uforstående overfor hvorfor man har valgt denne struktur, da der i dagplejernes overenskomst i protokollat 3 er aftalt hvordan der kan etableres gæstedagplejehuse. Citat. Protokollat nr. 3 gæstedagplejehuse Protokollatet omfatter gæstedagplejere, der ansættes i gæstedagplejehuse uden for eget hjem til at modtage børn i dispositionspleje. Gæstedagplejehuse er huse/lokaler, der benyttes til dispositionspleje i forbindelse med andre dagplejers forfald. Der kan ikke i gæstedagplejehuse indskrives faste børn. Tilsynet med gæstedagplejehuset varetages af dagplejepædagogerne. Herudover er vi stærkt bekymrede for at den struktur der er beskrevet i oplægget ikke er en holdbar løsning på sigt. Da det daglige forventede kapacitetsbehov svinger meget fra gæsteordning til gæsteordning 12

13 Organisering Dagplejepædagogerne er primære kontaktpersoner og sparringspartnere for forældrene og for lederen i daginstitutionen med en gæsteordning. Det sikrer, at der altid sker den nødvendige overlevering af viden om barnets behov, så både barn og forældre oplever tryghed og nærvær i gæsteordningen. Gæstebørnene placeres i lokaler der er indrettet til formålet. Hverdagen for børn og forældre i gæsteordningen vil ligne den, de kender fra deres faste dagplejer. Her er det vigtigt at der i dagplejens MED system udarbejdes et notat der klart beskriver hvilke arbejdsopgaver den enkelte dagplejepædagog skal løse og at rolle fordelingen er klar. I gæstepleje kommer børn fra dagplejen ved dagplejernes planlagte og akutte fravær. Det betyder, at børnene kan opholde sig i gæsteordningen i kortere perioder. Gæstebørn kan ikke indskrives fast i gæsteordningen. Hvordan er definitionen på kortere perioder som er beskrevet i overstående? Der kan vel opstå situationer, hvor enkelte børn vil skulle være i gæstedagpleje ordningen i længere perioder, eks. ved dagplejers barsel eller ved langtidssygdom. Åbningstiden for gæsteordningen vil svare til den fulde åbningstid i Dagplejen, der pt. er kl alle ugens hverdage. Gæsteordningen har ligesom daginstitutionerne lukkedage fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag og mellem jul og nytår. Disse dage tilbydes alternativ pasning i dagplejen. Vi kan se at der ikke er afsat økonomi, til gæstevederlag der hvor der skal tilbydes alternativ pasning. Økonomi Budgettet til drift af gæsteordningen fremgår af tabel 3, hvor det er forudsat, at der som udgangspunkt ikke længere anvendes 5. børns kontrakter og dispositionsvederlag, så alle dagplejere max har 4 børn pr. dag. Der vil ikke fremad rettet blive afsat driftsmidler til dispositionsvederlag, da der tænkes at alle dagplejere fremover max skal 4 børn. pr. dag. FOA Sydsjælland mener at det bør drøftes hvilke økonomiske konsekvenser det vil have hvis den kapacitet der er til rådighed i gæsteordningen er fyldt op, og alligevel er nødt til at indsætte børn i dagplejen på 5 pladsen. Evaluering Der gennemføres en opstartsevaluering med inddragelse af både ledere og medarbejdere for at afklare mulige justeringsbehov. Opstartsevalueringen drøftes i Børne-, Unge- og Familieudvalget på deres møde i juni Herudover gennemføres en større evaluering af gæsteplejesystemet i første halvår af Lokal og område MED orienteres om evalueringen efter gældende regler og aftaler. FOA vil foreslå, at der nedsættes en følgegruppe som er bredt repræsenteret af medarbejdere i gæsteordningerne, så denne kan følge gæsteordningen tæt. Dette på baggrund af at der undervejs, kan aftales nødvendige justeringer og ændringer i gæsteordningen hvis der bliver behov for dette. 13

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

Erfaringer med modulordninger i daginstitutioner. Notat udarbejdet for FOAs pædagogiske sektor af Bureau 2000

Erfaringer med modulordninger i daginstitutioner. Notat udarbejdet for FOAs pædagogiske sektor af Bureau 2000 Erfaringer med modulordninger i daginstitutioner Notat udarbejdet for FOAs pædagogiske sektor af Bureau 2000 august 2006 1 Oversigt over notatet Et stigende antal kommuner har det seneste år arbejdet med

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere