Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen"

Transkript

1 Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset Elnas minde...6 Nøddebo...6 Bårse Børnecenter og Børnehuset Bøgebjerg...7 Dronning Fanes Børnehus...9 BUPL...11 FOA Sydsjælland...12 Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Udtalelserne handler både om forhold for børnene, forældrene og for dagplejerne. Tryghed for børnene: Det giver tryghed for børnene, at de kan komme i en fast ordning med kendte ansigter. Vigtigt med fokus på nærvær og tryghed for børnene i gæsteordningen. Transport: Mad: Økonomi: Personalet: Kapacitet: Bekymring for en længere transport for forældrene ved aflevering i gæsteordningen. Forståelse for den længere transport, da den pga. faldende børnetal også vil være der med den nuværende løsning. Bekymring for at det ved især akut placering af barn i gæstepleje er svært for forældrene at give børnene madpakker med. Bekymring over at gæstebørnene selv skal medbringe maden. Hvorfor er det økonomien der sætter dagsordenen for børns trivsel? Svært at gennemskue de økonomiske beregninger. God personalepolitik at sikre arbejdspladser. Hvorfor er det dagplejerne der skal holde for ved fald i børnetallet og ikke institutionerne? Bekymring for om kapaciteten i de enkelte gæsteordninger holder. 1

2 Dagplejens forældrebestyrelse Samlet konklusion på baggrund af oplægget: Oplægget er grundlæggende ikke konkret nok til at bestyrelsen kan gennemskue modellen i sin endelige udmøntning. Forældrebestyrelsen ønsker derfor fremadrettet, at der bliver nedsat arbejdsgrupper med forældrerepræsentanter, således at forældreperspektivet bliver medtaget hele processen igennem. Forældrebestyrelsen finder, at der bør være en særlig opmærksomhed på at værne om værdier der knytter sig til dagplejen med små overskuelige børnemiljøer således at disse ikke tilsidesættes i en daginstitution. Forældrebestyrelsen mener derfor at gæstebørnene i udgangspunktet er en selvstændig børnegruppe i eget grupperum. Forældretilfredsundersøgelsen 2013 viser at dagplejens forældre er meget tilfredse med dagplejen som den fungere i dag, og at vi trods nødvendige strukturforandringer skal sikre at værne om dagplejen og det lille nære børnemiljø. Brobygning mellem dagplejerne og institutionerne vil være udfordret grundet afstanden. Det er derfor vigtigt at der fremadrettet i projektbeskrivelsen sikres tiltag der understøtter denne. Forældrebestyrelsen ønsker derfor fremadrettet at der arbejdes med følgende punkter for at bestyrelsen kan tilslutte sig oplægget. Kommentarer til enkelte punkter: Fysiske rammer - Hvor skal dp-børnene være? Det må være et krav at gæstedagplejen har sin egen stue i institutionen, så udgangspunktet er at de små trygge rammer fra dagplejen bevares. Antallet af børn ud fra den forventede kapacitet er af en størrelse der tilbyder rammer der ligger meget langt fra dagplejens miljø med en daglig normering på kun 4 børn. Dette er et afgørende incitament for mange forældre der netop vælger dagplejen for at sikre et roligt miljø for deres børn. Dagplejens forældre ønsker ikke en vuggestue struktur. Udemiljø - Det forventes at der etableres et udemiljø der tilgodeser børn i alderen 0-3 år. Ledelse og organisering - Bestyrelsen finder det problematisk at det alene er institutionslederne der har det daglige ansvar og indholdet af de pædagogiske aktiviteter i institutionen. Samarbejdet bør beskrives bedre. Bestyrelsen mener det er vigtigt at personalet har et godt 2

3 kendskab til det enkelte barn, og at trygheden og nærværet bør vægtes højere end det generelle pædagogiske læringsmiljø blandt de øvrige i institutionen. Info om barnet - Det er vigtigt, at der via KMD modulet eller andet giver mulighed for at overdrage de særlige tiltag og informationer, der er nødvendige for at sikre det enkeltes barn trivsel Afstande - Gæstesystemet i dag tilbyder primært gæstepleje lokalt og sekundært i nærområdet. Ved at der i oplægget kun er 6 institutioner fordelt i hele kommunen, vil der som udgangspunkt være langt for de fleste forældre. Sekundært såfremt der ikke er plads i den primære institution, vil der urimelig langt hvilket vil medføre så store problemer for de fleste forældre, at projektet ikke kan gennemføres. Ved sygdom på gæstestuen - Det er bekymrende at der i børnehaverne ikke er personale tilknyttet der i det daglige har erfaring med arbejdet af børn i alderen 0-3. Kost - Det nuværende prisniveau er indeholdt kost, hvilket også bør gøre sig gældende i gæsteplejen. Dette er en klar serviceforringelse. Økonomi - Strukturen virker dyr, og det ville være ønskeligt om den merudgift blev tilført dagplejen, da det optimale må være at der i dagplejegrupperne er gæstedagplejere, som der hidtil har været. Dagplejens MED udvalg Grundlæggende finder dagplejens MED udvalg oplægget og initiativet spændende. Vi finder oplægget både nytænkende og konstruktivt, og vil grundlæggende gerne en udvikling af dagplejen. Vi ser meget positivt på, at oplægget er med til at sikre tilbud om ansættelse af vores dagplejere i en tid, hvor dagplejen løbende gennem de sidste 6 år er reduceret fra 220 dagplejere til 96 (2014) grundet faldende børnetal. Som følge af denne udvikling er vi naturligvis bekymret for dagplejens fremtid, og med de yderst positive tilkendegivelser dagplejens forældre gav i forbindelse med tilfredsundersøgelsen foråret 2013, bør det være i alles interesse at dagplejen sikres et fremtidigt grundvilkår der er bæredygtigt. 3

4 Økonomi a. Budget for gæstestrukturen Der fremgår af materialet fra styregruppen ikke et fyldestgørende budget, idet at de beregninger der ligger til grund for det tilgængelige talmateriale indeholder stor usikkerhed, da der alene er tale om forældrenes forventede ønsker og adfærd. Finansieringen af lukke dage er ikke beskrevet. Finansieringen er ikke krone til krone, idet at det vederlag der udløses i dagplejen ikke slår til da institutionslederen er nød til at bemande gæstestuen ud fra det forventede fremmøde. Det er fordyrende at medarbejderne der er tilknyttet gæstestuen er ansat på et ugentlig timetal på 37 timer og ikke de 48 timer der er gældende i dagplejen. Eksempelvis henvises der til side 3 tabel 2 Dronning Fanes Børnehus, hvoraf det fremgår at der skal normeres med 2 medarbejdere til pasning af 4 børn. I dagplejen kunne dette behov finansieres med kun 1 dagplejer. Dagligt er der på nuværende tidspunkt kun 2 børn i gæstepleje i området. b. Budget for dagplejens fratrædelsesudgifter Dersom at det ikke er muligt at rekrutere dagplejere til gæsteordningen, bør dagplejens fremtidige budget ikke belastes at store fratrædelsesudgifter. Dagplejen har tidligere båret stort millionunderskud grundet fratrædelsesudgifter som følge af den demografiske udvikling, og har ikke mulighed for at dække disse ved et ordinært budget. c. Budget for børnerelaterede udgifter Dagplejen har løbende været omfattet af besparelser, og har ikke mulighed for at anvise yderligere besparelser for at dække kr til etablering af de børnerelaterede udgifter i gæsteordningen. Ferieafvikling a. MED udvalget er bekymret for at gæsteordningen ikke har kapacitet til at indeholde de spidsbelastninger der vil være i ferieperioderne (hovedferien). Struktur for fleksibel visitering a. Vi ønsker at kunne tilbyde de forældre der ønsker dagplejen, en dagplejeplads, også der hvor der kan være få ugers ventetid på en ledig plads. Derfor ønsker vi at fastholde den struktur, der altid har været gældende ved, at dagplejen har budget til at placere et barn på en 5. plads for en kort periode, til der er en ledig plads i området. Dette er ikke en dyrere løsning, men udtryk for dagplejernes fleksibilitet og et ønske om at imødekomme forældrenes ønske. Kost a. Vi mener der er tale om en serviceforringelse at forældrene selv skal medbringe mad, idet at kosten dækkes via forældrebetalingen 4

5 Tusindfryd Forældrebestyrelsen havde følgende kommentarer til det politiske oplæg vedr. gæsteplejen. - Et meget positivt initiativ/tiltag. - Ser det som en fordel at gæstebørnene skal afleveres samme sted, da flere har erfaring med at blive tilbudt flere forskellige steder til deres børn. - Det giver mulighed for trygge og kendte omgivelser. - Det skaber tryghed og nærvær i brobygningen mellem dagpleje og institution for børn og forældre, da de er vant til at komme i institutionen og kender omgivelser og personale. - Ser fordele i at kunne bruge hinandens ressourcer. - Ifht. formidlingen til kommende brugere af ordningen kan der ligge en udfordring ifht. at børnene selv skal have mad med. Det kan blive her fokus ligger i stedet for på at det samlet er en god løsning med gæsteplejen. En løsningsmodel kunne måske være at få mad leveret fra eks. Centralkøkkenet. Herved skal institutionerne kun have modtage køkken og ikke produktionskøkken. Nordlys Det markante fald i børnetallet er selvfølgelig beklageligt, men vi er positive overfor muligheden for at Børnehuset Nordlys kan blive en del af dagplejernes gæsteordning. Grundlag I følge oplægget er det en væsentlig forudsætning for det økonomiske grundlag, at dagplejerne acceptere at blive flyttet fra den almindelige dagpleje til gæsteordningen. I henhold til tabel 4 er der afsat kr til betaling af fratrædelsesgodtgørelse. Det beløb svare til, at ca. 7 dagplejere ikke accepterer tilbuddet om overgang til gæsteordningen. Er det realistisk, at "kun" 7 dagplejere vil fratræde? Hvordan sikres det økonomiske grundlag for ordning, hvis flere end 7 dagplejere fratræder? Organisering Vi er positive overfor organiseringen, hvor de ansatte, der er tilknyttet gæsteordningen bliver en ligeværdig del af personalegruppen. Det vil give børnehuset leder beføjelser til at sikre den daglige normering både i gæsteordningen og i børnehavedelen. Forældre i dagplejen skal prioritere, hvilken institution de vil tilknyttes. Men vi mener, at det er vigtigt at synliggøre, hvad der sker i situationer, hvor den ønskede institution har nået sin fastlagte maks. kapacitet. Nogle forældre vil opleve, at der er en væsentlig længere afstand til deres gæsteordning end deres sædvanlige dagplejer. Vi mener, at det er vigtigt at synliggøre overfor forældregruppen, at den længere afstand ikke er en konsekvens af gæsteordning i børnehaverne, men at det er en konsekvens af faldende børnetal, samt at de også ville have oplevet en længere afstand, hvis det eksisterende system var blevet fastholdt, da antallet af dagplejere reduceres (som følge af faldende børnetal). 5

6 Herudover vil forældrene nok opleve det som en serviceforringelse, at de selv skal medbringe mad i gæsteordningen. Vi håber dog, at det vil blive opvejet af, at kommunen viser initiativ til at arbejde med gæsteordning, hvilket var efterspurgt i kvalitetsrapporten fra Børnehuset Elnas minde Vi har diskuteret oplægget og ser i det store hele positivt på, at der etableres faste gæsteplejepladser i udvalgte børnehaver i kommunen. Følgende er vores kommentarer: Madpakker I en børnefamilie er der som oftest fart på om morgenen og alt kører efter et fast tids program. At blive ringet op kl 6 og få at vide, at ens barn skal i gæstepleje vil for de fleste kræve, at morgenen struktureres anderledes og nogle skal måske tidligere af sted. Her vil det være en yderligere udfordring pludselig at skulle smøre madpakke til sit barn det er ikke alle, som lige har ting i køleskabet til det, hvis man ikke er vant til at smøre madpakker til et dagplejebarn. Vi foreslår derfor, at der laves en ordning sådan, at børnene i gæsteplejen får mad, sådan som de også gør lige nu i dagplejen. Barnevogne Det lyder rigtig fint, at børnehaverne stiller barnevogne til rådighed, sådan at forældrene ikke selv skal transportere og sørge for det, når barnet skal i gæstepleje. Tryghed Det er vores oplevelse, at en fast gæstepleje i en daginstitution vil give tryghed for forældre og børn, da barnet ikke skal flyttes rundt og afleveres til dagplejere, de måske dårligt kender i tilfælde af sygdom. Det vil give tryghed, at kunne aflevere sit barn til kendte ansigter og i kendte rammer både ved sygdom, fridage og i ferieperioder. Transport Det vil være en udfordring for nogen at skulle transportere sig langt hen til en gæstedagpleje i sær i de familier, hvor der ikke er bil til rådighed og hvor man kan være vant til at have en dagplejer og gæstedagplejere i den nuværende form tæt på. Information til dagplejere Vi vil opfordre forvaltningen til grundigt at informere de nuværende dagplejere om ændringerne, udvikling i børnetal osv. Manglende viden giver usikkerhed og utryghed i hverdagen i en stor personalegruppe. Nøddebo Vi ser følgende udfordringer: - En hverdag i et dagplejehjem, hvor der max er 5. børn, kan det for nogle børn virke overvældende at skulle forholde sig en større gruppe Derudover ligner en institution ikke et dagpleje hjem indretningsmæssigt. 6

7 - På hvilken måde organiseres det mht vikar? Vil der blive et korps af dagpleje vikarer, eller skal institutionens øvrige personale eller vikarer bruges? - Hvis forældre ringes op om morgenen, og tilbydes gæstehusplads, og skal have madpakke med, er det ikke sikkert, familien har rugbrød og pålæg. - Det kan være en udfordring, når dagplejeren, der har åbnet, skal hjem, og der er flere end 5 børn, og kun én dagplejer tilbage. - Vi ser en mulig udfordring i, at gæstehuset og institutionen ikke har samme åbningstid. Bårse Børnecenter og Børnehuset Bøgebjerg Udtalelse fra bestyrelsesmedlem i Børnehuset Bøgebjerg: Det er en fordel at gæste dagplejen placeres i kommunens institutioner, da det forhåbentligt vil resultere i at de helt små børn i langt de flere tilfælde kun skal passes to forskellige steder; hos deres dagplejer og i gæsteinstitutionen. Der er dog følgende betænkeligheder: 1) Geografien: for forældre i Lundby, vil gæsteinstitutionen ligge i Køng. Dette vil blive en udfordring for en del forældre, som er afhængige af offentlig transport i hverdagen. Ved akut gæsteplads kommer beskeden fra dagplejekontoret for mange (særligt pendlere) når man er på vej ud af døren om morgenen - her vil en gæsteplads i Køng blive en logistik (og tidsmæssig) udfordring. 2) Mad: Forslaget lægger op til at børnene skal have madpakke med (modsat deres hverdag i dagplejen). Dette er fint ved planlagt gæsteophold, men bestemt ikke ved akut gæsteplads, hvor forældrene bliver ringet op om morgenen med besked om at skulle aflevere et andet sted (og have madpakke med). Såfremt det vedtages at børnene selv skal have mad med, må der blive tale om en reduktion i prisen for en plads i dagpleje - beregnet på de dage barnet har været i gæsteinstitutionen. Udtalelse fra bestyrelsesmedlem i Børnehuset Bøgebjerg Følgende er set ud fra Børnehuset Bøgebjerg, som er der jeg har fornøjelsen af, at have min daglige gang er mine begrundelser er følgende: De vil opnå større tilknytning til Æblehaven. Derfor tror jeg, at mange af forældrene, især fra oplandet, vil vælge Æblehaven frem for Bøgebjerg når børnene skal starte i børnehave. Alternativt vælge Bårse som vuggestue og dernæst også som børnehave(se nærmere forklaring nedenfor). De vil miste en del af den nærhed der er i, at også gæstedagplejen kan besøge Bøgebjerg. Det kan blive svært for de forældre der ikke har to biler være svært at få børnene hentet og afleveret. Det tror jeg også er en af grundene til, at mange fravælger gæstedagplejen og selv finder en løsning. Set på baggrund af historik, så anser jeg det ikke for sandsynligt at flertallet af de fyrede dagplejer vil takke ja til at blive ansat i "gæstehuset". Dels af økonomiske årsager(de mister deres skattefrie godtgørelse, som giver et stort tilskud til deres nettoløn). Jeg er opmærksom på, at der her kan argumenteres for, at de så heller ikke har udgifterne i hjemmet. Men jeg mener ikke at de to ting - i dagplejernes optik opvejer hinanden. 7

8 Hertil kommer det, at de fleste af dem har mange år bag sig om dagplejere og er det "af hjertet". Det at have børnene i deres privat hjem opvejes ikke af at have dem i en institution. I det fremsendte argumenteres der for, at de bliver ansat i gæstehusene som alternativ til en fyring. Jeg mener ikke, at man tager højde for, at de som alternativ kan vælge at blive private dagplejere. Baggrund for min iagttagelse er, at størstedelen af de fyrede dagplejere i vores område efterfølgende valgte at blive private. Jeg forstår godt problematikken i, at når der er faldende børnetal, så er man også nødt til at skære ned på antallet af dagplejere. Men vælger bare nogle af dem at blive private, så udhuler man bare sit eget kundegrundlag yderligere. Man har budgetteret med, at 4 dagplejere vil takke nej og derved fratrædelsesgodtgørelser til dem. Jeg er meget interesseret i, at høre hvordan de er kommet frem til det tal. Som jeg ser det, er det en meget teoretisk betragtning. Det er i hvert fald noget jeg meget gerne vil høre mere om. Set i forhold til det fremlagte budget, så er det nødvendigt for mig at spørge mere ind til hvordan de er kommet frem til deres beregninger for at kunne komme med yderligere kommentarer. Det er meget overordnet og jeg savner især i specifikation på omkostningssiden. Her er spørgsmål som: "hvordan er man kommet frem til udgifterne for plads i eksisterende lokaler" og "hvad gør man hvis de ansatte i gæstehuset er syge" og "hvad med de dage hvor man ikke har nogen eller meget få børn, indgår de så som en del af personalet i børnehaven?" og "hvad hvis der ikke er plads i det nærmeste gæstehus? kan man så risikere at blive sendt fra Lundby til Vordingborg eller Præstø?" Jeg savner en overordnet strategi fra dagplejekontoret. Det virker for mig mest som om, at man de sidste 3 år har beskåret sig selv helt derned, hvor yderligere besparelser kræver en ny strategi. Det eneste man har fået ud af tidligere besparelser er, at mange af de fyrede dagplejere er blevet private og konkurrence til det kommunale derved er øget. Udtalelse fra bestyrelsesmedlem i Børnehuset Bøgebjerg: Det vil give tryghed at børnene er det samme sted og at det er de samme voksne de bliver afleveret til, når de er i gæstedagpleje. Det er vigtigt at de kan tilknyttes en institution i nærområdet, da det ellers vil blive for presset for mange familier i deres hverdag Udtalelse fra bestyrelsesmedlem i Bårse Børnecenter: Min første tanke er, at det bliver da voldsomt for dagplejebørn pludselig lige at møde i vuggestue/børnehave-institution. De børn er vant til at være sammen med få børn og så lige en morgen lande i en institution med MANGE børn, må virke voldsomt for den størrelse børn. For det er jo ikke kun for nogle timer, nej det er hele dagen og måske flere dage. Hvis dette indføres, kommer dagplejerne så til at samarbejde med den institution, som børnene skal i gæstepleje hos? Ellers siger jeg stakkels børn! Det kan vi ikke være bekendt overfor børnene og deres forældre. Jeg kan godt se - fra et økonomisk synspunkt, at det er smart at bruge de tomme institutions pladser til gæstebørn. Men i de områder, hvor institutionerne er fyldt op f.eks. Bårse, skal forældrene så køre til Præstø - en ekstra køretid på min. 30 min morgen og aften på en i forvejen travlt arbejdsdag, hvor logistik er vigtig for at få dagen til at hænge sammen. Jeg ved ikke, hvor langt dagplejeforældre pt. kan forventes at køre for at aflevere i gæstepleje. Jeg ville nødig skulle kører længere morgen og aften for at aflevere/hente - så kan det blive svært at få til at hænge sammen. 8

9 Det kunne så set fra børnenes side være smart, at alle institutioner kunne tilbyde gæstepladser, men på den anden side synes jeg ikke, det er smart at have "tomme" pladser ledig i f.eks. BBC, da det så betyder, at der er børn, der dagligt ikke kan blive passet tæt på deres bopæl. Det er ærgerligt, at det igen er økonomien, der skal sætte dagsorden og ikke vores børns trivsels. Jeg håber, mit næste barn kan komme i vuggestue - især hvis jeg skal pendle den halve kommune rundt i tilfælde af den faste dagplejers sygdom, kursus, ferie eller lign. Udtalelse fra bestyrelsesmedlem i Bårse Børnecenter. Som udgangspunkt synes det som en god ide Med hensyn til antallet af børn i kommunen der er drastisk faldende, ser jeg denne løsning som et bedre alternativ for de fleste forældre, idet der ellers kunne blive rigtig langt til en afløsning for nogle. Jeg er med på, at nogle enkelte vil se længere transport hvis de har været så heldige at få passet deres børn af nabodagplejeren i tilfælde af fravær hos deres normale. Det er dog vigtigt at det personale, som jeg har forstået det jo vil være nogle dagplejere, der i stedet for pasning i eget hjem, får arbejdsdag i en af institutionerne, bliver anvendt til de børn der rent faktisk er i gæstepleje. Jeg kan godt være nervøs for, at personalet blot vil indgå og blive en integreret del af den hverdag der er i institutionen, hvilket vil betyde at gæstedagplejefunktionen bliver udvandet og børnene i gæstepleje bare er der ekstra for alle de andre. Jeg tror at rigtig mange forældre netop vælger dagplejeløsningen, idet der er et ønske om at børnene skal have en mere stabil/tryg start, hvilket kontakten med en bestemt dagplejer og begrænset antal andre børn giver. Derfor kan jeg godt forstå at der kan være modvilje mod netop sådan en løsning som denne idet den opfattes som en forringelse af dagplejen og den nære/intime kontakt mellem barn og dagplejer. Hvis det altid er de samme gæstedagplejere der er i huset (og formentlig de samme gæstebørn idet hele dagplejerens flok sandsynligvis vælger samme institution) tror jeg at det kan blive en god oplevelse for børnene. De vil se de samme ansigter alligevel ved fravær af deres normale dagplejer så længe at gæstedagplejeren får lov at udfylde sin funktion og ikke bliver trukket over i stordriften af resten af børnehaven/vuggestuen. Dronning Fanes Børnehus Først vil vi gerne sige, at vi synes det er en rigtig god ide. Vi synes det giver god sammenhæng for børnene i dagplejen, at de kommer i gæstepleje det samme sted hver gang. Det er fint at rammerne og de voksne er de samme og måske endda også børnene. Vi glæder os også over tankerne om, at holde på den kvalificerede arbejdskraft vi har i kommunen. Denne ordning giver også mulighed for have legestue i institutionen regelmæssigt uden at en børnehavestue skal tage på tur. Vi tror, at på længere sigt, vil denne løsning blive meget populær og dermed meget søgt. Set ud fra institutionens synspunkt, giver det også god mening, at de små børn er vante til at komme i institutionen, så overgang fra dagpleje til børnehave bliver endnu nemmere. Det at man skal medbringe madpakke synes vi er en stor ulempe og irritationsmoment for forældrene en tidlig morgen. Kunne det f.eks. løses ved at lave en ordning med Vordingborg Kommunes kommunale madordning, så de leverede maden og den bare skal serveres? I er godt klar over, at det vil have nogle økonomiske konsekvenser som institutionerne skal kompenseres for. 9

10 Set fra institutionens side, er det vigtigt at de i det hele taget bliver økonomisk kompenseret, både for etablering af halvtage, barnevogne, evt. hæve/sænkepuslebord, indretning af legeplads m.m. men også for lønudgifterne de faste såvel som vikarudgifter og med et beløb til andre børnerelaterede udgifter så som legetøj, beskæftigelsesmaterialer, forbrugsvare som toiletpapir m.m. Det kan også blive nødvendigt i samarbejde med institutionen - at finde alternative løsninger på mere plads til børnehavebørnene, når antallet af børn kommer til at overstige det der kvadratmetermæssigt er plads til på de stuer der er tilbage, når der er skabt plads til gæstestuerne. De personalepolitiske spørgsmål i forhold til ansættelser m.m. regner vi med bliver forhandlet med de faglige organisationer som de plejer og at der tages de nødvendige individuelle hensyn. 10

11 BUPL 11

12 FOA Sydsjælland FOA Sydsjælland ser positivt på at Vordingborg Kommune, med denne ordning vil bibeholde dagplejen i kommunen. Vi mener at dagplejen er et kvalificeret pasnings tilbud kontra daginstitutioner, så forældrene derved får et valg i mellem dagpleje og dag institutioner. Samtidigt håber vi at dette vil være medvirkende til at der kan skabes arbejdsro i dagplejen således at dagplejere og dagplejepædagoger får et bedre psykisk arbejdsmiljø. Bemærkningerne er skrevet ind under de forskellige overskrifts punkter: Grundlag Udviklingen i dagplejen fremgår af tabel 1, som viser, at der i løbet af en fireårig periode har været et markant fald i antallet af børn og en tilsvarende nedgang i antallet af dagplejere, som en naturlig konsekvens af det faldende børnetal. Der er pr. 1. september 2013 ansat 114 dagplejere i Vordingborg Kommune. FOA Sydsjælland ser ikke at det er en naturlig konsekvens, at det er dagplejere som er blevet afskediget når børnetallet er faldende i kommunen. Her har Vordingborg Kommune lagt en bevist strategi om at det var dagplejere der skulle afskediges ved faldende børnetal her kunne man også have valgt at reduktionen skulle ske i andre dagtilbud. Udover den mulige politiske beslutning er styregruppen bekendt med, at det er en væsentlig forudsætning for etablering af gæsteordningen, at de nuværende dagplejere, som ikke længere kan tilbydes ansættelse som dagplejere, ønsker at tage imod tilbuddet om at blive ansat i dagplejens gæsteordning. Hvis de ikke ønsker det, vil det udfordre det økonomiske grundlag for at etablere gæsteordningen, da der skal finansieres fratrædelsesgodtgørelser for de 18 dagplejere, som ud fra de nuværende børnetal ikke længere kan tilbydes ansættelse som dagplejere i løbet af Her må Vordingborg kommune forholde sig til overenskomsten for dagplejere. Struktur Dagplejen indgår en aftale med udvalgte daginstitutioner om at varetage gæsteplejefunktion for dagplejebørn. Erfaringen fra det nuværende gæstesystem i dagplejen viser, at tilbud om gæsteplacering kun anvendes af forældrene i halvdelen af de situationer, hvor den faste dagplejer er fraværende. FOA Sydsjælland er uforstående overfor hvorfor man har valgt denne struktur, da der i dagplejernes overenskomst i protokollat 3 er aftalt hvordan der kan etableres gæstedagplejehuse. Citat. Protokollat nr. 3 gæstedagplejehuse Protokollatet omfatter gæstedagplejere, der ansættes i gæstedagplejehuse uden for eget hjem til at modtage børn i dispositionspleje. Gæstedagplejehuse er huse/lokaler, der benyttes til dispositionspleje i forbindelse med andre dagplejers forfald. Der kan ikke i gæstedagplejehuse indskrives faste børn. Tilsynet med gæstedagplejehuset varetages af dagplejepædagogerne. Herudover er vi stærkt bekymrede for at den struktur der er beskrevet i oplægget ikke er en holdbar løsning på sigt. Da det daglige forventede kapacitetsbehov svinger meget fra gæsteordning til gæsteordning 12

13 Organisering Dagplejepædagogerne er primære kontaktpersoner og sparringspartnere for forældrene og for lederen i daginstitutionen med en gæsteordning. Det sikrer, at der altid sker den nødvendige overlevering af viden om barnets behov, så både barn og forældre oplever tryghed og nærvær i gæsteordningen. Gæstebørnene placeres i lokaler der er indrettet til formålet. Hverdagen for børn og forældre i gæsteordningen vil ligne den, de kender fra deres faste dagplejer. Her er det vigtigt at der i dagplejens MED system udarbejdes et notat der klart beskriver hvilke arbejdsopgaver den enkelte dagplejepædagog skal løse og at rolle fordelingen er klar. I gæstepleje kommer børn fra dagplejen ved dagplejernes planlagte og akutte fravær. Det betyder, at børnene kan opholde sig i gæsteordningen i kortere perioder. Gæstebørn kan ikke indskrives fast i gæsteordningen. Hvordan er definitionen på kortere perioder som er beskrevet i overstående? Der kan vel opstå situationer, hvor enkelte børn vil skulle være i gæstedagpleje ordningen i længere perioder, eks. ved dagplejers barsel eller ved langtidssygdom. Åbningstiden for gæsteordningen vil svare til den fulde åbningstid i Dagplejen, der pt. er kl alle ugens hverdage. Gæsteordningen har ligesom daginstitutionerne lukkedage fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag og mellem jul og nytår. Disse dage tilbydes alternativ pasning i dagplejen. Vi kan se at der ikke er afsat økonomi, til gæstevederlag der hvor der skal tilbydes alternativ pasning. Økonomi Budgettet til drift af gæsteordningen fremgår af tabel 3, hvor det er forudsat, at der som udgangspunkt ikke længere anvendes 5. børns kontrakter og dispositionsvederlag, så alle dagplejere max har 4 børn pr. dag. Der vil ikke fremad rettet blive afsat driftsmidler til dispositionsvederlag, da der tænkes at alle dagplejere fremover max skal 4 børn. pr. dag. FOA Sydsjælland mener at det bør drøftes hvilke økonomiske konsekvenser det vil have hvis den kapacitet der er til rådighed i gæsteordningen er fyldt op, og alligevel er nødt til at indsætte børn i dagplejen på 5 pladsen. Evaluering Der gennemføres en opstartsevaluering med inddragelse af både ledere og medarbejdere for at afklare mulige justeringsbehov. Opstartsevalueringen drøftes i Børne-, Unge- og Familieudvalget på deres møde i juni Herudover gennemføres en større evaluering af gæsteplejesystemet i første halvår af Lokal og område MED orienteres om evalueringen efter gældende regler og aftaler. FOA vil foreslå, at der nedsættes en følgegruppe som er bredt repræsenteret af medarbejdere i gæsteordningerne, så denne kan følge gæsteordningen tæt. Dette på baggrund af at der undervejs, kan aftales nødvendige justeringer og ændringer i gæsteordningen hvis der bliver behov for dette. 13

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Vejledning om afholdelse af lukkedage

Vejledning om afholdelse af lukkedage Vejledning om afholdelse af lukkedage Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 17. december 2008 politikken for lukkedage i dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 12. januar 2011 en revision af politikken,

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 213 Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Frederikssund Kommune. Analyse af dagplejen

Frederikssund Kommune. Analyse af dagplejen Frederikssund Kommune Analyse af dagplejen København den 19. november 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning af rapporten... 4 3 Dagpleje i Frederikssund Kommune... 5 3.1 Dagplejens

Læs mere

Dagplejeundersøgelsen 2008/2009

Dagplejeundersøgelsen 2008/2009 Notat Dagplejeundersøgelsen 2008/2009 KL og FOA Fag og Arbejde Marts 2010 1 Indledning KL og FOA undersøgte i 2006/2007 udviklingen i sammensætningen af pladserne i kommunernes dagtilbud og årsagerne hertil.

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale Beslutningsforslag nr. B 105 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra AFGIV STEMME SENEST onsdag den 12. juni klokken 17.00 Bestyrelsen for Vibereden har på bestyrelsesmødet den 30. maj besluttet at

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Dagplejen I REBILD KOMMUNE

Dagplejen I REBILD KOMMUNE Dagplejen I REBILD KOMMUNE Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Når dit barn skal starte... 3 Opfølgningsmøde... 3 Aflevering og afhentning af barnet... 4 Medbringes... 4 Mad i dagplejen... 5 Legestue samarbejde...

Læs mere

Beskrivelse og udmøntningsforslag for et aldersintegreret 0-6 års tilbud i Varde Kommune

Beskrivelse og udmøntningsforslag for et aldersintegreret 0-6 års tilbud i Varde Kommune Dok 85261-14 Sag 14-3758 rikn/anbr Beskrivelse og udmøntningsforslag for et aldersintegreret 0-6 års tilbud i Varde Kommune Det foreliggende udmøntningsforslag indeholder beskrivelse af: Pædagogiske rammer

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant)

Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant) Referat af bestyrelsesmøde 7. november 2012 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant) Herudover deltog nyvalgte

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Rudkøbing den 1. juni 2011

Rudkøbing den 1. juni 2011 Referat til forældrebestyrelsesmøde Dagplejen Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 6150 E-mail: børnogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Rudkøbing den 1. juni 2011 Sted Langeland Rådhus,

Læs mere

9. Ny ledelsesstruktur i børnehuset 10. Bestyrelsesforsikring - status Morten A 11. Årshjul for bestyrelsen.

9. Ny ledelsesstruktur i børnehuset 10. Bestyrelsesforsikring - status Morten A 11. Årshjul for bestyrelsen. Dagsorden Bestyrelsesmøde Onsdag den 23. januar 2013 kl. 18.00 20.00 Ansvarlig 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde 4. Ændring af bestyrelsesmøder Hanne 5.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Med håb om en meningsfuld sammenlægning. Pæd. Leder Casper Frandsen

Med håb om en meningsfuld sammenlægning. Pæd. Leder Casper Frandsen Sammenlægning D. 30/5 var forældrerådene fra begge institutioner samlet for at høre, hvad der er af tanker og idéer ang. sammenlægningen af Skattekisten og Vingesuset. Referatet er vedhæftet. Her er en

Læs mere

Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune

Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners

Læs mere

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD BORNHOLM Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen maj 2013 Kære forældre Velkommen i dagplejen. Vi håber I og jeres barn vil få mange gode oplevelser, sammen med dagplejeren

Læs mere

DAGPLEJEN BARNETS BOG

DAGPLEJEN BARNETS BOG DAGPLEJEN BARNETS BOG I Odsherred Kommune arbejder vi med dokumentation af barnets liv i dagplejen. Metoden er Barnets bog. Når barnet starter i dagplejen Ved opstart af dagpleje tilbydes et hjemmebesøg

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013 Leder: Ragnhild Kienle Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 213 Leder: Dorte Dam Jensen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Fællesbestyrelsesmøde Mols

Fællesbestyrelsesmøde Mols Molsskolen den 4/12/2014 Fællesbestyrelsesmøde Mols Deltagere: Fraværende uden afbud: Fraværende med afbud: Sted / lokale: Susanne, Eva, Thomas, Carl Oskar, Frants, Mette, Winnie, Trine, Louise, Bjarne,

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

11. maj 2013. Til Skole- og Børneudvalget. Vedrørende Dagplejens fremtidige organisering

11. maj 2013. Til Skole- og Børneudvalget. Vedrørende Dagplejens fremtidige organisering Til Skole- og Børneudvalget 11. maj 2013 Vedrørende Dagplejens fremtidige organisering Forvaltningens plan kan ved første øjekast se tilforladelig ud, men med bestyrelsens indgående kendskab til Dagplejen

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Dagplejens forældrebestyrelse. Administrationsbygningen Vojens lokale 6 (kælderen) Majbritt Westergaard, Lone Larsen, Malene Bro

Dagplejens forældrebestyrelse. Administrationsbygningen Vojens lokale 6 (kælderen) Majbritt Westergaard, Lone Larsen, Malene Bro HADERSLEV KOMMUNE Udvalg: Dagplejens forældrebestyrelse Møde d. 29. marts 2011 kl. 17.15- ca. 19.30. Mødeværelse: Deltagere: Evt. afbud: Administrationsbygningen Vojens lokale 6 (kælderen) Henrik Hansen,

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave 1 Forankring Institutionens navn er Ringsted Private Skovbørnehave hjemhørende i Ringsted Kommune, beliggende St. Bøgeskovvej 30 B, 4100

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Bilag 10 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 pct. af korrigeret budget

Bilag 10 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 pct. af korrigeret budget Bilag 10 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 af korrigeret budget Totalramme: Hornbæk Børnehave I 1000 Totalramme 3012 1166-1846 -158,40% (hvis flere), en afviklingsplan skal beskrives samten

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 Velkommen til dagplejen Skjoldhøj Skjoldhøj dagtilbud er 6 integrerede daginstitutioner samt dagplejen: DII

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Udtalelser til budget 2010

Udtalelser til budget 2010 Skoler Ishøj Skole Ishøj Skoles SU Ishøj 10. klassecenter Vejlebroskolen Udtalelser Udtalelser til budget 2010 Finder det positivt, at der er afsat midler til udbygning af Ishøj Skole forventer at blive

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg 22.01.09 Vuggestuen Kastanjehuset, Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anni, Anja pgu samt pædagog Birthe. -

Læs mere

Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen)

Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen) Referat Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen) Indkaldt af: Maria Tørnsø Østergaard Indkaldt: Ida Rønne Antonsen, Maria Tørnsø Østergaard,

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE

Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE VUGGESTUEN ANKERSGADE Ankersgade 19 8000 Aarhus C Hjertelig velkommen til Vuggestuen Ankersgade Vi glæder os til at lære jeres barn at kende og sammen

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Høringssvar på budget 2015 fra Møllens MED udvalg

Høringssvar på budget 2015 fra Møllens MED udvalg Høringssvar på budget 2015 fra Møllens MED udvalg Generelt omkring høringssvaret: Vi har valgt, kun at kommentere på de forslag som direkte eller indirekte har betydning for driften af Møllen, eller som

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN. Information til forældre med børn i Tønder Kommunes dagpleje

VELKOMMEN I DAGPLEJEN. Information til forældre med børn i Tønder Kommunes dagpleje VELKOMMEN I DAGPLEJEN Information til forældre med børn i Tønder Kommunes dagpleje DAGPLEJEN ET GODT STEd AT VÆRE Velkommen til dagplejen i Tønder Kommune. Vi håber, I bliver glade for tilbuddet. Med denne

Læs mere

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældrenes Landsforening FOLA FOA Fag og Arbejde Juni 2013

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Referat FB-møde mandag den 15. september klokken 17.00 20.00.

Referat FB-møde mandag den 15. september klokken 17.00 20.00. Referat FB-møde mandag den 15. september klokken 17.00 20.00. Mødet afholdes i Æblehaven nr. 78, som er den gamle vuggestueafdeling i Mælkebøtten. Dagsorden: 1. Valg af referent Janni 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

FORÆLDREPJECE Januar 2015

FORÆLDREPJECE Januar 2015 FORÆLDREPJECE Januar 2015 Indholdsfortegnelse Kontaktmøde... 4 Barnets start i Dagplejen... 4 Ankomst og afhentning... 4 Dagligdagen... 4 Særlige dage... 5 Betalingsfri ordning... 5 Sommerferie... 5 Gæstepleje...

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere