HANDLINGSPROGRAM Arbejdsmiljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø"

Transkript

1 HANDLINGSPROGRAM Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning, skal minimeres ved en systematisk forebyggende indsats på alle planer. Trods masser af gode initiativer og fokus på et godt og sikkert arbejdsmiljø er risikoen for at komme til skade fortsat for stor i VVS- og skorstensfejerbranchen. Fravær i forbindelse med ulykker, nedslidning og dårligt psykisk arbejdsmiljø koster samfundet masser af ressourcer, vi som samfund hverken kan eller skal acceptere. Arbejdsmiljøloven pålægger ansvaret for et godt og sikkert arbejdsmiljø hos virksomhederne. Blik- og Rørarbejderforbundet står klar til at bistå arbejdsmiljørepræsentanter og virksomhederne med råd, vejledning og gode input der kan bidrage til et bedre arbejdsmiljø for landets VVS ere og skorstensfejere. Et godt arbejdsmiljø sikres primært ved at virksomhederne prioriterer dette helt på niveau med den faglige kvalitet. Lokalt har de valgte arbejdsmiljørepræsentanter en særlig rolle som nøglepersoner i arbejdet for et sundt og sikkert arbejdsmiljø, og deres arbejde skal støttes og udvikles på alle planer. Et godt arbejdsmiljø handler om, at alle skal blive mere bevidste om at et godt arbejdsmiljø ikke kun i højere grad sikrer førligheden i alderdommen, men også bidrager positivt til virksomhedernes bundlinje. Ny teknologi, produktudvikling og bedre organisering af arbejdet i firmaerne er også veje til et bedre arbejdsmiljø, ligesom integrering af arbejdsmiljøet fra start af skal forlanges af bygherrer, rådgivere og arkitekter. I den kommende kongresperiode skal der arbejdes for at: Virksomhederne får inddraget arbejdsmiljøet som et højt prioriteret tema i virksomhederne. Det skal fx være tydeligere, at investering i et godt arbejdsmiljø er sundt for økonomien. Der kommer øget politisk fokus på virksomhedernes vilje til at overholde lovkravene om en årlig drøftelse af arbejdsmiljøet og supplerende uddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter. Sygefravær grundet dårligt arbejdsmiljø i højere grad inddrages i den generelle indsats for nedbringelse af sygefravær. Alle arbejdsmiljørepræsentanter kontaktes og besøges mindst en gang årligt. Der politisk arbejdes for indførsel af princippet forureneren betaler, med sanktioner mod de dårlige virksomheder og præmiering af virksomheder med et godt arbejdsmiljø. Styrke indsatsen mod ulykker for lærlinge og yngre svende. Få sat mere fokus på indsatsen mod dårligt psykisk arbejdsmiljø i virksomhederne. Arbejde for, at målsætningerne i byggeriets handleplan for nedbringelse af ulykker opfyldes. Få øget fokus på årsagen til mange alvorlige ulykker som fx faldulykker i skorstensfejerbranchen og tunge løft i VVS-branchen, samt få etableret initiativer til at modvirke dette.

2 HANDLINGSPROGRAM Beskæftigelsen og arbejdsmarkedet Blik- og Rørarbejderforbundets mål er, at alle medlemmer er i beskæftigelse. Over den seneste 10-årige periode er beskæftigelsen gået op og ned. Fra en periode med god beskæftigelse i byggeriet kostede finanskrisen masser af arbejdspladser i løbet af kort tid. Dansk økonomi er igen i fremdrift, beskæftigelsen vokser, og de fremtidige forudsigelser er positive. Således meldes der om mangel på håndværkere i nær fremtid. Alle i beskæftigelse er ikke kun et mål for den enkelte. Høj andel af beskæftigede er også en gevinst for samfundet, ligesom det har væsentlig betydning for at opnå fagpolitiske resultater, som igen forbedrer den enkeltes løn- og arbejdsvilkår. Som fagforbund skal der ageres politisk på hele den del af beskæftigelsesområdet, som enten har eller vil få betydning for ansatte i byggeriet og i skorstensfejerbranchen. Ansvaret for den fremtidige udvikling af såvel VVS-branchen og skorstensfejerbranchen bør ikke overlades til arbejdsgiverne. Blik- og Rørarbejderforbundet er klar til at tage sin del af ansvaret for udviklingen af de brancher, hvor medlemmerne er beskæftiget. På industriens område har parterne været gode til at sætte dagsorden for vækst i Danmark. I samme grad skal Blik- og Rørarbejderforbundet, gennem øget samarbejde med de øvrige partere og interesseorganisationer, arbejde for, at byggeri, renovering, istandsættelse, service og vedligeholdelse ligeledes indgår som en naturlig del af ønsket om mere vækst i fremtidens Danmark. Som nævnt indledningsvis er der et nyt opsving på vej, hvilket kan medvirke til øget beskæftigelse i byggeriet og andre brancher. For de kolleger, som rammes af ledighed, skal Blik- og Rørarbejderforbundet arbejde for at den danske flexicurity-model styrkes. I den kommende kongresperiode skal der arbejdes for at: Bolig-jobordningen videreføres i finansloven, og at den bliver mere fokuseret på energirenoveringer og energibesparelser. De vedtagne forringelser i autorisationsloven får mindst mulig indflydelse på VVS-området. Kæmpe for medlemmers interesse i forhold til social dumping og indførelse af kædeansvar til gavn for den hjemlige beskæftigelse. Opsvinget fastholdes og danske arbejdspladser sikres gennem en aktiv vækstpolitik. Der etableres løsninger, der sikrer flere jobs og modvirker høj ledighed blandt ny-udlærte. Samarbejde med seriøse arbejdsgiverorganisationer om udvikling og udvidelse af fagområder med henblik på øget beskæftigelse i de brancher, hvor medlemmerne er beskæftiget. Dagpengesatsen forhøjes, og at der laves forbedringer af dagpengeloven, som understøtter og styrker den danske flexicurity-model.

3 HANDLINGSPROGRAM Fagpolitiske uddannelser Blik- og Rørarbejderforbundet har til opgave at sikre et bredt udbud af fagpolitiske kurser for interesserede medlemmer, tillidsvalgte og arbejdsmiljørepræsentanter. Kurserne har til formål at understøtte dem i deres daglige virke som valgte repræsentanter, for derigennem at øge den faglige bevidsthed. Forbundets tillidsvalgte på alle niveauer udgør rygraden i udførelsen af det fagpolitiske arbejde. Men i takt med at samfundet er i konstant forandring, er der også behov for, at tillidsvalgte på alle niveauer løbende bliver klædt på til at løse hverdagens udfordringer. Her kan forbundets kurser, som en del af fagbevægelsens interne uddannelser (FIU), være med til at give dem en række redskaber til at løse de mangeartede opgaver. Kravene til de valgte kræver en kompetenceudvikling på både det faglige og personlige plan. Både i forhold til fx at matche deres arbejdsgivere, men også for bedre at tage dialogen med eventuelle uorganiserede/gule kolleger. Kurserne i FIU-systemet retter sig også mod medlemmer i bestyrelsesarbejde i klubber, afdelinger og kredse. Forbundets egne grundkurser anses som et mindstemål for både de valgte i bestyrelserne og for de valgte på arbejdspladserne. For hver gang vi øger de tillidsvalgtes kvalifikationer, styrkes forbundets profil over for medlemmerne. Når G-kurserne er gennemgået har man mulighed for at vælge et bredt udvalg af tværfaglige kurser, ud fra de behov man har i sit tillidserhverv. Alle nyvalgte med tillidshverv deltager på forbundets G-kurser. Få udbredt kendskabet til overenskomsternes 2x2 dages introkursus for ny-valgte tillidsmænd. Sikre flere deltagere på tværfaglige FIU-kurser. Få flere deltagere på forbundets opmålerkurser. Alle deltagere på fagpolitiske kurser kontaktes personligt for faglig opfølgning og udvikling. Gennemgå, udvikle og udbyde fagligt relevante kurser, som løbende klæder tillidsvalgte på til nye udfordringer. Det kan fx være kurser med henblik på organisering af nye medlemmer, kurser for særlige faggrupper eller lokalt forankrede kurser.

4 HANDLINGSPROGRAM Grunduddannelse og efteruddannelse Blik- og Rørarbejderforbundet vil med grund- og efteruddannelserne sikre medlemmerne tilfredsstillende muligheder for kompetenceudvikling, som giver dem de arbejdsmæssige og personlige kvalifikationer, der matcher kravene i deres nuværende og fremtidige arbejdsliv. Blik- og Rørarbejderforbundets medlemmer vil fremadrettet få en stadig større rolle i arbejdet med energioptimering på renoveringer og ved nybyggeri. En brancheundersøgelse viser således, at fx energioptimering vil vokse kraftigt i de kommende år. Også på skorstensfejerområdet er der øget fokus på energieftersyn og biobrændsel, ligesom branchen selv er påbegyndt indsatsen med at opdyrke nye arbejdsområder. Såfremt brancherne skal matche den fremtidige udvikling og samtidig opdyrke nye arbejdsområder, er der behov for at langt flere svende benytter deres overenskomstmæssige ret til årlig efteruddannelse. Her er det ikke kun de fagfaglige kurser der er nødvendige, men også de almene kurser, der øger de personlige kompetencer. Også på erhvervsuddannelsesområdet er Blik- og Rørarbejderforbundet involveret i hele processen med at optimere VVS-uddannelserne og uddannelsen til skorstensfejer i forbindelse med den nye EUD-reform. Først og fremmest øges kravene til uddannelsens indhold og læringsstile. Det er også nødvendigt med spændende og interessante erhvervsuddannelser, hvis unge, som har masser af uddannelsesmuligheder, skal motiveres til at tage en uddannelse som håndværker. Det medfører ikke alene øgede krav til elever, virksomheder og erhvervsskoler. I Blik- og Rørarbejderforbundet skal vi også være på forkant med udviklingen, og bl.a. skal erfaringerne fra udviklingen af den nye EUX-uddannelse for VVS- og energispecialister, bruges i det fremadrettede udviklingsarbejde på de to grunduddannelser. Bidrage til udviklingen af indholdet og udbuddet af faglige kurser i VVS- og skorstensfejerfaget, og samtidig arbejde for at flere medlemmer kommer på efteruddannelse gennem målrettet opkvalificering af medarbejderne. Det gøres nemmere for medarbejdere, ledige og virksomheder at finde oplysninger om efteruddannelseskurser og gøre tilmelding mere overskuelig og smidig. Kendskabet til overenskomstens muligheder for betalt efteruddannelse og aftenskole øges. Kvaliteten af erhvervsuddannelserne sikres, således at antallet af nyudlærte øges ved større indtag og mindre frafald. Få øget tilgangen til ventilationsteknikerspecialet. Virksomhederne og skoler øger brugen af mentorordninger for bedre fastholdelse af lærlinge. Vurdere muligheden for etablering af rådgivning for efter- og videreuddannelse.

5 HANDLINGSPROGRAM Information og kommunikation Blik- og Rørarbejderforbundets informations- og kommunikationspolitik skal understøtte det fagpolitiske arbejde. Samtidig skal en målrettet og effektiv kommunikationsindsats øge den faglige identitet og fællesskab blandt medlemmerne og derved sikre en øget loyalitet og kendskab til Blik- og Rørarbejderforbundets arbejde og betydning for medlemmernes hverdag. Målrettet kommunikation er vigtig. Dels for at understøtte den faglige dialog med medlemmerne, men også i udviklingen af fagpolitiske prioriteringer. Mens det enkelte medlem har brug for information og kommunikation fra forbundet, har forbundet behov for input fra medlemmer og arbejdspladser, for bedre at være i stand til at følge udviklingen og nye tendenser. For at styrke den faglige identitet og det faglige fællesskab skal såvel erfaringer fra medlemmerne, initiativer, rapporter, undersøgelser og nytænkning med betydning for faget formidles, så det kan bidrage til en samlet udvikling i hele branchen. Og det både, når det handler om bedre arbejdsforhold, større sikkerhed, øget kompetence m.m. I den samlede medlemskommunikation bruges en række forskellige platforme som fagblad, hjemmeside, nyhedsbreve, sociale medier, sms, pjecer og kampagnemateriale. Samtidig har forbundets presseindsats, udover at få fagpolitisker emner på den politiske dagsorden, også til formål at oplyse medlemmerne om forbundets virke. Brugen af de forskellige kommunikationsplatforme forandrer sig konstant. Her skal forbundet følge udviklingen ud fra devisen om, at vi skal kommunikere med medlemmerne der, hvor de er. Fortsætte den løbende udvikling af forbundets fagblad og forskellige kommunikationsplatforme, hvor der samtidig udarbejdes en strategi for at styrke samspillet mellem disse. Formidle forbundets fagpolitiske holdninger, og øge medlemmernes viden om de muligheder overenskomsten giver. Formidle erfaringer, udviklinger og nye tendenser i branchen. Udvikle samspillet mellem fagbladet, kredse og afdelinger med henblik på at sikre gode de gode medlemsrelevante historier i fagbladet. Inddrage medlemmernes mening, erfaringer og mediebrug i udviklingen af forbundets samlede kommunikationsstrategi. Øge forbundets synlighed og fagpolitiske standpunkter i offentligheden.

6 HANDLINGSPROGRAM Internationalt arbejde Den øgede globalisering i verden forandrer verden, og betyder fx at EU lovgivning, internationalisering, vandring af arbejdstagere er blandt de emner vi som forbund er tvunget til at forholde os til i varetagelsen af medlemmernes interesser. Blik- og Rørarbejderforbundet vil gennem det internationale samarbejde arbejde for fred, demokrati, menneskerettigheder og retten til at organisere sig i fagforeninger i hele verden. Social dumping og unfair konkurrence er blevet hverdag og en udfordring for den almindelige lønmodtager i takt med den øgede globalisering. Øget brug af færdige byggemoduler fra Asien, og øget konkurrence fra store europæiske byggekoncerner, der vinder licitationsopgaver i Danmark, er også blandt udfordringer for det danske arbejdsmarked. Derudover påvirker lovgivning og direktiver fra EU mere og mere den danske lovgivning. Derfor er det nødvendigt og gerne via strategisk samarbejde med fx BAT, LO og internationale samarbejdspartnere, at sikre indflydelse på danske lønmodtagers interesser i lovgivningsarbejdet og udarbejdelse af direktiver i EU. Internationalt skal Blik- og Rørarbejderforbundet også gøre sin indflydelse gældende og bifalde faglige kampe for lønmodtager i hele verden, således at udnyttelse af arbejdstagere, umenneskeligheder, tvangsarbejde ect. ikke bliver en konkurrence model i Danmark. Der er stadigt et stort behov for at udbygge forbundets internationale arbejde, og vi vil støtte og påvirke NBTF, EFBT, BWI og andre internationale arbejdstagerorganisationer. Demokratiske rettigheder udbredes globalt, og at der medvirkes til en mere retfærdig fordeling af de globale økonomiske ressourcer. Der skabes bedre vilkår for lige løn for lige arbejde, og at der arbejdes for en mere for en social udligning i såvel Europa som i fjerntliggende lande. Varetage medlemmernes interesser - gennem LO og BAT ved udarbejdelse af direktiver og lovgivningsarbejdet i EU. Herunder forsvare danske overenskomster. Modarbejde social og arbejdsmiljømæssig dumpning og medvirke til at skabe en international ramme for social ansvar og retfærdighed. Alle udlændinge, der arbejder inden for forbundets overenskomstområder, bliver oplyst om overenskomstens bestemmelser og bliver tilbudt et medlemsskab af organisationen. Følge forbundets solidaritetsprojekt via Ulandssekretariatet i Filippinerne og sikre, at dette kan videreføres af de lokale myndigheder og fagforeninger efter projektperiodens afslutning.

7 HANDLINGSPROGRAM Organisering Blik- og Rørarbejderforbundets mål er at oparbejde en effektiv organisation, hvor hvervning, fastholdelse, og udvikling er nøgleordene i løsningen af alle opgaver og udfordringer. Fremtidens forbund formes med udgangspunkt i det faglige fællesskab, hvor den faglige styrke udvikles og bruges til at få gennemført forbedringer og resultater til glæde for såvel kollektivet som det enkelte medlem.. En fortsat høj organisationsprocent er afgørende for opfyldelsen og indfrielsen af forbundets formulerede fagpolitiske målsætninger. Traditionelle fagforeninger har gennem de seneste par årtier oplevet faldende opbakning. For mange lønmodtagere er det ikke længere en selvfølge at være organiseret i den fagforening, som forhandler overenskomsten. Stigende individualisering, et udefra kommende pres fra diverse gule foreninger med billige kontingenter og diverse stramninger på A-kasseområdet og håndsrækninger til de gule foreninger fra politisk side, har kun gjort udfordringer i den samlede organiseringsindsats større. Den fremtidige dagsorden er, at fortsætte udviklingen med at øge det høje faglige niveau og kvaliteten i servicen overfor medlemmerne, og dermed også styrke indsatsen for medlemsfastholdelse og medlemshvervning. Alle i forbundet forstærker indsatsen for hvervning og fastholdelse af alle svende og lærlinge, som er beskæftiget inden for forbundets arbejdsområder. Få evalueret og udviklet de indarbejdede procedurer, både administrativt og fagpolitisk, der udvikler og styrker den samlede hvervnings- og fastholdelsesstrategi. Udarbejde løbende analyser over medlemsudviklingen, så udviklingen kan følges løbende af alle i organisationen. Inddrage medlemmerne fx ved brug af løbende tilfredshedsmålinger m.m. i udviklingen af forbundets fagpolitiske tiltag. Afholde særlige aktiviteter, som fx grossistkampagner m.m. med henblik på at øge forbundets synlighed og fremme bevidstgørelsen for et fagligt medlemskab blandt medlemmerne. Kredsene afholder kurser for samtlige ny-udlærte, så de bliver bekendt med og inddraget i vigtigheden af det fagpolitiske arbejde. Vurdere behovet for særlige aktiviteter i form af konferencer og lignende, som styrker den faglige identitet og profil blandt forbundets tillidsvalgte. Der vælges flere tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter, og at alle nyvalgte sikres udstrakt grad af information og service til udførelsen af deres tillidshverv.

8 HANDLINGSPROGRAM Overenskomster og lokalaftaler Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for at forbedre medlemmernes løn- og arbejdsforhold maksimalt. Fundamentet i dette arbejde er de kollektive overenskomster, prislisterne og de årlige forhandlinger om lokale aftaler i virksomhederne. Overenskomsterne er grundpillen i den danske model, og fastholdelse og udbygning af nuværende overenskomster skal være til gavn for medlemmerne. Som forbund skal vi sikre, at de nuværende overenskomster ikke forringes. Forbundet skal arbejde for en modernisering og en udbygning til gavn for de ansatte medlemmer i VVS- og skorstensfejerbranchen. Derudover skal forbundet på alle niveauer sikre, at medlemmerne gennem hjælp, vejledning, baggrundsviden m.m. modtager de rette værktøjer i forbindelse med de årlige lokale forhandlinger. Evaluere overenskomstforhandlingerne i 2014, og bidrage til diskussionen om en anden form for forhandlingsfælleskab i LO. Undersøge udviklingen af lønformer for servicesvende og iværksætte tiltag med henblik på at hæve det samlede lønniveau for timelønnede i branchen. Forbund, kredse og afdelinger støtter arbejdet for indgåelse af flere lokalaftaler, som efterfølgende indsamles til opfølgning og registrering i forbundet. Lærlinge inddrages i og omfattes af indgåede lokalaftaler. Få registreret alle faglige sager med henblik på at kunne dokumentere udviklingen og iværksætte fagpolitiske initiativer. Tegne overenskomst med alle uorganiserede virksomheder, både danske og udenlandske, samt sørge for at medarbejderne bliver organiserede. Bekæmpe løndumping fra såvel uden- som indenlandske firmaer med alle tilgængelige midler. Afdelinger og kredse iværksætter lokale aktiviteter med henblik på, at flere medlemmer bidrager med oplysninger ved indsamling til den årlige lønstatistik. Skorstensfejerområdet bliver omfattet af hovedaftalen, samt at der bliver mulighed for at vælge tillidsmand i firmaerne. Prislisterne fortsat udvikles og moderniseres, herunder hurtigere prissætning af nye produkter og indarbejde konsekvenserne af ændrede arbejdsmetoder. Indføre mulighed for elektronisk afstemningsmulighed ved OK i 2017.

9 HANDLINGSPROGRAM Politisk udvikling og påvirkning Blik- og Rørarbejderforbundet er en faglig interesseorganisation, hvis opgave bl.a. er at varetage medlemmers faglige interesser samt arbejde for udbygning af velfærdssamfundet. Dette kan kun sikres ved, at forbundet arbejder fagpolitisk på alle de områder, der har medlemmernes interesse. Politik og Fagpolitik, kan ikke skilles ad. Vi kan som en faglig organisation ikke undlade at blande os i de politiske beslutninger der tages såvel i EU, Folketinget eller for den sags skyld ude i de enkelte kommuner og regioner. Blik- og Rørarbejderforbundet skal ikke være partipolitiske afhængige. I stedet skal de fagligpolitiske vedtagne mål på kongresser og i hovedbestyrelsen, søges indfriet gennem indflydelse og påvirkning af de partier/politikker, der er enige i forbundets vedtagne politik. I den forgangne kongresperiode har forbundets medlemmer oplevet en økonomisk ført politik, hvor der ikke er fundet en tilfredsstillende løsning på hele spørgsmålet om dagpengereform. Det gælder bl.a. længden af dagpengeperioden, størrelsen af understøttelsen, muligheder for videre- og efteruddannelse i ledighedsperioder, fair behandling af de ledige og modtagere af sygedagpenge. Derudover berører forringelserne af autorisationsloven også hovedparten af forbundets medlemmer. Samarbejde med alle de politikkere og partier, der støtter op om kongressens og hovedbestyrelsens fagpolitiske vedtagelser. Forbedre mulighederne for beskæftigelse for medlemmer i VVS- og skorstensfejerbranchen. Søge indflydelse og påvirke til en aktiv vækstpolitik. Søge indflydelse og påvirke folketinget til at få rettet op på urimelighederne i den tidligere vedtagne dagpengereform. Søge indflydelse og påvirke for yderligere tiltag mod social dumping. Søge indflydelse og påvirke til tiltag, der styrker den danske model. Søge politisk indflydelse på områder som velfærd, bygge- og bolig, erhverv, skat, energi, arbejdsmiljø, integration, arbejdsmarked og uddannelse samt EU. Den nye erhvervsuddannelsesreform styrker vores uddannelser og giver muligheder for opkvalificering af medlemmernes teknisk faglige, almene og personlige kompetencer. Der etableres en mere retfærdig fordelings- og skattepolitik, der sikrer kommende genrationer et trygt velfærdssamfund. Invitere oplægsholdere udefra til fx hovedbestyrelsesmøder eller konferencer til debat om aktuelle faglige og politiske temaer. Presse på for, at flere kommuner bekæmper social dumping ved fx at indførekædeansvar m.m. i deres udbudsmaterialer.

10 HANDLINGSPROGRAM Ungdomsarbejdet Blik- og Rørarbejderforbundet skal sikre, at lærlinge under uddannelse bliver organiseret i Blik og RørUngdom. Dette skal sikre dem optimale uddannelsesforhold og gøre dem bekendt med deres rettigheder i firmaet og på de tekniske skoler. Det er vigtigt at der er fokus på lærlingenes arbejds- og uddannelsesforhold i uddannelsesperioden, da det er den eneste mulighed vi har for yde at en faglig indsats, samt sikre lærlingenes faglige forståelse Organiseringsindsatsens målsætning om jævnlige besøg på de tekniske skoler er nu indarbejdet i kredsene, så det sikres at alle lærlinge møder Blik- og Rørarbejderforbundet under deres skoleophold, hvilket gerne skulle give en høj organisationsprocent. Arbejdet med at få et stabilt ungdomsarbejde i kredsene fortsætter. Her er succesen afhængig af, at der hverves ildsjæle blandt de unge som vil være aktive. Den øgede fokus på Skills, de fælles Danmarksmesterskaber for erhvervsuddannelserne, skal fortsat udnyttes til at gøre kommende og nuværende lærlinge inden for branchen opmærksomme på, at det er Blik og RørUngdom man skal være medlem af for at få den optimale back up under uddannelsen. Herunder fokus på de lokale mesterskaber fra kredsenes side. Give lærlingene en større forståelse for fagforeningens rolle for derved at opnå en stærk faglig organisation. Dialogen med lærlingene på de tekniske skoler fastholdes med henblik på organisering af alle lærlinge inden for VVS- og skorstensfejerbranchen. Virksomheder og tillidsvalgte får større bevidsthed om lærlingenes arbejds- og uddannelsesforhold. Oplyse lærlingene om deres rettigheder og pligter ift. lærlingebestemmelser, overenskomst og prislister. Øge lærlingenes kendskab til indholdet i deres uddannelse for at sikre dem den bedst mulige uddannelse. Sikre at ungdomsarbejdet er topprioriteret i kredsenes arbejde, og at lærlingene motiveres til at deltage aktivt i ungdomsarbejdet. Øge lærlingenes kendskab til og betydning af Landsudvalgets arbejde. Der skabes flere lære- og praktikpladser, og at arbejdsgiverne tager flere elever ind. Bekæmpe frafaldet på erhvervsuddannelserne ved fx at få etableret mentorordning i flere virksomheder.

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø 1- Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning, skal minimeres ved

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI 23. MARTS 2015 JRC / LDG 201403377 DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI Ansvarsområdet har ved udarbejdelse af strategi taget udgangspunkt i de af landsmødet vedtagne indsatsområder og ansvarsområdets

Læs mere

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres Stærkere fagligt fællesskab og mere tilfredse medlemmer HK Stats målprogram opstiller de overordnede rammer og mål for fagforeningens indsats de kommende fire år. Målene afspejler medlemmernes og organisationens

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm 2014 Indhold: Indledning... 3 Bestyrelse og daglig ledelse... 4 Overenskomster... 4 Tillidsrepræsentantuddannelse... 5 Uddannelse... 5 Det offentlige

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Blik- og Rørarbejderforbundets 6 punkts plan fastholdelse. LO-Hovedstaden den 30. maj 2017

Blik- og Rørarbejderforbundets 6 punkts plan fastholdelse. LO-Hovedstaden den 30. maj 2017 Blik- og Rørarbejderforbundets 6 punkts plan fastholdelse LO-Hovedstaden den 30. maj 2017 Historien bag og hvad er formålet Historien: Maj 2014 indkaldes forbundets medlemshvervnings og fastholdelsesudvalget.

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS Dansk El-Forbund Østjylland

Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS Dansk El-Forbund Østjylland Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS 2015-2018 Dansk El-Forbund Østjylland Rymarken 4, 3.sal, 8210 Århus V 02-09-2015 Indsats 2015 2018 Indsatsområder: 1. Afdelingens mål for indsatsen i kongresperioden

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING

STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING 18 JANUARY 2013 SIS INDLEDNING Strategien for ansvarsområdet Sektor, Forbruger og Regulering (SFR) skal tjene som fagligt og politisk grundlag

Læs mere

SOCIAL DUMPING NEJ TAK! 28 kommuner og Region hovedstaden

SOCIAL DUMPING NEJ TAK! 28 kommuner og Region hovedstaden SOCIAL DUMPING NEJ TAK! 28 kommuner og Region hovedstaden Udsnit af LO Hovedstadens politiske program 2014-2018 LO Hovedstaden vil arbejde for, at kendskabet til den danske model og kendskabet til værdien

Læs mere

Målprogram for HK/Privats faglige og politiske indsats i perioden

Målprogram for HK/Privats faglige og politiske indsats i perioden Målprogram for HK/Privats faglige og politiske indsats i perioden 2015-2019 Formålet med HK/Privats arbejde er at sikre medlemmerne: de bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår de bedste muligheder for til

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram 2017-2019 Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det arbejdsprogram,

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2016 til 2020

Arbejdsmiljøstrategi 2016 til 2020 Dansk Jernbaneforbund Arbejdsmiljøstrategi 2016 til 2020 Vision, mission & målsætning 02 Indhold Arbejdsmiljøstrategien 2016 2020... 04 Vision for arbejdsmiljøet... 06 Mission på arbejdsmiljøområdet...

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes.

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. DANSKE KREDS STRATEGI 2016-2019 30. SEPTEMBER 2016 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt

Læs mere

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden 1 PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk ny viden Som medlem af 3F og under 31 år er det gratis at deltage på kurserne, og vi betaler billigste offentlige transport. For at sikre at så mange forskellige

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE s GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE Globalisering og social dumping Mange af den private servicesektors arbejdsgivere er multinationale selskaber eller indgår i globale værdikæder. Offentlig service

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

HK/KOMMUNALS MÅLPROGRAM

HK/KOMMUNALS MÅLPROGRAM HK/KOMMUNALS MÅLPROGRAM 2012-2016 Vedtaget på HK/Kommunal forbundssektorkongres 2012 Målprogram som styringsredskab Ved etableringen af Nyt HK blev beslutningsgangene strømlinet for at sikre en større

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

TOPMØDE SEPTEMBER NYBORG STRAND

TOPMØDE SEPTEMBER NYBORG STRAND TOPMØDE 2016 22. -23. SEPTEMBER 2016 - NYBORG STRAND TOPMØDE 2016 Du indbydes til topmøde for alle forbundets tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Mødet afholdes den 22. 23. september 2016 på Hotel

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

LOs Organiseringskonference 2014 Opsamling mandag den 1. december 2014

LOs Organiseringskonference 2014 Opsamling mandag den 1. december 2014 LOs Organiseringskonference 2014 Opsamling mandag den 1. december 2014 FORBUND Hvad er egentlig organiserende fagforening? Fra Servicerende til inddragelse Kulturændring Tage ejerskab Tid ressourcer Inddragelse

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013

Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013 Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013 Side 3, linje 6, side 4 linje 5, side 5 linje 15 og side 6 linje 38: fagforening ændres til fagforbund. Side 3, linje 15: Medlemmernes krav og forventninger

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

Socialpædagogernes medlemsundersøgelse og TR

Socialpædagogernes medlemsundersøgelse og TR Socialpædagogernes medlemsundersøgelse og TR SLs medlemsundersøgelse Gennemført i juni 2013 Bygger på 4833 medlemmers svar Medlemmer med status som studerende eller pensionister indgik ikke i undersøgelsen

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

FÆLLESSKAB, FAGLIGHED & FREMTID MÅLPROGRAM

FÆLLESSKAB, FAGLIGHED & FREMTID MÅLPROGRAM FÆLLESSKAB, & FREMTID FAGLIGHED MÅLPROGRAM HK STAT KONGRES 2016 PÅ SIDERNE 3-10 ER FORBUNDSSEKTORBESTYRELSENS FORSLAG TIL MÅLPROGRAMMET FRA SIDE 11 ER OPSTILLET FORSLAGET MED DE ENKELTE HERTIL OG ER DERMED

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Børn og unge - årlig status 2013-2014

Børn og unge - årlig status 2013-2014 Børn og unge - årlig status 2013-2014 Indledning Forskellige aktører arbejder aktivt med at fortælle de unge om arbejdsmiljø Arbejdsmiljørådet har i en årrække været optaget af børn og unges arbejdsmiljø,

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

1.0 Udviklingen af folkeskolen

1.0 Udviklingen af folkeskolen 1.0 Udviklingen af folkeskolen HOVEDOMRÅDE: 1.0 Folkeskolens udvikling Overordnet princip: IMAK ønsker en fælles folkeskole med et lokalt præg. Principper: 1.1 Skoleudvikling centralt Organisationen ønsker

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingens Strategi for medlemsorganisering og fastholdelse

FOA Social- og Sundhedsafdelingens Strategi for medlemsorganisering og fastholdelse FOA Social- og Sundhedsafdelingens Strategi for medlemsorganisering og fastholdelse Indledning: Vi har udarbejdet en strategi for: medlemsorganisering og fastholdelse, hvor der er blevet lagt vægt på en

Læs mere

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet Politiske værksteder - præsentation af arbejdet Hvad er de vigtigste ideer? Mødes oftere Lokale fællesskaber Det sociale kan godt være startskud Gør det let at være aktiv Hvordan er relationsopbygning

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Mission Vision Strategi 2011-2013

Mission Vision Strategi 2011-2013 2011 Dansk Journalistforbund Mission Vision Strategi 2011-2013 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet

Læs mere