Kom godt i gang med ledelse af forbedringer - sammensæt din egen kursuspakke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med ledelse af forbedringer - sammensæt din egen kursuspakke"

Transkript

1 Kom godt i gang med ledelse af forbedringer - sammensæt din egen kursuspakke

2 Forord I Region Midtjylland har vi en vision om at skabe et sundhedsvæsen på patientens præmisser, hvor vi leverer den bedste kvalitet hver gang i et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen. Vi ønsker at skabe det bedste sundhedsvæsen for vores patienter med høj international standard, men vi skal gøre det for samme eller færre ressourcer. Det kræver derfor, at vi er ambitiøse og hele tiden forbedrer vores måder at arbejde på. Det handler både om at skabe nye og bedre løsninger, men også om at implementere de løsninger, der allerede findes. Det nye nationale kvalitetsprogram har afløst Den Danske Kvalitetsmodel og dermed sat en ny ramme for arbejdet med kvalitetsforbedringer på sundhedsområdet. Det betyder, at vi med afsæt i otte overordnede nationale kvalitetsmål skal skabe en stærk forbedringskultur med et sundhedspersonale, der finder mening i forbedringsarbejdet fordi det handler om værdi for patienterne og fordi de selv er med til at identificere og skabe forbedringerne. Vi skal skabe forbedringer på baggrund af løbende læring og træffe beslutninger med afsæt i data. Denne kursuspakke "Kom godt i gang med ledelse af forbedringer" er et væsentligt bidrag til, at ledere i Region Midtjylland kan blive "klædt på til" at komme godt i gang med at arbejde efter intentionerne i det nationale kvalitetsprogram og ikke mindst bidrage til at skabe en forbedringskultur, som skal bringe os i retning af et sundhedsvæsen på patientens præmisser. Skal det lykkes, er det afgørende, at ledere på alle niveauer går i front og sikrer, at den rigtige og nødvendige ledelsesmæssige opbakning er til stede. Kursuspakken er særlig målrettet ledere tættest på klinikken, hvor forbedringerne skal skabes og implementeres i daglig praksis. Det har været ambitionen at udbyde nogle kurser, der fleksibelt kan sammensættes, så det passer til den enkeltes behov. Der er nemlig mange veje til opbygning af viden og kompetencer i forhold til forbedringsarbejdet ikke mindst deltagelse i konkret udviklings- og forbedringsarbejde. Vi håber, at kurserne vil hjælpe Jer godt i gang med jeres forbedringsarbejde, så vi i fællesskab kan skabe de forbedringer, der skal sikre fremtidens sundhedsvæsen til gavn for patienter og borger i Region Midtjylland. God fornøjelse! Med venlig hilsen Ole Thomsen / Christian Boel Koncerndirektør Koncerndirektør 2

3 Generelt om kurserne Det overordnede formål Det overordnede formål med kurserne er at hjælpe ledere til at komme godt i gang med at arbejde efter intentionerne i det nationale kvalitetsprogram på sundhedsområdet og ikke mindst hjælp til at skabe en forbedringskultur, som skal bringe Region Midtjylland i retning af et sundhedsvæsen på patientens præmisser. Målgruppe Kurserne er først og fremmest målrettet afsnits- og funktionsledere på hospitalerne dvs. ledere tættest på den daglige kliniske praksis, hvor de løbende forbedringer skal skabes. Kurset "Forbedringer på tværs ledelse af sammenhængende patientforløb" er også særdeles relevant for afdelingsledelser. De mere metodiske kurser af en halv dags varighed er ligeledes relevante for medarbejdere, der har en ledende rolle i forbedringsarbejdet (f.eks. specialeansvarlige, forløbsansvarlige eller projektledere for konkrete forbedringsprojekter). Sammensætning af kurserne Du kan sammensætte din egen kursuspakke af disse korte kurser: Forbedringsledelse (én dag) Forbedringer på tværs ledelse af sammenhængende patientforløb (én dag) Involvering af patienter/pårørende i forbedringsarbejdet (en halv dag) Forbedringsmodellen og PDSA (en halv dag) Data i forbedringsarbejde brug af data, seriediagrammer og SPC (en halv dag) Værktøjskassen til forbedringsarbejde (en halv dag) Ønsker du at tage alle kurserne, vil vi anbefale, at du starter med "Forbedringsledelse" og "Forbedringsmodellen og PDSA", men du kan frit sammensætte kurserne, som det passer dig. Kurserne afvikles på skift på de enkelte hospitaler og er åbne for alle uanset placering. Tager du flere kurser, kan du frit mikse på tværs af de geografiske placeringer. Forbedringstilgang Kurserne vil overordnet set være inspireret af Institute for Healthcare Improvements tilgang til forbedringsmodellen og W. Edward Demings System of Profound Knowledge, som beskriver de komponenter, der er vigtige for at kunne skabe transformation og løbende forbedringer: System dvs. forståelse af organisatoriske kontekst, sammenhænge, helhed og værdi for patienterne Opbygge viden via PDSA med løbende læring og brug af data Variationer dvs. variation i data og SPC Psykologi betydningen af den menneskelige faktor (f.eks. kultur, motivation, samspil i grupper, reaktioner på forandringer, barrierer for videndeling, den menneskelige faktor i forbindelse med fejl mv.) 3

4 Vægtningen af disse komponenter vil variere på de enkelte kurser, men vil udgøre det fælles fundament. Derudover vil kurserne give inspiration til at gøre det, der giver mening i din/jeres kontekst. Hvordan får jeg mest udbytte af kurserne For at få mest mulig udbytte af kurserne, forudsætter det, at du forbereder dig før kurserne ved f.eks. at læse artikler, løse en opgave og eventuelt tage et enkelt e-læringsmodul, så du har en basisviden om emnet, inden kurset. Forberedelse vil maksimalt have et omfang af 2 timer. På selve kurserne lægger vi vægt på at arbejde med, hvordan man kan omsætte metoder/teori/anbefalinger i praksis dels via inspirationsoplæg, erfaringsudveksling med andre ledere, træningsøvelser og konkret arbejde med egen praksis. Det vil desuden være en fordel, at du/i står overfor eller er i gang med en konkret forbedringsindsats, så du straks kan omsætte det, du har lært og bruge det undervejs på kurserne. Det kan være en god idé, hvis du efterfølgende/undervejs supplerer med støtte/sparring fra lokale forbedringsvejledere eller lederkolleger med erfaringer på området. Du kan også hente sparring eller støtte til facilitering af processer fra DEFACTUM, Koncern Kvalitet og/eller Koncern HR Udvikling. Underviserne kommer fra Koncern HR Udvikling og DEFACTUM, Koncern Kvalitet. Underviserteamet på de enkelte forløb fremgår under beskrivelsen af de enkelte kurser. På kurserne vil du desuden møde ledere, der kan fortælle om, hvordan de arbejder med forbedringerne i praksis. Priser Der ydes tilskud til kurserne fra de midler Regionsrådet har afsat til kompetenceudvikling med henblik på styrket forbedringskapacitet. Nedenstående priser udgør således ca. halv pris af de faktiske udgifter. Heldagskurser: 900 kr. Halvdagskurser: 450 kr. Deltagerantal Minimum: 16 deltagere pr. kursus Maximum: 24 deltagere pr. kursus Lokalt tilrettelagte kurser Kursuspakken kan også tilrettelægges lokalt. Som udgangspunkt vil de kunne afvikles til samme priser pr. deltager pr. dag ved minimum 20 deltagere. Prisen vil dog variere afhængigt af grad af lokal tilpasning. 4

5 Kontakt Har du spørgsmål til indhold på de enkelte kurser, kan du kontakte de ansvarlige på de enkelte kurser. Har du generelle spørgsmål til den samlede kursuspakke, kan du kontakte Tina Willeman, faglig leder, DEFACTUM, Koncern Kvalitet telefon: Mette Bødiker Vestergaard, chefkonsulent, Koncern HR Udvikling telefon: Har du spørgsmål angående kursustilmelding og betaling, kan du kontakte Sofia Annabel Mougaard, uddannelseskoordinator, Center for Kompetenceudvikling telefon: /

6 Beskrivelse af de enkelte kurser Forbedringsledelse (én dag) Ledere på alle niveauer skal have grundlæggende kendskab til metoder og tilgange i forbedringsarbejdet i henhold til intentionerne i det nationale kvalitetsprogram samt hovedprincipper, mål og værdier i dette arbejde i Region Midtjylland. Viden og kompetence i forhold til forbedringsarbejdet er vigtigt, men gør det ikke alene. For at forbedringsdagsorden skal realiseres er det afgørende, at den rigtige og nødvendige ledelsesmæssige opbakning er til stede. et med kurset i forbedringsledelse er at give ledere en forståelse for, hvad der kræves for at lede forbedringsarbejde, sikre opbakning og fremdrift samt ikke mindst at medvirke til at udvikle en forbedringskultur. Kurset vil bidrage til klarhed om lederens opgaver og rolle i arbejde, som afsæt for at igangsætte forbedringsarbejde i egen organisation. Indhold Vi vil på kurset direkte og indirekte arbejde med bl.a. følgende temaer: Hvordan ledelse kan rammesætte, facilitere og sikre fremdrift i forbedringsarbejdet herunder omsætte overordnede strategier til konkrete og meningsfulde motiverende mål i det lokale forbedringsarbejde Organisering af forbedringsarbejdet med henblik på at sikre engagement og ejerskab fra medarbejderne Ledelsesmæssigt fundament for en forbedringskultur hvordan man som leder kan være rollemodel og derigennem udvikle en forbedringskultur med løbende læring og åbenhed Lederens indsats for systematisk at understøtte inddragelse af patienter og pårørende, så forbedringsarbejdet er på patientens præmisser Vigtigheden af ledelsens indsats for at fastholde forbedringer, formidle relevant læring og viden samt bidrage til spredning af resultater Organisatoriske og psykologiske forudsætninger for forandring Tværfaglige afsnitsledelser, kan med fordel deltage sammen. Allan Vestergaard og Tina Havgaard eller Merete Houston Lund, Koncern HR Udvikling Forbedringer på tværs ledelse af sammenhængende patientforløb (én dag) Et sammenhængende sundhedsvæsen er en vigtig forudsætning for at skabe høj kvalitet for patienter og for at udnytte ressourcerne bedst muligt. Ingen kan gøre det alene. Forbedringer må derfor praktiseres på tværs af fag, afsnit, afdelinger, hospitaler og sektorer det er åbenlyst, men langt fra enkelt. Kurset "Forbedringer på tværs ledelse af sammenhængende patientforløb" har til formål at give ledere, der vil sætte gang i forbedringsarbejdet på tværs, indblik i hvad det kræver ledelsesmæssigt at lede dette arbejde og inspiration til, hvordan man kan komme godt i gang. 6

7 Indhold Du kommer til at arbejde med Hvordan kan jeg forstå min ledelsesopgave, når vi har brug for at skabe forbedringer på tværs? Hvordan får vi overblik over, hvor sammenhængsudfordringerne er størst og hvem vi skal skabe sammenhæng med? Hvordan får jeg skabt en god kontakt til mine samarbejdspartnere? Hvordan kan vi organisere og skabe rammerne for det fælles udviklingsarbejdet, så forbedringerne også er drevet af medarbejdere på tværs? Hvad kan jeg lære af andre ledere, der har skabt forbedringer på tværs? Invitér din samarbejdspartner med, så I får et fælles afsæt for jeres udviklingsarbejde. Susanne Østergaard og Mette Bødiker Vestergaard, Koncern HR Udvikling Involvering af patienter og pårørende i forbedringsarbejdet (en halv dag) Kernen i det nye nationale kvalitetsprogram er at skabe større værdi for patienterne. Når vi vil skabe et sundhedsvæsen på patientens præmisser, er patienternes ønsker og behov det centrale omdrejningspunkt. Patienter og pårørende bør derfor involveres som en væsentlig spiller i forbedringsarbejdet. De er en vigtig kilde til viden om, hvad vi skal forbedre og om det vi forandrer, skaber værdi for patienterne. Vi skal således have fokus på, hvordan man kan inddrage patienterne på forskellige niveauer i et forbedringsarbejde. Indhold Kurset vil give deltagerne et indblik i hvornår og hvordan patienter og pårørende med fordel kan involveres og være med til at sætte retning og følge op på resultaterne af et forbedringsarbejde. Rene Buch Nielsen, DEFACTUM, Koncern Kvalitet og Tina Havgaard eller Annette Tolsgaard, Koncern HR-Udvikling Forbedringsmodellen og PDSA (en halv dag) Et forbedringsprojekt har som formål at skabe effektive, positive forandringer i den måde, organisationer arbejder på. I de senere år har forbedringstankegangen vundet indpas i det danske sundhedsvæsen. Her har arbejdet med konkrete forbedringsprojekter givet anledning til nye måder at tænke, måle og arbejde med forandringer på. Nogle af de større danske forbedringsprojekter er "Operation Life" (2007), "Patientsikkert Sygehus" ( ), "Nedbringelse af tvang i psykiatrien" ( ) og "Sikre Fødsler" ( ). Forbedringsarbejdet i Region Midtjylland er inspireret af IHIs tilgang til forbedringsarbejde. 7

8 Indhold Kurset vil give deltagerne en introduktion til, hvordan man kan bruge forbedringsmodellen i et forbedringsarbejde. Forbedringsmodellen indeholder tre centrale spørgsmål til forbedringsarbejdet/projektets formål, den måde forbedringsarbejdet/projektet dokumenterer forbedringer på samt ideer til forandringer. De tre spørgsmål er; Hvad vil vi gerne opnå? Hvordan ved vi, at en forandring er en forbedring? Hvilke forandringer kan bidrage til forbedringer? Samtidig indeholder modellen en lærings-cirkel, hvis formål er at opbygge viden igennem test af forandringer, den såkaldte PDSA-cirkel (Plan, Do, Study, Act). Modellen er generisk og kan bruges til både små og store forbedringer. Jesper Buchholdt og Dorthe Laursen Stigaard. DEFACTUM, Koncern Kvalitet Data i forbedringsarbejde brug af data, seriediagrammer og statistisk processtyring (SPC). (en halv dag) Med den nye kvalitetsdagsorden lægges der op til at kvalitetsforbedringsarbejde i høj grad skal være datadrevet. Data i forbedringsarbejde kan give deltagerne i forbedringsarbejdet feedback på indsatsen og knytter sig til det ene spørgsmål i forbedringsmodellen, nemlig: hvordan kan vi vide om en forandring er en forbedring? Det handler om at få tal til at tale! et med kurset er både, at give deltagerne en kort introduktion til hvordan data i forbedringsarbejde kan indsamles, analyseres og formidles som grafer og "tal der taler", men også at undervise deltagerne i at kunne læse og tolke forskellige former for diagrammer, der anvendes som f.eks. serie -og kontroldiagrammer for bedre at kunne anvende data ind i de ledelsesopgaver, der følger med ledelse af forbedringsarbejde. Indhold At arbejde ud fra forbedringsmodellens tre spørgsmål indebærer, at der defineres resultatindikatorer og procesindikatorer, der kan bidrage til at vise, om man opnår det man vil og gør det, der er planlagt: Resultatindikator handler om spørgsmålet: Hvad vil vi gerne opnå? Procesindikatorer handler om det, som vi gør for at opnå målene: Hvilke forandringer kan bidrage til forbedringer? Kurset indeholder en introduktion til hvordan data kan anvendes i forbedringsarbejde, hvordan en målestrategi kan designes samt hvad er SPC og hvordan serie og kontroldiagrammer bruges i forbedringsarbejde? Jesper Buchholdt Gjørup, samt SPC- konsulent, DEFACTUM, Koncern Kvalitet 8

9 Værktøjskassen til forbedringsarbejde (en halv dag) I Region Midtjylland vil der i de kommende år være fokus på forbedringsmodellen, som ramme om regionens forbedringsarbejde. Med en ny forbedringsdagsorden følger også en ny tilgang til det at lave forbedringer, og derved er det relevant at tilegne sig kompetencer til at bruge metoder og redskaber, der kan bidrage til at opnå forbedringer. Kurset har til formål at give deltagerne inspiration til hvordan og hvornår man med fordel kan anvende forskellige redskaber i forbedringsarbejde med udgangspunkt i forbedringsmodellen og PDSA-cirklen. IHI har gennem en årrække arbejdet med forskellige redskaber, som over tid har vist sig at være både nyttige og let anvendelige i forbedringsarbejde. Deltagerne vil gennem praktiske øvelser tilegne sig færdigheder i brugen af udvalgte redskaber. Indhold Kurset giver deltagerne et overblik over værktøjskassen og en kort introduktion til nogle af de redskaber, som man med fordel kan anvende, når man vil lave forbedringer, som f.eks. driverdiagram, arbejdsgangsanalyse og forbedringstavle. Jesper Buchholdt Gjørup, DEFACTUM, Koncern Kvalitet og Lisbeth Nicolajsen, Koncern HR Udvikling. 9

PROGRAM FOR DAG 1 PROGRAM FOR DAG 2

PROGRAM FOR DAG 1 PROGRAM FOR DAG 2 PROGRAM FOR DAG 1 8.00-9.15 Registrering, morgenmad 9.15-9.40 Velkomst 9.40-10.40 Formål og det kliniske indhold i LKT Apopleksi 10.40-11.10 Hvilke data har vi? 11.10-11.30 Pause 11.30-12.10 Casebaseret

Læs mere

LKT Antibiotika. Opgaver i forbedringsarbejdet

LKT Antibiotika. Opgaver i forbedringsarbejdet LKT Antibiotika Opgaver i forbedringsarbejdet Dette er en oversigt over, hvad der forventes af forbedringsteamene før og imellem læringsseminarerne i LKT Antibiotika. Hvert punkt i oversigten er beskrevet

Læs mere

Nyt Aalborg Universitetshospital Fellowship Program. Rikke von Benzon Hollesen, Chefkonsulent & Improvement Advisor

Nyt Aalborg Universitetshospital Fellowship Program. Rikke von Benzon Hollesen, Chefkonsulent & Improvement Advisor Nyt Aalborg Universitetshospital Fellowship Program Rikke von Benzon Hollesen, Chefkonsulent & Improvement Advisor Dansk Selskab for Patientsikkerhed PS! Arbejder for at forbedre patientsikkerheden i det

Læs mere

Hvordan forbedrer vi i fællesskab sundhedsvæsenet? Rikke von Benzon Hollesen Dansk Selskab for Patientsikkerhed Improvement advisor & coach

Hvordan forbedrer vi i fællesskab sundhedsvæsenet? Rikke von Benzon Hollesen Dansk Selskab for Patientsikkerhed Improvement advisor & coach Hvordan forbedrer vi i fællesskab sundhedsvæsenet? Rikke von Benzon Hollesen Dansk Selskab for Patientsikkerhed Improvement advisor & coach Agenda 1. Hvordan forbedrer vi kvalitet og patientsikkerhed i

Læs mere

Markedsdialog Nationalt Ledelsesprogram - Generelt møde den 3. maj 2016

Markedsdialog Nationalt Ledelsesprogram - Generelt møde den 3. maj 2016 Sundhedspolitisk direktør Erik Jylling Danske Regioner Markedsdialog Nationalt Ledelsesprogram - Generelt møde den 3. maj 2016 Danske Regioner Formålet med markedsdialogen At indhente markedets input til

Læs mere

En ny kvalitetsdagsorden! Tina Willemann, Faglig leder, DEFACTUM, Koncern Kvalitet

En ny kvalitetsdagsorden! Tina Willemann, Faglig leder, DEFACTUM, Koncern Kvalitet En ny kvalitetsdagsorden! Tina Willemann, Faglig leder, DEFACTUM, Koncern Kvalitet Region Midtjylland, Koncern Kvalitet, DEFACTUM DEFACTUM, et forsknings- og konsulenthus forankret i regionen, men vi samarbejder

Læs mere

Borgernes sundhedsvæsen - input til tænketank

Borgernes sundhedsvæsen - input til tænketank Borgernes sundhedsvæsen - input til tænketank Lederforeningen DSR - lederdag 24 okt. 2018 Helen Kæstel Sygeplejechef Borgernes sundhedsvæsen Agenda 1. Hvordan skaber vi sammen et sundhedsvæsen, der opleves

Læs mere

Netværksmøde Kvalitetskoordinatorer 8. marts Rum 3 og 4 ved Arbejdsmedicinsk, Herning

Netværksmøde Kvalitetskoordinatorer 8. marts Rum 3 og 4 ved Arbejdsmedicinsk, Herning Netværksmøde Kvalitetskoordinatorer 8. marts 13.30 15.30 Rum 3 og 4 ved Arbejdsmedicinsk, Herning 1. Status på Nationalt Kvalitetsprogram/-mål (DH) 2. Tilbagemelding fra workshop om det fremtidige kvalitetsarbejde

Læs mere

Blok 2: Hvordan opbygges et kollaborativ

Blok 2: Hvordan opbygges et kollaborativ Blok 2: Hvordan opbygges et kollaborativ 11.00 12.30 Operationalisering af et kollaborativ Har en defineret start og slutdato ( normalt 6-18 mdr.) Deltagerne er xx antal i teams på forskellig niveau og

Læs mere

PDSA-cirklen som implementeringsredskab

PDSA-cirklen som implementeringsredskab Overordnet præsentation I forandringsarbejde anvendes PDSA-cirklen til afprøvning og implementering af konkrete ideer og forandringstiltag på praksis niveau. At gennemføre test i små-skala er en let tilgængelig

Læs mere

Patientsikkert Sygehus. Model for improvement, data facillitering og patientinddragelse. - udvikler klinisk praksis og faglig stolthed

Patientsikkert Sygehus. Model for improvement, data facillitering og patientinddragelse. - udvikler klinisk praksis og faglig stolthed Patientsikkert Sygehus Model for improvement, data facillitering og patientinddragelse - udvikler klinisk praksis og faglig stolthed 2 Jørgen 57 år Amalie 77 år Thomas 31 år Karen 73 år 16% færre dør -

Læs mere

System of Profound Knowledge Hvad kan vi lære om hvordan vi skaber endnu mere fremdrift i forbedringsarbejdet gennem denne linse?

System of Profound Knowledge Hvad kan vi lære om hvordan vi skaber endnu mere fremdrift i forbedringsarbejdet gennem denne linse? System of Profound Knowledge Hvad kan vi lære om hvordan vi skaber endnu mere fremdrift i forbedringsarbejdet gennem denne linse? Læringsmål Efter sessionen har du fået indsigt i: Næste relevante skridt

Læs mere

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen Strategi for Hospitalsenheden Horsens 2017-2020 Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen FORORD Udgangspunktet for 'Strategi 2017-20 for Hospitalsenheden Horsens' er det fælles, regionale målbillede,

Læs mere

Nationalt lærings- og kvalitetsteam vedrørende rationel anvendelse af antibiotika. Læringsmål for ledelsesseminar og læringsseminar

Nationalt lærings- og kvalitetsteam vedrørende rationel anvendelse af antibiotika. Læringsmål for ledelsesseminar og læringsseminar Nationalt lærings- og kvalitetsteam vedrørende rationel anvendelse af antibiotika Læringsmål for ledelsesseminar og læringsseminar Nationalt lærings- og kvalitetsteam vedr. rationel anvendelse af antibiotika

Læs mere

Regionalt Forbedringsfællesskab om Sikkert Patientflow Program for 2. læringsseminar

Regionalt Forbedringsfællesskab om Sikkert Patientflow Program for 2. læringsseminar Regionalt Forbedringsfællesskab om Sikkert Patientflow Program for 2. læringsseminar Den 10. maj 2017 Hotel Scandic, Udgaardsvej 2, 8600 Silkeborg Formålet Det overordnede formål med et læringsseminar

Læs mere

#patient17. Workshop 2: Skab fælles fremdrift i forbedringsarbejdet med et kollaborativ

#patient17. Workshop 2: Skab fælles fremdrift i forbedringsarbejdet med et kollaborativ #patient17 Workshop 2: Skab fælles fremdrift i forbedringsarbejdet med et kollaborativ Velkommen Simon Feldbæk Peitersen Kandidat i folkesundhedsvidenskab Projektleder for Sikker Psykiatri Tidl. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Tilsyn og læring. I samarbejde med Styrelsen for patientsikkerhed

Tilsyn og læring. I samarbejde med Styrelsen for patientsikkerhed Tilsyn og læring I samarbejde med Styrelsen for patientsikkerhed Deltag i debatten så tag ordet, stil spørgsmål og del gerne dit perspektiv på Twitter med #primaer18 Hent præsentationerne fra konferencen

Læs mere

Lærings- og Kvalitetsteamet for Palliation

Lærings- og Kvalitetsteamet for Palliation Lærings- og Kvalitetsteamet for Palliation set fra et Regionshus. V. Troels Busk Hoff, Region Sjælland 5 vigtige spørgsmål Hvad var udgangspunktet for LKT arbejdet? (generelt) Hvad har vi lært af LKT arbejdet?

Læs mere

IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER

IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER Idekatalog til ledelse af forbedringsprojekter Version 3, 1. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Håndbog for forbedringsvejlederuddannelsen i Region Midtjylland. Hold 1. juni 2016 marts Forbedringsvejleder Hold 1 - FV1 -

Håndbog for forbedringsvejlederuddannelsen i Region Midtjylland. Hold 1. juni 2016 marts Forbedringsvejleder Hold 1 - FV1 - Håndbog for forbedringsvejlederuddannelsen i Region Midtjylland Hold 1 juni 2016 marts 2017 Introduktion...3 Formålet med forbedringsvejlederuddannelsen...3 Målgruppe...4 Uddannelsens Curriculum...4 Læringsprincip...4

Læs mere

Patientsikkert AUH. Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi- og sepsispakken. Jesper Buchholdt Gjørup

Patientsikkert AUH. Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi- og sepsispakken. Jesper Buchholdt Gjørup Patientsikkert AUH Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi- og sepsispakken Jesper Buchholdt Gjørup CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Skab et bedre sundhedsvæsen sammen med patienter, borgere og pårørende

Skab et bedre sundhedsvæsen sammen med patienter, borgere og pårørende Skab et bedre sundhedsvæsen sammen med patienter, borgere og pårørende WORKSHOPKATALOG EFTERÅR 2018 Kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle, som arbejder med bruger-, borger-, patient- og pårørendeinddragelse

Læs mere

Vi er derfor glade for hermed at kunne præsentere regionens Program for Sikkert Patientflow.

Vi er derfor glade for hermed at kunne præsentere regionens Program for Sikkert Patientflow. Forord "Rette hjælp på rette tidspunkt en fælles opgave! De akut syge patienter får den rette hjælp på det rette tidspunkt. En hurtig afklaring og behandling med de nødvendige kompetencer leveres hele

Læs mere

Forbedringsledelse. Ledelse af forbedringsarbejdet i I sikre hænder. Version 1, Februar 2017

Forbedringsledelse. Ledelse af forbedringsarbejdet i I sikre hænder. Version 1, Februar 2017 Forbedringsledelse Ledelse af forbedringsarbejdet i I sikre hænder Version 1, Februar 2017 Indhold Ledelse af forbedringsarbejdet i I sikre hænder side 3 Driverdiagram for forbedringsledelse side 4 Fem

Læs mere

Hvorfor interprofessionel læring og samarbejde?

Hvorfor interprofessionel læring og samarbejde? Hvorfor interprofessionel læring og samarbejde? I dag er det ikke nok at være en faglig dygtig sundhedsprofessionel. Den sundhedsprofessionelle skal kunne indgå i et tværprofessionelt - og tværsektorielt

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde!

Styrk det tværfaglige samarbejde! Styrk det tværfaglige samarbejde! Skab resultater med de rette værktøjer Koordinerede og individuelle løsninger til borgere uden for arbejdsmarkedet. Det er, hvad kommunerne skal levere som følge af reformen

Læs mere

Introduktion til forbedringsmodellen

Introduktion til forbedringsmodellen Introduktion til forbedringsmodellen LS I d. 7/2 kl. 13-14 (samt 14-15) Pernille Bechlund, faglig leder, Frederiksberg Kommune Bente Øllgaard, fagkoordinator, Thisted Kommune Søren Schousboe Laursen, projektleder,

Læs mere

Praktisk forbedringsarbejde Introduktion til forbedringsmodellen. Tina Lynge Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Praktisk forbedringsarbejde Introduktion til forbedringsmodellen. Tina Lynge Dansk Selskab for Patientsikkerhed Praktisk forbedringsarbejde Introduktion til forbedringsmodellen Tina Lynge Hvem er vi og hvordan arbejder vi? blev stiftet december 2001 med det formål at fungere som organisatorisk ramme for arbejdet

Læs mere

Hvordan kan der skabes tempo i forbedringsarbejdet? Læringsseminar 2, d.10 oktober 2017

Hvordan kan der skabes tempo i forbedringsarbejdet? Læringsseminar 2, d.10 oktober 2017 Hvordan kan der skabes tempo i forbedringsarbejdet? Læringsseminar 2, d.10 oktober 2017 Konsulent Bodil Elgaard Andersen, DSFP Konsulent Pernille Bechlund, PB-respekt Risikomanager Merete Larsen, Frederiksberg

Læs mere

Anvendelse af data i forbedringsarbejde

Anvendelse af data i forbedringsarbejde Agenda (Cirkatider) Velkommen og præsentation Anvendelse af data i forbedringsarbejde 12.45-13.00 Eksempler på datadrevet forbedringsarbejde på HEH 13.00-13.05 Kort introduktion til dialog 13.05-13.25

Læs mere

Session 2 System of Profound Knowledge brug redskabet i dit daglige arbejde

Session 2 System of Profound Knowledge brug redskabet i dit daglige arbejde Session 2 System of Profound Knowledge brug redskabet i dit daglige arbejde Deming s System of Profound Knowledge Deming s redskab til at gå et spadestik dybere Appreciation of a system Theory of Knowledge

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi og sepsispakken

Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi og sepsispakken Patientsikkert AUH Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi og sepsispakken Jesper Buchholdt Gjørup CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dagens menu 1. Hvad er forbedringsmodellen?

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

Program for Sikkert Patientflow. et regionalt forbedringsfællesskab

Program for Sikkert Patientflow. et regionalt forbedringsfællesskab Program for Sikkert Patientflow et regionalt forbedringsfællesskab 2017 Forord "Rette hjælp på rette tidspunkt en fælles opgave! De akut syge patienter får den rette hjælp på det rette tidspunkt. En hurtig

Læs mere

På patientens præmisser - hvordan?

På patientens præmisser - hvordan? Regionshuset Aarhus Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Centersekretariatet Olof Palmes Allé 15 DK 8200 Aarhus N Tel. + 45 7841 0000 cfk@rm.dk www.cfk.dk Sundhedsplan for Region Midtjylland 2013 Dato 14.01.2014

Læs mere

Borgernes sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen

Borgernes sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen N O T A T Borgernes sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen - Vision og pejlemærker Visionen for Borgernes Sundhedsvæsen er, at forbedre sundhedsvæsenets ydelser, service og kultur, så borgerne bliver ligeværdige

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Regionernes tilgang og erfaringer med kvalitetsprogrammet

Regionernes tilgang og erfaringer med kvalitetsprogrammet Sundhedspolitisk direktør Erik Jylling Regionernes tilgang og erfaringer med kvalitetsprogrammet KL Temadag - 29. marts 2017 Ambitionen med kvalitetsprogrammet Fælles for 5 regioner og 98 kommuner Favner

Læs mere

Mennesker møder mennesker - Det skal ses og mærkes (ordlyd er forenklet)

Mennesker møder mennesker - Det skal ses og mærkes (ordlyd er forenklet) Mennesker møder mennesker - Det skal ses og mærkes (ordlyd er forenklet) Andre forslag: - sammen når vi endnu længre - sammen skaber vi fremtiden - sammen mod fremtiden - sammen skaber vi velfærd - og

Læs mere

bidrager med Forbedringsmodellen PDSA-cirklen cirklen. Ved Side 1

bidrager med Forbedringsmodellen PDSA-cirklen cirklen. Ved Side 1 Overordnet præsentation I forandringsarbejde anvendes PDSA-cirklen til afprøvning og implementering af konkrete ideer og forandringstiltag på praksis niveau.. At gennemføre test i små-skala er en let tilgængelig

Læs mere

STRATEGISKE SIGTELINJER

STRATEGISKE SIGTELINJER STRATEGISKE SIGTELINJER For uddannelsesområdet 2017-2019 Hospitalsenhed Midt FORORD I det daglige arbejde påvirker vi, hver især og i samværet med andre, mulighederne for læring. Læringsmiljøet er afgørende

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Fastholdelse og spredning af forbedringsarbejdet

Fastholdelse og spredning af forbedringsarbejdet Fastholdelse og spredning af forbedringsarbejdet Forventningsafstemning Individuel øvelse brug 3 min. Hvad er og betyder fastholdelse for dig? Hvad er og betyder spredning for dig? Tilbagemelding i plenum

Læs mere

Temadag for Botilbud. Ved Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Temadag for Botilbud. Ved Dansk Selskab for Patientsikkerhed Temadag for Botilbud Ved Dansk Selskab for Patientsikkerhed Dagsorden Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvorfor skal vi gøre noget? Problemet Hvad er det vi kan gøre ved det? Metode Hvilke resultater

Læs mere

Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation. Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere!

Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation. Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere! TTEAM - Tema 35 43 13. februar 6. april 2016 2017 Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere! Det ambulante område i Region

Læs mere

Kom godt i gang med pakken Skab vilje, ideer og handling

Kom godt i gang med pakken Skab vilje, ideer og handling Kom godt i gang med pakken Skab vilje, ideer og handling Læringsmål Efter sessionen har du fået inspiration til: Hvor du tager de første skridt i forbedringsarbejdet. Hvordan du kan bruge de forskellige

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Fremfærd Projekt: Forenklet beskæftigelsesindsats - fra regelorientering til borgerorientering

Fremfærd Projekt: Forenklet beskæftigelsesindsats - fra regelorientering til borgerorientering 14. august 2019 Fremfærd Projekt: Forenklet beskæftigelsesindsats - fra regelorientering til borgerorientering KL, Dansk Socialrådgiverforening og HK Kommunal inviterer i fællesskab til et Fremfærd Projekt,

Læs mere

Det nye kvalitetsprogram tager afsæt i Triple-Aim tilgangen og har fokus på: Forbedret sundhedstilstand i befolkningen

Det nye kvalitetsprogram tager afsæt i Triple-Aim tilgangen og har fokus på: Forbedret sundhedstilstand i befolkningen N O T A T 18-04-2016 Notat om nationalt ledelsesprogram 1. Baggrund: I forbindelse med aftale om regionernes og kommunernes økonomi for 2016 blev regeringen, regionerne og kommunerne enige om en række

Læs mere

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016 1 Kvalitet Dagens Mål At få viden om kvalitetsbegrebet nationalt og lokalt for derigennem forstå egen rolle i kvalitetsarbejdet med medicinhåndtering. At kende og anvende relevante metoder og redskaber

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Sundhed Status på implementering af handlinger fra Læringskulturanalysen

Region Hovedstaden Center for Sundhed Status på implementering af handlinger fra Læringskulturanalysen Status på implementering af handlinger fra Læringskulturanalysen Præsentation for Sundhedsudvalget d. 16. januar 2019 1 Baggrund og formål Tværgående analyse af diagnosticering af meningitis og meningokoksygdom

Læs mere

TM Projektledelse i miljø-, plan- og naturprojekter

TM Projektledelse i miljø-, plan- og naturprojekter TM 15002 - Projektledelse i miljø-, plan- og naturprojekter Stå stærkt som projektleder i samarbejdet med projektdeltagere og interessenter og giv dit projekt de bedste betingelser Formål: Målgruppe: Beskrivelse:

Læs mere

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

UDDANNELSE Innovationsagent 2017

UDDANNELSE Innovationsagent 2017 UDDANNELSE Innovationsagent 2017 Vi har fået skabt et tættere forløb mellem patienter og personale - en bedre forståelse for hinanden. INNOVATION I HVERDAGEN Uddannelse i praktisk innovation og brugerinddragelse

Læs mere

UDDANNELSE Innovationsagent 2017

UDDANNELSE Innovationsagent 2017 UDDANNELSE Innovationsagent 2017 Vi har fået skabt et tættere forløb mellem patienter og personale - en bedre forståelse for hinanden. INNOVATION I HVERDAGEN Uddannelse i praktisk innovation og brugerinddragelse

Læs mere

Tillid er godt men data er bedre Hvordan kan viden om data over tid sige noget om vores arbejde?

Tillid er godt men data er bedre Hvordan kan viden om data over tid sige noget om vores arbejde? Tillid er godt men data er bedre Hvordan kan viden om data over tid sige noget om vores arbejde? ISH Læringsseminar 3, 15/16 maj 2018 Søren Laursen Pia Tjørnelund Arjen Stoop Indhold af denne session 1.

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Kapacitetsopbygning og udvikling af en kvalitets- og forbedringskultur på Hospitalsenheden Vest Patientsikkerhedskonferencen 2018 Session: Fra Nationalt Kvalitetsprogram til kvalitet i praksis Hospitalsdirektør

Læs mere

Hvordan involverer vi patienter, borgere og pårørende i delprojekterne? ...set fra et organisatorisk perspektiv

Hvordan involverer vi patienter, borgere og pårørende i delprojekterne? ...set fra et organisatorisk perspektiv Hvordan involverer vi patienter, borgere og pårørende i delprojekterne?...set fra et organisatorisk perspektiv Det rette tilbud til borgerne fra første kontakt 11.01.2018 1 Brugerinddragelse hvad snakker

Læs mere

Session for leder af ledere

Session for leder af ledere Session for leder af ledere 13.00-16.30 Formålet med sessionen: Introduktion til eftermiddagen Ice Breaker øvelse 15 min. Hvor er jeg lykkedes og hvor har jeg udfordringer, drøftelser ved bordene ca. 60

Læs mere

Idekatalog: forbedringsledelse. Oplægsholder: Beth Lilja

Idekatalog: forbedringsledelse. Oplægsholder: Beth Lilja Idekatalog: forbedringsledelse Oplægsholder: Beth Lilja Elementer i forbedringsledelse Sæt patientsikkerhed øverst på dagsordenen Lyt til og involver patienter og pårørende Træf beslutninger på grundlag

Læs mere

Import og eksport af viden

Import og eksport af viden Import og eksport af viden Baggrund og formål Baggrund I Broen til Bedre Sundheds interventionsprogram har vi et stort fokus på at sikre, at vores projekter, indsatser, metoder og resultater skaber læring

Læs mere

Forbedringsmodellen - Kom godt i gang med afprøvninger

Forbedringsmodellen - Kom godt i gang med afprøvninger Forbedringsmodellen - Kom godt i gang med afprøvninger Josefine Krøyer Projektleder i Sikker Psykiatri, Region Sjælland Rikke vb Hollesen, Improvement Advisor, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Læringsmål

Læs mere

Kommissorium for ekspertgrupper for nationale lærings- og kvalitetsteams

Kommissorium for ekspertgrupper for nationale lærings- og kvalitetsteams Dato: 25. oktober 2017 Version 2 Kommissorium for ekspertgrupper for nationale lærings- og kvalitetsteams LÆRINGS- OG KVALITETSTEAMS SIDE 1 Baggrund I det nationale kvalitetsprogram indgår organisering

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013)

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013) HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI Version 1 (2013) INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 1 Om Holbæk Kommunes Strategi for velfærdsteknologi... 4 1.1 Strategiens sammenhæng til øvrige strategier...

Læs mere

DIGITAL OMSTILLING. 3 forløb, som understøtter digital transformation individuelt og organisatorisk

DIGITAL OMSTILLING. 3 forløb, som understøtter digital transformation individuelt og organisatorisk DIGITAL OMSTILLING 3 forløb, som understøtter digital transformation individuelt og organisatorisk Søg om gratis deltagelse på: www.finanskompetencepulje.dk DIGITAL OMSTILLING 3 forløb, som understøtter

Læs mere

Patienternes sundhedsvæsen indflydelse, overblik, sammenhæng og hurtighed! Patienternes sundhedsvæsen fra søjler til sammen- hængende patientforløb

Patienternes sundhedsvæsen indflydelse, overblik, sammenhæng og hurtighed! Patienternes sundhedsvæsen fra søjler til sammen- hængende patientforløb Patienternes sundhedsvæsen indflydelse, overblik, sammenhæng og hurtighed! Patienternes sundhedsvæsen fra søjler til sammen- hængende patientforløb med fokus pa kvalitet Jens Winther Jensen Koncerndirektør

Læs mere

DIGITAL OMSTILLING. 3 forløb, som understøtter digital transformation individuelt og organisatorisk

DIGITAL OMSTILLING. 3 forløb, som understøtter digital transformation individuelt og organisatorisk DIGITAL OMSTILLING 3 forløb, som understøtter digital transformation individuelt og organisatorisk Søg om gratis deltagelse på: www.finanskompetencepulje.dk DIGITAL OMSTILLING 3 forløb, som understøtter

Læs mere

Forbedringsmodellen PDSA værksted

Forbedringsmodellen PDSA værksted Forbedringsmodellen PDSA værksted LS I d. 8/2 kl. 9:15-11:15 (samt 11:15-13:45) Søren Schousboe Laursen, Hospitalsenheden Horsens Pernille Bechlund, Frederiksberg Kommune Bodil Andersen, Dansk Selskab

Læs mere

Præmisser For, at spredning kan lykkes, er der en række præmisser, som man både som ledelse og projektledelse skal forholde sig til, fx:

Præmisser For, at spredning kan lykkes, er der en række præmisser, som man både som ledelse og projektledelse skal forholde sig til, fx: Model for spredning - spredning af tværsektorielle indsatser under sundhedsaftalen Baggrund Hospitaler, kommuner og praksis er med sundhedsaftalen enige om, at de bedste løsninger udbredes. Sundhedsaftalen

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

DIGITAL OMSTILLING. 3 forløb, som understøtter digital transformation individuelt og organisatorisk

DIGITAL OMSTILLING. 3 forløb, som understøtter digital transformation individuelt og organisatorisk DIGITAL OMSTILLING 3 forløb, som understøtter digital transformation individuelt og organisatorisk Søg om gratis deltagelse på: www.finanskompetencepulje.dk DIGITAL OMSTILLING 3 forløb, som understøtter

Læs mere

Perioperativ uddannelse for sygeplejersker i Region Midt

Perioperativ uddannelse for sygeplejersker i Region Midt Årsmøde DSDK 6. og 7. april 2018 Hindsgavl Perioperativ uddannelse for sygeplejersker i Region Midt Marie-Louise Ulsøe, Oversygeplejerske, Bedøvelse og Operation Aarhus Universitetshospital Formand for

Læs mere

Styrket kvalitet i det nære sundhedsvæsen Programstrategi for Fremfærd Sundhed & Ældre Endelig version, september 2019

Styrket kvalitet i det nære sundhedsvæsen Programstrategi for Fremfærd Sundhed & Ældre Endelig version, september 2019 Styrket kvalitet i det nære sundhedsvæsen Programstrategi for Fremfærd Sundhed & Ældre 2019-2021 Endelig version, september 2019 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 DRØMMEN VIL NÅ 4 FREMFÆRD SUNDHED & ÆLDRE

Læs mere

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret)

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret) Vision 8. september 2015 (revideret) Indhold 1. VISION... 3 2. VISIONENS KONTEKST... 3 INDLEDNING... 3 SAMMENHÆNG TIL POLITISKE RAMMER... 3 PROGRAMMETS BAGGRUND, UDFORDRINGER OG BARRIERER... 4 SAMMENHÆNG

Læs mere

Forbedringsmodellen test og implementering af forbedringer

Forbedringsmodellen test og implementering af forbedringer Forbedringsmodellen test og implementering af forbedringer Oplægsholder: Tina Lynge og Vibeke Rischel!"##$%& P(&"$)& *+,- Hvorfor sker der ingen forandring? Every system is perfectly designed to achieve

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet Koncern HR, Stab 21.05.13/PG Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet God ledelse er en forudsætning for et effektivt og velfungerende sundhedsvæsen, som er karakteriseret ved høj

Læs mere

Et spadestik dybere. Maria Staun, IA Vibeke Rischel, sundhedsfaglig chef Læringsseminar 6, I sikre hænder 10. november 2015

Et spadestik dybere. Maria Staun, IA Vibeke Rischel, sundhedsfaglig chef Læringsseminar 6, I sikre hænder 10. november 2015 Et spadestik dybere Maria Staun, IA Vibeke Rischel, sundhedsfaglig chef Læringsseminar 6, I sikre hænder 10. november 2015 1) Sætte fælles mål med affinity diagram 2) Proceskort og forbedringsmodel 3)

Læs mere

Forbedringsmodellen. En introduktion til et forbedringsværktøj og anvendelse af småskala-afprøvning

Forbedringsmodellen. En introduktion til et forbedringsværktøj og anvendelse af småskala-afprøvning Forbedringsmodellen En introduktion til et forbedringsværktøj og anvendelse af småskala-afprøvning Maria Staun, kvalitetskonsulent, Improvement Advisor, Sygehus Lillebælt Timeplan Inden kl. 1500 Inden

Læs mere

Læringsarkitekt og underviser

Læringsarkitekt og underviser Læringsarkitekt og underviser Undervisning målrettet organisation og deltagere På dette kursus får du indsigt og træning i at skabe meningsfulde læringsforløb med effekt, der er forankret i din organisations

Læs mere

Forbedringsmodellen i praksis - noget for begyndere

Forbedringsmodellen i praksis - noget for begyndere Forbedringsmodellen i praksis - noget for begyndere Vibeke Rischel, Sundhedsfaglig chef Dorte Mayann Hansen, Forbedringskonsulent Program for workshoppen 11.15-12.45 Introduktion Baggrund for forbedringsarbejdet

Læs mere

Implementering af et forløbsprogram (Vestegnsprojektet)

Implementering af et forløbsprogram (Vestegnsprojektet) Implementering af et forløbsprogram (Vestegnsprojektet) Årsmøde i DSKS 15 januar 2010 Praktiserende læge Lars Rytter, Albertslund Sundhedschef John Sørensen, Tåstrup kommune Udviklingschef Dorte Jeppesen,

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre.

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. LEDELSESGRUNDLAG Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. Du sidder nu med Greve Kommunes ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget er en del af ledelseskonceptet, som sætter retning for Greve

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Din forberedelse til Forbedringsvejlederuddannelsen

Din forberedelse til Forbedringsvejlederuddannelsen Din forberedelse til Forbedringsvejlederuddannelsen Hold 2 (FV2) December 2016 September 2017 s. 1 Indhold Introduktion til Forberedelseshæftet... 3 Kapitel 1. Forbedringsarbejdet i praksis... 4 Hvad er

Læs mere

Sammen skaber vi værdi for patienten

Sammen skaber vi værdi for patienten FORSLAG TIL MODEL FOR VÆRDIBASERET STYRING AF SUNDHEDSVÆSENET I REGION HOVEDSTADEN Sammen skaber vi værdi for patienten Pejlemærker og ny styringsmodel Region Hovedstadens hospitaler har i en årrække været

Læs mere

Ledelse kommissoriets anbefalinger omsat til virkelighed i Aarhus Kommune

Ledelse kommissoriets anbefalinger omsat til virkelighed i Aarhus Kommune Ledelse kommissoriets anbefalinger omsat til virkelighed i Aarhus Kommune V. Vicecenterleder Christian Bøtcher Jacobsen Kronprins Frederik Center for Offentlig ledelse v. Aarhus Universitet. Chef for HR

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2014 Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og indsatsområder, som PC Nordsjælland

Læs mere

PROPAs MASTER CLASS 7. NOVEMBER 2016

PROPAs MASTER CLASS 7. NOVEMBER 2016 PROPAs MASTER CLASS 7. NOVEMBER 2016 Den ærede Patient - patienten i centrum v/mads Koch Hansen, lægelig direktør på Sygehus Lillebælt SYGEHUS LILLEBÆLT: SPECIALSYGEHUS, AKUTSYGEHUS OG RYGCENTER SYGEHUSETS

Læs mere

Strategi for læring, uddannelse og kompetenceudvikling på Aarhus Universitetshospital

Strategi for læring, uddannelse og kompetenceudvikling på Aarhus Universitetshospital Strategi for læring, uddannelse og kompetenceudvikling på Aarhus Universitetshospital Indledning Aarhus Universitetshospital skal i fremtiden tilhøre eliten blandt universitetshospitaler i Europa indenfor

Læs mere

Kom ud af kontoret. Forandringsledelse i sundhedsvæsenet

Kom ud af kontoret. Forandringsledelse i sundhedsvæsenet Kom ud af kontoret Forandringsledelse i sundhedsvæsenet Patientsikkerhedskonference den 27. april 2015 Hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital ligger i Region Hovedstaden

Læs mere

Etablering af forskningssamarbejde med mellem Region Midtjylland og Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet.

Etablering af forskningssamarbejde med mellem Region Midtjylland og Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet. Regionshuset Aarhus Koncern HR, Udvikling Olof Palmes Allé 32 8200 Aarhus N. Tlf. +45 7841 0003 www.regionmidtjylland.dk www.udvikling.rm.dk Etablering af forskningssamarbejde med mellem Region Midtjylland

Læs mere

Prioriteringer i sundhedsvæsenet, hvilke visioner og mål har det nye regionsråd

Prioriteringer i sundhedsvæsenet, hvilke visioner og mål har det nye regionsråd Prioriteringer i sundhedsvæsenet, hvilke visioner og mål har det nye regionsråd OUH Talks 27. juni 2018 Stephanie Lose Regionsrådsformand Region Syddanmark 1 Udgangspunkt for Region Syddanmark Sundhedsvæsenet

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital PARADIGMESKIFT Fra kontrol til forbedring Kvalitetsafdelingens Rolle Perspektiver

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

Ledelse af forbedringsarbejde

Ledelse af forbedringsarbejde Ledelsesseminar LKT Antibiotika 20.09.17, Charlottehaven konferencecenter Direktør Jens Winther Jensen Ledelse af forbedringsarbejde Direktør og læge Jens Winther Jensen Penicillin Nobel prisen i medicin,

Læs mere