Menuen SETUP (opsætning) S14-S21. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Menuen SETUP (opsætning) S14-S21. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING MTW-730TWIN

2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse S1 Sikkerhedsoplysninger S2 Før du går i gang S3-S4 Knapper og kontroller S5-S7 Selve afspilleren S5 Fjernbetjeningen S6 Ilægning af batteri S7 Kom godt i gang S7-S9 Menuen SETUP (opsætning) S14-S21 Generel betjening S14 Siden General (generel opsætning) S14-S16 Siden Audio Setup (lyd) S16-S17 Siden Dolby Digital Setup S18 Siden Preference (præferencer) S19-S20 Siden Password Setup (kode) S21 Menuen LCD Setup (skærm) S22 Parametre og specifikationer S23 Fejlfinding og Tips S24 Ordliste S25 Introduktion til DVD S7 Sådan afspiller du en DVD eller Video CD S8-S9 Grundlæggende betjening S10-S13 Oversigt over disktyperne CD, WMA S10 Sådan afspiller du en Audio CD eller WMA disk S11 Sådan afspiller du en JPEG disk S12-S13 Afspilning af program (ikke Picture CD) S13

3 Sikkerhedsoplysninger RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES Advarsel: Undlad at fjerne dæksler (eller bagstykke) af hensyn til faren for elektrisk stød. Apparatet indeholder ingen dele, som bruger selv kan servicere. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. Advarsel: Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte denne afspiller for stænk, regn eller fugt. Placér ikke væskefyldte beholdere, så som vaser, oven på apparatet. Advarsel: Denne digitale DVD-afspiller anvender et lasersystem. Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse med betjeningsvejledningen, kan det medføre risiko for farlig laserstråling. Advarsel: Undgå direkte kontakt med laserstrålen ved aldrig at åbne afspillerens kabinet. Synlig laserstråling, når afspilleren er åben. Advarsel: Undlad at stirre direkte ind i laserstrålen. Forsigtig: Placér ikke afspilleren på et indelukket sted, som f.eks. i en bogkasse, hvor tilstrækkelig ventilation ikke kan finde sted. Noter vedr. copyright: Det er forbudt ved lov at kopiere, radiotransmittere, vise, rundsende via kabel, afspille offentligt samt udleje materiale, hvori der består copyright, uden forudgående tilladelse. Dette produkt er udstyret med en kopibeskyttelse udviklet af Macrovision. Koder til kopibeskyttelse er optaget på visse diske. Hvis du tager kopier af en sådan kopibeskyttet disk, vil billed og lyd på kopien være forvrænget. Dette produkt indeholder en teknologi til beskyttelse af copyright, som er beskyttet i henhold til amerikanske patenter, samt andre immaterielle rettigheder, der indehaves af Macrovision Corporation og andre rettighedshavere. Tilladelse til anvendelse af denne teknologi til beskyttelse af copyright skal gives af Macrovision Corporation. Teknologien er udelukkende beregnet til fjernsynsbrug i hjemmet samt andre begrænsede brugsområder, medmindre tilladelse til anden anvendelse er givet af Macrovision Corporation. Baglæns engineering eller demontering er forbudt. SERIENUMMER: Du finder serienummeret på afspillerens bagpanel. Dette nummer er unikt for netop din afspiller og findes ikke på andre afspillere af samme model. Notér din afspillers modelog serienummer på linjerne herunder, så du kan finde oplysningerne igen, hvis du senere skulle få brug for dem. Model Nr. Serie Nr. Købsdato

4 Før du går i gang Introduktion Læs betjeningsvejledningen grundigt og sæt dig ind i afspillerens rette betjening. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. Denne betjeningsvejledning indeholder oplysninger om betjening og vedligeholdelse af din DVD-afspiller. Hvis afspilleren får behov for reparation eller service, bør du kontakte et autoriseret serviceværksted. Symboler, der anvendes i denne vejledning Det trekantede symbol med lynet gør opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en fare for skade på personer ved elektriske stød. Udråbstegnet i den ligebenede trekant gør opmærksom på vigtige oplysninger i den medfølgende brugsvejledning vedrørende betjening og vedligeholdelse af apparatet. Angiver, at noget kan beskadige afspilleren eller forårsage anden materiel skade. Bemærk: Giver oplysninger vedrørende betjening af afspilleren. Tip: Giver tips og hints om, hvordan en given opgave kan udføres lettest muligt. Hvis et af nedenfor viste symboler findes i overskriften til et afsnit, betyder det, at afsnittet gælder afspilning af diske af den viste type. DVD DVD'er og lukkede DVD+R/RW Diske VCD Video CD'er CD Audio CD'er WMA WMA Diske JPEG JPEG Diske MPEG4 MPEG4 Diske Symbolet kan optræde på dit TVs display under betjeningen. Symbolet betyder, at den valgte funktion ikke kan udføres, fordi DVD disken i afspilleren ikke tillader anvendelse af netop denne handling. Noter vedr. diske Håndtering af diske Berør aldrig diskens dataside. Hold disken i kanten og midterhullet, således at du ikke sætter fingeraftryk på den. Klæb aldrig papir eller tape på disken. Opbevaring af diske Opbevar altid diske i deres covers, når de ikke er i brug. Udsæt ikke diske for direkte sollys eller andre varmekilder, og efterlad aldrig dine diske i en bil, der er parkeret i solen. Rengøring af diske Fingeraftryk og snavs på disken kan give dårlig billed- og lydkvalitet. Før afspilningen bør du tørre disken af med en blød, tør klud. Tør disken fra midten og ud mod kanten. Rengør aldrig diske med opløsningsmidler så som alkohol, rensebenzin, fortynder eller andre former for rengøringsmidler og anvend ikke anti-statisk spray, der er beregnet til ældre vinyl plader.

5 Før du går i gang (fortsat) Kompatible disktyper DVD (8 cm / 12 cm diske) Video CD (VCD) (8 cm / 12 cm diske) Audio CD (8 cm / 12 cm diske) Der ud over kan afspilleren håndtere følgende disktyper: DVD -R, DVD +R, DVD -RW, DVD +RW,Kodak Picture CD,SVCD og CD-R / CD-RW, der indeholder audio filer, WMA, JPEG og MPEG4 filer. RW KOMPATIBEL Dette symbol angiver, at afspilleren kan håndtere DVD-RW diske, der er optaget i formatet Video Recording (VR). Noter: 1. Afhængigt af optageforholdene ved fremstillingen af en CD-R/RW (eller DVD -R, DVD +R, DVD -RW, DVD +RW) eller forhold, betinget af disken selv, kan det forekomme, at visse diske af disse typer (CD-R/RW, DVD -R, DVD +R, DVD -RW, DVD +RW) ikke kan afspilles i denne afspiller. 2. Klæb aldrig labels eller andre former for klistermærker fast på disken (hverken på datasiden eller labelsiden). 4. Visse afspilningsfunktioner kan fra producentens side være forsætligt udeladt på visse DVD'er eller Video CD'er, således at disse funktioner ikke kan anvendes ved afspilning af netop denne disk. Denne afspiller spiller DVD'er og Video CD'er i overensstemmelse med den måde, disken er programmeret fra producentens side, hvilket betyder, at der på nogle diske er udeladt funktioner, mens der på andre diske kan være tilføjet ekstra funktionalitet. Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" og symbolet double-d er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Regionskoder Denne DVD-afspiller er designet og fremstillet med henblik på afspilning af DVD diske kodet til region "2". Afspilleren kan udelukkende afspille DVD diske mærket med regionskoderne "2" eller "ALL". Noter vedr. regionskoder De fleste DVD diske har et mærkat med en globus indeholdende en eller flere regionskoder tydeligt synligt på coveret. Dette nummer skal være i overensstemmelse med regionskoden for din DVD-afspiller, ellers kan disken ikke afspilles i afspilleren. Hvis du forsøger at afspille en DVD disk med en ikke-kompatibel regionskode i afspilleren, vil meddelelsen "Check region Code" (kontrollér regionskode) vises på TV-skærmen. 3. Anvend aldrig CD'er, der ikke er standardmæssigt udformede (f.eks. hjerteformede eller ottekantede diske) i afspilleren, da sådanne diske kan medføre, at der opstår funktionssvigt i afspilleren.

6 Knapper og kontroller Selve afspilleren Master: 1. POWER INDIKATOR 2. UDTAG TIL VEDTELEFONER 3. DIGITAL LYDUDGANG (COAXIAL) 4. VIDEO/AUDIO INDGANG 5. VIDEO/AUDIO UDGANG 6. DC JÆVNSTRØM UD 9V 7. DC JÆVNSTRØM IND 9V 8. POWER (tænd/sluk) 9. MASTER TFT SKÆRM 10. OPEN (udløser til diskrum) 11. (afspil/pause) 12. MODE 13. VENSTRE / VOL- 14. HØJRE / VOL+ 15. NED / (spring tilbage) 16. OP / (spring frem)slave: Slave: 17. SLAVE TFT SKÆRM 18. POWER (tænd/standby) 19. MODE 20. VENSTRE / VOL- 21. HØJRE / VOL+ 22. NED 23. OP 24. UDTAG TIL HOVEDTELEFONER 25. VIDEO/AUDIO INDGANG 26. DC JÆVNSTRØM IND 9V 27. POWER INDIKATOR 28. POWER (tænd/sluk)

7 Knapper og kontroller Fjernbetjeningen 1. PLAY/PAUSE ( ) Starter afspilningen eller holder pause i afspilningen. 2. STOP ( ) Afbryder afspilningen. 3. Spring tilbage ( ) Går til foregående kapitel / skæring, eller tilbage til begyndelsen. 4. Spring frem ( ) Går til næste kapitel / skæring. 5. ZOOM Forstørrer billedet på skærmen. 6. REPEAT Gentager et kapitel, en skæring, en titel eller hele disken. 7. A-B Gentager en sekvens fra A-B. 8. PROGRAM Føjer en skæring til programlisten under oprettelse af program. 9. MUTE Slår lyden fra. 10. TITLE Vender tilbage til DVD diskens titelmenu. 11. POWER Tænder og slukker DVD-afspilleren NUMERISKE KNAPPER Til indtastning af numeriske værdier i en menu. 13. ENTER Bekræfter et valg i en menu. 14. MENU Åbner menuen på en DVD disk. (Venstre / højre / op / ned) 15. DISPLAY Åbner On-Screen displayet. 16. AUDIO Vælger sprog til lydsporet (DVD). 17. SUBTITLE Vælger sprog til underteksterne. 18. ANGLE Vælger en kameravinkel ved afspilning af en DVD med multi-vinkel. 19. SETUP Åbner eller lukker menuen opsætning. 20. KNAPPEN 10+ Lægger 10 til tallet, hvis du vil vælge en talværdi, der er højere end STEP Går frem på disken med et billed ad gangen. 22. KNAPPEN Hurtigt tilbage. 23. KNAPPEN Hurtigt fremad. 24. PBC Slår PBC afspilningskontrol til eller fra. 25. MODE Åbner menuen LCD, hvor du kan indstille parametrene for LCD-skærmen. 26. SOURCE Skifter mellem signalkilderne DVD og AV. 27. GOTO Søger på disken efter tidspunkt, titel eller kapitel under afspilning af DVD.

8 Knapper og kontroller Ilægning af batterier 1. Fjern dækslet til batterirummet. 2. Læg to stk. batterier str. AAA i fjernbetjeningen. Kom godt i gang Introduktion til DVD DVD+R/RW DVD -R og DVD +R er to forskellige standarder til skrivbare DVD diske og drev. Disse formater tillader kun, at der optages på disken en enkelt gang. DVD +RW og DVD -RW er to standarder til genskrivbare medier, hvilket betyder, at indholdet på en sådan DVD disk kan slettes, og der kan optages på disken igen. En enkelt-sidet disk kan indeholde 4,38 gigabyte data og en dobbelt-sidet disk kan indeholde dobbelt så meget. Skrivbare enkelt-sidede diske findes ikke i en dual layer version. Tag dækslet på bagsiden af fjernbetjeningen af, som vist på tegningen, og tag den tomme batteriholder ud. Fra fabrikkens side er batterierne udstyret med en beskyttende plastfilm. Fjern denne beskyttelsesfilm. Læg batterierne i batteriholderen og sæt batteriholderen tilbage i fjernbetjeningen. Peg med fjernbetjeningen direkte mod den infrarøde modtager på afspilleren. Fjernbetjeningen virker inden for en afstand af 5 meter og indenfor en vinkel på op til 60 o. Ved normalt brug vil batterierne kunne holde i ca. 1 år. Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis du stiller afspilleren væk og ikke skal bruge den i længere tid. VCD (Video CD) En VCD kan indeholde op til 74 minutters (650 MB disk) eller 80 minutters (700 MB disk) optagelse af MPEG-1 video tillige med stereolyd i høj kvalitet. MPEG MPEG er en international standard til komprimering af billed og lyd. MPEG-1 anvendes til indkodning af billeder til VCD og giver mulighed for indkodning af surround sound så som PCM, Dolby Digital og MPEG audio. WMA Windows Media Audio filer. En kodnings- / dekodningstype udviklet af Microsoft Corp. JPEG Joint Pictures Expert Group. JPEG er et komprimeret filformat, der gør det muligt at gemme billeder med et næsten ubegrænset antal farver.

9 MPEG4 MPEG4 er navnet på en ny, revolutionerende video codec, der er baseret på den nye MPEG-4 komprimeringsstandard for levende billeder. Du kan afspille film i formatet MPEG4 på denne afspiller. Title (titel - kun DVD video-diske) En titel er almindeligvis en afgrænset enhed på en DVD disk. Selve filmen kunne f.eks. være Titel 1, en dokumentar med baggrundsoplysninger om filmens tilblivelse kunne være Titel 2, og interviews med de medvirkende i filmen kunne være Titel 3. Hver titel har sit eget nummer, således at det er nemt at finde en bestemt titel. Kom godt i gang Sådan afspiller du en DVD eller Video CD Klargøring til afspilning 1. Tænd afspilleren på kontakten på venstre side af apparatet. 2. Tryk på knappen OPEN for at åbne diskrummet, læg disken i afspilleren med labelsiden opad. 3. Luk diskrummet. Afspilningen starter automatisk. DVD Brug pileknapperne til at udvælge den titel eller det kapitel, du vil se, og tryk dernæst på knappen ENTER for at begynde afspilningen. Tryk på knappen MENU, hvis du vil vende tilbage til diskens skærm-menu. VCD Brug de numeriske knapper til at udvælge den skæring, du vil afspille, og tryk på knappen MENU, hvis du vil vende tilbage til diskens skærm-menu. Menuens udseende og betjeningsmåde kan variere fra den ene disk til den anden. Følg de instruktioner, der gives i den enkelte menu. Bemærk: 1. Hvis børnesikringen er slået til, og diskens rating er for høj i forhold til det valgte niveau for børnesikring, skal du indtaste din kode for at kunne afspille disken (nærmere oplysninger finder du i afsnittet "Børnesikring" på side 20). 2. DVD'er kan være udstyret med en regionskode. Din afspiller kan ikke afspille diske, der har en anden regionskode end den, afspilleren er beregnet til at afspille. 3. Med mindre andet er angivet, skal betjeningen som hovedregel udføres ved hjælp af fjernbetjeningen. Visse funktioner kan også udføres gennem menuen Setup (opsætning). Sådan springer du til et andet KAPITEL / en anden SKÆRING DVD VCD Hvis en titel på en disk indeholder flere end et kapitler, eller hvis en disk indeholder flere end én skæringer, kan du springe til et andet punkt på disken på følgende måde: 1. Tryk kortvarigt på knappen SKIP eller under afspilning, hvis du vil gå til næste (eller foregående) kapitel / skæring eller vende tilbage til begyndelsen af det aktuelle kapitel / den aktuelle skæring. 2. Tryk kortvarigt på knappen SKIP to gange, hvis du vil springe tilbage til begyndelsen af foregående kapitel / skæring. 3. Hvis du vil gå direkte til et kapitel under afspilning af en DVD, kan du indtaste nummeret på det ønskede kapitel ved hjælp af de numeriske knapper.

10 Sådan skifter du lydspor VCD Tryk gentagne gange på knappen AUDIO under afspilning, hvis du vil høre et andet lydspor (Stereo, Venstre eller Højre kanal). Repeat (gentag) A-B DVD VCD Sådan gentager du en sekvens efter eget valg. 1. Tryk på knappen A-B ved det punkt på disken, hvor din sekvens skal starte. " A" vises kortvarigt på TV-skærmen. 2. Tryk på knappen A-B igen ved det punkt på disken, hvor sekvensen skal slutte." AB" vises kortvarigt på TVskærmen, og afspilleren gentager det valgte udsnit. 3. Tryk på knappen A-B igen, når du vil afbryde funktionen. Repeat (gentag) DVD VCD Du kan gentage afspilningen af en titel, et kapitel, hele disken eller en skæring. Tryk på knappen REPEAT under afspilning for at vælge den ønskede gentagefunktion. Kom godt i gang Sådan afspiller du en DVD eller Video CD DVD Video Disk - " Gentag kapitel / Titel / Alt / Fra" Chapter: Gentager det aktuelle kapitel. Title : Gentager den aktuelle titel. All : Gentager alle enheder på disken. Off : Ingen gentagefunktion valgt. Video CD'er, Audio CD'er - " Gentag Skæring / Alt / Fra" Track : Gentager den aktuelle skæring. All : Gentager alle skæringer på disken. Off : Ingen gentagefunktion valgt. Bemærk: 1. Ved afspilning af en Video CD med PBC skal du slå funktionen PBC fra, inden du kan anvende gentagefunktionerne. 2. Hvis du trykker én gang på knappen SKIP ( eller ) under gentagelse af Kapitel eller Skæring, afbrydes gentagefunktionen. Zoom DVD VCD Med denne funktion kan du forstørre billedet på skærmen: 1. Tryk på knappen ZOOM under afspilning eller visning af still billede, hvis du vil aktivere zoom-funktionen. Den firkantede ramme vises kortvarigt i nederste højre hjørne af skærmen. 2. For hver gang, du trykker på knappen ZOOM, skifter visningen på TV-skærmen som vist herunder: 2x 3x 4x 1/2x 1/3x 1/4x normal størrelse 3. Brug pileknapperne, hvis du under forstørrelse vil ændre det billedudsnit, der vises på skærmen. 4. Tryk gentagne gange på knappen ZOOM, indtil 1x vises på skærmen, når du vil vende tilbage til normal afspilning. Bemærk: Visse DVD'er tillader ikke anvendelse af funktionen Zoom. Særlige funktioner til gennemsyn af indholdet på en DVD disk: DVD'er med menuer kan have ekstra indbygget funktionalitet, der gør det muligt at få adgang til specielle funktioner. Hvis du vil have adgang til diskens menu, skal du trykke på knappen MENU. Indtast det ønskede nummer, eller brug pileknapperne til at markere det ønskede punkt. Tryk dernæst på knappen ENTER.

11 DVD MENU 1. Tryk på knappen DVD MENU. Hvis den aktuelle titel har en menu, vises menuen på skærmen. Hvis disken ingen menu har, vises ingen menu. 2. I DVD MENUEN kan du f.eks. vælge kameravinkel, vælge sprog til lydsporet eller til underteksterne samt se en oversigt over kapitlerne i den aktuelle titel. 3. Tryk på knappen DVD MENU, når du vil lukke menuen. Kameravinkel DVD Hvis disken indeholder scener optaget fra flere vinkler samtidig, kan du vælge fra hvilken af disse vinkler, du vil se scenen under afspilning. Tryk gentagne gange på knappen ANGLE for at vælge den ønskede vinkel. Bemærk, at nummeret på den aktuelle vinkel vises på skærmen. Bemærk: Vinkelmærket blinker på TV-skærmen, mens der afspilles scener, der er optaget fra flere vinkler, som angivelse af, at der er mulighed for at ændre vinkel. Sådan ændrer du lydsporet DVD Tryk gentagne gange på knappen AUDIO under afspilning, hvis du vil skifte mellem de forskellige sprog eller lydspor, der findes på disken. Ved afspilning af DVD-RW diske, der er optaget i formatet VR og som indeholder både en hovedkanal og en sekundær audiokanal, kan du vælge mellem hovedkanalen (L), den sekundære kanal (R) eller en blanding af begge (Hovedkanal + Sekundær kanal) ved at trykke på knappen AUDIO. Knappen TITLE DVD DVD'er: Tryk på knappen TITLE, hvorefter diskens DVD menu eller oversigten over diskens titler vises på skærmen. Du kan nu vælge et programpunkt til afspilning ved at trykke på knapperne " " efterfulgt af knappen ENTER. Grundlæggende betjening Oversigt over disktyperne CD og WMA Diske DVD-afspilleren kan afspille optagelser i CD og WMA-format optaget på diske af typerne CD-R, CD-RW, DVD±R og DVD±RW. Audio CD Når du lægger en disk af typen Audio CD i afspilleren, begyndes afspilningen automatisk. Oplysninger om diskens indhold vises på skærmen, f.eks. forløben tid for kapitlet. WMA 1. Tryk på knappen eller for at vælge den ønskede mappe, og tryk på knappen ENTER for at se indholdet i mappen. 2. Tryk på knappen eller for at vælge den fil, du vil afspille, og tryk på knappen PLAY eller knappen ENTER for at begynde afspilningen. Undertekster DVD Tryk gentagne gange på knappen SUBTITLE under afspilning, hvis du vil skifte mellem de forskellige sprog til undertekster.

12 Følgende begrænsinger i kompatibiliteten med denne afspiller gælder for diske af typerne WMA : 1. eller fra KHz ( WMA ). 2. eller fra kb/s ( WMA ). Afspilleren kan ikke aflæse filer af typerne WMA, hvis disse har en anden filendelse end.wma. Det fysiske format for en CD-R skal være ISO Hvis du optager WMA filer ved hjælp af en software, der ikke kan oprette et filsystem (f.eks. Direct-CD), vil disse WMA filer ikke kunne afspilles på denne afspiller. Vi anbefaler, at du anvender et program som f.eks. Easy-CD Creator, der opretter et ISO 9660 filsystem. Filnavne bør bestå af maks. 8 bogstaver eller tegn og filer skal have filendelsen " eller ".wma". Filnavne må ikke indeholde specialtegn så som "/? * : < > " o.s.v. Det samlede antal filer på disken må ikke overstige 650. Denne DVD-afspiller kræver, at både diske og optagelser lever op til visse tekniske standarder, da optimal afspilningskvalitet ellers ikke kan opnås. Købe-DVD'er er automatisk optaget, så de lever op til disse standarder. Der findes en lang række skrivbare diskformater (inkl. CD-R, der kan anvendes til eller WMA filer) og for alle disse kræves, at de og optagelserne på dem lever op til de krav, der er specificeret i det foregående, da disken ellers ikke vil kunne afspilles i denne afspiller. Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at der kræves tilladelse fra copyright-holderen ved download af WMA filer og musik fra internettet. Denver har ingen ret til at give en sådan tilladelse. Tilladelse skal altid indhentes hos copyrightindehaven. Grundlæggende betjening Sådan afspiller du en Audio CD eller WMA disk Pause CD WMA 1. Tryk på knappen PLAY/PAUSE under afspilning. 2. Når du vil genoptage afspilningen, skal du igen trykke på knappen PLAY/PAUSE. Sådan springer du til en anden skæring CD WMA 1. Tryk kortvarigt på knappen SKIP eller under afspilning, hvis du vil gå til næste (eller foregående) skæring eller vende tilbage til begyndelsen af den aktuelle skæring. 2. Tryk kortvarigt på knappen SKIP to gange, hvis du vil springe tilbage til begyndelsen af foregående skæring. 3. Du kan gå direkte til en skæring ved at indtaste dens nummer. Gentag Skæring / Mappe / Alt / Fra CD WMA Du kan gentage en skæring, mappe eller hele disken. 1. Tryk på knappen REPEAT under afspilning. Ikonet for gentagelse vises på skærmen. 2. Tryk på knappen REPEAT for at vælge den ønskede gentagefunktion. Track: Gentager den aktuelle skæring (CD). Folder: Gentager den aktuelle mappe. All: Gentager alle skæringer på disken (CD). Off (Intet display): Normal afspilning.

13 Bemærk: Hvis du trykker én gang på knappen SKIP ( ) under gentagelse af en skæring, afbrydes gentagefunktionen. Gentag A-B CD 1. Hvis du vil gentage en sekvens under afspilning af en disk, skal du trykke på knappen A-B ved det sted på disken, hvor den ønskede sekvens skal starte. Gentage-ikonet "A" vises på skærmen. 2. Tryk på knappen A-B igen ved det sted, hvor sekvensen skal slutte. Gentage-ikonet "AB" vises på skærmen, og afspilleren begynder at gentage det valgte udsnit. 3. Når du vil afbryde funktionen Gentag A-B, skal du igen trykke på knappen A-B. Gentage-ikonet forsvinder fra skærmen. Sådan afspiller du en JPEG disk Slide Show JPEG Du kan vælge mellem 16 forskellige visningstyper for slide show. Tryk gentagne gange på knappen Program, hvis du vil vælge mellem de forskellige visningstyper. Still Billede JPEG 1. Tryk på knappen PLAY/PAUSE under visning af slide show. Afspilleren går på PAUSE. 2. Tryk på knappen PLAY/ PAUSE igen, når du vil fortsætte med visning af slide show. Afspilning af en JPEG disk Denne DVD-afspiller kan afspille Kodak PICTURE CD'er og andre diske indeholdende JPEG filer. 1. Læg en disk i afspilleren og luk diskrummet. Oversigten over filerne på disken vises på TV-skærmen. 2. Markér en mappe og tryk på knappen ENTER. En liste over indholdet i mappen vises på skærmen. Hvis du står i en mappe og ønsker at vende tilbage til det foregående niveau, skal du markere punktet ved at trykke på pileknapperne på fjernbetjeningen og dernæst trykke på knappen ENTER. 3. Hvis du vil se en bestemt fil, skal du markere filen og trykke på knappen ENTER eller PLAY for at åbne den. Filen vises på skærmen. 4. Hvis du lægger en disk af typen Kodak Picture CD i afspilleren, begyndes afspilningen automatisk. BEMÆRK: Tryk på knappen " ", hvis du vil skifte til næste side, eller på knappen " ", hvis du vil gå tilbage til foregående mappe. Tryk på knappen " MENU ", hvis du vil vende tilbage til menuen. Zoom JPEG 1. Tryk på knappen 'ZOOM'. 2. Tryk på knappen " ", hvis du vil forstørre billedet, og på knappen " ", hvis du vil formindske billedet.

14 Grundlæggende betjening Sådan afspiller du en JPEG disk Sådan roterer du et billede Tryk på en af pileknapperne under visning af billeder, hvis du vil rotere billedet på skærmen med eller mod uret, eller hvis du vil vende / spejlvende billedet. Hvis du vil lytte til WMA mens du ser billeder JPEG Du kan vise billedfiler, mens du lytter til musik i formatet WMA, såfremt alle filerne er optaget på den samme disk. 1. Vælg den ønskede WMA fil 2. Vælg den ønskede billedfil. JPEG diske er kompatible med denne afspiller under følgende forudsætninger: 1. Afhængigt af antallet af JPEG filer på disken og størrelsen på de enkelte filer kan det forekomme, at DVD-afspilleren er lang tid om at læse diskens indhold. Hvis der går flere minutter uden, at filoversigten vises på skærmen, er nogle af filerne muligvis for store. I så fald kan det være en idé at reducere filstørrelsen på dine JPEG filer til under 2 megapixel, hvilket svarer til 2760 x 2048 pixel, og brænde en ny disk. 2. Det samlede antal filer og mapper på disken må ikke overstige 650. Visse diske kan være inkompatible med afspilleren p.g.a. det anvendte optageformat eller diskens tilstand. Sørg for, at alle filer har fil-endelsen "*.jpg", når du kopierer fotos over på en CD. Hvis filerne i stedet har filendelsen "*.jpeg", skal du omdøbe filerne, inden kopieringen. Filer, der ikke har fil-endelsen "*.jpg", vil ikke kunne afspilles i denne DVD-afspiller. Dette gælder, selvom billedfilerne vises korrekt som JPEG filer i Windows Stifinder. Grundlæggende betjening Afspilning af program (ikke Picture CD ) DVD Med denne funktion kan du selv fastsætte afspilningsrækkefølgen under afspilning af en disk. 1. Tryk på knappen PROGRAM. Menuen Program vises på skærmen. 2. Tryk på de numeriske knapper (0-9) og indtast numrene på de titler, skæringer eller kapitler, som du vil føje til programmet (encifrede enheder skal indtastes med et '0' foran, f.eks. '05'). 3. Flyt ved hjælp af pileknapperne cursor til punktet START. 4. Når du vil afslutte afspilningen af program og vende tilbage til normal afspilning, skal du trykke på knappen PROGRAM og vælge punktet STOP i program-menuen. Nyttige tips: - Du kan kun aktivere funktionen program, når der ligger en disk i afspilleren. - Når program-menuen vises på skærmen, kan du ikke få adgang til menuen opsætning.

15 Menuen SETUP (opsætning) Generel betjening & Siden General (generel opsætning) Generel fremgangsmåde 1. Tryk på knappen SETUP for at åbne menuen Setup. 2. Tryk på knappen ENTER for at gå til næste niveau i menuen eller bekræfte et valg. 3. Tryk på knappen for at få adgang til en undermenu eller vende tilbage til den foregående menu. 4. Tryk på knappen for at markere det ønskede punkt i menuen. 1. Tryk på knappen og markér punktet 'TV Display'. 2. Åben undermenuen ved at trykke på knappen. 3. Flyt cursor ved at trykke på knapperne og markér den ønskede indstilling. Sådan lukker du menuen setup Tryk på knappen SETUP De valgte indstillinger gemmes i afspillerens hukommelse og bevares der, selv når du slukker for afspilleren. Siden General (generel opsætning) De punkter der kan indstilles på siden General er: "TV Display" (aspektrate), "Angle Mark" (vinkelmærke), "OSD lang" (sprog til skærmdisplay), "Captions" (faste undertekster) og "Screen Saver". Følg nedenstående trin: 1. Tryk på knappen SETUP for at åbne menuen Setup. 2. Tryk på knappen og vælg punktet 'General Setup page'. Normal/PS Hvis dit TV er af den almindelige type, og du ønsker at billedet skal fylde hele skærmen fra top til bund, evt. beskåret i siderne, skal du vælge denne indstilling. Normal/LB Hvis dit TV er af den almindelige type, og du ønsker at billedet skal vises i fuld bredde på skærmen, evt. med sorte bjælker over og under billedet, skal du vælge denne indstilling. Wide Vælg denne indstilling, hvis det tilsluttede TV er et widescreen TV. TV Display (aspektrate) Indstil aspektraten i DVD-afspilleren i overensstemmelse med det TV, afspilleren er tilsluttet.

16 Menuen SETUP (opsætning) Siden General (generel opsætning) Angle Mark (vinkelmærke) Når vinkelmærke er slået til, vises vinkelmærket i højre side af TFT skærmen, når du afspiller en disk, der indeholder multi-vinkel scener. 1. Tryk på knappen og markér punktet 'Angle Mark'. 2. Åben undermenuen ved at trykke på knappen. 3. Flyt cursor ved at trykke på knapperne og markér den ønskede indstilling. On: Vinkelmærke er slået til. Off: Vinkelmærke er slået fra. OSD Lang (sprog til skærmmenuer) Du kan vælge at få vist skærmmenuerne på det sprog, du foretrækker. Afspilleren skifter automatisk til det valgte sprog, når du lægger en disk i den. Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt på disken, vises menuerne i stedet på det sprog, der er indsat som standard for den aktuelle disk. Det valgte sprog til skærmmenuer bevares i afspillerens hukommelse, indtil du ændrer det. 1. Tryk på knappen og markér punktet 'OSD Lang'. 2. Åben undermenuen ved at trykke på knappen. 3. Flyt cursor ved at trykke på knapperne og markér den ønskede indstilling. 4. Vælg et sprog og tryk på knappen ENTER. Closed Captions (faste undertekster) Faste undertekster er data, der er gemt i videosignalerne på visse diske. Faste undertekster adskiller sig fra de almindelige undertekster ved, at faste undertekster ud over dialogen også viser lyde (f.eks "telefonen ringer" eller "fodtrin"), således at hørehæmmede også kan følge med. Før du vælger denne indstilling, skal du sikre dig, at disken rent faktisk tilbyder denne funktion, og at dit TV understøtter funktionen.

17 Menuen SETUP (opsætning) Siden General (generel opsætning) 1. Tryk på knappen og markér punktet 'Closed Captions'. 2. Åben undermenuen ved at trykke på knappen. 3. Flyt cursor ved at trykke på knapperne og markér den ønskede indstilling. On: Faste undertekster er slået til. Off: Faste undertekster er slået fra. Screen Saver Under dette punkt kan du slå screen saveren til eller fra. Siden Audio Setup (lyd) 1. Tryk på knappen og markér punktet 'Screen Saver'. 2. Åben undermenuen ved at trykke på knappen. 3. Flyt cursor ved at trykke på knapperne og markér den ønskede indstilling. On: Hvis der ingen aktivitet finder sted i ca. 3 minutter, mens afspilningen er afbrudt, der holdes pause i afspilningen, eller der ingen disk er i afspilleren, aktiveres screen saveren automatisk. Off: Screen Saveren er slået fra. Siden Audio Setup Det eneste punkt i menuen Audio Setup er 'Downmix'. 1. Tryk på knappen SETUP. 2. Tryk på knappen og vælg undermenuen 'Audio Setup page'. Downmix Med denne indstilling kan du indstille det analoge stereo output fra din DVD-afspiller.

18 Menuen SETUP (opsætning) Siden Audio Setup (lyd) 1. Tryk på knappen og markér punktet 'Downmix'. 2. Åben undermenuen ved at trykke på knappen. 3. Flyt cursor ved at trykke på knapperne og markér den ønskede indstilling. LT/RT: Vælg denne indstilling, hvis din DVD-afspiller er forbundet til en Dolby Pro Logic dekoder. Stereo: Vælg denne indstilling, hvis lyden blot sendes til to fronthøjttalere. Indstil SPDIF Output i overensstemmelse med det audio udstyr, du har forbundet afspilleren til. SPDIF Off: Intet SPDIF output. SPDIF/RAW: Vælg denne indstilling, hvis din afspiller er forbundet via DIGITAL AUDIO OUT til en multi-channel dekoder eller receiver. SPDIF/PCM: Vælg denne indstilling, hvis din forstærker ikke er i stand til at dekode multi-channel audio. Digital Output Med denne indstilling vælger du formatet for audio outputtet: SPDIF Off (fra), SPDIF/ RAW eller SPDIF/PCM. 1. Tryk på knappen og markér punktet 'Digital Output'. 2. Åben undermenuen ved at trykke på knappen. 3. Flyt cursor ved at trykke på knapperne og markér den ønskede indstilling.

19 Menuen SETUP (opsætning) Siden Dolby Digital Setup Dolby Digital Setup Punkterne i menuen Dolby Digital Setup er: 'Dual Mono' og 'Dynamic' (dynamisk område). 1. Vælg punktet Dolby digital, hvis du vil åbne undermenuen Dolby Digital Setup. Dual Mono 1. Tryk på knappen og markér punktet 'Dual Mono'. 2. Åben undermenuen ved at trykke på knappen. 3. Flyt cursor ved at trykke på knapperne og markér den ønskede indstilling. Vælg en indstilling, der passer til det antal højttalere, afspilleren er forbundet til. Stereo: Lyden fra venstre monokanal sendes til venstre højttaler, og lyden fra højre monokanal sendes til højre højttaler. L-Mono: Lyden fra venstre monokanal sendes til både højre og venstre højttaler. R-Mono: Lyden fra højre monokanal sendes til både højre og venstre højttaler. Mix-Mono: En blanding af venstre monokanal og højre monokanal sendes til både højre og venstre højttaler. Dynamic (dynamisk område) Med denne indstilling kan du reducere udsvingene i lydstyrken, således at du kan se dine yndlingsfilm uden at forstyrre dine omgivelser. Du kan vælge mellem følgende niveauer for dynamisk område: Full (fuld), 7/8, 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8 og Off (fra).

20 Menuen SETUP (opsætning) Siden Preference (præferencer) Preference Page Punkterne i menuen Preference er: 'TV Type' (TV farvesystem), 'Audio' (lydspor), 'Subtitle' (undertekster), 'Disc Menu' (diskmenu), 'Password' (kode) og 'Default' (standardindstillinger). 1. Tryk på knappen SETUP. 2. Tryk på knappen og vælg undermenuen 'Preference Page'. Bemærk: Visse punkter i menuen præferencer kan kun indstilles, mens afspilningen er afbrudt eller der ingen disk er i afspilleren. TV Type Hvis du kobler afspilleren til et TV via AV udgangen, skal du vælge det farvesystem, der svarer til dit TV. Denne DVDafspiller er kompatibel med systemerne NTSC og PAL. Hvis du vil afspille DVD diske på denne afspiller til visning på et TV, skal farvesystemet på disken, TV'et og DVDafspilleren matche hinanden. 1. Tryk på knappen og markér punktet 'TV Display'. 2. Åben undermenuen ved at trykke på knappen. 3. Flyt cursor ved at trykke på knapperne og markér den ønskede indstilling. PAL - Vælg denne indstilling, hvis det tilsluttede TV anvender farvesystemet PAL. Videosignalerne fra en disk i formatet NTSC konverteres til formatet PAL. NTSC - Vælg denne indstilling, hvis det tilsluttede TV anvender farvesystemet NTSC. Videosignalerne fra en disk i formatet PAL konverteres til formatet NTSC. AUTO - Afspilleren vælger automatisk det farvesystem, der passer til den aktuelle disk. Lydspor, Undertekster og Diskmenuer Under disse punkter kan du vælge dit foretrukne sprog til henholdsvis lydsporet, underteksterne og diskmenuerne. - 'Audio' (diskens soundtrack) - 'Subtitle' (diskens undertekster) - 'Disc Menu' (diskens menuer) 1. Tryk på knappen og markér det punkt, du vil indstille. 2. Åben undermenuen ved at trykke på knappen. 3. Vælg det ønskede sprog og tryk på knappen ENTER. 4. Gentag trin 1~3 for hver indstilling, du vil foretage vedrørende sprog.

21 Menuen SETUP (opsætning) Siden Preference (præferencer) MPEG4 SP Undertekster til MPEG4. Parental (børnesikring) Nogle DVD'er er udstyret med en rating til børnesikring, enten gældende for hele disken eller for visse scener på disken. Denne funktion gør det muligt at sætte grænser for, hvilke diske, der kan afspilles i din DVD-afspiller. Du kan vælge en rating fra 1 til 8, Disse ratings varierer fra land til land. Du kan forhindre, at visse diske, der ikke er egnede for børn, kan afspilles i afspilleren, ligesom det med visse diske er muligt at erstatte ikke-børneegnede scener med andre, der er egnede for børn. Diske af typerne VCD, SVCD og CD er aldrig udstyret med en rating til børnesikring, så diske af disse typer fanges ikke af børnesikringen. Det samme gælder for de fleste piratkopierede DVD diske. 1. Tryk på knappen og markér punktet 'Parental'. 2. Åben undermenuen ved at trykke på knappen. 3. Flyt cursor ved at trykke på knapperne og markér det ønskede niveau for børnesikringen. DVD'er, hvis rating er højere end den valgte, vil ikke kunne afspilles i afspilleren, med mindre du først indtaster en firecifret kode og sætter rating-niveauet op. Hvis du vil slå børnesikringen fra, således at alle diske kan afspilles, skal du vælge indstillingen 'Off'. Nyttige tips: - Visse DVD'er er ikke udstyret med en rating, selv om der findes en rating-angivelse på diskens cover. Ved afspilning af sådanne diske fungerer børnesikringen ikke. Oversigt over rating niveauer 1 KID SAF - Børnefilm. Film rettet direkte mod børn og egnede for seere i alle aldersgrupper. 2 G - Familiefilm. Film egnede for seere i alle aldersgrupper. 3 PG - Forældrenes tilstedeværelse anbefales. 4 PG13 - Filmen er uegnet for børn under 13 år. 5-6 PG-R - Forældrenes tilstedeværelse anbefales - forbudt for børn; uegnet for børn under 17 år, børn under 17 år bør kun se denne film i selskab med voksne. 7 NC17 - Uegnet for børn under 17 år. Ikke anbefalet til børn under 17 år. 8 ADULT - Voksenfilm. Film, der kun bør ses af voksne, da filmen indeholder scener eller dialoger af seksuel eller voldelig karakter. Default (standardindstillinger) Hvis du vælger at udføre funktionen 'Default', gendannes alle afspillerens oprindelige indstillinger, og alle evt. personlige indstillinger, du selv har foretaget, overskrives.

22 1. Tryk på knappen og markér punktet 'Password'. 2. Åben undermenuen ved at trykke på knappen. 3. Tryk på knappen ENTER for at åbne siden 'New Password' (ny kode). 1. Tryk på knappen og markér punktet 'Default '. 2. Markér Reset (gendan) ved at trykke på knappen. 3. Tryk på knappen ENTER for at bekræfte dit valg. Forsigtig! - Hvis du aktiverer denne funktion, gendannes alle afspillerens oprindelige indstillinger. Menuen SETUP (opsætning) Siden Password Setup (kode) Siden Password Setup - Password mode: Her vælger du, om brug af kode skal være aktiveret eller deaktiveret. Hvis du indstiller punktet til off, vil børnesikringen være slået fra og afspilleren beder ikke om koden. - Valg af ny kode. Password (kode) Under dette punkt skal du indtaste den firecifrede kode, du vil anvende til børnesikringen. Koden skal efterfølgende indtastes i boksen, når afspilleren beder om det. Afspillerens standardkode er Indtast den firecifrede standardkode. 5. Indtast din nye, personlige firecifrede kode. 6. Indtast den nye firecifrede kode igen til bekræftelse. Den nye firecifrede kode er nu registreret og aktiveret. 7. Klik på knappen OK for at afslutte. Nyttige tips: - Hvis du har ændret koden, vil indstillingen for børnesikringen skulle genindstilles. - Standardkoden (1369) kan altid anvendes, selv efter, at du har valgt en ny kode.

23 Kom godt i gang Undermenuen VOLUME Menuen LCD Setup (skærm) Tryk på knappen "MODE", hvis du vil åbne menuen opsætning af LCD skærm. Når du vil lukke menuen, skal du trykke gentagne gange på samme knap. VOLUME: Indstiller lydstyrken. Generel fremgangsmåde 1. Tryk gentagne gange på knappen MODE for at skifte mellem undermenuerne i følgende rækkefølge: PICTURE (billed) VOLUME (lydstyrke) OPTION (skærmdisplay) 2. Tryk på pileknapperne og vælg det ønskede punkt i rullemenuen. 3. Når et menupunkt er markeret, skal du trykke på pileknapperne for at justere indstillingen for punktet. Undermenuen OPTION Undermenuen PICTURE BRIGHT: Justerer lysstyrken i billedet.contrast: Justerer kontrasten i billedet. COLOR: Justerer farven i billedet. RESET: Gendanner skærmens standardindstillinger. NORMAL: Vender billedet, så det står på hovedet på skærmen. ZOOM: Vælger mellem aspektraterne 16:9 og 4:3.

24 Parametre og specifikationer Vedligeholdelse og Service Læs oplysningerne i dette afsnit, før du kontakter et serviceværksted. Håndtering af afspilleren Hvis afspilleren skal transporteres Gem det indpakningsmateriale, afspilleren blev leveret i. Hvis du senere får brug for at transportere afspilleren, vil den bedst mulige beskyttelse under transporten bestå i at anvende den originale indpakning. Hold afspillerens overflade ren Anvend aldrig flygtige væsker så som f.eks. insektmidler i nærheden af afspilleren. Lad aldrig gummi- eller plasticgenstande være i kontakt med afspilleren i længere tid ad gangen, da sådanne materialer kan efterlade mærker på afspillerens overflade. Rengøring af afspilleren Rengør afspilleren med en blød, tør klud. Hvis overfladen er særligt snavset, kan du anvende en blød klud fugtet med en mild sæbeopløsning. Anvend aldrig stærke opløsningsmidler så som alkohol, rensebenzin eller fortynder, da sådanne midler kan beskadige afspillerens finish. Vedligeholdelse af afspilleren En DVD-afspiller er et præcisionsapparat. Hvis afspillerens optiske pickup-linse og delene i diskdrevet bliver snavsede eller slidte, bliver billedkvaliteten tilsvarende ringere. Hvis du vil bibeholde den gode billedkvalitet, bør du regelmæssigt ofre en omgang service på afspilleren for ca. hver timers brug afhængigt af forholdene på det sted, hvor afspilleren anvendes. Spørg din forhandler, hvis du vil vide mere. Elektroniske parametre Systemet Emne Parameter Strømkrav AC V, 50/60 Hz Mål (ca.) 200 (L) x 167 (B) x 38 (H) mm Strømforbrug <15W Vægt (ca.) 0,8 kg Luftfugtighed på 5 % til 90 % driftssted Udgang VIDEO OUT 1 Vp-p (75Ω) e AUDIO OUT 1.0 Vrms (1 KHz, 0 db) Audio Højttaler: 1W x 2, Stik til hovedtelefoner, Coaxial udgang Laser: Halvleder laser, bølgelængde 650 nm Signalsystem: NTSC / PAL Frekvensgang: 20Hz til 20 khz (1dB) Signal-/Støjforhold: Mere end 80 db (kun terminalerne ANALOG OUT) Dynamisk område: Mere end 80 db (DVD/CD) Medfølgende tilbehør: Video/Audio kabel, Fjernbetjening, Stereo hovedtelefoner Bemærk: Ret til ændring i design og specifikationer forbeholdes.

25 Fejlfinding og Tips Fejlfinding og Tips (Generelt) Kig i listen herunder efter en mulig løsning på problemet, før du sender afspilleren til reparation eller service. Ingen lyd eller forvrænget lyd: Kontrollér om anlægget er forbundet korrekt. Kontrollér om dit TV er indstillet til video (AV kanalen) og kontrollér indstillingerne på dit stereoanlæg. Intet billede: Kontrollér om anlægget er forbundet korrekt. Kontrollér om dit TV er indstillet til "video" (AV kanalen). Kontrollér om der er tændt for LCD skærmen. Afspilning finder ikke sted: Der har dannet sig kondens i afspilleren. Vent ca. 1-2 timer, således at kondensen kan få tid til at fordampe. Denne afspiller kan kun afspille diske af typerne DVD, CD. Disken kan være snavset og trænge til rengøring. Kontrollér at disken er lagt i afspilleren med labelsiden opad. Fjernbetjeningen virker ikke: Kontrollér om batteriet vender korrekt i batterirummet (+ & -). Batterierne i fjernbetjeningen er brugt op, erstat dem med nye. Peg med fjernbetjeningen direkte mod afspillerens infrarøde sensor. Fjern det, der står i vejen mellem fjernbetjeningen og afspillerens sensor. Anvend fjernbetjeningen indenfor en afstand af højst 5 meter fra afspilleren. Ingen knapper virker (hverken på afspilleren eller på fjernbetjeningen): Sluk for afspilleren og tænd den igen. Alternativt kan du prøve at slukke afspilleren og tage stikket ud af stikkontakten. Tilslut dernæst afspilleren til strømkilden igen. (Det kan forekomme, at afspilleren ikke fungerer korrekt p.g.a. lynnedslag, statisk elektricitet eller en anden ekstern faktor). Fejlfinding og Tips (DVD) Der er valgt en titel, men afspilningen starter ikke: Kontrollér indstillingerne for rating under menupunktet børnesikring. Lydsporet og / eller underteksterne afspilles ikke på det sprog, der er indstillet i præferencerne: Hvis disken ikke er fremstillet med lydspor og / eller undertekster på det ønskede sprog, kan disken ikke afspilles på det sprog. Ingen undertekster: Undertekster vises kun, hvis der er optaget undertekster på disken. Intet alternativt lydspor (eller ingen alternative undertekster): Hvis disken kun er optaget med ét sprog, kan der ikke vælges andre. Ved afspilning af visse diske kan der ikke vælges et alternativt sprog ved at trykke på knappen AUDIO eller knappen SUBTITLE. Brug i stedet DVD-menuen til at vælge mellem de sprog, der er tilgængelige på disken. Det er ikke muligt at skifte vinkel: Ændring af vinkel er kun muligt, hvis der er optaget scener med flere vinkler på disken. Og selv på de diske, hvor multivinkel findes, er måske ikke alle scener optaget fra flere vinkler samtidig.

26 Ordliste Ordliste Angle (vinkel) På visse DVD diske findes scener, der er optaget fra flere forskellige vinkler på samme tid (den samme scene optaget forfra, fra venstre side, fra højre side o.s.v.). Når du afspiller en sådan disk, kan du med knappen ANGLE vælge, fra hvilken af disse vinkler du vil se scenen. Subtitles (undertekster) Henviser til de strimler med en oversættelse af filmens dialog, der vises nederst på skærmen. Disse undertekster er optaget på de enkelte DVD diske. Track number (skæringsnummer) Hver skæring på en CD har sit eget unikke nummer. Numrene gør det nemt hurtigt at finde en bestemt skæring. DVD Henviser til de optiske højopløsningsdiske på hvilke billed og lyd af høj kvalitet er optaget ved hjælp af digitale signaler. Ved optagelse af DVD'er anvendes desuden en ny teknologi til komprimering af video (MPEG II) samt en teknologi til højtæthedsoptagelse. På en DVD er det muligt at lave lange optagelser (f.eks. kan en hel film optages på kun én disk) i en æstetisk tiltalende kvalitet. En DVD har en struktur bestående af to 0,6 mm tynde diske, der er svejset til hinanden. Eftersom der kan optages med større tæthed, jo tyndere disken er, har en DVD disk en større kapacitet end en enkelt 1,2 mm tyk disk. Og eftersom de to diske er svejset til hinanden, er det muligt at fremstille diske, der kan optages på begge sider. Måske vil fremtiden endda bringe diske, der kan indeholde endnu længere optagelser. Chapter number (kapitelnummer) Disse numre er optaget på DVD diske. En titel er inddelt i mange kapitler, der hver har sit eget nummer, og ved hjælp af disse numre kan du hurtigt finde et bestemt sted på disken.

27 Vær miljøbevidst, hjælp med at skåne miljøet Indsæt afspillerens modelnummer i boksen herunder, så du om nødvendigt kan slå det op senere. Model nr.: Bortkast ikke dette apparat med det almindelige husholdningsaffald, når det engang når enden af sin livscyklus. Bring apparatet til et samlingssted for elektronikskrot, således at det kan ortskaffes til genanvendelse. Symbolet på produktet, betjeningsanvisningen eller indpakningen giver oplysninger om, hvorledes apparatet bortskaffes på den for miljøet mest hensigtsmæssige måde. Anlægget er fremstillet af materialer, der kan genanvendes. Ved at sørge for, at dette apparat - eller materialerne fra det - kan genbruges, er du medvirkende til at passe på miljøet. Spørg dit lokale renholdningsselskab hvordan, du bortskaffer elektronisk udstyr på miljømæssigt forsvarlig vis.

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD Denver MT-770 Page 0 Denver BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-770 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Page 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du betjener afspilleren, og gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den på et senere tidspunkt. Indhold Introduktion Oversigt

Læs mere

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sikkerhedsanvisninger Oversigt over afspilleren Knapper og kontroller Skærmen Fjernbetjeningen Indholdet i pakken Tilslutning til strømkilden Sådan tilsluttes skærmen Sådan

Læs mere

PDVD MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 )

PDVD MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 ) PDVD-16907 MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 ) BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-752C Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-781

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-781 BETJENINGSVEJLEDNING MT-781 BÆRBAR DVD-AFSPILLER www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-745 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DVD AFSPILLER TIL BILEN

DVD AFSPILLER TIL BILEN DVD AFSPILLER TIL BILEN BETJENINGSVEJLEDNING Før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller, bør du læse betjeningsvejledningen grundigt igennem. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-979 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-779 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-746 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

DVH-1020 Betjeningsvejledning

DVH-1020 Betjeningsvejledning DVH-1020 Betjeningsvejledning VIGTIGT Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, inden du tager DVD AFSPILLEREN i brug. Gem betjeningsvejledningen, så du kan slå op i den senere. Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M. DVB-T modtager

Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M. DVB-T modtager Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M DVB-T modtager DENVER DMB-105HD THANK YOU FOR BUYING THE DENVER DMB-105HD. 1. NÅR MAN OPTAGER PÅ EN USB STICK ELLER EN EKSTERN HARDDISK PÅ DENNE MODEL

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR DVD AFSPILLER MED 7" LCD MONITOR MODEL NR.: MTW-727 TWIN LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT OG SÆT DIG IND I BETJENINGEN, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. Gem denne vejledning, så du om

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1. Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3. Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4

Indholdsfortegnelse... 1. Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3. Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3 Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4 Knapper og kontroller - Slave afspiller... 5 Knapper og kontroller

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-778 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

DPU3390 BRUGERVEJLEDNING. P b PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书

DPU3390 BRUGERVEJLEDNING. P b PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书 PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书 BRUGERVEJLEDNING DPU3390 P b Pb Free Læs hele brugervejledningen grundigt før tilslutning, betjening eller justering af enheden.

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Danish DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Forord Kære kunde: Tak fordi du valgte at købe vores digitale MP3-afspiller. Læs venligst denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV.

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. INDHOLD SPECIFIKATIONER 1 SIKKERHEDSOPLYSNINGER 2 KNAPPER OG KONTROLLER

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-754 TWIN BÆRBAR DVD-AFSPILLER www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W BÆRBAR CD AFSPILLER www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES ADVARSEL: UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

DVD-778KM Betjeningsvejledning

DVD-778KM Betjeningsvejledning ON OFF DVD-778KM Betjeningsvejledning 1 MIC 2 VIGTIGT Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, inden du tager DVD AFSPILLEREN i brug. Gem betjeningsvejledningen, så du kan slå op i den senere. INDHOLD

Læs mere

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning Bemærk: Tak fordi du valgte et af vore produkter! Læs venligst betjeningsvejledningen

Læs mere

Vigtige Forholdsregler

Vigtige Forholdsregler 1 Vigtige Forholdsregler OBS VEDR. ANVENDELSE UDEN DØRE ADVARSEL: Nedsæt risikoen for brand og elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. OBS VEDR. FUGT "Udsæt ikke apparatet

Læs mere

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger CAUTION

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger CAUTION Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Vigtige sikkerhedsforanstaltninger RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOTOPEN Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Her er en guide til at lave BackUp af din DVD ved hjælp af DVDShrink og et brænderprogram.

Her er en guide til at lave BackUp af din DVD ved hjælp af DVDShrink og et brænderprogram. Side 1 af 12 DVD BackUp www.abmedia.dk Opdateret d. 28.12.2004 Ofte er der mere på en original DVD end der kan ligge på en Backup, så derfor kan man benytte dette lille program til at vælge hvad man vil

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

DVD-7748 BLACK Betjeningsvejledning

DVD-7748 BLACK Betjeningsvejledning DVD-7748 BLACK Betjeningsvejledning VIGTIGT Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, inden du tager DVD AFSPILLEREN i brug. Gem betjeningsvejledningen, så du kan slå op i den senere. INDHOLD Vigtige

Læs mere

DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB

DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB ADVARSEL NEDSÆT RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE APPARAT FOR REGN ELLER FUGT. FORSIGTIG Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

7" BÆRBAR DVD-AFSPILLER MED INDBYGGET MPEG-2 DVB-T TUNER MT-763DVBT BETJENINGSVEJLEDNING

7 BÆRBAR DVD-AFSPILLER MED INDBYGGET MPEG-2 DVB-T TUNER MT-763DVBT BETJENINGSVEJLEDNING 7" BÆRBAR DVD-AFSPILLER MED INDBYGGET MPEG-2 DVB-T TUNER MT-763DVBT BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLD Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 Sikkerhedsoplysninger...3-4 Oversigt over afspilleren...5 Fjernbetjening...6

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

DENVER DVD-802. Indholdsfortegnelse

DENVER DVD-802. Indholdsfortegnelse DENVER DVD-802 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1-2 Kapitel 1 Grundlæggende betjening... 3 1. Sådan tænder du for DVD-afspilleren... 3 2. Sådan lægger du en disk i afspilleren... 3 3. Sådan afspiller

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-70181 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

DVD VCD CD MP3 JPG. Betjeningsvejledning BÆRBAR DVD AFSPILLER MP-768

DVD VCD CD MP3 JPG. Betjeningsvejledning BÆRBAR DVD AFSPILLER MP-768 DVD VCD CD MP3 JPG Betjeningsvejledning BÆRBAR DVD AFSPILLER MP-768 Indhold: SIKKERHEDSOPLYSNINGER...01 FORHOLDSREGLER VED ANVENDELSE AF AFSPILLEREN...03 KONTROLLÉR TILBEHØRET...05 SPECIFIKATIONER...06

Læs mere

TFD-2214 LTV-216CB11 V26 方案欧规有图文 DVD MTK 1389L 方案. Brugervejledning. 22" TFT LCD Kombineret TV+DVD Betjeningsvejledning

TFD-2214 LTV-216CB11 V26 方案欧规有图文 DVD MTK 1389L 方案. Brugervejledning. 22 TFT LCD Kombineret TV+DVD Betjeningsvejledning LTV-216CB11 V26 方案欧规有图文 DVD MTK 1389L 方案 TFD-2214 Brugervejledning Læs denne vejledning grundigt, inden du tager dit nye TV i brug og gem vejledningen til senere brug. 22" TFT LCD Kombineret TV+DVD Betjeningsvejledning

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710 Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV Model Nr. DFT-710 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (3) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------(4-10)

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10123 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DENVER DVD-526 BEMÆRKNINGER OM BRUGEN AF DVD- AFSPILLEREN

DENVER DVD-526 BEMÆRKNINGER OM BRUGEN AF DVD- AFSPILLEREN DENVER DVD-526 ADVARSEL: Undlad at fjerne afspillerens dæksler af hensyn til faren for elektrisk stød. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Vigtige forholdsregler

Vigtige forholdsregler Vigtige forholdsregler! ADVARSEL: Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning Instruktionsvejledning DENVER VPL-120 Pladespiller i Transportkuffert LÆS OMHYGGELIGT VEJLEDNINGEN OG GEM DEN PÅ ET SIKKERT STED, SÅ DU KAN SLÅ OP I DEN DA-1 OVERSIGT 1. Lås 2. Støvlåg 3. Adapter - Brug

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere