dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene"

Transkript

1 oktober 213

2 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Oktober 213 Master-projekt Af Erik Weinreich DTU-projekt med fokus på samspillet mellem forskellige sikringsanlæg Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede brandsikringsanlæg. Det er titlen på René Kærups brandtekniske projektopgave, der afslutter uddannelsen Master i Brandsikkerhed på DTU. René Kærup, der er beredskabsinspektør i Aalborg, ønskede, at projektet skulle bidrage med ny viden og samtidig være med til at skabe debat, som kan højne brandsikkerheden. Projektet beskrev han således: - Efter indførslen af funktionsbaserede brandkrav i 24 fastlægges brandsikkerhedsniveauet i en brandstrategi og eftervises i en brandteknisk dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. Ofte er der tale om flere anlæg i hver bygning, og anlæggene er ofte sammenkoblet. Personsikkerheden i bygningen er derfor afhængig af funktionaliteten af de aktive brandsikringsanlæg. Der er krav til årlig inspektion af og AVS anlæg, men ikke krav om årlig inspektion af brandventilationsanlæg, og varslingsanlæg. - Jeg ønsker at foretage en funktionstest af en række sammenkoblede aktive brandsikringsanlæg, for at få dokumenteret funktionaliteten af disse anlæg. Det ønskes undersøgt, om de sammenkoblede brandsikringsanlægs funktionalitet er som beskrevet i brandstrategien, og om personsikkerhedsniveauet i bygningen dermed er tilstrækkeligt. Som sådan vil fokus være i samspillet mellem de forskellige anlæg, og ikke en detaljeret undersøgelse af enkeltkomponenterne i de ulige anlæg. PERSONSIKKERHEDEN UDE AF KONTROL FOREBYGGE SES STAFET Byggeloven og beredskabsloven bør koordineres, så brandmyndigheden kan kræve dokumentation for, om alle sikkerhedskædens led fungerer. Der mangler en helhedsvurdering af brandsikkerheden i visse større byggerier Af René Kærup Ingen kæde er stærkere end det svageste led, og når flere led i sikkerhedskæden er helt uden for kontrol, aner vi ikke, om kæden kan holde, når det virkelig gælder. Måske holder den. Måske ikke. Sikkerhedskæden er sammenkoblede brandsikringsanlæg i større byggerier, hvor vi som beredskabsfolk går brandsyn for visse dele, uden at vi har lovhjemmel til at kontrollere, om fx det automatiske brandventilationsanlæg på flugtvejen virker, som tiltænkt i brandstrategien. En gennemgang af et antal installationer viser, at hvis jeg havde haft hjemmel til at kontrollere alle sikringsanlæg og samspillet mellem dem, ville tre fjerdedele ikke være blevet godkendt, mens den sidste fjerdedel ville være betinget godkendt. Dette er absolut ikke tilfredsstillende. INGEN KOORDINERING Vi mangler en koordinering af byggeloven og beredskabsloven. Vi må hverken kræve kontrol af varslingsanlæg eller af brandventilationsanlæg, selv om de skal aktiveres af -anlægget. Vi aner ikke, om de virker, som tiltænkt i brandstrategien. Alle led i kæden bør kontrolleres, lige som vi bør kunne sikre os, at leddene hænger sammen, dvs. at der er alle de nødvendige forbindelser mellem de forskellige sikringsanlæg, så eventuelle tekniske fejl i brandsikringsanlæggene overføres til -anlægget, og dermed bliver kendt, og kan udbedres. Ifølge BR1 kan byggesagsbehandleren ganske vist, hvis han skønner det nødvendigt i det enkelte tilfælde, kræve dokumentation for, hvordan systematisk vedligehold vil blive udført. Men han kan ikke efterfølgende kræve dokumentation for, at vedligeholdelsen bliver udført. Her ligger ansvaret ene og alene hos bygningens ejer eller driftsansvarlige. Til sammenligning har Beredskabsstyrelsen i Teknisk Forskrift for Højlagre krævet dokumentation for vedligeholdelse af sikringssystemer i hele bygningens levetid. Sidstnævnte krav gælder trods alt kun værdier (om end meget store 28

3 Oktober 213 BRANDVÆSEN FOREBYGGELSESSTAFET værdier), mens BR1 både vedrører værdier og personsikkerhed for visse byggerier for flere hundrede mennesker. BRANDSYN OG KONTROL AF RETTE FUNKTION AF BRAND- SIKRINGSANLÆG Bekendtgørelse om brandsyn og driftsmæssige forskrifter bestemmer, hvad der må foretages brandsyn på, og hvad der skal efterses ved brandsynet. Eftersyn af automatiske branddørslukningsanlæg, automatiske brandalarmanlæg, automatiske sprinkleranlæg og brandventilationsanlæg er i praksis et spørgsmål om tillid. Ejeren behøver ikke at dokumentere, at anlæggene kontrolleres og vedligeholdes, så de er pålidelige i hele bygningens levetid. Reglerne er meget generelle og kan ikke sammenlignes med kravet om indsendelse af el-attester hver 3. år. Vi har desværre ikke tilstrækkelig hjemmel til at sikre, at der foretages brandsyn på alle lokaliteter, der er opført efter Information om brandteknisk dimensionering. Det er kun, hvis anvendelsen af den pågældende bygning falder ind under bekendtgørelsen, der må foretages brandsyn og i de enkelte tilfælde er gælder de føromtalte generelle funktionskrav om at anlæg skal kontrolleres og vedligeholdes, så de er pålidelige. Jeg mener ikke, der med hjemmel i dette funktionskrav kan stilles krav om akkrediteret inspektion af brandsikringsanlæg. Der er således eksempler på byggeri, hvor personsikkerheden er afhængig af funktionaliteten af de aktive brandsikringsanlæg, uden at der foretages brandsyn. Kontrol og vedligeholdelse er dermed udelukkende op til den driftsansvarlige. KONKLUSION Resultatet af denne brandtekniske projektopgave, dokumenterer en alvorlig mangel hos de undersøgte brandsikringsanlæg. En problemstilling, der sætter tanker i gang, og rejser flere spørgsmål til debat om, hvordan kan vi gøre det bedre. Efter min mening er der flere veje til målet, men fælles for dem alle er, at der Alle led i kæden bør kontrolleres, lige som vi bør kunne sikre os, at leddene hænger sammen skal grundige analyser til for at finde frem til den rigtige løsning. SPØRGSMÅL TIL DEBAT Skal samtlige brandtekniske anlæg, 1. gangs inspiceres af akkrediteret inspektionsfirma? Efterfølgende inspektioner, interval mellem disse 1 år, 2 år? Krav i BR1 til indhold i DV-plan, som i Teknisk Forskrift for Højlagre? Brandsynspligt/screening af byggeri opført efter information om brandteknisk dimensionering? Er uddannelsesniveau for byggesagsbehandler, rådgiver, beredskabsinspektør, certificeret person og akkrediteret inspektør tilstrækkeligt? Eksisterende brandsikringsanlæg, hvad gør vi med dem? Intet krav om kontrol af frisk luft på flugtveje Brandmyndigheden må alene kontrollere sikkerhed, der er beskrevet i beredskabsloven Af René Kærup Personsikkerheden i større byggerier kan lovmæssigt fordeles mellem love fra to ministerier, der vurderer nødvendigheden af kontrol meget forskelligt. Der er således intet krav om kontrol af, at forbindelsen mellem flere sikringsanlæg nu også fungerer. Beredskabsloven hører under Forsvarsministeriet, og den administreres af brandmyndigheden, der foretager brandsyn. Byggeloven hører under Boligministeriet, der ikke pålægger kontrol af driftsmæssige anlæg, når først bygningen er taget i brug. MED KONTROL, automatiske brandalarmeringsanlæg har til opgave at detektere brand og alarmere brandvæsnet, mens AVS, automatiske sprinkleranlæg skal påbegynde slukning. Anlæggene skal godkendes af en akkrediteret inspektør, inden de må sættes i drift, og de skal efterfølgende kontrolleres efter faste retningslinjer. UDEN KRAV OM KONTROL Indførelse af funktionsbaserede brandkrav har givet nye muligheder for byggerier, hvor personsikkerheden er afhængig af aktive brandsikringsanlæg. Det kan fx være brandventilationsanlæg, der skal sikre flugtmuligheden for personer, ved at fjerne røgen. Ligeledes kan der installeres varslingsanlæg, ofte talevarslingsanlæg med højttalere, der i tilfælde af brand med tydelig tale beder alle forlade bygningen. I tilfælde af strømsvigt skal 29

4 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Oktober 213 der være 72 timers batteri-backup, og samtidig skal anlægget selv meddele fejl til -anlægget, så den driftsansvarlige kan udbedre fejlen, og den vagtcentral, som -anlægget er opkoblet til, får ligeledes fejlen og sikrer at den bliver udbedret. Varslingsanlæg aktiveres af anlægget, men der er ingen krav om 1. gangs inspektion og efterfølgende årlig inspektion, som ved og AVS. Bygningsmyndigheden har i BR1 hjemmel til, hvis det skønnes nødvendigt i det enkelte tilfælde, at bede om dokumentation for, hvordan kontrol og vedligeholdelse af de brandtekniske installationer og bygningsdele vil blive udført. Når byggesagen er afsluttet, er det op til den driftsansvarliges egenkontrol at sikrer den rette funktionalitet af anlægget. Beredskabet har ved brandsyn, hvis objektet er brandsynspligtigt, ikke lovhjemmel til at kontrollere at brandventilationsanlægget virker og har tilstrækkelig udsugningskapacitet at varslingsanlægget kan høres eller forstås og er opbygget som forudsat i brandstrategien at tekniske fejl i ventilations- eller varslingsanlæg automatisk meldes til -anlægget at en eventuel egenkontrollant er uddannet til at vide, hvad han skal kontrollere og hvordan Der står blot i driftsmæssige forskrifter, som beredskabsmyndigheden går brandsyn efter, at brandsikringsanlæg skal kontrolleres og vedligeholdes, således de er pålidelige i hele bygningens levetid. FORKLARINGER automatisk brandalarmeringsanlæg. Skal kontrolleres mindst hvert andet år. ABV automatisk brandventilationsanlæg AVS automatisk vandsprinkleranlæg. Skal kontrolleres hvert år. DV-plan drifts og vedligeholdelsesplan for brandtekniske installationer BR1 Bygningsreglement 21 Kontrol (inspektion) i forhold til og AVS foretages af akkrediterede inspektører fra enten DBI eller RMG-Inspektion. Udvidet inspektion frivillig samlet kontrol af alle ikke allerede inspicerede brandsikringsanlæg og specielle funktioner, der har indflydelse på personsikkerheden. ALARMERENDE DOKUMENTATION Ingen anlæg ville kunne godkendes, og fejl ville ikke blive opdaget i driftsfasen Af René Kærup Min undersøgelse går på en nøje gennemgang af rapporter fra 12 byggerier. Samlet havde de så mange fejl, at jeg direkte spurgte efter nogle udvidede inspektionsrapporter med lidt mere positive resultater, for at opgaven ikke bevidst skulle falde negativt ud. Svaret var, at man desværre ikke havde mere positive rapporter, så det anvendte datagrundlag vurderes at være retvisende! MIT MATERIALE Jeg fulgte selv fire større byggerier i Aalborg Kommune, der skulle have ibrugtagningstilladelse, og hvor der ved byggesagsbehandlingen med hjemmel i BR1, og altså uden for beredskabsloven blev stillet krav om udvidet inspektion af samtlige aktive brandsikringsanlæg (systemintegrationstest). Nu sker der noget René Kærups projekt bliver taget meget alvorligt i bl.a. det fælles udvalg for forebyggelse under FKB og Beredskabsstyrelsen. Her er emnet på dagsordenen på førstkommende møde. Sideløbende med projektet er DBIs retningslinjer 1-3 blevet revideret, så fremtidige anlæg får langt højere sikkerhed end de bestående. Ofte har flere funktioner i en bygning indflydelse på brandsikkerheden, uden at de er indeholdt i de gængse DBI-retningslinier, som størsteparten af byggeri i Danmark opføres efter. Ofte har flere funktioner i en bygning indflydelse på brandsikkerheden, uden at de er indeholdt i de gængse DBIretningslinier, som størsteparten af byggeri i Danmark opføres efter Disse sekundære funktioner kan bl.a. være, at rullende trapper skal standse ved brandalarm, at solafskærmning og mørkningslægningsgardiner skal køre op ved brandalarm, at brandjalousier skal lukke, at elevatorer skal køre til terræn osv. I de nævnte fire sager udførte akkrediterede inspektionsfirmaer inspektion af brandventilationsanlæg og varslingsanlæg, samt af specielle funktioner udover de krævede inspektioner af - og AVS-anlæg. Ud over disse byggerier stillede RMGinspektion velvilligt data til rådighed i form af udvidet inspektionsrapporter på yderligere otte byggesager, der omfattede shoppingcenter, skoler, sportsanlæg, badeland, diskotek, overtryksventilationsanlæg og en butik. Arealet af disse byggerier spændte fra 2. m 2 til 34. m 2.

5 Oktober 213 BRANDVÆSEN FOREBYGGELSESSTAFET Anlægs Udsugningskapicitet ErstatningsluI, fejl Fejloverførsel <l Brandmodstandsevne Anlægs Udsugningskapicitet ErstatningsluI, fejl Fejloverførsel <l Brandmodstandsevne dokumenta<on dokumenta<on jf. DBI jf. DBI overføres overføres <l <l ved ved fejl fejl i ABV- central i ABV- central 27/27 27/27 Brandventilationsanlæg. Samlede registrerede mangler på de funktionsundersøgte brandventilationsanlæg, vist i procent. ja nej ja, 1 ja, ja, ja, ja, nej 85 nej nej 4 4 ja 15 nej 85 ja 17 ja 17 nej 83 nej 83 nej 83 ja, 11 ja, 11 nej Varslingsanlæg. 9 9 Samlede registrerede mangler på de 9 funktionsundersøgte varslingsanlæg, vist i procent. Søjlen helt til højre viser, at i 5 samtlige anlæg med indendørs, mekaniske ventilatorer vil disse under opstart overdøve talen fra 2 varslingsanlægget Anlægs Dokumenta<on Dokumenta<on Fejloverførsel <l Når varsling at dokumenta<on Anlægs jf. på t Udsugningskapicitet på acceptabel ErstatningsluI, fejl ved Fejloverførsel høres <l inden Brandmodstandsevne dokumenta<on Anlægs DBI 24/24 jf. Dokumenta<on DBI lydtryk Dokumenta<on overføres taleforståelighed Fejloverførsel <l ved strømsvigt fejl <l opstart i ABV- central Når af varsling ABV* at dokumenta<on 27/27 jf. på t på acceptabel ved høres inden DBI 24/24 lydtryk taleforståelighed strømsvigt opstart af ABV* DUMPEKARAKTER TIL DV-PLAN Resultat: Ingen af de funktionsundersøgte anlæg ville kunne godkendes. Kun dage fejlene. om man ud fra denne ville kunne op- Hver 1 inspektionsrapport blev gransket, og de forskellige fejlfunktioner blev systematisk 9 registreret og talt op. Fejlene tre fjerdedele slet ikke kunne godkendes. mangelfuldt, at fejlene ikke ville blive hver fjerde kunne godkendes betinget, mens Konklusionen: Materialet var så blev derefter gradueret efter den model, Endnu værre blev det, da jeg undersøgte en DV-plan for at finde ud af, fundet i driftsfasen! DBI anvender. 5 4 ja, I samarbejde med FKBs Fagområde Forebyggelse omtaler BRANDVÆSEN gode ideer inden for forebyggelsesområdet. Faggruppen er tovholder, og alle kan byde ind ud fra princippet sådan gør vi. Kontakt blot kredsens repræsentant i Faggruppe Forebyggelse eller Jacob Christensen, Tønder, der er bestyrelsens ankermand på forebyggel- Resultat: Ingen af de 5 funktionsundersøgte 4 Stafet for forebyggelse anlæg ville kunne godkendes. Kun hver 2 fjerde kunne godkendes betinget, mens 1 tre fjerdedele slet ikke sesområdet. kunne Anlægs godkendes Dokumenta<on Dokumenta<on Fejloverførsel <l dokumenta<on jf. på t på acceptabel ved DBI 24/24 lydtryk taleforståelighed strømsvigt nej 4 ja 17 nej 89 ja, 11 nej 89 ja, 4 Når varsling at høres inden opstart af ABV* nej ja, 4 ja, 4 nej nej 31

6 BRANDSIKRINGSANLÆG BRANDVÆSEN Oktober 213 ENDNU MERE STYR PÅ BRANDSIKRINGSANLÆG Det skal være slut med varslingssignal, som folk ikke kan høre og derfor ikke reagerer på. Varsling skal ikke alene virke. Den skal også kunne høres og forstås, så der ikke er noget at tage fejl af. Desuden skal mere funktionsdygtige brandventilationsanlæg være med til at forbedre sikkerheden. Af Sanne A. Amtoft, kommunikationskonsulent i DBI En revideret udgave af DBIs retningslinjer 1-3 er netop trådt i kraft pr. 1. august. Retningslinjerne fastlægger kravene for godkendelse af installatørfirmaer og certificering af personer og komponenter, der indgår i brandsikringsanlæg. FOLK SKAL FORSTÅ FOR AT REAGERE En alarm får ikke nødvendigvis folk til at søge mod udgangen af et storcenter, et diskotek eller andre steder, hvor mange mennesker er samlet. Ofte kigger folk forvirret på hinanden og bliver, hvor de er. Derfor er det ikke kun vigtigt, at varslingsanlæg rent faktisk fungerer, men også væsentligt, at talevarsling - som fx gå mod nærmeste udgang - ikke lader nogen tvivl tilbage om, hvad man skal gøre. Tilsvarende må der ikke være DE 4 NYE FAGOMRÅDER: Automatiske brandventilationsanlæg Automatiske varslingsanlæg Automatiske rumslukningsanlæg Automatiske gasalarmanlæg DE 2 EKSISTERENDE FAGOMRÅDER: Automatiske brandalarmanlæg Automatiske sprinkleranlæg (herunder også vandtågeanlæg) nogen tvivl om, hvad lyden fra et tonevarslingsanlæg betyder. Med nye retningslinjer, der sikrer korrekt installation og jævnlig inspektion af varslingsanlæg, øgers chancen nu for, at folk lytter, forstår og reagerer efter hensigten. Ud over varslingsanlæg og de nævnte brandventilationsanlæg omfatter de Uanset om en brandventilation er mekanisk eller oplukkelige tagvinduer, må det være et ufravigeligt krav, at den virker. Foto: DBI. 32

7 Oktober 213 BRANDVÆSEN BRANDSIKRINGSANLÆG reviderede retningslinjer også rumslukningsanlæg og gasalarmanlæg, som ligeledes fremover sikres certificeret installation og inspektion. ENSRETTET SIKKERHEDSNIVEAU Formålet med opdatering af retningslinjerne er at forbedre funktionaliteten af de fire nævnte brandsikringsanlæg og desuden ensrette sikkerhedsniveauet, så det gælder, uanset hvilket brandsikringsanlæg der stilles krav om i byggeriet. Det ensartede sikkerhedskodeks giver bedre forudsætninger for funktionsdygtige brandsikringsanlæg og forbedret brandsikkerhed, bl.a. fordi nye formuleringer giver anledning til færre misforståelser, forklarer direktør i DBI, Anders Frost-Jensen. FRIT VALG AF REGLER I forbindelse med en byggesag skal bygherren dokumentere det sikkerhedsniveau, som bygge- og brandlovgivningen foreskriver. Historisk har brug af retningslinjerne været garant for et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau og gjort sagsbehandlingen ensartet, nem og overskuelig. Siden indførelsen af de funktionsbaserede brandkrav i 24 har det stået bygherren frit for at dokumentere brandsikkerheden på anden vis, men dette sikkerhedsniveau har imidlertid ikke været kendt. Energistyrelsen har således fastslået, at benyttelse af DBIs retningslinjer er én måde at dokumentere sikkerhedsniveauet på, og at brug af et andet dokumentationssystem skal være på mindst samme niveau som DBIs retningslinjer. Det er desuden et sikkerhedsniveau, som flere kommuner har efterspurgt som udgangspunkt for deres sagsbehandling. BREDT SAMARBEJDE I revideringen af retningslinjerne er der i øvrigt lagt vægt på en tilnærmelse til europæiske standarder, og at byggesagsbehandlingen skal være lettest mulig, uden at der af den grund slækkes på sikkerhedsniveauet. Ud over DBI har revideringsudvalget bestået af FKB, Forsikring & Pension, Tekniq (Installatørernes organisation) og brancheorganisationen SikkerhedsBranchen. REVIDEREDE RETNINGSLINJER 1-3 1: Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligeholdelse af brandsikringsanlæg. 2: Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligeholdelse af brandsikringsanlæg. 3: Certificering af systemer og komponenter, der indgår i brandsikringsanlæg. ØVRIGE RETNINGS- LINJER I SERIEN 4: Retningslinjer for færdigmelding, inspektion og godkendelse. 5: Retningslinjer for drift og vedligeholdelse. 6: Retningslinjer for sammenkoblede anlæg. - Et løft til sikkerheden Af Erik Weinreich For mange skræmmende eksempler med tilfældige eftersyn - Jeg har netop besøgt et plejehjem, hvor en installatør-erklæring dokumenterede, at alt var i orden, men ved eftersyn opdagede jeg, at røgventilationsanlægget slet ikke var koblet til. - Den slags er skræmmende og den direkte årsag til, at der nu strammes op, siger beredskabsinspektør Morten Hedegaard, Kolding, der som FKBs repræsentant har været med til at udarbejde de nye retningslinjer for certificering m.v. i forhold til brandsikringsanlæg. Han fortsætter: - De nye retningslinjer for fremtidige byggerier bliver et kæmpe løft til sikkerheden. Det er så vigtigt, at vi kan stole på, at sikringsanlæggene virker, som de skal i følge byggetilladelsen, og jeg tror, at alle mine kolleger har været ude for skræmmende oplevelser på det modsatte. - Det bliver også lettere for bygherren at vide, hvad han får af sikkerhed, siger Morten Hedegaard, der især peger på brandventilationsanlæggene som den helt store vinder. Både han og Forsikring & Pension forventer, at de nye krav vil føre til færre brande, hurtigere slukning og dermed færre skader på både mennesker og værdier. 33

Brandsikringsanlæg i Danmark

Brandsikringsanlæg i Danmark Brandsikringsanlæg i Danmark Indlæg ved FG-konference, 2014 Jacob Andersen, DBI Sprinklerinspektør Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 28-03-2014 / JAN / Møde Program DBI Brandsikringsanlæg

Læs mere

Infrastruktur for brandtekniske installationer

Infrastruktur for brandtekniske installationer Infrastruktur for brandtekniske installationer IDA - møde, 27-10-2016 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 27-10-2016 / AFJ / Møde Lovgivning Brandtekniske installationer Bygningsreglementet (uddrag) Tillæg

Læs mere

Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau

Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau Retningslinje 001-006 Konference, 24-09-2014 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 24-09-2014 / AFJ / Møde Præskriptive krav Funktions- krav

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

DBI retningslinie 006

DBI retningslinie 006 2. udgave Januar 2010 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Sammenkoblede brandsikringsanlæg DBI retningslinie 006 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende videncenter,

Læs mere

Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede brandsikringsanlæg.

Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede brandsikringsanlæg. Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede brandsikringsanlæg. 1 Illustration forside, udarbejdet af Grontmij, gengivet med tilladelse fra HGG. 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion.... 4 1.1 Problemformulering....

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil??

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Dansk Forening for Passiv Brandsikring ROCKWOOL Jakob Andersen Afdelingsleder Århus Brandvæsen Funktionsbaserede brandkrav Nye

Læs mere

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Statistisk analyse af ABA- og AVS-anlæg inspiceret af DBI i 2015 og 2016 Dato : 16. januar 2017 Version:

Læs mere

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI IND UST RIA/S SKO LE Anvendelseskategori 1 Anvendelseskategori 2 CEN TER Anvendelseskategori 3 Anvendelseskategori 4 HO T EL Anvendelseskategori 5 HOS PITA

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Januar 2010 Denne vejledning har til hensigt at beskrive opbygningen og funktionen af et brandmandspanel Lovgivning Med indførelsen af det funktionsbaserede

Læs mere

Hvordan ser byggesagsbehandling ud fra bygherres/rådgivers side?

Hvordan ser byggesagsbehandling ud fra bygherres/rådgivers side? byggesagsbehandling ud fra bygherres/rådgivers side? Frederikke Ekstrand Schmidt COWI Fire 1 24 SEPTEMBER 2014 HVORDAN SER BYGGESAGSBEHANDLING UD Frederikke Ekstrand Schmidt Akademiingeniør og Master i

Læs mere

Færdigmelding til inspektion af brandalarmanlæg

Færdigmelding til inspektion af brandalarmanlæg Færdigmelding til inspektion af brandalarmanlæg Anlægsejer Firma/institution Tlf. Faktura email email tlf. Installationsadresse Navn Tlf. tlf. Inspektionsdeltager Inspektionsdeltager tlf. Inspektionsdeltager

Læs mere

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) DBI Report 2009:02 1. april 2009 Statistisk analyse af AVS-anlæg inspiceret 2008 Rolf Knudsen Henrik Bygbjerg 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52. Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet:

Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52. Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet: DBI Retningslinje 001 4. udgave August 2013, Byggedata, opdateret 3. juli Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52 Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet:

Læs mere

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler:

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler: Vejledning for udførelse af brandmandspaneler: Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 1550 København V Tlf.: 33 66 33 66 www.brand.kk.dk Juli 2013 Side 2 af 8 Denne vejledning har

Læs mere

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af AVS-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Byggedata, opdateret 7. april 2014 Brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af ABA-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

Færdigmelding af brandventilationsanlæg

Færdigmelding af brandventilationsanlæg Færdigmelding af brandventilationsanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: Inspektions nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning

Læs mere

En guideline for myndigheder

En guideline for myndigheder Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling En guideline for myndigheder Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling Guideline nr. 1 1. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Vagtcentral

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 foldere til støtte for den kommunale brandtekniske byggesagsbehandling:

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 foldere til støtte for den kommunale brandtekniske byggesagsbehandling: Sagsgangen ved brandteknisk dimensionering December 2004 Side 1 FORORD Nærværende folder er et resultat af et samarbejde mellem: Dansk Bygningsinspektørforening Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Læs mere

Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling i Lejre Kommune

Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling i Lejre Kommune Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling i Lejre Kommune Lejre Brandvæsen, Lejre Kommune Vintapperbuen 2, 4070 Kr. Hyllinge. Brandst., Syd: Horseager 6, 4330 Hvalsø. Brandst. Nord: Vintapperbuen

Læs mere

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel Forebyggende afdeling Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel 2. udgave februar 2009 Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel til Rudersdal

Læs mere

Færdigmelding af varslingsanlæg

Færdigmelding af varslingsanlæg Færdigmelding af varslingsanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: Inspektions nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning af dokumentet:

Læs mere

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24 1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varslingsanlæg Projektering og installation DBI retningslinie 24 Forord DBI retningslinie 24 Varslingsanlæg - Projektering og installation

Læs mere

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel 3. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Vagtcentral (døgnåben) Ådalsvej

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG Anlægsejer: Adresse: Tlf. Attention: E-mail: Anlægsnavn: Adresse: FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG Kontaktperson: Driftansvarlig: Tlf.nr.: Tlf.nr.: Anlægsinstallatør: Ansvarlig: Godkendelsesnr.:

Læs mere

En guideline for myndigheder

En guideline for myndigheder Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling En guideline for myndigheder Drift, kontrol og vedligeholdelse af funktionsbaseret byggeri Guideline nr. 2 1. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav

DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav Jørgen Larsen Chefingeniør TopCenter i Ballerup Udstillings- og informationscenter for skadeforebyggelse og sikring. Demonstration af aktive og passive sikringsforanstaltninger.

Læs mere

Færdigmelding til inspektion af automatisk brandventilation

Færdigmelding til inspektion af automatisk brandventilation Færdigmelding til inspektion af automatisk brandventilation Anlægsejer Firma/institution Faktura email email tlf. Installationsadresse Navn tlf. Inspektionsdeltager Inspektionsdeltager tlf. Inspektionsdeltager

Læs mere

Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl

Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl november 2013 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN November 2013 Brandmuren på Solgårdens loft beskytter ikke meget, når der mangler en brandlem. Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl FOREBYGGE SES

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg Dato: 2012-01-18 Sign.: PLY Sag: FU13202 DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord

Læs mere

DBI retningslinie 004. Automatiske brandsikringsanlæg. Færdigmelding, inspektion og godkendelse

DBI retningslinie 004. Automatiske brandsikringsanlæg. Færdigmelding, inspektion og godkendelse DBI retningslinie 004 3. udgave Oktober 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Færdigmelding, inspektion og godkendelse DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk

Læs mere

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension Februar 2002 Særlige Vejledning sikringsforanstaltninger mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder Forsikring & Pension Indholdsfortegnelse 000 Indledning 3 10 Alment 3 100 Forskrifter og regler 6

Læs mere

Færdigmelding af brandalarmanlæg

Færdigmelding af brandalarmanlæg Færdigmelding af brandalarmanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: Inspektions nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning af dokumentet:

Læs mere

DBI retningslinje 002

DBI retningslinje 002 DBI retningslinje 002 5. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 HVEM ER DBI? DBI er Danmarks førende videncenter for brandsikkerhed og sikring. Vi kombinerer

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-12 Rapport udstedt: 2013-12-19 Inspektør: Benny Henningsen Inspektionsafdelingen

Læs mere

FORORD. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 foldere til støtte for den kommunale brandtekniske byggesagsbehandling:

FORORD. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 foldere til støtte for den kommunale brandtekniske byggesagsbehandling: Drift og vedligehold i forbindelse med funktionsbaserede brandkrav December 2004 30-12-2004 Side: 1 Nærværende folder er et resultat af et samarbejde mellem: Dansk Bygningsinspektørforening Foreningen

Læs mere

Inspektionsrapport. Sprinkleranlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IA02656

Inspektionsrapport. Sprinkleranlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IA02656 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Sprinkleranlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-02 Rapport udstedt: 2013-12-04 Inspektør: Kjeld Norbert Petersen

Læs mere

Nye håndbøger fra DBI

Nye håndbøger fra DBI Nye håndbøger fra DBI Torsdag d. 3. november 2011 Brian V. Jensen bvj@dbi-net.dk Tlf. 61201663 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Passiv Brandsikring Ny håndbog om småhuse Behov,

Læs mere

Alarmanalyse Arbejdsgrupperapport, august 2013

Alarmanalyse Arbejdsgrupperapport, august 2013 Alarmanalyse Arbejdsgrupperapport, august 2013 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING... 4 2. BAGGRUNDEN FOR ARBEJDSGRUPPENS ARBEJDE... 5 3. ARBEJDSGRUPPENS NEDSÆTTELSE OG SAMMENSÆTNING... 5 4. HVAD ER EN

Læs mere

Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs og industrivirksomheder. Forsikring & Pension Vejledning Februar 2002

Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs og industrivirksomheder. Forsikring & Pension Vejledning Februar 2002 Vejledning Februar 2002 Særlige sikringsforanstaltninger mod brand i erhvervs og industrivirksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005 3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Drift og vedligeholdelse DBI retningslinie 005 Indholdsfortegnelse Definitioner...4 10 Almindelige bestemmelser...6

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, marts 2013 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Fællesmagasinet for Museer i Midt og Østjylland. Brandmyndighedens identifikation: 6-03-02-0644

Fællesmagasinet for Museer i Midt og Østjylland. Brandmyndighedens identifikation: 6-03-02-0644 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Fællesmagasinet for Museer i Midt og Østjylland Lollandsvej 10, 8900 Randers C Inspiceret af: Jan Pedersen Inspektion den: 15. maj 2013 RMG sagsnummer: 15484-3-2013 Brandmyndighedens

Læs mere

Fremtidens Byggesagsbehandling

Fremtidens Byggesagsbehandling Fremtidens Byggesagsbehandling Kompetent og Ubureaukratisk Hvordan? Regeringens lovforslag om certificering betyder følgende: Teknisk sagsbehandling skal ikke længere foretages af kommunerne, men skal

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Færdigmelding til inspektion af varslingsanlæg

Færdigmelding til inspektion af varslingsanlæg Færdigmelding til inspektion af varslingsanlæg Anlægsejer Firma/institution Tlf. Faktura email email tlf. Installationsadresse Navn Tlf. tlf. Inspektionsdeltager Inspektionsdeltager tlf. Inspektionsdeltager

Læs mere

Inspektionsrapport Brandalarmanlæg DBI RAPPORT

Inspektionsrapport Brandalarmanlæg DBI RAPPORT DBI RAPPORT Inspektionsrapport Brandalarmanlæg - Den Selvejende Almene Ok Ældreinstitution Plejecenter Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-4, 4560 Vig St. Sag: IB06343 Inspektion udført: 23. januar 2017 af Claus

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Med frikommuneloven har Klima-, energi-, og bygningsministeren efter ansøgning fra Viborg Kommune,

Læs mere

BRANDSIKRING AF BYGGERI

BRANDSIKRING AF BYGGERI RESUME Brandsikkerhed er vigtigt, men hvordan kan vi øge fokus på brandsikkerheden i nye og ældre bygninger? Og hvad er de samfundsøkonomiske omkostninger ved brand? Martin Bach Kofoed Gummesen Bygningskonstruktør

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Følgende rettelser er vedtaget af det tekniske udvalg den 11. september 2013: Nyt punkt 3.3 side 21 efter sidste afsnit tilføjes:

Læs mere

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune.

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. BRAND OG REDNING DJURSLAND Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. Gældende for alle offentlige og private ABA anlægsejere 01-08 08-2015 Generelt Brand og

Læs mere

National brandforebyggelsesstrategi

National brandforebyggelsesstrategi National brandforebyggelsesstrategi 27. sep. 2012: Forsvarsudvalget og Brandbevægelsen afholdt høringen Brandsikkerheden i Danmark bør vi opsætte nationale mål? Svaret blev JA og derfor: 12. nov. 2012:

Læs mere

Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m.

Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m. Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m. NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner m.m. udgør

Læs mere

Vejledning om udførelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner

Vejledning om udførelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om udførelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner 1. udgave April 2010 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Vagtcentral (døgnåben) Ådalsvej 52, 2970

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af DKV-planer

Retningslinier for udarbejdelse af DKV-planer Retningslinier for udarbejdelse af DKV-planer Københavns Brandvæsen Forebyggende Afdeling H. C. Andersens Boulevard 23 1553 København V Telefon 33 66 29 45, Telefax 33 66 49 31 www.brand.kk.dk Juni 2009

Læs mere

Når man får en byggetilladelse følger der en række vilkår med. Jeres byggeri skal overholde følgende vilkår:

Når man får en byggetilladelse følger der en række vilkår med. Jeres byggeri skal overholde følgende vilkår: Modtag din post digitalt - Tilmeld dig Saml via din NemBorger post ét sted på www.helsingorkommune.dk - tilmeld dig digital post på borger.dk Amust Att: Kristian Blak Industrivej 6 4000 Roskilde Center

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Uhensigtsmæssighederne ved udbud og udlicitering af brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn

Uhensigtsmæssighederne ved udbud og udlicitering af brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn ! NOTAT Forum for Samfundets Beredskab (FSB) Dok. nr. PB20160316-DB01 København den 16. marts 2016 Uhensigtsmæssighederne ved udbud og udlicitering af brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn ATT:

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Rammerne for samarbejdet mellem beredskabet og de 6 kommuners byggeriafdelinger er fastlagt med baggrund i nedenstående aftale.

Rammerne for samarbejdet mellem beredskabet og de 6 kommuners byggeriafdelinger er fastlagt med baggrund i nedenstående aftale. Notat vedrørende den forebyggende myndighedsdel. Nedenstående notat er udarbejdet med baggrund i de ønskede kvalitets krav til model 2. EKSEMPEL Samarbejdsaftale mellem beredskabet og de 6 kommuners byggesagsafdelinger.

Læs mere

NOTAT vedr. folketingsspørgsmål i forbindelse med højhusbranden i London

NOTAT vedr. folketingsspørgsmål i forbindelse med højhusbranden i London NOTAT vedr. folketingsspørgsmål i forbindelse med højhusbranden i London Branden i Grenfell Tower i London natten til den 14. juni formodes foreløbig at have kostet 80 personer livet og ifølge det engelske

Læs mere

Kræmmermarkeder er blevet til campingpladser

Kræmmermarkeder er blevet til campingpladser maj 2013 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Maj 2013 Kræmmermarkeder er blevet til campingpladser Afstandskrav for campingpladser passer ikke til salgsarealer, hvor der overnattes Af Jens-Otto Bertel Hansen,

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FOREBYGGENDE AFDELING September 2014 INDLEDNING I henhold til kapitel 5. 1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010

Læs mere

Et godt netværk er uvurderligt

Et godt netværk er uvurderligt november 2012 forebyggelsesstafet BRANDVÆSEN November 2012 Et godt netværk er uvurderligt FOREBYGGE SES STAFET Erfagruppen for forebyggelse i Vestsjælland er måske en af de bedst fungerende i landet. Et

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Love og regler og grundlag for automatiske sprinkleranlæg og vandtågeanlæg

Love og regler og grundlag for automatiske sprinkleranlæg og vandtågeanlæg Love og regler og grundlag for automatiske sprinkleranlæg og vandtågeanlæg v. Kjeld N. Petersen Dias 1 /FSTA BR10 nu BR15. Udgives af Klima, Energi- og Bygningsministeriet 5 Brandforhold 5.1 stk 1. Bygninger

Læs mere

DBI vejledning 10, del 1

DBI vejledning 10, del 1 2. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 1 Brandsikringsforanstaltninger Planlægning og gennemførelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning..................................

Læs mere

ATEX og Brandmyndighederne

ATEX og Brandmyndighederne ATEX og Brandmyndighederne Hvorfor er tingene som de er og hvem er det bag uniformen? forventningsafstemning Gå ind i Indsæt > hoved og side fod for at indtaste tekst 12. Maj 2015 1 René Ruusunen Ansat

Læs mere

Medlemsmøde d. 19. marts 2013. Sikkerhedens Hus. Velkommen til Medlemsmøde i

Medlemsmøde d. 19. marts 2013. Sikkerhedens Hus. Velkommen til Medlemsmøde i Medlemsmøde d. 19. marts 2013. Sikkerhedens Hus Velkommen til Medlemsmøde i 1 Medlemsmøde i Passiv brandsikring Program 19. marts 2013 14:45 Velkomst Velkomst og Resume fra Arbejdsplan for Passiv Brandsikring

Læs mere

Medlemsmøde d. 14.oktober Velkommen til Medlemsmøde i. om Teknisk bytte

Medlemsmøde d. 14.oktober Velkommen til Medlemsmøde i. om Teknisk bytte Medlemsmøde d. 14.oktober 2010. Velkommen til Medlemsmøde i om Teknisk bytte 1 Medlemsmøde i Passiv brandsikring Teknisk bytte Vi sætter fokus på funktionsbaseret brandsikring: Hvad kan der handles om

Læs mere

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation)

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) Luftsluser Åben luftsluse Varm luftsluse Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) What to do! Mulige løsninger iht. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 2. udgave 2016

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet I medfør af 15 B, og 30, stk. 2, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016,

Læs mere

Version: 020a. Side 1 af 9. SKS Dokumentstyringsoversigt. Udlånt Dato/Initialer. Udlånt Dato/Initialer

Version: 020a. Side 1 af 9. SKS Dokumentstyringsoversigt. Udlånt Dato/Initialer. Udlånt Dato/Initialer Nummer Navn Ansvarlig Gyldig fra dato Placering Hjælpeværktøj Love og Bekendtgørelser A Forsyningsanlæg A-1 A-2 Fællesregulativet 2011 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande A-3 SIK-Meddelelser

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 16. april 2013: Side 22 punkt 1.2.1 tilføjes: Alarmtilstand skal medføre at

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 25. februar 2008. Nr. 175. Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler I medfør af 4, stk.

Læs mere

Drejebog for uvarslet temabrandsyn

Drejebog for uvarslet temabrandsyn oktober 2012 forebyggelsesstafet BRANDVÆSEN Oktober 2012 Drejebog for uvarslet temabrandsyn FOREBYGGE SES STAFET Ved ankomst til den brændende bolig skulle plejepersonalet tage stilling til, hvordan de

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

DBI retningslinie 232

DBI retningslinie 232 2. udgave Marts 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut DBI retningslinie 232 Automatiske brandalarmanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk

Læs mere

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 2. udgave sep. 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelserudarbejdet i samarbejde Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og Dok: 232685-13 Rev.:

Læs mere

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 1. udgave april 2010 Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner,

Læs mere