Estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer vha. PFT-metoden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer vha. PFT-metoden"

Transkript

1 Estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer vha. PFT-metoden Miljøprojekt nr November 2016

2 Udgiver: Miljøstyrelsen Redaktion: Per Loll, Dansk Miljørådgivning A/S Mariam Wahid, Region Hovedstaden Niels Christian Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. ISBN: Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik. Må citeres med kildeangivelse.

3 Indhold Indhold... 3 Forord... 4 Sammenfatning og konklusion... 5 Summary and conclusion Indledning Baggrund Formål Metoder PFT-metoden Estimering af reduktionsfaktorer Dynamik sporgasudbredelse under gulv Lokaliteter Skovlunde Byvej 96A (Innovationsgaragen) Renserilokalitet i København Forsøgsprogram Skovlunde Byvej 96A (Innovationsgaragen) Renserilokalitet i København Installation af sporgaskilder og PFT-samplere under gulv Test af retableringens tæthed Resultater Luftskifter Skovlunde Byvej 96A (Innovationsgaragen) Renserilokalitet i København Test af retableringens tæthed Dynamik i sporgasudbredelse under gulv Reduktionsfaktorer (sporgas og PCE) Skovlunde Byvej 96A (Innovationsgaragen) Renserilokalitet i København Vurderinger Referencer Estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer vha. PFT-metoden 3

4 Forord Miljøstyrelsen har under Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening bevilliget støtte til Region Hovedstaden, til gennemførelse af dette projekt. Projektets formål er at afprøve en idé med anvendelse af passiv sporgasteknik (PFT) til estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer (fra poreluft til indeklima) på forurenede lokaliteter med en poreluftforurening beliggende under betongulv, som er støbt direkte oven på jord eller på kapillarbrydende lag. Perspektivet er, at metodikken kan anvendes på forurenede lokaliteter, hvor der er behov for at opdele en målt indeklimakoncentration i hhv. (i) bidrag fra poreluften og (ii) interne bidrag; herunder eksempelvis indeklimasager med oliekulbrinter eller sager med igangværende erhverv (f.eks. renseridrift) i en del af ejendommen. I projektet er der foretaget en afprøvning på to feltlokaliteter; begge forurenet med chlorerede opløsningsmidler. Sporgaskilder og -samplere er klargjort og leveret af Seniorforsker Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, som også har udført analysearbejdet. ORSA-rør er analyseret for indhold af chlorerede opløsningsmidler af ALS. Projektet er udført af Dansk Miljørådgivning A/S. 4 Estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer vha. PFT-metoden

5 Sammenfatning og konklusion Der er afprøvet en metode baseret på PFT-metodikken til estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer fra poreluft til indeklima, når der er tale om betongulv støbt direkte på jord. Herunder er der foretaget undersøgelser af installationsmetode og hastigheden i diffusiv sporgasudbredelse i jord under gulv. Der er opnået tilfredsstillende resultater mht. installationsprocedure og materialevalg, der sikrer at sporgaskilder installeret direkte under gulv (efter gennemboring af dette) ikke medfører en præferentiel spredningsvej af sporgas og poreluftforurening til indeklimaet. Denne metode kan anvendes i andre sammenhænge, hvor der ønskes en høj grad af sikkerhed for at gulvgennembrydninger ifm. miljøundersøgelser i bygninger retableres betryggende. Det er desværre ikke lykkedes at opstille og dokumentere en metode, der kan bringes i anvendelse til estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer fra poreluft til indeklima på lokaliteter, hvor der er betongulv støbt direkte på jord. Det vurderes dog, at der er basis for at arbejde videre med metoden på nogle sager med lettere geologiske forhold under gulvet; herunder med kapillarbrydende lag af lecanødder eller lignende og/eller med isoleringsmateriale, dvs. hvor det er lettere at få udbredt sporgassen under gulvet. Projektet er gennemført af DMR A/S, i samarbejde med SBi, for Region Hovedstaden og Miljøstyrelsens Teknologiudviklingspulje. Baggrund På indeklimasager kan der ved følsomme arealanvendelser (bolig og børneinstitutioner) være behov for at adskille målte indeklimakoncentrationer (totalt indeklimabidrag) i bidrag fra poreluften og bidrag fra interne kilder. Til undersøgelse af problemstillinger hvor forurenet poreluft bevæger sig igennem et opblandet luftvolumen (f.eks. en krybekæder) har der tidligere været anvendt en metode baseret på PFT-metodikken (PerFluorcarbon Tracer - passiv sporgasteknik). I dette projekt afprøves det om PFT-metodikken kan udvikles til at være et værktøj, der vil kunne bringes i anvendelse til estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer fra poreluft til indeklima på forurenede lokaliteter, når der er tale om betongulv støbt direkte på jord (dvs. uden hulrum på kildesiden). Formål Det overordnede formål med projektet er således at videreudvikle den passive sporgasmetode til at kunne anvendes på indeklimasager, hvor man har brug for at adskille poreluftbidraget fra interne kilder, og afprøve en idé til installationsprocedure og måleprogram mm. Herunder afklares to metode- og forståelsesmæssige delformål, der er forudsætninger for en eventuel fremtidig anvendelse af metodikken på andre sager: 1. Udvikling og afprøvning af metodik til installation af sporgaskilder og samplere under gulv, så installationen ikke skaber nye utætheder i gulvet. 2. Undersøgelse af den tidslige dynamik i diffusiv sporgasudbredelse under gulv. Estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer vha. PFT-metoden 5

6 Metode Projektet er gennemført på to feltlokaliteter med omfattende PCE-forureninger i jord og poreluft under gulv, hhv. Skovlunde Byvej 96A (Innovationsgaragen) og en renserilokalitet i København. Metodeudvikling og dokumentation er primært foretaget på Skovlunde Byvej 96A, og erfaringerne fra dette projekt er anvendt på renserigrunden i København, som en første rigtig feltlokalitet. Der er udviklet, afprøvet og dokumenteret en metodik til installation af sporgaskilder og -samplere under betongulv, som er baseret på kerneboring, nedsætning af et filterrør med sporgaskilde/- sampler og retablering med en trekomponent epoxybaseret flydemørtel (Sikadur-42 HE). Tætheden er testet over to retablerede huller med sporgaskilder installeret under gulv, og er sammenlignet med tætheden af det intakte gulv umiddelbart ved siden af. Dynamikken i sporgasudbredelse under gulv er testet på Skovlunde Byvej 96A, og der er på baggrund heraf foretaget metodemæssige ændringer, som er bragt i anvendelse på renserilokaliteten i København. Konklusioner Det er konstateret, at den anvendte metode med anvendelse af Sikadur-42 HE, til retablering af gulvgennembrydningerne kan gøres tæt; mindst lige så tæt som det omkringliggende betongulv og, i ét af de to tilfælde, også mere tæt end det omkringliggende, intakte betongulv. Det har dog ikke været muligt at lave et tilfredsstillende set-up hvormed PFT-teknikken kan benyttes til at estimere lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer over betongulv, støbt direkte på jord. På baggrund af dette forhold vurderes metoden ikke at have potentiale til estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer, når betongulvet er støbt direkte oven på forholdsvist lerede, kompakte jordarter. Problemerne relaterer sig til to forhold: 1. Det har ikke været muligt at få en tilfredsstillende, repræsentativ udbredelse af sporgassen under gulv. 2. Sporgasudbredelsen i de aktiverede porevoluminer under gulv foregår så hurtigt, at der inden for kort tid og korte afstande opnås overload af samplerne. Det vurderes dog, at metoden med lidt videreudvikling og afprøvning kan have et potentiale, hvis betonen er støbt ovenpå kapillarbrydende lag af f.eks. lecanødder eller singels, evt. med isolering, og måske også hvis betonen er støbt ovenpå intakte sandede aflejringer. 6 Estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer vha. PFT-metoden

7 Summary and conclusion The PFT-methodology has been tested for estimating site specific attenuation factors between subslab soil gas and indoor air at sites with slab on grade. As a part of the study, the installation procedure and the speed of diffusive tracer gas migration in the sub surface has been investigated. With regard to the installation procedure and choice of materials for installing the tracer gas sources directly under the concrete slab (after core-drilling through the slab), satisfying results have been obtained. Hence, the developed installation procedure has been proven not to open up new preferential migration pathways through the concrete slab. The procedure can be used when a high quality seal is desired, after performing environmental investigations, where perforation of the concrete slab is involved. Unfortunately, we did not succeed in our efforts to propose and document a method that can be used for estimating site specific attenuation factors between sub-slab soil gas and indoor air at sites with slab on grade. We do, however, think that there is a basis for establishment of a procedure/methodology that will enable estimation of site specific attenuation factors at sites with more permeable sub-slab soil types or at sites with a capillary barrier layer of e.g. Leca or with a layer of insulation material. At such sites it will be much easier to ensure a satisfactory sub-slab distribution of the tracer gas. The project has been a collaboration between DMR A/S and SBi (Danish Building Research Institute, Aalborg University) for The Capital Region of Denmark and The Danish EPA, through the Technology Advancement Program. Background At vapor intrusion sites with sensitive building use (housing or child care) it is sometimes desired that measured indoor concentrations (total contribution to the indoor air) can be separated into a subsurface contribution and a contribution from internal sources. The PFT-methodology (PerFluorcarbon Tracer passive tracer gas technology) has previously been successfully applied at sites where the subsurface contribution moves through a mixed air volume (e.g. a crawl space). In this project, it is tested if the PFT-methodology can be applied for estimating site specific attenuation factors between sub-slab soil gas and indoor air at sites with slab on grade, i.e. with no cavity on the source side. Purpose The primary purpose of the project is to further develop the passive tracer technology so it can be applied at vapor intrusion sites where there is a need for separation of the subsurface contribution and a contribution from internal sources. Two method related and conceptual questions are answered, to ensure that the methodology, if successful, can be applied at other sites: 1. Development, testing and documentation of a method for installing tracer sources and samplers under the concrete slab, while ensuring that no new migration pathways are created. 2. Investigation of the speed of diffusive tracer gas migration in the sub surface. Estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer vha. PFT-metoden 7

8 Methods The project has been carried out at two sites with PCE contaminations in both soil and soil gas beneath the building concrete floors; (i) Skovlunde Byvej 96A (Capital Region test site) and (ii) a dry cleaning facility in Copenhagen. The development and testing has mostly been carried out at the Skovlunde Byvej 96A site, and the lessons learned has subsequently been applied at the Copenhagen dry cleaning site, as the first real field site. The methodology developed for installing tracer sources and samplers under the concrete slab is based on core drilling through the concrete slab, installation of a small slotted monitoring well screens with a PFT source or sampler inside, and subsequent sealing with a three component epoxy based mixture (Sikadur-42 HE). The sealing procedure has been tested by comparing measurements of tracer gas concentrations in flux chambers at two different points, with tracer sources installed right underneath, to flux chamber measurements at adjacent locations with intact concrete flooring underneath. The dynamics/speed of the sub-slab diffusive tracer gas migration has been investigated at the Skovlunde Byvej 96A site. Based on the results from this site, some changes to the methodology has been adopted at the Copenhagen dry cleaning site. Conclusions At the Skovlunde site, it has been documented that the sealing procedure based on Sikadur-42 HE, can be used for creating a high quality seal after core drilling through the concrete slab; at least comparable to the intact concrete at the site, and in one instance superior to the intact concrete slab. Unfortunately, we did not succeed in finding a satisfying set-up for applying the PFT-methodology to estimating site specific attenuation factors between sub-slab soil gas and indoor air at sites with slab on grade. So, based on the results of this study we do not think that the methodology has a potential for being applied at slab on grade sites with relatively compact and/or clayey soils right underneath the slab. The problems are related to two issues: 1. We were not able to attain a satisfying and representative sub-slab distribution of the tracer gas. 2. Tracer gas distribution in activated sub-slab soil gas volumes happens so fast that tracer samplers are overloaded within a short time frame and within short distances. We do, however, think that methodology with a little further development and testing could have a potential for estimation of site specific attenuation factors at sites with more permeable subslab soil types (e.g. sand) or at sites with a capillary barrier layer of e.g. Leca or with a layer of insulation material. 8 Estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer vha. PFT-metoden

9 1. Indledning 1.1 Baggrund På en række indeklimasager er der behov for at opdele målte indeklimakoncentrationer (totalt indeklimabidrag) i bidrag fra poreluften og bidrag fra interne kilder; herunder eksempelvis i indeklimasager med oliekulbrinter og sager med igangværende erhverv (f.eks. renseri). Idéen, der afprøves i dette projekt er, at PFT-metodikken (PerFluorcarbon Tracer - passiv sporgasteknik) kan udvikles til at være et værktøj, der vil kunne bringes i rutinemæssig anvendelse til at undersøge ovennævnte problemstillinger. Metoden er baseret på kommercielt tilgængelig teknologi, der kan anvendes sideløbende med alm. poreluft- og indeklimaundersøgelser og inden for en rimelig/realistisk økonomisk ramme. Den passive sporgasteknik er velbelyst og har været anvendt i en række sammenhænge, herunder til at fastlægge luftskifte imellem renserier og lejligheder /1/, til kvalitativ dokumentation af kloakker som spredningsvej for chlorerede opløsningsmidler til indeklimaet /2/, til kvalitativ dokumentation af poreluftpåvirkning af hulmure og indeklima fra jordforurening omkring en nedgravet olietank /3/ og til kvalitativ adskillelse af to forskellige kildeområder ift. indeklimabidrag af chlorerede opløsningsmidler /4/. Dertil har metoden været anvendt til, kvantitativt, at estimere 14-dages gennemsnitlige reduktionsfaktorer fra krybekælder og hulmure til indeklimaet i en to-etages bygning, samt over etageadskillelsen fra stueetage til 1. sal /3/. I forhold til den tiltænkte anvendelse mangler der en metodemæssig udvikling ift. anvendelser hvor der ikke er hulrum på kildesiden, f.eks. betongulv støbt direkte på sand/jord; evt. med kapillarbrydende lag. Forsøgsprogrammet omfatter installation af PFT-sporgaskilder under gulvet i områder for en poreluftforurening, og koncentrationer af sporgas måles dels under gulv (på kildesiden) og dels i indeklima (på receptorsiden). På baggrund af sporgaskoncentrationer under gulv og i indeklimaet estimeres lokalitetsspecifikke 14-dages gennemsnitlige reduktionsfaktorer fra poreluft til indeklima i vilkårlige bygninger. Sammen med en poreluftundersøgelse kan den estimerede reduktionsfaktor bruges til at estimere indeklimabidrag fra poreluftforureninger. To lokaliteter inddrages i projektet, så teknik og materialer samt måleprogram afprøves og dokumenteres på én lokalitet (Skovlunde Byvej 96A, Innovationsgaragen), og efterfølgende bringes i anvendelse på en renserilokalitet i København, hvor Region Hovedstaden gennemfører en afgrænsende indeklimaundersøgelse. Estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer vha. PFT-metoden 9

10 1.2 Formål Det overordnede formål er at videreudvikle den passive sporgasmetode til at kunne anvendes på sager, hvor betongulvet er støbt direkte på jord, samt opstille nogle vejledende procedurer for en sådan anvendelse. I projektet er der endvidere opstillet følgende delformål til undersøgelse på to lokaliteter: 3. Udvikling og afprøvning af metodik til installation af sporgaskilder og samplere under gulv, med mindst mulig gene ift. bygningens anvendelse og med sikkerhed for at selve installationen ikke skaber bypass af sporgas og poreluftforurening til indeklimaet. 4. Undersøgelse af den tidslige dynamik i diffusiv sporgasudbredelse under gulv for opnåelse af en sporgasudbredelse, der simulerer poreluftforureningens udbredelse i et medium med diffusionsmodstand. Efter metodeudvikling og -afprøvning er det håbet, at metoden vil kunne anvendes til at adskille indeklimabidrag fra en poreluftforurening fra øvrige indeklimabidrag; f.eks. interne kilder til oliekulbrinter eller igangværende erhverv. 10 Estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer vha. PFT-metoden

11 2. Metoder 2.1 PFT-metoden PFT-metoden (PFT = PerFluorcarbon Tracer) er en passiv multi-sporgasmetode efter konstantdosering princippet. Sporgas frigives passivt, med en kendt og konstant rate fra nogle sporgaskilder. Sporgaskilderne består af et lille metalhylster, som i den ene ende er lukket med en silikoneprop, hvorigennem sporgassen diffunderer. Registrering af den gennemsnitlige sporgaskoncentration sker ved passiv opsamling i adsorptionsrør (samplere). Et adsorptionsrør består af et glasrør, som indeholder en adsorbent beslægtet med aktivt kul, og som evt. kan opsamle flere anvendte sporgasser samtidigt. Adsorptionsrørene analyseres i laboratoriet ved termisk desorption og gaschromatografi og analyseresultaterne opgives som adsorberet mængde i picoliter [pl], dvs L. Idet samplerne ikke er i nærheden af at være mættede med sporgasser, og da der ved 14 dages ophængningstid ses bort fra en eventuel (minimal) opblandingstid umiddelbart efter ophængning af kilder og samplere, er der tilnærmelsesvist tale om en lineær skaleringsfaktor imellem adsorberet mængde og koncentration/eksponeringstid, hvorfor resultaterne (adsorberet mængde) anvendes som en koncentration. Med PFT-metoden fra SBi er det muligt at anvende forskellige sporgastyper samtidigt, og traditionelt opdeles en bygning eller en bolig i to eller tre zoner for at bestemme luftudvekslingen imellem zonerne /1/. Målinger med PFT-metoden gennemføres over en periode, og resultaterne afspejler de gennemsnitlige forhold mht. luftudveksling imellem de undersøgte zoner og omgivelserne i måleperioden. Afhængig af måleomstændighederne kan måleperiodens varighed være fra mindre end et døgn og op til flere uger eller måneder. I dette projekt anvendes en eksponeringstid på ca. 14 dage, således at sporgasundersøgelserne kan gennemføres sideløbende med almindelige indeklimamålinger (ORSA-rør). Ved denne undersøgelse har der været anvendt to forskellige sporgastyper; hhv. PMCP (perfluormethylcyclopentan) og PMCH (perfluormethylcyclohexan). Dansk Miljørådgivning A/S har stået for opsætning og nedtagning af udstyret, mens SBi har stået for klargøring af udstyret forud for målingen og efterfølgende analyse af de eksponerede adsorptionsrør. Feltundersøgelserne på de to lokaliteter er gennemført i perioden april til oktober Estimering af reduktionsfaktorer På baggrund af koncentrationerne af sporgas hhv. under gulv og i indeklimaet estimeres en gennemsnitlig reduktionsfaktor i henhold til metoden anvendt i /5/. I dette projekt tænkes reduktionsfaktoren fra poreluft til indeklima, via alle transportveje imellem de to zoner, estimeret som det arealvægtede koncentrationsgennemsnit under gulv divideret med det aritmetiske gennemsnit for koncentrationen i indeklimaet (evt. opdelt i naturlige zoner), jf. formel 1. R = PFT a gns,pl PFT gns,ik (1) Hvor R [-] er reduktionsfaktoren, PFTa-gns,PL [picoliter, pl] er den arealvægtede gennemsnitskoncentration af sporgas i poreluften og PFTgns,IK [pl] er det aritmetiske gennemsnit af sporgaskoncentrationen i indeklimaet. Estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer vha. PFT-metoden 11

12 Ved dosering af sporgas på undersiden af gulvkonstruktionen (kildesiden) er det vigtigt at sporgasudbredelsen forsøges tilnærmet udbredelsen af den primære forureningskomponent, så udbredelsen af poreluftforureningen og sporgasskyen har kontakt til de samme spredningsveje fra poreluft til indeklima. De to anvendte testlokaliteter (jf. afsnit 2.4) er begge forurenede med chlorerede opløsningsmidler (primært PCE), og under forudsætning af at der ikke er væsentlige interne bidrag, eller bygningsbidrag af PCE til indeklimaet kan der beregnes en reduktionsfaktor for PCE, som kan sammenlignes med den sporgasestimerede reduktionsfaktor. Graden af sammenlignelighed imellem de to estimater kan give et indtryk af de usikkerheder, der er forbundet med det sporgasbaserede estimat. 2.3 Dynamik sporgasudbredelse under gulv Som nævnt i afsnit 1.2 er et af delformålene med projektet, at undersøge dynamikken i sporgasudbredelsen under gulv, idet det forventes, at den vil gå langsommere end når den bliver udsendt i et opblandet volumen, til den kan måles i konstante niveauer i tilstødende dele af en bygning. Når metoden anvendes med sporgaskilder ophængt i rum/hulrum med en forventet god opblanding er typiske tidsrum for installation af sporgaskilder forud for samplerophængning på op mod en dag. Ved undersøgelse af mindre serieforbundne systemer, f.eks. til luftskifteberegning eller til undersøgelse af transport over en etageadskillelse, kan der benyttes tidsrum på 1-2 dage, mens der for større og mere komplicerede systemer, f.eks. etagebyggerier, formentlig bør benyttes tidsrum på op mod en uge. En forlods ophængning af sporgaskilderne skal sikre, at sporgasafgivelsen og transporten til det system der skal karakteriseres, er kommet i en form for ligevægt med de interne og eksterne luftstrømme i bygningen, så anvendelsen af total adsorberet mængde sporgas på samplerne rent beregningsmæssigt kan benyttes som en ligevægtskoncentration, jf. afsnit 2.2. På testlokaliteten Skovlunde Byvej 96A er der udført tre runder målinger med dosering af PFTsporgas under gulv og i indeklima, i omfang svarende til ca. 10 målinger i poreluft og 7 stk. i indeklima; altså 3 gange 17 PFT-målinger. PFT-analyserne udføres af seniorforsker Niels C. Bergsøe, SBi - Aalborg Universitet. Der udføres sideløbende målinger på ORSA-rør i indeklimaet, svarende til 3 gange 7 stk. ORSA-rør med kemisk analyse for indhold af chlorerede opløsningsmidler. 2.4 Lokaliteter I det følgende er der givet en kort og summarisk beskrivelse af de to lokaliteter, som er inddraget i projektet. På begge lokaliteter er der (uarmeret) betongulv støbt direkte på jord Skovlunde Byvej 96A (Innovationsgaragen) På ejendommen har der igennem årene været drevet en række forskellige virksomheder, herunder renseri i en periode fra 1960 til 1987, som har medført en omfattende forurening med PCE i jord, grundvand og poreluft. Der er opført to bygninger på ejendommen; hhv. en sydbygning og en nordbygning, begge i ét plan. De aktuelle undersøgelser er gennemført i sydbygningen. Der er gennemført flere miljøtekniske undersøger; først i 1991 og siden i perioden 1997 til I 1999 er der etableret afværgeforanstaltninger i form af passiv ventilation og afværgepumpning fra det sekundære grundvandsmagasin på grunden. I perioden fra 2006 til 2012 er der foretaget revurdering af afværgeforanstaltningerne samt en række supplerende undersøgelser. I 2013 opkøber Region Hovedstaden grunden til testformål og senest i 2014 er der i forbindelse med gennemførelsen af dette projekt - gennemført en opdateret poreluftundersøgelse under og omkring begge bygninger. 12 Estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer vha. PFT-metoden

13 Figur 1 viser sydbygningen på Skovlunde Byvej sammen med et billede af poreluftforureningen med PCE fra De højeste poreluftkoncentrationer af PCE er konstateret i PL1 (6.700 µg/m 3 ) og PL11 (7.300 µg/m 3 ). FIGUR 1 PORELUFTKONCENTRATIONER (PCE, 2014) OMKRING SYDBYGNINGEN PÅ SKOVLUNDE BYVEJ 96A (INNOVATIONSGARAGEN) Renserilokalitet i København Ejendommen er en femetagers bygning, som er opført i I stueplan er der forskellige erhvervsaktiviteter, og der har siden 1936 været drevet renseri i det centrale erhvervsmål. Renseriet er stadig i drift. Der er ikke kælder under renseriet eller selve ejendommen, mens de to tilstødende naboejendomme begge har kælder. Der er 10 lejligheder/boliger på 1. til 5 sal i ejendommen. I perioden er der udført forskellige undersøgelser, rettet mod forurening fra renseriaktiviteterne. Her er der konstateret PCE-forurening i jord, poreluft og grundvand samt i indeklimaet i lejligheden umiddelbart over renseriet. I en periode fra 2006 til 2008 har der været foretaget afværgeaktiviteter i form af aktiv ventilation fra fire dræn udlagt i fyldjorden under bygningen/renseriet. Ventilationsanlægget er stoppet i 2008, men ventilationsdrænene ligger der stadig. Fra 2014 er der gennemført omfattende, afgrænsende undersøgelser i såvel jord og grundvand som i poreluft og indeklima, både på selve ejendommen og på de omkringliggende naboejendomme. Renseriet anvender i dag PCE og et vigtigt mål med undersøgelsen er ønsket om at kunne opdele indeklimabidraget til de ovenliggende lejligheder i et delbidrag fra poreluftforureningen og et delbidrag fra de igangværende renseriaktiviteter. Figur 2viser et billede af poreluftforureningen med PCE fra Under renseriet er der konstateret poreluftkoncentrationer af PCE på op til µg/m 3 (PL48). Bemærk, at der er anvendt en anden farveskala end i Figur 1. Estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer vha. PFT-metoden 13

14 FIGUR 2 PORELUFTKONCENTRATIONER (PCE, 2014). RENSERIET ER MARKERET MED EN FED BLÅ STREG. 2.5 Forsøgsprogram Skovlunde Byvej 96A (Innovationsgaragen) På Skovlunde Byvej 96A er der gennemført 3 målerunder med sporgas fra poreluft til indeklima (PMCH), med sporgas til luftskiftebestemmelse (PMCP) og med ORSA-rør til måling af indeklimaog udeluft koncentrationer af chlorerede opløsningsmidler, samt 2 klokkeforsøg til test af retablering efter installation af sporgaskilder under betongulvet. Aktivitetskalenderen for de gennemførte forsøg er gengivet i nedenstående tabel 1. For at sikre, at der ikke sker en falsk eksponering af sporgassamplerne under transport og håndtering af kilder og samplere, er det ønskeligt at de håndteres rumligt og tidsligt adskilt, både under installation og høstning. På dette projekt er installation og høstning af PFT-samplere, af praktiske hensyn, foretaget mens sporgaskilderne har været installeret hhv. under gulv og i indeklimaet på lokaliteten. Håndteringen er sket under en procedure, der minimerer muligheden for en falsk eksponering af samplerne, så sporgaskoncentrationen i maksimalt omfang afspejler den endelige installationssituation, som vi er interesserede i at karakterisere. Proceduren er nærmere beskrevet i afsnit Estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer vha. PFT-metoden

15 TABEL 1 AKTIVITETSKALENDER FOR SPORGASFORSØG OG INDEKLIMAMÅLINGER PÅ SKOVLUNDE BYVEJ 96A (INNOVATIONSGARAGEN) Installation af 4 stk. sporgaskilder (PMCH-kilder) under gulv. Ophængning af 5 stk. sporgaskilder (PMCP-kilder) i indeklimaet Start runde 1 Installation af 11 stk. PFT-samplere under gulv runde 1. Ophængning af 6 stk. PFT-samplere i indeklima + 1 PFT-sampler som udereference runde 1. Ophængning af 6 stk. ORSA-rør i indeklima + 1 ORSA-rør som udereference runde 1. Klokkeforsøg 1 (ved K3), to osteklokker med 1 PFT-sampler og 1 ORSA-rør i hver Høst runde 1 Start runde 2 Høst af PFT-samplere og ORSA-rør fra runde 1 og klokkeforsøg 1. Installation af 11 stk. PFT-samplere under gulv runde 2. Ophængning af 6 stk. PFT-samplere i indeklima + 1 PFT-sampler som udereference runde 2. Ophængning af 6 stk. ORSA-rør i indeklima + 1 ORSA-rør som udereference runde 2. Klokkeforsøg 2 (ved K4), to osteklokker med 1 PFT-sampler og 1 ORSA-rør i hver Høst runde 2 Start runde 3 Høst af PFT-samplere og ORSA-rør fra runde 2 og klokkeforsøg 2. Installation af 11 stk. PFT-samplere under gulv runde 3. Ophængning af 6 stk. PFT-samplere i indeklima + 1 sampler som udereference runde 3. Ophængning af 6 stk. ORSA-rør i indeklima + 1 rør som udereference runde Høst runde 3 Høst af PFT-samplere og ORSA-rør fra runde 3. Optagning af 4 stk. sporgaskilder (PMCH-kilder) fra under gulv. Nedtagning af 5 stk. sporgaskilder (PMCP-kilder) fra indeklimaet. Placeringen af sporgaskilder og PFT-samplere under gulv er vist i Figur 3. Sporgaskilderne under gulv (K1-K4) er placeret i positioner, der fremmer en sporgasspredning fra konstaterede poreluft- hot-spots, der kan imitere poreluftforureningen, mens PFT-samplerne under gulv (S1-S11) er placeret så sporgasudbredelsen under gulv kan verificeres. Estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer vha. PFT-metoden 15

16 FIGUR 3 PLACERING AF SPORGASKILDER OG SAMPLERE UNDER GULV, VIST SAMMEN MED UDBREDELSE AF PCE I PORELUFTEN OG FOTOS FRA INSTALLATIONEN AF SAMPLEREN S7. Placeringen af sporgaskilder og samplere i indeklimaet er vist i Figur 4. Sporgaskilderne i indeklimaet (SK1-SK4) er placeret i positioner, der sikrer en god, jævn sporgasspredning i indeklimaet, mens PFT-samplerne i indeklimaet (IL1-IL11) er placeret jævnt fordelt. Samtlige PFT-samplere, inkl. udereferencen (UL) under hensyntagen til tidligere moniteringspunkter for måling af chlorerede opløsningsmidler. I positionerne IL1-IL11 samt UL er der ligeledes ophængt ORSA-rør til måling af chlorerede opløsningsmidler. 16 Estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer vha. PFT-metoden

17 FIGUR 4 PLACERING AF SPORGASKILDER OG PFT-SAMPLERE I INDEKLIMAET, SAMT FOTOS AF SPORGASKILDE SK5, INDEKLIMA-KLUSTER (IL1; PFT-SAMPLER OG ORSA-RØR) OG UDELUFT-KLUSTER (UL; PFT-SAMPLER OG ORSA-RØR) Renserilokalitet i København På renserilokaliteten i København er der gennemført en målerunde med sporgas fra poreluft til indeklima (PMCP), med sporgas til luftskiftebestemmelse (PMCH) og med ORSA-rør til måling af indeklima- og udeluftkoncentrationer af chlorerede opløsningsmidler. På baggrund af resultaterne fra Skovlunde Byvej 96A er det valgt at lave en diffusionshæmning af sporgasafgivelsen fra PMCPkilderne, installeret under gulv, ved påsætning af en samplerprop. Forsøg på SBi har vist, at påsætning af en samplerprop medfører en frigivelse på ca % af den uhæmmede sporgasfrigivelse (den nøjagtige hæmning er ikke vigtig). For at sikre, at der ikke sker en falsk eksponering af PFT-samplerne under transport og håndtering af kilder og samplere, er det ønskeligt at de håndteres rumligt og tidsligt adskilt, både under installation og høstning. På dette projekt er installation og høstning af sporgaskilder og PFTsamplere fra installationen under gulvet i renseriet imidlertid, af praktiske hensyn, i nogen grad gennemført på samme dag/tidspunkt. Sporgaskilder og PFT-samplere er dog leveret og afhentet i forskellige biler, og håndteringen er sket under kraftig udluftning (gennemtræk) og i en rækkefølge, der minimerer muligheden for en falsk eksponering af samplerne, så sporgaskoncentrationen i maksimalt omfang afspejler den endelige installationssituation, som vi er interesserede i at karakterisere. Aktivitetskalenderen for de gennemførte forsøg er gengivet i nedenstående tabel. Estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer vha. PFT-metoden 17

18 TABEL 2 AKTIVITETSKALENDER FOR SPORGASFORSØG OG INDEKLIMAMÅLINGER PÅ RENSERI I KØBENHAVN Ophængning af 8 sporgaskilder (PMCH-kilder) i fire positioner i renseriet (2 i hver) Installation af 4 diffusionshæmmede sporgaskilder (PMCP-kilder) under gulv. Installation af 8 PFT-samplere under renseriets gulv Ophængning af 5 PFT-samplere i renseriets indeklima + 1 PFT-sampler som udereference. Ophængning af 5 ORSA-rør i indeklima + 1 ORSA-rør som udereference Høst af PFT-samplere og ORSA-rør fra renseri og udeluft Høst af 8 PFT-samplere fra under gulv. Optagning af 4 sporgaskilder (PMCP-kilder) fra under gulv. Nedtagning af 8 sporgaskilder (PMCH-kilder) fra indeklimaet i renseriet. Placeringen af sporgaskilder og PFT-samplere under gulv er vist i Figur 5. Sporgaskilderne under gulv (K1-K4) er placeret i positioner, der sikrer en sporgasspredning fra det konstaterede poreluft- hot-spot, der kan imitere poreluftforureningen, mens PFT-samplerne under gulv (S1-S8) er placeret så sporgasudbredelsen under gulv kan kontrolleres. FIGUR 5 PLACERING AF SPORGASKILDER OG SAMPLERE UNDER GULV PÅ RENSERI- GRUND I KØBENHAVN. Placeringen af sporgaskilder og PFT-samplere i indeklimaet er vist i Figur 6. Sporgaskilderne i indeklimaet (SK1-SK4) er placeret i positioner, der sikrer en god, jævn sporgasspredning i indeklimaet, mens PFT-samplerne i indeklimaet (IL1-IL5) er placeret jævnt fordelt og under hensyntagen til tidligere moniteringspunkter for måling af chlorerede opløsningsmidler i indeklimaet. Sampleren i udeluften (UL) er placeret i baggården, i samme punkt som udeluftreference for måling af chlorerede opløsningsmidler. I positionerne IL1-IL5 samt UL er der ligeledes ophængt ORSA-rør til måling af chlorerede opløsningsmidler. 18 Estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer vha. PFT-metoden

19 FIGUR 6 PLACERING AF SPORGASKILDER OG SAMPLERE I INDEKLIMAET PÅ RENSERI- GRUND I KØBENHAVN. 2.6 Installation af sporgaskilder og PFT-samplere under gulv Som nævnt i Forord er et af delformålene med projektet at udvikle og afprøve materialer og metodik til installation af sporgaskilder og PFT-samplere under gulv, med mindst mulig gene ift. bygningens anvendelse og med sikkerhed for at selve installationen ikke skaber bypass af sporgas og poreluftforurening til indeklimaet. Den udviklede metodik består af følgende delelementer: 1. Kerneboring igennem betongulvet (ø55 mm). 2. Udgravning af hul til ca. 10 cm under underkant af beton. 3. Isætning af ø25/19 mm filterrør med kilde/sampler (fiskesnøre benyttet som styring). 4. Opfyldning med filtersand (Dansand 1, 0,4-0,8 mm) omkring/over filter, ca. til underkant af beton. 5. Afpropning af hul i betongulv med Sikadur-42 HE epoxybaseret flydemørtel. I forhold til punkt 5 bemærkes det, at arbejde med Sikadur-42 HE kræver epoxy-kursus og højt sikkerhedsniveau af arbejdsmiljømæssige hensyn (handsker, luftforsynet helmaske/åndedrætsværn og beskyttelsesdragt). Metode og materialer for installation af sporgaskilder og PFT-samplere i filterrør er vist i Figur 7 mens procedure for installation under gulv er vist i Figur 8. Estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer vha. PFT-metoden 19

20 FIGUR 7 METODE OG MATERIALER FOR INSTALLATION AF SPORGASKILDER OG PFT-SAMPLERE I FILTERRØR: ØVERST TV: FILTERRØR OG SPORGASKILDE (PMCH). ØVERST TH: PFT-SAMPLER INSTALLERET I FILTERRØR (VENSTRE PROP AFTAGET). NEDERST TV (SET FRA BUND): PROP I BUND AF FILTERRØR, HEROVER LIDT ROCKWOOL. NEDERST MIDT (SET FRA TOP): SPORGASKILDE I FILTERRØR. NEDERST TH (FILTERRØR SET FRA TOP): AFPROPNING MED LIDT ROCKWOOL. FILTER OG SPORGASKILDE/PFT-SAMPLER MONTERET MED FISKESNØRE TIL HÅNDTERING. FIGUR 8 PROCEDURE FOR INSTALLATION AF SPORGASKILDER OG PFT-SAMPLERE UNDER GULV: ØVERST TV: KERNEBORING AF BETONGULV. ØVERST MIDT: OPBORET BETONKERNE. HUL UNDER GULV UDGRAVET TIL CA. 10 CM UNDER BETON UNDERKANT. ØVERST TH: FILTERSAND (DANSAND 1) TIL OPFYLDNING OMKRING FIL- TERRØR. NEDERST TV: FILTERRØR INSTALLERET UNDER GULV. FILTERSAND OPFYLDT TIL UNDERKANT AF BETON. FISKESNØRE TIL CENTRERING AF FILTERRØR I INSTALLATIONSHUL. NEDERST MIDT: KLARGØRING AF SIKADUR-42 HE FLYDEMØRTEL TIL AFPROPNING AF HUL OVER INSTALLATION. NEDERST TH: FÆRDIG INSTALLATION AFSLUTTET MED SIKADUR-42 HE. 20 Estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer vha. PFT-metoden

21 På lokaliteten Skovlunde Byvej 96A er der imellem de enkelte forsøgsrunder foretaget en opboring med kernebor, optagning og forsegling af samplerrøret (der er lagt i en sporgasfri bil), og afdækning af borehullet med midlertidigt nedsat borekerne og et stykke opfugtet pap (for at hindre sporgas i at trænge op og ned igennem hullet). Efterfølgende er der foretaget nedsætning af en ny sampler og afpropning med Sikadur-42 HE (jf. Figur 7 og Figur 8). Alle samplere er håndteret udendørs. Hele proceduren er foretaget under kraftig udluftning af lokalerne (gennemtræk) for at mindske krydskontaminering imellem rumluft og poreluft. Den endelige optagning af de sporgaskilder, der har været installeret under gulv, er foretaget efter afsendelse af alle PFT-samplere til laboratoriet, og den endelige retablering af gulvet er foretaget på samme måde, som den midlertidige retablering, der er foretaget imellem de enkelte målerunder (med Sikadur-42 HE). 2.7 Test af retableringens tæthed Som nævnt i afsnit 1.2 er et af delformålene med projektet, at opstille, afprøve og dokumentere en metode til installation af sporgaskilder og samplere under gulv, som sikrer at der ikke skabes en (ny) spredningsvej fra poreluft til indeklima pga. installationen. Tidligere undersøgelser har sat spørgsmålstegn ved tætheden af lapninger lavet af mørtelbaserede produkter og til dels fugemasser /6/, hvorfor DMR har udarbejdet en intern standard baseret på brugen af Sikadur-42 HE epoxybaseret flydemørtel som er anvendt og yderligere dokumenteret i dette projekt. I Figur 9 ses to borekerner fra lokaliteten, hhv. én borekerne af intakt betongulv og én borekerne af Sikadur-42 HE. FIGUR 9 BOREKERNER AF HHV. INTAKT BETON FRA SKOVLUNDE BYVEJ 96A OG EN KERNE AF SIKADUR-42 HE. Som det fremgår af Figur 9, så virker borekernen af intakt beton fra lokaliteten forholdsvist porøs ift. borekernen af Sikadur-42 HE. For at teste tætheden af retableringen med Sikadur-42 HE, er der opsat 5L osteklokker over hhv. et retableret hul, hvori der er installeret en sporgaskilde, og over et stykke intakt betongulv umiddelbart ved siden af. Både inde i klokkerne, og i rumluften uden for klokkerne, er der ophængt ORSA-rør til opsamling af chlorerede opløsningsmidler og samplere til opsamling af sporgasser. Der er endvidere etableret et kunstigt luftskifte i klokkerne (med rumluften) på 0,5 time -1, svarende til det forventede luftskifte i lokalerne, ved påsætning og kalibrering af en lille akvariepumpe til Estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer vha. PFT-metoden 21

22 mellem 2 og 2,5 L/time. Præcisionsflowmeter er venligst udlånt af Jeppe Lund Nielsen, Aalborg Universitet. Princippet i opstillingen er, at hvis der måles højere koncentrationer af sporgas og PCE inde i klokken over det retablerede hul end i klokken over det intakte betongulv, så er retableringen mere utæt end det omkringliggende, intakte betongulv. Forsøgsopstillingen er vist i nedenstående Figur 10. FIGUR 10 FORSØGSOPSTILLING TIL CHECK AF RETABLERINGENS TÆTHED. ØVERST TV: KERNEBORING AF BETONGULV I PUNKT FOR INSTALLATION AF SPORGASKILDE. ØVERST MIDT: OPBORET BETONKERNE. HUL UNDER GULV UDGRAVET TIL CA. 10 CM UNDER BETON UNDERKANT. ØVERST TH: FÆRDIG INSTALLATION AFSLUTTET MED SI- KADUR-42 HE. NEDERST TV: FLOWKALIBRERING/-KONTROL AF LUFTSKIFTE I OSTEKLOKKE, MED PRÆCISIONSFLOWMETER. NE- DERST TH: ENDELIG FORSØGSOPSTILLING MED KLOKKE OVER RETABLERET HUL (K3) OG OVER INTAKT GULV. PASSIVE SAMPLERE TIL OPSAMLING AF CHLOREREDE OPLØSNINGSMIDLER OG SPORGAS OVER 14 DAGE INSTALLERET I HVER KLOKKE. 22 Estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer vha. PFT-metoden

23 3. Resultater 3.1 Luftskifter Skovlunde Byvej 96A (Innovationsgaragen) På Skovlunde Byvej 96A har SBi på baggrund af PMCP, udsendt i 5 punkter i indeklimaet (SK1- SK5) og målt i 6 punkter i indeklimaet (IL1-IL6) beregnet luftskifter efter konstantdoseringsprincippet. Luftskiftet er beregnet for de tre analyserunder og for to dele af bygningen, der er adskilt af en gennemgående skillevæg; hhv. den østlige del (Zone 1), omfattet af SK1 og SK2, samt IL1-IL3, og den vestlige del (Zone 2), omfattet af SK3-SK5 samt IL4-IL6, jf. Figur 11. FIGUR 11 SPORGASLAYOUT OG ZONEOPDELING AF BYGNINGEN PÅ SKOVLUNDE BYVEJ 96A. Resultaterne af luftskiftebestemmelserne fremgår af nedenstående tabel 3. TABEL 3 LUFTSKIFTEBESTEMMELSER FOR SKOVLUNDE BYVEJ 96A; 2 BYGNINGSZONER OG 3 MÅLERUNDER. Prøverunde Zone 1 (IL1-IL3) Zone 2 (IL4-IL6) Runde 1 Ls (h -1 ) Temperatur ( C) 0,62 19,7 0,39 15,5 Runde 2 Ls (h -1 ) Temperatur ( C) 0,53 19,0 0,36 15,0 Runde 3 Ls (h -1 ) Temperatur ( C) 0,55 21,4 0,47 16,1 Estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer vha. PFT-metoden 23

24 Som det fremgår af Tabel 3, så har der været et luftskifte i størrelsesordenen 0,4-0,6 h-1 i bygningen imens forsøgene har stået på. Specielt i de to første målerunder ses der relativt store forskelle på luftskiftet i de to bygningszoner, hvilket skyldes forskellige aktivitetsniveauer i de to zoner. Herunder specielt, at der i forbindelse med et andet projekt har været en del aktivitet forbundet med opsætningen af et test-afværgeanlæg (EK-TAP) i Zone Renserilokalitet i København På renserilokaliteten i København har SBi på baggrund af PMCH, udsendt i 4 punkter i indeklimaet (SK1-SK4) og målt i 5 punkter i indeklimaet (IL1-IL5) beregnet luftskifte efter konstantdoseringsprincippet. På baggrund af tidligere resultater fra renseriet har der været ophængt 2 PMCHkilder i hver position (SK1-SK4). Luftskiftet er beregnet som et gennemsnitligt luftskifte for hele renseriet, jf. Figur 6. TABEL 4 LUFTSKIFTEBESTEMMELSER FOR RENSERILOKALITET I KØBENHAVN (OKTOBER 2015). Parameter Renseri (IL1-IL5) Ls (h -1 ) Temperatur ( C) 7,0 20,4 Som det ses af tabellen har der været et ret højt luftskifte i renseriet under måleperioden. Ved en tidligere lejlighed (november 2014) er der konstateret et luftskifte på ca. 1,9 h -1. Det har ikke været muligt at finde en forklaring på den store forskel imellem de to målerunder. 3.2 Test af retableringens tæthed På Skovlunde Byvej 96A (Innovationsgaragen) er der, som nævnt i afsnit 2.6, udført klokkeforsøg med henblik på at undersøge om den valgte retableringsmetode med anvendelse af Sikadur-42 HE er tilstrækkelig til at sikre, at der ikke skabes nye utætheder i gulvet, ved kerneboring til installation af både sporgaskilder og samplere under betongulvet. Disse forsøg er udført ved to af de retablerede huller for installation af sporgaskilder (PMCH) under gulvet (ved K3 og K4, jf. Figur 10). Forsøgsopstillingerne ses i Figur 12. FIGUR 12 FORSØGSOPSTILLING TIL TEST AF TÆTHEDEN AF RETABLERING MED SIKADUR-42 HE OVER SPORGASKIL- DERNE K3 (VENSTRE) OG K4 (HØJRE). ÉN KLOKKE OVER DET RETABLEREDE HUL (KLOKKE A) OG ÉN OVER ET STYKKE REFERENCEGULV LIGE VED SIDEN AF (KLOKKE B). 24 Estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer vha. PFT-metoden

25 Resultaterne for PCE og PMCH, udsendt under gulv i kildepunktet under Klokke A, er gengivet i Tabel 5. Forsøget ved sporgaskilde K3 er udført i målerunde 1 og forsøget med sporgaskilde K4 er udført i målerunde 2. TABEL 5 RESULTATER AF 14-DAGES KLOKKEFORSØG VED SPORGASKILDE K3 OG K4. LUFTUDVEKSLING IMELLEM KLOKKER OG RUMLUFT ER ANFØRT SOM ET LUFTSKIFTE (LS). Målepunkt Ved K3 Ved K4 PCE (µg/m 3 ) PMCH (pl) PCE (µg/m 3 ) PMCH (pl) IL4 (Indeklima) Klokke A (over kilde) Ls = 0,42 h -1 Klokke B (kontrol) Ls = 0,50 h /225 Ls = 0,53 h / Ls = 0,45 h -1 Som det fremgår af Tabel 5, så er der ved sporgaskilde K3, som er placeret i et område med forhøjet poreluftkoncentration af PCE, jf. Figur 3, konstateret samme niveauer af PCE i begge klokker som i det omkringliggende indeklima (IL4). På baggrund heraf er der ikke noget der tyder på, at der er nogen nævneværdig poreluftindtrængning igennem gulvet under de to klokker. På baggrund af resultaterne for PMCH ses det, at der sker en indtrængning af sporgas (som er installeret lige under klokke A) til begge klokker, som overstiger den koncentration, der ses ved opblanding af alt indtrængende sporgas til rummet som helhed. Der er konstateret højere niveau af PMCH under Klokke B hvilket indikerer, at det intakte betongulv (om noget) er lidt mere utæt end det retablerede betongulv under Klokke A. Retableringen under Klokke A ser dermed ud til at være mindst lige så tæt som det intakte betongulv umiddelbart ved siden af. Også ved sporgaskilde K4 ses der en tendens til at PCE under Klokke B (kontrol over intakt betongulv) er højere end i såvel Klokke A som i den omkringliggende rumluft (IL4). Tilsvarende er der væsentligt højere koncentration af PMCH under Klokke B. I dette tilfælde er retableringen efter kerneboringen af betongulvet (under Klokke A) betydeligt mere tæt end det intakte betongulv (under Klokke B). På baggrund af ovenstående resultater vurderes det, at retablering af betongulv, efter gennembrydning, kan foretages tilfredsstillende ved brug af Sikadur-42 HE. 3.3 Dynamik i sporgasudbredelse under gulv På baggrund af ganske sparsomme erfaringer fra forsøg med at anvende sporgasser, der udsendes i jord /2/ og /3/, var der en forventning om at udsendelse af sporgas under gulv (i jord) ville være en kraftigt diffusionsbegrænset proces, så der forventedes at gå nogen tid fra installation af sporgaskilder til der ville kunne observeres en sporgassky, som var i ligevægt med omgivelserne på samme måde som poreluftskyen. Der forventedes en (langsomt) voksende sporgassky, som derefter i ligevægt med indeklimaet via spredningsveje fra poreluft til indeklima ville slå igennem til indeklimakoncentrationer. På baggrund af disse forventninger blev måleprogrammet på Skovlunde Byvej 96A lagt an på tre, på hinanden følgende, målerunder af sporgas, både under gulvet og i indeklimaet. Den første 14-dages målerunde under gulv blev planlagt til start 1 uge efter installation af sporgaskilder under gulv. Grundet en forholdsvist lang analysetid har det desværre ikke været muligt at tage bestik af resultaterne fra den første målerunde inden installation af samplere til de efterfølgende målerunder. Estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer vha. PFT-metoden 25

26 Resultaterne er gengivet i nedenstående Figur 13. FIGUR 13 ØVERST: LAYOUT AF SPORGASFORSØGET (KILDER OG SAMPLERE) PÅ SKOVLUNDE BYVEJ 96A. PMCH UDSENDT I 4 PUNKTER UNDER GULV. PMCP UDSENDT I 5 PUNKTER I INDEKLIMA. SAMPLERNE S1-S11 HAR VÆRET PLACERET UNDER GULV, MENS SAMPLERNE IL1-IL6 HAR VÆRET PLACERET I INDEKLIMAET. NEDERST: PFT-MÆNGDER PÅ SAMPLERE (ENHED: PICOLITER), RØD: PMCH, GRÅ: PMCP. Som det fremgår af Figur 13 er der konstateret overload af en del samplere placeret under gulv. SBi har oplyst, at vejledende grænser for overload af samplerne forekommer ved indhold af PMCP på ca pl og indhold af PMCH på ca pl. Dertil kommer PMCH igennem kolonnen senere end PMCP, og overload af PMCP vil påvirke resultaterne for PMCH negativt. I forhold til undersøgelsesformålet med at undersøge den diffusive udbredelse af sporgasskyen under gulvet, fokuseres først på resultaterne for PMCH, udsendt under gulv, og samplerne S1-S11 (installeret under gulv). Som det fremgår af resultaterne i det venstre resultatdiagram (1. målerunde), så er der allerede 1-3 uger efter installation af sporgaskilder under gulvet, sket en spredning af sporgas i et sådant omfang, at der er overload i 5 af de 11 samplere (dem der ligger tættest på kilderne: S2, S3 og S7-S9). I runde 2 og 3 er dette forværret, således at der er overload i yderligere 2 26 Estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer vha. PFT-metoden

27 samplere (S1 og S6). I de samplere der ikke er omfattet af overload fra første målerunde, sker der en progressiv stigning imellem de enkelte målerunder (som forventet) i 4 samplerpositioner. I to positioner (S10 og S11) ses det højeste indhold i runde 2, og i S11 observeres der, som det eneste punkt, ikke et særligt højt gennembrud af sporgas til. Undtaget for sampler S11 observeres det faktisk, at sporgassen breder sig som ringe i vandet omkring kildepunkterne det går bare hurtigere end forventet, og koncentrationerne er højere end forventet på baggrund af resultaterne i /2/ og /3/. Den umiddelbare konklusion på resultaterne er at forsøget desværre er mislykkedes. Med overload i ca. halvdelen af samplerne er det ikke muligt at beregne et arealvægtet gennemsnit for sporgaskoncentrationen under gulvet, som kan benyttes i formel 1, jf. afsnit 2.2. Eventuelle fremtidige forsøg på at udbrede sporgas under betongulv bør tage dette i ed, via en reduceret sporgasemmision. Hvis der ses på resultaterne for PMCP, udsendt i indeklimaet, så observeres niveauer i indeklimaet på i størrelsesordenen pl i Zone 1 (IL1-IL3), og på i størrelsesordenen pl (undtaget en enkelt måling på > pl) i Zone 2 (IL4-IL6). I samplerne under gulv observeres koncentrationer varierende fra ca. 5 til >1.000 pl, med konsistent høje værdier i S8 og S9. Disse værdier har næppe en bygningsrelateret fysisk forklaring (præferentiel spredning fra kilder i indeklimaet til samplere under gulv) og må betragtes som fejlbehæftede, enten som funktion af kontaminering ifm. håndteringen eller ifm. laboratoriearbejdet. Begge dele har dog haft stor opmærksomhed under projektets gennemførsel, og virker ikke til at være oplagte som kilder til resultaterne. Bemærkelsesværdigt i den sammenhæng er også, at de tilsvarende resultater fra indeklimaet alle ser pålidelige ud, specielt i den 3 målerunde. 3.4 Reduktionsfaktorer (sporgas og PCE) Skovlunde Byvej 96A (Innovationsgaragen) Hvis der tages udgangspunkt i resultaterne for runde 3 (diagrammet til højre i Figur 13) og resultaterne for PMCH under gulvet (S1-S11), så varierer de fra 63 (S11) til ca pl (S4) til overload (> pl), med stor overvægt af meget høje resultater, f.eks. > pl (kun 3 ud af 11 værdier er lavere). Tilsvarende ligger PMCH-niveauerne i indeklimaet (IL1-IL6) i runde 3 på mellem ca. 30 og 60 pl (middel ca. 45), hvilket med udgangspunkt i formel 1 (afsnit 2.2) burde give reduktionsfaktorer på > På baggrund af en byggetekniske gennemgang af bygningen /7/ og de opborede betonkerner (jf. Figur 9), samt erfaringsværdierne i /5/, vurderes det højst usandsynligt, at der skulle være reduktionsfaktorer på lokaliteten i størrelsesordenen > Samlet set vurderes det, at det ikke har været muligt at få en tilfredsstillende, repræsentativ udbredelse af sporgassen under gulv, til at de målte værdier for PMCH under gulv repræsenterer et større volumen omkring samplerne, men måske snarere repræsenterer nogle små transportaktive volumener imellem sporgaskilder og PFT-samplere (altså små voluminer med meget høje koncentrationer), f.eks. i udtørrede jordlag lige under betonen, jf. illustrationen i Figur 14. Estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer vha. PFT-metoden 27

28 FIGUR 14 BEGRÆNSET UDBREDELSE AF SPORGASSKY FRA KILDE UNDER GULV (TIL HØJRE) I PORELUFTEN OMKRING SPORGASKILDEN, SAMT PRÆFERENTIEL SPREDNING I UDTØRREDE JORDLAG LIGE UNDER BETONGULVET FRA KILDEN TIL SAMPLEREN (TIL VENSTRE). Indeklimaresultaterne for PCE er vist i Tabel 6, sammen med tidligere resultater fra monitering, gennemført af Region Hovedstaden. TABEL 6 PCE-KONCENTRATIONER I INDEKLIMA OG UDEREFERENCEE (UL) ALLE KONCENTRATIONER I µg/m 3 ). Prøverunde Zone 1 IL1 IL2 IL3 Zone 2 IL4 IL5 IL6 UL Runde ,6 Runde ,4 Runde ,2 Tidligere resultater ,9 Som det ses af tabellen, så er der generelt konstateret højere koncentrationer i indeklimaet end tidligere; gennemsnitligt 78% forøgede værdier i Zone 1 og gennemsnitligt 68% forøgede værdier i Zone 2. Dette vurderes at hænge sammen med etablering og drift af et demonstrations afværgeprojekt (EK-TAP), samtidig med gennemførelsen af dette projekt. En del af afværgeanlægget består i en række åbne overflow -tanke (palletanke) til oppumpning af PCE-forurenet grundvand, opstillet i området for IL3. Det ses tydeligt, at IL3 konsistent har højest koncentration i alle tre målerunder. Det vurderes, at der også sker afsmitning til Zone 2, i og med at de højeste koncentrationer i Zone 2 ses i IL4 (på den anden side af skillevæggen). Det forhold, at der under forsøget har været en kraftig intern kilde til PCE, gør at PCEkoncentrationerne fra Runde 1 til 3 (sammen med den arealvægtede middelværdi i poreluften) ikke er egnede til estimering af en realistisk reduktionsfaktor over betongulvet. På baggrund af poreluftresultaterne i Figur 1 er der beregnet en arealvægtet middelværdi for PCE i poreluften på ca µg/m 3 under hele bygningen. Tages der derimod udgangspunkt i de tidligere indeklimaresultater kan der beregnes en samlet aritmetisk middelværdi for indeklimakoncentrationen af PCE i hele bygning på ca. 53 µg/m 3. Med en arealvægtet middelværdi i poreluften på ca µg/m3, kan der estimeres en reduktionsfaktor 28 Estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer vha. PFT-metoden

29 fra poreluft til indeklima for bygningen på ca. 25, hvilket umiddelbart vurderes at være et realistisk leje for bygningen; betonkvalitet mv. taget i betragtning Renserilokalitet i København Baseret på resultaterne fra Skovlunde Byvej 96A er der foretaget to ændringer i udførelsen af sporgasundersøgelsen fra poreluft til indeklima: Sporgaskilderne er påsat en hætte til hæmning af den diffusive frigivelse af sporgas med en faktor 5-10 og samplerne er installeret umiddelbart i forlængelse af kilderne (samme dag). På trods af disse ændringer er der alligevel konstateret overload af sporgasserne på de 8 samplere under gulv. Der foreligger således ingen sporgasresultater fra poreluften på denne lokalitet. Resultaterne fra indeklimaet i renseriet fremgår af Figur IL1 (4291) IL2 (4348) IL3 (4211) IL4 (4227) IL5 (4282) UL (4082) PMCP [pl] 8,5 8,2 3,5 0,9 0,6 PMCH [pl] 26,7 54,3 28,5 12,7 17,8 1,1 FIGUR 15 VENSTRE: LAYOUT AF SPORGASFORSØGET (KILDER OG SAMPLERE) PÅ RENSERILOKALITETEN. PMCP UDSENDT I 4 PUNKTER UNDER GULV. PMCH UDSENDT I 4 PUNKTER I INDEKLIMA. SAMPLERNE IL1-IL5 HAR VÆRET PLACERET I INDEKLIMAET. HØJRE: RESULTATER FRA INDEKLIMA OG UDELUFT. Da der var overload af sporgas på samtlige samplere under gulv (S1-S8) er det ikke muligt at estimere en reduktionsfaktor fra poreluft til indeklima. Det ses samtidig af Figur 15, at der er konstateret meget lave indhold af PMCP i indeklimaet (<10 pl), svarende til meget højre reduktionsfaktorer. Som for Skovlunde Byvej 96A er der således konstateret meget høje sporgaskoncentrationer under gulv (overload) og relativt lave koncentrationer i indeklimaet, hvilket må tilskrives ikkeligevægtsmæssige forhold med præferentielle spredningsveje for sporgassen fra kilder til samplere. Da der er ganske betydelige interne bidrag af PCE i renseriet (som anvender PCE i renseprocessen) er det ikke relevant at benytte PCE til at estimere reduktionsfaktor fra poreluft til indeklima på denne lokalitet. Estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer vha. PFT-metoden 29

Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager

Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Per Loll, udviklingsleder, Ph.D Poul Larsen, civilingeniør, Ph.D. Nanna Muchitsch, fagchef, civilingeniør Niels Christian Bergsøe, seniorforsker,

Læs mere

Anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager

Anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager PFT Per Loll, udviklingsleder, Ph.D sporgas 1 Baggrund indeklimabidrag Indeklimabidrag af flygtige forureningskomponenter opstår i et (dynamisk)

Læs mere

Oliekulbrinter og indeklimarisiko - estimering af reduktionsfaktorer

Oliekulbrinter og indeklimarisiko - estimering af reduktionsfaktorer Oliekulbrinter og indeklimarisiko - estimering af reduktionsfaktorer Per Loll, DMR Marianne L. Bjerring, DMR Claus Larsen, DMR Poul Larsen, AAU Niels C. Bergsøe, Sbi, AAU Peder Johansen, Region Hovedstaden

Læs mere

Nye metoder til risikovurdering af indeklima

Nye metoder til risikovurdering af indeklima Nye metoder til risikovurdering af indeklima Per Loll, Udviklingsleder, Ph.D ATV-møde, Risikovurdering, 18. juni 2013 1 Indledning Indeklimabidrag opstår i et (dynamisk) samspil mellem: a. Poreluftforureningens

Læs mere

Klorerte løsemidler i inneklimaet. Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016

Klorerte løsemidler i inneklimaet. Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016 Klorerte løsemidler i inneklimaet Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016 PROBLEMSTILLINGEN Transportveje, Konseptuelle modeller, Undersøkelsesmetoder Risikovurdering BYGNINGERS TRANSPORTVEJE 3 KAPILLARBRYDENDE

Læs mere

Hvornår r holder en reduktions- faktor påp. 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner

Hvornår r holder en reduktions- faktor påp. 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner Hvornår r holder en reduktions- faktor påp 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner Per Loll, udviklingsleder, Ph.D Andreas H. Kristensen, Claus Larsen Christian Andersen, VJ 1 Lidt public

Læs mere

Dataanalyse ifm. poreluftundersøgelser - Nye vinkler

Dataanalyse ifm. poreluftundersøgelser - Nye vinkler Dataanalyse ifm. poreluftundersøgelser - Nye vinkler Per Loll, udviklingsleder, Ph.D. 1 Baggrund indeklimabidrag Indeklimabidrag af flygtige forureningskomponenter opstår i et (dynamisk) samspil mellem:

Læs mere

Reduktionsfaktorer for poreluftbidrag til indeklimaet, når der er betongulv. - Erfaringer fra regionerne

Reduktionsfaktorer for poreluftbidrag til indeklimaet, når der er betongulv. - Erfaringer fra regionerne Reduktionsfaktorer for poreluftbidrag til indeklimaet, når der er betongulv - Erfaringer fra regionerne Teknik og Administration Nr. 2 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 5 2. Sammenfatning... 7 2.1

Læs mere

Indeklimapåvirkning med PCE fra rensetøj et konkret eksempel

Indeklimapåvirkning med PCE fra rensetøj et konkret eksempel Indeklimapåvirkning med PCE fra rensetøj et konkret eksempel Af Per Loll og Claus Larsen, Dansk Miljørådgivning A/S DMR vil i en lille artikelserie her i Jordforurening.info sætte fokus på nogle af de

Læs mere

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem P. Heiselberg Udarbejdet for: InVentilate A/S DCE Contract Report No. 108 Department of Civil Engineering Aalborg University Department of Civil Engineering

Læs mere

Baggrundsniveauer af oliekulbrinter i udeluft og uforurenede hjem. - Ny dansk undersøgelse.

Baggrundsniveauer af oliekulbrinter i udeluft og uforurenede hjem. - Ny dansk undersøgelse. Baggrundsniveauer af oliekulbrinter i udeluft og uforurenede hjem. - Ny dansk undersøgelse. Per Loll, udviklingsleder, Ph.D. DMR A/S Per Novrup, Region Midtjylland Børge Hvidberg, Region Midtjylland 9.

Læs mere

Optisk sensor til real-time måling af forurening i indeklima

Optisk sensor til real-time måling af forurening i indeklima Optisk sensor til real-time måling af forurening i indeklima ATV Vintermøde. Onsdag den 11. marts 2015 Nancy Hamburger, Region Hovedstaden, Center for Regional Udvikling, Grundvand Samarbejdspartnere Tak

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

Nationalt netværk af testgrunde

Nationalt netværk af testgrunde Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Nationalt netværk af testgrunde Danish Soil Partnership INTRO Én indgang Nationalt netværk af testgrunde

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Passiv Ventilation med Cupolex

Passiv Ventilation med Cupolex Passiv Ventilation med Cupolex Pernille Kjærsgaard, Orbicon Kresten B. Andersen, Orbicon Martin Stærmose, Region Sjælland Christian Fabricius, Region Sjælland Thomas Hauerberg Larsen, Orbicon Beliggenhed

Læs mere

Indeklimasikring ved hot-spot afgravning og aktivt punktsug under gulv

Indeklimasikring ved hot-spot afgravning og aktivt punktsug under gulv Indeklimasikring ved hot-spot afgravning og aktivt punktsug under gulv Poul Larsen, Civilingeniør, Ph.D. Dansk Miljørådgivning A/S Per Loll, Civilingeniør, Ph.D. Dansk Miljørådgivning A/S Annette Dohm,

Læs mere

Hvornår kan vi stoppe risikovurderingen med troværdighed? -En rådgivers vinkel

Hvornår kan vi stoppe risikovurderingen med troværdighed? -En rådgivers vinkel Hvornår kan vi stoppe risikovurderingen med troværdighed? -En rådgivers vinkel Per Loll, udviklingsleder, Ph.D. 19. maj 2015 Indledning I dag har jeg fået lov til at sige noget om rådgivervinklen på spørgsmålene:

Læs mere

Intro til værktøjskassen - Indeklimaafværge

Intro til værktøjskassen - Indeklimaafværge Intro til værktøjskassen - Indeklimaafværge Trine Skov Jepsen ATV-møde nr. 57 Indeklimaafværge 26. November Hvad skal jeg vide? Etagebyggeri Kælder/ krybekælder Gulvkonstruktion Fundament Mulige spredningsveje

Læs mere

VENTILERING I UMÆTTET ZONE

VENTILERING I UMÆTTET ZONE VENTILERING I UMÆTTET ZONE Fagchef, civilingeniør Anders G. Christensen Civilingeniør Nanna Muchitsch Divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron NIRAS A/S ATV Jord og Grundvand Afværgeteknologier State of

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Sporing af indtrængningsveje

Sporing af indtrængningsveje Sporing af indtrængningsveje ATV Jord og Grundvand Temadag Indeklima 7. marts 2011 Kilde: Radon og enfamilieshuse. Erhvervs- og byggestyrelsen Winnie Hyldegaard 1 Baggrund for udviklingsprojekt Sporing

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Hvis du vil teste en idé

Hvis du vil teste en idé KONTAKT Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Hvis du vil teste en idé - så hjælper Danish Soil Partnership dig videre i processen... Nationalt

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Modelberegninger og indeklimamålinger Teknik og Administration Nr. 1 2002 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Indledning...5 3. Sammenfatning...7 4. Udførelse

Læs mere

Eliminering af Jordforurening fra industri, tankanlæg og uheld

Eliminering af Jordforurening fra industri, tankanlæg og uheld 1 Eliminering af Jordforurening fra industri, tankanlæg og uheld Trussel mod grundvand Trussel mod boliger Anden risiko 2 Oprensning Opgravning og destruktion/deponering Insitu - destruktion/immobilisering

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Indeklimaforbedrende energirenovering

Indeklimaforbedrende energirenovering 1 Indeklimaforbedrende energirenovering Jens-Ole Petersen, civilingeniør, kontorleder ATV Vintermøde, Vingsted 11-12. marts 2014 2 Indeklimaforbedrende energirenovering Indhold Baggrund for OPI-projektet.

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord

Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord Dansk Geoteknisk Forening Undersøgelsesmetoder 31. marts 2011 Rikke Poulsen Institut for Byggeri og anlæg Aalborg Universitet 1 Agenda Hvem er

Læs mere

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS ERFARINGS OPSAMLING Passiv ventilation under huse Miljøprojekt nr. 1348 2010 Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS Følgegruppe Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen Susanne

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord

Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord Dansk Geoteknisk Forening - Undersøgelsesmetoder 31. marts 2011 Rikke Poulsen Institut for Byggeri og anlæg Aalborg Universitet 1 Agenda Hvem er

Læs mere

Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge

Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge Dato: 22. april 2014 Brevid 2280173 Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge Baggrund På ejendommen Tujavej 15 i Køge, har der i en periode fra før 1960 til midt 80érne ligget

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Har du brug for mere information så kontakt: Region Hovedstaden: www.regionh.dk Region Sjælland: www.regionsjaelland.dk Region Syddanmark: www.regionsyddanmark.dk Region Midtjylland: www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Passiv ventilation der virker!

Passiv ventilation der virker! 1 Passiv ventilation der virker! Indeklimasikring ved etablering af ventileret krybekælder Dansk Miljørådgivning A/S: Rikke Berg Mørch, diplomingeniør Per Loll, udviklingsleder, civilingeniør Ph.D Region

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Erfaringsopsamling Passiv ventilation under huse

Erfaringsopsamling Passiv ventilation under huse Erfaringsopsamling Passiv ventilation under huse Henrik Husum Nielsen, Nanna Muchitsch og Anders G. Christensen NIRAS A/S Miljøprojekt Nr. 1348 2010 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

Læs mere

Måling af den aktuelle flux mellem renseri og lejlighed på 2 lokaliteter

Måling af den aktuelle flux mellem renseri og lejlighed på 2 lokaliteter Måling af den aktuelle flux mellem renseri og lejlighed på 2 lokaliteter Peter Mortensen Eurofins Danmark A/S Dorte Glensvig COWI A/S Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2005 Miljøstyrelsen vil, når

Læs mere

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Projekt: udvikling af nye teknikker i behandling af havebrugskulturer English summery Title: Deposition on small plants when spraying through fleece with conventional

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

PILOTPROJEKT MED OPTIMERING AF PASSIV VENTILATION TIL SIKRING AF INDEKLIMA

PILOTPROJEKT MED OPTIMERING AF PASSIV VENTILATION TIL SIKRING AF INDEKLIMA PILOTPROJEKT MED OPTIMERING AF PASSIV VENTILATION TIL SIKRING AF Tage V. Bote, Lars Nissen, Bjarke Neiegaard Rasmussen, COWI A/S Jan Petersen, Ole Mikkelsen, Klaus Bundgaard Mortensen, Region Syddanmark

Læs mere

PCB i byggeriet - Hvorfor skal vi renovere og - Hvorfor er det svært? Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

PCB i byggeriet - Hvorfor skal vi renovere og - Hvorfor er det svært? Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet PCB i byggeriet - Hvorfor skal vi renovere og - Hvorfor er det svært? Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Polychloreret biphenyl Spredning af PCB i bygninger 4 Spredning

Læs mere

Sporing af indtrængningsveje for poreluft til indeklimaet i boliger ved blowerdoor, termografi, PID og sporgas

Sporing af indtrængningsveje for poreluft til indeklimaet i boliger ved blowerdoor, termografi, PID og sporgas Sporing af indtrængningsveje for poreluft til indeklimaet i boliger ved blowerdoor, termografi, PID og sporgas Teknologiprogram for jordog grundvandsforurening Miljøprojekt nr. 1589, 2014 Titel: Sporing

Læs mere

Undersøgelse af radonsikring

Undersøgelse af radonsikring Undersøgelse af radonsikring Nybyggeri Mette Neerup Jeppesen Temadag, Vintermøde 2011 Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde 2011 1 / 62 Overordnet projektpræsentation formål

Læs mere

Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S. McKnight 1, Philip J. Binning 1 og Poul L. Bjerg 1

Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S. McKnight 1, Philip J. Binning 1 og Poul L. Bjerg 1 Metode til kvantificering af konceptuel og parameterusikkerhed ved beregning af forureningsflux og koncentrationer fra forurenede lokaliteter (V2 niveau) Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S.

Læs mere

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Udarbejdet af Dansk Miljørådgivning A/S for Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Dias nr. 1 Disposition Baggrund og formål

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS -

INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS - INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS - LÆRING OG OPTIMERING AF PASSIV VENTILATIONSLØSNING Arne Rokkjær, Region Hovedstaden Disposition Baggrund - lokalitet Afværge - princip Etablering Grundejer Dokumentation Sammenfatning

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Plantescreening - En blomstrende teknologi til jord- og grundvandsforurening

Plantescreening - En blomstrende teknologi til jord- og grundvandsforurening Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 22, 2017 Plantescreening - En blomstrende teknologi til jord- og grundvandsforurening Nielsen, Mette Algreen; Trapp, Stefan Published in: Nye undersøgelsesmetoder til

Læs mere

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric.

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand

Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand Perspektivering ift. administrative afgørelser, grænseværdier og direktivkrav Ole Kiilerich Jord og Affald Sagshåndtering

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Datablad: Nature Impact Roof modul

Datablad: Nature Impact Roof modul 1 Datablad: Nature Impact Roof modul Modul: Modulmål: 535 X 405 mm. Højde grundmodul: 40 mm. Højde vækstlag: ca. 6 cm. Total byggehøjde: ca. 6 cm + planter Vægt fuld vandmættet: 45 kg./m 2. Vandtilbageholdelse:

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt 8, undersøgelser og indeklima Hvorfor er det vigtigt med grundige undersøgelser inden 8 tilladelser til nybyggeri for at kunne sikre indeklimaet: Afklare

Læs mere

Dynamiske poreluftundersøgelser

Dynamiske poreluftundersøgelser Dynamiske poreluftundersøgelser - fra screening til optimal vidensudnyttelse Per Loll, udviklingsleder, Ph.D Andreas H. Kristensen, Ph.D. Claus Larsen, civilingeniør Annette Dohm, geolog, Region Nordjylland

Læs mere

Nyt om indeklima - undersøgelsesmetoder og risikovurdering. 15. september 2016

Nyt om indeklima - undersøgelsesmetoder og risikovurdering. 15. september 2016 Nyt om indeklima - undersøgelsesmetoder og risikovurdering 15. september 2016 ATV Jord og Grundvand Bygning 115, DTU, Bygningstorvet, 2800 Kgs Lyngby Lisbeth Verner tlf. 4525 2177 E-mail: atvlv@env.dtu.dk

Læs mere

Jordforurening og geostatistik

Jordforurening og geostatistik Region Hovedstaden Dataanalyse ift. undersøgelsesformål Jordforurening og geostatistik Niels Døssing Overheu, Region Hovedstaden Per Loll, DMR A/S Arne Rokkjær og Henrik Østergaard, Region Hovedstaden

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Risikovurdering. Definition

Risikovurdering. Definition Risikovurderinger Definition Risikovurdering En risikovurdering er en vurdering af de miljø-og sundhedsmæssige konsekvenser af en forurening. Tager udgangspunkt i konkrete situationer og bygger på oplysninger

Læs mere

Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3

Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3 Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3 Søren Erbs Poulsen Geologisk Institut Aarhus Universitet 2011 Indholdsfortegnelse Sammendrag...2 Indledning...2

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow Ellen Kathrine Hansen Assiciate Professor, Architect The Aarhus School of Architecture Research project, solar cells

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Indeklimakoncentrationer af rensevæske i boliger over et repræsentativt udsnit af danske renserier

Indeklimakoncentrationer af rensevæske i boliger over et repræsentativt udsnit af danske renserier Indeklimakoncentrationer af rensevæske i boliger over et repræsentativt udsnit af danske renserier Peter Mortensen og John Hansen Eurofins Danmark A/S og COWI A/S Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr.

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

2 Udførte undersøgelser og afværger

2 Udførte undersøgelser og afværger MEMO TITEL DATO 30. august 2016 TIL KOPI FRA PROJEKTNR ScandiaParken - Beskrivelse af miljøforhold Constructa A/S, Lars Hansen Profilsystemer A/S, Steen Jørgensen COWI, Anders Pørksen A065369 ADRESSE COWI

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Indeklimaforureninger

Indeklimaforureninger Indeklimaforureninger v/ Brian Badike Thomsen, Slagelse Kommune Årsmøde for jord og grundvand ENVINA den 1. oktober 2015 Miljøafdelingen Side 1 Disposition Lovgivningsmæssig ramme En konkret indeklimasag

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Luftskifte Hvad ved vi og hvad kan vi?

Luftskifte Hvad ved vi og hvad kan vi? Luftskifte Hvad ved vi og hvad kan vi? Geo Clausen Institut for Byggeri og Anlæg DTU Find Jacob Find Jacob igen Reflektioner. Risiko for konflikt mellem at reducere energiforbrug i bygninger og menneskers

Læs mere

UDVIKLING AF SIKRINGSMETODER MOD INDTRÆNGNING AF RADON I HUSE SAMT UNDERSØGELSE AF RADONVARIATIONEN I JORDEN

UDVIKLING AF SIKRINGSMETODER MOD INDTRÆNGNING AF RADON I HUSE SAMT UNDERSØGELSE AF RADONVARIATIONEN I JORDEN UDVIKLING AF SIKRINGSMETODER MOD INDTRÆNGNING AF RADON I HUSE SAMT UNDERSØGELSE AF RADONVARIATIONEN I JORDEN Teknikumingeniør Mette Neerup Jeppesen NIRAS A/S Civilingeniør, ph.d., seniorforsker Jørgen

Læs mere

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE Paradisvejen 2, Virklund, 8600 Silkeborg Rekvirent: Silkeborg Kommune Dato: 29. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0269 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Udfordringer med indeklima ved energirenovering

Udfordringer med indeklima ved energirenovering Udfordringer med indeklima ved energirenovering Geo Clausen International Centre for Indoor Environment and Energy Department of Civil Engineering Technical University of Denmark Questionnaire survey Henrik

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere