Arbejdsprogram

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsprogram 2015-2016"

Transkript

1 Arbejdsprogram safu s mission er på en nærværende og kompetent måde at sikre enkeltmedlemmer sparring og hjælp i arbejdslivet samt styrke foreningers vilkår på arbejdsmarkedet. safu s vision er, at sætte det enkelte medlem i centrum sikre værdiskabelse for medlemmerne være synlig, bl.a. gennem en målrettet kommunikation sikre medlemsfremgang for at styrke foreningens interessevaretagelse Indledning safu s værdier og arbejdsområder er sammen med missionen og den firedelte vision retningsgivende for organisationens arbejde. Ikke som et udtømmende og uforanderligt dokument, men som et politisk afsæt på det arbejdsmarked vores medlemmer befinder sig. Et samfund, der til stadighed er under udvikling og forandring 1. safu s arbejdsområde har følgende indgangsvinkler: Medlemmet og arbejdsmarkedet I safu er hensynet til fællesskabet og det enkelte medlem to ligeværdige størrelser 2. At gå på arbejde spiller en stor rolle i den enkeltes liv. Arbejdslivet skal derfor være indrettet på en sådan måde, at det giver overskud, skaber tryghed og glæde. Som organisation skal vi sikre, at medlemmerne får reel indflydelse på eget arbejdsliv, og at de bevarer deres værdi på arbejdsmarkedet. Den enkeltes muligheder i arbejdslivet skal være uafhængig af køn, alder, tro og etnisk oprindelse. safu skal arbejde for, at aflønning og arbejdsforhold opleves som gode, retfærdige og udviklende. For safu er det en forudsætning, at vi har et konkurrencedygtigt arbejdsmarked, som fungerer under ordnede forhold, for at sikre beskæftigelsen 3.

2 Omverden og Organisationen safu s kontakt til omverdenen skal bidrage til, at organisationen opfattes som en handlekraftig, troværdig, åben og moderne fagforening, der øver indflydelse på områder, der har relevans for medlemmerne 4. safu s samarbejde med arbejdsgiverne, ikke mindst gennem funktionærforeninger/klubbers arbejde, forudsætter gensidig tillid og skal være offensivt og løsningsorienteret 5. safu vil bruge sit medlemskab i FTF på at sikre medlemmernes rettigheder, så safu står stærkest muligt i spørgsmål, der forudsætter både et lokalt, et nationalt og et internationalt perspektiv 6. safu skal medvirke til at kvalificere debatter i hovedorganisationen, så den påtager sig et relevant samfundsansvar. safu skal arbejde på, at hovedorganisationen sikrer en åben dialog og er serviceorienteret i forhold til sine foreninger. safu er en symbiose af enkeltmedlemmer, lokalforeninger/klubber, centrale politiske organer og sekretariat. På arbejdsmarkedet er den lokale tillidsrepræsentant og forening safu s vigtigste ressource og indgang til arbejdet. På arbejdspladser uden tillidsrepræsentanter og lokalforeninger søger sekretariatet at skabe forudsætninger for et fremtidigt lokalt arbejde og vil indtil dette opnås, søge at tænke almene løsninger ind i et lokalt perspektiv. I dette lys udvikler safu sine aktiviteter, så medlemmer og virksomhedsforeninger har de redskaber og muligheder til rådighed på arbejdspladserne, som der er brug for inden for økonomisk forsvarlige rammer 7. safu søger at få organisationen til at vokse gennem en målrettet hvervningsindsats på virksomheder og gennem aktiviteter, der i almindelighed kan tiltrække funktionærer på det danske arbejdsmarked 8. safu skal som organisation opleves som igangsætter, formidler, rådgiver og vidensbank 9. I forlængelse af ovenstående mission, vision og værdier arbejder organisationen ud fra nedenstående analyse af safu s styrker, svagheder, muligheder og trusler: 1 Foreningen agerer på et arbejdsmarked, der drives af en anden grundopfattelse end den, der er baggrunden for fagforeningernes opståen og selvforståelse. Hvor de moralfilosofiske værdier hos safu bygger på menneskeforståelse, hensyntagen til visse principper fx om lige adgang, ligeværdighed, den enkeltes ukrænkelighed, (samfunds)beskyttelse af svage osv., bygger tidens tænkning primært på det økonomiske aspekt. Menneskeforståelse er blevet byttet ud med markedsforståelse. Arbejdsmarkedet er, som samfundet i øvrigt, blevet fattigere på brede og rummelighed.

3 I lyset af, at de moralfilosofiske værdier, der bæres af en menneskeforståelse, hvor den enkelte er enestående og hvor samfundet har en beskyttende rolle svinder ind, skal safu bygge bro mellem de traditionelle værdier foreningen i almindelighed er funderet i, og de behov og forventninger medlemmer og potentielle medlemmer har, og efterspørger. For at kunne have en blivende rolle i FTF og på det private arbejdsmarked, kræves der aktualitet og evnen til at tiltrække medlemmer, der i sin egen selvforståelse har ønsker og mål, som skal realisere egennytte og egeninteresse. Ikke nødvendigvis kollektivt ansvar. 2 At den kollektive forståelse er divergerende med fagbevægelsens traditionelle forståelse af kollektiv begrebet, er ikke af den grund lig med en usolidarisk tilgang til andre. Det betyder blot, at grupperne man er solidarisk med, er individuelt oplistet og mere bygger på emotionelle bevæggrunde end på mere klassisk definerede forudsætninger. 3 Tidens mangel på moralsk drivkraft fører til, at det er mere legalt end nogensinde før at indrette sig efter en given situation uden hensyntagen til principper. Eller udtrykt anderledes: Det værdisæt, der er baggrunden for det danske velfærdssamfund er sat under pres og derved er fagbevægelsens oprindelige forudsætninger for arbejdet blevet ændret. Fagbevægelsen kan derfor i sin kommunikation ikke længere forudsætte, at medlemmer eller potentielle medlemmer, forstår de principper eller det værdisæt en fagforening grundlæggende er drevet af. I kort form; dyrkelsen af det egoistiske er drivkraften og situationen bestemmer i hvilken form dette kan udtrykkes. I denne sammenhæng skal safu virke som fagforening og finde de udtryk som kan tiltrække medlemmer, der for hovedpartens vedkommende ikke bevidst tænker, at sådan er arbejdsmarkedet indrettet, men som alligevel påvirkes og handler i overensstemmelse med tidens strømninger. Dette kan opsummeres i følgende punkter: Arbejdsmarkedet søger at udnytte dens ressourcer til det yderste, uden andet primært fokus end det økonomiske. Arbejdsmarkedet og samfundet bevæger sig væk fra et eksistentielt menneskesyn (individet i centrum) til et opportunistisk (indretter sig efter situationen uden at tage hensyn til principper). Fraværet af en helhedsforståelse besværliggør kollektive løsninger. 4 safu har endnu ikke evnet at få sig placeret i danskernes bevidsthed som organisationen, der er det rigtige alternativ til gule fagforeninger. Den fremgang gule fagforeninger som Krifa og Det Faglige Hus har, understreger behovet for, at fagforeninger med rod i en hovedorganisation genovervejer deres kommunikation og genfortæller, hvorfor vi ikke er som de andre (de gule). Fx, hvorfor er en fagforening, der er en del af en hovedorganisation bedre, end en fagforening, der ikke er! Hvad er det der gør, at safu som er medlem af FTF har mere at byde på, end dem der ikke er medlem af LO eller FTF, og hvad går dette mere ud på?? Denne fortælling til hr. og fr. Jensen skal udvikles og fortælles. Samarbejdsaftalen mellem LO og FTF, hvor bestående overenskomster respekteres, betyder også, at der er medlemmer safu takker nej til og som foreningen ikke kan søge at tiltrække. En respekt de gule på ingen måde er underlagt. At safu respektere det bestående er dog retfærdigvis ikke

4 den væsentligste årsag til den udeblevne succes, samtidig beskytter den foreningen mod en krig, safu for nuværende ikke vil kunne vinde, hvis den brød ud, grundet de små midler man råder over. Spørgsmålene er derfor, hvor findes safu s muligheder for fremgang og hvilke fare skal foreningen undgå, hvis arbejdet skal lykkes? Styrker 5,7 Foreningens styrker findes i, at den er medlemsbaseret og at safu er indstillet på forandringer og uden snærende traditioner. Som forening står safu både med et ben i medlemsforeninger, der har en solid rod i de virksomheder de er rundet af (DFDS, RSM Plus og KL) og med en historie i FTF. (Tilsvarende gælder for Turistførerne, der alene er med i safu for medlemsskabet af FTF s skyld). Og med et ben i gruppen af enkeltmedlemmer. Mangfoldigheden er identitetsskabende og giver et godt udsyn. Foreningen er attraktiv på pris og på fravær af politisk central styring og ideologi. Den er behovsorienteret og administrativt let. Den kan hurtigt indgå i et samarbejde med andre foreninger i FTF-regi både administrativt og politisk. 6 Foreningen understøtter både enkeltmedlemmer og lokalforeninger på en måde, så der tages individuelle hensyn og arbejdes på en personlig engageret facon. Foreningen fungerer for flere, som det primære netværk i forhold til FTF s arbejde og som den vidensbank lokalforeningerne kan trække på. Foreningen er sags- og vækstorienteret. Der er plads til flere og sekretariatet har et vist administrativt råderum. Svagheder Foreningen er økonomisk dårligt funderet. Evnen til at markedsføre sig er nærmest ikke eksisterende. Netværk er formenligt safu s største mulighed for at opnå vækst, medmindre FTF viser vilje og bidrager til at safu kan markedsføre sig grundigt i en periode på mindst et par år. Grundet den svage økonomi/de få medlemmer og kravet om reduktion af gæld begrænses mulighederne for markedsføringen over for potentielle medlemmer. Måske kan safu på sigt tiltrække enkelte mindre foreninger, der i dag er en del af Sektion P. Foreninger, der vil kunne styrkes ved at få adgang til et sekretariat med rådgivning og sparring. Eller foreninger der vil kunne spare administrationsomkostninger ved at indgå et sekretariatssamarbejde med safu. 6 Foreningen er også afhængige af FTF for at drive et professionelt sekretariat, fx i forbindelse med hjemmesiden, serviceordningerne m.m. Objektivt set er sekretariatet for sårbart med to fastansatte, så på sigt skal foreningen vokse for at overleve og for at kunne håndtere forandringer.

5 6,8 Foreningen lider også under, at lokalforeningerne primært har fokus på de lokale forhold og kun i begrænset omfang har opmærksomheden rettet mod helheden. Muligheder Ved økonomisk løft kan der skabes en større opmærksomhed på, at safu er et reelt alternativ til de gule. Under forudsætning af flere sekretariatsmæssige muskler og ved en evt. bedre udnyttelse af ressourcer i et samarbejde med andre foreninger, kan safu frigøre midler til at tiltrække flere medlemmer. Der bør fortsat satses på markedsføring over for enkeltmedlemmer, for at safu ikke taber medlemmer og dermed sit eksistensgrundlag på lidt længere sigt. Herudover er safu et naturligt valg for personaleforeninger og/eller medarbejdere, der er ansat i en fagforening, og som søger forhandlingsmæssig bistand og sparring. 5 Foreningen skal fortsat tilføre lokalforeningerne merværdi gennem en større grad af aktivitet og tilførsel af viden. Herunder gennem bedre koordinering af centralt og lokalt arbejde, medvirke til målrettet medlemshvervning i lokalt. 2 Foreningen skal tilbyde enkeltmedlemmer udvidet karriere- og uddannelsesmæssig sparring, via vores samarbejdspartnere. 9 Foreningen skal fortsat udvikle sin kommunikative platform. Trusler Ved en relativ lille medlemstilbagegang vil økonomien bryde sammen. Tilsvarende vil en kraftig stigning i de faste udgifter kunne vælte grundlaget for det fortsatte arbejde. Hvis relationen til FTF går i stykker vil forudsætningerne for arbejdet være under pres. 5 Internt vil en manglende enhed i organisationen fjerne grundlaget for arbejdet. Personaleflugt. Afsluttende bemærkning 5 Det der mere end noget andet afgør om safu har en fremtid eller ikke, er foreningens legitimitet. Når de administrative, og efterfølgende økonomiske forhold er helt på plads, er det oplevelsen af, at safu s arbejde er af vigtig betydning, der afgør foreningens fremtid. Lokalforeningerne med deres medlemmer, enkeltmedlemmerne og omgivelser skal have det indtryk, at de står stærkere, fordi safu er her sammen med dem, ellers mangler foreningen den nødvendige legitimitet, der er forudsætningen for overlevelse.

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Strategi for international profilering og positionering af Norden DET NORDISKE PERSPEKTIV

Strategi for international profilering og positionering af Norden DET NORDISKE PERSPEKTIV Strategi for international profilering og positionering af Norden 2015 2018 DET NORDISKE PERSPEKTIV Strategi for international profilering og positionering af Norden i 2015 2018 ISBN 978-92-893-3930-8

Læs mere

de små skridts metode

de små skridts metode de små skridts metode et stort skridt i den sociale indsats Landsforeningen af VæreSteder De små skridts metode de små skridts metode Udgivet af Landsforeningen af VæreSteder et stort skridt i den sociale

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere