HANDLINGSPROGRAM Arbejdsmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø"

Transkript

1 HANDLINGSPROGRAM Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning, skal minimeres ved en systematisk forebyggende indsats på alle planer. Trods masser af gode initiativer og fokus på et godt og sikkert arbejdsmiljø er risikoen for at komme til skade fortsat for stor i VVS- og skorstensfejerbranchen. Fravær i forbindelse med ulykker, nedslidning og dårligt psykisk arbejdsmiljø koster samfundet masser af ressourcer, vi som samfund hverken kan eller skal acceptere. Arbejdsmiljøloven pålægger ansvaret for et godt og sikkert arbejdsmiljø hos virksomhederne. Blik- og Rørarbejderforbundet står klar til at bistå arbejdsmiljørepræsentanter og virksomhederne med råd, vejledning og gode input der kan bidrage til et bedre arbejdsmiljø for landets VVS ere og skorstensfejere. Et godt arbejdsmiljø sikres primært ved at virksomhederne prioriterer dette helt på niveau med den faglige kvalitet. Lokalt har de valgte arbejdsmiljørepræsentanter en særlig rolle som nøglepersoner i arbejdet for et sundt og sikkert arbejdsmiljø, og deres arbejde skal støttes og udvikles på alle planer. Et godt arbejdsmiljø handler om, at alle skal blive mere bevidste om at et godt arbejdsmiljø ikke kun i højere grad sikrer førligheden i alderdommen, men også bidrager positivt til virksomhedernes bundlinje. Ny teknologi, produktudvikling og bedre organisering af arbejdet i firmaerne er også veje til et bedre arbejdsmiljø, ligesom integrering af arbejdsmiljøet fra start af skal forlanges af bygherrer, rådgivere og arkitekter. I den kommende kongresperiode skal der arbejdes for at: Virksomhederne får inddraget arbejdsmiljøet som et højt prioriteret tema i virksomhederne. Det skal fx være tydeligere, at investering i et godt arbejdsmiljø er sundt for økonomien. Der kommer øget politisk fokus på virksomhedernes vilje til at overholde lovkravene om en årlig drøftelse af arbejdsmiljøet og supplerende uddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter. Sygefravær grundet dårligt arbejdsmiljø i højere grad inddrages i den generelle indsats for nedbringelse af sygefravær. Alle arbejdsmiljørepræsentanter kontaktes og besøges mindst en gang årligt. Der politisk arbejdes for indførsel af princippet forureneren betaler, med sanktioner mod de dårlige virksomheder og præmiering af virksomheder med et godt arbejdsmiljø. Styrke indsatsen mod ulykker for lærlinge og yngre svende. Få sat mere fokus på indsatsen mod dårligt psykisk arbejdsmiljø i virksomhederne. Arbejde for, at målsætningerne i byggeriets handleplan for nedbringelse af ulykker opfyldes. Få øget fokus på årsagen til mange alvorlige ulykker som fx faldulykker i skorstensfejerbranchen og tunge løft i VVS-branchen, samt få etableret initiativer til at modvirke dette.

2 HANDLINGSPROGRAM Beskæftigelsen og arbejdsmarkedet Blik- og Rørarbejderforbundets mål er, at alle medlemmer er i beskæftigelse. Over den seneste 10-årige periode er beskæftigelsen gået op og ned. Fra en periode med god beskæftigelse i byggeriet kostede finanskrisen masser af arbejdspladser i løbet af kort tid. Dansk økonomi er igen i fremdrift, beskæftigelsen vokser, og de fremtidige forudsigelser er positive. Således meldes der om mangel på håndværkere i nær fremtid. Alle i beskæftigelse er ikke kun et mål for den enkelte. Høj andel af beskæftigede er også en gevinst for samfundet, ligesom det har væsentlig betydning for at opnå fagpolitiske resultater, som igen forbedrer den enkeltes løn- og arbejdsvilkår. Som fagforbund skal der ageres politisk på hele den del af beskæftigelsesområdet, som enten har eller vil få betydning for ansatte i byggeriet og i skorstensfejerbranchen. Ansvaret for den fremtidige udvikling af såvel VVS-branchen og skorstensfejerbranchen bør ikke overlades til arbejdsgiverne. Blik- og Rørarbejderforbundet er klar til at tage sin del af ansvaret for udviklingen af de brancher, hvor medlemmerne er beskæftiget. På industriens område har parterne været gode til at sætte dagsorden for vækst i Danmark. I samme grad skal Blik- og Rørarbejderforbundet, gennem øget samarbejde med de øvrige partere og interesseorganisationer, arbejde for, at byggeri, renovering, istandsættelse, service og vedligeholdelse ligeledes indgår som en naturlig del af ønsket om mere vækst i fremtidens Danmark. Som nævnt indledningsvis er der et nyt opsving på vej, hvilket kan medvirke til øget beskæftigelse i byggeriet og andre brancher. For de kolleger, som rammes af ledighed, skal Blik- og Rørarbejderforbundet arbejde for at den danske flexicurity-model styrkes. I den kommende kongresperiode skal der arbejdes for at: Bolig-jobordningen videreføres i finansloven, og at den bliver mere fokuseret på energirenoveringer og energibesparelser. De vedtagne forringelser i autorisationsloven får mindst mulig indflydelse på VVS-området. Kæmpe for medlemmers interesse i forhold til social dumping og indførelse af kædeansvar til gavn for den hjemlige beskæftigelse. Opsvinget fastholdes og danske arbejdspladser sikres gennem en aktiv vækstpolitik. Der etableres løsninger, der sikrer flere jobs og modvirker høj ledighed blandt ny-udlærte. Samarbejde med seriøse arbejdsgiverorganisationer om udvikling og udvidelse af fagområder med henblik på øget beskæftigelse i de brancher, hvor medlemmerne er beskæftiget. Dagpengesatsen forhøjes, og at der laves forbedringer af dagpengeloven, som understøtter og styrker den danske flexicurity-model.

3 HANDLINGSPROGRAM Fagpolitiske uddannelser Blik- og Rørarbejderforbundet har til opgave at sikre et bredt udbud af fagpolitiske kurser for interesserede medlemmer, tillidsvalgte og arbejdsmiljørepræsentanter. Kurserne har til formål at understøtte dem i deres daglige virke som valgte repræsentanter, for derigennem at øge den faglige bevidsthed. Forbundets tillidsvalgte på alle niveauer udgør rygraden i udførelsen af det fagpolitiske arbejde. Men i takt med at samfundet er i konstant forandring, er der også behov for, at tillidsvalgte på alle niveauer løbende bliver klædt på til at løse hverdagens udfordringer. Her kan forbundets kurser, som en del af fagbevægelsens interne uddannelser (FIU), være med til at give dem en række redskaber til at løse de mangeartede opgaver. Kravene til de valgte kræver en kompetenceudvikling på både det faglige og personlige plan. Både i forhold til fx at matche deres arbejdsgivere, men også for bedre at tage dialogen med eventuelle uorganiserede/gule kolleger. Kurserne i FIU-systemet retter sig også mod medlemmer i bestyrelsesarbejde i klubber, afdelinger og kredse. Forbundets egne grundkurser anses som et mindstemål for både de valgte i bestyrelserne og for de valgte på arbejdspladserne. For hver gang vi øger de tillidsvalgtes kvalifikationer, styrkes forbundets profil over for medlemmerne. Når G-kurserne er gennemgået har man mulighed for at vælge et bredt udvalg af tværfaglige kurser, ud fra de behov man har i sit tillidserhverv. Alle nyvalgte med tillidshverv deltager på forbundets G-kurser. Få udbredt kendskabet til overenskomsternes 2x2 dages introkursus for ny-valgte tillidsmænd. Sikre flere deltagere på tværfaglige FIU-kurser. Få flere deltagere på forbundets opmålerkurser. Alle deltagere på fagpolitiske kurser kontaktes personligt for faglig opfølgning og udvikling. Gennemgå, udvikle og udbyde fagligt relevante kurser, som løbende klæder tillidsvalgte på til nye udfordringer. Det kan fx være kurser med henblik på organisering af nye medlemmer, kurser for særlige faggrupper eller lokalt forankrede kurser.

4 HANDLINGSPROGRAM Grunduddannelse og efteruddannelse Blik- og Rørarbejderforbundet vil med grund- og efteruddannelserne sikre medlemmerne tilfredsstillende muligheder for kompetenceudvikling, som giver dem de arbejdsmæssige og personlige kvalifikationer, der matcher kravene i deres nuværende og fremtidige arbejdsliv. Blik- og Rørarbejderforbundets medlemmer vil fremadrettet få en stadig større rolle i arbejdet med energioptimering på renoveringer og ved nybyggeri. En brancheundersøgelse viser således, at fx energioptimering vil vokse kraftigt i de kommende år. Også på skorstensfejerområdet er der øget fokus på energieftersyn og biobrændsel, ligesom branchen selv er påbegyndt indsatsen med at opdyrke nye arbejdsområder. Såfremt brancherne skal matche den fremtidige udvikling og samtidig opdyrke nye arbejdsområder, er der behov for at langt flere svende benytter deres overenskomstmæssige ret til årlig efteruddannelse. Her er det ikke kun de fagfaglige kurser der er nødvendige, men også de almene kurser, der øger de personlige kompetencer. Også på erhvervsuddannelsesområdet er Blik- og Rørarbejderforbundet involveret i hele processen med at optimere VVS-uddannelserne og uddannelsen til skorstensfejer i forbindelse med den nye EUD-reform. Først og fremmest øges kravene til uddannelsens indhold og læringsstile. Det er også nødvendigt med spændende og interessante erhvervsuddannelser, hvis unge, som har masser af uddannelsesmuligheder, skal motiveres til at tage en uddannelse som håndværker. Det medfører ikke alene øgede krav til elever, virksomheder og erhvervsskoler. I Blik- og Rørarbejderforbundet skal vi også være på forkant med udviklingen, og bl.a. skal erfaringerne fra udviklingen af den nye EUX-uddannelse for VVS- og energispecialister, bruges i det fremadrettede udviklingsarbejde på de to grunduddannelser. Bidrage til udviklingen af indholdet og udbuddet af faglige kurser i VVS- og skorstensfejerfaget, og samtidig arbejde for at flere medlemmer kommer på efteruddannelse gennem målrettet opkvalificering af medarbejderne. Det gøres nemmere for medarbejdere, ledige og virksomheder at finde oplysninger om efteruddannelseskurser og gøre tilmelding mere overskuelig og smidig. Kendskabet til overenskomstens muligheder for betalt efteruddannelse og aftenskole øges. Kvaliteten af erhvervsuddannelserne sikres, således at antallet af nyudlærte øges ved større indtag og mindre frafald. Få øget tilgangen til ventilationsteknikerspecialet. Virksomhederne og skoler øger brugen af mentorordninger for bedre fastholdelse af lærlinge. Vurdere muligheden for etablering af rådgivning for efter- og videreuddannelse.

5 HANDLINGSPROGRAM Information og kommunikation Blik- og Rørarbejderforbundets informations- og kommunikationspolitik skal understøtte det fagpolitiske arbejde. Samtidig skal en målrettet og effektiv kommunikationsindsats øge den faglige identitet og fællesskab blandt medlemmerne og derved sikre en øget loyalitet og kendskab til Blik- og Rørarbejderforbundets arbejde og betydning for medlemmernes hverdag. Målrettet kommunikation er vigtig. Dels for at understøtte den faglige dialog med medlemmerne, men også i udviklingen af fagpolitiske prioriteringer. Mens det enkelte medlem har brug for information og kommunikation fra forbundet, har forbundet behov for input fra medlemmer og arbejdspladser, for bedre at være i stand til at følge udviklingen og nye tendenser. For at styrke den faglige identitet og det faglige fællesskab skal såvel erfaringer fra medlemmerne, initiativer, rapporter, undersøgelser og nytænkning med betydning for faget formidles, så det kan bidrage til en samlet udvikling i hele branchen. Og det både, når det handler om bedre arbejdsforhold, større sikkerhed, øget kompetence m.m. I den samlede medlemskommunikation bruges en række forskellige platforme som fagblad, hjemmeside, nyhedsbreve, sociale medier, sms, pjecer og kampagnemateriale. Samtidig har forbundets presseindsats, udover at få fagpolitisker emner på den politiske dagsorden, også til formål at oplyse medlemmerne om forbundets virke. Brugen af de forskellige kommunikationsplatforme forandrer sig konstant. Her skal forbundet følge udviklingen ud fra devisen om, at vi skal kommunikere med medlemmerne der, hvor de er. Fortsætte den løbende udvikling af forbundets fagblad og forskellige kommunikationsplatforme, hvor der samtidig udarbejdes en strategi for at styrke samspillet mellem disse. Formidle forbundets fagpolitiske holdninger, og øge medlemmernes viden om de muligheder overenskomsten giver. Formidle erfaringer, udviklinger og nye tendenser i branchen. Udvikle samspillet mellem fagbladet, kredse og afdelinger med henblik på at sikre gode de gode medlemsrelevante historier i fagbladet. Inddrage medlemmernes mening, erfaringer og mediebrug i udviklingen af forbundets samlede kommunikationsstrategi. Øge forbundets synlighed og fagpolitiske standpunkter i offentligheden.

6 HANDLINGSPROGRAM Internationalt arbejde Den øgede globalisering i verden forandrer verden, og betyder fx at EU lovgivning, internationalisering, vandring af arbejdstagere er blandt de emner vi som forbund er tvunget til at forholde os til i varetagelsen af medlemmernes interesser. Blik- og Rørarbejderforbundet vil gennem det internationale samarbejde arbejde for fred, demokrati, menneskerettigheder og retten til at organisere sig i fagforeninger i hele verden. Social dumping og unfair konkurrence er blevet hverdag og en udfordring for den almindelige lønmodtager i takt med den øgede globalisering. Øget brug af færdige byggemoduler fra Asien, og øget konkurrence fra store europæiske byggekoncerner, der vinder licitationsopgaver i Danmark, er også blandt udfordringer for det danske arbejdsmarked. Derudover påvirker lovgivning og direktiver fra EU mere og mere den danske lovgivning. Derfor er det nødvendigt og gerne via strategisk samarbejde med fx BAT, LO og internationale samarbejdspartnere, at sikre indflydelse på danske lønmodtagers interesser i lovgivningsarbejdet og udarbejdelse af direktiver i EU. Internationalt skal Blik- og Rørarbejderforbundet også gøre sin indflydelse gældende og bifalde faglige kampe for lønmodtager i hele verden, således at udnyttelse af arbejdstagere, umenneskeligheder, tvangsarbejde ect. ikke bliver en konkurrence model i Danmark. Der er stadigt et stort behov for at udbygge forbundets internationale arbejde, og vi vil støtte og påvirke NBTF, EFBT, BWI og andre internationale arbejdstagerorganisationer. Demokratiske rettigheder udbredes globalt, og at der medvirkes til en mere retfærdig fordeling af de globale økonomiske ressourcer. Der skabes bedre vilkår for lige løn for lige arbejde, og at der arbejdes for en mere for en social udligning i såvel Europa som i fjerntliggende lande. Varetage medlemmernes interesser - gennem LO og BAT ved udarbejdelse af direktiver og lovgivningsarbejdet i EU. Herunder forsvare danske overenskomster. Modarbejde social og arbejdsmiljømæssig dumpning og medvirke til at skabe en international ramme for social ansvar og retfærdighed. Alle udlændinge, der arbejder inden for forbundets overenskomstområder, bliver oplyst om overenskomstens bestemmelser og bliver tilbudt et medlemsskab af organisationen. Følge forbundets solidaritetsprojekt via Ulandssekretariatet i Filippinerne og sikre, at dette kan videreføres af de lokale myndigheder og fagforeninger efter projektperiodens afslutning.

7 HANDLINGSPROGRAM Organisering Blik- og Rørarbejderforbundets mål er at oparbejde en effektiv organisation, hvor hvervning, fastholdelse, og udvikling er nøgleordene i løsningen af alle opgaver og udfordringer. Fremtidens forbund formes med udgangspunkt i det faglige fællesskab, hvor den faglige styrke udvikles og bruges til at få gennemført forbedringer og resultater til glæde for såvel kollektivet som det enkelte medlem.. En fortsat høj organisationsprocent er afgørende for opfyldelsen og indfrielsen af forbundets formulerede fagpolitiske målsætninger. Traditionelle fagforeninger har gennem de seneste par årtier oplevet faldende opbakning. For mange lønmodtagere er det ikke længere en selvfølge at være organiseret i den fagforening, som forhandler overenskomsten. Stigende individualisering, et udefra kommende pres fra diverse gule foreninger med billige kontingenter og diverse stramninger på A-kasseområdet og håndsrækninger til de gule foreninger fra politisk side, har kun gjort udfordringer i den samlede organiseringsindsats større. Den fremtidige dagsorden er, at fortsætte udviklingen med at øge det høje faglige niveau og kvaliteten i servicen overfor medlemmerne, og dermed også styrke indsatsen for medlemsfastholdelse og medlemshvervning. Alle i forbundet forstærker indsatsen for hvervning og fastholdelse af alle svende og lærlinge, som er beskæftiget inden for forbundets arbejdsområder. Få evalueret og udviklet de indarbejdede procedurer, både administrativt og fagpolitisk, der udvikler og styrker den samlede hvervnings- og fastholdelsesstrategi. Udarbejde løbende analyser over medlemsudviklingen, så udviklingen kan følges løbende af alle i organisationen. Inddrage medlemmerne fx ved brug af løbende tilfredshedsmålinger m.m. i udviklingen af forbundets fagpolitiske tiltag. Afholde særlige aktiviteter, som fx grossistkampagner m.m. med henblik på at øge forbundets synlighed og fremme bevidstgørelsen for et fagligt medlemskab blandt medlemmerne. Kredsene afholder kurser for samtlige ny-udlærte, så de bliver bekendt med og inddraget i vigtigheden af det fagpolitiske arbejde. Vurdere behovet for særlige aktiviteter i form af konferencer og lignende, som styrker den faglige identitet og profil blandt forbundets tillidsvalgte. Der vælges flere tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter, og at alle nyvalgte sikres udstrakt grad af information og service til udførelsen af deres tillidshverv.

8 HANDLINGSPROGRAM Overenskomster og lokalaftaler Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for at forbedre medlemmernes løn- og arbejdsforhold maksimalt. Fundamentet i dette arbejde er de kollektive overenskomster, prislisterne og de årlige forhandlinger om lokale aftaler i virksomhederne. Overenskomsterne er grundpillen i den danske model, og fastholdelse og udbygning af nuværende overenskomster skal være til gavn for medlemmerne. Som forbund skal vi sikre, at de nuværende overenskomster ikke forringes. Forbundet skal arbejde for en modernisering og en udbygning til gavn for de ansatte medlemmer i VVS- og skorstensfejerbranchen. Derudover skal forbundet på alle niveauer sikre, at medlemmerne gennem hjælp, vejledning, baggrundsviden m.m. modtager de rette værktøjer i forbindelse med de årlige lokale forhandlinger. Evaluere overenskomstforhandlingerne i 2014, og bidrage til diskussionen om en anden form for forhandlingsfælleskab i LO. Undersøge udviklingen af lønformer for servicesvende og iværksætte tiltag med henblik på at hæve det samlede lønniveau for timelønnede i branchen. Forbund, kredse og afdelinger støtter arbejdet for indgåelse af flere lokalaftaler, som efterfølgende indsamles til opfølgning og registrering i forbundet. Lærlinge inddrages i og omfattes af indgåede lokalaftaler. Få registreret alle faglige sager med henblik på at kunne dokumentere udviklingen og iværksætte fagpolitiske initiativer. Tegne overenskomst med alle uorganiserede virksomheder, både danske og udenlandske, samt sørge for at medarbejderne bliver organiserede. Bekæmpe løndumping fra såvel uden- som indenlandske firmaer med alle tilgængelige midler. Afdelinger og kredse iværksætter lokale aktiviteter med henblik på, at flere medlemmer bidrager med oplysninger ved indsamling til den årlige lønstatistik. Skorstensfejerområdet bliver omfattet af hovedaftalen, samt at der bliver mulighed for at vælge tillidsmand i firmaerne. Prislisterne fortsat udvikles og moderniseres, herunder hurtigere prissætning af nye produkter og indarbejde konsekvenserne af ændrede arbejdsmetoder. Indføre mulighed for elektronisk afstemningsmulighed ved OK i 2017.

9 HANDLINGSPROGRAM Politisk udvikling og påvirkning Blik- og Rørarbejderforbundet er en faglig interesseorganisation, hvis opgave bl.a. er at varetage medlemmers faglige interesser samt arbejde for udbygning af velfærdssamfundet. Dette kan kun sikres ved, at forbundet arbejder fagpolitisk på alle de områder, der har medlemmernes interesse. Politik og Fagpolitik, kan ikke skilles ad. Vi kan som en faglig organisation ikke undlade at blande os i de politiske beslutninger der tages såvel i EU, Folketinget eller for den sags skyld ude i de enkelte kommuner og regioner. Blik- og Rørarbejderforbundet skal ikke være partipolitiske afhængige. I stedet skal de fagligpolitiske vedtagne mål på kongresser og i hovedbestyrelsen, søges indfriet gennem indflydelse og påvirkning af de partier/politikker, der er enige i forbundets vedtagne politik. I den forgangne kongresperiode har forbundets medlemmer oplevet en økonomisk ført politik, hvor der ikke er fundet en tilfredsstillende løsning på hele spørgsmålet om dagpengereform. Det gælder bl.a. længden af dagpengeperioden, størrelsen af understøttelsen, muligheder for videre- og efteruddannelse i ledighedsperioder, fair behandling af de ledige og modtagere af sygedagpenge. Derudover berører forringelserne af autorisationsloven også hovedparten af forbundets medlemmer. Samarbejde med alle de politikkere og partier, der støtter op om kongressens og hovedbestyrelsens fagpolitiske vedtagelser. Forbedre mulighederne for beskæftigelse for medlemmer i VVS- og skorstensfejerbranchen. Søge indflydelse og påvirke til en aktiv vækstpolitik. Søge indflydelse og påvirke folketinget til at få rettet op på urimelighederne i den tidligere vedtagne dagpengereform. Søge indflydelse og påvirke for yderligere tiltag mod social dumping. Søge indflydelse og påvirke til tiltag, der styrker den danske model. Søge politisk indflydelse på områder som velfærd, bygge- og bolig, erhverv, skat, energi, arbejdsmiljø, integration, arbejdsmarked og uddannelse samt EU. Den nye erhvervsuddannelsesreform styrker vores uddannelser og giver muligheder for opkvalificering af medlemmernes teknisk faglige, almene og personlige kompetencer. Der etableres en mere retfærdig fordelings- og skattepolitik, der sikrer kommende genrationer et trygt velfærdssamfund. Invitere oplægsholdere udefra til fx hovedbestyrelsesmøder eller konferencer til debat om aktuelle faglige og politiske temaer. Presse på for, at flere kommuner bekæmper social dumping ved fx at indførekædeansvar m.m. i deres udbudsmaterialer.

10 HANDLINGSPROGRAM Ungdomsarbejdet Blik- og Rørarbejderforbundet skal sikre, at lærlinge under uddannelse bliver organiseret i Blik og RørUngdom. Dette skal sikre dem optimale uddannelsesforhold og gøre dem bekendt med deres rettigheder i firmaet og på de tekniske skoler. Det er vigtigt at der er fokus på lærlingenes arbejds- og uddannelsesforhold i uddannelsesperioden, da det er den eneste mulighed vi har for yde at en faglig indsats, samt sikre lærlingenes faglige forståelse Organiseringsindsatsens målsætning om jævnlige besøg på de tekniske skoler er nu indarbejdet i kredsene, så det sikres at alle lærlinge møder Blik- og Rørarbejderforbundet under deres skoleophold, hvilket gerne skulle give en høj organisationsprocent. Arbejdet med at få et stabilt ungdomsarbejde i kredsene fortsætter. Her er succesen afhængig af, at der hverves ildsjæle blandt de unge som vil være aktive. Den øgede fokus på Skills, de fælles Danmarksmesterskaber for erhvervsuddannelserne, skal fortsat udnyttes til at gøre kommende og nuværende lærlinge inden for branchen opmærksomme på, at det er Blik og RørUngdom man skal være medlem af for at få den optimale back up under uddannelsen. Herunder fokus på de lokale mesterskaber fra kredsenes side. Give lærlingene en større forståelse for fagforeningens rolle for derved at opnå en stærk faglig organisation. Dialogen med lærlingene på de tekniske skoler fastholdes med henblik på organisering af alle lærlinge inden for VVS- og skorstensfejerbranchen. Virksomheder og tillidsvalgte får større bevidsthed om lærlingenes arbejds- og uddannelsesforhold. Oplyse lærlingene om deres rettigheder og pligter ift. lærlingebestemmelser, overenskomst og prislister. Øge lærlingenes kendskab til indholdet i deres uddannelse for at sikre dem den bedst mulige uddannelse. Sikre at ungdomsarbejdet er topprioriteret i kredsenes arbejde, og at lærlingene motiveres til at deltage aktivt i ungdomsarbejdet. Øge lærlingenes kendskab til og betydning af Landsudvalgets arbejde. Der skabes flere lære- og praktikpladser, og at arbejdsgiverne tager flere elever ind. Bekæmpe frafaldet på erhvervsuddannelserne ved fx at få etableret mentorordning i flere virksomheder.

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø 1- Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning, skal minimeres ved

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu.

Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu. Kongres 2009 Forelæggelse af målprogram for 2010-2013 v/kim Simonsen Kære kongres (1. slide på bagtæppet HK er overalt) Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu. Det er helt afgørende

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Principprogram for PROSA

Principprogram for PROSA Principprogram for PROSA Politik og visioner PROSAs formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser på et partipolitisk neutralt grundlag. Dette formål

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET. Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet

ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET. Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet DAGENS PROGRAM 10.15-11.00 Hvilken fagforening vil vi være? (Oplæg ved Janne) 11.00-11.30 Gruppediskussioner ved bordene

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Med baggrund i to spørgsmål Hvordan reagerer B & A virksomheder på AMO reformen?

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor F O A F A G O G A R B E J D E Fagpolitiske målsætninger Kost- og Servicesektor Grafisk tilrettelæggelse af omslag: GraFOA Maja Honoré Forsidefotos: Mike Kollöffel Layout indhold: Kost- og Servicesektor

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Hovedopgaven. For at styrke medlemmernes faglige og politiske indsats, skal det opsøgende og inddragende arbejde øges kraftigt.

Hovedopgaven. For at styrke medlemmernes faglige og politiske indsats, skal det opsøgende og inddragende arbejde øges kraftigt. Forslag til arbejdsplan for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes fagforening 2014-2015. Plan for udvikling af en stærk faglig- og politisk organisation med styr på økonomien. Arbejdsplanen er udarbejdet

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ DS2022 DS2022 Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ Principper for udviklingen: Fra top-down til bottom-up Fra medlem til aktiv medejer Fra centralisering til decentralisering Forudsætning:

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere